Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРА'Н. ЄДНАЛТЕСНf

Рік видання

1.1 (1308)

~ТЯХЯНО8(UЬ

П' Я ТНИ Ц я

3 ЛЮТОГО

партіІ Украіни та районноі Ради депутаТІВ трудящих КнІвськоі області

ЦІна

(3 проект у Директив Х Х з' їзду КПРС по шостому п'ятирічному план)' розвитку народного господарства СРСР на 1956-HJ60 роки).

НОА.

15

.

.

РеспуБЛІканська нарада переДОВИКІВ

Швидше завершити підготовку до весняної сівби

.

сільського господарства Української РСР

Своєчасна і відмінна підгO'l'OВ-\ Готуючись гіднО' відзначити на­ ступний ХХ з'їзд па.ртії, ми зо­ боп'язалися виростити по 100 це нтнерів з гектара. Щоб слово не розійшлося з ділО'М, ми перш за все старанно підготовились ,11;0 весняної сівби.

господарства району ДaJIИ твер-

Про виключно високий трудо­

де слово повністю пі)tГ<УІ'ОВИТИс.я до весняних польових робіт до 14 лютого-дня підкри'М'я ХХ

вип ентріа.зм всієї маСіЯ колгосп­ ників у підг(}'\'овці до веСНЯJ!ОЇ сівби заяви.1И днями на пленумі

з'їзду КПРС. Механізатори Брооарської МТС,

райкому КП України керівники ко!(госпів ім. С'га.л іна, с . Русанів,

очолювані партіИною О'рганізацією, Достроково виконали взя-

ім. Ворошилова , с . Троєщина. ДружнО' проходить підготовка ,11;0

те зобов'язання. Відремонтовані трактори та іншип сільоько-

весняної сівби вЛітках, СвіТИJlЬ­ ному і в артіляхря,ll;у інЦЦlХ сіл .

1'0

р.

1956

Орган Броварського районного комітету К~муністичноі

ка до весняної сівби всієї матеріально-технічної бази має вирішальне значення в боротьбі за вирощення ВИСОІ{ОГО' врожаю зернових, картоплі, овочів . Виходячи З цЬО'го, трудівники сільсь&о-

Шостий п'ятирічний план пер ед б а ч а Є нове .могутнє піднесення народного господарства Радян­ сь"ого Союзу і наса.мnеред важ"ої індустрії-основи соціалістичної е"оно.мі"и. Здійснення цього ,!лану" означати.ме дальше з.мі цнення е"оно.м" чно" .могутності СРСР і його незла.мної обороноздат­ ності, значне підвищення народного добробуту, зростання радянської "ультури.

ХІХ

31

січня в Києв1, у Державно-

)lія IJ складі

му академічному театрі опери та

балету УРСР імені Т. Г. Шев-

На нараді

:::::авід~~:~:и~~~ЛУб~~ь~~~о: підсумки гО'сподарства Української РСР . а усіх кінців

республіки

Пр-езидії

І{ентраль' ­

3

1955

д !)повіддю

цтва зерна, продуктів тваринни:­

ланкові,

праці'вники доярки,

лучать до участі в соціалістично­ му з ма,ганні наііширші кола кол­ госпників, колгоспниць, механі­ заторів і робітників радгоспі. респуБJJ:іки.

році

1956

ники і

колгоспниці,

1'0 досвіду і досягнень, науки, за ­

СЬК (Н'о року і роогортання с!)ціаза, д а льше

сви­

збільшення

ЦT~a, технічних та

нарки, теЛЯТНИI\і, бригадири ріль­ ничих бригад, завідуючі тварин­

еькогоспода.рських

виробни­

інших

Всього

еіль-

КУ.'lьтур »

32

ви­

Кілька

днів

сьогоднішньому

номері

'гому відбулися

На нараді, теПJIО

'l'упа.ючі за;Jначили, що вони П(}В-, там .

Ко'дгосп ім. Кірова, на жаль, не виняток. Незадовільно прохо­ ДИТЬ в ряді колгоспів підготовка насіння, зокрема куіурудзи. Вначна кількість насіння куку­

ди .ca.~OBlддaHO прадЮІ?ТЬ H~ 2а- рудзи по колгоспа х сс. 3аворичі,

ГОТІВЛІ доори~, ОЧИСТЦі . насІННЯ, Рудня, Ка.'lИта, Семиполки та де­ ~a за~ршеННі pe~(}H~ ІНве~аря яких інших ма-е підвищену воло­

і РЯДІ 1НШ~ Р~бlТ. ПІ~ К~.?lВни- гість. Дуже слабо розгорнуто со­

цтвом паРТlЙНОі оргаН1заЦ ll,_ К?-1J- uіалістичне змагання між їздо­ госпники ста..1JИ на передз іЗДІВ-

в'ими, механізаторами, які працю­

ченно. ПіСД!! допові)J;Ї почалися дебати.

ни ТО'В . о. І. Кириченко.

кол­

ки на.чальників обласних управ лінь сільського господарства,Jlа.-

1

1800 ЧО.'10вік .

лютого

***

закінчила

ІІерший секретар ПК КП У ltpaї­ Респубмканська нарада

довиків

роботу

ми

дідами.

Характерним

щодо

Г(}'l'Oвлено менше

вої Шнп Довгодько.

рив, ніж на цей же час у мину-

-

Протягом двох останніх ро-

ків,-ска.зала

т.

Довгодьк.о,

прийняла 3Обов'язання від імені

70

центнерів з гектара . ---~

більш повким,

є

в І і\в lДa_'fO

пі,J.ГОТОВJlене

Ін­

ститутом світової літератури iMe~

пого­

продуктив-

У часники

нара,ди

запевнили

.",

. ,

'

ПО.Jlітичне піднесення ce~д пра- шосТІИ п ЯТИРІЧЦJ, внесуть с

По

вій

(РАТАУ).

нраїні

ріДНІЙ

ПОЛЬОВІ РОБОТИ В ТУРКМЕНІІ полях

Ашхабадської

області

в

розпалі

весняні роботи: йде сівба ярих колосових, прова­ диться пікіровка ранньої капусти . Багато кол­ госпів приступили до сівби томатів у па,рники.

ПЕРШИЙ ЕЛЕКТРОВОЗ .ВЛ-23" Колектив дьонного

понад

десять

терну ,

Денін

після

них

вождь

вітl\!'; бійців Черв(}ної Армії.

но

Рига .

цій і

електропідстанцій. ГЕС

переве­

телеуправління

центрального

помогою

Видання три,щЯТИТОIІНОГО зіб­ рання творів О. М. Горьк.ого

-

КУJlЬТУРНОГО

значення.

(Т!РС).

пинка

3

заводу

область)

іменІ

обіцяв

Бу­

випусти­

і

А.

випробувань січня

перший

відправлено

в

Нижній Тагіл.

Підходить до кінця складання

другого елек­

тив

вається

ТЕХНІКА

рудника нових

за­

доби­

виробни­

чих успіхів. Понад п'яти­

Борючнсь за дальший технічний заводу

Високогорського

лізного

НОВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА

Запорізького

дні честь

ХХ з'їзду КПРС колек'

тровоза.

лектив

У

трудової вахти на

пporрес, ко­

річний

сільськогосподар­

на·гора

план

він

тисячі

видав

тонн

ру.

гідроагрегатів,

нобудівниками "Ростсільмаша» в цьому році дасть

вадження

трудівникам

тодів праці, механізація

навантаження електростан­

знімку:

старший Іване

31

ського маШИllобудування в кооперації з комбай­

окремих

апаратури

заводських

«ВЛ-23»

Це

Після успіш­

зу­

аа

начальник

полів

новий

комбайн

«СтаЛінець-8».

І

приємства випуетн.ть 1000

перевіркою

(Прескліше РАТАУ) . Ясєноаа.

xe~epiB

і ст~льки

Зараз

заводські

ходову частину

конструктори

безлафетнorо

розробляють І

віндроуера.

жниварка на пневматичному ходу буде на

400

кілограмів легша, ніж звичайна,

ста

f

Нова

300-1

більui про- І

управлінні. ОбсЛУЖУі її тракторист.

і

І

передових

автоматизація

ме ­

вироб-

нидтва.

На

11{ \

комбайно-копнитеЛtR до комбаина сСтаЛlнець-8» . І

інженер

телемеханіки.

ф()1'8 Є.

ко.1ГОСПНИХ

ди . Цьому СПРИS:lло впро,

до початку збиральиої кампаиії колектив під- і

служби С. Юдін (зліва) і

виконується.

