Page 1

Пролета рІ всІх краін,

ВІ ВТО РОК,

3

ЖОВТНЯ

2

8

РОКУ

1990

Цlиа

.J\19 157 (8066)

коп.

3

Орrан &роварсьноrо 81Сьнн08Іу Номпарт1J Унраіни. м1сьної 1 районної Рад народних депутаТІв НиІвсьноІ обnасТ1

Офіційний відділ

.,

ПРО НОВИН ПОРЯДОК ТОРГІВЛІ ПРОДОВОЛЬЧИМИ І ПРОМИСЛОВИМИ ТОВАРАМИ РІІUЕННЯ

.N'9

мів, рибних консервів

1

ПРЕЗИДІЯ МІСЬКОІ ТА РАПОННОІ РАД НАРОДНИХ

. <<ПРО

ТА

ПРОДАЖ

РАйОНУ

МІСТА

ПРОДОВОЛЬЧИХ

введення

тимчасового

1.

Продаж

продовdльчих

та

кепродовольчих

вельним.

робітник або службовець,

куди

5.

но

прибув

нятком: ковбаси

не

продавати,

за

що

з

пільгових

ПЕРЕЛІК продовольчих товарів для

продажу

Київської м.

Києва

що

1. 2. 3.

населенню

обла<:ті

по

документах,

засвідчують

М'ясо і

та

особу.

м'ясспродуити.

Ковбасні вироби. Сири (тверді. м'які. плавлені). Масло ,рослинне.

4. 5. 6.

Майонез. Рибні консерви. 7. Риба свіжозаморожена. 8. Оселедці. 9. Кюндитерські вироби. 10. Чай. 1,1. Кава натура:1ьна. 12. Дріжджі. 13. Тютюнові вироби. 14. Коньяк. 15. Шампанське. 16. Вино. 17. Соки. компоти. джеми.

18. 19. 20. 21. 22.

варення.

Сухі киселі. Жела·тн. Гірчиця. Лавровий лист. Опеції

Додаток

.N9 2.

ПЕРЕЛІК непродовольчих товарів для

продажу

населению

Київської області та міста Києва по документах,

що

засвідчують особу Тнанини

і

штучні

вироби

шерстяні.

Тианини няного

бавовняні

білиз­

асортименту.

Тканини

з

натурального

шовку.

Тканини і штуЧІІі з

льону.

вироби

Нитки вироби.

швейні

Рушнини

І

І

затвердж~ними

шкіряне

валяне.

асортименту

Додаток

Трикотажні вироби, в т. ч.

відпуску

Панчішно

Годи,нники

настільні,

роби. Постільна білизна.

настінні Фосоаnц1а:ти

Пальта жіночі зимові :і коміром із натурального

нятком «Зміна», «ФЕД», «Київ-ЗО»)-1 Біноклі

Костюми

чоловічі.

чолові чі

шерс-

тяні.

Штани чоловічі. Плащі жіночі і

Бавовняні

чоловічі.

вироби

нелі. Блузи жіночі. Сукні жіночі. Труси ч.оловічІ Піжамн_ Сорочки жіночі

Дитячі

швейні

з

фла-

Телевізор'и

ШТ.

магнітоли

шт.

Фотоплівка

Додаток

.N'9 3.

ПЕРЕЛІК

складнотехнічНих

товарів

культурио-побутового призначення,

1 2

-

5

шт. шт. nач.

Фотопаnір

Сорочки чоловічі. Холодильники побутові. Пральні машини. Швейні машини.

F.:лектромінсери.

шт.

кольорового

зображення Магнітофони,

чорно-білий

В'язальні машини. Електрорад!атори. ЕлектровафельниЦі.

І

чорно-білого

кольоровий

пилососи.

шт.

шт

__

Радіоприймачі, nриострої Телефонні апарати Фотопапір

нічні.

І ви-

-

підвищеної

вироби.

Електричні

(за

кратності і

кольорова

Фотоплівка чорно-біл·а Фотоблвека вка Кіноnлівка Кассти магнітофонні Побутові nt:'pcoнальні ЕОМ Елементи

-

ІО

пач.

5

пач.

5

nач.

І

шт.

5

шт.

5

шт.

шт.

живлення

ІО

ШТ.

Фотохімікати

10

шт.

Холодильники nобутові Пральні

непродовольчих

та

марt до

1

картки

тимчасовий

порядок

непродовольчих

року.

1990

візитні

товарів

згідно

продажу

з міськрайвнконко­

Доручити

ввести

січня ~991 року для зручності виготовити для

населення

міста

і

ра~>ону.

В. Керівникам міського управління (т. -Горбач Б. 0.), райспоживспілки (т.

В.

това­

попитом,

.N'2.N'2 4, 5.

Запропонований

жовтня

торгівлі Гузенк«У

1.), об'єднацня J,'РОМадського харчування (т. Зай­

І(ев М. Д.), ОРПК ·(т. Губський В. М:) довести До ві,[(ома працівнн~ів служб рішення президій мІс~оо­

кої та районної Рад народних тися

його

неухильного

депутатів і домог­

виконання.

Доручити по~тійІІИм комісіям міської та район­

9.

ноУ Рад народних депутатів по торгівлі, громад­ ському харчуванню і побутовому обслуговуванню

(голови комісій т.т. Єрмолаєва В. М., Строй О. 1'.), фінансовим відділам (завідуючі т.т. Толмачова Т. П., Сотннченко А. 1.), міському комітету на­ родного контролю (т. Грінчук Л. А.), відділенням по боротьбі з розкраданням соціалістичної власно­ сті міськрайвідділів внутрішніх справ (т.т. Лепіс­ ко В. М., Огородник Л. К.) здійснювати постійний контроль за виконанням рішення президій Рад. 1 О. Опублікувати дане рішення президій місІоо­ кої та районної ?ад народних депутатів в мІськ­

районній газеті "'Н~ве життя».

Годова мlськоt

Ради

Голова районної Ради

ІІародних депутатів

міськ­

ШТ. машини

шт.

машини

В'язальні

машини

народних

П. ГОНТАРЄВ.

шт.

Кружки

ШТ

Чашки

шт.

ЕлектрошашлrІ~ні

шт

Електро-

непродовот.чих

товарів одному покупцеві Годинники наручні І шт. Годинники будильники механічні - І шт.

і

підприємств,

ПИJЮСdСИ

.N9 4

спортивні. Вироби з натурального хутра і натуральної шкіри, в т. ч. голqвні убори_

Куртки жІночі

нормами.

здійснюється

Швейні

Н О р м И

хутра.

та

Електричні

за

мах­

шкарпетні ви-

об­

згід­

'7.

та

підвищеним

депутатів

І. РУДАіС

·----------------------------------------~

асортименту.

Взуття

особу.

населення

иромисловнх

що реалізуються попереднім записом 1. Холодильники. 2. Пральні машини. :З. Швейні машини. 4. Телевізорw.

ниточні

чоловіче і жіноче. Взуття дитяче шкільного кімнатне·.

з додатками

райвиконкомами.

модельне

Взуття

засвідчують

асортиментами

працівників

рами поліпшеного

рові. Взуття

буді­

кріплення промислових підприємств, установ та ор­ ганізацій для обслуговування продовольчими това­

ви­

простині

підприємствам,

категорій

··-------- .----·---------------.N'9 1

nро­

30

установ та організацій через мережу магазинів. За­

--- 200 грамів, сиру --· 200 гра-

Додаток

профспілки,

Розподіл продовольчих товарів пІдвІtщеного по­

вування

з обов'язковим зазначен­

товари

поперед­

Залишки цих товарів, а також інші продовольчі товари підвищеного попиту виділяти для обслуго­

Громадянам, які не пред'явюm документа, на­ званого в п.п. 1; 2 (враховуючи туристів, відпочиваю­ вказані

документах,

слуговування

3.

гостей),

за

питу здійснювати переважно для щомісячного

ням строку перебувапил в місті, районі.

чих,

-

транспортним організаІ\іЯм та установам.

району по

військова служба, трудовий договір та інші), про­ даж товарів здійснювати по пред'явленню посвід-

' . чення організації або підприємства,

процентів

~алишки непродово.іu.чих товарів реалізувати через роздрібну мережу тільки жителям міста,

ють щ:обу (паспорт або інші, що засвідчують про­ живання на даній території). 2. Громадянам, котрі прибули на роботу з Інших міст та районів на тривалий час (відрядження,

цродовольчих

користуються

1

50

райвикоикомамн промнсловим

варів згідно з перелtком (додатки .N'9 1, 2) здій­ снювати населенню міста Броварів та Броварського району та міста Києва по документах, що засвідчу­

що

.категорій населения,

на промислових підприємствах району і міста, пе­ релік яких затверджується міськрайвиконкомами, а також по разових дозволах. які видаються міськ­

то­

Рів,

пррдовольчих

Продаж інших непродовольчих товарів (взуття·, одяг, трикотаж, галантерея та інше) здійснювати до 50 процентів загальних фондів безпосередньо

порядку

Затвердити перелік та норми відпуску одному

по.-упцеві

центів через роздрібну торговельну мережу тільки жителям міста. району по документах. що підтверджують особу.

