Page 1

ОРГАН

6 РО В АР С ЬКОГО МІСЬКОГО КОМ І ТЕТ V І( ОМ У Н ІСТИ Ч НО І ПАРТ 11 У.К РА ІНИ МІСЬКОІ І РАЯОННОІ РАД НАРОДНИХ ДЕ 1 ПУТАТІВ КИ'18СЬІ(ОJ О&ЛАСТt'

Гаsета вихоАит•

s 17

1937

каіти•

*

року

*

.N9 15 (7508)

Середа,

нання

.

державного

nлану

П·роду.кцlІ з урахуванням договІр­ що чисе.пьнІсть населення краrни них з~·язань по цих пІдприєм· на lЮ'Іато~ 1988 року становить ствах становкть 98,7 процента 1 284,5 МІЛЬЙона. ЧОЛОВІК. СереДНЬО· було вищим, . ніж у цілому по місячна грошова заробІтна плата nромисловостІ. робІтників 1 службовців у народ­ В аrроцромисловому комцлехсІ ному госnодарствІ становить 201 з метою nідвищення ефективності карбованець nроти 196 карбован· вироб;ництва, розвитІQУ творчоІ цlв у 1986 роцІ. Середньомісячна ІнlцІатИ'Ви 'J1РУ!дЯЩИХ І дальшого .оплата праці колгосnникІів збІльрозширеннfІ демократІІ управлІння шилась а карбованцІв до 167

.;ІJ.\Дприємствами

еконо-

мlчносо 1 соцІального розвитку ОРСР у 198'1 роцІ: ПІдвищИвся народний добробут. ПослІдовно здійснювалась радикальна ехоно-

І мlчна

реформа,

воро8адж"УВЗВСR

виробництва

plcr

було

забезпече-

но за рахунок зростання продук-

тивностІ

працІ,

без

збlпьwення

чисельностІ .пріщІвннкlв,

у

галузях

цlІ прqцу:ІЩІІ з

цтва.

Y

той же 'Іас а окремих галу~

зях народного rосnодарства не вдалось подолати . допущене відС'РНаНИЯ вlд намІчених завдань, не забезпечено стабІльного 1 ста· лоrо зростаннЯ виробництва. По-

вільними 'J'емпамн впроваджують· ся в народне rоащдарство досягнення

иауии

1

техніки.

Не

пов-

ною мІрою задовольняється nоnит населения на товари 1 послуги. Вироблений иацІональІ{ий доход становwrь блІІ3Ь!СО 600 .мільярдів нарбованців (у фактичних цІнах).

,

Проду1Щ1я промисл<80Ст1 зросла порJвняно з попереднім роком на 32 мlльАрди ка.рбованцІв 1 пере·

вищила . 870 цІв.

мІльярдів

ПрощуицІt

карбоваи-

сlт.ського

дарства одержано

на

·

220,1

госпо-

виrrь 4,1

цента бІ.пьwе, нІж в середньому за рlи в одниадцятІі п'ятирічцІ. . Торік в умови повного rосподарськоrо роорахуШсу і самофІнан· с~~ня · ~цювали 2,5 тисячі об еднань і підnриємств промнсловостІ. Винонання nлану peanlзaцtl

nроцента.

промислово!

знижено

ЗбІльшИвся

(:обівартk:ть

nродукцІІ.

.Загальний обсм nродуиЦІІ

arpo-

цромислового хомплеиєу становИть

бlnьw як 460 мІльярдів харбован· цІв 1 зріс порІівняио з 1986 ро­ ном на 1.8 процента. · ПродуицІя сІльського господарства лась на 0,2 процента.

абtльmи· товарна

продуІЩlя переробних галузей на 3,5 пРоцента. ПродуктивнІсть працІ

в ·громадському

сІльському

rосподарствІ зросла на 2.5 про­ цента, у П$Єробних галузях на 3,9 процеН!Та. Разом з тим зниження обсягІв ВИJl.обнищrва 1 за~ ряду куль·

1986

ше, ніж у

•РозщрІбН·ИЙ жавноУ

та

роцІ.

товарооборот

кооперативноУ

·

дер­

торгІвлІ

товарооборо­

ту не вНІКонано . за загалЬним об­ сягом на 12,6 мІльярда карбован-

.

цІв.

АJІ,Когольних наnоrв було про­ дано на 13 процентщ менше, ніж у 1986 році. ПомІтно полІпшилась структура РоздРІбного товарообо­ роту.

.За ра.хунок усіх джерел фtн·ан· сування збудовано 2,3 мІльйона нових

впорядкованих

квартир

мІльярди

бельнІсть

карбоеанцІв.

Рента­

сільсьноrосподарськоrо

виробництВа Знизилась з 19 до 1-8 процентІв. ПІдприємс'fВЗМИ Держаrропрому СРСР недопоставлена прqдуицlІ сооокнвачам на 1,3 міль~~{)да карбованців (nnair •и· JСОИано ка 96,8 процента). Дероккамсти СРСР повідомщs,

за·

Пр а в о fJJ л ан го в і

КраІна встуnила у вирІшальний етап перебудови. ТрудовІ кол~к­ тиви,

І'ОО'уючись

. зустріти

гідно

~ІХ Всесоюзну nартійну конферен·

ці·ю, зосереджують зусилля на за­ безпеченнІ виконання планІв тре­ тього року

ва І

радянська

Рів nартиомів І партбюро.

тія•

вистуПЯ1J

рік, за.вдання парторганl· зацій по добору й прийо· му в ряди' НПРС, робо· ту

диплома­

виховного

агІтацlі А. І.

зав­

даннях по комплектації шкІ.п ма.рксистсько · ленІн· ської освіти на настуіІ· ний навчальний рІк. під·

секретарІ організацій, . голови профспілкових ко· мітетІв, секретарі комІте·

сумках

проведення

єди·

них днів полІтичного ін· формування трудящих у 1987 роцІ, а також ви·

ВИ·

еловив

·рекомендаЦІІ

що­

до підготовки й святку· вання ювілейних 1 пам'ят­ них дат у житті радянсь·

на-:юдних

деnутатів обrово р :и л и важливІ nитання госпо· дарського, еоціального й

партії

Т~ зупинився на

пІдприємств, партІйних

Рад

кад­

вІдділом

1

міськкому

ПРОМИСЛОВИХ 1 сІльськогоеПод а р с ь к и х

кониомів

номенклатурою

пропаганди

до·

ТіВ Л.КСМУ,' ГОЛОВИ

з

Завідуючий

кандидат наук

керіВНИКИ

·

становить 341,1 мІльярда карбО­ ваІЩІ.а І 3р1с ПQРІВНЯНО З 1986 ро­ ХОМ (у фактичних цінах) на 9,2 мільяРда карбованцlJІ. Однак гро· шовІ доходи населення збІльшува­ лись швидше товарообОроту' 1 фонду сnоживаюrя, внаслІдок чого зріс незадоволений поон.т. У цІ· лому по нраІнl план

рівиицтво перебудовою. проінформував про ста· тистичний звіт за 1987

цент Ниївського держунl· верснтету Г. М. Бвиов. {Неля цього відбулися секЦІйнІ заняття. На них

·

карбованців.

Минулої суботи в залі засідань мІськвиконкому вІдбулося чергове ванят­ тя районної школи пар· тІйно · господарського ак· тиву. Перед її слухача· ми з лехцІєю с Перабудо­

економlчни.х

тyt.f DрИІ38ЄЛо до того, що порівня­ тальною мощею 129,7 мІльйона но з ·поnереднІ.м роком прибуток ·квадратних ме.т:рІв. ЖктловІ умо­ колrосnlв і радгоспів по а<:Іх ви­ дах дІальності скоротивсЯ на 1,6 ви полlпwили nонад 11 мІльйонІв чоловік. План будівництва житла мільярда карбованцІв і стаІІ88'Ть в цілому перевинонано.

міль·.· 2З

ярда кар5ованцІв, що на 9.З про-

урахування·м по­

ставок виконано на 98.3 процента. Виробництво промислово! продук· цlІ зросло на 3,8· процента.· При­ рІст прqцунтианостt праЦІ стано­

зайнятих, rф~ок.

матерІального виробни·

орган1зац1я.ми

С1'Ворено 49 аrропромисЛ9'ВИХ ком· Населення одержало з суспІль· бtнатІв, У'І'ВОрено 14 м-рофІрм 1 них фоНДІв оооживання внплат 1 19 агропромислових об'єднань. 'nІльг на суму 162,5 мІльярда карУ цромисловос:тl план реалІза- бова.щІв, що на 7,5 мlльярца бІль·

новий господарський ·механІзм. Уперше за багато рОків весь при-

'

та

163

Ціна 3 коn.