Москву,

ціях і лініях. На

нової конструкції с ВЛ-23». честю

проведених

електровоз

до·

телемеханіки

контроль по

з

диспет·

проводиться пуск

видань.

теле­

механізацію електростан­

черського пункту.

ЗІБРАННЯ

веJlичезного

проводить

дено на

ні О . М . ГopьiRJoгo Академії наук СРСР. В ньог() додатково включе­ но близько 150 творів, які не входили ні в одне з попередніх

факт

Колектив "Латв­

енерго»

Кегумську

(ТАРС).

електровози

зобов'язання

тисяч

поранення,

Ленін на Х з' їзді партії,

Новочеркаського

(Ростовська

ти в подарунок ХХ з'їздові КПРС два магістраль­

знімки : Ленін на конгресі К(}мін­

30- ТОМНЕ

н&й­

розвитltу

збіJIьшенні

ЦК КПРС і Радянський уряд, що

про величезне трудове и

почесна пр6зи- :11зду КПРС. Вони заявля,тlИ, ЩІ)

---

ТВОРІВ о. М. ГОРЬКОГО

Зібрання 'J"ВOpiB, яке

пошли

ради обирається

з

у Держ..'lітвидаві закінчено ви­ ,;ання ПОВНО'ГО' зібрання творів І!МИКОГО ІЮсій~ького письменни­ Ita О. М. Горько'!'о. Тридцятий за­ вершальний том містить більш як 350 листів, Т8.'1егра.м, автографів 1927-36 років .

сільськогоспода.р­

культур,

3 величезним Пlднесен,ням, ПІД цівників сідьського господарства, гідни~ вклад у ~праву _п.еремоги бурхливі оплески учасників на-Іl~иклик:tне підготовкою дО ХХ. І комуюзму В наШІЙ к,palНl.

весняної сівби .

екскурсантів. Ува,гу привертають

Тру кящі У ЛЬЯНОВСЬ&а проявля­ ють велик.иЙ інт'ерес до експона-

змагаНЮI

ності громадського тваринництва..

1956

році аа дальше Збі~ьшення ~ироо-

.

дня­

ІЛJIіча Леніна. Представлено по­ над 200 знімків-оригіна..'1ів, а.вто­ ром яких є видатний майстер ра­ Оцуп.

жа.й:ності всіх ських

і'оворила. ;\1\.ХОДИ по розгортанню

.

...

А.

соціалістичного

за досягнення в 1956 rюцi висо­ ких показників у підвищенні вро­

швидше завершити підгО'Г()вку до

тів виставки . 3а першу дек.аду її

ЗАВЕРШЕНО

~' ання

~'країни в минудому році та об­ лів'я та

На

Бе"на·. Бойове завдання

господар­

ства У країнської РСР про розгор­

цтва колгоспі,в, МТС і радгоспів

го села.

доб-

В Ульяновську відкрилась вис­ тавка фот()графШ Володимира

П.

спеціалістів сільсыtгоo

Співан. знатні люди колгоспно- РСР тов. Н. Т. Капьченна, роо.: витку сільського господарства в

Виставка фотографій В. І. Леніна

дянськ.ого Фотомистецтва

ттnацівників МТС і радгоспів т:\

І ващенно, міністр сіЛЬСЬRОГО гос- нади в обговоренні доповіді Го- нання завдань, поставлених Па:р­ пода,рства, Української РСР М. С. нви Ради Міністрів Української тією і Урядом по да.'1ЬШОМУ }юз­

Час не терпить. Не 3<1. горами

данка, яку я очо'люю, вирощува.-

і понад

всіх колгоспників і колгоспниць,

р!)звиток громадського тваринни-

соціаJIістичного змагання в

пере­

господаротв&

Подгорнии, І. с. СеНІН, Г. Є. продуктів тваринництва. ства УкраІнської РСР д,ждадуть Гриwно, М. Д. Бубновсьний, о. І. Учасники наради, які висту - всіх зусиль для уелішного виltfl­

.10' МУ році .

-

ла високі врожаї кукурудзи-53

місцевих

сільСіЬ&ОГО

І Д. Назаренно, М. в.1 н.ицтва зерна., техНіЧНИХ та lНши~ ротченно,v . . СІЛьс.ькогосподарських ку.'1ьтур J трудівники сіJlЬСЬКОГО господар-

с.ьку трудову вахту, беруть нові ють на вив()зці добрив. В резуль­ підвищені зобов'язання і з дня в 'і'аті цього по колгоспах ес. Жер­ день підкріплюють їх КОНКроо'ни- дова, Княжичі і ряду інших за­ цього є виступ на збо'l)3Х ланко-

зустрінутий

госпів, трактористи, комбаіінери,

голови

зації люди не мобілізова.ні тут на В llрезидїї займаЮТf, місця б(»)}(}'\'ьбу за здійснення взятих тепло зуст'рінуті присутніми тозоб()в'язань . Дарма , що сівба в Шlрниках уже повинна днями ва.риші: М. С. Гречуха, Н. Т. КanьченРO'Jпочатис ь, а тут ще кінця і кра ю не видно підг()товчим роб(}­ но, о. І. Кириченно, Д. с. Ко-

ністю ~OTO'Bi д() тощ щоб }Юзп~ чати СІВбу .в ~арниК<l.X, а наиближчих Д~lI! і до весняних п~льових ро6lТ. Можна. не СУМН1ватЙС,IJ. ~o так воно буде, бо .'110-

ВИСТУПJlJlО

бригадири тракторних бригад, агрономи, ЗI)О'Гехніки. з~туп, ни-

фермами,

газe'l'И

ків колгоспу і партійної органі­

І'оспі «Більшовик», який бореться ць(}го року :ІІІ. 100 пудів зерIroВИХ, 180 центнерів картоплі і 200 центнерів ов(}чів 3 кожного гектара. Пк доповідач, \"ОJl(ша колгоспу т. Мехед В., так і вис-

нараді

присутніми, ~ промовою виступив

ницькими

ських науково-дослідних ~акладів Нарада підбила підсумки бо« Стахановець » . 3 вини ltерівни­ реСlryбліки - всього б.'ІИЗ,І,КО ротьби за високий урожай та

звітні збори у р(}жнівському ltОЛ-

на

qоловіка.

СТ'упив Голова Ради Міністрів Українс ької pr,p Н. Т. Кanь-

ГОСПО,l(арський інвентар вже в Але прочита.иге матеріали сіль­ ступники годів ООлвиконко.мів, склика.на за постановою ЦК КП колгоспах, і х()ч сьогодні ними І.орівського рейду про підготовку завідуючі с ільськогосподарськими ~'країни і Ради Міністрів У кра­ можна приступити до сівби. На- до весняної сівби і хід зимівлі відді,'1ами !)бкомів КП У країни, ЇНСЬКІ)Ї РСР республіканська Н:t. ближаються до цього і механіхуд оби у в ел ик(}димерському к(}л- ceKpe'l'api оБК()~lів КП України, рада перед!)виків сільськО'г!) гос:зат(}ри Боорицької МТС, які 33- l'оспі ім. Кірова, що вміщений у працівники еільськогоспода.р· ПI))Ідрства. певняють, що дотримають сдова.

код­

І'uспі, МТС та радгоспі передово-

«Про

сільськогосподар-

на лістичного змагання в

рік РО' КОМ ма.сово-

1956

впр ;)вадження в кожному

1'0

на.раду щ)ибули знатні колгосп­ радгоспів ,

зроблять

liOl'о K(}~liTeTY КПРС .

знімку :

машиніст

А.

Бердніков,

віз

кілька

кращий

електровоза

який

ви­

ешелонів

за­

лізної руди понад норму.

(Прескліше

РАТАУ).

Фет. А. Г,ахова.


ttЛХАНОВЕЦЬ

2

14

ЛЮ"О'О розп...''''

свою роботу ХХ з'їзд

11

К П Р С ~ ____._

заводу Під ВИСОКИМ СК.1(шінням цехів заОО)J;У «ЛенінськІ\, кузня»

часто.

спалахують ГQ.1lубі іскри еl1ектр()­

зварювання. Великі сталеві листи швидко. з'єднуються міцним елек­

тричним швом.

