Page 1

Пролетарі

всіх краІн, єднайтеся!

Рік

видання

ХХІV

УСПІШНО ПЕРЕТВОРИМО В ЖИТТЯ РІШЕННЯ СІЧНЕВОГО ПЛЕНУМУ ЦК КПРС

ВVДІВВИК

Промова товариша М. С.

IІ.УО03111'

ЦК Комуністичної партії У країни Виступаючи 28 сіtrня на Пденумі ЦК КО'мунісТRЧНОЇ партії України, товариш М. С. Хрущов від імені Центрального Комітету КПРС і Радянського уряду палко вітав уча'сників П.'lенуму і

Орган Броварського районного комітету Комуністичної партії України та районної Ради депутатів трудящих Київської області

*

ХРУЩОВА на ПJенумі

побажа,в успіхів

*

28

січня

року

1961

ШIВО'С1і, аналізує причини від- виконує свої зООо'В'.яt3ания і постз;вання. Він ДО,КЛа::\НО І>О'З'ГЛЯ- гано ВИlКористовує МОЖJIквості. дає стан справ у ряді об':Ja,стей Саме сьогодні, заявив він, коли респ}1Q.тrіки з ви,робющтвО'м аерна, м'яса, молока. ПОJlтавсь1ta область, де пр,екра,сні землі. оде<р-

лаіртія критикує ВИ!Яівлені хи.би 'в ІНУЗВИТКУ сільського гоооод:а.р­ ства, ми впевнеlllО 1taЖЄІМо: Ук·

у БClротьБі за жува.'Іа в минулому непог3!ні вро- І раїна, КОЛИ як с'лід ПОО:РІЩЮБа-

Четвер, 2 пютого 1961 рону. Ціна 2 ноп. викО'наНlНlЯ рішень січневого Пде- жаї. Проте за останні кілька ро- ти, може наздо,гнати Америку по !!!!'~~!!!'!!!~~~~~~~~~~~!!!!!"!~~~~~~~~~!!"!"_ HY1lIY ЦК КПРС. У с.воїЙ промові ків вока різко знизила вироони- виробнJЩТВУ !d'яса на дУШу на­

14! 15 (2076)

він

ВІДСТАЮЧИХ НЕ ПОВИННО БУТИ

робства і тва'РИННllіЦтва.

!

комунізму. Підсумки перших двох років семирічки говорять про те, що грандіозну nporpaму економічного розвитку краї­

ни, накреслену ХХІ з'їздом КПРС, буде виконано достро­ ково. Бурхливий розвиток про­ мисловості, наявність значних невикористаних резервів дають можливість піднести ще на більшу висоту і сільське rocподарство, добитися Toro, щоб кількість вироблюваної ним продукції випереджала все зростаючий попит населення. Саме ці питання і були роз­ глянуті на січневих Плену­ мах ЦК КПРС і ЦК КП Ук­ раїни. Матеріали Пленумів озброюють трудівників села ясною програмою боротьби за збільшення виробництва зер­ на, картоплі, овочів, технічних культур, фруктів і створення міцної кормової бази, підне­ сення на цій основі продуктив­ ності тваринництва та забезпе­ чення

в

достатку

населения

м'ясом,

молоком,

іншими

продуктами.

завдання

стоять

маслом

та

Величні

перед

кол­

госпник,ами і робітниками рад­

механізаторами

rocniB,

ціалістами

до повних

потреб

--

країни

довести вже

спе­

rocno-

дарства зерна.

і

сільського

в

виробництво

нинішньому

ро·

цІ збільшити виробництво м'я­ са

на

--

на

18 процентів 13 процентів.

і

молока

Резерви наші невичерпні. Саме про це і слід поговори­ ти

на звітно-виборних зборах,

які

розпочалися

в

колгоспах

району. Прикро, але факт, що протягом

ряду

років

одні

на­

ші господарства впевнено йдуть вперед, збільшують ви­ робництво всіх видів сільсь­ когосподарської прод укц і ї, неподільні фонди і господарсь­ ке та культурно-побутове бу­

дівництво їх зростає, а інші відстають. Минулий рік був дещо несприятливий особли­ ВОСТІ{МИ своїх погодних умов, але при рівних можливостях результати господарської ді­ яльності в наших колгоспах

різні. Артілі ім. Сталіна, «Більшовик». ім. Калініна в 1960 році виробили відповід­ но по 99,б, ра м'яса і центнера

113,3, 82,6 центне­ 388,3, 367,3, 393,6 молока на 100 reK-

тарів угідь. Тут зібрано знач­ но

вищий

врожай

картоплі, КУ.1ьтур, оплату

зернових,

овочів

та

інших

забезпечено

високу

Як відомо, П;Jену'd

трудодня.

Безпідставно госпи

ім.

відстають кол­

Ватутіна,

ім.

Наведені те,

що

дані

в

цих

працювали

ління

говорять

з

господарствах холодком,

колгоспів

партійні

і

взятих

використали

для

прав­

первинні

організації

не

мобілізувати людей нання

про

зуміли

на

вико­

зобов'язань,

всіх

не

можливостей

збільшення

виробництва

сільськогосподарської

продук­

ції.

Не виконали свої зобов'язан. ня

по

окремих

показниках

КОлгоспи «Жовтень» та «Чер­ вона Україна», зокрем·а в останньому

допущено

значні

втрати під час збирання І роз­ крадання врожаю. Про ці не­ доліки і повинна йти відверта розмова на звітно-виборних зборах. НеобхІдно буде пере­ r ЛЯIlУТИ склад правлінь кол­ rocniB, обрати до керівництва таких товаришів, які б забез­ печили повне подолання від­ ставання і виконання завдань, поставлених в рішеннях Пле­ нуму ЦК КПРС.

Наші резерви невичерпні: тут і науково обгрунтована система

яка

ведення

включає

в

господарства,

себе

передові

прийоми агротехніки, збіль­ шення виробництва та внесен­ ня добрив, запровадження кра­ щих сортів всіх культур; даль­ Ше освоєння заплави Трубежа

і болотних придеснянських зе­ мель;

розширення

піднесення

посівів

врожайності

і

куку­

рудзи; збільшення поголів'я худоби, зокрема корІв, сви­ ней і вод.оплавної птиці. ці за· ходи необхідно обговорити в ланках, бригадах, серед пра­ цівників ферм, а потім затвер­ дити на загальних зборах кол­

госпників ти

до

і

негайно

приступи­

перетворення їх в

жит­

тя, мобілізовуючи трудящих на виконання рішень Пленуму ЦК

КПРС, з'їзду

гідну зустріч Комуністичної

Радянського Союзу.

ХХІІ партії

Відкриття наради передовиків сільського господарства Північного Кавказу еільського го.С'ЛодаРС'Іва ПівнІчноlГО Кавка3'У.

нара'да

ЦК КПРС по РРФСР Г. І. BOPOlНOB, ГОЛ0Іва Раі.\И МінЇсТр[в РРФСР

Д. С. Полянський.

.. На нараду запроше!fі передовики СЇ:.'lЬСЬКОІГ'огос:пода,р,ст:ва Ук­

раІНи, Астраханської, Саратавської і Ст<1lЛЇJJrnраЩСI>КОЇ об.'lаетеЙ.

За доруче.НlНJlМ бюро ЦК КПРС по РРФСР

і Ради

ЦК ПРИЙ:lliЯВ ла. А.'Іе справа не в цьо.ч. Не

розраХ'УНКИ,

менша пасуха бу.1а і в

ХХІІ з'ї:цу hощ'віПИЧIІОЇ партії

ці. Наві'вши дані іН1СТИТУТУ про- ні, М. С. ХР}іЩОВ

радяIlсыогоo Союзу.

гнозів, М. С. Хрущов каже,

1949

ро-

Навівши

рішення про СК:ІИкаJШЯ чергО'вого

І

- програму fiудівництва КОМУнізму. Де, т~вариші, каже М. С. Хрущов, ведичезна подія. РаДJlНський наро;!; з великим шдне<сенНЯМ і сх'ва.lенням СПРИЙIНIЯ1J рі-

І шен~я про склика~ня ХХІІ з'.ЇЗду 1 Г(}ТУЄТl>OJl ГІДНО з}'стрни З'Ї'з;\ нашої партії НОВИ'dи виробНИЧИМИ пере'~lО'гами. Плеяум ЦК намітив ведикі

що

зв'язані

з вир()6нwцтвом зерна на Ук,раі­

сказан,

що

КОIНIОВу пробш~му тут можна JЮЗ-

ніж у 1960 році. Значить, спра- на ДClвес-ти до 12 мільйонів за ва ш тіш,ки в посусі, а в ке- ЧО1ЖІЖ роки, а якщо добре по­ рі:ВlІшцтві. КеJ)Ї'ВІІІИКИ засушили працювати, то й за З роки. Роз()бла:еть, самі за'сохли на пні і рахунки цілком реальні. все пизасушили

кукурудзу.

Зменrшили

пиробництво і прода.ж зе'j}lна державі Миколаївська, Кіровогрщська, OД~CЬKa, Хар,кіВ'ська, Orал.ін~ ська, Луганська та інші о'блаlсті. В ре Dпубліці перестали займа-

завдання в галузі дальшого роз- тися гречкою. На

ський наро.Д

ще ширше роогор-

таНlНЯ в .'lЮДlЯХ, В кадра.х.

Одним з важливи:х пит&нь ке­ ріВ!Ництва сільськИJМ rOcm>дaPOCTвос'! є прасВИЛЬна орта.нізaцhя З&Г()'J;ївель сільськ()['ос:пода1)еЬЕИ!Х ПРОДуктів. 3arоriвeльну СИ'C'reМУ

1961 рік ПJа- треба дакорінно переібудУВаТИ.

витку сіаьського гаспода'{)СfРва. нується поСЇ'яти 11ДЬКИ З60 тиВін заl1\.1И:кав паlРтію, ве,сь ра'ДЯlН-С'ЯЧ гектарів гречки - на ЗЗ ти-

СJlчі гектарі'в ме:нше, ніж

С:ПИНЯЮ'lИСЬ на діяльнo:cri рам­ онних комітеті,в naprriї, М. С.

}" ми- ХР'УЩОВ пі;JJК.рес.1JtВ,

що

тре'ба

ну-ги боротьбу за дальше підне- нулому році. М. С. Хрущов пі'k пі';J;ВИЩИТИ віiIJIIовідадЬІН'ЇC'l'Ь райСЄJШЯ економіки країни, за різ:ке

кр·еС:ІЮЄ,

ЩО rpеба

збі.1ЬШИТИ

анни,х керівникі'в,

сілl>cыtиx ltO-

збі.'Іьше'ння вироБНИ'І~тва сідьсь- вирo.fіюfЦТВ() гречки, відрадити муністів за роботу всіх ItоЛ'ГосКОГОСШJдар,сь'Ких продукті'в, за на УкраїНі слану цієї культури. пів.

