Page 1

Помисли АIОАей

ра А_СЬКИХ

сир.моваві

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАlІТЕС!l1

ом

виві

138 (4473)

П'ЯТНИЦЯ

7

Ао Москви, Ае ИРОХОАИТЬ

DOaa'leprOBa

РаАВ

'стори"ва mici.-ириЙв.·

IJ'В В О В У КОВСТИТYllіlO

Ве!рховної Ради

1877 р. ЦІВа :І коп.

СРСР.

Аеиутатам ВВDала

1I

З глибоким інтересом ст-е­ жа'Ть за роботою сьомо! сєсlХ

ЖОВТНЯ

сьома сесі.

Верховвоl

в и сон А АКТИВНІСТЬ

~~

діil!НИКИ

людей, я'н.! брали в ньому участь, знайшли SiCKpaвe відображ@ння на мітингах пластмасівЦlв, присвячених відкриттю сесІї Верховної

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ 3 17 КВІТНЯ РОКУ

1937

Ради СРСР. Про

МІСЬКО! І РАИОННО! РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИJВСЬКО! ОБЛАСТІ

свс.!.!

~.------------------------------------~

МОСНВА. (ТАРС). 5 жовтня у І{рем111 продовжила роботу позачергова сьо-

-:roro скликання. На ранкових роздlJlь}mх засІданнях Ради Союзу 1 Ради Нац10-

тання про

Ш. Р.

обговорення пи-

проент Нонституції (Основ-

;ного Закону) Союзу Радянських - СоціаJI!СТИЧНИХ Республік, почате напередоднІ. ОкриленІсть, патрІотична гордІсть за IІсеt!вІтньо-lсторичнl заво!Ьвання Нраїни -Рад, якІ дістали концентроване вираження у проентl нової Нонетитуції СРСР _ цього справжнього МанІфесту rромадянсьних прав 1 свобод радянських людей" гаряче схвалення політини партН І Радянсьного уряду - ось т! почуття, янІ винликала у депутатів допоВlдь Генерального сенретаря ЦН НПРС, Голови Президії Верховної Ра:ІИ СРСР, Голови Нонституційної Номісії товари-

ша Л. І. Брежнєва.

«Мільйони

І

Мільйони труд:внинїв

ший секретар ЦН Ном партії Білорусії,

Рашидов -

перший

ce:"iJ~Tap

ЦН Номпартії У~екистану, І. Я. Пuо-

веАе

ся

а,кти ЧНlСТЬ 'Мас

свіДчать

цифри.

Мітинги

на

дільницях

всіх

за винонання

Жовтня. Зокрема, відзначається та ши-

роК3. Підтримка, яну дістала Ініціатива

і

змінах.

у них взяли участь більш як 1200 чоловІн, пр8JНТИчНО весь коленти:в. Схвалення 1 підтримку тичного

важливого

документу

полі­

вислови­

на мітингах,

чоловІна. Дуже багатолюдно бу 110 •

час

Пf~резмІнок

у

цехах

ек­

струз:", лиття. пресовому. Глибокий Інте-рес у робіт­ ниць викликав той роз~lл

На сес:ї БИі.:тупають передовини про-

пол:пшення умов прац1 жін-

кає на цІ

lI:.'l!

мисJЮВnС:Т~

і

держава.

r:льсьного господарства,

Л.ІН~.' яна ЧУДОД! но рознвітла в бра-тній ня нарагандинсьних гірник;в розпов;в брига;щр компленсної бригади шахти «МихайлІвська. депутат Я. Мусагалієв. Він підкрес.I1ИВ, що радянсьні шахтарі

рішень ХХУ з'їзду

ТЗіКl

Відбулися

доповідІ Генерально,го се.кретаря ЦН НПРС, Голови Президії Верховної Ради СРСР, Голови НонституційІ10Ї Но місії Л. І. БреЖНЄIJа,

с;м: раДЯНСЬі;ИХ народ:в. IІро досягнен-

КПРС, гідну зустріч вО-РіЧЧЯ Великого

1

високу

тей жінок. У той же час на сесІї вІдзначалося, що місцевим Радам слід придІлити бl.'Jьше уваги дальшому розВИ'П(QвІ мєреж: дитячих занладів, нраще освоювz.ти Бмикі кошти, ЯНі відпус-

коф'єв - вальцювальнин вирсБЮ:'іQГО п?рТіЙ?!! радянські працівники, ученІ, об'єднання «Нировский завод» (.r1t'H::{ДІячІ нультури. Механ,затор Інг:рсьного град), В. П. Єлю'ТІн - мІнІстр вищо! чайного РClД;'ОСПУ «l'гузинсьна РСР» де1 середньоі спеціальної осві'ш СРСР та путат В. Г. Ме:: пар~ія поділився ДУі\шаінші. м? про визнач,,! зміни в життІ респубУ виступах депутатІв знайшли ШИРО-"й

ке відображення досягнення братніх республік нраїни. Представнини Російсьної Федерації, України, БілорусІІ. Назахстану та Інших союзних республін розповідають про те, ян трудящІ сагатонаціональної Країни Рад борють-

широту

Обговорення.

ли, виступаючи

ший секретар Ленінградського обкому НПРС, В. В. Ніколаєва-Терешкова -голова Номlтету радянських ж:нок, М. С. Соломенцев - Голова Ради Мінlстрів РРФСР, П. М. Машеров - r:ep-

ма сесІя Верховної Ради СРСР дев'я-

розма~

52

Нас АО комунізму партія ;нальностей проходило

06-

говорення, ПОЧУТТЯ.l настрій

••• Верховноі Ради СРСР

На

пластмас.

Харан тер всенародного

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНО! ПАРТІ! УКРАІНИ,

'аА.вськоl Аержави.

СРСР тру­

заводу

де говориться

про

дальше

к?-матерl. Бригадир

Л.

І.

f!оцілуєнно, начальник зміни М. Ф. Щ.тиніна, ПРІ:СУ-

вальниця Л. І. Розкопова дя!Кували НомунІстич н і й партії і Радянському уряду за турботу про благо народу, його щасли,ве сьогодеНЮI І майбутнє. ЧОТИРИ місяцІ тривало обговорення проекту нової Нонституц1ї (О(!новного Закону) СРСР. Воно стало

вІдчувають

постійну турботу партії 1 РадЯ!~ської держави. Про ТРУДОВІ до-

справді діло,вим,

шщхжим,

сяг~.ення, рІдного колгоспу розпов;ла на

сеС!l зав,дуюча фер~!ою нолгоспу імені

ча:-:,

Л. І. Брежнєва, де й,1е'1'Ься

товариша

всонарuднИ':,!.

Про це свід-

і тІ слова

мІста І села підтримали новий Основний Закон 1 словом, І дІлом. Вони звіряли

ТРУДїВНИЮВ Підмоснов'я «Ювілейній вахті - ударний фІнішІ». Велина ува-

Урунходжаєва Ленінабадської області (Таджикистан) депутат Х. Ходжібаєва.

про внесенІ РЦЯНСЬКИМИ ЛЮДЬМИ зміНИ, доповнення

тичною роботою, з ділами своїх трудових колективів. Вони брали на себе п:двищен! соціалістиЧНІ зобов'язання, ВНО-

Pa;j, шдвищенню їх в:дповідальності за роботу ПlДПРИЄМСТВ, охорону І рац;ональне ВИіюрнстання природних ресур-

1 прийняті Нонституцlйною НО:l1ісіЄЮ. Одностайну піоДтримку, як відзначили У

нов! резерви підвищення ефективностІ lІ.иробництва ! яност! роБОТІ!, зустріли свою нову Нонституцlю величними ТРУХ\овими подвигами. Словом, наш HapO;j

НУ.'lьтурного та побутового

1 Ради Національностей 5 ЖОВТНЯ ВИступили депутати: Г. А. Алієв - перший сенретар ЦН Номпартії Азербайджану, М. Н. Рудн,.в - м:ністр при ладобудуцаНJjЯ засоБІВ автоматмзац:ї іси-

!южний рядок проенту з власною пран-

сили корентиви

знову проявив

у

плани, вишунували

себе

га на .сесії

придІляється зрослій ролІ

СІВ, житлове

будівництво,

поліпшення

обслугову-

ваRНЯ населення.

сутІ недоступни~1И ТРУДЯЩИі\1 країн на-

Брежн~ва якнайточн:ше харантеРІ~ЗУЮТЬ

бурхливим зростаННЯ:\I. Все актуальніlliИ~1 стає заВ;jання дальшого пол;пшення. П.дготовки високонваЛіф:кованих

1 ту ДІЛОВУ, по-справжньому творчу ат-

ldосферу, в янlй працює Верховна Рада.

Обговорен~я доповіді демонструє Є;І-

нІсть помисл;в І прагнень радянських людей, чий колективний розум І колекТивна воля втілюються в проенті нового Основного Закону СРСР, їх моноліт. ну згурто ваНІСТЬ навколо ленінсьної

партІї комуніст:в. ПромовцІ, якІ виступають у дебатах, висловлюють впевнен:сть, що прийняття нової Нонституції

стане Історичною віхою в життІ нраїни,

()знаменує

стем

РаДЯНСькі люди широно нористуються ВСІма громцянськими правами~ по

ян повновладний

господар своєї соціалістичної Батьк:вщини.. ці слова з доповІДІ товариша Л. І.

На раннових засіданнях Ради Союзу

п:тал!зму. Найважливіше з них _ прctво на працю гарантується плановим розвPlТНОМ радянської економіки, її

наДРІВ дЛЯ ВС:Х галузей народного гос-

ЛИ-ІНтернату

ронІ'!

