Page 1

СТИКУВАННЯ НА ОРБІТІ

ПРОЛЕТАРІ ВСІХХРАІН, ~ДHAIIТ1!C111

158 (4678)

6 ЖОВТВR 1978 року І ПІд час здійснено стикування ав- неврl в на

СУБОТА

ТQМатичног·о

7

транспортного

JКOIJffRJI

1978 JtJ ВOD.

цbra

Івзнченков вели спосте­ реження і контроль за процесами причалювання І стикування.

Вантажний кора,бедь доставив на Пі.10тованиЙ номплекс паливо для 06'-

3а ;щними телеметрично! інформації І доповідя­ ми ек і пажу, бортові ск­

ки

корабля «Союз-ЗІ,> І тран­

станц:І

__.-w... ••• ••• •.

В!JГУКНУВШИСЬ orріОТИЧНИЙl10ЧИН

НА

ч;в,.

працівники

рахункової

ЛІ У

г

монтажної

c-tn роз­

дl .lІьниці

тре­

сту ПРО~IИС.'10ВИ;Х ПlJПРИ­ єМств У"коопtп!.'1КИ . зоб1>­

Б·Я:~.'1ИСЯ за$дання

. трьох

Р6Jo(івде.СЯТОЇ п'ятиріЧКИ ВИКQНати.:хо перщої р!'чни~ ці· нбво! КОНСТИТУЦії СРСР. CBoro С.1 0 ва ми І(:>­

orр.;tма~,и з честю . . Триріч~ :ний

ПЕРЕМОГА МАЙСТРІВ БУДIВЕльноІ IНДУСТРI1 ~ПРС,

Гм!)ви

ПреЗИДії

n.'laH БVДіве.'ЬНС­ Верховної Рци СРСР томонтажнИх рОБІт в ~бсязl варiпuа Л. І . Брежнєва., 3 ~tJГЬ'ЙОНК· 22 тис:ячі ·t(ap~ к"б"ектйі! .. пс·С1:ій"нЬ~ііБЧо.:, 60іІ4нців вже lТерекрили ГО бу діве.1ЬНОГО riо'lз;ха :н'а.1ЗЗ

т.ис~чl

цІв.

карБQван­

М2 2 тресту r()рм .,инбу.:t~

liа:й6іЛIІЦІИЙ ДОСТРРі<ООе

.I\Лн1стер-

ВR.'Щl у ства Сі,'ьського бу.:t~вни\J.З.:lіЙс,~€ння тва Українсь!\ої РСР на .підвищених ссщ!аlt!стич- 'іесть перш(')ї l'іЧННIJ~ J;jl>акх" ~()в'~зань з~.или В~Ї , Рця.нсь'кОЇ" КОF!~1ИТУдостроково виконав (іригада' МУЛJ:ll'і'В -ОО;'lи­ цlї ці6вальнm<ів І. І: Баби:­ П.1ан трьох ро!\ів д.е·сят~ї

ча, "аюікма-'fярів Є.:М:

п' яtRl'lЧКИ.

штукатуРів

мfсяЦlВ

Саче1fКО І С. П. Ме,nьник,

В. А ... nЬбо-'

if.

Jl84. РОКИ І Д~S' !\fЬ

.,іВ.:1аснкми

і·в-.3:-~)IЛt,j;t6на

СИ:ІЗ.Ми.­

. ·к·ар60ваи­

ПJВIТ~rеиnl~р'''JYиа Мі"ь!tоиїв

16

каr>60В.аиФВ,

у

T~MY ч*.'1і' в .,асними· си­ :ІаМИ~'}lа 1'2;8 )ІЇ.:1:DЙI>­ Яit'і<аr>60ВанцІв.·

Відр.аJНИХ. успІхІв ДІ>­ БИJ1.ИСЯ і в справі підви­

щення

.~фективності

р6ібяицт:ва

. ЗJановексплуа- й~ості 13 . Hap~.:r.Hor6tnQ'· ~peMa,

ви-

та М.'Ф'lUIеmlЯ

усШ

Р06ОТИ.

Зо­

~:P~~YKTKBН'iCTЬ Да~евськИй , водІ! в.О. дарських оо' ЄКТіВ, у томУпРЩI·З п6ча"h;у 11' ятиріч~1айдан,

Ме.nьни-

,R.R.

чеНj<О,

1:\•.

~.

Г . .Р.

СерБУК

та

.пере,;riвикИПlдпри,

ІНШІ

тацію

p~дy на 19.5 мільйона ка рбозанців , в тому чис­

Цl~, ·;З.:tа'Но зам!)вни!\ам за­ «укреіеБ.а- вершенкх · 06'ЄІ\тів .1 ета­

.

ЧіЙ: · аВ't(JкраНіВККК

~ИСJJі: е.1еваторні ємк6Ст:l на 114.4, тдtЯЧI тони, КQМбіКо.рмОв!

га.,ьн6ю

122

ємства..

П: ЗАБІИЧУК,

,'10ві

заВОJ1И

тонни

на

дo~y, 'ЖИТ-

'будинки

за'І"а.,ьною

ЖИТЛQВ()Ю

п.10щею

монтажної дiJJЬнвд1.

зерновий

комплекс

заохочуються

несуть

на честь

матерlа .'1ЬНО.

:механізатори

тів.

радгоспу

.ВеЛИНОJИ м е·р с ь КИЙ». rваРJійці .'Іа·ну вчасно за­ ~ерши,'1И сІвбу ОЗИМИХ. пшеницю

вони

nОСіЯ .'И в основному пере­

хресним СПОс<>БОМ, пєршо­ il:<дасним

насІнням,

у

ста­

~aHHO удобрений грунт. Одночасно із завершен!ням зБТ"'1'ання врожаю іНорм()вих

RY;JbTYP

та

ОВ1)чевих

механізатори гос­

позарства готують міцний ФУНJа~1ент п:д урожай наступного року. Лише ' за о-станні

·6і.,ьше

.;Іні 160

Одночасно

вони

піJНЯ.l1И

ге!\тарів зябу . з

оран!\ою

rpYHT вносятьtя ora мінера " ьні

в

ОРГанічНі добрива.

О.,с6.1иза увага при.:хі.1ЯЄ­ TЬC~ піJготовціП:lОШ пі;! кормові

КУ ,1ЬТУРИ

та

ово­

чі.

він

конує на

с!{"ля

показників

ми досятли 3а.liдяки t.aMOo

в:дданій працІ роБІтників, Цівнкків' та

Су~.1Щині

пра­

службовців.

і у

}іиєв і та Ка.1ІПЯН­

СЬКОГО !\ О\lб ік ормового 33.воду; НClмп .'!ексна брига­

за

кава.:'!ера

ЗОВС>ГО

срдена

Червоного

Т ру ­

Прапо­

рЗ МИКО.1И ~IИК().lаЙОБИ­ ча Федоренка на бу~;вни­ ЦТЕі е.lеВ<lТСРЗ в се_'і Бу­ ринь Н<І С У \1щинІ і М.1ИН­ !\O~16 i HaTY у Києві: кош­ .,е!\сна брига;rа Взси .1Я Петр()вича Буд.1ЯНСЬКОГО на

рів

будівництві

у

м і сті

е .1евато­

Фастові

І

МЛlfнкомб і нату , у м і сті Бі.'Ш Церкві; КОМП.lекС'на

6рнrада . ВО,10;;Іимира Бз­ си,,!ьовича Сіренка на бу­ ,:tівництві ком6іКОР~ЮБО­ го заводу у місті Миро­ нівці. Підрахувавши своІ зерви. і мож :швостl, кІнця

року

наш

зобов'язуєть(!я

ко.1ектив

виконати

БУJіве.,ьно-монтажних

біт

на

1,8

мільйона

І

ре· до

здати

ро­

кар­

замов­

ню,ам завершених об'єк­ тів І етапів на 1,7 міль­ йона карбованцІв . В. БОНДАР, секретар партійної ор­ rавізації.

По DL1IЯХу . спецlалізацlУ

1

концентрації

НА ПРОМИСЛОВІП ОСНОВІ

в

;;:'>Іаган­

ня ~Іеханізатор і в . П і JСУlll­ до.ве-

щодня

переви­

50-60

процен­

на

те ,

щоб у четвертому році де­ сятої п' ятиріЧЮі вирости­ ТИ високІ врожаї всіх сі.'ЬСЬКОГОСПОJ а р с ~ кн Х !\у.'1Ьтур, успіШНD викона­

ти взят І лістичні

піJвищеНі coцia~ зобов' язання по

виробництву

.:\ержаві

та

nро~ажу

продуктів

зеМ.1е­

робства. Невипад!\ово

щі

ОЗИМИХ

ною

пло­

дощі

пісдя

краще

ЗВОЛОЖИ.'1.И

чого

посіви

розвиваються,

х .'1іборобіВ

буй·

зє .,енню .

К ЄВТУШЕНКО. диспетчер

.

культур, в·яслQoo ВИВ сеpJечну ПОДЯКУ учас­

сонячній ника~1

мальовнич о му

лаСІЯХ респуб.1іКИ урочисто ЛУНЗ.1И пісні рцості і

щастя,

H3Txr.eHHe

Дн:в

.1ітератури

мнстецтв.а

6ратнь (\го Hai~ O .]y поста _1<1 у

внступах

фес;Нних

і

6RraTbOx

:lоІ3йстрі в баЙЩ:1НУ.

про-

с а~lс:tіЯ.1ЬНІІХ

ко .1ЄIПІШ:В,

РСР. Як

і

Азербайджан­

непорушнorо п уб_lік-сестер

АЗ 8Р -

ссюзу рес­ прозвучав

гак.1ЮЧНИЙ

концерт , який

В:,Jбувся

жовтня

5

в

па­

.1аці ну .1ьrури «УкраїНа ••

провідних

сцени

ве .'1ИЧНИЙ гІмн на .1!Обимої Вітчизни,

поетич- честь

не С.1::>30. Ши ро г:а паНСРil~la Г:У.lьтурнаго Ж И ТТЯ

ТеП .10

зустрі.1И

присуь

ні керівників Комуністич.ної партії і уряду Укра'і-

5 Ж ОВ ТНЯ Ч .lен и ДЄ.1ега- Н!! иварИШів В. В. щер.о

ції.

:llайстри

брзтньсї

ку .1ЬТ УР П І бицького, М.

республіки

1\1.

Борисен­

І.

Ващенка.

ра- г:а. О. П. Ботвина, О. Фо

ЗС~І 3 пр с .:\ста вника;о,ш тру-' Вз.ТЧЕ:нка,

Г.