дальше

трудящих.

підвищеНIНЯ

ДОlбробуту

У еваїй промові М. С. Хрущав

Далі М. С. Хрущов гооюрив про

BKa~a'B, що на Укр'аїні є вели",і не(}бхідні~ть вИ'Хо':в&нНJI JlЮДей в

Партія, радянський народ, можливості для РО.3ВИТItу зрошУ'" дУ'сі на:іі<СУВOtрішої ві,цпOlВi,цaльВI}Ссказав М. С. Хрущов, з великим БаНОГО землер()бства. Крим, ліlВ- ті за ВИКОНa;lННЯ планів і ВЗЯ'l'IIiX

інтере'СО)І

стежили за ро,ботою день Мико:rаївської

Херсон,ської

зобов'язань.

Обма:нщИJItи,

окооа-

П.'lеп},му. Радянські люди, вивча- Запорізької об.1а,стеїf, Придунай~ ми.1ювачі, безвідповідальні ба.аі-

ючи матеріали Пленуму, ПРОЙНЯ- ські райони

.'lиClЯ ще бі.'ІЬШОЮ

-- які 1'УТ прекра'СlНі ки -

це найлютіші вороги. Во­

впевненістю в зе,~!ifі! А.lе не вистачає вологи, і ни нехтують 3<l'кони ШLртійної і

ТОМУ, щос:прави на.ші підуть на- ці зе~F.l'і не дають того, що мо- дерlЖШВНОЇ че'сн~сті та правдивос­ баrато краще, що сіль'ське гос- жуть дати. Треба вивчити мож- ті, вони здатні ЗЗJВ:ДаТИ ПIiItOди падарство зможе вже найближ- ДИВОСl'і з.рошення полів на У к- нашій оораві. Тре6а виховувати

чим часом дати країні пOtтрібву раїні і в Молдавії. людей в дусі комуністичlЮЇ MOtP'&'Ki.'IЬK~CTЬ зерна, м'яса, молока Ві,ЩОівідаючи на одну з запи- лі, в Д}1 сі правдивості перед та інших ПР(lДУКТUВ. Ми тверезо сок, М. С. Хрущов с,каза,в, що партією і народо,м. Треба поеиі об'єктивно обговорюємо завдан-

тепер повинна йти мова не Пj}О

ЛІОИ бl)роть6у

ня розвитку

повеj}'ReНIНЯ до ПОіГектарного првн-

ням,

сіш,ського

гоооо-

з caMor(lHoвapiH-

П'JlНИ:ЦЯМИ

і

дарм(}ї'дами,

,Іарства, викрwваємо свої хиби. Це ознака нашої сили, нмnoї

цИlIIУ заГQтіrвeль. Від податку ми 'j}'03lк.радачами ГP:OMaДCЬK~Ї переЙш.1И до закупки продуктів. НОСТ'Ї.

І pa.;J;roОПlВ, у пе,реваЗІ СОЦІаmс-

основі нового по~ку пла.нувд.!Н-

І ~пеВl!lle\!l()с.ті

в переяа,зі. Koт:o~ Тепер мова йде про те, щоб на

сі.1ЬСЬКОГО гос:подаJ)'ства. І тиЧного Ві\J,зна,чивши, що Україна не

!lЯ максима.'Іыfo збі:JЬШ)1ваlИ ви-

вла.с-

На,прикінці свого ВИсту!ПУ М. С.

Хрущов сказав:

Кl)м}'ністи України склада­

робництво продукції З кожн~го ЮТЬ сериозний іспит перед пар­ раз показу;вала гідний приклад гектара. Деякі ГОЛОВИ КО.'ІГоспів тією. Тірооа добре зрозуміти, що

у боротьбі за зміцненн:я MOII'YТHOC- скаржаться, ЩО ра й r;HHi органі- без напруженої праці, без напо­

ті нашої Биьківщини, за розви- зації дово;rять по кі.1Ька плаlні,в леглив:ої організаТОРіСЬКОЇ і ви­

ток промисловості і сі.1ЬСЬКОГО продажу зе]}на. Виконає колгО'с:п ховної р{)боти неможливо роов'я­ г(}спо'даРС'11ва, М. С. Хрущов ска- один ПJан, йому доводять дру- зати завдання, які стоять перед

зав, що оста:ннім час(}м Україна гий, причю!у ,нерід:ко ReзважаЮ1Ь па})riйними і раДЯН'СЬКими орга­ здала свої позиції. Він пімав на інтереси ро'звитку КО.1ГОClПНОГО німці ями Укра.їни, леіреД усіма

го,етрій критиці пращівників :па,р- ГОС1подарства. Треба з3іСУ;ЩIТИ та- трудівника'ми сільсько:ro гоооо­ т!Иних, радянських організацій ку пра'ктику. 3вичайно, кожний дарства. Якщо Ми обм~жИІМОСЯ ре,()публіки і окре,мих обла'стей КОЛГОСІП повинен виконати план riль'ки закликами і пустимо с.пра_ ву наса.моолив - нашої мети не ci.lbCbK!L'I{ гос,подарством. 3а він ~!(}же пр'одати і пона,1 план. буде досятнуто. Партійна €tJ)I'alНi­ останній час на У,краІні СКОРОТИ- Ціни на сільсыiгосIJIо,1арськуy про- зація У~раїни - бойооа орга.ніза­

лось вирабництво і про,даж зер- І дУкцїro, які 1епер існують, еко- ція. Во-на має великий досвід робо­ на держа'ві. І це незва.жаючи на номї'чно вигідні. Вони Hi,JiKpIfBa- ти з людьми вміє P"~B''''''''''' И

.

передовиків

В роб(}тї наради б~ру'rь уча,сть Перший секретар ЦК КПРС, Голов& Ради Міністрі,в СРСР М. С. Хрущо'в, заСТУ:fiНИІК годови бюро

РРФСР на,раду відкрив ТОІВ. Г. І. ВОРОНО'В.

які працівники ПОСИ.lаються на з кер'івН1Ш,VВ за<рОЗУІМі,вс'я. За.розу­ посуху. Посуха в 1960 раці бу- мілі'сть -- велике зло.

за п(}милки і хиби в керівницт.ві пр'одажу зерна. а КО'.1И є лишки,

.I.I~

ЗІ tічня в PClctobi-на-Дон}" відкрила'сь

1958 ро- .1И виробниuтво м'яса і молоха в -- 35 мі:Іьйовів пу;"\і'в, а в 1960 році !lе тому, що не було 1960 - 6 міЛЬЙlJнів пуд1в. Де- можливостей, а тому, щ~ деОС'[{І

На а'їці буде РОЗГ.'1J11НУТО і В найбільш по'сушливі POIКI! об-в'язати буква.'Іl>НО за 0дИ'Н рШt. приіінятu !{(шу програч паР'Іії ласть одеР;l\увала вищі ВРО;І:аї, Поголів'я корів на Україні мож­

I-ro

Травня, ім. Кipo~a, врожай­ ність в яких значно нижч·а, а виробництво тваринницької продукції відповідно дорівнює: м'яса 41,6, 48,9, 33,4 цeHTH~pa і молока 151,6, 151,2, 189,9 центнера на 100 reKTapiB угідь.

мі.1ЬЙОНИ пудів хліба, в

м. С. Хрущов підКіреслив, ЩО ці сіЧI!~ВИЙ Плену)! Щі КПРС відіграє вида'ТlIУ pO.1I, в житті нашої паJ)Тії, в ilапті нашої країни.

(До зВітно-виборних зборіВ у колгоспах) Радянський народ під керів· ництвом Комуністичної партії успішно здійснює будівництво

поста'ВИіВ найважли,віші пи- цтво зерна. КО.1Госпи і ра;І;І'ОСПИ еелення за 2-З, максимум 4 да.1ЬШОГО РО3ВИ1ку зе'ще- в 1955 році зда.'ІИ держа,ві 44 роки. ОкреМі реепубліки 3М~JllШи­

TaHHJI

Мі Hk'Ip,iH

З дооо,вjlддю про заходи по даJIьшаму збі,lьшен:ню вироБЮЩТlва I1Р0Jl.1'IІИТВ сільсыогоo гаС'ЛClдарства в IКОЛТОClIIах і раД1'()!(jпах ПіВllічно­ го І\.а!вказу виступив тов. д. С. П(}лянськиИ. (ТАРС).

.

lе, що 'КОЛГОClIIИ 1 раДГQСПИ незмІР-

ю

' .

ть веЛИКІ можливосТІ для р'оз-

виvо,бющтва. І

'''''

наtiіt.кладніШі 3<l:ВДЗJННіЯ

Так давайте,

оІІІо)._&т

но KPa~e, нi~ у минулі

рохи, вит;у колг(ншного

(}с~щеН'l технІКОЮ..

б .[JИН~Ю~ИСсЬ Іна питаннях О[Jла- зробимо для того, щоб п~ретво-

това~1ШІі

все

ому в такому~раiЗl ре'ооу ш1ta ти прац;,

зменmИ.'lа

Спра' DО

вироюнищтво

о

'О«, .г ловниіМ

. . Хрущов відзначив, рити в жиТІЯ намічооі п івю зерна? що треоа БОРО1ИСЯ з ]}вачами іВ завдаНПJI щоб 3IP'l' б ' - твер.ДИМ кроком,

ЧИНОМ, У Itе-

РИilНИЦТВІ. Оправа в то.му,

КО.'lг(}спах, ~K ,. орються З ними i!lпе'В'Нен.ою

ходою ЙТИ самим і

що на заводах 'І фа:ор.и:ках. Треба ви- вести за с060ю т

'9

их

погано стали працю'вати з .'Іюдь- х(}вувати Колг(}С'Ппик1в що'б во... весь раДЯlIСЬКИЙ НРУД Щ .' ~об ~!И,. ' . . ' арод ІЩ КЄр;І!В-

, ,

вих

осла{)или

,.

оргаНІзаторську

.' ()IВI~y РОО.ОТУ.

Т'"

реоа

І

ПІднести

ни Дума.1И не ТІльки

,.. .

ОСООИСТІ Інтереси,

В1J1iПО'~1ІДальНl'СТЬ кожног? партіи- реси громадського НОГО І РЦЯIfСЬКОГО працlВlІ'ІІка 3<l про

доручену с;щ>аву.

