Page 1

СЬОГОДНІ- ДЕНЬ КОНСТИТУЦІЇ СРСР ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН,

БРОВАРСЬКОГО

ОРГАН

MICbKOJ

І

ЄДНААТЕСЯІ

МІСЬКОГО

РАйОННОУ

ГазРта виходить з t7 квітня 1937 року

ДЕПУТАТІВ

НдРОДНИХ

""~ 159 (j298)

КОМУНІСТИЧНОТ

КОМІТЕТУ

РАД

Середа,

1981

7 жовтня

Baromi~Ш 3;::(00\'Тnа:\-ІИ

)І(ИТТІ

працівнини п.1f'М­ птахо.;аводу «Ру;:хня». 8·)-

ни

яєць

обирає до Рад снюють

народних

повноту

в.1адн

в

Ті,1ьки у нашому місті І районі надічvеться

сум.1Інно працюють на найрізноманітніших дІ­ .1янках

виробниІІтва.

Конетитуцін

СРСР

виражає

во.1ю

т;оудя-

щих, їхні інтереси. політику Комуністичної партії, а тому є r.1нбоко народною, Г.1нбоко демократичною. З цього приводу товариш

.тІ. І. Брежнєв говорив: •Ми створи.1н Консти­ т:уцію не д.1я декорації. Вона має викоиvва­

Воднс•час

nУбатор н о

цІї СРСР стується

всеосижними

правами.

Та ці

nрава у нас кожний вважає невідді.'Іі.нимн від обов'язків. А найпершим, найвідповідальні­ шим обов'язком кожен з нас вважає високо­ продуктивн~·

працю

на

б.1аго

заможного

(ФrmщнmіІ\а

свято

Уr;а:зоч І Ірс:;~Ід.ії ВЄ'р· хnвної Ра,1и СРСГ' ;;i.l 12 черRнn J981 rюн~· :;а л­ rягн~·ті ~·спіхн н 1<1.1~·-Jl CTaJ'IfCTН!\11 ; ;;аuЄ:НН~Чі':-1· ня

юн;онання

r:пnгn Н\'

:;ав.1анп

п'ятнрічн(}гr

·

ЩJ,lt'HIO!II

еге f'

і

:~є-

П.lС1-

\H'Ji\.111.\1!!

Ні!Гr'nП;І'•І;евп

.1E'P<fi3P.H<Y:·

ГdНіR

виконJ·ватнметься завдання

сільськогоспо­

по

штук nеревиконає

реа..1ізаці'l nле·

no

rосподарствам.

А. ФЕДОРЕНКО,

;:хоробок в зо-

!;[',ІІІ-

варсьRому

МЕДАЛЛЮ «3А ТРУДОВУ ВІДЗНАИУ~ С~·ботенко

тіївну

чa.lbHHfii!

І'Т3Т''СГ!!-

на­

БpoRaprr,т;,)rn

інфор.Іtац'іі:нn-nо'5-

'1!1\:.lifi!Ч!.li>HOГrJ

держанної

ноn;не

І\Е'НТРУ

статиr.пнш.

;::е

свято

тру;:хови.\ІИ

рунка.Іш.

.Інuш:rись

цьому

б,тннки

:1 iдlifl . . IE'nн­

заводу,

~Іайоро:І1 В. Н. ві!'е ста.10 ТР<І·

стрічати НІІ\Ш

заступнина

-

з~Іінни І-І Бак.1ан, дицією

району:

:

ко:н.'юиві бригаJИ но~Ібіr;ормuвоrо це­ 1-\а:штянсьr-;ого ком6і­

кор.vювого

і

ниuі

яний

бра тн

нор;~пнr.~t Пр<ЩЮ, -

рі'І·

н.1аrу

і:-.і

!,

~~а 'І

nрюю на· :І ВОНИ ВЗЯ.lІІ ЗО· іІ

-

Ha,lri.laHOBOЇ

1000

nPO;t)':К·

Бритада з честю .:t<>три:І1а.~а с.1ова. До на;t· планової тисячі бу.1о до· дано ще 403 тонни висО< !\ОЯКЇt:НИХ 1\ОМбіКОР:\-І.В. Т~·т ДО МіНіМуМу Сnороче-­ Ні nростої обладнання. Най6і.1ьший внесок у вrrконання

·взятих

соц~а­

:І\стичних зобов'язань :1робили с.1ектрик голов­ ного nу.1ьту до:зування 1 ~шішvвання но:-.Jбікор:І!:ів

., fіомуніст

Зако·-Іу І

позбав.1е1-1і

по

:

ро- і

ГІ;~учи І'

гарантує

чnro

rn.1rJBHE'. їх

в:р-

четвертій

Основного

СРСР.

,

:.~а· і

прави.1у

aapa~J.

на:Jустріч

зу-

яєць, за21·

~Іінних яєць іннубатор.но· nтахівничмм станція:~~. п·тахофабри:т-;ам та іншю.t

2

,Т\"t! ху

дер·

одно;:о

'Ісрrовий Новодід ;\.І: П.

r.

т. Вірьовка,

с:rюсар І. k та дроби,1ЬНИК СТАРЧЕНКО,

иача.'Іьинк воrо

..

\оІатвіr.нкп.

М.

комбікормо­

цеху.

Важливі завдання вугільної промисловостІ

збільшенню

виробництва про-д~·ктІв харчування для наших радянських .'!юдей.

Так у розв'язанні завдань комунІстичного ~~~·аtвиицтвя нам допомагає створений самим ЮІfЩJТnм Основмий Закон - Конститvціи СРСР. •

ЦентраJІЬНІІЙ Иом\тет КПРС і Рада Мініст­ рів СРСР прийняли постанови «Про додатно· ві заходи по присІ;ореиню розвитку видобу­

ля

вания

<:я

1981 -

вугі.1.1л відкритим 1990 роках» і «Про

способом у заходи по при­

скоренню технічного переозброєння шахт Мі· ністерства в~ті.'Іьної промисловості СРСР~.

ко.1ективн

дарськнх к~·льтур сільські трудівники. В ни­ нішньому році вони . заготовиди необхідну кі.1ькість кормів ;~,ля громадського тваринни­ цтва і прагнуть організовано провести зимів­ .lю худоби. А де значить, що збІдьшувати­ меться виробництво молока, м'яса, яєць, тоб­ то

}'

Р.\Т.\~').

НАГОРОДИ БАТЬКІВЩИПИ

соціалістичної

.'<tІ!одІн пnрошкової мета.1ургії Ім. 60-річчи Ра;~,янської України, ~Торгмаш~. а.lюміиієвих 11~- діне.~ьних конструкцій. Гого.'Іівської стрІч­ ІЮrкацької фабрики, ПМИ-5 та інших.

всіх

дання

т~~~~~ІЯ 1

~а.1н річні п.'Іанн. Високими трудовими з 11 о­

Завершують збирання

м1.1ьйона

реаді· яєць Іч­

ТОНН ції.

життя.

зустрІ.1и всенародне

менше

бов'язання виробити

Окремі виробничники підприємств нашого ~rіста на честь ИоиституІ~ії СРСР vже вико­ о~·rкамн

nродасть

не

значно

no

станuіЯ.\1, пrахофаорика:І1 іншим птахогосподар­ ства.\1 респуб.~іки.

ВІтчизни. зміцнення її економічної і оборон­ ної могутностІ, що є гарантІєю нашого щас­ .1ияоrо,

яєць

Конститу­

-

кожна радянськ'а .1юдина кори­

справдІ

подарства

: птахіІШн.чим

Значний

відnо­

ножної нурки-несуч­ В їх групах є иесуч.

жаві

та

юr. В ТО\ІУ чис.1! по Вро-

демократії».

чотири

в~конали nлан

десяти місяців зації п.1е~~інних

219-230

270 -

яєць

nу.:~нянсЬІ{і

лтахівнн:т-;и

бом да.'Іьшого резвитку 1 поr.1нб.1ення (;ОЦіалі­ На основі Основного Законv

:1дано

заnиса.Іи

по

ни. котрі :~ають за рік no 300 штук яєць. Пр;щівНИІ\И п.1e~tnraxo· заводу ;:хень у день ~6іа:о· шують виробництво про· дукuії. До 1\інця рану ro!:•

річ­

npoдan;y

рахуаок

відно від ни.

n.1ану.

:т-;у rр~н~· праціRРJJІ-;ія ор- .ІІіспнnг<"J

Вона має стати, і вона стане моrvтиім засо­

аавдання

викnнати

n.1ан

державі:

тись І б~·де ВИКОНJ'ВаТНСЬ В усіх ЇЇ ЧаСТИНЗ."{, стичиої

коn •

2

Іtенко no . 217 штук, Срt:rінно тр/дяться Г. 11, 1-\овшун 1 Г. К Гузій. Во· ни 3 початку року на СВіЙ

штук курки-

мі:Іьйони 699 тисяч штук, абu на 1 :\Іl.1ьйон 589 т;.r­ сяч ШТУК ЯЄЦЬ 6і.1ЬІlJЄ

країнІ,

1529 народних депутатів місцевих РаД, икі

коn;ної

с;трrжово

ний

народ

ре ·пуб.1іRах. об.1астях. районах, се.1ишах і се.1ах. Jx по праву називають у нас народни­ ~rн обранцями.

від

пєревнконааи

депутатів, які здій·

державної

~Іісяція·

nn 186

по їх виробництву. Цє J3.· .10 .\ІОіКЛ!ВіСТЬ ГОСПО;J,ар­ СТВУ першим у районі до­

мум ск,, і енергії. Тож найпрацелюбніших, найІ'відоміших представників робітничого к.'!а­ іите.:tігенцІї

дев'ять

НРСУ'НШ при :юбов·язанні 180 і тим са.ІІИМ значно

віддає с~·спі.1ьству макси­

та

аа

щерn;ааи

найхарактерніших особ.1ивостей Основного За­ кону першої в свІті загальнонародної соцІа.lІ· стичної ;~,ержави. Яскравим підтвердженням такого визsачсн· ня є иапо.'Іеr.1ива, .самовіддана праця радян­ ського народу над втІ.'Іенням Історичних иа­ кресаень XXVI з'їзду КПРС, який вказав шлях до свІтлого комуністичного майбуття. Найбільшою повагою в нашій країні кори­

трудового сетrнства

Ціна

сяrіІут1 усnІхи вносять nере;;;ов! nrашниці. Так, О. С. Денисен:т-;о одержа­ .1а по 215 яєць від кур­ ки-не,:учни від закріn.1е­ ної груnи nтиці, Т. ::!. l\у­

тр~· довимя ВідзначаЮТЬ

свято Радянсьної !-\оне rи­

в nам'яті народній як яскраве свідчення справжнього торжества .;lеиінських принциnів народовладдя~. сказав у зв'язку з цією по;tією товариш Леонід І.1ліч Брежнєв. Ми гордимося тим, що Конституція СРСР не т1.1ьки закріп.1ює ве.1ичезиі завоюваfІИЯ на­ шого народ)' в будівництві І-юмуністичноrо с~·спі.1ьства. а й визначає, програм3• да.'Іьшоrо розвип;у на цьому ш.1яху, що є однією з

с~·.

