Page 1

Пам' JІтввІ авак "За тру .-о ву

.Ni! 159 (4080)

.-облесть у .-ев' JІтіІ

П'ЯТНИЦЯ

3

році для нагородження колективів підприємств, виробничих об'єднань, колгоспів, радгосnів, будов, науково-дослідних та

жовтня

1975 Ціна

2

р.

Інших організацій встановлено пам'ятний знак ЦН RПРС, Ради Міністрі·В СРСР, ВЦРПС і ЦR ВЛНСМ <<За трудову доб­

коп.

лесть у дев'ятій п'ятирічці».

лективи,

ЗАСНОВАНА

1935

Цим

знаком нагороджуються ко­

які

удостоєні за підсумками Всесоюзного соціаліс­ тичного змагання за 1975 рік перехідних Червоних прапорін ЦR RПРС, Ради Міністрів CPCR, ВЦРПС і ЦR ВЛRСМ і до­

ГАЗЕТА В

n' JІтврічgі"

Постановою ЦН НПРС, Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС і ЦН ВЛRСМ про Всесоюзне соціалістичне змагання у 1975

РОЦІ

билися найвиrцих показників

n' ятиріЧІКИ

у

виконанні планових

завдань

по п!двиrценню ефектив.НОС'Ті виробництва

поліn­

шенню якості продукції.

ОРГАН .БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМ)"НІСТИЧНОІ ПАРТП УКРАІНИ, МІСЬКОІ І РАИОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

Rолективи,

нагороджені

пам'ятним

знаком.

заносяться

на

всесоюзну Дошку пошани на ВДНГ СРСР.

Плену.м ЦК Ко.мпарmії Уkраїни

30 вересня в Ниєві зааtінчився Плену:м ЦН Номіпарт'ії У~р&Уни, ЯІКИ~ тривав два дні. На дооовідь члена ПолІтбщро ЦН

ки реалtзовано .rюна'д річні завдання ви­

дальшота :полі'ІІШення соціально-культур­ ного і побутооого обслу:гову;вання пасе­ леНІНя реооублlки» в.истуm:ИІВ член Політ­ бюро ЦН НоМІІІарт.ії УІR:раїии, Голооа

дій, :пенсій, допомосн. Житлові умови ло­ ліІnшать майже 9 мільйоніІВ чоловік Опо­

робі,в на 6,2 мільярда близько половини з них -

никі·в галу. зі, епрямовув. ати їх зусилля на І денню на індустІріальн.у основу. Продаж

к3!Рбованців, товари на­

дальше вдооконалеооя

своєї діял.ьності.

державі .м'я-са в середньому за ,рін порів-

У nрийнятій постанові визначено захо- няно з восЬІмою п'я1'ир:<Ікою зрі1с на 32 HfiPC, першого с~ретап>я ЦН Rомп~ї родносо споживання. ди по л·ол!пшенню соціально;!{ульту·рного проценти, м·олок.а - на 23 проценти, Уі~раїни В. В. Щербицwого Пленум nо­ Реальні доходи в !розрахунку на душу і побутового обслуrову.вання населення. яєць - в !,7 .ра~. становИJВ силинати черговий XXV з'їзд населеоо~ збі,льшатІ.ся за n'ятиріччя на Пленум розглЯнув тааtож завдання naff ~а Пленумі підкреслювалось, .. rцо ~рНомуніетичної партії У.країни 10 лютого 20 n:роценті•в, зросли середвьомі.сячна тійних органі:за..Цій, радянських і госn о- гаюзоване пров-едення • настуnн_оІ зимІв­ 1976 poiRy. за,робtтна плата робітнmіІв, доходи кол­ 3 доповіддю «Про стан . і завдання госпюшів, п~вищилися .розміри стипен­ дарсЬІRих ортаН'ів росnублLки по nідготов- лі худоби ~ одним з наи.важлив1ших зав­

Ради Міністрів Украї.нсьн:аї РСР О. П.

Ляшко. Ши~о

роЗІГQРНувши

сощіалЬсти'ЦІе

зм&гавия за гJдвУ зус'l\річ XXV з'іЗ.цу КЦРС, говqрЮІи учасники ПлевУJМУ, тру­

дІа1НіКи рооtІублІsи дакл;щаооть уєіх зу­ св.ІІЬ !.Іf.ІІЯ усп~<> заверmев:ия плаmв дев•ЯТ<Jt п'ят&рlчки. ПромИІСловЬсть у ве­ реснІ ИИН1ШІІЬОГО .року досягла ріІВНЯ ВИ­ рОбницт:ва, передбаченого ДЩ>ек'rИJВами

XXIV

з'Ізду ШІРtС.

3

поча·тку '!і'ятцріч-

му nитанні

руджено багато шкіл, дошкільних за­ кладtв, клубів і будИІНКів культури, роз­

ров'я. 3б1льши,Jшся роздрібний товаро­ обороrr, обсяг побутових послуг. · Ра:ю.м з тим учаонини Пленуму гово­

рили цро невикори,ста-ні :резерви і мож­ ли.в:ості, на,мічали щляхи УіСунення недо­

ліІRіІВ. Зазначалось, що па:ртіЙІНі органі­ зації повинні гли&uе вниІRати в діІяль­ ність пІідDРиємст:в, сфери обслутовуван­ ня, більше подавати Ій практичної доnо­ моги, .розвивати творчу Ьfіціативу трудt.в-

ВИ<СТУіJlИІВ

член

ПолІтбюро ІОВ СlЛЬСЬ~ОГО ГОСІІІОДарства ,ресnубЛLКИ.

сещрета,р ЦR Номпартії У:краrни М. М.

йоrо розв язанн.я дасть _можливість за­

роки п'ятирічки

ц~~а 1 заrотLвеш,., тв<lІринн~Щ>ІКОІ !ІРодук­

Бо-рисенко. Відзначалось, rцо за чощри безпе~ити необхщний

ширилася мережа закладів охорони здо­

Почались

середньорічна

валова

ти інШу ~вцу за цро­ гр_.ою JJI~apa~JPY. арем.ІПІуТи

рі в ні

~ Ці .стuом безро­ ~tt· ~ краІ­

продукція сільського госnодаІретва в рес- цн в _четве~О!МУ . квар.таш PDK:\'- 1 в 19 6 роЦІ. .

nубліці з;росла порLвнЯІНо з ·nОJПередnім

майже 22 міль~ди на,рбованців, валовий збір з·е•рна зріс на 8,2 мілЬІЙона тонн,

горнуту постанову. На Плену;мі з цро.мовDІЮ виступив член

цродаж хліба державі збільшився на 26 процентів. Зн.ач:ну роботу проведено по дальшому роооиТІRу тваринництва,

інтеНІСифікщ)ії

і концент·рації,

Політбюро ЦR RПРС, перший сеІКретар ЦН НоМІІІартП Ук:раїнн В. В. Щерби­

його

цький.

переве-

(РАТАУ).

·. rазети

і

знань всіх відповідна

МІЦНІ ТІ\ ГЛИБОКІ ЗНІ\ННЯ

31\

жq,рвми, щоб

І!U.

брана

слухачів. Оформлена наочна агітація, піді­

методична

література,

на­

очні nосібники та технічні засоби пропаганди.

Приємно,

що

та

робота,

яку

заводу

по

на організація нашого заводу до нового навчального року в систе-

підготовці до навчального року, сприяла успішному проведенню

ручеввя праоагаадиста.

ти. Організовано, із врахуванням

ня робо"ЮЇ зміни з під.нееення.м ро­

е.ковом!Jm і ~~~ вироб­ рову нав­ В ви­ вВЦТІІС!ІІ~ ..'11Р6Тьоrо JІЗІВчаІЛь:но.му роцІ '!ЗІUІя ПО те.м1:. . «'0рrанtзац1я 1

су.мJІ!tІІЮ ВrІІІtонув naD'f1AJ~ р.о­ .цорУ"ІJНІ

їй цроводwrи защrrтя м-арксИЗІМу-ленІнІізму

в mкoni

no

проrра­

мі «СоціалЮм 1 1111раця:~> першо­ го ~<Жу іlа.в.чання. До неІ за­ лучені В ОСІНОВ•НОМУ RОМJУНіСТИ­ робі1ІНИІRИ інструментальпосо цеху. Іх небЗІГато 11 чоло­ вік. Це~ .ветерани вwробницт­ ва шліфувальнИІR О. І. Масле­ ников, слюсар А. І. Зуєв, зато­ чу.вооьюm М. І. ЛИlП!Rо, які пра­ цюють на заводі ІПО RілЬІRа ро­ к.ів 1 зареаrомендували себе ЯІК праоофлаиrові соцlалlсrич-но;го

змагання на честь XXV з'Із.ду ІtПРС. Перше заняття в школі по

тем! «Праця в соціалістичному ~спільстві» пропагандист nро­ вела на висо~ому рLвнl. Це то­ му, що вона добре пtдготува­

лась.

Готуючись, їй

винорніСтати твори марксиЗІМу- ленІнізму,

довелосЯ класикіВ .прочита-

ІКJ'.ІІЬтуро!t

йШЛи зан·ят:тя

на ПJраця в соціалістичному сус­

читає

nершу

прОПа~андис~ начальник

,рр віДдіЛу голоВІНого

В. М. ГрищуІR. В перший де.нь

мольсько!

пол-ітосвіти.

ВсіІМа

формами

партійного,

комсо­

мольєЬІR&о

та

лекцію

'СОЦіалістичному

nраЦі в ко­

муністичну, .п;роблеІМи ІІІlдвRrце.ння ефе~<-

економічного

охоплено Г.

Qуспlльств1:., щхmЗІГаноДист виділив такі питання: ~марксизм-ленін~зм про роль пра1ці у розвиmу ·СуооільСТІВа; ЯJК!існо нові J)иси nраці при соціалlЗІМі; цроцес переростання соціалісти;чноУ

навчаJНня на

му, 19 IIDRJл номуніетичної .nра­ ці, більше 10 гуртіКів комсо­

в якій двадцять слухачів з вищою ос­ вітою. Роок.риваючи те.му «Ха•рантерві риси ·.розвинуоому

бю­

механІ:ка

заводі почало :!Іjрацювати 18 шкіл ос.нов марксизму-ленінІз­

сизму-ленінlізму по .КУJрсу «Інженерна П:РЩЯ В СОІЦlаліІСТИЧІНОМу СУ!СІІілЬСТВl»,

у

де

понад

800

АНДРІЄНКU.

