Page 1

ПРОЛ~ТАРІ ,·ВСІХ КРАІН, ЕДНАRТЕС~!

МІСЬКОГО КОМІТЕТ)' ОРГАН &РОВАРСЬКОГО РАД НАРОДНИХ МІСЬКОІ І РАНОННОІ

17

Гааета вмхоАнть з

*

квітня J9З7 року

*

.м 158 (7651)

~~~

на стверджувати, що

;

житті нашого суспільст-

1 ми стоІмо на рубежі.

НЕонСаЛроАднБ"НхУ.аепуУmВ(lАmГіву

J/

ЧЕРГОВОМУ засі-

но на 81,6 та 31,5 процента. Таке ж становище

данні райвиконкому було заслухано питання

:~~н~:~~~\~іо~~іч:~~~

і з заготівлею картоплі.

«Про орг:;}нізаторську ро­ боту ВИКОНКОМІВ Семи­

Все

ПОЛКіВСЬКОІ та Завориць­ коІ ~ільських Рад народ­ них Депутат~в. адміністра­

Ції

ра~госпу

рольності

1

стемі

марксистсько

лектуальним потенцІалом),

вчора

розпоча~ся

діяльності

ЦК

бистих

підсобних

дарс~ах

осо­

торії

цих

радгоспу

мадян

пун­

задовільно

ється

жу

завдання

населенню

худоби

і

за

впливає

голів'я

і

на

птицІ.

радгоспі <<Семиполківсь­ кий», наприклад, наміти­ лись

позитивні

-збільшенні номаток

поголІ.в'я і

у

сви­

f!арощуванні

·

виробництва

свиней 'для треб і

зміни

молодняка

власних

продажу

по­

сельча­

нам.

Д ЛЕ поруч з

певними

зрушеннями

рі'Вень

ліиня екОІНомlкою•. на.

голові

розглянути

Рад

народних

адмІнІстрацІї

подаJХ:тв,

де­ гос­

розташованих

на тернторії сІл, не від­ повідає сучасним вимо­

гам

по забезпеченню без­

умовного

виконання

зав­

дань, намічених Продо­ вольчою програмою. Так, за

останні

сім

років

кількість худоби в

великої рогатої особистому сек­

торі

Заворичі

сіл

і

Се­

миrюлки

зменшилась

від­

повідно

на

лів,

в

45

тому

і

11 7

числі

го­

корів

на 28 і 100. ПорІ'Вняно з минулим роком за 8 мі­ сяців

ля

нинішнього закуnів-

молока з підсобних гос­

подарств

жителів

сіл

.tеншилась відповідІJо у «Заворицькому• на 20,3 процента, сСемипол.ківсь­ кому• на 8,9 процен­ та. На 31,5 та 138,4 про­ цента

знизилась закупів­

ля м'яса.

Окрім

дальше

робництва

ві

р АПО

молока

в

закупівля

розрахуtНку

на

один двір в Заворичах й Семиполках нижча від се­ редньорайощюго

відповід-

І

.розширення \1И- / 1

притягти

адміністратИіВної

дальності

.до І'

відпові-

І

директора рад- І/ «Заворицький»

В. М. Мазепу за самоус'у-

1

управ-

роз'Іарув81Ння.

передусім

скусійній

завдяки

манері

ведення

пропагандистом,

бажанню і вмtнню рушити людей. Не ням,

буде

перебільшен­

коли

вперше

розво­

скажу,

довелось

пропагандист

про

щось

організація

не

Ад-

дити

день

пе:ршого

таннього

моменту

лен1нська

кім­

чим·ало

Це свІдчить про те, що

покq

що

ється

не

використову­ за

призначен­

вах

тишно,

про лів,

заготІвельно­

цеху,

роннІй

чів тІ

де

встановле­

преси, линув

шум,

у

вести

що в

ладнання,

лий

слуха­

цеху

час

стоїть

не

та особне-

чик

Михайло

роботи у О. Підгай-

заступиику

Семиnолківсько-

бистих

підсобних

осо-

госпо-

життя цеху,

j

1 11 11

та

зварювальник

тому.

ція

Ва­

заводу,

дозволить набуті

адміністра-

справи

партійна

слуха ЧІ В-

половина

закупівлі у населення лишків цродуктів тварин-

ництва і рослинництва; використо-

що

Це

реалізувати знання

в

на

Побував стемі

на

заняттях

партійного

в

навчання

на

на

заводі

ня,

де

було

зовано

бу

на

ньому

відділу

пропаганди

агітації

партії,

практицІ.

міського

Н. ГАМАЛІИ.

дискусіями,

ко­

політ-

порошкової

XXVI

за­

фабриці

і

ме­

60-рІч­ Украї-

торговельного

шинобудування з'Ізду

.ма­

імеіІІl КПРС.

верхнього

тячого

трикотажу

і:нших

великих

ничих

колективах.

ди­ та

в

вироб­

М. АНДРІПЧУК.

політклубу

живуть

і

житимуть

у

рах, збудованих ними. На жаль, ці перші

кварти­

заняття

лючими запитаннями. Пропаган-

не

дисти

бо на них прийшла на домобу­ дівному комбінаті половина слу­ хачів, а в ПМК-15 з 15 кому­ нІстІв 8. Правда. в останніх чотири чоловіки були у відпуст­ ці. Але висновки із стану від­ відування треба робити в обох партійних організаціях.

їх

не

уникали,

аудиторією

шукали

а

разом

відповіді

і шляхи розв'язання проблем. Треба віддати належне керів­ никам

політшкІл.

Вони

вміло

ребудови,

до

підготувалися

ни.

правління

добре. І хоч заняття мали про­ йти в формі лекції, вони часто переривалися

водах

міськкому

чле'н

Лип­

рити для молоді на за­

інструктор

няття

І.

Аналогічні

талургії імені чя Радянсьної

рік.

в

П.

клуби планується ство­

КОН­

клу­

Вестиме

«Позиція» ко.

навчальний

nершої

зустрічі

с. КОСМАч:

конкрети­

подияка пrиці.

ма- ~· зовеький і В. Г. Бондарєв

-

занять

програму

з практи~ною роботою будіве­ льників, від яких сьогодні знач­ ною мірою залежить успіх пе­

населенню

господар­

механізму.

вельник1в слухачів економічних шкіл трес­ ту ще нілька лекцІй.

засідан­

15

продаж

організації

Протягом навчального року Ю. Н. Рой­ тенберг має прочитати для броварських бу ді­

Відбулося

буд•. Пропагандисти І. А. ели­

«Броварипромжитло­

формах

конале.нню

алюмінІє­

чення, а також проводити

тресту

зупинив­

прогресивних

ського

буді·ВЄЛЬНИХ

поєднували

заохо-

будівницт­

праці в цій галузі, на тих змінах, які стали­ ся в ній завдяки вдос·

пер­

день

домабудівному комбінаті і пмк­

матеріального

у ви­

на

на

політнавчан­

вувати засоби морального і

ся

на­

перший

орга·нізаційне

конкретні

з

си-

точки

дЄ'І'ально

<<Тепли­

систем.!

СТрукцІй.

---------------------1 . •

часні об'їзди населених пунктів району з метою

широко

власного

тресту

у ня

Климась. занятті прийшли

страції.

ва,

будlвнн­

у

вих

ся до відома па·ртlйної організацІї та адмінІ­

життя. А сталося так

райсnоживсnілці fr А

~рІі) r~;:a'Z~y~~~· ~~~= 11

ува-

Бо його

розповідь ілюструвалася прикладами з

11 11

ди-~1

ректора

з

гою слухачів.

до

СТВОРЕНО ПОЛІТКЛУБ

Шимко

володіти

І

а допомагати

льові

вельного виробництва Держбуду УРСР Ю. Н. Ройтенберг. Лектор ці­ каво розповів про бо-

експлуату­

новичу

«КиІвптахопром•

про зменшення премії за 1

Іва-

шляху

об­

обліку пропозицІй слу­ хачів, я!tl б доводили­

1

було. Лише

як

трива­

· Валерію

нього не

в~алося. не зни­

В. ТУГЛУК.

шому занятті виступив кандидат економічних tІаук, завідуючий сек­ тором науково-дослід­ ного dнституту буді­

Чимало гострих пи­ тань підняли налад­

в. І. Ковтуненко. Плат

го­

хованні особистос1·і.

до.. ..;.Jіен.Ін­

цятехмОІНтаж»

ється.

конспекти.

першого

до

вимог ливості

мість,

-

працю­ дбають

яке

як

себе, так і до слухачів, не нівелювати 'іх свідо­

революційну

е•кономію матеріа­ Іх непокоІть те,

сто­

готовий був до і пропагандист

ну заняття

вчаться творчо,

зити

цтва соціалізму» з такою лекцією перед слухачами груп вироб­

економіч­

дозволив

щ~ред