продажу продовольчих та непродовольчих товарів. Президії міської та районної Рад народних депута­ тів В И Р І Ш И Л И:

6.

(одного) чо­

та будматеріалів здійснювати не менше 20 процен­ nи загальних фондів для обслугоІ,'Іувания пільгових нім записом через галузеві

Киівською міською Радою народних депутатів, ви­ необхідність

J

складнотехнічних товарів культурно-побутового призиа,еиня (додаток .N'9 3)

І НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ ПО ДОКУМЕНТАХ. ЩО ЗАСВІДЧУЮТЬ ОСОБУ>>. Враховуючи стан запасів ресурсів ринкових фон­ дів, введення жорсткої регламентації продажу то­ варІв у сусідніх з Україною регіонах країни, під­ готовку і обговорення пропозицій з цих питань никла

банка на

4. Продаж меблів,

ДЕПУТАТІВ

НАСЕЛЕННЮ

1

-

ловіка.

радіатори

шт.

Електро-. вафельниuі П расувальні

шт.

машини

шт.

.

І

вижималки

І

шт.

Кухонна машина Дерt•вообробні

l

ШТ.

2

Елеютроnраски Поtіітроочисники Електродрелі Електросо ко-

І

-

1

верстати

ШТ.

Кондиціонери nовітря Електромлинок

шт.

для

шт.

кави

Електроміксер Електром'ясорубка Шліфувальна

ШТ.

-

ШТ.

м.ашина

ШТ.

Електроч.айник Електрокавоварка Кр~ІШКИ для

ШТ.

шт

Мельхіорові вироби

І

ШТ. шт.

Столові nрибори із нержавіючої сталі Ножиці «Зигзаг» Чайники з мельхіору

Сервізи столові Сервізи чайні

для

Чайники

-

12

Ш1'.

Віконні блоки Верандні блок11 -

2

шт.

Пиломатеріали

2

шт.

Наружна обшивка

шт.

Брус для nомосту Кільце для ко.~одязя

шт.

Умивальники

-

фарфорові

2

фарфорові

2

шт Набори посуду емалевого або із інших металів - 2 набори Стакани скляні 12 шт .. Одеколони - не більше З флак. Лосьони » Пральні nасти 2 шт. Піномиючі засоби 2 шт. Рідкі миючі засоби 2 шт. Шампуні 2 шт. Лак для волосся 2 шт.

Дезодоранти 2 шт. Крем для гоління 4 шт. Леза для гоління 5 дес. Пряжа чистошерстяна,

· -

кг

2

метрів

nід в' язувальна

шт.

-

по

І

nризначення

виробу кожного

розміру або виду, але не

більше

Трикотажні

З.

вироби

жіночі і чоловічі білизняного асортименту, в

т.

ч.

сnортивного

nризначення

-

по

З

вироби виду.

більше

6

жіночі

кож­

але

не

вир.

зимові І виріб

і комбінезони

електричні шт.

шт.

Шпалери

комnл.

шт.

10

Самовари

2

І

м3 м2

Куртки жіночі, чоловічі ім nортного виробництва - І виріб

2

кави

сnортивного

Пальта

Клейонка 20 Кахель облицювальний

І комnл. комnл.

З З

метрів Бахрома - ЗО метрів Предмети жіночого туалету 2 шт. Чайники емалеві І шт.

шт шт.

І

10 м 3

-

фарфорові

5

І

І

ДО

І

ного

tO -

20 м2 7 шт. 7 шт.

Унітази фарфорові І шт Бачки для унітазів фарфорові І шт. Сушарка для рушників -І шт. Ванни чавунно-емальовані І шт. Вироби верхнього трикотажу (чоловічі, жіночі, дитячі), в т. ч.

затягувальиа

-

до до

-

-

фарфорові

-

Гума

залізобетону

-

-

Гума

шт. з шт. І комnл на 12 персон в наборі або

1

розсиnом

Сервізи

Блюда фарфорові Оселедачниці фарфорові

напівшерстяна

50

Іюнсервування

із

блюдцями

Цукорниці шт. шт. ШТ. ШТ.

Лаnшарізка Машинка для сnецій Фольга

з

nористі

шт.

12

Маслянки

Елект ро­ киn'ятильники

Блоки

фарфорові

-

не

більше

ЗО

м м2

- не більше 20 рул. Лінолеум -не більше ЗО м2 Ш~<фер 80 листів Скло віконне - ЗО м2

Куртки

дитячі

-

не більше

2

вир.

Брючи чоловічі імnортного виробництва - І виріб

Плащі

жіночі

Плащі чоловічі

(Закінчений

на

4-іІ

І

вир.

І

вир.

стор.)


2 сто,. е 2 >і<овтня 1990 р.

«Н О В Е

Кожна школа повинна мати своє облич.ч.я. Це, мабуть, .один із найголовніших висновків, до якого прийшли освітяни, громадськість у ході

на

І\0.

а

М11хайлівна в

цьому

так званої рефОJjІми школи. A.we безсумнівним :о і практич.ио загальний висновок про диферен­

одІ ІІІ

ційсваний підхід до навчання. У кожному педа­

ось

гогічному

Мож.11tво.

колективі

це

питання

вирішують

по ­

своєму. Як це роблять у міській середній школі Чи не чергова це данина !ПОді? Ні,

директора

навчально-виховної ти Т. Г. Мєдник, ференціаЦія

самим

внетраждана

життям.

стимул

до

Вона

дає

навчання

можливість

1.1.11. .1. • & ••

і

одержати

знання.

Так. підтримує розмову вчителька Н. М. Лисен!іо, перехід до диференційованого нав-

е

-

чання

підказало

Адже

життя.

зрозуміло і науков­ і

nрактикам .

всіх

дітей

тпк.

коЖІіа

різну

що

різний дитина

ІJідг с;то вку

у

розви­ має

до

шко­

ІІІ[

за

ее

ПрuІ·ра:ІІtJІ<І .

IJUBUIO

Очевидно, уже перший рік роботи

новки. Які в:ши? Найnерше. щu вже й сказала . це діти :змог­ ли

освоїти

тобто

воші

пр uграм у ,

одержали

ну

Ось тому, -· про­ довжує Тамара Григорів­ на. -- у минулому році ми й вирішили організу­ вати клас для дітей зі слабшою підготовкою .

одержати rіерші

ж.

переживали

з

усіма

Є всі надії, го

класу

необхідний же,

на

такі

вес'rи грам ,

має.

дагогів .

Надії крема .

Нукса)

медикі:t~.

песамої

Михайлі~ ни зоро з'я.сн е ння бать­

кам

внявили ся

не

:v~и.

Всі

переведені

діти

до

другого

ли

програму.

сказати.

що

класу,

А

марни­

рівень.

них

гопед

В.

вийдуть

класи

Програми,

знання .

що до п'ято­ І.

на

от.

nотрібні

майбутнє .

для

рів­

можливість

вон и

справа нова. Але ве­ лика підготовча робота (багато допоміг нам ло­ М.

цей дає

право зробити певні вне- .

лн.

Звичайно

Але

уже ТО

і

нолн

ДИВЛЯ Ч ІІ С Ь

ння,

середніх

далі

старших

1

BCl'

сах

н о юt

що

кла­

Життя

так~

твердження,

то

іиш.а

справа,

що

е н тузіазмі

вчи­

-

:І;~ступннк

директора

віри

до

му

таких

книг

немало

жень).

які

ІІауковф.

ті

немає

пи шутІ, ж

Зрозум і ємо.

що

ЯІt

розпочате

вій

ланці у

до

ПОВ И ІІІІі

чатнея nрантнюt ? -- Хотілося б

ся

чист і

у

їх

почути,

середніх

підручників

ших класів.

для

І

молод­

у

класах,

ось

щодо

зрозу­

їх не:11ає.

ЯІі н~

Тільки радіти можна. що цей клас взяла досвідче-

виборі

до

до

впровадження

ІЮВі

умови

органі­

вчнтельськ ої

і

ЧЕРЕЗ

праЦі.

п едагоги

ма-

МІСЯЦЬ

СЬОГОДНІ

ПЕРЕДПЛАТА

.lІПься

чути

1"1

верстви

І(ілі

ти

куми.