Ро.стуть корпуси

тешюхо.дів, буксирів і барж, які &урсува'l'ИМУТЬ по ВО:Jзі, Дніпру

та

інших

магістра.1JЯХ

Вl}ДНИХ

*'

ЗМАГАННЯ

Найстаріший у :Києві завод «JleHiHcbK3 кузня» славиться j рево.люцШними традиція~!И, і ви­

робничими успіхами. Колектив Південно-Роеііісько.го заводу (так він назиВl\ВСЯ в минулому) зав­ жди був в :шанга.рді київського

чи гідну зустріч ХХ з'їздові рід­ но.ї Комуністичної партії. До­

CrpoKo.BO

виконавши план п'ятої

П'ятирічки, завод майже на 80 процентів збіJJ.ЬШИR випуск про.­ і(укції порівняно з 1950 ро.ком і · заво.ював першіс'ТЬ у Всесо.юзно.~ му со.ціалістично.му змаганні.

Па..1КИЙ відгук у серцях суд­ нобу)(ївників знайшо.в про.ект Ди­ ректив ХХ з'ї~щ' КПРС п() шосто.­ му П'ятирічшщу П.'ІаНУ розвитку наро.дно.го. господаРСТп:t ЮL 1956 -1960 РОКИ. Натхненні гран­ ,І;іозним планом да.1JЬШОГО разкві­ 'І'У нашої Батьківщини, во.ни на­ мічають ко.нкретні шляхи неу,­ хильно.го технічного. про.гресу, ще ширше розго.ртають со.ціалістич­ не змагання, ВИIIlУКУЮТЬ резерви,

щоб у шостій п'ятирічці збіль­ шити випуск ЩЩ1(УКЦії ПQрівня­ H~ З 1955 Po.KO~[ На 85 прщен­ тів, підвищити продуктивніеть пр;щі на 49,3 процента.

- Обсяг су"но.будування, говорить директор заводу Олек­ сандр Іпа.нович Оетаф'єв,-збі.1JЬ­ ІПИ'l'ЬСЯ ВДВ{)Є. СТВllРЮЮТЬСЯ дві но.ві по.точні .'Іінії Д.'ІЯ складання суднових к(}рпусів великими сек­

ціями. Підрахунки показУЮ1lЬ, що. завдяки цьо.му вирООJlИчий цикл

ско.ротиться

напо.ло.вину.

Коли,

скажемо, зараз підприємство. дає певну кількість риболо.вних Т'рау­ дерів за два місяці, то в кінці

п'ятирічки B~Ha збудує Їх за мі­ СЯЦЬ.На автомати'ІНС електрозва­ рюван'ня переКЛЮ'lається більше 80 процентів усіх м()нтажних

ро.біт. Три чверті всіх верстатів переводиться на прогресивні ре­ жими обрООки деталей. Творча

думка

ко.нструкторів

пло.дотво.рно. працює над ство.рен­

ням у шостій п'ятирічці но.вих,

вдоско.на.'lених суден. Недавно за.­ вершено розро.бку технічного про.­ екту

но.вої баржі для 'перево.зо.к

зерна. її трюми будуть о.бладна­ ні вентиляцією і пристро.ями для

механічного на, вантаження і ви­ вантаження хліба, а палуба дасть мо.жливість перево.зити будівель­ ні матеріали. Ско.нструйо.вано та­

кий

перший

рефрежераторнии

тепл(}хо.д Д.'ІЯ річко.вих перевозо.к

м'яса і риби, о.во.чів і фруктів.

Перед колективом заво.ду «Ле­

рення

цього

історично.го

доку­

матично

механічно.го

цеху,

робітничий

кодектив

щнб успішно вико.на.ти замо.влен­ НЯ на задізоостонні

конструкції

ця будівництва ,яготинсыroi по.­

.

НОВИХ

ВИДІВ

..

ПРОДУКЦІІ Готуються гідно

зус,тріти Х;.

з'їзд КПРС ро.бітники і (Jобітниці Броварсько.го. раЙпромко.мбіна.ту. у січні вони осв(}їли виро.бни­ І\ТВО напівше.рстяних хусток, які вже на.діЙш,'rи в ма,газини райо­ ну. Освооно такооє . виробництво універсальних лінз до телевізорів, і готуємось до. серійного. випус­

який вико.нав план 1955 року на

ка.зово.ї птахоферми, а тако.ж ме­

процента, і цеху залізобе­ тонних конструкцііівзяли соціа,­

та.1Jоко.НСТРукції для будівництва

ку їх.

е.1сватора n м. Одесі.

З за.хопденням го.во.рять робіт­ ники про проєкт Директив ХХ з'їзду КПРС по шостому п'яти­

122,8

ХХ з'їзду КПРС місячний

102

на

ВИКQнати

план

ЦЬОГО

про.центи,

честь

дво­

ро.ку

випускати

на

про­

дукцію тільки хорошої і BiilJr(iHної якості, знизити с,о,бівартість її на 3 проценти. Механічний

М. КОСТRНИЙ,

цвх виклика·в на змагання робіТ'­ ників цеху залізобетонних кон­

секретар Бровари.

струкцій.

Н а

Високими ВИРI)UНИЧИ~Ш по.каз­ ииками зустрічають ХХ з'їзд КПРС '['(жар комуніст т. Фе,l,осен-

парторганіаації.

річному плану.

з нім к у:

тоиного щодня

цеху

бригадир

О.

Зайцев,

перевиконує

бе­ який

норми, за

ро­

ботою.

Фото М. Строя.

- Наша партія велику увагу приділяє збільшенню виробни­ цтва будіведьних матеріалів, говО\}Ить будівельник ,но.во.го цеху по вигото.В.'Іенню стінних шлако.­

блоків т. Кушнарь()в С .

РЕЗЕРВИ ВИРОБНИЦТВА-В ДІЮ тів. На тііі же виробкичій [ШО щі,

виключним піднесвкням. Всі, як

19[,4 році :шіма,;IИ 400450 тонн ГO~I)Bi~Ї Щ)(~ДУКI{ії, В 1955 3НЮІИ 1200 ТСНН.

()дИН, одностайно схвалюють про­

дію. Свої слова 'І'. Кушнарьов пі)(­

В усіх галузях народно.го гое· подарства

невто.мно

працює

НО­

вато.рська думка персд()вих людеіі

виро.бництва. Вони прагнуть не тідьки глиu()ко.вивчити, овододі-

1'И до.вірену їм техніку, алв і вдо.сконалити ЇЇ, щоб вона яко.~ю­ Гі.І краще допо.магала піднести про.дуктивність праці, збільшити виробництво, поліпшити якість і :JНИЗИТИ собівартість продукції. Це можна поfiачити і на нашО<­

де у

Тривалий

час

в дист()щюкат-

ному цеху ео.тні тонн використо.вува.'lИСЬ

данним» способо.м. В результаті З8ПРОВ&ДVННЯ цієї пропозиції продуктивність праці робітників цеху ;Jрасла на

30-35

процен-

як сщювина

безпосередньо на заводі. ~a щюпо.зицією групи робітників цеху на ЧG\лі ;1 ~[айстрои 'Г. Го.р()хівським Т. ці відходи переШlав.тrя-

ються ;Іара:! і замінююп.

ки . .як і всі радянські .1ІЮДИ, ро.­

значеННІ!

Директив,

зобоВ'ЯіIУЮТЬСЯ

виести свій гідний вклад у все-

,

.

Конання шо.сто.ї п'ятирічки.

Ріст по.літично.ї і ТPY)J.OBo.Ї а,к.­ тивнuсті :шахо)J.ИТЬ свій яскравий ВИЯВ і у нових раціонa..tізатор­ с.ьких пр()П(}зиціях. Так, напри­

що.б наш цех ШВИ,l,ше вступив. в

кріплює ділом: він щодня виIW­ нує но.рму на 175-200 процен­ тів. Не відстають від нього. і фор­ мувальники черепиці тт. Вин­ ник Л. і Вилуск Н., ткач Гор­ .1ИцькиЙ П., краСЮIЬНИЦЯ пряжі Кучер Г. П. Хаnецькмй, технік-плановик.

10-15 кдад, ',ЩJi\:! наполег;тиво працює­

бітники і інженерно-технічні пра­ цівни[ш заво.ду сприйняди цей пе.1ичезн()го

ект

оuрш не І Щ'l'VI\I;j- J,1;.с'ьбу 33 усшшне ви­

му піJtПриР.мстві. яке виро.БJlЯЄ щюцентів цінно.го чавуну_ 3авпокрівельний лист з рідкого ча­ ДЯКИ цы)!yy протягом 6 місяців ВУНУ. На.ведемо. it.L1JbKIt фактів. . піДПРИЄlllСТВ!) виро,бидо ~l)дaTKOB? Гр)'па раціо.надізат(}рів на ЧOJll ;теСЯТIШ тонн покріведьного диста. В січні цьо.го I}O~y опуб.1 іков;\.­ :! начаJlЬНИIWIі цеху т. Пури­ ком М., підтримана партійною но щ)оект Директив ХХ з'їзду організап;їєю і дирекцією, вису­ КПРС по шостому П'ятирічно.му нула думку про заміну простої )[Дану ро.'звитку народно.го госпо.­ дарства СРСР на 1956-1960 ро­ ф(}р~!и литва так ;шаним «чемо.­

документ

мо юц тим, що.б ще більш раціо­ На.льно ВИКОРИL'1'а.ти відхо.ди у ЛИСТОЩ)()катно.му цеху. За по.передніми

підрахунка,ми

ті.1lЬКИ в

реЗУJlЬТill'і перепла·ва обрізі буде вирr}U.1ен()

Додатков!)