;l;':ЩНХ ni1f:E3 ПрИЙШ_1И в О. П. Ляш!\а, П. Л. По­ ПЗРІ\ Др~·жб:!. :tеєже ви- гребняка, І. 3. CO!\O;JCBa. РОС.1И гаї, зак.lадені по- В. О . С о.10rуба, В. В . Фе­ с.l:JНЦЯ:lIИ 6аГі1ТЬ()Х братніх рсспуб .1 ік, і в па~J'ять про :зустрічі на гостинній 30~I.li Радянської Уl\раїни

,Jорчуна, В. Ю . Мала.нчу­ кз, Я. П. ПогреБНЯ1\а. В за.,1 заступник Го.10ВИ Прези;хії BepXOBHO~

посаJИ .1И :l10.10ді деревця . РаJИ "УРСР В. С. ШевЗа уСПіШН: виступи пе- ченко, заСТУПНИ1\ rO,'IOIIIJ ре:! трудящими УкраїН!!, Ради М:ністрlв УРСР

al\TI!BHY роботу по ПРОПі:1- М . А. Орлин. завІдуючі ганді багатонаЦіона;JЬНОї р,іJді.13~IИ ЦК КомпарТl1! рцянської КУ.1Ьтури під України, міністри, керів­ час ДНів .1ітсратури і МІ!- НИКИ творчих спідок Укстсцтва А зерб аііджансь;;с; ї РСР в Українській РСР, що сприяють да"ьШО~ІУ розвиткові братер-

раїни . На сцену, при!\рашену JеРЖЗВНЮIИ прапорамк СРСР, Азербайджансько'!

ської

РСР

дружби

народів

І

Української

РСР,

СРСР , ряд ХУ,Jожніх 1\0- піJН:~lаєrься група діячів .1спивів, ТВОРЧИХ спіЛОК · .1ітератури І мистецтва і товариств, ве.1ИКУ гру- Уl\раїни 1 АзербаЙJжану_ пу працівників культури До присутніх звертається

Азербайджану нагородже-

МінІстр

но Почє с нюш ГРЮ10тами і Гра~lота:lШ ПреЗИ.] і ї Верховної Рци Української РСР. Вручаючи нагороди, чден

С.

Д. Безк.1убенко. Ві.] 1~leHi всіх учасни­ кІв Дн:в міністр І\УЛЬТУ­ ри Азербай,:rжанськоІ РСР 3. Н. БагІров ВИСЛб­

По.1ітбюро ЦК Компартії ~'к раїни, ГО .10ва Пре-

ВИВ ШlіРУ в:tячність иент­ pa.'1ЬHO~IY nO~liTeToBI }іом­

Зlj"дії

партії

Верховної

Ра.]и

культури

Уl\раїни,

YPC~

Президії

Української РСР О. Ф. Ватченко від імені Цп

Верховної Ради Україн­ ської РСР, РазІ Мініст­

КС~1Партії України, ПреЗИ,Jії Верховної РаДІ! УРСР і Pa;lH 1\1іністр:в

рів УРСР І всім трудя­ ЩВ~І респуб .~ікн за гос­ тинний, сердечний при­

респуб.1lки тепло поздоро-

ЙО~1.

вн.в

сонячного

ЦЯ~1

з

баЙджану.

П С С .l<1нц і в

АзербаЙ.:\жану

НЮl

завершеННЮ1

успіш-

виявлений

ПОС.1ан­

Рцянського

свята

Азер-

РАТАУ).

ВІДЗНАКА-ЗА ПРАЦЮ За багатор і чну П.1Одотворну роботу в СIЛЬСЬКОМ~ господарстві, впровадження у виробництво досяг­ нень наУІШ і передового досвіду, значний вклад у зб і.1ьшення виробництва І заготівель прозуктів зем­ .1еробства і тваринництва ~-казо:-.1 Прези,JП Верхов­

ХI1РКЇfICька об.о!!1СТЬ. 8исоких результатїв у соціа. !їс­ ТЦ'l,Ному змагЙJ>J>j, т.варUJ>J>икїв nОСТЇЙJ>О добивається

ної Ра;r,и УнраїНСЬКОї РСР присвоєно почесне зван­

ЖОВТkевої

РИБЦІ Івану Івановнчу головному З:іотехніну ра:trоспу «П.lссківськиЙ" Броварського району Ни­ Івської об_1аСТі.

ко.;иктив

рйдгосnу.ко.чбїJ>атУ соц їаАїстиЧJ>Р':

іЩ'J>і60-річчя

рево.IЮЦії

ВеЛIІКnї

Чугуївського

ра·

йону.

н,а фото: · вгорі передовий оператор цеху по вїд­ г~д:вАI.худобu М. В .. СЕРДЮК (праворуч) і . оnератnр КОР.l!onрuготуваJ>НЯ І. В. сал ДАтав біля nу.!ьта уItРЙ8АЇНJ> .~ роздачі кор.41.їв, 8J>изу загальний виг.!.чд фер.ч радгОCJtУ:IФ!!бїJ>РТУ. Фоrо М. Тура. (фотохроніка РАТАУ).

ня:

Заслуженого зоотехніка Української РСР

З ВИСОКОЮ НАГОРОДОЮІ 3а д об_1ЄСНУ працю в ci.1bCb1\OMY господарствІ, усп:шне ВНl\онання соціа .1і стичних зобов'язань по збі.lьшенню вир06ництва І заготівес1Ь ПРОДУl\тів зе)l.1ероОства і тваринництва в 1978 рсці УказС1~

Презид і ї ВерхС1ВНОЇ Ра.:!и ро~жено по Броварському

Уl\раїнської району:

РСР

наго­

ПОЧЕСНОЮ ГРА:\ЮТОЮ ПРЕ3ИД!У ВЕРХОВНОІ РАДИ YnPAIНCbKOТ РСР

доБР1!Й

роз!\ущилисЯ.

Осінні ще

'всl

маю.ть

ВИГ,1ЯД,

радують

виконання . ними

Героя Со­

З:llаганні

СПРЯ~I()ваНІ

за~нято ш:сть траКТОРів . Широкої Г .1асності набра­

.ки

Попереду

ГОСПОJарства. ВОНИ Зор.а­ ли ГРУНТ. на зяб на площі · 1476 гектарів. Нині їх зу­

грунт ,

с.оціа.,істичне

еКОНОМіЧ~

на

бованців

Таккх> вkсоlЩХ технІко-

1

Механізатори наШQГО радtоспу готують гідну зустріч традиційному. СБЯ­ ту- Вс&оюзному · дню працІвни!\ів сі ,'ьського

На оранці ГРУНТУ на зяб у ГОСПОJарстві ЩОJНЯ

комп­

тракторІ H-7Ql. 3~liHHi НОР~ІИ виробіткУ · на. ціЙ роботІ

Нонституції СРСР

й

про-

мора.1ЬНО

соЦ!а,1ісrичному

першої річниці , прийняття

Жито

особ­

Відзначилися:

ре!{ онс тру!{ц\ї

j братніх

Прикарпатті та інших об- ської РСР в УкраїНСhКій

методом

орачів йдє механізатор Одє!\сандр Васидьович Нарадюк, який працює на

врожаю ltIової

на 18,9 стзв~вить

npoueH't! L Н43() . Ka~6'ВaнцIB.

дених завдань пlдбиваю­ ться щодня . ПереможцІ

Для майбутнього вахту

4255

КИ· Пlдвищи."И

квадратних метРІв, кормо- . Ін~нерно-техиі'UlИХ

'вісті" DOJZi.

.,.ру.:ховУ

за-

ПРОJУl:<тивнkтю

вач8.1WИИК Х'оспрозра.­ xyиJ<ової БУQ;івеJJЬИО­

ПО'УJарному

за

Запоріжжі,

Таврії,

ціа.1 іС тичної Прац і , К(')\IУ­ н ; ста l\lихаЙ.1а ВО.10ДЮIИ­ рови ча ПаВ.lенкз на бу­ д і вництві КО\lб;I\ОР~ІОВ С ­ го ЗЗЕС~:f у Яготин і, е.lе­ ВЗТОР :В у се.1і Б:Л ОВО ~ІІ

БУJіве.'JЬНО­

~

УКРАІНІ ЗАВЕРШИЛИСЯ ДНІ ЛІТЕРАТУРИ І МИСТЕЦТВА АЗЕРБАйДЖАНСЬКОІ РСР

Десять дн:в ~a берегах Дніпра, в Індустріа.1ЬНО-

бригцного П~JРЯДУ,

на па­ москви­

•• •• •,• ,(ТАРС). .........

добре.

Сяє веселка дружби

ПЕРЕДСВЯТRОВІ РАПОРТІІ ТР~ДІВІІІІRІВ .1єксна 6ригад

апараТУРУ'j спортного кора6 .'!Я ~Про-

ментів, а також пошту.

.~ ИЕО

4Сзлют·6ь,

ма:терlали для забезпечен- гp€cc-41> фунхu:онують ня життєдіЯ.lьності ет,;па- норма .'ЬНО. Са~lОпоч уТТlІ жу і про,ведення наУК0- Володи·мира }іова _'1Ьонка і вих досліджень І експери- О_1ексанзра lванченкова

Третій рів п'.тирі"9:ВИ•• • • PJ.B удаРНО1 працJ. ГОСПОДАРІ СЛОВА

!\омплексу-

Новальонок та

сПрогресс-4"1> 3 орбіта.1Ьним Пlлотованим КОМПлексом «Салют-6"/). ~Союз-31,>.

устаткування,

ДЕП'УТАТІВ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

Працюючи

пілотованого

кораб_,я І товариші

єднаноІ рушійноУ установ- стеми станціІ «Са"ют-6ь',

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ З 17 НВІТНЯ 1937 РОНУ ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ, МІСЬКОІ І РАПОННОІ РАД НАРОДНИХ

вантажного

виконання маорБІтІ екІпаж

Га.'""IЧЦЬБУ О .lЬГУ Петр і вну торз l-;иїв r Ьf\ О Ї птзх офЗ6рю;в: Строкач Га . 1!ІНУ Антонівну <, п.l0сJ; ~ всы\іі)}.. ГРЛ:\JOТОЮ

птахіВНИЦЮ-С1пера-

-

доярку

ПРЕ:1ІIД I ) EF.:PX()BHOr "YI~PA rHChI;m РСР

радго с пу

РАДИ

Жv.ТjН ЄR,:tсг:'Ю ПеГР,RII'J rO.l tiB Hnrn :зоотехні­ се.іСі·;Н;ОІІСГЗ pilдгоспу ~ТрСБУХіВС.ЬКВі',·.

f.ia .


ДЕНЬ

жовтня

7

1977

року вв!!\де

ДО РІЧНИЦІ ПРИЯНЯТТЯ НОВОІ КОНСТИТУЦІІ СРСР

в історію радянсыiJJ держа,ви як один з найбільш знамен·них І па­

м'ятних.