бітю11ки піідіІІриємства поспішали до аудиторій, щоб знову продовжити

школи. Насамперед, це сприялІJ тому, що в нинішньому році залучили до навчання понад ЗОЗ

навЧання. В усіх школах і семі­ нарах перший урок пройшов на високому ідейно-політичному рів­

працівників.

тичного змагання по втіленню в життя накреслень партії, партбюро заводу з всією серйозністю

ні.

шюл

1

теоретичних

інженерно-технічних

члени

КПРС

заводу, цеху, що, в свою чергу, викликало в слухачів бажання поділитись думками про особисту

семІ-

нарів підібрані комуністи із чис- І

ла

Пропагандисти

А. С. Севрук, Н. Б. Михайлова, В. В. Пінчук свої виступи пов'я­ зували з виробничою діяльністю

поставилось до питанн~ добору пропаганди~тс~ких кадрІВ. КерІ~никамн

партбюро

першого заняття. Після з.акінчен­

рівня індивідуальної підготовки слухачів було вкомплектовано

у:Іlра·влІння виробниЦ'ТВDІМ»,

Єро.шеtНІКо, в шнолі мwрксизму­ ленініGІМу <<Основи економ1ки і

здійснило

мі політичної та економічної осві-

пільстві», яним керує заступнИІR голооного інженера за:воду О. І.

слу:хачам. Нині веде школу основ марк­

nраці

Значну роботу провела партій-

Щоб піднести дієвість політичного навчання, спрямовуючи його на успішне розгортання СQціаліс-

Перше жовтня д.ля іГІQоJІовного кон­ струJКТОра заsоду «Торгмаш» О. С. Но­ ланд.ирця з<11вжди пам'..ятний день. Виконуючи ПаJРТійне доручення, юн ось років

на те0jре.'І'И1ЧНОМ:У

се.мlиаjрі по проnрам1 «Інженер­

Оргавізовано уже ІRlлька

;'ІІРаІіШвСЬІRОІ праЦІ•

вачат.в• цеху М 9 пропаган­ дист В. В. Солов'ян. Добре nро­

навчання ЧОЛОВЇR.

ниюшнього

• , В обгово.реному питаннІ приИ'Нято роз-

n' я:тирі~ на 17' процент}в і становить

~· на високому рl.вні І~ер-ЄІКОіЮМ1СТ ~--lt()­ pouatoaol ~rii В. С. ~­ ~· .·'JІІііЮж 3ЗИЯТ1'1'І в школі сОснови нова uрмJІГОИ шести ;рQКІа .в~-.11евІаіаІІу н~ па.J)1'ІІОМ пl..цUріrемства

р1Т!ень .. виробни­

• • • ЗОНЯТТrІ у СИСТеМІ ПОЛІТОСВІТИ

На високому

cв!Jid

Ці і забе311Іеченню організованОІГо цров.е- дань партіJйних, рад~шсЬІRих.. госпо.дар­ дею~я зИІМівлі хУдоби. 3 дооо.в~дю в цьо- с?'Ки~ органLв, 1юмуюстLв, ус1х праці:~ни­

працівни-

ків.

Слід підкреслити, що до почат-

участь у виконанні ~апружених планів дев'ятої п'ятирІчки. . . . КрІм

тем,

яю

визначе~І на­

вчальними

прогр~мами,

всІ

лагандисти

лознаномили

слухачІВ

з

постановою

пр?­

вересневог.~

ку занять в партійних організа- ( 1975_ р.) ПлеІІуму ЦК Компартн ціях підрозділів заводу та в пар~ Украш~- про склик~ння ч~рговог.?. тійних групах була проведена на- XXV_ з 1зду Комуюстично1 парт11 лежна організаційна робота. На У~раІІНИ. Я. ЮРКО,

засіданнях партбюро, зборах роз­

роблені конкретні заходи безпеченню глибоких та

тивності суопільноrо виробництва на су­ часному етапІ; всенародна боротьба за успішне вИІRонання nлан~в дев'ятої п'я­

тирl!чни; соціалістичне змагання оо гІд­

ну зус:т,річ XXV з'і1з.д:У НПРС. ВіЛьний ;ВІИКлад теми, уміле оnеруван­ ІНЯ фахтами з житт,~~: колективу, глибока

еруДИЦІя, уміння володіти аудит<>ІРією - все це сві.дчиrrь про досвід nропаган­

диста О. С. Ноландирця, і•м'я ЯІRОГО за­ несене на місЬІСу ДОІІJКу пошани. ОртаJНіІЗовано nройшло заняття у ІШrоЛі основ tМаРКІСИВМfУ-JrенJн~зму no

КУІРСУ «АІктуальні цроблеми :ювнlmньо­ полі!rичн.ої діяльностІ КПРС і Рад.ffВсь­

,кої держави на суч.а•сному e"NШl». Цро­ па.ган;дистом тут головний мехаJНік в.~

r.

Левче.н.ко, ЯІRИІЙ недавно зааtіИ'Чив ІВечІр­ ній уЮвероотет ма.:рКІСизму-леиін13му при мlсЬІRІRомі ларті1. Континген~ слуха­ чів робі'11Ноои із середньою ос.ві:т0110,

члени JtПPC. АІктиввЦІМи виявили себе на перШому заняттІ с~а;чі М. А. Ма.р-

секретар

по за­ міцних

чу;к

па,ртбюро

монтного

заJ!іИd3оНИR

І. Г. Ярошевський

слюсар

ЦеХ у,

ек,сnери­

менrrально-і•НІСТ,рУіментального

цеху,

А. М. Вреус зварниІR слюсаіІ)но-сюіа­ дальіНоrо цеху та і.JІІШі.

У новому

ІRомун!(:ти і

навч·альному

кандидати в

J)oцt молоді

члени КПРС

.підвищу,ватиМQТТь свої знання у ш:колі основ ма;ркк:изму-ленініm.tу іПО . .ку.рсу «КПРС ~ерівна і оргаJНізуюча сила

·комуністичн.оrо буді!виицтва».

3

велиною

уваrою слухали вО·НИ ;рОЗіПовідь ветера­ на 11Іартії, пенсіонера .реооублі1 кансЬІRоrо

значення Ф. Д. Си.аувва. Понад 500 ному:ністl!в 1 безnартійних пLмриєІМс·тва пlдвищу.ватимуть свій

ідейно-теоретичний ;рівень, розши•рюва­ ти,муть поліrrичний ІRру,гозір, вивчати­

муть економічну

оолітику партІї,

теорІоо й

з

життям

Організовано

еконо:міЧІНУ

оволод1ватИІМуть на•внч­

ІRа·ми творч<> застосовувати на практиці набуrrі знання.

Л. ЗЛОТНІКОВА.

почався

на-

вчальний рік у системі політич­

ної

освіти

у

комуністів

і

ком­

сомольців радгоспу «Літнівсь­ кий». Рівно о !8-ій годині про­ пагандист М. М. Прокопенко почав заняття . зі слухачами школи основ марксизму-лені­ нізму по вивченню основ еконо­

міки і управління.

йомлення

Після озна­

з нав~альним планом

пропагандист розповІв слуха· чам матерІал першої теми за­ няття: <<Оплата праці в колгос­ пах і радгоспах». Лекція ілю­ струвадась фактами і конкрет­ ними прикладами з місцевого життя

радгоспу.

праціввинами

3

ланки пропагандист сенІRо ДОІКЛадно

му:

«Характерні

розвинутому суспільстві>>.

середньої

М.

Г.

Ли­

розглянула

риси

те­

праці

в

соціалістичному Бригадири тт.

Rарпенко І. І., Ха.вро І. Т., То­ лочко І. Г., механік Приходько М. Т. та інші виявили велиний

інтерес до занЯття, розповідаю·

чи про

всезростаючий

механізації

заводу.

ЛИ!ВСІ!РНО.ГО

-

шиноре­

У зв'язну

рівень

сільсьногосподар·

ського виробництва. Дружно з' явились на перше заняття і комсомольці. Пропа· гандист

-,

директор

радгосп;v

П. ·с. Богданов, розкриваючи тему <<П'ятирічці перемож· ний фініш», сказав, rцо робіт· нини радгоспу

успішно

викону·

ють нанреслення рідної партіі по комуністичному будівницт· ву. Так, завдання п'ятирічки по продажу державі зерна і картоплі роки,

виконано

молока

-.,

за

за

чотири

чотири

половиною роки, овочів бу· де виконане до 20 жовтня цьо· го

року.

Цього ж дня заняття органі· зовано пройшли і в інших шко· лах і теоретичних семінарах. Вони nоказали, rцо кому:ністи, ·комсомольцІ· виявляють вели·

ний інтерес до заня:ть у системі ПО\1ІЇТИЧНОЇ QС,В!ТИ.

Є. ФЕДЯИ.


ВІД З"ЇЗД7 ДО З"ЇЗД7

Парrі:іtве аиrrв зоб~tв'язанні надоїти на корову по

ВИХОВАННЯ молодих КОМУНІСТІВ

змагання,

авторитетних

у роботі

легливість

чле­

його

Романовича Анатолія нів Трохи­ Кривенка, Олександра

Анатолія та Ракова ,мовича Радченка. І все ж це була но-

з'ї3дУ КПРС,

XXV

Д. RАЦЕНЕЛЬСОН, громадський кореспондент.

очолити

Олександрович

Юрій

бригаду.

комсомоль­ цеху, член

секретар організації

ченко ської

-

б.юро nідnри-І

ємства. Активно втручається в

подумав 1 ви- громадське життя заводу і ве­

брав бригаду по вИготовленню теран праці, старий досвідчений для

металоконструкцій

Романович

Анатолій

елева- слюсар

Певно тому, що

Чому?

Кривенко. У бригаді з інтере­

колектив цей був, так би мови-

сом знайомляться з кожним но­

в'язання часто не виконуються .