На занятті райпартwиопи

ПІДБИТО ПІДСУМКИ РОКУ ТрудящІ . Радянського Союзу. ВИRОНуючи рІшення XXVII з'Ізду партlІ 1 наступних Пл~нумІв ЦН НПРС. забезпечили в рІк 70-рlччя ВеликоУ ЖО'8тневоІ соцІалlстичноІ революції дальше зростання су· спільного виробництва 1 пlдвищен· ня йосо ефективності. Про це говориться в пов1д9мленн1 Держком· стату QPOP про підсумки вико-

*

27 січня 1988 року

·

кого

народу.

На важливих питаннях внутрІпа·ртІйного, rоспо·

ррактеру.

ua

НаnриКJІад. секції секретарів nартій'них ор· ганІзацій, у роботі яІ«>У

.

царського,

соціального

життя увагу_ присутніх зосередив перший секре· тар мІськкому партlІ

взяв уЧасть перший сек· Ретар міськкому парТії

І. С. Рудак. ВІн говорив про необхІднІсть поснлен·

І. С. Рудак, Ішла мова ·про посилення бойовитос· тІ первинних партійних

ня ·ролі первинних

орга-нІзацІй

ків . у внутріпартІйнІй, масово·полІтичнlй робо·· ті.

гортаннІ критики й само·

розстановці критики,

очної

ваності

Перед ватажками nарт­ організацІй виступив за­

доборі

кадрів,

полlпщеннl

агітації,

й

роз· на­

інформо­

І«>мунlстів і беЗ·

ПаJУJ:lЙНИХ, Підготовку ДО ·хІХ ВсесоюзноУ парткон·

вl.дуючнй органІзаційним ·відділом міськІ«> мУ пар·

ференції. Тов. Рудак під· креслив 1 важли~tlсть розв'язання таких проб­ лем, як поліпшення jrор­ говельного обслуговvван· ня населення, забезnе·

т!У О. М. ІщенКо. ВІн розповІв про план роботи міськкому партіІ на І пів· річчя 1988 року, підсум· ки . зборів партійних

в

парт­

органІзацій, їх низових ланок. ліквідацію недолі·

у первинних органІзацІях.

чення

Лом.

на яких парткоми І парт· бюро звітували про ке·

трудівників

посилення

щит­

борот~и

з пияЦтвом.

п'тирtчки.

П · ОНАЗН И НИ

(ТАРС).

ЗМАГАННЯ ТРУДІВНИКІВ

n ~я m u.p і ч. к u

БАРИШІВСЬКОГО І БРОВАРСЬКОГО РАЯОНІВ ЗА

1987 РІК

ПромІІС.JЮвІсть, будІвництво, торrІвлІІ, nобут (в процентах до річних планів)

ГриrорІй МвХвюк -

DІІІІDІоrо

АвдрІйоВJІ'І оператор ма· доівна

атахорадrоспу ІЮІІК1ВСЬІСВЙ•.

корів

•Семи· Обравши

ЦІО в:рофееЬо, тРУдІвввк не І&ОІІJLJІІІВСS. .ЦВШе ІІ.РУ· рік

rd

одвак

вJи

88е

ва фермі,

аааввв

вро

себе XOJJ!)IDIDIВ peaynтa­ 'f8111L ЩоАОбові иа.цоІ мсurова 110 aalq)iii.Jielltй аа Вйм rpyпl корІв етавов­

тm.. бтІаько 10 JЩJorpa· мtа ва КСNКІІУ 'ІВ8РІІІІу.

На ВІОВ.

·

3ldloc7:

Г. А. Мп·

Фото ·м. Ceuвora.

Виконання плану реалізації промис· лqвої продукціі Прирісr промислової продукції за рахунок підвищення nродук­

101,6

101,7

тивності

100,0

93,3

84,1

77,9

82,3 112,8

75,9 85,1

праці

Введения в. дію основних фондів за рахунок освоєння капітало· вкладень

в т. ч. на об'єктах виробничого призначення

Введення в дію житла

Обсяг роздрібного тОварообороту

державної і кооперативної торгівлі 101,6 Oбcsr реалізації nобутових послуг 111,7 1 Виробництво продукціі таариииицтва uдержано молока від кожної корови (кг) плюс-мікус nроти 1986 року +250

3041

Одержано молока на

100

га

сільгоспугідь (цнт) плюс-мінус nроти 1986 року

Стивува•в• ва .орбіті 23

С:ІЧНІІ 1988 року адіАснено стикува н н я вантажиого ко р а б л я •Проrрес·З4• а пtлотова·

ивм ко.мпдек<:ом

•Мир•

Ваwrаж~нй корабе.пь при· стиковано

до

компмису

З боку МОдУJІІІ сКваиn. орбіту достаВлево па·

na

JІИ8О ДJІЯ

об'є:tианоt

ру·

шlІноІ установки станЦІї, продуІn'н. вода. обладнав· ня І апаратура. а також

nourta.

·

За даними тепеметрич­ ноУ 1нформац1У і допов!· дями еJСtпажу. бортовІ

системи

nІЛотова н о го

комплексу •Мир• працю· ють нормально. Самопо· чуття космонавтів Воло­ димира Титова 1 Муси Ма11арова добре. (ТА:РС).

88\

+64 333 +40

104,0 101,3

3446 +153 1132 .+28

Одержано м'яса на 100 га ріллі (цит) 355 плюс-мінус проти 1986 року +33 Одержано яєць від куркІІ-несучки (штук) 230 259 плюс-мінус проти 1986 року (штук) +І 7 Виконання nJІану npoд. .V nродуІщІі таариииицтва

+

(в процентах)

Продано молока Продано м'яса Продано яєць

,

106,4 106,8 110,6

108,4 Н+.З

\13 4


сторінка.

2

сНОВЕ

Питання вирІшlються, але проблеми залишаються З кожним роком , більш П'рискорени­ ми темлами росте місто, в якому ми 'жИБеМО, З'·Я'ВЛ~ЮТЬСЯ НОВі ІІJЮМИСЛО­ ~і пtдприємства і організації, забудову­ ються жиrrлові мікрорайони,· вп<>ряд­ ковуюrrІ:>СЯ Іх території. Одне слово. Бровари

стають

Якщо· в

ХІ

все

кращими.

п'ятирічці

в

ЖИТТЯ» рік

Як бачимо, житлова проблема стає ще більш госІТрою, разом з тим необ­ хідно споруджувати і об'єкти сЬцкуль~­ пооу.ту. І тут недостатньо зусиль лише винонкО'Му, Прямий . О'бов'язок колен· тнвів пІдприємств -- енергійно вИJрі­ шувати

питання

сфери, ків

адже

ТИХ Же

розвитку

робиться

це для

В зв'язку з цим виконн<>м міськоt

покооний тим,· щоб на зборах трудових колективІв, в рішеннях, яні вони прцй·

рішенням

.матимуть,

хунку

трудІвни­

належним

потреuи

чином

УРСР

враховува­

Це хвилює кожного Стало

вже

тр·адицІєю,

що

ства

виборцІв у

нів

карбованців

освоєно

Тан. планується побудувати

нультури

цілому

тощо.

ж, за

цьому році планується

то

28;1

.МІСТУ БУТИ ЗРАЗКОВИМ

· пооереднlми· .данЩ\іи,

редній, на 37 nроцеmів. Всі ці відчутні зміни,

безпеченість

у

місті,

ясна

річ,

-

результат

спільних зуС:ИJІь ВИІНОнкому міськ<>І Ра­ ди народних •депутатів, всіх .трудящих міста.

підприємств,

Антивну участь у буд!вницмі житла, об'єнт.ів соцкулЬІТJІобуту, в зміцненні ма­

н~с

значно

закладами,

нижчі

за

нормативні

шкільними а

рИ, ТОрГІВЛі, побуту.

також

1

дошкільнимч

закладами

flРОМа,дСЬ'КОГО

ментів.

житл<>

і

не

змінять

свого

ставлення

до

1986

Paf!OM

з ТИМ

не

всj

керівники

так

ставляться до цієї _І!Jіжливоr справи. Чкмаро з них намаРається відстояти сс.воІ• інтереси добитися у викон-

. ному , згоди ємств, і

ти~

на розшир·ення ПідпІРИ­ сТ'Ворити додаrrкові робоч'І.- місця

самим

одержати

пра:во

на

запро­

шення громадян з інших регіонів (у місті немає зайвих трудових ресурсіВ). Вони вирішують лише ПІИтання забе·зпе­ ченм житлом своїх працівників ля-ко намагаються залишитися

і всі­ збоку

від проблем міста.

