Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, €ДНАRТЕСЯ!

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ МІС.ЬКОТ І РАЯОННОТ РАД НАРОДНИХ

* Х! 158 (7239). *

Г83ета виходить з 17 ••вітни 1937 рок)·

К О М У Н І СТ И Ч Н О І П А Р Т 11 У К РА І Н И, ДЕПУТАТІВ КИІВСЬКОJ ОБЛАСТІ

Субота, 4 жовтня 1986 року •

ТРУАОІА

Економити­

1'1 '11 р l ч ки.

ВА ІІІ

зQачить примножувати Ресурсозбережеиия. У дванадцитій

Іде

п'sтнрtчці

н•дПJІано~

центів задовольНJІтн Іх ва рахунок економІJ.

РЦІ'ОСІІJ cwcвl•.

лено

сировини, матерІаліВ та ;енергоресурсіВ ,на 353 тисJІЧІ ·карбованців. По-господарськи викори­ стовують ресурси у цехах .NV.Ni! 4, 5, 14. У п'ято­ му, наприклад, !НайбільшІ рахунки економІІ у

бригади шихтуваяьиикІ.В, JІКу оч~JІЮє М. РезокеН­

де майстром В. СкQробагатько.

за

витрачанням

сировини,

матеріаліВ

обладшіиня на більш ІJІРоrресивне. Цаnрнклад, нова шахтова .піч, монтаж якоі зараз закІнчуєтЬ· св у перлітному цеху

ту, .бУд~ споживати

заводобудівного

газу tка

15

.комбіна­

процентіВ

20

цех працює

за

Шанують· у Jюдсштиві ПМК тресту промИслових підприємств УкооnспіJІКи Михайла Яков-.ча l'ан­

нушу. Адже й справдІ 1у нього с3олотІ руки•. В1н очолює

бригаду

столярів-верстатвнкІ.В, · є

ставиться

якиайсумлІннІше,

На знімку: М. Я.

злободеІDІНх питань,

деться 15 листоnада. nовиннІ стати днt!МИ НаЙВИЩОЇ ПродУКТИВІНО· ст! працІ. Саме цій ме­ тІ пlдrіорядкований нон·

.

до

цих

карбованцІв.

465

безвідпові­

npo

·

·

;

конфереН'цlї. яка відбу­

курс на

·

го

А у радгоспах •Заворицькнй•, •ЖердІвський•. •Пухівський• ІНавіть ІИе розроблені заходи по економному витрачанню жеиню еиерrоємкостІ.

еиергоресурсІв

та

та діловІ •Ідходи

цех;у

ІІВХ

заводах пороІіІковоІ іМеталургІІ іменІ oupi<lu Радв11ськоІ Украіни, світлотехнічному, торговельноrо машнн06удув8ННJІ ІМенІ ХХ І на

v

комбІваті та

ін­

не виконано

завдаННJІ по .виготовленню товарів кародиого спо·

живання з nромислових ІІідходtв. У партійних документах

. ється тиву

уваrа

і

ще раз зверта-

кожнбго трудівника,

J<ожного колек­

на посилеинв режиму

ще

екоиомІУ.

раціопаль·

ке й економне витрачаиня всіх видів

знижеННJІ іх. втрат.

ресурсів.

Сприятимуть успіху

і при­

скорене впроваджеиия ресурсозберІrаючих І без­ вІдходних

технологій,

а . також

стаиНJІ вторинних ресурсів

'І'а

широке

викори­

відходів

вироб­

ництва. Ось сьоrоднtшнє завдаНИJІ керівинків пІд­ приємств,

ви.

М. fАJІЬЧИНСЬКНR, еекретар иарторrааІаа" цІІ paдroeDJ •В...одн­ версWОІЬ.

Вален.тина Ва· ,

реничеН!КО.

У сІ· .роботи

ochlldx

ннцт•о• ІІІІUца'ІІІІ Т. С. r~хова, в. А. Заhука зІбр.- 113 '1'01111 •apтODJd DICJUІ комбаіва та ІЗ

аІд

n.Ідго­

.1'0ІВІКН бурrt;в І ;qJ наіфит · тя кагаrrІ:в

з

молодечим

38ІВЗJІ'ЛІ'ЯМ

ВИКО<Ну1іаJ\И

хлоnці. Серед 'НИХ ос:6бли­ вим старанням вІдЗИачи­ лК'СЛ Валентин Пашкевич.

вадим Бу6nиков, Ba.rit!plй Мацнх.

ОпексІй та·мота.

Нращих

сrrудектlв,

. ди·

рек~ радrоспу нагородм­

ла грошовими премUІми.

моркви.

д. ЧЕРНИШОSА, еuретар

парторrавІза­

цІІ рцrоспу

Імені До­

ку'Іаєва.

їх партійних,

сомольських органІзацій.

профспілкових

Згідно з умовами змагання . розробленн­ ми МЇ{:ЬККОМОМ ЛНСМУ.

участь

в

ньому

мають

контроJUО n)Дсумкlв

немає шення

трудового

циnлІіни.

громадського

'порядку.

Заявна

на

учасrь в змагаюd nо­ винна бути nреДС!l'а.вле­ ·на в м.lськком комсо­ молу. В нЩ вказують­ ся nІдвищені соЦІалl­ стичнl зобов'язання no виконанню

зацдань,

nланових

зростанню

цродоуктимюсті

праці,

Інші цLкав1 сnра.в.и l nо­ чинання бриг~и. · Для. оnеративного

створено

м.іСЬІКий

ставників

пору· дис­

Мільйон тонн сталі

ходом

змагання · ! n~еденням

nраво брати колективи ГІІрОМИСЛОВОСТі, В ЯКИХ виnадкІв трудової

за

Ж.аобІн (Гомельська об­ ласть). ПершвА мІльйон

штаб з пред-

комІІrrе.т18

комсомолу.

тони с.талі виплавлено на БІлоруському металургій· •ному за·воді. який став до

ПІдеумни суn~ництва

лІдводитимуться

черео

ладу в кLІщ! минулої п'я­ тирІчки.. Чітка орга~ВзаЦІя праці. висока диоцимktа

кожнl два днІ. Пере­ можцем змагання бу де визнано колектив, ІІКИ'Й

допомогли

досягне найвищн·х по" казникІа у роботі І про· ду!КТН'ВностІ nраці. Яо· му

день

лективу

. ванНІІ,

мІськоІ зв.ітно-виборноІ

·

допущеttе е

сІ освоєння

проведення

КОМСОМОJJЬСЬ'КОі

молодому

пубпЩІі

'

.КОНфЄ·

рахунку

йшла

правач .

д!У .

уже

nроце­

оового

в

рес-

іlІиробннцтва.

На

елект.росrалеп.ла­

вильноrо

ренцп буде в.ручено ЛІрИз м ·tсьвкому ЛНСМУ стереопро­

ко­

подол·ати вtдсrа-

цеху,

;~е

ювІлейна

про­

мавка,

12

близько

тисяч

ТОНН НадІlЛ&НОВОЇ npoдyl\' ~ТАРС).

плас­

Не навчилися Іх якнайповніше використовува­

деревообробному

к.ращо­

колекmву. який проводитиметься про.тягом niRropa м1ся· ця серед молодіжних формувань.

зни­

ТНJСату?

Через це .в цІJІому по ІІІісту

звання

КОМСОМОЛІ>СЬ.КО·МОЛО·

діжного

Є тут над чим замисяитнся і .виробничникам. Як, наприклад, поясинтн той факт, що завод пластмас -- пtдприєжтво, яке працює за без­ вІдхоДною технологією, иа промис;Jове Звалище Іноді викидає браковану проДукцію литтєвоrо

КПРС,

кІJюграмІв кожноУ коро·

3350

молока вІд

лі овоч\9 комсомолни Ва­ леІПина Рехнюк. ЮлІя

На приз мІськкому ко•сомоау

перш за все иерІвин.кІ.В підпрвемств та госпо­ дарста. Так, .не приділІІють належноі уваrн ·еко­ иомП електроеиерrІІ у радгоспі сГоrолІ.Вськнй•. Під час перевірки ІнспеКЦІєю КиІвськоrо ліВобе­ режного мІжрайоиноrо вІддІлеИІUІ енергонагляду було зареєстровано факти П марнотратства.

дальне ставлеиия

ших.

Рубанка. Вони ВІщповtдно . по

Яременко.

І'ОСІІf ІменІ , ДОІС)"Іаd&. Заrіи сту.-евтІа щ керІа­

тонн

сnраву

rоспрозрвхукком.

А ось приклади, JІКІ ,свідчать

з'Ізду

3480,

Сум.лІюrо. з ентузІаз· мом тwдилися на заготІв·

Фото М. CeмJUІora.

Дні, ЩО ЗаJІИШІfЛИСЯ до міської зв!т.но,вИ'бор· НОЇ ·КОМСОМОЛЬСЬJЮЇ

ти

так,

Ганкуша біла верстат~~о.

-

цей показник буде одним з .головних при оцінЦі

. виробництва

труднтьса

щоб на JІКІсть його виробів не бу ло нарІкань.

діяльності того 1чи Ьопого ~олективу.

склали

хорошим

прикладом для своіх ПІАІfеrлвх. · До будь'::поrо заа· даннв

Але життя п!дказує, що сьогоднІ треба бІJІьш рішуче вести боротьбу з .марнотратством, поси­ лити режим економіУ. З ·часом, .скоріше всьо~

Збитки

ва

особиетнА

загальну

Дмитр.&rа добили ея

сприяло

робртах вра~81111КаМ рц­

бережно витрачають всt

РесУРСИ, І зацІкавленість у цьому колективна

:1119 кtаоrрамІа

111 довомоrу

ІІJенше, а випуск перліту ~ри цьому збІяьшнтЬсJ.'.

До речі, тут .особливо

вовuт•

•08111

КОІ'О ІJІСтвтуі'J DpOAIIOI'O I'OeD9ARJieтв• ЙOAUJI .......