року

туції

Сьогодні ТРJдащі нашої рідної Батьківщини відзначають с.1авне свито День Конститу­ ції СРСР. В усіх ще в пам'яті позачергова сьома сесія Верховкої Ради СРСР дев'ятого ск.1нкання, на якій 7 жовтня 1977 року бу­ .1о nрийнято новий Основний Закон Союзу Ра­ дянських СоцІа.'Іістичних Ресnуб.'Іік. ВІдтодІ цей день став всенародним святом в нашій країні. «Минуть роки, десятиріччя, а.1е цей жовтневий день назавжди за.1ишитьсн

ст~·ється той, хто

ОБЛАСТ.І

РАПОРТ ПТ АХІВНИНІВ

ЗАКОН

HAWOrO

УК РА ТНИ,

ПАРТІТ

КИІВСЬКОІ

У

ЦИХ

ДOfiYl\ICJ!ТaX

знача~:тьсн.

роюr

що

Ві;І·

Зі! ост<~нні

вІцобуваннл

нугі:J:Ія

вІ,\Іір!ІТІШ снособп\І набу­ .10 ;J,R.'!ЬШОІ'о pn:JRІ!Тl\Y і :Jбi:Jhl!IH.looт :1 1(-)5 мі:Іь­ ііонів HJHH ~- 1~)/0 році .:1" :.JfШ ~Іі.lJ,ііоНіГІ тонн ~191'\0 році і стантт:ю ;jf\ ПрОЦt'НТіR :mi<-t..'lf,HПI'() Об· ~ЯГ\' вндrн5-..-п:\· 1-'\Ti.l.'І:J.

~- R~TЇ."IJ~Hiii

!;!JfШI!l'.'!fl

яоrті :з.<ііісНЮІОТІоІ'Я ~~хо ди но тrхнічнпм~· ІІrрr<І· Збрп~НІ!ІО ІІІ<-ІХТ. Пl;ji-~HЩf'H

НЮ

<"Ф~"КТ!Н!Н<><:ті

ющтt.а

nечних

і

внр<JІ'і·

створенню

~-мов

nраці.

без

За

останні деr:яп, років pl· пень ВІЦобувнння 11~ті.1.1Я із застоr:увСІнням мrх;rні­ зованих нuмп:Іексів дове·

,\еНо

:10

67

нрпвr ;.trн ня

процrнтін.

гі р<·пюІХ

ви ро

Ііок комбС1ЙНRМИ ,10 ЗР. ІІ!ЮЦrнтів. У н~ті.1hНІІХ 6<-Ісl'йнах країни з~вrршенn В OCH!Jf4HO:I<ІY перrХіД НС!

І;онвrйr,;рн~·

гі.1.'ТЯ

ПО

;Іоставк~-

ІІОХИ.1ИХ

я~·­

БИроб·

І' ах.

з

однієї

лави

за

до­

б~. Разом

в

тах.

тим,

rоворить­

nрийнятих

~

;хокумен·

,·nрият.1иві

гео:тгічні

витку

.1Я

~-~юви

rірничо­ ;;;ля

вrцобування

ві;Ікрнпrм

способом

викориr:товуються

статньо.

Істотні

роз·

в~тіл­ нєдn-

нr.1о.1ін:r

в роботі пn технічном~·

псрrо·зnроєнню вугі.1ьнвх шахт. ::\Іініl:тrрство вугі,1пнпї ПJJО~fис:ювості

СРСР

;хоп~·сти.1о

яІ:~ста­

Ішння в rеконструr;ції ді­ іfІЧИХ RJ"Гі.lЬНИХ ШаХТ. Пі;:{­ l'ОТОВПі нпвих горнзонтів і

розвитху робіт.

фронту

очисних

~ення'рvх пере~пвн~ бри­

ІІРнтра.'ТhННЙ І~ омі тrт 1-\ПРС і f'нда :\Ііністріr. СРСР вБа;.t;аютп .1альшнй

га:~.

розІшток

Е!ипереджаючими

темnами

видобування

НабУв

13е:rнк"І"" n···шн­

які

1000 1 б1.1ьше

r:и:tабувають

тонн вуrі.7!·

ву·

rіюІЯ найбільш ним

віднР.итим

ефентнв­

· сnособом

~ля забезnеченн~ потр~би зроетаючої

теnаоенєрrеrи·

кн в паливі о~ним з най· ваіn.1ИВіших

народноrос­

ПО..1арськнх зав~ань. Ви· значrно тако·m го.1овні зав­ дання

в галузі технічного переозброєння шахт.

ЦРнтра.1ьний Комітет ІШРС і Рада Міністрів СРСР внс:тnви.1н вnевне­ ні стп

~- то~~~-,

що

npa-

всі

цiRHHI\11 вугі.:rьної про:'.ІИ· С.10ВО<"Ті ВіКИБУТЬ НЕ'ОбХіД· них ~ахnдія .10 виконання рішень ХХ\11 з'їзду

І\ПРС

про

тРхн!чноrо

прискорення

прогресу

в

ra-

.1y:~i ! :~абеапечать безле· r>Pfiiiiнr поrт~'Іання ву• ri., ·•я народно~іУ rocnoлar· ству.

І ТАРС).


+

стор.

2

жовтня

7

1981 року

НОВЕ

••

ЖИТТЯ

••

Я НРАІНИ ІНШОІ НЕ Реал:ьні nрава і свободи

П РИРОДА ше

йде цtєю грудн

збудовано ро.;винутє софалІстичие сусnІдьство. Це суспільство сmравжньої де11rократП. noлi1\f•HuJ спсте:~1а якого за­ беспечує ефенrивне уnравлі!ІНЯ всіма t:усnіJrьними справами. .все бідьщ активцу участь трудящих в державному жипі. поєднанн.я реальних nрав І сво­

боц громадян з ЇХ' обоR'язна:мн. і відnОІ>ідальністю nеред сусІІ.і.льс.пюм . Стаття 2 л.онстнтуції Радян­ ського

Союзу .

пі.:щреслюс.

Щ<J

вся

4' .• •

в.1ада

в

СРСР належн~:ь нароJ;Іу. Народ здІйснює :tержавну владу через Р!а.пи мародних .ZХі:nутатів. ЯІ\і станов ­

лять політичн у основу СРСР~~сІ

Інш!

звітнІ

дер-1f(авн1 органн іі~конrрольн!

Радам

наіJодних

І під ·

депутатів.

Звич:айно,

Залучення

справами ста,

через

Раду

nрецстаDнииів

держави.

району.

села

народних

тнщюду

республі;h"И, і

селища

з

::tепутвтlв.

до

ю:~рування

~>раю .

обдастІ .

кожним

мІ·

силинанням

бере найактивнішу участь

вирішеннІ

:;:

госnод~р­

с.ьь:их cnpae м І ста чепез рсооту rалузевнх постt~­ :них деnутатських мміе:ій, ЯJШХ crnopeнa в мІсьюй · Рці народних депутатіІВ 14 fпо nромисловості. трансnорту і зв·яз:ку,

no

будівни~тt~у, в спра~~х м~­

no

лодl. по соu!а.11стичнІІt законностІ.

n,o

ті.

ЦІ

народюи освІ­

охороні з:~оров ' я 1 соuзабезаеченню та ін.).

комісії ::юnомагаю'СЬ

вююна:вчому

но~тітету

з;:t!йснrова?и ті заі'іtання. про янt rоворитьrя в :~ру­

тому абзацІ ст.

Нонстиtуц!ї

2

:контро.1ю­

CPGP. -

вати роботу всіх інших державних opra!fiв. Діяльність Радянс.ької nринципі

держави

демократич:ного

органів

державної

базується

uентрал:ізму.

в ст . З Основного За.кону. Це в.rr.ади

-

зRИзу

t4

контролюють

ст11н

виборність

радянсЬJ\оrо

Ніитті.

1\ОМ­

виконавчи.й

но:v1ітєт

праБТJП(ують

Нон­

5

цього бу.тіо Нонституції інших зако ­

депутатів

та

і~

вивчення

станv

шляхом попередньоr()

опитуванюr громадян .Міста через анкети. Так про­ тяГом останніх: років вивчадась думка мсшканщв міста з питань побутового, медичного І торго­ вельного обо1уrовування, роботи пасажир-ськоїо

трансnорту І

засобів

зв'язку.

ду~1ка

про стан

Всенародна

nажів

rосподарстм.

з!

виробни'Цrва

в

0\ticri

є

СН-5

комбайнер

важтtвою

і

ранну

"Ни В.

3

велиною

nротягом

nрямує

тnриий

Василь

на

стан

радІстю

Він

--

говорить

.любить

абияк.

про

ньог()

рентор

т у рн

Осадчий.

---

реться за

дІсто.

:шчаивс•

І

ннкн

нер!в-

ж:щ

господарства,

Jрузі,

а

піонери

несли бунети То;:{і разом Б.

радrоспу

димир

добро-

в!та,1и

внвf'J­

не

працювати

стій обстановцІ в сі.rrь­ r ьному Будннну ну.'ІЬ­ щпро

трак­

радГ()сnу

« Заворнuьюrй".

очІ механіза ­ ношr в урочи-

їх

й

днтn комбайна Міо трантопа в поле. Оре, сіє, збирає урожай.

r ві ти .1 нс я торів.

Але

як і

Степанович

С.

З\finas

.l!PTBIIHE'HK()

позаду.

рону, роботи в механІ­ затора вистачає. Ось уже п'ять років що-

:~r а ttжe .' )Q() тонн Jf'Jбi р­ ного ~ерна. Хіба це не успіх?!

ди­

Вол()­

Ош•І\с!йович

· доведе

Ноли то

йоrо

бе­ зав·

до

НІНЦ.<!.

п І д-

квітів. С. Лит­

.. .Іде Васи.1ь Стеnа­ Но!!ИЧ nолем. Ще зов­

виненку було вручеНІ) грошов у премію в су­

сім

недавно

тут

у,шна. Щасливнй В. С. Лнтвпнснко. fio в ньо­ rn А С' ЛІН<а ЛЮVПБ - ЛО :ЗЄ'\.1.11, ян~ за нелеrниіі Х.1!боробсьнш1 труд

гурно­

т і ли комбайни. а вже сьоrо,цнІ чорніє зора·

мі 200 нарбованціБ. Такої честі були удо-

не

поде,

зе.1еніє

ози-

іншої

га ,'ІУ·

зрештою

!'!И­

значальною. Знаючи цю думку. Рада народних д~пуrатів, Ії винонавчий .комітет бі.'ІЬШ конкретно вж;rвають необхідних заходів щодо по.'Іlпшення тієї чи іншої роботи .

f\мtІтет

профсл!.'Іки

ен.спериментальноrо торговельного

;,а­ ма -

шинобудування іменІ XXVI з'їзду ІіПРС одержав кі.1ька без­ n .lатних путівон. Нолн на черrовоиу засіданні 11оста.1о

питання.

