Page 1

ОРГАН

ІРОВАРСЬКОГО

МІСЬКОІ

Гааета виходить 1

МІСЬКОГО

РААОННОІ

квітня

17

РАД

року

1937

М

D.ЕПУТАТІВ

НАРОДНИХ

158 (6406)

НОВІІНІІ - -- · - -- - ---- -- --- -- -- -- - ---- - .

ОСВІЖАЮЧІ НАПОІ Після реконструкц11 ва вулицІ Га;;-арінсt

.ДворІчнІ пn ани­ rьсJІ

на

заготІвлі

мів у ордена

торист М.

та

І.

комбайнер

Я. І.

те

на

nолі.

кукурудзиному

На

но

ють

шується

за

центнерів

250

що

у

входить

це

те­

товариство,

соків,

онами

иano­

соціал і стичних зобов'я_з~ь. Першим nо­ чав п рацю вати за календаре м 1983 р~ ку слюсар-Інст рументальн ик О . С. Без­

iD.

виробнични~ів заводу !ЛЮМі-

Особливо

з

в е линим

В. Р . Пан іматченка. а такоЖ гальванІ·

О. ТУРСЬКИЯ:,

ків В. Б . Жураковс ького . В. О. Анд­ rусенка та А. М. Бірси . як і вже вип у­

ско­

понад

с кают ь n родукцІю в

зеленої

року · одинадцята У 'n'ятирічки.

маси.

начадьннк

ВДСТ Б.

«Труд».

ГЕЛЬМАН,

начальиFк

комаr~и

«Металурr».

<< З ПІСНЕЮ ПО ЖИТТЮ» Так

називалася лек­

цІн-концерт,

присвяче­

на 60 -річчю утворении СРСР, яка відбуласи днями

в

червоному

кутку Дарницько го

моитно

ре.

будівельного

-

управління.

«ОПТИКА•

. Л. ЖИМАНОВА,

Фото М. Семииоrа.

оргвід­

ділу управління тор­ гівлі.

_ третього

рахунок

-

З перших днІв поча­ лася жвава торгівля. ПокупцІв обслуговують старший Щ)одавець-ме­ ханік М. М. Сєров та молодий сцецІзлІст, комсомолка Т. Мель­ ІІичук.

випередженням

працю·

нор­

день

rард»,

них автомати та в'двІдувачів

ударних тижнІв•.

60

Агрега­

механізатори ,

товари­

безалкогольних

60

-

часу трудяться колективи бригад то­ карів пІд керівництвом Г. І. Бицюрн, с,1юсарів механо-ск,1адальних робіт -

том, на якому

спортивного

вих І овочевих

знач­

nерекривають

ми виробітку.

го

ства «'fруд >> . Українсь­ ку раду ДСТ 4Аван. пер

обладнання. До послуг

~60-річчю ут­

домов.

силосуваннІ

качанистої вони

пройшов

нІєвих будівельних КОІ:Іструкцій panop· тували про виконання особистих річних

більчже

Строкач , яких ви бачн·

МосквІ

ставлили гідно. Вони стали першими чемпі­

nІд ~евізом

ворення СРСР

Міщенко

У

перший чеNІnІоиат Центральної ради Все­ союзного добровільно­

вели­

Жовтне· трак­

•МЕТАЛУРГ» ПЕРШИй ЧЕМПІОН «ТРУДА»

му встановлено три пив­

Інше

Ціна 2 коп.

кий асортимент міне­ ральних вод, фрукто­

Працюючи

воі Революції радгосnі

1 И 11,

представляли гандбо­ лІстки броварськоrо <<Металурга>> . І пред­

кор·

•Плосківський~

відкрився магазин «Во­ ди-соки-nиво)!). У ньо .

дострокоао

вtдзиачаю-

РА

року

2 жовтня 1982

Субота,

V І(

ОБЛАСТІ

КИІВСЬКОІ

Трудова вахта Щодм

П А Р Т 11

КОМУНІСТИЧНОІ

КОМІТЕТУ

У програмі, яку в~в

СПРАВИЛА

tиже~ 110 o;rutaaцtl ooцaмar8RRJI. J

конферансьє К. И. Бо-

НОВОСІЛЛЯ

родін, усnішно

висту.

У прост1Іfому і світ- . пила заслужена артнст ­

Шефи

Тон задають

збирають буряки

заготівельники 3

Ольrа Сергіївна . · 40 геюарів кормових тош, тонар ре}юнтно· бурякІв радгоспу 4Гого­ Стасюк , ліеський :~> доглядали У цьому_ роцІ nрацівники Гоголівської

ткацької ткалі,

стрІчка­

фабрини .

Зараз

інженерно-технічнІ

nрацівники збирають ренІ . Ножний гектар дає

у

середньому

ко­ вч­

nо.ю1д

меха11і чного ц е ху

зібрати врожай без втрат.

вчасно

1

Приклад товаришам no роботІ nоказують пе­ ·редовнки виробництва ткалІ НадІя Іванівна Ли-

nю жовтни

4

1957

для

о п,1ати

частину

годІ вл і

Землі.

3

поча~

своїм

замовникам

і добиватися

понад

пл а н

рі :зном ан l т­

по

фабршш.

обмІнних фІльтрів , водо­ стічних труб, дверей д.1я

ГОЛОВАТЮК, голова фа б кому .

у

вип у ску

пе­

Іона­

ша хт л іфті в. хімводаочис­ н ої

з

території

Відтоді

простори Всесвіту.

крок

заго тівельник и забез печ енню роботи на всІх

"

Про значення космічних досліджень

зазвучало

всіма

ної · науки і

-

иовоJ перед

умови

стиками

перспективи її розвнтку

розnовідає відомий радянський

уче-

си­

ча-

свІту,

спіЛІ>Не

nо-

Отже, їх внвчённЯ

Допо-

розуміти

бІогра фІю ' Землі, І · насамІсторІю

ії

лоцерковський.

сnрямованішого

зов-

У золотий фонд науки рі, інфрачервоного І

валося нам, більш важливи м,

таких

м а- ви промІнюва ння

ra·

м '.

ученим, нових явищ. як радlац і й- с ячних пор Ід. РадянсьnІ нІж ви7 ний nояс ЗемлІ, сонячний автоматичнІ станції д• >-

11 ести на орбІту навколо вітер , магнітосфера шої планети.

на- с тавили на Землю зразки Іх виявлен· ~tісячного грунту. Потім

пошуку

К ОПаЛИ Н .

. МожливІсть

вивчаrn

високотемпературну,

ду­

же густу . багатокомrю· нентну атмосферу Венерн

1 дуже розряджену атмоt:' феру Марса . вІднриває

ЗемлІ найnрост~ше штуч- ня було б неможливчм на поверхнІ МІсяця пр~!- перспективи побудови з:~­ н-е небесне тІло, оснаще- без nрямих вимІрювань цювали саморушні апа ра- rальноУ моделі термог1·. ие мІнІмумом приладіа. за доnомогою anapaтypti . rи ~МісяЦеходи•. зо;tИнаміюr атмосфер плаСь(,годн\ шлях. пройдє- виведеноУ в космІчний Виняткові можливостІ нет земного тиttу. Тим ний радянськими орбІ- про~тір. ІJакетно-космІчноУ техн1Т<и самим можна буде в дотальними станціями , ofiМ 'яка посадка на Мі - переконливо nродемоис r- ступиому для огляду май­ чисдюється вже

сотнями сяць автоматичних

ста н· оували радянські

спецІа· бутньому

мати

робиому високопро- колективІ

об'єднаннІ, Броварська.

виконувати-

днів.

А.

деревооб .

наукавР

П. ретар

магазину

сек­

товариства

«Знання•.

вість р адик а льно вдоско­ налити й сп ро стити ·ви р і­ шення питань з в 'язку на далекІ відстанІ. СьогоднІ

телев : з ійним

мовленням

череа

штучнІ

Земл і

охоплено

лі з борту супутнин І в, дає щорону е к он с мічниІt еф е кт. ян и й обчислює~ ться сотнями міл ьйоні в карбованців.

супутннии

Головн им

зав данням

практ ич­

дослідження

на вколоз ем ­

но все населення н аш ої к ра'іни. 1\осм І чна м етео­ р оло гія зна чно розши р и ­ сп е ктр

ВИШНЯК,

відповідальний

«Оптика•.

ла

органІзацІях.

4--:S

ПІНЧУК,

директор

ІІJІ.

ще

вІдбулнея у

протягом

внробни-

розвитку, знати яку .необхІдно, зокрема. для цІле-

Здається ,

ж

концерти

інших

ний, академІк О:~ег Михайлович Бє-

-

виробничому

Анд-

мутьси

аем.11инами неозорІ горизоити пізнав-

еІм недав но нІщо ие зд!І- · ввІйшли відкриття

ЛІдія Миколаївна

Іванівна

бу­

Такі

мов.11еиня

ритмІчної

єдиного

КО РИС НИХ

не тІльки

дІвельиикам.

сприяють

переви ·

Сонячної

ранню

волении

турбуються

завдання ,

ходження. сnі.1ьне сучасне 1 спІльне йб• ма тнє.

перед

обслу-

го міськторгу, в рай­ лІкарні, тресті «Брова­ рнпромжитлобуд» та в

утворення.

краще

Про квалІфІко-

Яхио. Завдяки

п•J­

складовими

вони мають

у иашом;у житті. досигиеНни косм: ч- магає

мовами,

рух,

БОНДАРЕНКО.