енергоресурсів. Це й · дозвОJJИJІо .заощадити завод­ ському колективу З : початку року 1198 тнсяч кіJJоват-годии електроенергії, 99U rtrакалорІй те~ловоУ еИ'ергіі, 25 тонн умовного паJІИВа. тивно впроваджують у виробництво ресурсозое­ рІrаючt технологіІ, міНJПОть морально застаріле

корову .'ІJТ ета­

Третю~ КнІва­

та

Правильно роблять ті колективи, JІКІ опера­

фурІUВІІf

3 8ИТJ3і83ІОІ

. ре­

жиму економІі 'На заводІ алюмінієвих будівель­ них ·конструкцІй. .Тут ,встановлено суворий коіІт­ роJІЬ

ІІадоІ а

Такому успіху

,

Чимала Р,обота провqдит~ося по посИJІеІUІЮ

•ІІр06вв lo-

ro 25802.

у

зробим оnератори машин­ ного ДоІ.ння кор!е Галина lп.п.Івна Прима та . Галина

мuока.

га.іІьваиопокриттІв,

ор·

кtв. Вони :щ>аз ",Удяться за методом бриrадиого Чималий

JIIOII

'tlla~

форм

ТNриННИ·

·вмад

dluQoюnrepo'IUJOЄ М. П. Пающ, . . . 8Do~· рІчне 388AUU 80 U· робІІВЦ1'Вf MOIIOU. Прв IL18Id 24885 -.евтверІа

1

ІW)СК~я raff~Gaц!:l праці

пІ:.д(щду.

т..,.,....,..... цех М"2

На заводі порошкової металургії Імені 00-річ­ чs РадJІВськоІ УкраІни з початку року зеконом­

ІСо, та у ~олектнву дІJІьниці

·

nродукція

Правильно розуміють це .завдаННJІ на бt.т.шос:­ тІ промнсповвх пІдприємств Броварщнни. ТІJІькн за пІврІччs ними заощаджено 582 тоІDІН чорцх металіВ, 689 тонн цементу, 4 тксJІЧІ 725 ку­ бічних метріВ JrtcoмaтeplaJiiв у перерахуику на круглий ліс тощо,

ВІСТІ 3 ПОЛІ8 ·І ФЕРМ

воно має стати .вирішальним джерелом За,цово­ .uеИІІ.JІ зростаючих ІПотреб ІНародного rосподарс:т­ ва. Причому партів ваКJІНКає на 75-80 про­

Ціва з коu.

та ком-

Чорнобиnь: завершення «Саркофаг!• такий f!anиc з'явився н.а '!€твер­ тому реактор!· Чорнобиль­ ської

атомноУ

станцп.

який вийшов з ладУ n'ю-ь м~ся.и;!·В тому. Моитажни­ ки упрамmня буд:lІв.ницт­ ва номер 205 уклали в nерекриття

nошкодженого

блс·ку останню 27-у бага­ тотонну КОНСtрУ'КЦІЮ, Я.Кl щ!льно nрин.рили аварійний

реантор згори.

·

мальна 1 де вже nрацюЮ'І'Ь люди. регК'Тор вІддІлено надійною роздkпьною .стІн­ кою, обшитою свинцевими

Найбільше думали над тим. як нейтраЛ:і.зуВа· ти те мІсце. куди сфоку­ с)І1Ва.лася 'вся сила вибуху і вогню і де утворився .проло.м . Було ·вн,рlшено сnорудити

стіну.

тут

каонадну

схl:дці я:кої дали б

Саркофаг ·складна .' '!женерна споrоrда з бето­

змогу nослідоено nроводи­ ти закриття радіаційного

~.. ·• і металу. ВLн надійно іЗО,lЮЄ блок · від зооніш-

ЛІролому. Чотири .каскади укладено ·в небачена ко­ роткі С'!'роки·: за одиН · м!­ слц.,! У звичайнИх умо­ ваос та·кL . роботи внконува. ЛИС'ІІ {), : JIK М~Н.і:мум, рЦ<. Залнwалас.я · щ~ · О,[ІJНа·

НЬОІ'О нав· і,·ь ·

СВ·ЇТУ, ВИКЛЮЧИТЬ наймтішу небеа·

пеку . · Від машинного . за­ лу. де . радlац~йна обстас ноа.ка' теnер ЦІлком нор·

проблема дах

ян

-

над

заkрИти

реакторним

за·

,ІІОМ. Сnнннлися на тако­ мrу варІанті: на величезну раму

ЛИ'С'ММИ.

важnивоrо

-

Інженерну спору­

ІJІУ З бJю.к!.в Ме'І'ЗІЛЄВИХ ба­ ЛОК завдовжки 70 метрІз 1 заввишки бІльше п'яти метрLв -- укласти - часто­ колом труби з датчНІКами. які згодом буде залито {5еrоном . Цю надзвичайно смаднУ оnерацІю проее.nи моwrажники і к.ра-иІ.анини та•FООЖ у рекордні строки - за три доби.

ВаЖі<иА

.

етап

. ~1'1'.

який, вИмагав чимало сил ,

nі.дІйшов до тор

но.

к:Іtщя. Реак•

щі-льно

законсервова­

запито

спецtат.иою

зах~rо~~ою

масою · І

нІRІ<ІІХ

етаnу

ВІfкид!З · він дJНі

важлива в

не дає.

вІдt5у лася

nодія:

мережу

l

номер один

цt

одна

включен~

знову

промисловий ки

В

ще

дають

струм

бло­

І два.

2 жовтня бlля четвер­ того реактора .відбувся ба­ rатолюдниіt мlти:нr. nри­ смчений важливому ета­ nу в ході лім.вІ:дацІї . на· сл.І:дкіІв. авар'і'ї на АЕС. Яого учасники відзначали сам06tдданіС'І'Ь ТруіЦОВИЙ

людей .

1

високий

rероізм

ТИСІЯЧ

які · прибули сюдИ·

з усІх куточкІв нраїни. Вони запев:mtлн, що стан­ ЦІю буде , в~овлено .в намічені строки.

(РАТАУ\.

. ·


*4

2 стор.