У цей

держави

!

день

Верховна

Маніфест розвинутого

Рада

Союзу Радянських СоцІа.л!стичних РеспуБЛіК прийняла нову Нонсти1'У­ цію СРСР Основний Закон нашої суспільства,

першу

в сві­

1ІІУ.

Нова

Нон,ституцlЯ

СРСР

кон­

-

пІдсумок усього шlст де­ РОЗВlJrnу Радянської

держа,ви. Вона яскраво свідчить про те, що Ідеї. проголошенІ Жавтнем, заповіти Ле.ніна успішно втІлюються в

У Радянському

СоюзІ

вперше в

св:т! побудова,но розвинуте. зрІле со­ ціалісти<mе суспільство. Це су­ спільство беЗlіри:ювоІ, постійно зро­ стаючої енономі.Ни, справжньої сво­ боди, твердої впевненостІ в майбут­ !НЬОМУ. Лише за останні десять ро­ :n;B економічний потенц!а.л країни, створений за попереднє півсторіччя, практично подвоївся. Радянська l\ан<:титуцlя має вели­ чезне значення в життІ нашоІ держа­

да.1ЬШОГО

розвитку

за;:\ОВО.'Jення

теріальних

дей" .

народ.

зростаючих

І духовних

.

ЗагаЛhНОЮ

потреб

теН,1енцією.

міль­

140

глядові

проекту

було

дящих на пІдприємствах і в пах, у віЙСlrКОВИХ частинах і

колгос­ за міс­

В його обговорен­ уся наша партія. Проект було розглянуто і схвалено rвclMa Радами, починаючи вІд сІль­ ських 1 нінчаючи Верховними Рада-

40.

СТАТТЯ

збільши .1ась

-

не

кількість

просте

відтворення

статей.

кількісне

дає

-

це

право,

яке

усім

громадянам

но­

ва Радянсьна Нонститу­ ція. І це не лише право на одержання , роботи, а гарантія на вибір профе­ сії за власним бажанням, саме тако!, де можна най­ більш проявити своУ здіб­ іНості. Ось, наприклад, я ()сооИJCТО ще після закін­ чення середньої школи

штатІВ

політичну

лене в l\ОНСТИТУЦії

правоздат­

-

працю

менш

1936

туції

а

вирішила

стати

ткалею.

Чомусь мелl саме ця про­ фесія припала до душі, однак спочатку не була впе.внена нІ у своІх си­ лах, ні в здібностях. Але згодом,

ткати

що

ноли

навчилася

стрічки,

саме

в цій

відчула,

професії,

.як образно каЖуть, я знайшла своє покликан­

і

потреб.

з

-

Якщо

в

року говориться

!

хвороби

втраТІ!

працездат,ності.

ським

людям

гарантується

право

трудящих, УхнІ

є

віту, про широкий розвИ1'ОН

пере­

чайно,

важкувато

було.

тридцять

вер­

До

ВідтодІ, як влиласt; у ~олектив ГоголівськоІ стрічкоткацько! фабрики, ~же минуло кілька років. І кожний Із них це вища

сходинка

на

до вдосконалення

шляху

творчо!

майстерності і досягнення

!Нових

внробничих

Спочатку

успі­

працювала

ритму

прислухатись

треба,

кращІ успіхи,

радісніше

стає

і

на

все

душі

свого рІдного підприємства. Всього три місяці

наук.

(РАТАУ).

~ере~ирає

які, використовуючи право, надане Радянською Консти­ туцією, поряд з успішною

ІСТОРІЮ

малеНЬК!lХ

хаТІІН

з

віконця ми,

нашвидкоруч

на

виробничою

руть

діяльністю

аюивну

громадському

участь житті

бе~

і

а

села.

колишніх попелищах, виросли чепурні добротні БУДIІНки руднян, які потопають У зелені розкішних садів.

Серед них пташннця Т. ~ Куценко, доярка М. Ф. KOB~ шун, токар племптахозаво~ ду «Рудн,я» І. В. Гузій вчи~

сві.'lЧИТЬ

багато

про

і

достаток,

щасли,ве за

за-

життя

останні

юілька

Климас~

інших.

Протягом ось уже кох

рокі,в наше

реться

тз!

кi.1ь.t

село

за населен'ий

б~

пунк?

нові

соціально. го громадського порядку. І слІД .сказати, що В цьому питанНІ зроБJlено чимало

9

Краси,ві у селі не тільки Нин·і о.п:ному БУДИІНКУ і громадські споруди. Мину- дворам присвоєно почеCНlil .70ГО року ГОСТІІННО відкрив свої двері минуло, як

працюю

підвищеній

зоні,

склад

як у

цей

на

а вже

два

по

ра­

час виконала

семирічну

НожноУ

змІни десять

норму.

здаю з

виною-одинадцять

від ' усві- метрІв

домлення того, що працею примножую здобутки

БУТКО,

юридичних

Рудня. Хто бував у ньому одразу ж пk.1Я війни, ТОЙ зара.з не впізнає Рудні. На

"

Та

досягнуте

-

для

майже

приносить

І. кандидат

1 малих сп'рав помітна ро.'1&

випосли

щІ уже залишились в мидень

значення

ку.~ьтурно·побутові заклади.

За

ний

шИ'рОКИЙ

величезне

красивих БУД!lнків, а також

зи.

наступ-

переконливо

років жителями села збу- високопродуктивної праці; довано більше ста' нових Високої культури, зразково~

сигнал. Тепер усі трудноНожний

до­

належить нашим депутатам;

можне

ва'rи так, щоб у вІдповідь

HY'n0MY.

перед­

в

селян. Тільки

більш,

подасть

-

її життєвІсть,

Охайні чисті вулиці. Все це телька Г. П.

сла

коли

на

рооіт,

для дальшого розвитку соціалlстич~ ного суспільства, нашої держави.

свою

зве.'lеними

мене не межа. Я вважаю своїм обов'язком працю­

поспіШdТИ

СРСР

Міжнародних

соцІалізму

демократизм,

підсліпку,вати.ми

продуктивНіСТь праці зро­

св·оєчасно

сучасно­

село

·~Ш:ЦІ

зви­

кожно-

і дсн()нсаціІ

стпердж)\є

.pOКlB,

пам яn

підвищеній

перших днів,

законода,БЧИХ

ве­ по­

Неначе ~рис.~ухаючись до І' У здійсненні всіх великих

Ось,

зоні . З

статІв!

засо­

профе-

xoд~

А тодІ і я вирішила спробувати сво! сили і

го

мав

могутн і м

ДРУГА МОЛОДІСТЬ РУДНІ

зону техноло­

обладнання.

сен о ві

винутого

на

Вона виражає волю

СРСР

пІдвищену

-

то

за новою Нонституцією СРСР радян­

наприклад, Натерина Іва­ нІвна Рогач. Працюючи на тридцяти безчовнико­ вих верстатах, свою п'я­ тирічку виконала за 2 ро­ ки І два місяцІ.

Адже

пра­

во на матері.альне забезпечення в разі

про обов'язкову загальну се'редню ос­

які

на

l\ОНСТИ­ про

ІІа

нання

не

глибоко

дарничанок

здібностІ

що

демократичною.

обслуговування

гічного

стане

говорів СРСР, готується ще ряд важливих державних антів. Ведеться величезна робота по приведенню у в і дповідність з Основним Законом СРСР всього чинного законодавства. . Перший ріК життя і роботи HoвoJ НОНСТlIтуції СРСР маНіфесту роз­

урахуванням

глибоко

Но;н.ституцlя народною,

прик­

на

виконува-

Вона

бачена h()нституцією СРСР. Верхов­ на Рада СРСР, ЗD!\ре:vта, прийняла такі ваit\ливі закони, як Закон про Ізибори до Верхо,вної Ради СРСР, Закон про Раду Міністрі,в СРСР, Закон про порядок Уl<ла ,ден'l'Я. вико­

на

охорону здоров·я. ЯКЩО В НонстИ'ту­ ції 1936 року про праоо на ос.віту говориться в загальній фОР:\>1 і . то в новому Основному ЗаконІ йдеться

за

допомогу,

ня.

хів.

йш:rи

вона

nr:;.огра~lа

а

право

пра.вом

та,кож

-

важливо

суспі,'1ЬНИХ

не включа.1ИСЯ до складу ви­

РOl,У

1936

на одному верстаті, зго­ дом освоїла два, а далі - 'І'ри і чотири. Але ж у нас виявилися і такі ладом

бу де

всі МИ вже відчули і відчуваємо Юlчезний вп,їН'в цього видатного

розширення

допо,внюється

гро:мадянина.

тю.

ентузіасти,

і

і

частинах.

бо:vt да.1ЬШОI'О РОЗВИТі,У і пог либлен­ ня соціаЛіСТИ'IНОЇ деМОI'раТії». l\IIIHYB ЛИlJіе pil; з :\ня прийняття НОВ О ГО ОСНОВНОГО 3al;OHY країни, але

це

J

зростання,

реального

ПРАВО НА ТВОРЧУ ПРА Ц Ю велике

ПIІН О llУБа Тlі С Ь

розроб;;СНі і приі'!IIЯТі НонституцІЇ у вс l,х союзних і аIПОНО~IНИХ республі­ ках. Пuчала з;:\ійснюватися широка

Громцнвв СРСР мають право ва

Право "8 працю

осіб,

ДOKY~1eHTY

працю.

дуже

держав­

hОНСТlПуції

США, є фальши:вою не лише за соціальною, а й за юридичною сут­

цем прожи,вання. ні брала учаСТІ>

всіх

с.1ужБОВIІХ

сті.

преТСіІціозни.ми слu­

борчого корпусу, хоча й ста,новили, звичайно, величезну більшість до­ рослого населення. Отже, формула «Ми, народ Спол)rчених Штатів ... », з якої починається Нонrтитуція

присвячено

І.

ліТИКО-IІР;;'ВС;іЮГО

раби

близько півтора мільйона зборів тру­

Л.

кожна

новні права й обов' Н3fШ» З роЗ~і 'lo:ll 7 Нонституції 1977 POI(y «Основн! права, свобо;:\и й оБОВ'ЯЗnl! [!>OMa ,lHH CPCP~. Насамперед майже вдвоє

д'ОСИТЬ

ність мали лише дорослі білі чолові­ ки~власники з постійною осілістю. Інші в!.1ь·ні громадяни неЗ.1асни­ ки. жінки, мігранти, небілї, а також

Йоні·в чоловік понад чотири п'я­ тих дорослorо населення країни. Роз­

усіх

орга,і;В.

стати

є

вибі р професії, роду за.нять і гоботи Вl;ІповіДНО до покликання, з;:\ібно­ стеі'I, профеСіfiН')ї підотовки і освіти

реннІ взяло участь понад

діяльності

них

ти с ь в ус і х її

З~I<ОНО~I:Р­

суспі.%СТБ<l

ремих

обгово­

що

чинається

нашого

~ювного ЗаКО!IУ СРСР.

