Page 1

О,ГАН

ІРОВАРСЬКОГО

МІСЬКОІ

Газета виходить в

І

квітв.и

17

МІСЬКОГО

РААОННОІ

1937

РАД

року

М

ПОВВJ ГОТОВВІСТЬ постачання

населенню

продуктів

Сьогодні,

харчув2н­

тичного

рівня

ванні

фуражних

І· кормокухонь, я:кn у господарствах

32,., .

ВІД

людей,

зростає

кадрів

у

роль

форму­

в комуністів і всіх трудящих

класового

їх

худоби,

розвитку,

ворога,

а

й

наступ

який намагається

отруїти

свідо'-!ість

радянських

мадян

буржуазною

гро­

психологією

і

~10раллю.

запасів

кормоцехів

налІчується

І

. ·...

Добре. орга,нізоваиа робота по підготовці до зrо­ ~овуваNна ЩJрмів у радгоспі сЛітківський>>. По­

туЖіmй · корМ:nцех КЦК-5 повністю готовий до робо­

Початок нового навчального року У систю1і марксистсько-.'!енінської освіти при~rіrний_ тим, -що він nрохо­ дить

в

атмосферІ

високого

трудово•

го

nолітичного піднесення радин-

п :е зимовий nеріод. Щогоднии він спроможний ви~~;аватн до 30 тонн кормосумішей, 'які включають

ських людей,

в себе повний набір грубих, соковитих, концентро­

Великого Жовтня та 60-річчя утво­

ваних кормів та мінеральних солей. На обслугову­

рення СРСР.

ваниі йоrо працюють .кваліфіковані кадри, які

кою

за­

;~о

ставши

викликаного підготов­

святкування

Тру:~ящі

безпечують грамотну експлуатацію обладнання, дбають про ритмІчне забезпечення ферми корма­ ми. Ще потужніший кормоцех незабаром стане до іІІаду на фермІ у с. Парнt цього ж господарства. Постійно перебуває в полІ зору зооветспеціалІ­

нашого

на

славних

річниці

міста і району,

трудову

ювілеїв

65-ї

вахту

на

честь

БатьІtівщини,

кож вносять вагомий

та­

внесок у ви-

етІв робота об'єктІв по приготуванню кормІв у рад­ rоспІ сТребухІвський». Тут зразково піnготовлені

конання планів другого року ХІ n'я­

до експлуатапії взимку корІІtоцех, кормомайдаичик та

програ:ш СРСР.

тирічки,

кормокухня. Обладнання: перевірене І пофарбоване,

благоустроєно прилеглі території, створенІ необхІд­ Підготовлені до зими

ський», ~Рус-анівськнй».

кормоцехи у радгоспах •ПухІвський• сКраснлів-

.n:ого

сезону

кормамайданчики

4

механізмІв

тільки-но

«3аво­

немала

·

Певну роботу по підrоrовцt кормоцехів провела спецІалізована дільmщя: по ремонту фермського обладнання райсІльгосптехиіки. НинІ робітинки за­ вершують будІвництво кормоцеху у племптахозаІ.:о­ дІ •Рудня».

Для тваринникІв почався вІдповІдальний перІод.

Тож необхІдно подбати, щоб робота кормоцехів, кормо:кухоиь проходила без зривІв, адже недотри­ до

зниження

у РАДІ МІНІСТРІВ СРСР Ра;Іа

Міністр·!в

постг-Rо.вИ1а день

в!.длочиНJ>J'

СРСР\10

перенести

s

недl.л!

жовтня

п'ятницю В

раху,

безсумнівно, є

заслуга пропагандистів.

Ад­

що

ними

П.'Іанами і

І

1982 р. на жовт~я 1982:. ·•

рекомендуються

навчаль•

програмами.

Діючі

кабінети nолітосвіти на гро~адських

на­

засадах в радгоспах «Великодимер­ ський», і~Іені Кірова, «.1ітківський»

вчання, перетворюва.ІJись у іх твер­

та держплемптахозаво.Іі «Рудня» ще

ді

Не

ня

слухачів,

набуті в процесі

переконання,

в

керівництво

до

дії, щоб nартійне навчання органіч­

на nов'язува.ІJось з розв'язанням ви-

. 'робничих

СТа.1И

Минулий

ефеКТИВНЮІИ

r

Поряд з цим навчальний

1981-82

кладів

нас є багато при­

винятково

СІМЛінного

рік був nершим nіс.ІJя ВИХО.!І:У в світ

лення .nропагандистів

nостанови ЦК КПРС

свого

вдосконалення

«Про

партійного

дальше навчання

в світлі рішень XXVI з'їзду КПРС». При розrля.~і його nідсумків на бю­ ро

міськкому nартії nоруч

.тивними

~оментами

бул.о

з

пози-

відмічено

~ІеТОДИЧНЮІИ

центрами- по поданню всебічної до­ помоги nропагандистам~

завдань.

партійного

до

став­

виконання

доручення.

:Кращі

з них нагороджені почесними

моrами

гра· О. С.

місьRКО'-!У партії, а

Rолан:~ирець, rо.ІJпвний конструктор заводу «Торгмаш» і~Іені XXVI з'їзду КПРС, УдІ)стоївся нагороди ЦК

той факт,- що не всі ~разу чітко .зро­ :тrіли. вимогу XXVI з'їзду партії про необхі.з:ність рішучого . nовороту

КПРС -:---- Почесної Ленінської гра· мати. Високі нагороди за проnаrан­

ДО ПОі'ІіПШЄННЯ

.1і

навчання,

ЯR!ІtТЇ

.

ПО,ІfЇТИ'ІНО.ГО

щстську працю

ОТрИмали

-

настільні

Нача.1ЬНИК

меда-

Ж!іТЛОВО•

і nерш за вtе комуніс-

комунального відді.'Іу деревообробна-

дюtись на низькому рівні. Основн.ою

Фабрики Л. М. Мадінов. В місті ї

nричиною цьоге стану, як правило,

районі працює немада пропагандис·

тів. го комбінату К. І. Абакумов та гоу окремих шко.мх зан1rття nраво- іовний зоотехнік Киі!ісьRої птахо­ була формальна

, підготовка пропа- тів, чиї заняття. відзначаються гли­

гандиста до занять, ві.з:сутність на- бокою

науковістю, високим теоре­

.'І~жноrо контролю за якістю навчан-

тичним рівнем. С.'!ухачі

ня з боку партійної організаціі. Це

заняттях

стосується

деяких

шиноремонтного

пропагандистів заво;~у,

трестів

«Броварипромжитлобуд», «Бровари-. сі .'Іьбуд», радгоспів «Великодимер­ сЬкий», «Заплавний».

Анадіз проведених зав,

що

nрогресивні

занять покаметоди і

фор­

ми роботи тут ві:~сутні. Проб.'Іемний иетод навчання,

грома,'Ісько-по.ІJітич­

на

не

практика

ще

стали

основни­

ми в. їх дія.ІJьності. А окремі пропа­ гандисти

радгоспів «Русанівський»,

«Гоголівський», не

організовують

чами навіть

тих

«Красилівський» виконання

слуха­

nрактичних зав-

Фото М.

