Page 1

ПРОЛ~ТАРІ ,·ВСІХ КРАІН, €ДНАЯТЕС~!

• ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОІ І РАЯОННОІ РАД НАРОДНИХ Гааета амходитL

s 17

квітн•

року

1937

*

*

м 159 (7652)

КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТJІ УКРАІНИ

д ·ЕПУТАТІВ

П'ятниця,

КИІВСЬКОІ

ОБЛАСТІ'

*

7. жовтня 1988 року

Ціна 3 коп.

СЬОГОДНІ-ДЕНЬ КОНСТИТУЦІЇ. СРСР

•• Робота на фермІ спо­ добаласа КатеринІ Коро­ тенко ще з юних літ. Там працювuа

П

мати,

тож

професіа тварИНіІнка ста­ ла дла дів'ІНнв, так би мовити, спадковою. ПІаа закінчевиа mво.ІІВ вона

без ваrавь пІmлі в друж­ ний

св

колектив

в

ньому

·І

трудить­

вже

трнвад­

цать рокІв, стаu визнавим своєІ справи, майстром одержув

високі

вадоІ мо­

.пока.

Тепер

Катерина

Анто­

нІвна в 'ІНСJІІ лІдерів соціалістичиоrо ~маrав­ ИJІ

у

держилемзаводі

сПnосківськвй•. І вииlm­

иьоrо

року

конує

своі

успІшно

ви­

соціалістичнІ

зобов'азавиа: за дев'ать місаців иадоІла більш вк по 5100 кілоrрамів моло­ ка

на

кожну

корову

за­

кріпленоі rрупи, а серед­ ньодобовий надІй у цей осіинlй період становить 20 кілоrрамІв.

Передова

бере

IUCТII8Rf

rромадському

-

на иоrо

тварІІВВJІЦJІ

участь в

житті.

Во­

uен rрупи иарод­ коитро.ІІЮ rосподар­

ства та обласиоrо коміте­ ту иародноrо коитрмю, з

честю виконує обов'язки депутата ВерхоаиоІ Ради

УкраІнськоІ РСР. За са­ мовіддану працю наrород­ жеиа орденом ТрудовоІ Слави третьоrо ступени.

На Фото: К. А. КОРО­

ТЕНКО. Л.

Фото Добровольськоrо .

• ПОЧАТНУ кілька да­ них. Торік на дере­ вообробному комбІнатІ че­

с

рез простудні захворюваи­

11

НJІ на ше

процентів

втрачено

днів,

мен·

нІж

у

ня. не було

нарІкань на

теплопостачання

від

меш­

канців житлових будинків. Головний енергетик упев­ нений, що обійдеться без сюрnризів

-

1

в

нинІшню пору.

не було протяrів, nоки що йдуть дебати. Одні підтри­ мують це, інші робітники кажуть: у цеху буде тем­ но. Так 1 не діашли до спільної думки. На дІльниці ск~адання: nагонажних ящиків nіді-

попереднІй . 86-lt. Часті­ ше йшди на лікарняний з цІєІ причини робІтники

осІнньо

цехІв

-Перееlряєяо nlдготоаку до з•яІІ

лісопильно-дерево­

обробного, холодильного обладнання, меблевого. Про що це свідчить? З року

в рік

JJ

Для ЦЬОГО

ж в

до

цехах,

завжди

холоду,

але

на місцях

доводять

до

не

-

З намічених заходів

-

вважаю, найго­ под 1 ли вс я

своїми думками головний енергетик комбінату І. Є. Нлимчук. Іх умовно можна

визначити

так:

ко­

тельня, покрівля та тепло­ траса на території пІдпри­

ємс7в~. На

СЬОГОДНІ ре­

МОНТ покрівлі цехІв в ос· новному закінчено, котли у котельні до роботи го­

товІ, зробили також два бойлери. І за теплотрасу я спокійний, вона переві­ рена

і

знаходиться

довільному

у

за­

стані.

Зі слів Івана Євгенови­ ча, минулоУ зими їх енер­ rетичне

тримапо

господарство

J!нстових матерІаnів роз­ rовори.1ися з жінками.

те. що в цеху яемає ви· тяжки. і те, що взимку у

Де ж тут буде теп-

-

леми

ще

Існують.

Теж пІдійшли до робІт­ ників. Сьогодні Ух турбує

приміщенні

таки

·

холод-

4Чекавмо допомоги. Так

ви­

всі внnробуван-

клав

чимало

зусиль.

І все ж, ян свідчать да­ нІ, оде ржанІ мною у пунк­

йшли до робітниці В. Ми­

rий поверх, тому першому зберегти

мер «Літературки•.

на

через

моє

запитання,

тут

взимку,

ло

жилася,

захворю­

вань. Особливо у вищена­ званих виробничих підроз­ ділах.

... Меблевий цех. мабуть, найбільший . раз

тут

-

-

тихо

лася обідня

.

Він, За­

розnоча­

ЗапланованІ

роботи

по підготовці цього при­ міщення до зими завер­ шуються, розповідає

І. Є. Нлимчук,

стелею.­

поскар­

не

дуже.

а

завжди вІдчиненІ, тому що

вората,

з

них дме. НрІм того, роз­ повіла робітниця, Ум постійно доводиться Ізди­

ти на фарбувальну діль­ ницю за дерев'яними де­ мового

спецодяrу

не

дають,

мовляв,

перед­

не

ви­

бачено. Дійсно,

самою

вона

талями для ящиків, а зи~

перерва.

під

А оста.инє тепло , ті п'ять - вісім градусів, тікають крізь двері, які майже

що

Поруч

На

чи тепло

що

ж

робити

до

нас

постійно

завозять

матеріали.

Поскаржилися робітниці і на умови праці: на діль­ ниці дуже запилено, але керівництво цеху заходІв не

вживає.

... Цех

пісопильно- дере­ вообробний. Незважаючи на

те,

що

тут

заздале­

що на тепло

специфІку

працІ

-

Раніше не було парове

на, а тепер

мерзлиопален-

водяне. А

влітку дуже жарко

-

ся: .

... Балує

нас

жовтень,

кори~nову~тн, щоб встиr­ нути вчаснq і надійно за­ чинити

пер~

морозом

холодноУ

вітром

двер~.

вtкна ...

щоб

бажає nерестуnкти

забо-

встановили калорифери, замінипи опаJІЮваnьи1 uри-

бу­

товку

лялися

мо­

підrо.

обпаднання

трап­

авар!І.

-

Лідок

J1

року

погану

аи

люди

нас­

змушені

були мерзнути в кварти· рах. Як повідомив редак­ ці1

директор

rоловноrо

теплотрасу

Іх і треба де­

rІдь почали готуватисJІ до

склоблока~и чи нІ,

через

нячні днІ.

ревообробникам сповна ви­

жінкам у цій ситуації, ко­

-

минулоrо

вказані у листі усунуто. Так,

пи адміністрація дерево­ обробного комбінату не

року

що

не скупиться на теплі со­

тут від­

пори

жителів

по вулиці Бу­

пІдприємства І. М. Гриб,

ремонтована покрівля, а от про те, силити вікна

-

по­

крівля сонцем наrріваєть­

5

дьонного, опублІ.кованиА в нашій газетІ 9 вересня ц. р. в ньому йшлося про погану пІдrотовку бу­ динку до зими. Зокрема, рози

практично неможливо.

-

лист

динку Ні

Ядеться про дру­

ло, коли взимку вітер до нас заrлядає? - Вони по­ казали на неутеплені вік­

тІ охорони здоров'я дере­ вообробного комбінату, на підприємстві ще чима­ простудних

иувато.

рошниково'і, яка вІдпочи­ вала, читаючи свІжий но­

називався колек­

тивний

кін­

, ця цю важливу роооту. викрнано, ловніші,

І\ОЛЄКТИВ ДQ-

лади. зробили на воротах теплову завІсу, але проб·

І ВІТЕР У ВІКНА ЗАГЛЯДА€...

цілому по­

лІпшується підготовка під­ приємства

зимову ·

рони tнструкцtУ І потур­ буватися про робітникІв. Іх здоров'я? А всього-то йдеться про фуфайки\ І на дІльницІ ро;3крою

Т. ПotYPHAR.