протягом

Ро.ку 200-250 тонн по­ кріпсльного .1Jиста-це дасть мо.ж­ .1Іивість знизити собівартість про­ дукції на 8-1 О процвнтів.

1956

С. Пазенок, директор

~

ного

ливарно-прокат,

заводу .

***

Несучи трудову вахту на честь

ХХ з'їзду КПРС, ро.бітничий ко.­ лектив

заводу

Закінчився робочии

день.

Не

агітатор

комуніст

т.

А хіба це СОРОМНО?-ВТРУ-

-

чається

в

РОЮІОВУ

агітатор

Савчен- т. Савченко..-Досві.J; передо.виків

ко Г. )-же вивісив у цеху свіжий н(}мер «Блискавки». Під великим заГО;108КО'1І «На честь ХХ з'їзду КПРС» читаємо:

мусить стати нашого

надбанням

колективу-це

усьо.го дасть

«Сьо.годні комсо.молка-ткаля Ніна Кеух викона.1Jа змінне зав­ дання на 184 пр()центи-вигото­

витка.'lа

Савченко,

завдання

4.1,

29

понад

на-

ць<Рго завдання буде й частка на­ шої праці.

«Блискавки» вийшли також у

цеху масо., воl'О по.шиву

радянського.

різноманітних тка­ нин до 9,3 мільярдів метрів, збільшити у півтора-два рази ви­ робництво 1'()Il'OBo.fo. взуття і швейних виробів. У вико.нанні

хуст()к.

9

рівня

виробництво

Катерини

що :вигото.ВИ.'lа

СЬКОГОСlIо.Дарсько.го виробництва і на цій осн(}ві 1начне підвищення MarгepiaДЬHo.гO добробуту і куль­

- у про.екті Директив,-Го.­ МРИТЬ т. СавчеНIW,-передбаче­ но. на кінець 1960 року до.вести

Нижче-показники іШllИХ ткаль:

плані

ня всіх гадузеи наро.дного госпо­ дарства, круте піднесення ciJlЬ­

l)()ДУ ·

вида, понад норму 11 великих хусток, 97 процентів продукції зда.1а першим сортом. Рівняйтесь на Ніну Кеух!» .

Надії Моці, ЯК(1 при

технічного про.гресу і підвищення продуктивності праці буде забез­ печено. !1а..'Іьше M~ГYTHЄ зростан­

турного

Одна

о.дягу. У

за

одно.ю

ткалі, швеї. Вони

пей день в них відзначені були

виступаю~

беруть

нові

Іітеї Марія Прокопенко. і Марія

підвищені

І\оолова, які ВИКО.На..1JИ но.рму на·

зання-до.строково вик<Рнати шо.с~

156-160

процентів.

У взуттє­

вому цеху швець Іван Савченко виконав норму на

вач

Василь

220,

за готу­

Хоменко--на,

215

процентів. Усі уважно. порівнюють по.­ &а.зники передо.вик.ів з своїми, підсумо.вують наслідки роботи. -Моло.дець

Ніна.,-Г()ВОРИТЬ

тий

соціалістичні зо.бов' я-

п'ятирічний

план.

Несучи

]могу на.багато збільшити випуск

трудову вахту на чес,ть ХХ з'їз­

продукції,

ду КПРС, колектив а,tmлі ДОСТРQl­ &ово завершив місячний вироб­ ничий план; у січні не було жщ­

поліпшити її якість,

як і передба,чен(} шостим п'яти­

річним планом.

Зав'язується бес.іда про проект -ного. працівника, який би не пе­ ревиконував своє виробниче зав-

Директив

хх

з'їзду

КПРС

по.

шосто.му п'ятирічн<Рму плану роз­

радянс,ьким

тирічка відкриває ве.'lикі, радіс-

минуло марно-за цей ча~ во.на стала справжнім майстром сво.єї

СРСР на 1956-1960 ро.ки. Агі­ татор ро.зповідає пр,ис.утнім, що. на

ві перспективи.

справи. ДоведОО'ься ИТИ дО неї на.

базі

виучку.

&ОЇ UРОМИС:l()ВООті,

народного

переважного

господарства

розвитку БаЖ­

бещерервного.

дання.

В. Пин"юра.

Промартіль «Радянська

Україна:.,

Цьо.му успіху сприяло.

ження

'1апро.вад­

швидкісного

цегли

за

методо.м

випалення

знатно.го

но.ва­

то.ра т. ДУВ(\Іно.ва.

у ці дні відзначаються о.бпа­ дювач А. Товстенко., генератор­

ник П. Бо.ндарєв, а також У. На~тич та М. Шевченко, які виконують

НОРМИ

на

про.центів. Готуємо.ся до сезону. Про.В<Р­ диться ремонт механізмів і ма­ шин; до. 14 ЛlOТі>го встаЮ)!mМО

з нім ку:

' краща

комсомолка Ніна Кеух.

ва.льці для перемелювання глини,

що

zначно

цегли.

.*.

якість

А. КочубеА.

Заліський

До.

Пo.'lіпшить

цегельний завод.

20

місячне

люто.го

вико.нати дво,

вирООниче

2аВ)J.ання-

1'аке зобо.в'язання взяли на себе працівники про.мартілі. План ми­ нуло.го. місяця вико.нано на 116 процентів. Передовики соціаліс­ тичного змагання-бригада вірьо.­ вочного цеху, яку очо.лює Б. Зін­

кевич, банкоорошниця К. То.нка, кардо.вщиця Г. Петренко, .тrенточ­

ниця К. Дебединець, які вико.на­

ли січневий план на

128-159

процентів. Такі ж виробничі по.­

казники в них і за перші дні лю-

того.

З.

Kna"oBa.

Промартіль

ім.

14 З'їзду КП(б)У.

***

Зростає сітка. підприємств по· бутового обслуж.ування, яку орга.­

нізовує артіль інвалі)J.ів ім. Пан­ філо.ва,. Працюють

10

ма.Йстерень,

з них 2-в с. В.-Димерка, 2-в с. Бобрик і 1-в с. Княжичі. Члени артілі відзначають під­ готовку до. хх З'\зду КПРС тру­ до.вими по.да.рунка.ми: січневий

план виконали на 121 про.цвR'1' і

зобов'язалися до

14

лютог~дня

віj(КРИТТЯ з'їзду партії за.верши-

с. Літки. Н а

перевик()­

110-120

Біля номера цехової "Блискавки" встиг,1J{ дівчата по.\IИТИ руки, як

значно.

нав січневий виробничий план­ Rипалив 383 тисячі штук цегли.

що.дня

хусток

,я зо­

-

бов'Я3УЮСЬ працювати ще краще,

витку

К. Євrенов.

виробничі про.центів.

будкомбінату прикладає зусилля,

одна. із присутніх. Два. ро.ки не

шоста п'я­

виконують

180-200

норми на

мента.

Робітники

*'

К(}, слюсар т. Олексенко, ещжтро­ зварник т. Баринов, які сис're­

нінська кузня», як і перед усім народо.м,

1956 ptJ8t

nютоrо

Освоєння

UEXIB

вадять l'олосні читання і обгово­

пролетаріату. І тепер, як і пів­

століття 'гому, суднобудівники йдуть )' перших рядах виробнич­ ників сто.1Иці У краї,ни, готую­

*'

3 почуттям патріотичної гор­ дості за свою Батьківщину зу­ стріли працівники будкомбіна,ту Оllубліко.в,ший проект Директив ХХ з'їзду КПРС по. шостому п'я­ тирічному плану. Агітато.ри про­

.'1істичне зобов'язання

країни.

З

ТРУДІВНИКИ ПІДПРИЄМСТВ РАЙОНУ НА ПЕРЕДЗ'ЇЗДІВСЬКІЙ ВАХТІ

П'ятирічка передового

П'RТНИЦR,

ткаля

Фото М. етроя.

ти

.

дво.Мlсячне

даННІ. Бровари.

