Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КIJАІН, €ДНАЯТЕСЯ'

МІСЬКОГО KOMI1ETV ОРГАН 5РО8АРСЬКОГО РАД НАРОДНИХ МІСЬКОІ І РАНОННОІ Газета виходить з

квітня

17

*

року

1937

N>

*

15 (7716)

КОМ V НІС ТИЧ Н О І ПАР Т Н V КРА ІНИ, ДЕПVТАТІВ КИІВСЬКОІ 05ЛАСТІ

*

Середа, 25 січня 1989 року

Ціна З коп.

ОВГОВОРЕВО КРИТІЧНІ ВУВJlIКАЦII У

понеділок

другнй

грудня 1989 року «Не­ має картоплі чн совісті?» та від 17 січня 1989 ро­ ку «Лікарі б'ють на спо­ лох», в яких йшлося про

секретар міськкому Ком­ партії УкраІнн О. М. ІщеНRO провів нараду з днректорамн

шкіл

керівннкамн ту

міста,

недоліки

комбіна­

громадського

демстанції,

на

школярів

харчу­

вання, ОРПК, ління торгівлі і

визнана

управ­ санепі­

якій

в

міста.

рили

Критика

про

ЗА СІЧЕНЬ

зрнви

1988

-

харчуван­

На

було

керівннкам

цих

намічено

поліпшення

харчу­

вання дітей, посилення коитролю за роБЬТОЮ

ШіСТЬ

підпри­

заводи

ни,

дослідно-енспери­

ментальний «У нрагро­ буду», дослідно-експе­ риментальний буднонст­

Пlдпр•• мотве.

рунцій, молонозавод, по­ буткомбінат та промком­ бінат раЙспоживспілни.

"Т О М У

Світлотехнічний

У

одній

із

змі,н

Ц€xy

~аІП:>ДУ порошкової мета,лургії tMe<Hi 60-,Р'іЧЧЯ Радянсьної УкраiJни тру­ диrrься с€редJНій на зріст J(lремеlЗНИЙ брюнет. П€ре-

N9 4

буваючи

,вперше

нолективі, нати ся:

шанова.н·а

Він вві'члИ'вий, жИТ'Г€радіс,ниЙ. чену

у

можна

справу

цьому пе,рен{)­

людина.

уважний, За дору­

вl:дчуваt:

ви­

со'ку відповІдальність. Це - Мик.ола Ілліч Га.БіРИШ. трудиться,

ВИГОТОВЛlЯє

де­

РЯД,

ста,рши,м

-

ном

вже

сопlкалын-­ чотирнадця­

тий рІк У листопаді ЦЬG­ го

року

На завод Микола Ілліч прийшов після закі.нчен­ ня Ниївського те~нІчного училища N9 2, де здобув ПірофєlСіЮ слюсар.я по нонтрольно

них

-

вимІрюваль­

приладах

І

автомати­

цІ. Працюв3JВ І водночас без ВЩРИ,ВУ вІд виробни­ цтва

успішно

.навчався

в

НиївсЬІНОМУ теХ·НіНУМІ MiCbHo.ro еле,Н'Тротрансдор. ту

на

та

наладки

,ролю

віддl.ленні та

монтажу

систем

нонт­

аmоматини.

Ясна річ, М. І. Гавриш міг би працювати у бу дь­ якому

СТОЛИЧ,НОМУ

депо

за фахом. Але в 1975 і))<ЩІ його запросили в наШ ц€x. Зваживши усі <tза~ І «-ПРОТИ», вЬн ви­ браJ3 соБІ роботу д{) душі.

ПлІЧ-G-ruJІ'ч з МИ1НОЛОЮ ІЛлІчем працюють у змі­ .ні В. Ф. Радченко, М. В. Ана.нIЬЄВ, бригадир П. С. ГераСИМ'е<ltко та інші. ЩQ й назати, багаторІчна пра-

ний

одного.

ВДОСНО,l!але,н,н:я

процесу

виробіВ

пі,ДjВищенНlЯ

У чей дом

завод

допомагаІО'ГЬ

ПIРИЛащи

пе-

ператури. жають

Вони

головні

тем­

відобра­ па.раметри

дlаl1раlМах.

приладів

стільни, чу на

що їх

ІЮНТРОЛЬ трачати

у

цеху

Ми'КОЛ! Іллі­ ОДlнора'зовий

до,водиться

не

менше

ви­

ГОДИ'ни.

Обходи він робить через ножні півгодини. Регулює температуру в печах. І щозміНИ ...

так

Знають на

заводі

ного

М. і

І. я'н

Гавриша

аюив!ста.

МИJ(ола

Він

Ілліч

знався про лихо,

-

переЛИ1Вання

нро­

вІ, де Й{)ro ·приЙняли вже .дІВ'аД'ЦJЯ'fIЬ

lПерший

раз.

Донором B1JH вІсім років. НеЩОlДавно нагороджений нагру~ни.м знаком ~ДO,HOP СРСР» 1 ступеня.

На зніми,,: спікальиИlt М. РИШ.

В.

106,4 106,5

нонструнцІй

118,5 136.6

100,0 100,0

119,4 104,2

UJиноремонтний

завод

101,4

100,0

105,3

завод

77,7 113,2

93,2 100,0

104,8

100,0

102,1

Молокозавод

113,8

100,9

108,5

99,9

103,7

100,0

НаЛИТЯНСbl{ИЙ ВИЙ

«Факел»

Разом по

району

Разом по місту

1

району

старшнй І. ГАВ­

БЕНДИК, робкор.

ствами міста і району за Січень-гр.удень 1988 ро-

щоб

БУIІО

100,0

110.3

111,1

100,О

125,8

164,2

100,0

110,3

112,7

100,0

118,1

109,0

99,9

107,0

завод поназ­

поліетилену

продук­

поставки

цемзавоДом

фОНДіВ

РОпУ

Це на

про­

більше.

План варів

кар·

Ні)!'

виробництва h"'

Сім ну

ДВа

-

підприємст,

проМКОМбlнат

риментальний процента).

підприємств

виготовляють

рай·

райо­

мільйона нарбован­ ців, що на 6,7 мільйона, чи на 17,2 процента, більше, ніж позаминулого рону. Питома вага продун­

ції з державним Знаком яностІ у обсязі товарної продунції становить 13,7 що більше,

рівнюючи з

1987

періодом

нулого

року

товарів

по­

роном.

Найбільша питома вага Цієї продукції на дослід­ ному заводі обладнання

з

випуск

пІдприємства. води

відпо­

позами­

зниЗили

А саме

ПРОМИСЛQВісТЮ району ЕИJ(lонано Ilлан виробни. цтва більшості найважли­ віших видів продукції і збільшено їх випуск у порівНЯнні

з

позамину­

лим роНОМ. Так, одержа­ но понад план 238 тонн

залізНОГо

тонн

порошку,

Сnовом,

виходьте

на

137

металокерамічних

виробів, на 1,4 мільйона нарбованцІв меблів, на 869 тисяч карбоваНЦіВ тенc:rильної галантереї. 357 тонн конструнц1й з алюмінію. Разом з тим недодано до плану 124 тонНи плівки полімерної, тонни новбасних ви­

83

у порів­ роном

зросло виробництво алю­ мінієвого пронату, комбі­ кормів, ремонтно-техно­

логі чного

обладнання

ПродуктивНість працІ за рік ЗРОСЛа на 8,4 про­ цента. Весь приріст об­ сягів

товарної

продукції

одержано

за

росту

продуктивності

рахунок

праці.

За

рІк

підприємствами

району одержано 79 мільйонів карбованців прибутку, що на 7 про­ центів більше встанов­ леного

плану.

хто найбlnьше І найчастІше посиnається на не­ знання І вим()ги радянського законодавства ПРИ скоєннІ ткх чк Інших правопорушень .

5-13-91.

за­

ментальний, досЛідно-екс­ периментальний буді­ вельних конструкцій, ши­ норемонтний та промком­ бінат.

що цікавnять мешкакцlв мІста, 3 якими ВОнИ не­ рІдко звертаються в ІншІ IнстанціТ. Особпива увага - питанням правопорядку серед моподІ І пlдпlткlв,

питань,

цих

чотири

дослідно-експери·

І ще цифри: нянні з 1987

продук­

завод

порІВНЯННі

робів.

45,4

процента,

У відним

та

Цію вищої натегорії якос­ ті. За рік її випущено на

години вІдбудеться мІста Микоnою Васи­ правопорядку І соцl­ Броварах.

т(\­

ширвжитку

нонали

ва

Мільйона

8,5

бованЦІв 1987-му.

на

ліс.