ського

госпрозрахунку.

Люди вати

без­

не було можливос­

Не нього

госпо-11

клопотання

«Через

перебудову

них знань у молоді ве­ ликий, особливо в умо­

ням. Отже, заняття проходило в робочій кімнат1. Тут було неза­ з

до

вона

в житті. І воно Головне тепер -

на

що

заняття

Y]ll В Н И Ц Т В І

У .;. .,Б

запитань.

.Інтерес

навчання,

відчувалося,

цього

тувалася

бороть­

ничб=Єкономічного

цроводити

ц~:,ого

ПРО НОВЕ

вчання

ната, де можна було б

до

сті продукції, підвищення її якості. Тут же було да­ но порівняння затрат ма­ теріалів на карбованець

не

ло

а

на проблемах,

вивчатимуться

всьому

слу­

'·щркнулась

пІдряд.

зконцентрувавши

люк 15-річний стаж про­ пагандистської роботи, по

загаль­

пер~ходу

пере­

попереднє

року. І хоча в Т. В. Дра­

би за зниження собіварто­

список до ос­

до висновку, що необ­ хідно завести жу.рнал

дарств; -

Тобто

орендний

заняття

йому передали слухачів, які

велиний досвід роботи

mдсобних

го птахорадгоспу

були

ВКЛЮЧИJ!:!іСЯ

на

дарств у Семиполках, під-~/

-

І

ства.

Будинок Лише в

того творчого плану у

ному

розмови,

знай­

mропагандиста

навчання в політосв·Іти.

які

проблем самогd' підприєм­

своє.

І

результатами 1988 році О.

увагу всіх

розмову

русло,

з якими слухали Дралюк, секретаря-

пропагандист

Перше заняття по кур-

клас,

перервно

села;

доліки по дальшому роз-

трестом

ність, Т. В.

хачі в розмову ;:Тр ді, коли

думав

лерій На

ияти

в

ними.

наслідок, слухачІ робили вигляд, що сЛухають, а кожен

уміло

вела

до

висловлює

знали його теми. У робітників виник­

ні по-тужні

- якщо до кінця року не будуть усунуті не-І/

витку

як

свої думки. Хай інколи й дискусійні, але свої. Рас ніше ж рідко можна бу­ ло побачити, щоб ідеоло­ гічний наставник відри­ вався від конспекту. Як

насправді

пропагандист

звичність до таких занять, хоча зацікавленість, уваж-

парторганізації Г. І. Фе­ сенка, який піді{лючився

що

чути,

порІв­

ням від теми, проте. вико­ риставши зацікавленість,

ту.

ди­

же <На заводі не подба­ ли npo навчальний

го

1

ги у вирішенні питань Продовольчої програми жителям

а

товарів

хотілося пропагандис­ Все-таки відчувалася скованість слухачів, не-

· як

ЧЕКАЛО РОЗЧАРУВАННЯ

закупівлі І' лишків сільськогоспод~р- 1 ськоІ продукцІї з осо- . бистих підсобних госnо- / дарств громадян; 1 _ рекомендувати голо- 11

-

того,

система

с1льсь~оІ І

нення вІд роботи по на­ данню практичної допомо­

путатів,

ло

1

питання .цро

які навкурсом

першому занятті чека-

1/

викоюю~у

та

ських

«Нова

І. І

госпу

сіль-

світлотехніч-

Соболевському та М.

органtзаторс·ької роботи виконкомів Заворицької

СемиполківськоІ

літосвіти

Ради народних депутатJв / на черговому зaci};{a.IJHl 1

по­

птахо­

по-

кеп.

3

няно з найбільш розвину­ тими країнами капіталіс­ тичного світу. І хоча це було невеликим відхилен­

мислення в вік» можливо пройшло не зовсім так,

шли можливості відря­

ного заводу, чаються за

Заворицької

відтво­

У

виконання

школи

комсомольської по-

станови ЦК КПРС" і Ра- 1 ди МІ.:Ністрtв СРСР. голо- і

ни;

що пози­

тваринницького

ходом

Мед.ведю оголосити дога-

прода­

тивно

С ЛУХА ЧІВ

"

вам сільвико'Нкомів' П. М.

Зокре­

рення

жна бути певним. що в майбутньому ця кількість буде рівнозначна великій

за безконтрольність

-

молодняка

птиці,

приреченості

Ціна

випущених

nолітичне ядерний

незадо-

вільною;

викону­ по

_

«Семиполківсь- І багато слухачів, проте мо­

визнати

ди з досить високим інте­

економічного і полі­

радгоспу

собних господарствах гро-1

господарств,

ціІ від населення.

у-

різних

І бачив на обличчях людей

кий» по збільшенню виробн~~тва сільгосппродукціl в особистих під-

заку.nlвлі лишків сільсь­ когосподарсь.коІ продук­ ма.

заняттях

1 який веде Тамара :Васи­ «Заворицький• та птахо- 11 лівна Дралюк, хоча і не­

ктів, провели певну робо­ ТУ. по розвитку особистих

підсобних

на

районноУ 11 байдужості,

адмін1страціх

тери­

населених

е раз довод лося

ІdвськоУ сіл.?ських Рад і І' цікаві. На політсемінарі,

госпо­

на

б

Ради вирішив: 1 на Еимушене слухання - роботу виконкомів І' розповідей пропагандиста, Заворицько'і і Семипол- 1j які в більшості були не

громадян».

розташовані

и

*

року

су «Зовнішньоnолітична стратегія КПРС і нове

-

занять

І ки на цих вперше не по­

В ИКОНКОМ

Як В'ідзначив виконком районної Ради, органи на­ V<Щовладдя в Заворичах, Семиполнах, господарст­ ва,

новий

адміністрації І тичного навчання, але тіль

господарств.

КПРС і Ради Міністрів СРСР «Про додатнові за­ ходи по збільшенню ви­ робництва сільськогоспо­ дарсьноІ продукц1І в

Н

ле­

-

де поза-

виконанням ~ навчальний рік.

І вати 1 ми, власних Р шень та 1 шкіл безініціативності 1 без-

«Завориць­

постанови

мінської освіти

безконт-

за

не тільки то­

цівники, службовці ви­ робничого деревообробно­ го об'єднання (тобто лю­

результат

-

І

люються в кра'іні. Все це накладає свій відбиток і

заход1в, розроблених і прийнятих сільвиконкома-

кий» та птахорадгоспу «Сем~полкmський» по ви­

нонаннЇQ

це

систематичноУ

аудиторії.

І/ ширшого розмаху, поглибна роботу ідеологічних бійців, які працюють в сн­

1988

Головне­ виховати особистість му, що в основному це ін­ женерно технічні пра­

IJ

Н А

жовтня

Із першого заняття у cucme.Ati політосвіти------

за

....nродов·ОЛЬ·ЧІИV. ПРОГРАМІ~~~~;~~~~

~

5.

Середа,

11-------1/ 3 упевненістю м о ж­ У BttKOHKO.Ati районної Рада

К О М V Н І СТ И Ч Н О І ПА Р Т J1 )' К РА І Н И, Д 'Е П )' Т А Т ,І В К И І 8 С Ь К О І О Б Л А С Т І

теоретичні

настрій

питання

людей,

якІ

можна

назвати

успішними,

А. волошинкико.


ее о о:.:~ ооо: о о: о~,.,,.,., ооооооооо о ом.о.ооо о о о о о о мооооооооо о о о о о ооооеоо оо о о о о о о о

нове

сторінка.

2

tttoooooo о оо ооо о о о t t t t t ttttt о о о ооо toooo ооо о о t

о ооо о о о о ооое о о о о о о оо ооо оо ооо о о о о о~~

1t

життя

ЖОВТНЯ

5

РОКУ

1988

-+-

:мo~oo,oooo~.мoooooмoooooooooooooooooooooooooмoooooooootooeoooottooooooooooootottttttttttrttoeoeooooteoooooooootatttttttttttttttotooooeeooeooooeooooooooeoooooooo.м,.

Про перспективи і проблеми каймолодшого під­ приємства

нашого

міста

розмовляють

кому

Володимире Івано­ вичу, я був свідком спо­ руджеввя комбІнату те

-

І ЗАПАЛУ

Під час поїздки М. С. Горбачова по Красноярсь­

що

та в •Журавочку• з ко­ чівлею, присвячений Дню захисту

дітей.

Провели

кому краю було виявлено ряд недоліків у роботі ке­ рівних служб і виконав­

також екскурсію школя­ рів до міської друкарні

чих

тощо.

органів.

рянів

Із

уст

прозвучали

сибі­

заклини