ж;овтн!І

1986 року

сН О В Е

ПАРТІRНЕ ЖИТТЯ: ЗВІТИ І ВИБОРИ Партійна відділиа

органіЗація

М

З

радгоспу

«Зоря'> старіf; . Зараз із

14

н.омуН:ь:-D~в. яЩ С'ТОЯТЬ у н.і й на обліиу, майже nо­

8

моментах

цих · nроблем йони розв' я·

ду n~Дr<:Yrom<н

Т'ійноrо комітету з цІєю mзОІВОlО партійною лан­

зуютЬ, н.а іНшІ не виста­ чає сил і часу, а до тре· тlх просто не дохо­

~~~рич.иtt

цифіІЧнИІЙ вtдбитои

на бо·

дять руки. НІ . це не пе­ ребілЬшення. ПІдставу зроб.нти такий ВНІСНОВОК дали зв.Ч.тно..tінборнІ з()ори

Ш>·вит ість

лаНИІИ,

парrо,рганJзації,

ловина neиcloorepm .

Уже

цей фантор ·наиладає спе­ НИGової

послаблює вnлив її нtв

на

чJІ е­

і со­

Ціального ' роз-вИ'І"иу

насе·

леного пункту , у свій час нЄІПравильно віднесеного

. що

неперспеи:тІШННХ .

З того часу Rулажинці, відділок

радгосп:у .

nостуnОво, хоч на перший nогтщ

непомітно,

1

втра·

чають свої позиІф. Із nрацюючи•х мол.однх

на

що ,розмава на них не бу­

180

ла

вІдділку

трудиться

ц;ІІв

6ракуІВало

тоое,

бини

побу­

культосвітн€ ,

не

оорушу.ва­

-

Іншого

оцінки

ГJDІ·

зробленого,

зацІІка!вленого поrляду перспективу і головне віри. Віри в те, що

ведеться, мешкан­

тороовельне,

-

гострою,

ла серйооних питань. Але

дуже

мал.о, житлового й . соці­ ального буд івнИ'Щl'.ва май· же н!Jяиого не обслуговування

. яких

ми з Інструктором місь:к­ кому .RомпартlУ України В . Д. Прахоренком побу­ вали. Не можна сказати.

а с· аме там розтаІІЮваний трет'ій

на

перспектива

ме·

може

в

стати

ватажна комуністів вlддLл­ ка А. Т. Ткаченка, то пе­ ред~с,'ім

·

що

слJд

зауважити,

nідrотоВJJена

вона

по­

та­

РУ.

Зовсім

мало

уваги

npИ\ltlлeнo,

давь"О забу.ли . О~емі

завда'НЬ і зобов'язань, хо-

лізу

з

Ідей

з'ї·Зд:у ваторської

педагог

займається

nрофесійним

і

виховання дітей .

розви­

nід

колективу

раJІ:ЬІНе ви~овання,

есте­

ти:чннй 1 фlЩІЧНИ'Й р<>ЗВИ· так дітей . Вчителі нав­ чальних нласів прагну'l'Ь виховувати в учнів з пер­

.

АІІИХ ДR1в ЇХ nеребування в школі любов до читан­ ня,

nраці,

павагу

до

лю­

дей ,цраці, вчать вІ;Дпо&і· дати за свою nDІВедlнку і вчинки., бути свідомими. ДИ'СЦИТПІЛ'l НОІБа.НКМИ, ЦіЛе­ ОЦі)ЯМОВаННМИ І ділови­ ми . Хороші результати

ма10ТЬ ВЧИТе.л:і М. Г. Юр­ ЧеНКО, М. А.· Циганкова. о. м. Бліндер, Н. І. Пеt·

40

·

ракІв з

дня

засну­

вання ІВіДЗна'Чає Бровар· СЬІКа В()СІ;МНрічна іnкоп.а

М

4. В .1\аленоМіУ

році В

1946

~ТИ!ВНОМУ nри­

стосованому

прим.tщеикl.

почали nрацювати два

ХХ

початкоВі к.ласн.

Пройшnн роки. щкола

Тепер

знахоД'Н'І'ЬСЯ

хо­

рошому будинку з добре об.л~аним;и мас.ннМи ~tмнат.ами І кабmе.тамн.

хороши-м спорrзало,м, б!б­

свою

рідну

зГадують

школу,

доро­

гих учителів.

У цей ооtннlй

святко­

рОЗВоИJSаЮТЬ нЗІВчання

ну ву,

не

ра­

род, а заради тоrо, знати. Адже ц~ їх новне

завдання.

Ве.п.нку роботу

по вій­

сько.во-nатріотИ":Іному хованню .

ию

щоб ос•'

по

ви~'

rч>ищеnлен­

щобоІв.! до

турИGМУ

·

МаrгВtївну Пчельнико­ Валеитину Пеrрt.виу

НQ9ТаRець,

Qдьгу

Ар'І'е­

мlвну Л4:н:ННJ(, валентину І·~аиlвну Микаnаєико, а ТаІКОЖ Ух молодших колег

диреІІІЮра шкоЛи . Маш:Н'МІІВну

Ольгу

!Щшенко,

Петра Васипьовнч.а

При·

казчШ<а та всІх-всіх nеда·

го~'В rркОли з ~Lпеєм

Онремої розмови заслу-

1

проблеми

соцІ-

Із ВІЮГу·

npo

за nияцтво. Та й ПИ!l'ання ~аоть у роботІ кому-

nів учааникіІВ розмови С . В. Близнюка , В. М.

нІстІв-пенсІонерІв стоІть ГОС'І'J>О. Не всі вони регулярно й своєчасно з' .fІВІЛЯЮТЬс:я на збори. Ваа>то було б переІ"nянути } доручення, янJ ім да-

Омика, П. Ф. Кота та інших можна зробити вненовок , що вони х.витоють не т:~ше иомуністЬВ. але й усіх ку.nа.жинців . Це за· безnечення сельчан цро-

ІО'l'Ь'СЯ, ВИМІОгливіше коитропюватн хід виконання. у цьому ІНеіІ.Ідкладну до~ ІЮМогу nарторганізацІУ по-

~унтамИ харчування. Ні кооператори, н1 адмінІстрацІя радгос:пу не дбаЮть, примЬром, про завезення

винен

подати

пар'JІКО'М

ра,wос:Пу на чолІ:

секретарем

молоиопродУк:тhв.

з його

НІl~rрацІ!ї,

М. М. Toni·

хою. До речі, в

А МЕЛЬНИЧЕНКО, А ГУТМАН, С. ФАВНИ· ЦЬКИR, С. КУДРЯВ· ЦЕВ, ВІІDJСКВІІКІІ 1886 року.

Бупа, ик .

ги

з

твердим

покрнт.тям

населеного

.

пункту. ·

вtд·

вtше ставит:н їх адмІнІс-rрацtєю,

·криттю в .ньому віддІлен· 'НЯ зв·~. Чи не в кожному внсту-

мом

АQпомо'З'і

районних

РІШЕННЯ

корми,

сових

ву,

людям

ведення

фінан­

І ро6о­

ла просто необхІ.дною. Ко­ му ж, як не Ум, треба зна­ ЯК

!ВИКОнуІQТЬСJІ

Кіров. Гоопода'РСmІІа області винонали соцІалІістичнl зобов' лзання ло продажу XJ1116a. У зас.ІІки держави в.Щправлено 400 тисяч тонн ЗЕІРИа. В основІ ycn:lxy ШІfРОИ'Є ВПРІQВЗДІКення 1'НТеНСН'ВНОУ ·техJНОлосії. СкрІІзь, де вроокай npoгpaf4\Y·

рюва.ли

і

най6!т>ш

радгоспу,

то

це органtа<увати зустріч предстаJВникІв адмІністра· ції, nарrійного кам:Іrrету, виконкому Ради з керm­

·

ницr.вом

вІідділка,

ватаж·

ком цехової парrорганіза­ цІї А. Т . Ткаченком . Про­ сто зусrрІпrся й обгово­ рити наявні nроблеми, проаналізувати, що і ко­ .ли можна зробити влас­ JІИlМН сиЛІа,ми. І тоді, пе­

реконаний. частина їх бу· де · розв'язана. Хай і . не­ значиа, але розв 'язана. І не

ЗІВОдитиметься

вся

куль:rурно-маrова

робота,

наприклад, . тІльки до за· би:вання білЬSЦJ.ДНИ~ куль у

JІІУЗИ

та

чекаШІЯ .

ЩJИ·

ЮДу аг!rrбригади.

В. НЕВРАТ. }{улажннці . .

с.

внс<Жt намолоти.

nІІВНlчннх

пад.. вони доведенt

районах,

В

наnрнк·

д'О 28 цеnтнерІв

з

1

гектара. Дооомlr '!1РУдовІій перет.tозl

брнrа.динй ~

об­

п'ятІfІР1Чкн досsmнуто за рахунок ущіль­ нення строІОв буді'Вельних . І Ж>итажинх :робІ!r. На оиав.rnенні батареІ зас:rое;ува­

ня на

(Ворошнловгра.дська

цуок<JІВому

об'єю1

першого

/ року

JDІ

МОН'11ЗЖ nовнозбірНИХ

КОНСІіРУКцІЙ.

Виграш у часі обернувся

для ммунар·

ських коксо10Ім'hІ!JJВ соліЩІНою прибавкою ttрqцун·ЦІУ пі&мhпЬйона тони дРменноt сировини на р!н. (ТАРС-с-РАТАУ).

МІІ:ЬКОЇ

8.

І

да• випускав автоматичні вап1вавтоматІІ'ІJІ1 доза­ тори. Тут . . JівробпfІ'І'ЬСJІ бtт.ш JІК 150 ,118ЙМЄJІ1· вавь щю,цукціІ.

1

Тепер почцто

адже

скрутну

об' вA118JU11 роз­ ИОВП

«ДІва·

3• 1 ;DP-1002· ДJUI О,ЦВО· .'18Сиоrо визвачеввs ваrв 1 ~~артості товарf. Пор1вІUІ·

Х'ВИJІН·

во

обгОІВО­

вирішували

ВІІU1СВ

еп:ектровввх ваr1в

uоиере,цвtмв .модеп:а·

3

ми вови пpocтtml .в управ­ Jdввl, бr.ш.ш ва,ц1йвІ. 1

ра­

зом.

зр)"ІІd.

До .ШЩ. u'атвр.1'ІКВ

НJfНіІшІЬого літа на nлечі А П. Охтіної ліг ще один тяrар: їй довело­ ол викон:,vвати ще й обо­ в'sізкн мами. Вчителька

М'У таборі «Прометей• Лиrr,ецьну.

ЧИНОК

ТЗІМ

нас:

Про

можна

доnомагала

чальний рІ.к. Тепер у на· шоУ ВЧіИТеJІЬКИ lнml вихо­

-

першоиласннкн.

Ми бажаємо Антоиmі ПетрJ.виl., щоб вони при­ носили Ій тільки радІсть.

ЮЛЯ ЛУК'ЯНЕНКО, ЛЮСЯ ПІН~УК, ЯСЯ БІЛОУС, ОЛЕКСІВ ПАВЛЕНКО ІІа J,вш1 JЧ·

Щ 4-Х'

uac7.