15

максимум

рону цього

Нам'янець-По­

відсутністю

ну виготовлено товарної продукції (у оптових ці­ нах) на 388 мільйонів

з'ясовано

січень-гру­

неритмічнІ

діЛЬСЬННМ

107,4

26 сІчня цього року з 12 .цо прямий зв'язок з прокурором lІьовичем Гарником G питань аnlетичноі законності в мІстІ

з

цементу

"ПРЯМА ЛІНІЯ" Хотіnося,

1988

тонн

рез

ПРОбnВIИ залишаються Промисловими підприєм­

тисяч

ції на 139 тисяч нар60ванців у зв'язну з неви­ конанням плану вироб­ ництва. Вининло це че­

Дослідний завод облад­ нання

за

недопоставлено

номбіКОРМО­

завод

становила

437

Дослідно - експеримен­ тальним заводом буднон­ струнцій «Унрагробуду»

Гоголівська стріЧR{)тнацька фабрика

тисячу Минулого

висоного тиску) та через нестаБІльність роботи об­ ладнання в цеху труб ПВХ.

Завод торговедьного машинобу дування

про­

нина має борг 102 тися­ чі нарбоваНціВ. Сталося це з вини Сумгаїтського виробничого об'єднання «ХімПром» (він недодав

Завод нестандартного кому­ обладнання

241

сума

пластмас

будівельних

ХлІбозавод нального

ця

700

нонструнцій

Минулого

мисловіСтю району ви­ роблено товарів народно· го споживання на 156 мІльйонів карбованЦіВ.

підприємства,

мільйони

деН'Ь

Виробниче деревообробне

ний

пона з­

карбованЦів .

дІ­

ЩО спіт­

кало цратній на,род ВіР­ Metl:!lї, доБРОВіЛЬНО при­ БУіВ на Ни'ilВсьну обласну ста,нцію

100,0 100,0

цього

два

Так,

100,3 111,3

з

недопоставлено

рону

102,8

100,0

ком­

процента.

59,2

(76,7

3

громадсь­

член добр{)ВіЛЬНОї народ­ ,ної дружини, донор. Тож

коли

вельних

ВИМ і Р ю­

\Бальних

99,9

Завод алюміНіЄвих буді-

Разом по місту

-

НОНlтр.ольно

100.0

-

ЖНИJ;ами

ДYHЦIї на карбоваНЦіВ.

дитячого

ДОСЛідно-експерименталь

стежити

реєстраЦІї

Фабрина верхнього

спі­

метою

зонах

95,7

завод

об'єднання

якості.

робочих

202,0

тех­

спlнаЛЬНИlкам за хо­ технологіЧоНИХ проце­

Сі'в

на

з

їх

107.8

процен­

споживспілни (90.1 про· цента) і досліДl;lо-експе­

ними

Ремонтно- механі чний

Друкарня

ка'ННlЯ

100,0

про­

підприємст­

41,2

вами Броварщини вико­ нано договІрні зобов'я­ зання. Залишилися бор­ нина

118,4

процента

99,9

мисловими

97,1 108,6 109,2 100,9

Д{)слlдно-енсперименталь­

М. І. Гавриш подав І впровадив у ви.робництво 10 раціОоНаЛізаrорсьних пропозицій, спрямованих на механізацію ручної

виповниться

чверть вІ,ку ЙОГО роботи на наШQМУ ПЇiДIlриємствl.

... Н

,НОЛОГІЧНОГО

номбlнат

100,0 100,0 99,8 100,0

Завод будівельних

трикотажу

праЩі,

завод

НОНСТрУ'нцій

ти

Зміна, де М. І. Гавриш талі ДJIiЯ хІм'іЧНОГО маши­ нобудування. У нього шостий профеСіЙНИЙ роз­

Деревообробний

.ця міцно здружила їх. Кожен досконало володіє своєю црофеСіЄЮ, а при необхl~ос;Г'і м{)же замІни­ оди.н

106,7 110,8 102,8 117,9

Завод пластмас

що ПОАОБАЄТЬСЯ р о Б О Т А

На

Завод ПОРОШНОВОЇ металургії

-

деревообробному

у виробничому деревообробному об'єднанні 38.7 процента.

порошно­

вої металургіУ імені 60річчя Радянсьної Украї­

міськвнконкому

<'Факел» бінаті

рік.

браЛJl

заступннк

тарев.

попередній

ємств:

також

В. М. Грннь та голова міського комітету народ­ ного контролю П. В. Гон­

та,

ництва

у процентах)

у роБОТі нарадн участь

нарбованців, що на 25,5 мільйона більше, нІж за Знизили за цей час об­ сяг промислового вироб­

РОКУ

шкІльних їдалень.

головн

нараді

шляхн

цикліч­

(за даними міського ІнформаЦійНО-Обчислювального центру держстатистики

громадського

шкіл гово­

ПІДПРИЄМСТВАМИ

ГРУДЕНЬ

-

узгоджекомбінату

організацій.

ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ПРОМИСЛОВИМИ

страв. Немає ності в роботІ

вказано

правильною.

иого меию, погаиу якість овочів і фруктів, що иад-

говорено крнтнчні внсту­ пн газетн від шостого

для шкільинх БІдний вибір

ня і ОРПК, на що

харчуванні

ДиреКТОРIІ

об-

ходять їдалеиь,

«пряму

nlнlЮ"

по

теllефону:


2

~

сторІнка.

нове

життя

СІЧНЯ

25 70-рі.ччя

Зі

училища,

прапорі Червоного

його дени

на

два ор­ Црапора.

стін Училища вИйшло Герої Радянського Со­

4

юзу, понад нералами. ми

стали ге­ Зв'язківЦів

50

гО'Туемо

МЯ

всіх

Збройних Сил країни. Тим, хто хоче стати кур­ сантом

нашого

училища,

раджу добре знати мате­ матику і фІзику, дружи­ ти

з

мовою

І

літерату­

рою.

Про

підготовку

IІрацІвникlв

ВО-МОРСЬКОГО

Професія ТАКЕ не часто зустрі­ неш. Клуб одНієУ з війсь­ кових частин Київського Червонопрапорного вій­ ськового

округу

заповни­

ли майбутНі випускники середНіХ шкіл Броварсь­ кого району та міста БроварІв, Іх понад 250 чоловік.

Що привело їх сюди? Виявляється, вже стали традицlЙtlИМИ вечоризустрІЧІ

випускників

шкІл з представниками вlЙСЬКОВIfХ училищ краї-

ни,

яку

на

цей

нізував

раз орга­

Броварський

міськрайрійськкомат з метою коащоІ ПіДГОТQВКИ до набору в училища.

В

президlУ

зборів­

представрики

численних

військових училищ краї­ ни, обласного і мlськрай­ ВІйськкомату , міськкому

комсомолу, Ціоналісти.

Теплим 'БОМ

воїни-інтерна­

пу

вступним

вечіjJ)-Gустрlч

сло­

вІДк/ри­

ває працівник міськрай­ військкомату М. І. Головче,нко. В простІй І іЦОХі'д.лИВіЙ формІ вІн розповідає про військові

профес1У, високий мо­ раJiЬНИЙ дух ОфІцерсько­ го корпусу Збройних Сил нашої

краУни,

феСіЙНУ

ЙОГО

про­

підготовку,

смі­

ливІсть і відвагу при ви­ :КОН ВlНІН і своїх обов'sюкLв·. - Сам я закінчив

Харківське танкове

-

лище,

зав І

з

М.

І.

·не

повідає

учи·

г-ерДІСТЮ ска­

Головченко,­

ШКОДУЮ,

що

став'

офІцером.

до

'1ЯЄ,

сія ПОП08ича молодо­ го шофера Рз,дТОСПУ іме­ н1 Юро,ва. За словами ін­ женера цеху механІзаЦІї Ф. П. Щиголя, вІн один з кращих робlтнИКI'В гос­ подарст.ва. Хоча ЙОМУ не­ ма ще' !t тридцяти лІт, n,роте

хлопець

ється

в

гою

та

IКОРИСТУ­

колективІ

шаною.

І

пова­

це

.не­

cf\poaтa.

ОлексІЙ роботи,

беруч.киЙ

сумлЬнно

;1'0

внконує

своУ виробничІ обов'язки. Часто їздить у в НІ,РЯд­ же'ння.< За ПОТРібнИ'ми для товаришІв

запчастИ'нами.

