Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН.6'ДНАIfТЕСЯ/

_.ее

з

S'М'l!!IIS

26

деном Леніна нагороджено:

СІЧНЯ ЦІва

ВОЛОХУ Петра Федос!йовича

р.

кІвський».

ГАЛИЦЬКУ Ольгу Петрівну

Коп.

2

соцІалІстичному

зма­

ганні, виявлену трудову доблеСТі у виконаннІ планів І соціалі­ стичних зобов'язань по збільшенню виробництва 1 продажу державі с!льськогосподарських ПРОДУК1;:ів у 1976 роц! УказоМІ Президії Верховної Ради СРСР по Броварському району ор­

СЕРЕДА

1977

ИАторо,цО.J01

За успіхи, досягнутІ у Всесоюзному

15 (4329)

ом

ВИСОВО.lO

директора радгоспу .Плос­

-

птахlвницю-оператора Київ·

-

сько! птахофабрики. ЛОГВИНЕНКО Галину ПавлІвну лlвськиЙ».

ГАЯ1А ЗАСНОВАНА 8 КВІТНЯ 1937 РОНУ

НОСКО Олену ПаВЛіВНУ

доярку радгоспу .Гоге­

-

доярку

-

ський».

СЛУЦЕНКО Любов Пантелеймонівну

птахофабрики.

СТРОКА Ч Галину Антонівну

МІСЬКО! І РАПОННО! РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

.Жердlв­

оператора Київськоl

-

доярку радгоспу .ПлоскІв,

-

ський». ЧИЖИКА Олександра Михайловича Імені Юрова.

OPrАН ВРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО KOMITEТ~ КОМУНІСТИЧНО! ПАРТІ! УКРАІНИ,

радгоспу

-

директора радгоспу

РІШЕННЯ ХХV з'lзду КПРС-В ЖИТТЯ! *

П'ЯТИРІЧНУ ЗА ЧОТИРИ РОК Н!

ЗАСЛУЖЕНА ЧЕСТЬ у

в'язапьному

СОЦІАЛІСТИЧНІ

Майстер зміни Галина Леонтіївна fорницька

3060В'ЯЗАННЯ CTAPWOГO ПЕЧОВОГО ЗАВОДУ ПОРОШКОВОІ МЕТАЛУРГІІ ДЕЛЕГАТА ХХУ 3'І3ДУ НОМПАРТІJ УКРАІНИ 8. В. КУЗНЕЦОВА КА 1977 РІК

nРОIОве

завзяттям

лась,

наІСРес­

З. раХУНI>&

1'0

норм

lаАИ&1ІНЯ, випуску продукціі •• СОІСОЇ ЯК1)Ст1 підготувати I\РYJn ..и виконання особис­

'(ІЇ виробничої програми п' я­ tирічки 8а чотиРИ роки. Добитися з~&чі 96 проценl1а ПРО,l;nціі • першого

8рех' явлення. сировину,

рергоресурси і допоміжні ма­

І'еріали, 8НИЗИТИ собівартість lІиробпюваноі продукціі на 0,5 процента, що дасть еко­ номічний ефект у сумі 1500 lарбованців. По,ltати одну раціоналіза,орську пропозицію. Відпрацювати на полях під­ lПефИОГО радгоспу 28 годин у позаробочий час. Передати власний досвід роботи 40 металургам. Підготувати з числа моло­ Юlх робітників lованих

двох кваліфі­

печових.

Скласти НОРМИ нового ком­ плексу ГПО на срібний значлк.

ГО1!ОрИВ

Хлібороби взяли

нашого

підвищені

ГОТОВЦ! І ремонту техніки. Іх очолили механік, завідуючий майстернею та передові механі­ затори. Між колективами орга­ нізовано дійове соціалістичне змагання. Переможцям вруча­ ють перехідний червоний вим­ пел та ГРОШОВі преМ!І.

радгоспу

Добре

соціалістичні

загін

по

грунтообробних

та

тися з

ВИЧ Нарапиш. Свої За1!дання ме-

ни~1И,

ведеться

лива боротьба на тракторному ВіДО:llО,

ШО

наполег-

в майстеРНі парку.

ГОЛOJ'lним

і

ханізатори виконали до 1 сІчня 1977 року. НИНі ВОНИ допома-

джере-

гають

лом успіху є щоденне трудове

.

ремонтунати

картоnле­

збиральну теХНіНу.

суперництво, вміла оргаНізатор-І

все

свое

завдання

та

не лише

у

праці.

Вона також наполегли .. ва і в навчанні. Регу..

і

лярно відвідує школу,

а

вечірню

весною

скла­

екза..

Тепер в'яже вироби s печесним п'ятикутни­

датиме

державні

мрни

атестат

ком. А таку честь за­ СЛуГовують пише най­ кращі. - Те, що мені дору-

редню освіту.

на

На фото: Сеник.

про

се

..

Валентина

А. КОЗАR.

лінійці Г?ТОВНОСТІ.! Два ~e восени ВІДправили до спец:аЛізованої майстернІ Березанського відділення «СіЛьгосптехніки».

Високої

продуктивності

Іванович Петров, Микола ГриБіда, Микола

с!йович Білоус

та ІншІ.

Вони

нині

працюють

на

врожай має всебічна І ретельна

тру-

І ДІВНИКИ загону, який очолює за-

Броварському

районІ

роз­

почали вчасно;

рай та сіль

КНС

незаможних

(КО~lітети

організації колгоспів, про­ та

зерноочисних

рактації.

Мобілізація

конт­

місце­

внх коштів на тяглову допо­

Mory ствам,

бідняцьким

що ЇІ переведено

районІ, дала сівннм

rосподар­

655

карб.

матеріалом

тІльки

200

Не

пуд.

За·

Бровар­

ський район майже забезпечено.

в

цілком внстачає

в

райоиl

діяльності Броварського т-ва.

(Газета «Пролетарська правда», .м 80 вІд 4 квІт­ ия 1928 року).

важливо.

-

85

~poцeHT!B тракторІв і ~O зернових

комбайюв

уже відремонтовано. Кожний

із

нас,

працІвникІв

сільського господарства, добре усвідомлює, що можливіСТь

Трудівники радгоспу «Зап- займатися творчою працею, лавний» добре знають, яке ве- впевнено дивитися в маибутнє личезне значення в боротьбІ за нам забезпечує неухильно впро­ ваджений у життя

миролюбний

зерНОВі

КО~lбаііни

вже

давно

* ДОПОМАГАЄ * *

МАШИНА

(с.

СемипІлкн, Броварського р_ну)

Торік

РайземвІдділ

600

пудІв.

брали

1

кам

пере чистку

Семипілок.

(районний

зе­

мельний комітет) дає нам ще

однн трІєр і село буде засІ­ вати ниви зерном.

rapHHM,

добіриим

зерно

КОЛШЛБ (Газета «Про.тrетарська правда», .м 118 від 23 травня 1928 року).

1977

навіть

з околншніх сіл приїздили до

РЗК

перечищалн

черrу.

дав

Хоч раиіше селяни ніколи й не перечищали зерна, але

Тепер

першу

І)ЇВ

ДО першого січня усІ гос­ подарства району виконали план засипки насlиня ярнх зерно х культур. Ного є

37228 32600

центнерІв

при

плані

центнерів.

Відрадно, що станом на сlчня першокласного на· сlния в районі 32312 цент-

15

держави.

механІзаторам,

Треба тільки, щоб І плат­ ня за перечнстку була неве­ лика і щоб незаможники й в

(фунт) 3 пуда.

добре зустрІли трієр,

раПГОСПіВ,

середнякн

иашо~Іу селу трієра. Тоді пе­ речистили трієром зерна

Но­

польових робіт. Як підкреслено мунІстичноУ парт!І І Ра'дянсько~

редового пОСВІДУ, пІдвищення відуючий майстернею Володи- у Листі Центрального Номітету робітникультури виробництва тощо. З мир Пилипович Лозицький. Три НПРС КОЛГОСПНИRам, цІєю метою в господарстві було

Радянсько-

все

тут немає дрібниць. Тому й пра­ цюють землероби з повною вlд­ дачею сил, знання та вмІння

Олек- процеНТІВ

відре~ІОнтували вже шість тракторів, які феР~lах.