JШ8111

еп:ектромовтааr:ввцв Київ . Доспlдний завод порціЙІІІІХ автоматів імевІ СВЯТКОВИМ

пра­

І от почавСя ~овий Нв:вr

ІWW'О,ЦЖЄВІUІ.

На передньому

в}Дnо­

тн·, возма в майстерню щутгя, ~ то й куnувала нове при ІНеобхіднос'І'l, приво.зІМВ нам з лиnець­ ка все, що Ій замовляли .

ванцІ

,цjлWUЩІ.

у

розnо-

67·

,це ввпущеио 100 TIICS'I нових оеsтровввх ваnв. На звІмк7: •овІ мект· po8d ааrв сДІва-3• ва

була з нами в пlонерсько­

про

mрткомові

•завоя. оДЕU)Жано

в КiJJact оонад 40 учнів. І всі ми не ангели. Але ну всі цроблем.и

·очевидно,

ласть) . На 11РИ мІсщl раиІше строку вн· ведено на nроектну потужність сьому баNрею Комунар<:ЬІJ(оrо коксохlМ'lчноrо заводУ. Цим завершено nерший етап реконст.руtкфї найбільшого в ДонбасІ коксохіМічного виробниЦ'f:Ва. Прж:корен­

Комуварськ

ці виховувати нас,

в

що,

В ЖИТТЯ

оооблн:во нашу першу вчительку, нашу добру , мапу, найкращу Атокіну fІетрlвну Охтlну. Три ро­ · кн навчала вона нас,· ви· ховувала. Нелегко, ма­ буть, було нашІ.й вчитель­

завждJt

Перше ,

варто буд€ тепер ~ити

ЧИС·

З'ІЗДУ КПРС-

XXVII

ка доnомогу

й підтримку.

по

·

'9ИЙ час би економився, 1 nотреби людей краще б 3ад'СІВОЛЬНЯЛИСЯ. . Не можна обійти мов­ чанкою 1 той факт, що :нед'Остаmньо дбає про за· дооолення потреб жителів Rул:ажинців виконком , сільради . На мою дУмку, n.р:исутність його пред­ ставників на зборах ко­ муністів цього віддалено· го населеного пункту бу·

тн,

також.

патріоти рІдного села ,

заслугОІІJУІОТЬ

nродук­

операцій?

а

райвиконкомом, Р АПО, раЙСПОЖJШІСПІ.Jшою, райоН· ним !fІузлом зв'язну · вони можУ'J1Ь 1 nовинн:l. }{ула­ жІнщі, а sани. без сумні·

ділна 1 контролювати правильнlіСть

виконко­

с:І.л.ь.ради.

Реконструкціі перший етап

Ось 1 nрийшло це пер­ ше світле свято на жовrr·

Броварської

адмі-

цію,

якусь

радІГос.пу,

мом

на зборах порушуt~~ало­ ся й тахе пнта'КНЯ. За тим, щоб ІВИписатн в rос­

подарств'і

перед nартко-

·3обов'язання виконано

мама

З

при

8

.

І

виконкому

'ВЩіювІ.щних

иаша .щобов .

І

еШьради

окреми~

9Ідатн багато цІ.кавоrо . Та найбJ.пьше нам залам' ята­ nас-я турбота вЧІИТе.льнн

часто

Жену вчитепьну УРСР, нинt nенсІонерку Олек· сандРу Дм1rrрШцу Лозов­ ську, воо-еранів пра.цl НІ·

вчитися

з ла.в

річки

Педагоги Т. І. С()JІових, Н. П. Пше.нична , В. В. Гом:ієнко, М. П. Стасюк, Л. І . Романенко уммо

прагнення

роль членІrв nартії. Од:н.о-

•М .

ручеtшо.

ди оцінок, лохвал чи нагQ-

Звичайно, комунІстам Rулажинців вирішити білЬШіСТЬ ХВНJІЮЮЧИ.Х ЇХ пробле:м самим буде не nІд силу. Але п.рннци.по-

до кладовища, освітленню

можлива. ХІба не так, Ми.коло Ми·колайовичу?

Л'1отекою, шюілЬним са· дом. ВипусІшики восьrмн­

вий день · е!)д усього с~ця хоч:еrься при.вітатн заслу·

Іше.рес ДО у шнюлярІ.в,

конЖ).МІУ Ради?

·

шенню сооруджекн.я доро·

на сплата членських · внескІ:в, невисока а:вангард;на

середньої шко.Пи М

і повагою

І рlше.нь

nрацює над поліпшеіШІJП4 ЯіНостl навчання і виховання, поєднуючи Ідейно­ політичне. т.рудове і мо­

nІдсипцl,

дорlг, зав.ер-

кІт>ка разІв треба їздити в Овітнльне . То чи не вар­ то було б ДQ&ірнтн цю сПІраву адміністрації від­

су

3 любов'ю

ко·

п:арrії , ·НО· Прог.рами

член

робіт по

матоустрою

л.енн,t рlmення. nрийняті на сес!l·ях, засІданнях ви­

иео6ХІід·

пост'ійною і всебічною допомогою, фаRТичио не-

npo

нево".у капендарІ День учителя. Хочемо привІТа­ ти з ним наших учителів вІд І.менl всьОСо 4- Г кл.а­

В. УСЕНКО, ДRре.ІСТОр ШКОJІВ .Nil 6.

НПРС .

' Ножен

цровести

можна промовчати тані н~олtки, як несвоєчас-

са·

Вітаю всJ.х колег з Днем учнтЄЛІЯ, зичу мlц· ного здоров'я і велиних ycпlxDJ у ~праві иавч:анкя

її духовно­

XXVII

той

само­

го потенціалу.

·вrurшюм

Меnь·

тураю,

без учителя

трудиться

М.

куль­

так виробничих сил 1 со­ цІальний црогрес країни,

лектяв

коммеж:

n1

МQВДОС:КОНаJrе'НИЯМ.

значення.

nедагогічний

не

nотрІбно

цІЛий

силу. Заа>аз ми rово­ римо про перебудову в Ді.ял:ьності п uрторганізацlй. Але ж перебудова ця без ВІfМОглнвост.і, поєднаної з

ІІІІtячнІІс;rь. ПОІВ&Га

нямн, педагогІчноЮ оовlтою,

Потрібна вдУмлива, WАЄ­ опря~ювана робота педа­ гогів\ Праця їх сьQгоднІ

Наш

явно

_ пl!ц

планІ :внyrplnaprrlй.нoi роботн. У всій повноті ус-. в!д<>мпюючи складн•lсть умов, у яких доводиться працювати паа>Тійцям, ·Не

ДНем учЩ'еля. Вам !

·

зможе рообудитн в дІтях пізнава.пьну аК'ШВНlС'l'Ь 1 самостійН1стt. · мислення, який са-м володіє різно­ бl'Ч:ННІМИ І глибоким.и знан·

не виника.ю.ІАІ .

1llримноження

В.

ТІльки

самовихованиsп.іі єй~

уявити

планових

НИ'К.

Інтерес до знань, nраг­ нення займатися самQОС·

неможливо

ана­

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ .

-

Виховують і вчать

школи,

зокрема,

в~mоиання

nроводить

Без

виявилося

ального життя.

кими проблемами, про які !В інших rocnoдapcm3ax і населених пунктах району

,виняткове

оrенку

служб

них

нормаль·

вЩкуn секретаревІ цехо­ воУ парrrОJХ'ЗІНізаціІ, а зро­ бИ!І'и це самому А. Т. Тка-

rовують

р<Jботн випали з поля зо­

має

іребудовуються не ,пише ие}іlІвники й спецlал:істн вl.:дiA'LIDra, але й рядовІ ви· рооничники . Немає чим особливо nox.вaлwnreя комунІсrам і в

навіть

з

собою

пар­

ними. Навіть nІдrо'rовка · до ци.х же голов.них · збо· рtв рон:у була ·ВІ:nдана на

КПРС

д;иться

мt

назвеш

го з них довелося

пар­ дово­

ІВітою .

rre·

як

не

ІВНКЛіЮЧИТН

Словом , цеховій тійні й орган1~ації

ЗАВТРА

кою

ця

с:rоішно. Окрем!І моменти і гослодарської, і вн,утрl­ 'паjрІТЬйної, й lдеолоr1чиої

8

.показу того,

недо- ·

-

реальністю . , Якщо корот.ко nроко­ ментушати звітну доповІдь

диЧJНе майже не полLпшу­ ється. А яюцо говори.ти відверто , то й у rrepcrreк­ TИIВi позитивних соціаль· них змін в житті кула­ ЖИНІЦІrв найблнжЧІИм ча­ сом не mере,дбачається.

зустр1чатися

лІкtв,

рр зими.

допущених

взаємод,І.У

Но1о нерозв' язаних ·проОІем

розв'язання · проб·

лем гос:rюдарсьиого

Ж И ТТ .Я»

транспаранти, майоріли червонІ знамена. Дорослі дtти

з

квітамн

n.рJІ!МУвали

в

в руках

центр,

туд;н,

де височить пам'ятник тнм, хто загинув на фрон­ тах Великої Вітчизняної ,

захищаючи. Честь і сsобо,-, 1J1Y нашоrо NЩЮдУ . ·

Урочистий м'ітинг з :іа· ГОДИ 43 рІічінИцІ. З ДНЯ ВИ· зводепня оела від фа· шнстськнх загарбникІв вІд· крив

г.олова

Е . Дзержинського вн­

виконкому

Бобрнцьt<оУ сLльоькоІ

Ра-

~

Ду,цввк.

Фото В. Смовйова.

робИІІ'Іоrо об'вдваRІUІ еВе-

1 ур(>ЧНС·

тнм було село цього дня. ВулицІ його прикрасили

1

Ф.

Назавжди дн народних депутатs М . І. Дем'янчук. 3 хви­ л.юв.анням й сльозами на ОЧІЗХ слухали дорослі і дІти :виступ ветераm Ве· ликої ВІтчизняної війни А. А. Мовчана про '1'1 ~­ зrекl, овіЯНІ славою

г!І3м.ом. чала

ДНІ.

Цlям

тра·

Дзвінко аву"

КJІАТВа на

славним

1

бойовим

вlрнdсть

традн·

нашого народу.

яку