(Полтавська об.lасть)

пботою про благо

підготовлено

ро

близьно П.вм;льЙона молодих робіТННКІВ масових профес:й, б:льшість з яких одно:;асно з спеціальністю дістали се-

та

вдосконалення

своїх

виступах

проекту

пресуваль-

НИЦЯ Н, І. Нуплlченко І ма-

шиніст

екструдера

М. М.

Особа, винлинало положення про внесення до проенту

питань З:l1іцнення

трудовоІ

дисциплІни. Схвально зустрІли роБІтники пресового цеху заклик

пере;jОВОЇ виробничниці А. В. Мврченко дружно ВИЙТИ 15 жовтня на масовий

суботник,

ПРО;ІеМОНСТl'уватк

на святі працІ силу свідомості робітничого класу, неПОРУШНУ Є;jність партії І на-

радянсьного наро"У, роду. "ДоповІдь на ceclЇ Верхові Зі\lіцнення СОЦіСІ-

Л.стичної демократіі, депутати підкреслюють . великий особистий вклад Леоніда ІЛЛІча Брежнєва у вироблення про-

ре;ІНЮ освіту. В країНі діє близьно 150

ноі Ра~и СРСР товариша Л. І. Брежнєва, хІд обговорення її в нраїнl І за рубе-

енту нового Основного Закону СРСР.

жем

Виражаючи волю

широно

но,~ентують.

Цівники заводу. В они про.во-

. ч ва ж ливи й І етап у б УДівництвІ КОМУН'СТ . иного сусп льства. На вечІрніх засІданнях палат 4 жовт-

111ІВ, сотні вузів.:

кий - перший секретар ЦН Номпартії УкраУни, ета М В. В. Гришин _ перший сен-

Одним з важливих завоювань Рад янC~KOГO ла.ду є справжня рівнеправн:сть ж' П

Щ)го селянства, народної інтелігенЦії само.вlд'Таною працею ЗМІ'цнювати МО" .

АОЛ1~ЬКЇll'!'в h1-tБемь, . . " умпил~,. . огорілии. ОJIІТlН ф' орматор

НПРС, тар ЦН д.Н А. Нунаєв і" и

перший сенреомпарт 1 пазахстану, В. д. П~СТНИКОВ сталевар електрометадур-

умов р .. і її праЦі та побуту стали в нашій н alН державною політикою, моральним законом соціалістичного суспіль-

П.шно втІли,..ТИ в життя ІСТОРИЧНІ' р·.·шення ХХУ з lЗДУ НПРС, зустріти 50-РічнЧаЯ Ве.ликого Жовтня новими успіхами

. І н Ф ормаца .,. ПОЛІТ

!lовська область), Г. В. Романов _ пер-

глибшому рознриттю

рення,

ня виступили депутати: В. В. Щербиць-

Р

р

основського

мlсьного

-

ном:тету

rlиНОГО заводу .Електросталь. (Мое-

тисяч загал

І. М. Се:не-

іншІ. Високо оц:нюючи ДОПОlllдь товариша Л. І. Брежнєва, пройняту велиною T;Y",J-

принл~д, У Лен:нграДі і Ленінградській оолаСТI' останН!

СРСР,

першии сенретар ЦН НОl\1партіі Грузії. М .. Н. Андр:євськии - директор шко-

ПО;jарства. На сес:ї відзначалося, зокрема, що швидно розвивається остаНН::'1 часом профеСійно-техНічна OCВlTa. Наза

управління

нов - голова нолгоспу «Новая жизнь» (Тульсьна область), О. І. Шибаєв голова" ВЦРПС, П. П. Грішкяв чус _ першии секретар ЦН Но;\шартії Jiитви М. І. МаслеНИКО8 - заступник Голов~ Ради Міністр:в ГРФСР, голова ДержП.lану "РРФСР, Е. А. Шеварднадзе -

окре~шх положень

.

ЬНООСВІТНІХ4 шк:л, тисяч ПТУ

5 . '

ження

.нки.

понад

загаЛЬНОІ

б:льш

тисячі

Завершено

середньої

ян

техніну-

1

нанази вио~орЦ'IВ,

вони проп~:~) ють схвалити проент нової

впровад-

НОНСТИТУЦll, заяв.'lЯЮТЬ

освіти.

про р;шим:сть

радянського робітничого класу, НОЛГОСП-

ІКЛУ вання про неї. пол:пшення

гутн:сть

ства. Основний Закон сприятиме ще

соціалістичноІ

В:ТЧИ3НИ,

ВСІХ ділянках ком ністичн

творчих здібнос-

у

ого тво-

;ІЯТЬ

читки.

бесІди.

пили в цехах

Миколаївська

облаСТІ>.

Широко

розкинувся ~удівельний майдан­ чик поблизу села Костянтинівки Арбузинського райому. Тут. на берегах Південного Бугу, споруд­ жується

нова

атомна

електро­

станція. Зводятьс!! корпуси буді­ вельної бази, реактора, nускоре­ зервної котельної, електропідстан­ ції.

На фото: ліворуч

-

БРU2адир

комплексної бригади М. М. БА­ КУМЕНКО (ліворуч) і тесляр­ бетонник В. І. КОВЧАК. На мон.­ тажі корпусу атомного реактора члени бригади виконують півто­ ри-дві змінні норми. На їх честь над будівельним об' ЄІСтом підня­ то Червоний прапор: nраворvч будівництво карпу, 11 ПТnМНn,'n nе-

актора.

Фото К. Дудченка.

Л

Висту-

Р. Добро-

ВМС

Я.

П.

Пол!щун

дарчІй дільницІ.

провів трк

на

госпо-

Т. ШИРОНІНА.

громадський

----------------___ П ІВДЕнно.;укрлIНСЬRА АТОМНА.

~~~~~ee~e~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~__________________

Б~Д~GТЬСЯ

ус-

роз'яснюють ідеологічні пра-

дент.

кореспои-

~~~~~~~~~~~---------'e.~1


Велична СИМфовiR CJlaвl народу

КомуніСти, КОМСО МОJlьці, всі тру дищі вивчають

з _жr.ивг.У ХА ВИZВСЬ_ЖЙ .ll'2'AXO.......r.~.r Ниївська птахофаб­ цію СРСР. Більшість так t фабриною 'ИJlе­ ,. д06l'06уту И'1'Оду, рика: Ноли почалась Із вас уже ознайоминанl на 107 процен­ l' СХІlJ.пl!ННЯМ рево.. обідня

перерва,

всІ

залишили свої робочІ місця 1 поспІшили до

клубу. Багатьох бітників доставили ди

на

автомашинах.

У залі на присвячений тю

ро­ сю­

мітинг, відкрит­

позачергової

мої Ради

сьо­

сесії Верховної СРСР, зібралися

пташниці,

слюсарі-опе­

ратори, робітники до­ поміжних цех:в І діль­ ниць, зооветеринарнІ спеціалісти, службов­ Ці. Над сценою полу­ м' яніють закличні ,слова лозунга: «НашІ трудові

перемоги-

тобі, Батьківщино! ХС(й живе Нонституція CPCP!~. М;тинг відкрив сек­ ретар парткому І. І. Штиволока. В:н корот­ ко

розпОВів

присутн:м

про одностайне схва­ лення проекту нової Нонституції під час його всенародного об­ говорення,

чотири нився

що

місяці, на

розвитку

1\ОЇ

держави

-

шої

у

ета­

Радянсь-

-

Учора,

він,

зупи­

основних

пах

-

тривало

сказав

столиці

Батьківщини

на­

Мо­

снві почала роботу по­ зачергова сьома сесія Верховної Ради СРСР дев' ятого снлинання, перед яною стоїть зав­ дання

в

мінні няти

Історичне: прий­ нову Нонститу-

повному

розу­

лася з глибоко змlстовною доповіддю на сесІї Генерального секретаря ЦН НПРС, Голови ПреЗИДії Верховної Ради СРСР, Голови НонституційноУ НомісіУ товз.риша Л. І. Брежнєва про проект Конституції, яну весь радянський народ зустрів із захопленням гордістю.

ту

Обговорення Нонституції

продовжував волона,

у

1

про екСРСР,

тов. Штинолентивах

-

є

результатом

витку нашого суСПІJlЬ­ ства за ш:стдесят ро­ н;в. Вона стане мая­

поточними

ком на шляху

Воно новІ

завдання~lИ.

ВИН.lикало в

нас

ТВОРЧі сили, нада-

нізму. її

В

.lI;O

участь пона~ йонів

чоловін, вона

стала

також

допомогло

НОЖНО~іУ

члену

тиву

ще

повніше

колен-

чути

свою

від-

відповідаль-

1

широке

сх,аленн"

лізму

народ:в

краУн.

І

ність за доручену справу. Промовець з гордістю повідомляє, що

яні ті.1ЬКИ-НО ВИЗВОЛИлись в!д гніТУ кап:талістичної експлуатації. КО.1ектив HaЦIoFO

ударна

цеху

праця

птахів-

пално

проент нової Нонсти­ туції СРСР І зобов'~­ зується зустріТИ 60річчя J3еликого ЖОfJТ­ ня ще кращими виро~­

подарства:\!И

ничими

Під

;ПОГО

об'єднання:\!,

І.

наш

доб'ється

ще

стнчного

курсу

порадує ЗИМIf

В:тчизну

трудовими

щеннями,

ае

гІдно

вО-річчя

но­

звер­

зустр!­

Ра;1ЯНС~­

коУ держави.

,~ ~

\

~ 6-

Втілюючи 1сторичні

в

життя

нанреслення

ХХУ з'їз;:tу ленінсьної партії, твариннини За­ ЗИ:>lСЬКОГО

радгоспу

ві;цілна

іменІ

успішно

Нірова

виконують

плани по виробництву й ПРОJажу держав! мо­ лона і м'яса в ,І;Іруго­ му році десятої п'яти­ річни. За дев'ять ми­ нулих

місяців

одержали

в

доярни

сере;!ньо­

рови

по

нашій

феРМі

Микола Загура.

