Page 1

GУКРАЇНСЬКИЙ МІЛЬИР АІ ПРОЛЕТАРІ ВСІХ к.РАllf, ЄДНАИТЕСf)1

Центральному Комітетові'Компартії України, Президії Верховної Ради Української РСР, -Раді Міністрів Української РСР

.N'2

1~9 ,38IЦ)

СЕРЕДА

т

10 ЖОВТНЯ р.

1073

Центрапьний Номітет НПРС, Президія Верховної Ради СРСР, Рада Міністрів СРСР сердечно поздоровпяють копгоспників, робіт­

2

Ціна

коп.

ників радгоспів, спеціапістів сіпьського господарства і вчених, пра­ ціВНИків сіпьськогосподарських органів, заготівепьних і транспорт­

lіИХ організацій, трудящих міст і робітничих сепищ України, всіх,

РІН

хто активно брав участь у боротьбі за хпіб, з вепикою трудовою перемогою виконанням соціапістичних зобов'язань по продажу

ВИДАННЯ З4-й

державі міпьярда пудів зерна.

Зростання виробництва і продаж державі вперше такої вепикої кІпьності хпіба є вепиким вкпадом у справу успішного виконання

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ, МІСЬКОІ І РАПОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

Директив ХХІУ з'їзду НПРС по розвитку економіки країни і підне-. сенню добробуту радянських пюдеЙ. Досягнуті успіхи є резупьтат самовідданої

праці працівників

ТРУДОВА ПЕРЕМОГА

сіпьського господарства і всіх трудящих України, підсумок вепикої організаторської і попітичної роботи паРТIИНИХ, ПРОфспіпкових j комоомопьських організаЦIИ, радянських

і

господарських органів

••

по ЗДlисненню курсу партії на всемірну інтеНСИфікацію сіпьсько­

ХЛІБОРОБІВ УКРАІНИ

господарського виробництва та підвищення його ефективності. ЦН НПРС, Президія Верховної Ради СРСР і Рада Міністрів СРСР упевнені, що трудівники сіпьського господарства України не заспокояться на досягнутому і своєю напопегпивою працею до­

КОЛГОСПИ І РАДГОСПИ РЕСПУБЛІКИ УСПІШНО ВИКОНАЛИ СОЦІАЛІСТИЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ПО ПРОДАЖУ ДЕРЖАВІ МІЛЬЯРДА ПУДІВ ЗЕРНА

б'ються нових УСlПіхів У розвитку земперобства і тваринництва, з че8ТЮ виконають завдання п'ятирічного пп ану по ВlоІробництву

Трудівники сільського господарства Україии, втілюючи в життя рішеиия ХХІV з'їзду партії,

продажу деРlНиі всіх сіпьськогосподарських продуктів.

борючись за викоиаиия високих соціалістичиих

ЦЕНТРАЛЬНИП

ПРЕЗИДІЯ

РАДА

КОМІТЕТ

ВЕРХОВНОІ

МІНІСТРІВ

КПРС

РАДИ СРСР

СРСР

зобов'язань, добилися великих успіхів у збіль­ шениі виробиицтва зериа. В цьому році иа пло­ щі близько 14 мільйонів гектарів зернових (без кукурудзи) Зібрано по 28,2 цит. з гекта­ ра,

Київському обкому Компартії УкраїНИ, виконкому Київської обласної Ради

виконано.

1973

Продаж

році не менше

1

хпіба державі,

зокрема

міпьярда пудів зерна кукурудзи

та

рису, триває. Нопгоспи і радгоспи вашої обпасті, виконавши народ­ ногосподарський пп ан і с.пціапістичні зобов'язання, засипапи в засі­ ки Батьківщини в рахунок українського міпьярда 586 тис. тонн хпіба. Сердечно поздоровпяємо

копгоспників,

робітників

радгоспів,

,- -1еханізаторів, спеціапістів сіпьського господарства, керівників коп­ го.:пів і радгоспів, партійні, nрофспіпкові і комсомопьські організа­ ції, радянські і сіпьськогосподарські органи, вчених, працівників заготівепьних і транспортних організаціЙ, копективи промиспових підприємств обпасті з визначною трудовою перемогою.

дарства якої здали державі

зерна, Херсонської петровсько'і

. дарські

І ДР у ж Б И Центральний

Номітет

у

вим

цього

переконливим

став

раnьного

дружн і и v

секретаря

СВІдченням •

ВІЗИТ

ЦН

Г

ної партії 1 Радянської держави, бойовий ШЛЯХ партії, про ленін­ ську Програму миру, виробле­ ну ХХІІУ з'їздом НПРС, дружбу радянських народів. (РАТАУ).

Бопгарію. Про

подію

ене-

ня».

Фіпьм ві тво ює атмосферу ви-

І нятково

д

р

тепnого

v

НПРС І прииому,

братерського •

виявленого

газо·

тов~ишеВI

товариша Л. І. Брежнєва в На-' Л. І. Брежнсву керівниками БНП

і урядом республіки, усім бопгар­ Нінокадри зафік­

ським народом. сували

УРОЧИClТу

церемоніЮ

вру­

чення Леонідові Іппічу Брежнєву вищих відзнак Соціапістичної

Бопгарської держави

-

Зопотої

Зірки Героя Народної Респубпіки БоnгарП й ордена Г. Димитрова, мітинг трудящих Софії, на ЯКОМУ

хід

областей.

Досягнуті успіхи

це результат

-

ків, робіТНИКів радгоспів, спеціалістів, усіх трудівників сільського господарства, велико'l політичної та організаторсько'l роботи партІй­ них, профспілкових і комсомольських оргаНі­ зацій, радяиських і господарських органІв.

У боротьбі за великий хлІб третього,

8

вих

підприємств,

будов,

Ця трудова перемога стала можливою зав­

дяки послідовному здійснению виробленої пар­ тією довгочасної програми механізації і хіміза­ ції сільськогосподарського виробництва, мелІо­ рації земель, підвищения матеріальної заінте­ ресованості і морального заохочення працівни­ ків сільського господарства. Тепер на полях республіки триває напруже­

на робота. Колгоспники, робітники

Партійні, радянські

і сільськогосподарські

органи, профспілкові і комсомольські орrаиі­ зації спрямовують зусилля трудівників села на більш повне використання зрослих можли­ востей колгоспів і радгоспів для успішного

здійснення планів дев'ятої п'ятирічки, роблять

усе необхідне, щоб мільярд пудів став у даль­ шому для хліборобів України мінІмальною нормою щорічного продажу зерна державі.

ЗВЕДЕННЯ

1973

року

про хід оранки на зиб у господарствах району за станом на

Калитянська

1973

року

Назви

127,9 118,1 106,6 103,1 98,1 92,8 86,8 84,7 79,8 71,9 47,5 45,9 45,2

62·4 112:0 104,6 28,6 93,6 101,0 34,4

91,7 95,9 39,3 151,7 58,9 53,5

Радгоспи «Літківський» «Требухівський» «Жердівсь.киЙ»

«3аплавний» «Бобрицький» «Гоголівський»

«30РЯ» «Красилівський» «3аворицький» «Плосківський» імені Щорса «8еликодимерський» «Русанівський»

105,8 100,0 92,9 91,6 88.2 83,8 82,2 80,6 79,4 77,9 76,0 60,6 58,3

Птахофабрики

133,2 100,8

Племзавод «Рудня»

85,2 83,2 78,6

96,5

Пухівський племптахо· Калитянська

92,3 80,0

Семиполківська

Бог данівська

40,3

репродуктор

ПухіВСЬКIІЇ! племБогданівська

жовтня

господарств

Птахофабрики

Л. І.· Брежнєв.

8

(в процентах до плану)

Назви

птахорепродуктор

радгоспів

докладають зусиль до того, щоб швидше завер­ шити збирання і продаж державі зерна куку­ рудзи, рису, соняшника, цукрових буряків, картоплі, овочів та інших продуктів сільського господарства. У колгоспах і радгоспах розгор­ иулася боротьба за одержания у 1974 році ви­ соких урожаїв зерна та інших культур.

господарств

Племзавод «Рудня» Семиполківська

авто­

мобільні підрозділи Радянської Армії.

жовтня

«Зоря»

хлібоприймальних

пунктів, автотранспортних господарств,

(в процентах до плану)

Радгоспи «8еликодимерський» «Требухівський» «Плосківський» «3аворицький» «Літківський» імені Щорса «Красилівський» «Бобрицький» «Русанівський» «Гоголівський» «Жердівський» «3апл'авний»

вирі­

AonoMory

шального року п' ятирічки значну трудівникам села подали колективи промисло­

державі господарствами району за станом на

високої

організованості, самовідданої праці колгоспни­

продажу овочів і картоплі

виступипи товариші Т. Живков і

(ТАРС).

ської, Житомирської, Ровенської, волинської, Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської

ЗВЕДЕННЯ про

розповідають про життя і діяль­ ність організатора Номуністич­

розповідає новий тепефіпьм «Вірність - за ,вірність, дружба за дружбу!»,

t>Xвалену ХХІУ з'їздом па~тП. Но-'

тоин

Одеської-

ІІЕРЕСУВНОІ

3 пересувною виставкою Львів­ ського Філіалу Центрального музею В. І. ЛеНіна. 1ї експонати

bTi-1 баченню і системі «Інтербачек-

життя Програму миру,

тис.