д;авали біля nам'ятника за·гиблим воїнам юні жн­ тмі села . ПО111м вІдбум-

-

Л. І.

В

~ерЦ·ЯХ

ся nоклца.ння JІ8іт!.1

до

мuиуменrrа.

Учасник'І.в гвардієць• ньоІ школи з nеремогою

ИЛ!у(іу сІОн· серед· прнвlтаnи у Всесоюз·

f'!Hia

-

ному ноякурсі сОрденн ВеликоУ ВlтчизняноУ SІ.й­ нн•. НагородУ Ум вручив ветеран

А.

А.

внtнн

Моочан .

і

праці

Назавжди

залнІІІ.ИТЬСя в серцях шко­

лярів цей день.

' В.

ОВІУХ, О. ЗАВО· ЛОТНИЯ, учв1 IDICOJJH,


«НОВЕ РЕПОРТАЖ

гtдроrrранопорт~. По qupi'Щl безперqІІВЮІм по­

;

В РАХУПОК. 1987-ГО КDІІсервввй заво~ радrоспу

)І(ИТТЯ•

сВобрвцьквй•

-

Під·

прввмство, ІІКе хровіІJВо, з року в рік з ватуrою, а частіше. ве виконувало своі DJJ811В. І ось йоrо керів­ ивкв спІльво з дирекцІєю rоспо~рства вжили захо~. ІІКі СІІрИJШи різкому пtдввщеввю про,vктвввостІ працІ.

'І'ОК'О'М

ІІJІИВу.І'Ь .ВОНИ

Безперервним

надходить

мнйІfОї маши.ни, а далі до КІОІМ.байна, який дробить, Щдlrріває, а потім транс­ портує Ух до чатв. На цій лІнlІ сумJІінно тру­

водІ.

·

кн

дятьоя М. Г. Боrопій, М. О. Глей. С. І. Повен­ ко, А. І. Новтун. Вони спІjдкують

за

-..

МО'Н.Т'ОІВаНО

и1Ж м.инуJtИІХ

раків, помічаємо

одразу. Бl!ля порох!.дноХ немає ве­

ликих ч.ерг автомобL.лl'В з проду.кцlєю пол1в. 1 садlіВ, чі'111{1() діє розваmажуваnь·

ний вІла

конвейєр.

Як

завідуюча

розпо··

ко:нсерв·

ноrо заводу М. М. Кошо-

тивно

ва. попрацювати довелось чимало. Адже обладнан­ ня старе, 1. rю сутІ, що­ річно необхідно по-новDІМу

далеко не. ідеальні. Тому партгрупа nідприємства звернулась

за

допомо-

гою в партійну органі­ зацJю, до адмінІстрації радгоспу. Завдяки цьо­ му без nrr:урмІІвщини. вч.а­ ОН'О 1 якІОно . було в-І;цре-

ПО

усувають

непопад·

ки. По · с,у1'1 всі техноло­ гічнІ пІіпlї працюють без· переб!Ано. . . . . ._

rrepeвipmи кожен гвин:тик.

~ЖіНУ гаІЩу. А робочих ~ ·не вистачаі11'0, оскlль· ки умови праці бу ли

лІm.І

ВИJ)(Jбmщтву сокІв і. кон­ с~:Jв. Слюсарі А. д. Ма­ рач, Г. Д. Пономаренко, М. Г. Оксименко, які під керmниЦm-ом м~ан!ка І. Г. Мірошниченка ре­ монтували обл.аднання, ни­ и! ра:юм . з електриком О. С. Гуком спІ.днують, а К'ОJJИ необхЩно, опера·

готувалися до сезону кон·

~ сервуВання.

ВСІ

Разом

.

Із

завІtцуючою

з&воду спостерkаємо за ро6отою nlнii внГОТ'ОІВJІення тома'І"Н'ОІ'о соку. Тут .в г,руrу

зміяу

трудиться

бригада тепличниць. які прийшлн ва Д<Jnoмory. ЧІrrко. без IJ.IOC'Пlxy , вико­ нують ВСІНіИ всю робО'l'у. ПІ:цдон за піддоном з ящнкамн пом1Дор1в підво­ зить Г. П. Трохименко до

працюють

хової

та

багатьох

1

лектив

дом

його

у

своїх

сипах.

змагання

реконструкцН

КІІ

склад.

логій.

'

ре­

план

працlвни­

прискорення

заводу,

нових

слово

підкріплюють

за­

техно­

своє

вони

ділом.

реконструкції

Для

лінії

переробці 'яблук три

по

вже

за-

автоклави,

удосконалено

nристрій

для

кабачків,

різання

нових

конструювання

пресів,

пристроїв

Радянсьннй народ зуст­ .річає свто- День Нонс.титуЦІІ. Преса дерокав

прискоренню

завдань

по

науково·тех­

нlчного прогресу.

..

'

П. ПРОКОПЕНКО.

са,

як завжди.

Но~

СРСР

ОвlтОВ!У пресу

обlйшnи

бач.ова. зробпеці. ни.м на зустріlч'l з · nарт1йн:им ак­ тивом Нраснодарськаrо

сНа nленумі

в

умовах

.

треба

nіІ!сНІМатн

ІfКіJІЮЧатн сnрави,

ЦН

роз·

Ра­

давав, теnер

. людей.

всtх з акти·вні використООJувати

поте~щtа;п мас•. На'Вlть- такі коисерва­ '1'ІІІW1 газети. як фраи·

цузьна сФ1rа~. змуше­ Ні визнати, що слова Ге­ н~ного секреТаря ЦН КПРС пІ!Дк'рtппюються ре­ альними дІлами, повсяк· денною роботою· ра.цmюь· ~их комувістtв, ЯКІ1 вті· ЛЮКУ,l'Ь в життя рішення

XXVII цьому

що,

КО та MJD(OJia Сергійович КАРПЕНКО; ось такі буJІьби вроднп цьоrо ро­

JІИПІе

сто rектарІв. ~е

працю­

ють тут справжві

rоспо­

ку на .поЩ господарст­ ва; Петро Степавович КУ· ДЕЛЯ ·- одни з право­ флавrовнх мехаиlзаторІв;

дарІ. Тому t •роzай зби­ рають

веабВІІКВЙ

-

до

qевтверів з rектара. На ,фотозвtмвах: пере-

300

~оввй

копаввв картоплі у

рад­

rоспІ ІсАвавrар~•.

екІпаж вартопле-

зб~апьиоrо комбайва

ФСУГо

як

з'ІGду ЩІРС. При

пІдк~юв'ІЬСЯ,

за:зна'ІН-В у

недав­

дуІБан:ня народу в усіх Ао·

ro

формах. У цьому зв'ЯG,

ку

широко

·

поста.­ Прези­ СРСР, СРСР дапь· шоrо пlд;вищення ролі 1

·

тІ Рад наРАЦНИх

ІЮСИЛення ВІдповІдальнос­

соц1-

апьн<rеконом:Ічноrо

роз­

ВІИТІtУ

у саітп1 рішень XXVII з'Узду НПРС•. с У РаJІ.ЯНсмсому Союзі,-.вІд· значає іспанська сНуева

руіМбо•.

За цементом... у Вровари? •

Па.риі приведена в належ· ний стан. Здійснена та·

Настав осІнньо-зимавий сезон, треба готуватися

Д(JfxonoJ11Y

-

cane•.

Де взsrrи

м.е.цька

сФраккфурrер

Альrемайне• та ІІншl бур­

про

уто'ІНення

рюва.нm, робничих

заІлЬнения колеКТІНІ'18

ви­ вІд

СРСР беwть

1

Ось 1 оодУмапось: чому б не орrаиtз~ти

Тор­

гl!впю буд!вепьиими матеріап.а1'6И у с1пьськнх rос­ поларськнх магазинах? Це nрактикується s баrа· тьох районах нащоІ обІІа<:ТІІ..

І в нашому cenl CeмІН·IJIOJI1Ulx є магазик rосподар­ чн~оваріов, та асортименr. тоаарJІВ дуже бІдний. аю, це питання можна вирlІШІти Т'іпЬКИ пра·

ам райс.поживсШт<н.

А. ПІНЧУК.

вулиці

в

,Листа

* * *

про вещщовІльввй

став автодороrв в х. llap· вs Лlточкlвськоі сLпь­ радв вадІслав В. Вакула.

Виконкомом Ради JUароднвх

мЩу &ІІА тих країн,

poзrmmyтo

звериеввя

жи­

npo

По~ібва ж скарrа і _. .іпІ· стІ меmкВВЦІІ ву.u:в.цІ Ко­

теJІІв

цюбввськоrо з с. Семипо­ JІОК М. SyJmxa. Обидва

гуми дпя 1иднвІдуальиих автомобlпlв. Зnlд·НО встано.в.леннх

JІИСТВ ВВДСІШ8JІВСJl ва розrJІ&Д у ~овком. За~ ГОJІОВН рай·

винОВІНому А.

· Г.

Ирунов·

смт. Калвтв

ворадок

nраІВИп.

6L1іtв

отримаввв

власники

мають

право

става­

тн на черrу через первн~

nа­

не боRl'Нся,

що втратять

роботу 1 ШМ8ТОІК ХJІіба•. НонсrитуцІ!я СРСР дап~ сипи закону

на·

прин­

ЦІНШІМ. ЯКИ'М.н дєu>ЖЗіВИ

-

tу'{ас.ниЦІ: наради з питань

безпеки 1 mtвро61.тниц'ПВІ1 а ЄвроnІ домовились ке­ руватися

у

взаєМНіНх

вІд·

носинах. сИраІна Рад. Під'ІфеСЛЮЄ tндійСЬJСа

cll'eтpfor•.

напопегпи­

-

во ПJрОВОдн'ІЬ на міжна· PQ~t~tlй арені попітику ·АН·

газети,

стала

В рамка.х

звістка

nІ,дІ'О'І'ОІІІ(И

в1знту ~ого ника у. США, про торони

Не п;ройuюв

и1

. това-

арrавlза~У

р!ИС'l'Ва

uтомотопю-

битеJt!в, srк1 ІЮl'ім пеРЕЩаЮ'ІЬ спнски в райсоо­ ЖJІ:ВІСП!JЩу, або ж бе9по­ сере,дньо в раЙСІЮЖИІВ· OПiluщt nрИ И8JІІІНОсті ВІд·

гу обоrв' ЯЗІКОВО врахову­ ється rвJ.nьroalcть отриман­ ня

авrrошии

окремими

наrеrорІІ.ями сnожива"Чів.

доМ<JВНпись

Про uовжнвІJІІUІ окре­ мнх праціВJІІІІdв СеІІИПОJІ· кІвськоrо радrоспробкоопу житель

пІд

виК/JІікана

ким

м:іпtrаристоь­

курсом

plor•, -

ВашІІП"Тона,

:-

не спа:цає,

додає сПет·

1 в цих умовах

Рад.ІІІІСЬкий

СоJОЗ

ши:в докпасти

. снnь

з

метою

анрІ·

нових

:JY·

поаернуrн

вІдносини

в

А. КРАСИКОВ. (ТАРС).

СТJІІВІІІС rо.u:овк раЙВИІСОІІ·