проекту

товариш

піДI;реслював,

не.ВПlfнне розширення прав і свобод громадян. Порівr;.ЯЙ~IО :РП при"ла;:\у розд;л Х І{онституції 1936 р:н;у (,Ос­

РО3ВИТI:У

на

В його

року

1977

Верхов­

СНЛИІ;а.ння

нlстю

За Чliнни~t тодІ виборчим правом ОК­

обговорення

сесії

дев'ятого

Пl)ВСЯl{деН1іОЇ

~Io.є

лю­

npiJB і свобод громаДfrН. Так. зан!>іп­

HOHCTтyцlї СРСР.

дер­

усіХ ра;:\янсы1ихx громадян. (,i\lи ство· рили НОl!ституцію не для декор;щії, Вона - ГО!ШрИ8 Леонід 1.1ліч.

ма­

П.lантатори, Р<lбовлаСНИI;И. землеВ .:rасники, банні ри. підприємцІ тощо.

:всенародне

на;:\ання

стаття. кожне положеlfНЯ нової Нон­ СТИТУІ\ії СРСР повиsні ПОВВ·ОЮ М\р [' Ю ув~йти В іЮ!ЗУ пра,КТИI(У повсюдної ~

П!ЮГо.10ше­

по цьому шляху. СпрямованІсть у майбутнє. прогр"'МНіСТЬ одна з !Найхарактерніших особливостей Ос­ ДЛЯ всІх нас є незабуТНіМИ м!сяці МIiНУЛОГО РОКУ, коли відбувалося

ПРО

У цьому зв'язку варто згадати, як було rrрийн:ято першу буржуазну кон­ ституцію Ионституцію Спо.1учених ШтаТів Америки, яка, як Biдo~lO, по­ вами: (,Ми. народ Сполучених Шта­ тів ... » Народ? 3вер,немось до істо­ рії. До l\онституційного кон,венту. який у тра'ВlНі 1787 року зібрався у Філаде.1Ьфії д,:ІЯ щ,ийняття Нонституції Сполучених Штатів. входили

дянського громадянина. Вона не тільки закрІплює грандІозні завою­ вання нашого НdРОДУ в будІвництвІ J<омуністичного суспІльства, а й ви­ програму

повнІше

осв:ти,

СРСР

Брежнєв

l\омунІстичноІ

насамперед

Ра;:\и

ЖОВТНЯ

7

ним в Основному Законі СРСР прин­ цн:по~t: «lІайвища мета суспільного виробництва при соціалізмі най­

Отже. справжнім творцем Основного Закону своєї держави став весь ра­

ви і суспільства, у житті кожного ра­

значає

визначаЄТhСЯ

лені Бсі клас'/! і соціальні групи, всі нації і народності нашої краУни.

дянський

полІтику

ної

увагу нова Нонституція СРСР прид:ляє становищу людини в нашому суспільствІ. Це ста.новище

нято на.Йвищli'М органом держа.вної Блади Союзу РСР, в якому представ­

теХ'Н!чно'!, середньо'! спецІаль­

жавних стипендій та інших пільг учням 1 сту'дентам, про безплатну ви­ дачу шнільних підручників тощо. Виступаючи з заключним словом

партії. ОсоблИ'ву

СРСР з попра .вками І доповненнями, які надійшли під час всенародного обговорення, було одноголосно прий­

життя.

вищої

у

м

3

Інтереси,

МИ союзних республІк, тобто БІльш як ДВО:'.lа міл:ьйонами депутатів. І, нарешті, прое~т Основного Закону

-

і

на позачерroв'іі сьом'й

о Ц І а л І

с

ті Нонституцію розвинутого соц;аліз-

цзнтрова.нИ'Й сятирічного

сlйно ної

на

поло­

тисяч

ВИСО1l0!tкІсноІ

стрічки, а в тому числІ 1 О процентІв продук­

ціІ ком

-

з державним Зна­ якості.

на

великі

права

приноси­

ти своїй Вітчизні якомога більше

корист!.

Г. ЮХИМЧУК, ткали Гоголівсько! стрl'1КОТКацької фаб­ рики.

На фото:

..ук.

Г. І. Юхим­

Фото А. Козака.

~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~V-.~

сільський буди-

звання «Будинок, двір зраз ..

нок культури _ оди'н З най- кового порядку». Значну кращих у районі. Понад з допомогу виконкому сіль.;

290 дітей трудівників плем, птахозаводу

«Рудня»,' уста-

СЬКОІ Ради У проведенні ро..

БІТ по благоустрою і наве.;

НОВ і організацій села нав- деннlО належного

чаються у красивій верховій

ШКО.7і

кабінетами,

майстернями,

залом, ним

У

не

з

двопо-

світлими

об.lаднаними

ні

К?~flСIЯ по

.ш.7ЯХОВОМУ бу~

СПОРТИВІІІВІ д1вництву

закритим

плаваль-

басейном. се.lі ведеться грандіозжитлове будівництво .

За кі.1ька років у Рудні ви-

росли 4-поверховий дванад-

цятикварти,рний

будинок,

Шістнадцятиквартирні,

3

гур-

санітар.;

стану· надають постій .. .ко. місії і в першу чергу

но,го

яку

о'!олює

благоустрою,

1

депутат

В.

І.

Радченко. Саме заlВДЯКИ ак.; тивн'ій орган'ізаторській б

.

оТІ.

чмнів

цієї

НИНІШНЬОМУ

році

цях

села

і

в

ро ..

комісії,

У

на Вули-

громадських

місцях насаджено соткі де,

коративних дерев

і кущіВі

тожиток, ла.1НЯ, фельдшер- ~~~~~~H~:p~~,O~~1a:o~~~~~:: сько·акушерськиЙ пункт, механічна майстерня, сктlДські

5

при·міщення,

. кваРТИРН!lХ

спеціалістів.

будинків

Тільки

за

дво-

для

час,

що минув з дня ПР1lЙНЯТТЯ

нової Конституції СРСР 32

сім'ї трудівників своє новосі.l.1Я.

З кожним роком

можніше

ДІ! .

Нині

ЖІІ,ВУТЬ

в

спраВI!.1И

все за· наші ЛIO-

IХI1ЬОЧУ КОРІ!'

наr:JХUВУЄТЬСЯ 32 аВТОЧ~ШIlI1II. П()Н3 ;1 80 МОТОЦIІК,1ів, МiJііже в КОЖНОМУ ;[омі є телевізор, радіон р 11 Й ~I а ч. стуnанні

.1єгкові з кожним РаК0,\! все красивіишм і багати/Uм стає село Княжич(. JВОdЯТЬСЯ ниМ житлові будинки, забу­ дОВУЮТІ:>с.q В!fлиці. Розквітає добробут nрацівників радгоспу імені Щорса. На фото: нова вулuця імені Леніна. ФОТО В. Бондареика.

о

2

стор.

о

о

НОВЕ життя

о

Субота,

7 жовтни 1978 року

110 території організацій .

підприємств

Щас.1ИВИМ дитячим

ХО:-!,

t

CMi~

неОНОВ!lМИ ,блисками

над

будинком

весє!IОЮ

піснею

сьогодні Рудня ИІІЦІО

нової

КУЛЬТУРlr. зустріцае

першу річ- .

КонституціЮ

СРСР, яка гарантує трудів-. IІI11.. ам

ce.la

право

на

пра-.

uю. освіту, культуру, відпо. ЧІ!НОК

.

В . КДРДБУ"t\ голова виконкому РУlI.­ няне ької сільської Ради народних депутатів.

о


ЗАВТРА -

ВСЕСОЮЗНИЙ ДЕНЬ ПРАUІВНИКІВ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

3 ВЕЛИНИМ трудовим радних успІхІв

П ! ;jнесеннлм

працюють

над перетворенням в жит-

тя

історичних

рішень

добилися ДОУННІІ

кормодобувники . Вони заклали

силосу

сінажу

-

вигото вили трав'яного

т і ї України ТРУД;ВНИНИ ордена іНовтн е вої Рево-

І цьогорічний урожай нормових бурянів . План

люції г,цгоспу «ПЛОСН;ВСhНIІЙ » . Вони Нil.полегливо З~lагаються за в и к 0-

нання 1 перевиконання народногоспо дар с ь ких

Ішанів та соцlil.лістичних зобов'язань третього ро-

тонни.

вітамікного докІя СтепаНі вна борошна 253 . кач, якІ одержали

Строз по-

карбаванц і в одержан о їх за cTaHOJ\1 на 1 жовтня

кІлограмів молона ножно! корови, 33

сяч карбованців . А собі ­ вартість виробництва у сі х

О

нових

5000 від

доярни нашого господарст'Ва вже переступили чотиритисячний рубіЖ по

усв!до~!люючи

Зil.вдання, п оставлені партією перед працівниками сільсь!\ого господарства, nолеFПИВ нашого радгоспу виступив ініцІатором

соцІалІстичного змагання по ДОСТРОКО'ВОМУ виконан-

звершень

ронlв П'ЯТ . и-І надоях молона

рІчки по виробництву та продажу державІ тваринницької продунції. На державний приймальний пуннт ми вІдправили мо-

лака планІ

16844 тонни прн 15588 тонн, м'яса 1106 т·онн при ' планІ

ню планів десятої п'ятирічни. Зваживши сво!

700

себе

ся нашими славними пе-

~ожливостl,

він узяв на

підвищенІ

зобов'я-

зання. Винористовуючи ІІІередовий досвід, ~HYTрішні резерви, труДlВНИни господарства добилися визначного успІху в змаганні напередоднІ свя-

та першої рІчницІ нової Нонституцlї СРСР І Все-

тонн.

СьогоднІ

ми

пmпаємо-

редовинами, якІ своєю ударною працею вносять вагомий вклад у збільшення виробництва с:льськогосподарської продунції І є ІнІціаторами

на ножну

норову. У галузІ рослинництва приклад у змаганні показують ланкові механізованих ланон ПО вирощу-

ванню кукурудзи номуніст Михайло Янович На-

банець та безпартіЙНИЙ Валентин Петрович Топі-

ха,

трактористи

Володимирович

Григорій

Цибаньов

та Петро !\узьмович Нраснінов, шофери Микола ПРОНОПОВИЧ Мlщенно, ГригорІй Васильович Гнатюн, Володимир Григорович Бігун, комбайнери

Іван ЯКОВИЧ Топіха та АнатолІй Борисович Ада-

сільського господарства виконали план трьох ро-

йде комсомолка Євдокія Нривець, яка за дев'ять

наладчин Вінтор Вінторович Харьков, токар Lван

,1{ів п'ятирІчки. Висоних поназникlв у працІ досягли в нинlш-

минулих мІсяцІв надоїла від кожно! норови по 5355 кілограмів молока.