до дружної роботи. І за­ співувачем перебудови, ясна

річ,

має

стати

мо­

лодь.

Цими свою

словами

почала

звітну доповідь

сек­

ретар комсомольського бюро цеху Ni! 4 заводу nорошкової

металургП

імені 60-річчя Радянсько'! України Світлана Коло­ дій. На зборах були при­ сутні 25 членів ВЛКСМ із 4~. які входять до первинної органІзаціІ. Да­ лі вона розповіла про ро­

боту свого бюро. Політико - вихо в н и й сектор очолював Олек­ сандр Науменко, пропа­ гандист Леонід Лаnи­

нов.

ВІдвІдуванІсть

· nо­

лІтзанять оцінена 4 ба­ лами . Погано вІдвІдували їх транспортні робітники. Фактично комсомольці

збирались, щоб відnочити,

а не набути потрібних по­ літиІіо-економічних

І

в

«ьому.

вина

перш

знань.

за

все.

пропагандиста,

кликання

якого

-

ти молодь до

nо­

залучи­

активного

життя.

Добросовісно ла

Лариса

відnовідальна

масо13ИЙ мольцІ

працюва­

Герасимчук, за

нульт­

сектор.

Комсо­

регулярно

вІдвІ­

дували театри, клуби, музеї . Організовано прово­ дились поїздки вихІдного

дня.

Про

тивного

ваного

роботу

сектора,

.·~ор­

o"~It>:

Анатолієм

ЄН'д~

ренком, на жаль, багато не скажеш. бо люблять

спорт· в цеху лише кілька

комсомольців. Це Ніна Гоменюк, Світлана Коло­ дій, Лариса Герасимчун, Анатолій Конончук. Не

Комсомольське цеху застосовує матеріального

бюро важелі

заохочення

до тих,

хто бере активну

участь

у

громадському

стан

справ.

Фактично бюро за звітний період не вдалось nідібра­ ти нлючик до більшості комсомольців.

В

виступили

доnовіді

члени

комсо­

мольського бюро Л. Ге­ расимчук, Н. Дуб, А. Фе­ доряка. Вони говорили про роботу в очолюваних ними секторах. І, як не дивно, на зборах не ви­ ступив жоден рядовий спілчанин. Потім бу ло надане сло­ во секретарю комітету

комсомолу заводу Віктору Кудряченку. Він відповів на

nоставлене

запитання:

~Куди йдуть

комсомоль­

ські внески?•. З

повідомленням

про

організацію на Заводі клу­ бу

технічноУ творчості ви­

ступив

заступник

дирек­

тора по роботі з молоддю

Олександр Ляпін. Члени ВЛКСМ дали за­ довільну оцінку _ роботі свого бюро та обрали но­ ве. До його складу ввійш­ ли Світлана Колодій, Юрій Шелест, Лариса Ге­ расимчук, Олександр На­

уменко, Наталія Дуб. Се­ кретарем комсомольсько! організації знову обрано Світлану Колодій. Людмила Бевзенко читала

проект

за­

постанови

зборів. Ось деякі її пунк­ ти. Провести спортивне

свято. рlччю вати

приурочене 70ВЛКСМ, організу­ зустрічі

Велико'!

з

ветерана­

Вітчизняно'і

тру дІвники

ділів

200

інших підроз­ підприємства.

Є серед молоді цеху во­ жаті

середньої

школи

людино

дівництві спортзалу

-

годин на бу­

в

оздоровчого адміністра­

Це Л. Гресь, С. Ко­ бижча. В. Єрко, та робо­

тивно-nобутовому

та

На зборах були присут­ ні секретар партбюро Ана­

N'2 5. з

учнями

nроводилась

не ними. Справжніми во­ жатими стали Ніна Гоме­ нюк та Світлана Колодій. Вони організували три походи вихідного дня •Зи­

мовий ліс•. •Осінній

Так. І це породило багато проблем. Адже всі нІєвих

алюмі­

бу дівельних

кон­

комп­

лексі цеху.

толІй

ник

Ониська та

цеху

началь­

Леонід

нов.

квартири.

Лапи­

На

жаль, у нас вийшло по­ іншому. Але людина жи­ ве не МИ'НУЛИМ, ЙОГО ПО­ а

на

краще

но

другу його

яке

В. І.

-

во­

БІЛИК:

Почну

з

того.

що

перспективи розвитку міс­

та знаходяться у прямій залежності від стабільної роботи нашого комбінату. Адже з кожних десяти квартир вісім повиНІНl зда­

вати ми. А без створення · належних

· ·цІвнинdв ·

умов

для

nра­

на основі цьо­

1

мо ще один будинок го­ тельного типу на 232 квартири та будинок з повнометражними

кварти­

рами,

отрима­

де

житло

216

ють ~в.

дання, це неможливо. То­

вже введені у проектовані. на

му

Л·ені

свої

часом

зусилля

вуємо,

ми

вс!

спрямо­

~асамперед,

на

вирішення житлової проб­ леми працівників комбі­ нату . За рішенням облви­ нонкому нашим працівни­ кам надаються пільги при

постановці на квартирний облік На відміну від практи­ ки.

що

для

постановки

тирну мати

склалася, на

чергу три

коли квар­

необхідно

рони

прописки

у містах Бровари, ІрпІнь та Обухів, у нас же цей термін

скорочено

до

од­

ного року. До речі. в ОбуховІ та Ірпені ство­ рюються будівельно-мон­ тажні управління і там же формуватиметься жит­ ловий фонд. Працюємо над

ми

моделлю

ПІІЦnриємства.

ся

зараз

і

орендного

створюєть­

nроеятно-будівепьний

кооператив,

члени

якого

споруджуватимуть

житло,

садові

гаражі

будиночки,

з наших

конструкцій. У

ВіДПОВіДНОСТі іЗ НОЮ програмою

СОЦіаЛь­ всІ. хто

споруди-

«Будівельник>> з школою, дитячим

садком .

комп­

лексом соціально-побуто­ вих об'єктів у нашому місті.

КОРЕСПОНДЕНТ:

дбали

Я знаю, що ви при­ дитячий садок ...

В.

І. БІЛИК:

-

Так . Дошкільний за­

клад

РАПО

переживав

не кращі свої часи, і охо­ че було прийнято зго­

ду продати його нам. Він бу де перетворений на ди­ тячий комбінат.

Середній вік наших працюючих до 29 років. Багато хлопЦІв перебува-

наших працівни­ Причому, ці об'єкти план, за­ них виді­

кошти.

Ми ·не можемо терпіти сИ!І'уЗJЦ'\ю, коли будівель­ ни,ки

знаходяться

у

лему,

ми

тимемо методи.

використовува­

різні Наші

шляхи та працівни,ки

МаТИ'МУТЬ

МОЖЛИВіСТЬ

вступати

у

вель·ні

кооперативи

одержанням ної позики

житлово-буді­ з

безпроцент­ строком на

років. Думаю, що ба·

15

гатьох заЦІкавить і така nропозиція з доnомо­ гою комбінату спорудити власний будинок з усІма вигодами.

Не будемо нехтувати і таким

ження

шляхом. як споруд­

житла яа

сімейні турботи . Але

пайових

вже

Як

у

І. БІЛИК:

-

Підприємство

гарантувати

плату. ві праці . стає у

зар­

Звичайно, при умо­ високопродуктюзної Цей nроцес зро­ нас стрімко. Ще

не

так

му

виробництвІ

цівники

-140

може

високу

давно. на

основно­

наші

пра­

мали лише карбованців .

130 На

сьогодні ж середньомісяч­ ний заробіток становить

200-250

КОРЕСПОНДЕНТ: - Часто-густо продук­ тивність працІ знаходить­ св у прямій залежиостІ від умов роботи.

В. І .

-

квал іфікованої

боти щун

каси.

В

водій

процесі

В.

М.

запрошував

рів оплачувати

їзд. Через виручки

ро­

Доро­

пасажи­

свІЛ про­

те, що збір був

незначним,

водій

вимушений

був

ча­

Житель м. Києва С. В. Миськевич, який 9 ·верес­

стіше лату,

нагадувати про це викликало

оп­ не­

ня ц. р. був

вдоволення

автобуса

пасажиром

.Nir 11-28

КХМ,

написав про rpyбicn. і не­ тактовну поведінку водія цього автобуса. Лист був надісланий ди­ ректору АТП-13209 Р. Ф. Локтєву. Він nовідомив редакцlІ, що, згідно ін­ струкції про роботу місь­ кого і nриміського автобу­

1

nасажирів.