інтереси

ВеЛИК'У

увагу

про

ооої

всієї в

держа:ви.

своїй

ПРО-

1.1 1 .С. Хр·ущов прищіщrв ()б ластеи ilfO!ВI 1 М. С. Хр~що.в ПО1taзує , JI'К • пога- !JИТ3I1ИЮЯМ .nозви'l"'У тва;n",ннJЩТу '" ....' На п' и'

р кла;~1 окремих

u

НИЦТВОМ нашо'І'

.•.

.

парш, тд пр-аIlIО-

і про інте- ром вели'кого Лешіна

об

_ гoonодарства, вих пере,мог в БУ!:ti'Вн~ ~() НО_

a.'le

но було використано наявНІ мож- ва на У'країні, яка незад()!ві.'ІЬВО

му

l!i:JMy.

ВИСтуп М С Х

•.

лере'РИRaВСЯ

.

рущова ве раз

бурхли;в

.'ИМИ О'Пле'скаМIf.

ими, трива (ТАРС).

_


&УДІВНИК КОМУНІЗМУ

2

\ KOHTK~O:Г:~ ~:B;:Z~iKY

СЕР Й о з н А

---===

\' = -

еко, номіки ства

сі.1ЬСЬКОГО

рішення

г~спод;ар-

січнев' ого

! реВИКО<Jfа'вши

і знайомих

взяте зобов'я3aШl.Я.

Пленуму' Коли б .осі доярки так прат~юва­

ЦК КПРС, промову М'икити сеРГі-І ли, бор();тись за ВIfC()ку пр()дук­ ЙО'Вlfча Хрущова, слуха,чі ЙI}Г~ швність худ()би, '1'0 раДГОСіІ одержа'в

в нашlИ краІН! ,ЦЯ різк()го збідьШЄ'ІШЯ ВIlР(jбництва зерна, теХlнічних кульгур, карт()плі, овочів, м"яса, МО.1(}ха та інших продуктів уже ;в цьому і в на,ступні

"ІО,'1О'ка. шевченківських днів. Адже ве­ Керуючий ру~ня:нськи.~ ,ВЦДІЛ- .1ИКИЙ КQбзар в свИ! час пере­ КОМ Г. lіомпанець proповів на бу1ВаВ }' Г()голеві ... Тому і про' занятті. ч()му відділок H~ Birкo- гpa..~a підг()Товки до 1ОО-річчя 3 нав узятих зобов'яза'нь, ;за які ДНЯ смерті Тараса Григоровича

роки.

показники рабітни.ки б'1РЮТЬСЯ в

побудова'на на бдизьких і знайо-

'і])ргьому

мих всім нам прикладах.

році

.'100яткИ тонн

семирічки.

Наше

дивою

активністю

готуються

І турно-естетичні

І

до

В}- llварИlI'НИЦЬКОЇ ПРОдУкціі. Проте .,освід передовиків пок:t.,IУ", ЩiJ ~ІИ маємо невичерпні "О:КЛИВ(о>Сlі д;tя підвищення врожайності всіх

He~11I МОЛlжа на 100 . гекта1НЗ }TLДЬ . . Викоржтавмо ВСІ резерви ;щ'я зБІЛьшення вщю6ництва проДYKT~B тва'риН!ницТБа.

сі.'l:J>СЬКОГОС'ІІодарських культур і збільшенн,я вирООництва м'яС;} та молока. Про Вll1\ористан'Ня

Під час бесіди щ)()паган)UfCТ го взятшї Шевченком у Готодеві. М. Фіо.'lетов д()Повнював висту- Дра'М,гурток теКСТИ.1ЬНО-ПРJЦИДЬ­ пи ('лухачів, гов(}рив про неві,ц- ної фабрики покаже п ' єсу « На-

~зервів

к:шдні

радгоспі

ве.'!И

завдаНіНЯ,

Щ6 ПОСТalВЛені

сер,l\озн}, р(}ЗМQ<ВУ на одному з перед раДГОСІЮМ на д~ний період ОС'Та.!l1l1іх занять с.1ухачі I'УР'Гка. У зв 'язку з ріше'ННІЯ'МИ січ'нЄ'ВоСлухач,

го ПленУ'МУ ЦК КПРС. У 'ІреТІ>О-

rurPOIlUM:-ПЛ<1НGВИК

му

І . JитвичеіНКО

HaBrB ряд прикда:тів, чом,.' окремі U;Jигади недоб, М.'ІИ багато . зе]J'НО'ВИХ, картоплі і

Р()ці

с~мирі1JКИ,

ГОСaJОД<LptCТВО

НМlРИXJIад,

зна'чно

розшwpить

посіви ЕУКУРУД'ЗИ і матиме її

430

ді. Драма'fИЧНИИ гyJYГOК середньої школи під К8Рj.вництвом М. Ти­ МОШeJJIКО го'!'}'є інщенізо.вану ПО­ становку « с,отиика», сюжет яко­

зар Стодо.1Я».

В БУ,.1ИIlКУ l'.}';1ьтури, В Шl>олах, у ко.тГОСШIИ'Х бригадах відбу,u' l'ься шевченківські

Т. Г. Шевченко І росlАська ре­ волюціАна демократІя. Традиції Т. Г. Шевченка в но­ віА українськІй літературі.

ЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ. В кін­ Ч ці квітня 1957 р . в седі Шев·

чеll'l<ове. де

8і .%шанськоtГQ

МИНУЛИ

дllтячі

pai!OliY.

РОКІ!

Тараса

Григоро вича Шевченка. було від· кр"то па'd'ятнпк Be.1IrкOMV К06за· На фото: пам'ятник Т. Г. Шев­

ченку,

встЗtновлеНIІИ

у

се.lі

Пl'зцю, ДОfliУЩе:но Вl1рати., вн.\сліу

да' сть

стиглості,

можлИ!вість

С1'ВОI}И'І'И

чен,к,ове ,

ФОТО І. діамента,

ІХ

проведуть ч.lени сшьськuго .'Іек'П ' . 10РІЮ. ро життя І ;птератУІ>НУ діЯ.'Іьність Тараса ГРИГ()РОВИ1Jа

ротьбу

Ш'-

евченка ПРОТd РР.lїГll; Ш

1 F' . .оваль -

АнтирелігІйнІ

погляди

в

твор­

чості Т. Г. Шевченка ,

Т. Г . Шевченко художник-реалІст.

як

видатннй

Книга дум народних (<<Кобзар»

Т.

Ше,n·

Г.

Шевченка).

Інтернаціональний

характер

творчості Т. Г. Шевченка. Т. Г. Шевченко на Броварщині.

Книга дум народних вича IIlевчен,ка

мо.10ЧНО~ВОСКОВОЇ

Т. Г. Шевченко і українська радянська література.

реві.

врожаю погано бум op:raHiJO!ВaHO

що

основополож­

нової української літератури.

Історична тема в поезії Т. Г. Шевченка. Драматургіа Т. Г . Шевченка. Сатира Т. Г. Шевченка. Поезія Т. Г. Шевченка.

наповнив життя Тараса Гриrоро-

'ІН

-

г.

Т. Г. Шевченко І народна твор­

.,... геюгарі'в, в ТОІМу числі 330 гекВ Г о,ночів У МИНУ~'ІОМУ роиl. Не старозповіс-rь . адеюоо; Р. К иTaprB збере на си.'І(}с 3 кача,н.аб TCtMY, що пі.д час збирання РИ6НКО зроБИ1Ь доповідь ПlЮ 0-

лое.я

Т. Г. Шевченко

Т.

чість.

-

ЧИ'І'анн:я,

.

погляди

Шевченка.

, ник

взятих зооов',ffi1ань як П'J РClС- :JОб~~'Я~IfНЯ,- ~держ~ти по 4~ І Заплановані бесіди ПJЮ пере­ ЛИIlЮЩГВУ, так і по виробиицт- цен:гиер'lВ м яса І по ОО цен: бvвання геніадьного поета в се­

в

року.

1961

1 СуспІльно-політичні й літера­

прикладах

Трудящі нamОГI} се.lа з особ­

бачаlЬ. які є великі можлив(}C'IIJ

Т()рік наш радгоеп не ВИКО'1;tв

ПlOтого

Т 8матика лекцій, доповідей та бесід

На близьких

набагато пе­

би додатково

2

ІНАЗУ~ТРІЧ ЮВІЛЕЮ ВEJJИКОГОоПОЕТА

РОЗМОВА ПРО РЕЗЕРВИ

Вивчаючи R ГYJYГKY конк.ре1'НОЇ, від кожної кор.ови,

Четвер,

Наб.тижа'вClЯ

рік, я,ltий

1840

ЗШlме'НІНИNИ ПО-

А

зу на вихід КНИіГИ.

6

ле це

ув

~"«КIМ1з:р», по якому нема.ло по-

.

ходив червоний ОЛІвець це,нзора.

3

. віРШІВ

про евченка ЯК діями. В той час молодий .._~~поета викреслювались .~ , {} ПI}ЛУМ'яного борця за ро;шрinачен- художник займав неведику квар- гострі, напvільш реВОЛЮЩnНІ р.яд"7 'Ніщтва. " та'кож всі можли.вoe.'J'Ї, !ІЛ ж:нки-тр."1.і В . ки. риклад, ()вочів .1ише П;).) цеНl- щоб одержати зерна цієї культу,,.. вниці. тиру на асильєвс.ькому OCТPO'В'l, нерів 3 гектара, або майже втроє ри по 50 центнерів з гектара. ЧlШа.10 цікавого ГOТ)€ СІ:lЬСЬ- в Пеотербу,рзі. Частими і бажаДо самого Великого Жовтня

.1(,к чО'Гl) рцгосп одержав,

міцН'у КОРМО'ВУ базу ДЛЯ ТБаJ)ИН-

нап-

'.ІеІИП(' взятого зООов'я.зання. Щоб

Під

"uбитиеь ви.сокого врожаю, Пj)ОДОВЖУ6

(~ ii

тт

Т.

"Иl'Вllченко, нам

вносити

не

Bi~дeHi

РО'ДЮчt

І!:! біб.lіотека. книжкова

Тут ()б.'lа ~нуlt1ться

виставка

тnорів

геllі-

ними гостяии тут були зЄМ.1ЯКИ

вЩб,}"Ба'ВСtЯ то- явни.й, то прихо-

Шевчеll,ка, ЙQГО численні петер-

вании

зе~лі, пло-щі в натурі закріплені наро- б урзьКl. за брита;r.,uи І' а.... . О алМlОГО сина V'ItMiHCbKOfO ' ......