виqчення

ХІІ

-

класі.

Це

вість

уже

ЖИТТЯ•>.

на

нк

ми

матичним!!

І.

частіше

дово­

nрошарки .

що

а

то

опини­

насамперед

і

журна­

рік у першо­

му відділенні ра іі вузла зв ' язку (на « ро :вилці>> ). З початку вересня оформ­ лено понц 200 примір­

· тіJІькн

<< Нове

одні t ї

ЖИТТЯ».

дуже

в.1аштовує

річна ся -

ціна її 5 крб.

газе ­

Людей те,

що

зберігаєть­ неп.

76

На фото: зліва ступник начальника

бо

сук~Пний

до

й

ціни .

завер­

ш е ння

передплатної

кам­

панії

залишається

малз

зміни­

небувалих

темІ•ІВ

МІНІМУМ

незначною

мірою.

-

працівника м

г. ~ н сі онерам .

ряду

галузей

н е виробничої сфе ри? с итуація ус к ладнилась

радикальної

економічної

з nо-

рефор­

Осно­

вою її і ~•ає бути визнач е н ня нової ме­ '' а лоаабе:теч f' ності

прожитково­

-

:VI i ІІі :11 у М у .

,і..(л я т ого. щоб оцінити ро змір прожитковог о ~tінімуму . підбирається так

:-~ва ІІ ИЙ <• С!!ОЖИВЧИЙ КОШИК » набір товарів та послуг, що характеризуют~ у

сус nі льстві

мінімальнии

рівен ь задово.1ення потреб. ~перш е та1\: І Й ,, нош ик>> був об раховании у Сполу­ ч е них lUт а тах Ам ерики в 1907 роЦі І

,, Бюджет Це й

од иноної

бюджет

і

став

жІнки-ро­ ос новою

,\ЛЯ n р ІІ іін ятт я п е ршого закону про мі­ ні м v~• о плат и праці . Схожі обрахунки

Бесіду записала А. КВІТНЕВА.

проводиJrись і в інших країнах. Зай~а­ рrt с тов уют ьс я такі коле кт ивних

;Іав•нн· n

соці альної

вирішен­

nолітик и.

перерви .

й

до

середини

80-х

ми час від часу обраховували nрож ит­ ковий мінімум. І розмір його зростав

10- ,

нож н і десять років карбованців на

Але тепер ,

1 5.

коли і н фляційні процеси

загострились .

а

парламент

Украї ни

прийняв Деклараці ю про державний су-

гігієни харчування .

розраху нк~ для укла­ договорІВ .

Інституту

к он ' ­

юнктури та поnиту , Економічного Інс ти­ туту Держплан у ~' J:>CP.

Для че ні

цього .

норми

насам n еред. сп оживанн я

були

. в нзІJа­

продуктів .

що

забе зnечують основні потреби організ­ І·і У в білках . жирах , вуглеводах . віта мІ ­

ються

на

1аконо­

В СТ<І І ЮВЛ е ІІ Ніі' ~ІіІІ\~І а ЛJ, Іf ОГО

ріВ -

Для ді тей норми прийма­

рівні

раціональних

без

жен ь по вартості.

Да л і названі

ти

середн Іми

оцінюються

за

обм е­

продук­

для

рес-

n ублІки цінами . внл юч аючи й колгосп ­ ний ринок. Це є ос новою розрахун ку . Всі інші витрати м а ють бути не більш н­ щJ у

за

ті.

які

даному

йдуть

виnадку

!'Ю в ідсоТІ>-tв . ється набір предм етів чення .

себе . ший.

своїх

Набір

і т.

враховуєтьс я

ін,

Мається на увазі.

що лю­

до х одами

nовинн а

хоч

і

nодбат и

б ачає.

сам а

п ро

знач н о . ск ромн і­

с ка ж імо . з а а мери кансьІ-\ И Й .

доволенн я

Побу­

необхі д­

можливос тей

-

п ризна­

лиш

низькими

силу

складати

ж итл о во-к о муналь но г о

транспорту

послуг

ний м іні мум . у

-

харчуванн я мають

культурн о-побутового

господарства.

з

на

в он и

У цих же межах в изнача­ товарІв - - одягу, в зуття.

послуг

най н ага льн і ш их

n отреб

-

за­

перед­

При цьому беруться до увR ги о к­

ремо запитн пенсіо не рів. жін о к праце здатного ві к у.

чоловіsів та ді тей та під­

лі ткі в .

Як ий же nід рахунКІв ?

висновок випливає з ци х У !\І на х на кінець 1989 ро ку прожитков ий м ін і~fум у нашІй рес­ nублІці

склав

приблизно

1ОО

иарбо­

ван ців . Те п е р справа за тнм. я к його :1абе зпечити з урахуванням інфля ції. щоб не було у нас людей з доходами . нижчими

від

лись ни!\І И офіційні установи. професІй­ ні с ні лки . громадські органі зації . Вико­ да ннн

теріальну підтримку . Хо­ четься сподіватися. що в цій справі допо мож ут ь нам ба зові підприємства .

завдань

тирічної

дин а

н СІз ив авс я

вчител ю .

чи з 60-х років, п і сл я більш як тридц я­

хнст у стал а очевидною дл я вс і х.

б і т н 1111і >>.

розиритися

Не MOii\!Ja с аазат и . що у на_с nоді бні досл і дження не п роводились . Починаю­

тових

11ри йн я т нй

уч ням

Добре бу:ю б , щоб енту­ зіазм його знайшов і м а­

Ар-

ін ших

:vІн. А попереду -- перехід до ринкових нідн пс нн . To:v1y н евідкла д ність завдання по створен н ю с истеми соціального за­

го

ше

:tля доросл их .

11 у пр иросту оnлати праці. А як бути в цих умовах людям. доходи яких або :ювс ім не зростали. або збі л ьшува.1ись

жі

дадуть

нах при деякому обм еженні дорож чих н родуктів. м · яса . фруктів. Це

ЯК ВИЗНА ЧАЄТЬСЯ йОГО РІВЕНЬ

Ос обливо

в о ни

більше користі. Це і можливість якнайшви д­

пра­

туту

ПРОЖИТИОВИЙ

чатком

шнол і

лістами Держкомnраці та Держкомстату УРС Р ра зом і з с nі вробітниками І нсти­

що

ЧІZnt9,~ : цІ"авивf,Я

студе нта м. Фото А. Нозака.

проводи·

ін­

багато

'

лиш

часу .

профіль~

учні

ня заробітної nлат и та nенсІИ. ня

ур о­

це суттєво підви щило ваР­ пог л ин ув ши fi i m-, шy части-

років

набрала

фляція . Усе ті сть ж нтт л.

взято

цими

Р.

профі­

верен ітет та Закон про економічну с а­ мост і йність Українсь кої РСР, настав час обчислювати свій . респ ублікансьи ий м іні м ум. І такі розробки почалися . Пер­ ший. ще багато в чом у експериментал ь­ ний мінімум . був розрахований сnе ці а~

лося . Ра :юм і з зрост:ш~ям за робітної н лати (бі ль ш як у півтора рааа) зросли

за­ від­

ділення Зоя Петрівна Ба­ рановська приї;м з є перед- · плату. Внизу поспіша­

· .ІІЮди,

визначено

Г.

також

додалися

які

настуnних

Олійник.

а

загального яких

Б'уJ?сць , Є. В. Матвійчук. Н.

вище

. вивче н­

- математиЧний і

уроки

можли-

класами

так

ли на базі міжшкІльн ого навчального виробничого комбінату . Гадаємо . що в

тро­

з

названий

години.

цюють в же згадv вана Л. Т.

документах.

було

в

шостому

говор имо.

:vtісячний. доход на члена сім'ї в розмірі

:Ja rl' я тна дця ть

газет

1991

межею

в

-

лю,

д ітьми працює О . І . Го­ щщь . А в цілому з мате­

;)() карбованців . Звичайно. на той час така цифра мала nевні пі дста~н . Але

У ці дні жваво йде пе­ редплата

кою

.,

дасть

стар­

свого.

матем атики ,

два

класах зробити біЛ ьш ці­ лес nрямований відбір. За­ раз на шостій nаралелі ,

вnе ла виплати малозабезnечен им грама­ ;щнам . що мають ді тей . у розмірі 12 нарбованців на кожн у дитину . Тоді та­

<<НОВЕ

в

визна­

в

ки :v~атем атики . біологІї . хімії. На додаткові ж

ан­

математики

раніше

Це

фі зико

і

в-ивчення

і

погл ибленим

ням

глійської !\ІОВИ . Тепер. до речі. вводимо поглиблене

сусп і льства.