і

метрІв,

недолІки замІнено

довжиною

зроблено

П

мивання на rорищ1 опробовано систему подачі

тепла

Проведено

вання

в

50

про­ та для

квартири.

також проми­

труб

водопостачаннп.

холодноrо


ttOOOOOtOOO,OOOOOOOOtOOOOOOOOOOtOttOOOOtttttttOOOOOOtttttOOtOOOOOtOOOOO~OOOOOOOtOOOOOOIOOtttfOOOtttttttttOOttttttOOOOOOOOt•tttttttttttttOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO~~~~OOOOO

нове

-+- 2 сторінка.

життя

ЖОВТНЯ

7

РОКУ

1988

·, 00080080000000080000 oooooooooooooooooooooooooooooooooeooeeottttttooeoeettoooooeoooooo~ttttoooottttttoooeoooooooeoooooooottttttttttttttttttttoooooeoooooooooooooooooooooo~

з

Об'вкт

Відверто

першочерrовоrо

про

значення

наболіле

НИМ СТАЛИ ПРИВАТНІ ГАРАЖІ КЕРІВНИЦТВА ТРЕСТУ «БРОВАРИ П РОМЖИТ ЛОБУД:.

ВІТНО-ВИБОГНІ збо­

<<Пухlв<:ькнй».

ри

вІдnоВ'Ідали тим якісним зоотехнічним вимогам, я~! вказа,но у договtрних

цехової

nщ>тійної

організації

nроходили

безnосередньо на роботи тваринників

мІсцІ - у

Робота у хлоnців спо­ рилася. Під бадьору музи ­

А вони не

зобов'язаннях.

Крім

ку,

що

ного

линула

з

імnорт-

стереомагнітофона,

мурування nідвалу

того,

май­

nольовому таборі. Цех тва­ ринництва один з най-

такі нетелі дорожчі від вирощених у нас, гІ.ршl

бутніх гаражів nросувало­

більших виро6иичнх nІд­ роодJІЛІв радгосnу Імені Щорса. Тут n-рацює біль­

по роовитку, вгодованостІ .

100,

200

ше

майстрів

машин­

ного доїння. телwrннць. фу.ражиріІв. сnеціалісті-в.

.Як у зві'Мій доnовІдІ сеюреrаря nарторганІзацН П. М. Куценка. так І у вж.туnах комунІстІв йшла ділова. серйозна розмова

цро

уnущення

Таму

нам

ла

у

вистуnі

селекціоне(р

ти,

КЕ!(рІ.вн-Ики

ня.

кілоГІРамів

молока.

nере-

вершивши торішній показник на 168 кілограмів. Більш вагоміших усП'І.хlв домоглася Н. С. Meдsm~a. КОJІи б всі так nра­

-

цювали,

як правофланГо­

ві соціалістичного змаган­ то

велося

теnер

б

нам

не

говорити

відста!ВЗН'НЯ,

до­

про

сказав

П . М. Куценко. А че­ рез те, що ми nослабили увагу до важливої галузІ господарства ,

радгосn

додав державі нерів молока.

не­

цент­ ВоАНОІіас

1810

за реапІзовану цродунцію · низькоУ сqртності недо­

одержано 9917 карбова,н­ ців. У цьому вина всіх

Ха~изуючи ту

nа,ртгру.п,

П.

М.

ценко відзначив. ще

робо­

що вони

недостатньо

ють на гардної

Ку­

вnлива­

nідвищення аван­ ролі комуністів

на виробництві. Справи у цих

колективах

незавид­

ні. Так, бригада. яку очо­ лює М . С. Голота, виро­ била молока ~на 714 цент­ нерtв менше nроти відnо­ відного nеріоду минуло­ го року, а друга, в якій

бригадиром комсомолець Ю . А. Шишковський, на 1059 цetrrHЄІJ>iB мен­ ше.

М АЛО або зовсім не було сказано у допо­ вІ.Дl , які конкр~!tl nи­ тання впродовж звітного

періоАУ обговорювалися на nартійних зборах . як виконувались nрийняті на

них

рішення.

хоч

і

увагу

Партбюро

приділяло

певну

організаціУ

сімей­

ного nідряду . але не до­ билося •ПОЗН"І'И·ВШf:Х ре­ ЗУЛЬТа'І'І.В у цій важливій

сnраві .

Доцущені

прора­

хунки в ідеологіwих пи­ таннях, виховаНН1 1 на­ ІВЧШНіІ КІОму.нkт:І.в, У'СіХ

11ВаРИ!ШІИІdв,

в

робот!

з

комсомолом.

Молочна . цроду•К'ГИВНа

нається

з

високо­

корова

добре

nочи­

вироще­

них

теляm ,

телиці,

ля.

В

закладається

ннх

ПЕ!(ршооснова

нете­

цього

важ­

ливого фаК'Тора. А в нас для' поnоВ'Неиня дійного стада ферми здеб1пьшого одержували

:нетелей

сnецtалі:юва.ноrо

Із

радгосnу

ражі

наголосила

член

сnрави

взагалі у більше

у

країні.

Треба

гласності.

уваги

Необхідно

nеребудовуватися

-

наnрямках,

нам

в

усіх

додала

те­

На зборах комуністи згадали й про nІдготовку т.варИНІНицтва до зимівлі. - Незабаром доведеть­ ся ПЕ!(рЄІВОДН"І'И худобу З таборі'В на стІйлово-зимо­ ве утрнмаJІНЯ, а корівни­ ки. телятники та інші nриміщення повнІстю готові, висловила галЬІНе

не за­

незадоволення

майсте:р

машннного

ня корів М. ЦЬОМJУ

Н.

З!На'ПІа

доїн­

ГННТІ. У

ДОЛЯ

ВИНИ

виконроба І. П. Лазорен­ ка, ·всіх будІ:Вельників. ВІдвеvnсть риса су­ часностІ . На зборах був тшож nідданий критиці за

несумлінне

-виконання

обов'язків

кому­

ніст В. Ф. Красі'Н. Лабо­ ра,нтка

Н.

nорушила

А.

Тимоні.на

питання

про

дІдвищеаnrя вІдnов1даль­ ност1 за якість молока, а

'комуніст ренко

М.

з

М.

Гонча­

тривогою

гово­

рив про послаблення nле­ ·мІJнної , селекційної спра­ ви у тваринництві.

Хіба бу де висока '~~РУдова дисциnліна і по­ рядок у тому колективі, де

часто

міняються

ке­

ріВНИки, з болем у серці говорила майст~ МаШИНІНОГО ДОЇННЯ КОріВ О. М. Ширяєва.-А в на­ шІй бригщді саме так. На мою думку,

це

1

стало

у

велИ'К'Ій мірі причиною того, що наша бригада відстає . СлІд краще до­ бцрати ка•дри, а не тасу­ вати їх, як карти .

щО

не вистуn. то нове

nитання.

нова

неви­

р!ШеtНа nроблема у тва­ ринництві. Про розв 'язан­ ня

їх

говорили

зоотеХІНік

А.

головний

М.

Литов­

ченко, головний еконо­ міст І . І. Ппюта, секретар nарткому радгосnу В.

Тетянич. визнавши

своr

ки,

ЗУПИНИЛИСЯ

ІІІОНИ

тому.

М.

По-партійному n,рораху;н­ На

що робитимуть для

поліnшення ринництві,

сnрав у тва­ піднесення

його цродуктнвності, для виховання людей. Вміти переконати,

повести

за

собою от чого чекають люди від партійця. Саме на цьому особливо наго­ лосили виступаючі.

А.

ГАВРИЛЕНКО.

для

керу­

І.

начальника

Тка­

уnрав­

Немає сумніву. що план

ЛІІЕР СКЛАДАЄ ЕКЗАМЕН ПОВАЖАЮТЬ трудівники Дмитровича

свого

Кудренка.