би, всім трудящим

пра- го Союзу, тут

ЦІ на ремонтІ тракторІв добиваються механізатори Микола Іванович Олійник, Олександр

горович

ученим, спецІалістам С~ЛЬСЬR()о го господарства, праЦІвникам промисловостІ, яка поставляє селу матеріально-технічнІ засо­

Закінчують підготовку зерно­ підготовка техніки до весняних З0'ВнІшньополlтичний курс

ська робота. впровадження пе- T~ Сіноз6иральної техніки

пунктів та проведенні

КОМНЕЗАМИ ГОТУЮТЬСЯ ДО СІВБИ Підготовчу роботу до СІвби

попрацював

підготовцІ

посІвних машин і знарядь, ЯКИЙ очолює механік Ілля Васильо­

катних

рік

нувати

добилася високоі про­ Д) І;тивності і відмінної якості у своїй роботі.

ca~o­

добивалася

зобов'язання на другий рік десятої п'ятир!чки. Щоб справи-

в

1.928

вже

..

якості

хоч на 1О процентів. Та Валентина завзя"

-

професію

Гене- створено чотири загони по пІд- стоять на

ральний секретар ЦК КПРС товариш Леонід ІЛ_'ІіЧ Брежнєв на УРОЧИСТО~lУ засіданні ' в Тулі про діла, котрі хвилюють кожного із нас. Ударною працею ми зміцнюємо могутність рідної ВіТЧИЗНИ, що йде в авангарді миролюбних сил планети.

се_1ЯН) беруть активну участь

ЖОВТНЯ

Валентина

опанувала

виконан

п' ятирічки

зробити СВІИ скромний трудовий внесок. Я пра .. цюватиму так, щоб кожної зміни перевико ..

систе­

переможцем

Наша

дострокове

ВПЕВНЕНО АИВИМОСЯ В МАЙБУТНЄ

в

ЛІТОПИС

-

січня минулого ро­ Вапентина поча 'Іа

ність,

Переконливо

3аощахJtуючи

матично

сяцем все бі.'ІЬШ відто­ чуючи свою майстер­

виро­

стала

у

ня

виходити.

стійно. І З кожним мі­

'ІТІ}', анижеиия простоїв об­

Пра-

розповідає майстер Г. Л. Горницька. Швидко

працювати

систематично-

перевиконання

тижнів»,

до

ниць.

IOMYHiCТJrllHoi праці».

пере-

стала.

більшим

ІХІ ltПРС, беру такІ підвище­ .. соціапістичиі lобов' ЯЗ&ll1lЯ: Ш)Jтвердити 8вання «Удар­

...

процентів

з

роботи, вивчаючи дос­ від передових робіт­

ку

десять

3HaKO~1 якос"

ті, говорить Вален" тина, дуже обраду" вала. І я не пошкодую ні сип, ні вміння, щоб

конувала, а під кінець року біпьш як на

мав неабиякий хист,

бралась

державним

ви­

розгуби­

& ще

ЧИJrи в' язати вироби

Спо­

норму

не

.еиь ІХ' з'їзду КПРС і ЖОВТ­ .еIОГО (1976 р.) ПпеНУJlУ

3

успіхів. лише

цюючи під девізом «60-річчю Великого Жовтня 60 ударних

Допит пива дівчина жа­ J;ібно почала оволодіва­ ти обраною прОфесією. Важкувато було, та комсомолка

кращих чатку

кривати

стала для неі і настав­ ником, і вихователем.

koI'lDШ.СЬ ,Всесо_ве ВОціаlieтnие IмагаRИ.s: за АО­ виltонания

цеху

фабрики верхнього ди­ тячого ТРl1котажу Ва­ пентину Сеник зуст­ ріли дуже привітно,

нерІв, або усього ДOlJeJIН

3.

ВАЦЕБЛ,

головннй

86,8

процента вІд

засипаного. зерно

інженер.

ПовнІстю

ярнх

культур

до конднцій першого класу радгоспн «Красилівський»

(1820 центнерІв), імені Щорса (1700), імеиі AOI:Yчаєва (1300), племптахоза­ вод «Рудня» (1700). У семиполківському рад­ госпі імені Мічуріна засипа­ но 2060 центнерів насІнно­ го зерна. Обробляти, доводн, ти його ДО високнх конди­ цій допомагають робітникам сучаснІ

машини

1

механізмн.

Господарство має одиу ма­ шину «Пет:-tус·l'iгант», три­ ОС-4,5, дві ОВП-20. Ми­ нулого року иа вІддІлку іме­

ні Леніна змонтовано зерно­ очисний

комплекс

3АВ-:Ю.


ПЕРШІ;

МОЄ

IJнайомс?Во

3 :В. М. Гр.сюном від-

6УДОЄl! иа .в;ругому обласно­ ЗЛЬОТІ пропагандистlв.

JtfY

ВИСТYDаючи перед ЙОГО учаCИRКами, Володимир Ми­ колайович подіЛИВСІ! досві· дом С1l0ЄУ пропагаидистськоУ р06оти, яку сумлІнно вико­ нує вже бі.nьше десяти ро­ ків. Зразу відчувалось, як промовець ШІІидко аудиторією, просто

оволодів І доХід­

ливо РОЗіПоВі4аючи про твор­

чу ла60раторtю пропагандис­ та. Не ПОМИJПOCь, копи ви­

ЙOISИЧ вед8 ,аНЯТТI! основ

по курсу сІнженерна IJРЩЯ в соціалістич.ному суспільст­

ві •. його слухачі

високі DО'ЧУТ­

повідальності

за

-

17

КО­

сненнІ тІєї: чи lншol справи.

дити

пропагандисту

заняття

прово­

досить

ВІНЦІ ІДЕОЛОГІЧНОГО ФРОНТУ

доручену

зван.ям

Пристрасть комуНіста

Й. М.

1'О1І.дlfТЬСЯ,

доро­

иамareвться

ВИСОКО

пронести йо~ череа саов ЖИТТІ!. Адже, що моасе бути найціНнішиМ, иаЙlIочесні­ шим - бути активним 1 пристрасним

Ідей

ПРОВіДНи.ком

паРТіІ.

ВОЛОДИМИР

Мнкма-

йович: 118 шY1tас :а жит­

ті пройд-ених шлих11S, а твер­ до, ПOCJJідовно прокладає

особистий. Жадоба до знань, пl:mанни

невідомого

приве­

ли його до НиУвського полl­ тuнlчнсхго інституту, !ший захіН"lено ус.пlшно. Група освоєння нових тех­ нологtчних процесІв, яку вІн очолює

на

заводІ

порошко­

воУ металургlІ, досягла вlд­ рад_х успІХіВ. Нині пІдпри­ ємство виготовляє порошкІв ВИЩИХ марок таку кІлькість, JU(& повністю задовольняв

потреби

вир06ництва.

По­

тужнІсть печей вІдновления зросла вдвІчІ, а СТІйкІсть Хх ремонту втричі. Приємно

відзначити,

ЩО

інженер Грисюк всі сили й здіБНОСТі віддає улюбленій роБОТі і вчить цьому підлег­ JІИХ. Така вже вдача 11 лю­ дини

-

справу,

якщо

сама

обов'язково

знає

розкриє

ЇУ суть перед колегами.

000-

нукає Ух до нових роздумLв і пошукІв. Саме ця особли­ вість

-

характеру

нести

людям нове, словом І ділом вести на досягнення біль­ шого покликала Грисюка використати трибуну парТій­

й;;ІІ

нинішньому

Грисюк біJlьmy

його

слухач

повнІстю

взмозі

<'панувати

який теоретичний

сам

будь-

матеріал.

навчально­

зД1lй­

У своУй повся.кдеJUdЙ иро­ дlЯЛЬJlостl

В. М. Грисюк кеРУЄТЬСJl по­ ложеннями

і внсновками

по­

станови ЦК КПРС «Про завдання партLйиого навча1l­ ня у світлі ріше:нь ХХV з'Узду КПРС.. З ~Шlчеиням Історичннх MaTepisJliB XXV з'Узду парт!І в слухачіВ Інтерес дІ) J1:0лl­

тН'ЧНоУ освіти. Вони чекають від пропаханДИСТіВ дохідли­ вого 1 зрозумілого слова, яке змогло б роЗ>крити ~aB­ дaH~SI внутрішньоl І зовн1ш­

ОббивальниЦі 'меблів виlЮНУЮТЬ вuробничі завдання на 120-1за

лень партіІ на десяту п'яти­ річку. Це й бере за основу СВQЄУ роботи Володимир Ми­ колайович. Він дбав про те. щ06 кожне заняття залиши­

процентів.

часності, навчило

ти

факти

аналІзува­

життя,

по-партій­

ному підходити до них.

не

прикладами

місц~вим життям.