офіційних

з

вво­

иласу

справді

класах

лями.

за­

цьо­

почал и

поглиблене

ТОВАРИШІ !

ють

в

да­

в техні­

сьомого

у Постанові Президії Вер ховн.ої Ради СРСР. nрийнятій ще у 1975 році. яка

ПРО

ти

Торік

з

у

для з мо­

би мовит и, профілю . А десятикласники розподі­ .:JИлися за трьома проф і ­

стали у

17, 2 -

ПОСПІШАйТЕ .

( НЕ ЗАБУДЬТЕ

ників

троє вузів

одержати

ших

у нинішньому з випуснників встуnило

д іпи

зна-

усе

ще

у вузи

до­

знач ні

окремі

н <~.вчал ьних

:шс я поза межею бідності. Як же виз­ начнтн ту ~• ежу'І Відnовідь можна зн ай­

ЗАЮНЧИТЬСЯ .

лів

нам

про

щодо

роцІ,

26

м ате-

грунтовні

наведу

внщих

му

вчителька.

міцні

Але

студентам и

Б у рець.

проце­

тільки

математичних

клqдІв,

сnравжній майстер своєї с прави Лідія Тимофі ївна

настушюс­

предметів

ні. З 38 виnусюш ків ми­ нуJJоrо ро ну З 1 вступив

дати

:J<щії

треба

читися

починання

свідче на

адже

ОJ{ремих

МОВИ

залишається

рів не м

знання

реформу

н ового

рано ,

за

знань . Все робитьсt~ того , щоб діти мали грунtовні

Тепер уже маєтрад иції . ІніЦіа­

і

плекта ція

результати

ще

вІддачі

харакtеру .

х ід на

до­

вчителя .

дальші

розnочався.

навчання діте й набуло в не вн ій мірі державного

:Jа ­

самого

rtемає

і

вихова­

людин у.

гу

десять

КОЛИ

про

п'ятих класах. за згодою і спіт,ною дією з бать­ ками. відбулася пе реком­

са м е

перехід до диференціації. поглибленого в ивчення

школа

ще

внвченням

· була

nро­

11ідр учн ик ів

ще

тут все

св іду

знання .

Панасов-

цьогорічні нововведення? - Дал ьшу дифере н ЦІ­ ац ію І заnочаткуван н я профІ ль ного навчан ня . хкщо к онкретніше . то в

перед­

дати

інтелігентн у

г оворити

Ольго Миколаївно , хотілося б повернути роз­ мову трохи в інший на­ прям. В одній з газетних публікацій, присвяченій ліцеям, зазначалося: ·го­ ловне завдання ліцеїв -

сі.

творчості.

освої­

ТОМу ,

було

тором

Ну і

рОІ{іВ

'VІатики . мо n е в ні

старших? грам

зробила

леним

розвиватиметь-.

диферен ціації. І ще одне . У молодІшt х · класах nере ­

і

грунтовні

школи. Идеться про вве­ денн я 1\Ласів а nоглиб-

пзчатко­

Немає.

речі.

-

Про

ро­

середня

N9 7 не

залу­

навчальному

до

кроки

наре ш­

ж

відповідь ти

боти О.1ьга Миколаївна При ходь ко. -- А nерші

(цьо­

підтверд­

Коли

наІІІІСаНІІЯ

навчально-виховної

до­

Ті

ро:~­

але

вже

О.

~ Математичні класи це вже ваше надбан­ ня , а що передбачають

бачають ваші нововве­ дення? Гадаю, тут пряма

з

класів :шраз

руками ні про­ ні пі друч ників н е­

середні

на

А.

-

ред собою школа. Чи має

Цt> сп равді так . ІІі ;(І-\j)еСЛІІЛа у бесіді

кілька

на

Nt 157 ( 8066)

сьsа.

завданки,

право

чере:J

уже

те

ється

і

в

лише

це

т~лів .

--

тобто !1-!Ожемо

-

8

темчук .

І

яке нікоЛи не ставила пе­

трима­

Перші кроки ди фе ре нціації нас

інтеліrен·r­

Так

:vJіло

класи.

виховати

ну й порядну людину.

ІІі друч н нк ін.

бу л о

уnеред.

від

во-

Канд11б а .

щодо

складені

лежить

вчилися

ще

Тетя на

ють хоч невелику фінан­ сuву підтримку. А ось у

Школа . сьогодні

з

робо­ ди-·

-

роц і

років будуТЬ ВОІІ ІІ і ;lЛЯ l'Рр<' ;(ІІіХ ti .lac i~ . \ .ї t· ~·

заперечила

-

заступнИІ{

Лисен­

--

таюІіі

Іван і вна

.N'2 7?

цям.

вчителька-методист

Надія

Ж И Т Т Я :t

рівня

бі дності.

Ю. кандидат ІНФОР\І).

економі ч в н х

ПАВЛЕНКО , нау к

(УНР­

.


3 цинові ? Хто заважає ін­ шим брати в оренду бич­ нів. нетелей. створювати нову свиноферму? Будь

ЗАЗДРІСТЬ ВЕРЕ ЧИ ЗЛО?

-

-tl!

f

ЕЕ~---

На г.ершніі r: с г.1яд. на­ зватн цей лнст анLві:шюю не можна. оскільки нін nідnисаний. Але підnнс.<J.­ ний дУЖ11 хитро : М. Хо­

сг.еціалістамн.

дос . . П.

ним.

логуб.

Чому

хитро?

таких

r:різвищ

з

що

Отож

і

<<великі

Бо

одним

орендарів

з

і

не

всім

необхід-

і

ре­

-

його взим­

навесні

знаходились

в

сви­

жахли­

фований

на

nідлоги. до

хЕороби

того .

nонад

ІІ ОрОСЯ Т.

що

за­

чотириста

ьaraThOX

ІІНХ

:J

чан

орендою.

горою

стоїть

nар­

торг Збанно. яннй там все бере по потребі>>. Н . Г . Гірнии сназала: << Я

тнм.

хто

не

проти

вони

орендарів.

сидять

Парторг

мені

В.

М.

назад.

Немало

якими

мені

мовляти.

людей.

з

с внно~Іатнн

:задушили

цих нотлованах . ра з зрозуміло ,

товаришами

довжують

дарі

не

Проте

Ми

niдr Ікали

д -:- говір

в

І вже за­ що 121 6

орендарі

не

nро­

Голослівно

відомі

цей

не

сто

доз­

ссвість .

Михайл о·

не

Орендарі ну

мають

г.родатн

центнера

ро­

собі

насе­

Я

них

евиноматон

вором

що

дехто

nоставити

їх

рРал ьне. я

теж

на

та

єнно

В.

М.

Г.

М.

Оленс!­ що

<< Чули дзвін,

це

та

не

знають. де він. наже Валентин Грнгорович .

Заробили ми торін не тисяч нарбованців,

3.'5

більше (з авансом

44

тисячі). План

-

Добових

nродали не

а

поросят

а

360,

приросту

виконали.

296.

свинини

Словом.

фан.ти

достов!J1ні ».

не

UЦодо розкрадання добра, то й тут зловмис­

д о гс ­

ники не nраві . З вІдвій­ нами nоnався не Муцин .

хоч е

а Динян.

тому і є. їм дійсно

але да .r и

зараз

тиві .

прив J ду

1\ОНсультувавсл

Л.

справжні­

А

вважають.

липа.

ноліна.

ць о го

зустрі­

М.

це

Муцин

доля

З

зар­

гірше·r

не

туфта.

Я!~ась

Можливо. правди в завдання

ци м

ще·

а

орендаря

Бобна .

заnлано­

дуже

їхня

краще .

таких

сінька

вано одсріі : атн по 17 по­ росят . Крі:н того. по шість nор : сят від кожної ремонтної св1:нсматки. Реальне це за вдання ? За словамн сrеціалістів радгосnу . ціЛІ\ОМ рєальнс і навіть :заниж е не . Зовсім Іншої думюІ про рtс.ви договору орендарі. В с ни вваіІ : ають.

не

вами

основ­

50

ж

Стосовно фантів . наве­ дених у листі, то , за сло­

гриросту

1\Ожну і з

це

чав.

стансвить 204 1 арбонанці (торік було 280). Саме так! розр,а хуннн зробили енономісти. зооте хн і ки. І не тільки мІсцеві . ал~ й збоку. тан би м о вити. На

Та

мало nоро­

nішли на свій страх і ри­ зик в орендарі , робили

ленню 1216 nоросят (то­ рік було 750) . Собієар­ тість

nро­

nовертаєть­

nлата . їхній . хліб. І де це видано , щоб люди. Яні

за договір?

нинішнього

листа,

не

продати

сят?

дано.