ТИС. тонн, Дніпро­

промислового управління Львів­ сько! області ЦИМИ ДНЯМИ з ве­ ЛИКИМ інтересом ознайомилися

НПРС, і показаний по Центрапьному тепе-

його Політбюро послідовно пюють

цю знаменну

1482

тис. тонн,

Робітники Стрийського

РАДА МІНІСТРІВ УКРАІНСЬКОІ РСР

РаДНУ Респубпіку

-

1385

ВИСТАВКИ

шого соціапьно-економічного розвитку нашої краіни.

-

1527

плани і соціалістичиі зобов'язания кол-

МАРШРУТИ

Висповпюємо впевненість, що копгоспними, робітники радгос­ пів, всі ТРУДllщі обпасті під керівництвом партійних організаціЙ успішно завершать поточний сіпьськогосподарClЬКИЙ рік, зробпять все дпя того, щоб в наступному році на основі біпьш повного вико­ ристання резервів, широкого впровадження передового досвіду до­ сягти нових успіхів у збіпьшенні виробництва і продажу державі зерна та інших продуктів сіпьського господарства, внесуть гідний вклад у здійснення розробоеної ХХІУ з'їздом НПРС програми дапь­

.

по

3600

тис. тони, Кіровоградської 1192 тис. тони, Миколаївської 1057 тис. тони, Пол­ тавської 1009 тис. тонн, Харківської1005 тис. тонн. Перевиконали народногоспо-

ських органів.

] м 'ями р у

районів,

1315

і СОЮЗНОго уряду, СQмовідданій праці хпіборобів, всіх трудящих обпасті, вепикій організаторськіЙ і попітичній роботі партійних, ПРОфспіпкових, комсомопьських організаціЙ, радянських і господар­

В

-

пшениці

207

Найбільший вклад в український мільярд внесли хлібороби Запорізької області, госпо­

цію сіпьськогосподарського виробництва, значній допомозі ЦН НПРС

ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОІ РАДИ УРСР

озимої

су.

Досягнуті успіхи стапи можпивими завдяки поспідовному здіЙс· ненню виробпеного нашою партією курсу на всебічну інтеНСИфіка­

ЦЕНТР АЛЬНИП JЮМІТЕТ КОІІПАРТІІ УКРАІНИ

чнслі

ного гектара більш як по 30 центнерів зерна. Висока організованість, чітка і злагоджена ро­ бота мільйонного загону механізаторів, усіх хліборобів республіки дали змогу в стислі стро­ ки зібрати вирощений урожай. Збори республіканського партійно-господ~р­ ського активу, в роБОТі яких брав участь Гене­ ральний секретар ЦК КПРС тов. Л. І., Бреж­ нєв, виражаючи патріотичні прагнення хліборо­ бів республіки, вирішили продати державі не менш як одни мільярд пудів зерна. Взяте зо­ бов'язания успішно виконано. У засіки Бать­ ківщини на 5 жовтня засипано 16756 тис. тонн, або одни мільярд двадцять три мільйони пудів хліба, що на 108 мільйонів пудів більше від народногосподарського плану. Таку велику кількість зерна заготовлено у республіці впер­ ше. Основної продовольчої культури - пше­ ниці надійшло 13,1 млн. тонн. Перевиконано також плани заготівель жита, ячменю, проса. Колгоспи і радгоспи республіки провадять зби­ рання і продаж державі зерна кукурудзи й ри­

Дорогі товариШі! Центрапьний Номітет Номуністичної партії України, Президія Верховної Ради УРСР, Рада Міністрів Українськоі РСР з вепиким задовопенням повіДОМПIlЮТЬ, що зобов'язання трудівнимів України успішно

тому

цнт. Дев'ять областей,

колгоспів і радгоспів одержалн на круг з кож­

депутатів трудящих

по продажу державі в

у

31,9

госпи і радгоспи Кримської, Донецької, Воро­ шиловградської, Київської, Сумської, Чериlгl~­


Політвидав Унраїни

в партійних організаціях

- збірнин «~TH_ раїнсьний мільярд». У його підготовЦі

В\lіщені репортаЖі,

НОМУШСТИ

страції

J У F>ол'Госпі іхІені Остров) СЬІ\ОГО х~rельницы\гоo райо- І , Х:\ІСЛЬІІИЦЬКОЇ

~ Нолгосп заt'шає перше :нісце ~ в районі по збиранню бурп~ І\ів. Перед почаТІ,О}[ [юпання

бурш(їв

І .

пу. До неї увійШЛІІ

І{ОЛГОСПУ СТІЮРНВ

Ції ти:лчасову

про­

в ннизі вірші,

яскраво

нариси, фОТОіmо­

відтворюють

жнивного лану,

Юlагання

ведуть

наполегливу боротьбу за ве­ ЛИI\ИЙ хліб третього. вирі­ шального POI\Y п'ятиріЧI\И. Перед читаче:\\ на весь бога-

сомолець.

Н і

нове, але

в со-

зроблено

:\10ЛОД і

if\

ЦlаліСТИЧНО~ІУ ЮІ а г а !І н і утрюrує бригада Л. hозлової.

ІІа планта­

Цей НОЛЕНТНВ заКЛИl\ав

Підприє~\ство за

-

нороткий

багато

в столицю.

відпочинну

справ. l\Іолодь бере активну участь в озелененні 'ІІіста й

іноді сю!і не приходять, хоч запрошують гостей.

зве'рнула увагу на поліпшення дисципліни. Ії підтримала

~ нери. трантористи, члени CF>["

) m.шів,

шофери, праціВНІ!НИ дільниць. За агрегата-

нати плани вирішального

Ш(іСНі ЮІіни

J інших

1{:;

) Ч.П'. а

їХ H~ БУРЯНОВО\IУ ПОJ~'і Ї v

підбиваlOТЬСЯ

Н.

що

ється

Група

колгоспу,

--

спеціаліСТи

~читеЛі,

-

КО:\IСО\ІОЛЬЦl

них, Любові Белас, това,риші виявили високе довір'я: обрали депутатом і\lісы\її Ради

\

сільсьнї ~

;\епутатів трудящих.

випускають

«Польові листки», <, БЛИСl\ав-

фантах наголосила

З'lагання.

ЛЕКТОРІЇ В СЕЛАХ У селах Нути, Ожидів, Ан­ дріївна, а танош селищі Нрас­ не Бузького району на Львів­

ТЬO:VІУ, вирішальноюу. І НО:\І-

щині з'явились афіші постій­ нодіючих ленторіїв. Вони за­ прошували на

Со:\'lOльЦі хлібозаводу донладають усіх зусиль, щоб до-

трудівнинів ланів

чергове

заняття

на

СТРОКОВО

У постійно діючих сільсьних леюоріях цього району читаються 15 циклів лекцій. Великою популярністю серед

І

радянського

ВСЬОl'О тут працює 71 ню!-

про тор

ЛЮДИ НАШОГО МІСТА

-

в

населених

30

пунктах району.

Вон!! актив­

но винористовуються

~ НА

населення.

ОСНОВІ

ВСЕБІЧНОГО

АНАЛІЗУ

<,Я-про тив

-

волектне,

про

аннету запропонував

никам

колек­

--

\Іене»

автотресту

піДПРИЄСІІlства. Сім повідей одержано нинів. Проведено бічне вивчення підроздіЛів Нізації

і

вироб­

орга­

ЛЯГЛИ

в

основу

розвитну

нолективу.

систеі\!!! машин,

здійс­

нено за останніЙ час. На їх підставі розроблено 90 іншенерних завдань. Еl\ономічний ефею від їх впровадження вже становить понад 10 ти­

\ l

сяч карбованців. У штаТІ тресту - лише один СОЦіолог. Але у нього більш ян триста добрОВіЛЬНИХ помічнинів. На підприємстві створено

рад і бочих

вісім

методичних

постійнодіючих ро­ груп, ЯНі проводять

40

соЦіологічні дослідження і узагальнюють одержані про-

позиції.

(РАТАУ).

• • о

2

стор • •

М.

надійною

запоруною

успіхіВ

хліборобіВ

Унраїни

у

збільшенні

вало­

вих зборіВ зерна. (РАТАУ).

Мино-

рівня та ено-

роботу

і «Номсо-

поста

:\ІОЛЬСЬКОГО прожеюора». Ча-

сто ВИПУСl\алися номери стінгазети. в них висвітлювали досвід передових бригад, нращих робітнинів. У «Нолюч-

ці»

нритинували тих, хто по-

НО~lічної освіти молоді'? Тут діють гурто" «Бесіди

гано відвідує заняття у школі робітничої молоді. Проводи- І

по підвищенню виробничої І\валіфікацїі. Навчається в них більшість І\омсомольців і

l'Il ніде займатися спортом. Та це вина са:l-ШХ комсомольців. Можна ж провести су-

про партію», школа комуНістичної праці, а також шнола

неспілкової молоді.

rM

ство-

реНі У:\ІОВИ для ПіДГОТОВКИ до

занять. В заводсьній

бібліо-

теці є технічна й політична література, підібраний матер.іал для ленцій. Без відриву від виробництва пєнарі С. Мухіна, Л. Напна, інженер технію! безпеки Н. Бондар, началь-

НИН

зміни А. Бреусенно, бух-

галтер Н. Савчун здобувають вищу освіту, двоє ~ на

підготовчих

нурсах,

'Уlає середню освіту.