Наведу такий прюtлад.

За р.они

ми­

нулої п'яrrирічrки у Бровщрах побудо­ вано маt\же чо.ТИRИ тисячі квартир і майже стілЬІНи ж грома:дян було на nючатку п'ятирічки на' .нвартобліку.

Однан у дванадцятій п'ятирічщl чисель­ ність

не-

ме.uтанщів,

тільки

зросла у в тисяч.

не

1 ,5

яки.м

потрібне

зменшилась,

раза

житло,

а навіть

і сьогодні становить

машиноЬУ'дува:ння,

шино­

ремоитно-механІЧJІий,

Згі~о· з

зава­

і

Ради Міні·стрів еРОР від

метою

забезпечення

споДіватися.

25 , червня

року ~про заходи по дальшому пІдвищенню ролі і посиленню . ві-дповіщільності Рад народних деnутатів• з комплексно.го

.

з

усіма

Іншими

наnевне, вже відчули

за­

на

ріЗНОМёЩіТНі

Е огляді лист1в

об'єнтів

пайовий

то

ма

___ .,

підДано

~оціально-культу'Рного

незадовільну роботу робничого уnравління

28

по

карбованців

та, ·хто

ві\Льни.ми

хоче

Я:t>го

існуюча

Голавне

з

будівництво, що

ченати

заплановано

матеріальна

міета

база

надіслав

Жиrrелям

є

вже

впевненість

участь

залишиться

таку

завершиrrи

ц.

вулиці

Звичайно,

-

у

Коцю­

така

НавІіІаки,було но

відпис­

ситуаціІ,

лі,

тивом

В'УВНГ

довано

ІВодопрОІВід

лиці

збу­

по

ла

ву­

ж

Коцюбинського .. Од­

. ночасно

no

було

ІфакJfадали

вулиці

НПРС.

ХХІІ

В зв·~ку

з

ще

один

принес­

лист

на

·

з' -здУ

водопровідних

вели­

опору~ В'УННГ, Су1;ь в то­ му, що територію побли-

ним обсягом цих робіт, а таКО!Ж усуненням аварій ·на мережах. роботи по

.

ЗУ

,

розрито,

воІ

,•

шлях

зарекомендував себе

в СПМК-503 •КИївспецсlльбуду• Євrек Маnковсь­ кий. Вже дванадцять років вів трудІІТЬСJІ стосарем. І весь цей uc домаrавться помітивх успІхІв у со­ цtutсТВ'ПІому. змаrаввІ.

Нв знімку: Є. Мавьковський. Фото М, СеМQоrІ,

Моду диктують... ткачі Кому не Д(JВОдилось спостерігати Tat<y нарти­ ну: ТОІРГОВЄЛЬН-1 ,рЯДИ за­

•валено тканинами lноді. дООротнИмн. а люди не по­ спtшають Іх купувати. У ЧО'Му справа? Та в тому,

гляд

робах,

Луц~окого

шовно-

матИJМу'l'ь

·З

вони

готовими

у

листі

жителі:в

- Коцюбинського,

дослЩно-експерІ;j!Мен­

бази

Г<>л6вного

·структорсько

кон­

- технологіч-

ГО'l'ОВИЙ

чого

ж

до

ВОД{'

снаржитІ

які є наслідком незадо­ ІВільноІ орrанізаціІ поа­ ці, неузгодженості у діях ві;цразу кількох вищ>Нав­

ЦІ!Ц замовника 9()'єк­ та, генпідрядника та суб­ підрядни.ків? Засуджуючи нег~тивну Ііракти.ку, коли О'дин риє траншею, інший

вкладає труби, а третій Іх закопує (що ·нагадує ві:дому байку ПІЮ лебедя. рака т'а щуну), і 6півчу­ ве.ючи

авторам

цівнm<аJМ не

_-

ВОС,

може

не

. пра­

редакцію

·хвилювати·

стан справ на вулиці Но­ .цюбниського, Може, О. О.

JWавченно

все

ж

таки

знайде можливістІS довес­ ти Д() .КіНЦЯ робО'ГИ ПО УІ благоустрою раніше, не чекаючи

другого.

кварта­

лу?

ні машин.ни, підrО'l'ували кадри, Знайшлось і при­ міще·ння, І ось одержано

'ділl:ІНИЦЮ

ПОШИВУ

особливо модного діжного одягу із

м-оло­ сІЮІх,

тканин і відкривши мага­ зин-салон для 'іх прода-

_

.я на подібні неподобства.

ше в демонстраційних за­

щи

·

як­

жу. На відрахування з прибутку придбали ПІВей­

домі :вИтрати, орrанlзував-

ви­

моде-

одне:

лями можна було позна­ йомитись еnізодично ли­

:Щоб nідвищити попит на свою продукцію, . під· цриємство пішло на еві-,

ни, що багато покуnців часто не можуть, ·стоячи біля nрилавка, уявиt'и со­ бі всі виrрашні сторони нових тканин, який ви­

Ціалісти

дзерка·

поnередню,

лах,

В<>ГО номбіна'Гу імені 60ріЧЧЯ ·Радянсько'! УІСраІ­

П'рИйшли д-о· висновку спе- ·

у

·сІП.еціалізованого

АДРЕСИ ДОСВІДУ==========-

І·

у

ситуація

як

повторює

тальноr

СП-оруД

під'їзний

роз­

Тільки на цей раз винні будівельники, що про·кла­ дають комунікаці'і до но­

очисних

ВQДООЧИСНИХ

також

бачимо,

оmІсану вулиці

цю

те.му.

Із ооаргою звw>таються аж 4(). nрацІвників цеху

його

'ровід,

до хлі­

Ян

лише

так важко довести

ладу ВЖе

землею доро.гу

лі

пошта

що

засипа­

точнісінько,

в. зволь, мІськвиконкому.

зрозУ'Міло

бозаводу,_.

задовольнити

овоч'е­

ного бюро мийного облад­ нання. Хто саме ооі­ цяємо розібратися.. Не­

теплООjрасу,

го: •В четвЄІР~ому кварта­

може

дасть

потужності

rолова

шення прац.1вникам, я_ні стан само, аж, дотепер, мі­ сять грязюку по дQрОзі, крито

под~юrти

громадян забезпечити комnлексний, збалансований розвиток кожної із скла­ дових соціальної сфери для перетво­ рення Броварів у зразкове місто,

ні насадження. Це ·стало­ ся ще в 1986 році. На­ ступний 1re приніс полег­

р.

-

новоrо ово.чесховища,

зруйновано, 'знищено nі­ шохідні доріжки та зеле­

наших читачів. Поки ми міркували, як бути в цій

колек­

підпри­

дання міськвиконкому, підп.риємств, усіх

недовго,

на .не

року

'промислових

Очікується, що у нашому місті до року . налІчуватиметься до 120 ти-сяч чолові:к. Виходячи ·З цього, заве

у

лів

минулого

дЬброс

2000

відсутність

-

бинського видано техніч­ ні умо'Ви на пІдключення ,до нової водопровІдноУ мережі•

Ноцю6инсько­

своУми

mрискоренню будів­

забезnечення жителів міста овочами. Загальна вартість но:вобудови 1 міль­ йон 740 тисяч карбоваНців,

інтере­

вІдповtдь на скаргу жите­

вулиці

поа­

воІ бази ( повністю вирІшити проблему

.питань , тут ~

них

- ІНВарталі

друrому

начальник О. О.

Кравчеmtо

допомогти

внесками

, Пайо-ва

позитивні зміни в

блаrоуС'l'рою траншеї та віДновленню асфальтобе­ тонного покриття вулиці

го господарства (В'УВНГ).

кожного

ництва парку Jlеремоги, будь ласка, звертайтесь до міських о.щаднас.

Інший бік справи фінансування куль­ :турно-освіІгньоr і сІщртивно-масовоІ ро­ боти. ЦентралізОвано для цього кошти не виділяюrrься і в бюджеті міста вони

дапрсmід~- каналізаційно­

на

можливість

тому,

ви­ во­

призна­

рис~овується

його

критиці

стан:

цівника. Ті з вас, шановні жителі міс­

зараЗ назвати Дату, коли розnочнеться

наших

ЧОВНО:В-у

чення) підприємства міста поtшнні . пе­ рерахувати '/50 тисяч карбованців, тоб­

міського палацу: культури. І хОча важко

читачів, опублtко.ваному 15 грудня 1987 "р, під назвою •А с:коро зи-

атракціони,

єм-ств у сnорудженні ще одного об"єн­ та. важливо-го· для життєдіяльності

бага:rо,

мофінансування розпочали ~ацювати десять пdідІприємсrrв мІста. Найближчим часом · в· усіх rrрудових колекrr,ивах бу­ дуть обговарю.ватися .і затверджуватися nромисл<>во-фінансові nлани на 1988

недалекоrляд­

його діяльності, Більше відбу!Вається загальноміських заходів; та й рівень Іх значно полІпшився, Ефекrrивніше вико­

Проте невирішених

З 1 січня цього рО!Ку в умовах са­

Іх

цію і т, д. З цією метою (знову-тані}- в gахуно.к пайової_ у~астІ в будівни~

Броварському надійде 81'/

спортивних· сеІЩіях. .клубах за сами, аматорських об'єднаннях,

немає.