~ЬOMY році нашІ хлlбороби. Вони виробили зерна центнерів,

32116

зlбрав-

го доїння корІв

попереду

менно,

ВисокоІ продунтив-

слюсар-

ців

прндlляється ефективностІ

пиви-

ро6ницmа в цІлому І пи-

ши його з ножного гента- ностІ норlв добилися та- Т.1Н1НЮ економІки зокрера по 42 центнери. Вlд- кож майстри машинного ма. У цІй галузі також

ви,

+

ПОЗДОРОВЛЕННЯ Міцні узи дружби една· ють колективи працівників споріднених підприємств по 1!і:Ігодівлі свиней на про­ мисловій основі - комбіна­ ту «Борна:. Лейпцігського округу Німецької Демокра­ тичної Республіки, народ якої цими днями відзначає

29

роковини

проголошення

своєї держави, та радгоспу­

J<омбінату

імені

«Калитянський:,

5О·річчя Союзу РСР,

Між ними кілька років три­ ває

творче

суперництво,

що

ПРИНOQiть 0150:.\ плідн.і ре­ гультати. У зв'язку з свя­ том

німецького

Jlитянці

народу

надіслали

~ітання

друзям

ка­

теплі

по

змаган­

ню у Лейпціг. Водночас 3 пим у листах розповіли про свої успіхи в роботі, ЯКИ~ІИ трудовими здобуткам.и Від8начають

першу

продуктів

тваринництва І землероб-

ства, примножувати багатство рідної Вітчизни. І сьогодні, в день свята першої річниці прийнят­ тя нової Нонституції СРСР 1 наlпередодні тра­

ДИЦ і йного свята Все­ союзного дня праЦівнинів

господарства

хочеться мені з цієї на­ годи сердечно привІтати

ського

честь

пеРШОІ

нового

ro

нашого

Закону

Всесоюзного

дня

ків сільського

життя

І

парцівни­

господарства,

8начно

9680

6ільше

відного

тонн: що

проти

періоду

ВІДпо­

минулого

року,

Радують підсумки роботи передовиків виробництва. Відмінно

трудиться

опера­

тор дільниці Ng З Варвара Іванівна Б06ко . Вона ви­ ростила і передала на ві;1годівлю 5ббб поросят, за­ безпечивши

го.1ів ' я

збереження

молодняка

на

по­

97,8

процента. Ше більше поро­ сят 5780 голів пере.'1ала

на ві . 1ГО.'lівлю оператор Ма­ рія

Миколаївна

Лебідь.

Справжніми маіlстра~и по ві.1ГО.'1івлі свиней вияви­

ли себе оператори діЛhниці Ng 5, ЯІ< У очолює Віктор Іванов и ч Афонін .

А.

о

на

69

по

Щодня

кожній

гр у пі,

п ~ дбиває~!О

піД­

сумни винонання доярка­ ми доведених завдань.

кілограмів

Переможці

відповідно-

го

соцlа.1істично­

З :l'lагання

заохочують­

го періоду минулого рону . Майстер машинного доїння Галина Семен:вна

ся морально І матерІаль­ н о. МоральнІ СТи:І-!ули за. СТОСОВVЄ~ІО щомісяця вІд­

чотирити с ячний

перевершила .вже повідно до бальної оцІнки рубіЖ.

по трьох основних показ­

Вона прагне до }{інця ро}{у стати п'ятитися'lНИцею. На неї рівняються інші доярки. Висоної продуктивностІ

ни нах: ,виконання соц і а­ лістичного зобов'язан н я по надоях та якості МО.1о­

тварин

місця.

добилися

на,

також

майстри

маши.нного доїн-

надоїли

з

трудова

санІтаркий

дисциплІна.

стан

МоральнІ

й

робочого

матерlалЬf

початку року

дуктивносТі

праЦІ,

як

'1 •

П. ВОЛОХА, ARPектор радгоспу.

говорити

про корми, то,

ян І минулого

мання худоби:

корl,вник.

відремонтованІ, налагоді жені механізми, приведеі нІ в порядок пІд'їзні шлЯіі хи, кор..v!ОвIJI.!аЙда:нчики~ Тваринникам працювати радісно. НинІ щоденняй надій молона вІд кожно~ корови по ферМІ сягаll 11,2 _ 11,4 кІлограма; Значно вищий цей по наЗ1fi'

,року, ми нин У групах TBaplfН Д<JЯ4~

заклали

необхІдну кlль- рон Щри Євгені,вни НОР'<

в'яноro

борошна, нраще ВІн становить 12-14 кі.

кість сІнажу та силосу, нус, Ольги Антонівни Дя. БІльше, нІж торін, виго- чок, Галини ВасилlВНIІ т. овили Bil'aMLHHOTO тра- Мазурневич та інших. використовуємо

резерви

лограм!в.

А ноли спраВIІ

нормовиробництва. Щоб йдуть добре, то настрій у забезпечити безпере6.ійне тваринників пlдвищуєть­

надходження

зелених

кор-

f,fЇ,B у листопадl- r,py днІ і

ся,

подвоюється

до

праці

І

завзятт л

множаться

в ,ранньо-весняний перІод. спІльні здобутки. Дуже посіяли озиме жито. приємно в ідчувати Ум ре-

Збиратиме

і доставля- зультати своєї самовlдда­

тиме ЦІ норми до ферми ної працІ. Але колектив

спеціалізована

вана

ланка,

механ ! зо-

що

постійно

не

зупи.няється на ДОСЯГ 4

НУ1'ому,

впевнено

диви.

обслуговує тваринництво, ться в завтрашній

Словом,

кормова

зимово-стійловий

буде міцна.

племі.нну

база в

перІод

І

сьогодні ,

"

напередодн.

традиційного

свята-Все.

Полlпшуємо союзного дня працівників

роботу .

На фермі створено хо- . с!льсьного

матеріально.

день ..

хотілося

15

господарства

мені

при-віта­

рош! умови для високо- ти тваринників ГОСПО;Jар' ЦРОДУl\Тивної праЦі тва- Ства з вагомими здобуr­ рИННИКів. Тому їх успіХИ нами і п обажати їМ МЇЦ­

На фото: шофер радгосnу l.шН,l Юро­ ва В, Г. ПІЗЕНКО.

Фото П. rOJlOBaRJI.

залежать від їх професій- ного здор ов'я, нових ycnl~

ної майстерності, від ор- хІв У працІ.

+

ганізації

працІ.

І

тут

ве-

лику роль вІдІграє добре

Є.

МОНАСТИРЕЦЬКИП.

продумане І вмІло органі-

rоловний

зоотехнІк.

РІЧНИЦІ

Основно:

КО ,1ектив радгоспу-ко:.\біна­ ту 3 початку третього POK~ n ' ятирі<fки продав держа~~ понад 10000 тонн ПРОДУКЦІІ при завданні

молока

кілограми кожної коро-

проти

ГОДІ·ВЛl.

каднl завдання по надоях

одер-

СкладовІ успІху працlвникlв молочнотоварної ферми це зміцнення І\ОРМОВОЇ бази, ефективне використання І{.()рмів, полlпшення племін,ної роботи , .вдоснонален.ня організації соцІалІстичного змагання т,варинникlв. Янщо

господарства.

прийняття

Так,

на при плані 750 ТОНІН.

того неба, сонячних ДНіів. До нових звершень, това-

Готуючи TPYДOB~ дapYHK~ на

що

ІХ

зоотехнічна служба госпо­ дарства розробила щоде·

мин у лих М 1 СЯ-

господаРСТВі

раЦіОН

на

корі.в

рови. Радгосп ЦРОАав Ферма у нас nOBHJcTI4 державІ 1537 тонн мОЛО- готова до стійлового У'l\ри..

+

+

У

увагу

я.кості

по 3800-4000 нілогра- вес,няно-літнlй, так 1 мі,в молока Івід кожної но- осінньо-зимовий період.

Гузенко, який систематично перевико­ нує доведені завдання. По-ударному попрацював він на заготівлі корміг для громадської худоби на стійловий пе­ ріод. На перевезенні зеленої AUlCU з ПО­ ЛЯ до траншей авТОЖJшиною З/Л-l30 .. трудівник виконував по півтори-дві нор­ ми щодня. Зранку і до пізнього- ~ечора щодня В. Г. Гузенко в noлі. То транспортував добірне зерно з поля на тік, то nо­ 'Jрібнену зелену масу еід комбайнів до силосних траншей. Будь-яку роботу він виконує сумлінно, якісно, з душею. Ре­ кордний виробіток для нього ста6 ~_. мою. Тому й поважають аого 8 КОЛЄК­ тиві. Високопродуктивна праця шофера неодноразово відзначалася морально і

ПРИЙНЯТТЯ нової Конститу­ иіі Союзу РСР та Всесоюз­ ний день прauівників сіль­

та

з~а­

ня Ніна Максим:,вна Ли- нІ стимули для працІвни. сак, Зінаїда Андріївна кІв .молочнотоварної фе~ р.озгонова, Галина Іванів- ми залишаються незмш. на Міщенно, Уляна Мико- ними протягом рону. B~ лаївна Новаленно, Надія ни однаковою MipolQ Мануїлівна Радченко, якІ сприяють пІднесенню ПРа.

Серед еодііг агтотрансnорту радгос­ пу імені Кірога сумлінною працею tJiaзначається шофер Васuль Григорович

РІЧНИЦЮ

дотримують.

