Page 1

3па:меппий

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАйТЕСЯ!

J.i 158 (3860)

ЮВі.JІей

ВІВТОРОК

8

Трудящі Німецької Демокра­

тичної Республі.ки святнують 25-річчя щршої в історії Ні­ меччини соц!ал!стично'і

1974 Шна 2

держа­

ви ро6іvrників ! селян. Разом з трудящими НДР ювілей рес­ публіки

люди,

відЗ'Начають

народи

ЗАКІНЧИЛИ ЗБИРАТИ

жовтня р.

КАРТОПЛЮ

коп .

Механізатори

радяж:ь.кі

інших

братніх

країн,

У торжествах бере участь ра­ дянсь-ка nартійно-урядова деле­ гаці.я на чолі з Генеральним сек.ретарем ЦК КПРС товари­

шем: Л. І. ~режневим. Делега­ ц!Jя nрибула в Берлін на задІю­ шення Центрального Комітету СЄПН, Державної ради і уряду

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОІ І РАИОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ

жовтня ра.ЦянсМ<а парТійно­

урядова

делеrац!Jя

Берліні вінки

поклала в

до

пам 'ятника

жертвам шафизму

і міліта,риз­

му,

ра~ськи.м

до

монумента

вої.нам, які ві:цдали життя в бо­ ротьб і nроти фашизму за свобо­ дУ і щастя народіІВ, і до пам'ят­ НІсіНа видатним діячам німець­ кого революфйного руху. У палаці НЩвршенхаузен! Перший секретар ЦК СЄПН товариш Е. ХонеЮіер у твnлій -rоварисЬІRій обстановці .в,ручив Генераль.ному секретареві Цент­ рального Комітету КПРС то­ варишев'і Л. І. Брежнєву най­ вищу нагороду Німецьної Де­ мократичної РесnубліІкн орден Карла Мариса.

Леон~д Ілліч Брежнєв палко

подяку вав Цен'І'jральному Комі­ тетові СЄПН, Державній раді і урядові НДР за таку дорогу для нього нагороду. Орден, ЯJКИЙ носить ім'я основополож­ чина науковuго комунізму,

ска­

..з.р.в товариш Л . І. Брежнєв, бу­ де

для

чим

мене

ВИС()І!{ИМ

надихаю­

стимулом.

У другій половині дня відбу­ лось урочисте засідання Цент­ рального Коміrrету СЄПН, Дер­

жавної. Ради НДР, Ради Міні­ стрів і НаціоналЬІНо'і Ратти На­ ціонального фронту НДР, nри­ с.вя;чене 25-рі.ччю утворення Ні­ мецЬІRої Демооратичної Ресnу­ бліни. З

велиною

промовою ,

цри­

свяченою ювілеєві республіІИи, виступи в П ерший с екрета;р ЦК

С Є ПН товариш Е. Хоне:юкер . ПотLм з промовою в иступив Ге­

перемоги. 5 жовтня вони аакінчи­ ли збирати картоплю на гfлощі 200 гектарів.

ГАЗЕТА ЗАСНОВАНА В 1935 РОЦІ

НДР.

6

тривалими

У Києві, в Ц ентральном у Номітеті Компар­

бічно

вано вести ідейно-виховну роботу. В цьому в

обговорили

шенню ліки

заходи по

дальшому

роботи партійних організацій з

поліn­

ресnуб­

кадрами ідеологічних праЦівнииів у

світлі Постанови ЦК КПРС <<Про роботу по

добору і вихованню ідеологічних кадрів у пар­ тійній організаЦії Білорусії>>. У допо віді кандидата у члени Політбюро секретаря Компартії .України В. Ю . Малан­ чука

і

виступах

відзначалось,

що

комуністи,

всі . трудящі ресnубліии з величезним інтере­ сом і палким схваленням зустріли прийняту

Центральним

Комітетом нашої партії

Поста­

нову « Про роботу по добору і ;вихованню ідео­

логічних кадрів у nартійній організації Біло­

русії>> . На зборах підкр еслю валось, що ця постанова, яка є документом загальнопартій­ ного

значення,

і яна охоплює

категорій працівників відіграє велику

роль

діяльність

ідеологічного у дальшому

усіх

фронту ,

посиленні

дієвості і ефеитивності ідейно-nолітичної робо­ ти партійних організаЦій у світлі вимог XXIV з' їзду партії, наступних постанов ЦК рішень травневоrо і вересневого Пленумів ЦН Компартії України.

КПРС, р. )

( 197 4

Положення

цього

партійного

докум ента,

конкретизовані в практичних заходах, розроб­

лених відділами Центрального Комітету і в основному схвалених Політбюро ЦК Компар­ тії України . Керуючись постановою, сnираю­ чись на набутий досвід, кожний партійний ио­ м ітет покликаний зді йснити конкретні заходи по

дальшому

поліпшенню

добору,

розстанов-

них кадрів,

значній мірі сприяє система підготовки і пе­

репідготовии кадрів. В республіЦі і надалі nе­

бульб.

дистських кадрів.

радував трудівників поля.

На зборах підкреслювалось, що посилення ідеологічно'! боротьби в сучасних умовах ви­ магає від усіх ідеологічних кадрів з иласових позицій оцінювати явища суспільного життя, виховувати наших людей у дусі високих ко­ муністичних ідеалів, радянського патріотизму і пролетарського інтернаціоналізму, активно пропагувати радянський спосіб життя, послі­

ного гектара зібрано в середньо­ м у по 176 центнерів бульб.

редбачається вдосионалювати теоретичне і ме­ тодичне навчання ідеологічних і пропаган­

довно,

наступально

-

лектори місьІ<оХ та об­ товарис'l'Ва

<< ЗнаннЯ>>. Відбулося перше заняття , на

якому було nрисутніх 35 чоло­ вік . В основному це молоді робJ(І'ники промислових підпри­ ємств та установ міста, ян! го­ тую-ться до вступу в парт.Jю, а Тtа.ІЮЖ

кандидати

в

чле:ни

КПРС. Перед ними з лекцією << В. І. Лен ін засновник цро­ лета.рсь:кої партії нооого типу» виступив відповідальний сек­

ретар правління міської органі­ зації товариства «Знання»

Ф.

Д. Гончаренко. Наступні заняття

тимуть

кожного

проходи­

мЬсяця

у

ший понеділок.

пе·р.

С. НОСКО,

інструктор оргвідділу

міськ­

кому КомпартіІ Украіни.

і

переконливо

Урожай картопляnої ниви по­

На

ності у боротьбі за усnішне втілення в життя ріш ень XXIV з'їзду КПРС, дострокове вино· нання завдань дев'ято'l п'ятирlчии. На зборах аитиву з промовою виступив член Політбюро ЦК НПРС, Перший секретар ЦК Компартії Укра'іни товариш В. В . Щер­ бицький. Збори активу nрийняли відповідну постанову . (РАТАУ) .

ни

відділи у

сумлінно доглядали дерева,

а тепер збирають урожай. Пер­ ша 6ритада вже здала на від­ правну в ма.газини Києва і на бази 1900 центнер ів фру.wr!.в. Б ільші.сть роб іrr.ниць .виконують нор:vш виробі1'Ку на 110-120 цроцентів, с еред них Марія Окиба, Ганна Т еплюк, Марія Крук, Анастасія Руденок, На ­ т ери.на ·Теплюк .

----------------------------------

На Полтавському заводі .:Хім­ маш» недавно став до ладу цех і

Друга бригада здала 2200 центнерів яблук Незабаром

тут

почнуть збирання ПІ.3іНІХ сор­ "І: і в . У ці'й бригаді в ідзначають­ ся ,робітниці. Галина Ф. Крук, Галина Нрук, Софія Су,кал, Ва­

апаратури

усrаткуван~я для підприЄJІ(СТв хі­ мічної про)І(исловості. Колектив цеху працює з великим трудовим

кращих

Міч у ріfІс ь.кому

ють дві бригади - Вінтора В'ячеславовича Ба,рана та Ми­ коли Сам ійл ович а С елюна. Ко­ лек-ти ви обох бригад, змага­ ючись між собою , з самої вес­

уки, народної освіти і культури, обмінялися досвідом роботи по ідейному загартуванню трудящих, підвищенню їх виробничо'! антив­

Серед

радгоспу.