нулого рону. '{епер ро­ бимо все для того, щоб закріпити цей ус­

жаві м'яса.

піх і

д!лна

протягом

пер.оду

щомісяця

ЗН;;lОво­

о;!ержувати

прибавку

менш ян 30 Мів ! значно

не

нілогра­ БІльше,

ніж торін, продавати державі щодня моло­ на.

му від иожної корови ПО 3496 кілогра~і.Б молока. На державний приймальний пуни на­

Глибоно усвідомлю­ ючи велину відпові­

дійшло

неВЮl (1976 р.) Пле­ нумом ЦН НПРС знв­ дання більше. знач­ но більше вирсбляти

його

5125

центнерів.

Попереду

у

соцІаЛі­

дальність ня

за

вино нан­

поставленого

жовт­

стичному змаганні се­ ред доярок ві,цілиа

продунтів

йдуть Ніна ФеДОРівна Барбон та Віра Тимо­ фіївна Галицьна. Во­

ва, тру;!івники відділ­ иа вбачають свій пря­ мий обов'язок у тому,

ни ної

одержали норови

вІд

З

кож­

початну

року по 3500--3550 !КІлограмІв молока. На передовикІв

рLвняють­

ся ВСі доярни.

Так.

у

серпнІ-вереснІ серед­ :ні надої молоиа вІд ко-

бригади,

знач~о зросли порівня­ но з цим періОДО~1 ~ІИ­

го

тваринницт­

щоб

зробити

році

значний

збільшенні цтва З

в

у

виробни-

иожним

биваються пра Ц і

иу

днем

до­

нових.

ще

поназнинlв

у

тварицники

яку

3

вОни

очолює

Федорович поч~тну ро­ продали

дер­

центнерів ферм! lІід­

3170 На

організовано

ПОВНОЦінну годівлю ве­

ликої з

рогатої

таким

щоб ~Іенш

худоби

розрахунком,

одержувати не як 900 грамів

приросту

ваМі

на

голо­

ву за добу. За дев'ять l\IИНУЛИХ місяцІв цей показник сягає 930 граМіВ. Значно вищих приростів поголів'я до­ билися скотар! Ганна Антонівна Селин, Мар­ та І1а·влівна Ст рель­ ченно

та

оператори

ві;tгод!вЛі

по

молодняна

Катерина ФеДQсіївна Ковпан, Ганна Дмитрівна Ли<:енко І іншІ.

1977 нрон

м'яса.

кра'ЦИХ

\

ТРУДІВНИЧЕ

Небувалу антивніСть

ринникІв

~PYДOBY сере,!!

тва­

нашого

від­

д!лна винликала Істо­ рична подІя -- поза­ чергова сьома сесія

ВерховноІ Ради СРСР,

на

ян!й

розглядає'!'ься

проен-т новоІ т-уц!ї СРСР. Ми

~

~

Нонети­

схвалюємо

ложення якою

по-

Допові;:t!,

виступив

ший день

з

у

пер­

роботи

сеСІУ

Генеральний секретар ЦН НПРС. Го.оова Президії Верховної Ради СРСР, голова КонстиТуЦІйної Ком!сії товариш ЛеОНід ІЛЛіЧ Брежнєв. На турботу партН й уряду про нас. сіль­ сьних трудівникІв, від­ повідаємо ударною

працею. Ми вишунує­ мо І приводимо в дію внутрІшНІ резерви гос­ по,!!арства. робимо все, щоб ДООИ'1'1-lся найбіЛЬ­ lІюrо

одержання

дукцll значно

даж

на

збільшити

лержавІ

молона,

про­

фермах.

гідно

про­

м'яса

та

зустріТИ

60-1'1ччя В є J! R К О У Жовтне:\lоІ соц:ал!стич­ ної революцlr. С. БАРБОН,

бриrЦИf иоnочво­ товарио ферми.

3axialtll діА//ниця J}Ой1ClJAОА.чурсь",іі .чагіСТРЙАі. На РLl;' СКО­ ротити строки 'пуску поїзда до БаЙfCQ.ІІ.У ~aKe ,аttдоння ст"їть

КІЛОМЕТРИ МУЖНОСТІ

перед будівЄ.ІІ."никами, яні сnб­ рvджуют" західну ді.ll.ы:tцюю ма;:і­ CTpr.Mi стйліття. Уже на 170 кі.ll.О­ .четрах УК.ІІ.адено рейки голо~ноі К(J.II./ї. У серпні, на .чісяць раніше

CTPOКiI, пройшов перший поїзд від станції Не6ел" до станчії Кїренга. До 50-річчя Велико~о Жовтня будівельники зобов'яза.ll.иСІ> досягти 209 к.іло.четра траси, т06то УК.ІІ.асти рейки від станції

Кіренга до станціі У.II."Kal>l.. Цю сорокакі.ll.о.чеТР06V ділянку буде здано понад nАан. На фОFО: перший пасажирський

nt)i~a

N.IJ ді.ll.янці Н ебє.А.Ь

-

Кї­

ргШfJ.

(фОТl)хроиіка ТАРС).

Q

2

стор.

Q

о

НОВЕ життя

о

партії,

ПJlОДОТВОРНОЇ

ді­

2. Радянськн~ народ -- тво­ рець Основного Закону СВОЄЇ

~

слово

і

ра­

JleHiHcbKOro

Я.1ЬНОСТЇ її UeHTpaJlbHoro Ко­ мітету, По.lітбюро ЦК по здійсненню рішень ХХУ з 'їз­ ду КПРС.

~

П. ТЕПЛЮК.

Нраїни Рад і піднесеjf-

підтримка

народом

Комуністичної

невтомної

мітинг,

вив упевненість, що колектив птаХіІІників

комуні­

будівництва.

дянськнм

п~рткому

тов. Штиволока висло­

комсомольської

схваJlення

да.~ЬШОГО

Безроздільна

,

процвІтання.

сенретар

Одностайне

перспективу

народу.

np~nOpOM

навчання,

ПJ'i'екту Основого Закону, який ІІідображає завоювання, сп~дівання і надії радянських Jlюдей, ra;JaHTYE їх права, ви­ значає обов'язки. відкриває

симфо­

3аКРlfеqЮЧИ

про

як

партійного

-

8

8

снсте­

політосвjти,

еконО­

ОБГОВСРЕННЯ ПРОЕКТУ конотитуцJt СРСР

ми

героУчного

вона

ГОЛОВНІ ПОЛІТИЧНІ ПlДСУМКИ ВСЕНАРОДНОГО

б:льших успіхів І даль­

ц:ал:стичні

ня

ті

народ

З такими ж щирими словами ВДЯЧНОСТі Но­ МУН:СТИЧ}j!Й партії 1 Радянсьному уря;хов! за постійну турботу розкв:т

єла!і!И

радянського

показнинами.

дальший

величною

нією

всенародиого Обговоренно па теле­

ПРИМІРНИЙ ПЛАН ЗАНЯТЬ:

'ро иоза ИОБСТИТУЦ:Я є нІби

lІого

ніЧIІОЇ освіти, 11 усіх формах масової пропаг.аIl.D.И.

.ІІких

СJІухали

пі)l.СУМКИ

ДоповІдь товариша Л. І. БреЖНЕва внвчатимеТЬСI1

мІ

сіданнІ с:есіУ ВеРХОIІ­ ноУ Ради СРСР,­ мовив бригадир тре­ тьоУ птахівничої брига­ дИ С. П. Теличун. -

ня вироблено 140,5 м:льйона штун яєць, а КИівськсю nтaxoфабрикою зокре~lа 92 М:JlЬЙОНИ штук. Созобов' язаи-

і

центрі уваПf партії І народу, світової громадськостІ.

доповідь товариша Л. І. Брежнєва на за­

схвалює

нинів у р:н 60-р:ччя Велиного Жовтня знаменується новюш виробничюш успіха1.!И. За дев'ять МіСЯЦІВ гособ'є;щан-

волення

у

соц:.­

колективи,

Пленум ЦК КПРС, позачерrО8а е.-.

баченню І радІо дивилася і слухала вся країна,

- З rOP.\llCTIO 1 ПО­ чуттям глибоного задо­

.11-

краУнах

публік

цею.

визнання

братніх

птаmииця

працюю'!'ь, дадут. .!д­ повідь ударною пра­

міль­

140

цеху А. Ф. Раєв,

Р. С. Острищеико, .ІІка аа lIflI'JlTIt м!сяці. одержала по 210 штук Jle~It иа несучку. 20НИ запеВНИJ1И ПJJИСУТН:Х, щО

р.)

(1977

БРЕЖНЄВА

11. ,.

ма сесl. Верховної Ради СРСР - подІї внняткового nOJrIтичного значення у внутрішньому і міжнародному життІ. да. повідь товариша Л. І. БреЖНЕва сПро проект КанtтитуuіJ (Основного Закону) Союзу Радянських СоцІалІстичних Рес­

пароводопостачаль­

передо ,а

В3ЯJJО

ло ще більшого розмаЗ~іаганню,

ки

lJoro

обговореинІ

проекту

Жа8тне8иА

-

НОМУ­

ху

соц:ал:стичному

стоеар ,!Іільиицl ИОКТ­ рuьио 8им!рювальних приладІв і автомати­

роз­

цехів та онре~1ИХ дільниць nтахофабрини т:сно пов' язувалось з

доповідь товариша

ИСJlO Захону ІНСТУЦИЛИ

тІв. ДержаВІ продано понад 131 мІльйон штук яєць. Це :101'0ший трудовий ПОllару­ нок Ба,тькl!3щ~нl, А 40 7 листопада БУАЄ ви­ конано план ДВОХ ро· ків п'ятирічки. Слова ПОПрОСИI 510муніст П. М. ЧуБКа, який працює !8.віRУЮ­ чим Сl{лаJ;tом НОРМ0приготува.ltЬНОГО цеху. - Нова I'ЦJlиська КонституцІя, схви­ льовано говорить BI~,

~ ~

держави. Небувалий розмах народної активності. вільний. ді,10ВНЙ і конструктивний ха­ рактер обговорення проекту

Конституuі і. Видатна РО.1Ь Центра,1]ЬНОГО Комітету партії, Пслітбюро Цк. Генера.1ЬНОГО секретаря llК КПРС, Голови ПреЗИ.lіі Верловної Ради СРСР. Го.10ВИ Конституційноі Комісії това­ риша JI. І. Брежнєва у ство' ренні новоі Конституції, в роз­ гортанні її всенародного обго­ ворення.