уряду, події міжнародного жит­

ти, у прориві. Трудова дисцип- вим партійним докуJУІентом, об­ ліна далека від іДеальної, зобо- говорюють постанови партії і Одне слово, щоб добитися зла-~ тя. Це сприяє росту їх політич­

годженої роботи, слід було чи- ної та ідейної свідомості. Особ­

ливо яскравою ілюстрацією до

сказаного є Анатолій Радченко. Перебуваючи у цьому міц­

ному, здоровому колективі, він свій ідейно­ значно підвищив

У ПЕРЕДОВІ

ся

до вступу в члени КПРС. Пройшло порівняно небагато

котра раніше

і бригаду,

не

Звичайно,

робітників

диву вала

давно,

так

Не

приємства.

під-

на-

стали

зга.дуваТІИ з позитивно.го

і

боку. Дисципліна

порядок,

все

завжди

труднощі .

Бувають

Але

вони

згуртованос­

долаються завдяки

Фото

Цікаве

на

ня

елевато- зростали . Тепер бригада Ю. О .

для

гордість заводу. Демченка рів. Відмінний показник! їх добиваються Ось вже два рони тут. не було Успіхи, що очолювані

робітниии,

Демчениом,

Олександрович~_м ви пливають

з

ІХ

Юрієм

ставлення

до

своєї праці, до обов' язнів, . поиладених на них. В цеху мета-

лоионструицій

колектив корне-

авторитеі тується п?шаною том. ТрудІвники завжди успішно

справляються

з

місячними

жодного прогулу, або порушен­

трудової

ня

члени

дисципліни.

иолективу

носять

Всі

звання

иомуністичноІ пра­ <<Ударник Ці>> . І3агато уваги приділяють

трудівИнии

робітіш­

вихованню

соціологічне досліджен­

иожну

Центром

робочу

иолективу

хвили-

чої зміни. Зокрема, вони підго~ тували кількох робітників з уч­ нів професійно-технічного учи­

є його

Ю~ О. бригадир - .І'омуніст Демченко. Свого Часу цей ро-

бІтник працював на заводі елю-

плані проводить бригадир . Не­ дарма його було обрано головою заводської

иів. · Щодо

жень , то

ради

їх

вича

на ш_дприємстві

ранного

свщомог6

як ста-

робітнииа,

партгруnорг.

було випадку, нями. І ще не щоб плани не виконувались.

ставши

Нині ,

на

передз'їз­

пра­ вахту, колектив дівську цює ще з більшим ентузіазмом

наванта­

Rомуніст І

Олександр. Трохимович

-

завдан­

бов'язщшя, взяли нові, підвИ­ прагнуть пІдійти до щені, · і

має иожен член

профсnілки.

нею

перед

ставленими

і натхненням. Трудівники пере~

~арем. Потяг до знань nривів бригади. Юрій Олександрович організацію партійну ~ого на заочне вІдділення Ки- очолює інсти- цеху, є членом місцевого ;комlІ:всьиого автОІІІ~хового

туту. Знали. ЮрІя Олександро- тету

Це відбива­

наставни­

громадських

АнатоЛій

Раиов

Рад-

вав

nолітичної

Буди нок

обкому

Житомирського

освіти

партіі.

Для вивчення було обрано Наро­ Анкетуванням і район. праці, дицький лося на продуктивності охоnлено бесідами виконанню місяч· особистими загрожувало бригада близько 200 слухачів теоретичних тоді І планів . ·них ін женерно-техн ічних семінарів Ю. О. Демченка працювала по­ nрацівників, лікарів, учителів, аг­ заурочно, аби впоратись з по­ рономів, nрацівників культосвітніх

планами, раціонально викорис- лища. Велииу роботу в цьому тонують ну.

хідні для виготовлення продук· приходили десь ції матеріали

під кінець місяця.

глянули

.свої

XXV . з'їзду

трудовими

соцІалІстичні

КПРС

зо­

з гідІпіми

подарунками.

В. БОЛІЛИП, секретар

парторганізаціі

дОСJJtдво-експернмевтально­ rо

заводу.

Кuашннкова.

активну беруть які уста нов, участь у проведенні масово-полі­ що Виявилося роботи . тнчної

бі.і!~шіс~ь . слухачів

сеМІнарІв

регулярно

tеоре;нч.них

внетуnають

n~ред трудящими з лекціями, бе­ сІДами

на

теоретични х

читаннях

і конференціях.

Дані соЦіологічного досліджен­

ви\чити повніше ня доnомогли масово- nолітичну роботу більш як у

дослідження було виявлено уnущення. Частина й слухачів системи політичної осві­ усних ти не .володіє навичками

ня

тему «ВплИв політичного недоліки

приклад, цей колектив встано- котрих доб;шся молодий брига­ ті, здруженості . Кілька · разів, навчання на підвищення актив· затримки у ності слухачів у проведенні масо­ ви- дир у ко~ктиві, зробили свою наприклад, були вив заводський рекорд орrанізу· необ­ во - політичної постійно постачанні сировиною роботи» показники готовив за місяць 100 тонн ме- справу:

талоионструкцій

О.

Резуnьтаr11 соІІІоnогІчного АООJІІАJКаиия, nроводаного будиином паnІтичної освІти Житомирського оІІОІJ КоІnартІї України

сюрпризами бригада- неоднора- була не в пошані, все частіше спориться і в цьому колективі. :юво

акІстю.

Іоо-процевтвою

u

слюсаря .

іПjриємними часу,

ось

Із

пРянии ав'яаок

наро­

радянсь"t<им

перед

камери

ремонтувати

в язввся

які

завдань,

розумінням

стоять

so

проникнув­

рівень,

політичний

КомувІст Вачеиав ЮІимович НИЖНИК - ветеран шиворемовтвоrо н~о д.у, nрацюе ремонтником камер. Во..од.Іt сумІжними nрофесІкмв 1 sав · •

виковуе8 виробниче sаад.аІІви на 120--130 nроцентІв. Ударника комунІств:в~~ кчецава J(.оІвмовнча обрано rоловою цеховоrо комітеТ)' ••е працІ но~о бюро цеху, ч11еном suод.ськоrо комІтеТ)'. на честь XXV з'Тs;уомк~ffс тІіІ00

це висщюсвідомий дом. Нині вина, адже бригада Демченка мало попрацювати. Ну, а робо­ робітник. Товариші по роботі - перший на заводі колектив, І та ніколи не лякала молодого охоче дали йому рекомендації

Такими

с. шншков. вор. ТАРС.

трьох мільярдів nасажирів.

з'їзду Компартії України.

XXV

одного разу йому запропонува- комсомольського

3 ВІ ДСТ АІОЧИХ шу свої п'яtирічні завдання.

-

до

підготовка

активна

ливо нині, коли йде

а~§§ П'ЯТИРІЧКИ РІК ЗАВЕРШАЛЬНИП

успішно довів до фІні-

:ша­

вИховання молодих комуністів .завжди в цент­

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

котрий

Ма•кат.

пої3дLв. більше

місцевих і примісьиих За piR вони перевозять

·

че.нкя лІнії Але.ксандров Гай

тисsт дальніх,

рі уваги радгоспної партійної організації, ·особ­

до того ж не позбавленого організаторських здібностей. І от

торів . цей колек­

знають

добре

18

системі партійної освіти. Кожен з них в читачем бібліотеки, передплачує періодичну літературу.

ри. А комуністка Євгенія Михайлівна Вожко при

стві

Н.Ожиу .добу опо

лізниць .

ІКурсує більше

них го на,роднОіГООІЮдарсьа<ого

комуністів. У

стсько-лІ:'нінській освіті молодих

- одер­ 4200 кілограмів молока на корову. 3а 8 місяців Btpa Панасівна вже має по '3107 кілогра­ мів на корову при валовому надої 1463 -центне­

тив, знають сумлінність і напо­

-· .

каз.нІШ<и роботи ,радянсьасих за-! .руджен.ню новоУ, пе.ршоч~во-

новому навчальному році вони навчатимуться у

зання на завершальний рік п'ятирічки

ли

му ,розrориутЬІСя роботи по сnо-

товані. Тому постійна увага приділяється маркси­

жати

Олександровича· Демчениа за­ вершила свій · п'ятирічний план. Власне, несподіванкою ні для кого це не було. На підприєм­

міл!ардів тоцна-.кі..лометрlв. не менш мас.штабиі й iJШJl по-

Життя підтверджує, що найбільш ініціативни­ ми і активними є ті товариші, які ідейно загар­

202 тонни молока надоїла в минулому році комуністка Віра Панасівна Костира. Ії зобов' я­

роз­

БАМ - · гмовна трансnорТІНа

Н?ПРИІКЛад; . він будова, але далеко не едниа. нь?МУ році, зб:льшиться ще бшьш як на 200 Уже ІВ найближчому майбуrrньо-

вимог.

«Великодимерський »,

заводІ

на заліз- ше 9 тисяч иІ..лометрІв.

ницях постійно росте. В qииІш-

лення комуністів про виконання нИми статутних

де теж відзначились ударною працею.

риментальному

Разом з до D.ІІадивостона _довжиною бІль­

ро.дному господарстві.

тим обсяг перевезень

організації. Періодично заслуховуютьея повідом­

дуктивно і високоякісно попрацювали в цьому році на жнивах. 3акінчивши збирання зернових У рідному радгоспі, поїхали допомагати швидше

летілась звістка: бригада Юрія

елСІИТротягу. До !975 .ро.иу в РадяНІСьtюм~ Союзі еле.кt'!РИФl­ ковано бІльше ч.верті за:тІ.зВнщь, в т~~У числі дорогу Щn Мосиви

поло•ви.ну роботи, ви:иовуваної залІзними до.рога.ми осіє~ земної .иулl, і ЧО'l'ЙіРИ п'ятих всього вантажообороту в нашому на-

вимогли­ парто.рг&нізації поєднують з високою вістю і контролем за виконанням доручень парт­

сти виконують її на ділі. Кандидати в члени КПРС П. А. Рябий і П. А. Онищенко високопро­

В СЕРПНІ на дослідно-~кспе-

на

соста-ву

ведення рухомого

Це становить

тонна"иіломет.р118.