Адміністрація, партійна. комсомольська та проф­ спілкова організаці'і по­ стійно тримають nід контролем

nитання підви­

бу:ю ба­ Докл ал и

сюди

свою руку і прое к­ тувал ь н ики, будіве л ьни­ ки . І це одна з при ч ин

нестаб іл ьної роботи ком­ бінату в перші місяці іс­ нуван ня. Але на сьогодні у нас склався грамотний колентяв експлуатаційни­ ків . ремонтників. Пода­ ють голос раціоналізато­

ми

до

складу

входимо.

КОРЕСПОНДЕНТ: - Здається, це те об'­ єднання,

де

є

конкурс

на робочі мІс~ця. ,воно иеодноразовнв

В.

І. БІЛИК: Так, так. Наші ко­ леги з Білої Церкви роб­ лять все для того, щоб

-

карбованців.

Пригадується менІ та­ кий характерний випа­ док . Висококваліфікова­ ний робітник М . І. Халь­ метов. який перейшов до нас із заводобу дівного комбінату. запропонував своїм товаришам по

робництва . Наприклад, у насту пному році в цехах бу дут ь встановлені робо­ ти, керовані комп ' ютера­ ми. Вони візьмуть иа се­ бе най більш ва жкі І · од­ ном анітні оп€1\)ац.і.ї . Та к а

технічна

політИ­

ка бу де продовжува1ис я і в майбутньому . Іна кШе бути не може. Адже ми повин нІ забезпечити спо­ рудж ен ня житла до · 80 процєнтlв у Броварах. а

1

також

Інших

пункта х

населених

області

-

ці;вннки

цеху

·нельного

крупнопа­

домобудування .

м·онтаж ники

мають

бітки до

карбован цІв .

сnоруд­

бригаді: «давайте будемо працювати так, щоб і

женні будинків для Обу­ хівського бlохІмзаводу.

коrоfбінату було вигІдно, І заробітна плата була гІд­

сокоІ<'Валlфіковані робіт­ инки ще більше.

засадах. чи.м

Тільки

часом

при

Бородянського

го

найближ­

«Червоно­

екскаватора•.

тресту

с Броварипромн:итлобуд•. Ірпінського мІськвикон-

на

справжнього

а

мужчи­

ни•. Дехто засумнІвався: якщо· й буде високий ви­

робІтон . то . · м овл яв .

•зрІ·

250

-

Ane

ним

живе

не

хлібом

В.

І.

-

У нашом у об 'єднан­

є

БІЛИК:

бази

відпочинк у

лив міс це для спор уджен­

ня ба зи Десн і .

вІдпочинку

тимо,

І останнє. Припус­ когось зацікавила

перспектива, що чекає ко­

лектив в ведалекому май­ бутньому. Чи потрібне вам поповнення? В.

І.

-

Сьогодні в колект\18

БІЛИК:

сантехніків ,

формувальників .

дуктора на водія поклада­

вий інструктаж

же,

гарантуємо

ються

правил

обов'яз­

nеревезення

жирів в

рядку

міського сполучення.

оnлати

проїзду

па-

паса­

автобусах при­

на

КОРЕСПОНДЕНТ:

них

додаткові

на

Чорному та Азовському морях . Назустріч нам пі­ шов райвиконком І виді­

кl·в.

ки. а саме: оrолоwеиня nо­

єди­

людина.

щукам проведено додатко­

стосовно

ви­

КОРЕСПОНДЕНТ:

оного сполучення, nід час

кон­

заро­

опо.ряджувальники ,

роботи

без

міс­

тах Вишн евому . Вишгоро­ д!. Обухові , Яготині , Бо­ .риспол l, Переясл авіХмельницьному, Боярці,.. БородянцІ, Бучі, Славу­ тич.! та інших . Ян і nра­

щення якості обепугову­ вания пасажирів, корект­ ності в сnілкуванні з ни­ ми з боку вод11в та кон­ дукторів. З водієм В. М. Доро­

автобуса

-

перемо­

жець Всесоюзного соцІа­ лісти'ІНого змагання?

ні

лІку

ен\: п. Іу ат а­

цІї обладнання гато поломок.

робнор.

сажирами та ведения об­

БІЛИК:

С кажу вlдверт<>, що

в перші місяці існ у вання комбінату внаслі док не­

В. БЕНДИК,

nic•

до

обов ' яз­

найбл ижчим часом буде­ мо здавати будинки «nід КЛЮЧ >> . А ДЛЯ ЦЬОГО по­ т.рібно багато чого зроби­ ти для переозброєння ви­

роботу ми ходимо 1 дпя того, щоб заробити кош­

В.

своїх

на

що

ти для прожиття. вас із зарплатою?

ставленням

викона н ня ків.

ми мали такі ж самІ ус­ піхи, як і вони. Тому вже

КОРЕСПОНДЕНТ: секрет,

для.А

сьо­

годнІ.

ста­

новищі шевців . що, як ві­ домо, самІ без чобіт . Для того. щоб якнайшвидше вирішити житлову проб­

уявлення

м.и про них, їх майбутніх

Не

т,ворчим

якого

npo

-

сприяння

житлобуд>>.

не

думаємо

най­

білJ>шого

ладнаи,ня працює з біль­ шою вІддачею. Допомага­ ють нам колеги із об'єд­ нання «Білоцерківпобут­

ще

дітей

мож у

ри, і з кожним днем о~

ють у віЦі дорослості, але мають

я

режим

робітникІв працьовитих . з-..

містечна

СЬОГОДНІ І ЗАВТРА

го формування колекти­ ву, здатного вирішувати покладені на нього зав­

останнім

В

цілого

щ,оrо не як дирек­

ПІдп риємства,

гарантувати

ДОМОБУДІВНИЙ:

З вашого директор­ погляду,

роцІ

тор

БРОВАРСЬКИЙ

у

во, вайближче майбутнє Броварського домобудІв­ ного?

чергу .

жуть ,>. Ніхто робит~~ Тому,

там

процентів

Наші інтерв#ю==================

КОРЕСПОНДЕНТ:

-

БІЛИК:

наступному

майбутньому.

ського

попередники

Переконаний, що пройшла пора сnів, не­ обхідно приступати до діла. Хочу нагадати, що до Дня будІвельника бу­ ло заселено сто сімей у будИJН}(у готельного типу, в листопадІ буде завеvше­

сьогоденням,

сподіванням

вашІ

В. І.

метра

завод

й

обІЦЯЛИ ЛЮДJІМ 1КИТJ10 ...

-

МИЛкаМИ,

обговоренні

тись з воІнами-інтернаціо­ напістами, які трудяться на заводі, відпрацювати

таин

але

І. БІЛИК:

пам'ятають

цій п'яти-

Володимире Івано­ вичу, вибачте за скепсис,

житла.

В.

чер­ отрис

-

чекали

на

війни та nраці О. Н. Ан­ фімовим, М. В. Бондарем, В. Ф. Чесиоковим, зустрі­

ж

квадратвого

у

житло

на

КОРЕСПОНДЕНТ:

впливає

гання між службами, діль­ ницями, цехами. Діє в цеху клуб водного туриз­ му «Водник». Але його знову

першо­

го кІJІоuа. Вражали тем­ пи його будІвництва, але й дивувало нехтування об'єктами соцкультпобу­ ту. Як результат, у день пуску не було здано жод­ ного

можуть

реально

рІчЦІ.

струкцій, де проходив монтаж обладнання у це­ хах, а на робітників вже

ми

-

з

зараз

зІ,

мати

житті колективу, й до па­ сивних . Од~tак і цей під­ хід не дуже ефективно

проводяться спортивні зма­

члени

називається

ження

знаходиться

50

.віддаленій перспективі будемо . починати споруд­

дент газети М. ГОМЕНЮК. КОРЕСПОНДЕНТ:

одержимо

до

К·Вартир. Не в такій вже

домобудівного комбінату В. І. БІЛИК та кореспоІf­

БЕЗ ІВІЦІАТВВИ

ми

30

від

директор

ві ще не вистач.ає до 40'!71 роб1ТНИ К('В ріЗ НИХ будіВеЛЬНИХ спеціальностей: опоряджувальннкlв. сто­ монтажни­

ля.рів-теслярlів,

досвідче-'

От­

новоп ри­

булим на домобудівний комбінат 1 житло. і хоро­ ший

заробіток .


-+--

ЖОВТНЯ

5

198R

РОК~

Н0 В е

Ж Й. ТТ Я

сторін!< а.

3

)00000MOOOOOOOOOOOMOOOMMOOOOMOOOOOOOOOOOOOOOOOMOOOOOOOOOOOOOOOt0ttttOOOOOOOtOOOOtOOtOOOOOt88!1000000000000000000000CIOOOOOtttOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOМIOOOOМ\,..~

~Jla)IВ())

БЕВВИХІДНОСТІ, нам

В матеріалі рейдової бригади (див. ~нове ЖИТТЯ>> .N!! 126) ЙШЛОСЯ, зокрема, прQ грубі сані­

людей немає. цього правила

if,- Є Діна Степанівна Баранова, заступник головного бухгалтера управління торгівлі мІськвиконкому. Хто не знає Діну Степанівну! Всі колективи підприємств І організацій, дитсадків і шкіл, які хочуть !Jридбати товари за безготІвковий рахунок, так