r.

вому А. Круковеьквй D08fAOIIJI8 редавцtІ: с Часrнна фактl.в, на·ве­ деннх у JІиarl, мапа міс· qe. За допущенІ оорушен· 'ня правил збереження со· ц1aJrl~'IНoY впасносn, ооrщу органІзаціЮ тор­ І1ЩІІ1 голова правп.іння

ра:цrосПробкоопу В. А. Ободяж:ьна з-вLпьненв. Від виконання службових обо· в'sакІ.в.

• • • писав

ДО

керІІв· який

зyttp'lfll ва найгищо· му ріІІні в женем у ппс­ ~ минулого року. · сНацруженtсть у callrl.

нормальне русло•.

.

про

. час

мtжва.роднl

авто­

автомо-

'*

цує кantran, вони можуть

!dстр~ння.

При постановці на чер­

райовноJ депутатів

де.далі ~­

т.нвнtшу участь в уnрав­ п1НІІІ1 кра-Іною. І на від·

дрlб'ІUКовоІ опІки й адмl·

повІІд.них документів.

необ­

хЩнІІ. буд!вепьн1 . матеріали? Д1йсно, можна nридІ)а­ ти у спецlальном;у м~газин1 БроварLв, ane як Іх потім доставити село? АІВrомашиною? . Не виr1діІrо.

Ц1вн

-

утеплити авої будники, надаlриі nри­

будови. nпьки тут в одне

кож вІдСиПJ(а Семнnопнах.

тру.ц.ящНм на­

-

даІОО'ЬСя реальRі, а не Ііа· nерові права.. Громадяни

непоміченим І закпюс НПРС вJдмовиrнсь від шунання вІДооSІоцей на ио-

СЬ$НЙ nов!домнв, що фак· тя nідrrІвердип.нся. Си.лам:и райШРБУ аВ'l'Одорога в

депута·

тІlв за прискореmм

те, що Генерапьннй сек­ ретар ЦН НПРС М. С. Горбачов 1 црезидент США Р. Рейган зустрl· іИ)'ТЬСЯ 11-12 ЖОВ'І'НЯ 1986 ,рону в мlcr.J. Рейк'я· Іі1ку (Ісландія). Пропозн­ qІ.я про зусrріч була зроблена М. С. Горбачо­ вим. Зуаrріч проводиться

функЦій qентрапьних . еко· номlчНІИх вІДомсrв нашоУ країНІИ Держп.паsу, Держ.пост~. Держиом1теt!W по науці і техиlці, про рооробку в СРСР но­ вого закону про coцtanl· сти'ІНе ПWJрнвмство (об'· єднання). який юрнд.нчно закр'lіІитЬ піиlю на пере­ ~дову методів roonoдa­

е ЧИТАЧ ПРОПОНУ€

коМЄ'R'І'.ується

nрийня.та недавно нова ЦН КПРС. ДІl'і ВерХОВІНОЇ Р.ад.н Ради Мlністрlв сПро Зa.x<wf ЩО!ЦО

одномоментний а.к:т. а про~ цес. який проходитиме . в рамиаах nевноrо tсrорич­ ноrо пер.lоду. АмерикаJНсьна rазета

с~uіінrто.н пост•. англій· ська «Таймс•. зах!диок1·

cemuцa

КаJІИТи В. Г. Єньков. За·

·

самоаря..

~l'стичного

РУ•· Одним з останніх ОВ!Ідчень цього. на 1f:УМКУ

домляють

-

партJ.єю пи· розгортання

ній' посn~иов'J. Цеатрапь· ний Камітет 1\ПРС. пере· будова це не разовий,

Жjуазнl засоби масової ін· формацп докладно поеІ·

М. Семинога.

·

рез йОl'о д.апьщу демокра-

нІше тн команди адм.1Jн!tІСТрував. а

-

.нО'В'Ка нашою trаНня про

змогу здійснити в умовах соЦіалІаст.нчІЮУ законносrt гл.ибоку перебудову всьо­ rо житrя сусп1пьС"І'Ва че­

ширення демократії.

невелику площу

ВеличеGннй Інтерес за РІУ(іежем викликала ·поста~

й на Заході. визнає; що прийнmа в 1977 році

краю:

ДЕМЕН­

М<JПІ, іишІ пьrrреби й мoж­ .IDfJВOC'JI1.

n:l

fЧ)аІЦЮООТИ

Леонід Іванович

тепер інший час, 1нш1 вн­

виступає

.із з.ІЮВорожИ'МJІ матеріалами. А втім бLпьmtсть комеНТІата.р.\в, у тому чис·

було сказано: на·м усl.м, товариші', треба вчитися

RартопJІJІний лав у рад­ rоспі сАвавrард• займав

40-х, 50-х І навlть 60-х та 70·х рокtв., оскlпьнн

Шtn!ітап1сrичних держав 1 країн. що розвиваються, віДзНІа·чає глибокий демо­ кратизм Основного зако· ну СРСР. Реа'КЦlй.на пре­

ви,СJІ'О'ВЛЮвання М. С. Гор­

життя

·

ві пит.ания екооомІ.кн 1 те.хнжи в досв1д1 30-х.

ооціапістичноІ спІ.цдружнооrd, прогресивна пре.са

лися турботою в

з. стор.

АЕМОІРІТІТ І МІРУ

тнза.цію.

за втілен­

*

року

IOHCTITYQII

на стопах для миття ба­ нок. Словом, всі nройня­ ня

виготовлення

помі.u;орів

І

розпочато

зультати роботи свого ко­ лективу. А вони дійсно відраднІ. При планІ 159 тонн соку його вже вІд­ правпено в склад 'Майже 550 тонн, .значно пере­ консервованих

по­

розгорнули

за

везено

Нерівник заводу з гор-

крито

заводу

стосування

помідорів. про

на

долання високих рубежів. Впевнившнсь нарешті

ля

розповідає

інших,

впасним прикла­

повести

токлавнІ корзинИ, які Ю. О. Нудь транспортує для герметизацН, а опіс­

. дlстю

ра­

якІ зуміли згуртувати ко­

банки, а потІм накрива­ ють їх кришками. В. М. Слуговина та С. О. емаль­ ко вкпадають банки в ав­

Зпагод<Жено .діє конве­ йєр, 1 кожна з чотирьох бригад. яка працює на за­ водІ. ВНГО'rОВЛЯЄ ЩОЗМlНИ по 9-11 тонн соків, 3 тонни консервованих

в

теранів заводу Г. А. ДержанlвськоІ, М. · І. Бойко, Н. І. Єрешко, Н. В. Сірої, О. М. Япти­

роботою

машнии працюють Н. А. Нирчук та Г. М. Лобода, якІ вправно допивають

в

вже

хунок 1987 року. В цьо­ му значна заслуга 1 ве­

комбайна. БІля розпивної Те, що тут краще ІіJ,д·

з

Сьогодні .нонсервни­

1986

БЕСІДА НА МІЖНАРОДНІ ТЕМИ

потоком

~родукція

рад1ГОСІ1'lв сЖерд!ВсЬкий•, сЗор.fі:~>, сБобрицький• та інших. І всю П, без за­ трИмки, прИймають на за·

ДО

жовтня

4

JtН

ВиксОНRом районноУ Ра· зобов'яза.а. nрв.влlння

райспожиІІ'С'ІІ1аІЮf вжити налетних заходів по по· ЛІmпенню обс;nуrовувавия

населення району•.


Ж И ТТ Я»

с.Н О~ Е

tКРайовоІ nартіАноУ орган13ІЩІУ, М. С. Горбачов го­ ворив, що сфера по­ СJІУІГ прямо пов' язана з соціа..пьною поп:Іrrикою JJІарті'і, з активІвацією JЩД,С.ЬКого фактора, тоб­

З концертом

• З.11ени1 /t\ис J1pyoa . самоді1111Ь~Цtt

ар•

·

Шсм

концерrу пухm-

тст'ІВ з ПухJ.вки побува;щt чuцr:.· оr_.,ули сетпце Цими JJiffм8 з концерr~ · . і8ІЦТ(JВИКІ.В. ме споруджу­

в

~:едИЩі

Зелений МИс.

· Єnся

ЧорнобиІ/ІЬсЬноtо' ,району. ВОни аиступа;пи перед воІ-

нами •. · тріді8ника111и, які

~уть участь у пtквІдаціУ наслW(JІВ а.варіІ, не· суrь .вarry на АЕС. У

ховимв будиночками на

. сtм'І. В центрі · - велика ллоща

penepryapl чoJJ08'1чoro во·

напь:коrо :1: жJ!Rочого фольк· )ropшro аисамблlв ук· раtнські народні nictll, частІвкИ. гуморески~ Вурх·

тІвІSІИ омесвами наrо,ро·

дили воІІJИ

2

селища з адмlнl· буДИІНКами.

СфаrrИВНJІІМИ

RiJl'Y'Iilби квІrrІов. До nослуг 'І"РІУ.дЯЩИХ . служба oo· буту. .На ·згадку iD.PO цю по· УЗДІСУ самодіяльні артисrи сфотоrрафу.вапж:-я в цент-

самодІ.япьний

кмектиs.

дт1 робlтtuіІК!.'в атом­

-·моУ. Воно красНІВе, сучас­ не; з гарними од.ноповер­

р1 сєтtІЦа.

жи·

ПухІв­

сь.носо будннну куJІЬтури;

ю бере уЧасть в. Х:удожній самодLя:.п.ьІНості. Знач· ний месок ··.у окарбнИ'ЦЮ народноУ · творчості раб-

·RКИй

sИІКонуеав комnозицІю с:Укра~к1 вечорницІ.•. Прнпали всім до ема-

ЩИНИ; 1:>' · ,,; .. · ·

ЇІрнrощзлн гляда.чJ,в:

JJRl'Ь.. t тру,дІ.внІПЦJ Бровар~

варенНІИИ.

1

якими

іУ'Іас:ниці ансаtмб.вю щедро

Так. в . рамНах друго- · Жодне народне свято то ·Вс~оІ03Н~го фестнва- · . ие обходиться без гумору. пю

народноІ-

творчості. . Так ж;е TenJIO, як і пух1в·

nрнсвяченого ., . 70-річчю Жовтня. мину-

ськl с:Вечорниці•. зустр1~апн nрисутні гумористиЧ· Н·і твори у ВН'Конанні учас·

.~ого

лоУ недtпі ·В Броварах проходило свято піснІ. .Своє мистеЦ'ІЧІО проде~ МОІJС'ІРУ.ваJІИ

mщ1 художньоІ са:модіялЬ· ності з Гоголева Н. Доо•

художні са-

рухи.

модіят.иt колективи