А якщо Iне:l1ає дале'КИХ' рейсl'В, то 'виконує буден­ м-енш

важливу

роботу. До будь·якої

ну,

але

не

справи

ставиться доБРОСОВIс.но, з розумІнням. А це, погодь­ тесь,

в

людинІ

одна

з

наЙГОЛО8нlших рис. Пра­ цює ОлексІй та.к, аби не було

в

роботІ

найменшо­

го 6ра.ку. збої,в. Безвlд­ МОі!'ний, НЗ!ЦIIЙ'НИЙ шофер. ПрофесІю свою любить з ди~и·нства. ПіслоЯ школи занltН.ЧИ.В

а,втошколу

в

HepIB~exa'HI'KiB, Інженеptb-елеК'Т'ри~iJв, ~нженерІв з автоматики управ­ ління. В навчальному за­ кладі створенІ всі УМОВИ для пІдготовки високо­

кваЛіфікованих ВИХ

-

я повністю МаЮ !Власну

тий.

бе

що

людиною.

іі

ПСоВИ'ННО бути в житті. ПраlЦювати в таких ни­ нішнІх умовах набагато

легше І tВlпев.ненlше. І взагалІ трудитись абияк, у піВСИJIИ вІн не вмІє. За ч,ес.ну

црацю

рошу

З8іpnл·ату.

А

одержує

хо­

ось ще один штрих його портрета. Ол,ек­

до сІй, крім

того,

д<>глядає

машину,

ливо

ста.виться

що

дооре береж­

до

паль­

,ного. ТОІрік молодий шо­ фер зекономив майже 150 Кіло.гра'мlв бензину. МенІ подумалось: а ЯІК­ би коже'н отак чинив, бо­ дай

по

ето

кІлограмІв

за

р;к зберl'гав бензину, СlVіЛьки б тодІ по району бу ло зенономлено паль­ ного. Гадаю, не одна сот­ ня ТОНН. Ось де ще неви­ ко,рнста;ний резеlРВ. Живе О. Попович з

АРужиною ОлеіИОЮ в селі Зазим'ї,

гуртожитку.

Звичайно, тимЧасово Вже ~.rIИ .діЛlЯ.НКУ пІд забу­ Івласно'!

ЖlfНа

оселІ.

працює

Дру­

Нтtею

дИ'Тячому

вали

Т8ІКого

на.

АндрІй

рСЖI~, за ЯIVI на6ув досвІ­

трудиться

ду,

ному

хорошого

на

си­

Ка­

ферського діла. Автомо­ БІль свІЙ береже, як зl­

ЛИНівцІ. Мама, Олекса~­ ра МИХ8Йлшна, нинІ на

НИ,ЦЮ она. Вчасно «лlд­ лlкує~, il1O-ХазяАськи по­

заслуже;ному

-

jj

Нк тобі працюється умовах перебудови?

J,!їитав

у

нього.

.вl.дпочif.н;ку,

Саме вони .навчили Олек­ сія

чесно

трудитися

на

земJl'1, люби'l'И свІй РI'ДНИЙ край.

В.

ПЕРЛОВСЬКНИ,

гром.

наЙБІльше

у

десятиклас­

ШIЮТlИ.

-

ска2.ав

почесно.

баром

ня

краєзнавчого

матерІа­

лу при вивченнІ історП та географП, для форму­ вання ново'! людини­

творця,>. ЙОВИЧ,

Петро

РОЗПС<Вlдаючи

краєзнавчу

пошукову

яльнІсть. що

Микола­ про дІ­

tНагол,ошував,

про

працю

вчителя

треба судити не тІльки по оцІнках в журналІ, а по

тому,

іВеТься

разом

вони

ду,

ЯК

учням з

УЧИ1'елем.

цІнують

ІсторІю,

жи­

приро­ людське

життя. Тому в основІ праЦІ має бути педаго­ гІчне співроБІтництво учителів І учнl8. І прик­ лз,дом

житн ЦЯМИ

тут

МОЖУ/f"Ь

слу­

спІльні походи мІс­ революційної, бо­

йової І народу.

ТnУДОВОї До речі,

проведено

вчителем

слави та.ких вже

У

вивчали

цих

учні

іс­

црироду.

школярІ

не

тІльки

здобували знання, а й вчилися жити, набирали­ мудростІ

людей. цю

ДОВОДИТЬСЯ

го І ти.

наполегливо інакше не

дов­

вивч'а­ станеш

своє'!

спра.

ТОЙ,

від

природи,

хто

пройшов

школу,

учителю

висловлює

щиру

ній

до

ЦЬОГО, упоходах матерІал, який

поповннв каБІнети шко· ли, кІмнату-музей В. І. ЛенІна, 60ЙО'80Ї та тру­ дової слави Широно ви-

вищих

вступні

вІн в

можна

про

в

не

Н!lc~ь

учителя.

дев'ять

на

сказати

рокІв

ють, що будь-якого нього

актив-

уже

обирають

ЙОГО секретарем ної органІзації.

партій­ Бо зна­

у вирішенні питання на

можна

покластися.

Знають, що він зуміє знайти пі!Дхlд і до коле­ ги-ровесника, І до люди­ НИ КС'МСОМOJIьського чи пІонерського

Учителі,

вІку

що

НаприкІнЦі

праЦівник

мlськраЙвlЙ с ь к ком а т у

М.

М.

Бобров

дякував

тепло по­

всім, у

хто

..

вис~или

І закликав юнаків ближ­ че познайомитися з гос­

-

тями

представниками

вІйськових же

училищ.

оточили

хисників

рІдної

Батьків­

щини.

Запитую сидять

вони

у

юнакІв,

пору'l,

яку

представляють:

ЛІтківську! вІдповіли Сергій Музиченко, Олександр Жданов ... - Чи є у вашІЙ шко­ лі бажаючі вчитись військових училищах?

-

Звичайно,

впевнено один

є! в

побажаємо

їм

голос.

Що

ж,

успІхІв.

Є, На

ФЕДОРОВ.

зніМку:

танкового

курсант

училнща О,

Шаповалов

із

класниками

Вроварщн­

ни.

СЕМННОГА.

місце

по

Петро

живе

Миколайо­

свій краЙ, а Зlібраними матеріалами знову по­ ПОВЕНТИ музеї мІста і

школи. Свого часу юні туристи зБобрика подо­ рожували по В1нницькій обл а:с'т і стежка,ми де.каб­ ри.с.Т:,В. А пІзніше з' ясу­ валося, що їхн.і, декаб­ рИСТі'з,

доро·ги

rnролягали

Іі недалеко від Бобрика. Отже, цІ та іншІ сторін­ ки

нашоУ

жить

А

закІнчити

хочу

В.

Історії

розповІдь

висловлюванням

Сухомлинського,

говорив,

що

району.

Щоправда, є

Це

і

М.

його

учнями.

дІлами

і

педагог

Байбарза.

п.

у

КУДІН;

громадський

послІдовни­

вчитель

cTat: з

п,рактиЧоНИ'МИ

П.

час,

змістом

школах

нього

ки.

Це

ЯКИЙ

настав

пІдтверджує

педагога".новато­

нале­

вивчати.

годжувалися

щоб

плана­

ми, новими походами. Є задуми глибше вивчнти

вчителя

вже

туризму

новими

праці

в

В.

старшо­

спілкування

поширювати

у

вІдповіли

знавчої роботи, що веде П. М. Байбарза. Всі по­ доовl,д

що

школу

-

основним

ра

Іх

допитли­

ві юнаки, які бажають пов'язати своє життя з професІєю мужніх за­

коли

тим,

взяв

зустрІчі-вечорі,

на ceМl:Hapl, відзначали результативнІсть крає­

з

якІ

чергу

слІд звернути увагу, бу­ ти впевненішими в об­ раннІ військової профе­ сії, нелегкої, але почес­ ної, вІдповІдальної.

перше

як

Ось

на

першу

в районі і була учасни­ цею обласних змагань.

позаклас­

громадську

серед­

екзамени,

предмети

НинІ

і

і

ченківської середньої школи В. І. Глей. В ми­ нулому році вІн Пішов далІ свого вчителя. Команда ШКОЛ1;l зайняла

робоТІ.

Не

t

так

до­

ніх військових училищ країни, розповІдає про

вич

користовується уроках,

вдячність.

Зокрема, на семінарІ пРо це говорили Світла­ на Волкова, Євген Федо­ ровський. Дрlм Зtl.браlЮ

вступу

фото М.

• праЦІ-

ЗДіЙСНЮЮЧИ чи одно­ деннІ, чи багатоденні по­

ся

що

який

кладно з.наЙомить їх з правилами й умовами

ВИ.

ної війНИ, видатні сторІн· ки трудового лІтопису. І, звичай ІЮ ж, вивчали, по­ дорожуючи, географІю,

ходи,

нок,

спецІалІстом

декаБРИС1~Ь~ОГО Великої Вітчизня-

рІдну

стільки

двадцяти.