чи

інакше

мають

справу

саме

з

нею,

За

тарно-гігІєнІчнІ пору­ шення технологІчного

зберігання ковбасному комбінату

люди­

мало,

вона

самовіддано, рапляється

І

колектив

привчила

спілки

райспожив-

В.

статтю

І.

розглянуто

на

правління

26

серпня

р.

ц.

Правління

визнало

ро­

промкомбінату

по

не

вистачало

.•• »

перше півріччя задовІльною.

ц.

За особисту лінованість і

недисципбезконт-

рольність в збереження

та

низьку ви­ спеЦіаліс­

Ігнорування

поряджень

не­

питаннях кооператив-

ної власності, могливість до тІв

р.

роз­

вищестончих

кооперативних органів директору промкомбІна­ ту М. П. СтрІльцю ого­ лошено

догану.

Вирішено нлопотати перед правлінням обл­ споживспілки про виді­ лення коштІв промкомбІ­ нату для закІІfчення ка­ пІтальних

ремонтів

ко­

товлення ковбасних виро­ бів І збереження коопе­

тельно'І, комунікаЦІй ков­ басного цеху. покрівлі швейного цеху та свино­

ративної

відгодІвельного

забезпеченню

ж, .якщо замінить

Гузенко,

засіданні

боту

трудитися

поважати дисципліну. І все така необхідністьперша

пром­

Як повідомив голова правління райспожив­

управління. Діна Степанівна виховала і випестнла майже всіх нас, аж двадцять сьогоднішніх бухгал­ терів. ПринциповІсть і вимогливість органІчно по­ єднуються в неї Із доброзйчливlстю, загостреним почуттям справедливості. Кожен член колективу знає її доброту. Турбота про кадри ось основна заповідь для члена партбюро, члена групи народного контролю управлІння торгівлІ Д. С. Баранової. Працелюб, яких

цеху

спілки.

рокІв роботи, практично з дня заснування

25

виготовлення І продукції в

процесу

високо­

класним фахівцем і знавцем своєї справи, ною високого обов'я'зку І щирого серця.

будь-кого, допоможе людині у біді. Проте не про­ мовчить вона в конфліктній ситуації. І'і виступи на зборах небагатослівнІ, але завжди переконливі.

плану

виго­

впасностІ

за

пункту.

ації.

Сьогодні у нашої Діни Степанівни день народ­ ження. Ій виповнюється 50 років. У цей святковий день ми вшановує мо ювІляра, зичимо· їй доброго здор')в'я, щастя, довгих плодотворних ронів життя.

За дорученням колективу · Н. СЕМЕНЮЧЕНКО.

~ ВІДПОВІЛИ ВИННІ рали· у...

держави».

В

ньому йшлося про те, що

кладних

це

через

відуючої

недогляд

силадом

r-невсько'І

П.

за­

Да-

та безнонтроль­

ність керівника цього робничого об'єднання

Максименка.

ви­ Л.

Додаткова

перевірна показала, що в нестачі спирту винні й Ін­ ші службові особи під­ приємства.

Пізніше матеріали ~уло передано в нарсуд. Він визначив, що облік спирту вівся неналежно, на підприємствІ навіть не було Інструкції по його зберіганню. Причому Л. Максименко. працюючи з 1982 по 1986 рік дирек­ тором підприємства, відда­ вав

розпорядження

про

його закуnівлю у значно більшій кількості, ніж потрібно було nідприємст­

~

ву на рік.

· Відсутність

належного контролю за роботою бух­ галтерії

призвела

до

то­

.

Мельниченко, до

не

ВЖИВ

ліку

вич

при

здаванні

спирту

на склад у підзвіт Л. Да­ невській не вимагав з неї його оприходування у всіх

ЗаХОАіВ ПО

спирту.

О. Солоух, як головний бухгалтер nІдприємства, теж бу ла зобов' .язана за­ безпечити повний облік товарно - матеріал ь н и х цінностей, слідкувати за

Іх рухом та відпусканням, а

також

дотримуватися

встановлених

правил

про­

ведення інвентаризацій.

Суд

визнав

винуватця­

ми у неналежному обліку спирту Л. Максименка, О. Солоух, М. Берковича, Л. Мел.,ннченка і вирІ­ шив

стягнути

на

користь

Київського обласного ви­ робничого об'єднання «Ки. ївтеплокомуненерго»

з

Л.

Максименка 393 кар­ бованці 41 копІйку, з О. Солоух 255 карбован­ цІв 60 копійок, з А. Мель­ ниченка 228 карбован­

ців 90 копійок. з М. Бер­ ковича 165 крб.

Колишню завідуючу складом П. Даневську не притягнуто

до

відпові·

дальності. В Уі дІях суд не вбачає неналежного

збереженню,

чальник ВМТЗ М. Берко­

виконання

встановленню неббхІдного порядку відпускання і об­

струнцlєю начальник вІд­ ді;JУ матеріально - т~хнІч­

цінностей на ВМТЗ підприКолишній на-

.який

обов'язків начальника ВМТЗ у ЖОВТНі 1983 ро­

виконання

ріальних складах ємства.

Це

основних

необов'язкове

ставлення

до

виконання

вникнути

А.

го, що більше трьох років облік витрат спирту вівся невірно. Через що і ста­ лася його нестача. Згідно з посадовою lн­

нuго забезпечення був зо­ бов'язаний забезпечити облік і збереження мате-

причин.

а

з

ту лише у літрах.

ку,

ся

одну

своїх обов'язків, безвІд­ повідальність, небажання

проведено

Ф. С. Цимбаленка, стало­

звати

го правильний облік, санк­ цІонувавши відпуск спир­

приступив

перевірки старшого конт­ ролера - ревізора Міні­ стерства фінансів УРСР

на­

постачальника,

робничого об'єднання «Ки­ ївтеплокомуненерго>> у 1985- ).986 ронах було інвентаризацію.

ЗВІДКИ беруоrьс.я скар­ ги? Без сумніву можна на­

пізнІше не забезпечив йо-

у центральному снладі ви­

Перевіряючі визначили не­ стачу 264,2 літра спирту. Як свідчили матеріали

у

nокладених

на

неї трудових обов'язків. Нанесення збитку пов'я­ зане з рукції ню,.

відсутністю інстпо прийманщо,

відпускан-

транспортуванню

і

обліку етилового спирту в системі комунального

господарства УРСР. Та­ кож в свій час керів­ ництво уклало

організацією не з нею договір

про повну матеріальну відповідальність, тому в задоволенні позову судо­

вим

рішенням

мовлено.

було

Димитрова,

за

день

від­

в

всіх тих,

суть

справи

від кого прямо

залежить вирішення її в кожній організаці'і, вели­ кій чи малій. І тодІ лю­ ди пишуть скарги. В різ­

Повітря

надзвичайно

газоване,

на,

машин.

прямо

дихати. змінити

Але поки що нічого не мож­

вечора,

коли

нІ інстанції, до газети. І що ж в результаті? Чудо трапляється рідко. Бо ж якщо вже не бу ло того вміння, бажання вникати в чужі турботи, біди, то його ніяка

інстанція не

додасть.

Хіба що після

не

куди

вашоІ

добства.

можна

роз­

вогнища

з

бур'яну, опалого це

рІзного листя.

ввечері,

і

бадилля, Роблять

коли

дим

нічим і

немає

проникає

уважного

розгляду

скарг

з боку відділу комуналь­ ного господарства. Тих скарг, .які надсилаються у відділ через газету. Не

«не

відповідей

такими

ряс­

словами:

буде зроблено»,

«Не­

має можливості•. «Відсут­ нІ засоби і матеріали». У вІдділІ на це скажуть:

«Стоп. Якщо відповідь не

позитивна, то це аЖ ніяк не, означає, що

листа роз­

глянули неуважно•. І ми так думали. Реальність є реальність, з нею треба рахуватися.

Думали так, зокрема, і тоді, коли

одержали від­