як

роБОти

КОJlективу,

Д авайте

тему:

проаналІзуємо, заняття иа .ЗмІСт 1 ефектив-

проходило

і

1

н сть

нженерно

Після лекц1І

І

кожен слухач

мав можливість особисту думку інженера в

і

прац.. висловити щодо ролі

сучасних

умовах

розвитку виробництва.

визначені зatВдання

всІм

Були

праКТИЧНі

на наступне

занят-

що навчання міЦНО пов'яза­ з

життям,

добре допомагає нам у роботі..

Як же

прооагандисту

вдалося досягти і

навчального

казовіСТЮ

веденням

-

процесу

конкретніСТЮ й оперативніс­

ТЮ, пnавдивІСТЮ і творчим пафосом. Кожному заняттю передують

години

матерІалами

ХХV

викрив ряд «вузьких мІсць.,

партійних

нення.

змагання, ЯКі стали бойовою

СлухаЧі

С.

Н. Ру-

вели

ro

самофотографування

було виявлено додаткові

резерви му рuці Володимир Микола_ _ _ _ _ _ _IІіІІІІIІіІІІІ~..___~іІІІІ~ .

пtдвищення продук.

.

програмою дій

трудівникІв

С. ПРИСТУПКО. .

~

.(

• КрАЗи.

нувань продукціІ

Ще

вісім

видів

них

продукціІ

промислових підприємств

міста

Кременчука на ПолтавщинІ а.тестовано найвищою катего­ ріЄЮ якості. Серед них­ ОДЯJ', меблі, взуття, кондитер­ ські вироби. Тепер тут уже сорок найме·

автомобілів

цукерок

-

від потуж­

«КрАЗ.

до

-

.Пташине молоко.

випускається

з

почесним

життя. СоцІально

побуту радянських людей запорука дальшого розвитку

н1

-

РоБІтнини,

~

п'я­

!

lнженерно-технlч:- ряків на площІ в

службовці ~ гарячу

експериментального заводу ТОР- бl~.

пору

працІвники

гового машинобудування протя-

гом

останнІх

ВИlжджали

ють

над

культур.

рокІв

радгоспом

1 подають

IfOJty

Ми"олаігсь"о'мУ виробнит ри/(отажно,Му оо' єднанні

f.AceHЇ XXV з'їзду КПРС широ"О ,озгОРНУАОСЯ

соціалістичне

з,Ма­

rання за гідну зустріч БО-і річни­

ці Вели"ого Жовтня. Гідно несе

rpyaosy вахту на честь зна'менної дати

швачка-'мотористка

КО'мСО­

молка Віра КАРПЕНКО, я"у ви бачите на фото. Вона значно пе­

ревиконує виробничі завдання по виготовленню

трикотажних

виро­

(іів. Віра Карпенко є груnко'мСОР­

ео'м дільниці

nоліnшеноі

якості

JlРодукції. Фото К. Дудченка.

(Фотохроніка РАТАУ).

о

2

стор.

о

принципів

СОJ,lіал1-

Комуністична

-

Ідейність

ПOJlітичні основи нашого способу життя.

нашого способу життя.

СоцІалістичНі суспільнІ відносини основа форму-

СоцІальне планувlUIНJI І прогнозування способу ",и:r.­

ваиня і всебlчного розвитку радянського способу життя. Наш спосіб життя спосіб життя ново! ІсторичноІ

тя в умовах розвинутого со­ ціа.лізму. Поступове ПОДОJlаНJIJI відмінностей між містом і се­

спільності людей. Ідейно-моральні І соцlаль-

лом, розумовою 1 фіЗН"lНОЮ працею закономірнІсть

но-психологічні

розвитку

риси

радян-

ського способу жнття. Суспільно

-

політична

лива риса

нашого

ак-

Активна життєва

важ-

способу

від'ємна

закономірнІсть

позицІя

складова

не-

нашого

способу ЖНТТЯ .

Утвердження соцlальио! однорідності нашого суспlль-

-

спо со-

БУДівника комуНізму -

життя.

ства

радянського

бу життя.

Праця найважливІша сфера утвердження І вдоско­

роз-

налення радянського способу

витку радянського способу ЖІІТТЯ. Визначальна роль способу

жнття. Дальший розквІт І зблв­ ження націй в умовах зрlло­

.вро'ииц,,"

,

форму....'

-

,о ,оц''''''''

'""оно.".

~:~::B:::~:~~~:::,:::::::::::~:~,~

шефству- жаю

«Русанів-

завжди не-

на

зернових

Для

reRТзрlВ.

30

тисяч

карбованців.

Робітники

з ним новий

договір на

1977

польових ро-І заводу ~опомагали ,споруджува-І рік. Ним передбачено, що 06пІдприємства ти но.вии магазин промислових І сяг на~lічених робіТ буде наба­

збирання

І

Вр'О-

TOBaplВ,

просапних та

різне

виготовляли

обладнання

ри"ницького

реконструкціІ

і

будlв-

обхідну допомогу. Так, наприк- ництва нових приміщень

На

ленінізм

-

~ тивність трудящих -

~ ~

вовннх

Шефський обов'язок

СЕЛУ

працівники та

ський.

Марксизм

ко-

однн з ос-

ТРУДЯЩИХ СРСР передумова дальшого розвнтку ра­ дяиського способу життя. Поліпшення умов праці й

тикутником. Питома вага ви­ робів із Знаком якОСТі переви­ ~ щила 20 процентів загального ~ обсягу виробництва промисло­ воУ продукції міста. (РАТАУ) .

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• МІСТО

втІлення в практику

КоJlективІзм -

Ідейно,теоретична основа радянського способу життя. Соціально - економічнІ осиови радянського способу

1

І .ПТАШИНЕ молor:о.

спосІб життя

стичного співжиття.

~

в Цілому. .

Радянський

женн1 І дальшому РО.звитку радянського способу життя.

муністичннх ідеалів.

~

на другий рІК 1 п'ятирічки

способу жнття. Місце трудового :копектВ8У, шкми, сім'Х 11 утверд­

про

1

документІв

Листа ЦК КПРС, постанови про Всесоюзне соцІалістичне

радянського

-

слухачів величність І значи­ мІсть останнІх важливих

висловивши Цінні пропозиціУ щодо оперативного Іх ~'cy-

шому розвнткові радJlИського

!

напруже·

лами класикІв марксизму-ле­ нІнІзму,

вдосконалення

~

~

ної роботи над першоджере­

з'Узду КПРС. НинІ Грисюк доносить до свІдомостІ своУх

динський, С. І: Фейдис про-

\

до-

дохІдливістю,

1

отавлевня 1(0 праці opraвІчна потреба нашorо споеобу життя. Роль громадських oprlJdзацШ в утверджеввl і дam.­

дальший розвиток І вдоеКОналення радянського способу життя.

цього? На-

caмnepeД, ум лим

ОСНОВОПОJlОЖИИJUI ваукового комунізму про спосІб життя людей. КПРС керівна І opraнlзуюча снла утвердження 1

способу життя. ххv з'їзд КПРС

практикою,

тя. Так, П. М. Губанищев пІдготував аргументований

звІт про втрати робочого часу Інструментального бюро,

ТЕМАТИКА ДОПОВІДЕЙ, ЛЕкgІА ПРО РАДЯНСЬКИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ

чlв. збагатило Іх глибоким розумІнням явищ і подій су­

свого

трудового

На зні'мКУ: ударниКIl КО'мУНЮ7'иrcнof /Jp/lIfI О. С. ОКСАнrч ,.. К. П. ПОЛОВКО. Ф<>то М. Ce"BRora.

ло слід У свідомостІ слуха­

Відрадно й те, що слуха­ '11 з повагою говорять про свого наставника: «Вчимося з великим бажанням, тому

тикою,

;У:;ар.'іО трудяться у В!Lро6ничо'мУ деревообробно'мУ об'єднанні Олександра Степанівна Океаніч та Катерина ПанасівнtJ ПОЛО8/(О,

HЬO~ політики, велич накрес­

Обов'язок пропагандиста, за висловом Володимира МиколаЛовича, зуміТи тісно пов'язати кожну тему з прак-

робочоІ змІни, внаСлІдок чо-

ного прonаrандиста.

В

програмою.

перевагу вІддає праКТН"іній стороні дІяльностІ, бо кожен

у

пагандистськlй

значно зрІс

цим

жить,

слухачІв-інженерІв

важко.