1 приміщення кухнІ в авар'й-

прпзводить

ва­

дань,

ність, рати,

вияв.ІJяють

систематично виконують

на таких

високу

актив-

готують

рефе-

практичні

завдан•

ня.

Більшість ви.ІJьно

пропагандистів

розумі.ІJи

'fивність -

·

девіз

пра•

«Реаульта·

го.'Іовне-' в партійному

навчанні» і активно вті.'Іювали його

в життя. Цей .'Іозунг за.1Ишається 1 си.тті і в цьому юві.1ейному навчаль• ному році.

Бюро міськкому партії nрагне до того, щоб в практику роботи пропа­ гандистів нашого міста і району все

більш

напо.'Іеr.'!иво

входи.'Іи

(Закінчення на 2-й стор.).

На Фо!ози'мках: пропагандисти деревообробного комбінату під час покла­

готовІ до роботи кормокухні. У радгоспі сБсбриць­

мання раціонів годІвлІ продуктивності худоби.

по· випуску

тисяч карбованців.

успіхах,

Украіни.

дання квІтів до піднlж~я пам'ятинка В. І. Леніну.

вати про радгосп сЗоря:», де не на неІ" відділках

.

426

міськкому

ста 1 району.

JПОІ!аиих тут кормів. На жаль, цього не можна ска­

стані.

ОБЛАСТІ

День пропагандиста розпочавсJІ _ІІ покладання квітів до пам'ятника В. 1: Леніну. Вшанувати пам'ять вождя прийшJІИ кращі пропагандисти мі­

поіржавіло.

КНЙ» на вІдділку .М

промис .ІJових

же вони добивались того, щоб знан-

Значно краще справи з кормокухнями. Б~зпере­ б1йно. вони. працюють у рапrоспах «Плос:к!всмшй>>, сПу'хівський•, «Заворнцький»-на фер~'ІІ молодня­ ка. Спеціалісти ведуть контроль за якістю пtдготов­

иому

мільйони

У цих

приступиJІИ.

Не зрозуl\Іtло, якої точки зору дотримується ке­ рІвництво радгоспу сГоголІвськнtі», де ще не при­ ступили до підготовки кормамайданчика на вlдді.л· ку .М 1. Прилеглі тернторії заросли бур'янами, об­ .падиаиня

по­

Збільшилось в порівнянні з відповідним періодом минулого року виробництво мо.'Іока, м'яса.

рицький», імені Щорса. Незвгжаючн на те що пройшов час стійдового утримання худоби, тут до ремонту

непогано

колективи

ІТ.'Іан

Продовольчої

продукції за ВІСІМ місяців виконано на 102,4 процента. На,ц-­ планової продуrщії вироблено на

корму з мнну.

у радгоспах

Так,

секретар

Компартії

лової

конструкцією кормоцеху, у радгоспі імені Докучає­ ва, не rотовий кормоцех t у радгоспІ (tЗаплавннй>>.

від :!алншків

Ре?.'Іізацію

nідприємств.

Не зак!нченІ будІвельнІ роботи, пов'язанІ з ре­

НавІть не очищенІ

в

трудились

ні УІІІови для роботи людей.

• Велико димерський»,

У К Р А І Н И,

11

1982 року • Ціна 2 коп.

шдвищення

активності

закономірно

соціа.1ьного

по'lдання, зменшенню затрат енергІї тварР-и на пе­

РацІонального використавня

творення

не тільrш завдацня господарського і

товці ·до згодовуваИн.я:. МеханічнІ і біологічнІ мето­

можна досягти JІИше при чіткій роботі

перmий

відчУ-

літичної культури. Цього вимагають

rx.

ретравлення, підвищенню продуктивності економії фуражвих запасІв.

жовтня

А. ФРОЛОВ,

роавинутоrо більше

еконюrічної гра~tотності, громадин­ еької ві;щовіда.;тьності і високої nо­

тися ними. Хибної дУіWКИ дотримуються тІ керівни­ ки, я:кl вважають, що коли в достатньо різноІІtзніт­ них -кормів, немає потреби в. спеціальній підго­ поліпшенню

все

пропагандистських

Проте важливо · не .лише мати достатньо корм'в, необхідно дбайJІИво, по-господарському розпоряди­

сприяють

умовах

коли

свідомості,

цідRО~І

rалузl. У иинІmиьому роцІ кормадобувники зобов'я­ заJІИся: довести · виробництво їх до 330 тисяч тонн кормових одиниць, або одержати по 40 центнерів в квжиого гектара сІльськогосподарських угідь.

кормІв

КИІВСЬКОІ

П'ятниця,

І мється залежність т.емпів_ кощ·ніс­

Jї розв'язання:. Одним Із них є створення міцної кормової бази. Тому виробництво кормів у рад rоспах району набуває характеру сnеціалізованої

прнrотувавня

в

соціа.1ізму,

ия. Ще більш докладно про це йшла мова на травневому (1982 р.) ПленумІ ЦК КПРС, який за­ твердив Продовольчу програму І визначив шляхи

ди

ДЕПУТАТІВ

П А РТ

КЕРІВНИЦТВО ДО ДІЇ

У . програмІ соцІальною розвитку І пІдвищення

вародного добробуту, розробленій на XXVI з'їзді :КПРС, иа перший план поставлене завдання поліп­ шити

157 _(6405)

К О М У Н І С Т И Ч Н· О І

День пропагандиста став значною подією в суспільно· політичному житті міста і району

Кормоцехам•

КОМІТЕТУ

НАРОДНИХ

такі


стор. ,

t

*

НОВЕ

КЕrІВИІQТІО АО АІУ (3акінчеИІt1І По'І. на 1-й стор.). ефtктивні mноі

форми

му вивченню :Іів травневого

громадсько-полі­

прак,тики,

як

вис·гупи

ЦК КТІРС,

сщ·­

хаІfів з політичними бесідами в тру­

СРСР.

доІіИх колективах і за

рішуче

живання; участь

'І{ісцем

їх за

про­

НЯ' nрактичних завдань по аналізу виробничо-ехопоmчної діяш.ності nідnриємства, втіленню в життя ці­ льових Jt(J:ІfПJreкcitиJІ п-рограм, іні~

Завдавня не просте. І щоб nрппа­ rандисrу справитися з ІJИМ, необtі;Jt­

програми

но, nерш за все, позбути(J[ форма­

лізму в організації шкіл кmиіс­ тичноі nраці. Цим питанням cJii,Jt предметніше за.йнятися місцевим

посилити

практичну спря~Іо­

І>омітетам профспіЛок.

повинно давати перекон­

rx

завдання наполеРливо• і оослі• довно добиватися, щоб партійна п.о­

Як

.'Іітика

використати

во-технічного не

взага:Jі,

досягнення

рік ставить

науко­

щоб

п-рогресу і знову-та1;и

а

конкретно,

до nропагандистіg_

зІшва.'Тась

партійне

з

дом КПРС С"Кладні

потрібно

ністичного твореннл.