ремі виионавцІ району.

1 ок.з усього

НайбІ:лЬш

ставиицькнм. RК 1 слід бу·

ло сnоДіІІатися на такому cвmt. був вокаіtьно-хороенй жаt~р. Три xqpoвl ко-

пек.тиви· з

стуои.л.и иа

ЗмІстовцу црограму nід•

пред-

п'яти. що аН-

готували до цього дня са-

мОДJ.яльннй хор Киr&сьКQt

. тахофабрики

(художній к~к В. Кокощен:ко). .тріо бaидyptror'l!& дmячоУ

-музичноУ

свяrt, мають

nочесне зваНJіЯ

школи

учаснІfІКИ'

сса-мо.А1·

NV

З,

таиЦЮІІ*lЛhНоt'О

КОJІІе'КТиву та аНІСамбль на•

-мь'Иий .нарсwНЬ. Са·модJ.япьН:нй иародай

роднНІК .J:и<:трум.ентІв із за· ІІЮДІУ порошковоУ метапур·

c:Kшm:r~• 1мев1

50·

ансаІМбпь доя_ррк радгоспу

Ду&)енй}

тецrr.во запропонували ува-

хор·

·рІччя

рЗNоспу-аомбlнату

CFCP

р!аник

г1І,

(жудожНlй ке-

&traлJA

зІо гтrдачіз 1 слухачІ'В та· нож учасницІ. художньоУ самолJ,яльносrt -Броварсь•

·t.редставпяпи

ГогоЛШсьбудинок Тетлиа Мехед

з

ко І фабри'Ки верхнього днтячоrо трИ'іwтажу. ДОКу.

сІІ/JlІіСЬкий

~турв 1

Po~oro

вокальний

сРуса·нІІВськиІt•. Своє мис~

31Цобув ~во гідкрити свя· то пJк:нt, У"ІJасии:цl жlночоro всжа.пьиоrо анса.мбпю ИИІВ

Жі'Ночий

БЗБК та tнших коnеК'!'и-

будвику

в.

~ула оД!f1єю з. серед солісте. Сподоб;чюся глядачам ви-

- К!:лька · годин трJtІВаnо овmо, цікавиІМи були виступи кожного колективу.

Конання впасних nlctpiЬ cnlвaчкotQ ВепІИкодимер·

коЖ'Иого виконавця. І краще, ніж nромІння

KYJ8o'l'Yplf кр;~.ЩИ'Х ·

. ського , 6удин.ку

JііУ.Ш.Турн Надією Тукало. Запаи's· таВся та1<ож і УІ .виступ а дУеті з J;ваном Дідухом. сщц вІmнаЧИ'Т'И реа.кц1Ю г.пядачІІв на вистуn фольк-

-

соцJаJІЬ'fІУ

Т'і у листах

ВJЮJІАІРС~>ка

побутО!В~

відпав~! на скаргИ громадян.

тоrо (!) цього року.

ра.йвикоmюму

•Не-

Застуnник

голови·

r.

А.

має

до

заnчастин»-.

рить

завідуючий

гово-

Г.

/

К.

МОВ'JІЯВ,

виправимосЯ. О ни. А якщо додати,

дайте тіJJ~И С'rірок... І

•·

r.

ос16

·нarsi'tЬ

Час

п~носить

що

ВІеДенt в nиcrax.

сЯ здала, в nрапьню бі­ тrзну 2 серпня цього ро· ку, пише броварчанна

Т. В. Кориівико. вJІІКонаиня

-Строк

-

замовлення

ВЄрес!і'Я, але на цей ч.ас во ко ще ·не бу по готове. Приймальни-ця поnросила ·зайти 13 в~сня. Копи я црийШJІа '& визначений

2

день, виявилося. що 'ії ще не виnраqували. 1 знову

зайдіть 16-го. Та копи я ІJІрийШJІа аж 20 верес· ня. та ж сама rrриймаль­ ниц,я ІювІІцомила: бІ.пиану ще на·ВІ~rь не ВИ'ІJралиІ Вражає І те. що вона у баНН!О-ІJраІЛЬНОМУ КО'~І­ Цаті лежиrrь без.посер(\11·

-

ньо на n:JІЦ:лозІ.

лено

нею зава­

все 'nримІ:ш;ения.

rому 'D!c.rnt і ваги. Через це білизна зважуєтьея приблизно•. Так і хочеться запита­ ТІ' :./ зав!:дІуючої цього за­ .кла,.;.,у Н. М. Нешви: • Чо­ му

т3!К1

незручностІ. таке

без.ла;цдя?•

рІвся 1з заслужевим тренером СРСР, треие· ром команди •Пму­ м'я• Леовідом Бори­ совичем КОГ АНОМ І вuа Інтерв'ю. ·

Жіио'ІІІй

rаидбол,

акиІ аІи сьогодиt? - Перш за все. жіно· чий гандбол став більш дннам~чним. Це - ··· швид­ кІ переходи. Ш·ВИДІКі коН'І'ратаки.

усієї

nри.

високий

темп

Під'ІІ~рджен-

н.ям .цьому є усnіхи команди ·на останн1х чем· пІс;натах. До цього на-м, 'І)рЕ!:Нерам.

довелося

два

та

мешканця

Шевченкового

П. І. Гри­

;wуиарн·І:

2·.55020,

Rи·У.ІІСЬКА

ВКJІЮЧ'~

см.етану. не

яку

в

той

завезли.

котлета.

на

QО­

якої зішечено

чер­

в,'яна-с.токогу.

Перейняли

гогол!JВчан:и й·

Інший «Пе­

рццовиі:і»- доовіід колег !.з Семиnолок. Чим тодІ по'яснити.

що

у

розпалі

зощу· в П!РОдажу ·'&Казаних

в

ее·

не було

меню

-

страв

борщу. салатІв «Закусоа. ний•· та з свІщих огіркІІі!І!"

смаженаї риби. rул.ІШlу та

со~<tв. Прокон.тролювати кІІлькІсть порцій теж не було можливості: забІр­

дієтичнмми

піДтвердилнся.

Ці,каво. яку відnовідь .дадуть керівники райспо­ ж·НІвспілки на цей к:ритич­ ний матеріал? Хоча ВІrев­

Зовсім маленьку

зав

ходяrrь лкщи в раптом

тиюя.

можна

напевно

.

го· або навіть ним. А звідси не

гу ляроо

над сі'»-

І

не

новлено

.

третьорядвідповід­

.!

лавJ<и,

вересня

5

вста­ ,без

май­

миІВ

д;анчик не заасфальтова­ но. На іншому боці вули­ Ці- й цього не.· зроблено. Л,ро це написа.в до редан·

всіх

рез

те,

що

~і'Jйти від вщ·о,

не

ки

ВЖІИті

винних

покарано.

9-й Опарта.кІадІ СРСР.

наро~І'В

Які ЗМіІПІ вІдбули­

св в jКОмаиді напередодні

зм-огли

иииlшньоrо чемпіонату? Чи є nроблеми?

·-

Проблеми в командІ є завж.ди. Замість вибу· лих гравців в номандУ «Полум'я• після декрет­

ві­

них в!дПіУС.Ток

го·

,

-

Зараз ми вt~евнено зак.рігІІИлися у шістці най­ силмr.Іших. Є окремі до·

сягнения. До складУ збІр­ ноУ країни включено Оле.: ну -НузонєцоВ!у. Вона ж одна з переможціІв на Іг­ рах доброї волі. -Інна Бой­

ко за~воювала звання Чем­ серед

моло­

Оксана Дячук 1 Тетя­ Ше()ечет виступали у

Ольга

Зубарєва.

грі?

Сьогодні мало бу­ ти фіЗJ.Jчно Ц'ідrотовленим.

ВfП,равно володіти м'ячем. освоїти техніку гандболу_. Без іНІДивідуальної май­

зайняла перше М'Іllі."Наро:дпих

ни.

вн·давничта.

~,.

Бtюваr>и·,

іtо:t·іграфії і

R~ 1.

fі'ІІ1'Іі'<:ьщІ,

Тетяна

Що є обов'язковим перемоги у кожній

для

гру,

без

І

настрою

засвоєння

що кожна мнть

ворІт

суперника

f{ЮfЖІ:і'ОІ'ОЇ

1 .ч

тут

не

заnовни-

нена.: :винних Але хто візьме

покарають .. на

себе •

вІдповідальн-Ісrь, дати кон­

Щ>етtну, чесну відповідь

• з<П11ИтанНІя: «Ноли докорtІf но ЗМЇ·НJf.'l'ЬjCJf весь ссервІ.с по-брова;рськи»довед·еть.ся

І як довго

чекати

поліІІІшення всім

цього

нам~­

:к.лІєнтам. покуnця-м, відвt-"' ДjУ'Вачам? Невже перебудо· ·ва в сферІ послуг це тіль·ки

модне слі1ще. а не

cnpasa

дійсно

ного

«необорот­

хара,ктеру,

nри:вела

в рух

сили,

в

я:кІ

в

Цими

б

нашому

ціаліс.:rичному

Горбачова

яка

величезні со­

ладІ»- ?•.

сповами

G.t «1-

М.

хотІпосл б

кLнчити рг.пяд листів. якщо

заміость несе

І

·через певmй ска.рг

на.,

час

пошта

листи.

в

прияких~

наші чита'Ч'І. дякуватимуть працJІвН'И!Кам. сервісу, вва· жатиму. що розмова була не марною~ ·

Н.

Ч,f:МЕРИЧЕНКО.

чий пошук резуnьтатmиf­ І'о

заВершення

-

атаки

виГраш нем.оЖЛJnmй. ТІ.С. ки постійне почутт" •

пОІВідальностt за .всю ко.м.анду ст-ворює монол:ІІr­ ну гру. що і забезпечує усп~х.

-

Які завдавня покяа­

даютьса

иа перший,

бро­

варський тур? Здобути мінімум очок максимум--

ш\:сть вС'\

десять.

лрийШJІи

Ночергіна. Ольга Доро­ шенко. І багато бу де за· лежати від roro, як швидно відновлять вони свою спортивну форму.

стерності

місце у змаганнях

Із київсько­

«<;:па.ртака•

склад:! мс.1од1жної збі,рної соцІалістичних країн, яка

сnрава-х

Та

цим,

«ДруЖба•. Інна Бойко І Г&JІИІНа Орєховаька стали ср;.бними призер~ftІИ на

Яких успіхів досяг· яа ;команда о.сrаинім ча· сом?

І)бл<І\'і:ть,

повідо· захоj)'И:

лиост

.

серпня. черговою пе­ ревІркою вже в іншому

гандболу сило­

світу

Гузенко

про

ли

28

статичного.

пІонІК-и

В. 'І.

райспожltВСПіл­