Тут потрібен індивlдуальннй п1.в;хід до справи, глибоке розуміння тих аспектІв, яке передбачено навчальною

Боець 1,деоnогl~иorо фрои­

Грисюи

передового

знань

справу.

-

впровадження

досвіду на рідному Заа30ді. вІдбувається ПРlNЦlНіІІо.а розмова про особисту участь

ти оБОВ"I!ЗІСУ, парТІй'ноІ від­

ту

TOJIOCТI працL І так J! І) 1tOИI­ нІй темІ: теорІя г~ и&­ В'lЮ;rється з практикою, и­ значаться .. конкретнІ ш,цJlХИ

мун1стів, працlвНІИК1в техніч­ них служб. Як бачите, ауди­ торіЯ досить освІчена 1 сер­ йозна. Без відповІдних

словлю думиу, що цІй JlЮДИ­

нІ ПРИ1'амa.нJtl

JШCОJll

маРКСИЗМУ-.ІІеиIJl1зму

У

годівницІ

для

тва-

комплексу.

радгоспі

га то

роЦі.

БІЛЬШИМ,

ніж у

Заплановано

минулому

побудувати

великий механізований тік, зер-

«Гоголівський»

новий склад на 20 тисяч тонн

вlд- нашІ праЦіВНИКИ подали відчут· овочесховище на 280 квадрат:

лад, у минулому 1976 році КО-' лекти.в нашого заводу успІшно виконав усі договірнl зобов'язання перед колективом рад· госпу. Зокрема, виготовив необхІдні металоконструкції для зернового складу площею в 600 квадратних метрів (вартІстю 12 тисяч карбованців). приміщення складу трав'яного борошна, побудував магазин площею 100 квадратних метрів, допоміг реконструювати тваринницьку ферму та БИКОнав ряд інших важливих роБІт. Виступивши ініціатором по

пущено 120 кубометрів пиломатеріаЛіВ, 21 тонну стальноrо прокату, 65 тонн цементу тощо. Всього надано матеріаль· ноІ допомоги БІльш як на 56 тисяч карбованЦіВ. І ми вважаємо, що ця допомога нашому Підшефному радгоспу відіграла позитивну роль в досягненні ВИРОБН.ИЧИХ успі.: хів у першому РОЦІ деСЯТОІ п'ЯТИРіЧКИ. У святкові дні хоро~ий колектив та інші гуртківЦІ часто виїжджали у село і виступали з концертами на сцені радгосп-

ну ДОПО~10ГУ будівельникам піп час реконструкції ферми великої рогатої худоби. Для Київської птахофабрики виготовили чотири сепаратори й інше устаткування. Після уважного вивчення постанови ЦК Компартії України «Про лист Генерального секретаря ЦК КПРС товариша Л. І. Брежнєва працівникам тваринництва Київської облас· ті та зав;:{ання партійних орга· нізацій респуБЛіКИ» аД:\lіністра· ЦіЯ заво;:{у і партійна організаціЯ вирішили зосередити голов·

них метрів, розводочну тепли­ цю та виконати ряд Інших ро­ біт. Як і в минулому роцІ, ми зобов'язалися заготовити ЗАО тонн дикоростучих трав та виростити і зІбрати урожай на ПЛОЩі ЗО гектарів кормових буряків. І, безумовно, все, що перед­ бачено в договорі, наш колек­ ПІВ виконає з честю і, таким ЧИНОМ, зробllТЬ гідний вклад у справу дальшої інтеНСИфікаціУ сільськогосподарського виробництва, дострокового виконан­

організаЦії надання допомоги у

ного

ну

ня

створенні

міцної

зи, влІТку нашІ робіТНики заготовили ЗАО тонн зеленої маси дикоростучих трав. Поряд з цим було вирощено І зібрано

високий

урожай

будинку

кормової ба- зовували

кормових

о

культури,

вечори

органі-

віДПОЧИН'(У.

Крім того, завод чимало до· помагає також і іНШІІМ господарствам. Так, наприклад. для

радгоспу «Требухівськнй» набу- дано допомоги більш як на ЗО

НОВЕ ЖИТТЯ

увагу

рення

на

питаннях

комплексної

приско·

механізації

сільськогосподарського вироб· ництва І дальшому вдоскона­ ленню технічного обслуговуван· ня. ВИХОДЯЧИ із потреб під­

шефного

радгоспу.

Середа,

ми

26

уклали

сІчня

деРЖі1ВНИХ завдань на

рік

І

в цілому

1977

на десяту п'я-

rирічку.

С. СОЛОДКИИ, ГОЛОЕНІІЙ інженер експери­ ментального

вого

1977

заводу

Topro-

маШИllобудування.

року

о


ЗА ВИСОКR1I WOЖЛJI

ІІН ВИКОНУIr! ЗО508'RЗАННR?

Наш ру6їжТвар~нники Зазимського в1д­

дІлка радгоспу Імені

секретаря ЦК КПРС товариша

Л. І. Брежнєва

у

пІдкреслив, що величезна і за­ хоплююча програма ського і культурного

господар­ будівни­

цтва, намічена ХХУ з'їздом ле­ НІнської партії, успішно втілю­

ко.рів

по

ють

використовуються

корми

зять

по-хазяйсь­

тонн,

Всі намічені рубежІ зростан­

на

поля

по 20-30 фокрошки.

кому. Для цього включили в дію кормоцех, розташоваиий ється в життя. неподалік вІд корівників. Висо­ . У відповІдь на турботу пар­ кої продуктивноСТі праці на до згодову­ тії й уряду про поліпшення підготовці кормів трудівники добробуту радянських людей вання доБИІваються працІвники нашої ферми тру­ Іван Михайлович Щиголь, Ми­ дяться ще з більшою енергією. кола Лукич НОВ}Іак та Микола Миколайович Рижий. Вони при­ Іх зусилля спрямовані на ус­ готовляють ЦіННИЙ корм для пішне виконання взятих соціа­ громадськоІ худоби, до складу лістичних зобов'язань другого якого входять у певних відно­ року десятої п'ятирічки, РубіЖ шеннях кормові буряки, сіно, !Високий одержати від кож­ борошно та концентрати. Все ІІОЇ корови по 4300 кілограмІв це подрібнюється, запарюється молока і продати його державІ 1 вже в готовому вигляді в спе­

900

трудівники

ському відділку господарс'f­ ва. Тут, на місці осушених

І

транспортують

до

тварин­

щі залежить культуру на

гектар

ягоди,

кубічних

метріІІ

се­

зоиу з болота буде добуто ще стільки ж торфу,­ дружно заявили машиністи екскаватора.

-

На фото: вгорі

пло­

вий

вІд того, яку даному полі

вирощуватимуть:

тисяч

120-130 процентІв. - До кінця зимового

вивозять на площі під уро­ жай нинішньото року. Н!лЬКіСТь внесення ком­ ко.жен

новий тор­ Механізатор

торфу. ЗміннІ норми виро­ бітку 'Вони виконують на

неральними добривами. Тоді

на

кар'єр.

15

тор­ УІ

ницьких ферм, де змішують із гноєм та Бідповідними мі­

постів

відкрили

Приходьком екскаватором т-з вже заготовили понад

господарства

тисR'l тонн Спочатку

боліт, фовий

комуніст Василь Юхимович Вороний зі своїм помічни­ ком Іваном Степановичем

радгоспу

.ЛітківськиЙ.. З місцевих кар'єрів вони щороку виво­

молока.

Усі наявні на феРМі

нашого

торфотнойових компостів. Приклад у цьому показу­

нlлограм1в

10-12

I'OCIloJtapcТiВax

району давно вже склалася своя технологія накопичення

на торжествах кожноІ із закріплених за ними

у міСті-герої Тулі. Леонід Ілліч

РОКУ n-_тИРlЧниt

Торф-на добрива

4300

Юрова з

!Великим інтересом ознайомили­ ся з промовою Генерального

1V"'Oro

машиніст

комуніст

внизу

ово­

В.

Ю.

Воровий;

новий

-

передо­

екскаватора

торфови!t

кар'єр у Рожнах. В. БЕНДИ'К_

чі чи кормові коренеплоди.

ЗаготІвля цінних добрив актквно ведеться на Рожнів-

aBfopa.

Фото

Ціальних діжках така суміш доставляється в кор~вники.