раД['ОСПУ « ВеЛИКОідИМерсьКИЙ~ є чудовий сад . його догляда­

Учасники зборів всебічно ро~глянули пи­ ТаІ-!НЯ поліпшення роботи з кадрами засобів масової інформаЦі'! 1 nропаганди, ~акладІв на­

виготовленню

кож:

ДО СТОЛУ ТРУ ДЯЩИХ

викривати

буржуазну і ревізіоністську ідеологію, уираУн­ ський буржуазний націоналізм і с!он!~м .

по

3

В. БУТЕНКО, диспетчер

силина

С елюк

та

Г а лина

С е­

л юк.

вану Василем Володимировичем Л инникови.м. Передові робітники

Під!вищення продунтивності праці ре~ультат поліпшення

систеІІtатично

трудОВОЇ ДИСЦИІПЛ іНИ , росту ВЇід­

виконують

-

планове

ПОВ~аЛЬНОС Ті за доручену сцра­ ву,

ни передової бригади Г. П. ШJ!­

школи молодого комуніста nраційзниІКи міського иомітету органі3ац1'і

біра. На його рахунку 40,4 гектара і 834 тонни накопаних

завдання на 110-112 процентів . На фото (зліва направо): чле­

комуніста.

картоnшо

байнера Миколи Сергійовича Хам­

здатних послідовно і Цілесnрямо­

молодого КОМУНІСТІ\

Навчальна црограма ро зрахо­ вана на два рони. За цей пе­ ріод для слухачів буде прочита­ но 36 лекцій і проведено 32 се­ мінарс ьких занять. Викладачі

екіпаж ком­

Андрія ·Денисов~:~ча Jlи­

товченка, який зібрав

Вказувалось, що в республіЦі виріс великий загін політично зрілих, досвідчених ідеологіч­

них праЦівнииів партійної організації респуб­ ліки. Іх учасниии по-діловому, глибоко і все­

піднесення)/(.

партії та .Lнших актуальних пи­

вико­

на площі 51 ,6 гектара і накопав .850 тонн бульб. Хорошого резудь­ тату добився також екіпаж ко~І­

ни і виховання ідеологічних кадрів .

ШКОЛА

ласної

У з~Іаганні вийшов

по пра ву називають бригаду ко­ тельників-зварювальників, очолю­

тань комуністичного буді:вни­ цт.ва міськи:й коміт ет Комrщртії Унраї-ни створив школу молодо­

норми виро­

високопродуктивно

байнера

тії Уираїни відбулися збори активу ідеологіч­

оп­

З метою поглиблення знань з 1сторії Комуні-стичної парта Радянського Союзу, Програми і Стату-ту КПРС, матеріалів XXIV з' їзду КПРС, Пленумів партії, організаЦійної будови

пер евиконуви д и

бітку,

Збори активу ідеологічних працівників

(ТАРС) .

партії,

дня

ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

леснами.

го

rx

КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ,

кою увагою і не раз перери.ва-~ палкими,

На збиранні цієї культури бу­ ло постійно аайнято чотири ком­ байнові агрегати . екіпажі що­

ристовувади техніку. Переможцем

н ераль.ний секретар ЦК КПРС товариш Л. І. Б,режнєв. його промова була вислухана з вели­ лася

радгпспу « Руса­

нівський » досяг ли нової трудової

праl'нвння

достроково

вино­

нати зобов'язання . А воно ва­ гоме зі6рати з коЖ1юго гекта ра 63 центнери ябл уи .

ПЕйКО, бригадир В . В. ЛИННИ­ КОВ і С. Г. КОРЧАН. Фото П. Кекала. (Фотохроніка РАТАУ) .