походах

торІю руху.

ньому

ду­

ДІТЬМИ

3 більше

дехто

спілнуванні

на

му районному семІнарІ учитеЛІв географ1І. Учас­ ники його обговорили пи­ тання: «Роль використан­

ЯК

Неза­

вІдзначатимемо

Про методи ЙОГО робо­

й

він,­

не пройшов за станом

зате

В

як

електронного обладнан­ ня, інших різних нови­

здоров'я, став зв'язкІв­ цем. Учитись у I;!аС важ­ ко,

трактор,

має.

авІато­

у

проведено­

оволодІваємо, наголосив він, надзвичайно складна

ника

Петра Мико­

нещодавно

нього Офіцера обраною професією. Техніка, якою

випуск­

лайовича ВаАбарзу. Так вважають не тіль­ ки йоro КОJlеги, а А батьки, учнІ.

І

зібра­

не

учнтелів-

йшлося

війсь­

виправка,

недавньvго

Зміст

пошуки

Иого

В.

нІсть, Цікава і захоплю­ юча розповідь свідчать про задоволення майбут­

зв'я­

новаторів у Вобриць­ кіА сереAИlА ШКОJlі на­

ти,

О.

теж

Хотів бути

Едельштейна,

Шев-

Kope~-

лондент.

в

ТІІ!!>Оремонт­

в

не

сержант

І потребує неабияких знань. НинІШНІй танк -

-

пред­

ставника обласного вІйсь­ кового комІсарІату Д. А.

са.д­

Иосипович

ПІДlIJlРИЄ'М<:11В1

недавно

кова

змагань.

УЧИЛИЩа

слухають

інженерного

училища

зку капітана СеРГІя Па­ сІчного, броварчанина,

ром,

І

Юлька сліВ ХОЧУ ска­ зати І про батькІв Олек­

господарство. З того часу пройшло майже .!lIlCTb

женерного

танкового

бага-

спортивних

чи

ХОДИТЬ курсант Київського вищого військового

Курсан-

пере.110Жц1

Та

та

се­

Так воно

тьох

зенітно-ра­

'ЯlКОГО

політичного

Шаповалов.

пІдготовки.

-

курсантом

розку­ думку

сІя, які виростиЩl і вихо­

лагоди.ть. Бо люби.ть хло­ пець роботу, технІку.

говорить

морського

ної ти

захоплення

І'Ордістю

Київське

зивають

почу.ваю

найновІша

училища В. О. Кораблин. За НИМ на трибуну ви­

Іке'І1не інже.нерне училище,

І можу П вІдстояти. А це :;lНачи1'Ь,

він,

З

тут

техніка, всі викладаЧі висококваЛіфіковаНІ спе­ ЦІаЛіСТи, прекраСНі вихо­ вателІ, знавці ВіЙСькової справи. Створені умови для вІдпочинку І фізич-

вою

про

роз­

ВІдважних

ників викликав виступ представника Київсько­ го вищого вІйськово-ін­

СЕРЕД

ну,вся

шо­

спеціалістів.

же

Флоту

інтересом

десятикласники

участь

У залІ запанувала ТIі­ ша, коли до триБУНІ! пі­ дійшов недавній випуск­ ник школи Микола Ма­ когон. Високий, струн­ !КИЙ, ,по-mНlicblКОВОМУ під­ тягнутий, він з особли­

шому РОЗlпоptЯдже.ннl, -ка-

ВІ.Н роз-

ку.

С~ре1'И

військо­

В. Ф. Лисенко.

ПоТI:М СЛУЖИІВ у лавах РадянськоУ Армії, А піс­ ля служби знову повер­

пІзнав

на

інже-

- Вчитись в ньому не­ легко, зате цікаво. В на­

сlльсЬІКОМУ

в

готує

факультетах

го командно-Інженерного училища ракетиих' вІйськ

рова.

села,

ВОНО

повідом­

став.

іЦову

рідного

щО

всту­

На трибуНІ старший викладач Краснодарсько­

ЦРОВ3ірах 1 !Прийшов тру­ ди.тись У радгосп іменІ Ю­

до

умови

училища,

'ірЬОХ

ПОЧУВАЄ СЕБЕ ЛЮДИНОЮ Ця РОЗ110В1дь про Олек­

про

І

Військо­

капітан З-го ран­ викладач Київсь­ 'шщого військово-

-

.

СМІЛИВИХ

(ІОвів гу кого

політ­

для

РОКУ

1989

l(ореСПОfl:ДeflТ.

І

користь,

вкл.ючати

натхнення

Моя давня мрі,я пе­ ретворити Бровари у кві· тучий сад, Та не вихо­ дить, як хотілося б. Ра­

ВІЛИ 1 .ні·КОГО вже не ра­ ДУЮТЬ своУми плодами.

'ніше,

к,ми

лицІ

Кірова,

,висаджені осокори. ТодІ це було добре. Але в

я

жив

6,

по ву­

посаіЦИВ

там фруктовІ дерева: гру­ шІ, сли~и. ДогляіДав за ними, обкопував, оБРіЗУ­ вав ГіJl1l(И, 6ілИІВ стовбу­

ри. Та ось вже 24 роки там не жнву. Боляче ди8If11'ИСR.

щО

дерева

здича-

у ClКвєрі ченка л\сл·я

1964

роцІ

замінили

їх

теж

Т. Г. вlойни

Шев­ були

зрубали ,иа

і

декора­

тивні дерева. А можна було б посту.пово пере­ Т.lJори.ти цей куточок біля пам'яrrника Кобзареві на яБЛ1уневий сад!

'1

Особливо

могли б та,кож озе­ Ilашl школи І дит­

ленити са,д'КИ,

надаючи

перевагу,

наСЗМіІ1еред, ФрУ'ктQВИМ дерев'ам. ТодІ дІтлахи ла­ суtВали б !ВітамІнами, та й в

ме,ню

'можна

з

власного

яг~д

У,ро­

жаю.

ШКQДа, що у парку Перемоги не залишили хоча б ОоСТРіВЦW з пл одо­ насни.х дереш. Проте е'нту­ зіаС1И цієї справи (tВlРЮ, щQ такІ люди є в Броварах)

КОМ!ПQТИ

п..лоді·в

було

б

н,езатиш.но,

на .мою думку, БІЛя Шl«>­ ли-ІН'l'ернату

профІЛЮ.

спортивного

Ось де

можна

б рOЗlбити адрав·ЖНlЙ са­ Д'СЖ: І нехай кожеlJ! учень посадиlВ би на пам'ять своє дepelВO. Впевнений, що

і

,вІд

к,вІтучих

корист!,

і

1

радості родючих

дерев наба.га'l'О БІльше, нІж вl'Д звичайних.

с.

КАЯДАН, пенсіонер.


~~"

,о"

~,м.M~~~' "v.~ 4)0' ~ 0""00'"

ОО'"

'-Мf1М "ме 0 •••• 0 о о О" о о О" О'"

нове $"

25 СІЧНЯ 1989 РОКУ ~~'МтМ.'."_'"

'00'00" 0000 М"

ОО

4)" 0'000"" ~OOOO ~,o~.,oo. о ОО"" t

«Біла Діброва,> годину замість У березні

в

року на

цівникам автопідпри. ємства .м 13209 1WIлюють иаші з вами JlИсти, які ми надси­ лаємо сюди. В них і пропознціl, і криm­ ка, рідше подяки. Зараз в пошті авто­ підприємства осоБJIИ­ во чнмало JIИстів про експресне обслугову­ вання маршрутів та про нернтмічний рух автобусів маршрутів .мм 330 І 331. Але сьогодиі мова про ін­

-

ше

як

білісти

же

автомо­

праЦЮJQТЬ

-

IlИстами

3

скар гам и,

що надходять сюдн? Дієвість вжитих захо­ дів. Для

посилення

ролю за

цим

Нlaказом

директора

в

конт­

1<олективІ при­

значена EJІ'ДПОВlдальна Інженер відділу експлуа­

тації

Л.

г.

30лото~а.

Для розгляду скарг, лис;­ тІв, заяв створена спеці­ альна

група

з

семи

чоло­

B~K. Вони збираються двІЧІ на мІсяць, аналізу­ ють кожний сигнал. На суд цієї групи виносять порушення трудової, фінансової і ДQpoжньотранспортної дисципЛіни.

Наприклад, минулого ли

грудня

6

року

заслуха­

персональну

ВОДіЯ

В.

цюючи

справу

Харченка.