птахорадгоспу сСе­

директора

Володимира

йдуть до нього всі з від·

критою душею. З ним радяться робітники

1

спеціа­

1

лісти в усіх господарських сnравах, а часто

в сі­

мейних та nобутових nитаннях. Таку велику довіру людей керівник госnодарст­ ва заслужив своєю сумлІнною працею, чуйним ставленням до них. Уже двадцять вісім років nра­ цює вІн на керІвних nосадах у нашому районі. Тож добрим словом відзиваються про нього не тІльки в Семиnолках, а й у Калиті. Бо якого б напрямку за сnеЦІалізацією не було господарство­

молочного, nтахІвничого, картоnлярського, В. Д. Кудренко вміє так повести трудовий колектив, щоб досягти не тільки nланових nоказників, а йти поnереду в цій галузі. І в період застою він не

наданнд:

nослуг

населен­

сільськогосподарсько­

гаража для сво-

го родича) тимий.

неприпус..:...

-

"!

Я не доnускаю думки, що товаришІ Ткаченко ,

Буря ков 1 Ярмола обійш­ ли закон . Але те, що во­ ни

порушили

nринцип

соціальної сnраведливостІ, не

викликає

ніякого

ніву . Якщо

сум­

ж колектив

О.

М.

Гаврилова

корес nондент газети не nраві, nроnонуємо. зустрі­

1

бути тісне nриміщення старої лікарні. ·

nеред

картина :

очима

на

дитячоІ

інша

сПорудженні

лікарнІ

не завозятьсЯ цегла, роз­ чин, сходові марші, сто­

лярні вироби. Росте невдоволення ко­

лективу .

Хто-хто, а буді­

вельники

ясно

уявляють

собі той неминучий аврал nеред здачею, коли нині­ шні просто'! будуть вихо­

дити для них боком. Ад­ же взимку і вікна

ки над « і». Тільки місцем з'ясування стосунків має

мулЯри

бригади О. М. Гаврилова тиняються без діла в потрібній кількості сюди

мурування

і

лідером

рудженні

Іть

пІд розшивку не зробиш.

визнаним

ше за рахунок лишк ів. А коли . найважливіший для міста об ' єкт дитячу лі­ карню не забезnечено найнеобхіднішим, вІдволі­ кання будматеріалів 1 то­ дей (та к , муляр Є. П. Ярмола з бригади О . М. Гаврилова, маючи лікар­ няний , трудився на спо­

тися і розставити всі крап­

вав на хліборобській ниві. . АналІтичний природний розум, щоденний пошук нового, nрацьовитість 1 nовага до людей зробили го виробництва. його за роки роботи нагороджено орденами Жовтневої РеволюціУ, Трудового ЧерІІо­ ного Праnора, «Знак Пошани• та медалями. Він

npo:e

ню по будІвництву садо­ вих будиночків , гаражів трест виконає. Тільки сто­

стояв на місці, не вичікував, а наполегливо працю­

директора

Так-то воно так,

виnиска матеріалів сво 1м nрацівникам nовинна nро­ водитися за рахунок і ли­

бригади

ли.

миполкІвський•

лятниця.

муляр

ління виробничо - техно­ логічно'і комnлектації Л . П. Бурякова та Інжене­ ра з nобуту І . О. Ярмо­

радгосnі,

nрид-іляти

зводяться

ченка,

КПРС Ю. О. Богатирчук . - Мало інформують нас про

Говорить

Косовський,

ючого трестом В.

у

людей,

своїх

нас.

радгосnу

виховання

І.

ни себе називали, забезnе­ чена .. Чи не тому, що га­

Рома­

Недостатньо nрацю­ партбюро, комуніс­

-

сnраві

нього року від кожної ко­ рови одержала по 3219

П.

А цегла яка! Марки не інакше, май­

БМУ-35 тресту «Бровари­ промжитлобуд». Так, і цеглою, і розчи­ ном імnровізована брига­ да «шабашникІв•. як во­

ненко .

для

ЗвичайІю, були і усnі­ хи в партійців. Так, май­ стер МаШИІННОГО ДОЇННЯ корів Г. І . Шамриленко за вісім місяцtв ниніш­

П.

зоотехнік­

П.

швидко.

же з заздрістю

ви. І передусім нам. ко­ мУJН'І.стам, ·необхідно по­ дбати про це, сказа­

в

вІдставан­

вирощу-

бе. Слід тІльки створити для цього в1дnов1дні умо­

вали

подолання

1\реба

ся

вати нетелей більше у се­

робоТі, невн;рішенІ проб­ леми, що треба. робити

ня,

вставляти

-

не­

nродуктивна праця. Ось чому зрозуміла Іх образа , що саме в цей час, коли у них вимушений «пере­ кур•, в іншому місці вдо­ сталь матеріалів.

Н..

ЧЕМЕРИЧЕНКО.

.

Від редакціі: Цей матеріал був наnисаний на nочатку вересня. Тоді виконливо

все

nояснюра.іJн.

наводили безпіч об'є~тив­ них nричин, обіцяли · до­ кладно розібратися в пре­

тензіях і запитах - робіт­ ників. І врешті-решт за­ певнили nростоїв

редакцію, що вини постjіча­

з

льників на об'єкті бІльurе не буде. 1 що ж? Тиждt,Ііь тому на сnорудженні л і­ карні знову були nеребої з

цеглою,

нині

немає

nа­

СьогоднІ у nтахорадгосnі йде велика перебудо­ ва. Це nодолання багаторічного відставання у ви­ робництві молока, врожайності зернових та кар­

розчину потрібно на га­ ражІ Не зрівняти ж з nо­ требами дитячої лікарні,

нелей для nереНІрить ... А як же гаражі , сnита­ єте ви. Загадка для про­ стаків! Звичайно ж, сто­ ять, як ляля. І ще одне. Після виходу з лікарняно­ го Євген Ярмола чомусь

тоnлі,

- довелося nочути від спеціалістів тресту.

бригаду .

доnущене

у

минулому

колишнім

імені МІчуріна. Але, напевне, дова відбувається в свІдомості що nідк.ріnлюється сумлінною сnособом життя. З допомогою

радгосnом

найбільша nеребу­ трудівників села, працею 1 чесним nартІйноУ організа­

ції госnодарства його директор усnішно складає екзамен на лідера колективу в цей відnовідальний період. У Семиnолках

вже декілька років тому заnро­ ваджено сімейнd nІдряд у птахівництві , що nри­ несло високу економічну результативність. У ней­ мовІрно

короткий

час

досягнуто

Та скільки там того

-

заслужив вдячнІсть сільських трудівників.

подвоєння

надоїв

молока від корови, врожайності картоnлі. У цих показЦJІках практичне здійснення задумів ке­ рівника госnодарства і творча nраця робітників та сnецІалістІв. Н:астуnного року трудівники nтaxopaдrocny ма­ ють на меті значно перевершити n'ятитисячний рубіж по надою молока від корови, добитися вро­ жайності зернових ЗО центнерів, понад 250 цент­ нерів картоnлІ з гектара. У nтахівництві давно йде усnішна боротьба за досягнення рівня світових стандартів .

І вірять у ці досягнення люди, бо в них є зрілий лідер й ініціативинй трудовий колектив. М. ФЕДОРЕНКО_

На фото: В. Д. Кудренво на просиному попl.

не

nовернувся

в

Невже

свою

совісно? -

ХОЧ ЛИСТ І НЕ БУВ НАДРУКОВАНИЙ Житель смт. Калити В. Г. Єньков в листі до

печення збереженості гро­ шових цІнностей . Ниніш­

редакцІІ

запитував,

яка

нє

прн'ІНИа

перевесеІUІя

кон­

тори радгоспробкоопу а Kamnи в Семипо.пки, 1 від ІменІ мешканців селища висловив поб~я, ІЦоб П було повернуто назад. На цей відnовів

лист редакцІУ

голова правління

райсnоживсnілки В. І , Гу­ зенко:

розміщення

Калитяf{сь­ кого радгосnробкооnу бу­ ла nеренесена в с. Семи ­ полки в зв'язку з аварій­ ним станом будівлі, в якій вона знаходилась в Кали­ ті, й неможливістю забез-

в

торговельнІ'ІХ пt.цnриємств І організують доставку

товарів в смт. Калит1 ди­ ректор куща В. П. Дмит­ ренко

Г.