тре-

15 - · }О -

менше

К}'КУРУД3У

= . ' 1місцеВІі Н!КЗ'.. и, доорива ЯКІ П воз

.

.

ДРУЗІ, ЯКІ щиро доп(}МШ'а-

D

-

залежно ВІД ПОЛlТИіЧНОI '

. . .

ситуації в країні -

наетуп на

дУ., виставка ху'ож'ніх каrv1'ИН та ДИ иому ДvuРЮI ~~ "у' сд()вом, товарись- твори Шевченка. Проте ні ценU

rOJlH rорфО-ГНОИUВИХ КІ)Мпостів, ::·'I~i ;~1Я'нк7 Мdлюнків Шевченка, ,cp~д Я/СІІХ кою порадою. ЗУ'Рні об:межєнпя, ні конфіскація Р('ОО1I1 учніn та сілських ama-rоТ 'О вже на~YlКQваних приміРНВЇВ 11(\ 3-5 ценrнерї1l мінера.1ЬНИХ Бюро партоn."ані'~"jj дбає ПІІ\І\ ут ",е, в ЦІН ква.Р'ІИРІ, товаб б •

У"........

,

дnбрив на кожен

..yv

гектар, СІ'Я1 и те, щоб на вча'нlIЯв гуртку прох()-

рів.

риші Тара,са ГРИГ{)J}О'Вича дізна-

В ШКО.lах ()'Г0.10 ш('/ІІ, І\'JНКПС .ШСЬ, ЩО він зах{)пдюЄ1ЬCJI

ті.1ЬКИ КIІН;ІИЦійним на~іНIIЯ··I, причому в кращі аГРО'Іехнічні допомага€ вробаті ПРl>пагандисту ківських ,1ІІів. строки, стараН'НI)

('Ї'ВИ.

Сіttневий

доглядати по-

П.1енУ1М

І

М.

Г. МеДВ8АІІНКО, к~р'IВНИL' C,·.'ЬCbKoro

ФіО.'ІetО'Вv..

,

3р()стає активність слух&чіlВ.

ЦI~ КПРС 3а.раз на вілдїлках, в 6ри;гадах

~

'.

,1

с. Гого.lів .

Г.1иБО1>0 і всебічно lI р оаИ. 3..1іЗ У ва.в І і :lанlКЗХ РОЗГ О1УГаЄТЬ'СJl со-ціаrTaH справ у rіЛЬСі>lа\l:і ГtН'Л(l- діс-rичне 3MaTa'ННJ! на честь ХІП

екторію.

;ІарсТві., піддав гострііі критаці з'їзду КПРС. Робі1'НИКИ доклада-

У НАШИХ

;Іощ'щені недо;riки, п(оставив перед ним величні :lаВіlання. .- Пl)станави Пденуму, Юf'~lУП :\Іикити Се!}гійовwча Хрущова ('Х!видюва.1И всіх тва,ринників рц-

Ю'Іь всіх 3}'1СII'.'!Ь, щоб У'МЇіІПВО пі;vотува;rись .10 OOCIНJIHOЇ сі'вби і П1\ове'сти її в сти,слі Сl1Ю1tи, .. .., од~ржати виеоКі'-Й врожай всіх КУ.'ІЬТУР, забезпечИ'l'И рil3ке пі.д-

ГУРТКІВЦІВ

госпу,

вищення продуктивності ТМРИ'Н-

-

та'к поча.'Іа свій ВИСТ)'!П

д. Матюшко. Наші передові доярки Г . Шевчук, О. ПetР~I1КО,

С.

Теп.1ЮК

нruдоїли

2670-2870

торіІ\

кілограмі!і

ІІО І

мо.ll)ка

1rИЦТва.

О. НацаndП, секретар

Радгосп

парторганізщіі

«Богда'нФвський» ,

Ч.'1ечів ка

гурт-

школи

в

можна

ці

;щі часто бачити за читаННЮI

біографії Т . Г. Шевчеща і иоГО

творів.

Під кері'вниц'l'ВO'М

вчИ1еля Т. ПеТJЮва

вони го-

тують монтаж до 100.,річчя з дня с.ме.рті а

заvaз

ведикого

доонраооть

березня - вибори до місцевих Рад

Розгортається агітаційно-масова роаота

ГОТУЮ-ТЬося

Кабз8lРЯ, ві}щО'Ві;щri

до шевченківсь­

ких .цвів і юні співаки. Ке­ ріmlИК rYP'l'&a О. Пацюк вив­ чає З НИ,МИ

«Реве та стогне

кр.аіни готуютьс-я дО ХХІІ з'їздУ

ДнiJпр ШИРОКИЙ», «3а!пО'віт» та

за.l1:знwчніЙ станції, ВЇ!д1\Риті пар­ ТlИНl збо. ри, пРИ!СВlЯчсні виБО'рам ДО місцевих Рад деПУ1атів 'І'Р'У-

партії,

інші пЇ'Сні на Гриrоровwча.

;ІЯЩИХ.

кон.

- Характерною crсоб.'ІИвістю підготовки ДО цих виборів,пі;\крес.lюва .1И виступаючі, є

Активно

пройш:ш

У нас,

на

інфо.р:мують про наЙБаж-

Ш1lВІШІ події за межаЮl нашої краЇоНИ, роз'яснюють виБОJ}ЧИЙ за-

з ве.1И'Ккм піцнесенНJ1М готуєтьс,я

робі'!'

до чергового ХХІІ ЛздУ

вирішено виконати до 10 груЮf.Я. Вперше ІІЗ теРИТОj)ії C'l'аащіі створена виборча д:ільниця. Це

АгітаТ(lРИ

щоденн{)

проводять

бесіди З виборцями, рО'зnовіда­ Ю'ТЬ Ім про те, як труд.ящі нашої

виро.бничого

ll.1a'lf}'

кову

і к.шіта.льного

ва.нтажних

треТЬОГО}юкУ

з()бов'я,зУі> партійну

організації,

J)іЧlІОІ'О

семирічки

і профС!Піл­

а:дмініостр.ацію

станції зробити все неоохідне для зраОЗ1\ОВОГО оБЩіДнаlfН:Я ПРИ­ міщення діШ,Іниці і aiГiТll)'Н:КТY. В. Матковський, залізнИ"ШfИк'

ст.

Бровари.

с. Ру~ня.

.

-

ЗМІСТ,

ламаючи пе'решходи, знаходила шлях до сердець мі.'lьЙонів лю-

й

де.

.

"

" ...

російській І нам тим . - літературі,, "

як 150 творі,в. Очищений ВІ'д чу-

.книжці, яка в повній lIi'pi зае.1yroBye схвалення крИ1ИКИ» .

свав(}ДЇ, поповнений віршами, JlКi

R

приє.'оІНlше о.ул() ЗУСТРІТИ ИОіГо на

В ()С~бі аВ1'ора «Кобза])ІЯ» про-

І гpetCКВHa

ЮРИ1ИКЗ вбача.ла CIIl'ЇiIЩЯ

Украіни, ВНJ)CIiЗника ,цум і спО'дї­ вань пО'невО'леного людУ. Уета­ ми Шевченка ГОВО.ри:ли широхі наіЮднї ма.си.

ЦаJ}СЬtКНоЙ УРЯД відповідав ЖОРC'rокиМи репресіями і проти пое-

та і проти його творів.

Тяжка, багаТОСТJ)aждальна до­

завуч 8·річноі школи.

U

зу ж привернула увагу пє'реДОВОІ В усій своїй ве.'1Иічі .постає пероС'іЙСЬ1\ОЇ і української громад- ""'~ нами «КoБGa,р», виданий в ві . K~~~ y~" ськості. таючи ВИХІД « l1\J\jЗ;РЯ», ми,нулому n.м'l· _ до Де"' ;ДИ .""'_ , Ш ..,~.. Аа, •• В. Г. Бє;тінськИ'Й Пllса'В: ім JI е'в- ""їн.ської літератури І' :мис""""ТБа ,..,.. .~ ... чен ка « ... вперше ще з являється в МОСКВІ'. ДО нь"го вхо '....",ь бl'льш

НЬІе и в ВЬІсше,й С'Геnени де.рвкие

реМОНТУ ко.тії. План

сова робота підпорядкована роз'­ яанеllНЮ рішень Плену:му, ма­ теріалів січневого Пденуму Цент­ ра.льного Комітету КП УКJ)aїНИ, м06ілізащіІ КО.lектнlВУ етющіі на гідпу зу, стріч ХХІІ з'їздУ КПРС.

увіЙш.'ІО до

ликі реф~рати з окремих '1во­

вик{)на:нн.ям:

його TB(}J}ЇB,

- . ..я lX IAeIfHn,n

ці ВИЙШОВ у світ перший « Коб' «Кобзаря». Книга дум наро~их,

рів lllевчен;ка. Серед тих, хто найбільш активно готується ДО цього, учні 6-го .кдасу О. П~ном:а,ренко та А. Рижий. П. НудіН,

llИЙ рішеннями січневого Плену­ Ч ЦентраJЬНОГО hOMireTY КПРС, Шlшої

Тараса

ВlІІХолостити

ро- ніщо не змогл!) ЗЗ:ГJlУШИТИ голос

Агітаційна роботаrkн{) пов ':я­

дo-c:rp()'ковим

агітацїИнCt--ма­

перєкрутити текст

З}'6ТЬQЯ З життям, З натои з&в­

коди рад.ян.ський народ, наТХ1Іен­

вся

І ось у етеріБУPGі в

1 840

J1Я Та'раса Гриrоровича, заиано-

те , що вона ПРОВОДИ'ТЬоСJ[ в дні,

Оrже,

П

до ювілею поета сидами учнів бу,uть. ПР~ЧИ'Іані неве­

даН'НJl!llИ. Колектив станції вирі­ ши,в ЗУ'стріти ХХІІ з'їзд КПРС

партії.

сmща

ку~ти ІХ.

ць(}го видання. Але книrа зра'_

дітерат},,{}НOfО

нашої

І ВіJ)Ш.і. 3_аJfIРОПОНУвали йому на'дру- них наці О'налісті в, які на'Ма.га.лись

зар» . дише ВІСІМ твор.ів

матеріа.ли.

5

« Ко аар,я», ні за ор()на CJ!JIтку-

не вати ю:ві!JIей поета, ні, нарешті, ДIL10 ці,КЗlВО, на високо,му рівні, на кращу пі:,ll'Ol()ВКУ .1Н ІUСВЧРН- ті.1ЬКИ ЖИВ!ЛІИ'СОМ, а.1е й пише «послути» YKpaIHcbKWX буржуаз'

ГО В СО.'lДатчину

СТIIХОПЮренИJЯ»,

за

«вroмуrитель'

добре

віДQма.