З. ня,

Найважливіші уточнення

і

~

ня величезної po.~i в сучасному світі.

громадськістю

Конституціі СРСР

сві­

проекту

свідчен­

-

сОціалізму Радянська

Конституція несе світові істи­ ну про соuіалізм і про зав­ трашній день людства. Зару­ біжні відгук!! на доповідь то­ вариша Л. І. Брежнєва на по­ зачерговій сьомій сесіі ховної Ради СРСР.

Вер­

2. Радянська Конституція і проблеми ідеОJlогічної бороть­ би на світовій арені. Шалені

І

!

суспіm,ство ТРУДі\ШІ{Х і ~JlJI ТРУДЯЩИХ. БУДЬ'яке YXH"'ellfJl від суспіJlЬНО к(')риснеї пtlаnі несумісн& з а.1істичного

принципами суспі.lьства.

сопі­ Тру­

мвий КОJlектив ~ ntРІ!lиlJмt осередок ПОJlітичноrо і recnoдарського орrаRЇЗМУ. ПРОfJО' зиції ТРУДЯЩИХ "1,)0 lIi!'!!>!JIиа розвиток ра.!j.ЯНСЬКОЇ .!I1!"OIl~I. тії, зміцнеННІ! Тl'vдС/вої !ис. цип.~іни. ПОСИJlеННІ! БОl'Бfь6и •

!lPO"JBMIf,

антигрома.1СЬКНМН

бюрократизмом, про підвнщен­ ня громадянської відповідащ., ності. Обговорення проекту K~i­ ституціі яскравнй про", ее· цімістичної демократії, в HC€>кого рівня СУС!lі.~ьнCJЇ Clli~o­ мості радянських .ІІюдеЙ. Ї;!

ПО.lітичної

зріJlос-:-і.

BiДBej"ТI,

спраВ.lі всенародна резмоl'l! ПJ10 найваЖJlивіші питання H~. шого життя, які хвилюють p~. дянських дюдеЙ. Реа.,ізація внесених пропо­ зицій. УС) неНЮI недо.1іків. ви' "В.lених у ході оl\говореННl, - справа всіх ТРУДЯЩИХ, Hal1" звичайно ваЖ.~ива умова д~.lb­ шого поліпшення роботи н. конкретних ді.~янках держав­ ного, господарського і куль' турного будівництва. в діl[.ІІ8ності громадських організщіЙ.

нападки

n]!lo-

імперіаJlістичноІ

паганди

на

ПО.lОжеННІ

про

права. свободи і обов"I3КIі ра­ ДЯНСЬКИХ громадян. їі намагання очорнити нозу КОНСТИ-

туцію, перекрутити зміст, перешкодити

зростанню

ВПJlИВУ

со­

,

t ііі

ціалізму на уми .1юдеЙ.

Вирішальні переваги cf>uia' лізму над капіталізмом. coиi~-

~

жуазною.

~

.1істи'lНОЇ

-

демократії

над

Громадянин

господар

своєї

бур-

СРСР

країни.

ЄД­

\

.,

ність прав і обов'язків ра.1ЯV­ ськоі людини.

НОВА КОНОТИТУЦІЯ ОРСР-МОГУТНЄ З НАРЯJU1Я

І. Реальннй CO~i~~!~H~~~~A м~~~!~I~М:ЛЄКТИВННА 40Cli~

JleHHIt великих іде:"І Маркса, EHreJlbca, Леніна. Докорінні соuіа.~ьно·економічні зміни в Жi'lтті радянського суспільства

після і936 року. Розвинутий соціаJlізм -

за'

кономірний етап на ш.~яху до комунізм), його основні риеи it особливості. Переростання р2Дl!НСЬКОЇ держа вності в ко-

муиістичяе громадське самовр~дування.

мі

суспільст&'!.

суспіJlьСтJO­

І ПРИЙНЯТТЯ НОВОЇ КОНОТИТУЦI'f СРСР

І. Активне обговорення

товою

І !

радянського

Соціа,lістичне

МІЖНАРОДНЕ ЗНАЧЕННЯ РОЗРОБКИ, ОБГОВОРЕННЯ

~

~

до

проекту Конституції. Політич­ на, економічна і соціальна ос-

!, ~

доповнен­

поправкн

нови

2. Партія І! ПО.1ітичніЙ систерозвинутого

соціалізму.

КПРС - розум. чесТЬ і со· вість иашої епохи, натхнеН!1ИК і оргаиі!атор беротьби р~дян,

CbKOfG иароду

за

комунізм,

З~ М!ір в усьому світі.

Монолітна згуртованість ра' lIlІНСЬКОГО нареду HaSKOJlO ле. иінської партії. Непорушна Едність усіх К.lасів і соціальних груп, усіх націй і народностей. усіх nOKoJliH!> радянського суспільетва.

3.

Конституція СРСР -над-

звичайно ваЖJlИВИЙ політнчний lIокумент, великий BKJla.ll у ТIІ<lРЧИЙ розвиток марксизмуленінізму, теорії наукового ко#~-,#,,##~_

••

П'ПИИЦJl,

країн

СОuіа.,ізму.

M!,OT~y

міжнародного робітничого "ла-

су. ТРУДЯЩИХ усього Констнтуція СРСР

CBity.

_

Ое-

новний Закон нашого »(\lТ,.., могутній СТИМУJl нового пі~;ие-

сення трудової і грома.з.С".lj:е. політичної активності paД~K' ських людей. Кожна ра,аIН­ ська ЛЮ.lина повинна JJ.Собре

знати свою Конституцію. боко ії розуміти

і

fJlK-

HeVXHJlbHO

виконувати. Комуністична ідейність, активна життєва nl.'!-

зиція радЯIiСЬКИХ люаєй, їх caM()BiддaH~ праuя, добlll! Н4'чання,

СJlужба

зраЗК6ва

ВІЙС/l>КО,.

запорука

WCJllU

перемог У будівннuт_і кому нізму. в боротьбі за ми!'. мократію і соціальний оре-

4.-

грес. Могутність І п!!!оuвіТІ&НI Батьківщини -- rOJlOBHa rap,aw. тія прав радянськнх л~деи·

Всенародна

боротьба за

ГlllНУ

зустріч БО·ріЧЧI! ВІ!ЛН"()Г~ Жовтня, за успішне ВИКОИАНН. рішень ХХУ з'їзду КПРС, 3.,8дань десятої п·ятирічкч.

~~,~,~~~-,~,~##,#~

7

ЖОlІтиа:

1977

року

о

-


РОЗПОЧАВСЯ НАВЧА.1JЬНИЙ РІК У СИСТЕМІ ПОЛІТОСВІТИ ПОЄДНУЮЧИ

нюш зобов'язаннями колективу пі..1приє~!ства та цеху на деся­ ту п'ятирічну, розповІв про те, які трудові дарунки пІдготува­

теОРІЮ з

ли

практикою Дружний

у

роботІ, завзятий

ПlдтримаВillИ

фОМІнцІВ

почин

«Ювілейній

наро­

Бахті

-

ударний фlнlшl~ І готуючи ТРУJЖОВІ дарунки 60-РіЧЧЮ Вели-

І<ОГО Жовтня , ЛЮ..1и вогняної IІрофесlУ на честь відкриття сьомої ховної

І1lОзачергової сесії Ради Союзу РСР

ШИМИ на SЮ«Jнали

Вер­ пер­

цеху

успішно

Червоного

ВlИІюнав

несуть

.!ІОВУ

пеРЄ..1жовтневу

трудового

дня

Більша

праЦіВНИ­

поспішила

десяти

семінару,

навчального з

року.

програмою

СТУП1!ЛИ першого

до

ДИСТИ ло

у

з

і

по­

скликання cьo~!Oї

fIозачеРГОВQЇ

сесІї

трудове

це­

~Y РСР, про її всенародне об·

Ради СРСР, на

Основний

Батьківщини.

Верховної

якій буде

гато

Закон

Свій

нашої

виступ про­

пов'язав

з

супернИ1\ТВО

конкрет-

школи

занять,

підХід.

з

'шсла

роботи

вl..1НУ

під де­

з

людьми,

теоретичну

І

ди­

Ба­

СЛід

8

ро:·; у

..10бре.

подбаТи

всієі

мета­

бази.

ц : .им у

БИr; она­

СТРУІПура

ОХL'плено

полl­

навчання

практич:;о

ко:;.ингент

увесь

l1раЦ:SНИК.а

за-

контроль

за

X0..10~1

занять.

ДO~IOГТIICb 1'ОГО, щоб вони ста.1И ;Х:ЄВЮІ заСОб::J:II п і ;:tви­

щення р~вня,

l;хеано-по::: тичного СТЮ;У.lО:lІ зростання трудової аt:тивності ас;х СЛ.) хач:в. Иього вю;агає по-

якІ

~lето..1ИЧ­

станова

ИН

НПРС

завдання

партійного

ня в СВ;Т.'! ! рішень

ДУ

до·

.Про навчан­

з'їз­

XXV

КПРС». С. ПРИСТУП КО.

заl\,'1И1\

ти

15

пі,;{ТРЮI- І

сеnа 3Haft.