майЖе одночасно з

--

ді'. на

Але через

в. о. голови

пра в·лІ!ння

але

до

що

му м!е.цІ. Чому? Поясню на прНІкладі. У «Новому жюті• за 1 серnня цього року був тщрукований фейлетон «Лелека tre ви· нен. або серІБ-Іс по-семн­ ·полкІвськи»-, де йІWІося npo незадовільну робоrу рестораНу з цієЮ поет~ч­ ною назвою. А у номері

того ж

на-крн'І':Тя,

розставлено.

впевнена,

.

дРУ­

пасажирLв

всІ ·крапки

тиждень ця проблема не ·виникне в якомусь іншо­

ставл.ення.

ДJІЯ

зсЮезпечувати на-

категорію

Здається.

·Так само із улаштуванням зупинки а·втобуса «ХЛ 1 ібозавод•. З одного боку вулицІ Черняховсь­ кого

ре­

" селеН'НЯ»-.

цей,

.вважається

допу­

І ПО M!Jpi необхідних

харчува.ння

ними да•ну

поми­

Т.а ба! Об'єкт

зобо·в'я­

«ЛіК'ві~увати

г..роду.ктJ.в

щосуботи старі баню з на,дІєю: а .вже

Ви·

райспожив·

щені ІЮМИ<ЛКИ н.адрюдження

в селі ремонтують а кІнця•нраю не НавІtrь труб ще не

замінити.

правлІння

спіл:ки

Зази-м'я. ДелІ·катно, наче їм соромно. що відрива­ ють люд~ вІд роботи, ав­ тори повідомляють: три

щоб

про

продук­

родни·х .децутатіІВ

запис­

сіонери М. С. Суботавсь­ кий та А. Т. Голець із

завезли,

написали

канком ·районної Ради на­

ку прислали ре:дакцІї пен­

мUсяці баБ'Ю, вид:но.

як:!

1-03-76; відділу· ,ртійного життя- 1-04-61; відnові,цаІІьного секретаря, вІддІnу сіnьського госnодарста - 1-02-92; коресnондента мі<:цевоrо ра­ діомовnекнn ·-· 5-13-11; :аастуnнмка реда~оі: ;)f)a, еідділіа nромнслоео<:ті, листіа і ма­ совоі · іtеботк 1-44-81. .дJ!іРеса

цієУ Qри- JJI

верХІНІ

ковський повідомляє. що факти. на11еден1 в лисrах

редактора-

AJ)YNaPRJI Kиi:ВCJ.ttOI'O обпас:ноrо .У_П.J)а.вJJіння у

го ж у варгість І'Lнально'У страви

ними

на-

ці-в залишали команд-У че­

зуст­

що в розсольнику nлава­ ЛІИ ... 6\іл·l черв',.ки. До то-.,.

тами,

8аІВІСЯ і до редакції д.іІЙшов лист-скарга.

команд

БульвІвський

ськоrо та кухонноУ робіт­ ниці О. Д. ПіВКо виявила,

·ний

ро.ки займатися докорін­ ною П1еребудовою стилю гри команди. Багато грав­

Г.

ГоголІвськ.ого рад-'

нерегулярне забезпечення х.ворІИх діабетом спеціаль­

НапередоднІ 26 ІJем­ пІонату СРСР по ганд­ болу серед жІночих ліrи,

галтера

госпробІ«Юnу · Л. .. В. СтаиоІрІЧ, кухарл-бригади­ ра кафе В. П. Клещев­

гора,

УспІх забезпечить

внщоІ

присутності

цІлий міс.яц,ь в його К'Вар­

8 НАШІ ІНТЕРВ'Ю

.ІІКвй старту.в 8 ~овтиа в Вроварах, наш гро­ ..адський кореспОНАент

в

зас.ту.пrник~ головного бух­

тнрІ .не працює радіо, с.та­

зм'lіfіі на краще. ~a.J не зрозумhлим. чому тер. ~..ь. тимча'СО!!і. ~ nець нашого читача увІ.рж :ВСе запишається посrараму. Про це красномоsао сsЩчать факти. на­

Осетрова

Ще біл:ьш аПtе'І'итно ви·

підписів)

керLвних

дhлення Держбанку Т. О.

глящала

'

-

мІоці-нафе села ГоголІв -виявЛено подlбн-1 недолі­ ки. Старший економіст вІд­

но

в ремонті пральноУ маши-

Теnефонм:

суббота.

КІJУ·

\\

день

АІРЕСА РЕдАНЦІJ: 255020, Київська · ·nасть, м. Бровари, ву~. Київська, 154.

ПаJ)'І'ИИ УКР8ННЬІ,

mrrmщa.

то негативні явища. яким не місце в нашому жит­ ті. А ось вже рез у ль тат· В11руча<ННя редакцІІ

ЦІЯООК від -

ВІтчизиииоІ

сНОВАЯ ЖИЗНЬ•--ор~ Броварсноrо rородско­

с:реда,

взамлІ 1ІJ>Іtкра байдУжість до людських п011реб? На­ nе,вне·. l те й інше, тоо·

ВИСОКИЙ темп

ropoдc~ctoro и районноrо Советов иароднЬІХ двпу­ 'І'а'І'Ов Киевской об.nасти. (На ~инсном изьtк~І Родмn'ОО В. • ФІ!:ДНR-. Гавета вьrходвr с 17 апреля 1837 года.

чи

мешн.анців ПухІ•вки М. Г. Михайленко, Д. П. ·Пет· реВRа та інших (ІЮЬого 'l

6JA88Y ІСfАТJРИ.

смт. Kanи.rra. с. РусаІОв, с. Гребельки; 7 жоВТРя. с. Гоголі'в, с. БогданІ.'Вка. с. Рудня, с. · Димнтрово. с. Бервиця). . . Читацька коиференцІJІ сКоиституцІJІ СРСР манІфест буАtвиикІв комуиtаму• (6 жовтня, с. Бог· д8ІНЕКа, біблtотека).

яК'Им дQ.ручено

за порядком.

Іllвець. З цих же причИ'Іі праЦІвник.и майстернІ в·Ідмовляють в. Єнь.кову 1

КОВАЛЕНКО, ІВстр~ор раЙОВВОІ'О

КубоІс райоН)' а футбоJІ)' «Золота осІвЬ• (5. 7 ЖСІВJ"НЛ, стадІони ~). Кfбок patoвJ · .а вonetckwly зоиальвt ама1'811101 (5 жоrrrня, смт. Калим). . Масовий леrкоатаеuчввй npoбlr а колективах фізку,~Uотурв, nриСВІІ'Іеиd ДИJО КоистпуцІ1 (5 жом­ ня, с. Плоске. с. Рожів.ка; 6 ж011m1я, с. Рожни,

втоРІОПС.

стежити

ТІЛЬКИ СТРОК.. ~

явищаІVJи

· питання

нІсть ооІб,

того· старІ, стLльки про них було пнсано-переІІ:НСано і стіЛЬКИ одержано обі-

r.

свnевий ДНю учитец (4 жОІВТНя, Требуnвсь.ка се­ ре,дня ШІ<опа, 17 год.; 4 жоВТ'Ня, РудпянСЬRИй бу­ динок КуЛ!Ьтури, КатrrЯНСІ>.1<а се~ДНІЯ школа, 18 год.; 5 жовтня, с. ВелИ'Ка дw,tерка, кафе; Бобрицька середня школа). · Свато ceJJa (5 жовтня. с. BeJI1fкa Димерка, центр села).

Днк вwхода:

негативними

· Д.

ДАЙТЕ

·у сфері обспуrову'Вання. Скажу в!діверrо: .Щдjня-

вІйни (4 жовт.ия, сиr. KaJl!Иil'a, J<ІЗфе. 16 год.). сЗа вe.1dJnorм еерЦа• !rЄІІати'ІІІd ве'Іір, ІІРВ·

КОММУ·НИС'І'ИЧЄС'КОЙ

най­

ремонтує

браварчании М.

технІ!ку. його пилосос «Урат знаходить<JІ з пю­

Ці CJIOII!a пригадалися. копи на мій стіп л.яrпа К)О<а тrетІв. що fІоSДійш­ ЛІН до ре,дакцtї останнім часом. Всіх Іх об'єднує

БРОВАРСЬКОГО РАНОНИОГО RУЛЬТУРНО­ СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСУ (4-7 ЖОВТНЯ)

НОМІІІІ'ета

-

що

ПІрНречені.

сонця, людей зіrрІ:ваІJІа пісвя.

ВеJІІІКоІ

.

CФeror

.ооІ.ИНЬоrо

Ве"ІІр-ау.стрІ• в ветеранами

осноцу.

кращі наш1 rтани будуть

ППАН РОБОТИ

узRІJ за

побут впливав і на цро.цук:'І'ІНВніСТЬ . нашої nраці, і на ·настрій люди­ ни. А це не дрібниці. ЯІ<що кер'Ь!ник забу\Ває

І

11

ШдrорІDІ~ Що цеJ БезвІдповІда.JІь­

кає. по~еи виперуть· йоrо Млнзну. Треба сказати, що ·його терп.Lнню можна ТіЛЬЩИ ·11'0За3.ЦРИrfИ. В бро­ варСЬК(]іі майстернt··по ву· JІІИЦ1 . ШоJІІОм Алейхема,

. А.дІже

ми.

.оорноrо . ансамблЮ

ку

КПРС

ц!У

ли­

r.

з'Узд

'XXVII

відразу.

мешканець Налити В. .Євьков теж два м-Ісяці че·

ти по-старому, не бажа­ юrrь миритися з недоЛіка­

НА. СВЯТІ ПІСНІ . КоЖІUІЙ . восьмий

.

За:тачимо

сти про незаД()ІВ'ільну ро­ боту пральні не поодинокІ в нашій пошті. Наприклад,

одне: люди не· хочуть жи­

В. ХОЛОШВІR.

тель вашоУ рес:пубпlки· ни:

то з тим, що

,

читлючи\іОш;~

ВИСТУПАЮЧИ на на­ ~ активу Кабаро.вс:ькоІ

НОВИНИ КУЛЬТУРИ

8

~~

на

Редактор

€.

ФЕдЯАt

Колектив nрацІанимІв rtІськамнонному аис:nов­ лює щире сnівчуттІІІ :ta· вІдуючІй ааrаnьнмм а\Д­

Аіnом

8ИКонtСОМУ

Jt.

Л,

МитрМІ4ській 3 npltiiOAY смерті іі батька Люда\rа Петровича МІfТРИНСЬКОГО.

КоnектМв Веnкмедимер­ сьмоі' середньоі вмсловnює щире

тя •читеnьцІ

r.

ЦІНОnи сnівчут­

С.

Пон

істи­

маренко 3 nркаоАУ сме~ ті іі батька·

бІля

ПОНОМАРЕНКА..

СтеnаНа

є твор-

Микоnайовича

Індекс Дрр<

друІЮааниой

!4010

61285.

офсетний. аркуш.

Обсяг Тираж

примLрникІв.

Заомовленн.R ..... 48'51.

#158 1986  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you