а решта

Від того, як відпочиває ~!O-

лися рейди раЗО:l-1 з групою народного нонтролю.

ботнин, щоб обладнати спортивний майданчик.

Вони ще

І

не збираються здавати новий

ко\шлеl\С гпо. І ченають, дони на заВОДі буде тренер, ;;ІОВЛЯВ, тоді все налагодиться. У проєюі рішення зборіВ були враховані недоліl\И, про яні говорилося. Але нічого

Нолектив ЛьвІвської нонди­ терсь.!(ої фірми «Світоч» узяв підвищений зустрічний план на 1974 рі1(. При тій же кількості робітників фірма виготовить продукції на 8 мільйонів карбо­ ванЦіВ більше, ніж було наміче­ но планом. Продунтивність цра­ ці зросте на 6 процентів і пере­ вищить запланований поназнин 1975 року. На фото: передОВа робітниця фірми, бригадир комсомольсьно­ \lолодіжної бригади імеНі Ю. Га­ гаріна номсомолна Надія Миронова. Фото В. Песляка. (фОТОХРОНіна РАТАУ).

========::"",) ВИСОКОЮ УРЯДОВОЮ НАГОРОДОЮІ

3

не згадали ні сенретар І\омі-

тету, ні інші виступаючі про ТЮl<іасові й постійні доручення всіх НО'llсомольців.

говорилося

й

про

Не

те, яну

юзн{)му соціа.1істичному змаганні>

Ленінсьному

конанні взятих зобов'язань по збільшенню вироб;ництва і заго-

участь брали члени ВЛНСМ У ВсеСОIOЗIІО'lIУ заліку.

За успіхи, досягнуті у Всесо-

і виявлену трудову доблесть у ви-

НО:\І-

Cel\peTape:\1 НОМітету КО'І'!СО:\lОлу знову обрали Ольгу Стефановсьну.

тівель продуктів тва.ринництва в 3И~IОВИЙ період 1972-1973 ро-

Випуснники училищ назавжди запам'ятають той день, но ли їх урочисто посвячува-

Обрано делегатів на чергову міську І\ОМСОМОЛЬСЬНУ нонфереllцію.

ків YKa30~1 Президії Верховної Ради СРСР н&городжено ордена~ш СРСР

Ці.

Проводяться

тут

зустрі-

СО:\ІОЛЬЦЮІИ 20-30-х

ронів.

ли в робітники.

Організову-

С. ПЕТ РИЧ.

Робітнича честь

-

будівельника. І ось

чекають

руками

проклада­

;китловощ' масиві, у ШКОЛ&Х і закладах

ГРI}мадського

харчу­

вання, на числе:нних піДПРИЄ~I­

25

ТИСЯЧ ЗАМОВЛЕНЬ НА ГОДИНУ

Рік то.НУ У Москві була пу­ Іцена перша в країні електрон­

на СlІсте,иа «Експрес» для про­ дажу квитків на далекі поїзди Київського напрямку. Вона да-

о

ствах

промисловості

І\ОГО

господарства.

вже

і медалями

велику групу

вд:;,ча.

у

ветерана

і

сільсь­

статистичних

і

грошових

розрахунків, а введення різних інфОРА!аційно-довідкових при­ строїв поліпшило обслуговуван_

ЖИТТЯ

Орденом Трудового Червоного Прапора МИРQНЕННО Ганну ДанилІвну доярку радгоспу

-

«Великоде....."

... ---'

шрськиЙ».

НЕСТРОйОВУ Ольгу ЗахаріВllУ

праці.

доярку

радгоспу

«Русанів-

-

сандра Тимофійовича, разом 3

ський».

маііетерністю переЙ~ІаЄ і любов праці, до обраної прОфесії

ПАВЛЕННО Ганну Павлівну доярку радгоспу «Красилівський». ПАРХQМЕННО Марію Григорівну дояр!Sу радгоспу «Лїт­

до

бу діве;lЬ'ника. За

роки

своєї

тру дової діяльності НИМ підго­

ТОВllено понад 100 молодих б удівельників. Трудове :Jавзяття, майстер­

ківський»;

ність і любов до своєї профе­

кий».

---

сії принесли Олександру Тим()­ фїйовичу

заслужену

повагу

і

- уД&рник ко­ муністичної праці, до 100-річ­

'Ія з дня народження В. І. Ле­

ніна нагороджений Ювілейною }lедаЛ;1Ю,

ну

«Відмінник

соціаліс­ тичного змагання Української РСР», має численні Почесні

ПОЛЯНОВУ Поліну Тимофіївну доярку радгоспу «3авориць­ ПРИМАН Галину Володимирів­ - доярку радгоспу «Літків­

ський ». СЛУЦЕННО Любав Пантеліївну

пташницю

ча

П.

ГОЛОВАНЬ,

нівський»_

ХЛЮПНУ

Івана

Івановича

-

Київської

зоотехніка

птаХОфабрики.

ХОДОС

громадськиіі кореспондент.

На фото: Олександр Тимофі­

птахо~

СОЛОВ'Я Дмитра Пантелійови­ - робітника радгоспу «Руса­

головного

грююти.

Київської

~рики.

виборов право носи-

1'1[ значок

-

Євдокію

Д,оярку

Петрівну

-

«Бобриць-

р.адгоспу

кий».

ііович ДемківсьниЙ. Фото автора.

ЦЬОМНУ

СОфію

Іванівну-

доярку Богданівеької птаХОфабри­ На кінець п'ятирічки KBllTKll по .иосковському вузлу прода­ ваТ//АІУТЬСЯ тільки через сuсте­ А/У «Експрес». При повному за­

вантаженні вона зможе АЩТU д//ну.

25

ТIlСЯ'l

квитків

офор­ на го­

(РАТАУ).

ня пасажирів .

НОВЕ

йону:

Мо.ТОДЬ, Яl\а вчиться у Олек­

І жодного

ла Аtoжливість утроє збіЛЬШllТIl продуктивність праці касирів і ,1начно скоротити час на оброб­ ку

разу пе було нарікань на якість виконання робіт. Така

авторитет. Він

лись газові і водопро.відні ма­ гістралі у ·ЖИТ.'10ВИХ будинках па П,10щі Т. Г. Шевченка, на

обслугову­ підвищення

продуюивності праЦі

но-політичного

вич. й.ого

л.іпшешlН умов праці, ВДОСI\О­ вання

КОМСОМОлІ

Не знайти, мабуть, на Бро­ варщині новобудов, де не пра­ цював би Олександр ТЮlофійо­

соціального

Сотні пропозиЦій щодо по· налення

ВИ Б ОРИ

новосели.

перспен­

плану

про

З:;'вждинетеРlIляче

відпочинну

тивного

В

ідей-

уже 21 рік Олександр Тимофі­ йович працює на будовах, вно­ сить і свою частку у набли­ ження радісних днів, ЯКИХ так

тисяч від­ ві.., трудів­ танож все­ діяльності

трудящих, їх запитів. Виснов­ ни, зроблені ІІа підставі цьо­ го,

3 ВІТ И 1

у ('віті

паРТКО\1

автотресту,

праЦі

таку

праЦів­

Криворізького

ничого

підвищення

ЮнаКЮI прийшов Олександр ТЮIОфійович Демківськиіі у Київське спеціалізоване уп­ равління :.М [)21. Баг&то часу спливло з того далекого 1952 PIlKY. Відслужив У лавах Ра­ дянської Армії і повер'нувся у рідниіі колектив, де набув спеціальність. НаЙГРdаннішу

сільсь­

кюш партійПИ:ІІИ організація­ \Ш в ідейно-поліТИЧНО\ІУ ви~ хованні

над­

майстерність

~============================~====~~=======~и~ммик~ ~~CЬK~ ~ласri, в тому числі по БРoQ,варському ра-

шество ленінської націОFlaЛЬ­ ної поліТІІЮІ», «У дружбі на­ рОДів наша сила» Та інші. ІІостійнодіючі ленто р і ї

~ створено

з:ніни

стан чистоти в бригадах. Говорилося на зборах

для

чі з ветеранами праЦі,

креслювалося і в звітній допоВіДі, і у виступах на зборах членів ВЛНСМ.

народУ»,

«ХХІУ з'їзд НПРС

досвід,

Мухіна

заводі

бежі на наступний рік п'ятипід-

начальнин

С.

ЛІОН, 'яка запропонувала створити санпости, нонтролюючі

лодь, залежить настрій, а значить і продуюивність пра-

ріЧI\И. Це неодноразово

леІ{­

ви-

перевиконують з:vrінні завдання при ВИСЩ(ій яко<;ті проДУКЦії, вже нанреслlOJOТЬ ру-

Ції на теми: «НПРС _.- пар­ тія Леніна, бойовий аван­ гард

СОЦіалі-

ЧЮlало :\ІОЛОДИХ спеціалістів

терства».

нористуютьсп

виконати

етичНі зобов'язання 1973-1'0.

те:\lУ:

«Радянсьний Союз держа­ ва непорушної єдності і бра­

слухачів

На цих

V своїй доповіДі на ЗВітно-виборних зборах секретарно мітету IЮ:\IСО:VІОЛУ хлібоза в о Д у а. Стефановсьна. Відповідальність кожного. Відпов.ідальність за стан справ на виробництві. Особливе значення має це у тре-

'

ни». В них розпові..,ається про досвід роботи передови­ l{іВ

номсомольців-передо-

городжена грамотами місьнному НО\lСОМОЛУ. Одній з

вруча­

в eHOHO~Iiцi

hОl!СО'llОлка

ро6шщтва й хараl\тері пр:щі. Що Ж робиться на хлібо-

І

Вlшів до Дня праЦівнина харЧОВUЇ промисловості була на-

ви'\:!Пел.