вони

побудувати, танцювальний майданчик, кафе, буфеrrи, зал іІlІЮВих автоматів

закладів нультури і спорту, зростає чис­ JІО дітей і дорослих, що . займаюrrься в гуртках Х'УІдожньоІї · самодіяльності,

кладами соцкультпобуту, Отже, вирі­ шуючи пиrrання будівництва соціально! сфери, підnриємсmа повинні виділяти на кожний кЗ(рбованець, який вкладати­ муІТь в житлове · будів·ництво, 0,'15 карбованця в рахун-ок частни на споруд­ щення . об'єкrrів соцкультпобуту, Iнttloi альтернативи

цілому

рІшенням. НСН

канців нашого міста стає парк Пере­ моги, В НИНіШНЬОІМу році тут необхідно

турно-еп~тивний комплекс. Броварчани,

Цим рішенням встановлені соціальні нормативи для нашого міста: повн·е за­ безпечення кожноУ сім'І окремою квар­ комплексі

що- в

бу­

Об'єнтом піІДвищеноr уваги всіх меш­

ре­

Виконком nроводить nланемірну ро· бО'l'у по організаціІ дозвілля населення. З цією метою створено міський куль­

роз­

струнтури,

у

-кладовище,

рахунок М · 21130703 в агропромисловому банку тисяч карбованців.

витку міста ВИІНОНКОІМ ІІірИЙНЯВ рішен­ НЯ про пайову участь nідnриємств і орга· нізацій у рОзвитку с<>ціальноІ інфра­

тирою

нове

компле~«:у,

керІвнинів,

ність.

БУМЕРАНГ

Кваліфікованим робітНИком

процен­

·Колективи

сенцій Підприємств, які перерахуВали гроші. Отже, не зрозуміла позиція вище­

конструювати вулиці Нірова і Кутузо­ ва, провести освітлення вулиці Олім­ nійсЬІНоІ, П'рОДО'ВЖИІТИ озеленення міста. На всі· ці роботи коштів бюджету не ви­ стачить, Тому підnриємствам при роз­ поділі фондУ соцнультпобуту необхіДно передбачити і таку графу витрат, як благоустрій (з роорахуНRу 31 карбова:­ нець на К·ожного працюючого), Хочеться

Ці та Інші проблеми стоятимуть ще гостріше, якщо виробничі колекrrиви та -.організаціІ і надалі будуватимуть лише

пюрощкової .металургі'І Ї'мені 60-річчя РадянсьноІ 'України, алюмінієвих буді­

. сТеплиuя­

.

передаються 'для зміцнення колективів художньо! са-модіяльності і спортивних

озеленити вулиці 'Польову, ОболонсЬку,

ЧерняхоВського- та

культу·

харчування,

розв'я-зання іН'ШИХ потреб міста. Тому у ' відповІдності з постановою ЦН НПРС, Президі'і ВерховноІ Ради СРСР

трест

заасфальтувати, М. Лагунове'!,

за­

теріально-технічної бази комунального господарства, nобуту, охорони здоро­ в'я беруrrь таН'і но,лективи, як заводи

вельних конструпщій, техмQнтаж• та інші.

10

сюди

соцкульmобуту,

культурно-спартІJАноrо

названих

у

ються

комплексу

дуть винаристовуватися для проведення ~асових заходіВ, · а та:кож придбання ІНвентаря, .костюмів. му.зичних інстру­

темІІІИ забудОви ·м.іста у потGЧній п'яти­ річці ПО'Винні буrrи вищими, ніж у попе­

відбува­

своrм сnецра­

добудівний -комРінат, трести «Бровари­ сІльбуд• та •Броварипромжитлобуд•. Але ж ношти, які надійдуть на рахунок

10 бага­

що

фонду

ремонтний,

інтернату, дитячої лікарні, міського пар­ В

культурно-спортивно-го

rорговельно.го

топоверхОІВих житлових будиЩ<Ів на 1-064 R!Вартири, завершити добудову середньої школи М 5, вести будівни­ цтво сер&дньоІ школи М 10 і школи­ ну

на

багатьох пі,цприємств · підтримали інІц!атИВу М~СЬІОІ-иконкому. На жаль, цього не ·окажеш про заводи алюмінієвих будівельних кон·струкцій, пластмас,

підприєм­

середньО'Му

капіrrаловклащень,

вИконномам

централtзувати Іх

перераховувати

тів

ства беруть бе311Осередню участь у бла­ гаустроУ міста. НаП'ринлад. згідно на­ казІв

Дозволяється

Таке рішення ми прийц.я)Jи у с~рпн!, ми­ нулого р6н'у і зобов'язали підприєм­

\Ііста,

.щорічно на будівництВо об'єктів соц­ культпобуту освоЮВалося до.11 мільйо­ уже в 1988 році буде мільйо-на карбованців.

І 988 року.

не переІЦбачені. Який же вихід знайти з цього становища,? Радою Міністрів

ПіДПрИЄМІС'ТВ.

А лроблем тут ще чимало. За остан­ ні 20 років склалася диспропорція між будLвництвом житла і розвитном · решrи с-оціально! сфери. Вининло чимало труднощів у забезпеченні міста теплом:

січня

Ради народних депуrrатів особливо зане­

лися

соціал·ьноІ

27

перші

партії. модних

су­

конь для дівчат, блуз, брючних :костюмів, Вони й стали переконливою рекламою

нин.

для

нових

«Горянка•.

тка­

. «Мело­

дія• .. «Ритмі·ка•.

Кор. РАТАУ.


січня

27

року.

1988

« . НОВЕ

НАБРАЛИСЬ СОРОМУ

ЛЮДИНА Пити• сnиртне чи не пи.­ тн? До цІєІ дИJІемн онре·

ваючи

тим

~аІМим

про

на­

займатися самогонова­ рінням окремІ мешкаНцІ

слtдкн таких вчнн.кІв. Ви­ nив, поІхав. Гляди. якось обійдеться.

насе.пеннх шованих

Та uерідно не обходи­ ться, бо слиртне ще нhю­

тж;я

-

шкІдливої звички

пунктів, розта­ на тернтор!І

Жердівської сільради. Не

го не доводило до добра:,

один, .не два з Ухніх одно­

а на транеоортІ й пого­ тів. . Говорячи мовою юристів, транспортний за­ сіб джерело небезпе­

сельЦІв· 'змушенІ

були

розплачуватися За само· гонний nромисел дорогою

ни,

ціною, . та для і·НШИХ вла-сників домашніх · ry,pa~ лень

це

не

ст~ло

'

що

онеюка

.не

трафовано на

Таку ж суму штраФ,у за зберігання браги зму­ шений був заплатити й

меШканець В.

П.

Куйбишева

документальних

М.

,

громадянин на

очах

в

1

різнІ

з пов'яз­

і

боки.

проживають

ськоУ ще

одне

що

болото

.рІння

й сім

свІдчення

й

самогонова­

засмоктує

все .нові

нові жертви.

МайЖе

десятилІть

nрожила

вже мешканка Плоского О. І ..Конах. І на ст!іростІ · вирlшИJІа пІm всуnереч

Існуючим nечатку

законам. грудня

року в неї

внявпено

лІ·rрІв закваски

На

минулого

1

40

самогон­

за­

адмІнІстратив­

стя.гненню

.

штрафу

у

в

чених

nраво

кІлью~ма сnортних

єння

сума

сивуwного

не

назвеш

nередба­

т&ерезtсть

заводу

й

тримання.м

·

зац!У товариства.

та

щоб

·

разом

Із

узяв

увесь

цьому

встуnати

Та й

в

ба· това­

нерівники

nрикладом

ряда·

вим ви,робннчннкам.

проф­

бо

щ:юб­

первин-

самогоно­

лю­

дей ·до морального па- · дІния, залишає дІтей си­ ротами. Хіба де нормаль­ но? Ось чому й :караємо ми nнянІв 1 самогоннІЦ(!В з усією суворістю. Тан робитимемо й надаJіІ, ад· же номnромісу в бороть­ бі Із соціальним злом

В. ГОЛОВАЧ, ~ раЬІДДІ.пу справ,.