~IОО;ВИЧlВ

ж о втня

І

провеє-

С~'ботник на

Ве.1ИI\ОГО

( :

сі;r~Ра:!И О. Ка-

(

сян, М. Вітер, А. Ванін, М. Па~[щ-ха, К. Панченко та

) інші ПРО13~.lИ на виборчих 01\- ( ,рпах роз'яснюва.1ЬНУ роботу, І і заКilика,1И виборuів організо· ( вано вийти на суООТНИI\.

ЖОВТНЯ пер?доачено чи~!а.1ИЙ 0 5 сяг робіт

15 провести

по б.'Іаго)'строю сеі1а та СЦИJ

робіТНИl\ів

ра;з:госпу i~leH: Щорса. Будуть пр~:во.:rені в, порцок ш.1ЯХJі, території 6і.1Я ~ YCT~HOB

. ТУР!!,

се.1а,

бп!'нку

-

середньо)

Ш:ї".1;·І.

1\;'nЬ-

32п .~а·)(

H~BaHO поса;щти 500 І\;'щів, ,1000 ФРУliТОВІІХ і 100 деl\О' І раТИВН!fХ

,1ерев.

ЗАЗИМ·Я. ТрудіВНИI\И ее:т? ( і ІІ!\ТІ!ВНО готуютьr.я .10 су{,от. І . ( 1J" жовтня < НИl\а. і1У,1е В'дре- і ~ о :пована ВРІЩЯ HnBa, ветаJ HOB:I~HO

) на, Іі

· n).1:1

ОГОРГJЖ У

поrn;жено

200

декоративних

),проєно

ВО;ХУ . Партійне бюро повин­ не встановити на.,ежниЙ

81дпо­

ПОЄ..1нання

поповнення

Р:ЗНЮШ фОРМЗ:llИ

мають В1!Щ У OCBi'ty. , Во;хпочас партбюро ПО..1ба­ в;хале

програм,

ви­

шов

Деппати J

окрриl по­

тичкої й еКОНО~I:чноj мере­ жі в і ..1пові..1ає 8имога~1 дня,

lIИСТИ

про

мог

на

ну п:дготовку. Всі проп~ган­

ло

придбано

ку сере), жите.'lів

'честь 60-річчя Жовтня.

прове;хення

про

ного

мають багатий досвІд ВИХQВ' ної

J

визначено

д.1Я

Перше заняття засвідчи­ .'10, що робота партійної ор­ ганізації до нового наача.1/,Ь­

товари·

KO~IYHiCT:B.

ПРОВЕ1..1ена

ДІіЧНО'навчальної

!,:;ore·

ш.в

ВЇ;:tпоs і да.іІЬ­

КіСТь ще не за..10ВО"ЬНЯЄ

виявило

призначено

КНЯЖИЧІ. Па.1І{)' J

паганди. О;хнан .:\ана їх l<іЛ1>­

ви­

школах комун:стичноі пра­ ці, яких С ТВ Ор Є;Сі О ма заводі чотири. НеріВННК;:>'1И тичного ce~I:Hap y . шкіл, гурткІв

рідні села

сібники. технІчнІ засоби про­

З~lОжуть

трудІВНИКів

з

Чітко

ау;хитор:ї

І\ОМП­

ДОТРЮJУВ3ВСЯ

Прикрасимо

ни­ році

готува,ци

робота

навчання.

знань керів­ всіх май­

які

СУБОТНИК

на пl;хприємстві по створен­ ню пропаган..1ИСТ'Ш І слуха­ чам належних умов д.1Я їх

часу

по

в

почеСНЮІ .:\оручеННЯ~I.

Значна

Інтерес Л:..1вищувати свій l..1еЙно-політичниЙ рівень в

візом «План ДBO~ років 'п'я­ тирічки до fЮ-рінчя Ве­ ликого Жовтня j)' Нолектив заво;ху Jтпішно справляєть-

приіі­

НЮf І

жит·

добору про­ І\адр:в. На­

фереНЦіі\ова!lИЙ

слав­

ГО1l0рення,

секретаря

заводу,

ловністю

діЯЛь­

зустрічі

питань

себе

справ.іІЯЮТЬСЯ

Г ,1Ибше пізнати своЮ роль на виробництві, 0знайо~1ИТИ' ся з MeToдa~IН І при t:О~IЮlll виховання робіТників. При ко~шлектацїі шкіл врахову­ ва.10СЯ бажання сл у хачів,

вмі­

теоретичні

до

І

гандистами. Перше заняття показадо, що мо.'10;11 бійUІ і..1еО,'Jогічного фронту вмІло

гли-

вимога

за,'1учено

стрІв

те~IИ

ного ювілею країни 60річчя Вею!]{ої Жовтневої соціал : стичної революції на пl;ЩРИЄ~1Стві небувалого роз­ ~Iaxy набрало соціалістичне З~lагання. ВСі бригади. діль­ ниці, цехи ВКJІЮЧИЛИСЬ в

"агандист

ника»

при­

вист у пах

ця

яка

навча.'1ЬНОМУ

МОЛО..1і !іомуністи Б. К Анд­ рlЄць, А. В. Мархс.Й, >ШИХ партбюро затвер,;:tило пропа­

вченню еКОНО~lічних за програ~JОЮ «Праця

ознайоми­

курсу

Саме

приклаД,..10

шкІл,

трудовою

гІдної

по

Савчук,

зазда.'ІеГі;ІЬ

пер­

активної

лентації шкіл, пагандистських

КОНСТИТУЦії СРСР, підготов­ ЮІ

своїх

завдань

поставилась

н І стю виробничого колективу. В пер!о;х всенародного обговорення проекту нової

ТРУ­

справІ.

із

С.

ві;:tДіЛу

веде заняття. Як до ваЖ:rи­ вого парт:йного доручення

р : о..1 до початку занять. Пар­ Тійна організація ретельно

заняття.

поєднали

ложення

!ХовоУ партІйної організації про­ пarандист МИ!іО.іІа Д;\пПРUВИЧ ПОJ<ИДЬКО. В;н розпов:в про проект нової Констит у ції Сою­

~ятий

хача.

тео­

ВИК.lаду

своїх

Н:ШНЬo:ltу

червоною ниткою нройш:rа через увесь пІдотовчий пе­

Хочеться зробити загаль­ ний вис.новок, що пропаган­

ро­

О,

ширано

тєвої позиціУ у ножного слу­

гурткІв прив: тали своїх слу­ ха чі а З почаТ1\О:'<1 нового ли

одним

утвердження

ремонтно­

половина

ретичного

державнІй

шочергових

на

всІх

зобов' я­

пропагандисти

бокому оволодінню марксистсько-ленінської теорН - мЩний зв'ЯЗО,1\ теоретич­ ного матерlа.'1У з практикою,

в аудиторії на перше за­ няття в систем1 політичної та економічної освіти. Про­

вахту. заступник

.соЦіалістичних

вважає

пІдприємства

пагандисти

виконан­

Треба відзначити, що пар­ тійне бюро пlдприєщ:тва

механІчному заводІ панува­ .'10 піднесення, урочистІсть .

ків

хІд

завер­

розкрили осоБИСту участь кожного слухача у цій важ­

Мину лого понедІлка nlсля

На високому рівнІ провів за ­ В$JТтя

ня

активно

!Ків осоБІЮТОЇ п'ятирlЧК!І І пра­ ЦЮЄ в рахунок с:чня 1978 ро­ Itу, слюсаtpі Володи~IИР Воло­ Jl;ИМИРОВИЧ Пол:каров, I\I lf KO.'lil. петрович Конішевський та їх ,оsарИШі по роботі, Я!fі успіш­ но

ново-економІ чного

достроково

ВСЕСОЮЗНИЙ

П1'опагандистс.ьких

рактеризуючи зань,

пройшло

заліЗНIІХ

двох

Ра­

Заняття

Прапора,

план

Верховної

по­

с.В~:Ічених

шено з усІх texh  ko-еноно­ м:чних показник:в. Тож, ха­

року

ливІй

!Іорошнів. У кі}lНаті червоного ІСутка Зібралися виробничники lІершої зМіНИ. Серед НІ!Х печо­ !ви!!: Василь СерГіЙОвич Г у сєв. ,f!J<ИЙ наrороджен'ий ордено\!

ТРУ..10ВОГО

сесіУ

сьомо!

сво!ми завданнями дев'яти МІсяцІв поточ­

надрів з новими. Не перший рік ДГJбросов:сно ВИ1іОнує 060В'ЯЗ:-'1j ПОlІ:ТИЧНОТО бійця Ч.'1ен КПРС начаЛЬRRН пда­

Horo

Великого Жовтня. г. АНДРІЄНКО.

пі;щриємстві успіЩно со!Цlалістичнl зобо­

КО""Іуністи

до

си З план

ДИ СРСР та на честь ва-річчя

и'язання на 'Іесть ювІлею рlд­ коУ БатькіВЩIIНИ. Вони за де­ • 'Я'і'Ь мІсяцІв додатково до П,lа · ну випустили ПРО..1укЦії на 20 тисяч карбованцІв. АктиВ'Но. по-діЛОвому пройшло перше заняття в школі сnо.'Іlтика КПРС маРКСИЮI­ ленІнізм у Дії», в якій навча­ ються

порошковики

зачерговоУ

~ змаганні колектив цеху }fg 1 на заводі пора ШКОБОЇ металур­

ri!.

!