Планети

рокІв. · Строк,

конанні принесли задо­

Ганна

прац:<>­

склад п порІд, Іх походє

щеинІ.

дуктІrвиому обладнавню, в залежиості від складностІ роботи, за-

чих дільницях~

ження,

ші nідС''МЮІ, заглинути в майбутнє.

у

Російське слово

:шаменуючн с обою nочаток :коемtчноі ери, яка відкрила

25

під­

найнращІ•х

свої

ївського державного театру опери і балету Імені Т. Г. Шевченка В. Г. Слуцька. Росій­ ські•, українські та ІталійськІ nІсні у її ви­

rовувания

нарядо .VІ

Си с тематично конуЮчи

В.

достатній д.1и того, щоб підбити пер-

світі штучний суnутинк Людство вирвалось ~а межі

земного тиж1нни 1 зробило

1\Іинуло

.

єдиним

ка УРСР, сnівачка Ки ­

топоверхового будиику на вулиці 50 років ВЛКСМ розташувався магазин «Оптика». До цього він був у пр11стосованому прим!ване І ввічливе

казників .

стеми

року

за

т ехнІко"еноном Ічних

апара тури.

всЕсвІт І

слю­

на

почав

тажили

котелень.

·а- и нА

приємствІ вати

ресу вних

Ф.

першим

вже ві д в ан ­

НJІ Х в иробів на 37 тисяч к а рбован ці в . Н а багато пер е викона dо

що

лектив

во ни

завданн я

.v

•суnутиик•

ви·

року

н~­

зна ход яться в особисто:vzу нористуваннІ робі тник і в

першої в світІ Країив Рад стартував перший

ку

вІддачею

бригада

сарів - заготівельнинІ "· якою нерує Микола Грн· горович Па люх. Цей Н:)·

комуна .'!Ь ­

но го обл аднання.

врож а ю

тварин.

трудиться

зу­

заво ду

с т анда р тн ог о

передбачено

гр о шової

центнерІв. О тож І діляти поспІшають шефи, щоб

500

рю.Ієнтально гQ

За договором. укладе· ним з адмініст ра цІ єю го с­ крім

З найвищою

т рудо вими

гот у ю ться

с трі ти 60-річчя у твор е ння СРСР працівники енсп е­

Володr•-

мир Єгорович Гаценк о. бухгалтер Людмила Олен ­ сіївна ЗвєрєЕа.

подарс тва.

гідними

;~ арун:> а ми

Jtому пркм\щеииІ бага-

сІЮ сте режень

ного

просто ру

вивчення

ф е ри

лишаєть~ я

в е р х ньої

Зем лІ ,

атм ос~

магні тосфс~

ри сонячио-земних

зв 'язі

за атмосферою в масшта­ бІ планети . Лише два р ,J ­

ків.

дянських

нує , що незабар ом. мож2,

супутники

«Ме­

Оцін на фан тів в

найбл ижчі

теор• зб и рають І переда­ ють на Землю за добу

чя,

таку

довано

,~ ~ У.

ніль к\ сть

яку в с і

інфор:\Іа­

наз емн І

м ~­

т еоролог і чнІ

станції

:зtІирають за

пІвро ку .

3 участю

евІ

ry

метеосупут­

на

nе рекоі

десяти річ~

о р бітах

б уд е

зб у­

н аук о в о- в и р обю; qІ

н омпл е к с и ,

за

межа ми

Зе мл і буде ст вор е н о талургійн І.

м r>•

м аши нобуд і а~

НІ. ХІМІЧНІ зав оди . В пеа•!

ників обираються оптч­ М1ІльнІ маршрути для су·

спектив і космос І

ден,

ус тановки . які з а до поМ .)-4 гою велин их .анте н п е р~~

k'У

що

дм

змогу

економити

в

щор о­

середньо­

му 5 - 7 процентів ходо­ вого

часу.

Результат и

': постережень

за

станом

з

кnсмnсу

льодового

п о­

з' яв ляться ·в І ене ргетич ..: і

д адуть на З емлю у в иrл;r.­

д ! ел е ктр ом агнітн ого

в rн

про'<!Інювання с онячнv е н е ргію, п е рет в о р е ну в

:мільярдів нІлом етрі в, а цІй в і дкрила шляхи для ліс ти в ексnериментах з аnаратури в носмосІ не вивчення нашого nрирод- станцІями cep\J •Бене:менше, нІж ~!ншому нау- ного суnутника . Праве де- ра •. В результат\ дос.лІ;т-

обrруктоваиІ . методи уn­ . кр иву в АрктицІ значRо равлІRRІІ погодою І р1· збІльшили nерІод нав!г~­ зумІІоrо · вn.11Иву на клІмат ц!У на ПІвя!чІІому мо р­

ед е ктрич н и й струм.

ково - дос лІ;tному

наtпЬУ рІдної пл ан е ти.

с м<о:~о~.v шлJІІху.

Освоєння найближч:>ї до Земл! ;> ою< к ос м!Ч Н!1·

домІ . За н им и с тоїт ь бе з"

~ астосув<~нн я

Інститу- но

дослідження

м агнІтно- жень

ті . J. вже не дні . а багатv го поля. м етеорної І :мІ сяців працюють н а бор- діацІйної обста но в ки

'Q'

станцій космонавти.

нав коломісячному

удалось

одержати

р.:~- надзвичайно ц!ниу Іифорв м а ц ' ю про атмосферу цієї

nросто: планети ,

про

хJмlчний

- re-

простору дало можли·

жаних в

В · геолоr!У

даних.

од <> о"

рє з у л ь та ті фото­

г,афуваина поверхні Зем-

Досягнення

радянсьн 1І

кос монавтик и

загальн 6ві~

уста нна

тур б о та

nартП

уряду.

І

зусилля

в сього

н а шоІ

сn ! льн1

народ)'.


*

. 2 оор.

2 жовтня 19&:~ ·::, ::\'

н о в Е

ж и т· т я

СІ И'І ЄДИНІЙ

у

&Іnорусаака Радwнська Соціалістична Республіка

•f~ есщl,.пlзм ваоuо деионстР)'в нерозривний в888мозв'ааок розквІту І збJІИжеииа всІх иацtй І кародиостей ........ 1t нмв6міu&ам соціа.піСtІІЧІЮЇ деаІОJфаТІЇ~.

(З ПоетаНОІfИ ЦК

Д.JІJІ

110-А.І

IIJJ.II

І! ВІJЬІІІ

в :·~русП

ХОЛОДИЛЬНИКИ,_

ГОДИ!ІИНКИ

Обсяг nромислового виР9Іjництва за _ RОІІ;воюв.іІвся

кожиl

с1м

.

На

шляху

r~.ї VЗЬ

інтенсифіJ5ац!У

сІльського

Економічна

rосnо.царст&а

могутність

-

к ;-> аї!!И

nровідна

твзринництво.

спрямована

ма­

саМ[1€реД І головним чино:11 t:a nостійне nідвищен­ ІЦІ наро~ноrо добробуту. Вражаючнм є розмах жит­

JJ;ового будівництва в Б' лорусlї.

За

nіслявоєнний

час здано в експлуатацІю 125 мільйонів квадрат· вих метрів житлово! площ!. Тільки з початку де­ сжтоr п'ятирічки більше двох мІльйонІв людей по· л r пшили житлові умови. Це має величезне соцІаль­ Rt значення для pecnyfiJJiяи. житоовий фоІ'Ід якої

Столиця

Білоруської РСР

Перемоrи .

Третє

Як

спустошення.

1

будь-яка радянсt.ка ',eєпy6Jtl1<a,

має багатющий дуІевний &JМеИал. Поnереду у ТJ'Удящих р'есnубJІJнн

се:та.

Ве.1ичкович:

в роки в йни повторили т раг : чну до.'Ію Хатині. :і ві;дро;л+:енс:~о~у з попелу се.'Іі всі вес;,,ля почина­ ються

з

цього

снятоrо

:ІоІі~ПЯ ...

В:.Дбудува.'!ись НовІ .1ичкович!

:~о~ого .

І

;!О

СОРОК

бу ти б

не-велиним

їч

с! .1ьцем

Ве­ СЬО·

досІ серед

б:Jл~т. а.т;е :о.tел : оратори в\::·воювали в цих 11!спях ПОЛІСЬ'КОГО

'f

ПVСТИШ'І

близЬІНо семи

тис~ гек­

та-с>:в. Утворився радгосn «Про.грес" од-не з ба­ гатьох госnодарств 11-а

шених

11емлях.

сJІав·

ІК!Х сnрав. Білоруси щасливі, що належать до мо ­ К()лІтаоr єдностІ братніх радянських народів. :.У

.ІНІ!: че,І"fІають воt-~и сили

1 ооевмеmс:ть.

І т~ в ГІМ·

ІК ~1лоруської РСР є такі слова: ВІчио ми бу•емо, и!~ьиі ~ю.-к. Жнтн І'Іа вІJІЬиІй, щасJІІивІй_ земJІt!

reo-

Власну

о"єржали

подал н

осу­

Дов€JІОСЯ

По.'Іісся .

від

вирос.'1о

часне

за.

НР

Шнсьна,

з

я

фt.лакторІй, в якому щrJ-

двоnо­

тисичу

сьи.му

ваJІІоному

50-Jti'IЧJI

8

комбінаті

СРСР.

Мінського

хоJІо.-ильинхlв

є

вlдеМІІми. Ценад цепів

продукціІ

еметво

заводу широко

про­

90

підпрн.