Скотарі роздають ХУ худобі. Дбайливі тваринни.ки Михайло ГРИГОР()llИЧ Галицький, Анато­ лій Маркович Щкголь та ком­ худоби. Це тепер голсхвне в на­ сомолець Віктор Новицький шій роботі. Добре потрудилися постійно дбають про те, щоб влітку кормодобувники Володи­ худоба завжди була ситою. мир Михайлович КалеНliченко, Предметом поСТійноІ турботи ня продукціі тваринництва без­ посередньо пов' язані з органі­ зованим проведенням зимівлі

Руслан Миколайович Мельиик, Василь Маркович Щиголь, Ва­ силь Олексійович Легкий та іншІ. Вони заготовили на С1'ій­

ловий період д.'ІЯ громадськоУ худоби значно більше кормів, ніж торік. Проте, як сказав Л. І. Брежнєв у листі праців­ никам тваринництва Киі!вської областІ, .краща забезпеченість худоби кормами в цьому роцІ не повинна викликати будь­ якої самозаспокоєності, бо біль­ ша кількість кормів ще не дає гарантН добрих результатів,

ПраціВI!ИI\И ферми знають, що успіх прийде тільки тоді, коли J<ожен кілограм корму буде ви­ J<ористаний з найбільшою від­ дачею, коли на фермі буде ви­ сока організацІя :всього вироб­ ничого

процесу,

тваринник,

коли

на якій

кожен

би

ділянці

!lін не працював, відчуватиме свою виаоку відповідальність за стан справ у бритаДі, на

фермІ, в господарстві., ЯинІ щоденний надІй на коре.ву 1:10 фермІ становить 7,7 idllO!'paMa,

працівників нашоІ ферми і далі буде підвищення продуктив­ ності праці, дальше піднесення економіки виробництва, здешев­ лення продукції та поліпшення її якості. Ще активніше буде­ мо

впрооаджувати

науки

і

досягнення

передового

піДВИЩУ'Вати

досвіду,

професійну

май­

стерність тваринників.

Працівники ферми палко під­ тримали почин тульських май­ стрів

молочного

Більшість

тваринництва.

майстрів

машинного

доїння нашого господарства

рішила Б

1977

закріплених

ви­

роЦі надоїти від

груп

тварин

понад

тонн МОЛОl\а . Вони глибоко вивчають ДОСВід ініціатора об­ ласного змагання тваринняків

100

-

доярни дослідного господар­

ства сТерезино. М. Я. Засухи, котра

від

зобов'язалася

тонн

одержати

корів більше

110

як

500

молока.

ТрудівнИКИ роблять все, щоб уже в нинішній зИмовий період добитися

найбільшого

одержан­

ня продуКЦіІ на фермі, значно Значно виrций цей ~оказvн~ У збільшити продаж державі цьо­ І'рупах передових доарО:": Ма­ "о цінного продукту харчуван­ рії Нирилівни Литвинеюю, rаЧ­ ня, гідно зустріти вО-річчя Ве­ ни ПетрІвни Якуші, НатеРН1І1( ликого Жовтня. В, ДУДКА, Андріївни Яковенко та Імших. керуючий віддІлком. ВОНИ щодня одержують вІд

ПОСТІііНА

Т~РБОТА

Хлібороби радгоспу сРусані.в­ працює д·ва спеціальио створе­ ський. з великим інтересом ви­ них загони: радгоспний 1 з 1';.вчають Лист Центрального Ко­ йонного оо'єднання .Сільгосп­ Щодня БОНИ транс­ мітету НПРС колгоспникам, ро­ техніка». бітникам радгоспів, механізато­ портують понад 1200 тонн ор­ рам, ученим, спеціалістам сІль­ ганічних добрив на площі, де

ка 2ІИ'ВeJewвt добрив ва 1І0J1J1 мехаИ1зований загін Із раЙ<l оо'єднання сСІльгосптехніка._

До його складу входять 10 ма­

шнн ГАЗ-53, екскаватор та бульдозер. Ними керують ДО­ св1дчені трудівники. ПО піБТ()о ри

норми

щодня

виконують

во.

ДіІ М. А. Мехед, І. М, Малій, ського господарства, працІвни­ вирощуватимуть кормові куль­ М. М. Сержантов, Ф. Р. Аро кам промисловості, яка постав­ тури . На кожен гектар Ух при­ тюх, П. І. Погрібний та іншІ., ляє селу матеріаЛЬНО'теХНічНІ падає в середньому по 100 700-800 тонн торфу при зав­ засоби, всІм трудящим Радян­ тонн. данні 500 тонн щозміНИ наван­ Добре трудяться радгоспні ського Союзу. В ньому наголо­ тажують екскаваторник І. Г. шується про необхіднІсть під­ во;Щ Г. Т. Рябий, І. Т. Литов­ Петренко з помічником М. І. вищення врожаЙності всіх сіль­ ченко, П. Д. Маркуця та і5ші. Че'lіном. На розвантаженні пе­ МОЛОКО ПЕРШИМ Тепер на фермах обладнано СЬКОГОСПОДарських культур за Змінні норми виробіТКУ вони ревиконує НDРМИ механізатор понад 450 потужних холодиль­ рахунок внесення мінеральних виконують иа 120-130 про­ СОРТОМ В. М. Толубеє.в. них установок, лабораторії. До­ та органічних добрив, оскільки центів. По 110-120 тонн доб­ З початку року на поля на­ Близько 80 процент!в моло­ св~дчеНі спеціалісти забезпечу­ вони є «великим резервом під­ рив при завданні 80 тонн що­ шого господарства доставлено lItа реалізують першим сортом ють чистоту - молока і ЄМІ\ОС­ вищення родючостІ грунтів». зміни вивозить на поля тракто­ органічню~ тваринники колгоспів Вінниць- тей, в яких БОНО зберігається. Тому боротьба за високоефек­ ром Т-150Н механізатор М. В. вже 15264 тонни МіСЯЧНОМУ план~ впроваджено тивне використання 1К0ї області. Це в два рази У п'яти районах добрив є ВіРИч. Успіхові транспортннків добрив при з ферм транс­ предметом більше, ніж у 1975 році. Під­ вивезеilНЯ його постійної турботи сприяє швидка робота наванта­ 13 тисяч тонн. Вивезення доб· Дяченка та роз­ рив на поля під урожай друго­ .вищенню якості ПРО-l1укціІ портом спеціалізованої автоба­ всіх трУДівників нашого госпо­ жувача І. П. вантажувача І. П. СтраТійчука, го року п'ятирічки триває. сприяли ооерігання і доставка зи. ВодіІ одночасно Є 1 лабо­ дарства. А. ГУJlИll. [ї на заводи в охолодженому рантами. НИНі на вивезеннІ. органіч­ які вміло керують технікою. бригадир. (РАТАУ). Високопродуктивно працює них добрив на поля в радгоспі !Вигляді.

J

Дисципліна праці, дисципліна пошукІв I\ОJlН кілька років тому з метою

скласти

1

вивчити,

висловлюються шкалу

філософи,

особистих

:випускників наннях

намірІв

вузів

провели

дослідження,

як

то

в об'єд­

житла,

організації

медалі. Багато ниян удостоє­ ні почесних дипломів. Заслуговує уваги не тіль­

Зроблено чимало.

ки

не

дозвілля,

про­

праці, а

мож­

ливість реаЛізацІУ творчих прагнень, здійснення творчих планів .

тати

творчих

І резуль­

зусиль

раду­

ють . Так, цього року молоді спецІалісти

спроектували чо­

тири поток ові

лінj~ для

пе­

Так, говорить сек­ ретар партійного комітету

реробки відходів цтва. Вони прості

заводу «Арсенал. А. Г. Пи­

вою, надійні в експлуатації. Економічний ефект від впро­ вадження потокових ліній перевищує 3,3 мільйона кар­ бованЦіВ. Члени комсомольсько-мо­ лодіЖних груп подали ціка-

-

липенко,

-

бу ло

виділено

провідну ланку. Так обрали магістральний

ми на­

прям роботи.

Сьогодні в усіХ об'єднан­ нях 3 недавніХ ВИПУСКНИJ(ів

о

вузів, організовану ВДНl СРСР. Молоді інженери Петро Вовтушенко, Юрій Мазуренко, Ростислав Пухов здобули срібну і бронзові

виявилося,

є

го­

випускників

ловних інженерів, провідних спеціалістів підприємств, співробітникІв споріднених науково-дослідних інституТіВ.

оплати

керівництвом

творчості

групи

підприємства,

блеми

під

ві роботи і на вистаВI\У тех­ НічНОї

спеціальне

що першочерговими пробле­ мами для тих, ХТО прийшов на

вузів створено громадські комсомольсько - молоді ж н і творчі групи. Кожна з них веде свою тему. Кожна має свою ділянку. Працюють

Середа.