вида ти,

3аВКО ~ІУ

-

всі

були

НехаІІ

І\О~ІУ

члени

ЄД!!НОЇ

одержує

Ш .1іфува.1ЬНИК це х у Х? 1 Валерій Григоро­ внч Б.vланцев. Він з::~­ с:Іуrовує бс;~платну пу­ тівку як ветеран під­ прион:тва.

ударН1ш

праці.

Безп.1атну щrтівну v санаторІй Єсентуків о;.rержала І краща прІ?­ сувальниця цеху J\"g

5

І

І

О.

Ю.

Б а .'І и ц ь н а

У нинішньому

poui

І по· пільгових І безnлат-

І І

І. 'І

них путівнах, ВІ!l!ан ІХ

завко:ном

профспітт.

поправи:ш своє в'я

у

здоро -

санаторіях

~6

робІтнннів, інженерно·

технІчних

праuівникІв

та. саутбовців заводу, чо.1овік

45

вІдпустки в в!дпочинnу.

270

Іі І!

л рове "ІІ

будинках Більше

'

заводчан з сі:.~ я- ~ ~:

n і дприємства зі Десни.

на

бере-

А Я1ШМ ПОІlИТОМ

!{'1-

рястуються у торrмаш!вuів туристичні :lY·

тівни!

Задово.1еними

повернулися

з

нруізу

В.

І.

Ленін

вважав

cr. 9

Нонституції

залучення

до

подесятерити

наш

державний

речч и н і ,

ся

від Ruлrap i ї

. '/rrтввненІііR. J! _, 1 1

І

l : 1'

цеху

анття

щсНІ;о

1

пресува .1 Ь!ІН-

що

становить

основу

всієї

вародомаддя.

eeaperap

дія.1ьності

на

у

ек с Ііурс і ю

~І істо-rсрой

Мін с ьк.

фортецю-герой Брест і Хатннь. В с ь о го у туристич­ І І І ІХ подорожах no р!д­ ніt\ нраїнІ в:~яло участь

!

і

nnнa;r

200

труді~нинів

завод у.

Г.

АНДРІЄНRО.

робітники ,

технічні

інженерно­

прщівннки та С.1УЖ­

бовц і : 1аводів порошкової ~е­ та.ттурrії і~Іrні 60-річчя Ра­ ,lRНськnї ХІ;раїни, п .нстча~, ееітлпr е хнічного, треrт у <' Тt>п­ .1ИЦН1І'Хчонта;r;'>

та

іншпх,

буде ~Іворено максичуч зрrч­ нпстrП. На пrршому nnв~pti новобнови у трьпх секціях

містІ

В. БАГНЮК, ~виковкому.

ну т і вкою

нуть

нa­

орган1в

.каnела,

По вулиці 50 років ВЛКСМ розпочато спорудження 192І;вартирного дrв' ятиповерхово­ го ЖІІТ.10ВUГО будИНІ\У. Д.1л новосе.1ів, а нюш ста­

дають актив Рад. Вони добровільно і безнорис.'Іиво допомаrають органам мади вирІшуват·и ве.1ичнl, складні пробле:-.ш о;щнадцятої п'ятирічки. До цьоrо аюиву Ради на.1ежаrь вудичнІ 1 бу­

те,

хорова

H08f)CJ.TI.1Я!

Майже ЗО ~1і.'Іьйонів радянсьних rромадян сила­

ни. Вона добре розуміє зв'язон своєї праці з за­ гаJІьнонародною справою, пам'ятає і думає про загальнІ Інтереси, про - Інтереси Батьнівщинн, про

При­

Б;f'Д;f'ТЬ

nо ­

У радянсьної людиr~и в умовах соцІаліз~тv виро­ билась дорогоцІнна якість: чуття господаря нраІ­

по

с rї.1адІ яної 45 чоло­ він, бу.1а наrороnжєна

:10

!(Я А . l\1. Д ; JБ О ЮІ К 'j;, . .lП.'!И до ндr. праціn ннця бухга .перії К П. !311 .1а ІUE'Hiin .1" Юr о ­ с.lав і ї та Угорщ и ни . Великою nопуллр

апарат.

нашому

на

ЛиварнІІІі П. І. ,lс­

вчаrься у Рад мистецтву державного управлІння, щедро віддаючи евій розу:\!, 3Нання. уміння пе;:>е­ творенню в жипя ве.1иких п.1а.нів будівництва но­ мунLзму .

у

Lrодорогкували

ба:rтнц!, 1\авназу, Нрн­ ~1:V. А заводська народ·

п о др у гr;;;;я

1

Таких добровІльних активlсrlв nонад 7 тж:яч чо.1ов1н.

у Москву, велика !·рупа робітників ві.:,­ віда .1а місто на Н е ві. '1 І І.\Іа .'ІО Торгмашівці в

за:тшнло-

n o;ropoi!;i

Більше

;ЗО виробничнинів їзди­

г'рсції та ІН­

доволеним

no

подорожі

нраїні .

. rи

ших країнах і з а раз .1і.їЯТЬСЯ ВраЖСННЯ\111

За роки Радянсьної влади разом а народними о6ранцлми мі.>Іьйоин і мільйони активістів вчились

llИНКОВ! но:vтіrети. товариськІ суди. добровільні POlfHI дружини. батм;Івські номІтети І т. п .

нашій

~rаншнолічн л ь·

вс~кденної роб•лИ . керування державою найнращи:u засобо:.r

уро­

завод! нерне­

туються

нnї станції О. П. 1\рав ­ 'ІСНІ\о. Під час поїздtіІІ ROJIJ{ ПОб\' В іJ. ,lИ V ТУ­

СРСР.

трудящих

н!стю- 'Іf!І

н і л побачен о го з това­ рншю1І! но р о боті. За­

~Іи відпочива л и на ба:JІ «Сонячний 6ерег:о,

побудованій на нош·!'н

ц і внная

гроі'•tадян в управлінні спра·вами держави і r:у­ сnІльства, про Піl!ВИЩЄННJІ аКТНl!НОСТі ГРО:\ІаJІСЬНИХ

на·rолошує

щедрим

Г. ПОЛЯНОВА На фото: механіза­ тор В. С. Литвиненко.

Пn б .1ИЗЬКО С ХІДННХ !ірJУ ­ нах с.11оса р цеху J\g 7 11 :\. l\'1 . БовІіун та ІІра­

Свої повноваженнА Ради здійснююrь через ши­ року гро:.шдськІсть . Про е<:е більш широну участь

організаЦІй

платить жаєм.

ЗМІСТОВНИЙ ВІАПОЧИНОК

!~О)ІУНіСТИЧНОЇ

тІєУ чи

вийшnя

збпра.1ь1шх еRі­

,ЦУ>ІІШ:

справ в тій чи іншій галузі

лася тепер,

жннЕІ -81

с еред

ва»

Найгарячіша Х.!!Ібо· рабська nopa залиши ­

І\Тикn ,lОІІJ

n epeмo;.r;цe~r

ща, жит.1ове законодавство, Основних напрямнІв розвитну народного господарства та Ін.) . народних

Із

Салнвоном він

їх

Рада

Разом

:· о :-.Іольце~r

х.1!бороби.

~.3J<Інчиб~?ІJ-1 ЙOrrJ

нів (по охоронl природи і навколишнього середови­

~Іісті

nри· ш.1ях

1НСR ;t;ннва. ЯН! !-!ЄПОВТООНИ~Ш В

механІзатори

О . М. Переnь. 1\f. О . Саливон, шофер П. П. 1\Іошенко. слю с в р К. Д. Бсбошно та ІншІ

...

Вже давно

во;:rу

способу

виносяться на всенародне обговорення (ст.

нашо:-.tу

барва~ш

всіх

життя є те. що нuйбіJІЬШ важливі державнІ питання

У

стоєнІ

на~

nІдзвіт ­

господарськн­

ституції СРСР). Яскравим пршшадом обговорення народом проекту нової СРСР (Основного Закону) і багатьох

з

на

ми організацІями рішенЬ: вищестоящих органів.

Характерним для нашюго

Народже­

разом

говориться

доверху.

виконання

nовнІ

rрепет­

роди відкриває І роздумам

ність Іх народу. обов'язковість · ~1шень вищестоя­ щих органів нижчестоюцим. Отже , НЩ)Од обирає Ради. вони звітують про свою роботу перед наро­ дом

аромат. днина

нnвими

росте.

Ще нє;давно. в дванад'Uитdму сюп-tканні, до міської Ра.:tи народних депу"rаrів.. наnриклад. обираJrось 84 депутати. а в цьому, сімнадцятому ск.тш:каннІ. вже обрано 184 деnутзти. Це значн11 армія. янd

на

вдихає

Ко~tбаt\ном

Як же наро:І з.:r,ійсюоє nер~вну аладу в нашо~ту

~rlcтi?

на

вже

неnовторною

урочистІсІю ,

Fшй

у Р.-\ДЯНСЬКОіvІУ СоюЗІ

НОЖНИЙ ДЕНЬ­ НЕПОВТОРНИЙ

дрі-

має у ранковій тиші . а Василь Стеnа­

нович Литвиненна

8Н А НJ, Д Е Б

roпam уєтьс я

З кожним роком вшир І ввись розростається наше місто БроварІІ. Особливо великого розмаху набрало житJЮве будівництво в одинадцятій п'ятирічці. Лише у нинІшньому році передбачено ввести в дію 47 6 ти-

сячі квадратних метрІв житлової площІ.

іІТІІЦ і і'іна трьпх

'

БудІвельники докладають усіх старань, щоб успішно виконати намІ­ чену програму. На цьому фото ви бачите новий дев'ятиповерховий буди­ нок по ву.лицІ JO. Гагаріна, ЩІ) спорудив колектив БМУ-3.5 для працівНИRів тресту <• Броварвпромжитлобуд~. У ньому нещодавно 96 сІмей спра вили новосіппя. Фото А. Rозака.

-

лшт.1пво-енn.ту-

контпра, гастроном

у

інших

«~7 иівер-

Cil~P> .

])у;щнпt;

·

буде

зданий

в

t•r : '' l1.1YaтaцiІn у друrnчу квар·

та.1і

1982

року.

М. МИХАИЛЕНКО!


НОВЕ

ЖИТТЯ

*

жовтня 1981 року

'

3 стор.

І

ЛЮДИНА ВІЛЬНО ТАК ЖИЛА ЩАСТЯ В ПРАЦІ І ДІТЯХ Ми уже звик.1и усвідо:-мювати статті рівні

права».

вони бі .1 ьше д!йсністю ший

І' ось так п .~ Іч-о-пліч, років.