повідь на лист-просьбу жителя вулиці Островсь­ кого, броварчаняна М. І. Виноградова. Поки не одержали від Миколи Іва­ новича

повторного

листа.

Однак тут доречно озна­ йомити читача і з листа­ ми, і з відповіддю.

ЛИСТ ПЕРШИН ... «Я lивалід ВеликоУ Віт­ чнзняноІ війин 11 rрупв, держава мені дала авто­

машину «Запорожець•. А ось виїхати в Бровари проблема, особпиво копи пройде дощ.

писати

і

говорити

екологІю,

займатись вом? Яке ж дя

до

люди.

Скільки а

на

ділі

самогубст­ це милосер­

нас.

хворих

і

ді­

тей?

О.

ПАЦИРА,

житель

Броварів.

Від редакції: Важко і боляче

мІськви­

листя,

слІд

не

траву,

заkопувати,

спалювати,

робить

проте

~ко

не

хто.

м<Jк'Да.

присадибПу

ма­

'ділянку

знайти

перегнивши,

ІІастини

на

пере­

добрива.

дороги

по

такий

Пора

чита­

гос­

подарства, куди був на­ правлений мій лист, не відповідь, а формальну, бю~ократичну...., віДписку. Думаю, щоб.. •nорядку­

вати цю иевелk~ку діп.яи-

розбивати

пропозиЦІй, тором

справ,

fiB·

варто

дільничним

б

інспек­

торам: відповідним

бам

сті­

Щодо

внесених

листа.

служ­

проводити

рейди.

притягувати

до

стративної

вІдповІдаЛь-

адміні-

ностІ тих, хто своїми зловмисними діями нано­ сить шкоду здоров'ю лю­

дей.

ТУРБОТА ПРО

групи ВинограДов.' Микола відділу комунального

листи.

відчуження.

вули­

~;~держав з

подібні

вже

ну

ці Островського, де про­ живає ІнвалІд ., війни 11

Іванович. Та

і

ВЕТЕРАНІВ Новим

проявом

піклу­

вання нашої де.ржави про людину працІ стала По­

станова

Ради

Міністрів

СРСР від 13.07. 1988 ро­ ку N2 854 <<Про відміну обмежень при нарахуван­ ні надбавни до пенсії за безперервний стаж робо­

"По суті ВИИJІ8.0.8НОГО•••"

ти

ветеранам

вводиться

ІЦОІS 38СИІІ8Т8

ва дорозі

rps:п.? М. ВИНОГРАДОВ, житель ву лиці Остров­ ського~.

І ВІДПОВІДЬ НА НЬОГО

По

господарства.

сутІ

викладеного

відділ комунальвого го­ сподарства повідомлsє, що длs пішоходів по вулицІ влаштовано пішохідний тротуар. Зробити твер~е uокрнтта вулиці немає мо­ жJІНВостІ •ерез відсутність :sасобів 1 матеріаmв. Головний інженер

Н. СЕРДЮК•. Ну .як не зрозуміти: зробити тверде поиритта вулиці

немає

можливості

через відсутність засобів і матеріалів. Скільки ще в Броварах без нього, твердого

покриття,

лиць.

А

ного

господарства

відділ комуналь­

мільярдер. щодо сутІ все

ж

не

ву­

-

не

Тільки ось викладеного зовсім

зрозумі­

ло. По-перше, тому, що Микола Іванович Виногра­ дов став М. І. Виноградо­ вою. А по-друге... Та про це його ДРУГИИ ЛИСТ.

сЯ звертавеа до вас за порадою,

с.а,

щоб

НfДИ

звернутн­

арабнтв ремонт

ку, де uровулок ·з'єднує­ ться

з

вулицею,

не

тре­

ба багато грошей, а тіль­ кн 2-3 машинИ поби­ то! цегли (відходів будів­ ництва) чи sкоісь ще­ бІнки•.

І

на

закінчення

М.

І.

Виноградов наводить сло­ ва М. С. Горбачова, ска­ зані на зустрічі в ЦК КПРС з керівниками за­ собів масової інформації, ідеолог! чннх установ і творчих спілок: <<Потрібен контроль. Преса повинна контролювати,

стерства

як

мінІ­

розв'язують

со­

цІальнІ питання, як на місцях освоюються В!Іді­

лені кошти для того, щоб людинІ жилось краще•. Безперечно, ми ведемо мову не про міністерства,

а про суть. Про те, що ко­ жен керівник на своєму робочому місцІ повинен

все

зробити,

щоб

людині

жилося краще. Газета, виконуючи свій прямий обов'язок, ставить таке ж пряме

запитання

відділом

і

перед

комунального

господарства:

чи

можна

ж

право

про

року.

цІєю

постано­

на

порядок

двадцяти­

призначення

мадяни.

якІ

мають

одно­

часно двІ умови: безпе­ рервний стаж роботи на QДн.о.му

підприємствІ

не

менше 25 років, а у жі­ нок, які мають дІтей. -

не менше загальний повинен

років, та стаж роботи

20

перевищувати

не­

обхІдний для призначен­ ня пенсії не менше, ніж на 10 років.

Надбавка ся

нараховуєть­

незалежно

працювали службовці

від

того,

робітни,ки і на 1 сІчня

року або піз·ніше чи

1983 нІ.

Громадянам, які мають загальний та безперерв­ ний стаж роботи для на­ рахування

центів но

двадцяти

надбавки,

зве.рнутис~

про­

необхід­

відповідно

до районного чи мІського віддІлу соціального забез­ печення

з

довою

дити біді М. І. Виногра­ дова? Якщо в цьому від­ діл не компетентний, то хто ж? А. КВІТНЕВА.

1989

і виплати державних пен­ сій, будуть мати всІ гро­

вельми

Броварах ті двІ-трн ма­ шини відходів, аби зара­

пер­

процентну надбавку до пенсії по старостІ за без­ перервний стаж роботи, передбачену Положенням

ментами:

місті

яка

"

дІю

ЗгІдно з

все-таки знайти в нашому солідному

праЦІ»,

в

шого січня вою

льного

ось

про

хворі

діти.

працівнюшм мІського вІдділу внутр і ш н І х

вказівок

в 1о- 12 сотоіt.

з десятків. ніє

старі,

маленьні

дума­

місце для ями,.tв якій бн

•Заяву ВиноградовоІ М. І. про благоустрій ву­ лиці Островського роз­ rпануто відділом комуна­

офіційних

ву­

згІдно

Хіба

може бути. пробували пе­ речити самі собі. Вреш­ ті-решт знайшли кІлька

БільшІсть же

б

вивезення по­ сміття, листя, задихалися від

в

хірургічного втручання.

А тепер перейдемо до конкретного. Ніяк не при­ ходили на пам'ять факти

непо­

чому

ти

ючи

поради,

людей

цІ

єш, що буде далІ, коли почнеться масовий листо­ пад. Тоді ж димова заві­ са буде цІлодобовою. І хоча всі знають, що

так

звернутисJІ,

диму

настає

жахом

мі­ що пов­ цим

лячному комітетові не органІзувати (за плату,

при • за­ Від цьо­

дихати, з

на

То

кінця-краю

а

ремонтують.

менІ

дорозІ

Федорова та ін­

кладають

багато

скаржаться

ших

конкому

міськ100муигосп. Я писав лист і в міськкомунгосп, щоб полагодили дорогу, але відповіді немає і до­

Напевно

чекати

на

вия­

питанням.

хоменка, без

комІтет

їм ніхто не надавав новажень займатись

звичайно) бутового щоб не

бур'яни

Я звертавсJІ у райШРБУ, щоб привезли 23 машнии від~одів від бу· дівиицтва будинків. Але мій лист надіслали в

Вуличний

вився безсилим, а в ліції мені вІдповіли,

спадає напруга, щоб можна було менІ, людині похилого віку, хворому, вийти на вулицю. Але з настанням осе­ НІ нове лихо: жителІ вулиць Плеханова, Пар­

творилось

Прошу

за­

нічим

доводиться

все,

рогу

про­

тисячі

задуха.

В ГАЗЕТІ

вказаних

вулицІ живу.

ходять

го

З ПОЧАТКУ РОКУ РЕДАКЦІЯ ОДЕРЖАJІА 2590 ЛИСТІВ, З НИХ 2046 ВИКОРQ:СТАНО

вимІрах,

я

вітру

ЧИТАЧ­ 'ГАЗЕТА­ ЧИТАЧ

може сrюкійно І дохідливо довести Істину, переко­ нати, знайти конкретний вихід з будь-якої ситу­

вересня мину л ого рону у газетІ «Нове жит­ тя» було надрунонано нритичний матеріал «Ук­

По де

будинок навіть чинених вікнах.

Цінують в колективІ рІдкІсне вмІння Діни Степа­ нівни працювати з людьми. НІхто так, як вона, не