щенку. Допомогу і підтримку партком та цехові

на з головних статутних вимог. І молоді комуні­

Ус'ІІШІ'Но &И•~!шується завдан­

РЄКОНІС-ТрукцІї ~ецічноІ нях. У МИІНУЛОМу році Іх ванта- НЯ жооборот с.клав три трилЬІЙОни троосnорту, в тому числі пЄJре­

партійних доручень П. А. Рябому та П. А. Они­

на виховна робота з молодими комуністами. Перш за все, партком ставить завда·ння, щоб всі вони показували приклад на виробництві, адже це од­

· .кІломеТІрів. НинІ вона ва&Jижа~ься YJJte д<? 140 тисяч

них і; пасажирсьиих перевезен-

лике молоко, а й виховної роботи з людьми. Сек­ ретар цехової парторІ'МІізації, інженер М. Я. Коваленко подає,практичну допомогу у виконанні

людей села. І після прийняття в партію триває повсякден­

закінчити жнива у радгоспі

необхідних навичок nолітичної діяль­

При цьому відчутну допомогу подають їм стар­ ші, Д()СВідчені товариші. Вриrа.цир ферми Герой Соціалістичної Праці М. 3. Пильтяй, яка реко­ мендувала в партію В. П. Костиру та Є. М. Бож­ ко, не тільки передав їм .в;освід боротьби за ве­

передз'їздів­

ь ЗіSІіііЬшується на 1000 ~з~~00

РадЯНІСьиі залІз.нt · до'Q!);'и ві- .ро,дними ресу·рсамJІ .райони С'хо­ дL~раІf)ть основну рОль у &а,итаж- ду до жнтrевих ЦеRТ;р!в :R'patflи.

перед колективом радгоспу.

з кр~щих,

кращих

~о ~ cl'IQ ааmих за-

То­ стра.лІі, ян Тюмень Номсо;мольсьа<-иа-Амурі ви;йде боль.сьа<, Хре6rова - Усть-Ілім­ ська, як!, и~и баrатl nридо берегів Тихого ()!(еану.

ності, проявляти ініціативу, вносити особистий внесок в успішне вирішення завдань, які стоять

КПРС.

·. ·- ...••у пла·ні· . ~. . ...~.-..·•\'"'• ят..... .в;.~~_,. ~""·~;':;

ВQВа S'Q'-.e дuьвt .рdонв Сиб!РУ з Далеким Оходом 1 ч~ез

ного контролю. Це допомагав молоДим ІСомуніетам

набувати

. • - . , •. ..

·. · •

,

·· ..

. . 1 рони було В остаав .· . .•· ·~ -rІ!Сяч. 1! кІJІОІІеТРfв~ ~_?метрlІВ. тані О з· JiИa:Ji важливі ма<Гі......,іЦоваио

тивах агітаційну роботу, виконують доручення у комсомолі, сільській Раді, групі і постах нароА­

стів, парторганізація займалась задового до по­ дачі ними заяв про прийом кандидатами в члени

ського соціалістичного

...

.nІ-.1 , .'IJ'!mл ---~ ~~ •.. , . и . . ... 110 JІінІія ·Dporm81lic1uo 18() , .•·· ІКlл~~Ч>і:В - лише бокове відІ'.".mеивя ,БАМ_у. Са.ііа ж аепи~ Маг~~ цроояmе-f~;о~ея . а тра ·

вуючи при цьому здібності і нахил JtDUoro. Члени і кандидати nартії ведуть в своїх ttолек­

виробничника. Иого комуністичне ставлення до виконання сумлінне праці, висока свідомість, громадських доручЄІнь свідчили про те, що Петро Ананійович буде хорошим комуністом. Отже, ви­ хованням його, як і інших безпартійних активі­

і

да~ подіЄю, · В~~- f~~ l!f~ розвиrrну сьноУJ,tагkт~ ,до"'~ ~L~ - ~оваленню ЩО . .· . рту, ~~ ~ ' ·.· 'DP~ . ІWr.. ~ ~ ді'НСЬі(ЩІ ва ~о, : .-,ра.ве ~ражемя . . ,· ~ .n~·~ro

1 цеховІ парт(tрганізаціі nідхо.-пь вміло, :арахо­

рався депутатом районної Ради, а також до скла­ дУ комсомольського комітету радгоспу. Партіііний комітет давно придивлявся до цього

ПаІJті~J;і'.РЯд .-д!.ляють ба­

ківввW/ Р;і~раца, бr.f':~

Всі молоді комуністи виконують постійні і тим­ :асові ~артійні доручення. До їх підбору партком

відзначався грамотами, преміями, значками. Оби­

В партію тут приймаЮть

ЗАЛІЗНІ ДОРОГИ КРАІНИ РАД

тисячі кіло­

ного бійця партії.

Петро Ананійович Рябий - один з кращих ме­ ханізаторів не лише радгоспу «Русанівський» J а о • о и нашого раиону. Вl'Н неодноразово виходив переможцем у соціалістичному змаганні серед мо­ за що лодих комбайнерів на збиранні врожаю,

передовиків дев'ятої п'ятирічки

4

грамів надоїла по 3077 кілограмів. Важливу роль У вихованні молодих комуністів відіграв г.ромадська робота. Адже чим активніше тим він бере участь у роботі парторганізації, швидше йде процес формування його як політич­

двадцяти

населених

пунктах

району. Найкраще вона ведетьсЯ імені Леніна, імені у колгосnах Горького, «Зоря комунізму».

Ра зом з тим, у ході nроведен-

перед

ви~тущв

не

трудящими,

ВМІЄ добирати для бес ід і лекцій необхідний матеріал.

~езультати

до­

соціологічного

слІДження використані длЯ вироб­ лення рекомендацій по вдоскона ­ навчання ко­ леnню по.пітичІіого

муністів . ,і JЮМСОМОЛЬЦіВ. Виріше­

НО

орrа~ІІзуеати

науково-методич­

ну конференцію.

дослідження Нині соціологічні пров~~S!:ГЬ баrа~о nартійних орга­

іх те­ областІ . Головні НІзацІН підвищення дієвості nолі· ми тичяого

·

навчання

комуністів

ко~сом~л~ів, .вдосконалення ганІз ацІІ

1

ПІдн есення

соціалістичного зультати

комуністів

пропозиції жуть

краще

гласності

Ре­

змагання .

досліджен ь, вести

і

ор­

думки

і

допомо­

масово-nолі­

тичну роботу в колективах.

ЯНУШЕВСЬКИЯ, кор. РАТАУ. Житомирська область. А.

----------~--!878 -~0____~2-~_о~р_. ~О~--------~0~--~Н~О~В~Е~Ж=:И~ТТ~Я~-------~~~~~~~~~-~--~----~===-~==~~~~ __

tt•ІІ'І'В1ІЦІІ, з JКОВТиа

рову

о


Арсевальська гармата

КомсомоJІКа Ольга Єрмотtо прийшла на Лlточківськ_у

ТРИ СТОРІНКИ 3 "БІОГРАФІЇ" ОДНОГО ПАМ'ЯТНИКА

молоч­

нотОварну срерму

рад­

госпу «Лlтrdвеький» ві.цразу ж після закlИ·

чения місцевоІ

ньо! ІІІКоли три

роки

серед­

і ось уже

П)'VЧИ назустріч XXV з'ІздУ КПРС, до.ирва

зобов'язалася

по

4100

кілограмів мо­

волюції, учасникам барикадних

Пі.цсумки роботи за дев'ять місяців свІд­ чать, що зобов'язання

НІколи не в'януть біля її під­ ніжжя квіти . Тут, на пЛощІ, приймають у жовтеІJята і піоне­ ри молодших школярів . Тут

виконується .

відбуваються

грамів молока, а щодо­ бові надоІ· станоВJІ.цІІ'Ь

На фото: Ольга ЄР­ МОЛКО здає молоко. Бекдика.

героїв

дарів він перевиконав більш як

Ніна Олексіївна Волошина). Вони виростили високий уро­ жай огірків і помідорів , зібра­

їною

усІм промисловості.

Разом

жу їх державі виконано, відпо- дажу огірків та інших · овочів. йде по 240-250 центнерів ко­ відно, на 107 і 132 проценти. Нині робітники бригади сумлІн- ренів, а на окремих площахпо 300 центнерів, що значно

нано. Чимало нестандартних Київського огіркІв засолено в господарсrвІ , ту. їх реалізуватимемо взимRу. А

Високих

ників

nлоди з. поля

врожай-

хороший

виробничих показ- нема масово збиратjі.

досягли

і

овочівники

п

ПетрІвна Грудій,

9кладнІ поrодні у:мови цього

йдуть останні

року Не ООРИЯІQТЬ .РQЗВИ'11НОІІ'і і росту всІх сілЬсЬRогоооодар­

10

Jsо<Щог_о

.радгосnу.

сЬІ!(іrх ~ультур, та ЛІЮди знахо­ В нІ;>ЩІу буде .розміщено 11 ОО дять засоби боротьби з посу­ ~орLВ ..· '· ЗаГОтомено доста:rню хою. Про це cвLwnrrь такий фаїК'Т . На заtnлаві ТІРубежа ви­

.рощущТьсЯ ·пІзні

овочІ: ·

Іfількісrь ~інажу, силосу та ін­ ших ·кормІв . Щrати КОІМІІlле.ксу

каnу­ ~ОВНLС'fЮ . ВК9~еіКТООаНі .

ста, мщжва, ' столоеі б;т>лки. На

перший поrщіД, н~о.в І доеять КОНЦЕРТ: ·ДЛЯ t'UБl'l'HИKlН на цих зеJ>ІЛ.яХ вологи, але сію-

стЄрежен.ня n<Жііза.Ли,

що рtст

Щоро.ку з Києва nеред

го уряду

в ТСІірасі,вській

ще задовольняються.

Книжковий фонд улорЩ!ІJКова­

ннй і весь час поповнюється.

3бирати о.во'Чі, допомагати в Ін· зав.ма1г

ли дизелІ, провели

на мощ~х

труби ·і за короткий

час

_·роботах.