60

день

на рівних правах

І

жінкам,

МІІ

по

в.~ади

праву

учаСНИІlЯМ

вона

ІІИМ

зустрічІ

горnнмося.

«За

Конституції

кругЛИМ

.l't\AKCif-

ді.rrьничний

інспек·

тор інспекції у 'правах не­ повнодітніх: · - Яюuп раніше існІ·ва.lа :;,І'Т Ь,

щп не

rч.тн т оr п.

маютh

не

права

\Іі.tіuії,

мо­ тру­

то

тепер

їх 3plKT'1I01b. Бi.lulliC рс.11·.н•гатн нашої ро-

6,.1ТН

шп

жінкн

н

11іJ.'ІіТІ\З ),!І!

.1

;1і

111

СВідЧа Гh,

ні.1крнвають

ш~: І. ШІ~

на\1.

1\о,кно\Іу,

як

душу

мaтrpq·J .

6с·Jпсречtю,

праuя 11 ра.1ість. яка nри­ н rю пh бажані нас.ІідКІІ, JЗ.

шІ·ва.тось

однобоко:

до

Н~·.

а

<•яа,ккиіі~ соч

якшn

пранювпн

nraвn

ВН:\06\'ВЗ ·

~о.тишf'іІ'і

11риходнть

''""атс.тс\1. Ш•" І О тnбі

ппруч

з

ча­

з

Ві!·

шпб статн хорп­ :j\Ііною, маєш

вважатн .

що

праuю­

вав не J~Pr'Htn. Нн\111 мо··к­ н~

--

ГОJ1J.ИТІІСЯ

Нморн11м,

.1 ()

,\\нко

Ю

Анато.ті~м Музи­

ченt\О\1 . .. Тепер ми завср­ Ш\010 робптv трньоrо ст an,· nnerauiї <ТІ·рбпт~» . Пrисвячнться вона дf•ю

1\nнпипuії.

Л.те

ue

.тп:uз

noчarm:.· По•Іатпк напруже.

нnї борптьбн н Люднну. Гадина Омксандрівча І\\ Л ТВІ Є НКО, днрекир Літкінської СШ: - ,\\rні \ОТі.lОСЯ І! СЬО· гn:tнішнііі бесі.1і акцснтуя~-

1>1

УRаІ·у

на

труловому

RІІ­

\С!Rанні. Шкn.та ПОВІІННа rn6нти шп спrояІ• так, шоб nі ,твr стн УЧІ!Я .10 са\1ОстіИ­

ного

ЩО

Дня

На фото: пІд час зустрІчі за

ннбnrу nrофссії, niJ.·

nитання

дешо

дава.ти

дітя~ nрофе­ іншн~І шиrwе

трудового

вихо­

nершими

приходять

до

сво­

їх вихованuів на .тснінськ.1іі урок, стають найавтори­ вчите.тями пранайnершюНІ ІІО\1ічнtшз­ 11 са),!остііініі'! роботі.

\tИ

Зараз з шко.1н ІІиходять і внuшва . 1ьниuі, і ~1еханізато­ rи. і продавuі . Треба ска­ зати, шо в uьому poui ча виробннuтвп_ nіш.ти 27 зи­ пускннків. Особ.тиву увагу nриді.ІяоІо професійній niJ.roтoвui дівчат. Адже дуже трактор.

ших

учениuп

Кожна

з

-

завтра

то

.~.1я

дітеіі.

На

nілпрно1-

нраuювати резу.1ьтатнво;і­ ш~. Тому вве.1 и вишнва.ть­ ну сnраву. Керує нією ро­ nед<І·

· БронІс.~ава Іванівна

-.ювнтІr,

лнтсадках, '·ІіtІ< н ь л1ож. ІІІ· nicтh ві . t І<і .н~>аІІІ спортЕо .\І І 1.1СКС. іjа t·атоді1н і мате-

зобов'язанщо

на!'іпеn-

і на робоМіЙ Чl1.1П·

Пи.1нnович. який

с.lюсарем-онt'раrо-

рі

на

ні.ІІ·,гоRІІХ

n;[ср;~;уютn

\·~1oR~:o;

;;;нт . · ;п .

11півт:н

nіонсrсьІшіі табі р. З І\0/!\­ НІІ.\1 ДНе\1 ІІО.ІіІІШ\'ЮГІ,СП !Ї

s

учоf!и праці. І !а TJ.І(V т yr бон /ЕіНІ\ІІ·тr\-.1і''ІІІІ!!і Ri.tІіОНі .1 іJІОТЬ yдi1fi!IUIO ll/)3ll'~ . :J.

Людмила О.тексіівна ЖУ· КОВСЬКА, начальник ,ta· бораторіЇ ПО розробці ІіОВИХ ВИробів ЗаВОду llOpOIUKOвої металурІ"ії, кандидат технічних наук: - Зрос.та я 11 трровіІ\ ci~t'i, батько n: мати бІ'.їІІ

ЖіІlІ\11, Пj'І ! Ч О\·і \' ЗЗіІНЯТІІХ О(НОВІІН\ІJІ профссіЯ\111. Тра і1 нагnrr>JіІ\СІІІ!Х П[)r'.Іією Ра:tн ,\\іністрів СРСР ·Ja кrа щу т схні• 1ну розробку­

бу.>о з кого братн. Тож ~ і дві мої сестrн з успіх~\!

О .~ьга ФЕСЮК,

закінчн.1и

вець

середні

ШІ\0 .'111,

інстиТІ'ПІ, захнспІ.'1ІІ

ЛіІтські

дисертації.

кандІІ·

Піс.>п

.' LосІІrь сказаТІІ, що в rоrнконііі ~1ста.1І'ргії 11[1ПUСІІТіR II[JiJHIOIO'IІIX

но-

49

тат

ОдсксандрІвна старшиіі Іlрода·

міської

деnутатів:

Nz 25,

Ради

депу­

народннх

J\\JІ, nrодавці. розуміє­ що поІШНІrі ще багато зr обн ти ;:І. .'1Я підІІсссння

\1•1,

вим

«

зо-

nІдтвердженням

наш

райпн,

у цьому

місто.

l!'ЬОМf Лише

ввrд~но

poui

11 дію роди.1ьниn: бІ'JИН•Ж. Всі жінки забезnечсні не :шше ква.1іфікованою ме. .1ИЧНОЮ ДОПО\!ОJ'ОЮ, ~.le Й затишкС1м, комфортn~І. якшо хочете. За вагітнІІЧИ

пдастмас:

жінками

і

майбутні\ІІІ

\Іа·

Кожомо.1ьсько- молодіжна urнra ;\a, в якій працюю нр~сува :шшuсю, ви-

.1ятамн ведуть nостійні спо· стерсження nрааівниІ\И жі· ночnї консультаuії. До ре­

стуnн.lа з ініціативою менСІ\.'1адо'.І вш<оІІувати r,иробничі завдання. І дів. чата /!Отрю1ують данпго r.т о ва. Про ue свідчить і тоіі факт, що 3 початкv

чі, вптрати державн. rюв·я. зані з nоявою на світ ди• тннн, ск.1адають не ~tенше двох тисяч каrбованuів. В о,щна ,щятій n'ятнріщj вонR зростуть. Тепер жінка ()уде

IJIH\1

рО!\\' наш ко.-;ектив б ра1ів ВІІХОДІ!В

!I('[JC\IOЖUe\1

у

одержувати частково оn.та·

СО·

чувану Відnу(ТКУ ДО }10СЯГ•

піа:1істнчночу З\tаганні lJJlиraд. І-Іа мене, як f!a

нення дитнною одного poку. J.'доскона.1ює rоботv і

Іtі1rторга з~1іни, ч.1Рна nарт-

педіатрична

служба

раііо­

Gюро заводу, , nокладено ну, особ.тиво на се.ті. НинІ особ.1ивс завдання вести Пf1ЗІпично щоденно n€дізт­ І\О:1r<:тнR з;о, соnою. ри пrаuюють на се :Іі. Зараз Галина Андріївна СЛАС•.• . з<Івдання полягає в то\fу, ТІ НА, застуnник головноrо шо() удосконалюяатн спе. .1ікаря по охороні материн- ціа:Іі:JОвану доnомогу діт~пr, ства і д1нинства: nіднести ку.1ьтуру медtrчноРівноправність жін•<ІІ го обс.1уговування, npon;. з чо.1оніі\о'.! зовсіч не озаа- ганду медичних знань серед чає їх Урівнюваиня в про' >матерів.

Jуктиnності,

також ЖІНІШ.

магазину

ця заводу

тсхно­

Пеrшnю на 1пахофабrнаі янкона.1а річне заsдан.~н. до 10 жоRтня справлюсь з

обсJТу-

насе.тення,

що бі.1ьшість noкynuiв - жінки. Це в якіІЇсь м:рі і nporpa\Іa для \1ОЄЇ деnутаТСЬКОЇ діЯ.lЬІ!ОСТі. , Галина Костянтинівна ДОВГАJІЮК, пресувальни-

ПJ.ЮВНОПJ ТС.\НО.ІОГЗ, 6ач11. .т а проб.lС\ІІі, ІІсрско на .1асп, що З\ІОіІ\у' ЧИ\І<Т.ІО зробнти І'д оскпна.І r іінп

торгозе.1ьноrо

крс~'1а жінок . Адже не сск-

но гн. Пеr спекТІІRИ nорошііОВОЇ "н:та.1ург іЇ ГJ1 3 f!· ;t іо з ні. БудучtІ засл·nнІШП'•1

.-тне~ друга і T! JL TЯ .~ІІТІІ ІІ а. :\оч ст;,ся ще paj пі.Ікрсс:;;;. ти, що не З\І,>Г:1а G досяг­ тп всього, я;;ба н~ ~~~ .la nі.прІ!\іІ\11 з бо ;;у ~:tІlіІІі­ CT[JJil.iЇ , ДОІІ<11'<ІГІl ІІрофс'ІІ :.1кnвої о rгані ;;:ції з~ro:ty. о' НІJС на пі.1ІІJ1НОІLТnі ясі ;'.і ­ ти забсзпсч~ні ~;ictt~\111 в

Дода\1,

рівня

ііа

б~·дь-якщ1у радгоспі, знічається в теn.тиці Пl'РШІІЙ урожай овочів. До пnc.l)T робітників чудова їда.lh· ня, БyJI!fi(JK ку.тиурп. r ому З rордіСТЮ Ка/ІіІ'; ~!ОЇ успіхИ в труді на б.таго Батьківшннн. Зараз я дnг.тядаю 22 тисячі КІ'р~іі.

закінч!'ння Кпївrhкnго nn·1iт~хнічногп інститпу пп'!а· КО· : .1а nрацювати на заводі

кv.