Проте довгий час ма.'!о хто знав, я1(

по-варваJ}СЬКО~У

царизм

роз­

правлявся з творами поета. Без­ си.1ИЙ

заборонlfГИ

ДJ)у,куванн,я

« l\ООзаря», він під ВПЛИВОМ rpo-

жих

наша'JYY1ВaНЬ

і

цензорської

до Ін~волюції не могли побачити світ, З с:ма.ком оф(}рмленИ'Й, суп­

роводжуваний ВCтymlltМ

словом

аКЗІДеМ'іока М. Т. РильськOfО, він В~РИ'вaG пере.д ЧИ1l'ачем сторіНІtи з ліТООІИСУ народного ЖИ!f'l'Я, н'а­ писані cepц~ і кров'ю українського пое'Іа.

... Багатострунна

велик<УГо

Шевченкова

ко6за ВIlеJ}ше заl3вучада на ро­ сійсьхі'Й землі . 3відси її МОГУТIri а.корди

рознеслись по

світу,

ос­

півуючи JIpостих людей, пі~німаю­ чи Ї' Х на БО'ротьБу проти насиль­

ства й рабства.

Всі

120

ІЮIQЇВ,

що 'Ммулиз ДНЯ виходу першого

« КООза.р.я», її слухають і росіяни, і українці, і бідорущ і каза~и.

співає, дзвенить кобза, переби­ рав

СТР}1JfИ співець

маз,ської думки все ж давав ві-

нарО'днШі.

А. Матвесв.

МІЛЬЙОННИМИ ТИРАЖАМИ До l00-рlччя ) дня смертІ геиіаJlЬНОГО украінсьхого пое­ та, революцІонера-демократа Т. Г. Шевченка Книжкова па­ Jlата УРСР пІдбила пІдсумки виданна ііого творІв у рес­ пуБJllці.

З 1917 по 1960 рІк твори Т. Г. Шевченка иа УкраїнІ

друкувалися 258 раз тиражем БІльш як 7 мІльйонІв 670 ти­ сяч примІрникІв. А за сlмде­ сат сім дореволюційних рокІв тираж усіх видань становив лнше 847 тисяч примІрникІв. Особливо широкою популар­ ністю користується у читачІв «Кобзар:. Т. Г. Шевченка. За

роки Раданської владн вІн був виданий в республІцІ 53 рази тиражем 1 мІльАон 888 тисяч примІрників. У 1960 роцІ твори великого КОбзаря видавались шість ра).

Серед них

-

оригінальие ви­

даина IІlрша «ЗаповІт:. мовами народІв свІту.

45


Четвер,

2

пютого

БУДІВНИН НОМУНІЗМУ

року.

1961

з

ГІДНО ЗУСТРІНЕМО ХХІІ з'ізд КОМУНІСТИЧНОl ПАРТІl РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ

----·-0

о

•...•

РОДИТИМЕ КАЧАНИСТА І НА ПОЛІСЬКИХ 3Е МЛЯХ

Нам треба, нарешті, подолати своє відставання і навчитися вирощувати ви­ сокі врожаї кук У руд з и не тільки в окремих колгоспах і радгоспах, але й

на всіх площах.

М. С.

А ДОСВІД У нас є

ХРУЩОб. о

_·...• ...· ....•....•...· _......._ 0

.....

Пленум ЦК КПРС зобов'язує

і За діло, товаришil

РЦЯJlСЬка наука і практика передо.виків сі.'lЬСЬКОТО гос:подарСІна нагрома,дили значний дос-

цієї ар'тілі зібра.lа в 1953 році по 68 центнерів. По 40-50 центнерів зерна кукурудзи зби­

НЄllо"і;ІНО

від та виробили науко.во обгрун-

рали в м/шулі роки бригади, ЯJ\і

плсктува ТІІ

В Комуністичної партії і. Ра- " мові Першого секретаря ЦК КПРС това.ну агротехніку ви.рощування І ОЧОо1ювали М. J{ащій, І. Фао1ейко, дянськс;го ypJlДy немає більш важливих шрав, як піклyrnання про не'Р!ШІНне ЗРОС1ан,НіЯ матеріаль'Но.го і культурного рівня раДЯНСЬtкого нарu<ду. Тільки за останні п',ять років прибутки трудящих збільши.1ИСЬ У розрахунку

М. С. Хрущова було одне: так поста'вити виробництво сі.'lЬСЬК(}ГОСПО;ЩРСЬКИХ ПРОДУК'Іів, щоб воно завжди випереда;ало попит наседення. П()ряд з іншими наЙне.відк.lцніши~и заходами по крутому пі'днесеНIІЮ всіх га.'lуз~іі сі.'1ЬСЬіКО-

нарік на 24 мі.1ЬЯРДИ 200 міль-

ГОСlподаІ>СЬКОГО вир об ницт:ва , роз-

йонів карбованців у нових гро-

роблених в матеріалах Плену'му,

високих врожаїв куку'руr;tЗи. Все' це слід широко запр()вадити на пра,ктиці. Але в нас в районі є TaJ\(Ji!; '1имадо ПРИК;lЦ1В того, які МОil.лив()сті таїть в собі подісl>Кд зеМ;lЯ, якщо ДО неї тільки старан1'0 докласПІ рук та розу'~у.

М. Заєць та А. Проценко, в КО­ :IИШНЬОМ'У свіТИ.1ьніі5СЬКОМУ кол­ госпі «Червоний прапор», брига­ ,,(а, ЯКУ очо.lював І. МаРІ;УЦН, ;! KO;lfIJLllY i~l. СталіНа, с. РУ/'авів, та йагато інших. З наведених прикладів )Іожна

Bi3ЬM~"O ПРИ,lеснянські ГОDIIО- зрооlПИ

дарства. В

вис.новки:

добре

1)0-

1954 році ко:rгосп ім. ДИТІ, КУКYlm~за на всіх зеМ.1ЯХ

шах. На два мільярди 300 мі.'lЬ- Ішк.lиве місце відведен() дальшо-І Калініна, с. дітки, виростив на 28 Броварщини. йоні:в каJ)бованців зросли приоут- му розшир~нню посі,вів і підне-

гектарах ущільнених посівів по

Що ж ста.lОСЯ за останні роки?

;{о

вирощування

КУКУРУОДЗИ

готуватися

вже тепер.

Перш ;lа все треба ПО13ністю уко,м­

~Іехаllізовані

і

спе­

ціа.lі:]liваllі .1l!І!Ш, виді.'ІИТН РО' ,1J{lчі площі під кукурудзу. Най­ l.раЩЮlll попередниками ДЛЯ неї є

УІIІіірені

l;аРТОП.~шца,

по.1Я

3-

пі.l, ;JРjJIІIJUUl'/}!ШХ та с:щмої пш~­

пиці. :І ва .106ре Jапр<tме'них зе.\!­ і кукурудза. Під зяб­

лю

дев}"

ораІІКУ с.lід ВНОСИТИ 30.10 ТОІІ/l гною а.бо компосту, 2-S щ~нтнери суперфосфату і 1,5

центнера кадійної солі, а під !(y:lЬТІrnацію 2 центнери амі­

ки кошоспників у 1959 році в сснню врожайності такої цінної 35 центнерів зерна КУКУІ>УДЗИ і В районі відБУllИСЯ ве.іІикі З\lі­ порівнянні з 1955 роком. 3 ро.ку ПРОДОВО.'lьчоі і фуражної культу- По 100 цеН'JIнерlВ кормових га.р- ПР. ])ідьшу частину колгос,пів ре­

ачної се;Іітри. ПіДIJ\ИВ.'ІеIlНЯ про­

в рік зростає кількkть насе.'Іення в нашій країн,і j осо,бди~о місь-

ри, як кукуру~за. В рішеннях його ві,:сзначено, ЩО ми повин-

бу'зі,в З ге,ктара. А че·j)ЄЗ рік бригада, яку очолював А. Хрущ

організовано в радгоClПИ. 3нач­ но зросла техніка в них. Дер;жа­

лійною

витком СОЦІаЛІСТИЧНОЇ промиедо-

країні,

гослу (~Дружба», ЗІбрала по 65

ра.1hНИХ добрив. Бі.'1ьше вирОО.l'Я­

цінною !!ІЩ пі,'{жимеlші є аміач­

ще ()дягатися, краще хаР'lувати-

витку. Партія

кого в зв'язку з БУРХЛИВИ~1 раз- ні виро'бля'ти

стільки зе,J)iНа

в з КОЛИШНЬОТО троєщ,инськo.rо 1\ОЛ- ва СТа.'Іа бі.'1ьше відпусlltaти міне­

сщільк.и буде потрі<6но,

вості. Радянські люди стали кра-] з ypaxyвaHНJrn леРClПектИІВ Р0'3- центнерІВ з ге,кта,ра зерна ~YКY-I єтьс:я в 'Н1ІіС і о,р;ганічних добрив, п()ставила

3aJВ- ру~зисо,рту

«0~elcькa-10» І по

ВО,ЩТЬСЯ з'ціачною селітрою і ка-

rід.1Ю,

О,;; центнера на

проте врожаї кукуру~и знизи­

відповідно,

1,:>-

на гектар. Дуже

вода.

Сіяти кукурудзу потр.ібно квад­

що. СЯ, ЩО і є пере'могою соціаліз:му І дання - довести щорічні 3аК}'[І- 42 центнери МІсцевото со,РТУ'I' лись. Це поясню'>Тня перш за patho-гН'іЗДQВИ~ СЛ'()еооом, на ділі. А тому січне~ий П.'lеІНУМ ки з~рна до 4 мільярдів 200 Того ж року ланки Н. Дo'~OДЬtКO исе тим, що дехто з нових това­ дасть можливість проводити між­ ЦК КПРС, який р()З'Глянув питан- мі~'1ьйоні,в пудІВ, в том'у чист 1а Т. ЯЧНkК :І колтос:пу «Б1ЛЬШО- ришів, я,кі прийшди до керїівНИЩТ- рядний оор,о.бі'т()к посівів У двО'х

НЯ про ВИlКонання планів і соці-

600

аліетичних зобов'язань по збільшенню вироБНИЦ'l'ва ПІЮдуктів

на кукурудзи. Із 3&'a.'lынїї кількості TOВ<lPH()ГO зер'на KY1ty-

сіЛЬСЬRf}ГО господарства

рудзи 300--400 мі,1ьйонів пу~в

в усіх

Nільйо:нів

пудв

зер-

ВИ'К»

адеІ>жа,'1И

відповідно по

цеНl1не1рів зерні на пло.щі по

80-70

кукурУ'~И в 10 гектарііВ.