Иtr.tУ !ffi-Цi н.а.міч.а.ІSться по глибоко-

.-

зробити

для

підвищення

мас,

доломмало

розв'яа'Уl'!ати ffi)CТ'amteнi

стосовно

до даного робочого місця. Що і як

цьому навчаль­

творчістю

навчання

зїз­

XXVI

завдання кому­

-1

---&-- 11!1-------

Партійна організація, пропагандисти радгоспу сТребух!вський• постійно. дбають про посилення ідейноrо· загарт-ування комуністів. і б.езпартійних. Надійним орієнтиром у цій справі надзвичайної вa­ Er для иас рішення .XXVI з'їзду !ШРС про не­ обхідність зміцнення зв'язку навчання в системі nолітосвіти з життям, nідвищення впливу слухачів шнlл 1 семінарів на. успіШН€ здійснення иланів 1 соціалістичних зобов'я;зань одинадцятої п'ятирічки. I'<moвm! зараз підDИЩ1ШШ!: результативності навчання. В цьому плані від нас, пропагандистів, залежить дуже багато. Наш обов'язок зробити так, щоб політика партії зливалася з діяльністю мrес-, Щ'Об політичне навttющя дійсно вчила людей працювати так, як того вимагає комунізм. Словом, наше завдання полягає в тому, щоб на ділі забез­ печити зв'язок Ідейно-теоретичної, політико-вихов­ ної, арrан.ІзатGрськrJІ та господарської роботи. У шнолt, де я працюю пропагандистом, надічує­

rw

Високі вимоги новий навчальвий

ливі відповіді на питання «Як кра­ ЩР,, ефективніmР- організувати ·робо­ ту на кожній: конкретній ділянці.

ціаrиви «П.'Тюс один nроцент». в

даній галузі».

також завдання

Продовольчої

Брежнєва,

ВУ' і,цейно-виховноі роботи, у ви­ в~нні громадської думки; виконан­

робота

праці, наІеуворіmоі економії матеріальних і трудових ресурсів иа даному виробвицm, в

пропаганді матеріа­ (1982 р.)· Пленуму

Поставлено

СПРАВА Ж&ДВ:ВИ'r&:Й:ВОі ВАГИ

продуктивносrі

вані·сть економіЧ1Іоrо навч-ання. Jilo.. но, кажучи словами товариша Л. І.

заві),анням

паJРтійної організації в ttна.тізі ста­

Велика

Ж.ИТТІ

----------~·--------------------------~----------~--------------------~----------------

І с и л А н А ш и х [день nроnагандиста

тьсл

25 ~.J;Ухачів -

керівНиків виробничих підррз-

ділів і головних слеціалІстів. 8 з них мают.ь вищу ос111'ту, а 11· середню спеціальну. Помі-тно, як . за останні раки зросли духовні запити людей, під­ вищилася їхй:я псrінформованіс-ть 1 разом з тим ЗрвсJtа суспільно-rtолітична і трудова активність.

Більше половини' слухачів школи працюють агl­ таторІІМR, І беруть. участь у проведенні масових за-

1 1<що наwІ nроти'""""

ІL.:.

ще ми :trю6иnи ~у.цеса nаrак~и,

то

це

І вмзмаваnм.

роJУміти

не

бщто .паn,., а це троІа рпумітм ,. т. І

-•

piumьo, що та правда, яма буда в цій аrітаціТ,

рО3аитку аrітаціі і про-

8

1ре6а

'"""""

зовнішньо,

в1j{ХИлитися не можна.

у кас бум баrпо ariYaтopis і 'у.и витра-

;щста і ·слухача в процесі навчан-

одеJJжади позитивні оц'нки, але особливо! похвали З<'ІСЛУJіКІfJ!І!' Ra'f; дпдат у члЄ'Ни- НПРС О. Ска.иун,

ганізовуємо так.

ники І

менко та Інш!. Тхні вистуnи і ре-

щоб він

жаю, що вести їх повинні

орг~-

н!Чна зливався 3 практичними д1лами молодІ, виховував у слух;,чіІіІ не-примиренність до буржуаз-

сем нарські заняття. хач протягом

· Перед nочатком. ножмоrо

стали

чального

року

:\1инулий

Ножен слу-

навчального

nсмсомольці Н. Пінчук,

під-

хачІв.

Обов'язионою складовою частипроцесу

кеоів·

року ~ш, пропаган;:щсти,

оглядаємося

готує реферат. Робиться це на основl вивчення літератури і узагальнення дос&:ду евсієї д:яльності

на щ:ойдений шлях.

рік.

~тожна

С. Кузь-

рО'G'1'і!ову про· шляхи роз.в'язання існую"!их пробдем. Стаж пр-опагандистської роботи в мене не дуже

вели-кий, тому відчуваю, що слід будо б наполеrдивіmє, конкр~н~ше дбати про піднесення ефективнoctl і якоСТі навчання, як цього вимагає XXVI

з'Ізд RПРС. Досягrn цього можна лише шдяхом rttдJmЩe!Пiя своо'і майстерності. завдяки ре·тельно-

му nошуку навнх ефективних форм роботи. Падумки поІІертаКRись до минудога навчально-

кріпити

йшло в нас.

ор--

ганізаційно-політичними з.аходами.

сказати,

Ось

скажу,

ефектиВЖJстl

rtl.tt-

та

-

nідвищення продуктивності громадсько! худо·-

го раху,

плану

екон.о-міч·ними

Єреме­

3.000

ні. Щоб успішно споавитись з ни-

ми, необхідно цифри

М.

Однак ми далекі від думки, що в нашому РІ!дгcx:nf вже немає недоліків. Тому на нас'!\УІТНИХ заняттях плзнуємо повести глибоку, заІнтересовану

Завдання. які стоять перед на· ми в нинІшньому ктtлейному році l наступному тре7ьому роц1 одинадцятої п'ятирічки. масштаб-

нав-

Н.

минулого рсrку, створюється м:Цна кормова база.

ферати відзнача.'?Нся глибІПІою. бу.'ТИ арrументомними, І<оннрегними.

тодична підГС).ТОВІ'а дозволить пра~''шьно буд~·вати індивідуальну роботу. повніше врахоІІунати ді.1ові, політичні і моральні якості слу-

пv-ко~Іуніс1Ично-

ною навчального

спеціалІсти

приєметв, установ. Іхня політична зрілість, високий загальноосвітній рівень. компетентність, ме-

но'і і)\еслоrії. виховував прагне:-1ня жити, працювати і боротися

п.~ ~~нінськс:му, :му.

годовні

бригадир

На сьогоднІ реа.л..ізовано 2.550 голів нетедей, що на 47-0 голів більше проти відповідного періоду

.1oro навчального року всі cлyxa.ql

ня. Що ж до 1:\ерів.ництва школа-· ми. де основами марксизму-ленІн~зму оволоДіває молодь, то я вва-

Навчальний процес ми ор-

зокрема,

Слід сказати, що певних усп~хів тваринники Требухона в реадізації цих завдань уже досягли.

економію сировmпr f За rrtдсумками мину-

:mроrtаrандист, очолюю 'школу .соцtалlстw~ний спосіб жит.тя ~ моладь•. у ній налічується 17 сл-у-

xa"'lB.