Пра­

першому

мар-

на

шруті, Br.H відхилився від нього. Враховуючи пояснення водія, лист робіТНИl<ів заводу порош­ кової металургії Імені

60-р' ччя

Радянської

Ук­

раїни. а також клопотан­ ня бригади, у даному ЕИ­

падку тися

вирішили лише

обмежи­

розмовою.

На підприємстві скла­ лася своя система робоз листами. Вони ре­ єструються у спеціаль­ ному л,егко

журналі, в ньому зор:єН'Туватися, як

похилого

перед

B~

відреагували

зорів

буJЮ

автобуса

змІнено

«Брова­

N9 8

ри- Рудня»

рух

зупинки

опе­

Київського

обл­

ревізором Бtpoварського агропромислового об'єд­ наН1НlЯ т. Ру'ДКОВСЬКИМ У автобусах були встанов­ лені

випадки

неправиль­

ної видаЧі квитків їх воді­ ями. І1lсля підприємстві вели по

сигнал'у на з ними про­

додаткове

правилах

А

директор про

повнотою руЧlКИ

і!

наказ

пасажиlР О -

контролю

за

збирання

на

ви­

русанівському

маршруті Ось

пізніше

написав

вивчення

потокv

заняття

перевезення

пасажирів.

ом

так

335.

працюють

пасажирському приємстві скаргами

на

автопід-

з І

листами, заявами

трудящих. Головне, що тут є бажання розЩрати­

ся

у

кожній

ситуації, до

конфЛіКТНіЙ прислухатися

порад.

І

все

без

ж

не

ложки

журналу видно,

-

рік паді

обійшлося

дьогтю.

З

реєстра ll,ії скарг

що У

-

два

місяЦі

то­

жовтні і листо­ листи зовсім не

фіксувалися

колектив

Так,

теж

агропром у т. Ярошенко та т. Приходько, а також

у

при­

Кон"

ративно. У травні мину­ лого року бригадою реві­

все

можливості

присут­

фліlКТ було виче:рпано. А ос.ь ще СИГIffiЛ. на який на автопідприємст­

ло

по

розглянуу

ветераном.

пасажирських слухаються.

авто-

ності її автора. Поведін­ ка т. ГаПОНІОка була за­ суджена. він вибачився

зроблено

тут

коли

зауваження пішохідних

Адміністраці'я

і КОЛИ на сигнали віДре­ агували. До речі, до ро­ зумних пропозицІй меш­ канцІв щодо поліпшення перевезень

минулого

віку,

скаргу

не

-

жодного

було запи­

су . Не думаю. щоб у той час

з

пасажирськими

пе­

ревезеннями в районі бу·

ли.

гаразд

і

не

Скоріше

газетиих

радгоспннх, колгоспних полях і фер­ мах, то сьогодні вкладаємо іІ цей

доріжках.

цю

на

18

на

17.30.

підпр~ємства

трапляється

вання. І якщо раніше, промовляючи їх, ми малн на увазі збільшення виробництва тваринницької, рослин­ ницької і nтаХіВННЧОЇ продукції на

редакція надіслала автопідприємство

той зробив не їздити по

ла

о ооо ~OO-М,' ,

сигнали надходи­

тут

девіз глибннний зміст: маємо на ува­ зі необхlдиlсть використання всІх

резервів

для

розв'язання

йшло

чої програмн.

708

один

Тепер ні в кого немає сумнІвів у тому, що одним Із факторІв повиіШОГО

задоволення потреб І

сіл

У

трудІвникІв

продуктах

збільшеиия

тваринннцької

й

й

СьогодНі

які

нікого

не

треба

про­

дукції в !Особнстих підсобннх госпо­ дарс..,вах громадян. Як же вирІшу­ ються ці пнтання в нашому районІ?

'величезні

можливосгl

мають особисті підсобні господа,РСТlВа. Судіт,ь самі. Тільки пр,отягом минуло­

1\1ЇЛЬЙоН - 98 тисяч ніж завданням

го

ро'ку

на

заготівельні

1451 тонна м'яса, тисЯ'чі штук яєць. Багато це чи мало? На­ веду такий цї'Кавий при­ клад. Прот'ягом минулого pOlКy ~лас'Ники підсобних господарств

молока

юерlВНИlКаМ'и

сумнІву державній справі? Розмову про це ,наш кореспондент веде Із заступником голови райвнкоикому, головою !райоиної планової комісії А. Г. КРУКОВСЬКИМ.

ніж

рад­

того,

розвиток

Нині можна смілиіВО говорити, що місцеві Ра ­

госпо­

дaipcmв, збіЛьшення

вироб­

ництва

в

ди

раlЙО,НУ

мають

вість

щороку

ти

населеН'Ня

у

тИСяч

тонн

нюючи цит

15-17

молока, попов­

тиlМ

у

можли­

закуповува­

самим

продукта х

ванІНЯ.

ЖитеJIl

ПУИіктів,

дефі­ харчу­

насел.е,них

розташованих

на

території ЖердLвської, ПуХіВСЬ'КОї, РусанівськОї сільрад, вже наблизилися до ТИіСячотонного рубежу цродажу

а

лишків

молока,

Св.ітиль'нівськиЙ

KOНIКOIМ

на,віт!)

сіл.ьви­ закупив

молока БІльше цієї кІль­ кості. АнаЛіЗ заготівель­ н ої кампанії дозволяє на­ з,вати сільсЬКі Ради. де по-спра'вж:НоЬОМУ под,бали про організац;ю цІєї важ­

ливої СПРаВИ . Це . насамперед стосується Бобрицького (голова М. І. Дєм"янчук). Русанівсько­ го (голова В. о. Коби­ ляксв). СВітильнівського (ГОЛС'ва В. М . Ста,д,ник) сільви,нонксмів, вилися

по

з

на ти.

за.ВД8lННЯМ

заl<упівлl

лишків

які

в

молока

І1ромадян

відповідно

J 29. ! 22. 124 А

ВJCЬOГO

заlВдан.Н'ям

вила,ся Шість

з

процен­ р'їчним

успішно

спра­

іПереважна

БІль­

СІЛblВИКОНКОМів.

Якщо КУ'ПЇВЛ1Ю

говорити про за­ :vI'Hca. то Й тут

назвати

і

з.аготівлі

-справа

м,ожна

рік

нати й не вдалося. Най­ краще За'Йма13,СЯ його за· готівдею виконком По­ гребі'ВіСЬКОЇ сіль,р,ади, Я'КИЙ пере'виконав дове­ дене за,вдан.ня майже в 4 рази. Хороших результатЬв

також

викон­

номи ЖеРДі'ОСЬКОЇ,

дос.ягли

Требу­

хівської, Плосківської сільра'д, за аюивної учас­ ті ,яtКИХ пунктів

жаві

жителі населених реалlЗYlВали де,р­

відповідно

по

108,

не

можу'гь

нас

м'яса, ,ка, що трьох

39211 більше

роКіВ

і

165

на

ну

в

населен,НlЯ

,1ИШ­

лі

м,олока

всі

цього

цінного

Ряд

т}в є

і в

тівлі

ням

лише від

спра­

завдан­

30

до

10

процентів.

ком

при

рокі'В

внчу! звали,

і

вже

становнще

в

не

мниулому

внправи­

ли. А от те, що намІча­ лося на нниішню п'яти­ рІчку по закупівлі лишків сі.'Іы'сппродуктів,, ще можна досягти. Які ж результати заготівельної кампанії за трн її рокн?

результа­

Цриміром. сільвикон­

за,в,данні

112

реалізуваlВ

трьох

-ГОНН закупив і

державі

Плосківський

-

448 сіль­

відповідно

97

і 163 тонни. Таке ставлен­ ня виконкомів Рад, депу­ татів.

Анатолію Григоро­ Факти, що ви на­

тон,н

717

оргаНізації заго­

м'яса.

виконком

рі чним

на

хороших

кий,

із

продукту

більше.

тонн,

Літочківський.

виконкоми

досяг,ли на'міче,них рубе­ жіlВ. Причому в ЖеРДОВі

даніIВlCЬКИ'Й. Заворицький , За~им'я.нськиЙ, Мокрець­ вилися

на

За

кого, Шевченкі,вського сільвиконкомl'в у заготІв­

Погr;ебівськи'Й

гот,влю

ТОН'Н.

'ВИНЯТІКОМ 3аJ!ЮРИЦЬ1\ОГО, Кал и:н·і ВіС ЬоКОГО, Мокрець­

виконкомів

'ків м"яса . а такі, як Бог­

тонн

ВіДІІЮВідно

з,а' КУ'Пле.но

за­

вони

ТОН'Н моло­ завдaJJIНIЯ

4246

жи-гелів

населених

ПУНIrТі.В дає всі підіСтави С'ПОДі,ватиая . що завда·н.НЯ ни.ніШНЬОЇ п"ятирічки по цродату держа,ві лишків

мол.ока і м'яса. них 'в особистих них

господарствах

дян

району, буде

дерт,а,ві?