Що ж це

автори

язик

ти і

вич. Нам сказали у конторі : << Або nідnиrуйте. або кидайте». Трет•,о­ го

звинувачу-

ся. Хіба ж вони зацікав­ лені в тому, щоб одержа­

гова­

Михаііло

зростає .

вати у всІх гріхах орен ­ дарів, ян це роблять не­

на

на

бо в!дстуrатІІ

воляла

рить

на

орен­

здаються.

Сальний рік.

nро­

працювати

свннофермі .

у

фep:vry.

nо­

залежніст_~

ад­

з ір,

віти .

Нерви.

однора зово

на

даннях

заслуховували

мн

головних

своїх

він

n оч;щ

все

си­

ч ерез

них ... Та й хіба не бу де ш нервувати ко.1и

за тан нх

nрактичн о

водитьсЯ

з

умов .

все

боє:vt

до­

вибива­

Ми

спеціалістів

подарства

про

впровад­

відносин.

не

яний,

речі ,

в

колек­

nрацює

Він же nоnався і з

нраденими

і :з

до

ками.

:~а

в

полІ

що

кабач­

був

оштра-

Що

стосується

чення

ва

орендарів

все по

в

nотребі,

то

тож

не потрібні

номбікорм,

До

СІ\азаного

хочу

nоросята

і

таної

В

При

вона

цьом у

ють .

що

ше

муляє

вони

багато

але

й

багато

насу?

nерш

ніж nисати .

і не n о­

.

ли­

працюють .

їх за­

на

ВСІ

а

nо рося т а

бо

ми

нрсnиву

годували

nізно

для

но­ них .

.. .

зроби.1 и

стара

на в у­ nр и 'VІі­ що ду­

заr и н у ло т в а чн л іан о . ал е

снсте:v1а

рух не

і

за­

nрацює рннон. Мен і зда­ ється. що М у ци н і його хлоnц!

до

нь с го

вже

го­

т св і. чого не сІ<ажеш за тих . ксго серvть завид ки . хто хоче

з

ус іх

си-л

· на со­

лити оре ~дарям. За буд~ яну ц і ну треба вистояти в цій боротьб і , тод і й і н­ Ші не бояти:v~уться сам о­ ст і йно господарювати на

фе р:vІ! чи на землі .

Му-

· (Закінчення.

Початок

Через рони через газету С. Ф . Минала знайшов нолншній замnоліт В . О. Бабич. Через 18 років nісля Пере :~юги. Вдруге зустрітися не довелося Степана Федоров ича не с'і'аJю . його дружина Ольга Тимофіївна згадувала : << ПІсля війни в ;н анітрохи не зм іюІш-: я. :v1овляв.

Стеnа н

Старш і даю-10

йо му

вже

говорили.

не

на

А

Ф едорович так і н е nостарів » .

Ольга Тш;офіївна Це

nеревірено

Михайл о час

і

-

ті.1ьни і

вік .

« В ін

Але

і

на

Микал .

обставини.

nродовжувала:

людину.

боєм .

Я!\

Харантер Сте n а на

але

зрадити

назав

його

кожного Ф едоровича

с.1абшог о>> .

Ноли

1\ожна nрож11та

хвилЕ-ву

·

готовий

захис-

Пі сля обіду сходили на кладовище.

Ян ;~.rало

він nрожив . - - npo:vroв•ІB

-

Хороші люди довго не ж иву ть. -

Вас ил ь nочув з1

сn и ною .

« Степа н

вуть .

ніно­

nобратюt

його

р-.

вон и

віддають

себе

nри нордонюш.

номсомелець ханізато р

та

ще

й

широного

ме­ nро­

фі лю Гр нгорій Таран ен­ но . бриrалир Гр и го р і й Тро ­ хнмович Чуп ри на ві дра­ зу зр сзум і п . що це са м е та людина . яна їм nотріб­ на. І не nомили вся. Гр и­

.rорі й

любить

ставиться во, в

техніну

до

нінол и

машин у.

неї не

не

і

дбайл и­

залишить

п ривівш и

її

пор ядон.

Ство рю ючи для збирання

л а н к и :-:ерІІ }Е ИХ,

сінаж у , силосу, сівби. брига дир в ирі ши в внл ючити мол одого механі :: а­ тора у ланІ\у В елодимира Григоровича Гречна. од· ного з нращих сnеціалі­ стів. хлібсробсь ний стаж яного уже за ЗО ронін .

зна в ,

що

Гри горій

і ншим ».

у

в заємоnоваг и,

яне

Іідут ь .

n о-дружнь о~:у

тиснувши

руну

ОДИН

n о­ ОД­

НОМ у.

Радів бригадир таним стосункам . Адж е за час своєї робо ти г;е ресві дчив­ ну

в арто

я н усь

грубість

мусь

із

молодий

чле н ів

но­

коле кп; ву .

механізатор

тримувати ся

Ч е рез

недор еч ­

доn устити

не

Ш е в ченк : в е

за ­

стан е .

г, р охо­

дить елентрична . Ді стати­ ся на роботу до Киє на можна без п роблем . ТІ ль ­ ни до

турботли ве ста в лення молоді , доброзичл иве сприяти ме

виріш е нню надрової проб1'І е ми у радгосn і << Боб­ рицький » . То му і буду є

свою

fЮботу

з

людь­

Н а жн и вах н ов оствор е­ ний С [{іпаж за воював nер­ ш і сть. бу в нагороджений гра мотою . На загот і влі силосу уже Грнгор ій пра­ цював н ом ба йн ер ом, а вчора шн і й наста внии йо­

г о В . Г. Греч но

пом і ч­

-

ннк о:vІ. Ві н са'ІІ n о годився н а так ий в арі а нт . Па м' я­ тає і себе м ол о·· ян хоті лос я тод і ст: ,, ~;а .. і­ та ном

стеrюFо г о

Мож ли во . шим,

nорабл я.

люди н а

характ ер ом

з

і н­

як Ейс ь

п ідте н ет у такі й пропози ­ ції бр игадира прочита .ї а

б . Ті л ьн и не В олодЕІ\І и р Гр игоро в ич. Він л иш е раді є за що й , го

свого товарн u.: а: сб рал а молодь

комсоргом ,

приходить

що

до

хлоnця

сnравжня

май­

стер ! ! ість .

Бі л ь ш е

тонн

4000

си­

л . сної маси на носив їхній

е кіпаж.

ста вш и

нращим

.

серед

ек іnаж ів .

зн ову

чот ирь ох

Б ули

дні ,

нол и

200 -220

наношу вали п о Т О НН С ИЛОС НОЇ

М а СИ

за

де нь.

Г.

винин­

ло відразу м іж юнаном і досвідченим майстром . При єм но було дию.ти­ ся. ян працював цей екі­ п аж . Ніхто не нивав на іншого. р обил и в с е раз а~ і залюбни . Ба чив , що обоє з раді стю н а робот у

наставництва

О. РИКОВ. '

ветерана

не· лише майстерності, а й

ся :

-

Овс.ійович .

м и.

любити землю . вболівати за долю її, бу т и господа­ рем на н і й . Тут було в зя­ то до уваг и і nсихолсгі ч­ ну сумісн і сть , і nочуття

-

фор:vrують і

тити

та к

nрІ .~іш u в

ЖИТТЯ>>.

година бу.ча безцінни~1 nодаруннс м . Солдат. яюrй nро.йшов війну, загострено сприй:vtає чужий біль.

радrсть, жарт, у будь-яну

нолишній

Він

Бабич не nовернувся, nродовжую чи дивитися н фотографію nобратима на снромно:vJу обелі сІ\у. п Сnравді. nодумав . такі люди дсвго не н :;

з :vrіг с наза­

це.

:~<Ііr у гніві образити

JІИ.

заспоноївся .

І< ОмсомольсьІ<ий

фронті н е любив фальші >> , ти

щоб

війна.

тракт орну

учит иметься

и ·.· '.-~·-·.

весників вихо вувала

151 , 152, 153, 154, 155)

в

бригаду

І. БАБЕНКО, норесnсндент « Н сво r о

,і\\•;;. .

у .мм

К ОЛИ

г ірJ.І і

са:11і

ОДНАНОВІ

·'f ,. . О n

майоутнє

о;J.ні

~------------------~~----------,~----~---------------------ЗІРВИ

Таним належить

А які

-

оренди

же багато рив . Рано

ли в світі стільки б не за nлатив їм . І чому світ

ЗіЙШОВСЯ

<<Добрий робіТНИ/1: •>, І-; ап.,І' Ті> ЩJО i· ,. a"rui}tt CT:l Анатолія АНІПЧЕНКА у Пу хівці . Фото М . Се:vrинога.

nрийде .