би

.>пгі ї." Tnчv RСТІ'ІіІ!. 1 а :tn ас­ ІІіраttтІ·rн." То.тІ' ж наrнцн­

інженерами . Отже, nrнк.і ад

гог, майстсr-тсхно.1ог фаб­ рики П. І. Ревюк . З одного боку, дівчата залюбки r.чаться ВІІІІІНВати д .1я себе (і д.1я сім'ї), 11- іншого СІаrатп хтn з них йде пр1ІlіОF;ати на ~І[сцеву фабrч­

так

стві всі nроц~сн механізовані. У нас раніше, ніж у

po\1.

сьогодні

nрнrодЖЕ'НІІіі

вуватн

npauюe

ШІ\l1.сІі в цьо\іу n.тані треба

Gотою

рет,

вік ' Ія ан

м~.

ДО\ІОВОДСТВа,

по ж? Отже, гадаю.

na.1o,

шим ПО\!ічником чомv MiCUi СТаВ

ма­

xpaHHTC.lb ДО\ІаШНhОГО вогннша. І якшп шко.1а не ОСНОВ

гов1·вання

ням.

ТИ,

даСТЬ

nпрnшковоі мета.1ургіУ. П ідП [JІІЄ\І Стзо ті.1ьки-ті.>Ь!Ш l!с'Іююва .ю п•n уж ності, ста­

соuіа,1істичпим

мало навчити, скажімо, вес­

тн

~Круr.1нм стоаом~».

ВАЛ ЕНКО, пташниця Киівської nтахофабрики: Я часто задумуюсь, як бо я моr.1а стати помітною робітнинею на фабриuі, 1\О,lИ б Jержава, і tрофсnі.тка nостійно н~ турбува.lИСЬ ПрО ПO.lirtШCII· ня умов npaai, nобуту, не допомага.1н ростІІти і вихо-

-

вання за.-1учає\!о внrобннч. НІІків. Добре зареко~Існду­ ва:Іа себе робота наставно!­ ків-виробничникіf!. Вочи

т ~ тнішю!и

ва,ккn

ue

сnрави

ui,

ннх

надамо

напередоднІ

знання .1Ише однієї сії. Зара.1 піш.Ін ш.тяхом. !Іп-перше.

\ІіJ1ЮЮТnСЯ ПС.1ІІКЮЩ рахуН· K.l\111, аJжс від нас за.те· :-:;нт п. .llІбру 'ІІІ з .ту яід· крнвається (eruc ко,кн(JЇ .J1!ТІ1НІІ, шn стnїтп на пб.ті-

CrJ1e:1

Ам

СТО,10М»,

rо:увни до праці в ~у­ СПІ.1ЬНО'.!у ВИробНИЦТВі. В;д. верто кажучи, в нас внрі­

.JОЯ\І.lСННЯ. Jіаші усnіХІІ 'І'!·

1>\'

пео­

жІночу

СРСР.

Надія Тихонівна

дІпнся

В

прого.~оси.~а

відбу.1ася в редакції газети с Нове життя:.

.1.1.\11\З,

Аnуть

Цю раніше нездійсненну мрію зробим

Радянської

рівноправніоь.

!\\OBA,

г.1ибокий смисJІ

чо.~овік мають 11 СРСР

Велика Жовтнева соціалістична революція.

же

С.1ОВО

ІІk норму

Конституції СРСР «Жінка

35

трнна.1ості, : ~

у\Іовах праuі . Пі.1ьгові сrроки І!И.\О.JУ иа пенсію, оn:Іачувана

вагітн-ості

і

no

відnvстка

рода·х,

ці

охоро-

на праці nі ;т, час вагітності всі ui та інші захо.щ ДОЗВО.1ЯІ0ТЬ жінці з'діЙСН·Овати

не

.тише

право

мозі

захnдін

по

жінuі-матерf.

і

в дітях.

Підтверджуе

це І наш&

зустріч за «Круr.1нм сто­ .1ом:о жінок різних nрофесій. У nраці і В діТЯХ СМИСЛ

на

життя

праuю, а.те й обов'язок бути матір'ю, продовжувачем людського rолу. 'J' нас в країні ро,роб.1сна uf.н ,·исте\Іа

Щастя сьоrоднішньоf жІн• ки можна вкласти в фо:tмулу 3 кількох слів: у npa.

радянської

жінки.

І

Радянська держава роб1пь все д.1я того. шоб ЖІп:-я наших жінок ск.тада.1ося са~1е так.

ло"'~"

Розповідь

Яскра-

А.

sаписаJІа

КВІТНЕВА.

Найцінніше багатство Серед шнро!іих nрав. ян\ ся

соц!а.1Ісrичною

;rяна~r

нашої

нраїни .

:ІrаннІшкх

--

ров'я

найціннІшого

·-

падають­

державою

право

на

rро:ма­

одне з найrу­ охорону

здо·

багатства,

ЯНН~І ІЮ ,1ОД[Є J!ЮДИНа.

КонсТJІтуція СРСР вІдобра­ д ~~ тпшніі ро:Jвнток правовнх ІJС·

f-I;lR<-1 ~ас

нов в галузі охорони здоров'я.

Охо­

ро'!~ ~J.оров'я проголошується в ній коаституцііінн.\1 право~! ножного rро­ чаднннна. В ряді статrй Нонституції Б~f:>начаються гарантії держави 110 рс~~ьно~у заfієзпєчснню цього nрава. О с новнюr Законом визначено npa·

во

наших

гро)!адян

на

!І!атерlальне

забє:зпеченвя в ста рості. на внпадои хворnбн. а таrнт; прн nовній чи чa­ cтr;oFlii втратІ працсз;Іатності. Бі.1ьш ніж в 20 статтях НонституЦії є nоло­ ження.

янІ

стосуються

охорони

здо­

ров· я радянських людей. Яr;нм контрастом демоиратнчнИ'М 1 rу111анннм принципам нашої Нонсти­ туції r.; державні закони иапітал!стнч­ ннх нраїн! В жодній з! статей нонсти­ туції США НЄ11ає н: с.1ова про охоро ­ ну здорпв'я, про відповідальність дер­ <І;авн про забезпечення нrпбхІдних .;~хо:tів по ііогп ні;:\трнмці. Правп нн •'Xn pnн~· :щnроя'.я я ~·моf!І'!Х капіт~ ­ .l і з~ту :Jа."!НШаF;ться недосяжною мрі!::ю ;:ря ~1і.-ІЬЙОНіВ ЛЮДеЙ.

Турботу держави rтро трудlвнинlв нашого району можна бачити в тому,

Петро Степаиовиq Дем>rеuо, ooro ви бачите иа цьому знІмку, один з

що на охорону здоров'я щорічно вит­ рачається бі.1ьше 4 мі.1ьйонів нарбJ­

передових виробничників БМУ-35 ту «Бровариnромжитлобуд•.

ванців.

За рони десятої п'ятир!ЧЮІ зм!цни­ .1Іа~я матеріальна база, в міст! внрІс

Не на однІй будовІ Броварів залишив

своУ

цІаий медичний ноАІП.1екс. Зараз в центра:JьнІй районній лікарнІ є 600 лІжои. Наша лІкарня одна з най­

більших в Ннївській об.1аст1. но

тут надається

більш

як

стаціонарна

20

тисячам

Jtьому роЦі

вступив

будинон на

120

у дію

ду

автографи

П.

С.

житловому

п'ятого

Зараз

трудиться

272-кяартирноrо

Д()Помо­

зварник

Дем•Іенко.

по-ударному

Щоріч­

людей.

трес­

розри­

б;>·д!вельник

на

зведеннІ

житлового будинку на

масивІ

промвузла.

Фото П. Голованя.

В

рпдильниІt

л!жои.

Нову по.'1інлініну шпденно відвідує l1!.1ьше 160 чоловік. Дппомnrа в ній надається по 25 спец!альностях.

Ті.'Іьни на цих принладах виднn турботу нашої дерн;авп про здоров'я радянсьюrх

Медичні

людей.

працІвники

разом

щоб

ножна

:11\р!

!'!Нкnрнстовуя;н:т

надане

охпрону свого

:цороR·я.

во на

людина

~юrла

в

ВПСТАВ.КІІ, ВЕЧОРИ

з усІм

народом вносять свІй гідний внесnк у здійснення планів, намІчених Ному­ н!стнчною партією та Радяне~,кпrо деnжавою. і роблять все д.1я тпго.

повні/і їй

пра ·

Ве.:rнку ІІ~гандl

pnonry nn

з ~ І;он!в

пР СJ ·

Р~дпн<:J,.

нодавствп

;( ! !СТіВ,

:т:ннr

; r;rrтт;н

у

щ·rrтna.їhciiir

бrі!

.lіnтсці' Fipo н<~ pir.: і!.І'1п '"' Гaf!].}OR~'I<) !!'11:.1 ІО L ІГ Г ;]f''1 ', .ltн=~рату~тн

назвою

піJ.

:(1г.1 ~~r.нn;.r,

~ Ра:Іянсьr:е

зar:n-

впразнт;

rн1.1і партії і народу».

т;ої К•.>нстп туні ї прпно ,lіПЬ біб:rіОТЄ 'JНі n р;щj Rll :t 1\H :11іста і раІіону. Ti1ri.

:•a:J

до

пnс.1уг

І'

пропаган

:JСЮОрів

•.· 0CfJCJRH ІІ ii

нашпrr:

«РО'Іh

:: .ІІі![Нf' ІІІІ і

НПf>С

C~ctKOIJO;]aRCT3~

!І;,

ГI''I~І·r;n .\J\'

щ•ш

''Ji

riJHIOJ

насе~ення

ВІ!СТаВКІ1

заков

та

3<~

)' верств 1:.1

(' TiJП[h.

стануть

огляди

.1 і тера1ури «МО.1од1 про ІіН\nн", ~.lюдина і аа­ ;,ин».

Незаба rn:~1

б!б.1Jоте«а

RC•ilp,

іІРИСВЯЧЄ·

lli!Й nраВПRО.ІІ\'

J:ІІХОВаННЮ

rrровсде

ра;:r:шськнх

;rІt: т сі і.

Л нйіоВСЬКА.

завІд)·юча в!;щілом об­ слуrовуваннн ЦБС.


t

*

CTtJp.

жовтн~

7

року

19S1

Н О В Е

-----------------------------------------------------На власному принладі

Виrідпо ЖОВТНЯ

року

1921

засновник Ра~янськоІ ~єржа,вн В. І. ,lенін пі~п~сав Jе~-;рет Ра~нарко).!у «Про .1ержавне ч~йнон<

У статті <~агрожуюча ~d тастрофа і ~к з нею боро­ тися", написаній напередо· дні Ве.1икоІ Жовтнев()ї со­ uіалістичноІ рено.·Іюuії. вііІ рішуче вип~пив зіІ наuіо­ на.lізашю пр~.,ової справи в Росії. пі.ІІ,рес.lившн. що ue .>низн.1о б стра.\ові п.1а·

"-.

тежІ.

