Page 1

ТОРЖЕСТВО·РАДЯНСЬКОІ ДЕМОКРАТІІ ПРОЛЕ-ТАРі ВСІХ КРАІН, €ДНААТЕС51!

ОРГАН

6РОВАРСЬkОГО І

MICbKOJ

МІСЬКОГО РАД

PAAOHHOJ

Газета виходить з 17 квітня 1937 року

КОМІТЕТУ

НАРОДНИХ

* N! 159 (7249) *

К О М У Н І СТ И Ч Н· О І П А Р Т ll У К Р А І Н Н, ДЕПУТАТІВ КИІВСЬІ<ОІ ()Б.nдr:ТІ

Вівторок, 7 жовтня 1986 року

З СВЯТОМ! ~

Турбота

тІв заводу будІвеJІЬнвх

нещодавно

нІІ

НивІ .всі ми ·в уч:аснвками здІйсиеRВJІ mвроко­ масmтабвоІ перебудови, .ику проводить КомувІсТИ'І· ва партія в yqf.x сферах баrатоrравноrо життя:. ПіСJІІІ квІтвевоrо (1985 р.) Ппевуму ЦК КПРС. Ham ва­ род, ПідкреСJІЮвав М. С. t.орбачов у своему висту­ Пі в. Хабаровську, пов'я:зув. з · рІшения:ми з'1з,цу, з поJІІтикою партІJ, сформупьовавою на XXVII з'Jз­

аJІЮм1нівввх ковстРУВЦІй

потехвІчвоrо вавтаzув в:а

адІйсвеввя: прав І свобод невідді:~ьними від вико­ ваввя К02ІСВНМ rромадиіmвом йоrо обов' я:зкІв перед :tерzавою. В статтІ во таа І зазнач:ево, що .вайпер­ шим обов'ІІЗКОМ rромадя:ввва КраІвв Рад е «суМJІів­ ва праця: в обравій вим raJIYзl суспШьво корвсво1 дІ.яJІьвостІ, додерж/UІІfJІ трудово! двСЦИІІJІІвв•. Як ze ва практиці виконується: ця: конституц!йва

зуСІІJІJІЯМВ ,а мавв-

по

вввІшвьому вродаасу

ДВІІ ·Ковс'fІІ11Ц11. СРСР­ ·•еJІНКУ кtт.кtс:ть-· еаІtвт.· виіdв

році

успішно мопока,

сТрубІЖ•,

cHecct•,

«Оксамит• вІдправJІево у Мосвву, Харків, КиІв.

ВраховуюЧи·

великий

поnит на таку nродук.ц!.ю. копек.тив

заводу

нарощує

t.

продунтнвнос·

Плановнй

ви

Верпека, .ІІІкар мІськоJ двтя:чоі пІкарвt А. С. Сом­

.

СьоrоЦНІ ми вmавовуємо 1 тих, хто зrІдво нада­ вих прав Ковствтуцівю · СРСР ч:есво й добросовісно виковує обов'язки вародних обравців ..:... д~татІв Рад народвих депутатів. ~овад 1500 пр&цюв в

Jx

ріавих сферах вашоrо життя:, вови беруть активну в

про­

відвикамн. всіх д~рвх справ,. ІнЩІаторами амаrав­ ВІІ

аа успІшве

.втІпеввя:

в життя:

наших

мавІв.

Серед ВИХ ГероJ СоціаJІістВ'ІВоі Праці М. З. Пuь­ тd брІІJ'адвр ферми paдrocuy «РусанівсьКИй•, П. Ф. Вопоха - 4АНректор ордена Жовтвевоі Рево­ JІЮЦІJ радrоспу «ПJІоскІвськJ!іІ•. Активними в меха­ нІк заводу аJІЮмівІ~их будконструкцій Г.І. Бнцюра, брІІJ'адвр фабрвкв верхвьоrо · двтnоrо трикотажу В. М. Єрммаваа та баrато ІвШнх.

А як адtйСНІО6ТЬСЯ надіне Ковституцівю СРСР право ва освіту? ТІnкн в нашому райовІ діють

45

ПпсШ, в яких навч:авться: понад 2() тнсіІч дітей.

Іх виховують понад ТИСJІ'ІУ внсококваJІіфІковаввх В'ІИтеJІів. Помітно apoCJia аа оставнІ роки матерІ­ аm.ва база в заuадах вародвоІ освіти, успІшво адійсвювться: реформа перебудови заrаJІЬВоосвітвьоІ та професійвоІ ПІКОJІВ. . . А право ва жнтпоІ Щороку rромІІДJІІІJІ міста 1 району одержують 55-80 тисяч квадратвих мет­ рів ~НТ.ІІОВОІ МОЩІ JІИШе ·аа раху&9К К8П1Т8JІЬВІІХ вмадевь держави. Так на дІm у вас повдвуJоться: ковстпуційвl права з невідд1JІьввмв обов'яаQмв rромІІДІІІІ КраІни Рад, Яка аапвво ввступав аахис­ ом миру в усьому світІ.

\

І

16

ДО. УВАГИ ДЕ ПУТ АТІВ . оковтия

1986

року о

16

\

годині

І

в залі засІдань •міськвиконкому від­ будеться восьма сесія мІськоІ Ради народних депутатів. На nорядок денний вниося:ться такІ

1.

Про завдання: ІМіськоІ Ради иа­

роднІРС

депутатІв, що

виппивають з

СРСР «Про заходи щодо д&JІЬшого пІдвищекия ропі І посилення вІдпо· відальностІ Рад народних депутатів за nрисkорення соцlалько·економtчно­

rо розвитку

питання:

·

у

св~тпІ рішень

з'Ізду КПРС•. Доповідач -

·

му В. М. Зволь.

2.

XXVII .

голова мlськвНІСонко-

.

Звіт про роботу виконавчого ко­

nостанови ЦК НПРС сПро дапьше вдосконаJІення · партІйноrо нерІвнв­ цтва Радами народких депутатІв• та

мІтету міськоІ Ради народних депу­ татІв за дев'ять t~~ІсяцІв 1986 jю:ку.

ховноІ Ради СРСР

міськвиконкому В. І. Власенко.

постанови ЦН НПРС, ПрезидІІ Вер­

1

Радм Міністрів

бІrrок ка кожкого працюЮ­ чого nepeкpwro кІІ+ІJІбоваицFв.

на

100

При.к..лад у працІ пока­ зує копектив комппексної

бриrаДіf cnJQcaplв·eJJeКТIPO· мантаЖІПІКІв, я:ку очолює

комунІст.

К. Т. РомаІНЄн·

ко. Іх названо

nеремож­

Цями у вересні.

На заводі

широко пІд·

тримано nочин

-

викона­

ти п.пмr двох рокІ'В п'яти· річки до 70-рt.ччя ВеJІН· коrо Жовтня:. Самов~,ца­

повчук,

а'ІІНЮ пшщу сп-ри.яє ення

ник, директор Кмитя:вськоІ середвьоі шкмн Імені

~авамн,

керІвни­

ре

Плакат художника С.

uуха, оператор по вІдrодІвJІІ евивей радrОСІJУ·Ком­ бІвату •К8JІИТІІВСЬКНЙ• Імевt 50-рІ'І'ІЯ СРСР А.. Д.

в управJІіввІ держqввнмн

·

пІд

січень 1987 pcmy. Не на­ баrато вІ.дстали 'Від ·кеt М. М. Голуб, В. Г. Ли­

мІсцІ неЩодаВно ввсоко оцівеввй. Понад 250 . Кра­ щих виробви'ІІОІІdв, СJІУЖбовцІв за успіхи, дося:rвутІ в ХІ п' .итврІ"ІЦІ., удостоввt високих урв.цовнх наr~ род. Серед вих орденом Левіва ваrороджевt трак­ торист-машвиІст радrоспу І!ІrенІ Щорса М. М. Пам­

уч:асть

вальникІв цтвом М.

П трудовому календарі

явць, щtо'ІІв, картомІ та Іншої сtльськоrос­ подарськоJ про,цувцІt НайбІ.ІІЬJІDІЙ вuад коzвоrо. ва своєму робоч:ому

·

гапьвайиків

тоLльки понад завдаиня Іх ВИГОrОВ/ІеRО Ка 106 ТИСЯЧ карбоБ . Значиому пе-

.м'яса,

В. І. Левіва В. Ф. Писаренко.

в цьому планІ

виробНИ'Щl'ВО 1 пІ,д;вищує JІКІстrь оовІтпювальних приладв. З початку р<жу

КОМП·

державІ

адресу тор­

твСЯ'І карбованців. Так, вапередодвІ свята -

якщо тв ааввивй уч:асвик втіJІеввя: в :життя: rрав­ дІозвих мавІв, а не пасиввий спостерІrач:. Тнся:чІ трудящих наіпоrо міста 1 району еумJІІвио повдвують свов право а вевІддІJІЬвим обов'я:зком ч:есво й продуктивно врацюватв в Ім'я: дмьшоrо розквІту рІдноУ · ВІтч:вави. Це завдакИ Jм дев~ятв­ мІСЯ"ІВВЙ мав виробиицтва промнСJІовоІ продуКЦіі в мІстІ І райовІ ава'ІИо переввковаввй. ТШькн ·по­ вад мав аа цей пс ремізоваво виробів ва суму понад 8 мШьйовІв карбованців, аавдаввя по продук­ твввості працІ виконано ва 103,5 процента. Ваrомнй вuад в ро3в'я:3авВІІ ПродовОJІЬ"ІОі про-. Іх

·

80

печ:еві роботою, що в нас вікому ве заrрожув без­ робІття, а ава'ІИть rаравтоваве щасJІИВе майбуття,

пексу.