мов золото.

до

стали .

що

робили згідно з догово­ ром. Не більше. і не м е нш е. Якби не було до­ говору , то радгосn ніно­

НЛІПІОМ

в ду ші.

лиці загорожі (в щенн і іде ре:vt о Іп) .

заробляють .

Вони

ну­

Сnравді . n оросята гар­ ні. І не вина орендарів.

Вони що, вирали ці гроші? Пограбували рад­ госnну

зло

:vtа:І<!И

oko. не

яну?

відв і йни давали. н о нюшн­ ну тощо. Деш еви:vш нор­

забува ­

орендарі

:vtаш ину

але

три:11ати н ; хто не

не

наnисано правИ-!ІЬІЮ ». А середньомісячна зарnла­

тьом

ян

хазяїна.

Ч o:vty

корму.

все

цина і В. Г . Олексієнна -· 912 карбованців . Бага ­

що

як

було .

ністни і шніра. Т орін :11и зекономили ваго н ко ~.1бі­

зарn­

та з авансом у М . М. М у­

все

сnравжнього

були

тан :

майже

<< ВКОЛЮЄ ­

налагод!:І ТИ

Що,б

сили

внеоної

листі

хочу

вони:

не nроти оренди. ал е

проти

ТуТ

дивит ься. ян ми робимо. яні у н ас пор ослт а? Та

можливості .

лати.

н і­

не був у відnустці. бо ;J.і­

як . і

в

Головний бухгалтер Г. І. Дробуш ен но про

<<Я

М.

треба nоїхатн . І в н онт о ­ ру , і в район . і на но:І<!бі­ нор:vrовнй завод . Та н що заздрити :11еЩ н е треба.

тане:

висловилась

М.

цього

уже п'ятнадцять рон і в . Та й хіба лише я :vr aю ма шину? А мені всюди

ніка радгосnу . А ноли ріжуть свиню. то nри цьому обов'язиаво nри­ сутній хтось і з керівни­ цтва. Через те взяти щось для себе н і оренда­ рі , ні хтось інший не ма ­

оренду

МИ

ЩО

Пиш уть .

орендарів чере з диренто­ ра або головного зоотех­

ють

бе;J

Але

nив. · Куnив,

мені

виnисуютсья

го .

у

nартор-

додати

-

слід .

ні поросята» .

гом

ну­

гвіздон

каже

-

Мvцин .

ло

адресу.

беру

господарства .

ні

·

звинува-

мою

що я ніби

радг осnі

:vtО » без вихідних . Лі І\ар ­ няних. Я вже д\'!а роки

гос­

орендних

у

навіть

х1·о не враховує. я/\ і то­

засі­

це , м 'я но нажучи, не від­ nовідає дійсності . Я не маю свого nідсобного

торік

іншу

Той. свино­

шнвся

далі

грс шей

нем а .

о ренду

думну:

своїми

багато

орен­

в

траnляє

«Дійсно, партійний но '\І і­ тет ·радгосnу « Бобриць­ кий>> підтримує нові фор­ л1н гос nодарю вання . Не-

заробили. а й зло . Іх бі­ сить. що М . М . Муцнн зі

дарі

не

що

витри ­

Збанно

таку

ження

заздрість.

не

міністрації. Від Ц !ЄІ ~а­ леж ності у :УІуцина n опр­

дадуть . За вісім місяців вони реалізували близь­ но 300 свиней. Це ,'\уже мало. А нільнІсть заяв на те. щоб nридбати їх. де­

лише

бере

голівни.

ЦЮ

бере

..

-

поросят

листа

Муцин.

nує ~ю

думку.

Авторів

розnов ідає :УІ . М .

ти?

р аз­

ПС ДіJ!ЯЮТЬ

нерви

-

ферму.

у

nозиції

де велось

бо

:vІали.

оренди у ·нас

тужить

втрачені

здужав

шов.

хто

але

за старими часами і хто хоче за будь-яку ціну по­

вернути

не

Що не нажіть . а чисто1

вони стоять nоперек

горла

але

дарів

висловив

нлітнах

в и­

бюронратнчної лихої до­ лі. Пл юнув на все І nі­

ся.

у

І-Jавіть

оренду.

{)н Анатолій Фі ліn ­ спробував займатися

-

карбо-

103

Занон

npo

йшов

Наведу І тану цитату із листа: <<Головний еко­ номіст Гірник проти та­ ної оренди. Та за орен­

nечінках>> .

котловани

ласна !

а

ванці .

вих умовах. Сирість. яної тварини найбільше Jоять-

гинуло

разnовісти

за-

однан і до цього часу н~ занінчений.

nри звели

треба . Адже таких ко:;е к­ тнвів у нас небагато . Од­ нак

«фунда-

Найголовніше

замість

rpo

радгосnу

«.БобрицьюІіі>>

cnpa·

завдання

орендарів

Взимну

чужими

таr ~ чи інакше

:занладенJ

ні

сnинами.

Anc

не

ну. він

виходить.

:~а

це

монт приміщення. nочали робити ще

nр;;влолюбці>>

еловалнея

nІд

безnечили

івіціалом у БобрнІ\у ду­ же багато. Наnриклад. М. Ходос. Хто це : Марія. Михайло. Минала? Неві­ домо.

що

мент»:

Жовнодій. М. Бі­

Інша

ва.

157 (8066)

стор. 8J(g

Таран е н не

пра цює

ВдуМЛИВ О , .ЙОГО ХВ !tЛЮЄ те. що н ов і фор ми госпо­ дарюванн я

ються

но .

у

вnров аджу­

нас

що

надто п ові ль­

молодь

во

ста виться

не

в ваwає

н едбайли­

до

техн і юІ,

себе

її

rос nо­

да ре ~І.

Гр нгорій долю ським

в ирі ши в

п':Jв·я затн

з

rocnoдapcтвo:vt .

мрі є

про

власн е го

св о ю сі ль­ В ін

будівн ицтво

будин н у .

а дже

вже має свою сім 'ю. Сnо­ ді ваєт ься . що дир енція доnомо)І{е п ри дбати буді­ вельн і

матеріали .

Робота м еха ні затора не з легн нх. Та молодий ро­ бітник не уя в л яє себе на і н ш ом у м і сц l, беа рі дн о­ го села, без росяних св і­ та ннів. без пах ош і в жн ив ­ ного І ! оля . Саме таним л ю дям

nо винн о

майбут н є

П. r ро~1 адс ьний ,1 е!ІТ

належ ати

села .

КУДІН , І\Оресnон­


8 2

стор.

4

жовтня

1990

сН О В Е

р.

Ж НТТ Я:.

.N1t 157 (8066)

8

ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІПІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІJ

ЩО

лений щ~

ФУТБОЛЬНІ при­

страсті

можуть

тільки .в Італії, а й у Броварах, підтвердив і цьогорічний кубновий тур­ нір мі-ста. Хоча JІОЗГОрі­ лися

ля

. вже

nристрасті

завершення

піс­

змасань

і

вручення · призів. Чому? Та тому, що QДНа із учас­ ниць ф1на.льноrо матчу­ команда ~Будівельнин• заявила протест

ЩQДО гри

свого

-

супернина

ють

номан­

в нечесності

ли всі плани.

чи був з їх­ нього боку обман? Самі інструктори кажуть, що офіційно в них

·нових зустрічей. Іншими словами, всі футболісти були допущені до Ігор. Так і виникла нон. фліктна ситуація, яка об­ говорюється офіційно і неофіційно ось уже біль­ ше місяця. Футбольний клуб міста на чолі з М. Дубро~ьким, а також тренер ~БудіІвельнина'> В. Пилипчук звинувачу-

кІЩіТИ не

ніхто

і

не

nитав,

а

Іхало .. .'

Ноли

мубу,

знаЧалося,

що

~стріли» Борис Стави.н~ ський і Андрій Печура ні­

між Іншим, М. Дубровсь­ кий і. В. Пилидчук, Фут­ болісти ~Будівельника'> знали, що за <<Стрілу• виступають кияни. Ті,

відразу

НОІСТі

ду

згідно з пможенням про

зали.

якось звучали докази що­ до порушення положення

Так.

федерація команди

гра·вцями·ки-

Чи

розrля­

собі

хто,

тобто

чи

воді.

·д овtдки,

по­

жен

які

а

3

nеративу,

заперечували

вересня

ЯІ$і

сар.ями

мІсяць

зараховані

(більш

після

фінал:v.).

то лукавитц: Ставинський

колектив

коли

ко­

фізкульту­

почне

ц~в

з бону? А крім усьо­

позичати

цьогоJ

існує

недотримання

має

каратися.