В. ЗАБЕРЕЖНИй,

громадський кореспондент.

~~~;;~~;;~;N~~~~~a=~.__.

......~•мan:мr••=~~•mг~~~~'''~'~~~'~

РЕЙД Щоб було вдосталь овочів і фруктів Коли ми запитали диреитора зм іштор­ гу О. Д. Буніна як проходить заготівля о вочів і фруктів, то він відповів, що, врахувавши

- недоліки

праЦівники

торгівлі

минулих своєчасно

років, почали

у другій половині знаходиться

Треба

ськи .

завдання

вщерть

перевиконано,

зокрема

до заготівлі иартоnлі, огірків, помідорів,

цибулі і квашених яблуи. Зараз йде за­ готівля свіжих яблук , столо вих буряків, nом ідорі в.

Щоб вилися

перевірити

стан

на овоче ву базу.

справ,

відпра­

Разом із

заві­

дуючим базою Миколою Олександрови­ чем Карпенком та завідуючою силадами Вірою Григорівною Соколовською огля­ даємо господарство. Склади розміщені у добротних капітальних будівлях, при­ ведені в належний порядои.

Спочатку зайшли

на засолювальний

nункт. У підвальних приміщеннях у кілька ярусі в стоять бочки ивашеної продуиЦії. На кожній дерев ' яна ети­ кетна, на якій зазначено вид, сорт і ва­

тон­

ти . Останнім часом замочили 6 тонн яб­ лук, а ще потрібно до плану дві тонни.

закладати на зберігання продукЦію в не­ обхідному асортименті . З деяких видів навіть

16,5

ни nомідорів. Засолювали найкращі сор­

відзначити,

картоплі

що до

тут

поставилися Величезне складське

від

підлоги

до

збереження по-господар­

приміщення самого склепін­

ня заставлене контейнерами з дорідною

нартоnлею сорту << Гатчинський». Заве­ зено її з радгоспу « Красилівський >> 500 тонн. А ще 100 тонн зберігається яа складі номбіяату громадсьиого харчуван­ ня. Щоб н е дооустити пс ування, в <ЖЛаді зроблено все для підтримки необхідного температурного режиму. У кожному

контеЙІНері - в середньому по 420 кі­ ло.грамів. Це сприяє і кращому збері­ ганню і набагато полегшить nрацю при в!дпра вцд

nродукції

в

торговельну

ме­

р ежу.

У іншому силаді є 70 тонн цибулі, на тонн більше завдання. Завезено П з Кагарлицького району. Вся дорідна, зберігається у відповідній тарі. Більше

5

гу продуиЦії .

тонни

- Нам доведено занласти 70 тонн огірків. пояснює завбазою М . О. Нар­ nенко, а засолили їх 75 тонн. З них - 25 тонн корнішонів, більше 30 тонн стандартних , а решта иубарики . А ось

Один силад відведено спеціально під яблуиа пізніх сортів. За nланом їх тр~­ ба закласти 50 тонн. Однак nоки що за­ готовлено тільки дві тонни. Щоб при­ скорити заготівлю, на збирання фруктів

закупл ено

також

часнику.

вийшли у сад радгоспу і мені Кірова ро­ бітники овочевої бази . Щодня вони на­

ринають

трохи

більше

тонн и.

50

тонн

я блук передбачено завезти з радгоспу << Требухівський>>. Але чомусь ще не за­ везено й тонни.

Все,

що

зроблено

праЦівниками

добре

торгівлі ,

хвали.

Однаи, nеред

досить

важливе

і

і

своєчасно

заслуговує

ними

nо­

ще стоїть

відповідальне

завдан­

ня загото вити 700 тонн капусти ( з них 400 тонн nотрібно закагатувати на території бази ) , 70 тонн столових бу­ ряків, 70 тонн мориви . Зараз у радгос­ пах і птахофабриках починається масо­ ве збирання цих нультур і га яти часу не можна. Треба використовуйати кожний день , кожну погожу годину, щоб яномо­ га в найкоротший строи виконати і на­ віть nерев инонати доведений план заго­ тівлі продукці'і в повному асортименті.

Необхідно докласти усіх зусиль, щоб у зимовий період у магазинах міста було вдостал ь

консервованих ,

а також

жих овочів і фрунтів.

і

еві·

Рейдова бриrада : А. ГЛАДИШЕВ­

СЬКИИ,

інструктор

промислово­

транспортного відділу Міськкому Ком­ парті'l Укра'іии, А. КОЗАК, праціввик

редакціі газети «Нове життя•.


\ ......,..".....,.,.,,,.....,....,.

,."..... ,,.."., ...... ...",...".

.,....""...,.....,.....,~.,.......,....,....,..,.,

~

....~

"...,.~...,..".

....

....".....,...."....".....,..,...,.,..,~

...". ...

~..".,...,....,.

...

.".....,...,...,...,...,...,...,....".,.....".....~ ,..,.,...,.....".~

За:вzди :в crpo m :веrеранв

І

....

..с-...,...,..~---,....~

І в тр у дІ, Sl к в Б ою Двоє

людей

Д1Ві

долі.

Такі ріЗНі і ВО\ЦНОЧаС ПОіді:б­

ні два життя .

Подібні тим ,

ЩО ПОВІНLСТЮ Віддані СЛуЖіН­ НЮ рідному народові , спов­ нені турботою про зміІцноо­

ня

могутності

рідної

Бать­

нінщини

Петра· Васильовича

вого

в

09034

Гайо­

автопіДприємстві

знают·ь всі . Зібраний,

завжди під7яrнутий, уважний до товаришів по роботі.

Особливо вражає погляд, nильний, nивчаючий і теп­ лий. До ЦЬОГО робі!ГНИКа тягнут ь·с я люди , о~обливо молодь . Бо мають чому пов­ читися у Петра Васильови­ ча, з усіма віІн щиро nоді­ лит ьс я с в оrм багатим досві­

ня щ:юду1ктивностL праці, з а перевинонання норм вира-

біІl'ку стала

За

16

рок і в роботи в ко­

лективі П. В. Гайовий набув багато навичок, необхідних для в одія вантажного а,вто­ мобіля, старанно відnрацю­ вав

кожен

рух,

н а йм енших

вивчив

дрібниць

автомашИну.

до

свою

для Петра Ва-

сильовича основною

метою

щоденних творчих пошукіІВ .

у минулому

рі.чки , Микола Семенович уже місяць працюваІВ у рах унок 1976 року. Особистий п ' ятирічний план він уже пере н НІконав майже н а 5 тис яч то нн. Сім рок і в· солдатсьної служби, ч а стина ЯІКОї припадає на тя ж кі .рони Вешшої Вітчи з няної війни , (;.J'али г о рни л о м, в яко.му гартувався хар актер бLйця, зростала

переконані с ть

у неперемож-

ності справи, мій служить.

Глиб око в душу І{Олишньо-

році шо.фер

м у фронто в икові, сержанто-

П. В. Гайовий здобув нову перемогу . Особисту п'ятиріrчку - перевезти 19291

нерального секретаря ЦR RПРС това риша Л. І. Бuежнє ва, с к аз ані на урочистому

вантажної колони

тонну рі зних

да;рських

дом.

комуніст

народногоспо-

вантажів-він

ви-

ві з апасу запали слова

м ітингу

конав за 3 рони і 3 міс·яці .

За ТРУІдовий подв!fг Петров і

Васильовичу вручили найви-

щу нагороду Батьківщиниорден Леніна.

А в-ін не заспокоюється на досягнутому. Вирішив ювLлей визволення Радянської Унраїни

ві.д фашист-

дання виконав

на 113 про-

в

Ге-

Новоросійсьну:

<<. .. В окопах,

в nотемні-

М. С . Мироненко.

лих заводських цехах, у ха-

лодних

неопалю в аних

бу-

динках радянські люди малю в али собі подумки карти-

першому з двох тисяч нращих роб і тників Rиївщини

н у цього мирного життя. Ми уяв л яли собі світлі краси в і м іста, галасливі школи, но-

вручено нагрудний знак << Ударник дев ··ятої п'ятирічки».

ві заводи ,

плодючі

поля й

Щодня поспішають

вони

Rому:ністична nартія й Радянський уряд високо оціви л и працю шофера, нагородивши його в перший piiR

ських загарбнИ'Rів відзначити новими т.ру~дови:ми перемагами. 1 вnевнено добивається свого: піврічне зав-

кві, тучі сади. Але я думаю, що навіть найсміл ивіші наші мрії того часу н е можуть з ріВІНятися з реальністю на-

на роботу . Ін:коли стрічаються, обм і· нюють· с я кіл ьнома словами. І Петро Васильов ич Га йовий, і Микола ее-

<< Знаі< ПошанИ >>. А в 1970 році невтомного трудівнlllіа було відзначено юв:~ейною Ленінською медаллю.

центів·, впродовж місящі<в nооазнини бувають нижчими центів .

їх перевершило>>. 1 в тому , що за 30 років мирної праці звершена такий великий поступ уnеред,