заводу sІд-

rовеJІьвнх орrавІаацій ріа· номавІтвоІ продукцІІ ва

ввмоrа? Ми по праву rорднм~я: тим, що всІ забеа­

реаJІізуються:

енергоре­

сурсів самих . робІтників. У першу чергу хотІв би

Щодевво кмектнв свІт­

перед rромадя:вамв, КонституцІя СІ'СР проrмошув

аrроDрОМИСповоrо

сировики.

та

мована робота tlo посв.П ~еJІЬничука, В. Царьо­ пенкю режиму екокоміr.t \і ва, В. Нравця, коректу­

дІ, ~~ вадtJ, мавв. Вів розраховує, що Ух ввковав­

трудівВИКИ

до

матеріапів

відзначити

В!І• втШ~ в життя: курсу, розробпевоrо партІйвим а Jадо:•І, матиме веJІВ'Іезввй вмив на· доJІЮ краі­ вв, ва все ваше еуспШьство ва трудові копектв­ ав, ва кожну сім'ю, ва кожну пюдиву. Ось саме '!ому, утверджую'ІИ обов'я:акв держави

ВКОСІІТЬ

цеху

ведеться: Ц1песпря- 1 t)ряrадн

Напрнкпад, #\оА ·•••JІ&IJ?f зменіпення ' - fпереrпянутІ режими. За-

rрамн

стамекня

ців. Тут

в

еJІектрохІмІчноrо

буваиня: встановпено вий аrрегат. Але голов­ кий резерв бережпнве

заощаджено хІмl.КатІв на 11 ТВСЯ'І 400 карбован­

дam.moro розвитку суспШьства.

допомаrає І бlnьm ІМІDГD,е· снвне обпаднавня.

З ПО'І87.Ву рову В Цеху rаm.вавозахіІсвих покрJІt'­

ВІІта внвt дІюч:а Конституція СРСР, ика стміl Основвим Законом Союзу Радянських СоціаJІісТИ'І­ ввх РеспубJІІк, закрІmша здобутки вашоrо вароду "В КОМувlСТИ'ІВОМУ будівництві, . ВВЗВа'ІВпа ІіІпах

Ціва 3 коп.

ощаджувати

спільна

zoв'I'IUI 1977 року позачерrовою сесlвю ВерховноІ Ради СРСР дев'.итоrо сК.JІІІІ(авJІЯ бупа првй­

7

*

Доповідач

-

заступник

ГОJJовн

но

труДН'lt>ся

кадрова

ро­

б1'1'ІН!ИфІ Г. Т. Нагорна. На

В.

О.

-

Василенко.


2

*7

стор.

ЖОВ'І"НЯ

1986

року

· сНОВЕ

ЖИТТЯ•

ВКЛА. д ДОМОБУДІВНИНІ В Забезпечити до

2000 ро­

газозваркІ{ ,

ку кожну сім'ю окремою квартирою чи будіІниом ... Вчнtf.У)ОЧЖЬ· · в ці рядки

да-ремно вже

основні напрями npИCf!O· реяп~я вирішення житло­

будівники з гордістю на­ зи-вають його ссерцем•

мріє

про це рцlоне

комбінату .

панелІ

свя­

На триярусному с.танl формУІВ~тнмуть~ зовн іш­ :нl панелі, на інших про­ гонах ,внутріum! стІно" ві

не

змовкав.

Нолеги . друз! , далекі і бЛwзькІ. вітаю~ - з внеоною

ли

нелеrку

ня.

пору

стан0811ен­

- · значит~о

Створити їх

об'с:днатм

сnіnьноЮ метою.

комом nартії

НИ'Й

в

1

впро,вадже­

практику

баг-атьма

майбут­

ші, сходовІ nлощадки. оrо­ •родження балконів , піддо­ ни сантехнІчних кабін. А

І ось вже невдовзІ ідесю орrа.t ізації ценТJ?Ів ви.хов­ ної І -тодичноі роботи мир Федосійович, прийма­ музеїв-кімнат В. І. ЛенІнаJ ючи nоздоровJІІення. нІяно­ бойової сnави І методмчноt роботи - охоnлені всі. Уч· вtв . не міг сnравити-·

пе.цагогічними

ся

суті, до цієї с.прави залу­

вLдзнакою

з

nраці.

Володи­

хвилюванням:

над'І'о

вже багато виrт.ало щастя того дн я. Нагородження о-рден ом Ленl•на, п'ятдеся­ тир ічнwй ювілей Так уже· nов елсх:.я в лю­ дей в дні радостІ чи печалі звертатися до найпам ' ятніших стGр!нок

...

-

нІ,

вчителі

без

·· nepeбin..,.

wення буnн в сnравді твор.. чому поwуку; І присмио дивував ене.рrійністю, бnис:· иучкми

організаторськими

здібностями наw директор. Ві н умів знайти людей ,

колектива­

ми області. Тож калитяв­

колективи

селища,

мадськІсть . :1аклади.

гро­

культосвітнІ

fіать ки .

пhдрахувати

не

ною .

нині

ною

він

самовідда­

nрацею

nраво

жити,

вчитися

А

утверджує

ще

щаслива ремоги.

трудитися.

вчити.

1

в

батьковІ чесно

nрацюва.ти,

бути

щедрим на добро . багатим на друзів. ПІзні-ше ветtо­ го було в ·життІ. І хтозна, чи витримав б• вс! його ви nробування... ЯІ<би не ма в СТІЛЬКQХ друзів. І го­ JЮВ.Не,

що

другом,

Н'ЬОГО

н'айnершнм

порадником

завжди

лек-rи:в . в

ставав

.яко му

для

ко­

вчився.

rvра цюва·в. Сnочатку сту­ дентська сі'м ' я Заnорізь­ кого педі нст итуту . школ.в на Бу ковині . де починав учителювати . ни нішня На ­ литяисьна. І зараз Воло ­ ДИ;мир ФедосІйович пІд­ креслює .

-

що

колектив

це однодумцІ.

п

А він,

каж;учи по coвlcrl. Іх вчи­ т-ель , талановитий органі­ затор. мудрий нерfвник.

Ось у цьому складові успІху сь·ко ї

середньої

імен~ В. І. 'Леніна . Сnово вчителю

РСР, Івану

-

·

:sаслуженому Української

учмтеnю·методмсту ОнуфрІйоамчу

Вояодимир

у·

зірочки

третьокласни­

тож для створення

майбутt~ього бать­

директором

заглянемо

в

зrуртувати

їх, nовести :sa

Окремої

розповідІ

собою, а за ними й у-Ів. слуговує З

1\ЮДЬМИ , не раз

питував,

за- жнтrя

втІлити

реформу, -

в

nІд­

.-'-"'"''"''Ч

доnоможе

буnо, то й школи з базовими пlдnри- б~;;~~лодш · их класів, до-

Ао nівночі. Весь час радився

УсnІшно

співробітmщтво креслн.в Володимир Федо­

І •.сам працював без утоми,

якщо по,.рібно

-

коnи

пере.

є...,...."., •• и Спра·ва вихованш•-.•щшп • . .,

су".нівався. НЯ для НИ'Х

стала такою

буДОІJ3а

ЯКОГО

передбаЧеНа

1 Т б дУ'І'Ь до речІ, І зараз, маючи 27- ж необхІ:днlстю, як 1 ви- на Р к. ут У річний nедаrоrічний стаж робнИІІjТ'ВО. І Т•вемження СТІВоренl вс\ умови для роботи . не соромиться цьо- к.ерlівникІв радго·С""'·Комбl- на·вчання . працІ 1 вlдпо·

ro ,робити. rоnовне ж ··~ створюваnи кімнати не дnя наТІу 4:1\алитяНСЬ-JШЙ• Іме:: прикраси, а :sаради

сення

nідне. ні · 50-рlчч.я nтола для

ної роботи в

.кій середній

Кал

нУ.JВався на В

ві: Тема ви.ста

стерність вчит-е

налюється ·В

лот ою

СРСР,

навчаnьно-Іsиховноrо

м~аллю

М 1, пІ.дкр!rтлюється іл и Тож

експо- ~ос

: ~Май-

.

удоско- ск

лі• . Зо-

. е

авн и · її

вич

ос tд ал . е

А

,

в

енl.

Із

о

' У': шестнр!чок. органlї бслуговуЮ"·:JЇ пpanJ чнl·.

~

альними д ам · 1 дНJРЄктор з иннти ет у е р"ЦЮ

автор янсь· на нь

в Моск-

них

1988

х

1r-

·

в

задо вго

класІв.

їдальню. Буде 1 но-

ви актови" n зал. "J ·тепе· рі·шній їдальнІ плануємо

а · ·РО3МіСТИ"rИ бlблlотекv. "" Це одимир 6 1 А ще

исарен.ка. я б дія.

мікн.я

, 1-3

вони овій спом-

еспокlй- бу,n,е наш бачити

-

ка !нет

J-.!!

хор-клас . Ізосту.

Мабуть ,

недоречно

го·

1 наближати в.орити. що вимрІяне збv-

до

введення д.еться. Бо слово у В. Ф.