Ьrспектор ввутр1шв1х

стовного,

резого

а

головне,

дозвілля..,

І

тве­

в цьо­

му nланІ перед членами органlзацlr · вlдкрнваєть-

. СЯ

широКІЙ

ініціативи.

·

ПР.ОСТІР

ДЛЯ

Треба тільки,

щоб кожен

Із них

усві­

вердженні обстановки

в колективі нетерnимості

будь-яких

порушень заноно­

У роботІ

участь секретар

зборів

за

бороть­

тверезІсть В. .

С.

Кретов.

відповІд&ІІWІІІЙ

Чудовий nодарунон. одержали жителt селища Новодністровськ у Чернівецькій ·області. Тут здано експлуатацІю

ноmій

телевІзійний

ретр!Інслятqр,.

У · його виробничих nриміщеннях встановлено сучас­

не елентронне обладнання чехословацького ництва. створено

' го

в1дміІfН1 умови для

З . введенням в дІю

обслуrовуючо-

·

nерсоналу.

будІВники

вироб­

нової

телевізійної

ДнІстровського н<Імnпексного

вишки ·

гідровузла

.дістали :моЖJІнв!сть ІІисокояк!сно ·пряймати nередачі УкраІнсьноrо телебачення в дециметровому діаПа-

·

На знімну: інженер Т. М. Мойсюк веде наладку радіорепейного обладиаІfня.

Фото І. СверІІJUІ.

(ФотохронІка РАТАУ).

внпу.сналн

солдатам

лнстlвни, ні·меЦьким

і

офіцерам.

nропаганди

щQдо

ставпення

правду

ІІІіськоІ

секре­ товарист­

ва бороТЬби зість.

за ·Т!!ере­

жорсто­ до

Сав-ФравцІско.

ГІtант JІОм-

справді.

умовах

хилить

вІн

вати

можна

nові­

В

наших

сконструю­

великий

змІй.

.

коробчатий

«Почтальйон•

маленьким nравити

не

тер

наnовнить

той

стрімко

тіана кою

Кожна така лис­ служила

у

ПОЛОН

РІШИВ

переnуст­

ТИМ, ХТО

nорвати

з

по

ви-

Доставляли лмстівни По-2,

курудзяникн•.

як

бовно Але

у

t~азивали тихохІднІ

за

Інколи

ли

. сандром з

nовітряні

нам

чи

на

лювалн

' тІвок

У

мовЛятися вІд боєприnасІв.

Якось

ми

часу

-

Вови.

вІд-

Отак

·

забава

Н. ШНРМАН, ветеран в1йнн. м . · киУв.

в о го

Історії

нраІнн

nрограм

мирного

будівництва

Хвиля

поnеред­

страйнlв

по

ста

Руру,

nро-

Саару

Ігор

·

гІйнОІ промж:ловоетt. Рим. сДоооможіть нам вижити•. «Геть високІ nо­ датки•. сНе · доnустимо економі!

потребах•

на

соціальних

-

nід такими

лозунгами тут вІдбулася ІМасова маніфестація пен­ сіонеріВ. І0ІЛЬJ(а тисяч чо­ JІОВ!к nр нбу ли в Рим з різних

куточнІв

7ей розВ'язувати фінансово-економічні проблеми краІня за рахунон Інтере­ сів· трудящих

йонах ФРН. . робОІІ'у. бІльш

чих

сяч

трудівників

металур-

Аnеннін,

щоб внеловити рішучий про.'Тест nрОІІ'и сnроб влас-

та Інших промиСJІових ра­

Припинили як 40 ти­

Горох!всь·

кий, учень Броварської середньоУ .школи М IJ.

за-

~<Онцерн

дн­

прислужи­

лs.ся нам ·ntд час війнИ.

Олександром

· Інтернеumл• одну - з на-йдо­

nриземлити

улюблена в

тннст.вІ

достав:ки старшим

nаnеро

І йо­

чином,

у . заданій точці.

Зібрав

жувальних

~отилась

сзмІй•

обговорюва­

США

в

Таким

Ви­

лише

наnр~ вітру. а ще

го силу.

.

резервних

IIIJJiliii~~W рожчих

не

нам вдавалося

дитинстві

с.Рокуелл завершив

ми вдоско·

користовували

цьому нашим

хлопцям доводИлося

плексу

Постуnово

ТНJІУ.

Але при

найбл~­

палювали цей метод.

лис­

їх

і

змія

виnро­

тія листівок приземлнла­ ся прямІсінько на воро · Ж! ПОО'НЦ!ї.

прнхоп•

розкидали

виготовили

бували йоrо

Виходя­

nачну-друrу

1

ЛистІвки

...

униз

сnочтальйоном•.

доnомага­

завдання,

дротяних

самісінького

чоУ ночі вийшли на снейтраnку•. Перша nар-

призначенням.

ро;3в!диики .

на

За два · днІ ми з Олек­

лю­

бійцІ.

машини вдень буаи :мі­ шенню . для воРQжнх зені· ТQК. Розкидати nрокла­ мацtr вночІ не було ра­ цІУ. Вони могли не nо­ траnити

і

nІдніметься

до

шугонуть

сну­

Ух

ВІ­

парус,

розкриється .

ворожих

військ літаки

шпагату

зви­

змія. Засув удариться в упор, І спочтальйо'н:~~

мом.

розташування

листівками.

колечнах

фашиз­

за­

nарашутнка­

литтю.

чайно, а

з

nарусом

ми, як це робиться

бомбаРІдУВальнwкlв В-1. Вона обІйщлась у 28 ·~Іль~дІв доларів.

воєнно-nромислового

куди

менІ таке .

дав

військ.

буде ЛІРИсвячена консуль~ таціЯ'м союзників по п!В­ ніч.ноа'Тлантичному аль­ янсу у :и~' язку з новою

..

І

nоразки

воєнних

року

Не раз.

ГалкІн.

становище

глав дерокав і ур.мtв вІд­ буДеться в БрюссеЛІ 2-3 березня . Настуnна сесія

радянсько - аhJЄ'f>Шtанською зустріччю на насАвищому рівні, яка намічається в першІ·й полоеннІ цього

-

гадуватик:я.

nоло­

розповІда­

про

«почтальйоніВ•

собами проnаганди запо­ бігти зайвому нроволро­

, Галкіним. - Тн в

Врюссет.. Позачергова сесія ради НАТО на рівнl

А

-~

Постущ>во я nочав здо­

Радянські солдати во­ ювали з фашизмом, а не з німецьним народом. І ми намагалися всіма за­

nускав

IIIJJllЬ~

Про

лейтенантом

організацІІ

добровt.т.воrо

-

розв1Нчува­

геб,ельс!всьІ:<ої

краща ; тяга?

норобчатого.

запускав?

У

ли брехню

я.

змія

У

-

протІfІ3ника.

ли nроблему щ:юкламацlй Із

С. МІР()ШННЧЕНКО,

тар

Ми

. узяв

вІдnовІдальний обласної орrанІ­

зацІУ товарнетва би

в

вІдnовІдаю.

військ

ворожому

давства.

зоні. .

бутИ Не МОЖР

яцтва. роз'яснення його шкоди, залучення трудlв­ никlв до 11роведення змі­

антиалкогольного

самогонного

nризводить

збо­

віддІлом

Всесоюзної ради това­ риства боротьби за твере­ зІсть Г. Х. Рутнньш. - Наголос nовинен роби­ тися., на профілактику nи·

до

дУРману?

nияцтво,

завІдуючий

виступІ

вІв на численнІ заnитан· ня учасникІв зборів. по· бажав їм усnіхів в ут­

Звичайно, . не позазд;риш жінкам, якІ змушен1 сnлачувати такі CYJfU шт.рафів, замість того, щоб викqрнстати' кошти

ян

звlтно·виборннх

у

що настав час ·перейти від слів до дІла. - Працювати актнвіс·

так схви­

лем у дІяльностІ

своУ плечі.

якого

гітлерівських

домив усю ва~ливість цієї сnрави. Г. Х. Рутиньш вІдпо­

говорили

таМ є над чим,

на

То·

на рах

говорив

-

Наш відділ зайІ'!ЦіВСЯ агітацією і nроnаганhою

на фронтах.

ще чима­

-

А Що?

- Тоді влаштую то­ бІ екзамен. Скажи в

лЯ

льовано вистуnаючІ Г. Ф. БОІ'Іечка, В . В. Корнач.

му й

номсо­

тягар

Реш·

виявляє

середньоУ ланки, окремІ комуністи не служать у

того.