Це,

слухачів школи зайняті в тва­

7

нак, механік М. Г. Ганжа, зоотехн:к М. І. Зінttен­ ко, начальник компдексу 1\1. О. Юрченко. Вони вс:ебlчно обізнанІ з пробде:vrами господарства. То­ му й не дивно, що в своїх виступах спеціалісти зосереджували уваrу на пошуках резервІв вироб­

б!f.

їв обладнання, підвищення коеф!ц:єнта змінності ро6оти машин f

механізмів, матер~;олів.

риннrщтві.

лей,

спрямомні на аороче>нн.І'f прстсто·

ЄАИ НИИ ПРИНЦИП

Важливо те. що

ницт:ва, вони гдпбока усвідомлюють важJІИвість тих завдань, йкі стоять перед колективом. Це реа.Jfіззція господарствам району голів нете­

В. І. ЛЕНІН.

-

На саіт::ютеJСн:чномJІі завод! я:, як

І

преfмваnася в голови всіх. І від цісі правди

'

ХІЩів.

що певних зрушень

у

навчання ми досягли.

наприклад,

піднесеннІ

Творчо

вивчення

теми

про-

«Нур~

НПРС на підвищення ефективності, послідовну інтенсифін!щІ:ю виробництва». 3 уболіванням за до-

чому мобіл'зація зусиль ко-

був для нас успішним. Окрім рекомендованої літератури, ми викоnпстовували також НІІ.уково-по-

дективу на рецrlзацtю намІчених накреслень залежить у зна:"Шій мірі вІд нас, пропаrандистів, ца-

ручену спраау слухачі 'в.еди мову про невинористані можливостІ, резерви. В суперечці народжувалась істина. Розмова на заняттях вилилася в конк-

реферати обговорюються н.а семінарах. Характерно. що більшlстr,

спосіб життя в 1:\апітад:стнчних країнах. Такий багаж знань доз-

ми. Це гтrбоко усвідомлюють всі полІтбійцІ світлотехнічного завб-

сmчних Зо/бов'язань колективу госиодарства: реалІзавувати нетелей живою вагою не менше 430 н:ло-

глибоко аналізують трудової діяльностІ,

сnособу життя, а проводити цікаво.

са:\Іі заняття Знання. янІ

щоб успішно справитись Із завданнями. що стоять перед нами.

З новими силами і енергією вступгемо ми в новий навчальний рlн рік прийняття Про::tоРольчоr

фесІйна підготовка

дозводять мо-

нінського світогдяду

щоб ус-пішно спnавитися з узятими зобов'язаннями,

на дорученій ::tілянці роботи.

Ці

пулярні ви:;ання, в ЯІ:\ИХ описано

слухач!.в пишуть праці кваліфі· .\КОвано, з! знанням справи. Вон' 1

результат? пропонують

прюІтичні ~аходи, спрямовані на розв'язання тієї чи іншої пробле1\IJ.I.

Пропагандисти нашого

підпрч-

шого вміння працюваtи з

людР-

валяв на конкретних прикладах покг.зувати перевРги тщянського

ду. В новому навчальному роц~ ми докладемо максимум старань.

одержували слухачі. а також їхній вдасний життєвий досвід. про-

зробити новий крок у вихованні в наших слухачів марксистсько-ле-

ладим

працівникам

по-господар-

ретні nропозиції, які згодом і увійшли до соціаліграмІв, виробити з гектара сіяних І\ормових культур по 65 кормових одиниць.

програми. рік 60-річчя утворення СРСР. Всі політбІйці нашото радгоспу докладуть максимум зуси.JJТз,

В. ЗВОJІЬ,

ще акrnвн!ше, nристрасніше нести сдово партії в

__ ___ __________________________________ еметва небезпІдставно

що перетворення

вважають,

ському

шкіл у центри

· внроб01ячий

пропаrандиєт ШJЮJПІ

Торік. при-

лодь•>

процес і вп.'ІиРати иа нього, вн·сси-

живої партійної ду~тки І сдова за-

лежить _;,.:....., вlд взаємодії

оцінювати

ти якІсь пuопазrщії.

....:,.. пропаган-

лістичний спосіб життя і мо-

мїром, слухачІ внесли пропозиції,

ду.

Слова

вдичності,

що

прозвучали

невого

з

к:в

rt

думки.

глибокІ

риша

ЛеонІ~а

зміст

І

тів

зауваження

Ілліча

значенни

працr

ту

вІдnовідальність,

яка

ливостей

і

Ж!fвого

перІОд.

род,

все

иоли

слова

gесь

nрогресивне

l

зна­

nропагандиста

радянсьний лю)tство

·

н::~·

ться r!дио зустріти 65-у рl'Іницю Вмпкого Жовтня і оО-річчя утворен­ Велику

иоr

1

nu

роботу

належить

провестn

сприяло

нашої

виконання

зобов'язань

перІод ще

підви­

ідейно-ви­

планІв

1982

і

со­

року.

·

ленінської

партії,

ми, пропагандисти

р"J­

65

влади.

щоб

ських дою

в

даний час роблять

отруїти

·

людей

сіідомlсть

буржуазною

аморалізму

Тому кожне

радян·

пропаган­

вседозволеності.

1

наше

заняття, І!истуn

перед слухачами nовинні рішуче ви­ кривати підстуn~r буржуазної ідеою­

rіІ 1 моралі, на.nолеrливо 1 послідов­ но утвер;жувати раДйнський сnосІб життя.

При

всій

відміниості

основно! роботи

характеру

кожного з нзс об'·

буrи

в

авангард!

мас

тичне.

внутрІшню політику RПРС l ськоІ держави, досJІrневня

Рад.я:r. нашJї

Дvже добре про це сказано в по­ станові ЦК .КПРС «Про дальше вдо­ сноваяе!ШЯ

парт!.йиоrо

Jіавчанн.ІІ

в

з'їзду

людей,

КПРС>>:

Ми

прийдемо

до

розумітіІ

сидою

особистим

промисловІ

духовною

слухати 'і

nереконувати

захоплювати на

знаннями,

вмІти

думки,

приnладом'>.

наших

слухач:в

підприємства

та

тва­

ринницькі ферми, в дабораторії і на­ ВЧд"lJЬНі зютади. Прийдемо, щоб СдОВОМ

ДОПОМОГТИ

ТИСЯЧіlМ

і

ТИСЯЧ2М

ЛJ4?,дей зрозумІти гдибинну суть твор­ ЧО!

програми

партІї на

нинішню п'я­

тирічку. відчути потребу повноцінно­ го особистого виладу у виконання поставлених

завда·нь.

пропагандистське слово буде ~ійсно дійовим тільки. в тому виnад­

Hallle

ку, якщо кожний із нас зуміє вклас­

утворення СРСР.

Mro

торже­ і

глибокими

кудьтурою,

бов'язує

політ,r·

зовнішню

XXVI

ти

життя.

миролюбну

рішень

«Ножний пропагандист 'повинен вою:>­

~днує сnІльне nартійне доручення. Саме станоІище nроnагандиста ідейного наставкиха. вихователя зо­

націонадьної

спосіб

пропагуватн

свІтлі діти

повсюди: у nовсякденному житті, в nроцесі nолlтичиоrо иавчання утвер­ ,'{Жувати. нове, tt}Югреснвне, ммуніс­

яскравіше

соціалістичний ство

ки

tt11Maraи.цl матерlалНІ Трав·

У цей

nокдикані

готую­

ня СРСР.