да.1n

6 ,, асу

по.1егшень

1

розширити їх

У ПІ~п ІІсанmІУ

ча rеріа.тьного трудяши\

Ве.lІІh()І о сн·.то

.1rр;кавнє

,·еред

Ні!

стра.х,·ван,Ія

н асе.тен ня.

НЮ

В i.Jnoвi.lHO

3?.\іІJИ

по

ЖИТТЄВОГО

L'ЬКИХ nбхідні

Д.lЯ

Бі.lЬІІІr І :)І\ чi,lhi'o~iP 1''· говорів осnбnвого і \1і!ЙНІ'J· вого

І.

"le-

ок.1адне

обов'язкове

с1рахування.

прий-

І·оспонрсІ ва

гро).І а дя н

тру.JЯШН\ІИ На

І

нашоЇ

страхуван·

НЄ

~ІУ страхуваН!;К' 1уванню по

страху-

ПРОВО~ИТНЯ

В

ПОВ·

тварин

стра\;. ва '-Іня

краіні

.1ержаFчr

сприя.1о

в

19ї0

чадяна\1

гро-

poui

бvто

вцплачено

І 09.6 мі.1ьйnна

~арб()ванuів

страхових

по

п \І

особово-

і ві.JШКО· ~~ойновому

ui

і

UJ!J!a,'iзч·c

активно

стр~\ування.

Я кшо

бу.1іве.'!Ь

uтва

стра\,·Еан-

в

пrа\уВ~ННЮ. то у ICJRO po·-

І\ ріЧ ТОІ О • .l.lЯ ПОВНІШОГО заіово.тення nотреб гро\Іа~ЯН у стра.\)ВоННІ ВВР.JЄНО .JОбровІ.тьне ,·транв~ння :10чашньоrо \Нйна 1 тран­ спортних засобів. а також осоі')овє ст~ах"<·ваннq Швк.:з:ко набуває та~ож попу.тярfІОсті rтrа.хування ~ітей.

нашРі

ро;;у

ніі{ їх вартостІ. вве.1ено .1оброві.1ьне прахування

ВЗНКЯ. Лекрето\І РаJнарко).!у ВЇJ ::'8 .li!CTOПa.Ja 1918 pOKV «Про організаuію страхової спр~ви в Ра.1янській ресnуб.~іuі» ·:трахування бу . то ого . 10шено ~ержавною монопn1і<ю На ВС!\ етапа« бу.JІВНН· в

го

страхо­

у

І

п.тат

та

яі~

забез-

ОJруження

нешасню

ПосТІйно

в~rrа.тків

з.JІЙснюванІ

таки.І

вип.нт

ве.Іено

на

іj:·.'ю

прс,­

.JаІ а.rьн\'

суму

844,4 мі.тьйона карnованuів. · Гро'"\адяна'-!и Бро11арів на І пипня 1981 рокv 6~10

та

вже

резу.1ьтаті

на

.JОПО\Іогу

nода·

І

П ..1аТИ

І

978.

poui

Отн;f'.

виконанню

на.JХО.l..Кf'ННЯ

пла­

страхових

n.1атежіF<, ШRИ.J"()'ІУ зрr>­ станню страховн.\ опrраuій. Краших поf\азннків у розвину .10брові.'Іьно го

С~':\ІИ

Г.

Своє

траднuійне

nрашвннки

u1i

свято

мІської

інспек-

.1ержстраХ\' зустрІчають

В!.:rра.Jничи ) спі.\ачи 3 кварта.,,. в r;варта.т. з рОЛ' в р·і,. виконуЕІІО .JОВЕ'.:!ЄНІ

п . 1ани

по

h"JІоін•чу

страх<·вання

В

провеJЄН!1Х

заходІВ 1а

ВІВ'-'

!(оJеиюк.

Є.

Сеченюк,

,1. .\1.

\Іиградська,

lOJo<f'PMa

стаН.!8р1НОГО

Н

та

,\\. Ce-

стра~овю

Б;ок.шве 'зна·"сrіня

rез\.lЬТаТІ

<'>nri Р\'Х

в

ро-

Н~ШОІ"'І hn.lC~TI16\' \13Є кnІІ\Ніоичне став.1ення 10 пра11і. Дві fІр:на­ .1а

лення ~-І І ста забе.Jпечено ви

,111 нося1h ппчесн~ іВ3ННfІ · 1\раша 6рига_1іі 1\нїRсh~'•І

конання

оn.1цті>,,

ва.1ьноІ

роботи

сере.<

п.таН\'

насе-

~ев'яти

мі

сяuів на 103.2 проненн. Успішно ко.lектиs

справився з

наш

cn11ia-

внсокІІЧН

.1істични'4н

.1обов'я.1анн·-1·

ми першого

ро'у о.1ина~шя

тої п'ятнрІ'1hН. Пона.J n.1ан НЗ.JЇЙШ.lа 41 ТНСЯЧd ~iljJUO· ванuів. · Ве.1ика зас.І\Та в .sдобуп,а\ пра.\nви~ін

- \ :\\.

пєре.JОВІІ

t1pнr а.1.

які

.'!юють

Г. Фе.Іяй,

пчп

д.

.1\.

:!8

а

пра!tівнн~а\І

rтр1квпсоно :;вання .,у_1;;рннк ко'-!уністн•Jної становоrо

.тіння

об.Іасного

Jrrжовноп•

вання

і

о6коІІУ

1\nзікnвііі

\Іашнноб\'д\·вання,

ло.

Зrорі.1и

вищу~;

;3нівечин

СПОРТУ

меб.lі.

те­

платив

мені

трr,ох

пів.

тисяч

Отжє.

зав;:tані

ІіІlадення

віr

яі;щшодовані.

нрпфс·пі.:ІкІІ

ІІри~:во<но

22 .•~n Док.

фі.lЬМ

црмарок

тrан~ відшко­

:JnтпІіів.

Фі.н.м

« Кn.нІ

Вtн:т~ па є дrмічниИ

n.

УРСР ім. Те.н•Qr.1яд

1g.oo ЧемПІ<>нат СРСР ' «динамо» UСІ\д. !5.15 1\пнuерт чorn

!5.35

Та

хокею:

BP.lИhm-.,

хору

доJоі.

1\ЇНО». 1\()~щrрт

ts.on

(Москва)

ЦТ

І

дитя·

ВР.

Тf'.1ефі,ІJЬМ

«Гер~І3Н

ТІІТОR».

15.55 16.J.j

Пісня-А!. Дем'ян БЕ11НИЙ

-

nРОГРЛМА

Жовrнев~11

"1ІРШ'~~. «h~л.ьоніпка•. м:а.1юємn Жnвтень•.

«,\\и

r.портннх

:Jarrн'ii R

За JеБ ят~ чігяшв нинішнhогn рnп пп шй аініі

ви~«онан-

во~!

д!"ржавноrо

корвстvва·

l1І'JС.'І\ГВМИ

opra·

;:tep;нaFнori'J

стра-

ТИСЯ

ун.1а:~ати

страх,·ванна

;ІО­

І.

Н. RЛОЧАН, нача~ьник міської ін­ спекції Держстраху.

м

Відбіt'кnв~J.Й І'>t~тч чемПІnН8.ТV "'ітv J ф~·тбn.1у: 3бір~ т~·реччини збірна. СРСР. 19.4~ 1\оннерт мa.Hcrrift мистІ".Urп і х~ дпжні.\ hfJ-lf'r.;·тииiн. nри­

18.00

Jla

свяченнА

2·1.00 .:Ч:Jс•.

Дню

Кnнстнтvuії.

·

21.~5 С•яткnва

цrtpkoвa

npo·

11\ . .'Щ

'Іс~tnіпн"т

«Сnкі.1 .}

(!'ІtІ") 11rrinд1t •·rrtмnю 1~.1.1 м,·l.

cь"i

rрема.

22.35

Сьогодні

у

Lsiri.

20.0.0

Наша

О. 1\1. Горьки/1, прn дмЕ-риК)· :а.

1

, \Oto.ftn· -«ЛИН~ МО·

СРСР

(J\ІІЇR)

n•rinд (!І і ' tq.;1(1 :ta

І телефони:

м. БРОВАРИ,

вуn. Киівсьна,

.lр~карня

154.

Київського

Фі.1ьм

pifi npaаrЄJпо,vІ.

насюль­

.1ЮJЯ:О1

ЖИТТЯ" СВОЄ.

ких.

а

навіть тиш,

СТраХу·

і

та"ож

трансnорт, но. Аджє <.:к.;Іадне

твар {Ч,

.JaBn-;Jи

ІіО.1И

бі;rа. 0~Ь.

б.1И3Ь·

бу;:tів.lі, чай· життя та;;-є б~·рх.lІ-ІВЄ, Jl<">

не

ло~Іі-

лі:~крадетьr::t

Hi'li!pf!K.laд,

ШО.\ІУ

цеху

Ііово\·

чета.·Jургїі

}''ТВЕНІЮ,

Брозари.

.тичкова

ііу.та

:>аводу

.lакінчt'нні

Новини.

-

Граf тпіп бакністів та Сиkтиякара. На

'fi.!1."}

Wa:xnвa

ІІІКn.1а.

~fі ..'~:ї

П\·тіик;t

к

пп.1ах

міс ..

n

~.І.і Ленінський

мі.н.f!nнів.

універснтrт

«TJl~ д

-

'Q.OO RИСТ\'П

Т'У

мn:1плі

СТ) JІ.tHTiR,

хо-

1ct ..J:}

Х~.л.. тr.1rФі.1~м •Jln;;~ 1Ні жи1·тя Rіктора J(iнric~n­

11:

r.n,мnвa.

nромисловостІ.

і..'у--бтитрам.н

1.':.30

І

·щ.

:?t.oo

21.3~

Життя

19-З-82:

вl.о.nnвІ.о.ал•но•·о

І

sаст.

мfcn•вnro масомІ

редактора,

секреТАР•.

аl.о..о.Ілу

а

ЖОRТНЯ

ра.о.Іnмnвленн•

робnтн

у

154.

у

19·3-18;

у

се.1ах

і

Кияжи•~і.

години

Іризвrсти

1ІНХ

кttc та

Треб)'хіРІ

ранку

перекрити на

до

:~,qf\,la.·.tiв

та

.жоктнSІ

8

~сі

ПрJJдадах

нr.

t·rt..lnRi nізнінн~

м·я т л и

nппадання

в

;,L"i

ннх.

т·;1·н1яі

<і'І1Н~І'ІІ?!І(lJ-п

f;yлhTf" ;,ри

нас•.

Друк ви~окиА.

А-І ере~ ах

робіТ

На

rіімчасова

М!Гf .. повніс­

Красилінка

га~

до

22 rодини

крани

nt'pcд

буде

вечора

року.