сятни їх товаришів по роботі, людей фронтового гарту, служать сn і льн ій справі : че·рез бої , чере з дні мирfюї

сержантові,

колишніJй фронтовик

восьмої п'Ятирі1чюі орденом

!

чи її з-пlд гніту німецмюфашисТСЬіІ(ИХ загарбникі·в . Та добре пам'ятається й інше: руїни міст, едалені еела, розграбов·ане господарство. Саме для того, щоб не повторилося ніІКоли под!бне, да.в слово : J\ожен день ми~рної праці це бій . Боротьба за постійне підвищен-

Rолишньому

гріІзиого Т-34

вому добре

старшому

механіку-водію

П. В. Гайо-

відома

радість

перемоги . Адже він з боями

останніх його не 110 про-

А поруч інший робітник,

Ми-

-

кола Семенович Мироненко.

}{оли його товариш по колооі

П. В. Гайовий звІrrував у бе-

ших дн ~в.

Життя

набагато

внладено час11ку nраці шо.фе-

ра Миколи Семеновича Ми-

роненка.

Нещодавно

nерем<Jжцю

йому,

менович Мироненко,

і де-

nраці гордо пронося7ь горде

ймення воїна-трудівника.

П. ГОЛОВАНЬ,

соціалістичного

громадський

зм ага·ння , в ете,ранові війни і

кореспон-

дент.

t-~~-~=~:::~:~::о~:~_;::~::о~:.;::н:::::~,;::_н~::л~:::._з:::__ _ _ _ ::::в:~~--.-

<<Вчимося

комунІзму,

будуємо -такою

ретар

була тема першого

ловним

змііСтом

номсомолу,

210

ну

і

перспектив и неnримирен­

політичне

Ігорю вnерше

-

загартування

як

основний засіб в організації роботи

по

вихованню,

-

комуністичному говорить

сен -

ло

ПЕРЕДПЛАТУ ЗАНІНЧЕНО пластмас. І в цьому,

перш за все, заслуга партійно­ го комітету. 3 самого початку передnл а тної кампанії партком назначив

громад с ьких

Серед газет та журналів, що

2

стор.

О.

}{ош­

ОлексанДров и ч у доводиться

керува­

виросте

байдуже,

молоде

nооо­

Q

прИ'Rладах

зуnинився на

молоді

завдан­

сімде{:ятих

ро­

Продовжила розпові д ь Ігоря Олоосан:дровича Ольга Падуfl, яка працювала над nитаооям «Невnинsі турботи КПРС цро виховання молоtді нашої краіін·и. Свій виступ вона тkно пов'язала з жит­

ТЯІМ молодих вЙробничнинів заводу.

Широке обговорення ви­ кликав вистуn Валентина Се­ менова «П'ятирічці удар­

ну працю•, в якому вІн зу­ nинився на успіхах комсо­

мольсЬІНо-молод!жної брига­ ди делегата XVII з'їзду ВЛRСМ Василя Буглака. Перше за,няття цройшло ц\'ка.в-о й змІсто.вно. МоЖ!На

сnодіватися, що тео,ретичний семінар,

який

.включає

-

також дІЮКусlї, обм1н дУІМ­ ками на теми: << В чому зміст ЖИ'ГТЯ»-, <<Моя nрофе­ сія моя -гордість»- , обго­ ворення книг, ста'l'ей на те­

складено

програми

для

на­

чальних пол ітичних ІШ\·іЛ . 3 доnомогою с хем, д і аграм і фо­ тографій у ньому ілюструються основи

марксизму-ленінізму, висвітлюються основні nитання

су.сnільІІюго роовитну, віІцобра­ жається роль Rому:ністичної nартії в зд ійсненні соціалі!Стич­

теріал,

врахо,вано

nобажання

та зауваження читачі.в. Основи економdчннх

знань

для колгоспників і робітників радгоспів. Наочний пос ібник.

Наочні матеріали допомо­ жуть тру,д Lвника.м села у вив­ ченні основ ек о номіки сільсь.но­

то гос под а рств а. Пл акати нао.ч­ но іл юструють ос с б :швос ті су­ часного етаnу економічJюго ро з­ витну країни, ку

завдання

сільс ького

розвит­

господарства

перетворень,

підJПриємс т в о,

ціа.ті : стичним

всеб і чний

-

праці

ріст

nоказуються

уnр а вління

со­

виробництвом,

продуктивності

кор і нне

завдання, технічний

економічне

прогрес і

використання техніни

цьому, другому виданні

тощо. У nонов­

лено цифровий і фактичний ма-

ці, управління і планування, режим економії і госпоІЦарсьно­ го

розрахунну.

Ці посібники до нового нав· ча.11ьного року в системі nар­

тійноrо навч ання випускає Мое. ковське видавництво ПолітИЧ· ної літератури .

Л. БЕЛІЧЕНКО.

передплатили 400 чоловік . Найкращими по передплаті визнано nресовий цех, де гро­ мадським

розповсюджувачем

Л. В. Прокопчук, теплопоста­ чання - П. И. 'Бойко, екстру­ зії С . М . Коваленко . Н. К'УШМАР,

операт~р

машиио-лічнJІЬ­

воІ етавціІ.

вовв ЖJI'rrJI

У

шиноремонтному

ського

цеху

шиноре монтиого

Ф ото

о

в

д е в 'ят і1Й п ' ятир ічц і, шляхи піJД­ особливості сучасного етапу. в ищення ефекти вност і в иробю, економічного розвитку країни' цтва, nитання раці онального ви­ і вирішення заВідань дев'ятого користання земл і , технічного n ' ятир і:чного плану. прогресу і за сто с ування .техні­ Основи економdчних в сільському знань ни господарстві для робітнвків. Наочний посіб­ та інші теми. Основи економіки праці і ви­ ник. робництва для молодих робіт· Плакати з допомогою схем, діСІJгра.м, таблиць, формул ілю­ ників. На·очний посібник струють основні теми навчаль­ Ілюстративний матеріал nо­ ної nрогра.ми для економ!ІЧJІої сібника (діаграм и, схеми, фор­ мули, Пі:ДГОТО'ВІRИ робіТНІШ\іВ таблиці) Знайомить з роз­ nроМИС­ ЛОВИХ nідnриємств: наша соціа­ витlюм економіІRи країни на лістична економ іна .і завдання сучасному етаnі, розповіІЦає про її роЗІВитну на сучасному етаnі, особливості праці nри соціалі,з­ де.в ' ятий п'ятирічний ллан і під­ мі, ефеJ\тивності сус пільного ви· вищення е фективності виробни­ ро.бниц7ва і технічного nрогре­ цтва , соціалtстичне виробниче су, організацію та оnлату пра­ них

ми м<Jралі тощо, матиме ус­ пІtх, пLДвищуватиме рівень знань молоді.

людство.

пором леНІНІЗМУ» та інші . Кожний комуніст одержувати­ ме в наступному році nартій­ ну газету чи журнал. Міськра­ йонну г.азету «Нове життя»

розпо­

всюджувачів преси, контролю­ вав їх роботу.

Q

заводу І.

пер е дплатили робітники та службовці на 1975 рік, « Правда » , « Известия», «Ве­ чірній Київ», «Радянська Ук­ раїна » , « Комуніст » , «Під пра­

Та к рапортують nрацівники

заводу

радян­

ління. Ми повинні. вихову­ вати комуні!Стичну свідо­ мість, формувати широкий nолітичний світогляд молСІДі. Досягти цього можна не од­ ного дня, а постуnово й на­ полегливо оволодіваючи всім ТНІМ найкращим, що вироби­

Гуртки комсомольсь·ко"t розглядаємо

Сердюков.

вихо.вання

Для нас не

яким

мітету ко мсомолу заводу.

-

О.

ти політичним гуртком, але в цьому П8.Jртіrйному доручен­ ні він вбачає основне зав­ дання номуні!Ста.

молодої людини постійно перебуває в центрі уваги ко­

політосвіти

ремонтно-механіч­

цеху В .

інженера

Виховання переконаних бійці.в з а комун іІстичні ідеа­ ли,

кі,в .

кін.

боротьбу nроти буржуаз­

тально

такі,

інженер

яскравих

розКjрив героїчну історію Ле­ ніІнсЬІНого комсомолу, де­ нях

ської ЛЮДИНИ»-, В .fН;ЮМу НаІВ­ ЧаІОТЬСЯ молоді сnеціалісти з вищою освітою, керує ко­ муніс'l', заступник г.оловного

ної і,деології>>.

кавих,

nосібник

ві:Дnовідно

розnочав з розnовіді про тру­

досвіщчені проnа­ ЯJ\

Наочний

дові досягнення нашої кра­ Уии в четвертому, вИGначаль­ ноиу році п' ятирLчки. На ці­

гандисти,

рального

виснов­

вести

в теоре­ охоплено

Теоретичним семінаром << Актуальні nроблеми мо­

ків, а допомагало самостій­ но мислити, ро:З'В'язу:вати на­ сущн і проблеми, бачити за­ кономірно с ті

і

ках.

Свою лекцію nроnагандист

Црацюють

чальника

Л. І. Брежнєв підкреслив: «Важливо, щоб вивчення мо­ лоддю ма.рксистсько-ленін­ сЬІНої теорії не зводилося до

розвиТІКу ,

Ольrа

молодих виробничників.