Агітатори

Бєлас,

щеДро діляться ДОСВЇДО:\І. вже :\ІЮОТЬ своїх учнів.

\ \ '.

добився

найвищих ПОl\азнинів,

Л.

освоїли ПО І,ільна СУ~lіжних професій і

З\lагання. Нолентиву ЗбиРа.ТJЬ- ~ ного агрегату,

ПоліЩУFr,

11. Байда. Вони

ВlД

пі..,СVМI\И

ро-

п'ятирічни. НраЩИ}JИ виробничнинюlИ,

ЯКі ведуть пере;\ н З\lаганНі, вваif\аються М. Левчун, В. Безугла, Р. Ж:vrурин,

заНРl-

\ пила парторг,шізаторів. ВОНН ( 1I дбають про забезпечення без- \ перебійної роботи техніни, ( про УЧОВИ праЦі \'!еханізато- ( ~ Pi~, чіткі . і злагоджені дії \ У кінці І\ОЖНОГО TpY;~OBOГO

баний

у нниз! провелиний

ЮТЬ нультпоходи В нінотеатри, на концерти

вали її, ДОПО:\lагали в будівництві ДОРОГИ. Відбулися

дня

ДY~lI\a -

даЛЬШИJ<

до нолоска і зернини Зібрати вирощений урожай, засипа­ ти в засіки Батьківщини ЯНО:\lОга більше хліба, внести

А от на вечори

території заводу, УПОРЯДКОВУ-

служб,

ходить стануть

прагнуть

норисних

усіх

лаНl\ові

~ ЯНИХ залежить УСПіх справи.

яні

час

:\ІОлодих вироБНИЧНИНіВ пцПРИЄ:V1ства достроково вино-

~ ВСІХ ДОПОМ]ЖНИХ

Лейтмотивом

лістичного

-

бригади. Перше :\Іісце

па,Р, TI\O~,!

група

мільярд.

нів села республіки, нні під прапоро\! Всесоюзного соціа­

На хлібозаводі працює дві I(ЮІСО~IОЛЬСЬ1{Q

\

ш!ртійнv гру­

паРТ1Ина

вагомий вклад в унраїнсьний

хліборобів тирсь.киЙ зріст постають у своїх славних ділах творці народного достатну, герої

самовіддану працю трудівни­

~ ~!еханізованнх ланон. I\О\Ібай­

ВІС]\І,

І

Відповідальність кожного

області з)

'трьо" чвертей БУР5ШОВИХ \ ) плантаЦіЙ уже знято урожай,

цунрових

участь

сти республіни, фотонорес­ пон;(енти РАТ А У.

НА ОСІННЬОМУ ПОЛІ

ну

взяли

Відпі пись'МеННИI\И і журналі­

() ~

Про хліб

тальний ТВір

РЦСIl)'бліКll \

випу­

стив у світ ще один донумен­

Середа,

10

жовтня

ки.

ЧИЖИНА ловича

Олександра

-,директора

Михай­ радгоспу

і"ені Кіров",. ШИННАРЕННО Олександру Анд­ бригадира молочното­ варної фер~fИ радгоспу «30РЯ».

PIIBHY -

1973

року


ДОСТРОКОВО ВИКОНАТИ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ Доярки,

ЗакрІпити успіхи, досягнуті у Всесоюзному соціалістич­ ному змаганні тваринників, миожитн ЇХ - ' таке завдання стоїть перед працівииками ферм Броварщиии. Щоб достро­ ково викоиати річие соціалістичие' зобов'язання, потрібно: В ЖОВТНІ НАДОІТИ ВІД КОЖНО! КОРОВИ 248 КІ­ ЛОГРАМІВ МОЛОКА, ЩО СТАНОВИТИМЕ 4750

ТОНН, ПРОДАТИ йОГО ДЕРЖАВІ 4280 ТОНН. ВИРОБИТИ

М'ЯСА.

ВИРОБИТИ

ІХ ДЕРЖАВІ

І

ПРОДАТИ

ДЕРЖАВІ

12 МІЛЬйОНІВ ШТУК ЯЄЦЬ, ПРОДАТИ 9100 ТИСЯЧ ШТУК

ЗРОСТ1\ЮТЬ Н1\доl МОЛОК1\ Перший рік п'ятиріЧКI! був пал,I'- і жується. Наші тваринники пере­ ЯПШЛl ДЛЯ КО.1ективу тваринників Г.1ЯНУ.111 своє зобов'язання і дали раДГОСIlУ «Жердівськиі'І» зб,ільшен- С.10ВО надоїти в третьому році не НЯ~1 виробництва lllолока. Ного lІа- . 270() кілогра,lів ~ІОлока від коро­

ДОІЛИ i~a фуражну корову 2125 кілограмlВ, що стаllОВИЛО 381 центнер на сто :ектарів сіль.ськогосподарсь!шх УГІДЬ. А.1С таКі показии/(11 аж НІяк не МОГ.1!! заДОВО.1ЬНИТ11 нас.' Вони не відповідали ви-

ВІ!, а 3300, виробити ііого не 566 центнерів, а 759. Вже за дев'ять ,lісяців маємо по 2510 кілограмів на корову, а на сто гектарів -по 525 центнерів. Г!опереду в зма­ ганні йдуть доярки О. П. Носко,

\IOгa~1 часу, зобов'язанням 11<1"1 на дев'яту п'ятирічку.

яка

і П.1а-

має на корову

3571 кілогрю!

'молока, Г. В. Крук - 3058, Г. Н. Щоб прискорити процес нарощу- Климова - 3352, К. А. Кондрате11ваНІІЯ вир.~б11ицтва молока,дирек- 1<0 2920 кілограмів. ЦІЯ І паРТlІ1на організація пор.~али, -Досвід передовиків, загальне насамперед, про те, ~об ПІДlбра- трудове піднесення свідчать, що ти кадри. тва~ин~иКlВ, створити .'!.:я них ВІДПОВІДНІ ку.~ьтур~о-по.:

не тільки завдання, а і нове со­ ціалістичне зобов'язання будуть

БУТОВІ умови, умови для УСПlШНOl ЗО б" ов я. <lНГО. ПОВНІше було запровад'!'ено

виконані достроково Закnадаємо . •, 1 мщну основу і для збільшення виробництва молока і в наступному

l'і'юБОТІІ І ВИКОfl . и"НfIЯ В З ЯТИХ СТIІМУ.1Н

морального

І

матеРlаль-

році.

IІИllі

маємо

на

сто ко­

ного заохочення. Разом з тнм про-

рів 28 нетелів

!lIОВУ базу для громадського

база на стійловий період 19731974 років: заготовлено на корову си.l0СУ 11,5 ТОННИ, сінажу 3,5

довжували створювати міцну кор;

Вже

РIIJllнщтва, по.1/Пшуват!! поголів'я ~lОлочного стада..

Усе це :дал.о н~пога.1ІІ реЗУ.l!ьтаТІІ. ДРУГИI! РІК ПЯТИРІЧКИ. ЗaJШI.:ИЛИ з

ТОННИ, КОРМОВИХ буряків-5 тонн. Щодобовий надій на корову ста­

таКИМIІ показниками. н.аДОIЛИ

на фуражну корову

2355

які поповнять дій­

І!е стадо. CTBdpeHa міцна кормова

тва-

8,4

НОВІІТЬ

Кlлогра-

кілограма.

.

мів ~lОлока і виробили його на сто . Тепер у. нас є на .сто гeKTapl~ гектарів сі.1ьськогосподарсь КИХ СI.1I,ГОС,ПУПД.Ь 25 КОрІВ, а на ](1угідь 503 центнерн. Це відповід- нсщ, п ЯТИР.ІЧКИ буде 30. Отже, ва­ но на 230 кілограмів і 122 центне- лове Вl1ро.бництво молока зр?ста­ ри більше, ніж у 1971 році.

тнме не ТІЛЬКИ за рахунок

Особливо результативна була праця в ШfllУЛIІЙ зимовий період.

роджено СРС.Р.

орденами

і

його зросте ступінь механізації, поліпшаться умови праці, підви­ щиться її продуктивність, що в

наго-

кінцевому

медалями

результаті

але змагання

сприятиме

збільшенню ввробf[ицтва молока і м'яса, зниженню ЇХ собівартості.

. Підсумки Всесоюзного змагаНШI П1дведено,

П. СТРИЖЕУС,

продов-.

ГОЛОtlНИЙ

зоотехнік.