та

А.

товарознавець

Христинченко

керівництвом

по торгІвлІ

« ... Контора

контори

Семиnолках дозволяє nро­ водити інкасацію грошей. Контролюють роботу

nід

застуnника

Н.

Д.

Бога­

тир.

Остаточно питання

про .

місцезнаходження контори

Калитянеького робкооnу тись у

радгосп­

буде вирішува­ ли~топадІ 1988

року ».

В БРОВАРАХ розnоча­ лися роботи по створен­ ню центральноУ площі . Згідно з генеральним планом будівництва на Місці

nам' ятиого

«Літак•.

знака

присвяченого

воїнам Другоr повітряноУ армії, буде встановлено пам'ятник В. І. Леніну, а сама площа на кілька років nеретворюється на

будмайданчик. з цим літак ся nеренести

В зв'язку пропонуєть­ у парк Пе-

ПЕРЕНОСИМО ЛІТ АК ремогн.

Місце для його

встановлення

на

ральному планІ розвилка

двох

nішохідних

він

буде

гене­

парну

--

основних

алей.

Тобто,

знаходитися

шляху nроходження

на

відві­

дувачів по центральній але'! від арки до пам'ятия­ ка воІнам. загиблим уВе-

,

щеназвані керівники nере­

ликій Вітчизняній вІйні. Таким чином, буде досягнуто композиційно!

вовують його назву. Якщо ж у когось з цьо­

єдності

зиції .

сnоруд

(алея

Героїв, фонтан і факел Перемоги, пам'ятний знак

сЛітан• ),

що

го nриводу є ласка ,

ти

інші nропо­

Повідомте, в

-«Нове

редакцію

будь газе­

життя ~ .

най­

більш образ

повно створюють саме парку Пере­

моги і

тим самим вмоти-

О. КУДЕЛЯ, головний міста ,

архітектор


eoooooмoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooeoetoooooeooooootoooooooooooooooooooooettttttooooooooooooooooooooeoooooeeooooeeooooooooooooo~мм~~~

.нове

7 ЖОВТНЯ 1988 РОКУ

життя

сторінка.

3

:oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo~oooooooooooooooooooooooootttttttooootoooooootoooooooottttttoooeotoooooooooooooooooooooeootootoooooooooooooooooooooooooмoooooo~

Село без майбутнього 1 1. не збираюся

драматязувати ситуацію.

н

блем нагромадилося і в побутовому, і в медично-· му,

і

в .

культосвітньому

обслуговуваннІ,

і

в бла-

rоустроІ 4:ела... Словом соціальна сфера шку-

нення на практиЦІ своїх закріплених діючим законодавством

жень .

повнова-

Він

найчастіше

виступає в· ролі прохача, задовольняється общян­

того. щоб бути першим ПОМІЧНИКОМ М. І. Дем'ян· чука

завжди

взявся

на

тернторії

кн

nІсля

тупу

тнльгає в Бобрику на оондвІ ноги. І це в час, коли на календарі завер-

ками дирекції радгоспу, оомежується розподілом куцих фондів на будІ·

п'ятнрІчкw,

ні

Село

ську, Генеральний сеире-

ІІнкоиком

ну сферу

4:ЯЧі штук пІно-бетону, 2 тисячІ штук черепаш-

своІх

що краплІ в морІ: тільки

в

віть

неозброєним

оком.

поступово

старіє.

Ну що, здавалось би, чотири неповнІ рони для нашої

швидкоппииноІ

tc-

торіі? Мить І не більше.

А для бобрнцькоУ д.tйсиос-

ті вони

до

вже в недалекому

май-

бутньому.

А ВТ і М - суд і ТЬ сам і · з 1985 роном населення Бобркка Порівняно

зменшилося

на ЗЗЗ

чо-

ловtкн. І що найбільше хвилює це зменшення молодоі змІни сьогоднІшнім трударям. У селІ нині пише 440 дітей ві-

час,

в

коли,

Краснояр-

фактором по-

ступальноrо руху.

Х

якІ.

вирішувати

в

рІк ХІІ

тар ЦК КПРС М. С. Горбачов назвав соцІаль-

про-

І труднощІв.

доведеться

третій

виступаючи

ще один крок

-

нагромадження

блем

wується

вельні

матеріали.

райвиконкомом. І хоч

цього

року

розподІлнв

понад ЗО ти­ сяч штук цегли. 1,5 ти­ нина.

але

згідно

ОЧ ГІрКа,

видІле­

цієї

кІлькостІ.

заяв,

в цих матерІалах чі(!) більша.

зате правда

дять

Н А

мою дУмку, вина за це nовнІстю ляrає На ВНКОНJ(ОМ СІ.ІІЬСЬ· р

коІ ади народних депутатІв 1 адміністрацІю

радгоспу «Бобрицькнй•. чнІ виробничІ підроздІли розташоваJ:Іі на тернторіІсела. НІхто не буде заперечувати: У Шевченко-

потреба

утрн-

От І вихо-

зачароване

коло:

ком до

15

таки

років.

ніж

1~85.

у

на

радгоспІ. юнаків І

дівчат не приваблює ро­ бота в селі. Лише оди­ ниці внпусиникlв запи­ шаються тут. А решта ... Решта молодоt сили маг­ нІтом прнтягуІОТь під­

приємства· Броварів, Кн­ єва з Іх восьмигодинним робочим днем, ЧJ1сленнн­ мн

кінотеатрами,

мага­

зинами, розвинутою сфе­ рою сервісу. ЮнакІв t дІвчат вони

можна

зрозумІти:

хочуть

трудитися

там. де І для праці, і для задоволення соціально-по­

бутових,

духовних

потреб

створено

всІ

умови.

кому

тодІ

виконувати

ж

Продовольчу

в

ну намІченІ в лексі плани? закривати очІ міграЦІю,

А

програму,

перетворювати

практи­

агрокомп­ Тому-то на таку

замовчувати

складності, як робили це тривалий ча.;, ми не мо­ жемо,

не

маємо

права.

Т А хто ж усе-таки винек,

ють

що

батьківські

курсуючи

чора

.ПР

діти

за

.-

кида­

гнІзда,

щоранку-щове­

маршрутом:

залізнична

се­

зупнн-

. 'ка?

Якщо спj)Ощено, ·. · винна школа, бо

то не

змогла виховати в nідро­ стаючого покоління лю­

бові

до

ської кий

вий.

сІльськогосподар­

професії. пІдхІд .....

Давайте

корінь.

Але та­ поверхо­ глянемо в

Яка перспектива

чекає на юнака чи дів­ чину по закІнченню шко­

ли в рІдному селІ? Ро­ боту Ім, звичайно, нада­ дуть. А як же бути з ін­ шими

складнииамн

пов­

ноцІнного життя? Житла в Бобрику майже з де­ сяток

років

радгосп

не

будує, а на квартирному обліку не рік, не два стоІть 15 сІмей . У мага­ зинах не те що на дефІ· цити. навіть на товари першої необхІдностІ не завжди розживешся. На­ вІть баня , без якої сьо­ годнІ

важко

уявити

су­

часний населений пункт. ось уже тривапий час споруджується

пише

на

папері.

Перелік можна продов­

жувати.

бо немапо

Зно·

ву дрібниці? Ні. це вже бе,зпрннцнпнІсть депута­ тІв. яка криється в їхній байдужостІ до турбот од·

иосельцtв 1 невміння ди

вnливати

на

членів.

Та й не цьому

на

тІльки

вина.

сесІях

нІв

думці,

орга­

ловив себе на

що

не

їхня

Буваючи

сільських

влади,

тати

Ра·

окремих

нерідко

знаІОТь

деnу­

основ

де­

сновок

а зводити йоrо забудовннкам самостІйно немає чоrо.

Не <:кажу, що иннІшнІй голова сільради М. І.

Дем'янчук не вболіває за долю села. йоrо соцІ­ альний розвиток. Тут він стоІть значно вище сво­ Іх попередникІв. Одни

наnрошується

сам

про.