членів товариства,

не

жання

:мольською органІзацІєю спрямовувати. дІял_t.нІсть ком

·ж

риство.

частину

Замість

сьо·

.у ній тільки' двоє.

цього nитання nрофсnіJІRовий

комітет.

на

годнІ · налічується лише 20 членів. А робІтникІв

,антиалкоголь­

основну

роботи з стягне•

факти,

по-справж­

ньому взЯтися за утверд­ ження тверезого способу життя. Не дивно. що в складі nервннноr органі·

ного законодавства? Зви. чайн<І. є. Але тан снлало­

ся, . що

констатувала.

не nосnІшаючи

ноУ органіЗації ло.

Бувало.

-

по­

тився 7-й віддІл 37-У ар· мlУ. в якому я служив.

нениХ нІмців.

1В1Ц18ТІВІ

несnодівано

-

цікавиВ'Ся він. здивувався

коrо .

8

Ста-

лІнграда. у невеличкому селищІ Тетянка, рОзміс-

nрокламацlях

8

фронту

змІя?

1942

Південніше

дtлеввя міськвідділу внутрtшиІх справ ..

І

Було це воеени року.

адресовані

.

варіння

тру­

тІ:Льки за кермом,

ц. р.).

.J'toFi.N2 3, 5, 8, 10,

ЛІНІЄЮ

раАоввоrо . ревстрацІй­ но-екзамевацlйиоrо від­

апарата оштрафовано ще одну жительку Іlпоско­ го Т . К. Канун.

ти.

не

над

збавляються nрава на уm:равління всіма . видами транспортних засобІв•. Та навіть такІ суворІ

штраФу

.на Інші ціЛІ. Але ще бІльше шкода сnостеріга­

у

рік,

1987

11.

nо·карано

закликів

за

204, 205

такого пра­

серед

му

не­

(Продовження. Початок у .Ni.NV 184~ 186, 196,

ДержавтоІнспектор мІж­

статтею,

А що ж первинна орга · нІзація? Вона в основно­

1 проблемною

Розповів дідусь-фронтовик

,ра­

nо­

ціtю

Ііа двІстІ каРбованцІв за збе~tlrання 3,5 літра са·

могону

ву

Ридамн · тран­ засобів, за ско­

склала 400 карбованцІв. Чи не занадто висока цІ­

на

сіл

але й у громадських міс­ цях. на ;роботІ, в сім'ї ·назавжди покласти край. В . . ОКСЮТЕНКО,

Уf:Іравляти

nорушень,

скоєння

цільних

розмірі

ний апарат. Кожен літР браги обійшовся Олені ІванІвнІ по 1 О карбованцІв. Тобто

Максименко,

дових колективах необ­ хідно nо-справжньому · зайня~ися виховною ро­ ботою серед прац.LвннкІв транспортних засобів, до­ могтися того, щоб nняцт­

вигля­

ТИ пиЯцтва 1 алкоголіаму; викор!нения самогонова~ ·

~ають

не дивно, лише 10 хвИJІин Невже немає 'На nІд­ приємстві проблем Із до­

-

того,

ле­

цІІ. Тривала вона, як це

ли­

наведу Вони

управ­

партизанськоУ мудрості

сотні ВОіДіJв . Але для он­ ІJ)емоІ натегоріХ автомобі­ лістів. механІзаторів, мо­ тоциклІстІв це не стало уроко·м : Тому замІсть су­

нарбованців чи nоз­ бавлення права уnравлін­ ня транспорними засоба­

стандартного . номунально­ го обладнання М. Л. Бер­ ковнча на звітно-вибор­ них· зборах ц!єІ органІза­

ЖердІв­

сІльради, приклади.

· іншІ

nередачу

ми 'На C'IJPOK ВІд ОдНОГО ДО трьох ронів .. ВодіІ, котрі

за

UЦоб у читача .не ви­ никло думнн, н1бн само­ гонники

ному

доnовІдь голови nервин­ ної організаціХ добровіль­ ного товарнетва боротьби

рому.

ше на тернторІІ

А.

одного з

.волорушення

та­

ТІрансnортними

n!Щлягають

стріля­

Скlльни

дУРМаНу

АЖ НІІЯJ<

тільки вІд­ со­

С.

За

собами особІ, КОІІ'ра nере­ буJІає в станІ сn'яніння,

руШницею

nочинає

а

внпивохн-вод!я? Здавалося б, Указ Пре­ з~ІІ Верховн~;>J Ради ОРСР від 20 травня 1985 рону сПро захвди , по ІРОСНЛеННЮ боротьби nро­

всебічною

.ни­ ро­

уже встиг набратися

варів

і

відповідальностf.

Засобами

ЗаJІежвть від

вим видався для Миколи

вІн

.....: мешканець Бро­

житель

мотоциклами механічними

сл'янІ:ння.

за

лІння

1 ОО

В.

лІчував перші днІ, а

лякн

~-------------------------------------

рlгалося 25 лІтрів за­ кваски. Дійсно, нещасли­

we

нож

ді

само~он~ого апарата, збе~

КУ. Січень

ЗJІСобами,

самох•дними маши­ трамваями І . тро­

станІ

не така ж nов'язна- із ал-

окрім

ВасНJІЬовнча початок нішнього високосного

в

·може бути жертв? А хіба

ший штраф . двІстІ кар­ бованців накладено .на

~ИІІ'ЄJІЯ ПlдпІсся

наnІдnитну .

'Транс:rюртними

солдатськоУ .

затрИ­

лейбусами. й іншими

з

працює в радгоспі сЖер­ дlвський•. Удвічі бlпь.­

Сушка, у котрого .

нермом

прІзвищ

маних, коо-рІ роз'їжджа­ ли автомобІлями після чимало! дози соковито!•. Сеп>ед них нашІ ~ем­

му

що

рІнн·я• повинен доnомог­ ти окремНІМ ·горе-водІям позбутися шкІдлнвоІ звич-

Макаренко; котрий

перед­

діючого занонодавства ІВО­ ни nритягнутІ ·до сувароУ

с т ає

ЖН!fЬ на посоловілих очах

ванців;

десЯ'І'Rн

документа

Книга

лякають

шими нами,

кермо

знаряддям,

. 'ІСО.ГОЛЬНОГО

- П ош­ 1ОО карбо­

не

цього

тра.нспортними .

мо~е призвести не тІльни ·

тн

залишилася

без- покарання

nокарання

любителів хмІльного за­ стІлля. Можна. навести

до заmбелf самого водІя,

в руках

кваски. Звичайно, за своІ антигромадські дІІ пенсl·

Іх­

'II,ID/1, BJI/BHI/1

І

йону В . Д. Сулима та ба­ гато-багато інШих . Згідно

кою

Жердовн Є. ·Н. Пащенко. у котрої було виявлено 15 літрів самогонноУ за­

НЕ

'rобто всіма .видами амо­ мобілІв, транторами й Ін­

гаЄ

Як.

nідвищити

бачено , сувору вІдпооі­ дальнІсть ·за nеребування

на­

аналогІя. Уявіть собІ люд­ ну вулицю, на яку вибІ­

жнте ль ка

значно

Так, · зокрема , у статті 18-й Указу записано: • ... водІІ за уnравЛІння

фільмt.в про nияцтво вико­ ристана така , образна

. і пра­ . сЖер-

от.рутн.

напрИ'Кпе.д.

людини

ЗА .КОН

ню · в!Дповlдальніс:rь. ТИм більше, що положеннями

за

але й оточуючих. ·· В одно­

дtвськнй•. є й nенсіоне­ ри, котрІ на схилі літ також вайнялнся внго-

товленнйм

рухах

підnитку

сnисок друзів сзеленого ЗМІЯ• ПОПОІ3НЮЄТЬСЯ ВСе новими А новими імена­

ми. Є серед них цlаннкн ~дгосnу

в

страшкнм

уроком.

Тому А не дивно,

а

кн.

сторінка.

3

3ІrР.03А ІИТ· ТІО

м~ водІІ ставтrrься з над~

звичайною легкістю, забу­

Ніяк не можуть позбу­

І

ж ·итт"»

верств

і

неза.мож­

населення.

(ТАРС).


сНОВЕ

сторінка.

4

27 січня 1988 року.

ЖИТТІ•

І ДОВІДКОВИЙ ВІДДІЛ

============ .

ЧИТАЧ ЦІКАВИВСЯ

ФРУКТІ, ЯГОДІ, ОВОЧІ-ЩОДНЯ Здорав's ве .1108118 DIA'l'JИIIIYU'!II 1 :urtцJwнla'!JI без орrавlзацІІ раціоваm.­

вого

вип:ьве

DP"YJJIUUIIS. . харчуваввJІ

вJдввм

фактором

Прв~

в

у

про­

ме- вони

рацlов:аm.ве

харчуваввJІ,

"ати вeut .