ПантелІ!й

Павлови·ч

u

продавець. ного дружина

було 9сь і цього року студенти сані- КУ'зьмLвна. Зраооу 'J!а:рно-е.пЩемІологіЧJНЬго фа.куль-

в магазинІ людно.

М

і

І

ар я

і до .вечора

Тут завжди

тричі · полкто ІrtЮрк·ву і .капусту; ~.ТУ Ниї.всь:кого медичного · 111- можна ·КУ'JІИТи лотрібні проду;кУспІшRо вооонали цю роботу' <rrитуту сумлінно т,рудяться на ти. диз.еліст Микола СндоревІКо і :ібиранні лtзнlх овочі:в. Цими З місяrщ

в мLсяць магазин nоливалІ>ники Петро Гулевич '1'11 .а-Ііями для працtвнmйв радгос- виконує план і соціалІістиЧ'Не Павло Ку\ІІ.инич. . riy вони даЛи .в сільськоМу бу- _:зобов\я:зання. ПJ_Іан товарообо· Одну поЛіt:валЬІНу

установну,

дооку культури

велиіКНІЙ

кон-

на якІй працюе дизелІСТом Ми- J.t!Wl'. Внетушив х 0р у складі 80 ·кола . Ма.куцmенко, а , :цQJІивал.ь- 'j:QJIOOii.к, грав оркес'І\р, 'Jиталися н~ами Григорій Кириченко і гуморе<жи. Па.вло ТерещеНІИО, переІ(Лючили - Присутні сердеЧ'Но дяку.вали на nоливаІЩя ~иu.ої пшениці . студентам за концерт.

роту за вІсІіМ мrсяцІв ВИ'І{ОН ано

на

104,8 nроцента (з nлану 115.1 ОО ~ВІрбованців продан9 товаа>І·в на 120.600 карбованЦіІВ)~ . Правюння

райспоживс.пілки теnло ,лоздо.рови.ло подружжя і · .побажало ще ІКращих успіхІв у Тіривалий час з перебоями працІ . працювала б~бл·Іотека при ТараІ. ШВАЧКО, К. КУДРЯ, сівсЬІКому клу6!. Вона не задо. громадсьКі кореспонденти.

На тридцяти гЄІКТ?;раJt зроб.п~а волоrоза.ряд.ка. ПоJІПв ЯІКісИий. Ро6ітники пращюЮ't'ь старанно, вІmонуючи 3а с.вітловий nень по дві І ()J.nьше нори.

КОРИСНЕ СУМІСНИЦТВО

повстання, яке очо­

Величний

і

промови­

стий її вигляд. Л ицьов ий , обер­ нений до заводу , бік прикрашає дошка міської Ради нагоро­ да

арсенальцям

бою і

за мужнІ сть

в праці.

Вона

на

побачила вона

заводі .

на

Багато

своєм у

ві ку ,

про багато що могла б пові­ дати. Ії возили на Кавказ, у Карпати. Пі зніш е вона була << приписана >> до мІського ін­ тендантського штабу. Але найголовніше і найха­

ТрудЯІЩі нашої .краУни готуют ься гід­ но зустріти ,важливу nодію в житті парТН і . всьоrо .радя.нсьносо нщроду -

XXV з'Іад :КПРС. У Постано.ві ЦенТJРаль­ ноге Комітету КПРС .«Про соціалістичне ЗМаІГаННЯ за гідну зус'І'р1ч XXV з'їзду

рактерніше

· в історії

КПРС•

·ПідкІРесленd,

гQЩІО;царст.ві належить мально можливе для

ШенІНЯ

збирання

що в оільськом.у зробити

м-акси­

успішного

завер­

врожаю,

заготІвель

с Ільськогосnодарс·ьких продукт ів, насро­ ммщення :корм ів , орган ізованого прове­ дення нас.туmюІ зимівлі х.;rдоби і пІдготоm<и no весняноУ сівби. ·

ВелНІКу допомогу

сЬІКаrо

~арства

столичних учбових

о

трудівникам подають

сіJіь ­

студенти

закладІв. С туденти П'ятниця,

силило почуття вІдповІдальності

кожно­

го студента за доручену роботу, пооаза-

3

аовткs

1975

року

відданість. Тіреба студентів

вле.рше

виконувати той чи інший

і якість була на не належному рівн і. Та

пода·вали щоденн у допомогу праці,вниІКи радrоспу.

Наші т.рудGв і подарунки - тобі, Бать­ кІвщино, на честь XXV з'Ізду КПРС такнм

гаслом

змагалИІСя

Вже в перШі дн І відмінно

студен ти.

т,руднлися в

саду на збираіНн1 фру;ктІв Н . Омельче-н­

ко, В . Бурая, І. &тков~~нська, Н. Руден­ ко, С. УІКраЇИСЬКИЙ, Н. llімоН'ЄІІf:КО, А. Бардець.кwй, А. Полонська, Н. Ф1·рюб­ ко та іншІ.

На збиранні помідорів і картООІJІі доб·

росовІсно

о

Було ясно: верхню частину пам'ятника треба реставрувати. Гармату ремонтували там же, де її колись

виготовляли,

-

гармати

заступник

секретаря

В.

парт­

Р. Сав­

чук , змагалися десятки тру­ дівників. Заслужили це nраво кращі з І;{ращих представни­ і старої гвардії, і молодої зміни.

ки

Серед тих, хто реставрував гармату, кадровий арсена­ лець, що пропрацював на під· приємстві більш як сорок років,

Олександр Федорович

Нехаєв ,

ветеран Великої Вітчизняної, ударник дев ' ятої п'ятирічки Вадим Олександрович Горохов­ ський, передовий слюсар, ком­ сомолець Микола Балясний та інші. Всім їм після виконання почесного завдання було вруче­ но пам'ятні дипломи ради вете­ ранів підприємства. А реставраЦія гармати була аж

ніяк

не

простою

справою .

Треба бу ло виготовити деякі нові деталІ. розібрати і почи­ стити старі , привести в дію всі механізми.

Сьогодні на

с воєму

поперед­

ньому місці маленька арсеналь­

ська гармата . Новенька. свіжо­ nофарбована , одягнута в захис­ ну антикорозійну плівку, із за­ міненими колесами , виготовле­

ними · вже не з дерева, а з лег­

робив дода11Ково до завдання 18 тисяч тонн оро.кату. (ТАРС) .

стуІДенти шви~о освоїлися. В цьому ї.м

Таке ставлення до нас ще більше по­

лафеті, затворі, в каналі ствола наліт іржі . З ' явилися великі тріщини на дерев'яних колесах.

ладу менш, як рЬк тому і вже дос яг цроекmої потужності. Щоб nобитися цього, на бЛІЮМін-

ска зати, щ.о чимал;о

п.Ід

гармати сnеціалісти виявили на

В.

сплаву,

що

КОВАЛЬ . ( РАТАУ ).

імені В. І. Леніна (Св€!рдлов- гідну зуст:рtч XXV з'їзду сЬІКа область). А11регат став до КПРС, колектив блюм,інга .ви-

ло дисциплЬн ованІсть,

повинні були;

свою огляді

гу з перrщtх днів йОІГо роботи організув-а.ли тrі·дготОВRу виСО!Кок.валіфі~юваних :кадрів, вивчення передових .методі.в праці. Включившись у змагання за

ли в радгоспі Імені Щорса .

безпечила ЖИ'l'ловими приміщемями, високоякісним харчуІВанням. ВелНІКа за­ слуrа в цьо-м у дире.ктора .радгоопу М. Є . Калютиого і й.оrо застуnника по госло· дарсЬІКіІй частИІНі Г. О. Гончаренко та 1н­ ших, Студенти мали можлив ість вlдпо­ чиватl:! ІJі<:ля тру,до.ВQГО ния.

зробив

БЛЮМІНГ·<<МІЛЬПОНЕР» МLлЬІЙонну тонну nрокату видав коое.ктив нового блюмІнга << 1500 • Jta Нитньо-ТагІльськом;у металур.г!йному комбІнаті

цроцес. Тому й не дивн.о, що олоч.атку трудно викОІНуІВ алися щоденні норми та

~ли ми п'рибули 3 ,вересня .в !Радгосп, дир~ція добре rtі·дrотУ'Вала з1С'Тріч: за­

час

При черговому

кого алюмінієвого вдало його І м ітує.

четвертого KYtPCY ·СТОІМатологічного фа­ культету КнївсЬІКого м е.дичнооо інститу­

ту. імен і аІКадемlіка БоІГомольщя пра•цюва­

Зрозуміло , справу .

варто­

варті.

полягає в тому, що вона була на озброєнні робітників-чер­ .воногвардійці в і доп омагала їм боротися за владу Рад, за світ-

...................................... ...................................... ....... ТРУ ДОВИЙ ВКЛАД ОТУ ДЕНТІВ

у

неначе

впнеана в брили червонуватог о граніту. А вінчає піраміду лег­ ка гірська гармата. Так, так, справжня гірська гармата зраз­ ка 1909 року, ще до революції

виготовлена

ВІТАЛЬНИИ ЛИСТ

Бararo років .подружжя Пооо­

РОСJІИН незадовілЬННІЙ. ТодІ ви- qат.ком занять цриlж,цжа· Зl<ЖІв .працює в ж~рдівсь:кому рLшили органі·зУІВати поливаtшя юtь студенти в наш радгоСІІІ лродмазі. Вездо·ганні в .роботі

їх зверху. для цього встанови- шн:х осінніх польових

-

Тимчасово­

лював Ниївський мІський біль­ шовицький ревком під керівни­ цтвом А . В . Іванова. Висока чотиригранна усічена

біблІотеці і Т!РИ дні в Пlд­ л іс ьк і:й. ЗаnиТи населення кра­

по-

у nочесній

пам ' ятники гер<fям Жовтня. Ці побажання всюди палко підтри~

контрреволюційного

текаря . Тепер· роботу перебуду­ вали. . Бібліоте.ка.р-фахівець 'І'РИ дні цр<щює

вим,

п'єдестал! .