19R 1

:щбухової суміші

1 :,НіІJІЄ'

8(д.о,ІлІв

rазоне(')Е'ЗПРЧННХ

газоRИХ

гпдини

7

r

газовими

І'анку

жовт~

8

Е:

lif'j1r'AiphH

пnс-rrжні~

npaRИ.1hHoчy

с:НоВ2!Я

ЖИJНь»

8Яр0і.ОГО

щn

-

f'І~ИНhІ

rorн');1~І<nrfl

Rrti1!;:І

Сеtв~тnм

Н~І"'1ЛНhІХ

1\ИЕ"RСІ<О,

оfІ~13С'ТИ.

uoc1r

ODJ11H

.1рукований

і

СТ8'1рення

сПриятиме

1',·1·.і.!ІоІ-ІИХ

rІrн.l~'lH ІР>RІІІ;ні ~ Rh."J!I)'Jf'HH:fl

\)\·ти

іХ

Та

виник~

..10Ш!<:і.1Ь·

ві.1h,1ЮЧ"'НІ .,:~ Ti.lh}';}l І!tС~'!Я

-

!~";\'.

("\('1П~І-.;::] І!fН'ІІЧ1.r

fІ;.;І(

Т!.,ЬКИ

l':\1°1•.'.1ilf''"1f!-';;r

Іo.:rJJ1!1І'lYBaHHi1

~·пра.в.І'Ііннк

rа.зовоrо

ra~r)M

1

rflrncдapt!!2..

Ьро

Іоі.О~.нtТ~1·а

п,:;оотни н

:HflЯ'HI\,

fi~!I:HJ!iclh

H.::J

тр\о·би

випадkЇR.

СГрОk;.',

внr-..rтанні

Г<lрІ)JН'КОГО

к('І"М\''4Иt:ІИЧе-t·;:.ой

\' r а:щві в сВою чt-pr)

nовітnя

rrенню аварНІ CJбn неннІсних \' h.Oit?:Іbl-~il.\, \(Іr'ІОб.1ОІ\і:І\

j,Є'[(".1,ЬНІІ!

rO<nn.

Редактор Є. ФЕДЯИ.

м nepinд відсутності га.1у в Іазови'І( Mf"J'H!Жa" категорично :,І.бпроНЯ€thСЯ иідкривати буль·які 1 ~ 1ові 1\ранн. Ue може

еМок

nартІАнон о

Іиспе к т о J:J

Держстраху.

газ:

Брока.рськє

clл•c••oro

старший

!lf'JOH€'Л.f'HHЯM

n .\

Пe­

19-4-87,

м. Бровари, ву.~. Київська,

З

.1

Просммп

hазка.

вІ.о.дІлу

Н. СТЕПАНОВА,

та-

агент.

відсутній

Іlf"~ІІ,1адами

с:Омnрnч­

внnробовуе

транс-

ня. Ві.н.рнвr! 111 І<-t.10Ri кра нп 1 1'\.Pf'!IH..: 1\ ва1 ІІОІ 1 .;;rJBІOHi ПР!-!· -~·.1нчи ~Іо;.+"на не рііНіІІІr !Х п1,нстн .~ жnвr-:я ~І).І:,j P'1S.\; "! :iC"ti fipnвapH. (f',·Іах .]II\1H1j)fJR(), llf're.\!ПI~. JаЗН'-І'Я. та ilnrpp{н~. а у ccJ1ax 1\І-rя..кичі. l\ral'І1.1JFH\a та Требулів rі.1ькн 'k.1я :22 години 9 жовтня If).SJ року.

мnжf'те.

RH -ч~с.·.

страхування

Адїt:е

почути

ва~ ;(ОГОВО•

портних зaroni в.

вартn

J .;.зоІJf1nІ·НJ,1;;Х

бу~1е

иідсутніR

h\'P<.

Pt Hf!

на

УІі.тадатп

Димитрова та Пере:11оrн!

кечС')ра,

ст~ !І.tЯта-.,аочниха.

[-.;J)<iH

проти 6

у місті Бровари, cr~1ax Димитровп. Пrpcмnra, Зазим'я І Погреби .S ЖОRТНЯ 19Rt рnку 3 7 ГОДИНИ раНІ\у ДО 18 ГОДИНИ

RІ'стаІІа.

те-.1tфі.1ьм

ри

RH·

чи

а

RіJпІJвідна,

й

не.застраху­

ЗВ ЯЗ/о.)'

тю

1 серія.

Л('нс

н; я

Фі.1ЬМ.

редактора

.11истІв

1

дО-1А•.

'!H.trn Rt'tipня

rrpiSІ.

аnресnом.о.•нта

о6.~по.1іграфвидаву.

1.t.:~l1 Фi.lhM

"~rііnн~нпів,

r11neqarнo

ти,,І,

подумати. можна

чому

9

рl'жисера.

вагається,

~··~ rn:Jьних

НЛ Of;.nACTЬ cC~flliИ•.

t:'J.4.1 ."истеuтнп J't?rt.aqa 2.

І>аі'tич,

КІІ pfin Ва НТ(і В.

гово·

себе.

страхування,

;\'

вs-

« Rідста.мь

JІHiR».

J.\.11) Tt..1rфi.1hЧ

«Час•.

19-4-47:

Міндад.\r.

ти­

crpaxo·

факти

· :;а

зим·~

"Час•.

n.

8

нізацій та окреі\ІИХ домов.1асинків міста Бров<~р!в, сіл Требухова, 1\расн.'Іівкн, Княжич, Поrребів, За­

жити 8 віках» • .1ан~в. ре(П\'б.:Jіки. дnбранІч, діТи!

Хімія.

RідJн•rнс:~

1

21.00

RHPrJ;y

Fl. Б.

~ННІ "" rііонанців

~Іеrа­

~:арбо-

страхnвочу

1Q,:НІ «ПОдRИr\'

21.3.!'}

82і

при

До уваги керівників підприємств, відомств, орга­

•тцу

XXVI

12

страховий

ка•.

.1\'\nL"кntKhkC'ІІ()

і

Рішення

ва нп ів

вав своє ;.1;иття. майно чи транспортні зaco6rr? А. ДОРОШЕНКО,

Ук­

І(ПРС • дії. Корисні пора.о,и. 18.30 Фі.1ьм·конце-пт с:Рі.анf t'ПfJІи •. 1~.no Л:<туttдьНа камера..

ще

нері;JНО

18.ІХІ

t.;.,t.;

'!І.~."і

1

17 . .11)

В. Тюrnшен~:о nJержав

ві:щп;nлв~ ння

по 1а .1а6uраторії

і

сюrі

гідне

раїну».

cyr:ni.lh-

CTR() .1ЮДИR~ •. <о;. І~ Сhnпtдні v rJІіті.

nJ)o

тислчу

яі;rшь·пдува-нь.

рять

1\е:

ба-

30

nоте·рпі:ТОЩ1'

вип.тачено

За викрцоний ~!отоцикл

Л.

р!к

1980 1, 9.

25

внеrок

І\п.ш ж тра­

кар6ованuів.

суть.

Іюрuшr;ової

Цифри

УТ

nісt"нь

них

вих

f\apбuвaHtliв

«П'ята

в

nорош­

Іfі.НІ 1.Срібний lІ.."~RінпчnІС•. Іб.зn док. те.1~фі.1ьм •дерем· nбе.1іс" и ». 16.4-і l. І(арабиць. •Симфонія

ПРОГР.\М.\

М'И,

;Jaвo;:ty

nрацює

РОІ~РА.\\А

не

Ті.1Ьhи ;чJ цехах :\о,\'' щ•нтра:Іьній

н~роаноТ артист· М. Бі<шу.

тридцять

жнт1·я-.

<t.le

гато,

рі !і

анарія,

nу.:тп

Приt<·

навести

:V!OrEHa

за

пи.таrh

В. І\. Хи.1ьr.;о

у 'п";:>·

трапиться.

300

~1.3-5 Конtt•рт ки СРСР

11.раї.ии.

. 7.2Н rfнJ.и 1 нами, роf'іи ЯК nnб1-t крашr :нt нас.

.la;:tiв

над цим

не

та

транспортного.

.1ургії RІ1П.їачено сяч r;арбованців

.\.;Іе все-таr.;и :3астра -;у­ яався на J 300 ка рбован­ ців. І, Я!-і ВИЯВИ.lОСЯ <{ГО­

'?0.4:-J Na

\.).20

J.l ..JП

--з

ни,,І

~n ..'JI) На

· t. 10 Новини. 1 f •."JfJ Дnк. тс.lефі.·tьми.

Заrя;:tЬ!іо

хто

нічого

виn.таче­

заrтрахnв1на

~;аrnnванпів.

но;vmенсащї за травму. По;:tібме бу.1о 1 ~ Ф. Р. Бабич з 9-ro цеху. Г. І.

с.1юса ре.\'1 О. :\1. Бе.1інсь­ киі1. ЯІі і liOrnHa .:rю.:~нна, він б~.- в упевнений, що з

.V. 1

чів с. ОбухnвичІя Ки\'вськоі· об:Ііl.сті· «Л .1ьпн uвtт~». По

:!t.oo

дарства.

вtr-i,ІІ.'IJ:t•.

«Час•.

na •.

житто

«-Осінні

Умі.:tі руhн. 9.33 Фі:tьм «Осінні ~~(.t.PІJt». tO.iiO Конuf'рт rn.licTiR І(и\'всьt\ОЇ фі.1армнні!'. 11.20 Док. Tt".ltфi.'lhM npr- тка­

«Jleniнrpaд-

казка.

ВаТИ

.'l.t{'l ГЇМН<'СТИК«І,

rn."oв<"Йk\1".,

Вf'чірня

НАриси

9.0.)

!І!

npn-

Yl). ·11i,1h~

ЧЕТВЕР. ~ ЖОВТНЯ ПРОГРАМА ЦТ

"'.00

ТЕЛЕФОН

255020,

адреса

Броварська

фі,lЬМИ

ВИГі.:!НО

вже

на тнrf!чу коrніомнпів. Він

отрю1ав

2І.ІЮ «Час».

n · Лnб\ зnn. « \\істn на світанк у'/}: Фі .1ЬМ-ииста ва. 17.1.~ Лпк.- фi.lhMH.

1J. ~О

ВОСЬ!.!ИЙ

прn це.

нп 20 тиrяч r;арtіованпів. Ось, нanrиf\.TaJ, чаnттша брnварчанннп В. Н. ПJв·

rовори.

страху.

иаqа.1ьню~а

потрібно

радж~'

.Jостроковим

;ІО\1. не дяр~Іа. Г\~редбач­ .1ивість нє1 зава;щ.1а. Bin

11.35

.з.итинство•.

1\пннеrн. J,j,J.) .\\\.lbTИП:Jiio.aUiJ\Hj

Аід:JНаЮІ.

чочу тrан<

над

міської інспекції Держ­

ве ..

стану

ОБ.ПдС.ІЬ

І 1..1n « Щ<tс.1и"е

ПраІІЄЮ

ШАЧНЄВА.