НИJl.m завданнями і СОЦіаліСТИQ-

ЖОВТНЯ­

15

. (

CTaд!~-

(\:,р)'КТОВИХ І

;Іерщ

території

б:Іагn-;

сі.1ьсы\х, ,

YC;~H()B •

ДепУтати розгорнупи дія.1Ь -'

J

ну ПЇ;J;ГОТОВ!і)' ;ІО Всесоюзного , ) суОО!НИl\а. Осо6.'ІІІВО відзна· І чається в цifl рnботі В:':шчниіі

КО'lігет, ЯІ\ИП ОЧО.1ЮЄ Г. ТЮІ- f , ченко. к. ДАВИДОВ. ~

J

ттни. АПI!ВНО готуються ' ,.lіТl\івчаНІІ :10 Всесоюзного су- І і ботника.

На

п.'!ощі ПеРОIОГИ

в Пllркт, ЯhИЙ буВ заl;.1а;:(ениіі r

Організовано Оprанізовано розпочa;mcя заняття в си!:темl RОМСОМО-ЛЬСЬКОЇ політосвІти на заводІ

DJI,CTMa.c.

У цьому нав-

IJVlЬHOМY

році

~а1lчатиметься IOJlik1B 1 дівчат.

тут

286 Пер-

ше ЗВlНяття пройшло:в 11 гуртках.

На зисокому ідейно-

аоJIi'fИ'іНОМУ рівні розItОЧЗ1l :навчання гурток IІПOJI1тш<а

КПРС

ства за

ЦіВ

дев'ять мlся·

нинІшнього

року,

матерІали г а зет И марксизм - ленінІзм у «Правда., роботи В. І. дlУ., який веде пропа- ЛенІна. СлухачІ одергандиет Н. П. Матвєє- жали завдання на нава. Відчувається, що 1 ступне заняття. пропагандист,

чі

прагнуть

1

слуха-

глибше

ЗаНЯТТЯ-ЛЄJщIУ

йшли в

ГУР'І'ках,

про·

де

ефективн І сть

ня

вl..1дачу

навчання без конспекНа зрошуванІ нукурудзянl тування не може бути поля Нриму виве..1ено збираль­ мови. Слухач! не одер- ні агре· гати. Першими збиран­ жали завдання 1 на на- ня почали мехаlНізатори ко:!ступний раз. А це зна- госпу Імен.! Катн.на Первомаи-

1

чи1'ь, що

ського

раиону,

:!е

свого

часу

друге з~- зароди&ся рух стоцентнерників.

овмодLвати марксист- пропагаНіцистами В . І. няття буде знову маи- у наШО~ІУ господарСТВі, сько-ленінською тео· Мишко (ремонтно-ме- же безрезультатним. - розповідає КУКУРУДЗ0ВОД

рlєю. Заняття про};')дило у форМі сп1вбе' слух ачами.

. СlДИ

таний

М1сцевий мате-

Був широко

ви корис-

рІал, економічні показ-

ханlчний цех), В. А. ВІтер (пресовий цех).

С лдп І с"азати

про О'" ,,-

рем1 недоліки :в їх ро-

бот1. Хоч ле.кді! були

прочитан! 1з глибоким

На ц1 недолІки треба Герой Соціа.'Іістичної Прац1 звернути увагу 1 ви- О. М. Назусик, - дозрІли зо-

правити їх вчасно.

член

Г. БАБИНА,

методично І

ради при

міськ-

дотl каqани сорту «краснодар-

СЬЮIЙ-303». Вони не дуже ве-

ликl, але за

нення посІвІв

рахунок

ущіль-

одержуємо сто-

ники роботи mдприєм- знанням теми, про комі комсомоny. центнернl врожаї, І що не _ _•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• менш цінно: качан дозрів, а ма­

са ще зелена. Кожен reKTap дає по 300 центнерІв маси. Со­ ЛІдна прибавиа до вже заго­

УДОСКОНАЛЮЄТЬСЯ ВСЮДИХІД ЛУАЗ

TOВJIeHOГO

силосу.

П' ять

механізованих

колгоспу,

які

ньою школою

стали :!ля

му

гектарі

ланок

справж­

КУКУРУДЗОВО­

дів облаСТі, взяли в'язання ВИРОСТИТИ

нині зобо­ н'а НОЖНО­

стоцєнтнерн1

вро­

жаї. Але працюють вони, про­ ;{овжує Олександр Михайло· вич.

нерозрізнено .

а

спі.'1ЬНО.

Ефентивний груповий мето:! за·

стосовується

не

тІльки

на

зби­

раННі, а й на обробітку грунту. культивації, ПО.'1ивах. Ие дало можливість \Іаневрувати техні' кою.

Волuнська область. Нині маши­ ни з маркою Луцького автомо­ більного заводу ,1южна зустріти

HQ,

багатьох

шляхах

нашої

краї­

СЯ четверта модель, більш доско­ нала. З заводського конвейєра щороку сходить дев'ять тиСЯ'1 Afйl/lllH, а після реконструкції під·

lІи.

nриє_ltства

lх бlографія почалася десять років .,ОМУ. За цей час бу.1О ос­ гоєно три !>юделі всюди хода

зросте до 50 тисяч. СтаВl/lи на трудову вахту на честь БО-річчя Ае lІІкого ЖОflТНЯ, луцькі аПТОJlОбілебудівники зобо-

J/уАЗ. Зараз до випуску гОТі/ЄТЬ-

П'ятниця,

7

випуск

жовтня

1977

аВТО_ltобілів

року

в' язалися eUnl/CTUTU ;:;одатково до завдаНІіЯ 50 машиli і реалізу­ вати liадnлановпі' nрпаукції 'Іа 33.5 тисяч кар60ванціfl . соціа­ лістичні зобов' язання вони ус­

ui

niиlНO

виконують .

На фото: праворуч гОЛОflний складальний f{mlBeliep. ліворуч вunробувпнн.ч Л уАЗів на nере­ січеній місцевості. (Фотохрон і ка

РАТАУ).

Фото Б. Криштула.

НО5Е

ти,

ПРИСНОРИТИ своєчасно

К(JМШ'lекс дів.

Ростуть

ПОЛhові

виконувати

робо' весь

q.гротеХНічних

захо ·

КУКУРУДЗЯНі

бурти

І на токах сусІднього !іОЩОСПУ «Нраїна Рад.. Тут пrацює знатний КУКУР.УДЗОВОД облаСТі

Л. Г. ШИК08 . Но то ланка дала

С,'()80 о;:tержатн по 130 центне­ рів зерна з гектара.

М. ТУРОВСhКИR. кор. РАТАУ.

ЖИТТЯ

весНJЮ під час .1eHiHCbl\oro КОЩ'ністичного суБОТНИl\а Н? честь 60·річчя Ве.1І11;ОГО

СТОQЕИТИЕР:іИКИ

засвоєн-,

матеріалу,

І ;Ковтня, бппь ;Іодапово по­ J

са.lжрні Д~l\оративні !1рр е ва і

чагаРНИI\~ві таl\ОЖ

І\уші.

розширити

На '!іченn парк

бі.1Я

автобусної 3УППНІ\И ПО в)'.'!IІП: Героя Радянського С п юзу Ва. і : rИ.1Я СТРn:J.НОВИЧ:і Хnрченка.

Під час суБОТНИl\а будпь пі,1-

(

сипані і загреі\дерryв:\ні Д1РОГИ на врицях Шевченка, Биїв­

СЬКій,

li.оцюбпнського, а

н·

!іОЖ закінчено е.12проосвіт­ .1ення вуmщі деніна.

По-ударно~!у працювати

пі]

ТРУ;J;іВНИRИ

виріши.1И час

по­

суботника

шв~ііноі

ФаБРИI\И

виробнпчГJГО оо'6;ІнаНН5! « hиів- І

.

одяг»)

. робів

Ф а б рюш X)'JO?(H:X . ВИ-'( i'leHi Т. Г. ШевчеНliа

Вони відзначать ц~ii день ви- ' СОI\ОПРО;J;)'I\ТИВНОЮ

Раз о:.! з

ЦЮІ

прзuею.

ча~rина

впроfi- r

НlІчників та інженеРНО-ІРхніч-

) них пр~цірників і с.1і'жОnвців ~ піЩРИЄf~IСТВ візь'lУТЬ учасТь в • .

РОО01ах

ПО б .1аГОУСТРnЮ тери-

І

торій Фабрик і ПРІшег.'!ИХ Д~ І них

IjУ.1ИЦЬ.

ПраціВИПI\И ТВ:lРИННІщтва зобов' J\.1R..1ИСЯ під час суботника

.101\

навести

чиrтоту і

ЛОР!!­

В ПРЮlіщеннях та на по-

Jвір'ях ЧОI\,

l'в.1РПННІЩЬКІІХ \Ііпе­ поеа:ІІПИ :rep ?Ba бі.1Я

феР~I.

А.

r АВРИЛЕНКО. 3

стйр.

f .


ДО УВАГИ ЛЮ&ИТЕЛІІ

xvдожньоrо СЛОВА

ЖОВТНЯ

'1

засlд8JIИJI .пІтературво! е"Дl! !Мев1 Дмитра чепур.

\feprOBe

ДЕНЬ проrОJ:!ОШЕННИ НІМЕЦЬКОІ

-

ДЕМОКРАТИЧНОІ РЕСПУ}ШІКИ

BOro, ва якому буде обговорено твор'l1сть броварських почат· к1вц1в, поетів 1 проз~Ік1в, відбудеться в иед1mo, 9 жовтня ц. р., у приміщеви1 редакціІ газети (м. Бровари, вуя. іКиівська, 154). Початок роботи секцlУ юних, до якоІ ми запрошуємо mкояярlв MiC'l'8 1 району sbcOM до 15 років, о 10.00 ранку. Вяасие сту. дія розпочне своє засіданвя о 12.00.

Запрошуємо усіх, хто яюбить ~дожив мово,

НЕДIJlЯ,

пробув сво!

ються чудовими парк3іМИ. озерами Миланець і Куч:ане, маЛЬQВНИlЧИМИ берегами рІч· lШ Сороть.