беззмінним

налу» . .П спорудили на честь подвигу учасників жовтнев9го збройного повстання проти

приготувания не було кваліфШюва.ного бібліо­

І«>М'JІ~!'!КСУ

.

гранітному

на заводі «Арсенал >> імені В. І. Леніна. - -за nраво виконати н~зви­ чайне замовлення, розпові­

піраміДа .

ваедешщ в екс.плуатацїао мо­

на

Простояла

КОТ

населення, бо

знову

Більш як півстоліття простояла

вона

кому підприємства

спіJЖН.

волhняла заnитів

гірська

дає

ВІсті а радгоспу ,,Жердівський'' ВСТVПАЄ В ДІЮ

легка

Одним з пам'ятників, що з' явилися в країні в славну п'яту річницю , і була гранітна пірамІда неnодалік від << Арсе­

ПІІІПШІЩJІІUftІІІ/ПІ/ІІІІВІІІІППhІІІІЩUІІШІІІІВІІІІІІІІІПІІІІІІ ШІШІ НІ 11 11111/ІІІІІІІІІІ ІІШІІІІІІІІІІІІШІШІІІІІІІІІІІІІІІІІПІІІІІІІІІІІІІПІІІІІІІІІІІ/ІІІПП

ПОЛИВАННЯ ОЗИМИХ

з тим висловлюються

побажання увічнити подвиги за­ r.иблих товаришів, створити на колективно зібрані к о ш т и

нальська

з' явилась на постаменті . · Арсенальська г а р м а т а ...

муються.

голова робіткому" проф:

профгрупорг

п ' єдесталу,

урожай

медичного інститу- пізньої капусти на площі , 135 гектарів. Ії tеж незабаром поч-

плантації помідерів зараз зачи- о:ершої бригади (бригадир Віра щаються, свіжі

планову

майорять

Головні подарунки святу це , звичайно, трудові досягнен­ ня у відбудові і розвитку на­ родного господарства і перед­

рання морквя .. На полі працю­

перевищує ність . Достигає

nалахкотять,

з

Восени 1943-го, незабаром після визволення столиці рес­ публіки від загарбникІв, арсе­

червонІ святкові прапори . Уро­ чисто / відзначається п'ята річ­ ниця Жовтневої революції.

своїх зобов'язаннях. у півтора раза, здавши їх у ють близько 400 чоловік. Види Закінчено збирання огірків торговельну мережу 534 тонни. на врожай · хороші на кож­ і помІдорІв, річні плани прода- Перевиконано також план про- ному гектарі в середньому ви­

Планові завдання і соціалістич- но трудяться на копанні моркні зобов'язання по врожайності ви і столових буряків. Дійову цих культур значно перевико- допомогу подають їм студенти

реставрува­

перш нiJ!t зробити це, згадаємо «біографію» червонувато'f. гра­ нітної пІраміди. ЛИстопад 1922-го. Над кра­

ників радгоспу завоював колек- ли його без втрат, плани про­ тив другої бригади (бригадир дажу виконали, відповідно, на Петро ГордійGВич Корсун, 115 і 116,7 процента.

з державою по

<< Арсеналу>>

гармату

розібрали її, старанно nрома­ стили, загорнули в брезент і за­ копали в надійноМjl місці.

Цікаво << вчитатися» в неї. Але

ділків докладають зусиль, щоб профгрупорг Марія Сергіївна Т~пер на "Полях усіх відділ­ швидше впоратися з роботою і Проценко) . План продажу пом!- ків розгорнулося масове зби­ розрахуватися

зняли

ли. В його історії неначе була пере горпута чергова сторінка .

Вагомий вклад овочівників ночі прохолодними. Це диктує темпи на збиранні врожаю . Городні бригади всі~ трьох від-

посвя­

ааповітам батьків t дідів. Недавно пам ' ятник на площі

V/D7.DЛ7//HHЛ7.//"/.U'./Л7H/HU/.U'h///..Q;V/.U'/.U'~./H..w7.U/.UH/.U'HH/..w7'~.//.U'H.d7HL07..w7./UA'ZUAVA!J'JVH.//.U'H/A

ще надходять на прилавки мага зинів. Першість у змаганні овочів-

урочистІ

чення випускникІв професійно­ технічних училищ у робітники . Тут молодь дає клятву вірностІ

дев'ять кілограмів.

На овочевих плантаціях радгоспу <<Зоря» господарює осІнь. · Дні стали коротшими, а

вому, соціалістичному Києву. Вона стала одним із символів столицІ Радянської України. А коли фашистські загарбни­ ки наблизилися до стін міста, робітники-арсенальцl обережно

боїв, борцям за народну справу.

Вона одержала від кож­ ноУ корови 2970 кіло­

Фото В.

ження її увійшло в довідники і фотоальбоми, присвячені но­

стала nам'ятником лицарям ре­

лока.

усп:Ішно

куля­

гармата на ми і оскоJІКами снарядів знаме- · війни nростояла Зобра­ нитої заводської стіни, вона гранітному п'єдесталі.

корІв

25

загаль­

живою пам'яттю революції\ Аж до Великої Вітчизняної

новлена на площі героїв <<Арсе­

налу >> , навпроти посіченої

надоІти

з

добре nослужила нашій

ній справі. І в нагороду за це люди звели її на п'єдестал: будь живою пам'яттю боротьби ,

вгорі добре знають і кияни, і чис­ ленні гост і республіки. Вста­

труДИТЬСя.

від кожuоІ

ле, щасливе життя. Вона доб­ ре попрацювала на полях боІв,

Цю викладену з червону ва­ rиго граніту усічену nіраміду з вмонтованою в неї дошкою і легкою гірською гарматою

труднлИІСя, значно

НОВЕ ЖИТТЯ

перевиІКо·

о

~·····················

ну:ючи норми ви.робіТІКу, б 'Ри .га ди тт . Т;рофlімової, Оса уленко, .Цисовської , Мазур; Шу.калюкова. На ната'rу.вз,нні ка:ртОІІІлі nОІК азали себе тт . БасистНІЙ, Ни­ зовець , Цицельський, Мов'Чан, Чо.рний, Бонда.ренко, Омельченко і багато інших .

Між бритадами

і

студентами

були

окладені договори на соціалісти.чне зма­ гання. Пер е.мОЖІцям вручені Гра,моти і подаоруНJКи .

Дире-кція ра,д.гоапу і nа'Р'l'ійна органі­ ;33-Ція в !д імен і вс іх :црацtвнИ'І{іІВ сtль­ ського

господарст.ва

С'Тудентам

сеР'дечно

за доnомогу

в

дЯІку.вали

завершенні

ос·іиніх польових робіт.

І. КОРБЕЛJЩЬКИП, старший керівИІІІК групи сту•евтtв lV курсу стомаТОJІоrlчного факуль­ тету.

о

3

стор,

о


До 80-річчя з дня народження російськоzо радянськоzо поета С. Єсеніна На початку 1918 року в петроградських квижкових маrазвиах з'.ІІВВ.ІІася иевеJІВКа збІрка вірm.Ів пІд ·Иа380ю <<Радуввца». На скроМНій обкладивцt стояло Ім'я автора-t:ергlй Єсев:Іи. tКивжку во.вого поета поміТВJІІІ, Jdm.кa журІЦІпlв вІдrукиулва. на Іі вихід Добро3R1JJПІВJІМR

рецензіями.

«Серrій t:;ce-

значалоси в

одЕdй з вих,

нlв дУЖЄ МОЛОДИЙ,

-

'ІВ у «ИайсвітлІПІІ

ВІД·

иенва

~.

~

$ !1'8&,

.............

••. вів nря,..-юrаио. сЯ почуw0.'8 1'І1ІіfМу з'JDВ, ...,. ' зrцу•

3 · Дод....., """'ЧУ ~. в: 011• б . резу, ІЩРJВІf, пУ-

черпиих СИJІ нашого наро­

•.._... •

Іt.ot f' . ....._

.загляделась

в

солнца

пруд» в

водах

ЛОИ.НЬІХ>>. Яrк у ІНЗіJ>9ДНИХ nicc ня'Х, билинах, оnовІдях, його віршах природа оживає . рухається,

всі ·ма

реа

тень,

Велиний

Жов­

нього

і в перші ж nіСЛЯ/Рево­

таючись )Жо

Для

ПОІГУЛЯТЬ

nеЛЬНИ.К,

-

зит>>.

Важка і складна доля ви­ пала літературній спадщи­ ні Єсеніна. Були роки, на

критика

[Jа!ПЛЮЖа.чи

твори, •ві.Длучаючи [JО· ета від

революції , від велиних лро­ мадянських тем. Проти вуль­

І

вір­ Лу­

чених

1924

о

Но .шtе другое

луне

кли,кання певцом и

.к.ниги,

<<тонная березка,

го

Ганна

починає

чувство

на

мо, ще сонною стуІ!'Іивши на ганОR, повертає до величезн ої

печі. І тоді у ,раніІІmьому тепліині пливе ської

туди,

річечки , де

хлоn'яцтво мувало

в

до

· сіль­

невгамовне

картузах

подих

над

веселями

Хлопці знають:

тітка Ган-

nиріжки з

.ранні. ми

дим

ТІТКИ

городними стежJКаJми, розбу~дивши на щоглах сосен ~рІмли-

.

спрЗІВу

ще

uk' би

1\ВО!Р"Іі ЙОІ'О

б

ВОНИ

ників,

З

як

навесні

ЛенІна земли•,

""""""ОІ'О .ч~· -·

ОТЧОІ

теопа,

любові

землі і лЮдей,

.да.Jtеко за У.ї

вlpfu-i ЗЗІВЩДИ

,6.

,6.

,6.

,6.

,6.

,6.

,6. ,6.

А А А

,6.

А А А

17.25 Еарав СТJАевта-заочв•п. ТеСІреТІІ'ІВ&

ВОНИ

__.

межами. Ного

завщди бу-

Іt.ЗО 1~"11lітературк І мастецтва Ес-

зmр.іsаТИ:МутЬ

(Мескок.uА раАоІІ стоам•І Ук-

товсuоr

1(.