30

Займаемося самогубством

або Тільки преси

ШІРФ IIDillilЛШIP!l Всі ми знаємо, що незамінимих Напевне, щасливим винятком з

Читач обурюєтьс

"ФАКТОР

вом

книжкою,

про

тини

такими

доку­

паспортом,

народження

(якщо

це

тру­

свІдоцт­ ди­

потрібно).

Л. СЕНЬКО, старший

кого

Інспеюор мІсь­

.відділу

печення,

соцзабез­


ooooooooooooooooooooeooooooooooooooooooooooooooooooeeooooeeeeooottooooootttttttttteoeotottttttttttttttttttotttootoooooooottttttttttttttttoooooooeooeoeeoooooooooooooooooooooo

нове

життя

ЖОВТНЯ

5

РОКУ

1988

)ttttoooooooooooooooooooooooo~oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooototooeoeotttototooooootttttttteo•tooooeeottttoooottttttttttttttttttttttotoootttttttotoooeooooooooo~"

виступу в Сеулі? - Так. Якщо зуміємо

нірній таблиЦі і на схо­ динку вище. А для цього

ЗДОБУТКИ ОЛЕНИ. НЕМАШКАЛО Олена

Немашкало

-

Jаслужений майс т е р спорту. Лівий крайній гравець. Народилася 25 грудня 1963 року в м. ЛенІнградІ. По закін­ ченні середньої школи переїхала в Київ. Тут ло

одному

сезону

лрове­

ла.в командах «Сnартак~ І <<Автомобіліст>>. Протя­ гом п'яти останнІх сезо­ нІв виступає за СК «По­ лум'я>> (Бровари).

О. Немашкало чем­ nІонка СРСР 1981 року. переможець Ігор доброї волі

І

чемпіонату

свІту

року, а також се­ рії мІжнародних офІЦІй­ них гандбольних турнІ­

1986

рів.

З

року

1986

лістка

входить

гандбо­

до

сила-ду

наЦІональної зб І р н о ї СРСР. У 1987 роцІ виступала за збірну світу в Норве­ гії.

О. Немашкало дентка Київського

жавного ної

Ваш

Інституту

сту­ дер­

фізич­

культури.

Олено, чоловік

знаю, що Олевеандр

гандболіст,

внетупає

за команду майстрІв СКА (Киів) і, як і Ви, бІльшість '!асу проводить у поІздках на тренуваль­ нІ збори та на змагання. Отож чи не виникає у вас у зв'язку з цим сер­ йозних сімейних иепор~ зумІнь? ..

готувалися.

Все робили своїми рука­ ми. Таке вже правило у

nідліткового ля•.

клубу

-··

в

цьому році на базі пт"'~Qрадгоспу << БогданІv~;ь:

НИЙ».

.

·•·

І про с:;вій нлуб адмІні­ стра~я

господарства

лежно

турбується .

на­

Виді­

лено примІщення, виділе­ но ношти на придбання спортивної форми. Інвен­

таря не

І

обладнання.

дивно.

тивне

що

свято

І

Тож

на

Миттю

збіг ли

хвилини

урочис­ Бідириття

футбольного турніру. nам'ятається свято тим,

що

госrем

на

За­ й

ньому

б~ ветвран ниївського «Динамо», ;у-часнин «мат­ чу смертІ» М. М. Гонча­ ренно. Всім надовго за­ пам'ятається його розло­ від.ь про той лоєдинон. На згадну про зустрІч

у

но,

то.

нудьгуємо

звичай­ одне

за

одним. Та що вдІємо.- ко­ ли обоє обрали собі таке

нелегке разом

життя.. .

Отож

,.

і намагаємося дола­

ти будь-які труднощі і хоча б якоюсь дрібницею ощасливити

Скажу бол нас нас

єднає

римо.

одне

одного.

вам так: ганд­ лодружив. Він сьогоднІ

що

так

І

буде

ві­

зав­

жди.

-

І

все-таки,

скільки

кІстяк

це

та

в

Іг­

посильно,

команди

бо

залиша­

ється і готовий до бою. - Як Ви оцІнюєте роль

команди,

тренера

лютІ.

- Кого Ви найголовнішим

в

тому, що сталн провід­ ним гравцем збірноІ кра­

інн,

Коли б не команда, то я, мабуть, .не змогла б. як слІд, себе прояви­ ти на майданчику, не до­ сяг ла б наявних усnіхів у гандболі . За це я без­

-

вдячна

всім

нагороди? Кореянок. як-не-як

вони

муть

рІдних

у

Адже виступати­

стінах.

Як говориться, жит­ тя на місці не стоІть. І рано чи пІзно вастане

-

час

грав­

розпрощатися

болом.

цям. янІ nідтримують мене і в грі, І в житті.

... Багато,

вважаєте коикурен·

том у боротьбі 'за золотІ

олІмпійцем?

межно

вІрим~

з

ганд­

Ви ще не уявляє­

те себе в такІй. ролІ?

дав мені Л.

дуже багато Б. Коган. До

що

речІ,

вІн

Над цим я поки серйозно не замис­

буваєте змогу допом~

лювалася.

Правда,

мене з ЛенІнграда в Ки­ їв, а потІм у Бровари. Крім цього, Леонід Бо­

точно,

тренером

рисович

ВІдколи я висту­ паю за збірну, . то бачи­ мося не більше двох­ трьох місяЦІв на рІн. Цього, звичайно,

них

ховав мене. ПідшлІфував мій характер. І йому спасибі за працю І тер-

часу

в

середньому

тягом року Ви разом? Маєте спілкуватися без гн телеграм?

про­

-

дуже

мало

...

- Та що Гандбол поки нам

поробимо ... що не дає

перепочинку.

дарує ио•і спортивнІ успІхи. СкажІ­ мо, торік СК «Полум's•

-

... 1

вперDІе

посів

четверте

місце в першості СРСР серед колективІв вищоІ лігн. Цікаво, а на бІль­ DІе

може

замахнутнея

- Думаю, що так. Адже четверте місце Mtl вІtбаро.ци не випадково. На мій погляд, ми може­ нинІ

пІднятися

в

тур-

запросив

просто

переви­

Ваш

-

Перше nійською друге -

сом ди

Мабуть,

-

350

Адже

-

вввагорода

Вас

у

разі

при­

бажання.

це стати олім­ чемпіонкою 1 найближчим ча­

nісля

Олімnіа­

хочу стати матtр'ю. для

мене

-

чи

летять ...

роки

Олево,

зізнайтеся: щасли­

вою?

Так. Ось тільки б Іще ВИІ'раТИ турнір В Се­ улі ...

Вів _розмову

ДОЦИН.

!.

зар­

кар­

'!екає

не

спортом

два

Ви себе вважаєте

ВІД РЕДАКЦІІ. Команда гандболl.сток

Ви знаєте,

яка

-

Оста:ниє

Олево, а яким Є заробІток? Як гравець збірноУ

плату в розмірі бованців.

знаю

не найrоловнtше бажання.

сили ...

щомІсяця

занять

вабто.вали

Звичайно, не можу не згадати і тренера збірної країни І. Є. Турчина. Він навчив мене на збо­ рах ефентивно тренува­ тися. Не боятися труд­ нощів, будь-якої роботи. ВІн повірив у моІ мож­ ливостІ. Вселнв у мене додатковІ

що

буду. Донині всі помис­ ли про відхід від актив­

ління.

одержую

наша команда?

мо

саме

радянських завоювала

бронзовІ медалІ. Тож вІ­ таємо Олену з перемогою.

ва

ycпlmнoro

ІІІ

не­

rосподарства.

СіЛЬІВИНОННОМУ. тІ

серйозно.

І

що

ІО П І ФУТБОЛ

спор­

прибули

рівнини

що

тренуваннях

рах.

в

то ножна гандболістка одержить майже по 1О тисяч карбованців та по 2 тисячІ доларів у ва­

ЛІО&ЛЯТL

«Ор­

організованого

На це не вистачає часу ... (Сміється). А як­

на

перемогти.

всім нам. гравцям. додати в старанні

ІІІ

Не~ичайна була та не­ діля ]!ЛЯ юних богданІв­ цІв. 1 чекали вони її з нетер{ІІнням,

-

варто трохи

Хочеться вірити, що танІ заходи будуть не останнІми. А цей пока­

чаренка

зав: юні богданІвЦІ лять футбол.

ника

люб­

М. НІКОЛАЄНКО.

м'яч

Із

юні

футболісти;

«матчу

смертІ•;

BJTABHR

момент грн у матчІ вось-

Колектив

мнкласннків. На фото: із захоплен­ НІІІІ слухають М. М. Гон-

СОННЧВІ

автографом учас­

Фото

М.

зам.

Семннога.

управлІння

гоЛовного

торгІвлІ

бухгалтера

сердечно

БАРАНОВУ

вІтав

Домнlаію

Стефанівну з 50-рІччям вІд дня иародzеИВJІ І бажає міцного здоров'я, щастя а життІ І успІхів у ара­ цІ під мирним голубим небом.

IJt

...