дев'ять

Дужик

~~~~~~~~~~~~'~~~~~~~~~~.8~~~sses~~~~s~ss~~~~e~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!

ТЕПЛІ

корови

кілограмІв молоСлова свого 'вони з

більше

ц і алі стичні зобов'язання по виробництву і прода­

РШlIlІ

ножної

одер-

3333

лі тан, щоб винонувати І перевинонувати взяті со­

сільського

в ід

році

4250

жали по молона в ід

алістичної рев олюції но­ вими здоБУl'нами в праці. Вони сповнені ріШИМОСТі з честю дотримати даного слова, працювати і нада­

державі

продуюивнl

нинішньому

за

нуть зустРіти 61 gічницю Велиної Жовтнево! СОЦі­

жу

в

честю

праг-

зоване соціалІстичне гання. Звертаючи

по на.

Остапович Строкач та 'Весь нолентив нашого багато Інших, радгоспу І побажати йоУ господарств! велина му міцного здоров'я, чис­

Валовий надій по її гру- увага лІ становить 1332 цент- танню нерн.

а танож

п'ятирічки,

молочното-

варн оІ ферми радгосп у <1Авангар;р> зобов' язалися жати

подарства, успішно винонавши план трьох рок і в

соціалІстичного змагання. Серед майстрів машинно-

союзного дня працl,внинlв

Видів продунції фантично знизилася на 6,5 процента при зобов' яза~lні 4

десятої

П.'1ан трьох

ПрацІвники

проценти. Трудівники нашого гос-

:ку і десятої п'ятирічки в

цілому. Глибоно

ЗДОБУТr(И ТВАРИННИКІВ

При зобов'язаннІ одержа­

Високим видався чатку року БІльш як по нинішнього року 2736 ти­

по їх заготівлі також перевиконil.НО. ~T сп і шно виконано Д

ІванІвна досягнуто певних успІхІ в.

Натерина Іванlв-

2800 тонн, на Цапко, Натерина Гри- ти за три роки п'ятиріч­ 11940 тонн, горівна Нупрі янчук, Єв- ки приб у ТН і в 1072 ти с ячі

ХХУ з·ї.зд у НПРС . лип:невих (l978 р.) ПленумLв

ЦН НПРС І ЦН Но:,.шар-

Ольга

Волоха,

r АВРИЛЕНКО.

ТРУДІВНИНИ радгоспу НАШ

ІменІ Щорса одними з перших у районІ закінчи-

ли збирати врожай нартоплІ. На кожному Із 375

ли, а

гектарІв

культивацію.

одержали Ії по

провели

ДАРУНОК СВЯТУ

дворазову Першу

-

ВІдтодІ турбот заторів

не

У механ!-

зменшилося.

центнери. Таного високого врожаю добилися

-пІсля збирання врожаю озимих зернових. куль-

Шість разів вони дили міжрядний

вперше . успіху?

тур, другу дискови:ми

шзнlше, боро нам и

тон, постійно вели бороть бу з бур'янами та шкідни-

БД-2,5. Це дозволило значно ра,ніше почати .шдготов ку площ до саДІННЯ картоплІ весною. Здебільшого грунти у нас танІ, що п І сля зяблевої оранки весною сильно ущільнюються, на поверхнІ довго тримається вода.

ками. За два тижнІ до початну збирання врожаю скосили бадилля.

204

Що

ж сприяло

Насамперед, майстерність І наполегливість механізаторів, нотрі готува-

ли

площі,

садили, дог ля-

дали і збирали вирощений урожай . Механізований загІн по вирощуванню картоплІ очолював досвідчений хлібороб Минола Іванович Вітер. На відмі,ну вІд попередніх років грунт під картоплю готували дещо по-іншому. Тут механіза-

В І домо ж, що х}о вигра~ весною час, тои кращии

збере врожай. На ножен гектар площі ще восени було внесено по 70-75 тонн органІчних. добрив І по 11 ценгнеРІВ MIHe-

торам став у пригоді передовий досвід Г9СПОдарств ЧернігlВСЬНОl 015ластІ які з року в рін

.'ІЮ

центнерів картоплІ з кож-

грунт за

збир~ють

більше

220 У

ного гектара. Суть його в тому, що грунт не ора-

Субота.

7

ЖОВТНЯ

1978

ральних.

року

Садили

шістьма

добре

16

нартоп-

агрегатами.

саджено насіння висоноврожайних сортів бульб.

о

ровича Яремчуна

провообробі-

ториста Миколи мировича Мазія.

більше

картоплі від комбайнів на с ортувальний пункт. Знач­ но перевинонували що­ денні норми виробіТI(У шофери Іван Нуценко,

НОВЕ

добився КО:llбай-

ЖИТТJI

Іван

Петренко,

Нуценко

та

інші.

Микола

Кожен

1500 з них перевіз майже по по- j 000 ТОНІ! бульб.

Ви с оних

казників у праці еніпаж у складі

тран-

транспортни.нів, якІ перевозили зібраний урожай

трактористом Миколою Івановичем В і тром. Номбайн ом Е - 675 в агрегаті з трактором Ю:\ІЗ-6 вони

бульб.

1

Володи­ Номбай-

топлі. Більше ,тисячі тонн зібраних бульб записали на свій рахунок номбай­ нер Григорій Борисенно з трактористом АндрІєм Івановичем Пасlчним. 'Усп і ху збиральних ен і ­ пажів сприяла, високо­ продуктивна праця авто­

Нопання картоплІ в гос-

тонн

Григо­

ном ННУ-2 механізатори накопали 1200 тонн кар-

подарствl вів збиральнатранспортний загін. На полі постійно працювали вісім збиральних агрегатів. Кожен екіпаж ЩОДНЯ перевинонував доведені завдання . Переможцем у со ціалістичному змаганні в ийшли номбайнер Мико; .1а Васильович ЛуніllJa з

підготовлений І~акопали днІв було ви-

нера Володимира

Висоне TPYДOB~ напру­ ження панує НИНІ на сор-

о

О

Тlfвальному ДLВники

ПУ'нкті.

Тру­

занlНЧУЮТЬ

пере.

бирати зібрану картоплю.

БІльше

тонн УІ вже

2600

вІдправили

на державний

приймальний пункт завданні 3100 тонн.

Виступаючи

на

при

урочи­

стому зас і даннІ· в Бану з нагоди вручення місту ор­

дена Лені на, Генераль­ ний сенретар ЦН НПРС. Голова Президії Верхо,в­ ної Ради СРСР товариш

Л.

І.

Брежнєв наголосив,

що одноча с но із турбота­ ми про сьогодніШНіЙ уро­

жай треба дбати про зав­ трашній. Хл і бороби !{ашо­ го

господарства

дотри­

муються цієї вимоги. Шд урожай наступного РОНУ внесли орга н і чні добрива на площі 150 гектарів, провели

нультивацjю

грунту. Таний

наш

дару­

нок профе с ійному святу працівників сільського господа рства .

В. ТКАЧЕНКО, агроном по картоплі.

3

стор.

о


ПРИСВЯЧЕНІ 10 ВІ nЕ 10 ",Констнтуцlя

13е,

працює,>

L!!e,.

.~

НОВИНИ

РАЙОННОМУ ХОРУ-5 РОКІВ П'ять POK~ ТОМУ впер- Ім спІвом працIВшm<I! по­ ше брова:рчани почули виступ район!ЮГо ХОРУ. ОpnН!GaТОра.ми його ста.JtИ В. О. Марченко та. В. С. КitRЩYК, а учасяиК&МИ, крl.м працIВНИК!В раМН'!ІОІ'О БУL!И'НКУ куль-

жи-

таку

ви­

ст.авку о)'ганlзув.а.'1И· .ао першо! . річниці при'!tНЯТ: '.1'1'1 нової Конституції Сою-

3У РСР вчИ'Та.'1ЬНОМУ за­ Лі'працівники центрз.'1ЬНОУ

районної

б і б.'!!отекИ .

ІНа має роздіЛИ4:Історичне

:зн~ч~ння 'приl1:няття ново! }\ОНСТИТУЦії СРСР., ",Ра­ ди наро;!них .:Ієпутатів політична основа· ~гa .'!Ь­ :яоНа.ро;!ної :lержави.,

мовуюча

СИlа

рцянсько­

СУСП: .'!ьства!>

1 '" Все

В,

І.

Леніна. «Про с"ціа­

ШО.&(лйtнu .'Сів

тури на Te~.IY

6:0.1:0-

.,:тера­

За­

конь.

(І~О'lеви' ~" _х

В~{('і3вки І 6:01іографічні О!'.'!Цll .,ітераТури, лрисвячені перш:й ріЧ НИ1,!і прийняття Н ,1В:)Ї Кон­

ГОГО .1ем .

}10ва· . -та району.

Кн:::жич. Руса­ ряду.

інших

-- .....

• І

з

в 'С'Н !і

ВИК.1а:rача~,IИ

на

ннижкову

вас .

.

гарячі бої Я пригадую вас, номіса.ри мо!. 'У'ставайте ж. С.10ва,

за

рота:

щастя лю;rcьне нестихаючий б:Й! ..

І в моєму · житrі номісаром ...... Робота,

Вомісаром

.

-

Життя

у роБОТі МОЇЙ .

. . . . . . . . . .