сил,ля номпенсуються j3еличезнИІМ задоволенням, яке

родовий маєто}( Ганн1ба· лІв-ПушкІних. Тутешні зе.м­

приносить цей Ш1,Д вlдпочинку. Таким методом я виl!ЧИіВ майже БСЮ європей-

лі були подаровані Абраму ПетровИlЧУ Ганнібалу «арапу Петра Велиного •.

cЬ'RY частину Радянсь&ого Союзу. В цьому роЦі обрав

Після його смерті частина земель перейшла до його сина йосипа Абрамовича

:ма:ршрут: Київ Брест Каліні:нград Псковська область Мінськ. Ознайоми.вся З Брестською Фортецею, БєловеЗЬRОЮ пущею, меморіалами Хатині І Кур-

ГаННібала

діда

-

12.00 12.30 ]3.30

ся і в

новлений в му виглядІ.

мий з попере.:lнІх под о рржей, а от ПушкінськиІі запоБІдник, що знаходиться на ПіЦЦНі Псковської областІ,

У перших трьох иімна­ тах бу\Ци.нку експонуються дарчі документи А. П. Ган­ нібалу, малюнок І. С. Івано­

вІДвідав

ва, на якому зображено Ми-

уперше.

У державний музей-запо'В1ДНИК Пушкіна входять МихайлllВСЬК~, Тригорське, Петровське, ГОРО.:lище Ворович, Славчина ГіРОО, Свято-

1949

КНИЖRова полиця, портрет Байрона з підписом на зво­

провіВ

ТОГОРСЬ1tO г о

два

заний. 17 травня 1922 шенням

рони

монастиря

НДР.

гагонlг-цистерн

1200

стіл,

похо-

срібний

ротІ:

воду

~

О.

Аннет

flДружба...

НапередодНі проведення лет­

коатлетичногО кросу на заводі

пластмас не

ваннЯ: чи не

влЯ<галося

хвилю­

пLд:веде погода?

Проте день видався ~огожим, на старт першості Пlдприє.м­

1

ст!!а вийшло

понад

120 фlЗ­

ку льту'рНИКіВ.

У нас на заводі дуже люб­ лять MC\tCOBi старти кросу. Про­ ходять

вони

завжди

пІднесено, цікаво. на біговій доріжці, силами,

довести

святково,

Де, ян не поміРЯТИFЯ

овою

с~рит­

ність, продемонструвати фІЗИЧ­ ну досконалість. І стало доб­ рою традицією ливу боротьбу

С.

вести н~полег­ за пеРШІСТЬ в

усіХ вікових категоріях.

Вульф.

Першими

вийшли

Фізкультурни.ці

надходження

на

ТАРС).

500

перший за,біг

метрів

дав досить ви­

22,0

секунди.

-

сменки:

женер

мати

трьох

технічного

дітей.

ін­

віддІлу

Зі·

12.20 13.20 14.20

Після жіночих

забігі,в

15.30 16.45 17.00 18.00

по'ча­

лися змагання чоловіків на к!­ лометровій дистанції. Тут зван­ ня чемпіона виборов слюсар теплової дільницІ Григорій Ос­ тапенко (2 хвилини 31,0 секун­

ди). Друге місце сар Цієї ж

ПереМОЖЦів І

19.30 20.45 21.00 2f.30

Микола

за­

9.00

нагороджено

9.30

призер!в

водської першості

цей час пройшла

втратив ЧИlМаJlО СЗОJlО' тих. очок. Незважаючи на ве­ ликі навантаження, команда не і!lдмо'виJlасЯ в!.д учаСТі у місь-

складний шлях перемог і поразок. Проте успіхів на долю <tABтомобіліста~ випало на друбільше. Уже

могами над командами Фастова (8:0). Ірпеня (6:1), Дарницького 1\Іолокозаводу (4:0), Білої церкви (2:0).

А вже через місяць СПQртсмени _ аВТОТ'Ранспортники боролися за кубок оБЛСПОРТКОМlтету. Перемога над

КИХ змаганнях. Вона виборола кубок міста, а в першості Броварів займає другу стрічку таблиці розиграшу і

ньому сезоні

90

з

завоюва-

.па почесний трофей.

Поліського. хвилин

Основні

закінчили-

ся з рахунком 2:2. До-

На команду зверну-

даткова

тридця'fИ~ВИ-

командами Борисполя, Згурівки, Березані і Яготинського району

зустрІвся ком.

з

зі

«C'napтa-

Біло! ЦеркІВИ.

лоцеркLвським

~oї ради 1'0

доБРОВільно-

спортивного

риства було

переможцJ'l. Суперечку команд

това-

ріЯ

«Спартак». Ії

заявлено

вирішила се-

одинадцятиметро-

СПОРТ-

вих штрафl!ИХ ударів.

для

БІльш

вдало

ї1

вико-

броварчан

доб-

шість

В

nас.ного

"'ультури

комітету фіз-

.n

ліського (4:3).

та облради

"\Т J

~Спартака~. Вибір. як

!Видно

зроблено вдало -

зу-

Остапчук,

спортсмеНіВ

11.30

тегоріІ.

вІдзначили-

дво

захисник

Микола

Спо блик,

У

ся У

б

успішно

йшов перше

про-

ветеранам

випробу- АнатоліЄ:\!

\Вання. ДвічІ він ВИХО-

ЛО.:lі

С

шості республіки. При

-

Різниченко, IJlевчик,

!рів першості області.

Павлюченко.

Гляньмо в недалеке

ди

траВ:іі-

Валентин

Форвар-

Володи'мир

Ноте-

нок, Олег Лепеха. Ва·

процесу

і

найсильніші 1 відпочинку,

ЗУСІІ:річаютьб1

ороть

резуль

можливість

боротися

на

першості

стартІ

t

чення І Всесоюзного радІо. (М.). К. т. Докумеитальний фlllЬМ «АмеРІІканськІ репортажІ». (М.). К. т • • ТУРНlр CK~. (Ленlиград). К. т. еА що у иас в TeaTpl?~. Вистава-огляд Державного Цент. ральиого театру ляльок пІд керІ"" ництвом иародиого артнста СРСР С. Образцова. (М.). 1(. т. е Ширше коло_. Естрадна програма. (М.).

ёРС!"

s

спортивноТ

(МІнськ).

ае,

(М.).

З

кожним роком

зростає nо-

російської літератури і

і

3 7 години ранку на ринках мІста

::проводиться

:

ярмарок.:

: • • •+ В ньому беруть """асть • ol • : : радгоспи І птахофабрнки ра-. : йону а також торговельні. .ор ~ізацl" мі : q га 1 ста. :

і рес- більш як б тисяч назв книжок і

Б. ЛИСИИ,

СРСР,

спорту

В. ПОДЗИГУН,

за перше місце. так як

балету~

На ярмарку В широкому:

• асортименті

будуть

пред-:

: довольчі товари, а • tОВОЧі і фрукти.

також:

сучасних радянських nисьменни- :ставлені промислоці і про-:

майстер

наисильн ш 11 х. але практично втраТИR

артистІв

ного рlвн"иня дpyroro порядку» .. К. т. Коицерт а"цмблю радяи. ськоі пlсиl Центрального Ullеба.

і

пyQJ1ЇХИ на вис<Жий рі- класиків

І

(М.).

Концерт

Екран СТУlІ.ента • ааочника. курс. Вища математика. еЗагаль­ нІ властивостІ розв'язкlв ОIl.НQoo рlдннх лlнlЙНIІХ диференцlальни. рlаиян" вищих порядкІв. Струк, тура загального розв'язку ОДИO<l рlдиого лlнlйного диференцlаль.

:

нвента- nулярність радянської літератури

вень.

11.';

~,.················.· .... •• •••• 4 !У суботу, 8 ЖОВТНЯ 1977 р.:

на футбольних ніх десятиріччя в країні видано

області

фІльми

працlвиикlв

Редавтор Є. ФЕДИН•

нести престиж нашого в Чехословаччині. За три остан-

міста

дня

сІльського ГОСПОlІ.арства. (М.). К. т. «По музеях І виставочни~

ra».

ря команда може під-

за при

(М.).

ДокументальнІ

самблю Ibaho-ФраикlвськогС) дагогlЧRОГО Інституту. (М.).

належної

тренувального

т.

20.15 К_ т. ВечІрня казка. (М.). 20.30 «Кнівська панорама~. 2].30 К. ~. Художиlй телефІльм еДор.,..

ластl для участі в пер-

в

чо

пошта».

гlмиастики.

йшли по організаціІ навчально-

• nOTI'M

К.

19.00 К. т. Програма еЗдоров'в». (М.), 19.45 1(. т. Коицерт BOKaJlbHOC'O ан·

команд в об-

по- наявності

звеличуємо

ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ К. т. Музична програма еРаикО<і

18.25 Чемпlоиат

раз однІєю з лерспек-

тивних

Ніловим тати зональних зvстрі Валері Й

18.45

Є за-

пер-

с.истемі

враховуються

u

13.50 15.20

в комаНДі', ВJВаж~є, що

успішно виступили 1110- чей. .АвтомобlЛlСТ*' петвlр"и гравці О лександр ув ій шов ДО ., n

Iд ИВ У фінал розиграшу нубків, а нині перебуває у числі ліде-

У

КО:l!ан.:І'И

12.55

1 високу дисципліну

«Авто~!обі- середній лінії ПОРУЧ з зові місця. При цьому полях

! l'peHepLB

lМии.уле.

грою

Х зонах

ся воротар Володимир тири РезультаТів . ' команди

з

силлями

лlст,>

рою

чатку ігри

круговІй

зростання

«Працею

рідну Батькlвщину>. К. т. Інформаційна ПРОГj)а~:а «BICTI~. К. т. Музична програма дли хлl. боробlв. «На добранІч, дІти! •• Програма .Час •. (М.). ХудожнІй фІльм «МоУ друаl» По закІнченнІ к. т. Новини.