26 cl'IIUI 1977

року

виробни­ за будо­

постановка

справи

щодо

свою

Rваліфікацію,

оволоді­

ваю т ь навичками саМосТjЙ­ ної роботи по проектуванню і в~готовленню нових ма­ шин, механізмів, удоскона­ ленню технологічних проце-,

сів. Система ця постійно ви­ дозмінЮється,

Людина

має

поліпшується.

можливість об­

рати той напрям, який вва­ жає найбільш перспективним для себе і найбільш корис, ним для підприємства.

Не можна про службу

не сказати і наставництва,

востей молодих спеціалістів. Не менш показовим є й те,

яка іСНУЄ в об'єднаннях. Ножен випускник вузу обов'язково ПРОХQДИТЬ шко­

як

лу досвідченого, висококвалІ-

реаЛізаЦії

Ці

творчих

можливості,

можли­

з

одного

боку, виявляються в людях, а з другого - виробляють­ ся, нарощуються. У щоден­ ній праці. У ПОВСЯl\денній

діють положення про стажу­ вання молодих спеціалістів.

практиці .

Вони допомагають новачкам

В

об'єднаннях

струнку

систему

шкіл, семінарів, пускники вузів

о

створено курсІВ,

в яких ви­ підвищують

НОВЕ ЖИТТЯ

фікованого об'єднаннях

інженера. ПРИЙНЯТі

В і,

швидше «знайти свій ГОЛОС., з

самого

початку

активно

чого

зводиться

:вели­

молодими

інженерами,

яка

ведеться в НИЄВі?-Пишуть. ділячись нагромадженим ДОСвідом з ворошиловград­ ськими колегаlVЩ, члени ра­ ди молодих спеЦіаЛістів,

створеної на заводі верста­ тів-автоматів імені Горького.

Ми відповідаємо так: . до

-

виховання

у

випуснників

ву.

зів наполегливості, цілеспря. мованості,

вірності

рідному

колективу, сміливості у твор­

чих

пошуках,

масштабнОстІ

у творчих звершеннях. Це й приносить

успіх:!>.

Тепер про досвід

роБO'rИ

шкіл молодих інженерів сто­ лиЦі республіки знімається

фільм, готується книга. Спе. ціальний

стенд,

присвяче­

ний ваЖЛИвій проблеМі, з'я­ виться на ВДНГ УРСР.

включитись у роботу.

В. КОВАЛЬ. (РАТАУ) .

«Нас часто запитують: до

о

смисл

кої і багатогранної роботи 3

о

3

стор.

Q

--


До

350-річчя БРО8арі8-~"~~-~

т ІОННИМ в ІсторІІ НИЇВСЬКОї 1239 рІк,

РОК И

2.

РусІ коли

був взявши ЧернІГІВ І зруйнувавши Нозе­ лець, на Ни їв иасува­

Максимович: «Города И

ється

ли

татаро-монголь­

славовича,

села

БЬІ­

трапив

у

лися

лісах.

в

полон,

мн,

вновь

СТРОИJIlІСЬ,

разбегались,

и

вновь

сходились

в

тревожная

завмерло

в'ї,

в

числІ

ше

у

стає

на

скаже

ПисьмовІ

Литви. У

се­

перІоду

XVII

столІття

аж

і

до

дуже

року

1249 КИМ

князем

динський

чає

київсьзолотоор­

хан

призна­

Одександра

Яро-

lHTb князь ВІтольд, ЯКИЙ передаровує PowНИ, Світильнів, Лlтки j решту "раю !J-:ШС:vrу своєму васалові Дмит­ ру Сокирі.

чує

році У

«пустІ

на

Україн!.

40СЛіДНИКИ

ПІсля

гніт,

якого

частими

вано

можливо

во­

князІвство

мІсцевості. Назви багатьох

ЗемлІ

успІхом

пройшов

було

вІддано

9.00 9.10 9.30 10.00

Лїовтневої РеволюЦії радгоспу • ПлоскIВСЬЮІЙ». Завідуюча

сі,1ЬСЬКОЮ біблІотекою Фесенко розповіла про

С. те,

п. як

господарства,

працівників

У'lасника.~І

тваринницт­

змагання,

Організовано nрпlllll.lа нарада твар//нн//ків, що віiJбу.!йся недав­ но. Потур6увll.lІІСЯ IlрИ трудівників сиьського гОСl!пдарстаа і nра­ цівНUІС!І А!іської книгарні. Біля їх прилавків було багато Y'laCHUl\ia наради, де в велиl\ОМУ вuборі не тільки художня література, а й з nитаnь тваринництва, методична. На фото: 6і.IЯ nрuлавків у'шсники наради. ФОТО М. Се!\lинога.

Тут кожна із вас доярка

УІ>tіла,

справді ціла молочна ріка. Ви від корови за рік надоїли, більш, ніж по п'ять ТОнн

передовикам

Соліст С.

«ЖуравлІ»,

ченко

а Н.

російсьКі

-

R8ЛЬНИЙ дует

ГАЗЕТА ВИСТУПИЛА.

ви­

Малюга

виконав відому пісню Я.

хєля

Френ­

«ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Литов­

ЗА НИЗЬКУ ЯКІСТЬ»

піснІ.

Во­

заспівав україн­

СЬКІ наРОДНІ піСНІ «По садочку криннченьку»,

з

гумореска­

виступив В. Горбаченко. Порадував наших доярок пІс­ нею Д. Тухманова «День пере­ моги» В. ТопІха, він же вико­ нав пісню О. Бlлаша «Мавка». ПрацІВники ферми щиро дя­ MJ{

+

...

....

ЖИТТЯ», п!

1976

рін,

. ..

....

СЛІДАМИ НЕНАДРУКОВАНИХ JLИСТІВ рі

Nt 15 по вулицІ

Марії Ла-

rYHoBoї, скаржилися на за.~овІльне ко:о.іунальне

необ-

повідомляє:

за

Або

СХОЖІСТЬ Хто

мабуть

JІОЗИЛИСЬ

тому,

Ш Rна деякий реМОНТі_

бирають

rовує цю

що автома-

час була на Тепер відходи ви-

регулярно І Д і льниц 10

комунгосп.

обслу-

м Іськ -

ІТТ,

задо-

волений зростанням безро б іття

.

гідному, геть заплямованому реноме, яке має ця оргаНlза-

ція, розраховувати на широкий

випускників

його новІ

американських

«кадри»?

ви-

Американ-

ська преса наводить ВІІСJIОВЛЮвання декого з них. «Нінець кІнцем

чим

буд ь- який

-

Або

.Пригоди става

11 .00 11.15 11.40

маленької

Запорізького

14.00 14.30

Ефи>.

Ви­

театру

ли-

сt.. ашu.

сJlише

ч<нири

ПР~I\'.іll

KOMCOMUJlY»·

lb.UU

К.

т.

lo.JU

1\..

т.

Рі.

L.

"a~HHi""b"'Y·

Хемінгуея>.

Шh.u .. &d». MU1Sd.». І\онцертнин J"Л телестудІІ

с шахова

CVOCIHCbh.a

17.15 11.. Т.

сuрлЯ:t.

К.

т.

сонце».

ІВ.ЗО К.

т.

кожному

«Грае

VУФt..Р

А.

малюнку

заслужений

-

артист

6aWK&,vud'».

q,IJlbM-

коицерт.

IВ.45 К.

1. Jlенінський універснте, МІльйонів . с\....Оцlа~lістИчttе 31'11.d.14и.· ни

19.15 1\.

-

творчcl.

т.

II:Dt::ceJIKd» • ..цРу І ии 1, •• Jh,.Haфести"аJlЬ .те'IСПРО' Р"М

родний

народної

ШIЦId.ТИdd.

І1SOРЧUСТ1.

МАС».

Б~дыї •.

19.50 К. т. ХУДОЖНІИ ТСJIСфlJlЬМ .Днl ХІрурга I>НШklна». ~ сеРІЯ. 21.00 І,росрама «'Іас'. 21.ЗО К. т. ч.емпIOН ..Т Європи з фігур­ ного

катання.

,/J,ОВільна

10.00

Варне

програм...

П!'ОГ!'АмА

t.Pt....

Чемпіонат

lи.~O ФІльм-концерт 1І.1іі Екран

15.00

.•

.

РОАИ-.

лitУРСd.J

-

фІЛЬМ

иулих

днів

нарис

про

«.10лоті

катання.

(ХеЛЬСІНКІ).