си

ЗЗідОВОЛIЄІНі, коли сюди почали КУIJ!CУ'Вати спарені

фІк,

триваJМ

потрібні,

зайrrи

н.аЙвід'важнІ­

ХВИЛИ'Н і рОзвилку.

за

ДJtЯ виїзду на і ДО Києва.

графІком

1<урсували

дні.

або гра­

'в ідсут,Ні.

будутгь

реГУЛJlJРНО?

Н. Доля,

це

В.

Зараз

лише

же

в

ВОНИ ПЄфшl

здає'l1ЬСЯ,

Коли

курсувати

А

що

вони

безперечно.

СаМОЙJlен­

ко, С. Пермут, А. Шев­ чук, всього

Те, що з'явився а,вто­ бу.с N.! 327..е, зустріли з радІстю. Адже, їдучи ним, ми Dltграємо 15-20 Але

327-е

порушують

або

«ІIКа,руси» 327-го марш­ !рУТУ. Але ваша радlст,ь

жуть шl.

до

сільвико,н~ому.

госпу взяrrи

одержа­ підсоб­ грома­

успішно

рад­

імені Щорса. А ГОГОЛіВ? M!.нyc~'

заготівл·і

лишкІв

молока

у ПСJiРіВНЯ'ННі з 1987 ро­ ком становить 344 тонни Послаблення організа-гор­ с,ької й роз'яснювальної ,РOlботи серед грома'дян [lO'м!т'но

озброєним

навіть

НР-

оком.

Чимало проблем зустрі­ чається із зБIЛЬШЄ'ННЯ:'І1 у

вл.aJCностl

населення

по­

голі'в'я великої . рогатої ху,доби, молодfltя'ка ВРХ .і свиней. ДоведеНі ра,д­ госпам плани по їх про­ дажу

виконуються

не

скрі,зь. Власники особис­ тих підсобних го<:подаР,СТI! віДЧYlВаlO'I1Ь

нестачу

гру­

бих і СОКОВН'ТИХ KOpMid. Пе,реЛ'іК цих упущень MOfRHa продоВ'жу:вати. ні JдiЛIЯ

кого ,не

секрет.

найближчий вельна

що

заготі-

кампанія

набере

розмаху

за

умови,

коли

кожен-господарник, путат, житель

села

господарств від нього

де-

зрозу ­

міє необхідність рення особистих них усе

в

час

розши­ підсоб­ ізроБИТh залежне,

щоб подолати продоволь­ чий дефіцит. Досягненню цього Й вуватися місцях,

го

року

.\Іає вся

адже

до

~1еться

підпорндко­ робота на з

нинішньо -

уваги

брати­

реаЛізація

про­

дукції з кожного двору. І тому вже СЬОГОДНІ ви­ конкоми

повинні

мати

розрахунки.

скільки

якої

їм

но

живності

ДЛя

треб

і

потріб­

задоволення

по ­

громадян.

lВи«онано.

із

Дещо гірше становище 'Реалізацією державі

В.

Розмову вів ДОСВIТНlИ.

маршруту

взагалі

вони

місяць.

Тільки

увагою

не

Остан'нІм часом автобу­

Пишуть вам жител! Мї'крорайону «Південний». ВсІ ми були дуже

з

населен­

сільгосппро­

«знайшлося') часу їх офqpмити (?!). С. ПОТУРНАк.

"Ч и потріБНі місту "експреси "?"

.всього

то­

розвитку особистих під­ собних господарств з бо­

радува­

4665

що

зменши­

реал.tзаЦіЯ

лишкі,в

недостатньою

Ось факти. За перІОд 1986-1988 рокіІВ д,[' ржа­

ві реаліЗОВ8lНО

примірОМ:

Княжичах

дунтів

ти.

80, 82 кілограми м'яса з ДіВору. Було б непра ­ вильним замовчати Й Hf; долі ки. Найбільше непо­ кої'Ть ТОЙ фаю, що 17 зменшили

не

надзвичайно

ЧИМ,

ПОЯСНИ'Fи,

У

лася

них

сільгосппродук­

ПОТРібна.

'!єсно.

CKaihY

чимало

пазитиlВНИХ моментІв, хо­ ча річ,не завда'ННЯ вико­

спра­ року

-

тів

тут моЖна

осо-

П 'lДIсо бних

дисіtУСlnНПЙ ~~~~•.•

.ЬкарУІСЮ> були замінені ЛАЗами. Тепер в годи'Ни «.пік» в цей аВ'Тобус мо­

пі,ДПРИЕ;МСТВ

що

бистих

госпи «Красилівський», «3а'вориць-кий», «За,плав­ нИіЙ') разом узяті. А вClНИ ж торік тет зБІльшили продаж цієї цродукції.

ок­

сільськогос-

подарських

ЗЕЛЕНЕ СВІТЛО

реалізували

більше,

від­

-

ус,відомлення

ремими ВИКО,нкомами Рад.

Які є проблемн в цій важливій, без

ПІДСОБНИМ-

лока.

503

перед ­

Насам,перед

-

ням

'пуН'юти сіл Броварщини надійшло 12913 тонн мо­

наді­

менше.

су,тність

ОСОБИСТИМ

пе;реКОlнувати,

їх

один мільйон штvк. Це HGi

І зрештою, останиє запнтания. Що заважає заготІвельнІй кампанІї?

закупівлІ

рослинннцької

лише тисяч

бачено

є

HGi 3Girori -

пункти

штук

мІст

харчування

виробництва

яєць.

вельні

продоволь­

лишків вже

-+-

сторінка.

3

•• а ее о M~ о о" О О О 0000000 е.о, о. а ее ••• о. о 0000000 ае о о о ооо. ооо"" 0000000" о ОО" O~

сторінках, лунає в передачах радіо і телебачення. І слова ці в повній мі­ рі Відображають курс партії :й уря­ ду, спрямованнй на створення в країні достатку в продуктах ·харчу­

скаргу Л. А. ОмелянІО­ ка, мешканця вулиці Матросова Автор писав про те, що водій таксі 58-76 КХА т. Гапонюк нагрубіян:ив йому, люди­ ні

оо. о О" о о о е 0.0 ооо о, о о о 4)" О" ооо 4) о 4) 000-"

ЖИТТЯ

О ~O о о оо. м.моооо

частіше

Пасажирські перевезеиия міста. Які во­ ни? реалыJy картину пра­

•• 00 ОО 0.0 О оо о е о о 0.000000" оо О""

«Продовольча програма справа всіх і кожного!». Цей девіз, що з'я­ вився після травневого (1982 р.) Плеиуму ЦК КПРС, сьогодні все

ПРИСnУХАЮТЬСЯ питанні

о

.1иШків

ВИВЧАЮТЬ, АНАJlIЗУЮТЬ,

цьому

о О'"

60

підписів.

Один із методів дифе­ ренційної дІагностики ішемічної хвороби серця дослІдження хворого шляхом фуикцlональиої

пробн з дозованим Фlзич­ ннм

навантаженням.

допомагає

внявитн

Це стан

коронарного кровообігу І призначити відповІдне лі­ кування. З цією роботою успішно -справляється лІ­ кар каБІнету функцІо­ нальної діагностики цент­ раJIЬИОЇ районної лікарні кава,'н:р !\рдена Леніна

Галина ВOJJоднмирlвна Старосельцева. Ви уі ба­

чите

Щ<> ДJШ'l ниХ ,взагалІ не Іс­

Ifye

,нl,якого llPаф\.ка. Тре­

на

знІмку

ба в цьому навоДWl'И по­ рядок. Ек:сцрес же п()Трl­

БЄIЯ

безумовно!

Е. ВЕЛЬМОЖНА, жителЬ/ка ву лиЦі Ен­ гельса.

нашого

позаштатного фотокорес­ пондента О. Мілька.


СтаРТІ ГОJlОВНИЙ приз­

у "ПОJlУМ'Я"

перемогами і

і

на

всесоюз­

міжнародних

розіграли також ку­ бок імені партизанського комісара М. Руднєва.

Нещодавно команда ви­ іздила у м Лейпціг Ні· мецькоі Демократичної

що

міс цевих

тут.

крім

французька

турнірах

район

предста·

спор·

профілю, СПТУ-4.