вир

об

ниче

з&в­

М. НовІкова,


.,

"ТНМЦ",

ЯIOТorо

3

1956

СТАХАНОВЕЦЬ

року

3

ВИРОЩУВАТИ ОВОЧІ ТАК, ЯК ТРЕБУХІВЦІ *==================~

.$=========~========-* ГороднІ бригади колгоспу Ім. Хрущова, с. Тре­ бухів,

за,проваАЖУЮЧИ

року в рІк

внрощують високі

центнерІв у

175

передову

arpoтeXHlкy,

з

вро.аї овочів.

3

році вони АОВе.чи

1953

ність до 295 центнерІв з кожного році. 3 ІнІціативи Інструкторської КП України по зоні Броварської ної газети «СтахановеЦІ.» днями нарада овочеводів ряду колгоспів

Учасники

наради

обговорили

хІд підготовки

парників до вирощування раннЬОї городнни І роз­ сади в них, подl.ІНЛИСIІ досвІдом роботи. 3 особ­

ливою увагою вислухали присутні виступи брига­ дирів городиіх бригад колгоспу ім. Хрущова М. Оснача, В. Штакуна, ланкової О. Куць та парниковода Д . Швидака про те, як вонн працю­

врожай­

гектара в 1955 групи райкому МТС і райок­

ють,

що

ии.

тvт відБУЛ8С1І зони МТС.

забезпечують

Нижче

подаємо

внсокий

врожаil

розповІдь

про

городи­

їх

досвід

роботи.

ОВОЧЕВІ СІВОЗМІНИ заготовляти ще 3 літа. Визна- мів граНу.1ьованого суперфосфа­ В обох овочевих сівозмінах чивmи, скільки потрібно J\ати ту, 2 кілограми калійної солі та колгоспу однакоw чергува.ния ного пі)!; ту чи іншу культуру 1 &іл()гра~f аміачної селітри. Су­ КУАЬТУР. Перше поле, як прави- добрива ВИВ()3ЯТЬ на ділянки і пеІ>Фосфат вноси'N>ся після пер­ ло, ЗаЙНЯТО під пар ом , друге-- складают'ь в кагати, а щоб ,не шого перемішування маси-роз­ багаторічними травами, Тре1'Є- втрачали поживних речовJIiН, сівається сухим, а т()ді знову коренеплодами: буряками і мор&- трамбую'J.IЬ. На зиму гній у &ага- перелопачують масу. Калійні ж вою, четверте-помідорами, п'я- тах накривають шаром грунту. та азотові добрива розводяться те-різною городиною:- перцем, Зараз гній пі,!!; овочі поливають водою в бочці, куди додаютЬ/ трО­ синіми баклажанами та іншими еечею. хи коров'яку, і тоді рідину защ­

&у.пьтурами, шосте

раннwю,

-

З мінеральних добрив бригади вають в бункер верстата. застос()вують суперфосфМ', аміачну селітру, калійну сі.пь та інші. Органічні мінеральні добрива вносяться переважно весН(lЮ нід час підгlYl'ОВКИ грунту і В .'Іунки, коли ca~TЬ Розсаду.

На 1 тонну суміші для виготовлення горшечків під помідо­ ри додається 24 кілограми су­ перфосфа.ту, 6 кілограмів калійної солі і 3 кіЛ(lграми вапна. Вироб­ лені горшечки з та&(lї суміші як

Бувають випадки, що після пізньої капусти немає можливості

Під .маИбутнііі урожай овочеводи вивезли вже понад 500

для капусти, так і помідорів ШВИ}(RО ПJЮпускають 1!ОДУ, після

прооести зябдювання, тоді на цій

тонн гною та перегною, близько

висадltИ у грунт з розсадою су­

площі

50 тонн сечі, заготовили на всю міш добре ро3ltЛадавться.

весною.

Насіння

овочевих культур в артілі райоН(lваник, високоврожайних сор-

площу аміачну седУгру, грану­ льований суперфосфат і &а.'1ійну

тів.

сіль '3 розрахунку по

грунт, на зябу закривають волоГу. При сівбі ранніх овочевих

під час ПРОПО,1КИ овочі підживJfЮЮТЬ мінера.льними добривами.

Весною, як ті.'l,ЬКИ протряхне

культур--м()ркви

і

цибулі

на кожен гектар.

-

вслід за боронуваннЯм про воДЯТЬ

культивацію.

~або садять капусту,

&О.'1И

та

інші

з

площею

д()глядають:

не горів, його добре

800

декіЛЬ&а разів

ІІіеля

Ланка О. Куць зібрала по 620 цеН'І'нерів ранньої капусти з гектара.

Після того, я& розсада трохи пі.QЮCте, її пікірують у торфО­ перегній ні roршечки. Їх заздале­

гор-

гі)!;ь стаВJІЯТЬ у пар ники по

450

штук під кожну раму. Раніше для вирощення розс(\,­

рішили виготовити

2 мільйони ди виділял~я в кожній бригаді ни, . глибоltо розпушують грунт І торфо. - п~регніЙн.их . гор.шечків. спеціа.'1Ьна данка· 3 5-10 ltолв МІЖРЯДДЯХ. ГРУ НТУ Д О Б Р И Ш -

Г, нїЙ переважно дають на пло-

ГОРО}1НЯ брига.да В. Штакуна 1>0'бить г()ршеч~и у Аві зміни.

госпниць. На час же заБИВlипарнпів, сі,вби в них овочів і пі&і-

комсомодьсько-молодїжні

додатков() для викона.ння цих ро­

щах, ~e· садять середню і пізню ЯКИМИ

керують

лапи,

о. Майло та біт ще декілька &OJIГОСПНИЦЬ. Це

капусту, перегній в підсипку- І. Сом. ІІерша зміна почиНає ро- часто призводило до зноосібки . під ранню капусту і помідори. Городні бригади виготовляють різні ItOИПОСТИ. При внесенні

пере гною

ям &ультура І'ОМ,

боту о 1 rO,ll)lHi ран&у і працює до 3-х годин дня, друг&-З 3 ГO,ll)lH до 11 вечора .·

враховується,

була

скільки раніше

рейд перевірки ходу зимівлі худоби

і підготовки до весняно' сівби

Взяті зобов'язання підкріплювати конкретними ділами На початку господарського року в тваринництві К(),1!ГОСП імені Кірова сере,,!; артілей району зай~la,B одне 3 передових, а колгоспів зони Броварської МТС--друге місце по надоях МО.'Іока на кож­ ну корову. Т()ді керівники арті­

лі (голова т. Лимар Т.) запевни­ ли, що все зроблять Д.1!Я дальшопідвищення продуктивності худоби.

1'0

лек() посунувся вниз, хоч PaI~iOH для корів майже такий, як і раніше був, а саме: по 25 кі­ лограмів кукурудзяного СИ.'Іосу,

ПО 3 кілограми сіна, по 5 &іло­ грамів кормових буряків, ПIJ 1,5 &ілограма. дерті. Крім цього, дається кожній &орові по 300 грамів концентратів на 1 літр молока. За словами завідуючого фермою П. Науменм і 300'rexHiка М. Перетятько корінь зла в тому,

що мало корів lYl'еЛИ.'1QfIIJI.

Насправді

ж-послабили

увагу

до тваринництва, гірше догляда,­ Ю1'Ь худобу. Часто на фермі по­ рушу ється

доярок

розпорядок

несвоєч~н()

дня,

ряд

з'являються

Бригаді активно допомагають дві рOlВКИ розсади бригадир внді.пяв на роботу. Так, наприклад, П. Хо­

УРОЖАЙ потроlш

гною і

~------

Сількорівський

раз Itолгосп по надоях МlJлока да.­

ють. ІІісдя цього грунт маркіру­ 10ТЬ і приступають до сівби. Ву­ ває так, що насіння висівають не рядковим способом, а врозltид.

посаджено

------..

котловани шаром 70-80 санти­ метрів, а через 4-5 днів зверху

цeHTHepi~ Так.иИ і ще вищий урожай цих культур при запроВ3)tженні горшеч&ової розсади виростила бригада В. Штакуна.

СltЛад суміші

Д.'ІЯ

Тепер, крім парнИ&Ових ланок, рами з розсадою закріплюються

і за .'Іанками городніх бригад, щоб

горшечків

мич доїть &орів «нашвиД&оруч»,

не чистить їх. Січку не запарю­ ть,

концентрати

на своїх ді.'ІЯНRах. При такій ор­

було дано

га.нізації праці

всі

КIJЛГОСПНИці

розводять

хо­

лодноюВ()дою.