УТ

з

во"еЙбол&.

«КаUdр,цИlІка>.

ПРНІ одницыі

Художній

8

U101VIJ.",аЯ.

1\. т. «ШК"І"Н" ~ .. ,,()бнича брига­

Аа

ro

Новини.

МУJНЧНИЙ фІльм .ПІсні МалIКR>. Шкільниli екран. Російська ",ітература Д.ОЯ учнів класу Пое­

.Дні

\:-=P~)i·

1\. т. Документальний телефІЛЬМ

15.00 • 1 ВuРЧIСТЬ

18.15

~

1~2В-и>.

нОВИНИ.

-

ЛЬОК .

да

18.00

делегата

ХХУ

з'їзду

КПРС

А. Асютченка. !'еклама. Оголошення.

IМ.30 Концерт

майстрів

мнстецтв

Хар­

"ова.

вого

-

причетна

ніж

мо-

до фа-

нафтовий спрут «Галф

•.

.1IРКН

•• u

.Дlла

qJIЛЬМУ. давно

)'краіни>.

мехаНlз"rора

.. 11-

Юно­

КОЛГОСIIУ

сlсм:ра> 8есеІІІВСЬКОі о району Запuрізької ооласті Героя t.ОЦlа­

лістичної

15.20 15.50

Праці

8.

М.

Бобри­

шева.

«На

шкІльних

шнротах>.

ІІОЛЯ».

ЦРУ гірше, ніж

аме РІ І " "ан ский ь

бан"

н

В іншій країні, який тримає її

Червоного

Прапора

аквде-

міЧllOГО україНСЬКОГО драматично-

го театру ім. М. Занько.вецької.

20.45.На

21.00 21.30

партІям

ХТО

в

Італії?»

9.10

добраllіч,

Програма

діти!

«Час>.

Продовження

•.

(М.).

вистави.

По закІн-

Ч~Н~ігРл~О~И~НА ОБЛАСТЬ І

11.10

18.ЗО Фільм-концерт

«UpraHHe

sвучав-

19.00 ~:4;ормаЦійна ПРОI'рама сВістІ •• 19.30 МУJИЧНИЙ антракт. 19.40 К. т. І!сесоюзний турнІр а мінІ­ футбола: «Шахтар. - «Зоря>. 2 таАм. 20.10 Музичний фільм сНатхнеННIІ., 20.45 .На добраніч. діти!>. 21.00 Програма .Час>. (М.).

21.ЗО .Монолог>.

22.20 9.05 9.35 10.00

ЗаСЛУА<ениА

аРТИСІ

УРСР Л. Бакшта€в. К. Т. «НовІ мелодії року>_

ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ .Мамина школа> (М.). І :VЧІІЯМ 4 кл. «Музика ва­

10.40

родів СРСР.. (М.). Спеціалістам народtlОГС;» господар­ ства. «)'часть спеЦІаЛІстів в со­

1 курсу профтехціаліСТИЧНОМУ змаганні>. (М.). .• 11 10 Іспанська мова. (М.). РЕКЛАМУ? 9.35 і lи.4и :Vчням 8 кл. ГеографІІІ. 11:45 І 12.40 :Vчням Ь К.О. «Композитор «Поволзькщі економlчннА район. О. П. Бородін'. (М . ). 12.10 Науково - технічна інформацІя. Дивне, на пеРШИІU! погляд, Галузева спеціалізація>. (М.). 10.00 Сllеціалістам народного господар- 13 10 Художній кінофільм (з субти­ запитання: звичайно, реклаМ0ства. «Організація соціалістичного . трами) .Зоря принадливогО ща­ СТЯ>. І серія_ (М.). давець, тобто людина або фірзмагаllНЯ в трудовнх колективах>. 14.35 Для тих, хто вступає до вузІв: ма­ ма, зацІкавленІ в максимально /1.40 \Mi~·.40 Учним 8 кл. Основи Ратематика. «Задачі на складанн. широкій популяризації продуДЯНСЬКОї держави І права. сГрорівнянь>. 15.05 Фізнка. кованих рекламодавцем ТОВамадянське право>. (М.). 16.30 Науково - популярний фільм спо­ гляд з космосу·. РІ·В. Проте це лише на пер- 12.10 Німецька мовl1,. (М.). 13.10 АнгліАська мова. (М.). 17.25 Художній телефільм .Автографи ший погляд. Справа значно 13.30 УчнSJМ 5-7 кл. Класна година. революцІї>. складнІша і хитромудрІша. Зо«Почесний пІонер>. (М.). 19.00 Тележурнал .Хлібороб Київщикрема, англійські економісти 14.ио :Vчням 7 кл. Література.• Листи В. І. Леніна до матері>. (М.). 19.30 К. т. Концерт лауреата· мІжна· підрахували, що в капіталіс- 14.30 :Vчним 8-10 кл. Внвчення творІв родних конкурсів Аркадія Винотичному світІ за рекламу плав. і. Леніна в курсІ Історіі.•.'1020.30 ~ро:.а·всесоюзнИА турнІр з мІнІ· тить ... покупець. зунг .Вся влада Радам> на pIsних етапах>. (М.). футбола: «Динамо. (Київ) Отже, покупцеві з екрана те- 15.00 Для тих, "то вступає до вузів. «Чорноморець •. левізора, з радіоприймача, в Poci~CbKa мова .• ДіЕСЛОВО. Прн- 21.40 Науково - популярний фІльм сХто абонованих компаніями рекламДіЕприслівник>. (М.). І як створює фільм •. 15.35 слівник. :Vчням 3 кл. Музика. (М.). них «шоу» втокмачують: «ку- 17.25 ,Дитинство, отроцтво. юнІсть •. 22.20 Музичний фільм «Зимові чарІвпи, купи!» А купуючи, він сам Телевистава. 3 частина. ще І пл атить за те, що дав се- 19.00 19.30 Тележурнал К. т .• Слава.Новатор>. трудова>. БудІвель-

політичним

найбільше

щих навчальних закладІв. Отже, ЦРУ задоволене. А

бутові відходи із сміттєзбір-

си-

ОЙЛ'>, що давав хабарі деяним

ника, розташованого біля цього будинку, невчасно ви-

ЩО

комплексної

шистського перевороту в Чілі?

ТОВ. по-

«Промтехмонтаж-2» Альошкlн відповІв,

10.00

(ХельСінкі); мІжнародний з mih-футбола. Фінал.

тайм. По закінченні П!'ОГРАМА )'Т

••.

об' єднанні розроблені 1977 рік. Розпочато

горлянку?

нополія

конкурс бажаючих працювати У ній, «ХЛОПЦі з Ленглі» не могли. Аж поки... Поки начальник управління кадрІв ЦРУ Ф. Дженнl з олlмпійським спокоєм заявив, що його «фІрма» завербувала тисячу

"луговування ооо • Начальник житлово-камувальної контори тресту

2

об' єднання А. Качан стеми управління якістю ПРО;J.ук- 19.00 К. т. ІнформацІйна програма еВІ­ сті., «Статтю обговорено цїї». 19.30 Музичннй антракт. 19.45 Л. Сергє"в .• Не зрадь соБІ>. Ви­ става JlbBiBCbKOro ордена Трудо­

обробного

В США, так це ЦРУ. Воно й зрозуміло' при такому жалю-

МешкаНЦі БроварІв, котпроживають у будинку

художнІй

розширеній виробничо-техніч­

виробничого дереВО-І впровадження

Директор

ЗАКОНОМІРНА

+

ЩО ЗРОБЛЕНО?

дукції в І заходи на

205),

парторганlзацl'l

...

грама. ТУРllір

•.

j"'IWKiHd.».

т.

НОГО

П. ОНИЩЕН'КО,

радгоспу.

.садко-баrа­

Багатосеріilний

«Зелена

(М.).

13.45 Художній телефільм .Час-не-чеВперше на екраНІ УТ докумев­ кає». 2 серія. тальннй телеф'JlЬМ .XpOНl"a жнн .. 15.05 ,Скарби народуо. ній нараді. Винних у випуску 16.55 • Пісня кличе в дорогу •• 16.ао «Jlюбителям хорового співу., 17.25 Телеплакат .Цифри нашого аро­ 17.00 Республіканська фізико-матеманедоброякісних виробів покарано. • тич.на школа. «РіДКі кристали». «ЯК С'lрави, товариш бригаД0?>. 3 метою поліпшення якості про­ 17.30 Комсомольсько-молодіжна 17.30 «Пісня піонерська'. брига­ на

жували культаР~lійцям. секретар

т.