.аипускає

жаВJІJІм

Знаком

Поfутовt

«фабрики

з

дер·

якості.

холо­

вfдцр&ВJЦЮТЬСЯ В

. к'аІн

Європи,

куван!ія

25

Азії, АФ·

рихи.

· фt-

Устат­

Акаде~ІУ

наук

на околИЦІ МІН· вченІ Інституту

лорусіУ

уже

зз.вершують

ВИЦ~обуваННЯ rенераrор!в, єм:-ство

ковим

яи

скид

ин!

центрам

Дая тепер

КВ8И?08ИХ nІдnри

nо<:тачатиме

нраІнн .

такий

же

потужний ·

.

нау­

республІки .11ааер БілАЗ.

ратоJ)І.в,

сим:во ,1

автосамо

Адже

саме

роарцун'І\~-

кваН'І'"ВНХ

було

ООrруН'ТОВаР.О

гене

теоретиЧІJf'

МОЖ.1ИВ!СТ!->

~I'BOIIfi!ЦUI _ ~f1JIC1.'11

столІттs

міJІЬйонІа

меморtаJІІJ.

КОМПJJЄКС

«в.,.ет.

ська фортеця-герой•.

8

Радгосп

«Парохон

CUJIЙ• Пlпськоrо Райоку Брес1оІІноІ області ство­ ка

меліорованих

землях

ПOJttccя.

реУкий

cYpoR

За

ко­

rосподарст­

ао стажо високорентабель­ ІІWМ •

На знімку:

молочиото

ва,кий комплекс на

1470

ПИФРИ І ФАКТИ 8

них

барвників

строюваною

НОВОГО

на роз ·органіч-

з

пере

частотою

промІнювання.

яи

Через

де

Rкий час Н'JІ б~· ло

це передбачен­ блискуче пІд ·

тверджене

експериментом

а

І!евдоваІ

ди,

першІ

освоєнІ

nрила

СьогоднІ rн

в~!

лазери,

гається

СІІЧІ

рів

хвороби

s

Вони

\JЯ

І

ОЧf'Й,

ЧИСТОТУ

проводять

:11етал

надточн'

аналі

зи х::"Іt : чноrо скда:1'' '.Н!'И

'

CTR[)piOIOTb

:-rор -:)В'!ї! ШВИАНС

руJ,:аються.

речо

об'ємн

nредмеr!в,

а

Серед

кІломет­

1 п'яте за населен­

9800 ТИСЯЧ ЧО.'ІО­ республіці живуть

нацІй

8

яю

1

б!JІЬШ JUI народностей.

БілорусІя

редньому

дає в се­

чверть

го виробництва локна, 14-16 картоплі, молока

8

ОХО· ПОВІТ·

обрnбпяють

Білорусія.

квадратних

-

ням віК. У

:\ОСJ!Іджують П.'ІаЗ:~tV І л( \JОНІІЮТЬ. .

560

союзних республік вона займає шосте місце за тернторІєю 2(}7,6 ти­

1

яким!'.

народженІ

на

предСТ8І!ИИКИ

важко назва

професІr,

володіЮть

кордону

1

пІвночі на пІвдень прост•­

80

nро:vrисловІс

тю; прийшли на заводи в наукові лабораторІї.

кtлометрJв

650

західного

краіня ~а схід

JЩзер!в ЗІвичайних

Tltll'Y

На

від

чи>Нах

с;уЮТQ

перших

12

понад

ІІа . '3Н_fмку:

ву І внанаиня моJfодІА ІІа уц! Б!лорусН. Тут , в ІІІ СТИ'І'УТІ Ф:зики, народи

'\ИЛЬИМіВ.

зберевrеп.м

За чверть

ІІІІЙ

Інститут!

мето,ди

ГероІuа

чоJЮМк.

дос.тт!n;кен-ІІя у к"антов!r ел~ктронІцІ nрииесJіи ст~­

лясь

l"NfAY).

І

ф!зИ'Ки АкадемІУ наук БІ­

На 3МіІІку: діJІІ,ниця ІВ· '!po/Jyllal JЯ ГОТОВИХ ХОЛО­

· щ*ІіІІса ТАРС т

уи!.wал1оинх цридаJів

cUII(e811f

rе.Пв у ~госп!.

СРСР ще тільки n:nнІмає норпуен ська, а

Хеле,.нльники з емб ­

•емою

ду•

Імев1

Заве.11

вавluо

дали

ЛАЗЕРА зичt~их

Бреста.

:ВресУську фортецю відві­

ПР О фЕ СІ

на По.птаІ-

гірничо-збага'!у­

коштІ•

агропромис­

лоІ!ого комплексу.

екеи~уатац!йвl

ВІНІftоб1NІІJІІІ

чоловік.

Шн сnоруджений аа раху.

успішно

Добр! розвІдка

добру сотню нІJІометрІв на ех~ від СоnІrорська.

ро)О'.

JМЦІО

ноаперуаанна

дає

перслективної Смоловсь­ ноУ nлощ!, .11!\а лежить на

nонад

-

госnодарськоІ nродукцІІ.

:~онад

ділянок .

результати

в пам'лтІ радянськоrо иа­

сІ о~-ржують пон-ад 46 nроцЕm'!'Ів усІєУ сІльсьн-о·

И&ІіІl НЮ-токвt само­

~

виць.коІ

oSopoila Врееt'ськоІ +оР­

ЗО центнерІв з гента.ра. НинІ на кращих д·!ля~ц взялИ no 48 центнерІв. РодючІ ме.л!оромн! зем­ JJ! . Саме на них v І'Іол!е­

п(;щриємств

.

нІ. багатІ руди. що заnя­ гаІООь н.а глибинІ до 1200 метрів. Уже детаJІІЬно роз. аідюю Петриковсьне JIO· довище. закІнчується об­ стежеІШя ЖитковицькоІ, ОнтябрсьноІ І Копатке­

теЦІ

су­

поеуш.'Іивий D!к. І одер жав найкраший у районІ

зерна

оці·

ресурса

калІйних солей на тери­ тор!І республ!:нн в десл,... ки м4льлрдІІВ тоии. Тре. тняа з них. кондицій·

земто

Перший екза,мен модо. дий колектив uащ-оспу снлав у недоб.роІ nам'ятІ

врожай

Геологи

за.гальнІ

е~оаwй u:отlк

верхових будІf'НочкІв білоУ І червоної цегли.

рез! озера, в!цкриsся прQ·

БінАЗ

ВІТ·

!І'ра};Н'И.

........ -.

онелицею

м!стечк<>

:{ок

сиЩІІИ

ІІИ.Д/lЮТЬ ПОЛОВНЦ)'

!І!!tІІ,е&им старожиЛ<W вШ· 1 :~~ічати в nасдортІ се.тта третю дату його народ­ жен-ня: рік 1978, коли

мальовничому бору на бе-

8

комбі'ТІа·

сха~

ек

здравницю І Року •Ідпочи.ватимуть 1 меліоратори 61 м!цнюва'!'Имуть здоро_ в·,.

.'Іоруськоrо

ЧОТИ·

8

nолів чоти­

._.яиих калІйних ~­ РИІІUей fll1t8-Й І!ИJщруєІІ

ІІ.-оwі

Курорт за околицею

ВІ~ерусІ"

6araro

мІс­

3НаЙШЛИ

НинІ

ви

наро.цженнІt

Мо:ю~жони nерши~и no;; ,la.'!H бор.:rов: r.'1адіолу­ сн ДО браТСЬКОЇ :1-ІОГИ,lИ В r.;zF.,т p;

Mi~~ewr.

-

~ роки нІ.'·Іе:ть.ко-фашж:тсЬІНоУ н.авали зазнав ст.раш­ ~tеrе>

ВІПерше

сол-ігорських

об­ те­ І МОТОЩ!Ю1И ... останній час

розвивається

rЛИІІІИ

ри

М!ЗЯа·

Великими сільсьО<оrосщщарськими Підприємства­ ІСИ стали кодгоспи і радгоспи республіки. Неродюч! в минулому білорусьні землІ ще зоІ!Ісім не.:1авно lc· вали яких-небудь с:м цен.тнер !.в зеJЖа з гекта.ра . Те· мр урожаї зерн9вих втроє вищі, а сотн: ro~пo­ ~pcn о;!ержують no 30-40 t б!льше центн€р.в. І\арrопляне. поле республіки '--- одне з найбІль­ тих у країнІ. майже 400 тисяч гектарІв. Щороку JIOлrocnи І радгоспи nоставJІJ!!'ОТЬ державі мІльйони !'&НИ доб'рних бульб.

вІтрах,

стометро­

рьох шахтних

~

років.

серед

СИ.UВ~ІТ.

JІВфтопереробки І калїін! добрива. електронні 'ІИСлю.альні машини і електротехнічні вироби. І

се-ми

ІtИ'Х nластів ка.м' ЯНІОУ солІ

1

._ють прославленІ т11актори t -JІПІІковаитажнІ са· москиди. :vrеталорізальнІ верстати з числовим П{)(}­ І'J'амним управлІнним І а11тоиатичні лІнІї. продукн

JІЄІІ!зори

на

!Цjедрою

самобранкою для осІєІ ІІН·

як то

роцІ. коли rx ще ие було.

~-I)Мf

· ·ї

СЬОf'ОДНі

нюЮ'l'ь

шляховим уносои,

та

~спубліки .