ВИКОНАННЯ ПЛАНУ виробництва і о,Родажу державі продуктів тваринництва птаХІвництва господарствами району за 9 місяців 1973 року

Назви

r ОСІюда РСТВ

Радгоспи «І ІлоскіВСЬКlIЙ»

і \1 е н і Щорса

<3аворицький» «Русанівський» "Жердівський» «Красилівський»

«Jlітківський» «Требухівський» о р я» «Б06рицький»

«3

« І'оголівський» «Заплавний» «ВеЛlIкодимерський» Птахофабрики

t:еМИПО.1Ківська Кuлит'янськз Пухівський П.1ем-

Племзавоll. «Рудня» Богданівська КlІївська і),lені Кірова Центральна дос.1ідна станція

91,7 88,1 87,4 88.3 87,7 88,7 89,7 83,1 89,2 84,4 88,1 78,6

1108 912 672 787 525 695 542 635 630 597 568 392

64,5 38,8 38,0 54,9 20,5 54,2 24,3 53,9 19.9 21,2 29,3 25,7

144,0 142,6 127,2 119,1 137,2 124,1 124,7 111,9 113,3 '104,0 116,0 79,0

182,0 128,0 91,9 159,7 117,6 184,8 84,3 165,0 74,5 88,2 96,4 92,1

1635

85,5

401

35,0

95,4

138,3

ВироБИ'ГlІ ~ третьому році п'яти­ річки 26700 центнерів молока і

3058 2694

91,2 91,2

458 459

69,0 65,1

166 163

181,8 126,6

241,0 124,9

174,6

здати його на продаж 24830-таке зобов'язання ВЗЯШІ тваринники

2681

91,5

16.3

56,4

190

216,5

189,6

158,9

2589 2113

86.6 89,4

371 314

63,5 138,1

177 174 191

173,8 134,5

162,8 149,0 144,0

3250

89,0

226

229,0

216,5 170.2 170,6 103,7

~""""""'''''411_

радго~пу

імені

Щорса.

164,3 129,5

СРСР

181,0 Середа,

10

жовтня

1973

року

назви

Середа €. І. (Пухівський ППР)

Першими виконали річне зо­ бов'язання доярки Г. Ф. Янчук, К. А. Зеленка, Г. І. Петренко, Ф. А: Jlисенко, О. А. Сала й, які вже одержали від кожної закріпленої корови по 3605-3405 кілограмів молока, а до кінця року буде по 4200~4500 кілограмів.

НОВЕ

204,0

Слуценко Л. П. (Київська) Кулигіна €. П. (Київська)

450000

201,9 2·01,0 Бруй М. І. (Київська) 200,6 Середа Г. П. (Пухівський ППР) 199,8 Ла€вська К. В. (Київська) 197,6 JIучина Г. Ф. (Київ'ська) 197,1 Мельниченко Г. І. (Київська) 197,0 Косахівська К А. (Київська) 196,6 Носуленко С. П. (Київська) 196,2 Процайло О. Г. (<<Рудня») 194,0 Буряк Р. М. (Київська) 193,6 Погребовська О. К. (Київська) 193,3 Загура О. Л. (Пухівський ППР) 192,7 Суменко Г. О. (Київська) 192,5, Теплюк М. Г. (Богданівська) 192-,1 Селюк Т. Т. (Богданівська) 191,5 Бобко М. Я. (Богданівська) 186,0 Репетунова Л. О. (Київська) 185,5 Пиндюра С. Г. (Пухівський ППР) 185,0

__w:"""' _ _ _ _ _ _"""_ _' - ' _

до кінця року виробити додаткоВ'о тисяч центнерів молока і прода­ ти його 5200 центнерів. Довести виробництво молока на сто гекта­ рів сільськогосподарських угідь до

6

22705 центнерів.

31014 3112 3110 3103 3101

господарств

На основі підвищених індивіду­ альних зобов'язань цими днями на зборах тваринники дали слово

ки роботи, які свідчать про перші успіхи: вироблено молока 29200 центнерів, а продано державі

о

Пташниці,

муніста Г. І. Маляренка. За дев'ять місяців надоєно від коро­ B~I 2910 кілограмів молока, а до КІнця року матиме 3550.

дев'ять місяців. Підведено підсум­

3115

ПТАJПИИЦЖ

НаJiкращи х результатів добився колектив тваринників бригади ко·

Минуло

року

1973

666 837 734 Бутрим О. Г. (Семиполківська) 736 Батюк Г. М. (Семиполківська) 644 Бігун К. М. (<<Плосківський») 733 ПоБИРilа І(. І. (Семиполківська) З{)85 709 Заболотна М. І. (імені щорса) 8{)9 3085 Бондаренко €. Г. (Калитянська) 751 3080 Шамриленко Г. І. (імені Щорса) 784 3074 Кукшин М. З. (Калитянська) 709 3()74 Какун Т. К. (<<Плосківський») 604 3063 Радченко Н. М. (Калитянська) 716 3061 Кедич Л. Т. (імені Щорса) 790 3060 Касян Р. І. (імені Щорса) 723 3059 Гришко Н. В. (Семиполківська) 771 3058 Крук Г. В. (<<Жердівський» ) 718 3054 Кухта Г. С. (<<Зоря») 814 3048 Дяченко 1'1. М. (<<Красилівський») 670 3025 Горобей Н. Т. (імені Щорса) 362 3024 Кривобок О. І. (імені Юрова) 758 3016 Рогальська Г. Я. (імені Щорса) 741 3010 Рогальська Т. Я. (імені Кірова) 775 3004 Журибіда С. Ф. (<<Требухівський" ) 777 2998 Полякова П. Т. (<<Заворицький») 772 2990 Сойма С. Л. (<<Заворицький») 937 Ковбасинська О. М. (<<Требухівський» ) 2985 2967 709 Купченко В. М. (Семиполківська) 768 2965 Шелест Г. Л. (Калитянська) 444 2962 Сулима д. Г. (Пухівський ППР) 746 2955 Міщенко Г. І. (Калитянська) 679 2952 Добруха Г. Ю. (<<Гоголівський») 701 2949 Іванова Т. І. (Семиполківська) 636 2945 Остапець Н. В. (імені Щорса) 2944 760 Сорока О. Г. (Калитянська) 2943 1407 Юрченко В. П. (<<Русанівський») 748 1938 Ющенко О. В. (<<Русанівський») 720 2927 Г~pдa Г. А. (<<Літківський») 762 2920 КІндратенко К. А. (<<Жердівський» ) 805 2906 ЛОбко Г. І. (<<Красилівський») 518 2900 Коханівська М. Г. (<<Літківський» ) 576 2899 Ренська Н. М, (імені Кірова) 770 2898 Тереня Л. Х. (<<Рудня») 737 2898 Москаленко Г. І. (<<Красилівський») 712 2897 Демчук Н. Ф. (імені Щорса) 649 2893 Жук Т. О. (<<Русанівський») 752 2891 Іванова О. Г. (<<ЗаворицькиіІ») Москаленк(\ О, І. (<<Літківськи!ї») 638 2887 645 2885 Примак Г. В. (<<Літківський» ) 749 2880 Труш М. П. (<<Зоря») 691 2879 Чустіль Г. П. (<<Гоголівський») 687 Логовська М. П. (Семип'олківська) 2878 515 2875 Рог О. Т. (імені Кірова) 637 2874 H~CTep~HKO М. А. ( «Красилівський») 2873 747 Мщк~в!ч К. А. (<<3аворицький») 545 ДрапНІЧ П. І'. (<<Требухівськиil») 2869 ВІтер С. Т. (імені Щорса) 2860 655 2860 634 Сорокалrт П. А. (імені Щорса) 630 2852 Касян М. Г. (імені Щорса)

~~""...:""",~",,,,,~,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,_~~",_,,,_,,,,_~~""