оповtдувало

мехр.нічного. перекресли~

сnортсмени

з

суму.

ні жИВе в благоустроє­ них нварrирах. Підвищу­ культура

Однак і

льоз

-

зараз

дає

і

ro

року

саме

на

Мельник,. відповіді

шіrвості.

в

·стали

виnадків

ремонтно-

користь

джерелом

СІQДЖенн• вість

розлов­

одне

запитання

не

відповіді:

;він

не

в

ж

удостоІвся

вошей.

виявлено

Воши­ в

селах

Гоголеві, Пухівці, Нраси· лівці, Нняжичах, Літках. ВелИЮй. Димерці, Шев­ rжеюювому, ЗЗІВОричах,

:На:лині·вці,

нах, рах.

Налиті,

Рож­

Тарасівці, м. Траnляються

Брова­ виnад­

RИ, коли діти направля­ ЮТЬся в школи-інтернати, пІонерсьні табори без на· ле;к.ноrо огляду.

Тан, :ли

у

цьому

наnравлені

році в

бу­

пtонер­

~'Ні табQри ~планета'>

Із

'RаІІrИН'і>вни троє дітей, а в •молодУ гвардію'> (місто Одеса) одна дитина з· Брова:Q.ів, в Ntедичне учи­ ~е

-

учениця

з

лити.

Воші ~я

На-

І

nаразиТи, все

-

nроводять

на

тілі

.лЮдини, Живучи її кро­ в'ю. Вони порущують са­ м,сточуття

реносять ·1юрот.ний

людини

І

nе­

висипний тиф.

і

по­

Основним

в

попере­

джеtmі вошивості є до­ триман:ня осабисто'І. жнт­ ловоІ і громадсь'RоУ гігі­

єни.

Необхідно

wmти

ті-

з

обробкою

т!JІа і ·миттям необхідно за'Мінити білизну, оброби­ ти

_речі,

які

носите,

nо­

_стіЛьну білизну, зробити вологе прибирання примі-

Як же. обробляти бі­ лизну? Це кип'ятіння в 2-процентному мильно-со­ теплою

водою

з

ми­

хвилин

преnарат

ну і натільну білизну не Р'ідШе одного разу в 7-

кання

вують

10

розчин оцт.ової ·кислоти.

днів,

щоденно

. розчісувати

тельно лосся.

утримувати

тоті · :nредмети

меблі.

своїх

в

во­ і

дітей,

одяг.

Я!ЮЦО ВИЯВЛЯТЬСЯ І;tОШі ЧИ mиди,

треба

їх

5.JІІроцентну

знищува­

наrмащують

на

частини тІла

ку

30

препарати:

борну

ристовують

мазь

волосяні

із

розрахун­

грамів. Через JСВИЛИН ЗМИ!ВаЮТЬ 3

30-50

МИІЛОМ.

звичайним

спосо­

бом, nолощуть 5-10-про­ центнним

ту.

разчином

Препарат

не

цент.рату

5

теплоІ води. .ложують

ри

тканину

кар­

ють.

ху.стиною

етиленовим

оц­

nотІм

чи

миють

сnособом. Піретрум

на

грамів втирають у волосся на 1- 2 години. Г.олову зав'язують хуса

потім

сією, голову зав'язують хук:тинкою. Через 20-30

чих

,магазинах.

кіоснах

і

Те.Іефони: редактора соnіа.Іьиих

-

-

по

І

парі

кожного

речІ же,

виду

4-03·76;

як

1

nо­

ЛИТВИНЕНКО, лінар-еntдеміолог,

Г. ЖУКОВИЧ,

-

хутра

по

ного

вир.

4-02·92;

сІ.І&ського

вІцІ.Іу

кож-

натурального

борошняні

із і

хутра

Шкарпеткз

І

вир.

5

пар.

не більше І уп'аковки Тютюнові вироби 5 пач. Оцет - 2 пляш. Цукор згідно заnрош.

чоловічі

-

не більше Тканини бавовняні

і льняні

Чай

штучного

не більше І О м

-

кожного

Вино

виду

Додаток

-

І

-

2

пляшки

Шампанське

пляшка

Коньяк

пляШка

2

пляшки

2

пляшки,

Горілка

Настойка, лікер

або не

М'ясо або nтиця,

І(олектив

5

ше

-

всіх

2 к~ -\ кг

-

0,5 0,5 0,5

біль­ пляш.

наіt'мен.

спиртн.

кг кг кг

нап.

-100 rp.

Дріжджі

Круп'яні кон­

2 2

центрати

Сиропи Крохмал

-І кг

ра·Аа·гроnоста.чу

заСТJІПІІ'И•КОВі І(ІНІй

голІОвиото

Алевтині

упаков. пляшки

-

висловлює

бухгалтера

Василівні

Ч ЕРКАШИ НА

Республіканська

нічного лює

постачаннІ!

глибоке

Іиа.ионичу

І

кг

у

зв'язку

Василя

глибоке

співчуття

рам.гропостачу зі

смертю

з

масовот

і

збуту

приводу

смерті

база

..

матеріа·льно-тех·

Держагропрому

водію

бази Аого

батька

МихаіІnовича.

міжколгоспна

співчуття

ДЕМ·

її

УРСР

ТИМІ<У

вислов·

Володимиру

батька.

Загублений днп.пом серія Г·ІІ Н. 177554, виданн·А І(иїн· ським державним педагогічним іиститутом ім. О. М. Горьк.ого 28 червня 1979 року на ім'я ГорішІІоrо Ан,атолія Олекса•ндрович.а·, вважати иедІІісним.

Ez:<fs·

Редактор А. ВОЛОШИНЕНКО.

дезвіддtлом.

господарства

австІв

.Ni 5.

НрРМИ відпуску продовольчих товарів одному покупцеві або м'ясні напівфабрикати Ковбасні вироби Масло тваринне Сир твердий Сир м'який Сир Т'а сирні вироби

кг кг кг

- до І кг - до І кг 100 гр, або

цукристі

виду

Шубки дитячі

не

2 кг - 2 - І - І

Хліб Булочні вироби Макаронні вироби Кондитерські вироби

чоловічі

І

разом

більше

і3 хутра кроля, цигейки і інших видів натурального

заступника ре.-актора, вІцІ.Іу партІАного житти

вІцІ.Іу

але

-

Щапки-вушанки

оброб-

особис­

завідуюча

І кг кожного найменуванНЯ,

Взуття дитяче - 2 пари сезонного nризнач.ення

кг

3

Крупа

кг

2

І кг -І л - 2 б. не більше

Потім

дотрИІМуйтесь гігієни.

ІиформацІТ друкарня

і

255020, Київська область, м. Бровари, вуа. Київська, 154.

-

смретари,

питань

чо.ІJовіче

-

nровітрю­

головне

а·птечних

АДРЕСА РЕДАКЦП:

І

І

забувайте

О.

санепідстанції.

вІдnовІда.Іьного

гіркою,

миють.

Названі препарати мож­ на ·nридбати в госnодар­

ему ль­

так

Не тої

попитом,

жіноче шкіряне і гумове

залишають

стільні. При виявленні вошивого треба обробити всіх членів сім'І.

15

тинкою,

і

години.

3-4

пІре­

метилацето­

'склІІІДають

ляють

·

- nорошок Іюльору. 10-

зеленого

припудрюють

ДДТ,

Носильні

звичайним

.

Риба Оселедці Олія розливна Майонез Борошно

новд­ вологу

неопіну,

витрушують

а

через

чи

постукують

n·олі­

мішечком,

подушки,

nорошкоtм

ПРОМИСЛОВИМИ

гексахлорану.

nрасують

зують

Волосся зво­

Броварська

і

Матраци,

'

фосу,

літр

сНоваІІ жизнь» орган Броварского городекого комитета Коммунистической партіін УкраинЬІ, ropoд­ cкuro и. районного Советов народНЬІХ депутатов І(иев­ схой области. (На украинском язЬІке). Редактор А. ВОЛОШИНЕНІ(О І'азета аЬІходит с 17 апрел11 1937 года. Дни ВЬІхода: аторнвк, среда, ПІІтвица, суббота.

як

милом

Мило ДДТ і мило ген­ сохлорана 3-процентне. Милом намилюють вол.ос­ ся на 1-2 години, зав'я­

0,15-nро­ грамІв кон­

водною

так,

ним

труму,

дратує

додають

Прати б-nроцентним милом ДДТ чи З-процент­

бофос.

ІlІІК1ру, не тоосичний._ Ре­ номендується обробляти волоосн .в дІтей.

Нарбофос центний. До

чи

грамів одержаного концент.рату. розмішуючи. розчиняють в 900 грамах теплої води і вико­

Для цього слід винори­ такі

емульДо 50

1 ОО

ти.