був нагороджек ч І.льної реформи вІ.дкрн:в І. О. Осадчий, ll.ЛЯ педагогів ще одНІН - вчителька Р. Г. Чуна- шлях удосконалення 'ВИвова 1 директор В. Ф. Пи- ховиого процесу. Мова

П.исарен.на, однаково вимогливого як до себе. так 1 до всІх, ще ніколи не

саренко .

найбІльш

йде про формування в уч-

ро.~ ходилося з

ділом . Та

хочеться

сказа-

Наст-уnного року до- нів внутрішньої rютре6и. ти· про іншого Писаренка. свід Налити •ПО ІІ'nровад- самостійно здобувати Доброзичливого порадни·ка.

женню

кабінетної снсте- знання, nрактичнf навн:ни, для молодших колег, вір.­

ми. органJзацІї -дia!JNIOCТL свідомо обирати профе- ного друга , добру люлину. груn nодовженоГо дня екс- сію. Використовувалися У школі· кажуть, що пер·

лонується на ВДНГ дшr цього найрІmюманlт- ШИ1tІ з доnомогою в дім , УРСР. А за досягнуті ус- н'1ші форми і методи ро- де траnилася біпа, - зав­ ,пlхи в · ІХ-й п'тирічцl ди- боти. 1 тут, я.к завжди, жди приходить Володими-р

ректор нагороджений ор- поруч були його колеги- ФедосійООtич. Не останнІй деном Тrоrдового Червоно- однодумцІ. помlчRНКи -. ,вІн 1 в грGмадсьхому ~­

го Прапора.

1. о. ОсаДІЧий, Р. г. Чу~а: ті вова . л. м. Нсьо~. м. п.

районuої Рад

дати, як схсдинка за ехо-

анок,

мадських доручень просто

Можна б 1 да,лl розповl-

о.

13.

Ноннова ,

СhдосІАо.

ня тісних

зв ' язкlів з нау-

НинІ nедагоги ставлять

депутат селищної і

(його гр<>­

n-рацювати , жити. творити.

ховцями Київсьного держ- н.а службу все нові і нові А. КВІТІІЕВА уніВерситету, І створення резерви .Один з них - в На фоть: В. Ф. ПНСАхомплексу ВИХОВНОЇ робо- noлl-mueюr! роботи 3 бать- РЕНКО сере" mтеІ.

ти. До речІ, досвід школи ками. І в цьому є успіХи.

ось

пройде

Фото М. Семввоrа.

д!.пяRКах

об'єкт

в

експлуата­

цію.

... У рожевий колір по­ tЬаf.бовано · адмlністратив­ оо-побуrовкй

корпус.

Са­

ме тут :АЛЯ робl'ІІНRКів ,}(Омбlнату передбачено маJrеииум· зручностей: ві

пр~lщеция.

ВІ;д.пОЧИ!ІfКу,

nобутО.: кlмнати

ЗДОровІІуНКТ,

стоматологічний кабmет. А поки що там. як 1 по· всюди на домобудlвІюму, КИ·ПИТЬ робота.

А'Рматурний на

початку

цех.

листопада

Вже тут

повинні ВИГО'ЮВН'І'И проб· .ні зразки- карка~lв д,пя ар­ му.вання заліообетонвнх вироб~в. А тому .посnІша­ ють оздоблюва.льиики

СБМУ-6

-

бlлятЬ стІни,

С'І<ІЛЯ11> ·вІкна. Ш:дземнl ко­ муніf<ацП пtдвод.ять буД1вепьнихи

геипЩрщtt~ого

ПМН-15, МО'ИІІ'аж обладнання ведуть су<)пtдр.FJ,АИи­ ки Ннїве~>кого будуправ­ лІння М З тресту •МІи­ монтажтецбуд• . У спалахах електро- 1

брига-

·

nоказують

прНR­

вчасно завершити запра но·

ванІ обсяги . . А ось груnа чоловіків без спецодягу .·· та tнстру­ меитl!В. ДИіВуюся тому следарюванню•. ЗацІка· (ВИВШНСЬ , ПіДХОДЖУ П<J" '

,

знайомитись.

ВОІ площі на р!к. Достро· ково, до свята Великосо Жовтня; зобо.в'язалнся бу­ дівельники здати · важли­ вий

ро­

комплексної

лад са мовlдІда,ної праці , свtдомості, що n!;цкрlплю­ ється лалким бажанням

потуж­

З<JІбетону, або · 140 тисяч Н'ВадраТНИ~ метр'l'В ЖИТJІО'­

напружена

Члени

госnрозрахушювої

ти колектив Вро.вщJСЬкоrо домобудІ.mюrо комбінату. проектна

величезному

ди Ф . А . Литвина на вс іх

зо·вс~м

ні<::rь гіганта будівельноУ iHдyCJ'Pli 106 ТИСЯ'і кубометрJ.в збірного залі·

на

кипить

бота.

небагато часу , і свою про­ дІУКJЦІ.Ю розпочи~ .видава­

ПОІВІНа

дня

ди

...

ІдрJWНя, просrорі

те майбутнє.

не перел-ІЧити). Знають, що директор не nідведе 1 школи nрисвоєння їй імені доро- в. п. Потебня, н. м. Чор- в танцях та спtвах чи на гаго Ілліча., 1 встановлен- :нобай, л. г. ГоловЧеЮ(О. рибалцІ. З · ним цікаво

Осадчому:

-

наприклад,

залишати

к а . Це вже сторІнка завт­ раІШІЬого. Тож разом з

головнІ ДИЮ(ОЮ школа долала все о. в. Чепlль , А. в. НобнНалитян­ .вНІЩl 1 вИ'Щl висоти. Це 1 ліІЮЬ:кИ'Й, с. ю. Яценко,

1

-

uжолн

Пе-

ЛІQДЛМ~. ян наказ

ce.n:l.

них. У мріях -І

Результати не забарилися . БУ'квально через . чслова: два ррки досвід мет

напутн!

« Вірно служи Він розумів їх

Третина з Ю{Х працює в А у вчителів, їх ке­ рІвника нові задуми.

п.рИ'ЙДу'І"Ь до школи. зірочка сяятиме й

nрцесу. І це нам· вдаnося.

-

nа м'ятІ

мить: День nізн і ше

випускникШ жоден не зганьбив честі школи.

736

нери. Мине час, і їх дім

важ­

ною nlзна.вав жорстоку на­

нl Інструмент~ ... ШколярІ

кі·в, ЩО ВС'ІtУПаЮТЬ У nlO·

ко. Але неймовірно важ­ но зрозуміти . як вtн ди-rи· уку вІйни . Батько з nе_{>­ шого і до останнього дня її -- оомат . Голодне Д)І­ ти-нство під чоботом гіт~ л'ері·вц:в. І. nІзна-вши ще тодІ ціну миру . здобутого надзвичайно дорогою цІ­

Та

наЙІК]>ащих

ни . Скільки йому тодІ бу­ ло ,

шево

·

Де б я не побувала то­ го

кокст­

музич­

музеї

свого жнтrя , відкрИІватн з найглибших глибин душі rнайсокровеннlше. Для Во л одимира Федосійовича незабутніми стали -роки Великої Вітчизняної вІй­

будмаАЮlнчику ДВН . всю­

велнкооанепьІfИ![

походи.

у

для дому

Вирішили ,

-

з

секцИ.

стали вихованІшИ1tІи. Це наАдорожче для цІ по nраву гордяться здо­ чи не Ножний другий бутками у вихованні під­ вчителя. ростаючого nокоління. По В'ЧИ'І'&С'.Я на с4• 1 с5•. Із чен! майже всі . виробничі

тимуть Ух на новобудови міста і областІ.

З дітьми виховуються І дорослі. . Все більше їх приходять у спортивнІ йдуть

іІОО'ужнl пане.левози вози-

комбінату М 1 споруджу· ють дев' яти·поверПвки. Швидкими темпамн ве­ деться будІанJЩrВО житла рукцій висохого сту-пеня за:водськоІ готовності, але досr.авка Іх з Києва у Бравари обходиться не де­

куіІfують

панелі .та п~реrородки .

блоки саmехнІчних каб1и . конструкції шакт л.Іфті!В. венТиЛJЩІйиі шахти , касе­ тИ' цоколІз. сходові мар­

йоні будіве.ІІЬники ВМУ-3 КиЇJВСЬКОГО домобудіВНОГО

нJ>ої школи

тут . на ·

·

яього будинкУ. З отвора­ ми для вlнон 1 балкоин·их дверей, облицьовані плИІl'­ кою. Це в 34-му мtкрора·

Телефон в кабінеті ди­ вич став керІвником wкоnи по номплексному підходу майже відРазу nісля П вв• комуністичного вихо­ рІЖТ ора Налит.янськоІ дення. Педаrоrічний І учиІв­ до імені В . І . Ле~flна серед­ ський иоnектнви nережива. вання учнІ'В схвалений об­

Саме

ГОТ'ОВJJRІ'.ИМЄТЬСЯ ОСНОВна продУКЦlя nІдnриежтва .

А ооки ЩQ містом мчить панелевоз. З двох боків йосо довжелезноІ nлатформи закрІnnено

зовнішні

зараз домо­

n'ЯТИ ІЮТОЧНИ~ Л!'НlЯХ, ВИ·

то.