На нові рубежі

РаД[,ОСП-КО~lбінат «Ка.1ИТННСЬКИЙ» імені 50-ріЧЧ1l

о

5863 1486 4205 891 4160 872 4160 860 4080 720 3980 740 3970 832 3962 795 3956 913 3952 795 3935 895 Ка кун О. А. (<<Плосківський») 3914 818 Jlесик Ф. І. (<<ПлоскіВСЬЮIЙ») 3900 826 Булах М. І. (Семиполківська) 3882 ,916 Какун Г. Т. (<<Плосківський») 3860 814 Скрипченко О. Р. (<<П.10сківськиЙ») 3808 761 JIесик О. К. (<<П,10сківськнй») 3790 756 Касян Г. М. (<<Плосківськиї!») 3780 705 Гуща М. К. (Се~lИполківська) 3778 895 Ковпак .Р. Т. (i~leHi Юрова) 3773 389 Лукашенко Г. С. (<<Плосківськиil») 366і 700 Бойправ Н. С. (<<Плосківський») 3668 718 Маринич €. Ф. (<<Плосківський») 3660 746 Строкач Г. А. (<<Плосківський») 3658 667 Янчук Г. Ф. (i:lleHi Щорса) 3647 850' Овчинник О. Г. (<<Плосківськиil») 3635 738 Міщенко €. П. (<<Плосківський») 3614 708 Зеленко К. А. (імені Щорса) 3605 846 Кривець Н. Г. (<<Плосківський») 3605 728 Строкач Г. П. (<<Плосківський») 3601 743 Нос!'о О. П. (<<Жердівський» ) 3571 959 Тотха П. М. (<<Плосківський») 3568 736 Лисенко Ф. А. (імені Щорса) 30534 574 Какун В. А. (<<Плосківський») 3529 603 Строкач М. М. (<<Плосківський») 3515 727 Пстре~ко Г. І. (імені Щорса) 3500 817 Воробиова М. М. (<<Плосківськнй») 3483 715 Сидоренко С. І. (імені Юрова) 3477 607 Логвиненко Г. П. (<<Гоголівський») 3471 833 .f!итвиненко М. К. (імені Кірова) 3464 748 Строкач €. С. (<<Плосківський») 3458 722 МІЩенко К. М. (<<Плосківський») J452 712 Хоменок д. €. (<<ЗаВОРIЩЬКИЙ») 3450 558 Яковенко К. А. (імені Юрова) 3435 765 Коваленко О. П. (імені Кірова) 3434 762 Цьом ка С. І. (Богданівська) 3430 1132 Бондар Н. П. (<<Плосківський») 3427 775 Хоменко В. М. (імені Щорса) 3425 817 Jlитвиненко О. Т. (імені Кірова) 3412 778 Салай О. А. (імені Щорса) .3405 840 Строкач О. А. (<<Плосківський») 3403 707 Швачко К. М. (Калитянська) 3377 854 Корнус В. €. (Калитянська) 3375 878 Климова Г. Н. (<<Жердівський») 3352 835 Коваленко У. М. (Калитянська) 3346 849 Андрусенко В. А. (<<ПлосківськиJi») 3343 668 Гузенко Т. М. (імені Кірова) 3342 745 Якуша Г. П. (імені Кірова) 3339 715 Бруєнк~ С. Т. (імені Кірова) 3334 744 Нечитаило М. Т. (імені Кірова) 3332 740 Литовченко Н. Н. «<Плосківський») 3323 689 Колутницька Г. О. (<<Русанівський») 3322 849 Висоцька Г. З. (Пухівський ППР) 3303 464 Болдовська r. М. (<<Плосківський») 3294 694 Устименкп Г. К. (імені Кірова) 3287 550 Жарик €. О. (імені Кірова) 3262 686 Кучер €. І. (імені Щорса) 3260 553 КУтузова Г. М. (імені Щорса) 3222 760 Ворона О. Н. (імені Що"са) 3215 738 _Борисенко Г. Г. (імені Щорса) 3195 615 Семенчук М. М. (<<Заворицький») 3192 830 Павленко Г. М. (<<Красилівський») 3191 856 Ревенко А. В. (імені Кірова) 3183 547 Ремболович О. Т. (<<Плосківський») 3180 659 Менжега М. Р. (<<Красилівський») 3180 558 Коломієць Н. д. (Семиполківська) 3171 750 Щиголь Р. І. (імені Юрова) 3166 693 Москаленко К. Л. (імені Щорса) 3155 735 Заг ура С. д. (пухівсыї! ППР) 3148 535 Дяченко Г. М. (Семипо.1ківська) 3147 744 Христинченко В. С. (Семнполківська) 3129 742 Корзаченко К. Д. (імені Щорса) 3125 725

'3673 2854 2617 2521 2510 2410 2257 2256 2166 2101 2064 1943

птахорепро­ дуктор

1

У lІаШО~IУ господарстві продов· ЖУЄТhСЯ будівництво тваринниць­ кого комплексу. По закінченню

ку і першому півріччі нинішнього надоїли від кожної корови 1830 кілограмів молока. За високі поКЗЗНІІКИ групу тваринників

П1ДВI1:

щення продук!ивносТl худоби, а ~JбlЛьшеНIІЯ Дll1110ГО стада.

ВКЛЮЧІІВШИСЬ у Всесоюзне соціаліетичне З1\lагання, тваринники в четвертому кварталі минулого ро.

господарств

Бобко М. М. (Семиполківська) Щербина П. П. (<<Плосківський») Осьмак В. С. (<<П.10сківськнЙ») Касян Н. М. (<<П.10сківськиЙ») Кривець М. О. (<<Плосківський») Кривець €. М. (<<Плосківський») І\акун О. М. (<<П.10сківськиЙ») Лесик В. М. (<<Плосківський») Печура Г. Г. (Семиполківська) Фесюк П. М. (<<Плосківський») Остапець Т. І. (Семиполківська)

ТОНН

700

назви

роботи за 9 місяців

Галицька М. Ф. (імені Юрова) Юрченко К. Ф. (<<Русанівський»)

,доврви

ЗАВДАННЯ РАДГОСПІВ І ПТАХОФАБРИН РАЙОНУ НА ЖОВТЕНЬ 1973 РОНУ

Підсумки

1666000 1878000 1540000 439000 2324000 І 5З{)000 1584000 ,1646060 1692000 439000 1612000 1369000 524400 1368000 1164900 1134147 899210 2143000 534100

r-.Jj------__

грошову доплату, що підвищить рентабельність тваринництва. Тваринники взяли підвищені зо­

бов'язання на четвертий рік п'яти­ річки: надоїти на корову 3750 кі­ лограмів молока, довівши вал йо­ го до 38400 центнерів, а на сто гектарів -до 1200 центнерів. Що для цього зроблено і робиться? Добре підготовлено тваринництво до зими: відремонтовано примі­ щення, кормокухню, механізацію на фермах, заготовлено значно більше, ніж планували, кормів для худоби, зокрема € 7100 тонн сило. су, 2405 тонн сінажу, а також по­ трібну кількість інших грубих кор­

1100 центнерів. . Відрадно, що всі три квартали 95 процентів від реалізованого мо-' мів. На сто гектарів маємо по 32 корови при плані 29, а нетелів на лока зараховано першим сортом. сто корів 26. За це, а також

за

продаж

матимемо

ЖИТТЯ

молока

надплановий

значну

М. ГОЛОВАШ, головинй зоотехнік.

()

3

стор.

О


UЕРОЗСУ ДЛИВІСТЬ

ЧЕКАЄМО НОВИХ ЛИСТІВ

АГРЕСОРА

l'~,цАКцIИНА ПОШТА ЗА ВЕРЕСЕНЬ

З вини ізраїльсьних агресо­ рів на Близьному Сході знову РОЗГОl2ілося полум'Я небезпеч­ ного воєнного нонфлінту . І не­

1'ретіі\, вирішальний рік п'ятирічни вступив У сВіЙ завершаль­ ний періо;(. Перший осінній ~lісяць підводить підсу;vIOН літнім

хліборобСЬКЮ1 турбота:vl, восени починають вони дбати про уро­ жай ~lаЙбутніЙ. Звітували про пере;(ОСТaJШій нвартал робіТНИНИ піДПРИЮ1СТВ. ЦіЛКО:vl ЗРОЗУ:vlіло, що про здобутни, про те, що

має ніяних сумнівів у тому, що напад ізраїльсьної вояччини на

хвилює трудов і колективи наЙповн.іше розповідають нам ваші листи, читачі. Ми завжди раді їм. У них, схвильованих, ділових, оперативних, -живий

пульс

часу,

в

НИХ -почуття,

притаманні

ножній ра;(янській людині, ;(ЛЯ яної особисте невіддільне

від

шиття

пе­

всієї \(раїни.

реконаєтеся,

що

-

«П'ятирічну

Перегорніть сторіини нашої газети і ви

таЮі\\!

листам

достроково!»

у

нас

-

завжди

Єгипет і СіріЮ, вчинений G жовтня, був заздалегідь запла­ нований і поволі підготовлений «яструбами» Тель-Авіва_ Протягом нlльнох днів Ізра­

«зелена

їль, ян відомо, неодноразово чинив проти сусідніх арабсьних

вулиця».

під таним девізом трудяться

броварчани. Широ\(о розгорнули ВОНИ З:VІагання за те, щоб ус­ П:ШНО досягти ЦЬОГО, бо та\(ий вже за\(он роботи трудової лю­

-

ДІІНИ: за словом

-

діло. «Справа нашої честі»

держав

тан і назвала

леними

не хвилювати: завдяни ЧЮІ]' приходять успіхи, про велину силу тру;(о­

вого суперництва, ;(ілиться ;(осві;(ЮI своєї роботи. «Справою на­

-

-

говорить пере;(ова ;(ояр\(а,

темпами

:>.шє стати достроно­

ве ЕинонаНIНІ зав;(ань дев'ятої п'ятирічни. Це і буде нашою ТРУ­

заявами,

ДОВnЮ відпові;(;(ю на занЛlШ партії. іти ;(0 нових висот, дО НОВИХ

твердилося,

звершень»

.

виступах

«Іliдвищенню

яності

партіину

-

турботу»

Є. 1'еплюн, старший нонтралер фабрини верхнього дитячого ТРИ­

хотаа:у та «Технічний І,ОНТРОЛЬ у боротьбі за яність»

О. Но­

роїд, іюкенер по технічному навчанню заводу порашнової мета­ лургії. ці листи цінні ТЮІ, щО є ПРlшла;(0~1 для всіх, :,то д.оп~ сує до ГU;Jети, ЯХ і про що треба писати . Вони - анаштичНl, ДІлові, написані зі знанням справи, прониннуті щирим бажанням зробити норисн~ для спільної справи. Ян винонуються плани третьоrn. вирішального рону п'ятиріЧНІ!. Тані інформації, зва­ жаючи н:!. їх важливість, ~1И на:vlагаЄ:\10СЯ виносити

на

сторінну.

.

Нещодавно

жителі

Броварщини святнували

лення від lІімецько-фаШИСТСЬНllХ :загарбників.

вертати

11

першу

Про віД:значення

для

дітей

дента Г. Ме;(веденка,

О.