(}~JІНЧ'l.Я

з

1949

Вручаючи місту-гервю Мінську орден Леніна ! медаJІІь «Золота ЗІрка•. товариш Л. І . Брежне:в roIIOPfiІ: «Досягненни Радянської БІлорусії. v томJ на­ ·: юст! JОЗКрІnачених со~іалізмом духовних сил народу•. ;,а ціі:ю короткою. але гранично місткою оцінкою 8еС1'а~ картина високо].'озвимутоУ соціаJtістичноі

стає

стоїть бурова внuжа. І хо· ча ба.rато Ух н.а ПoJJlccl, JІІЮди в Солігорсьну зна· ють: 1'14 цьому мІсцІ в

n

терствам радянську сІм'ю, з гордістю _.ІПІЛJПЬСJІ евGІ досягнення.

ІндустрІальне

краУми

~ИХ Т~ЛНЧ<Ж 1 Jta· ~1в біля цього па..'й'лт· ИІtКа немає. Просто nоруч кажуть,

.Ілоруська РСР. НинІ sc! народи t нароJіи~т! (:РСР. яN! складають міцно .:nаяну дружбою 1 Іра­

живе втІленни ленінс реал•зацІ1f творчої м :

•єісr

••••

3B11JI

а вершини 60.річчя оглядається шлях. nройде­ nА Радянським Союзом ! кожною ресnублІкою з 'taCY утворення єдиної багатонаціональної соціал!· QT"ЧJIOX держави, одиим !з засновникІв якої була 1

-.яс.JІІ П столицІ, :qІоиальної полІтики.

•Про 60-у річницю утворе~­

KUPC

ц Союзу Радянських СоцІалістичних Р>еспублік'> ).

А

шІсть процев!lв м'яса.

Майже половина бі­

лоруських

лась

союзио­

льоново­ процентІв

у

міст

народи·

радянський

СолІгорську,

чае.

Новопо­

лоцьку, Жоціно, ~вєтло­ гарську, Ново.'Іукомлю,

Бєлозерсьrrу нема 'Іверті століття. '

ще й

·

(ТАРС).


иовt ПАРТІАНЕ ЖИТТЯ: 3ІІТИ І І!ІИИРИ

І жовТ'Ня

житт•

_8111111111_ _ __

почула· із звітної

і

,\іНН<'Jї

ц~рт1йн?1 орrані~ В.

В.

що на день Чдени ють в

Мехед'І.

працю­ травня

плани

кий

за·

nраці

робітників

на

ни

колекrнву,

життя

сnрямовуюча нонанні

всі

у

хоч

І!омунІста.

щеtІь.

властива правиль­

працює

не

ж

пере:{ається

уваги

було

цих

у

періоді.

центрі

ться

бvли т·йної

Взяти. наnриклад, та~! факти. У деянчх цехах члена

слаблення в вій роботі.

Щоб

МИНУЛО'V!У

пrу­

Ідейно-вихоа­ бо майстри

партії

У

ценr-

цтва.

якого

На цьо111у гостротою

Д.-rя

ГРО'ІІ:ЩСЬSОГО

КОПІ.Ю;)ОбVБ'Іс'Ю!

Gов'язаЛІ!СЯ

vс­

r·n;Y'I" 30

на

тн

Ч'' сті

не га тивно п:;­ заrотів.1і с 1 на. То;му

що

<<Старт-..

локаційної станції,

ронно

- обчицrювального танів.

десятнів

,,

rюг:н

(РАТАУ)

АО

плану.

......

усього

сяч

техно .1оr' ї

Та

ось.

пожнвн;І­

добре ПСJЇД:JЄТЬСЯ Ху­

нарешті.

тривогу

викликали

посіви

су.

верес­

Хочеться сказати багато теnлих слІв про наших механізаторів, як!.

тривалий кунуруцзи.

працюють

на

носовиЦі

ку:курудзи.

Це, передусім,· сімейний екІпаж у складі Василя Івановича Нощія Tl його сина комсомольця Валерія.·

справилися

йдуть в авангарді соціалістичног.') змагання, працюють зі значним

лнше

її

який працює

наполовину.

було

,'!ОВіренJ

комбайнером.

досвідченим механізаторам. сівбу проведено в кращі агротехнічч:

перевиконання:vr

строки. Насіння її лягло в добре підготовлений грунт. чітко булu

варишам.

на

норм.

густота посівів. Т~ прпморозни в ніч з

жен

рік.

нинішній

водночас

був

повЧальним

землеробів. у колітній

важким для

Зерна досвіду, зібранІ. повсякденній праці,

стануть

1 п,шла

тимємо роботу нормозаготівельни­ ків на наступний рік.

ну

урожай.

rрунтн

не

наші

-піщані

ві:{значаються

Адже

високою

у

пригоді,

рО:(ЮЧістю.

коли

планува·

Г.

ROPHO,

головний

аrроном.

Відзначено .кр а щ их

РЕUОРТАЖ

БДНСМ

за

міськвинонкомом.

-

це також результат невтомної пра­ ці компленсної бригади Петра

АндрІйовича Лещенна. Про самого бригадира

та

його

колектив розповідь попереду, а щрдо об'єкта, то це дев'ятиnовер·

ховий

192-квартирний

Rомплексом

будинок

магазиніВ'

а

«Хліб».

<Овоч! фрукти» І «Бакалія». До речІ. після їх відкриття меш­ канці вулицІ зможуть купити вс необхідні продукти в своєму мІн рорайонІ.

Іскри

електро:1варю1,

nовільно здіймається стріла Іtpa­ ц!д'їжджають І вІд'їжджа­

t{a,

ють

вантажні

Виконроб

СеменченІ\о ти

відповІді

тут же -

авто~обілі.

Віктер

встиrає на

маї

Григорович

всюди:

~:~ава­

заnитаІІНЯ

і

стислІ 1 точні, нен~че

11

очолює

один

з

нра·

сту «'f\иївм сьнжитлобуд>) Петро АндрійоІІИ~ Лещенко. вельник з

24

тридцятирічним

яна

поацює

;3а

М.

NQ 5 Буді­

стаже~т.

роки нерує номплекснnю брига­

дою.

П F~·~ :t:,

методом

60-річчя

2-3 с~тмІжні професії. УЯ!І~~Є'f~?

щrб

гідно

утвr:r.r'Н!Я

Сnю:1у

цєі! бу:;иноs.

Д;)

РСР

пора.:tУ·

Ібла::(Н" ння.

причетністю

до

створенfІя

одного

з найкращих районів Ниєва Русанівни. Такощ одержав за· це нагоро:{у медаль ВДНГ СРСР

Петро

нувши

у

виконробську,

nеревести

~ те.

Андрійович.

розмову

Напишіть,

що

наша

на

загля­

поспішив

інше.

будь

'1acr>a,

бригада

Вlльше паJІовиии нашоУ бригади­ працІ.

які

з

честю

І

'Jrши

М.

Б.

RомягІн.

Є.

Г

J{авєрнІІїова, А,. С. Roxaнoвct.f{rri\

J3.

~. Rо.еалеяко, кранівники Н.

l

і

fі"М\ТН8ЛЬН()Г,'>

Киї!'ської

ТРЕ'СТУ

цтахофаб­

«ТРПЛИ!.ІЯТеХ:\ТОН

ЧаНі П?ЙОВИКИ ВИ;ІіЛИЛИ СВОЇХ СПІ? ціалістів електриків. сантехні­ ків ! допомогли опоря:(жувати KR". rнирн.

Напевно. що цей репортаж про­ чrпають :,ає

ті.

хто

квартиру

з

нетерпіННЯ'\І

саме

в

цьому

че­ бу­

lИНКу. Я поцікавилася. чим від­ t)ізнятиметься їх навий дІм від ~ус!днІх. вже ~<'lсслених, з вікон f!КИХ

Виявилося, М 87 з

ванням.

роботи по занупівлі насе.~ення району>>.

У ній зазначається. що на на

заготівельні

пуннти

сіл

25

нартоплі

від

вересня ц. р.

району

надійш:rо

тонн бульб при завданні 1.492 тонни. Найнраще uрганізував заrотівельfІу кампанію виноrшом Ліrківсьної сільської Ради народ·

1..555

них депутатів, який справався із дове.с.ени\І зав:{анням закупити в жителів села 62

тонни за 7 :{Нів. Успішнп попрацюв?ли та­ кож виконавчі 1\ОМітети За:шм'янс~кої. l\Іо.;­ рецьІ\ої.

Рад

РожнівсьІ\ої,

народних

Літочкrвської сільсhК;!х

депутатІв,

правління

Літківсь·

!\ого раДгоспробноопу. У постанові танож піддано критиці по заготівлі .1ишнів цінного виконкомів ІUrяченківсьної.

та

ЖердіРс>,!'ОЇ

робот.>

сільгnсппрСJду!п~· Се~шпо.1кіrськ'JЇ

сільрад.

За високу організаторську роботу і достро r:ове

виконання завдання

картоплі у населеtІНЯ

по

закупів.1і

райвиконІ\ом і

,щшк р

праваіR

ня райспоживспі.лкн ннріштрн нагородити цін

що це будинок ее· покращеним плану·

нога В. П. Дудку, Мокрецьного І. l\I. ЛІтинського. Рощнівського М. Г. ЛІІсЄ'::r;rr .1ІточкІвськоrо 'В. О. l!Тра~тс. головv <'[іт­

ллється

:Квартири

кладовками,

будуть з

вели­

коридорами.

лоджіЯJ~ІІ.