заводів пластмас та рошкової металургії

всЬ>ого

«Ліон» Броварчанки в наполег· ливій боро:-;:.бl обіграли

майже

по·

учас­

70

ників.

Тм вруче­

ючішою гання

АНДРІЄНКО.

найхвилю-

подією

стали

ці

для

зма'

вихован­

ців ДЮСШ. І перша са­ мостійна подорож, і ма­

На ф()то: в атаці­ «ПОЛУМ'я». Фото Б. Горбачевського.

залишиться

на

у

змагання

вихованці

стартували

учні

ЛЬОВНИ~і

-

краєвиди

все

трене­

ДЮСШ

Білої Церкви,

нили

у

ВороХТі

КОНТРОЛЬНі

вий'шли

з

дітям

їх

змі­

біатлоністи.

Сильний вітер.

лати

складну

хурто­

десятикі­

лометрівку за 34 хвили­ ни 46 секунд. Сюди ввіЙlllOВ і час. затрачений на

дворазову

Естафетна кілометрІв

у

лижникІв»

прибіГЛи лише кияни. Два дні змагань під Говерлою відповіли на І1итання «Хто є хто?». Жоден з групи лижни­

13-Кілометровій ції

класичним

стрільбу

гонка

4х5 у

погодних

умовах, І четверо хлоп· ців, серед яких був, крім

уже згаданого Івахова, наш земляк С~ргій Са­ гайдак, вибороли друге мІсце. Швидше за них

зай­

участь

десять

коньновим

У

вихованців

Ялаєва був Павло Забо­ лотНий (група 13-15 років). Він виграв гонки на 6,5 кіЛО~lетРа класич­

ті

перемогу

віків

біло-

ВороХті

ри ЯКУШі (завод порош­ кової металургії). Во.ни

Ігор

й

КОНI,lіОВИМ

ходом.

Базунов разом з ін­

шими

ми

трьома

посІв

учасника­

третє

ред

чоло­

святкували

завершили

цІ

А. ЗГУРСЬКИП, корес-

ків

пондент.

УCllJlшно 'рІ'К

·НlЯХ кої

Hm:t

почали

слортсм·е>Ни

стала

СПО;р>Т'Смени. В спеціаль>но­ ,му ТРИlборс.'Г:вІ ДЛЯ ме­

1989

нашого.

Так, в м. Сімф€ро­

Miera. полі

тальників

на зональних змага.н­

N'9 5

Кубка

ко

СРСР

а'l\летики

з

з

лег­

прекрас­

;ре~УЛl>татом

виступив

М3ЙС1:ер спо.рту СРСР міжнародного класу Олек, сандр Багач. Ві'И КИНУіВ ядро. на 21 м 01 см, що перевищує

результат між­

наРОДJника на метр, а,ле на 5 pitВ ме'нше УРСР.

с3Jн.ти­ сантимет­ реКОРДУ

51

шості

Київської

серед

спортивних

лижних то,му

гоно.к

пер-

області шкіл

В

заліку

з

особис­

!Виступали

вихованці !]рофопlЛоК Ки­ єво-Святошина іНиєва. Сім

команд

чотири

ну

виборювали

путівки

на зональ­

перШі·СТЬ УРСР

сере.:!

ДЮСШ

ВИСТУПИЛИ

,на ди· стилем вихован­

ці ДЮСШ міськв.но. Так. на

станції Володимир А НiJlipi­ ящеНіКО (шнола Ng 1) став чемпіоном, а Андрій ДорошеlВ (школа Ng 9) бу!В треТіМ. На метр,ІВlЦі Руслан

НИlКCJIВ Іняв

п'ятикілометровій

~и-

з

(школа

Дlруге

шим

Першого дня стаН'Ції ,класичним вдало

3емляки

сталИ

шестикіЛОГРaJМОІВе

був

трикіло­ Кирпич-

зай­

Ng 1)

мІсце.

а

Ві'l1алій

пе:р-

Клен

Києво-Святошинського

раЙо!Н'У.

На

атаНЦll

серм

гою

була

цій

же

дівчат

ди­ ДРУ­

,вихованка

ра-

Брова рське ремонтно-будівельне управлін­ ня облпобутрембуд~ресту пропонує такі по­ слуги в ремонті автомобілів: - антикорозійні покриття кузовів; - дрібний ремонт автомобілів.

Розпорядок роботи: з 9.00 до Перерва - з 13.00 до 14.00.

сенун:ди.

Алла

ПаJJ1Єєва,

ступала

за

Вихідні дні

го

«НОВНЯ

ЖИЗНЬ~

КОI4',И"І'ета

ГОРОДСЮО/'О

TaJТOB

"

И

-

-

орга.

районного

\

Вроварс1ООГО

Сове'ООВ

партии

з

про­

піху.

стрибках

у

1 Tp€Hepa

СРСР

Палама;рчука

заслуженого

УРСР Ф.

тренера

Бродського. Б.

ЛИСИИ,

майстер

За ної

та

підсУ'МJКЗlМИ БОР'QтьБИ

ДВОДЄ'Н-

н·а

перше

Ку льмінацією змагань стала БОРОТІ>Ба на п'яти­ Jtіл,омеТРіJщІ,

тє

-

змага.лися

нулася

-

ДЮСШ з Тетієва. Ця

хо.до.м.

Сере:д

юнаків

на

кіломеrr.ри

кував ков,

молодших

дистанції пе,ремогу

Руслан на

три свят­

Кирпични­

т,ретьому

місЦі

Оле і<'С а н.ДР РудИJК з школи N9 3. Кращою в номанД! районної ДЮСШ бу ла Вінторія БеlЛіловсь­ .ка, яка Micц€ на

зайн,яла третє трикІлометрІвці.

між

що

розгор­

виховаіН'ЦЯМИ

ДЮСШ мlСI>Н1ВНО. ЧеМ[1іо­ Н()ІМ

ClГСІ!В

Володимир

Ко­

ЖУХОВ/С'ЬКИЙ (школа N2 3), на другому місці Во­ лоднмир Андрlященко (школа N2 1), на третьо­ му Олексій Лихогод (школа N9 ОдіНу се­

:1).

КУ'нд'У про~рав Вадим Се­

лі,ванов з цієї ж школи був четвертим.

І

'районна,

чеТВірка

заllзоюва,ла

во представляти

ласть ШОСТ'і

на,

профcnіJl1(lова.

партІй­ !(Омсо­

М:ськрайОIDНИЙ війсь­ ковий комlсарі,ат з су­ мом .сПQВіщає про ра.пто­

мольська органІзації, весь колеИ'l'ИВ об'єднан­ ня .Вроваримеблі.. ВИ· словлюють щире спів­

ПРацівника віЙСЬшtома­ ту. члена кпрс. пlдпол­

чуття

ковН'Ика

Зct(.тупнику

"

Днре!М'ора

гене·

ІЛЬ­

ву

смерть

у

кОлишнього

в;дста.вці

ВАFlСБЕРГА Бориса ЮрІйовича і висловлює щире спів· Ч'уття рі'дним І близьнн'М

пра­

нашу об­

на зо'н,аЛЬНlЙ пер­ ре,спубліки серед

ДЮСШ МіНістерства родної о:свІти.

'тренер

на­

Вlн,о.

ва:ліда

посвІдчення

ін­

Велнкої

В;ТЧИЗНJIIної

вlйня

с-п

5179'50

17.06

1987

Біроварсь1C'lf1М

po~,

в,йСЬ_Оматом

рошника внча.

Мнколи

вважати

від

видане

MiCЬHp~"

на

ім'я

Сергій КозлOtВ, який забив 47 м'ЯЧіІВ. Щд,з;на­ чилися таl<ОЖ Вадим Пас­ тернак, Дм Иl1Р О. ЗаєItЬ, Леоніц УМaJНЧИК.

В.

АРукарнІ:

редактора

Кювська

О~JЩC'l'Ь, ІІ.

змагань.

Успіх Тетяни Комісар У Дн1ІПрюпетрооську за­ вершилися

плавання

змагання

,на

ВСДФСТ

з

,пе.ршість

ПРОфСПіЛОК.

складІ

~бірної

УРСР

У.СПіШНо.

браварсь,ка

У

команди

старту""­ спо,р'тсмен­

ка, учениця шноли N9 7 Тет"Я<на Комісар. На ди­ станції 50 ме-l1рів брасом се.ред дівчат 1974-1975 рОКіВ

/народжен!Ня

перемогла

з

во.на

хорошим

ча­

сом 34,7 ~,є~ундиІ В е,стафетному комбіновано­ му плаваНlні 4х 100, де Тетяна стаРТУІвала .на дру­ гс/му етапі, команда Ум­ раїни

зайняла

третє

мІс­

це.