ПОНЕДIЛОI( , 9 · ЖОВТН" ПРОГРАМА ЦТ 8.55 Му.• ьтфІ.,ь.. с Ва<н .",<а

npf!Kpa<Ha'.

1.15 ХУ]І".ж.ніА 'фlJlhМ niJ, cnHueM~ .

'O.I~.Y

світі

«МІсце

твар!,н'.

14.30 Юнопр~граМа :..

;(ка.з.еміі>, «Все .Т.' . • Актор..

.Лаур.атн її

jкит-.

15.20 .,\\амнна шкn.,а'.

І

.

. ю"ацти, •.

(18.00 НО8ИНН). 19.00 .Рік· тре.,lіІ - рік У4ЗР' нИА. . ' .. 19.40 В. Ч~Р."Х . . • {:права Б"б· р·оаа.: ВиставЗ. BOPOH~b ' КОг'! 4Р$матичноr() ім.. О. ко.'ыlв3. . Прnграма .Час-).

2~.40 Ч~ .. піОН8Т св{ту з

важко'l

ат~,етнкч. (США). по·за~інче'Нні _ , новини.

3.'5-Річчю

той

Ч;jС І

раз

за'1ина те .,я~tи

при-

.1ітера­

В:;!ро;tження

Дан-

нової

.

Г.~аБИ .

ПРОГРАМА

А.1 ' т· єрі.

Пе·!tзРl\а , . Джован.і

євро- І l\е.1зн;!жеJ'!О

)о'Т

Бок-

Буонзрроті,

І 2~:H .На· 4'обранlч, Аlтн:>. 21'nО Програм~ . • Час •. (]I~.). ~І.зu Ху~~жні~ фі.'hМ .Все покоме· чltнаєтьtя 3 АОроги .. . · П·о

10.M 1(. т. НМІ1Н", 10.15 1(. т. .ЗустрінеМОСh бі ."

фnнтана.1і.. lІ.4ry · ШкіJlhннА Фі,"ка.

Лірична

екран . 10 к.'. .НрзаТУХat!ні

е ."ктромагнітн l

В3НН. Н.'.

та

їх

ко.'И·

за<то<уван-

12.10 Д " . . . а .,"т . • СрібннА ]1'81·

закінченнІ нн. ПРОГРАМА НА

" . т.

Н()ан-

ОБЛАСТЬ

Б. І О. 14.15 «ЖИТТ. науки,. 6.40, 9Аn 7 к.'. Ге()графі •.

.Гемогlчна

БУ]l()8а

І

ко-

р,,,ні .nna ,ннн СРСР • • 9.10, 11.15 Учням ПТУ. 2 курс. 40 третьото мі."_ .Ку :,ьт)'рна · реВn .• ЮIІI. в Проб .,еми І здо' СРСР •. (М.). брига]lИ гіРНИКІВ ' 10.10. 17.30 днгліАсна .. ааа. С<>ІІіа ,істи"ної Пра · 10040. IІА5 10 к .' . Фізика . • Ви-

Кочок'.

17.10 .Ш.", Апна •. (\уткн

Я

Кn.,еснико.з

3 шахти

ви.60'tn

. .Mn,'nD.orBap.1iACbKa..

роБН"IІТВО

і

~O­

II.O~ Науков() ПОПу.,.рннА фі .,ьм'У rnpax Чеченоін г ушетії'. (М.).

12.10 СГlзе"та.. ,зочннкам. фі·з"ка. ·2 курс. 14А5, Наша біограФі.. Р·ік

19.00 К .

15.40 Прирозозиавство.

краю..

І qZї·A..

"аСl\еса

та

віну: що·

Але

прочитають

Л. ка',

заu.ISI.

ВУ318

ФI3Нti.а.

р,йонного І .

органБроварског() горк""а

Советов ИЗР0.1НOJХ Аепутато~ К"е.с.оА Оt\·НСТИ. Газета .ыо~и11 яа . YKP'HHCK~M язь"е.

2'O~.nZO.

НАШд м.

ву..'

Д11РЕСА: .

БРОВАРИ. КItїЯСhК' . : 154.

.

BOl\a.'!iCTiB

ВО!о(! ,"!ЬНИХ

ансам б ,І і В,

19.00

- ,з()чни-

По

10.15

16АО

XV

IR.15 I 18.30

'ЛЮ.1НI,З

-

сто­

пІснІ.

УТ фl.,ьм .Все по­ 3 ПОРОГИ». Шкі.,ьннА екран.

т.

НОЧОК».

Вистз­

16АО .~.\аН4рівки

межами

К.

т.

Гнатика'IОН-

Бе.тх()вен> .

І

ЖИТТ.> .

.Срібні

труб ....

IВ.30 К. т. грама

«Вісті».

19.00 К.

Ч~мп;онат

т.

Iнф()р .. аціАна

СРСР

s

.с().і.,. (І(иїв)­ .Салават Ю.,аєв'.

22.10 К. т .

н(')тки:t.

Наші прем·є.ри : До­ _умента .'ьниЙ фільм «Ма-

в ! дпуска.1И зІ

І\И з о;!нойменної оперк Римсь!о(ого- nорса!о(ова.

У

рсжах

1980 - 1982

проходитиме союзний J1ентивів

другий Все­

фестиваль художньої

н{)о само­

;:tіЯ.'1ьності. Готуватися до нього слід вже зараз.

Л. ДІХТЯРЕНКО, завІдуючий районним відділом культури. 10.1 Q, 17.30 ФраНЦУЗhка мова. 10.40. 11.40 10 кд. Суспільство­ 12.10 Сту.ае"там 14.15 Науко"о фі.,ьм

заоqникам.

популяр н н

Інгушетії..

14.30 15.00 16.00

Екран .Шахова

горах

It

Чечено­

(М . ).

лікарю. шко •• а>. (М.).

«Драматургія

І

театр>.

Мистецтво реlКисера. (М.). .Сі4аЙмо 3~ уроки' . ( ..... ). Д.," тнх , хто вступа. 40 вузІв. Математика . «Чис­ лові нерівності •. (М.). lВ . ОО Екран CTY4chta-заочника.

16.45 17,00

КУРС.

Вища

математика,

.Ра4И І Жl1ТТЯ'. (М . ). .Супутник кіНОГЛЯD.аqа>. 2О . 05 Фільм - концерт сГрає аи-

19.00 19.30

самБЛh альтистів •. (М.). 2П.15 Вечірн, ка,ка. (М.). 20.30 .КИЇВСhка орбіта •• 21.00 «Наш С44'. (М . ).

21.30 ХУДОlКніЙ те .• ефільм «Го­ лубка •. 2 серія. (М.). 22.35 ДовІ4кова С,'УlКба.

лишка»,

ПРОГРдМ~

9.10,

11.10, право.

3З_ОН'.

райо­

НС. У її виконанні про­ ЗВУ'1а ,1а арія Снігуронь-

про-

Х()К~Ю:

ДЗЮ - .10.

нашого

Довго не

І

сНаука

ІВ.ОО Фі.НМ·КОНЦ~РТ

кон­

Bi;:toMoro 1

сцени Г .'Я:lа'1і мето;!иста районного будинну нудь­ тури Ната.1ію Векден­

натака».

17.10

сб.1асного

добре

НУ.

НОВИНИ.

1~ . ·'5 • Нар().:!.нl таланти •. 1f..2.' .Авт()Графи ~0"nO'HTopi8',

раАкому',

І

лі'ричноі

J'акінченні ПРОГРАМА

ансамб­

знаВСТ80,

По

12.10 Д .,. мал'Т . • Срібниll 4зві-

(,"1 .10"1(, МО.1йЗоі., Вс.сою,н~ cnapTaKia-

~BeCe".,i

СРСР з ХОКtю: .Крила Ра.а'.

Xy,),oIКMIA

II.4П К.

т~лефіJlЬ"

.ІВ ШКС.,.ріа . , О. ашкентl.

-

ЧИН~ЕТЬt,.

«Tsot .л~нjнська біб .110те­ ка • . в: ' 1. Ленін . • Зав.аан_ H~

Чемпіонат

22.40 К"нисрт

аа.

.Лlf>4аіг ван

за

. ПушкінсьНо­ ми ста:lИ CBi;:t-

Прйrрама • Час>. 21 . 3П .Вас.нЛh Шукшин. рінках про,и'.

ЦТ

nрисутн!х І

гого" івсы\гоo сільсь­ будинку НУ.1ЬТУРИ.

нурсу,

та

21.0П

(М.) .

.СОкретар

ДРУГОГО

,lауреата

, ЦСКА

21.30 БагатосеріАн"А ХУА()жніА те .."ф!.,"м "го " уб_а. І (ерІ •. ІМ') . . В. IIІТОI'ОК. 10 ЖОВТН"

.Фnр"н 17.10 Кnнцерт ансамблю .Ці­ п~в.р<иі Зем".. (М.). ЛИННИК» • і6.00 "А. П .1атnнов По СТО1Іі.17.3n ,~,И бу.lУЄ .. () БАМ •• КаХ прози'. (М.). 06,а(- і IfiA; 'СІД'~"О .а )pQ.1\H'. (М . ). , 18.ПО Новин ... 4() ~l(lнемаIИ·

му !о(ОНI\УрСі

са.

(М.).

Дnку .. ента.'ЬНІ1А

лю

нанні ва.'ЬС ",ОСінніЙ сон!> композитора ДЖОЙ-І

:.l0poc.,I.

В.51 .Справа · Боброва..

СЕРГІЄНКО •

Порадував

десн'

навціВ. Осtiб,'Иво СПО;!О­ ба·вс.я !о(иянам у їХ ВИI\О­

19.00 ' .\\узнчн,,~ кІоск>. (М.). 19 ,30 оД"~. 8ас. батькн' . (М.). 20.00 <НаРС4ні ме.'().1їі •. (М.). ::;0. 15 Вечірн" казка. (М.) . 20.З0 .C.'YIКY Pa.:!.AHChKOM·y . сою­

14.30 . 15.25' !5.55 ..

-

трудІ&1m"

Horo

Б: " ьше

цlнаВістю

ПРОГРАМА 8.~5 Гімнастнка ,

~

колентиву

:l:~.'bHOCTi .

соку ку.'!ЬТУРУ спі.ву виl'(')­

СТ'і.1ентз

в

В.

ДО

ШI'\.'ЬНОГО

кз. 2 курс .

зу!>.

сво-

repe:lHbC1ro

ДАНИЛОВА.

18.0G Екран

X~

Всеоо.юзног() саМОД1Яльноl трудящих . По­

виступ '1ОЛDві'1ОГО

му· парку,

ВІцавни­ розрахо­

З і

них пер€ду

нами наРО:lження с і мей­ нс.-г6 в6юі.,ьного ансамб­ .1Ю .. У йС>го СК .,ці пе­ ;Іагоги шКМИ . сестри Га­

спо;! і ваємося,

з6ірку

У'1аснини

Пе~агоги вечlрньо! му­ ЗИЧН;)Ї шно.'1И антивні учасники ху:rожньої сам(')­

еfФ.,ичному

.

ін .

ВИ:lЗННЯ ~ Весе .1ка 1>

цтва ваяе на дітей та старшого·

сере""

.'ТИна, Ва.,ентющ, брат О."!енСіЙ Субачі та ЙDГО дружина Га.,ина Воробйо­ ва., Жюрі . Ві:lМіТИ .'О про­ ф~:~ну майстерн і Сть, ви­

HOB€

(М . ) .

ІІІ". За_арnатська на _nMcoMo .• hcb_a opraHI· l lі.ОО Д.," тих. <то 8ст,па.

rOP()aCKoro . "

ХУ~Q~НИ!о(~

.

Зараз

,НИЙ неЩ:О:lавно Ві;!бувся У

наР,О;Іа В і f!Чt,Рафае.1~ СаНТі, 1\1і!о(е.~аН:lже.,О БуонаРРОТі, Пітера Брей­ ге"я старшого, Дієго Ве-

переі1а8анн.

е.,ектроенерrії».

17.25 1( . •. Докум,нта .,ь"НЙ те· мфі .'hМ <~ ' cl її СItНIt.. 17.4.; <. На .,анах рrспуб.,і,,,,,.. 18 rю .Хатинка,в.ртинка'. IВ.30 Му~ичннА фl1hМ .Ме .'ОJlIЇ рIЗ.ОГС