Щдлп­

І{івсьІ{ога .радгоспробноопу Л. Г. l\;;чe:-IJ>•. дrr ректора загетнантори В. І. Азов"

Правління

га буде встелена лінолеумом 1)орчІ. небайдужі люди на чолі

рядження~!

з виконробам В. Г. Семенченно~І потурбувалися. щоб значно полІп­

1·отівлі

її

лишків

НИМИ ПОДарунКаМИ ГОЛіВ {'іЛЬВИ!·:ОННО'V!ЇВ' и1іт­ КіВСЬІ\ОГО М. М. Поокопенка. 33зим я;;сJ,

()а.щ~онаІ'!Іи чи

шити

райспожив-

затишне

вечорами

свІтло.

не-

а~е випробуваний. f!ЗД!йний. Та"Кі.

·~ муляри

НеСТаНд~1'JТНОГО

:аж». Темпи на'шої роботи були б чабагато· вишими. якби виЩеназ·

про

нещода,щю

виборола друге мІсце v соцзмаган· ~~ сер~д буд!І!ельних орrанізацій ГоловкиївмІськбуду. І це не пер· ІІіий раз . .1\щ~е мої товаришІ ета­ Ра!lцІ. І!болlр•ють •за свою роботу. веrерани

ГО

пщ1в.1!юш

спІшїИ nрийняли nостанову <•Про підсумюІ

rш­

-

трудову шається

вельнІ матеріали. а й І!U;Qаувати людей. Щоnравда. колектив наш

aб!!ftl\,1 сил<~, жартома розпаЧ!!Іі віr1 А тут аж сІмнадцятеро. ноЖ"''Й член бонгади освоїв по

те.

ватп новоселів. А сере;] них ;обітннки заво::1ів шиноремонтна·

віДзнану». Особливо пи своєю безпосередньою

Райвиктшо:v~

c.-.:.t·l\TpO-

кnмс<ШСJЛЄЦ'>

М. Злобіна. Нагnроджений меда­ лями <<За трудову доблесть» l <<З~

-

в~е- \ІЄ·

на

ввестн в ді!О

У нашІй роботІ один досв!д­ це

~·lLpl':.::.Ku,

f!I'V!3H.

с·онатн св і і\ зустрічнІ~й ·план

киvк

такелажнии

.\І.

І.

спряrv;о2ані

BOJJJІЄ нам не тtл~ки вІщереджа'Р.І чае. економно J!Итрачат~ ~удl­

чени~ 1\ранівник І один К!ІЗЛ!ф'но­

В.

С.1юз. не fr·;;ведуть. Зара3 зуси.ця бу:~ївеаьннків

розпоря:{­

наказ.

\~

.;c;"pнrш

рІУ

ження.

вании

ж

9"ТІ! Зі!а~н.а будівельн11ка. А під­ Р~дносбрнгадний !'4етод роОоти доз·

коман:{прський

-

того

щих брцгадирІв у нашому бу.':1,:.-" рацлінні N2 22 ордена Леніне~ тре

Сам

А поки що на будівельному майданчику все Іде своєю ч~ргщо Десь на восьмому nоверсІ ви­

блискують

До

і

наших

~Іт~ ІіО.1ІІ 1\укурудза Пі:{правилася

РААІС.ТЬ НОВОСЕ ЛА1V\

Коли я наближалась до цієї но­ J!Обудови. то ще не знала, що кра­ еенІ-будин'Ни, яні вишикувалися l'fO лівІй стороні вулиЦі 50 рокІв

зав.

Наближається до завершення сезон заготівлі кормів. Ян і ко­

червня завдали їм знач­

12

денних

Вони

ЖДИ ГОТОБі ПрИЙТИ На ДОПОМОГУ ТО•

в оіст. ми не могли роз­ раховувати на очікуваний спочаr·

~·становr;.1ас<1

планІ

Я!В займає у нас площу 450 ге,;­ тарів. у тому числі 100 г,ектарІв на зелений корм. Тим більше, що з планом заготівлі силосу торіF<

11

прпготування

внсоюши

меншу

тони зеленої маси при

якІсть.

Н. ЧЕМЕРИЧЕПКО.

райспоживспілки

прсміює

кращих

та громадян. які брали лишків

.

тисячі тонн. а взагалі планує• мо заготовити 8 тисяч тонн сило·

6УДУВА ТИ ШВИДНО І ЯКІСНО -----~~~~~t~"'*'81&81В'!IIMif'li,Z'"J'JJJ,_.U~.JI'II4Aiii!&II!II,-~.1"-4AIIPІ'!I!IIi\'l!lllril!h~--юl"""!.tJФ!I"""·'"""rr><"'!',,t<~'!'JII!""""'"'' !"",...,..,"''"·~'.,.,,,..., • .,.,.._,.._,...·.....г.,"'!"'~' ........... -.ІІІІR.

НА

к,.

7,5

ної ШІіодн. загальмували р'ст рос­ лин. Кілька оазів проводили між­ рядний обсн:біток сходів. Та нЗ·

JЄ!-1"1 2000 тонн сінаГІ;у. ·

л'

розра)(ову­

вистачало

протягом

внтрпмана І несподівані

Таким чином у сінажні траншеї пnи плзні 1500 тонн було заЕл~­

· маневрують одн1 к!льна

останr1і

ДОбОЮ.

новку над аеропортm1, де

елеи- часно

в

відзначається

обёт.1

не

Вирощу~(JЩ!Я

раціонах ве.1икої р:Jrатої xy;:roбr1 все більпту шпо~1у всгу ~•ай~rас: цей вид корму, який при дотри-

ми ЯКОСТЯМІІ,

-

О;jИ·

погод,ті

дощі

нини

Бона складається з радіr!- часто

заготови­

І\ОрМОВИХ

неспРиятливі

няна

.ряним рухом

JІІІ:k'Іь

Крім основних площ, !Юе!.ялt поукісно пі{:ЛЯ жита Rукурудзу на площі 120 гентарів. Уся вона бу­ ла ретельно удобрена І оброблена. А врожайність її вдалася навіть вищою . за основну. Нині за13ер• шуємо косовицю. У силосні траж шеї. вже закладено близько 7 ти­

на

тонн сіна з отави,

450

стояла

час

ЗО-

ропі

ЯМ'!.

можvп

підставу

види

ведеться його заготів.1я.

Не

значилися на ми вир'шнли Частину маси багато­ річних трав зСІкласти у сінажчі

с:кладцого l(ОМП

польотів

голову

центнерів

манні

си-

яна

TRC'])!I!JHEЦTR·l

rшнlшнrоо\ІУ

умовсІУ

ПО

умови.

.,

Добрі

Механізатори господарства роб­ .1ять все необхідне, щоб нагромd­ дити якомога більше цього цінно­ го норму. Вони по-господарськи скористалися сонячною погодою,

корм:в

ГО~ПОД<lрСТВ'!

в

ниць.' Та

пі::І·

.:tали

нам

Тепер

на

трави.

ня.

Відомо.

управління пов!r- миттєво визначити

особ.т+

ннх.

лексу гучномовних зв'я:> ків. 3 її допомогою керів

автоматизована

з

нгголошувз.1ося

виробн;штю

J>альному аероnорту міста стала до даду вітчи:з-

стема

шпанні

врожай

у ра:{госп: <:'3ап.l3ВЧ!!Й» за.1ишає-. ться однією з найбl.%!!! актуа.1ь·

УRраУни.

центру І

вати ще на

Проблема

ПOBITP.Rfll ВОРОТА КРИМУ СІмферополь.

цтва. необхідно передусім :{смог­ тися інтенснфікації кор~товиробни·

з'їзді КПРС. а nі~ніше н~ Т1'J 0 Rневому ( J 932 р.) П:rснумі ЦН НПРС.

МаЛІ)

О, РА ЧИfІСhК.<\, Лl!l('l'GP мt~ьккому Ком­

багаторічні

гро~Іадсьr:сго

XXVI

пар­

Іх

РОЗБ'ЯЗС!ННЯ

хороша пого;щ, знову ц!щли в рІст

повноцінну тваринни-

вою

питання ТСІНОJІ\

Dnrан\зації.

забс:зпGчнпr

годів.1ю

звІтному

ообітника· зо~:nема І приємств'! 11 цідому.

пар­

-

на­

контролем

перевірає

актуаЛьна проблема

ленцr1

ВС.ТJНЮіЙ ВПЛИВ На В!Іро(), ничі поназнини кожноrІ)

баrато.

жо.:tного

Ці

під

пішне

лишилося

тн.' І як насл!доtt

в

ll!l,~t

-Кормовиробництво­

нультурно-масова

робота.

Незважаючи Н<' успіхи, резеvв!я у партійної ор­

немає

А

худоЖ.

ударіІІf!( кt­ праці О. ~

Фето м. ее

от

немає

цьому

&,_ ц­ в

ХОИНІІХ mафо:К.

вана добивалася поліп" шення п· дготовки І про­ ведення зборі!!. виконаІі­ ня партійних доручень. На підприємствІ пе>лJп­ шилися побутові умовJІ, зменшнJІася плинність кадРі!\. ЗмІстовніше веде­

ц:дсумtювих

ще

у

не

J'J<

а

:{ружина,

читаються,

зувати

зборів? Про дальше під­ яесення авангардної ролі номуністів у виконанні nланів та соціалІс-тичнпх 3абов'язань ГОВОРИЛИ І секретар па отійного бю­ ро. І виступаюч'.