... aмri'I8D

~

~

З ВИСИІПаБИІМИ ЗОРЯІМИ, Я ПрИїхав у вІдцуС'І1Rу ДО ріДноУ до­

М~~И. А вже зранну, у сnомИІНІ npo лІта колишні, пlд,вІв­

21.30

%2.45

[!ривІтаася, уз.дрtвши госцо­ Здрастуй, Миколко,­

їхав, значить?

-

-

При­

Та ось - nриїхав. Давненько щось ие ба-

чили тебе. Мо , робота така, що й за нікольством додому не завернеш?

в овоєм.у квітнШ<у, зрі•зала Ух. - ВізЬМІИ МИІRолко, - с.ЮІІзала тітна Ганuа. Ці жоржини найдороЖІчі: в їхніх пелюстнах - ст.румоЧ<Ки життtЩайноУ іVОСИ ... Дядько Шан, мtй чоловІн (тн йоrо не .

У овіЖим щхщусі свого вЖна я й досі бачу подвір'я

-

її КВІ!mИіR, пtч, сад ,ранніх яблунь

усе, що залишоо, їдучи на фронт,

А А А А

незнайомий

менІ

ВоЛОДИМИр СТУПАК. ,6.

nea;••·

(М . ). Jн410РмацІАннА

сЧуJІ.О881

анnуск

ХJІО-

еДен•

за

м. ВО ВАРІВ І РАНОНУ

і мІсьиеІ та РІІенмІ ,... ІІІІУ·

• •

І

татІа ТРJІІІІ&МХ OIWIIOI.UЬ· НИй СЕЗОН ПОЧt1НАСТЬС З 1 ЖОВТНІІ 1875 РаКУ·

І

аро&ів'ІОІ'О JІІP8uiR­ . . I'U80I'O roe80JIIP-

::~.:=:

C'I'IL

,...._........._........~

~ •

..... ·· ....... .

KNeпD ресnунІканакоі СІаs• 1 s!JY'ry rа•СІоко сумуе s ст:=т ~"l~~•к; пеg::~

А А А А А А А А А А •

,6.

(3 серІя). (М.). ХУАО:КНІА фІІІьм

: -;-~~о;~· r~~~~· t

nам'ятаєш), nеред від'їздом на фронт перекопав ці гряд-

дядько Іван.

авсам6ІJІD

РцdТор Є. ФЕДSJІ.

Та вже така, тітко Ганно .. . І далеченько все-таки ...

-

Украfиf.

АНем•.

ся 1 ВИЙІШQв :до н.ві-rnшиа тітни Гакни.

-

· ва

80ІІU.-Ікуру-

enpaAJ(Oro орис:тру сЛаІве• сСтар•А s Пuацу ауа ..vрн c)'apar.... (20.15 1(. т. ВечІР•• каsм:а. Муа•тфІа•м сПр•rоАМ Доміво І Aoro AP!f:tlв•. NUTU.JIOI' O

перемоВЛІЯЛось

сказала тітка Ганна .

РСР

Комцерт

Т~•· ТраІІСІІцІа

Учора, :Коли село вже даВ:Но епочи,вало в овітлі місячно­ у далині

т.

-

го серпаlШ\у, і ті-лl>Rи небо песь

2

курс. сМомект

18.38 Ааа АІтеІ. c8wcтaua 6уратІко•.

С. КОШЕЧКІВ ,

наук.

· мехаІІіка.

cu•. ТеорСа пар c:u••.

вІідоМl

сусЇ\Ца(k тіт.ки Ганни _

Й ставив ЇХ КОЛО СВОГО СОННОГО Л!іжа<а.

до

дуть необх~l . ~. к-*•••ат

-......п ІМNW•.

17..21 н.........

tt.oo ~~~· з'ТsАJ КПРС _ riARY sустр/'1. сП'атврі'ІК)' - АОСТJJОІЮВО•.

ЛЮДСЬ>КІ серця,

в боях за nролетарський Пі· тер, за ·молоду Ра,дянську ·ресnубл!Jку ...

ЕТЮД

в ~ти•но-

6J*ra.u•. (І серія).

·

12.11 .......

nюевен1 сер-

роJ(ів нашоУ .к,раУии,

nоклонився він подвигові не­ відомих героїв, які полягли

Дoqporo ранку вам, -

......

му qеІІіаий(. cauc..e но-техІdt ІатеаІrе•а;Іr

всеиІвсьа1 вірші

жинами і гордий , благословенний

вищневі жоржини тітки Ганни я опускав у холодну воду

$е•І•. (М.).

звучать НИНІ МQВ&МИ ВСіх на-

<<Валлада о двадцати шес­ ти». РеволюЦійною пое.мою «Песнь о великом походе»

-

·

1о.ое І••е-.аа

S 'ЙОtО КО&-

чини. Але

не старіють.

стала його

дариу бІля старої печі.

J1111186вne оСІ'•ц•нн••.

·-енер• соцІаak~ cJCI!Luc~• . СМ.). Вlе~ВТ. J)QКIII , •.-у~.а 11.8 r:.._., nae..... · ~к010 ідНЯ ІіаJJОджеаJІ · . .-а. • 818" •• tl~ =i.JI'·•тet~aut· с'теаариш cro'ntr:'rll - З ДJf,

npo

сам ПОС[Jішав го.родЗІми до тіт.ки ~анни, разбуджений над

ковзав босоніж до батькового д!іору. ЛимоннІ й червоно-

(М.).

внсrу-

ки квітюша й с.ка3ав: <<ІПосади ж~ини. Я хочу, ·щоб ти зустріла мене . з жоржинами: в їхніх пе.люстнах найбілЬІПІе життєдайної роси ....».

на радісні досвІтки,

•-

&.48 І 18.48 ...,.. Y'UIIa а .uacla. ПриP8AOSHUC:ПO. с""мн -ерхнІ

_.... т•~... ....... 1· ""'---с ... ва .па '-'0> .........._ . . . . .. ~~му ulдрІізІ•, є

ріж.ка з ,ра.ннІіми ябЛУІRЗІМИ•. Потому, вибравши три найкращі ЖО!ржинн

річечкою цвітінням диму. Відважно ступав росЯними сте-

-'••·

ЄІСеИіRСЬІСИХ ТаА-

Ті'l1Ка Ганна пооміхаєтЬІС·я довLрливо й несе !<ожному по nиріЖІКу. Потому, за звичає~>t, наріже ІІІИіШНих

_ і нОЖІНому хлоо'ІЯ(І'і піднесе: - У лелюс'ГІКах ЖQржи:н -'- С11РУІМачхи жиrrтєдайної роси ... НехаІЙ ва.м досніткн прИносятЬ жагу ЖИfМ'Я. ... Чуття полонить невираІЗний щем. Пам'.ятВІЮ, коли

ПРОrММА НА О&JІАСТЬ ,..... 2 IIYPd• ПJЮ4tтехжІІ•СусвLu.с-ас:т80. еДер-

t.to Аа•

сони, ще небаrато e&n&ІDaJIOся чооати і знов~ ~Н3Нули

ють довгим рядочком уздовж величезного квІтника на подвір'ї тітки Ганни .

во,

..

31робити Серrій ЄсевІ&, писав Л. еон•- Леои<ІВ. .Ще. '-д

Ой, не виправдовуйся, Миколко: бачу, що засумував за домівкою ... І ті'Г!Ка Ганна, як і нолИJСь, пІднесла мені свіжого пи-

жоржин .

,6.

вірю, що б!N'ато

·1

20·30 ~,:~;е;д:Кт':в'~••м сТри 20.46 c'::tt.odpalli•, дfтвІ». 2::: лІІІ ~~=• ~Тецтва Ес· 'NIICI.aot PCJO ва УкраТиf. cCysl· Р'••· JІІ~а вередача . :l!.OII Теае.._..., сІІаа .u•a• · 22.58 ІНс:ІІІ ·-~· 8. Іа•Тна. 13.18 ~ - . . . . Преrрама nере•••·

ся о Сам"'МУ цвіт•·~·і· його " "' чудьвого та.лавту; ...,.. сГлнбоко

Ну. Світлою данІШО!ІО nам'ятІ номуністів борцІв за ле­

нінсь:ку

мовІt.

чарівну

ве гайвороння. А відтак nрибіжать захекані й повисіда-

Та·ких •nишІшх і га:рних, немов вишнев'я ЧЗІровинне види-

....

Іллі·ча

Ee'I'OIJC•кot РСР ва J'краtнІ. СпІ-

траГІЧНі nереживання. ... Жи:rтя Єсе:нІна обl~ало-

Він зумів аказати своє ви-

«Rашита.на

я·вища,

ко.аектuом Тu-

ва 8 М&Ті Пu•ма. Tpaвea8IUJI з Кuовноrо suy Кніасwюr фІаар-

nроникнення поета

не вичёрпалие:я

СОІRе і ПронІЮ(ЛИІВе СЛОВО

«Анна

щирість, з .IJКQIO В-іН ))013111<ІВІ-

Вихрь нарядил .мою судьбу В золототканяое цветенье.

про

поему

s

чоrо Інституту

дає читачеві про СВОЇ ЧаСОМ

звич­

ГАННИ

яблу.ками. Ома·ч:ні і солодні! І тоді вони :мчать щодуху за-

....

в життєві

впечатлехья.

КВІТНИК

зата-

:ВУДІRаJМИ.

на 1дече

цвітіJнdІям

глибину

Но все ж я счастлив. В сон.ме бурь Непоєтори.мьtе я вьtхес

подвІр'ї

І хоч газОІВа плита і балон з нашиеом <<Цроnан» Вже давно .відімав .від ті'ГІКи Ганни недовіUJу, вона все ТШ<. са­ аж

старі

матери»,

AJІtepua».

аІк•коrо мектротехнічною saвoAJ). (ДнІпропеТJІQКІок). 18.30 сНаІщцІ таааІІТІІ•. 19.00 ІиформацІАва nporpaмa сВІстІ•. 19.30 1(. т. Дні ІІІтературн І мвсwцпа

"

.

ще з раннього досвітку, коли сонце ще спить, а село кохається в росянисто-молочній nелені вранішнього літа.