всієІ

Щоб кожний слухач знайшов своє місце в реалізацІї Продовольча! про­ грами. В цьому t буде конкретний вияв .дієвості партІйного навчання.

дань.

Особливо зросла важливість

на

цІал!є'rичних

JIJ!taє J:ra нае за ширtже роз'яснення і здІйснення висунутих партією за-.­

ЧИJІІість

все,

ховної роботи, ·організованості і дис­ ципліни, мобілІзацІї всіх сил і мож-

rтропагандис·

дають можливість ~ nовній мІрі

усвідомити

nрограми

рівня

соц1альио-єковомІтtно­

Радянсько!

Імперіалізму

Броварів і району

(1982 р.) Пленуму ЦН НПРС. - орrан!зу­

довольчоІ

щенню

про

_., .. ________ ~-· JІlтихи КПРС• paдr04:ny ~Требухівський•.

нас постІйно nам'ятав і враховуваз у своїй роботІ той Факт. що сил~

в~ти справу так, щоб вивчення Про­

това­

?режнєва

в

я. СЕНДЗЮR,

Пропаrандист школи •Основи економі'ІНоі по-

Особливо важливо, щоб кожний із

Наше головне зандання

-mx.

зео-

му і культурному розвитку за

уqасників районного зJІьоту nроnагандистів до всіх

трибуни XXVI з''ізду ·НПРС на адре­ еу хто несе в маси ідеї партП,

свtтлотехн:ІЧJІого

БатькІащини

3ВЕРПЕПНЯ ntюnataнnиctiв, ідеоJІогічних rіраІtівників міста

маси.

•COida-

в

нього

сучасні

принциповість

НраУна

т~!:

ше

Ті!,

йде

І

запевняємо

що

знання,

полум'я

назустріч

60-річчю

І ми, пропагандис­

міський

зробимо

партійну

душі.

все,

ком! тет

щоб

пар­

парт:йн~

ttавчання в ювідеіjному році ще бідь­ сприяло

успішному

:ціІ:існєнню

рІШень XXVf з'їзду lШРС, зміЦнен­

НІО бра терськоІ кародlв,

дружби радянських

·


:ЖИТТJ

11811

Нв•••рущ•:lt C80k

~та.вІІІНrtв

ни-r.е~о

nо.д.вигу

ЦЕ БУЛО В КРАСНОДОНІ

і!ІНЛО­

МQЛодо­

гвардUtців. зап&!М' ята ти

ІЮДИВИ'ТИСЬ, І ро3ІІ<>ВІсти , боролися з ф:1-

JЬ.ІІrмtІсячи&

як жили 1 шкзмом мо.ООдогвардНtц1.

сь.і&ІІІУ

них

КQJІеІМ"ив!в

МОЛОД!Ж · на

чееть

40-р!Ч"М «МО-!JОДОУ rвар­ діУ•. Багато юнакІв І ~

pi'IR.l до

вже ВJІ'КОJМли саоУ :юбов'лзаНІІ-я, В3JІт:

~ЬО!'О

На

зламетюго

знІ:мках:

-

ТWІІ

.,JtЩІІИJЮ8ІІІМ.І{СWІ&

о6- ~ р4~тьм ·

лаєfl.. У'еьоиу ємrу вl~u МІІЮ'f1міе мииуJІе мlма Н~. де ІіІ JИ*И ВІ:JІН!f6'! :&і1"'DrЗІМІЮІ війн• 'НІ~ ОІКУИОБа·

• 1\1'1

ф;rІа!ІІ!'еІоХІШИ загарб-

и~ . ... .

~ . ·.о р!І

м~

~

дІя·•·

му_зей «Молода гвар­

ІІМ'"

-

вкизу

Тут 11!)· 3 126 краJв с.аіту. Здаєтьєя, Ui,O

~елеrацtІ

зewJI'!,

РАТАУ).

~ :КJІЯІ!У'ТІое.S у

l

·~ ~.

Батькtв­

в

НfPaiJII!

старших

перевисував

'&tІеєм~~'І'Нl ~ла ~­ дorМ/PдtAir.tlв. Ім'" сМоJЮ­ гвардіЇ>'>

ві.-ві~аJІи му:ttй

ручення~

щиІіt, спрцІ JteJI!tнa.

доі

r

і

:ио­

доставлвв

жmrocn-и 1 .радгооnи. шко­ JПІ, SfJIJЩ!. <<МОЛОД.1 гва,р­

цен'І'J)і

»іста,

криївки, зброю,

36прав

на

Жи­

-ХлІІ

к~аїни.

ВІдгуло.

:'tІR С!"'І."П виrtІ'f'ІВ.'!~в і1

І

На

заІтрашнІй вімз.вен1ло

_.,вне л·Іто, І гарячі ко­ J!'ЬОІРИ стеnу наче nрнгас­

біJ8.І:пе

гентарів

мr ~ г~ар:в аr.регат.

щж

nотьмян,!ли .

На н.Р'У'Г , у

МО!

TO:-.fY 42,6

на кожен .'!!. Яс·кравим

Прu ударну

n.pa-

Зем:rя

Ч:ИСЛЇ ОЗИ­

Га.ври.'lо-

вич Житина, Іван'ОленВишневсьний Багато це чи мало? Неба­ сандрruшч Михайло Григорович гато вир;шили в гос­ та вис:вали 3а n.с>дарств!. Настуnного ро­ Нор~ійко на площІ ІКу можна вз~ти no 34 І день насіння

-

жита

більше

цен'І'нера.

центнерів

зерна

з

rекта.ра. тобто вийти на той рубіж, який nередба­ чили, по

ммічаючи вкJ<она:нню

заходи зав.дань

Продовольча! nрограми краі!ни на R1не'(ь n ' яти ­ рІчки. Маючи

тМіу

мету,

дівники nочинали

сlвну

ка·мпtан!ю.

тру­

nередnо­

В

nол.!

цього

~

98-100

ге.нтарів ,

що

майже вдвічі більше нормп. • іlід

дарстві

озимими

зайнято

гr.ктарів. На

900

тарах

хл.!бu.роби

в

госпо-

n.1ощу

fiOO

ге~-

вирощу-

аліетичне ре

дійове

з:~<~аrаІ!'Ня,

шириться

з

лf!сЬка-70,.,

трудово! слави.

стетр.а-nол!сь!\е•.

Незабаром

тои

площ!

механізатори

,розсІвали РУМа'Ми мІне­ ральні до~рива. Ножен rектар

оде·ржав

rожяви. добрив р.ядни

вдосталь

Частину азотних буде в,рІз.ано в

no

. мерзло-талому nлощІ 76 гек­

rрунту. На тарів хлібороби ооесли органічнІ добрива. Тоді вийшли в nоле чо­ ~ри с-1{\:паж! орачів. Но­ ~ен агреrат був оснаще­

ний ві:tлов:.Jним набором мех z ?.:З·'ІІІі:в і знарядь. 'Ме­ хан'зqтори за день виоркr

вали

rpynr

на nлощІ

28

І

r

ось

на~;іння.