ганіЗації

чимало,

і

самодІяльнеє-rі

Гук

очної агітації. Ці rщтаІНІЯ партшнR органІзація буде розв'я­

й іншим ч.'!енам колектн­ ~у. стимулює в праці.

Що

рі­

рану

участь

На фото: мунtст•'ІlІоі

ІЮ, поза уІ!агGю партІйної організації лишився й гуртожиток. Там поган.~;

на розсті!Новка комуністів на виробннчих ділянках. Іх авторитет роблять вне­ -сок цього партійного ос~­ редкv більш :шачним, ва· це

прийнятих

Протягом

Це

вримства.

виl(онати вда,7юся не всі. Як сказала В. С. Власен­

в

Але

А

вій

налаго­ ви:к:J­

8

виходять

якістю.

В8терц праці

nар-

за

цеху

тивну

повніс­

чіткіше

приймадось

21

бойонитість,

rщшм.

не

контроль

нанням

зав·

нараховує

б!ОРО

дило

Ії

сваємv складі всього

1fi

не

ви·

поставлених

дань.

слід

навчання

Результативність

сторо­

роль

що

тіі'ІtІої роботи могла 6 бу­ бч- ти більшою. якби партій­

вnлив nартійної

-

кращих

Але

контролю.

випадково, бо навіть дріб· иІ недоробки не можут• бути ие помічеQИми Оль­ гою Степанівною.

по'3-

тю.

У

пояснюється

орг!ltІізації

трьох

ристовувався

rатьма факторамн. І однн

з них

не

l\ШЛодих . комуністів не було налагодженим, а от­ же й потенціал їх вико­

ні. П.Лани, як 1 наnружені. А та·

успіх

левого

винорис­

вони

зазначи?и,

низькі ...

Але ЕШРізь.

а

виробничників.

подумала:

Наnєвна.

високою

прийнято

року, а д~в'ятеро­ рахунон 1Go4 ракv,

-

організації

є,

технічного

Кухонні гарнітури з меб­

н!стю. За минулий звіт­ ний період до лав nартІї

1983

в

лу

!'ІИТанtпе

товуються

зборів 142

колективу рахунок

прнд!JІJІ­ Можли­ в~еті для роету цартійноr

цьому

зації Літщвсьr,ої швей!іОЇ фабрики

диьея на деревообробна· ІИІУ комбінаті О. С. Гук. Вона контролер відді­

пер· ють · мало у11аrи.

се~рет~.РЯ

____,"...._....._.

Дв~цять ·три ропи тру­

:авр:вжв:аоІ Но:ли

~ стор, е

Реавр:в;. ~ецовід!

*

року

19S2

своїм

po:·:rrc:

за гпті вс.1r, '!!lf<i,

актпвну участh у ~~

І{артоплі.

С. СТ{\НІ{:Л.АВОВ.

·


и о в І!

ж и ·т т

"

---------------------------------------------ІТ.СІІ Живе е.'Іоао. Моаа І -

З а в т р а--Д е н ь

ceJii

в

нова

-

і

тіJП>КИ·Тільки

СVБОТА, 2 ЖОВТНЯ П!РША ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦЕНТРАЛЬНОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ

Прем'ера документального телефільму •Здрастуй, учитмю•. 12.05 СпІвае sаслужений артист БРСР Я. Євдокимов. 12.30 Коло читання. 13.15 •Альошин вибір•. Про механізатора О. Андреева з КостромськоУ області. 13.25 Граs духовий оркестр. Те·

II.Sil

розростаєть<:'L

щонайсучасніший.

Тут

же 3бур,у­

вал~ся і Шевцови.

... Назустріч

JІеоглІІд-конкурс.

перехожи:ч вс:чіхаються чисто вими'ІІ! вікна.

Рад11нське мистецтво. G. 14.30 Новини. 14.45 До 40-рІччІІ

1

затишон на подвір'ї. Це почуття привітності, особлн­ :воrо затишку, я б сказа.1а святновості. не залцщає 1 • домі. Все тут зроблено рунами всієї сім'ї з неабиm;им УJІ!інням і .1юбов'ю. А коли ще гостинна господарка щи­ ІРО nригостить вас борщем. ,заnах !'~Кого чи не на всю оселю, здається, що ти тут не гість, а давній добрий

комсомольськоУ організації • Мо.1ода гsардіІІ•. Художній фільм сМолода гвардіІІ•. І І 2 серії. 17.30 Бесіда політичного ог.ІІІІ· JІача Ю. Летунова. 18.00 У світі тварин.

-

Наче

Пізніше

·

і

в

рідній хат!.

учні,

JІ.еодноразово

19.00

підкреслюватимуть

цю

херошу

рису

тиша 1

урочистість.

Всі зранку розлеті.'іися . у своїх справах. І ми у двох. Лише книги поруч постійні супутнн­ :ки цієї сім'ї . Вчителька поринає у· сnогади. Боюсь сполохати дум­ :ку. Адже в спогадах тих не .лпше дитинство 1 юність. В тих ~далеких

ромах

р-ість

чуйність,

і

черnала

вона

щи­

·і

мудрість

та­

лант.

...

Мама

мовник.

вибирає :Неї· ж.

n,

Лід!І

Григорівни·­

І цим сказано все: донька

вчительську у матері,

виховує

в

стежку.

У

вчиться людянос­

собі

високе

nочуття

відnо:еі.::\альності за сnраву. Cnepзакінчує Охтирське nедагогіч~ не у;шлище. Тепер, вже будучи

illY..

досвідченим

~дячує

nедагогом.

цьо11у

закладові

дичну nідготовку. свої

перші

щиро

І

уроки,

за

досі

зав­

мето­

nам'ятає

про

які

зараз

без усмішки не може розnовідати. Б_ули то урани математики і гео­ грз,фії. Ноли прийшла до учнів з nідготовленою темою, виявилось, що клас уже вивчав її. Довелося шукати диnломатичний вихід.

А nотім був Ниївсьний neдaro·

rічний інститут імені Горького, який зак;нчила з відзнакою.· На встуnних

екзаменах

доля

nозн~­

йомила її з абітурієнтом ШевцФ· вим. І вже більше не розлучала. Володимир Сергійович став сnравжнім батьком.

;r;ругом,

чоловіком,

3 тих вступних екзаменів у них :все навпіл. Разом nочинали сама,. сrійне життя у НняЖицьній еередній школі, ділили порівну горе 1 радість. виховували двох дочок. Ними~ вони · можуть гордитнся. Разом оудува~и 1 цей будинок

ne.цa­

роиикова•.

рівником Л .. Г.

rr

хованцІ теж не nідводять всі вони одержують глибокі знан­ ня. Тут не обійти і того. що діти шо6лять уроки Лідії Григорівни. А ще Л. Г: Шевцовій нещодавно nрисвоєно звання •Відмінник на­ родної освІти СРСР'>. То в чому (вже· rн<отре я став­ лю nеред собою це збите роками заnитання) секрет. П успіху? йду на її урок. І вnерше за своє

хто

життя

хочу

доводить,

заnеречити

що

ником

розповіді nедагога, і .енскурсії, і зустріч! з людьми різних nрофе­ сій ;r;оnоможуть дітям у· .виборі .

УР9~ ТО ДОВГИЙ і. нуд­ НИЙ час .. Яf'tщо такі уроки. як у Л!діУ ГрwtорІвни, то вони щас­ J!jіва. миtь: 'А щОб добитися цьо­ го. nотрІбно не лише бездоrанно

Проте як неоціненно ва.ЖІJиве ·тут слово наставника. Бо . Ж · X:J:o. :я'<

не він, може відкритИ .. май~уtн:<: тієї чи іншої nрофесії ·..:... ї1 nep,e· ваги, труднощі. А інк~Ли ;лоnде­

та­

ві' nотрібна просто верта розмова:. Та

:ypo-

J:(aX виховує, І і вчИть кожне слово.

~-міощ, .тактовно, Щиро. ДругИй. не менш важливий, мо­

-

мент телькою

Якщо

глибоке розуміння вчи­ І'ІсихологіУ дІтей, батьків.

починає

шим

роботу

з

тим

чи

ін­

ходив

v:у ношу.

вав

летіли?!)

(чи

так

років.

18

уже

Нині

й

про-

учитедь-

ка унраїнської мови і літературн Л. Г. Шевцова визнаний пе-

до шко.~и.

дує

даrог не тільки

свмї школи,

а ,й

-

у районі. Доказом цьому красвомовні факти: Кожного разу ате-

~таЦійні комісії. дають уранам ttІевцової найвищу оцінку. І ви-

Учитель -· одна з н<~й8ільш шанованих профе­ сій у нашій країні. І це

t!ро;зуміло. Адже саме :в.ін навчнв читати І писа­

'Jfі' майбутнього

хліборо­

ба;

вченого,

:космонавта. ними перші

пройшов крони

з

до вер­

шин JІrаіІстерності. ·Наша держава не шкодує сил· і ноштІв

:~ля

виховання

nідростаючого

-

покоління.

Цього року,

-

сні!­

sзв нореспонденту РАТАУ застvпник міністра

УРСР В

стільки

Яищо

ж

осві !И

:\1. Курим. --

народної

такими,

сто

на

як

збереже дотик своїй голові.

розnовідь

дюдини,

честь

більше.

розробЛЯЮТЬСЯ

СПеЦі-

нує

Серцевиною

І.'Іейного

сільсь-

мунІстичної

працюють ського

про- ній

школі

J\"2

можлtf- культативів

вість впромджувати у·на-

Букетами

.