стосувати

5-1 О-процентний

мила

ПрОТЯГОМ

ХJІилин, замочування на годину в 0,15-про­ цен:тній водній емульсії карбофосу, в І-процентно­ му розчині метилацетофо­ су (в 1 літ.рі води розчи­ няють 10-15 г препара­ ту), в 10-процентній миль­ но-гасовій емульсії.

ви~ористu­

рідкого

рОІЗЧИНі

15

полос­

твердого, розnлавленого на вQДяній бані, додати 450 грамів гасу. Взяти

оrляда·

їх

волосся

грамі'в

повинні

ретельно

для

Мильно-гасова сія, 10~процентна.

чис·

пОІбуту

Батьки

.

щоденн.о

ти

1 ре­

змивають,

ДОІВОМУ

ретель­

но

Сорочки ЧОЛОВІЧІ імпортні не більше 2 шт. Колготки - не більше 3 пар Взуття, що користується

.

щення.

ло

ві"

ТОВАРАМИ

зна­

u_чї

КВІТНЕВА.

Одночасно

nЕдикульоз лом і зам.іню:вати постіль­

ПР()ДОВОЛЬЧИМИ І

розвитку

виду

А.

во­

люди

...

та

шани

ПРО НОВИЯ ПОРЯДОК ТОРГІВЛІ

діях

такої честі? Досить, щоб визнали його переможцем.

.

Окремі·

ще

(Закінченни. Початок на 1-ій стор.).

положення,

для багатьох спорту. Проте на

може,

медцрацівники

36

безхмарного а

тодей, щедрості від дітей, долі всміхатися, правнуків діждатися. КОЛЕКТИВ ПРОДМАГУ.

ви­

ворота штрафний? До ре­ чі, тренер <<Будівельни­ ка• зміг не бути на за­ сіданні, на якому обгово­ рювали і його долю. А;

За дев' ять місяців цьо· виявили

неба

rapнoro,

Щ>едставник

керується

ходжу

педику-

вошивість.

здоров'я нівроку до со-

року,

настрою

придбання

ttІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІUІІІІІІUІІІІІ ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ fllllllllll Н U ІІІ~ БІЛЬШІСТЬ сімеЙ ни­

того

повернути

на

зазначив

вони

мовляв,

ховували, що ці гравці-

пре.дстав-.

нери «СтріЛи» і не nри-

без піку,

об­

· у любленого

п~

сnисон

.А статус стажування ду-

клубу

яки:.м

'чаткі,вець у цьому сезоні.

ногою, ·

також

душев-

продавця

ородмаrу .N9 15 Галину Миколаївну з ювlлейннм днем народження. Бажаємо довrоrо віку, щастя

федерація. Звичайно, до­ кумент цей не догма. Можна і доповнити, кон­ кретизувати потрібними nунктами. Тільки б були

сnравді грізний суперник,

Лівою

а

не

·ніхто іНІООГО й не чекав. Бо ж ~Будівельник'> вважай,

~:Р~ІЖІІівс~ЬКОІ'(І

зня­

кубок

ДОНу С. С. беззаперечної

непередбаченого. Якби виграла не ~стріла•. а «Будівельник». . Власне,

«Стріла»,

· Ігор

фонд

як

ня, і моральні збочення, коли б не траnилося

а

nоразку,

на

з

і

вітаємо

Нрапки все ж у цій історії не поставлено. Бо,

мовча·зноrо незаперечення. І зійшло б усім з рук усе - і правові порушен-

же суМ!Нівний. Однак тре-

а не снлад гравцІв. Ад2Rе

зустрічається

роки.

щирістю

теплом

призів.

позицію

обітрає, тому й не звернули увагу на ~позичених• футболістів. А

населення.

довгі

rJІНбокою

3

переможцем

трачену

чи то мовчазної згоди, чи

1. Печура не працювали.

•загальна

на

СОННЧНІ ВІТАННН

формаль­ враховані.

зарахувати

у

якого

тренують ~стрілу» . .Мов· ляв, ~Будівельнин» міг аnротестувати саrму гр:V,

ється

хо~у,

турбОти. і доброі ДРУЗІ.

поперед­

ти

ласті,

грав­

положен­

ня.

бу

через

1 тут, мабуть, не вар-

.говорити,

иицтво футболь1J,ого кпу-

елю-

як

Вирішено:

Але не можна не бачити і того, що й керів-

надхо-

заводського коо-

цікаВИіВСЯ на

Jf!!-

підозрювати

ри

го

працюють

з підприєм,ства,

смикати,

можна

періQД, коли віДбу;валися кубкові ·матчі), а з 19

спорту РМ'З Петро Лавер

був

вдачі

Ні . нюаНІСИ. ЯКИМИ :НіХТО Й

тренерами,.

- а чи без обману гра­ єш. НарештІ, про який розвиток футболу в містІ

проходюш на заводі стажування (якраз в той

.-Стріла• одержала по за-

їх

-

ре­

змагання. на кубок визна­ ти команду ~БуДівель­ ник». НСІМанді «Стріла•

щодавно з'явилася ще одна, яка свідчить. що Ставинсьн~ Печура 1

слуrах. Ал·е з таким рішенням

дуже nрагнула

ця

могло

ни ніби і nрацюють, за іншою . _ ні. Зовсім не-

штафний удар, за словами М. Дубровського,

Доценно,

на­

Та

ньому. Однак ності ніби всі

адна одну. За однією во-

нути Нубон і nреміальний фонд 300 карбованців футболЬІНому клубу. Цей

Михайло

до

дозволю

пізніше

Л·обУ~•. Нерівництву команди ~Стріла• nовер-

~

в ;необ'єктив·

підходу

конфлі·кту.

дили

~Будівельник•

і

Воло­

днем

феде­

командами повинні буду­ ватися на довірі. Та й ке­ рівнцкам клубу не до ли­

зга.дсmі футболісти на за-

«Броварипромжит-

фізкультури

-

таки виник, стало необх\;Дним з'ясуваrrи, хто є

балу 1990 року вважати

з

чергу,

. міркуваІl'и. · Ноли конфлікт все ж

ямами анулюва·ти. Володарем кубка мі,ста з фут-

тори

свою

Однак

·

не nогQДжуються інструк-

«Стріла».

з

очі смутку, а душа ЗІІЧИмо щастя, здоров'я

неІІІереконливо·

виносячи вирок,

співро-

СІВАКА

Гриrоровича

ве знають втоми, серце

нагороджен­

І

· командою

стосунки між

nідооічних,

тепер розв'язати об'єк­ тивно? Не х:очу бути· суддею.

міста приймає рішення: фінальну rpy на нубок

команду

в

Іх

йОго не бути і чи можна

проведення першості 1 нубковоrо турніру, не мали права бути допущени-

тресту

ті,

і

федерацію

ти за ~стрілу». 1. отже.

з

пі,с.ля

ня?

свого

родження. Нехай твоі руки ніколи

тельно розібратися в си­ туації. Тому й виплива­ ли на ЧЕWговому засідан-·

а

яких· запроеили гра-

~Стріла»

мета.nурrіі

~погасити~

тест

но, не

яни,

з участю

ж

вітаємо

майстра ·заводу порош­

-

димира

клубу

конфлікт? . Можливо, і не варто було приймати про­

.

місті, ні в районІ. Це ки-

міст.а

~~:ЛІ•rааntа

рація, з усього було вид­

тренерів

Футбольна

голові

між Іншим, знали, а іншІ, м!ІЖ іншим, ·Нічого не ка­

молодих

Сердечно

черговому

раціІ. подумала: ·можливо,

варто було

й,

якого .відношення до зaBOJJY не мають. До того ж ВОІНИ 1re прописані ні в

ми до ·змагань.

на

СОННЧНІ 8/ТАННН

гарячі

зібранні футбольної феде­

за"

гравці

слухала

судження

так.

ди . ~СтріЛа» ремонтно­ мех.анічного заВ<Щу. У за­ яві, ІПоданій міському

футбмьному

пішло,по­

1

- 4·23-26; вІцІ.Іу роботи 4·04·81;

-

4·04-61;

промииовостІ вІцІау

радІо·

ковЗJнИА

аркуш.

торгівлі.

61285. Обсяг

І

Тираж

nримірників.

ЗамоялеНІня

S-13·91,

Київського обласного уnравліННІ! у справах вИдавництв, поліграфіі і книжкової А.Ареса друкарнІ: ~івсNUІ оеІІІасть, м. Бровари, вуа, :КНУвсьsа, 0 !54.

Індекс

Друк офсетииі!.

N•

43і5

дру­ ІtіЛАІ>

#157 1990  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you