оформ .1ення

разом з керівником О

;н poьtiB керує хором се­ ла Тp€бух6ва її Диp€ктор Г. Л. Субач. На обласно­

Ві;;lІфиває

П'є]'а Ронсара, Лопе ~e Вега. Ві,1ЬЯ~lа Ше!\спірз, Яна Кохановського в пе­ pel\:ra;!i з 6ага ТЬ.С>Х мов св і Ту ві:r(')~шх поетів Ук· раїни 1\1. Бажана. Т . Дра­ ча, Д. Па.1а:о.lарч у н а, Д. ПаВ.1ич!о(а. В. I\IИСИN'а, Р. ЛуБКіВСЬКОГО, Л. ЧереватеНl\а т.а інших знаЙ:lе­ те ви в ЦІЙ ннизl. Зоір!\а Ці!о(ав.о л06У:lО­ вана. Початок кожноl

3

те

НА

1.; .30 (М.) .

ОБЛАСТЬ Бесіди

про

Редактор

Є. ФЕДЯП.

-oC"""""''''''''''~''''''''''''''''''''~''''''''''''''''''''''''''#''''''''''''''''''''''''~'''~~...::'''''''''' ' ~! 19.з ~2; заступнн"а pt4aKro~a - 19· 4·47; Газета ВНХ04НТЬ

І Ві.1ПОВі.l.а. л. о,чu)(. се.реlаDЯ ві4.11.1У сі.'ЬСЬКОГО ·r~n:'4'PCTBa. кореспон- І ~·я~~:,~~о\ ~~~~~: ТЕЛЕФ()НI1 : ре4актора ..

4еита Mlcueвoro ра.1I""" •.' ,, "но Macuвoї РОб"IИ. ФІ:н " кuреСllOн,),енrа

,....,...,..... ,.,., ,..::,.., ,...,...., ... .".."...,....". ".,.4- .,....,.....",....,..".~~ .,...,..,..,....,..,:...,.".,,.~,. "

lи.nекс

парткому

пейської поезії В:;!родження, випущена У Н;іНішньому році ви;!звництвом «Веселка!>. Упоря,:!;нин книги Дщнро На.1иваЙко. Він же авт ср пере;!мови, в ЯI\ЇЙ знайомить читачів з :lОООЮ Ві;!родження світан· І\ОМ нової гуманістичної НУ.'lЬТУРИ, з .'Ітературою ЦЬОіО nepiO:lY, ЗС>J.\ре~'lа поезією, з в і ;tомими на

~ .комму<нстнчеСКОА парт ни Y.pa~Hbl. .;.

САВЕЛЕНКО,

портрет.1. біографічна

Свята

ВОНИ І

ВСЕСОЮЗНОГО

_

радгоспу.

. ,. . . . . .,...,...,.~,....."....,..*..,....,....,....,,..,..,,.~.,.,,..,,..,,...,,..,...,...,,....., ..... .,.~,,,.,..,..,.,..,...,,.,#,,~, .НОВАЯ ·ЖИ3Н·Ь •

а

вечорів Bi~~O~~-

ceK~Tap

ВИЗВО-

незабутні·ми за­

нового 1974

ГОТУЮТЬСЯ

ІМЕ!'НІ ВСіХ жите·, : в се .,а ПО:lя!о(ува.'1а ржищівцям за

П.

Побували

Уман!, подорожува.ли п~ .Готуючись З~карлаттю.

Радува.,ихористи

Г,1іца-

і за

penе-

раЙОНУ.

ріЙ .петрович Смика.'Юн. І нами МІста І району.

загзрбн,инІв. Особ­

СП(':lООЗ.'ТИСЯ

Т. НОПТіло:еа . ~. ~eKi ."!ЬHa: і.'І.ЮСТРац!Й кар'тин Лео..

т lиd>nрмаlllАна про· грама • В,п... (21.00119.40 Дс> fiO-РIЧЧО B.nK(M. .К()мс'!мо"ська ТР3.111·

теа.ру

піснІ.

на

був сім;!есяrирічний AH;:t- виступи. перед

фашИСТ-

нач'1О та іншим1'І. Іхн! Bi~ ші, а також поезію Mi~

ОЧ:.1СНGГО

17.00

Ві.:1

з~)fрна

Геро. ul о.

ні змаганн" шка.,,"РIВ. (СfмфеРQРОЛЬ). . . .]І\уз"чні . ~чори J.л.

ТРУ:l О -

на концерт,

свячений

тури

lii.5O ,СтnріНКи істnрії.: всесnЮ:.t·

ми,

З3JlТрашува.в

учасниками

рик, 'Микола Дерев'янно. ТВОРЧОСТІ

B ~:ll\a . ПРО' аВтор'з. його творчий ш .1~.. }.t~сИве

J6.~ ~Стёfрти

М·31 і Й.,

були

кільна к(ХКоо

селах

ро:Зу6и. Віра Гуща, Ольга ;:to другоrо l\fузиЧеН.RО; О.іЬга Неб- фестива~ю

Кt'ш/{н;стичного

Фра:нчес'Ко

найкращих віршів

мої,

.

П . С .1Я напружене-то

'')D3 .'ИС:Я

ПlJЗU"'ЮТЬ

.

І' як вірші пишу про

йде

поруч ських .1ИIВО

KO;~I\:CHO

Тан називається

си ,1 душевних запас,

ротою

Мlста,ро3МОВJIЯВ з людь-

нз.ЙстаРшЮі

цертами ну. НеЩО:lЗВНО ГОГО.1івцl зІ· І

"

* * *

за

..

зІв, де дали

організащ! цертів в

зросла

Фото А.' Кdзака.

лення . се.1а

ПІСНЯ

f~CBl.'TaHO'K..",-

Як ма .'!!Є. бува,

ян

....... -.-

-

~

6yдiЄ1-!UKi~

маЙ6утньаго.

пе;:rаГQг ; чнtiго ре;! рздоспниками з нон- вання

НА ВАШУ

М. КАРПЕНКО.

riригцую

активних

ШКОЛIl

ПОЛИЦЮ

я

' на за.воL!J:I:

в

в.ав попу.rrя:рюсть. Значно ся до огляду с.lльсьноІ са. КІлькІсть його. .... "". учаСНИКіВ. Почали ві;!ві, МОДІяльностl, яки.. BlAv.7. JYвати за,н~ття брати Ві- деться у 1979 роцІ, та

діти ще 1'іАьки вчат~ся 1tUCaTlJ. і читати. А минуть рrж/J. - і в"ни, з6сиатившись необхіднимu знйннями, Cr.1IiYTI> в ряди

У'Ш1!fща. ~Еи;:rко. з мо.101ечим за· В",ЯТТЯ\f . висо· раз,:,УІ

сі.'!

Г. АНДРІЄНКО.

КоМісари

зВЗJННЯ самодІ.

! щедріІЩИ, якими . вІтали Зуєв ою працюють над' пожитеJЩ~ міста .. Хор завою- вою програмою, готують.

КОЮ, 4:Від.чіннuком нйродмї освіти:> Ка­ ТЦиною ГрuгорівНr>Ю ПОАОТНЯК. Зараз

СТУ _ент в Ржи- BNO Дня, ВИСТ'упзюrь пе-І ~опомогу

Ш:ВСЬІ'ОГО

6і:5 liOTel\ax

в

с<'.оедньо!'

' \'~ т 'Р , . !о( .. :~ \ . п!'и~v-

. а гру па

ститvції Союзу РСР. про­

Be:leHi 1

оо'єднала

року, підготували J(ОдяДНИ

мршоіО 8ЧUТЄАЬ­

На "",)Ломоту реб~ТНІІ-1 нар т О П,1есортува,1ЬНОМУ чам ВИСТ'У'пи С. liркворуч­ !о(3:І ра::!;гсспу <,r"Tti.':ECb· ПУН1{ті, збиранні! нагату- ко ! Т . Пи.1ИПЧУН. J.\и:t» у збиранНІ врсжзю І ванні 6у.1ьб. А в!е'1ері, . Д~ренщя радrоспу вІ.:1

«Я С .ЧВ.'1Ю

:Ве'НIІШЙРЦЯНСЬІ;ИЙ

!~iC~Koi

Праця

за.'1 біб­

ві;!бувся

.мб разом з{ . С80ЄЮ

cepeд,'!~oi ",'віти. Ос., н!1 иій ф.,т.ограФії ви 6ачит~ жиТ~Є!~1. " "С.~uх і щаСАllllих ючи'х гРОJlt;iJ.~н НQщ!'!ї 8ітци3.'{и .'!І!І"

Сою;оу

:ГрафіЧНИЙ . ог.,я:r

СРСР

. Перш за f'/ce ЦІ' І!раео за~еЗI!.I?ЧЧЄТЬ­ t:,q. зiJіЙС,ЧfЧІl.'l.1! заг'7ЛЬ ,ЧОЇ оI50в'Я:'1ковоі

матеріа '1И ХХV з'ЇЗ:lУ КПРС та .інша по.'тіrична

,'!іотеки

Г()()мaiJянu

45.

мають 1tOa~() Ііа освіт,!

РСР тов. Л. т. БреЖНЄЕа.

В читаЛЬНО~IУ

пр~

присвоУли

фахом,

1

д.о зустрІчІ СТ й ТТ Я

жерівну Р01Ь' партії· в со­ ціалістичному БУ:lівни­ ц!ВЇ!>. T~'T Є твС)ри Гене· ральнС)го се!о(реТ,аря ин КПРС. .го.'!ови ПреЗИ:l:ї

J/іrерзтура.

трудящих,

ком

тицП. йшов час.

-'1істичну . :lе~10!о(раТіЮ!>, ",Про роботу Рад!>, ",Про

Ра.:rи .

самоДlяльцо!

творчОСТі

свяченому БО-рІЧчю Вели· кого ЖОІВтня, хор здоБУВ пparвовю:тупати на оо. ласному фестивалІ. У травнІ 1977 року йому:

фабрики,

зо!о(ре~lа ЗбірНИ!о(И

Верховне!

фестнва.ni

Бу-

гаєнко. Марія Власенно, 'У'JtЯI!L1 Гpиwkна, ВaJleHтни .rIеге.цькКЙ, СтанІмав Пєтухав, Євген!й Се.'l і взиов. Людей, р!sзних за ві-

щуку. ХОДН'В

,ц.'lЯ б_нга . нарол:, все в 1;110І рцянської ЛЮ;ІИНИ •. На ~иставЦі пре;!став: лені твори ма.рксИзму-:!е­ }Jjн і зму,

Вмо.аим:ир

JIЮбов .ао пІснІ. яльнorо народного. Тосо Важко доводи.rrося ке- ж рону броварчани УздИо рLвнику ХОРУ ' В. С. nиJ!l- І.'ТИ дО щолltOJВСЬНИХ дру.

.(і:КПРС- кер!вна іспря­

·ГО

-

тури,

ВО­

лtв! ферм. Вони виступз,. ли майже в кожному се­ л! району. Нео:.tJКоразово б,рали участь У святкових концертах, їздили до Б~ ришІвки. На районно~у

і9·3·18: .'.1,),IЛІВ - 19·4 · ~7.

ПРОМltС,10вості.

Обс", 0,5 формату га з ртн сПраRД".

, . '.... , ,. .".,...,..,.., ,..,."'., ,. ,....,..."..##,,. """'., ".:*"':--~4',.:f'~~ ~ ...... "....,....,., 3a~1. 4771-11.300.

61964. Броварськаllрукарня Київського 06.1упраВ.lіння в справах ВИ.lЗВН!!.Ц!В, П~,1ігр~Ф;і ; ... ii;;;';;~02"Ї TopГlB.11. в \0'.1. КliїВlЬj(З, 154.

158 номер 1978 рік  

158 номер 1978 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you