На зональному змаган­ ні першості ВСДФСТ се­ ред юнаКіВ 1974-1975 років

.народжеНIНJI,

що.

метрів на спині­ Юрій КаЩЕ'IНКО (33,0), на дистаНlЦії 100 метрів на спині BiHTOtP Новик (1 х!в. 10,9 сек).

50

м;

Г,

ШЕУН, тре,нер.

покійного

БРОВёJрсь~а црукаркя Киіівського обл;асНlOГО. управл~ння у справах видавНіИЦ'NI~Раф!У -Ї-;;;ШЖIOО~Юі 1'орГівnl. Am>eC6

СУIд;д:Я

Григ.оро·

255020, Київська область, м. Бровари, вул. Київська, 154. - 4-03.76; заступника редактора, віддІлу партІйного життя - 4-04-61; відповідальноrо секретаря, вІдділу сlльськоrо rocnoAapcTBa - 4-23-26; в!дділу промисловостІ І соціальних питань 4-02-92; віддІлу листі. І масово; роботи 4-04-81; вІдділу радіоІнформацІї 5-13-91.

КИJевсJ<,ОЙ области (На украинском ЯЗЬІке) Редактор А. вол.ОШИНЕНКО. j'.",,,Ta ВЬІХОДНТ с 17 апреля 1'937 года. ',"!""':'>!' втор,н.ик. среда. пятняца. сУббота

ЛУФАРЕНКО,

головний

недІйсним.

Редактор А.

Телефони:

депу­

нападаючим учень школи

проходило. в КиєвІ, від­ значилися вихованці Б,рО­ варської Шff\оли-"нте:рнат'У с.ПОРТИВJJОГо. профілю. На дистанції 50 метрів брасом перемогу одержав Сергій ПИЛНlпен.но (32,2),

М. КУЗЬМУК, ДЮСШ міоьк­

3аrублене

Aд/lII:Ніістращ:я.

четве,рте

TYPH~PY

N!1 8

ла

спорту.

й о'Нн о.ї ДЮСШ Вікторія БеліЛ0вська. Нос'Тупного дня юні ковзанярським

Кращим К1азваний

с·по'рт-сме.н1в

І.

чеМ/піоном

місце.

За'й'НЯВШИ пер.ше місце

заслуженого

рахунком

можливих 14 очок і

3 16

(СТ8.іpiIl.lий тренер В. По­ дзигУІН). Друге Імісце зайняла І<ом<ан,да «Хімво.локно» з Києва (тренер Ю. ПетриЧУК), третє Місце КОіМам!да ДЮСШ 3 ГенІ .. чесь~а (старший тре'нер В. Канов). Друга команда Бро,ваРіВ зайняла п'яте

ВОЛОШИНЕНКО.

АДРЕСА РЕДАКЦlІ:

городско­

УкраИНЬІ.

lDародныx

ж

~ра~'ІОЮ, теж добилася ус­

успіху

у

Адміністрація.

К'оммунистич-,ской

тако.ю

ви­

сщнтиме'тр

«>ШІ Івану Никанорови· чу з IІ/РИВОдУ смерті йо­ го матері Мотрі Іванівни.

неділя, понеділок.

яка

Місце вийшла комадда ДЮСШ м1ськ;вIНО, на дру­ ге з Роки'l1НОГО, тре-

ралЬНОI

18.00.

яд­

На цих же змагatНнях .вИlсокиЙ реЗУЛl>Тат з о.со­ бис.тИІМ реIКО.рДОМ поназа­ ла МalЙсте,р спорту Світ­ лана Одинцова 191

lІI,lI;ве.JIИ

не

школи

СтелatНищен­

ро КИіНУВ на 17,06 м, се­ Імикілограмове - на 15,18 і пробіГ 60 метрів за 7.4

цро.фаПіЛо.к в м. Ха,рновІ добре виступили молоді

Бровари

учень

Павло.

,в особието.му заЛіКу, на­ ші земляки ввійшли до збірної коман~и респуб­ лі/ки. Вени !Візьмуть участь в пеРШОСТі Це,нт­ ·рал~ної ради ВСДФСТ ,профСПіЛОК. Заслуга в

висоту. Обоє спо.ртсме­ нів вийшли у фінал Куб­ :ка СРСР. На першості Респу,БЛl­ канської ра,ди ВДФСТ

'ПРOlведенн!Я

виграла

ВОона !Набрала

ЯДРА

Наші

і

12: 7.

ДАЛЕКИЙ ПОЛІТ

місцем

і,н,те.рес ВИlК.ЛИ­ між лідерами

-ДЮСШ Бровари-l та «ХіМВОЛОКІНО» з Києва Ко-мащца брова.рчан не підlВела своїх болільни­

змагання

громадський

заводо­

учн:ів-шестикласни-

Особливий кала гра

цікавІ

місце

На 10-кілометровій ди­ станції коньковим ходом кращим серед броварчан

с,портзалі

'ків. Були запрошеНі КОМalНДИ «ХіМlВОЛОКНО» з Киє,ва, ДЮСШ з Курсь­ ка, ДЮСШ-14 з Києва, а також ДЮСШ з ГенІ­ чеська. Козельця, Желєз­ ногерська. БобровиЦі і дві кома,НtДИ від ДЮСШ місЬК!"НО Броварів. Кожний мат'Ч проходив у наlПолегливій боротьбі.

результа­

серед

в

будїІВ'НОГо. .комбінату за інlціа:тиво.ю ДЮСШ б.Ув ПРС'ВlеlДе,ний всесоюзний турНіlР з MbHi-футболу се-

ходом.

кІнцевому

класичним ходом на 6,6 кІлометра учень СПТУ-4

і

У змаганнях у

даlВ:}Ю

чоловічих

церківці. У жінок пере­ могла команда у снладі Ніни та Ірини Лавренян (школа-Інтернат), Тама-

ним

МіНі-футбол люблять і Ів !Нашо'МУ' місті. А нещо­

КО:vIанд з Броварів, Киє­ ва та Біло.ї Церкви і три жіночі. Змагалися всі

підготовле­

~ І

&

Особливий інтерес

місце.

Стартував лижний се­ зон і в Броварах. В ес­ тафетних гонках взяли

другим.

серед

третє

на. Панченко, на четвер­ тому і п'ятому місцях Тетяна Голуб.

наш

Межейкін

І

Двічі третьо.ю на три­ нілометрІвЦі була Мари­

дистан­ ходом

НаЙкраще ним

«стріляючих проходила

няв

Няв друге мІсце. Олек­ сандр Яміданов чет­ верте. У змаганнях конь­ ковим ходом Анатолію ВДрЛОСЯ перемогти. а Са­ лават Мухамадlєв фіНі­ шував

I~=ml

був єдиний поки ЩО в Броварах майстер спорту СРСР з лижНих гонон Ігор Гринець він зай­

кІв, яку тренує Я. Я. Ялаєв, «не відкотився» далі п'ятого місця. На

Анатолій

вина надзвичайно усклад­ нили стрільбу, і, зрозу­ міло, спортсмени не по­ казали своїх кращих результатІв Проте наш Владислав Івахов (школа-Інтернат) зумів ПОДО·

сприятливих

ПРИРОДНО,

но головний приз турніру

Г.

цих

тивного

та

ком анд а

ці три команди

та

школИ-інтернату

взяли участь і гандбо­ лісти Білоруського полі' інституту.

місто

на

спортсменів.

технічного

Наше

вили лижнИки ДЮСШ мІського та районного відділів народної освіти.

У змаганнях.

відбулися

рів М. Р. Кузьмука, Є. Д. Шарапова, Є. В. Волкова. Разом з ними

ська

тур­

нірах

Республіки

ЦЯХ селища Ворохти та підніжжя найвищої гори

ла кубкові змагання з лижних гонок та біатло­ ну. Обласний та міськИЙ комітети Івано-Франків­

кової металургії імені 60річчя Радянської України них,

це

пам'ятІ. Першими

Нарпат

половивах

Місцем перших лиж­ них стаРТіВ республікан­ ського масштабу бу ло обрано засніжені поло­ НИНИ Карпат на околи­

України ~ Говерли Тут Республіканська рада ДФСТ профспілок прове-

Не раз радували своїх прихильників гандболі­ стки спортивного клубу «Полум'я» заводу порош­

ва

Вровари.

вул

КUiBCЬKa,

154.

Індекс Друк

дру~Ований

15.709

61285.

офсетний. арнуш.

Обсяг Тираж

примірннJC'В.

ЗамОвлення

.N'o 666

#15 1989  
#15 1989  
Advertisement