ген-ген

ВІ3На.RИ

Г,ру-

чалІ_J пуmиінсЬR~ ·[!ростоту І ясніСть єсенінс&ких творІнь,

геніального вожд:Я революціі

'Вабили лаври

поратися

к

радом ооюв поет. Для нього цеІЙ шлях бу:В нелеrним -

давалися

c,R00/l'a·M

(:ЦОІІеІІ,ІоК).

ll.la

«Воз.БІРаще:ние

•,родину»,

n

17.15 МузнІІннА антракт. 17.30 сНа шкІпьн•х 188ротах•. 18.00 с0р6Іта АРУ•'•"· (ТворЧІ за'аsкн а•ених ДнІnропетроаа,&оrо rірви-

Снегина», найбільш вду;мливі "РИТИНИ ТИХ років ВІД·:JНа-

до Росії но­ .воІ, ра:дян.ської, ,раЗОІМ з па­

ки. Та nvoтe ·Він :nИJСа•в:

час•.

зи и~. «Мой путь»_. «Письмо

деревянной>>,

тітка

НЮЮЧИ ВіРШІ

на

Кеаоб-

17.0Q Ааа JdтeA. Муа ..тфІа•м с8нпадок

стає В!:;е дооконалІШою. Оці-

і <<СОроМЛИІВУ, просту>> ЛЮДИ­

...

художнина: «бьіть гражданином». йо­

ні.коли не

«Руси

.патріархал.ьної,

-

Сердце гложет, Другие ду.мьt, Давят череп .мне. Хочу я бwть певцо.м И гражданино'м. ... Ось в чому бачив він по­

друге життя. Напевно, кожному, хто читав

своїх віршів Єсе­

Володимира

Стиш(Ж писнуть, Пожалуй, всякий .может О девушке, о звездах,

знаходить

-

Від

навіть

ро.кам, поет п:ри­

13

n•or•AМA

....-~

V'V!Ij'"

*-і

10.45 «Сапа .......-.ТІІМ JJJкaмa. Музн'Іва преrрама. 11.30 1<. т. К-.~ APJJ868. 8 nерераІ - ноuни. 16.10 Наша афІша, 18.15 «Екрu llo.IOAJIX». сТаІА aLIWІHii

з'ІЯВJJЯІОТЬСЯ ОДИН 38. <ЩВИМ щойіІо за.кІ&ченl твори. Ro"._ ернІсть ГО ХУДО.ЖНЯ ма...,.т

су­

диханням

БатЬІRівщини, людей .

значить замовчу­

-

одному

в усі.ос його 11ворах живе трепетне лочутr.я любові до

цро

з:навався:

шах і поемах [!рирода немов­

С УСІДКА

хай

г,ромадянськкм,

'heтuu•

ЦСІ(А.

-

:J;'*" "J- • ,.....,_.. -

уває В р ДИОМу СеЛі, знаходить добрих друзІв ·В Азербаій.джані і Гру:зіІ. Він nраЦЮЄ _ Д nA,:;.n у !П,......і

-

ва'Ги цро найголовніше. У с.воїх - «Стансах», помі­

долий». Справді, в його вф­

пам'ятні і

сказати

при.роди»,

ч:уіцовий,

Се.ртІ'Я Єсеніна часто нази­

його

все-таки

вець

•вають олівцем Ірідної ПРИ!РО­ ди, співцем <<рлзанс;кшt раз­

[Jере•читував

'«в

Єсеніна, що він тІльки «СІПі­

літератури.

і

тримають

тварин».

начарський, Маяковський, Олексій Толстой... Час, цей найсуворіший суддя, пока­ зав, хто був правий. Нині ми говоримо про Єсеніна як про ВеJІИІІЮГО росіЙСЬ'RОГО nоета­ Лі:ри;ка, який внLс д~роrоцІн­ .ІПfЙ вклад у сна рбющю ра­ дЯІНСьної багатонаціональної

би

<<гре­

дУ.М•КУ Горького, Єсенін <<:nерший у російській літера­ ТУіРі тaJR уміло і з таною ши ­ рокою любов'ю лише про

nатріотичні

гаризаторів єсенівських шів виступали Горький,

І\ОІНО­

лІОідина,

ЛИJІИ

ших >>, наділяючи їх людськи­ ми дУ•Мками і почуття.ми. На

творчіс.ть,

замовчуючи або несnрЗІВедли­

во

А

зеленьІх лапах nтичий го.мон

перекручено

його

може

ВЬІШеЛ».

з

22.10 ІС. т.

~о»А Ра:,цян-

ДОМ ' ВДИМЯЄТЬСЯ ВіІІ В ЖИТТЯ 1 НЗ!роду, б

нін ЗаІКLН•ЧИВ 'ТаRИМ іРЯД.КОМ: «Тебе,· о :родИ:На, еложил я пеаню rry•. Не тілЬІКи та nісня, але більшість його віршlІВ і nоем акладені на честь ,рідної Зем.!Jl, РосІї. І ІІ ~письме к жеНЩИІНе~ . і -в <<Rантате», і в «ІПугачеве», і в «ПерсиІДСіRИХ мотивах>>

и щебетню>>. До тварин поет ставиться як до <<братьев наших мень­

вульгарно-соціологіч­

тлумачила

ТЬІ

на•че

поєДІНу.вати

Один

росли­

він

тимне

сnлав!

( . . . . .)

ІІІІРІоА),

ta

що уrверд-

сЬІ<lй tc})atиl .. Пщtьвим воrля-

-

ним

часу.

істоти . Зв·е,р­

клена ,

за

опільним, овіяним

оказати: <<Словно за де,рещ'<>

сторіІНІRу в іст<JІ,рії світової поезії рад.янсl>Rу.

коли

дере.во,

- · розумні

на

люційні .рони і•м'я Єсеніна, ПО/РУЧ з імена.ми Влооа і МаЯІRовсьного, відІкрило но.ву

коЖіНе

серце [Jоета,

його щю.в, його нерви. Вlи бу.в наділений ,рЬдкІсним да­ ром глибоко особисте, ін­

Усі Оарви веселки Звершився

жуhлося в

.........,.

-rJJJiбiпe зро-

зумІ\-н те Rote,

Карt8Іва•. Ро-

(І І І . . . . . . . . 21.88 18~

ROЬI8ta J(OOO·

могЛа Єсев18у

НоЖ€Н ,рящо,к зр.ілих єсенІн­ Сl>RИХ ·віршів прооущений че­

пе.рел!f!Вається

барвами веселки.

З.ИОРІЦ088а

бездумного осnівувача стру­ .моч.ків і тоМІНих nоглядів.

і

м• •ІІРІІА&еІІІІJІ.

CAua

....,.._ сЧас». 11.зе к. т• ......_. с:.с. s dae10:

. м1.цІІ:О'-МІі!ІtQІ»

<<с;кирдьІ

сІ(аеун Ро та

.._. к. •· ••••••~ сРСР s хоке10: •.._.,._.. . tJiocua) - цскл.

Так би Й

'.

..._.. р.ІтеА

м. ЧІІІІМJ.ОнJс•. до

---~

м~ .QOOa . ·=и. · Так би 11 в -

дУ».

L;'· ~=~ІІ

ІU8 ех,...-.

uosy

-JAV

t

SUQ80AUC: T-

tQ.,м

W

11.-. ~ ~··· ,... ~ .

tа.І5

~ р есе ІІІ..-е. •

11"

. ~ Р4;. d•І• apuo•.

16.8 К. .. 6

~~ ва, tede

неви­

'

'~ сМІс-

-

JІКе ае-

ааа uoet'II1ЗIЩUe . .-He

1

ПРОfРАМА. Ц1'

~sливtшоку

'

что

::веу~і ~=:. · f-.:~Jtl . ·_ 1 · •5-~:;о..

досJІІ'-

иепочаnц

"J

І

r:. І . . . . . . • , '

·· -.-~ . .. , · . .,.,..n. ІІаа.. ...... . . .· .·

США. Oait

1•

*

,.

D'П88U, а ЖОІТВjІ

pci!IIU ~

1922-19 23

'

._~

нІJІу .•ОІИІЛОС11 -~ а З&хІ;/СВUt ЄвроВJ

_1•

І на всій його збІрцІ лежить насампере11 вІдбв-

-

У

ток юної безпосередное­ ті» ..• Да.лІ rоворИJІося, що пісні Єсевіва «прямо вІд plлnl, вІд нввв, вt.а сlиокосу», що в вих яскраво вl.Дооражене життя села з його будвямв 1 святами, що вІрші мелодІ.йві 1 ясиравl. сУ Cepria Єсев1ва безсуІІІ8івІІо, маІбу'!ІІ,.., писав крвтвк, щиро вІра·

_, . ,.,,

z

•. J

ао мтп

::::fY І

михл:Х:0W:.І}.~~вичл

IIIIUOU-

сnІачутта сІм'Т та рІА·

. ом аокІА80rо.

.

1--:=~~а~и:~:::::.~~:~.·~=~~r~::::--,-:л;;25~~~л~--~~~~~;~р~:::~.:.~~:~~:::::~а::::Є~оЕЕ:-~~-~1Ёіf. ~~.~~~~ Советов

·

депутатов

Газета

трудящихся

вЬІходит

н.а

І(иевской

ук;раинском

...,..~....",..,.."...,......"....~.

ІНДЕКС

обпасти.

язЬІке.

."......::J"'..,~.."..".

61964.

м.

вул.

БРОВАРИ.

К:иївська,

154.

дента

мІ!Сцевоrо

"

масовоt

ро б оти ,

радІомоВІІення ,- 19-3-18, аідІІ.ІnІв ф отокореспондента - 19 -4-67 .

nромнспо~тІ,

.. Бровар~ька друкарня КиіііськогооблуправЛіння в справах видавництв, nоліграфії і книжкової торгівлі, вул. Киівська, . . .c-.,.~#..:'".r..",.,...,...,.".~..,. ..... ,...;?',-l.,...,.,..."..

,.,.~~..,...,

Обсяr

0,5 форJІ•тУ rазети сПравА•• ·

.. , ....c-,. ... ,., Зам. 4989-11 .120.

,.,..,..,...",....,.... . ,.....,.....,..,........,....,..

~.,.~.,."

164.

#159 1975  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you