ВИСОКЕ ІМ'Я КОМУНІСТА

І гурко­

оостаіюви ЦК КПРС про

воІ пробJrеМИ В краІІО, кожний з нас иеодмl-кно пригадУє · nам'ятний день нОВОС'іллн або ще тіJJЬКИ

8

шум!

ті трудового ~я головний корпус комбінату здаєть­ ся . живим організмом. Не­

ся,

це

Виявляєть·

бетонувальники­

формувальники Прип ' ят­ ськаго домобудівного ком­

·

бінату М 3, ~селенці з чорнобильської зони. - СьогоднІ ми вперше внйшли на роботу. знайо­ мимося

з

ІВиробниц'І"ВОм,

-

говорить В. М. Кар­ ruенко. Цей комбінат ­

сучасн-е

нам

nідnр~К;МСТВО,

буде

ІJІРИЄм,но

І

туоr

працювати. Х<JчЄться. щоб новий колектив став для всІх нас рІдни:м. Впевне­ н і , що встигнемо ще свої­ ми знавянми, досвІ;дом . майстернtсrю иабли3ІМ'И

·

його п-уск . Що ж, добре по-робітнІf'Юму.

сказано, А. зна·

чить . не за горами тані бажа,н і иовосlJІля, що сприяє вирІшенню зав­ д.аБ:н.я особливої nО.ЛІtrич­ ної І соцtапьно1 значимос­

ті ~ забезrrечнm ІJ1І

дpyroro

1fJ

к1к­

тисячол1тrя

кожяу ~м·ю окремим бп.а.­ гоустроєним житлом. ВІ­ ритьсЯ: Броварський · до­

мооудl'Виий КGмбlнат буде

введено

· ІВ

експлуатацію

Аост:роково,

Н. ЧЕМЕРИЧЕНКО.

Щасти вам, новосели! ШирGКУ

nрограму СПО·

рудження об'єкті11 соц,. кульttrобу.rу заверwкпи у

т:ретьому . ІНВарталІ буді· в ельнини тресту сБрова,рисl.л.ьбуд•.

У радгоспі ІменІ МІчу­ рІна готовІ .прийняти ново­ селів n'ять .двоквартирних бу~Ю(іа ДЛЯ poбJ.ТIIJD(!B 1 cneцlanicтtв . Наймолод­ ШІfХ требухШцlв чекає но­ вий дитсадок на 160

мІсць. Такий · самий д<J~ шкілЬний замад достроко­ во ввели сільбудізцІ.- в paдrocnl сНрасиmвськи•. Особлизою ту-рботою . колективу була

ще одна

новобу"Іова 64·rсварТир· НИЙ ЖИТЛОВИЙ будинок ПО вулІЩІ 50 рокtе ВЛКСМ. ПІсля аварП на Чорно·

бильськlй АЕС будІвеJІЬ· нНІКи П М К-7 тр есту взяли

~.стрІч:н! соціалістичні зо­ бов ' .яЗания:

ДО

1

достро.ково,

'ЖОВТНЯ, ЗДаТИ ЖИТЛО

Номмексна

..

госпрозра·

. хункова брн.гада КGиун.k:­ та, ордеН'ОНОСЦЯ М. П. Ри· бака . яка носить високе звання комунІстичноУ пра­

цІ . доклала для црого мак­ симум ~силь. В резуль­ таті . державка

комІсІя

і

цей об 'єкт, 1 вищеназванІ прийняла з оціН'кою сдоб­ _ре• .

А. ТР УХАЧОВА, иачальвик

uавовоrо

вlддlJJy тресту

рисІJJьбуд•.

сБрова·

~


r\/ \i..-'f-

c:H О 8 Е

НещоА88Во ваша rазета

_Ж И ТТ Я»

cти'IIUIX зобов'ІІ38ІІЬ в ХІ n'8ТІІрічцІ, Указом Презв­ дІі Верховноі Ради СРСР

ло за успіхи тичному

в

вико­

наннІ завдань JІродоволь­ чоУ

програми

нагородже­

но Почесною Грамотою ПрезидІї Верховної Ради

. дожник

Пройдіться сьогодні тихими вулицями Погре­

нє

у вІчі змІни. якІ етапнея тут за останнІй час. НовІ красиві будинки ловлять сонячні промені широкими вікнами. Га­

ОТОГО

роботи

зане.

п'ятирічка

нинішній.

ли

до

в

І

сьогодні ,

закІнчення

року

ще

.майже можна тю:

ко­

1986

в

року

виробничих

неннях.

І змінах

погребІвців слуга Ради.

соці­ життІ

величезна

депутатІв Виконуючи

односельців,

35

представників

за­

нашої волю

кращих трудових

колективів всІ помисли 1 дlna своУ спрямовують на розквіт рІдного села. Ось тільки деякі штрихи на­ ших планів на майбутнє.

';{о кінця століття в селі

•буде споруджено типовий

сучасний торговельний rдентр, дитячий садокясла на :місць, у най­

ближчі шиться

210

два роки завер­ газифікація села.

Відчуваючи

постійну

турботу про· задоволення своїх no·rpeб, люди пра­ цюють творчо й ІнІЦІа­ тивно, nрагнуть зробити яномога вагоміший внесон у спІльну справу. Не ·мо­ не

згадати

одни

nро­

мовистий фант, який яск­ раво

мlння

харантервзує

моїми

важливості

. розу­

земляками

накреслень

партійного ФОРУJІІУ. Уже на сьогодні виконком нашої сільськоУ Ради сnравився з річним завданням по за­ купівлІ в населення м'яса, молока, яєць. ХІба це не конкретна відповідь на заклик партlУ всім 1 кож­ ному

·ВКЛЮЧИТИСЯ

у

ВИКо­

НаННЯ завдань n'ятирічки?

А снlльнн ще таких , фаІ<тlв можна назвати! І І<ожен з них стає ще одним

рядком

славної

Іс­

торІІ Погребlв. Під мир­ ним небом, у натхненнІй працІ. пошуках, радості досягнень •Минають дні.

Саме це І є щастu жит­ тя,

право

своєю

небагато­

дивується,

·

що

Верпена

відгодовув партії ло

-1900

1800

ГОЛІВ свиней, ЩО

щостав-

енkя до своїх обов'язків,

щоденна зібраність. дисцнnлінованІсть, відпові­ дальність.

І ще про одне. Роботу

"' . . · ;

ооератора

по

в1дгодtел1

свиней не зрівняєш з кон­

структорською .

науковою.

-

А. Д . Верпека експе­ риментатор-nрактик І сво­

го роду винахідни-к. Ана­ толій Дм.итрович знає. що кожна Il'ЗJli'IЯ свиней, яких віJцгодоцУЄ. не подібна до попереДІНЬої, що пlд.Ходи­ ти ДО КОЖНОЇ настуnної по-старому-це

передчас­

но зазнати невдачу. Він зараз узяв додатково май­ данчик на 840 свиней, nе­ регруnовує

стосується

У радгослі-комбінаті «КалитянсьJ<ому• Імені 50-річчя СРСР ніхто не

їх ,

ретельно

сл·Ідкує за рацІонами го­ дІ!в.лІ. додає у корми не­ обхІд:ні ·rt,ремІксн. визна­ чає ефективність їхньої д'ії,

одній людині доручено ці-

них хворих і т . д.

лу ферму. бо no стІльк-и Т'варин у кожного г 1&ельника. Одразу ого

Ал-е як йому в ається здавати держ в ООО до 50 О ент р · · а.

особли.вого

в роботі

не пом иш

АнатО'лІя

ми

rl

о

рма

\>(.

в

rrачи о

ого

ат

го с:кладається Із годування овиней. прибирання стаЮ(.!В, груnуван.н.я тварин. ІВИділення з-помІж

для однІєї людІННи потріб­ но в середньому кіло~ грамі!в м'яса на рік). Як добнває'гьс·я він

Державної

раї-нської

для

тяго-м .року усіх калитян? (З розрахунку, що

шляхами

гається nідтягти до рІ.вня сильних.

нама­

тварин Лауре­

премН

РСР.

Ук­

кавалер

орден!.в Леніна . Трудового Ч€рвоного Пралора по­ 'стійно у пошуку. Так

харчування

рооича . Як І в yciJC: аторів, робоча зміна у ньо-

усіма

50

на

тує нам усім ституція .

яке

наша

гаран­

Кон­

І. ВОНДАРПК,

~JІова виконкому clJІЬ-

1t~o1 Ра.цн.

мова

рій

Голець)

алюМ'ІНІЄВИХ

конструкцій називають од~ НИ'М З НайfGРаЩИХ. І ОСЬ чому: свій виробничий l1рафік вони зараз випЕ\­ реджають на 25 днів. тре­ '!ІІ!й ,місяць nрацюють з та~м «Комсомольська гарантія якості•. Плано­ ВН•К·И підрахували про• дуІКІТ!fВНІість ІІІІРаЦІ у бриrад:І Якимова 112.4 щюцента. Але чи можна &ивестн середній nоказник Ух знань. доовіщ, сумлІн-

'

ност.t?