нtше

задовопьннтм

треби людей.

*

Але

nо­

то

все у Шевченковому. В Бобрину ж, повторюю,

житлове

те

соціаль~

культурне

будІвництво

практично

не

ведетЬСІІ.

Тому. коли на ради,

на

валоса

го

сІль·

cectl

виlй

обrоворю.

питання

житлово­

бу дІвннцтва,

директор

радгоспу

депутат

І.

Стасюк

сnробував

лювати

картину

ми

фарбами,

nрисутніх,

І.

нама­ рожеви­

більшість

чесно

кажу­

чи, засумнtвапа~я . в його словах. Так І х"ЬtІлося 6 депутатам

повірити

Івану

Івановичу. якби не знали вони

реальноrо

справ. Того, що на рік на будівництво ла

заплановано

стану

1988 жит­

видІЛити

лише 12,9 тне. нрб. та ще на продаж будинків на ПіЛЬГОВИХ УМОВаХ ТИМ, хто тривалий час тру­ диться в господарстві,­

ще 25 тисяч. Суми, як бачимо, катастрофІчно малі. Керівництво рад­ госпу тІшить себе солод­ кими мрІями про май­ бутню вулицю із 14 бу­ динків саднбноrо типу в

Бобрику. Та копи вона ще буде? Темпи роботи зlбраноІ нашвидкуруч бригади, м'яко кажучи, черепашачі. Зведення будинків і якІсть робіт не

витримує

тики.

нІякоІ

Після

кри-

«якІсного

труда» будІвельникІв, якими керував спеціаль­ но закріnлеІfнй за цим

об'єктом ви~онроб, льох поблизу одного з будин­ ків заваливсЯ. А про яні зручності дnfl майбутніх мешканцІв може йти мо­ ва, якщо оnсjлення в

будннк~х nІчне?t Ще один намір

цих

nередбачено

момент.

адмІнІстрація

rосnодарств

вартий. цим

Але

не

проблеми

вичерпуІОТься.

Бракує

Миколі

виконкомом

сується

мови,

Це

теми

бо

ше,

теж

сто­

нашоІ

роз­

чим

не тІльки

вирІшити

Бобрнка.

можна таке

назрtлі

питан­

питання.

до­

зволила б зняти житлову проблему з порядку ден· ного. Але й це ще тіль­ кн nлани, бо документа· цІю буде виготовлено

ТІЛЬКИ В 1989 році. д що ж виноином сільради? Він теж пони що не зайняв чІт­ коУ позицtІ щодо здtйс-

на почат­ жите­

на

своєму

методом

за

народ-

ноІ будови комппексноnрнймального пункту.

намІрами.

про

ремонт

вестн

парка

по

nрийому скпотарн, а завІ­ дУЮЧІй кпубом К. М.

Скоробаrатьио

півроку

ходити, щоб nровели ре­ монт в будюшу культу­ ри, благоустроїли гро­

мадськІ

мІсця.

виконком

Покц

тягне

що

вІз

ро­

боти в один бІк, а дирек­ цІя і профном радгос­ пу в інший, керівин­ кн районних установ t органІзацІй в третій. А депутати, які б мапи бути ядром усlєІ роботи, займають нейтральну по­ зиЦІю І сnодlваІОТься, що

мІ

маІОТь

ак­

свІдо­

входити

до

складу Ради. Бо для ок­ ремих Із НИНІШНІХ об­ ранців депутатський обо­ в'язок ки до Таким

явно жі-мо.

зводиться відвІдання депутатська

не

пІд

Я'Ка,

тіль­ сесІй. ноша

силу.

Ска­

приміром,

якщо

на

ко­

ад­

ресу nрацівників торгІв­ Лі внеповлюється стіль­ кн nретензІй, а рада ве­ теранів,

cli

як

сназав

на

УІ rолова А. А.

ce-

Мов·

ча11, 'І'ричі заnрошуючи на своІ засІдання нерІвни­

кІв Бобрицького радгосn­ робиоопу. так І не поба­ чила Іх жодного разу. А як

можна

зрозуміти

до

І

залишилася

тих

глухою

nоодиноких

зак­

ликів депутатів зробити щось для самих же себе.

т

А хіба тІльки КПП? В усього · села не знайшлося людей, щоб встановити

ло

паркан

навко­

кладовища,

мІсця,

яке має бути святим для кожного Із нас! ВиннІ знову

що

Тільки

авторитетні,

так

ж

не

таки

депутати.

будять

вони

свідомість,

люди:

нІсть зменшення в на· ступному скликанні кіль­

ІнЩІатнвнІ,

КПП

люд­

не

ве­

дуть за собою. А люди є

•дядя• за них не зробить. Тому, ма­ буть, заслуговує на ува­ гу думка про необхід­

тивні,

залишипнея

1

На місці

ВІЛЬНИХ rюмtчннкlв. Ос­ новна ж маса бобричан

ську

А

справді

так

ВИКЛИКОМ ГрОМаДі СТОЇТЬ лише фундамент плід праЦІ М. І. Дем'янчука Та КіЛЬКОХ ЙОГО добро­

бо

Все зробить «ДЯДЯ• •••

кості депутатів.

міри

чле­

на виконкому А. М. Да· раrана, котрий замtсть

іншІ

одним

їх

ніхто

затишніше,

не

просто

-

турбує,

зневіри­

лися в тім. що ЩОСЬ ЗМІНИТИ .

можна

На стрижень сьогод­ нішніх суперечностей можна нанизати й інші приклади благодушшя, черствостІ. байдужості. ВсІ вони штрихи до КартИНИ

застій

ентузІазму

можна

го

f<ОМСОМОЛу,

свою

J>оботу.

тематику.

Якщо КПРС

1.

літичний ду,

може

ву

виборному

акт"­

апарат?

Чи

7.

справедливе

твердження.

що

поколІн­

ня 70-80-х років <<Загублене>>? 8. Госnрозрахунок молодь:

надІї

і

І

тривоги.

«МодернІзаЦІя

9.

-

ком­

сомолу~ чи потрібна вона, в чому П суть, що спроможна змінити?

по­

10.

наро­

ідеал,

-

авангард

чи

Скажи.

хто

ПереліченІ

комсомол

твій

я скажу ...

І

теми

мо­

гардом молоді? 2. Чому неформальні

жуть змІнюватнея в за­ лежностІ вІд бажання членІв· клубу.

nІдери

І

малів»

далекі

повнення

стати

полІтичним

лідери

аван­

~нефор­

від

комсо­

мольських сnрав? 3. Чи бюрократ

сомол\.

його

причини

наслідки.

5. нить

ЗмІнить чи Закон про

вІдношення як

до

не змі­ молодь

до

Свої пропозиції

ВЛКСМ

ту

І

до­

зможете

по-

за

адресою:

вул. Київська, лефон : 4-24-25.

ІЗ5,

запрошуємо

орrанІза­

ВсІх -.ленІв

те­

волІткпубу

на

ціІі:не засіданнJІ, яке вІд­ будеrься 12 жовти• 1988 року о 17 rоднні J відео­ салоні кінотеатру •Про­ метей•. його членами можуть стати всІ бажаю­ чІ.

громадсько-попі­

Рада МІСЬКОГО ДІІСК)'· сІйного аоліткаубу

тичної органІзацІї?

6.

ви

відомити

той,

хто добре знає закони і положення. неухильно до­ тримується Іх у своїй роботІ? 4. Комчванство в ком­

Чи потрібен апара­ виборний актив? Чи

•Позиція•.

У формувальників-рік новий Нов01р1чні воnнl загорІ­ лися на ялинці форму­ вальниJ<ів цеху М 3 за­ воду будІвел-ьних кон­ струкцій. 5 жовтня вони виконали рІчний nлан.

виготовивши 25 тисяч 700 кубометрів збірного залізобетону . Особливо теплих слів заслуговують

бриІГа:ди

передовІ

М.

С.

Ващенка

користогуватимуть його Аа будівництвІ Сумського територІального

радян­

сько-польського

nІдnриєм­

ства

<< Головінтернафто·

буд>>,

яке

споруджувати·

ме польська фірма «Енер­ гопол>> ,

денні

а

також

на

зве·

експе-риментально·

го заводу Інституту мате­ ріалознавства АН УРСР та інших об'єктах.