(М.).

спорту,

сАвтомоБІЛіСТ.

обласного спор-

'Участі у змаганнях об- нали спортсмени з По- тивного комітету.

враховуючи

ті

футБОЛіСТИ

включилися

J\oMiTeT

тенісу. сучасника у - портрети'

К. т. ВІдеофІльм .Хлlб Украіни>. солдатська •. К. т. «Хвала рукам. ЩО пахнуть хлібом'. Концерт-вlтаННIІ трудІвникам села. ХудожнІй телефіllЬМ «ЛІТ0 в Журавлиному •. ЛіричнІ мелодІї. К. т. «У свІті рослии», К. т. СьогоднІ Всесоюзниit день працІвникІв сІльського гос.­

спортивної майстернос-

Наприкінці л!та бро-

варсьКі

Обласний

Фізкультури

Перемога дісталася бі-

il.ю увагу спортивне ке- линка теж не виявила сменам.

а>іВНИЦТВО міста і місь-

Ті.

закін­

«Слава

10.50 К. т.

зберігає поте.щіЙRy можливіс.ть перемогти в кінцевому результа-

привела сАвтомобіліста. до фіналу. тут він

ПО

УТ

ЧемпІонат СРСР з «П алітра.. Образ художників

залах>.

В. ЗОТОВ, суддя республіканськоІ ка·

12.30

Jlерlй КлепаЦI>ИИЙ, Віктор Дворецький завдали багато клonоту обороні суперників. Про це, доречІ. свідчать і результати ігор.

ного року, а !! ни ніш-

господарства. новини.

Всесоюзного

10.20

ками.

Все. сіль ..

працjвників

К. т. Документальниl! фІльм «ХлІб України ювілейного IJOKY'. Музичний фільм «Лийся. пlсие! ••

ва

грамотами та цІнними подарун-

показала

червні KOMaH;ta вела на'пружеНі поєдинки за куБCJК облра.:lИ ДСТ <tСпартак». Шлях її до rbіналу був позначений красивими пере-

Фіналь;шй поєдинок відбувся на білоцерК.іБСЬКОМУ стадіоні. «Л:втомобіліст. зустрів()Я зі <tCnapTaKoM»

-

присвячений

ДНЮ

подарства.

]9.00

зайняв слю­

дільницІ

ПЕРСПЕКТИВНА КОМАНДА

гий рІк участІ в РОЗИграші нубка lІ]їста іКоманда зайня~а дру!'е місце, ПClвторищі !Цей результат наступ-

мистецтв,

творах стів.

наїда Вітер та Світлана Циф­ ра. Час першої 1 хвилина 19,8 секунди, друга відстала У'сього на 0,7 секунди.

хвилина

1

йосО

го тримався цей своєрідний ре­ корд. с Але його було побито. І зробили це одразу дві спорт­

фУТБОл----------------------~---------------------------------;

тому. За и о М а.н Д а

Програма .Час •. К. т. .Запрошує Концертиа сту. дІ" в ОстанкІнІ.. Концерт май·

10.30 11.00 11.50

лаборант Галина Ладиг!на. Дов­

стар:

центраЛЬНОl

сокий результат

вЧИТе.ІІь.

4I1Ь8ill~~~~~~~~~

Футбольний нолек'Тив автотрансло,ртног" Лі,Дrrpиємства Ng 09034 СИlорено чотири роки

МЄСЯЦ.

дитинства».

21.00 21.30

Клименко.

заводської лабораторії і пресо­

О. МАКОГОН,

милу-

К.

ПРОГРАМА

p.~.

тисяч людей, відві.:lУЮТЬ МУ-

В.

ського ченнІ

q

СОТНі

сільського господар. передачі бере участь мІ­ сlльськС)го господарства

союзному

вого цеху. Уже

поета,

відсвятковано

стрІв

но, пере.юнливо.

могилу

було

(Фотохроніка

року І

тут

«Чорне

Радянського Союзу по трубопро­

стральний нафтопровід.

У кабінеті багато кни'г, рукописів. Все просто, природ­

зей

Торік

s

широкого асортименту, зобов'язаний CBOЇ~I народженням братні~1 країнам ЧАенам РЕВ, які проклали від Волги до Одеру магі-

ЦІ місця оголошено заповідником. З того часу кожно,го сюди

Сою.

виА, зелений ліс», «Хто пер .. шиА?», «Прокоук-акробат». 17.00 К. т. «Клуб кІноподорожеЙ •• 18.00 Fовини. 18.15 К. т. «Земля - KOCMOC~. 18.3~ К. т. Співа.. народна артистка СРСР М. Бlєшу. ]9.10 К. т. «Радянський Союз очима заруБІжних rостеЙ~. 19.30 К. т. Вперше на екранІ ЦТ ху. Дожнlй фІльм «Сто днів піСЛIІ

відправляється

100-мільйонної тонни сировини. Комбінат, який випускає nродую)ю

під свічник,

«Подаровано

Пушкіним 18')8

року рі-

Радянського УРПДУ

приїздять

з нафтопродуктами

щодня з станційних КОАій хімічного комбінату в Швед ті. ЗОЛОТО" підприємство одержує

хайлівське 1837 року, де­ крет Раднаркому РРФСР про організацію заповІдника, зібрані деякі біографІчнІ ма­ теріали О. С. ПушкІна.

царського вигнання (1824 -1826 рр.). Біля стІн Свя-

ут

СРСР

10.00

КаБLнет ПушкІна Біднов­ лений павністю. Тут зберlга­ ються особисті речі поета: тростина, під нІжні ослlнчики, етажерка, письмовий

дlтеil.

15.35 К. Т. «Шсия-77 •• ]6.00 К. т. «МІжнародна паНОРама». 16.30 К. т. МультфіllЬМИ «Будь здоро.

поча'1'НОВО­

rорсь:кий монастир. Усі ці місця пов'/tзаН'і 8 ЖИТТП:vI і діяльнІстю ОлексаН;jра Сергl.йовича Пушкіна. СЮ;jИ він іІ1 Р ИїЗ Дти.в У 1~17, 1819 ро-

В

ністр

році знову від­ йоro

для

Радяиськ()му

К. т. Документальний телефІЛЬІІІ «ДитячІ коr,іса.ри~. Фільм 4 ~ «Лише одна зміна». К. т. «МУЗИ'lниА кіоск». К. т. «СІльська годнна». К. т. «На арені цирку кана­ юходцl- ВОllжанськl». К. т. «Етапи веllИКОГО mJJ~XY». Художиlil фільм «Найжаркіший мlcяць~. І серія.

ства.

дівський б,удинок, В якому доводилось жити поету, не­ одноразово пеp€будовував­

ми пам'ятника:lШ ПсковськоІ

«Служу

працІвникІв

С.

ООластІ. ~ окремими точками маршруту я був знайо-

!Ках.

13.55

Пушкіна. Саме при ньому і було благоустроєне Михай­ лLвське: зведено будинок 1 закладено парк. Старий ді­

ганом слави на ОКОЛИЦЯХ Мінська, визначнИJМИ мІсцями Прибалтики, історични-

Гімнастика

«Будильник •.

зуl».

Це

О.

т. т. т.

15.20 К. т. Сьогодні- Всесоюзний дeH~

Як провести вІдпочииок - особиста справа кожної людини. ИенІ, наприклад, под06аєтьс.'1 метод сам "стій-

МихаЙлl,вське.

К. К. К.

11.00

ПУШКІНСЬКИМИ МІСЦЯМИ Село

ЦТ

Ноаини.

9.00 9.10 9.30 10.00

еми в лl.трратурі, хоче почути думку про свій твор'ПІЙ доро. бок чи ВИС.ІІовити і"і щодо творчості інших. Рада студ1!.

них екскурсій. ЗатраqеНІ зу-

ЖОВТНЯ

9

ПРОГРАМА

суддя

теroрli.

першоІ ка-

ків. lх загальний тираж переви· 80' • . ..

щив МlльиоНfВ ПРИМІрниКІВ. На фото: в празькому магази·

~ ЗАПРОШУЄМО :ти ЯРМАРОК/

ні «Радянська книга».;

ВІДВІДА.:

:

Ярмарком.

t

(Фотохроніка ТАРС).

+ + +

~ ...................._

+

:

....~~

,q~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~#~~~~~~~###c~~~~~~~~~~~ ~~~~~,~~~~~

і .

сІIОВАs:I ЖИЗIolЬ~

КеММУНI<СТИ"~СКО!\

-

партии

аРІ-ан Броварекого горкома

УкраИНЬІ.

Советов )!.е.утатов Т!JУДЯЩИХСЯ

городекого и

К uевско"~

райС)нного

О б ласти.

Газета ВЬІХО)!.ИТ на. УКl'аинском ЯЗhlке.

,НАША АДРЕСА: 255()20. БРОВАРИ К.... вул.

КИlвська.

154.

І

ТЕЛЕФОНИ: редактооа

вІдповідального

секретаря.

-

193 R2; відділу

дента оо місцевого раліомовл .' ення масово. роботи. фот()~оресп()ндента

1аступника редактора

сільського

19 ,3 18 ; - 19·4 67

-

господарства.

.. ВІддІЛІВ

19-4·47; кореспо,-

і промисловост.

І

Га 'ета вихориrьJ

У. вівторок.

середу. п ЯТНИUЮ субпту Обсяг 0.5 І фnпматv

газети

.Правда.

~~~~~-~~,~~~~~~~~~~~#~~~~~~~~~~~~~~~~~~#,,~~~~~~~#~~~~

Індекс

61964.

Броварська друка"ня Київського облуправління 8 справах -видавниuтв, поліграф!ї і книжкової торгівЛІ, вул. Київська,

154.

Зам.

5284-10.950.

#159 1977  
Advertisement