ного

комсомолу Генеральний сек­ ретар ЦR RПРС товариш

готових

орга­

конструRторського бюро С . І . Фейдіс, заступник на­

мате­

рLаліІВ XXIV з ' їзду RПРС, XVII з'ї зду ВЛRСМ. У промо в.і на XVII з'їзді

з а у чування

КОМСОМОЛЬСЬІІЮЇ

стичної моралі>> тичному семінар!

марк.сис т­

сько-ленінської освіти молоді є вив•чення життя і діяльно­ сті В. І. Леніна, його теоре­ тичної сnадщини, історії Rомуністичної партії й Ле­ нінського

КОМунІЗМ>>

Пощольникова. Навчан­ ням у гур11ках << Молоді про партію >> , << Основи еJ\ономіч­ них знань >>, << Основи комуні­

Проведено його у формі Ле­ нінського уроку. Адже го­

Основи попlтичних знань. Наочний посібник у двох виnус­

Н і зації підприємства

з аняття в системі комсо­ мольс~:>кої nолітосвіти заво­ ду nорошкової металургії .

Готуючись до занять. використай!

Вівторок,

8

В.

Бровар­

заводу.

Бендика.

жовтив

1974

року

Q


ДО 25-ріwжwжа З ДИВ ПРОГО.JrОZПЕИИ.В.

ИZМЕЦЬХОЇДЕМОВРАТИ~ИОZРЕСП7ВЛZВИ

ПОВІДОМЛЯЄ РЕйДОВА

ЗМАГАННЯМ ТРЕБА КЕРУВАТИ

СЛАВНА РІЧНИЦЯ 7 жовтня 1949 року була утво­ рена Німецька Демократична Рес­ публіка перша на німе цькій

Механізатори радгоспу «За- ли також 100 тонн на технічні плавний» цього року доклали ба­ цілі. На кагатних полях обох від­

землі держава робітників і селян. Радянський Союз подав німець­ ким трудящим, які починали бу­

гато старань і виростили хоро­ ділків непогано організонано очи­ ший урожай картоплі. Тепер во­ щення й сортування картоплі. Але н господарстві викори ста­ ни проводять збирання і накопу­ ють

з

кожного

гектара

в

серед­

дувати

нове життя,

велику

мате­

ріальну допомогу і моральну підтримку. НДР з перш их днів свого існу­

но не всі резерви, допущено не­

НІ,ому по 130 центнерів бульб, доліки на збиранні. Побувши на вання заявила про нерозривну працювали ком­ дружбу з Радянським Союзом та а на заплавних землях наба­ плантаціях, де байни,

гато більше.

200

Перед

оранкою грунту на

гектарів внесли по 40 тонн органічних добрив, а на 180 гек­ тарів по 13 центнерів міне­ ральних, розповідає головний агроном радгоспу Андрій Якимо­ вич Харлан. Землі У нас пі­ щані, тож удобрювати їх потріб­

ми

агрегати стачу

-

побачили,

простоюють

транспорту.

;1n

механізо шшого сортопункту і по­

вернусь назад, комбайн стоїть з заповненим бункером 12- 15 хвилин,

разовий обробіток посівів , піджи­

чепами

дов одиться

вили їх мінеральними добривами,

півгодини. Тр а н с портують

роботою

в

ч nсу

здо­

У 1973 році в НДР було 308 ти­ ся'/ студентів. Успішно здійсню­

гії, машинобудування, хімічної індустрії і суднобудування, ре­ конструювати існуючі фо.брики й

Іщ

заводи, забезпечити їх сирови· ною, електроенергією. Всі ці зав· дання трудящі НДР успішно роз­

в'язали під керівництвом Соціа­ лістичної єдиної партії Німеччи­ ни при тісному братерському

пь ся

,,;

широка

програма

будівництва. Новому етапові

житлово·

розвитку

Ні­

.нсцької Демократичної Республі­ поклав

початок

з'їзд

VIII

СЄПН, який відбувся у 1971 poLj i. його рішення спрямовані на забезпе чення дальшого зростання матеріального і культурного рів­ І-І я життя народу на основі висо­ ких темпів розвитку соціалістич­ ного виробництва, підвищення йо ·

го

ефективності,

ного прогресу dуктивності

науково-техніч­

і зростання

про­

праці.

,,

свя то. Вони сповf!ені рішучості і далі зміцнювити свою робітн.ичо·

картопшо

да, тільки колісні трактори . Не­ цінного

охорони

чекати і по

Як же радгоспні механізатори збирають вирощений урожай? Чи все тут зроблено для того, щоб

уявити,

культури,

а продукція державного сектора в тваринництві зросла в 7 разів. Для досягнення цих успіхів по· трібні були великі капіталовкла ­ дення, які дали можливість ство­ рити нові підприємства металур­

з

селянську

За ВИНЯТКО~1 Ц!,ОГО СаМОСКИ ­

важко

освіти,

ров'я і соціального забезпечення.

зернових

Радісно, в обстановці тісної згуртованості навколо СЄПН, зу­ стрічають трудящі НДР свое

ПОЛЯ,

скіль ки

дорого­

втрачається

мароо.

з

Звсрнри ми увагу і на ведикі

найстисліші строки,

втрати брьб, що залишаються на

упоратися

6,5 раза, подво­

співробітництві з СРСР та інши­ ми державами соціалістичної співдружності. Багато зроблено для розвитку

гектара,

урожай

А тракторів з при­

розчино~І гербіцидів.

втрат,

во збільшилось у

ївся

скида «ГАЗ-53» Микола Іванович

-

допустити

на держава з високорозвинутою промисл ов істю і сільським госпо-

каже водій автосюІо­

--

Косенко.

не

іншими країнами Європи, що ста­ ли на шлях соціалізму. Ця друж­ ба є одним з найважливіших факторів успіхів, досягнутих рес­ публікою протягоАt минулих 25 років. НДР сьогодні це соціалістич­

там недо­

Поки я відвезу бульби

но добре. Влітку провели чотири­

а на заплаві рослини обприскали

що

через

дарством.. Нац іональний дохоd НДР зріс а 22,3 мільярда м.арок у 1949 році до 126,7 мільярда у 1973-у. Промислове виробницт­

dержаву,

непорушну

дружбу з_ своїми вірними дрдзя­ ми раdянським народом і тру­ дящими соціалістичних коаін.

поні піrлл комfіайнів. Іх ніпо Н І'

за хорошої години? Копають бульби на ouox від­ ділках ч етвертий тиждень. Спо­ ча1'КУ працювало п'ять комбайнів,

збирає слідом

~ш агрегатами, а

лежать вони ці.лий тиждень, ки в еуfіо т у

та

неділю ІН' при-

а кілька днів тому включився в

роботу

ще

трудятnrя

о,,ин. Механізатори добросовісно,

щодня

виконують по півтори дві нор­ ми. ОсоGливо важко збирати кар­

топлю на заплавних землях. Ком­ байни

дуже

грузнуть

у

топкому

грунті,

ді .11ка . Не подІ!али в rласність соціалістичного

їх доводиться буксирува­ ти двома тракторами . Причепи

ням

для вивантаження картоплі з бун­

справедшшо

керів

комбайнів

транспортують

також по два трактори . І все ж комбайнери Борис Миколайович Ііужель та Володимир Васильович Ч ер ~,\Ничок

викопують

щодня

за

ня, обмежившись лише його

умов.

що жодного

разу не бачили

плантації голови робітничого мітету профспілки Ф . Ф . пенка. П ереможця м н е п ерехідних

червоних

таких умов бульби на 2 гектарах при нормі 0,9- 1 гектар. - На період збирання картоп­ лі ми розробили умови соціаліс­

грошових премій. У радгоспі ще nотрібно копати картоплю на площі 140 гектарін . .

тичного змагання

стачить не менш як на півміся-

·-

механізаторін,

При нинішніх темпах роб оти ви- '

господарст­

ця , бо щодня механізатори вико­

ва Петро Яконич Процик. :...._ Той Ркіпаж, який за день накопає :ЗО

пують бульби на 7- 10 гекта­ рах. Отже, потрібно подбати про скорочення цих строків, ліквіду ­

говорит,,

директор

тонн 5у.ТJЬ б, од t- ржує грошову пре­

мію З карбованці, а хто накопає 35 тон н і більше - 5 карбован1\Їв . Екіпажеві комбайнового агре­ гату, який за двадцять днів збере

Транссрор,~~аторнин

. вати

простої

завод

ІМе­

ні Карла Лібкнехта одне з найбільших підприємств Бер­ ліна. Внсококвал1фіковаиі ро­ бітники виготовляють тут

·

трансформатори й ізолятори, потрібні промисловим об'єктам та новобудовам республіки. Продукція, що її випускав за­ вод, має великий попит і у багатьох зарубіжних спожива­ чів . Тісні дружні і Ділові зв'яз­ І\Н існують у колективі підпри­ ємства із заводамн Радянсько­