-реаоаевдацІі

по~ушуються

в'я УРС.Р . Ножний

харчовий

1'аманні му

властивості.

для

всіх

си­

умовах

сучасного

значеJ;Іня

·має

не

•.

що

ЩО

. ВХОДЯ1'Ь ДО овочів , фруктів.

хотілося б звернути ува­ гу на роль пектинів в нормалізаціІ внутрішньо­ го середовища ор.гані,Зму . Пентинові речовини міс­ тя1'ься

у

всіх

наземних

рослинах в нерозчинній розчинній формах . пектини. в

І

.

ж

своУм

.органічних

nе'ктин

перешкоджають процесів гниття

Оrже,

-

розвитку в кишеч-.

в

крові .

овочі

і

ко.мплеж:оутворення,

значить.

і

а.

речовин

лей важних чому пеі>ед

І

со­

Добовий

харчовий

тей

-

нових

фlпактики д Іабету. дис.бактеріозів 1 ГіпЬкінетичних порушень кИшечника. захворювань п е чінки , жовчних XO,l iB . .

багаті пектиками ябл у ка. чорна смородина , сливи. буряки столові , зелений горошок . Високим вміс-

3і! ІІ і!Л юва JІЬних

хворюванн.н х

за ­

кишечни:ка ,

що

викликають

не

виведення

прискоре­

Ужі ,

ре­

пом ' якшен­

ня

лродуК'і'Ів. багатих клітка: а

для

подразнювальноrо

ханічного

вплИІВу

шкодЖені слнзооІ ки

ме­

на

по­

оболон­

шлунково ~кишкового

каналу

проп<Шується

ко­

ро'!'кочасна термічна І · фі · зична Обробка овочів І фрут\в, ЩО МіСТЯ'fЬ ПеК­ ТИНИ (опекти . протерти , збити в міксері) . Слlід зазначити . що при

'ТОМ

в'язання

ПеК'ТИНОВИХ

БРОВАРСЬКА

також

1'а

.

а

також

плQДоовочеві консерви (!.кра ба.клажанна перець

різаний

..

з

овочами) .

Народна

мудрість

гла­

Звертатися на

сить. що. коли · з ' Ідати одне-два яблука щодня. не бу де · необхідностІ звер­ татися до лікаря . -Тож вtз1>мемо собІ за nравило

-

ЖДанова,

Освоєно nуск

серійний

першого

вітчизня ­

ного опромІнювача, при· значеного для лікування

фІзіолоrtчuоІ

жовтухи

новонароджених

дІтей.

Прилад створений cne· цІалlстами ВНД11t!едично­ го

приладобудування

сnівдружноС'І'І

з

·

в

електро­

техніками

...Cвtr Іде!

Перший мІнювача

Фото В. Горба•евськоrО.

я·гід .

овочів.

ЗАВQДУ «ТОРГМАШ» терміново потрібні ·

Г. ЖУНОВ.

токарі 3-5 розрядів. Одинокі забезпечуються гуртожитком . Звертатися за адресоJ<> : м. Бров~рн, пром­

УАА 'І/ TIJ61, ТЕТІНО/ класі вона обов'язковІ

НА МИНУЛІН першос­ тІ ВСДФСТ профспілок з плавання.

яка

.кlв

народження

талург• . lY сі'аІІ'ЮІКаМи

телька

· учениця

·метрlІв

брасом

пepwиl'tfИ на­ .стали у-.щ­

фШкультури

7

UJJi&.'

тИк

воІ:(а

три

роки

По­

навчалася

в

показала кращий результат серед украІиських спортсменок (1.19,0) 1

,групі Н. Г. ШеІноІ. де по­ казала себе трудолюби­

зайняла

росли швидно. Досягали­ ся вони не тlпьки завдя­ ки зусиллям тренерІs .

загальне

вою,

nочесне

п'Я'І'е місце. На п'ят.деся­ тнметрІ.вцІ брасом · (37,0) т, НомІсар такоЖ була в

конала

норматив

канди­

велИ'КНЙ успіх юноУ nлав­ чихи .

спортивний

ПОЧИ'НаВСЯ

ш:11ях

ro

У

Тані.

«Новая жизнь• комитета

Яk

другому

-

СРСР· на

цризи

сПнонерская nравда•. яка проходитиме в Толь­ Я'М'І

наnрШdнцІ

старший

r.

вартJUІ

аwхода:

втерJІВК,

среда,

Украниw,

ІUІ'І!ІІІЩ&,

J,IJEIH,

тренер

сПо.ІІУJІ'••·

І'ОВІ)Дского в райониего Советов варо~х .цепу. t'а'І'І)В КиевекоА обпасти. · (На укрависісом аьuсе). · Редактор А. ВОЛОШННВНКО, · rааета вwходн'І' с 17 апрет~ 1137 rода. Дав

квІтня .

У'дачt тобІ. Тетя:ноІ

орган Вроварсхоrо rородско-

КоммуіПІс'І'ІІ'ІескоА

газети

cyesбora.

СК

можливос­

· наскільки

Приладу.

ноУ

терапії

жених

дІтей

новонарод­

доктор

Д){ЧНИХ наук А.

швядко

виводяться

ганlзму .

Ще

карям.

б

СьогоднІ

r'

:ме·

Ан то·

Так ввана

гІчна жовтуха

жених .н!якогЬ

фізіоло·

новонарод­

вІдношен·

ня до хвороби Боткіна не , ·має. Виникає вона

nри накоnиченні жовчно· го піrмента бІлІрубіна в

крові .

У багатьох

із

нас така «жовтуха• була

в перш1 днІ життя. а потІм безслідно зникала . Та бувають І наслідки

(ускладнення) . Надмір­ ність білірубіна в крові призвести

до

пору­

шеннЯ в діяльносТІ нер· вової системи. І для то· го, щоб вилІк~вати . дитя· ну, неО!(SхІдно вивести з органІзму· цей nігмент.

Вхоя·имо в невелиКу палату . МалІоЮІ зовсім не

А

вІДчувають

Час роботи з

ор·

чому

ДО

сеан·

саме

на

лі·

Управлінню механізації автотранспорту республіканського спеціалізованого тресту сУкрсільенергомонтаж» . . ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ:

r.

під

.

майстри на дільницю малої механізаціІ, фрезерувальники 4-5 розрядів, газоелектрозварники 3-5 розрядів, слюсарі-верстатники розрядів, муляри-облнцювальники,

впливом

сонця . А ті діти. ліжка яких стоять ближче до швядwе

ються

4-5 .

справля -

сжовтухою•.

G

Висновок

· ня•

наnрошується

собою: сонячне

а точнІше

його

маляри-штукатури,

світ·

столяр,

сси·

слюсар-сантехнік,

ком-nонента, бІлірубІн. Однак

· руйнує

світло

·ВИІ«>ри­

не

-

сонячне

можна

стовувати для лІкуван- · кя в ньому є шкідливе

-

дnя

новонароджених

великій

світло

повинне

кувальне

С. АМРОЯН.

.москоаская

7. 01. 88

р.

Звертатися в бюро по працевлаштуванню.

Лі·

м'а1'Н певний склад. Це ж І було враховано спеці· алістами .

будівництво жнт­

·лового будинку.

Адміністрація.

у.іJьтра­

проміння.

електрослюсар .

Управління розпочинає

у

кІдькостІ

фіопетове

віа

понеділок .

світло

допомогу

Кстекткви

· ВроsарськоУ

райве"N:танцІі

передчасноУ

смертІ

Aoro

·

батька

АдмІкІстрація І весь колектив БроварсьКого доспІдно­

експеJ?вкентального

ааводУ

виспОВJDоють

сnів·

перед'Іасноі смертІ П батька. ветерана війки

P~PrOP

Ммх~АІІа

А. ВОJІОІІІИНВВІС8.

.,_...,

- ..N-8t; коресnонАемта МІСЦtІВОrо р&АІОІМU8ИМІІ - l · d-11. обласвоrо yapaanlвu

щвре

чуття СІJІвробІтницІ 8аВОдУ Р. М . КОЛОМІЄЦЬ а ПрИВОдУ

2.55020, І(ІІіаа.ка oб.tacn., 11. 6роаар11, 8J.І. І(ІІіІСІока, 154. ТеІІ8фони: редактора - 4-03-78; аастуnІІмка реАаtстора, в1Мі11~ .,-РТІАмоr8 жNТnІ, в(АnовІд;аІІІоноrо секретарА- .t-04-&t; ВІдАІІІу с:ІІІІос: ..кеrо rосnоА8І)с:тва..;,. 4-23-21; вІдАІІІу nромисловостІ І с:оцІu"'"мх nитам .. - .-.ot,t2; аІ,мІау .-мс:тІв 1 масовоr - -..