ва в I>a~OCIIax,

ще не має с'ма:ку

до ку&урудзи, а дехто із С'Іарих

кеj}іВlІиків З<liГУОИ'В його. С.l'ід від-

lІЗ[Jряма,х мехаlнізмап, і тlЦі, кО'­ ли грунт на гдибині 10 сан1иметрів протрієтwя на 8-10

ЯК відамо, 1956 рік був також мітити і те, що в окремих госло­ градусі,в (кінець квітня і поча­

союзних ре'спуб.lііКах, як о.дностаИ- повинна дати Україна. До чиела несприятливим. ВЗl1аки далась по- Jlaj}cTвax РQзгубили і ка;дри К};КУ­ ток тра~ня). Виеіваl'И насіння еор,тів: «ВІР-25», но заЯВ.'Іяє весь радянський на- О'б.1астеЙ, )1Мави яких на,йбільш еуха. ПРоте саме в цьом:у р(}ці PY~OBoдiB - люде,й, Яlкі раду_ гібридних «ВІР-42», «бу,ко.ви,н,ський-3», мііС­ род, займе в житrі парт.ії і к:раї-. , бригада І. Гна'тевка з того ж т1W(.И вали нас ~воїми успіхами. ни найвизначніше місце.

ШРИЯТЛИЩ для виро.щування ка-

колишнього

колгоС'Лу

Центральним ПИТ/lIIIНЯМ в ро- і чанистої, віднесено нашу, Киї'в- зібрала по

боті січневого Пленуму, в про-

ську об.'Іасть.

~o ми мали в минулому році

«дІ>ужба»

центнерів зерШl з

40

Тепер, коли в партійних орга-

гектара «одеської-10»,

а ланка

нізац1ях, серед трудящих райо­

У. Мигашк()-по

35 цент-

н}, вивчаються М1Іітер'іали січне­

45.

По

нерів одержa.'lИ тоді ланки Є. Кар-

вого ПленytМу

цеви.И

«старинська»

та інші на

г.JJиБИ!l'У

(>-7, а на за!ІІ.1Иваючих fj}YHTax - на 4-5 сантимет­ рів. Перед цим насіння необхід­

ЦК КПРС, коли но обробляти за 15 днів гранО'­

пенко, Т. Ячник та М. Мещ'( в країна готується дО ХХІІ з'їзду зан'Ом і за день до висіву - теК­ Внаслідок сильних МОРСІзів І :Іідок незадовільного аброоітку і КО.'ІГоспі «ВїЛЬШCtВИК». По 40- партії, необхідно пита,ння про сахлора,но~. Пlирина міжрядь ВЗIflМКУ мину.lОГО ро,ку ча,стину догляду за цією цінною культу- 55 центп~рів зерна збираЮ'fЬ про- вирощування високих врожаїіВ 70 Х 70 або 60 Х 60 саllТиметрі'в. озимих в районі було весною пе-І рою ()держано так()ж надзвичаЙlfО u о Д реорано, при~аму з.начна іПлоща І ЛИЗ~КИИ. врожаи. ля окремих

тт:,ом

двох

наступних

ро-кї,в

цих земель Пlшла ПІД КУКУРУДЗУ. І кеРІВНИ'КIВ варто ще раз навес-

В KOJIГOC'IIax «Більшовик», ставропольсьпу'" К аЮНlllа. " _ «ЖОВ. 1 ти уримк З .'Іиста . Д І.. тень», В акремих оршадах apТl-

ких

I ЦК

тракторис'IlВ

ТТ.

кукуруд!зи по.ставити

в цеН1:nі

ці>'

ланкаві, а також камсомодки KO'Mn.1N~cy за1ХОдів по перетво.ре'llВ. Щур і д. Парх,о,меН'Ко з колгос- ШО В жИ'М'я накреслень партії і

енисенка,

п~вністю використати цей важ-

О··

до часу з:6иранн'Я повин'но бути

60-65 тисяч рослин на гектарі.

Життя пок&~ує, ЩО коли пра­ вильно

.'1ивиЙ резерв збільшення вираб-

лі «Чер,вона Україна» добре по- TplUIbKa, Полуяпа і Григор'єва в І ц' т даю по :р'УШ гослодарст~~ ництва зерна.

ставитись

до

куку!рудзи,

то во'на дає вис(}кі врожаї СJ[j}ізь.

. КПРС . І о розташоваНІ в центра.'lЬН1И В похід за вир{)щуванн.я виеоких ІІ])~ЮВа.'ІИ'б І р~зультати в~ВОРЯТЬ І яко.го зачитав ~IД ча~ ча'стин.і району.. В 1954 році коВ нинішньому ро.ці колгос:пи і врожаїв кукурудзи тре6а залу­ саМІ за' б се е. олгосп « lЛьm~о ~J)ОМОВИ сна . ~Jчнево~у .'1eНY~1 .1ишніЙ кошосп ім. Леніна с Се- радгоспи району будуть ВИ1}ОЩУ- чити якнаЙбі.'lьше молоді і КО.М­ ВИК» 31. ра'в кукурудзи ло икита ергJИОВИ: .РУЩОВ: « е мипо..'ІКИ зібрав по 300 Ц;HT~ЄipiB вати на зерно 2,4 тисячі гекта- сомольців. Потрібно тільки добре ЦOOlтнеРІВ зерна з кожного гекта- можна, як у каЗЦІ, ВІД кукурудзи зеленої' '. . Т К ра посіву. По C'l'ільки ж зерна

'

чекати чудес, не доклавши до неі

Ми

маси KYKYP{~~~ з к~чана- РІВ кукурудзи.

Р}1д'!Іщі

иї,вщи- організувати справу, а тоді, го­

~Іикита Сергійович одержали і в «Жомні», п}}ичому праці. Є ще у нас такі пюди, які ка кз о.гмектара, авв 3'.1: а ,ро.Ці .'І.ан- ни беруть зобов'язання борошся ворить на пл()щі понад 300 гектар4в. А на сповах обстоюють кукурудзу, сомолки. ,,,ченк{) з ко- за 50 центнерів зерна кукурудзи Хрущов, «знайдуться тисячі доб­ дишнього кадиl'ЯНСЬКОГО КQЛГОСз гекта·ра. Це значить, що додат­ ровопьцjв, готових боротися за в цілому по району зібрано лише а на діпі завдають тіпьки шкоди. пу ім. Ста.'lіна ()де'j)Жала по 50

по

r

е

17 центнЄ'рів

кукурудзи з

ктара.

В Ч r.і\І1.- секрет УСПІ·Х1. ре&:УХІ'", >, J і т 'Llu-

Вийде така пюдина на трибуну і

давай соповейком розпиватися: і цeIНTHepiB зерна з гектара. І нарешті го спCtдарс l'ва , що РОЗ1а,шокорonевою її вепичає і купьту-

вані в лі'вде<Нній чаС'Іині райОНІУ.

ців? По~ерше, тут п()с1я.'lИ КУ- рою вепиких можливостей, а при- Артідь «Жовтень» кCtЖНОГО р.()Ку

курулзу В стислі і наііб.ільш ви- іде додому -

гідні для району строки, по хо-

роших

і забув про те, ЩО збира~ по 30-50 центнерів зер­

говорив. Що ж, при коропівських

ПООІередниках, провели дворах завжди бупи пlдпесники.

:: ...~ ...:~~,:~~~:,.,,~:~~,,_~~, ..,~:.~:.,. з

старанний обробіток та дооразо- Апе, якщо королеву МОЖе І вда- і

оо піджив.'1ення а'міачною водою.

вапось обманути упеспивмми спо-

ПО-дDуге, на збира'нні було вета-

вами, то кукурудзу ж не обма-

ій догпяд

~ І

рано Вj)()жай без В'І1рат, ЧОГо ,не

Коментарії заmи, a,le цей чу-

!

новдеН0 ві;JПовідний стиму.'l, і р{)- неш. Ій не спова, боти про.йшли організован{), зі6- потрібен».

і !

МоЖнаСJNlзати про «Червону Ук- довий УРИВОК повинні Ви;вчити ! p.aї'lly», де значн)' чаіС1ИНУ К'У'КУ- напам'ять ряд наших го.'1Ї<в ко.'lJ)УД:ЗИ було розкраде,но. В

таких

Іо·спrв і директорів радгошів. І

гоС'Л()дарс.тва.х,

труд;ове під;несеннн

Ріше.ннясі'чневого ПЛенуму Це.нтр.в.'ЛьнtYГо К()иітєту КПРС січн~во.го ПЛенуму Центрального КО'Мітету КП У'кра.їни, Ш)СТанова про ОІШИіmн:ня чергового ХХІІ З'ЇЗm' К()мунkтично.ї партії Радян­

ського Сою'~у ВИК.'ІикаJFИ в наш().'dУ цеху, як і на 'ВСЬОМУ пі:щпри­ ем.стві, не,бувале 1'РУДОве ліднЄ'С<еННЯ. Робітники БЄ'Р'УТЬ нові, під­ ВИЩе'Ні с()ціа.іїстичні ,юООВ'Я'3aJl1НЯ.

ВIflКQ,нати ріЧllезав,дання

до 17

жовтня -

ДНІЯ

ВЇ'~IJИТШІ

з'Ї!здУ партії - таке зооов'Я'заН1НЯ бригади .'Іиварно-т,рубнаго це­ ху. Дамо IЮЛГОСІІІам і рwдгCtСІПа,м ТІ>уби лише В11ІС()КОЇ .якості. Ливарно-прокатний завод

С. Потапенко, ливарник.

ТОІІН

зерна

КУКУРУ;J:ЗИ,

що

буде великим фактор.ом Ддя збіль­ шення ВИІЮ'бництва м'яса і МО.'10ка,

виконання

50-60 і біпьше центнерів ку­ курудзи з reKTapa. П'ятдесят

центнерів зерна Кукурудзи з гек­ тара це не Фантазія, апьністьІ» .

А. ДВОIЮВИЙ,

зобов'язань тре­

тього року се<мирічки.

а ре­

секретар райкому КП України.

!

f . , . , ' . ' , . , ' . . . . . . . . . . " • • • • " • • , • • • • " . " ••••• , . , . . . . . . . . . . . . ,.

!

На екранах телевІзорІв Москви Броварська РТС в кінці січня ц. ральне телебачення

р. Цент- І оргаНіЗУ-1

ваЛ0 по першІй програмі пере­

ті колектнву Броварської РТС

ти в ЖИТТЯ, тодіКУКУІ>у~за обов'яжово вродить.