сівба озимих за-

гектарІв .

линІ

На

до

·велИ'Кого

хлІба

за~mрашньоrо!'> Нині землероби жиВf?Ь ноаями турботами.

rмi'l

В. ДЕМ'ЯНЕНКО,

керІаиик каубу «СлІдоnит Ве ,1Н­

врожаІt

кормових

І

радгоспу

доглядав. посіви:

двІчі

грунту

з бур'яjіами. мували рощено

міського

Будиику

І

в

наnол~гливо вів боротьбу

значно

nоповюпь

кормІв доби.

на

мадськоІ

худоби.

Отже,

зимівля

'

.>tіщення,

майже

в

кожному

для

КР АСНООК,

фермі

ва

Ни!іі

вже

завершують

пІд­

Роботою бу.фвельннків нерує ви­ конроб Ноетлитин Іванович Тимчен­

'

її

ху­

ко.

Незабаром введено

у

господарстві

в дію побутовий

бу;tе

норпус

;t.1Я

тваринників. Тут nрацюватимуть пІJn­

реконструкцію

nІдлоги ,

сонавитих

nеріод

гот6вку ферми до зими.

6

філанторІй, їдальня на 40 місць, 6лlотека. Все· це значно no.'linшиr':> побутовІ У:-.fови працівників ферм,

Чималий обсяг робіт виконали радгосnні будівельники влІтку. · Вони провели

запаси

стійловий

диспетчер.

утеnлити їх.

полагодили

тру;tівники фор­

С.

р!ВН11ку.

надійний запас грубих 1 соновитиА кормів на стійловий nеріод для грrг

Потім

густоту рослин. Урожай ви­ хороший. Нормозаготіве.'!ьни­

ки зобов'язалися зібрати на кожному гектарі по 700 центнерІв коренів. Це

У радгоспі «Пухівськнй>> створено

приміщень,

годівниц і ,

сnриятиме

дверІ

телятнику

та

ті

ко-

Іх

nідвищенню

nродунтнвнос-

·

nраці.

Г.

кожнІй

дозрІвають

Проrрава "Корми" ПочаJІа

poc-

важкі

к!нчил.ася. Зараз npo це ка'Чани. Отже, можна сnо­ просто говорити. А бува- дІватися на усnішне ви­ ли ж різн.і ускладнеІ!'Ня. кон.ання взятих зобов'я­ Одиан Іх ШВИ,!!1Ю vеували зань ~ зібрат!r з кожно­ І самІ механІзатори, І го гектара ло 35 цеr:тнетехслужба. рІв зерна. Радгоспна сблискав.ка» ... ОсІнь nостУпово встув тІ днІ nисала: «ХлІб пає в свої nра.ва. В нелег­ нин!шньоУ n'ятирlчни них будн,ях вона прино­ не ТіJІІЬКИ той; ЩО МИ 80- СИТЬ раАІСТЬ робоТЯЩИМ. оо здобули сьогоднІ. На- вдумливим хлІборобам ш1 осінні бо.розни ;хоН. КОЛЬЦОВА. і

роги

Мартинен11n

ПЕТРОВА.

~ібороби

ки

nершокласне

Іг&р

дРУ3ЯМ.

УДАРНИЯ: ФРОНТ

-

розnушування

міжряддях,

кот­

~не:~<~ . ПереможцІ визнача­ ються щораН'Ку. На честь їх n·Ід~імається n!panop

жито

ноамм

шрифт

трудівники

Він дбайливо nроводив

кожним

вати.муть Іх на зерно. Це висоІюв.рожай,ні сорти пшениці «кия,н.на-2•. «ПО«ілл'\чів<~а•.

коху таборі

Побутовий корпус

соц!-

героїчного шляху

чає вересневої з:.rіни у ресnублікансь­

перевиконує , пргг· буДе ситою. Тепер трудівинии докла­ не до?иватися Ре'Іюрдного , дають чимало зусиль для того, щоб вироб1пу. Адже саме на і :1обре пІдотувати тваринницькі nри­

щекІ

реш­

Пр.о д~лідження

•значно

ханІЗ<ітор:в

місце

Музею героїзму

юиих молодогвардійців і розnовість під

молодогвардієць

ТВАРИНИИЦТВО

ними весь

це спрямоЕує зусилля ме-

?.dеькоrо

вихованців

зай:.rуть

коrо подаиrу»

юний

за

IO!fJIX ...

«Гогол l вський». Іх вирощено на nло­ щі 250 гектарІв. 80 гектарів кор!'ttовнх буряків бу­ ло закріnлено за механізованою ла~­ кою Василя Онисимовича Проскурко.

світловий день в·одить по nо.1ю nотужний T-150r; механ,:затор Михайло Іва­ нович UІєпе.1ь . Свою нар­ МІУ 7,7 гектара вІн

я,нl добре зарекомендува- ПОЧНfУТЬ збирати врожай Л·И себе на наших зем- нукурудзи на зерно. Ії ви­ лях. У ГР'УНТ лягло тіJrЬ- рощено на nлощІ 160

nожнивних

ІІ& стендах

подвиг

rrioнepii

піонерІв та шхолярів.

одно.1ітків,

Почали з6ирs1'И

~-.ехан:затор:в Іван.а Д~шт­ ровича Сома та Бас11ля Пгяасовича- Мальцева. які зайняті на зябле.в:й . оrанцІ. Траt>торами Т-74 вани щод:ня п~дн:.ма!О'І'ь зяrіна п.юші 7-8 гепар ' в кожЕ>н п,ри нормі 5 генА nоряд з

про

його

коренеnлоді!!

праuя

працював .загІн родючос­ тІ. Бітш:сть nопередни­ :кі'в оон,мих стерньовІ нульту,ри. Тому на очи­ вІД

Матеріали к))аен()доисьtоі

намічаю­

о ІІИ

гітлерівця~!

Копають коревеплоди

прик.1адом

сумлінна

тори Микола Васильович TatPiB.

no 32.1. Нуць, Микола

nшеницІ

заготовляють корми на стІІt..1овий nер:од д.'Ія громадської худоби.. nід­ німають зяб. Скрізь хлібороби проявл.яють ви­ соку !'tІайстерн:сrь. ВУІіН­

жорєтІ)КО nомстивси

c:o.tl!j)'l'Ь своіх зе:~~ликів. Юний воїн rе­ роі'Іио загинув, визволяючи рідну fX• раінську зем.тrю від окупантів.