АдРеса І!ІРУН8рІІІ: lhd~

райветпабо­

ДМитра ДМмтровмч;а ДОРОША.

Хоммча

КАРМАНОВА.

АДРЕСА РЕДАІ(ЦІ, І:

------------------~-----------------------JtiiOaapcJ.Jia . друкарва lfJIJвc••wн-o

та

рат.орІі висповпюють щире спІвчуття застуnнику rопов­ ного ветпtкаря 'райветстев~У Л. Д. ДОРОШУ а приводУ

.

правда•

лІкуваль ­

ної процедури . Принциn діІ приладу надавичайко простий . Під дією неяс·

15 ' ГОДИНИ. Адміністрація.

взята для аналІзу на Жовчний nІгмент. втра­

Ло.

8 до 2І _години.

Вихідні дні: неділЯ й

Давно було nомІче· но. пояснює А. Антонов. що кров.

колір

послугами

Приймальні . пункти вулиці Енгельса , 2, КИївська, І46, Київська, 298а (БПК М 2). Час , роботи: з. 9 до 19 години, перерва з . 14

JфОВІ.

-

. сам

скористатися.

процедуру.

прийшло карям?

вІкна,

РАНПОБУТКОМБІНАТ

Прqтягом тижня:

JІі·

вдаватися

декілька

вас

по

·

По терміновій формі обслуговування, а та­

довелося

переливання

бюро

кож «Сьогодні _ на сьогодні:. в районі пром­ нузла хімчистка сСніжинка:. .

вилікувати

обов'язково

.

до

з

недавно

щоб

завод,

хімічної чистки одягу..

рилися при його роопаді . роочиняються у BQдl і

чає

може

Зараз Таня Комісар го­ до першості

.туєтьс.я:

ду збІрноІ республіки. Це

нагадати ,

результати

дівчинки.

дата в майстри спорту 1 впевнено ввійшла до скла­

Хоч~ься

І

ЗаtJЖДИ І в усьому Поміч­ иика.мн rм бу ли батьки

числі ІКращих n'Я'І'И бра· сис1'0к nр~кових

шкlп нраІни. На цих зма­ ганнях Тетяна вперше ви­

днсциnлlнованою

ученицею.

Які

ефективний новяй метод ~ лікування? На цІ nитаи· н,я да.в Вl'дПОВІДЬ керІ'В· ник вІдділення lнтенсив·

-

вувала ази nлазащня.

науково·

запрошує

які. утво­

приємну

тренер Н. Г. Шеlна. Шв· року Таня Р!іЗОм з усіма опано­

nродУкти .

І дитини .

нов .

JU>уrоІUІа<:.Ннка•ми

ливІ

сів фо.тотерапІі :можуть повністю замінити цю не­

Г. М . Єньа<ова І

ли .М

мІськоІ школи .М 7 Таня Комісар. На днс.танціІ

100

приходила на уроки плаван­

у

ремонтно-механічний

БРОВАРСЬКИН

доспІдному центрі по охоронІ здоров'я :матері Ті

·НЯ на спорт.к~м.пле~с сМе­

проходила

під час зимових канікул в м . Іжевську. вLдмінно стартувала член збірноУ комаіJДИ УРОР серед юніорів 1975-1976 ро­

onpo·

Всесоюзному

вузол~

працевлаштуванню .

кравого свІтла особливоr пюмlнесцентноУ лампи відбувається розкладан· ня 6\лІ•ру,біна . А вешкІд·

такого · малюка.

зразок перевіряли

м.

жодного дня без фрук­

тів.

•• СВІТЛО

ви ­

адресу:

6. Адміністрація.

СЛУЖБА ЗДОРОВ'Я

Лікує

5 шт. (нові) 2 шт. 2 шт І шт. І шт. (новий) Бровари, вулиця

Розкидач ПРТ-16 Розкидач МЖТ- 16 Розкидач ХТС-80 Навантажувач ПНД-250

гарбу­

ІншІ).

ручного

сЮвілейнкй»

РАНСІЛЬГОСПХІМІЯ

Причіп ІПТС - 9

овочев і і фруктові соки з м'якоттю (яблучний , Чорносмородино,вий. яб­ зовий

методом

·побуту

проводить продаж організаціям 'мі~та і району Зайвої техніки: Автомобіль ГАЗ-52 АЦА-2,2 - l шт. Трактор Т-150 К - 6 шт . Навантажувач ПЕА І «Карпатець:. :.... І шт.

реЧОВИН

лучно-м~рковний .

виробів

будинку

Адміністрація.

Найбільш

характеризуються

при

через бюро добрих послуг .

грами nекти­

1.:-2

речовин.

виготовлення

ра-

·

органах. а також для про ,

При

на

води («Миргород­ « Боржомі•. «Лу·

).

РАНПОБУТКОМБІНАТ

приймає замовлення

овочІів фруктів, багатих на пектини. слід пити

них процесів у судинах

і

БРОВАРСЬКИН

металів. Ось соожНІВанням

1

станції

2

виведення

пІон доро'Слих оовинен містити 2-4 грами, дІ­

ии·ною,

захоплює

до

токсИчних .

фрукти

кис­

І дЕ!:Зактивує токсичні ре­ човини, окремі солІ ва'*: f'HX та Інших .металіВ сприяє Іх виведенню Із організму у .вигляді не- . розчинних комrме1<сІв .

пектинів До

.хороші помtчни.ки для поnередження снлерО'l'ич-

при­

по­

шлунково­

канаЛ, в

вл астивосречовини

обмеження

1

жиrrя

Завдяки

комендУють

по киш еч~;~ ику. роз­

бух.лИІЙ

в

стіJ!~Ки

прийомі

.

Не зменшуючи значен­ всіх lшпих харчових

' дячи

харчуванн11 .

бооперечним те

ме­

лот І цукру розбу:ХаЮТЬ І уrrворЮІОТЬ гелі. Прохо-

Сьогодні можна вважа­ тн

кожному

сутиос1'1

стем · організму необхідно забезІ}ечити якнайрізнома­ нlтн1wе

при

кишковий

нормального

функціонування

· жовчІ.

відтік

жанська :~>

іТралляючи

То­

жовчни х

сти·мулювати

холестерину

частиною

РозчиненІ

про­

кишечника.

ходtв.

здатнkть

с.кладовою

складу

.дукт має тlп~н йому при-

тику

ся

л~жні ська• .

здоро-

·

· перисталь-

прИС'Корювати

товариству

терміново потрібні вантажники в лісамагазин Ng Бобрик .

овочІ І пІдвИ'lЦенІй kнслотностІ здатнІсть вміст у шлунку знижуєть­

нику. а також сприяють зниженню рівня цукру і

реч~ИН ,

вання . Ці рекомепдаціУ підrО'l'овлені лікаря.ми · Республlханського будин· ну саніта~оІ освіти Міні­

цього. мають

бактерици.дІіИМ тям пектинові

ня

ли­

Са- .

постачальника­

ІжІ.

nитан­ харчу-

охорони

є

рахунок

ягід.

Крім .Щруюи

ми дпя організму вІтамі ­ нІв , мінеральних речовин . мlкроелеме.нт1в. клtткови­ 'ни , пектинtв : Ось чому овочі, ягоди і фрукти rtо­ виннІ стати обОв'язковою

ню

cпeцlule!'la. Вичерпно вневітлити тему в одній .публІкаці~ неможливо. Тож у мате­ ріалі , що друкується

стерства

за

овочів , фруитів,

,_ . а .,.сІ: Чи·

ше деякі асnекти ня раціональноrо

біологІчна Остання

пtцв~ься

та'd ІВ8ШОі газети звер. Ry.IIIICII 3 иросіобОІО ВОН· кретвtше розповістІІ про

нижче .

харчування ,

про­

фІлактиці баrатьох за­ :порювавь. Про це ~ав­ вім •асоа баrато rоВо­

JНВІо, .m

.

калорІйність

скlпьки йоrо .qовJІоцІиІdсть .

Броварському міському споживчому

у сnравах ВІІДUІІВqr8, аа.ІrраёІІ І ..__.,.... -~.

otSJacm.. м. 8р01оар,

llt'•· 11111.._..,

IS..

Друк

ІнАекс

друкований

14.995

61286.

офсетний.

Обсяг

аркуШ.

ТИр~

примІрникІв.

Замоален.кя

Н.

630.

#15 1988  
Advertisement