У минулому році колгосп зіб­ рав низь&ий

урожай

всіх

сіль­

ськогосподарських КУ.1!ьтур.

вони вирощува.'1И її для саді,ння курудзи

попередни- під ка.пусту такий: дернової зеи-

Федір

верстатом Фото М. Строя.

Ф . Климась.

На ді,1і ВИХ()J\И'І'Ь не та·&. За­

і грунт у парнИJtах добре розігрі­ лися, їх ще 4-5 днів витриму-

було

.

комуніст

Климась, якнй виконує норми на 130-150 про(\(~нтів. На 3 нім к у : у маilстерні МТС. За токарним

у

кладуть

нш::ипаІОТЬ шар грунту. Щоб гній

шечковою розсадою 42 гектари овочів. Цього ро&у овочеводи ви-

кожним разом ВСІ дО одного бур я-

«"jaroряЄП>СЯ».

чого

нерів з кожного гектара" середня -по 445, помідори-по 310

Всього

ми в двох напрямах, а також вручну сапками" ЗНИЩУЮЧИ, за

внаслідок

цього гарячии гній

ди М. Оснача )tала по 435 цент-

пр()полюють &інними полільника.-

ск.учують,

1 мі- добриво

тисяч ТОрфо-перегній-

них горшечків. Вирощена в них рання капус.та на площі брига-

живлення

трамбують.

330 Аекідька днів до закладання гній

Торік б}'.'ІО виготовлен() льйон

-

50Х50 сантиметрів, с~редню &апусту і п()мідори сорту «маяк»60Х60 сантиметрів, пізні помідори сорту «брамдей» та «джомбе.р»-70Х70 сантиметрів. Сіють і садять ОlЮчів кращі агротехнічні СТР!>RИ, протягом вегетаційного періоду я&наЙRраще

Гній для забивання парників склад.а.ють у штабелі і, щоб він

ГОРШЕЧКИ

І'РУНТ пермрюють. Ранню капусту і п!)мідори сорту «первенець»

садять

правил!),

ТОРФО-ПЕРЕГНІЙШ

сіють

пізніші КУ.'1ьтурипомідори

ПlДГОТОВКА ПАРНИКІВ І ВИРОЩЕННЯ РОЗСАДИ В НИХ

3 центнери

Як

кою ПРОАУКТИВНістю праці відзначається токар

І

середньою і пізньою капустою, C'bome-огірками. Поля в сіВ03мінах не однакові за роомірами: ,НО 15-14 і менше гектарів . Під овочі городні бригади кож~oї осені підготовляють зяб.

орють

Дружно трудяться у ДНІ переДЗ'13ДIВСЬКОЇ вахти механізатори Броварської МТС. Успішно завершивши ремонт тракторів і при­ чіПНIfХ знарядь до них, тепер вони підготовляють комбайни та інші зернозбиральні машини до роботи. Серед ремонтників висо,

в

зерні,

Ку-

на.прикла-д,

обов'язків. Він повинен організу­ вати очистку насіння на тріє­ рі, але нічого не робить. Більш того, він не спромігся доставити від кузні у зерносховище машину, яка стоТть. при&идана снігом.

- Як тільки Брова.рська МТС дасть нам «ВІМ», тоді зразу очи­ стимо насіння ярих зернобоб()вих КУДЬТур,-заяв.'lЯЮТЬ у колгоспі. в

в

артілі

агрон()м-овочевод

М . Лисенк(), якин

відп()відає

за

підгот-овку парників до вир()щен­ ня раннмї городини та розсади в

пих. А запитадте 'в нього, як з ремонтом рам, плетінням солом'я­ них мат, і він нічого не відпо­ вість, БО' мало цікавиться цим. Не вбодіває

і

за доручену справу

бригадир· ГОРОДНЬ()Ї

бригади

Д.Онашко.

Така безтурботність М . Лисен­ ка та Д. Онашка дається взнаки. Хоч через 2-3 дні потрібно вже починати посівні робlYl''И на па.р­ никах, а досі не від,ре,монтовано

ще

300 ра.м, невистачає 83 700 солом'яних мат,

робів,

ко­ H~

сіння окремих овочевих культур

Правління

а.ртілі запланувале

внести під кукурудзу по 20 тонн гною, По 10 тонн Т()рфу і по 2,6 центнера суперфосфату, калійної солі та а.міачної селітри на &0жен гектар. Але с&і.1!ЬКИ ходили по

площі,

де

сіятиметься

ця

lfУ.'1ьтура, жодної тонни гною або торфу тут не побачили.

Ко.1!И мова· заходить пр() заго­

едержаН0 дише по 5 центнерів з тівлю місцевих добрив, то керів­

кожного гектара. Бага.то

недоб- ники артілі знову

посилаються

органічних чи мінеральних доб- лі-6 верейок, перегною-12 і працюють краще, посилилась їх рана картоплі та овочів. В арті- на Вроварську МТС, щО вона, рив на тій чи іншій площі. 10,5 вереЙОR торфу. На 1 ТООІ'ну ві)tповідальність за вирощення лі пояснюють це тим, що грун- мовляв, погано ДОПlJмагає в цій Як правюІО,ГНій починають такої суміші додають 12 кілогра- розсади . ти бідні, малосприятливими були справі. Це так. Колгосп не ман

3

В

ЕДЕ

Н

Н

весна і літо. Суть спра,ви не вцьому.

Я

про

BllrOToueHHII торфо-перегніАНRХ горше'lКЇВ і niANTo8KY оарників' до вирощеННIІ pallHix овочів і розсаА" по колгоспах району за станом на 31 сіЧНIІ 1956 року Виготовлено

горwечкlв

Назвн сіл і колгоспі,

,..

=.=..

со;

а.с

со

Русанів, ім. Сталіна Сsітильне, ім . Маленкова Кулаженці, «Зоря»

Троєщина, ім. Ворошилова В .-Димерка, ім. Леніна Требухів, ім. ХР)'їЦова Гоголів, «Червоиа Україна:. Рожнн, «Більшовик» Літки, ім. Калініна Бобрик, ім. Сталіна Богданівка, ім. Андрєєва 3а!!оричі, ім. Кірова СемипOJlКИ, ім. Леніна Гоголів, ім. Молотова Плоске, ім. Леніна

= ..

103 62

53 52 52 50 50 43 40 З8 зб ЗІ

26 24

21

и

;;

~:.

S!

~

Виготовлено S! .. ~ :; горше'lкlв ~ ",:! z

...