У Якимова з цього п;ри­ воду

свої

ху

цементує висока свідо­

мість хлоrщів. ковими

все

свою

поrJІSВемо ва

краіву

очима

бІжвп rостей. тому,

ЩО

МИ

ІВЖе

до блаr, sквмв ємосв,

moro,

всьоrо

що

Ііас

зару­

Чому? ·.1а ЗВВІUІВ

корвсту­ тоrо

xopo-

оточуа,

й

сприймаємо йоrо в щось само собою зрозумІJJе. Найчастlmе ті, хто вІдві­ дує вашу краіву, й особnи­ во гості з капlтапІсТИ"ІВВх держав

дивуються

1

ве

ймуть віри, коnи мова за­ ходить про '!'е, що в Ра­ давському СоюзІ право ва працю, житло, беЗПJІ8тие ме.цичие обслуrовувавва, вав'І8ІІИІІ, вІдпо-.виок ае тільки rаравтоваае Ков­ ствтуцlєю Основвим

Заковом вamoro )КВТТ&, а І веуХИJІЬво проводитьса В 'ЖИТТ&. А.пе Z МИ ТО

добре

знаємо,

що

це

-

фермою,

безRі-аrь ваЖіКІ умови nра­ ці. Щодо назви. то сюди замі<:.ТЬ ферми більше пІд~ ходwло б т.вари.н:ннцьке мІстеtЩО, бо так воно в дІй<:носtrі І є. Заасфальто­ вані доріжк.и, приміщенн-я сяють білизною поб!:лки. всередині Ч·НСТОТа.

Н€ знають на коМ'ІІЛек­ сІ. що таке важка праця-. бо· більшІсrь оnераЦій ме­

,

1 вІдвІДати в Ки­

ме

це

з

того

на фермі ведеться рекон­ сrруІЩія Удапьнl . іитер ' є.р якої набагато кращий, нlж будь-якого закладу громадського

в нашому

одразу

міло.

що

стане

давно

зрозу­

канули

у

А кращі

гаряче ха,рчу.вання. Причо­ му

молока

nостуnає

в

мо­

яку

їжу

не

ту .

замоВJІять

т.варинни-

..

ки В стадії заверш€ННЯ будівництво сауни з ба­ сеmrом . кімнат вІдnочнн ­ юу. дУШО·ВНХ .

Жи•вуть

npa-

lJf!. Передусім про умови.

гщ,ують

як.их

трудяться

тварин­

ваджена двозмІ!Нка дала м-схжлнв:•сть створити для операторіВ семигодинний ройочий день. І тепер тІ. хто npalJ!IOЄ в nершу змі ­ ну, мають можливість о д;ругІй год,ині дня сіС'І'и в автобус. закріnлений за

оnератори

яку захочуть куJС:арі, а ту.

оператор~;~.

всі

·

машинного

від

до­

кожноУ коро­

ви . Не відсrають від пе­ редовНІКm 1 Н. Ф. Барбон. О. К Карс.им, В. Я . Крав­ чеН'КІО,

Л.

М.

та інші. До туцП СРСР ВЕПJіШИВ

коли

кожного

Чи

ВІн

бІльШ

визначив

внесок

робітника

т,рудову

у

за ­

копил~.

можуть ,

налрИН'JІад.

не турбувати

с.црави ви­

слюсарlв-скла­

Литвиненко

Дня Консти­ колектив за­ де<:тимісячне

«стариками•

nрацюють

тут

сьомий

рік?

Валерій

Голець трохи

менше у колектнвІ

-

п'я­

тий рік, але хлоnець всІєю душею !ВболІває за чесrь комсомольсько-моло­ діжного.

Бригадир небагатослів­ ний . Вважає: що тут дов­ го МіркуІВати ГОЛОВ1Іе, щоб кожний сумлінно ви­ конував

свою д!nянку ро­

боти. Саме цього вимагає сьогоднішня

перебудова:

в}Д кожного максимальна в,Щдача щодня. Це вони зрозуміли не сьогодні 1 не

вчора.

Не

-

·колись у

-

мації,

-пам'ятаю.

щоб

нас були рекла­

говорить

Іван

АндРІйович . Зараз бригада на _ самоконтрол1, а

це· значить

нолективне

тваринники в світлих шросто·рих котеджах. Тут

завдання виробництва мо­ лочної nродукції, а кращі

бажацяя випуокати тільки внеокоякісну продукцІю

олератори

ще

краще жити. необхідно ;краще •ПІрацювати. Для тих. кому необхІдна жит­

тиву.

грам!ІВ молока.

вже к!Jю­

проводу

JJJ)ЧННЙ блок. Там для КОЖНОЇ групи КОрів Відве­ дено окремий бак. який знаходиться на вазІ. Так. '-~~о одразу rio закінченню роботи кожен оператор машинкого доїщ1я вже знає результат своє1

В нас тру дівник на першому місці . Заnро­

хто побуває тут. ознайо­ миться з .робото-ю колен­

місяЦІв

їння Г . О. Литвиненко. О. М. Щиголь од-ержали вже по 4055 кlпоrрам!в

життя

радгоспу Кожному,

дев' ять

теж, оскІльк.и на комnл-ен­ сі організовано триразове

С11Ві.

т-аварна фе.р•ма )мені Юрова.

За

на кожну корову од-ержано по 3607

Страви

на

ПВ КовституцІі СРСР. Зази-м'янська молочко­

чею.

харчування

місті.

ники. nодбали в гослодар ­

всl ОСВОВОПОJІОжиі прВВЦИ­

працюють з лов'Н'Ою вtдца­

ханізовано. Роздача кор­ мів обов'язок механіза­ торів, молоко ло молоко ­

в

пий ми розповімо, в поввій мІрІ проавіuоотЬСJІ

300

І звичайно ж, копи ТQу­ д~ник-и бачать щоденну турботу л.ро себе, вони й

ВетrсJКому

про

доїння від

кадр:Ів тут не віДЧувають.

За­

колеити­

часу.

розрахунок .

-

ними для

колективу

у

nроявилося са­

вважаються .

до 400 карбованЦІв. Тому й Н€ дкв.но. що. проблеми

зи-м'янсьноrо комплексу. Щодо nобутових умов, то

все,

.дальникm Анатолія Тка­ чуна та Вол()днмира Бай­ ранта. які у цій бригадІ

єві кіно . театр. послуха­ ти кокцерr . До речі, та· кі заходи вже стали звич­

реаJІЬвІсть. І ІВавіть у ве­ колективі,

шинноrо

обов'яз­ за

бригада nерейшла на госn ­

гаJJЬну

МОВ У ИР!ПЛИИІ РОСІ Давайте

А

перш

Найповніше ві

цю, . надане СРСР .

І. ОЛЬХОВСЬКИR.

є,

любов до обраної сnрави. бажання добре зробитп її.

чітко

615-620-

авоя,

.усп'!JС:у. Бригадир вважає, що всі ск:ладовІ його усnІ ­

.він розуміє n:раво .на nра­

Конституцією

думки .

образно кажучи, формула

робничі•

по

досягв

ально-культурному

жу

що

три місяці, вже сказати з певніс­

завдання

І

Хіба

отрібне

залишається

виробництву І продшkу державі сільськогосподар­ ської продукціІ будуть успішно виконанІ.

~

по-моєму.

слівністю. .якоюсь особли­ вою врівноваженІстю.

Ко­

п'ятирІчцІ

..л

Ска­

усіх сфер нашої діяльнос­ ті І навітЬ роботи опера­ тора по вІдгодІІвлі свиней; АнатолІй Дмитрович Верпека, на перший . по­ гляд. нічим не відрізня­ ється вІд десятків колег.

зано-

бросов!сне

ПО'ІИНа­

не має собі замtнн.

знань. А як змінилися са·мі люднІ Високоосвіче­ ні й квалІфікованІ, впев­ нені у своїх <;илах. вони здатні вершити великі ді­ ла долати нові · й нові ру­

tr!щY

шити

.

чи не з

трішечк.и

-

залишила

знає.годlJИ! якій збіЛЬІІlИ'І'И а

r ·

не

свиней

корми . повнІстю. а

'аціоо

Ю'І'ЬСЯ майстри авоrо д:Іп.а, люди на своєму місці, усі вел-икі справи. все. що

основи

лектив відділка радгоспу іменІ Юрова достроково справився lз завданнями ХІ п'ятирічки, створив надійну основу для ycnlш-

.

мнсrrецтво

П<>ІЦУмаймо. а

ласлива дітвора в сучас­ ній середній школі з Удальнею І спортивним

підтвердження.

. ,·

qдна група

їп.а Інша

якого починається сnравж­

бів. На кожнім •кроцІ впа-

. дають

тому

\h

10

~~\ту~~ НасrупJЮГо .разу

вистачає, а сам ніяк не може збагнути, чого саме. Брю.оов вІ!ц,повІв вІдве}УІ'О. що картині, .сnравді. не вистачає того трішечки. з

на труд і щастя .

беЖІ . Минула

i.tt}F~O'O'-

звернувся до усім

· чогоd.

.

~1 б е обходів тварин.

-~~7 -

вІдомого Карла БрЮJЮВа за порадою. ОС'КілЬки ба­ ч.ив. що власним наjп'н­

нам трішечки

ПрндиВJfІМОСЯ nильніше до роботи Анатолія Дмит-

_

,

ком

За зr.tіну він робить

~L

J

Якось один молодий X!'j-

бІльш як пІвстолІтньоУ ко.центивноІ працІ моІх землякІв. ХІба це не свід­ чення торжества нашої соцІалістичної Конститу­ ції, яка гарантує кожній радянській людині 'раво

засвоює

·

розповідь.