.\іІJІ піднідьної друІtарні. Як і бі.тrьшість

е

Bolnf

нор· _ня госnодарювати на зе:н­

цю орачі.в, їх здо~тни на nрислухається до осені з осіниьо:v~у no.'1i розпов!далреса та раМ ту)29отами про врожай ли мІсцева дwгазети. l!laB'J1PalliHЬOГO ДНЯ. Ст:льии ж екіпажів ХлІбороби радгосnу, віджнивуваВ'Ши. взялися nрацювало і на сівбі озиагрегати в за ntдрахj"НКИ. Bffltшлo no мих: чотири Механ:за31,6 центнера зернових одІНІй загінцІ. JНІ,

і

полях

чи б()йові операції. Разо'>І із ТІJВІІР;ИШа­

~лІІ

новськоrо, брата страченого фашиста~и

якою· ко­

штаб,

про

члена «Мо.11одоі гвардії» Юрія Віценов­ .rького. Незважаючи на неповноліття, деоиід став воїном Червоної Ар~іі

боїв латропи І гранати. Х.'Іопець ЄКJІ.\В пі;щі.тrьниіt

юних

1

сnогадами

Чераоні слід&пити Брова~tів ~JJi.ц• жуІ&ТЬ фрон1'1)вий шлях Леоніда Віце­

розміщеної в

дШ'Jвт

свІту.

поділилася

товаришів rrioнep

де'І'альну карту Красно)Іона,

ВУ'JІі> :МОJІt)ДОFварД.ЇЙ'Іl; В nа.м'.м1 народній, у бага­ ТРQХ rnpaвax земляІІtВ,

бровар'Іа.Н,

. минулого

ГОСТ.ІХ

сuаді r)Упи Серrія Тюлеиіна ...

«Мо.!fОДІ)Ї пар­

ДіJІ• Є'І'ала СНІМВОЛОМ му?К· НООоfl, в!д:еа.ги 1 героїзму :не ТfJJІ.КИ WfЯ рад,яШ:Ь:КОЇ MOJIO,., а й для юнахів І

ристувався

побувала ·в

пліч-о-пліч боролася проти окуnантів У

розповеюджував листів­

Із

року вона

своіх однолітків товариtпів по зброі - То11:ю Мащенко, Володю Куликова, В+rю JІух'.ІІнченка, з якими вон&

ки, брав учаеть r знищенні автотранс­ порту вo~tora. 3а завданн1і~І штабу віR

с.!П'Ь іПі~рнемстІіІа, шахти,

усьоrо

Давидівна Еорц. На!ІJjикінці

Одwп is II'JIIX про наймоло)ІШОГІ) підnі.!ЬИІІКа Се~ена Остапенка. 3а АО­

~tЄ1'ИWlЙ

JUSбим!І

і

імеwа JttJIO~P­

~іІ », :u.лисали цікаві спогади.

rqМit. ~ І рекіше, . . . . :КJІ

і@УЖИН

подала червоним слідоnитам кJІубу колишня 14-річва підпільиицІІ, ниві пі,щолковник у відставці Валерія

бiorpatii пі&Не!)ів-м:оJІодогвардійців. СJІі­ .1ОRИТИ побУNJІИ Ra кра~Іtо~онtькій

~ТО Р. АзрfІJІJІ. (ФотоJtронlка

піоие-рс~охих

но,ІІона

ltJ)IІKYJ!, JІюб8ІО Ток~ШtІ)ВОЮ n. іиmюrи вже триІІлиА час досліджують бойові

юнар­

Cfl ~ зем.'ІЛКІВ.

у ~· ІН Jtal'._.. иро вся nланета nрнсилає сюди

члени

--.

і пk~я жорстоких тер·

ВеJІИt:У допомогу у дослІ~енні ио ..

~іськм-о Бr .. иІПУ ntІІІІ:ерів «Сліжопт Beлnl)ro ПІ)~виrr:t Irep Мартииеико. Вa'fUtOK nоmухі!Щів разом: ів сввІм:и т~вариm&/ІІХ Сергієм Ф.І.ІІІІІtом, Натаиею

8-мlльАон­ ~.1 11f*A!Ir.'t!f І!'КJЮRИ'ТИ •

Jі;ДІІідумча.

~ rв&~>- . бyUAtr

По!ЮМ:

двкrу червоногалстучної піонерії :Крас­

ціІ змtlti учекь 7-ro ки~: у місь•ої се­ ре,.вьоі икоп М 7, ГІ)JІова ра.-и клубу

ООТ«ИЬОГО дня П<WІ'М ;м,кl~в

а ка· М8~ а~во-ІЮМТИ"ІІІУ .І!ІІТ'Іизни. "_ J-.1 :В. І. ЛеR!.на й аІІерєдо.-ш 40-ріоІчя ;IAI!It lfJt-.c>Є етарпим .и­ ет~ R.i~Y &р­ JUII.!t&"'tм :Вжцоl'() вІАсьиогаеІзц.іІ особЛJІво багато­ во-М(),рсЬІКосо У'fМища .7JIO,ЦfiO ІіІ Краснодоні.. У ~! peJt!&eлelltТ'pOнit<и Імен!

'і січні ві.·~важного nідпільника ехо­

в роки Великиї Вітчизняної віІни від~r­ ШІЙ 1 всьому свіrі. Серед тих, хто при­ був • ~і~t-ві~почиІ'І'Ок ~ міси-ге­

Іrюм,ію RJet~ІtФ• ~rm~•JtJМ

r

д!ало д-111• П'J)ИЙІІ.ІІВ

~OJIIOJIЬCf>lte

",

«МоJІо)Іа

.nиJІи І)ашиєти TYJ стратили ...

3artniв, •в И&Сnь дi~

ЧJІе'!ІІ: «МолодоУ г.ва:~ц.Н• ВааtJІЬ Іваиоич Лева­ !11011. IИeJul !tDЗІЮЛеН'ИЯ Д~ бwки 3 сЬашис­

_..

таборі

.цпь напередодні 40-рі'Ічя ~:творення пі)Іпільноі партійно-~омсомольсмtоі ер­ rаІІімціі міста Краснодона, подвиг uoi

реJІ,

){ІНІІ.

втор!

був прийнятий до лав Лекінського JOX• сомо.'ІУ на засіданні штабу організаціі.

змі»& 1 респубJІікан-

піоиерс~окому

rвамія» в ОJІесі оео6лива. Вона прохо­

Шн.рокl .ІІ!РИЛ~ здобуло на В:о.рошиновn>адщtmІ сЩалІстІNНе змагаІВНя КОМ<:О'ІЮЛ'ЬСЬRО

по

гроІІtадсьннй кореспон-

дент. . · Радгосn «1РебУх1ас:ЬІСий•.

·

грама

дІяти

КОІІІПJ!ЄКСИОЇ

стандар1'изац!І

ми•,

п І д

ВНДІ

вро·

r

сКор

о тоІІJІенr

Кормів

Імеиі

В. BlJІЬJrmea. У

П

уча~ть ськ·ого

реалІза.ції

І

представинкп

1

1екс

с)ль­

госnодарства.

м!К!робіології.

жить

беруть

роз,робити доку~тент:в.

їх

~аготівлі

І

ма

хім!~

Ім

налено~п . що

за·

\ІісІ

В

ЯКОСТі

no

ВаНТіВ

зберІгання

останнІ

раки

ГОСТи на

сіно,

силос

брикети

закладенІ

І

вимрrи.

і

висок!.

науново обrрунтованj чи

вис о нюr

нор

ВирішенІ'

безлечують вnpr.eцJ«effilл таJ<ож розробити стан :МС<Жоврожайних ~ортів да.ІЛ иа fі!РОrеїново-зеле-

no

ю:іс­

нормуванню

Х!!І1іЧНИХ

-

НОНСер­

мурашиної,

оц­

тової, бензойної та 1ншнх r<<~C.loт треба 9Инонати 9елиний обсяг робіт, )скІльки

стандарти .