агрегатів. А дл:т

цього слі д додатково виділити ав­ томашини або трактори з приче­

пами для перевезення бульб. Не­

врожай на 60 гектарах, видаєть­ обхідно також організувати негай­ Під керівництвом СЄПН, спираючись на дружбу І всебічне ся nр емія в сумі сто Іtарбованців. не визбирування загублених співробітництво з СРСР та іншими братніми країнами, трудя­ Цю премію вже присудже но ~tом­ бульб . на полі. щІ Німецької Демократичної Республіки за короткий час за­ байнеру Василю Миколайовичу Треба докорінно поліпшити клали основи соціалістичної економіки і тепер успішно продов­ БойІtУ і тра~tтористу П етру Ми~tо­ організаторську роботу на зби­ жують будувати розвинуте соціалісТИ'ІНе суспільство. На фото: святкова цифра <<25>> прикрашав вутщl міст і сіл лайовичу Марчен~tу, які викопали ранні врожаю картоплі, добитися НДР. бульби на 71 гектарі і накопали гласності змагання. Ним слід по­ 950 тонн. Багато раз вони заво­ всякденно керувати. Рейдова бригада: В. КАДАНйовували і щоденні премії. Ц Е ВА начальник районної Так, м еханізатори працюють на насінної ін спекції; П. ІВАХ­ картопляних полях справді сум­ Скарби Ногайчинс Ь(({ОГО кур­ в они поповнять експози ці ю сто­ НЮК начальник районного гану , лінно, висо~tопродуктивно . Вони розкоnаного нинішньої лично-го муз ею коштоВІНостей . штабу «КомсомольськоГо НИ<ЛНи та їх гості про­ весни археологами зможуть вже зібрали врожай на 220 гек­ у зоні бу­ по знайомитися з унікальними жектора», П. ТЕПЛЮК пра­ дівництва тарах при завданні 361. Викона­ Півні«rnок римського

го Союзу , насамперед із спо­ рідненим підприємством у За­ поріжжі.

На фото: в

одному з цехів

заводу біля готової продукції ви бачите слюсарів-складальни­ ків (справа наліво) Х. Темфе­ ра, -т. Вейднера 1 Є. Франка.

(Фотохроніна

ТАРС).

СКАРБИ ногліі•tинського Іt~РГ1\Н~

но план продажу державі продо­

цівник

вольчих бульб

ЖИТТЯ».

Закінчився

-

1000

лише

тонн, зда-

перший

сяць нового на в чального

редакції

газети

« Нове

зрошувально го

но

на

каналу,

р еставрацію .

переда­

Н езаба ром

виробами стародавІНіх сармат­ с ь ких майстрів: золотими ліра­ ми. персмми, гри вною та іЯшн-

мі­

напрямок, свою специфіку, відріз­ няється одна в ід одної постанов­ кою питань, різнобічністю інформацій. . Номер загал ьношкільної газети «За знання», присвяченний ЗО-річ­ чю визволення Радянської Укра­ їни від німецько-фашистських за­ гарбників. Стіннівка закликає всіх

інтерес учених викликає фітур­

ка

дельфіна ,

виготовлена

з

гірського к'ришталю, оздоблена золотом.

(РАТАУ).

в орди і ~tатема ти чні завдання. Роботі

року, але

в міській середній школі М 3 за традицією вийшли стінні газети. Іх чимало: і загальношкільна, і піонерської дружини, і різнома­ нітних гуртків. Кожна має свій

~ш прик рас ами . С еред зн ах ідок царс ь.1юго поховання особливий

учнів з перших днів року добива­ тись високих показників у навчан­

ні, зразковій поведінці. Цікаве питання підняла газета піонерської дружини «Завжди на поготові». В ній мо ва йде про ви ­

бір майбутньої професії. Учні 7 «б» класу розповідають про зу­ стріч з помічником майстра кру­ тильного цеху Дарницького шов­ кового комбінату, кавалером ор­

дена Жовтневої Революції

Пет-

ром

Тимофійовичем

Марченком, · свячені 70-річчю з дня народжен­

лкиt. взяв шефство над їхнім піонерським загоном. Цікав і інфор-

ня Миколи Островського. Стіннів­ ка літературного гуртка <~:Барв і­

~~ації і про роботу червоних . елідопитів, про тиждень російської л ітератури, про рейд-перевірку санітарного стану. Зі смаком зроблений тематичний номер до 175-річчя з дня народження О. С. Пушкіна. Номер

нок» nопуляризує тих, хто пише твори. Змістовний номер в ипустили і члени редколегії гуртка англійської мови. Любителі математики теж мають свій орган, який називається <~:Аксіома». Тут можна прочитати

добре

ілюстровано.

слово»

вміщу є

<~:Російське

матеріали,

при-

матеріали до 250-річчя

Академії

наук СРСР. Вміщені також крос-

на

шкіл ьн их

нав чал ьно­

дослідних ділянках присвятили свої лис ти юнкори . · стінної газети «Юний натурал іст». Цікаві мате­ ріали надруковані в першому но­ мері стіннівки .:Св ітлофор» газе ті первинної організації това ­ ри ства « Червоного Хреста». Отже, початок зроблено хоро­

ши й.

Залишається лише побажа­

ти

шкіл ьним

та к

тр и м ати

чальног о

активістам.

п ро тя г ом

преси

всьо го

нав ­

року.

Д. КАЦЕНЕЛЬСОН, громадський кореспоиде~т.

0 Вівторок, 8 жов:rия 1974 року 0 НОВЕ житrя 0 Q 3 ----~----------------------------------------~------ ·----------------------------------------

стор.

о


11~=~~§§~~~~~~~РОЗ.ИОВА З 'ЧИТА'ЧЕ:И НА МІ.ЖИАРО,ЦИІ ТЕМИ fl

іііІіі 11 !І !І

11 11 11

суботи.

Ян тепер стало відомо, крайньо nраві елементи розраховували, зібравши в

На

території

центральних ІІ

механічних майстерень став до ': ладу новий механічний цех, \1 споруджений поруч із старим 11 і а'еднаний з ним переходом. 11 Цей цех має свої особливо- 11

гrі. Він тримається

на чоти-

рьох металевих колонах,

стіни

найбільш

J:

но роздягильні, душові, кімна- :: .можна зробити

висновок,

Формально

11 11 що 11

Студенти

_Київського

11 11

жавного

1J

ської області.

Т. Г.

уНІверситету

Імею

Шевченка добре

працю­

Так нещодавно більше ста чоловік з факультетів кібернеІІ тики та економічного допома-

:: гали радгос'!у «За11;лавний».

11 11

::

11 11

t•

ЇМ ВДЯЧНІ БАТЬКИ

відкритого

виступу.

твердили

пондент,

свою

готовність

в

виступити на

проти

усі

Ці

впливу

події

на

не

могли

розстановку

Кошта

Гомеш.

і

діями

яка

народних

б

могла

мас

пере­

путч.

відзначаючи,

комуністична

що

народні

велика

перемога, яку щойно

сили демократії, миру і прогресу, ні в якому разі

Проведено

комуністичної

корес­

сили

ми, одночасно попереджає nортугальців:

до

Фашизмові

і

ударів,

вони не знищені.

але

Саме

соціаліс­

послаблення

реакції

цією

здобули

соціального не повинна

призвести

також деякі зміни в складі уряду.

заклик

силою

підкреслює

вийшли з цього випробування зміЦніли­

полі­

проти ворогів демократії, був змушений подати у відставну з поста глави держа­ ви. Новим президентом був проголоше­ ний колишній начальник генерального

армії

в

політичною

Португальська

партія,

не

тичних сил у країні. Так, генерад ді Спі­ нола, який виявив хитання в боротьбі

На

керували

акції правих,

Сама

Звичайно,

штабу

Комуністи,

творитися

провалилася.

справити

організованою

країні.

пильності.

завдано сильних

обставиною

визначаються

тичної партій у Ліссабон! відбулася ма­

ті головні завдання, які стоять тепер перед трудящими і всіма демократами

сова

Португалі'і.

демонстраЦія

на

підтримку

уряду,

в якій брало участь понад сто тисяч чоловік. Вона ще раз показала, що ши­

А. RP АСИRОВ, оглядач ТАРС.

ХОЛОДНІШЕ, НІЖ ЗВИЧАЙНО ПОГОДА

В

чат15у декади місцями проидуть дощі. Темпера­ тура вночі 3-7, вдень 7-13 градусів. Напри· кінці Декади спостеріга­ тиметься

ператури:

зниження

тем­

вночі до

1-5