УРСР. Ця нагорода ста­ ла своєрІдним пІдсумком

залом

_...(j O~"f '\../ .· . ·

З стор.

425?

ровича.

Ків радrоспу-комбtвату «КІLІІІІТ8ВСЬJСRЬ tмевt· 50pi'I'IS СРСР. В тому -.вс­ JІІ орденом ЛевІва опе­ ратора по .вlдroдlвJd сви­ ней, .ком,увtста Анатолія ДмитровИ"Іа В ЕР ПЕКУ. Про иьоrо сьоrодвІІпва

соціаліс­

змаганнІ,

прирОС!І'Іа,

*

року

1986

середні no радгосnу,комбl­ нату СТЗfІОВЛ.ЯТЬ 410~

І '

орденами 1 .мeд8JUIIIIJI ва­ rороджево рад праціввв­ ІІинішнНі, 19Hu-ii :Jш· менний тим. що наше се­

rрамових

Майстер

повІдоІШІІJІа про те, що за успtхв, дОСJП'ІІУТІ у 881коваввl завдань і ,:oцlaJil­

жовтня

7

лова

пра-ктиці

втмено

-

правило

nлоща,

в

JС:очемо

господар­

ство зводить будинки. хто бажає сам обзавестися

машинного

до­

ськими

цей колектив, 1 він заслу­ говує на це. Бо в ньому.

діжний колектив І. Яки­ мова. Саме він першим на

як сонце в краnлині роси.

госnодарстІВОм

-

радгосп

&ідцзеркалюються всі ос­ новоrюложнІ ~рннципи

т~

на допомо­

Основного Закону нашого

nрнход.нть

гу. С~ед'НьомІсячна заро­ бітна плата оnераторів ма -

гострІше.

їння nрацюють нині в ра­ хунок грудня. Можна б багато розnовідати про

,

жиtтя.

·

В. ЮР'ЄВ.

Ще й добрими громад­ ся

справами

славить­

комсомольсько-моло ­

заводІ заnропонував раJСУ'Вати кожному

пеnе­ J!й

денний

фонд

заробіток

доnомоги

Разом

у

,

чорнобильцям.

Із скл.адальниоками

ак.7Иідальної дІльниці цей комсомольсько молодlж ­

-

НJІІЙ кОJІект.и'в щомісяця п-ерераховує у Фонд миру no 100 карбованців. І.

звичайно , вони активні· учасни·ки суботникі·в. які ІПІрОВодяться на будlвниqrвІ об'єктm соцкультлоьу­ ту.

...У мо.'! оді комсомоль­

1

сь.ко-молодІжного моло­ дlщнІ турботи. Нещодав- . но.

нацриклад.

Михайло здоровили

одружився

Песко.вець. По­ молодих

всією

('фига.дою . Хай буде міц­ ною сім'я, як їх невелнч· кий робітничий колектив.

С,

KOCMA1J.


4

стор.

*·7

... І

тисячна посмІшка

жоеmя

1986

року

сН О В Е

.

У ';81ВRymd четвер у вафе «СІІІеІ· вому• відбулоса черrове сзаеІдаввs• мtеькоrо в.пубу JІІО.Подп . епецJ.а.пІс· ТІВ - вечір вІдпо'ІІІВКУ, веоdр rумор)'. Живі сцевни з життя молодих сnе­

Право · аа щаСJІИВе · АВТJівстію ваших дІтей ваш єДІІІІВЙ JІР~Іпейовавнй кJіас.

•Все JІ8Ікраще дітям!• таким є о.цнв з заковІв вamoro· \ЖИТТJІ. Дв.твиа щойво вapo­ дwracs, а турбота J1P0 П здоров's, виховав­ ви 1 забезвечевва: ·JІJІГ.па ІВ8 іLІІечІ ие тІпьки вови, іпкОJІН,

-

піоверськJ. trаборв,

все до пос.пуr

ДJІІІ RраІвв Рад.

СвІдченням батькІвськоі турботи ВІтчизни про малят буm подІя. що вІд­ булася нещОtдавно в Бро­

ник директора

т:

-

тету

гО НеМОВJJ.ЯТИ, ЩО народИ·

стала

донька

Мака ­

ренків Оленка. Ії мама. ТЄ'І'яна Іванівна, nрацює ,кухарем

в

комбінаті

мадського

ба'!'Ько ,

-

мирО'ВИЧ ,

гро­

харчування ,

Микола

Володя- ·

rокар

заво­

ІJ3 nорошК'Ової металургії.

З

народакенням

щасJЖ.вих

заводу

металургії

лих

йшли прИІВІrrати почесні батьки , бабуся , nредстав­

спить

таткових

застосову~алася

ка

жених

· вони

Н.

Я.

Нлепацька,

новона-род·

лІкузаннl

О'І'рувнь

у

і8З!ННЯХ

КрОВі,

масна

нров

-етуnово

ма­

.

nри

в

,ЯКИХ

замінюється

вотечах з метою

nо­

кро-

врятував­

до

з

др-

ставали·

На

завдяки

її ВІ{КОри­

~- У перерв\

-

16.25

НОСВІІІНJИ. 18.15 Г,рай, га•рмокь. 19.15 СЬОГОДІІj у свmІ. 19.35 ФШьм сМtй оор&ІНІець... 21.00 Ча-с .

21 .40

СВЯІІ'КОвий концерт . ЦJ>НС9Я"ЧеиІИЙ Дюо КОИ· ституції СРСР. 22.55 С!.оrо.цн.І у світі .

ПРОГРАМА УКРАІНСЬКОГО ТЕІІЕБАЧЕННЯ 10.00 НовІІІНИ·.

10.15

}(о}Щерr

духовоr МІУ3И·

кн.

10.45

Сьоrоди>\о-День КОИС'І'И·

туцІ!.У гр~·

СРСР. Кtноп.ро. СІВІТЧ·ИJЗН&І моя И!Є·

сВ КОJЩер'І'Н·ИІх 38ІІІ1ІІХ Уікраі\1нJD. 12.25 НОВІШИ . 12.35 Телефt.льм для ДitreA cPoзlrolt•AI· про Кешку та ЙОоІ'о друз~в•. З серІл . 13.55 сВnеред, орлята!• . Зу. стрІч ІШІОІІярtв 3 лауое­ атом ДержавноУ nре.м\1 УРСР, Героєм .Соціал·\· сrrичиоІ Праці. бритади­ ром докер.Іов А. А. Бара· новським.

14...50 'Кр)'ПІІИіМ Ведучий

с •діімчин пІівІшІІк•··

Мультфtльм. с ... До ш!.с'МІ&ЩЦЯТН отІІ>рwЬ. .

9 .50 10.10

1.0.55 КОІІЩЄІрт

В.

ВороJrеЗькго буд:веЛІЬи.их

14.45

Фf!І'ь}І'

UІженерно· Ьrе'МІ'І'уn,в.

сМоооде

-

зе-

.1\'ЕІІІе.·.

П . Чd~ЬЮІЙ. Фор­ 'І'ЄІПІ'8ІНІНИЙ циюr с:ПорІІІ

В.

ПJ1'81110-.

Kop<mA.

С:.КЛ·НКає

АРУ·

17.10

18.50

Klitronaнopaмa .

сД\к

.РІіJд

в

mиrrтl·

Газета вьDСОднт с ВЬІХода: ВТОРНИІК,

mоиР . Вечtр!НІЯ K&31jla. 20.210 сМ·ІІІ будуємо

кому. н!зм.. Репортаж Із Все­ союзнюl худотиьоІ ви. С:ТІІІВКІИ' В Цеtrтр8111·ЬИОN.У оВІІСtJ'а'В()ЧJЮІМу зa:nL :и.оо Час . ·

:Ь1 .40 ТелефІоm.м rюдороок JIJIМ. .

212·.45

18.00 телефІ.І\ьм

ПРОГРАМА

НОІВИІІЩ.

..ВесІ.пька

перед

'

весіn·

нErndв

сільськогосnодар­

Дуже приємно, що все

1

нові люди стають в

СJDМфокІчнІ r.НиІеrrюрн З твор!Ів р&'А/І'ИСЬК'mt НОМ· nозиrорІJв. 16.05 НовИІНИ. 16.10 РооІЮІІІ:дають ившІ НО·

212.45

рЕІОІІО!!Ще.нтя .

КОоІІ'Церr Гуцупьськоrо ІІІJІІСаомблю П·!осні І 'І"а:ІЩЮ .

17 .ЗО Рел tf,i.я І ПОЛІТІІ'Rа . Іс­

19.00

ЧемЩон.аrr

Моул'Ьтфl:пьм . Св~'І' і мооодь. НовR!fИ.

св.\Іrу

19.15 19.50 19.55 Теп.еф'"ьм ру.ся•. Час.

21.00 21.40 212.210

1

з

Ма-

оерІя.

Чемп!ОІИат свІту

11.40 ШІОпІький екр1111 . 4

ttn.

13.10

Новини.

АІомовnеннІІ совоі роботи

11

жовтня nроводить «.Тиждень листа•.

-

вас дані доnоможуть зв'язків ­ заходів по поліпшенню обслуго­ Райвузо.п зв'язку.

Броварськоrо

.

ПРОВОДИТЬ НАБІР УЧНІВ ва

1988-1987

вавча.пьвий рік

Стипендія ffl крб . на місяць. Для зарахування в школу-магазин nотрІбні

такі

документи:

1. .2.