.ТанцювальниЙ

стаНIfЯ»

(( Нове

ходжу», «Віночок», «Нопав, ко­ пав

Фільм-концерт

к~ПРт~С-Художній фільм

11.0~ 1\.

телефільм .Дні хІрурга МішкІна>. І серія. К. т. ,Клуб кіноподорожеЙ>.

12.15

Кожен 'Виступ культармійЦів робництва.

21.00 21.30

ХІрурга

зія О. С. Пушкіна музицІ>. К. т. Міжнародна кІнопрограма .Глобус>. 13.і5 К. т. «Олівець-маЛЮ8еЦJ

молока.

присвячувався

ЦТ

тваринництоу.

хто худобу доглядає, хто радгосп наш прославляє, хто Ulанує Батьківщuну, наче І>lатінка Qwтинц.

К.

Г АМАЛlИ.

'tLlI)Lt', ~i СІЧІіЯ Ht'Ull'AMA ЦІ ЬУI'"тіно Ху,цОЖhIИ ,""еljШ.ЬМ

дою».

ва НИївської областІ, беруть підвищенІ соціалістичні зобо­ в'язання, борються за високу ефеКТИВНіСТЬ виробництва. З привlтаННЯ!ll до працівни­ ItIB ферми звернулися учасни­ ці агітбригади Надія Бігун та Галина Бігун: «Н ащі щирі привітання, всім

Дмитро

.• !іиставк"

Новини.

К. т. Гімнаст_а. К. т. Мультфільми тиЙ;р. «Михаела» •

у

9.ао К. т ІО.ОО К. Т.

СІЧНЯ

ПРОГРАМА

новою

спалахне

столІТТі, коли вже будуть перші згад­ ки про поселення під назвою «Бровари».

козакам,

11.15 14.00 К. т. ДокумеНТ&.IJЬНl'Й телефІльм «Зустрічі з Ладо Гудlашвlлі •. 14.50 К. т_ «Ми знаЙОМИМОСIІ s приро15.10 Художній фІльм сМоУ унlверснтети". 16.45 К. т. «Наука сьогодні>. Вчеиl 17.15 К. т.• Хлопці справжнІ>_ 18.00 новннн. 18.15 К. т. «Веселі нотки>. 18.30 «Польова пошта «Подвигу>. 19.00 К. т. .Творчість народів світу>. 111.45 К. т. ТНРil.Ж «Спортлото». 19.55 К. т. Художній телефІльм .ДнІ хірурга Мішкіна». 2 серіи. 21.nО Програма .Час>. 21.30 К. т. Спортивна програма: чем­ "іонат ЕВРОІІИ з фігурного катан­ " •. ПаРllе катанни. Коротка про­

ді­

лом відповідаючи на лист Ге­ нерального секретаря ЦН КПРС товариша Л. І. Брежнє­ ва до

26

зе:vr­

XVII

у

щоб вони оберігали їх вІд нападу татарІв 1 турок. Після руйнівно-

СЕРЕДА,

за

боротьба з

силою

карета>.

sиступ агі тку льтбригади на тваринницькій феР~іі ордена

тваринники

Ця

натомІсть

НА ФЕРМІ великим

боротьба

між представ­ никами православної та уніатської церков.

воєводство.

володІння

домий вже в Х століт-

Піс­

лю ще більше посилю­ ється. Тепер вона ве­

лІквІдо­ Ниївське

І

створено

сіл з'являються раніше вІд назви «Бровари». Гоголів, наприклад, ві­

Трубежем.

деться

року удільне

1471

назву

власники-магна­

і

тої,

спалили

1

XVI зміню­

ля договору між Лит­ вою І Польщею і ство­ рення Речі Посполи­

та­

КУЛЬТАРМІЙЦІ з

ною

також

нападами

з

часто

ти на території Бро­ варщини. У 1566 роЦі Ниєво-Печерська лавра володіє селища~ш Лі­ вобережжя між Дес­

тар. Так, у 1416 роцІ вони спустошили ЛІво­

ДеЯКІ

стверджу­

Пізніше

ються

столІття

характерний

гураЛЬНі,

дали

Починаючи столІття,

зазнають

XV

монасти­

рю.

жителІ мІст І сіл ЛІво­ бережжя 'ВІд панІв.

Початок

Пустинно-Н!­

НОЛЬСЬКОМУ

про

укладення

бережжя Ниїв.

ни

1135 1392,

Нревської YHlї мІж Литвою І Польщею у 1385 роЦі посилюється

ЮТЬ, щО в литовсьний період бу .'ІІІ заснованІ на території Броварів

горо­

васалам.

Так Юрій Іванович По­ JIовепь - Р о ж и н О в­ ський одержує Рожни І Свlтильнів та решту краю між Десною І Остром, куди входить І

біднІ.

також

Рожни та СвІтильне.

зростає

усіЄї

феодальної

СВОЇМ

є

ТрИ десятиріччя

На піВ·

1362

роздає

::\ища»

НіХ Броварів. На зміну О.'lьгердозичу через

відомостІ

«пусте селище»

Нняжичі

-

прихо­

У У

вІддав

ті, КняжичІ році, Літки

Характерно, що пІд час праВЛіння Литви ЗВИ'laї, мову та бага­ то іншого вона запози­

ННЄВі князює ВОЛОДІ!­ \lИр Ольгердович. Він

цжерела

цього

заході

\югутність

лища».

ро.ку місто впам

РУСЬКОЇ.

НіЧНОМу

літописець. «пусті

загарбни­

центром

:землі

Як Пізні·

УТВОРИЛІІСЯ

навали

У ХІV столІТТі з-пІд впливу Орди ВИХОДИТЬ :\10сква, яка поступово

нинішньої

БроваРЩIІНИ.

під натиском батийо­ вих войовників. Столи­ ця могутньої держави лежала в руїнах, обез­ люділо місто і все навколо нього. Але, як зазначає історик М. А.

імене.\1

ків.

ПоднlПро-

TO~iY

території

їв, побоявся Менгу­ хан іти приступом на нього. І лише в грудні

жизн}.

життя

СереДНЬОl\lУ

УздРіВШИ з лівого берега златоглавий Ни­

1240

и

люди

по­

хова­

під

вІд

го

не

«пусте сеЛl!ще» нинІш­

кая

СЯ

І

в

відомого

свои города и села: та­

татара­

БЬІЛа долею много стра­ дальной УкраИНЬІ». ПІсля навали надов­

живих

Б О РОТ Ь Б И

Олександра Невського. Але князь залишає n І{иєві свого наМіСНlІка, а сам іде в Новгород, який не постраждав

разоряеМЬІ

ська навала. На чолі її стоїть Менгу-хан, брат у других відомого ха­ на Батия. Поселення, що були на лівому бе­ резІ ДНіпра, аж до са­ :VlOї річки були знище­ нІ, а люди, хто лишив­ в

Історії

го походу військ Менг­ лІ-Гирея НаЗИМIР IV

:Vчням

училищ. ІсторІи Ленінське вчеиня про імперіалізм>. {М.).

ОПЛАЧУЄ

ни».

НИКИ_.

бе

умовити.

(ТАРС).

ники КИЕва.

Редактор Є. ФЕДЯИ.

~--::~~~:~:~~~~;:::::~:::~~~::~I-~~~~~~--I~~~~;:~~~p~~~~::;::E~K~~:::::'~Т:~:-~-~~~;{~~;~~i Советов депутатов трудящихся Киевской обnасти. Газета выодитT на украивском

.,...,.с#,..,..,....,.~..,......,..."47,.~.,.

lоехс

ЯЗЬІке.

к. БРОВАРИ,

вуn. Київська.

154,

дента

&ІІсцевого

Ma:.o~T_ ро(\оти.

радіомовлення

-

фотокореспондента

__ .::--~~.,.,..,.I~~..:"....?.:t""~.,....".,оО",...".,,~,,.~,.I"~~-..г .,...,.'<І?#'~.,..;tJ-~..:J"'

61964. Броварська друкарня Київського облуправління в справах видавництв, поліграфІЇ і

-

19-3·18; вlддіnlв 19·4-67.

...... ~~~ ... ~.,. . . . .::--....,tJ?

книжкової торгівлі,

промисло~~стl.

Обсяг 0.5 фuом аТУ газети .ПоаRD а>

_

,g4'''''''''''4'..:''~..?''''"",~""""",:,,:--~

вул. Київська,

154,

Заitl. 297-10.800.

#15 1977  
#15 1977  
Advertisement