градусів морозу, вдень до 2-7 тепла. Третя де' када буде дещо холодні­ шою від другої.

В Миколаївській, Хер· сонській, Кримській, Одеській областях на початку місяця мінли­ ва хмарність, перева'жн6 без опадів, місцями ту­

У третій десятиденці мінлива хмарність, пере· важно. без опадів ли­ ше в середині періоду передбачаються коротко­ часні. дощі. Температура повітря вночі З градуси тепла 2 морозу, міс­ цями до 5 градусів мо­ розу, вдень плюс 5-10 градусів. Місячна кіль­

ЖОВТНІ ди

24

10-15, вдень - 19градуси. У другій по·

лавині

декади

вночі

градусів тепла, міс­ цями ЩІ 2 градусів мо­

0-5

розу, вдень 7-12 граду­ сів тепла. Вітер східний і північний, 5-10 метрів на секунду. На початку другої декади пройдуть короткочасні дощі, міс· цями тумани. Темпера­ тура вночі 5-10, вдень 17-22 градуси зі зни­ женням у другій полови-

ні декади вночі градусів морозу, -.до

ман,

температура вночі у першій половині дека-

6-11

кість опадів становитиме міліметрів (мен­ ше норми, місцями нор· ма), по решті облас-

20-30 тей (на

міліметрів від Києва

30-50

-

захід

менше норми, на схід­ близько норми).

до 2 вдень

З. СКОТАРЕНКО, начальник Україн­ ського бюро погоди. (РАТАУ).

градусів теп-

ла.

Чудовий дитсадок побудова­

но в радгоспі «Заворицький~.

11 Він розташований у мальовн~11 чому куточку села, неподалІк !ІІ річки Трубіж. Тут

:J групи: 11 11 11

їх

Пресс, результат новоІ політично! кри­ зи в Португалії зцементував союз між «Рухом збройних сил>> і Компартією, яка не раз доводила, що вона є най­

байдужими

захист демонратіУ. Сутичка, яка готува­ лася, була відвернена, змова реакції

поча­

він буде в нинішньо­ му році, цей другий мі­ сяць осені? За прогно­ зом Гідрометцентру СРСР, середня темпера­ тура повітря передба­ чається 5-7, у півден­ них областях 7-9 градусів тепла, що тро­ хи нижче від норми. В період з 5 по 10 жовт­ ня місцями пройдуть до­ щі. Температура повітря протягом першої декади знижуватиметься вночі від 3-7 градусів тепла до 0-5 градусів моро­ зу, вдень від 13-17 до 3-7 градусів тепла. У другій десятиденці передбачається мінлива хмарність, переважно без опадів, лише на по-

11 11 ':

ських роботах.

залишаться

більш

Настав жовтень. Яким

ІІ

керівник rрупи студеитів на сільськоrосподар-

не

. же

J:

ЖАРИЛГ АПОВ,

Ян зазначив у повідомленні з Лісеа­ бона кореспондент агентства Франс

'~IAr~///Z////Arzzz~~z~~~zr~za~~aмZQмz.-za~~~~и~~Ar/Ar//~~~~~~.a~~.a~~~мz~za~мz~~.a~~мz~Z&~~~ZІ~

тету А. Гайгель, Т. Редько, ІІ О. Яцюра та з факультету кі-11 бернетики - В. Дудка, А. Ро- 11

Ш.

путчистів. А

ла публічно відмежувався від демонстра­ Ції. Одночасно основні сили армії під­

нинішнього уряду.

11 Дружно t оргаНІзовано сту- І 11 денти збирали картоплю. Іх:: 11 роботу агроном І. Мелещенко ІІ :: оцінив на «добре». 11 сту- 11 1 Особливо відзначились денти з економічного факуль-1:

манова та інші.

лицем

скликалаQЯ

:' ють на колгоспних ланах Київ11 11

перед

Фактично ж зборище, яке готувалося, повинно було призвести до повалення

f!.ep ..

рокі маси народу сповнені рішучості відстояти свої революційні завоювання.

В обстановці, яна створилася, ді Спіно­

час­

тримунаних комуністами, соціалістами і прогресивно настроєними військовими.

11

!і fіОСИЛЬНА ДОПОМОГ А :: ::

демонстраЦія

що

генералові ді Спінола, який не раз да­ вав зрозуміти, що він вважає для себе обтяжливим контроль над його діями з боку <<Руху збройних сил» і уряду, під­

на підприємстві по-справжньо- :: rpo людей. 11 :: К. ДАВИДОВ. 11 --

реакЦія

никам,

для виявлення підтримки главі держави

І му турбуються

lf

в столицю основних сил

ла готуватися до виступу. В підготовку ВКЛЮЧ!;!ЛИСЯ КОЛИШНі СПіВробіТНИКИ ПО­ JІіТИЧІіОЇ поліЦії ПІДЕ, колишні члени розпущеної фашистської nартії і акти­ вісти забороненої ультраправої організа­ Ції «португальський легіОН>>.

А коли ски:щти, що обладна- ІІ які будуть в робітників,

настроєна

який вона була намічена,

J:

ти відпочинку, розпорядженні

консервативно

ви­

транспорту nерешнодили стягуванню

жителі Ліссабана за одну ніч вкрили нее місто барикадами, показавши змов­

тина генералітету, повинна була стати демонстраЦія так званої «мовчазної більшості>>. Задовго до того дня, на

11 :: Ішготовлені із склопропіліту. 11 11 Тут сиіт ло й просторо. Створе- 11 11 но хороші умов~ праці за ви:. магами cy'lacнm виробничо! 11 i'CTeTUKU·.

Залізничники і працівники інших дів

Ліссабон! якнайбільше своїх прихильни­ ків, вчинити державний переворот, ареш­ тувати членів уряду і відновити в краї­ ні фашистські порядки. Сигналом для виступу путчистів, до якого, ян вони сподівались, приминула б

11 11

НОВИЙ ЦЕХ

ПРОВАЛ РЕАКЦІЙНОГО ПУТЧУ В ПОРТУГАЛІЇ

ІІортугальська реакФ» спрuбувала взяти реванш за поразну, яної Ій було завдано в квітні цього рону, :коли в нраІ­ ні був повалений фашистсьний режим. Ця спроба була зроблена позаминул•)Ї

ІІ

11 11

малюкаАШ

:J шої

І заняття з

вихователька

стар­

групи_ Ніна !.~анівнс:

І! манюк.

Дtти

в tt

які

Ро­

грут

Багато

дерев

дість весни

вже

і

11 вміють рахувати, додавати, 11 чергують в столовій. 11 - Ми навчаємо дітей раху­ :: вати, малювати, - розповідає 11 завідуюча дитсадком Ніна 11 Олексіївна Кожура. - Часто:: ІІ дивимось діафільми, ходимо на 11 :: музичні заняття. 11 11 Смачні обіди готує дітям ку- 11 11 хар Олександра Семенівна:: 11 Цвігун. . 11 :: Свіжість, чистота, картини, 11 11 квіти - все це створює чудо- 11 11 ву гармонію. І хоч дитсадок 11 ще значно Аюлодий, зроблено 11 :: тут вже багато. І це тому, що 11 11 11 працюють тут сумлінно. 11 Г. ПОЛЯRОВА. :: ІІ 11 І! 11 Ж БУТИ? 11 ЯК Е 11 11 !І 11 Ще в минулоАtу році я по- 11 :: селився в будинок N!! 2, що по 11 ж 11 11 вулиці Сєдова. Але відразу . ІІ 11 виявилось, що на кухю немае 11 тяги і не.Аtожливо користува- :: 1111 тися газовою колонкою. 11 Спробував звернутися в 1: 11 11 ЖЕК-І до' головного інженера 11 І 11 н а д ругии• де нь, правда , при- 11 11 д б 11 йшли ремонтники, про ов али 11 11 в стіні дирку, але... тяги знов 11 11 не було. І І-JШим разом вони 11 1 11 зробили те~ саме і пішли. 11 1 І! Jl ЖЕК вже головного ін11 1 1J жене ра не було, тож довелося ІІ 11 йти до нового начальника. Він 11 11 11 і направив мене до пожежни- 11 :: ків. Там сказали, що нічого не 11 Як же бути? 11 11 можна зробити. І. МОРОЗ, ІІ 11 11 11 мешканець міста. 11 ___________________ _1~

-

вишні.

відчули

в

собі

моло­

у жовтнІ цвітуть ябJІунІ Фотоетюд

А.

Козака.

21.30 -

8 ЖОВТНЯ

Програма

всього дві

ясельна і старша,

відвідує 45 дітей. Вміло проводить

ВІВТОРОК,

ви

ЦТ

9.00 - Програма передач. 9.05 - К. т. Гімнастика. 9.20 - Новини. 9.30 - «Вогнище•. 10.00 - «Пісня далека й близька». 10.30 - К. т. «У світі тварин:.. 11.ЗО Ф. Ліст. Перший концерт для фортепіано з оркестром. 15.ЗО Проrрама передач.

15.35 -

К.

т.

Прем'єра

ного

телефі.льму сПо Туві:.. М. Горький. «На дні».

дача

з

16.00 -

Павлику Морозову првсввчувтьсв Броварської" середньої школи .N2 .1. В залі прикрашений квітами портрет Павлика Морозова. ' Учні 5-Б класу урочисті і схвильова-

J:

залі

ні. Сьогодні їх загонові при­ своюють ім'я піонера-героя. Весь рік