Пта­

Заява.

довІдка про стан здоров'я (ф.

286).

З . Фотографія .

Лен.іи. сМате­ eмntpi/OKPII'I'II·

бу.. .

4.

Атестат 11ро середню освіту.

Звертатися на адресу: вул. КиІвська,

кадрів уnравління торгівлі

.

139,

відділ

ПедаrоrІчн.tй Т8ІІ .. НН

І

. 19.35 Давtдкова СJІІУ'Ж6а. 20.00

ИечІрнн

с.ВзаемодІR• .

-к..

20.16 Новиіtи. а1 .00 час.

2'1.40 ~ . руль.. 23.15 Ноа.8.

1~3-76:

rocno,.apcтaa

-

райвмо

сnектору

пат-

11. &роварм,

J..02-t2:

ВроварІf,

вуп.

ayn.

1-~1;

КиІв~.

154.

вІАnНІАІtІІ ..ноrо

коресnондента мІсцевоrо ра­

КнІвсь~,

nрофсnІnнова

.щире

Ol)r'8•

сnІвчуттІІ

Петровмчу

Ін­

острІІнну

s · nрнВОАУ аиt)ті Aoro еатwса .. nЕТРА ФЕдОРОВИЧА.

сnравах видавниЦ1в. nOJJ.Irpaфll 1 ~нжкоаоІ тopr1ant. м.

оnартІАІіа

ВітааІ10

6nнs.._

·

амсіtоаІІюют..

WМІІІ

sастуnника Р8А8КТОf'А, вІмJІІІа nромМСІІО8остІ, nнстіа І ма• . 1~1.

ААР~а AI'YJt&Pнl: 255030, lеніаська обмсть,

·

АдмІнІстрацІІІ,

аІМІІІУ nартІАноrо ІКМТТІІ -

ПІІОС•

.

nокІАноі.

нІsацІі

сНІчний

ноnектмвн

8аnентИни t-І8НИ СТРОКАЧ вмсn08JІІОІОТ., щире сn•вчуrтJІ рідним та

ним

19-.50 ДІЖ. 'МІJефW.м.

20.20

;ra •YЧHI8CwtMA

нІвс ..ноі /Сер8АН..Оі WICOIIM r'ІІНСІОНО сумуІОТ.. s nриводу ІІеІ)еАЧаІС.НОJ СМерті НОІІНWНЬОІ ВЧН-

.

255020, КкІвса.ка t6Jtatтlt,

&роваоі>сьиа дР}'ШІРІІІІ КнІ~ькоrо o6n.acиoro ~ yna:~unilнJJЯ у

.

населення.

5·13-tt:

-

письмово!

у пnсолу~маr831111 по пІдrотовцІ продавців

НОІВИИІИ·. . Док. телефJ.Іrьм. Сергій ОС'І'ро. аой: 19.05 ПOW'NI _ с1'епепрескпу.

СрtбниR дзаі'ИІочок. Док. телефІльм, 17.30о «.Аsтотроеі~Еnорг: · nра9ИІІа без а~КІІІР.

cln..c:wcoro

Ф ЕДЯ R.

€.

проходження

JІІІеькввковкому

N1.40 Поезія.

16.10 16.30

секретаря , вІМІnу

Редактор

роти.

1~. 05 Телефhп·ЬМ •ю.с.. . Новmtи кіJюекрана.

· ·

ТелефонИ: редантора -

частини .

комавднр

АдмІвІстреціJІ управ.півІuІ торrів.пІ

}8.45 t8.00 18.20

16.00 НОІВИ'НІІf.

АДРЕСА РЕДАНЦІJ:

.

о. Гр~дов. ОrорІи· .ки жюrтя І 'МІОрЧОІС'І'4 . 1"5.00 НоВИНІИ. ·

, .

l>crropЖ. 12.05 Концерт з творІІв ра. ДІПІОЬІt'ЮС комnознто~в. 12.40 До6роrо вам здо.ров'я.

до

вування

восени .

І. І

пс.шани

А СКОРБАНRО,

nрискорення

Одержані від ця-м в здійсненні

ци0м·• ·

ПОІПуm!рИ:ИЙ

n1·

КЛ•.

Jc-

14.10

3 шa-

сПрІІіГО'І'уВ8ВСJІ,

Природо:mІа.Вс'rво.

тека. В . ·рІоВІnІзм

ТЕІІЕБ.АЧЕННЯ

Иа)'ІООВО . •

12.40

7

гу

no

Ваr·

уч·иrепю.

-

Прізви­

ще O.rneгa занесене в Кни­

АдмІнІстрацІя вузла зв'язку просить вас надснла· ти своі рекомендаціІ, зауваження і nобажання щодо nоліnшення роботи прискоренню nроход­ ження коресnонденціУ.

13.30 Твоя · ленЬІсЬ!і'а бtблlо­

ПP'g~pfr:r·r.c~Wt·cькoгo фJ:пьм

Ещ>.а!и'

хи

10.00 НОВJІ!Н-И . \

11.20

Едуа.р.цоа

12.10

'Юp\IID.

.

«Шскі ЮІІрод\8 cвtrrv ... Док. фІlІ'Ьм. сТобоІ од·

метою

11.40 загапьнв.. бІо.по­

* · 9 кл. 11 05 ПоезЬІ

рІЩЬіІ«)ГО.

•Тьотя

·

5

з

)ЮІІМ'Я.

1о:зs.

·

ІФй мету 8\ІНок ... •. Про 'МЮрЧ\іс'Гь С . ЄоенІна. 212.40 С~ у свІтІ . .

212.55

.

НОВІІ!ІtИ .

З

р~ .

ша.-

по служ­

команд,уІ!ання.

коре_s:nонденцlІ МІністерство зв'язку СРСР в період

8. ~ . 9 .3'5Сусn:Л.Ьсrrвоеиа.в. аrво . 10 RІІ. 9.05, 13.00 Юмецwаа моеа.. 10.05 УчИЯІМ СПТУ . Е'І"нка> 1 ПСИІХОЛОГІJІ . с\меАнІоrо

лем у суча,сю:>моу св.ІІrІ. Агроnром; cьoroДJQ t 38ІВ'!'ра. Проблеми ІнженерноУ служби.

18.15

19.05

.'

11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОrРАМА ЦТ І ПЕРЕДАЧІ НА КИІВ ТА ОБЛАСТЬ 8.00~. 8.15 TEUJeф!Jrьм сІиЖеНІ!ІОиJ ~ По&ІІ'ОИіІ/Вс:оьний ва­

16.40

бі·,

ДО ВІДОМА . НАСЕЛЕННЯ; КЕРІВНИКІВ

'

·

роки

ПtДПРМЄМСТВ, ОРГАНІЗАЦІН І УСТАНОВ

.

На ДОбранІч, дІтІd Час. ТеJJефІпьм сДапекнй ronoc зооул~ . 1 ое.рLя,

14.00 Новини. 14.50 Дои. ф!Juом11.

ca1'1't:

Бп·

ro .цияо.•. Із ЦНіН11')' с Час в~н• . . 210.15 Тепефіп.ьм .сnоеаІя са · дr.в..

вагу tоваришів

ряди донорІв людей щедрої душі 1 чуйного серця . В-еJІНІКа ·вам вдяч­ ність ВІД ВРЯТ9ВаНИХ ЛЮ· дей!

беІnету.

~ . ~ра.

210.45 21 .00 21.40

слу­

два

О голошевна

19 . 30о •Фах•вець 388'J'ІР8ШИіоО·

15.40

CЬ<Jr<WI'i у

Любнте.п;~~м

за

cJJ!YЖOO Олег Gа•рекомен­ ду:ваІВ себе з найкращого боку. ІніцІативний, днс­ ЦИІПJІіно-ваний. рЄ'І'еJІЬЮfЙ у іВНІКОНаИНі ВсіХ дору· чень . чесний і nри.нцнлсr вий . ВсІ цІ якооrі дооо· могли йому здобути неза­ переЧНІІ'Й а~то,ритЄ'І' і nо­

ського виробництва. нові

Брсвар­

батькІв

1

чесно ,

стано­

сСнН

~-

1&.30 19.00

ЦТ

шов• ·.

ZQ.OO

аnреля 1937 rода . среда, nятннца , · суббота .

17

1 в

1

в· в в в

10 .20 с~р)'ПН>Иі~І ПJJaiiiOW .

.. .

року

сНОВАЯ ЖИЗНЬ.--орNІоИ Вроварскоrо rородско­ rо комwrета КоІІІМу:н~rетJІЧеской nарrнн УкраинЬІ, rородскоrо и районного Советов наро~ЬІХ депу. татов Киевской оолестн. (На ук~ском язЬІке) РедактОІР В. ФЕДЯЯ. .

Дни

МІІІJШО&

сЬоКОГО.

12.30 Овяrrо духовоt музики ' у ПоковІ. 13.00 К.ВН-86 . Зустріч сту ­ дентІв МО<СІЮВСЬК'ОІ'О 1

складне

колективу жити

підприємст­

завІдуІочий вІ,МUІеJІІWІ переJІВВаввs кровІ. рай­ JІІкарвІ.

ХІІ·В . Маrrч- реванш .