Б. ПОЛІГУШІ\0.

та І . М . Баранюка . А ви·

Бобркка

з'явл.яться,

му­

сять з'явитися свІтлі де­ талІ. Інакше · бути не мо­ же. Але наближення дня залежить

Із випередженням

-

назвhтн

нинішній період в історіІ села. Та не може так тривати довго. Хочеться вІрити, що на картинІ

від

тих,

хто живе А nрацює сьо­ годнІ. ВІд виконкому. де­ путатів,

при

потрІбен

СЬОГОДНІШНЬОГО

ось як

нового

нав­

системі nолітос­

Всім бажаючим взяти участь в робртІ клубу пропонуємо обс у днти йо­

Бобрика, який nереживає не кращІ часи. Застій дій,

в

створений

продовжить

проголосували

зведення

нового

МіСЬККОМІ

року

Бобрнка

почат.ну

ція•.

стІльки

харчуванню,

здача

Ще

З

чального року комсомольської

віти міський політичний дискусІйний клуб «Пози­

активність

минулого

ДЛЯ ДИСКУСІЙ

а

Минув рІк. але добрі на­

розмов

ТЕМАТИКА

пунк­

ня. Була б така одно­ етайність, не довелося 6

рад·

динок.

населення. ку

сході

активу

Фото В. ОНОПРІЄНКА.

обминути

соціальна

настир­ з допо­

Має

спорудити в Боб­ 16-ивартнрниА бу­

як

Лі

деnутатів,

даІОТь молодим водіям.

дІятимуть

й інших населених тів Броварщнни. й

зустріти на Інших завантаже­

них овочами. Працюють Василь Трохимовн• Герус та Микола Мнкнтовв'І Тарасенко 1 радгоспІ «ЛІткІвсь­ кнй•. Свій баrатиА життєвий досвід настuнІІІСJІ ІІере­

обранцІ, тнм швидше 1 в усій повнотІ розв'язува­ тимуться проблеми жит­

Не

можна

предметні­

уміліше

тя

стажем

ведеться

формально.

Іванови­

чу усвІдомленоІ ливостІ, вміння моrою

чоrо

ристь вІд ~бурхпнвоІ дІ­ яльностІ• комісlІ по тор­ rівлі й громадському

rоспу рину

якоrо

них

Цих водіїв із 35-рІчннм

не тільки на дорогах нашоrо району, а й широтах иашоІ краінк на uтомобілях,

собою: навчання депута­ тІв і голів nостійних ко­ мІсІй сільвиконкомів рай­

В АІК О?

жити

ситуа­

Ція, копи· тlп~кн одиницІ молодrх '{!Юдей прац~<>­ ватнмfть у Бо на сьогоднІ

Круковського.

увагою

МимоволІ на­

скластися

райвиконкому

Г.

ж

прошуЩ~я висновок: при таіf}іх темпах через якихось 7-1 О років може

вне· заступника

путатської роботи. своІх обов'язків. НІхто Іх цьо­ му не вчить. Тому й ви­

76

тому

тіль­

радrосп житло не будує,

ч о и' :;в~&~іі~&,;·tііі"У

мєнщ.е.

усьому. порядок

школи

сесії

голови

А.

в

критичного

на

але те, що в ~організмІ~ Бобркка з'явилися симптоми тривожної, з 1южним роком прогресуючої хвороби; видно на-

і

наводити

иерІвнииtв

рад­

госпу ~ Бобрнцьинй•, усІх мешканців села. Не вІ·

В рахунок другої дека­ ди

жовwя

почав

вати

колектив

цеху

заводу

го

машинобу дування.

надплановому

З

рахунку

майже

70

тисяч

ванц1В .

Тут в-Ідмінно тру­

карбо­

диться бригада машинно­ го формува!Ння чавунного

литва Володимира Івано­ вича Артемчуиа. В І.ІНднвlдуальному суперництвІ

зруйнованими батькІвсь­ кими гніздами. Хіба не так. бобрнчанн?І

нов. Павло Замковий. ДбаЮть в

НЕБРАТ,

ливарного

торговельно­

початку року на його по­

рю, що хочуть. вони ба­ чити Бобрнк селом із

В~

працю­

Анатолій

внеоку

трудовому поnереду

Якович

Мали­

Лрнгорович цеху

l

про

ефе'ктнвнlсть ви­

робництва .

Адже

завод

nрацює

в

нових

умовах

господарювання. заnропонували

УмільЦі

розппавлкr

вати чавунні заготовки у печІ меншоІ потужностІ. що дає велику економІаса енергетичних ресурсів.

Із випередженням гра­ фіка трудиться І колектив меха;нічного цеху, який має

на

своєму

понадпла­

новому рахунку сяч карбованц1В. жаючи

на

труднощі

сировиною.

воду

9

колектив

виконав

мІсяцІв

ти­ Незва­

85

з

Із за­

завдання

усІх

тею::.;о­

економlч-них показників. В. ЮРЧЕНКО, начальяин

ВІДДілу.

ПЛаНО\'ІОГО


eeeoeeeooooooeeooooooooooooooooooooooooooooooooooooooeoooeooeeotoooooooooooeoootooeoootoooeooooeotoeooeeooo~oooooooooooooottoooeoooeoooooeooooooooooeooooooooooooooooo~oooooo

4

-+

нове

сторінка.

життя

7

ЖОВТНЯ

РОКУ

1988

)OOOOttOOOttOOOOOtttOOOOtOttOOOOOOOtOttOttOtOOttOOOOOOOttOOttttttttOOOttttt.ettOOOOOOOtttttOOOOtttttttO~OOOOOOOOOOOOOOOOOtOOtttttttttttOtttOOOOtOOOOOOOOOOOOOOOOOOttOOOOOOt•

Право

кожноrо

з

нас

СОНRЧВІ

nри

найnерwій необхідності одер­ жувати квалІфіковану ме­ дичну

доnомоrу

BITAHIIR

rарантоване

Констнтуцісю країни. І nрн всіх наwнх бІдах в охоро­ rорднмося

Лornrиx і рідних Володимира Корнійовича · та Любов АркадіІнну САВИЦЬКИХ вітаємо з золо­

А якщо траnитЬСJІ біда... 3а­ nам'JІТаІІСЯ амепів одноrо

тим весіллям. Бажаємо вам тепла, посмішки, світ­ ла. Нехай і в подальшому житrt осінь дарує

оцІкиІІ

й -незгоди.

ні

здоров'я

ми

цим. Добре, копи прекрасноrо

все добре.

пІкаря,

ІІІJ'КРІІТТJІ

в

який

ясну nогоду, тихим вітром відносить ·Від вас печалі

центра­

пьній рамоннІй пІкарнІ реа­ німаціиноrо віддІпеннJІ ось

.. тепер,

так:

СJІ

біда,

копи

•мжнвання

ний:

в

JІКЩО

Діти,

йдеться

пюдннн,

внуки,

родичі.

~~~~~~·~~·~·

трапмть­

про

впевне­

реанімацІйному

•ря­

тують•.

Наш шаховий KJІJd

Перше знайомство з ко­ лективом відділення від­ булося чотири

роки тому.

в перші місяці його ста­ новлення. Всі ці роки очо­ лює відділення досвідче· ний анестезіолог - реанІ­ матолог Володимир Воло­ димирович Арутін. Що . змінилося за цей час?

ПЕРЕВІРТЕ ВІДПОВІДІ .Ni1 1. В. Чепіжний, еДі Швальбе•. 1972 р., 1-й

приз. 1. Фх2? з загрозою 2. Нж4Х: 1 .... Нрд6(Т:Ф), Rpc5, Т : д2, Т : ж5 2. Rc4, }{ : д7, Rec6, 1. ...х6!'; Re6X - але 1. Фж11 з новою загро-· зою 2. Re2X-1 .... Крд6,

Що лягло в основу робо­ тн колективу в складний період перебудови су­ сПільства1 -Характеризуючи кіль· кісний аспект, зати, що штат

уномплектований, роз­ повів лінар Володимир Миронович Боднарчук. А

це

дев'ять

ЛІкарів,

є

потрібні надрн середнього персоналу,

санітарок.

Функціонують ліжок.

всі

Що за

-

Креб (Т: ж1), Т: д2, Т : ж5 2. К : в5, Ке6, Кс4, Кдс6Х. NJ 2. Я. Владимнров, ІХ командна nершість СРСР, 1975-1976 рр., 3-є місце. Ілюзорна гра

слід ска­ повністю

шість

.

цією циф-

рою? Це означає, що тана Іх кількість забезпечує потреби населення району в допомозі, яку подає наше відділення. Якщо говорити nопулярно, то реанімаційному ·сдістаються» найважчі хворі. Про це говорить , і сама назва його, що в перекладі з латинської оз-

-

Вони повертають

_... е5, фж, Rpe5 ФфЗ, Фе4, Фв8Х; Імі­ тації розв'язань 1. фж? Rp : ф5, еф 2. Фе4, Фв8Х -але 1.... Rpe51 і 1. Фа5? е5, фж 2. Фд2. Т: ф6Х 1. 2.

снкаціями почали застосовувати гемосорбцію і уль­ трафіолетове оnромінення крові. До речі сказати, апарат УФО серед район­ них лікарень області має тільки наша. Та й по суслова, творчо мислячі. І ється. Але ж самі лікарі ті такі реанімаційні від­ В. І. Петренко, і В. М. відділення кажуть так: ділення є тільки в окре­ Боднарчук, і В. В. Ба­ «В реанімаційне не ротра­ мих з них. Це відзначають бак. і В. В. Гурина, й nляють люди випадкові. і колеги, · які побували Е. 3. Шапіро. До таких А тих, хто приходить сю­ у нас в гостях.

-

але 1. рішення-

шиття

начає «оживлення•. Ліку-

ди,

ветерани з повним nравом

Та якою б досконалою

відносять

і

молодих

тримає

справді

ванг) е5, фж 2. Фх6, Ф: ф6Х і 1 .... Креб, х2 2. Фв8, Ф : х2. У формі мередlта

жують і важких післяопе-

раційних хворих. До того му медицини, логії ж

.Nil

реанімато­

ж, саме спеціалісти цього скаЗати, що робота анесте-

вІдділення

забезпЕ:~УЮТЬ зіолоrів - реаніматолог і в анестезІологічну до.\\о~оrу _ це nостійне напружен­ nри

оперативних

спе­

ки літератури вивчає, nереконлива nеревага

в:rручан-

нях, які

виконуЮ1:11t;Я у ня і ще раз напруження. ла б на боці останнього». нині залишилось. Доціль­ · · ,_ Ножен 3 них в якійсь мі- І в цьому також їх скла· ніше було б виходжувати Чотири роки СТРОК рі хірург і кардіолог, ану­ до ва успіху. важких післяопераційних ніби й невеликий. Але.; шер - гінеколог і nед!_: Але запам'яталося й ін­ хворих там же, в хірур­

Кдф2, Кф4Х. Стратегічна двоходівка

комплексу,

а

2. Ce4't. .Nil ~·

ред хворих, скажімо, після ж! життя і смерті, в ру­ тою знаходять себе на ін­ в ньому палат інтенсив­ тих же отруєнь. ках У лікаря так мало орі- ших постах. Що ж згур­ ної терапії. Отже, є над Успіху у значній мірі єнтирів-помічникІв-пульс, сприяє введення нових тиск, дихання-і швидко­ методів діагностики й лІ- ппинні хвилини, секунди ...

товує

хворих

з

гост· справі

рими отруєннями й Інток· в

люди.

а ,й

найширшому

День

був

сонячний.

nо-.л1тhЬ<>МУ

Він став почат­

ком трудово'і змІ·ни сту­ деmІ!в першого курсу Ни­ У,вського державного nед­

іІНс1'Нтуту

ім.

го

держплемзаводі

в

М.

Горько­

«Плосківський». «Прометей»

Табір

зустрів своїх

новоселів не тільки ТИНІНістю господарів,

Й

блаГОУС11РОЄНИМ

гос­ але

ЖИТ­

ПОСТВtВЛЄНі

знаючі

Перед

дня

біль­

незвичних

для

Але

ди

ва,

робітниками.

жвавлеІfНя,

на

зустрічі,

студенти

яке

Те

свІДчило,

готові

по­

панувало

що

виконати

пі:д

керІ:вннцтвом

ся

В.

М.

друИ&рu

чинку,

ньої

овочів

в

і

гос­

організації

вечори

Іхати

худож­

одне

да·рств

Ці три трудові тижні були для нас насиченими

одному

255020,

Це

в

Плоске,

передових

республіки, рівні

роботи

з

Відмінним

вступним

в

1

Настуnний

Київська область, м. Бровари, вул. І(нївська, заступника

редактора,

рру-нарНі:

Те4+1 фе

два

загрожує

Фд6Х. За­

3.

чорні

закрити

праг­

вилом

у

nункті ф5, однак їх обо­ ронний вал рветься в Ін­ ших місцях: 1. ...Тжб, Тхб, Фхб, СхЗ 2. Те6, Теб, ТеЗ, Те21 1 т. д.

О. Коробов, «Вол­

.Nil 8.

гоградская

правда»,

р. Задача має девіз «Останкінська башня• Розв'язує хід 1. Фв71 і на будь-який хід чорного

1967

-

короля бу де

.Nil 1987

9.

р.

задач

2. 0-0-01

В. Одна

Шиикмаи, з кращих

американського про­

блемlста.

Кр : а7 2. Тд8 Тд7 Кр : а5 4. Тд6 Кр : а4 б. Тдб Кр : аЗ 6. Тд4 Кр : а~ '1. ТдЗ Кра1 8. Та3Х. Але

1. 0-0-01 : а6 З.

Кр

тямущі розв'язУ'ВаЧІ знай­ шли в задачі по~Ичне рі­ шення: 1. Нрд2 }{р: а7

2.

Те1, і король

·матується

лі

«а»,

як

так

чорних

на

1

вертика­

на

восьмій

горизонталі.

.Nil 10. В. Савченко, «Шахматная Москва,-., 1970 р., 1-й приз. Не розв'язує 1. ТдІ? через'!. ... Нд2 2. Т: R х1Ф+І На перший

погляд,

змінює і

мало

що

бо з'я­

1. 0-0-0,

2.

вився НОВИЙ шах ... ав+. і не м-ожна

1. 1\р:

в2, Нрв1? Фв8+. R~cf]!. Але тепер бу-д~ неждаІmе: 2. Крс21 в1Ф+ 3. Кр~З Фв2+ 4. Крд3!, у третій раз вlдмовлюючнсь від узяття ферзя! Загрози 5. Нд7Х 1 5. Те1+ змушу­ ють ще однієї жертви ферзя, яку біл.t вже прий­

мають: 4. ... Фе2 + (4. ... ФаЗ+ 5. Св3) б. Кре2 фЗ+ (5 .... Нж3+ 6. Нрд3 Сф1 + 7. Т: С) 6. Кре1. Король повернувся до ви­ Хідного поля, ції чорних

але в nози­ з'явилася