Діднівсьної,

;(еПУТClта

rPO:'vIa;(CbHOrO

Нняжицьної

нореспон­

сільсьної

Ради

М. Вітер та інших. принрашають наше

життя, в яких

-

щира,

ність за ДОПО:vlОГУ, увагу чи добре слово. Ми намагаємося

дру­

нувати тані листи у газеті. Напринлад, у нашій «НоланЦі чита­

ча» ви :vIогли зустріти лист нант ролера цеху заво;(у холодильни­ нів О. Гун, яка розповіла про Н. О . Пономарчун, з нотрою вона

разом працює. «Материнсьне спасибі» - тан назвала свій лист дО газети житеЛЬНа міста Л. Нривошлин, яна була вдячна вчи­

Хотілося б, щоб подібних листів з ножним днем l\1енш~ло. Ми

_ неопубліновані пересилає:\1О у відповІдні інстанЦії для тер­ мінового вжиття заходів і поті:vl пов і до:'.IЛЯЄМО про НИХ ПИСЬ:vlово або через газету.

Треба відзначити, що все ж нільність ЛІ;'сті~, ~ приходять останнім часом, зменшилася. Зрозуміло, што 1 ОСІНЬ час ве­ линих турбот. Але сього;(ні Ba:vl, друЗі газети, є про що писати.

1'С'\1 багато. Це і TPy,loBi справи ваших нолентивів, і те, ян діє сіJlЬСЬНИЙ нлуб, нн працює :'.Іагазин, про товаришів по робоТІ і І не хвилюйтеся, ЯНЩО

-

що перо ваше не дуже вправне,

одразу

ми завжди

~c

виходить,

раДІ допомогти.

валося

пнтання

наведення

лежного порядку

Нам дороге ваше живе слово, бо без листів ножна газета, сніЛЬ·

у

на­

мІському

ки б. вправних журналІстів у ній не працювало, Існувати не мо­

сквері на площІ Т. Г. Шевчен­

почути, що у газеті. цього рону

ЯК повІдомив редакції начальник районного вІддІлу внутрІшнІх справ Д. Г. Козак,

ка

же. Зараз же йде передплата га зет і журналів. Нам хотілося б

Ba:vl

сподобалося, яну б розмову

хотіли б нродовжити, СІ що, моше, lІе вдалося, чого не вистачає.

Отже, пишіть нам част і ше! СЕРЕДА,

10

Програма ЦТ

9.3~ -

жовтня

(2-11

канаJl)

Програ,," передач. 9.3:; -

ДІІ на КОНІ(ерт майстрів мнстецтв.

12.15 - Те· .,енарис .Директор». 15.15 - Програма передач. 1:і.2() - .Ваш сад». 15.50 Юнонзрис. Iб.ОО - .Юндрат РНЛЄ€В». Навчальна передача з літератури. 17.00 _ Для школярів. .Сн.lьні. СПРl1тні, сміливі». 17.35 _ «Творчість народів світу». 18.00' _ НОВИНИ. 18.10 - .Єні· сеііські зустрічі». 18.50 _ І(ольогюве те-

-

то». (Запоріжжя) . 20.45 _ .Н" добраніч. діТІІ!». 21.0() .- Програма .Час». (М.).

21.ЗО _ Лауреат V Всесоюзного фестивалю телевізійних фільмів . Документальниіі телефільм .Шахтарі». 22.ЗО _

«Старт». 2З.ОО

передач.

-

Вечірні "ОВИ11l1. Про·

Програма КТ (9-11 канаJl) Наша афіша. 18.05 - Екран .,ебачення. Співає вокально·інструмен· студента·заочника. Програма для сту, Ta.1bllllii ансамб.!lЬ «Лайне». 19.00 дентів зага.о1ьнотехнічного факультету . «Москва і москвичі». 19.ЗО - КольоРо' Другиіі курс. Фізика. ,Складання взаве телебаченн". Кубок СрСР з футбо- ємно перпендикулярних КО.,иваиь. Фігу.'Іа. Фінал: .Динамо» (Київ) - .Ара· рн Ліссажу. Механічні хвилі. Типи рат». В перерві _ тираж «Спортлото.. хвиль. Довжина хвилі. Рівняння хвилі». 21.15 _ Інформаційна програма .Час». 19.10 - Оголошення. 19.15 - Телефільм 21.45 _ Прем'єра багатосерійного ху· .у світі npeKp1j,cHoM~ й шаленому». дожнього те.,ефільму .Люди на роз· \9.55 - До Всесоюзного дня працівнидоріжжі». (2 серія). 22.4:; _ Кольорове ків сільського господарства. .Слава телебачення. «Любнтелям оперети». рукам трудівничим •. 20.25 - Художній 23.10 _ Новини. Програма передач. телефільм .Ніч перед світанком». (З сеПрограма УТ (4-й канаJl) рія). 21.25 - .Співає Анатолій І(оро11.00 _ Телевізійні вісті. 11.15 _ Теле- ЛЬОВ». Фільм-концерт. 21.55 - ІнФор·

фільм .Скиби життя». II.З5

_

.Шкіль·

ниЙ екран». Історія для учнів 8 класу. «Французька

буржуазна

революція

ХУІІІ століття у творах видатних мит·

18.00 -

маІ(ійний випуск.День за днем., ЧЕТВЕР, 11 жовтня

Програма

9.30 -

ЦТ (2-А

канаJl)

Програма передач. 9.З5

Ців'. 12.05 - Художній фільм .Костян· вини. 9.45 -

Для школярів.

-

університет

мільйонів

.Між-

народна діяльність І(ПРС по здійсненню рішень ХХІУ з'їзду партії». 19.30

~ Т ле Б а ч е HHS1

І ' r змз

ввечері.

нінеькнй

>. ,О'.,

II(~.

Для шко.1ЯРІВ .• ЧитаЙ·МІ· Художнііі телефільм .Люроздоріжжі». (1 серія). 11.15 -

ВННИ. 9.45 сто». \0.16 -

тованого

загальних зборах працівникІв вІддІлу, де заслухано звіт про

Но-

Кольорове

телебачення.

А. Чехов.

номерах». Прем'єра телевистави. ІнформаціІїна програма .Час».

21.00 _ 21.ЗО -

Прем'єра багатосерійного ху­ дож нього ТС.,сфільму .Люди на роз­ доріжжі». (3 серія). 22.45 - Кольоро· ве телебачення. Спортнвна програма. По закінченні - Новини. Програма lІе· редач.

(4-11 канаJl) 16.0:; - Наша афіша. 16.10 - ВИСТУI1 художньої 81'ітбригади Хустського Будинку культур". (Ужгород). 16.40 -

Вечірні новини.

Програма

18.00 -

Наша

КТ (9-А канаJl)

аqщnа.

18.05 -

студента·заочника. Програма

.Сильні, дентів

Екран

для СТУ-

загальиотехнічного факультету.

та

дІльничного

Інспектора, Збори зобов'язали їх взяти дотримання правопорядку

пІд

посилений

кілька

рейдів

лежного

контроль.

дотримання

порядку

у

в

ЦЬО­

миру для

всіх держав

і народів цього району неМІІС­ лимі без повного визволення ВСіХ онупованих Ізр'!-їлем араб­ сьних територій і забезпечен­ ня занонних прав арабсьного народу Палестини», підкрес­ люється у заяві Радянсьного уряду, яний рішуче засудив за­ гарбницьну політину Ізраїлю і заявив про свою підтримну справедливої справи арабсьних держав, яні ведуть боротьбу проти ізраїльсьної агресії. Про свою солідарність з Єгиптом і Сірією, яні стали об'єнтом ізра­ їльсьного нападу, і громадсьні

заявляють

уряди

багатьох нраїн, від Тель-Авіва розсудну

організації

яні вимагають припинити без­

політину

агресії.

Е. БАСКJ\КОВ, оглядач ТАРС.

иа­

Редактор Є, ФЕДЯИ

сквері.

--'~ ~-~--J3 і J4 .жовтив в :місті Вровараж - ~

!

на центральному І новому ринках (житловий масив) відбудуться RРМАРНИ

ДО ДНЯ

ПРАЦІВНИКІВ

УЧАСТЮ

РАДГОСПlВ,

ФАБРИК,

ПІДПРИЄМСТВ

І! СЬКОГО

~• J

ГlВЛІ

СІЛЬ­

ГОСПОДАРСТВА ЗА

ТА

ПТАХОТОР-

ГРОМАДСЬКОГО

ХАРЧУВАННЯ

СПОЖИВЧОІ

КООПЕРАЦН РАйОНУ,

ДО ПОСЛУГ ПОНУПЦІВ: мислові,

продовольчі,

про­

господарчl

товари, страви української кухні. ПРОСИМО 'ВІДВІДАТИ

ЯРМАРКИ! Правління

райспоживспілки.

!

- - - - . : - - - - - - - - - -____ ,._, ....",..,.... ,, __ ,.;1>_.:>_ ••••• ~ ..t , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . • БРОВАРСЬКОМУ РАйОННОМУ АдміНістрація і профспілкова •

!