РІІДЯН!СЬКОІ

пІ.онІ. РІеЮJПІІМа. nоети про

11 .1о 11 .15

дуже Донорами

nочесна 1 ваш

ськ<>му заводі сТоргмаш• . ВІf.Конуючи наказ свого

будівельників, 1 сереД трудів·

вання, тисячі донорів від ­ МОІІІІІІЯJІИСЯ від грошово! коr.mенсацlІ 1 передавали

- 8.00 Чес . . 8.40 Муm.тф.іnьм. • 8 .50 <NІrЬІІІІ сМІй обренець.. 10.15 Клуб М81КдріВИІІІІ8В. . 11 .15 ·HOВJIRIH.

·

вах , серед чимало їх

без шкоди авоєму здоро­ в'ю до .450 мп кровІ, то

18.45

16.20

озора-..

11.25

15.50 сПІсня

Cnmaє І танцює МОІІЮ· дІсr'ь. 8 .35 Док. тепєф!ІпJьм . 9.10 KQj>O'NIOмeтpaJfQ!d ху . дожн;J. '!1МефІЛ!ЬМН ДІNІ Ді­ тей сДІІмиа. розс.ерр;ивс::я~ . сДjJмІfІ:а - ІЩЮГО~ ,

8 .20

промислових

'М. ,ПОНОМ~ЕНRО.

на

труДОІВий гарт на

на

вище з продуктами харчу­

щаючи

ПРОГРАМА ЦТ t ПЕРЕДАЧІ НА КИІВ ТА ОБnАСТЬ 8 .00 І"ІімІнІ!uс'rІИ.

донорІв

здати

може

CEPQA, 8 ЖОВТНЯ 1 ЗАr'АnьносоюзнА

23.00 НОВНІШ 11 . ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

Найбільше

на

РесnубnІо!tааrоСЬКІН'І

му..

·

·є

земляк Оле.г Яшник. Ше· ля закінчення Київського механіко - металургІйного тех:нінуwу ві11 м<Ібував

ні Ух понад сім тисяч.

ставали знову в стрій зав­ дяки Же&ИЛЬНІЙ СІІЛІ кро· ві. В той же час, незва­

л-юдина

мечі лягла ця вІ,дnоВ'Ідальність,

1 райо­

тоалеиня препараті·в фібриногену, гамма-глобу· -лі ну. тромбіну та 1нwих. Якщо врахувати, що кож·

те·JІвба -.rx

СРСР . 10.55 ФІльм .,4:0 ИЗ КОРНІСТЬ 11erІІІІПС!ІЬ . 12.2Q ФШЬм-коНJЦ>ерr сВсІ IOIOY'Ji-10 . 12.4>5 Мультф!Іmьм. 13.00 Чемп\QНат СРСР 3 хо­ J<ІЄЮ . сСпарr~ ЦСКА. 15.15 ПО\11\ТJ!чноой театр. ФІіІLьМ · ВИ>става Державко­ го теаmру ім. Мосноесь­ коr РІІ'ДИІ с.Суд над суд.

же · в RаІІІЮМУ мІстІ

сол­

бІйцІ,

Хочеться ВислоВИ'І'и цячність нашим nостІй­ ним донорам. Це подруж· жя Телегlинх, В. А. Щ-е­ ТИ!Нін, А . А. Лобок, Л. Т. Приходько, В. М. Коrеле­ иець, В. І . ЧаІ:Цоовський. А. Ф. . Фарин, В. К. Ка· реrников. Л. В . Пригаро­ ва , В . л. Петрова , Г.

Дем 'янt.tЄва. Т. ' В. ЛяпІна 1 багато-багато інших. Ад·

6yJIO

самі

1

Служба ІВ . армtІ по­ чесввй І вІдповіда.пьІІВЙ обов'sзок кожвоrо JOII8lCa КраІвв Рад. . Одним з тих, на чиї

На до­

r.

трудівники ТНJІ1У . Це до­ зволяло безперебІйно по­ стачаrт.н кров госпіталям . Десsmки тНСJІЧ поранених

донорськоІ

ста·н!DJІ:ях nере­

можна уІІВИТи , скіЛЬЮf не-

10.00 Є. Ісаєв. Поема ~Двад· ЦІІ'І1Ь п' wra rодІІ!КВ.-. . 10.25 ПІіонdІ 1 таІЩІ Н'&роДІов

для .врятування

можтшими

лише

складних .

·

адже

прИХОJVІІ'Ь

вирLшальною.

У роки ВеликоУ ВІ'J'чиз· няноІ вІ:йни служба крові 1 Червоний Xpecr витрн­ мал.и складвий екза.мен,

стозують також длЯ виго-

сою3-

Із

однІєю

дат потрІбно ба·гато крові .

ливання крові

дожіІdх КОJrективІв оикх .респубпІи. 9.10 Док . ф:Л·ЬМИ•.

кровІ

норською кров'ю. Сучасні методи · лікування стали

кровІ .

тепефе-стив-ь n\оиерсь­ коl nlad. 17.00 ЧеІМІПіонаТ СРСР 3 хо­ .коею. с~ (Рига) сСоЮЛ. (:ІОиІ11) . 19.15 АІЮ'уапь:на- камера . 19.45 сДруШ хороші моІ•. Музична DР<>f'Р&ІМа. 20.40 На доб.ра'Ніч. діти! 21".00 Час. 21 .40 Фh/1-ьм •Удруге в Кри­

перелRВання

вань .

10-15

дією

ХВИЛИну

ПОМОГУ. І час.то вона буває

з

вважалося

беGматиу

У иапіомtУ міст! є · та­ хож багато людей,. якІ беmшатно здають · свою кров. Вони в будь-тсу

операцІй. За весь 1930 рік у нашій краУні було зроблено 1500 nерели-

ня житrя людини nотрібно

переливатИ

солІДарностІ

за

ним .

Наука про nереливання крові пройшла тернистий шлях. ПерШі кроки були зроблені в 20-1 роки. 1

в' ю, взятою у здоровоі людини . При сильних кро­

застосу:ва:нню

зІв•.

Нині рух

зда"'ІУ :Крові став всенарод­

ним.

переn.и·

хвороrо

тераІ1еВТіИЧЖ)ю

зАгАnьносоюзнА ПРОГРАМА ЦТ 8.00 Чеос. .. 8.40 сВсе. що серцЮ доро. ге•. JОоощерт дитя"І.ИХ ху­

п в фсщц обороии краtив.

взавмодопомоги.

ЛІ(/'дяоості .

Жоден з засобів :не · моте зр і:внятиоея за своєю

1

С. МИХАИЛЕВКО.

-

лlтрІів крові . кровозамІнних

ВІВТОРОК, 7 ЖОВТНЯ

номар.

nочуття

дорос­

потре()а

~х обмінних

Г. RAJIIOK. Фото В. Селезня .

~аступ-

у

при

вистуn ансамб. будинку

якІ ІНкаво проводив ведУ'Іий В . По­

на виготовити з неІ . Адже дати кров norepntлoмy це перш за все

за­

1

·

ву.пьтури та КОНJ(урсВ для глядачів,

,

обхІ'дннх преп~ мож·

донорсь­

деющх

лих виникає

ленька донечка. Сяють ра­ діІС'І10 щасливі мамині очі.

-

працюють,

При

і

тяжких

ники трудових колективіВ,

де

кров.

хворюваюrях

на теп ·

руках

галУзь

медицини, де б як могут· н1й лі'ft'ува.JІІЬНИй засіб не

дянина країни лунає Гімн Союзу ' Радянських Соціа­ лlстнчких Реопублік, мо­ лодим батькам ВfРУчаєть­ ся св ідоЩІ1ВО про народ· ження Оленки. Колеги по . роботі дарукrrь їм цінні

· ... Міцнq

при­

Важко ·наз.вати

'

ЧЕСІО

Гришуи та lн­

сандр Лос:вв. Сnодобалися nрисутнІм вока.пьно-lвструментапьного то сКонтакт• районного

РАДЯНСЬІ(ИR

-

МихаІпо

стрfитор мІськкому комсомолу Опек-

Вияв гуманізму~ людиності

подаруf!RИ .

доньки

батьків

голова

'комсомолу

<;ПОСІБ ЖИТТЯ

8

кадрах ,

Т. Б . Стоrrченко. На честь нового грома­

свята

сІ:м 'ї

по

Корнієнко.

порошкової

лося в мІсті з початJ<у ро·

сВинуmатцем•

. В.

rрома··

nрофсnілкового · комітету ко.мбlнату громадського харчування та член комі­

варському заГсІ у.ро­ чиmа реєстрація тисячно­

ку.

ку.пьтосаітві

ма.певьивх

обпцдвання

ціалІстів nоказа.пи се~тар комІтету комсомолу тресту сБроварипромжит­ лобуд• Вячеслав Пономар, Інженер головного сnеціалізованого ковструк­ торсько-технолоІ:'l"qного бюро мийного

батькІв, а й держави. Дитсадки, меДІІ'ІІІІ уста­ з81tDадв

СІУЖІ!Ь

Знову зустрІчІ в· ссКонтакті>~

е

rаравrоваие КовстJІ'!УЦІ.вю Р8ДІІВСЬкоІ держа­

ви. Вови -

ЖИТТЯ»

1$4.

Друи

Ін,ІІ.екс

61286.

офСетний.

друкованИІА

06cllr 1 -

аркуш.

14010 nрвмlрникІв. 3аІмоепенав НІ

ТНрІUІС

·

4866.

#159 1986