о" со ~

ё~а о

і;о=.>. OJQ.e( ... :1=

Назви сіл

колгоспів

~~~ ~8.~

Q:I:CCCIICIII::(

620 500

34

79

56

82

60

ІЗ

З5

5ЗО

40

69

326 550 500 350

60 35

60 55

65

72

20

65

З60

64

100

270

60

45

150 100 215

42 19 25 36 36

60 17 38 81 55 ·

400

150

..

g-c

~~ ~~&.iCo

CCl3

...

сі;

о

Пухівка, ім. Ватутіна В.-Димерка, ім. Шевченка Калита, ім. Сталіна в Димерка, ім. Димитрова Красилівка, ім. Жданова В. -Димерка, ім . Кірова Жердова, ім. Леніна

..

Погреби, ім. Кірова Княжичі, ім. Щорса 3азим'Я, «Шлях Ілліча» Мокрець, ім. Будьонного Рудня, ім. Кагановича По &обрицькlА МТС

По БроаарсwdА МТС

ПО РАНО"У

...'" •

'- ~ С:

"~~..

=~ 19 17 15 15 14 14 12 8 7

== 145

З

60 50 35

Q

i;~ ~:i~

g OJo= ~ g-c

~~.' ~ С

~:g-~=~ 38 75 12 48 З9 54 4

70

20

35

60

9 47

8 91 31

50 50

56 5

20

12

10

76

зо

ЗІ

21 35

17

38 2885 29 2513 33 5378

З7

54

з8

55

37

55

Го-

ловна ПРИЧИНIV-зовсім Ma.JIO внес­ ли на по.'!я добрив. ЩЦ &укуруд­ зу, наПРИК.1!3Д, да.'1И по 3 тонни гною та торфу, по 2 центнери суперфОСфату. Крім цього, дуже затягнули вееняну сівбу, ПОГaJIО ДОГ.'Іяда.'lИ зернові, картоплю, овочі. Не відчуваєт~я і за.раз в ар­ тілі на пруження в підготовці до весняної сівби. ВиклиItaє триво­ гу

становище,

яке

створилося

з

очисткою посівного матеріалу. ПОО"рібно вже було закінчити цю роб<>тУ, проте досі, за винятком гречки, насіння зернобобlJВИХ ку.пьтур засмічене. К()мірник І. Ярмоленко безві,в;повідально ставиться ~o виконання своїх

~(ождивості СВIJЇМИ засобами орга­ нізува.ти -заготівлю торфу на т()р­ фОЮlщі, а.'1е чи МТС вивозити

&ількість

гній,

і повинна

коли є доста,тня

живого

тягла і воно

майже не зайнято на роботі. Ні. А між тим досі вивезено у поле

під картоплю .'Іише

200

тонн

гною 'го;'і, ЯК йог~ повнО' на подвір'ї.

"

Кодгосп зобов'язався ВИРОСТИ­ ти в нинішньому році високий урожай

всіх

сільськогосподар­

ських культур, надоїти по

2500

дітрів молока ві,'!; кожної КОРIJВИ.

Взяті зоБGв'язапня треба підкріп­ лювати конкретними ділами. Реіі)!;ова бllигада:

М. Меnьнмченко, І. ТОІ­ стенко, Н. См_оренко. с. В"Димерка .


С1АХАНОВЕЦЬ

4

По

раионv

Вранці заєць зустрів зайця На болоті за селом. Перший біг й не привітався, Хоч погоні не було. Що за диво, що зз чудо­ Чом він, дурень, так тіка? Адже тут не ходять люди, Спи . ПаСlіСЬ . Бач, трава яка!

-

Сам ти дурень-з переляку . Ти пог J1ЯНЬ. кудн усі біжать : Ген у лузі, понад шляхом. Скиртн сіна ще стоять.

-

До тих скирт ніхто не ходить, Хоч обсмикані вони. Ми спокійно там сиділи І минулої зими.

БРОВltри . Щодня В районну контору ЗВ'язку надходять mсячj обласних

інших періодичних видань, а також багато листів

газет та

посилок теле­

грам з усіх кінців Радянського Союзу. У цей же день усі П~ШТ08і надходжеиня вручаються листоношами населенню, устаиовам, як 8

Та невже таке буває?­ Недонірливо питає

-

Броварах, так і селах району.

На ,3 нім к у :

загальний ВИГJ1ЯД

операційного залу контори

І'

ЗВ'язку.

Фото М. Строя.

-------* КОЛГОСПНА

МАШИНА

ло правління &олгоспу

Хрущова спеціал:ьно С.іІужуваянн

для об ­

колгоспни&ів

колгоспниці

«ШВИДИА ДОПОМОГА» операцію,

на

життя

Колгоспники автомашино,ю

«швид&а

с . Требухів .

**

шер РОДЮІЬНОГО будинку в се­

аВ'{10машину ДJ1Я

.'ІЇ дзвонить по телефону в &он­

ня хворих.

У

тору RМГОСПУ, і через ,ll;екіль­

дня і ночі

вона

хвилин

автомашина.

сюди

пі,ll.'ЇЖ,ll;Жа.є

С.

Шевченко

до

І' '1

1

І І

лубів і

біблі<УГек за

аВЦУ,юча

1955

районним

рі&.

ВІДДІЛОМ

ультури т. Широніна прочитала

опові,ll;Ь

про

проект

Директив

І

11

шосТ()му п'я­

Iro

НОГО

ГОСПО,ll.арства на 19561960 роки . На семіна.рі були про­ ведені також практичні заня'М'я по

розучуванню

.нових

масових

пісень.

В. ПОЛОТНЯК. Бровари.

Подарунок РаДЯНСhКОГО Союзу

ершу партію

доставлених машин самохідні комба.Йни, гусеничні тра&тори і пересувні маЙс.терні .

ці машиии будуть використані

сіЛЬСЬ:&ОГОСПQдар­

ьких машин, подарованих Ра­ янським Союзом Індії. В числі

на,

новостворюваній

державній

фермі.

ни Азії. Брошуру,

документальні матеріали, видано в Індії тираж.ем у 100 тисяч примірників. Таким же тиражем видано бро­

яка містить

шуру'" з допоrвіJl:дЮ М. О. Булга­

ромови і заяви М . О. Булганіна М . С. Хрущова, виголошені і роблені під час їх поїздки в Інію, Бірму і Афга.ністан, а таIWЖ

,ніна і ПРОМQВОЮ М. С . Хрущова на сесії Верховної Ради СРСР. ці брошури видано різними мО'­ В&lШ Індії .

Відкриття новоі електростанції у штаті V'l"l'ар-Прадеш головІИМ міністром штату СампурнаіаНДОМ була УІЮЧИсто ві,ll.&рита Іова 6.lІеКТpGстанція «Патхрі » . lотужність цієї електростанції

Іеревищує

20

тисяч

кіловат.

шипшини,

тільки починає ч е рвоніти, і висіяне

відра.з у . сходить вже найближчої веснн.

Висушене ж насіння, зібране після остаточного дозрівання. схоДlIТЬ тільки через рік. Тому недосвідчені юні натура­

і не помітивши відразу сходів,

вважають помилков~. що насіння зіпсоване.

В

ХІІ ~ям

ялиновнх лісах живуть пта­ кд естн, що живляться насін­

ЯЛИНОВИХ

шишок.

Цікава

особливість клестів: в ,залежнос ­ ті від наявності корму вони виво­ дять пташенят 8 різні пори року , головним чинQМ взимку (лютий). Інші ж птахи, як відомо , виво ­ дять пташенят тільки в певний визначений час, здебільшого вес­

ва в БРоварах, у якої 28 сіЧ!ня почалася сильна КІ>ОВorr() ·ш. їй не до сміху було. Рідня ПuбіГJIа ,11;0 поліклініки, а там з '[(};'!) ча­ су, як Божко очолює !tlЩИ'ІНС об'Є,ІІ;нання, не}(окличешся HiROflJ увечері . Тоді-бігом до лікаря Віри АндрНвни Пономарен&о додому . Остання знаЙшла. за пorrрібне не­ гайно відправити хвору до лікар­ .ні і мерщій подалася АО Божка .

карні-ми

не

читали.

тільки

вперед,

крила

ко­

~{оже

він ПРИ нагоді і без на.ГОДі щораз розповідає про свої минулі за\~лу­ ГИ на мсдИЧномуфр(шті. Але, .як кажуть в народі, було в ЛЩПЮІ р емесло,

та

хмслем

і'аросло.

у явіть собі на. хвилинку таку сценку. ВИХОДИТЬ з кабінету « го­ .'Іов ного» бабуся. В l)уках у неї папірець, на який вона і та&, і сяк поглядає, а піс.ТJ:я--тричі плюнула і покинула. - Чого, бабусю, такі схви­ .тrЬOBaHi? Щось неприємне 'гаке вам ліка'J! с казав? - Та де там, JI ЮДИ добрі, сказав, кали він і яаиком не по-

.'Іістичні перетворення, від тру­ ДЯЩИХ країни на,дходить особли­ во багато ЗaJIВ ~ просьбо,ю про прийом їх у члени Комуністичної

партії Китаю .

СП()tрудження її :&оштувало більш як 40 мідьйонів рупій. Всі буді­ вельні роботи були закінчені в короткий стро&~иенш як за о,ll;ин рік.

(ТАРС).

ху за коооерування с. ільського господарства в J)ЯДИ lWм:уністич­ ної партії Китаю вступило за останній час більше 41,5 тисячі селян . В автоно,мному районі Де­ С ІОн пр(}вінції Юньнань у Кому­ ністичну партію Китаю прийня­ то 88'7 передових селян.

Олексію Тихоновичу!

-

По­

трібно негай,но відправити жін:­

ку и& стаціонар. Прошу вашorо розпорядження , як г(}л()Вного .'Іі­ каря, шоферу.