яскр!rмл

н:еі тІв

цривІта-

народу. У серец­ будуть квіти в:~ячн6ст1 за світло' знань,

2 міста

грамами. які дістали за- Алушти дІють глибоко гальне схвалення педам- . продумана система фа­

гів .... вони дають

ро·

юп у День вчителя своїх наставникІв школярі: _Це

nартії. радяя-

.'Іекторська

nедагоги

вчальний nроцес міжпред- Інформатори.

nоліт­

р

Педагог~

є ..

~ької РСР •Жоко.

·рами «Порт•. 18.15 Музичний фільм •Через '10 років•, 18.45 Скарб1< музеїв Украіни.

А. Kannlc. •КопаннІ! І<ар· ТОП..r1Ї». 19.(\_() Актуа.11ьна к1Імера. 19.30 Ліричні пісні. 20.00 'ІемпІонат СрСР з футбо· ·'У· ·. • Чорноморець• -« Нефтчі•.

NJ,

· ДРУГА 3АГАЛЬНОСОЮ3НА ПРОtРАМА ЦЕНТРАЛЬНОГО Т Е ЛЕБАЧЕННЯ НА

ТА

І

ПЕРЕДАЧІ

ОБЛАСТЬ

)І(овтн,.. •Наша біограФІя•. Фільм 50·11 «Рік 1966·11•. 18.00 Чемпіонат СРСР ~ футбо·лу. •динамо• (МІнсь~) «М<ета~1Іст~ • ~ 20.00 Вечірня казка. 2D.I5 Теніс .. Кубок Девіса. Збірна СРСР збірна Індії.

Новини.

ДРУГА ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦЕНТРАЛЬНОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ І ПЕРЕДА'tІ НА КИЇВ ТА ОБЛАСТЬ 8.00 Гімнастика. 8.20 До 1 дня учителя. Док. телефі.11ьм «Наш теплий дім•. 8.50 Художній телефільм •З•· дача з трьома невідомими•. І І 2 серії. 10.55 • Пісні сонячного JІіта•, ФІ.1ьм-концерт •

ІІ\у.1ьтфільми вава гірка•, казка•. 11.50 По музеох І

сЖук -крм«Солдатська

11.25

виставочних задах. Виставка творів JІВУ• реата Державної преміІ СРСР, художника В. Поn• кова. 12.05 9-а студія. 13.05 Супутник кіноглядача. 13.5·0 Розповідають наші "ореспонденти.

14.20

Теніс.

Кубок ДеІІіса.

на СРСР 15.05 Переможці. вих друзів. 16.30 Телефідьм

Збір.

збірна Індії. К.1уб, фронто•Саша,

0.1ександр

о.,ек­

якович•.

Чемпіонат СРСР з хокею. ~сокі.1• •динамо• (Ри• га). 19.15 «Прем'єри наших друзів•. Концерт учасників художнІх колективів НДР.

17.00

Ве 1 Іірня

19.43

казка.

20.00 Грані пізна~ня. 20.4.5 Ліричні мелодії. 21.00 Програма «Час•. 21.3.> Художній фільм сІtІукаІ вітру ... •. ПОНUН.І!ОК. 4 ЖОВТНЯ

ПЕРША ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАЛ\А ЦЕНТРАЛЬНОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ

8 _00 Прогхама «Час•. 8.45 Філь •Молода гвар,І.ія•.

н.зJ ~о;и~І~.рії.

14.50 До

50-річчя

ДнІпрогесу.

Науково-популяринИ фільм «Енергія «Дніпроенерго».

15.15 Концерт Першого окремоro показового· оркестру Мі• ністерства оборони СРСР. У програмі - твори 'ком позиторів НДР І СРСР. 16.05 Цок. тедефільм «УрочиС'ІО обіцяю ... •. Фільм З. 17.05 Наш сад. 17 . 50 •до зірок•. Концерт. 18.15 25 років космічної ери. 18.45 Сьоrодні у світі. 19.00 До ЬО·РІччя утвореин• СРСР.

«В

сім'і

єдиній•.

Тад>~;ицька РСР. ZI .оо Програма « час•. • поезія•. по 21.35 д.,ьманах закінченні _ 22.45 сього.w.· ні у світі.

ПРUІt'.\,ІА УКРАІНСЬКОГО ТЕЛЕБА'ІЕННЯ ІО.ОО АктуальІІа камера. ІО.Зі> ДФі\. те.,ефІдьм с<;тарше nоко~1Іння». 11.25 м. СільванськиІі. СюТта д.1 я скрипки 1 фортепіано, 11.40 Шкі,1ьний екран. 8 кл.

ПЕРША· ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

у .. . 12 _10 Jf03J;~~~a вал~те~~~~~=:я. 12.40 Старти надІіІ. 16.03 Нов1ши. 16.10 Срібкнй дзвіночок. 16.30 Науково-поnулярні філь-

ТЕЛЕБАЧЕННЯ 8.00 Програма • Час•. 8.45 Концерт оркестру народ• них Інструментів ЗапорІзь-

мое. Проб,1еми, перспекти. си, мрії ... •. 17.30 Респуtмікакська фізикоматематична школа. Плаз•

21.00 Програма •Час•. 21.35 Художній · те.,ефІ,1ЬМ сЗа.ІІ,з.•:а • трьома невідомими•. І і 2 серії'. НЕДІЛЯ, 3 ЖОВТНЯ ПРОГРАМА

ЦЕНТРАЛЬНОГО

педагогічного

l(dro

інститу...

т.у.

ми

«З,1іт.

Гагарін•.

•Кос·

ма.

18.00 18.1.5

Корисні

поради.

Докумеита.1ьниА фі,1ьм •Чекаю тебе. мамо•. 9.30 •Будильник•. 10.00 С.1ужу Радянському Союзу! 11.00 Програма «Зд~ров'я•. 11.45 •Ранком nomтa•.

Рішення XXVI з'їзду КПРС в дії. Телепост на ударній будові. Споруджу• ється Запорізька АЕС. 18.30 ФІ,1ьм·концерт •На ,,ьодовій арені». 19.00 Актуадьна камера.

12.15

•ПіонеріІІ•.

I3.:ro 14.(1()

МузичинА кіоск. .«ЗпnаtтуАте. діти•.

19.30 Пропагандист. 20.45 На добраніч. дІтиІ 21.00 Програма • Час>.

9.15

12.~ Єільська l(~f.jнc

тм"

!4.3n

ПОt)

· Теле-

нарrщН(')ГО

СРСР

К.,уб

Кіножурнал.

година.

Ю.

С.

вчи-

К"mкіна.

кІнnпоJІ.орожtй

15.~~ Виступ

П~лаnу

хору

«Ноорус•

ку,1ЬТУР"

ного комітету ти Ест"нсько'(

Держав-

поофтехосвіРСР.

15.45

Чемпіонат СРСР з хо· кею. «Трактор:. ЦСКА. і З перІоди. «За вашими листами•. Мv3нчна програма до Дня

2 17.15

УЧІІТеля.

rє.no Міжнаоnдна 18.4~ А\v.•ьтdІільм.

панорама.

19.10

-'ну.

?Т.~

Рnогоама

дівчата!

22.05

Документальни/І

2І.З5 ФутбольниА

огляд.

Чомv

теле-

Мая-

10.00· Актvа.•ьиа ~•м•р~. дІтеІІ. Хvдожній 10.35 Дл11 фі.•ьм · •дзвонять. !!ІдчинІть ·дв~рі•. ІІ.М ·с.,ам

rо:r~атrька. Мv•ичниІ! mі,1ЬМ

.закар-

xnpo.•n~•.

Сьог<>nнІ ЛІІ. cYooit-

тмеd!І.•ь••и

-

Дtнь учит~JІ..•я вчителів•;

c ... J

мамньки·І

каонаиа.л у кінnі с5vквао на мвтра>.

n:

14.40 ЧаАковськиА. красунІ!•. Вистава.

року•

сСПЛІІЧ~

Чекайте

світанку•.

По

пас

ва

закінченні

-

Новини.

ДРУГА

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

ПРОГРАМА

ЦЕ І ПРА.!JЬНОГО

ТЕЛЕ>'ЛЧ[НІІЯ

НА КИІВ ТЛ 8.00 Гімнастика.

І

ПЕРЕДАЧ!

ОБЛАСТЬ

8.20

Науковn-nопуляrниА фільм «Драматична біолnrія» .

8.35. 9.<0 Історія. 8 к.1. 9.00 Науково-поnудяrний

фільм

«Жовтень".

9.10 10 о.; 10.3.5. 11.05

JtOI!tЬK!til? .. •. По закінченні .23.0; . нr.вини. ПРОГРАМА УКРАУНС:ЬКОГО · ТЕЛЕJ;.АЧЕНН$1

патr.ьки/1

21.~5 ФJ.1ьм

Російська

мова.

АБВГДеІІка. 11.3.5 М. Горький.

дні•.

сЧа.t::..

фІ.•ьм· •Париж.

13.20

'псх.

КИУВ

12.0{) Клуб кіноподорожеА. 13.00 Програма •Здоров'я•. '3.45 Людина.~господар на зем' лі. 14.45 МузичинА кІосІ<. І5.15 Міжнародний оглІІд. 15.30 ТМек.1уб «Москвичка•. 17.00 До 65-рІччІІ Великого

. д!­

'

тайм. б

2

20 4 1 · 5, . до раніч. д ти! 21.00. !)rраJІ:Іа «Час•. 21.35 І{ащІ гості. Ленінградсь.кнй' .. а·ІіадемІчниіІ театр опер'и • та.· Ііалету Ім •. с. КІрова. По закt~:~ченнІ Новини.