13.25 - l(онцерТ. 16.З5 спритні, сміливі». 10.15 - ХудожніА те· Перший курс. Нарисна геометрія. «вза· - Наша афіша. 16.40 - Всесоюзне лефі.1ЬМ .Люди на роздоріжжі». (2 се- ємне положення прямої І площини. t ВУЗЛУ :~В'ЯЮ\У змагання твар"нників .• у тих, хто іде рія). 11.15 Теленарис .Біографія ди· ПереТl1Н прямої і площини, перпендипопереду •. (Донецьк). 16.55 - «Музич· настії» . (Ворошиловград). 11.45 - КО- кулярність, паралеJlьність. Взаємне по· НА РОБОТУ І ННlї екран школяра». (Дніпропетровськ). льорове телебачення. «у світі тварин •. ложення двох площин. Площини, ЩО • 17.30 - _Яблуневий цвіт» . Теленарис 12.45 - Твори С. Рахманінова. 15.15-- перетинаються, взаємно перпеНДИКУJlЯР-: ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ про роботу мічурінців Краснокутського Програ",а передач. 15.20 Кольорове ні, паралельні площини». 19.10 Рек• району Харківської області. (Харків). телебачення. фільм,концерт. 16.00 - лама. Оголошення. 19.ЗО - «Алло, будь • 18.00 - Фільм,концерт .Співає Римма .Природа восени • . Навчальна передача .,а,:ка!». (Телевізійне довідкове бюр6). tt листонош)8 Волкова». 18.ЗО Телефільм .Сторін- з прнроДознавства . 16.15 Навч~льна 19 ..'>0 КІножурнал. 20.00 - Художній ки великої дружби • . 19.00 - . Інформа· передача з зоології. 16.40 - «Російська т~лефільм «Ніч перед світанком •. (4 сеt ційна програма .Вісті». 19.ЗО - Кольо- мова». 17.25 - Для ШКО.1ярів. І(онцерт- РІЯ). 21.15 Фільм,концерт «Пісні ; Адміністрація. t рове телебачення. І(онцерт Московсько- ний зал те.1естудії .• Орля». 18.10 - ІІОРЯ Лученка.. 22.00 - Інформацій· : - : го камерного хору. 20.20 .Спортло. «Очевидне неЙМОВІрне • . 19.00 - Ле- ниl! випуск «День за днем.. , ................................ ~

тнн Заслонов».

Близькому Сході і яннайшвидшого по­

врегулювання

Працівники мІлІції провели де­

Програма УТ

«ТРУДОВІІІЇ flерек~,ик». (Про соціаЛістич­ не змагання колективів Криворізького Центрального і Соколов·СарбаЙського гірничо-збагачувальних комбінаТіВ). (Дніпропетровськ) . 17.20 - Для юнацтва . ,Зустріч з природою». 18.00 - Телефільм .Три етапн піДІЇОМУ». 18.ЗО­ Реклама. ОГО.l0шення. 19.00 - Інформа­ ціііна програ"а «Вісті». 19.40 - В. Ше­ балі". «Приборканн.я непокірної». Ви· става Молдавського театру опери та ба .,ету. (Одеса). в перерві - .На добра ніч, дітиІ., програма .Час». (М.).

22.2.'1 -

роботу штабу доБРОВіЛЬИих на­ дружин

за­

підтверджує ту незапереч- , ну істину, що лінвідація вогни­ ща постійної напруженості І встановлення надійного і гаран­

у ,N'q 139 газети «Нове жит­ тя» вІд 5 вересня ц, р. було надруковано замІтку «Бездог­

родних

рішуче

лою

факти, наведенІ у замітцІ, мали мlсце_ ЗамІтку обговорено на

сквер», у якІй порушу­

яної

му районі на основі рішень ООН і загально визнаних норм міжнародного права. В цих умо­ вах Тель-Авів і вирішив знову нинути зухвалий винлин міжна­ родній громадсьній думці. «Те, що відбувається зараз на Близьному Сході, з усією си­

ПІСЛЯ ВИСТУПУ «НОВОГО ЖИТТЯ»

лядний

учаснинів

літичного

є спеціалізовані :vIашини по боротьбі з траю!атични:\1И ШОНЮ1И, отруєннями, інфарнто ...! міонарду. Наступ на с:\!ерть став,ОДНИ:\! з важливих наПРЯ1\шів наунових ;(осліджень в нашій нраїні. На фото: у відділенні реані:\!ації донтор В_ А, Барський (ліво­ руч) і професор В.О. НеговськиЙ. (Фотохроніна РАТАУ).

не :\lаємо З:\10ГИ на;(рунувати ножен лист, в ЯКО:vlУ йдеться про ті чи іНШі неполадни. Але жоден з них не лишається без уваги

виправи­

агресію на вимагають

професору Негов­

-

заздалегІдь

суджують триваючу ізраїльсьну

зі, Наунасі, ТашнеНТі, Ворнуті, Новонузнецьну та інших містах

телям за допомогу синові. На жаль, зустрічаються в пошті листи, яні винлинають сором за чиюсь душевну черствість, неуважність до людини.

про цінаві фанти.

гато

CbHO:'vIY, лінарям СмиреНСЬНіЙ, Литвинову, Євстратову, Дембров­ сьній, фельдшеру Нозлову, MeACeCTpa:vl Петеліній, Носовій, Вох­ ",І' яновій. СпецІальні центри 3 ПРОфілактини і лінування важного шану і теР:vlінальних станів організовані більш ян У 80 містах Радян, ського Союзу. При станЦіЯХ ШВИДКОЇ допо:\юги в Ленінграді, Ри­

сердечна в;(яч­

агресор

ме з вини роботи XXVIII сесії Генеральної Асамблеї ООН, ба­

писала: «Червоноар­

тин Черепанов дянував своїм рятівнинам

Завжди приємно читати листи, яні розповідають про людей, що

рону газета «Правда»

нападу

Словом,

нове й те, що чергову воєнну авантюру Ізраїлю розпочато са­

репанов помер ... Через три хвилини 30 сенунд бригада В . О. Не­ говсьного заходилася оживляти Черепанова ... Процес вмирання було зупинено життя почало повертатися ... ». . А 3-го ГРУіДНЯ 1965 рону газета «Советсная Россия» опуБЛі­ кувала статтю «Двадцять один рін після смерті». Солдат Вален­

ВеЛИНОДЮlерсьної сільсьної Ради Г. Нарандюн, завідуючої

бібліоте({ою

1944

арабські до

ти свої розбійницьНI дії. Треба гадати, що не випад- '

С:\1ерть.

вересня

голосліВНО

нібито

«готуються

намагався

:\[іЄЦЬ Н-сьного стрілецьного полну Валентин Черепанов дістав сильне ос\(олнове поранення стегна. Через деяний час припини­ лась діяльність серця . Зупинилось Аихання. Рсфленсів He:vla. Че­

30-РIЧЧЯ визво­

цього велиного свята розповіли листи заступника голови вин он­

HO:vlY

концентрува­

яних

на Ізраїль».

Моснва. У фонд миру надійшов гонорар за ннигу «Непрюшй :\[асаж серця і енспіраторне штучне ;(ихання». Ця ннига написа­ на лауреата:'>! Державних преМіЙ, члеНО~1-нореспондентом АМІ-Т СРСР ВОЛО;(ЮШРО:\І О.1Jенсандровичем Неговсьню!. В. О. Неговсьний щс 1936 рону організував у Моснві лабора, І торію енспеРЮlснтальної Фізіології по оживленню організму. У вивча­ І Цій лабораторії, яну професор очолює і зараз, донладно ють патоФізіологічні заноно:\!ірності процесів вмирання і ожив­ лення, розробляють способи, що дозволяють заТРИ:vlувати і ві;(­

нів, що прихо;(ять доре;(анЦії. О;(ну з важливих те}! порушують

своїх

в

держави

ПОЧУТТЯ:\1 справжніх господарів прониннуті і листи робітни­

у

що

ЛИСЯ значні армійські з'єднан­ ня Ізраїлю. А офіційні пред­ ставнини Тель-Авіва виступили тоді ж з вІдверто брехливими

1JY трудіВНИЦН порушує питаннп, які не :\lОжуть

ш()ї честі,

провонації,

розвідувальні цілі.

Водночас на лініях припинення вогню з Єгиптом і Сірією поси­

свНі ВИСТУП у нашій газеті доярна радгоспу «Плоснівсьний» Г Стронач. Певно, він привернув увагу багатьох з вас. У ньопро те,

збройні

мla:ли ЛВНО

!

8

організація Броварського КОМ­ бінату побутового обслугову­ вання глибоко сумують з при­ воду передчасної смерті робітника

взуттєвого

ательє

ГОЛЕНКА Петра Васильовича вислов,'ІЮЮТЬ щире

сім'ї і

рідним

співчуття

покійного.

І'О :о::::~:~:и~~:.н:~~:::~:::::7:;::о:::-I- :::~~:C::·~--~\-~;~T~;~~;: p~~;~;;~-:;;~;;~;;;:~~~~;;~~;;~,.I~~~.З:;;~:~;~~І ....

Совета депутатов ТРУДJlЩИХСИ

і?"Іgg.,.,

Киевской оБJlасти.

.....-. ..

м.

БРОВАРИ,

вул, І(иївська, 154,

....

дента

"МІсцевого

раДІОмовлення

-

19-З-18.

маСОВОІ роботи, фотокореспондента - 19·4-67.

вІДДІЛІВ

........ #ooIJ7,. ... ,.,,..g#,,QotC"...,...:+~ оІ",,. -~ , . # . . . . . ~..,...,.."OiIIO"y;;J">...,.cO"g,.,q,.#oI'>w:"~.:J"'~~~ . " ........ ., _ .. DfloB8PCloK8 друкарки. Киівськоі області, вул. Киівська, 154. Телефон - 19-4-57.

промнсловості,

вІвторок

сере

~'ятницю і СУБО~~'.

-~~ ' 6 " . . . . ' . . . . ~ .,~ . , •

Зам_

-

4821-9892.

..

#159 1973  
#159 1973  
Advertisement