«слабкість» поле фЗ виявилося блокованим. 1 після 6 .... Кд2 буде 7.

Кд7 + Кре4 ~- Сс2Х.

.Nil 11. М. Зlнар, 1988 рік. 1. а4 с5 2. Крж3t с4 З. Крф2! сЗ 4. Kpel! і

біJІі

виграють.

.Nil 12. М. Зіиар, 1988 рік. 1. х8ТІ Крв2 2. х5 аЗ 3. х6 а2 4. Та8 а1Ф б. Т : а1 Кр : а1 6. х7 в2 7. х8ТІ і білі виграють.

хо-

Жюрі конк,·рсу.

ІІОМІеР

г-азети

вийде

12 жоsrня.

віддіпу

партійноrо

-

154.

жмттJІ

._23-26; І

масовоJ

Індекс Друк

дру100ваиий

15.565

61285.

офсе'І"Ний.

аркуш_

ОбсJІr Тираж

примlрник!в.

--------------------:------------------- ..-. -- .......

4-04-81;

е6ласкоПі1

nоля,

хищаючи, нуть

дають ще

Редактер А. ВОЛОШИНЕИКО.

студе-нт.

- 4-03-76;

приз.

вільних

2.

Щлі

суперника

АдмLкІстраціи, . па·~\ЙННЙ та rrрофспт!J(І()ІВИЙ ІЮмІтети РЗ!ДГОСПУ LмеаІ ОО-річчя СРСР вис.пОІВЛюЮТЬ щире спІв­ чутrя ГОJІІ()ВИОМV осроН'ОМІУ ЛИСЕНКіУ Вооюди'МИРУ Юхи­ мовичу з приводУ тяжІЮІ втраrи сме~! ІЮrо матері.

на

якістю

Лоmинський,

Крд7

1.

королю

ЗАПРОШУЄ «КРИНИЦЯ• У неділю, 9 жовтня, ІВ п,рим1tценнl редакції газети сНове життя• відбудеться ЧЄІргове засідання лІтера­ турно-мистецького об'єдиан·НЯ «Нрини.ця». Початок о 12-00.

госпо­

де

дво­ три­

р., 3-й

відповідапьноrо секретаря, віддІпу сІпьськоrо господарства промнсnовості І соцІаnьннх nитань 4-02-12; вІддІпу пнстІв

-

-

гри матів,

.Ni1 7. Л. «64», 1972

4-04-61;

ІІіддІпу

Ілюзорна

сдз, ксв 2. Тс4, Т : д7Х. Калейдо­

А. КОЗПРИЦЬКИП,

ремі з них за працьови­ тість відзначені керlвни-

-

призи.

1.

: ф3,

культурою роботи стоїть турбота прu труд1вннкLв.

корисними. Хлопці й дівчата здружили.ся. Ок­

редактора

і

_фазна зміна захистів (в одному варіанті) 1 дво­ фазна змІіна г-ри.

всіх нас чека­

знову з

самодіяльності.

Тепефони:

Руденко

скоп зміни фазна змІна

ють нові турботи, навчан­ ня. А на наступний рік нам всім би хотілося при-

своє

відпо­

концерти

В.

. .. Не-. R: дЗ 2. е5, }{ : фЗХ; імітація рІшення 1. Фд2? з загро­ зою 2. Фф2Х-1 .... Не-, R : дЗ 2. R : фЗ, 1' : е6Х - але 1 .... С: дЗі і дійс­ не розв'язання 1. Тф7! з загрозQю 2. С : е5Х К

господарства.

Завтра

ВлаштовУІВали

АДРЕСА РЕДАІ(ЦІІ:

Адреса

1-2-й

гра

О. Усик. Я. Руденко, Я. Іванайда, С. Семенюк, О. Новохат, І. Рожнов­ ська, Т. Литвин, Л. Фи­ лимонова, В. Волощенко, В. Богатир.

1

Чер-

ІОНііасьного

цтвом

госпо­

урізномащlтннти

дискотеки,

ви­

c-RIOII8R жизнь• - ерми БРЕІВ&Рсного rородско. ГО ІСОМІІ'NІТ& КОМІМУНИ~ИЧЄСJООЙ nартии УкраинЬІ, геродсноrо и районного Советов ІІІS.~Н'ЬІХ депу­ таоrов КИІІІІВСк.ой обліаtстИ. (НІа УЩ)аИНСКОМ ЯЗЬІКе). ~да.к'ТОР А. ВОЛОШИНЕНКО. Г-азета ВЬІХО,ІІИТ С 17 апреля 1007 ГОа&. Jtнн вьrх-ода: В'І'ОРШІіК. сред~~~, пЯтІПЩ'ІІ. сvббота. ВJЮ8111Рс:•на

по

'дозвілля.

клада.ч.Lв інституту Л. Є. Яценко, Б. І. Андрусиши­ на, О. Л. Олещук, О . І. Нривов'яза,

пер­

знову

завдан­

зробили

ша­

1.... с-,

споживачами, а й старали­

ків. І nриємно було чути в кіяці дня схвальну оцінку нашої роботи від

керівниками

виконали

подарстві

;всі

керІ!вникlв, сельчан. В ці­ лому ж студентські брига­

в

Фото О. МІт.ка.

вда-

в1дпочин.ку студентів. Але й самі вони не були лише

відставати труді:вни­

ЛОМ, хорошим спортмай­ данчнком, світлою їдаль­ нею. Тут і відбулася пер­ ша зустріч студентів з господарст­

бригадирів

Багато

-міських

умовах.

старалися не від сільських

кожному

ня по збира-нню фруКТів.

іні­ ро­

боту. Важко доводилося вчорашнім школярам · у

жителів

не

дарства

першого

і

відповідальність.

ненка,

НИМИ

шість членLв загону ціативно взялася ·за

працювати

І обов'я­ споотИІВі.

Плоске

в

завдання.

З

і

розум~нні рити ІІ

Приідемо

чим

колектив

серією

С. Шед~. • Вечерний Ле­ нинград•. 1979-1980 рр ..

А. КВІТНЕВА. На фото: nід час чергу­ Так. Та й інтерес не ос­ танню роль відіграє, ад­ вання лікар Е. З. Ша­ Н. Д. же наука реаніматологія nіро і медсестра порівняно молода. Підко­ Козлик. зок,

куванІІІЯ. Цей напрям тут Треба вІДзначити, Щс;J в чи не основний. Так, ли- відділенні працюють не ше останнім часом для тільки досвідчені в своІй

лікування

нинішній

реанімаційного?

Із

хів білому королю. .Nil б. д. Бакчі, «Проб­ лемблад•. 1971 р., 2-й приз. 1. а41 Кр : с6

гІчних відділеннях. А це можливе при наявності хірургічного

Л. Лоmииський,

.Nil 4. Г. Хіскот, 1950 р. 1. Ке41 з загрозою 2. }{: в4Х-1 .... К: д2+. К: х4+, К: е5+ 2. Кф6,

відділеннях лікарні.

впевнено можна сказати, · атр. Та й У фармакологі1 ше висловлювання. Не що за цей період значно треба бути сnеціалістом. всі реаніматологи витри­ знизилась смертність ее- Адже коли людина на ме­ мують напруження, зреш­

і За­

пов'язано! бІлої тури, до якої додана п'ята-з роз­ в·'лзанням.

воно незадовільним кіль­ ка років тому, таким і

то бу­

З.

Рухліса

сТруд». 1947 р., 2-й приз. 1. Са2 з загр<>зою 2. Тд5Х-1 ....Тф4, Кеб, Се7, дб, Сф4, Сж6 2. Те4, Тф4, Тж4, Тс4, Тд5, Тс2Х. Чотириразова гра

все­

сильна любов до справи, людей». Ноли ж говорити про Хтось Із лікарів у роз­ біди охорони здоров'я, то мові сказав: «Якби nоці­ вони не минають і це від­ ділення. Стосуються вони кавитися в інших відді­ забезпечення леннях і співставити з ре­ насамперед Як було анімаційним, хто і скіль­ медикаментами.

особливо. Мало

представлено

синтез тем горуйко.

ють реаніматологи після не була апаратура, ні ціалістів О. М. Рябого, всІляких тяжких отруєнь, знань. ні рук людських Ю. М. Маляренка. травм. а точніше-nоверта- вона не замінить. Це сто­

ють життя. Тут яtе виход- сується будь-якого наnря­

...х21; дійсне 1. Фх81 (цугц­

дом

кореспондента

УІІРавmІІК.ІІ

И8fес~

у

GО./111.\С:ТЬ,

мІсцевоrо

справах М,

радІомовпеннJІ

видавНІНЦ'І'В,

БPQII&pu,

ІІул,

попfграфІУ

Ка;!'вс:ька,

154.

5·13-ІІ.

-

І

КНІІіЖІОQ8ОІ

Замовтеаня

торrІ.впі.

Н.

5308.

#159 1988  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you