на

честь

чергового

ХХІІ

з'їз­

ду КПРС.

Мільйонн !

He6YBa.le

сяч

район ти­

12

дачу, прнсвячену трудовій вах­

я:к не тідьки вивчити, а й пр,оводи-

КОЛГОС'Л ї<м. ВаТУІі,на, 'Ра:д1'оспи «30РЯ» і «БогданівськиИ», внас-

мво ДО інших зер!и'вих може і ПОВИНЄlН одержати

москвичів

«п06у­

вали» в цехах РТС, ознайоми­

~ "лнсь З багатьма її передовими

~ РОбітниками-слюсарями Г. Та­ ! раном, Г. Калеиченком, г. Ме­

~ льниченком, В. Ревою й інши­

f

!

ми, якІ систематично ють

норми

~ центів,

на

добре

125-130 оволодІли

! ловим методом ремонту і торІв і комбайнІв. ~

,

викону­

!

про­

вуз­ трак­

Телеглядачl бачили машини,

І якІ пройшли ремонт і зараз ro-

! тові до весняної сівби. Москвичі гаряче вітають ко­

!

пішно внконатк взяті зобов'я' закня

на

честь

ми і вІд душі

бажають йому ус­

з'їзду

рідної

парт/ї.

Л. АПАРНИКОВ,

~ лектив РТС з першими успіха­

!

•і

На

(зліва направо): слюсарі,ремонтн1fКИ

РТС Г. Калеиченко і KOMCOl~IO­ .~eць І. Борш, е.~ектрозваР!НІrк В.

м. Москва.

фОТО

передові

Білас&.

.

( Фотохроніка РАТАУ). J .1 .• 11.1'.11.".'1.',8.'.1'.1'.11.,,8 .'I."."8"8118.1.".'I."."'''''.'I.,.е''8''.'I_''.'I.''.''811.11.'1.11.11.1.811.11.11.11.'1.11.11.11." .... ,."., і І 1.11.,'.,I .... ,I.il.' •• ".,'.".".".If~. t


Четвер,

лютого

2

року.

1961

RІІИГУ-В мас .. Підтримуємо цінний почин ЕЩОДАВНО Н мітету партії молоді книг

опуб.1ікована постанова Центральнorо Ко­ України «Про ініціативу комсомольців і

Залізннчного

серед

району

м.

Києва

по розповсюдженню

населення».

Майже при всіх первинних комсомольських

організаціях

КОПИ за припавком "заступник' , продавця

цього району створеио ради «Друзів книги», на підприємст­

вах, в учбових закладах та установах "ниги, систематично

організовані

Ведикі зміни стали~ за

(}ctaH-1

базари,

широ.ко

практикується продаж літератури в гуртожитках і

на квар­

ній час в нашому сеЛі: збудоваНО багато н(}вих б}"Динків, закін­

тирах

комплек­

чено РЗJді(}Фікацію,

краЩИМ ста,в

від;п(}чинок молоді

в сільському

трудящих,

проводяться книжкові

кутки

подається

цопомога

населенню

в

туванні особистих бібліотек. Цьому цінному почину була присвячена нарада книгонош

прu все це записа1И туди,

Зіпсований настрій

O::lep-

;J,'aB ві::lМОБ.'ІеIl1lЯ. М. Боб ко,

в людей зіпсува,вся вже

Богданівка,

го

клубі, Але ПОРУЧ з хорошим є і ~

недолШи.

нашого міста, скликана редакцією райгазети «Будівник ко­ мунізму» та райкомом ЛКСМУ.

першу

Ось про що розповіли учасники наради.

Оr(}сую:ьс~

черогу,

давцем

магазин_

тут працює

сідь,

Катерина І

.1е;щі,

В минулому році,

--

-

Jала вона, ців

було

вають КНИГУ в маси, 10 цwго не

ска­

-

МО.Ж,Н<1 ,сказати

си:хами КОМСОМО,lЬ­

РО3llOlвсюджено

il,'OK

немає

в

гоЛО'ва

не

Моя думка така: комсомольці міста покликані допомогти сільсь­ має ким КОоМ,СОМI1ЛЬСЬКи.м (}рганізаці:ям для ділом підтримаlИ почин молоді

а ба,гато наших робітників

власні бібдіотечки. Назву ПРlfКДа;(У 1. Тютюн,ник. Вона -

3алізнич,ного району.

великий КНИГО;Jюб. Тідьки і чу­

ІНІЦІАТИВА ЦЕХОВОЇ

єш від неї: «ЩО Н()ІВОГО, чи'м мо­ жете порцувати?». Мені здаєть­ ся,

щu

кр.~ще I'ргаlfі:JУВ<lТИ торгів.1JЮ КНИ-

;]

KO'lroMO.lblIi аа:хізничного рай­

КИ.

ціативу. МИ її гаряче пі~тримує­ Тре'ба

КНИГУ,

краще

пропагувати

vргані'зовано

ВИКОРИ'r'То'Вуючи для ць'ого

радіо,

наочну

агітацію,

чина

ПjJОСИТЬ Га.lина Кадугі-

РilЙКоlІТIJРИ

liОНТОРИ.

І

-~-

Оnімпіада ЮНИХ хіміків і

,

нараді виступи;/И

ківсыlliї) В3Я.1И уча'с1Ь в ();1ім­

ПlJlжа ТllllflI

пропозиції

хі'мікі'в.

O::lepiI\a,B 4 завдання, яких

І lанню

І\ож~н 'ІІ<Ц

вирі­

працював

к()риена

ШВ(}ДУ,

Пu

І

І

1)1еР;!іали Bi~MiHHi оцін­ чима.lа

бова, (":ГО

зar:;уг:\

ВИJ\.lадача хімії Г. П. Жежс­

.\Іають

ста.lі

С. раЙlJідділу

ДііТНУ

чюняної

20

ГРУДНЯ

таКІIМ .,

і

в

-

НАШИХ

розвитку

засідаінні

М. Г. Черни'

партійного

комі-

'

'--

-

комітету

т,

Палій

Д.

ВО'lа Україна», Зараз штат ,1ИСТО-

Ва-гечк(} -

-.-

школи,

І(улаженці.

теАепередачі

організщія

не

Бобрик,

російський повагою

КРИТИК

ста~и.вся

3 де

культури і літератури бра,тпl.OГО ук;раїIfСЬКОГО народу. йому на· лежить, зокрема, ВИСОка оціНI\З творчості Тараса Шевченка

Марко

ріали Наради представників ко­ муністичних і робітничих партій. Бесіда «Головна відмінна риса нашого

Новий

народного

повстання,

«зниurеllНЯ

дармоїдів».

Особливо

великі

зас.1УГИ

До­

бролюбова як фі.1ософа-матеріа­ "іста і теоретика літератури . ОЧОШІВШИ в 1837 році критика­ бібліографічнийвідділ в журналі «Со&ременник», ЛоБРОЛЮБа;з у своіх статтях з винятковою r ,1И'

ТОІІКИ,М

розуміl!НЯМ

биною розкриває ідейно-худuжнє іб'''' громадське значепня mорчfJCTі

і\гатьох рос,,,ських письмеНИИКlf'.

П'V. нт"вання r

J

дящимвручається:

Гlядів.

іпропатанди

громадсько-політичних

орган Броварского райкома КП украиdlы и

l1e nІ' e·

по·

характеристи'ки

російськего

«Ко.1Н ж прийде справжніоіj день?» і РЯ.J.і інших за

боровся

Добролюбов, слі­

-

Бє.lіНСЬКIfМ, за

наполегливо

реал.Ьзм, високу ідей·

ність і народність літератури. Чу­ дові традиції Добро.lюбова і IІИ­ ні

живуть і далі зБЗJгачуються в

радянській

.1ітерату,рніЙ

Верещагін

критиці.

тесь бадмінJ'ТОН»_ СПОРТ1lвна передача; 18.50 -- «Боганч». Ху­ дожній фільм; 20.20 пісні і

та'нці народів СРСР. І(онцерт ор­ костру народІНИХ інструментів Уз­ бецhКОЇ РСР; 21.30 кіножурна­ .1И,

3

ЛЮТОГО

П'ятниця: 11.00 - «Новини дня»; 11.10 «Сестри на льо­ ду». Навий художній фільм; 18.00 - на допомогу ШКО.IJярам. У,рок фізики; 18.30 «Новини дня»; 18.40 - «Розповідають учасники січневого Пленуму ЦК КПРС»; 19.00 - даКУМеІІ1'альннй фільм; 19.45 - «Друзям студентам». Ecтpa~l/a вистава. (Москва).

4

ЛЮТОГО

Субота: 10.00 - «Новини ДНЯ»; 10.10 - «Іван Козловський». До­ КУ1мента.%нИоЙ фільм; 10.30«Чудотворна». Новий художній фільм; 18.00 - мультиплікацій· ,ний фільм; 18.20 сільські BicT~; 18.30 - «Ми з Волги-Оки ropbковчани». Виступ російського на­ родного хору Горьковського ав­ тоза,воду. (Москва); 19.30О. Толстой «Вигнання блуд­ ного біса». Спектакль Москов­ ського дJра,матичного театру імені Пушкіна. (Моава).

Ре"антор В. ПИНДЮРА. Омельчук яка живе в

НадJія Григорівна, с. Лі'ГКи, порушує

справу

про

чуком

Олексі€м

який

розлучення

живе там

з

Омель­

Миколайовичем, же.

Справа слухатwметься в нарсу­ ді Броварського району.

Елькинд Гаонна ОпаlНасівна, яка живе В м. Бровари. вул. Папа­ ІОна, 4, порушує cll1paBY про роз­ :lучеllНЯ з Елькиндом Германом Мусійовичем, який живе там же. Справа слухатиметься в на,р­ суді

Броварського

ра,Йану.

Владислав петРО-j Любов'ю Іванівною, яка ЖlІlВе в

вич, яки й живе в м. Б ,ровари, вул.

Оболонська, 8, порушує про

18.00 -

худож­

простолюду», «Що та.ке об.10МОВ­ !цина?», «Темне царство», «Про­ міlНЬ світла в темному царстві»,

дом

«Боганч»_

фі.1ЬМ;

Вовчка.