аастушшк

20.1;,

сщ-,аsа•. 1 і .~акін,tенні -

Нд

на,·n-

ynpi!B.l!HHЯ

Ті!КОЇ

Л.

..

Пf'О

J\()Jif'KTИИi8.

Пп

І))'_\Гі1.1·

НЄВТО\іfІ(ІЮ

2аС.1УЖНЛИ

HnRИHІt.

cntвt>uь

\І~,l~СКОГО

!'HOfiO

ІЧ3ИС'1рія МІ1стецти

«..1\\n:t

і ч.

.Іср;.r;<1ВГ·Іnго СІf'".\ування і о6r,очу профспі.ІІ\И .1ержа в­ НИ\ устаноя. Ui .'Ноди

2J .()(1 « Ч <tC

». 21.:Joi Фі.lhМ: 2 сгrії.

І O.lOR:t<rІO

f~І ..\·\. Пінчп;

ЧО1Н

1\ipcь•orn. «Знімаеться

XVДOjkHiX

fі\'ХГ а,lТ€·

ІЮ.1ЖРН<І ЮВі.теііІН1~И І J16· чот~1-1и .\\іністrрсrво фі· іІанеі в ~РСР. ІО nЄ'рЄJ''RИ<:ОІJіа.тіп ичного 1ан ня вручЄ'но почесні Іра­

1~.t)l) :\кт)а.,._на ~о.;•чеrа. 19 . .30 1 \("Чnіnн:н СРСР J \.Okt>ІH: «(nt'i.l» (К~1Ї")- «}lннамо» (Рига). 2 І :J пері<>ди, 20. І) Н tt л.nбра ні 1 І, а іти!

р-евО.lЮUіЇ.

17.Зr ~\) .1ьтфі.rьмн

тера

Jac.1y мrннЯ а ~~оа· анса1\1б.1ь танцю

11.00

UT

і'Т\'ПННІ\іJ

УТ я

І О.lОВНОІ П

ра .1 І ..\\а.ІЯ!Jf'Нк,)

•.

15.2.")

ПРОГІ'АІ'.ІА

.іенюк,

...

nРОІРА.\\д

ЖОВТ НЯ

вих агентів Г. ·''·Коберник, В. f:. 1\nзі~«ову. .\\. Д. Ко­

Оrь

в.таІ'НИКУ

rвщq:~rнn пn;~Jі:ни

ки

страхо­

ви­

]ого­

ка .1ІГЮ:\Іоrа моїй сім'ї ТомУ j'j :;~f\.1икаю і

щих успіхІв У виконанні по­ завдань

ЧІ11':.ти13і

1-Jат.-.;нені рІшєнняІІИ XX'v'J :,"їз.Jу КПРС. м;; праuює~Іо

став~ених

<ван·

сСПОГ3.11.И

найкра-

Не виюпок і

нвтпчоf,І.l~.

кпжнnчу

IlE' БС.lІі·

виник~

~~ііР.'JПRЧИП.

дуванн~

бvли

ПІДКАЗУЄ САМЕ ЖИТТЯ

.:з:осяrнення

ч~ргу пі;J:~

пrнtх!вання

спорту

:збитни.

вогнем.

lН-

.10PO-

на

.Jr,рп<>'НJ,rІ-Транrпорт~

них пrиrо.1.

f\арбован­

всі

РУХУ

r'Гихііfні .тиха.

близь!-\()

тран~ ,!О

неГ.е.:теп

нення

:\Іаrнітофон.

видів

ПрИ3RО;tІІГЬ

Пе в rвmo

rax.

чима·

~Іаhно ~у~о застраховане. І от :Jil три карбт;а нн і сп.1а ченчх внеснів J,ep·,ficтpax ВИ·

n~

різних

він

автоба­

зи .:Ч З ...

Ії.іrть

но,

торгове.тьного

UIOIO сrраховю1 3 ;:tOCБiJY ба.чу.

ня «1\р;ШlНіі за nрпфесі<ю».

.1етнем

ї

\ttр1~­

прах1··

rтр~11івннків .tерікавнн\ \"СТЗІІПВ ПJ13.\0ВЮІ іІГЕ'НТіІ\1 \,_ Д. 1\n:JЄІІК'І'. Г ..\\. 1\оІіерfІНК ..\·\ ..-\. Бі.lСНІ;о, В. Є.

14.00

СЕРЕдА.

Пп-

nra11i•.

За

спецРБУ,

Застрахований автомобіль

'ГЄН<'И RНОГО

КОМуна.1ЬНОГО

об.1а.1нання.

"У:же

Козікова.

о гентів ,l Г. ЗаnийвСJрота. .1. А 3аршької . .\\. А. Бі.І~нко. Г. Ф 1\nч,·б~й.

органІчшаню

часово-роз'ясн~>-

В.

СИЗОНЕННО, водій

В

3 ГВЗ()М У моїй f\Ba ртирі cra.'larь ПОі-hЕ'Жа. І ХОЧ :1і\С.1іН вогню б~·.1о зроб.lе-

,,Е'візор.

бовогп, .1ОСІ1Г.1Н на .оаво.1ах ПОрОШІ\ОВОЇ МеталургіЇ, Rе­

усnіхами

хорошими

в.lаено­

::ерРr;онався

ня.

5()()

зроf,ив

з

на

пn:1f:.1a.1i

v · необхі;:tності страхуван­

СТJ'Я

ПОЕ();:(і-hЄННЯ

страхування.

в

Ч

Поrтійно зрnстаюча кі.:!Ьd

В

Якщо

у!{.'!"~

необережного

BiJ

Х\'Вання,

ших.

яан:t:я.

'1\'

учозою в>і·

:1

JОГОВОру

~бvчовленv

ни~t с\'ІІ'' -· ;:;оо "арбо­

;J.ОІІОИОГ8

в

нів

вих ОПЕраній П()Сf!.lЮНЬСЯ ЇХ ПОЗИТИFНІ'Й ВП.lИ!! На Під­ ВИШ€Нf!Я .Jr>бробуту ТРІ'JЯ·

3аНіНЧ!'ИН\

~нову n;:trpжy

Ві;І, Ч)"І'НR

проведЄ'ННі необхідності

р('ІЗВИТ!!:V

страхо­

ПО

ПО

Н<І

ПО;ІВіЙНОЇ

ням 3'1В'!8НЬ О.JИНа;ІПЯТОі п'ятИр1ЧКИ ПО .1а.1ЬШО\!\'

зропання

шо

:нпшанР

ЖИТТЯ

\'h.13JЄHJ) 2() ТИСЯЧ 'ІОГОВО· рів доброві.1ьного особового в чаїінового страх,·вання.

~!іР''

часу

:rобре. на

к~рбов<ІНll;R

державного

сІра.\ування

страхуванfrя.

як

X\'R~HHfl

КО.l€'1\ТИН~Х rрудЯЩИЛ Міс· цеві п;;ртіііні, нрофrпі.1Кові Ор1<1Н і:~аІІіЇ, ct Т~І\ОіК ЧИС· .1еиний стра\nвиіі актив на підприємс-І ва.\, в орrаніз:J· uія:<., установах. що сприя• успішночу

}'

Каf'бОВЗН.UіВ.

у

нсрев"г

Держстраху, о;:tержав 500 f\apбor;::IHHiR. Jo того ж

одер-

ГО.10ВИ.

ТР!! Rа.'ІОГ()

iJOГOR\p

R'!· С\"'-1\'

аварія,

прав.1яr; сідороt-1я.

бу.то

3ага.ІЬН\'

І1і.ІЬЙОН

раз! втрати npaueз:rar­ нocт!. ПІсля лінарні, звер­ нувшись до інспекuН

шо

нещас rя.

яної

ТраR~ІУ

тягоч

.Jo

таких

ор1 анам

нів

звичай·

гадав,

.1еюrй ~- лікарнЮ, де про­

~:трюуваннК'.

980 P"lli пrовс.:з:ено 2.:200

та

"раtНИ.

·

1981

.шпня

ІіЯ

стввза-

страхуваннк'.

стра:.ування пропаган.1и

УРСР грО\Іа.JЯНа'І!и респуб­ ,lіки б\.10 \ K.laJPHO :29,8_ чі.1~оrйона .101 овор1в .1обро· Ві.1ЬНОГО OC()rJi'ІROI О і МаЙНО·

хованич від п•Jжежі, паде· обов'язf.ового та на випа~ок посУхи. хійного .. 11<х а ш.тя.хоч

nсобово·

сум

ві~ІІJКn.Іуванню

югь

СЛАВНА РІЧНИЦІ

ЖУ

ня

) k.lадено

страхування

вого

не: рожаю

nrJ

с:rраховю

RП'"\У

у

не

БaiE!\O:VlV стан: бvв 1JOCT8B·

825 "У

я

трапитись

жав

майновnчу

пroxyRaHH~.

сті під.1ягають обов'я.зково­ чу страхуванню. д' зв'язк\· :; ТІІІІ. що оuічка n\·.Jіве.ть і х: доби

радянського

ПОШИ·

rення \С.і\ ви_тія и6рові.1h·

декреті Ра~нарко~ІV «Про соuіа.lізашю зеч.тj,, вказу· ва.тось, ШQ кожне господар· ство повиннn бути застра-

Є)Jного

не-

в

Ве.тнку

си.1 і нятого Верховною Ра~ою СРСР -t квітня 1()-\ІІ року.

В.

11ід

ра.JЯН·

ствnри.ти

\''1\ОВИ

рей<:,

На тра(і виникJlа

грома.:з:янам бу.1о виплачено тисяч карбованuів

OJ:HH

27 січня· 1918 рок\' сі.1ьсько1 і чісьr;r·і \Ш.uево­

Худоби.

ПІ.lВИЩЕсН·

ріВНЯ

.Ію;~еі!

НОГО

ІlОІІІнрення

б .:з:о .закону про

прп

f\0.10.

nоnереJній :затраті нorrrrit:·'·

ніним

rто.1іпшеннК'

кПРС

хто

;:tозво.'1ило

ВиУж;:tжаючи ний

може

вигод

~'с!м.

страхується.

для

печенню соuіа.lІстичноі e~->v· коміки, впрояа.:з:і!о.енню п.1а· НОВОЇ ОСНОВИ В ci.lbCbKO· ·оспо~арсьkе вироі'інtштво. Jor)[Joбyтy

страхування>·.

• ВСІХ

ТОМУ В. І. ЛЕНІН ПІДПИСАВ ДЕКРЕТ РАДИАРКОМУ «ПРО ДЕРЖАВНЕ МАйНОВЕ СТРАХУВАННЯ»

60 PORIB

6

Ж И ТТ Я

Ук·

Газета ~ередv.

виходить

п·~тниnю

у

то

вІвrоnои.

суботу,

r~Апнно.е

н~пута·rоР

аркуш.

1ирІІж

12. І 60.

З ан.

4173.

#159 1981  
#159 1981  
Advertisement