·

яке .несуть

Ф'Ед·""

сДруж-

17.0~ ХУ/І.ОЖНій фільм із субтит-

: (РАТ_ АУ).

едактор

sал

ба•. Виступ заслуженого ансамблю танцю Молдав-

12.50

радянським

тям.

гурткІв,

груnа,

тапланеризм.

15.05 ·Конверт ний

політико-виховну

осінніх

їх на прикладах

'

ne;r;arora.

альні картосхе~ш. автома- боту. інформує учнів про найважливіші nоДії в житті країни і за· рубе­ виховання

вдоскона.тєними

рук

А. КВІТНЕВА.

но розширено кідькість діяльності В. І. Леніна. місць загадf?~оосвітн1х на славних традиціях Но­ Ннні. школи

ласкавих

метнІ зв'язки, зоh-ре:ча шкіл мІста Стрия органі­ бюро поліТИЧН:JЇ на yponax фізики, хім1ї, зували морди­ математики. Для зручнос- інформацИ. яке

освіти

у

Більше

у цій розповіді, nовІдомили її колеги. учні. Сама ж sона робить свою сnраву, як велить совість

жем.

шкіл, особтіна кій місцевості.

вона.

І ще одне. ЛідІя ГригорІвна Шевцова лю;щна надзвичайної скромнос:r!. Все. про що йдеться

ніж. позамину,1ого. Знач- загар1ування школярІв є

за

·

очей, світла усмішка, а ·в серцІ·­ звучатиме її слово.· А Інший· nро­

щиро

асигновано майже 2.5 тизуються класи. мільярда карбованців

на 57 міЛьйонів

І ра-

серця дітей .з. та­

ставників. Так. у 9-Б класі, де ке-

у Н<ІШій республІці Н~ ПО· Ті требИ

все частіше

того. важко _знайти учня чи уче­ ницю в школі, яких би не nід·но­ рида Лідія Григорівна,-читець. Надовго тому в пам'яті залиши· ться погляд розумних І добрих

труднощів».

nродовжити

тощо.

вихователів.

стати

про зв'язок вчительки з учнями. батьками. необхІ.:~но· звернути ува­ гу на досить ефекщвну роботу Hl·

ВАЯЧНОСТІ . ·

КВІТИ

ме_талурга,

ще

· вранnі

на ·наряди,

ною ж довірою ві;:tнриваю·ться вчите.ftьu!. Із власними нехитрими тає~шицями вони йдуть насамnе­ ред до неї. І більшість з них хоче

А та. оглянув­

Так могла сказати лише любдяча мати.

nоради

У свою чергу

в\,'Jа: «Нехай ра::tіють. адже· в них поnереду

що;:(ня

директора

nове;r;інкою своєю

ши юних теплим nоглядом. ві;rnо-

Про.1етіmІ

до

nець вчиться в дев'ятому кЛасі

такий приклад.

вчительці.

як одюІ tЗ 'tак зва­

Все 'це не пройшло марно. Хла,.

Янось .. ла одному 3 шкі.1 ьннх вечарів дівчат'ка-старшокласниці, як

n зніше

надзвичайна

розповідав. як себе веде,. 6дерЖу·

йд~ А~И~~~ вже вона НlЯК не nроще

класі

них важких учнів

nершою Уї захистить ЛІдія Григо­ р'вна, nершою nрийде їй 1 на до­ nомогу. Ну, а якЩо дитина хвор·а т · · · ·

наведу

у

лад, ·відомо,

к.1асом.

Або

ж

пригода, Микола Степанович та­ кож в!'ручається у сnраву без зво.1ікання. Всім у шко!Іt, наnрик­

1\{абуть. не. кожний- класний ке­ рівник tак . знає .обстановку ·в сі­ м'ях .. в яких жив-уть Ті вИхованці, всі слабкі і с»льні сторони дітей, як вона. І коли дівчинка, в якої мама дояркою і вдосвіта покидає домівку, а батько втішається в

ялкоголІ, заnізниться

чоловіча: _від­

·t з •б_ай4ужнм

батьком вміє директор-наставник nобесідувати без натяків.

Власне кажучи, саме з цього во­

на

;r;иреи·

провести. А ось, скажімо, обІйти­ ся без наставника у nрофоріЄнта­ ційній роботі не можна. Так. 1

тим,

·

класу

nросто відвідує уроки, збори. Це може врешті 1 сама вчи'те.л:~ка

.1ИННJІЙ

..

Шевцова; иастав·

четвертого

тор радгосnу М. С. Адамкович. Він, без nеребільшення, став · активним вихователем . учнівська'! молоді. Мико.1а Стеnанович · не

сорокаn'ятихви­

знат.и с;вою сnраву а. й бути ла.новитим nедагогом. На їІ

з

20.45 На добраніч. діти! 21.00 Програма « Час•. 21.35 Художні~ фільм «Перший учите.1ь•. По закінченні -

сандр.

Ме.1одії І ритми sарубі)І(· ної естради. По sакінченнІ - 23.30 Новини. ПРОГРАМА УКРАУНСЬКОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ 14.30 Пог.1яд у майбутнє. Дель-

22.40

здалося. одній з nрисутніх тут nредставниць громадських органі· (В; п,очинали. як 1 вс! мол~_ді спе- зацій, надмІрно жартували. смІя­ ща.1.сти, в J:-JPTO~~:Т,!(~i)._ Хlба що_ · лися. «Замість того, щоб вести Володимир С~рпиович завж~н себе чинно», зауважила вона

старався на сво1 пдечt взяти важ-

сСпІвдруж•

еМузика дл• всіХ>. Огляд. Програма « Час•. •КропоткІнська, 12•. Тел~фі.1ЬМ 3 циклу •Слово Анд-

19.3{) 21.00 21.35

Григорівна заnрошує до кімнати.

Т УТ теж

Тмежурнаж

ність•.

1 колеги Л!дН Григорівни Шевцовоt

материнське стамення до дітей. А поки що Лlдія:

rora -

обраsотворче Кибрик.

13.45

'А відразу, як відчиниш хвіртку, в око вnа.:tає охайність

анайомий.

а

лу. •динамо• (Київ) <Торпедо• (Кутаїсі).

Б'УJ1ИЦЮ Леніна, що в Нняжичах, відшукала ие JІ!,ц.. Вона

с3устрІ'І

18.30 Актуальна камера. 19.00 Чемпіонат СРСР з футбо-

п · едаrоrа І<ожен із будинкІв

Фільм-концерт

романсом•.

поклвкавввм

,а,зу.

\

ла.

учителя

17.55

сНа

кл.

10

Життя

науки.

І2.0.5 Зага,1ьна бімогІя. 9 к.11. 12.35 Ка1ки О.(. Пушкіна. 4 к.п. 13.03 Чи знає• ти закон? 13.40 Учите.1ю урок музики. 7 кл. Передача І. 14.3'\ Вс RиІІІНевrький - пис.. менник-комvніст.

1.5.2.0 Новини. 16.03 Новини 17.10 Мv1ичні

·

кіноекрана. чстрі••І. телефільм •Година

Ії.45 Док. моєї пам'яті•. І8.і5 Теніс. Кvбок

на

СРСР -

•Живе шко.•а•.

19.00

слово•.

19.50 Довідкова

on.on

Вечірня

Дев!са.

1бірна

Збір·

Інд,'ї.

Мова

r.1ужба.

казка.

20.15 Міжнародна панорама. 21.00 Програма сЧар. 21.35 Фі.1ЬМ •Син .fемпіона•.

~~~~~~~~~~~~~--~--~~~~~~~~~~----~--«НОВАЯ ЖИЗНЬ• орга!! Броварского rоре>д<:кого \[С>)6итета Ко,.муннстической ГІартии УкраиньІ. город­ ехе~то и районного Советов RародНЬІХ депутатав Киев­ Ской области. (На украинском язЬІке).

.lJII.и

r азета

Реазктор

вь1ходит

в.::>~ход;~;

Е.

с

втораик,

17

ФЕдЯй. аnреля

CP.eJla,

1937

ІІJІТИІЩа,

годs.

с,уб6ота,

A:!reca

ре.!!!кцІТ:

255П20.

ВУЛ.

м.

БРОВАРИ

КИУВСЬКА.

КИТВСЬІ<ОІ

ОБЛАСТІ,

ІндеКС 61964. Друк ВИСОКІ!~ Обсяг і д!'УКОо ваний аркуш. Тираж 11 У40 пrн·<ірникі'R '""· 1937. Броварська друкарня КнїRсь•;ого о6"1асноrо

154

Тмефони: редакторs 19-З-82; застуnника редактора, від.ІІ.ІJІу · napтiйHC>rQ. життJІ НЦ-47; ві.дпоаіда..•ьмоrо секретаря.. відділу сі.1ь.:ькоrо re><:no.lapcтвs і9-3·18; кор~с.nондента · місnемга радіомеалення 19-З-05; вlu!JI!a·' промиеле>зmс.т\,. ;шстів і масQиої р~Qта ,.. 19~4-67.

-

уnраз.-1іння у справах І книжкової торгівлі. м. Бровари Київської ·154. Телефон 19-4-37,

видавництЕ. пoлirnacЬtt друкарні: 255020. ву.1. Київська •

A.:rpeca

області.

158 номер 1982 рік  

158 номер 1982 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you