піонери

боролися

за право носити почесне ім'я. Вивчали життя

"

Павлика,

,

nере-

писувались з ного матір ю, ви-

вчаJІИ матерІ· али

героїв, що

про піонерів-

повторили

Павлика Морозова, Кичана Г

ришу

Джакипова,

А

копяна,

подвиг

киргиза

вірмена

б" р са ШО У

Ж

о-

Пере­

літератури.

сНариси

історії

нашої

Бать·

ківщинн:о.

17.00 17.30 -

«Об'єктив:.. еДітим про

18.00 18.15 -

Новини.

звірят•.

К. т.

сВ

(Ленін·

·

коЖІІому малюнку

-

сМаоізм:

ідеологія

19.00 -

Концерт

Державного

18.ЗО

і

-

nракти­

ка».

заслу·

женого анса·мблю народної пісні і тан· цю Грузинської РСР. (Тбілісі).

-

19.ЗО «Це справа кожного•. Виступ заступника міністра внутрішніх справ СРСР Б. Т. Шумиліна. К. т. Вперше на екрані ЦТ. Художній фільм «Золотий га нок». Інформаційна програма сЧас». «Поезія•.

!9.45 -

21.00 21.30 21.55 хокея:

К.

т.

Міжнародна

ЧССР-Канада.

tІ ехословаччини. в

20.40 21.00 21.. 30 -

К. т. Художній фільм сЛюбов

Трансляція

·

перерВІ

Програма передач.

зустріч

-

23.15 редач.

з

з

новини.

11.15 - К. т. Документальний фільм Німецької Демократичної Республіки.

РУ Сосновсь;кого, УіКtРаїнця Ва- 11.ЗО - Фотохвнлннка.

новини.

Програма

пе­

Програма на Киів І область Наша

афіша.

Екран

студента-заочника.

Перший курс. Історія К:ПРС. сПартія більшовиків у період реакції

1910

(1870--

рр.).

Початок

піднесе·ння

револю·

19\0

ційного руху в країні в році. Празька Всеросійська конференція РСДРП. Розгортання партійної робо­ ти і зміцнення партії» .. Художній фільм «51 Тянь· Ша нь». сер-ія). До ЗО-річчя визволення РадЯJІ­ ської України від німецько-фашист­ ських загарбників. «Згадаймо днІ ми­ нулі». (Зустріч ветеранів Велик.ої Віт­ чизняної війни з членами творчих спі­

VI

19.10 -

20.35 -

лок

(2

України).

21.45 за

Інформаційний

СЕРЕДА,

9.00 _

~:~g

виnуск

«день

днем».

Програма УТ

11.00 - Новини.

Вечірні

18.00 18.05 -

сонце•.

т. Продовження телевиста­ Пунтила та його слуга Мат.

Першість Новини.

світу

з

Програма

шахів. передач

Програма УТ

Nl.

Колонного за.1у ім. В. Лисенка Київської філармонії). До ЗО-річчя визволення Радин· ської України від німецько-фашист. ських загарбників. Телефільми еВала­ да про тепло» і «Пам'ять». <На добраніч, діти!:.. Програма «Час• (М.). Ярова».

град).

Ці урочисті слова пролунали

в актовому

16.30 -

22.45 23.00 -

20.15 -

документалІо·

К.

«Пан

ТЇ».

9

ЖОВТНЯ

Історія для lO класу. «Героїчні подвиги к-' сомольців у Великій Вітчизняній В111· ні». Телефільм «Нічний сеанс•. ~ «Сонячне коло•. (І(онцерт ХУ·

-

учнів

12.55

12.!0-

дожньої самодіяльності Палацу піо­ нерів Залізничного району К:иєва).

13.40 -

«Екран

16.05 16.10

Наша

дружби».

(Передача,

присвячена 25-річчю проголошення Ні­ мецької Демократичної Республіки). афіша.

сПравофлангові колективи п'ятирічки». (Льві~~<:ьке виробничо-тех­ нічне об'єднання «Електрон»). (Львів). Для дітей. «Сонечко•. (О де· са). Науково-популярна про­ грама «Інтеграл».

16.55 17.25 -

18.00 -

«Сьогодні з вами

поет М.

Ба­

жан».

18.30 -

сУ переможців змагання за великий хліб•. (Репортаж з колгос· пу сЗоря комунізму>). (Кіровоград).

19.00-Інформаційна програма сВісті:о. 19.ЗО «Наш оперний•. (Харків).

20.15 -

До

ЗО·річчя

визволення

Ра·

динеької України від німецько-Фа· шистських загарбників. сВ ас вітають•. сНа добраніч, діти!•. Програма сЧас•. (М.) 2•1.ЗО Сільськогосподарський тиж­ день•. Художній фільм «РОЗ· слі.дування доручено мені:.. Тележурнал «Старт•. Вечірні новини. Програма пе­

20.45 21.00 -

21.45 -

23. !5 23.45 -

Програма цт

Програма передач. г

=но:~ни~мнастика. к:

11.10 - Новини. 11.25 -Музичний антракт. 11.35 - .сШ кільний екран•.

редач.

Програма на Киів І обJІас:ть 11.35 - «Шкільний екран•. Для учнів 9.30 - к:. т. •В Московському зоопар· lO класу. сОбраз комуніста в україн· кр. 18.00 - Наша афіша. 18.05 - Екран З присвоєнням Ьмені Павлика ській радянській літературі•. 10.00 _ к:. т. Художній фільм «Зол о· студента-заочника. Перший курс. Ви­ ща математика. «Лінійні перетворен· Морозова піонерів загону 5-Б 12.15 - Художній Філь.м сЛ юдина, яка тий ганок». · 11 . 10 - к: . т. • п о сторt"нках радя·н· ня. Матричний запис лінійного пере­ класу приютали завуч по ви- прийшла після баб\усі:о , творення». ~-г 15.55 - Наша афіша. ховній роботі Н. Д. Дубинець, 16.00 - Для дітей. сІ(алендар малечі:.. ~~-~~х ...':' 11 Н;~грама nередач .. 19.10 ~ До ЗО-річчя визволення Ра­ голова ради дружини школи, (Донецьк). 15.30 - <Соціалістичний реа.І!ізм». Пе· дянської України від німецько-Фа· шистських загарбників. «Передовики загонові вожаті. І як клятва 16.ЗО - «Запрошуємо на пісню•. Кон· редача з літератури. церт жіночого вакального ансамблю 16.30 - <Наука - сьогодні•. (Киши· виробництва - колишні фронтовики•, пролунали СЛОВа: педучилища м. Мукачева. (Ужгород). ні в). 19.40 - Художній телефільм «Пакет>. «Із орлят наш загін, 17.00 - сНа головних напрямках n'я- 17.00 - К:. т. «Один за осіх, і всі за 20.55 - сОбраз Катерини в актор· ському виконанні. (0. Островський Сильний дружбою він. тирічки•. (Чорноби.льсь·ка атомна стан- одного~. (Ленінград). «Гроза•. Літературна передача). ція). 17.15 - «Вечір у робітничому 18.00 - Новини. Нам зразком служить клубі•. (Харків). 18.15 - К. т. еВеселі наrки•. Павлик тепер. 18.00 - Реклама. Оголошення. 18.ЗО - До ЗО-річчя утворення Тувин- 21.ЗО - Фільм-балет «Танцює Нінелла Кургапкіна:о. 18.ЗО «Піонерська естафета•. (О де· ської АРСР. 22.00 - Інформаційний виmуск сДень 1 звучить юний марш, са). 19.{)0 - К. т. Грає С. Доренський. Рідний Павлику наш, 19.00 - Інформаційна програма еВі- 19.30 - к:. т. Прем'єра телевистави. за днем•.

ню Васильченка.

Не забуде тебе піонер!»-.

сті».

Л. РУДЕНЬRА.

Б. Брехт. сПан Пунтила та його слуга

19.ЗО - Концерт народного артиста Nlатті•. УРСР Сергія Козака. (Трансляція з 21.00- Інформаційна програма сЧас•.

Редавтор Є. ФЕДЯИ.

·:~~~~:~-:::~-~;::~~~~~~~~~~~:~~~~~~~~~~І4#І~0~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~q~~~~,~~~~41~#~~~ сНОВА51

ЖИЗНЬ•

-

орган

Броварского горкома

Кvммунистической партии УкраинЬІ, городекого и районного Советов

...______

депутатов

трудящихся

Киевской

.............

,.._,,.._,r...r-....r-....~......,......,......,.....,

области,

~~~"'~.,...,.".;7-w?<f?.,.;?'

НАША АДРЕСА: 255020 '

м. БРФВАРИ, вул, Київська, 154.

ТЕЛЕФОНИ: редактора 19·3·82, заступника редактора 19-4-47, · · 1 · 1 вщповща~ьного секрет~ря, в ддtлу с льс:ького г~подарства, хореспондента м1сцевоrо радюмоВІІення 19·3-18, вtдІІ.і.nІв масової роботи, фотокореспондента ~ 19-4-67,

#'..:r'"#.,#o&"'...:+""'..,.g#ol'_.,.l4

-І".:-І##<С'.,..~~І".о"І.&".,.~,..,-

промисJІовостІ,

І

Газета виходить У вівторок, celleJQ', п'атницю і суботу.

Обсяг 0,5 форкату газети сПравда"'•

. r 1 , . . , . " ,.,_~#wC-.:r".."cJ"I'oC".,._,#w7oi'WJC'?'o:O'..,.

ІНДЕКС 61964. Броварська друкарня Київського облуправління в сп1ра·вах видавництв, поліг,рафії і книжкової торгівлі вул. Київська, 154.

За-м. 5065-10.842.

~

158 номер 1974 рік  

158 номер 1974 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you