«Головний» і не глянув нІ\. JJікаря, а тільки гримнув п'JПП)I

верне, до того п'яний . Хай йому голосом: грець .

Не візьму я його

лім,

Забирайтеся геть звідс~я!

-

піду краще до іншого лікаря. Прийдете тоді, коди буду в ка- Та то ви помиляєтесь, ба- бінеті. бусю,-ВТРУ'l'ИЛася в розмову друга ж іНКІІ.--Ось вч(}ра «го.'Іовний» дО ТОГО був п'яний, що

Ні, не пішда Віра АН,ll.Pіївна в кабінет, як не ідуть до нього і багато інших лікарів, хоч яка б

не ~Iil' на.віть відійти ві,в; машин"

не була HeBiwa}(нa справ" . 1'т­

по потребах

ItYTQIt.

у

Сьогодні,

СО.ТJ:овілі очі свого безпосере.rнr,:Іго н"ча.1ьНИltа.

ТіТК<l сім літ похмелялася

-

'l'а 3 тrохмілдя і вмерла..

110-

римуІ?ТЬСЯ вони заглянути у

IIИДНО, ті.'ІЬКИ похмелявся . Бабуся посміхнулася і додала:

Прийд еться заглянути іншому,

...

зокрема

І\',:.І)'('Ь

за.від у ю'иму

.Та бабУСі. то нічого, вона п~~ І раЙЗ,ll;ороввідділом. СМІХНУJ! І\СЯ І наступного дня ш---~

Н. Ме"ичниЙ.

---

Сліда.Atи наших виступів у кореспонденції директора' Броварської МТС т . Сухорукова «Про оprаиізацlю навчання на трирІчних агро-зоотехкурсах», надру-

чання на трирічних агро-зоотех нічних курсах налагоджено . Ство­ рено групу по тваринництву пер ­ шого року, в якій здобувають

кованій в газеті від 16 грудня 1955' з нання 11 доярок, року, під!\ано критиці керівників інших працівників пухівського колгоспу ім . Ватутіна . з вини яких було занедбано агро­ зоотехнічне навчання в артілі. Голова колгоспу т . Філатов по­ відомив редакцію, що тепер нав-

дня

в

під

таким

підвищувати

заголовком

«Стахановець»

бригади

госпу ім. Маленкова, не.

В

в

матеріаЛі

-

газеті

був 'уміщеннй

теріал рейдової

по

рільництву

якій

свинарок та ферм; групу

першого

навчаються

Працює також група

року,

в

ланкових .

10

по

овочів-

ництву третього року навчання.

***

день

продуктивнІсть тваринництва» ,

по

ма­ кол ­

с . Світиль­

вказувалося

на

ряд недол іків у проведенні зимів­ ді худоби, зокрема свиней .

Редакцію повідомили, що мате­ ріали рейду обговорені на поши­ реній нараді

тваРІІнників .

Вжиті

заходи до усунення виявлених

не ­

доліків .

СТРАЙКИ В КР АІНАХ КАПІТАЛУ

ТрудящІ Китаю вступають в рвди КомунІстичної партlІ у ці дні, коли в Китаї ШИР0-­ ким фронтом ПРОВОДЯТЬСЯ соціа­

ше було жінці М . з вулиці СЄ/ІО­

ItIрихточка правди і є в І'ОМУ, ЩО

СЗ

лібрі дозволяють їй утримуватися в повітрі на одному місці і на­ віть летіти назад.

и

головного лікаря Броварс,ької лі­

ОСОБЛИВОСТІ КОЛІБРІ

літати

року

1956

Ш.'Іа до іншого лікаря . Куди гір­

ною.

Найменша 8 світі пташка-ко­ лібрі має оригінальну особлнвість. В той час як всі птахи можуть

к

IlЮТОІ'О

3аздадегідь скажемо: біОГрМj)ію Олексія Тихон(}вича Божко -

ВИВОДЯТЬСЯ

взимку

у провінції Цзянсу в ході ру­

Виданнв матерlаJlів, зв'взаних з вІЗИТОІ М. О. БУJlганlна І М. С. Хрущова fPOMa.,a:CbRicТI> Індії ВИЯВ.'lЯЄ еличезниА інтерес ,11.0 докуменів, ЗВ'ЯЗl\lНИХ З візитом М. О. 'улганіиа і М. С. Хрущова в к,ра-

Насіння

ряд

З

Було ремесло, та хмелем заросло

тирічному плану розвитку народ­

в РеспублІцІ ІндІї

В порт Бомбей з Одеси прибув адянсЬRИЙ теплохід « Ста.вро­ ОЛЬ», який до~тавив в Індію

сход і в .

ПТАШЕНЯТА

колгоспників. А. теплюк.

ХХ з'їзду КПРС

оди

І дісти, посіявши вперше шипшнну

Семінар культосвітніх працівників Цікаво пройшов січневий семі­

х

зібране тоді, коли шкірка плодів

11

на якій були присутні понаі'

с

його

Г. ЧУIНО8СЬКИЙ.

В<І « Сва.тання на Гончарівці»,

--

І' 11

с. Світильне.

день

ар працівників культосвітніх станов району. Тут були підве­ ені підсумки робorrи сільських

і 3 Н і

*

Від того. коли збиралося насін­ ня рослин. часто залежить строк

помогу.

350

Цlкдв~і

іІ і!

послуг

&OJlгоспиому

клубі силами місцевого ,ll;рамгуртка була показана виста-

n

ГО}І,Ину

У НЕДІЛЮ В КОЛГОСПНОМУ КЛУБІ У МИН}'лиїі вихідний

Мов ніхто не помічає, Що зима іде-минає . І. Кулинич. с . B.-ДIІ~lерКJ .

=

обслужуван­ любу

***

Подекудн буває-

СІно в .1узі пропадає,

11

колгоспників, яким потрібно надати терміново М6AJ{ЧНУ до­

ШВJl'ДКО відвезли в Гоголів­ ську лікарню . Та.м їй зробили

у ШІосківському

Так!

допо­

ти в лікарню. Черговий аку­

ка.

І

&ористуються

3а рішенням загальних збо­ рів членів сільгоспартілі імені Маленкова виділено легкову

Потрібно негайно її відправи­

11

породіллі

мега » безкоштовно. М. Меnьниченко.

С. Шев­

ченко невдало проіі:шли роди.

і

Заєць зайця на ходу.

врятовано.

імені

випадок захворювання .

... V

І:

*------- "

Та& називають в нашому сет автомашину, яку виділи­

к о л ю ч

Зайці це знають

u

екземплярів центральних, республіканських і

П'ЯТНИЦЯ,

БЕЛЬГІЯ

ЯПОНІЯ

Триває страйк. півтори тисячі робітників найбільшого в Бель­ гії металургійно,го заводу компа­

нії«Коккерілль» В Се<рені (про­

вінція Льєж),

які борються

вищення зарплати.

На зага.1l:ЬНИХ зборах страЙк.у­ ючих робітників була відкинута пропозиція підприємців негайно і

прийняте

рішення

продовжувати

задо,вол ення

повне

боротьбу

вимог.

з

профспі­

вугільних ' к.омпаніЙ країни « Сумітомо» , «Фуру&~­ ва » , « Юбецу» і « ХоккаЙ){о». УчасНИКИ страйку поставили ви­ могу забезпечити повну зайня­ тість робітників ,на підприєм­ ствах цих компаній. Страйк охо­ пив усі підприємства компаній по в с ій кра.їні.

США в одному

федерація

за більших

поліпшення у мов Жllтrя, за під­

припинити . страйк

,японська

лок робітників вугільної промис­ ловості оголосила страйк віД&аТ­ ників на шахтах ЧOll'Ирьох най­

Наляка.ні розмахом

найбільших :міст

страЙк.ової

боротьби, власники вказаНИХllі,l;­

США Ба.лтім(}рі ОГОЛОСИЛИ страйк приємств погодились задовольни­ Допомога держави селянам КНДР

пра.цівники

автобусного

ПОJ)ТУ,

ЩОМІЯ

ЯКІ

транс-

обслужують

близ,ько 200 1'ИСЯЧ чоловік. ~T минулому році уряд ~рей­ Страйкарі вимагають підвищення

ської Народно - Демократичної Республіки на){ав через сільсько­ господарський банк великі по­ зички селяIWI республіки. На кошти,

о,кержані

від

,ll.ержави,

+ За

(ТАРС) .

Коротке

ОФіціальними

повідомлення

даними Ізросда на 93 проценти. Вже кіль-

на ціоналЬНО-С1'аТJIСТИЧНОГО упраВЛІННЯ і центрального банку

них добрив.

року

Чілі за останні

8

місяців

,рок.у і за. перші ~a тиж,ні вартість

Адреса редакції: с . Бровари, Київської області, вул . Київська. N't Броварська районна друкарня Київеького

зв'язку 3 чим страйк був приn;инений.

за.робітної ШІати.

селяни пр!Идбали більше 70 тисяч голів худоби, понад 20 тисяч різних сіЛЬСЬКОГОСПОj(aРСЬКИХ зна­ ря,ll;Ь і десятки тисяч тонн хіміч-

(ТАРС).

ти основні вимоги робітників, в

138.

ЖИ'М'Я

в

ка р(жів у країні ст{)имна інфляція.

триває

Н('-

1955 1956 країні

Редактор

С. ПОГРЕБІНСЬКИR.

----------------------------------------------------С7бласного управлІння культури. 3ам. 505-2585

15 номер 1956 рік  

15 номер 1956 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you