~~~_...~..._.

клу­

бі залишаться м'ячІ з автографом М. М. Гон­ чаренна. А потім він зро­ бив перший удар ло м'я­ чу в матчі 8-А, 8-Б кла­

~

Батьн-!'ВСЬRИй коМ!'лєт, вчнrелі та учні 2-А класу місьної . середньої шноли Н. 5 вИСJІовтоють щире спІв· чуом-я учеии,ці ЛОГВИНОВІЯ OJJi з приводУ передчасної см.еР'І'і

П

мами.

сІв.

Голова

клубу· В. відомив.

А.

турнІру ми,

а

участь

призами,

безплатною

на матч

з

:П!ІИ

П

КІІІееСКОЙ

ВТОРWШ,

С'NІ'РUЮМУ

приводУ

раІ!іопоживспілки

щю,ttавцю

ТЯЖJЮУ

ПЕТ­

втрати

-

Пиnиnович~.

Врова.рсьної

спmtмізоеаиої

момажsо­

раптової сМІІ!ІР'М

ІВАНЕНКА

Івана

С"амсоиовкча.

по­

РеАактер А. ВОЛОІНИНЕИКО.

Советов

народН'ЬІХ

д-епу­

об.піаС'І'И. (На УRР'З'ИНСJЮМ ЯЗЬІКе). P'eAaJ<'I'OP А. ВОЛОШИНЕНКО. Газеом вЬІХХ>дИ'І' с І 7 8ІПІJ)6JМ 1-007 года. ВЬІХО,І:Qа:

з

Дмитра

рідн.нм з приводУ

участю

patto1m0ro

батька

Брова.рсь!ООУ

сп!вчуом-я

~.talil

ПрацівНІИКИ

сН16118А ЖЯз!і!.t ~ бprait Dpoaapclt()гO rородск&IIOMitre'ra КОМ'UУИНСТИ•ЧеСИОЙ ПарТНИ Укра.и:НЬІ,

'1'4'1'0В

ЛідІf

«ДИНаМО~.

н

уНІівермагу

щ~е

енапJІ}Іатац:й.ноІ дІіm.ииці упрІІВІІІіИНІІ ВІІУ'ТР:.Ш!Сх сnрав К'ИЇВСЬІЮГО облВІІ.НОJUСйМУ ВНСJЮВJІЮІО'rЬ щире СПІВЧУ'І'ТЯ

нагород­

грамотами,

горОдекого

~

одинад­

вимпела­

І<И'і'ВСЬКОГО

сМІЕІртtІ

ПереможцІ

будуть

також

РЕНКО

змаганнях

нубнами.

tздкою

1\й

в

команд.

жені

ви:СJІовлює

ОлІйник по-·

що

вІзьмуть

цять

К.Олектн.в

nІдліткового

с.реда,

ПJІ'І'НИЦ<ІІ,

Вро-реІона

суббО'І'а.

друаарНІІ

А.lі.РЄСА РЕДАІ(ЦІJ: 255020, І(нівс~tка область, м. Бровари, ауJІ. Київська, 154. 'rеnефони: редактора - 4-83-76; аастуnниu ре.-.ктора, вІМІІІу nартІАного ЖИТТJІ - 4-04-1}; вІдnоа\,ІІаn~оного сенретарJІ, вІмІпу c\n~oc~oнoro госnодарства "-23-26; вІмІnу nромисповост\ І соцІаn~оних nитан .. · 4-02-12; вІмІnу nист\в І масовоі роеотм 4-04-81; иересnоидента місцевого радІомовпеииJІ - 5-13-tl.

Друк

ІнАекс

др:~--новакиІt

15.965

81285.

офсеоrІІ'ІІЙ.

аркуш.

~r тирІUS

примlрив!Св.

------------------------------------:--------- ---- ~

КНf8СЬІtОГО ебасНІОГО yUpaaвhiiiJI у сnравах ВИДUІНІЩТ'В, J:JiOЛI,rpQфlt І ~оа друи~~<рІd: Klda~~ olnaC'I'•. м. ВІ»РР11, ayn. КІtИІс:ЬІИ. 18-4.

КНИЖНОІЮt

ТОРГ~І.

3а·МОВJІІеНИЯ

]1/9

5285.

..

#158 1988  
Advertisement