ньої TBOpQOCTi і блискучою пуб­ "іцистичною майстерністю, «Риси для

11.25 -

мулииплікаційний фільм; 18.10«Новини дня»; 18.20 «ЗнаАом­

У своїх статтях. що відзначаю­ ТЬСЯ

часу»;

художній

К()!tIfомодець. Одна.к

Великий

ДОНИХ

"СТРОИТЕЛЬ КОММУНИЗМА»

на

а кіномеханіка H~Ma6. Оправа тому, що Батечко ,1юбить іно­ заг.1ЯНУТИ в 'Іа;рку і заіІІЇZнює­ ТЬСЯ на роботу_ А після цього дl.l0, як Bi,\O-~O, не .1а'дИТЬСЯ_ Так і CbQrO::lHi. «В сім нік()ІГО не бу'де, бу~у крутити на дев'ять», - вирішив, видно, ВаТtЧКО. А лю::lи чекають... Годинник ПОіказує дtв'ять і біЛhше. Немає кін(}механіка ...

ве.1ичезною

нОШ укомплеоктованиЙ. пошта '!'Ірусвоєчасно.

перейшла

#'-"~"~~""''''''''''I-''~~

комунізму» був тету і праовліН<Ня колгоспу «Чер- BIIKOPHCТOBy€ цю трибуну для об·

.•

годинника

робітник,

віт­

ВИСТУПІВ

ся на

заго 108КОМ HaApVlloBa

бажаючих КУЛЬ'ГУіmовііЩ(}ЧИТИ. СТD'ідка

ст.

ви­

шевським, Добролюбов вистун&в як HaTXHeHHJfIК селянської рево­ .1юції, па:,кий пропагандист ідеї

наросвітн.

кjномєха.нШt()1\!

М. Смалько,

культури.

го руху в Росії

шкі.'1

ОООоВ'JI'зків

впливає на безві;щн:mідальне l'1ав­

ВИЗ­

Разом з своїм дJPYГOM, кори­ реr.Ю.1 юціЙНCJ-демократичr.о­

ний лист з С, ГОГ()о.пів. Секретар па1ртійного

русі

відіграв

російському

...

лення його ,'0 роБОТІ!.

І

"Чому не працюють листоноші?" 'ВІ' n·оми·в, ЩО лист обговорював\ШНУ,1ОГО року в га- ПО '""

зеті «Будівник "Д

він

В

<! I'€M

Нуць,

св(}їх

'КО'МС(}МО.'Іь\'ька

був життєвий шлях

:.І:'оте

ро 1Ь

вольному

ЗНа1ШЯ

СЛІДЛМИ

с, Русанів.

" __________ #.:>'_,.

.lllше КІлька POК.l,B 11РИіва~lа літерату.рногромадська д:.

11:lьність.

і навики. інспектор

голови

комоспу ім, Ста.1іна,

І _\\и"о.lU Олекс~ндроР.ича. Д06;JO.1Ю_ І

Р)'ll. Учні. ЯЮІХ ВОllа навчає, ;иорс засвоюють пр (}Г,ра}шип

);aTepia.l,

Недовгим

допомогло

розг()р­

і (До 125-річчя ~ дня народження)

Mpa'llioBcbJ\a, !dи'кю:!

тов.

Четвер:

цієї роботи.

Наш календар

П·рудкиЙ та Марія Бабич. Всі ЦЬОМУ

гру,ди, за-ГРО;КУllаввбивс-твом. Злодій і хуліган п(}вине,н бути

вносились

:Щ.1ЬШО'llУ

Лари~а

fI

за

райвиконкому та .1IfВapHO­

іМ' о. ДОБРОЛЮБОВ

КИ.

себе

~~~~~~~,,~~~~~~~

ПРО­

гu::lин.

::IeKi;lbKOX

й інші

Ві~значадась

НаИl\раще ВI[кона.1И робо­ ти учні Т,юб'УхіВСhКОЇ cl~r,\"l­ JlЬОЇ ШКО:І11 Василь Миро,нець,

вони

дя

робота, проведена по п!}опатанді КНИГИ КОМ'СIJМОЛЬГЬКИ~И організа­

піаді

шенням

виступаючі

зр(}оити

заступник

***

ціями

тягом

Вона

й(}.му

~aCOBY С)'ВОРО покараний. А. Ностюк,

.

Чlггачами_

книгоноші.

зо учнів серещіх mK;,l ра-!

11

На

3

ион у (к.pi~ 3аЗЮI,сью)ї і .1іт­ ЮНИХ

раДИ.1И

рич.ної біб.lіотеКІІ, не ті.1hКИ видають КІІИГИ а і вед\'ТЬ

·' б 10-, робот~'

ють .1~TeJ1aTYPY, про роботу

Не

С'ВQЄ.

х-- C'Т'j)iB нещ(}дзвно Ч.lена правЛ1ННЯ ху себе ці.жом ВlИIравда.lа. І артілі П. ЮрчеJJiкa, схватив й(}го В ~в'язку. она ПІма шта'тн і працівники, як і фа б-

pUJlIoBi;Нl~; про ТР, ЯК КЮfСОМU.1Ьці ц;.,;ї уеТ3110ВИ РО3ПОВСЮДil\У;1іотни

ініціа'тивно.

робкоопу

Дuвіться

0----

---о

неОобхіДН1 ВИСНОВКИ. враховує iJапити ЧИ1ачів, швидко Та це не ВП.1ИНу;ІО на Варича. 8, ві:u'УКУ€ТЬСЯ на НИХ, ;ща€, що РеаТУ6 він на все пu-сооєму: '3у- в ді кого цікавить. ПереС}lвка в це.

СІЛЬСЬКОГО ЧИТАЧА ;1

ВИКОНУЄ

пу­

31\ ЦЕ СЛІД СУВОРО

;:tвa мішки каР10плі,

ба ска'зати, щ() це доручення дів­

НЕ ЗАБУВАТИ

ІІа

пересув­

Н()ВОГО

залишаєтьrя

правління

На надійному замку. Мал. Л. Бойка.

Пt,ред науи !}еклаrма: «СЬОоГО'дні Коди в МИНУЛОМУ році ГРОоизд­ КЇнОФіJ1ЬМ «Cy;J;Ь6a ПО8'Га». Сеа'lІ­ ський суд !}О3ГЛJlдав c;nра.ву М. Л. си- о 7 і 9 годин-і вечора». БіJI..Ч Ва,рича, який ВlItpaB у колrоопі червоного кyrка:JіБРaJIОCJI багато

КУ. Керує нею Рая Шилїна. Тре­

стінну

ПРl'rу. ЧИl'ацькі КОНфе~нції.

('.1')81)

книжкову

і

В. Батечк<м. Та критика не до­ n01dOf.1a Ба'Тtчко продовжує

КІ\РІ\ТИ

книгу до Щоб наб.1IfЗИ7И читача, розповідає вона, у трикотажн(}му цеху фабрики

-

ІІНУ М. Києва ВИЯВИ;1И цінну іні­

тарілки,

мов прохання дати І,НИГУ пропозицій і скарг, щоб

черзі. На

Виступає Вадентина Кошеденко текrти.1ЬНО-ТРИКОтажної фабри­

кон­

2 ЛЮТОГО 11.00 - назустріч ХХІІ В свій час районна rawI'a пи- з'їздуl(ПРС. «Новини дня»; 11.10 сала про носу,мmнне ВИКООІ3Іння на допомогу вивчаючи,м ма.те­

Між ТИМ, я, як і інші, С'ГОЯВ у

ПЕРЕСУВКИ

раЙС'ПОil\ивс'Пі;1ка повинна

гами.

МО.

покупців_

про

приміщення

пластиН'Ки_

-- Це предмет розкошів, Еі.щовів мені Т. Бобко, про~aM Їх т(}ді, коли ві)щ!ущу в.сіх

осе­

мило,

днректор

с.

ТУТ по ::Іекідька років без руху. ся. ПОПРОСИВ я показа'ти г~aM­

I1Кремї,

немає

про

Гудков і го.тІОва р(}бітк(}му рад­ гоопу т. ОпанаСе<ІІКО? М. Начор,

конторі є ;lітература, яка лежить ІІа сірники не існу'6, він оброоив­

А Пlшmг

продаж),.

ве.1ИКIiЙ. Тепер вже

тут

ЩО cкail\YTb З ПРИВОДу цього

«Заступник» продавця вчитьея

нювати покупців. Так, за коробку сірників він бра'в по 2 копіи-' книгу. До речі, у нас в !}айонній l\~i. Коли я СКазав, ЩО такої ціни

конали тому, що потрібних хни­

;!іИРИ,

вироби,

ПРОС1'оре

літератури. І все ж павн10ТЮ за­ нізації ще 'dало доп(}магають відзв' язку П[ЮІІатуваlfИ довольнити ПQшrr мододі ми не діленням змогли. Деякі заМОВ.тJення НС ви­

крупи,

магазину таl\ {'ТиМ _

та Пухівку. l\омс(}мольські орга- не лише торгувати, а й._. обма­

чимало

речі,

місяців,

виварки та інші Т()БaJРИ.

і він заС'ПокоїВС1Я.

про В.-Димерку

до

2-х

дитерські

Антонова з завОІД)' едект!}отехніч­ НИХ виробів.

якої,

протягом

зрабила Юда тим, в ряді сіл цьому питанню на Nргівлю він не має, однак не не придідяють налtжнОЇ Y'JjaIl'И_ святі горшки .'1ШЛЯ1Ь. Так t'.каза­ Якщо у Г(}галетї успішно ПР(}СУ- ,ла Мюшїлу Рома'новичу Дl)ужина,

Такий ВИСНОВІЖ

ТЇдьки і

-

Це від'Повіді на запита,ння про

Про- І

-

КНИГУ

Немає, не'має,

чyr иві'Д продаВlц!Я.

Не можна, това.риші, 3<16у- Бобко. Але 19 січня замість неї вати сільського читача, пра- чомусь за прилавком був її ч{)­ видьно зауважує ГаЛlІ!на. - Між ,lОвік - МlІ!Хайло Бобко. Права

КРАЩЕ ПРОПАГУВАТИ

першо­

3

дня_

-

в(}ни, в І

ТОРГІВЛІ.

ПРОомтоварнии

Д.1Я трудя­

щих нашого села. Проте Н3Сl1РЇЙ

Ч,lен КПРс. с,

Ві~криття нового маrазину бу­ до ClпрruвжнJ.м святом

рОЗ.lучення

з

справу

м. Б ровари. вул. 1г "Иlвська.

Справа

слуха1'ИМеться

в

ВерещагІною І суді Бровs\рського району.

райсовета депутатов трудящихся, Г()р. Бро,вары' Киевской области.

Адреса редакції: м. Бровари. І(иївської області, вул. І(иївська, М2

Броварська районна друкарня об.1асного упраВ.1іння культури,

158.

Зам.

568-3250

17.

нар-

15 номер 1961 рік  

15 номер 1961 рік