кормов·l

гранули

Пев

на як!сть кор

виявили

с!наж,

яJ<іСТі·

nІдвищилася.

вплив

А ось

виробництва .

країни.

За шй

nро­

технологІчних

процесІв ;онах

зна чається

том б!лна.

ку.1ьтур,

гресивних

кормІв

шинсбудування.

І

кор:-.fових

ний концентрат, яний в:д­

1Жані

вони

м:сrять не-

до~rішки.

Ця npoгpa:vra ~rістить ав.дання на Розробку ·rандарті на машини. об1аднання ~ транспортні ~ асоби що sинористовукr ·ься прн виробництві 1 'аГОТЇБ.'Іl HOpllliB.

(ТАРС).


1101! 8

КОЛОНКА

НИНІ npo серцево-судиннІ захвОР'!QВання говорять І nкшуть .-к npo

KOMEHTATOftA

І ім' 1 дружби і миру Р€зультати ра:дянсьно­ ~дійських переговорів Н3. :найвищому Рів.ні, які від· булИ'Ся в Москві п:д час

візиту Ганді, sою

в СРСР з повною

можна

Індіри підста­

роз.ці!нити

!!К

дуже

важливу

медико-со­

ціальну nро6лему сучаr­ ного суспільства. · Причо­ му

репутацІю

завоювали

остаJ~Ні

во!-!И

буквально

н

;хва-три ~есяте·

річчя, тобто за ·перІод, значно менший, ніж жит­ тя

ОДНОГО

ПОКОЛіННЯ.

Що ж сталося з люди­ ною в б!О.'ІОГіЧНО:Іо!У І СО· u!а.1ьномv

кий

аспектІ

Чо~1у

та­

одна

з

вай­

вагомий вклад не тільки ІЕІ розвиток в!;:rносин ~іЖ ;ДБ;Ома країна:~ш. але J:l у

важливіших її систем Ж!!Ттєззбе:щечення гірше

оnра.ву

фуНІщією?

з:УІіцнення

миру

та безпеки в усьому сві­ 'І'і. Ці переговори, заявив

товариш іІІа

Л .. І. Брежнєв

торжествах

:ВИRЛИКаЮТ4

р~го

у

Баку,

<<ПОЧУТТЯ

задо'Во.1ення.

знову

ШИ·

Вони

пі;rтвердили,

Д'Ружба

і

що

сп:вробітниuтво

між СРСР і Ін:~ією спи­ раються на м:uний фун­ Аамент і мають добрі пер­

сПективи І>.

розвивається

1\Ііці,

усп!ш­

в

ТОРгівлі,

'!'ехніпі.

еконо-

наУці

Здійснюється

но на

П.1аНОВіЙ

І

во­

ОСНОБ1,

'МаЄ взає:vювиг!;:тниj!

І

дов­

гостроковий характер. Зо­

;:ro

ків

завж:щ

ткнен.ня

з

дій

аій

арені,

Союз і

то

Радянський

Інд'я.

як в!дзна­

чає-rься в спі.'!Ьній радян­ сько-:ндійськ:й деклара­ дії, є;щн! Б TO,fy, ЩО В НИ•НіШІній трив·ожній об­ станови! у світ; необхід­ ними

є

· зУ­

напо.1егливі

СИ.1.1·Я всІх держав в ім'я GМіцнен~я '<ІИру І міжна­

родної

безпеки,

усунення

загрози війни, приборнан­ мя ГОНІ}(И о.зброєнь, наса:-.І· перед ня

Jцерних,

здІйснен­

КОНІКР€ТНИХ

r.a.1j;'3!

заходів

у

роз;зброєння.

Товариш

Л.

І.

Бреж­

ІІІЄВ, виступаючи на обідІ а Rремлі на честь І. Ган дt, ку

Іншими

nлеме­

-

nолюJ;!ання

ue

усе

вимагало постійної фі· зичної активності. В Pl'· зу.1ьтат! у людини сфоr·

~іува::rась

і

ск.1адна

занріпилася

реакuія

психічного

Вона

нервом­

напруження.

супровадиться

під·

вишенням судюrноrо тону­

та

ку.

у

СПІ.1ЬНИХ

п~єднува.1аr.ь

із значними фі·зични'.tИ навантаженнями. Борот.,. ба- з силами nрироди, .;1-

.ваннями:

Щодо

J!ю;хи::и

гатовікової . ево.'!юціі. Причому ПСИХОЄ'<!ОЦ\Й"іі!. д!я,1ьність наших пред-

ється зб:.'!ьшити в

4)(Sox краї1н на міжнаро;І­

серцево­

.

відбувалось у процес! ба-

су

1.~-2

своєто

судинної .системи

ІКрема, 1986 ро.ку об­ слг торг:в.1! передбача­ рази.

із

Формуваню~

нами,

Оп!вРQбітннuтво ио

сnРавляється

артерІального

тис­

енергетичними

кров

з

готу­

жИрових

де110

викидаються

вуr­

.'Іеводи і жири, необх!дRі ;:t.'l'·я вироблення енергії в клітинах ~і'язових тианин. О.:~нІ)Часно

·підвищується

аитивність

системи,

яка

за•безпечує здатн:сть иро· ві зсідатися. Такий ха­ рактеІJ реакцій забеЗП~"· чував· у той час збере­ ження виду, його захж~т. В умовах сучасного с'· спі.%ства спосіб ·жи-т:я людини з:УІ!нився. Психс· емоційні реаюtіІ вже не

супроводяться·

необХі:!·

ною фізичною антивністю, хоча у в ідпов\дь на стрес в організмІ .rсюдини від· буваються фактично та­

.

.

кі ж пер€творен.ня. JІІК і у її далеких предків. Але

винлав нову радянсь­ ініціативу, спря~овану

і\І!'А

ро;,ширення

союз!в на Азію, Африку 1 Латинськ•у А~fерн·ку. Ця JПропозиЦія вик.1и'hала ве­ линий Інтерес І зvстрім mиро.ку

підтримну

'.r!fЧ'НИХ,

дерЖ/ІВНИХ

ДЇЯЧ'В

1

громадськості в .'.rьох нраїнах світу.

Радянсь:кий

по.1!­

Союз

бага­

Lн­

Д\JІ підтвер,ди.1и важли­ зість ~Ііжнаро.:~ного спів­ роб:тнmпва збережен­ ні й зміцненнІ мИру І

v

стабільності в ·світ!

в

в

Азії,

цІлому,

на

ві принципів мирного

!с.нування. :лися

за

Вони

ЗаJсід.н:й

і

осно­

спів­

ВИСЛОВИ·

усунен.ня

напруженостІ

як

вогнищ

в

Південно­

Азії

шляхо~

М.Иj)НИХ ПОЛіТИЧНИХ вир!· mень, підтримали зусил­

КРаїн

П:в;~енно-Сх!д­

:НОЇ Азії,

сп·ря:vюванІі

перетв.срення

ІНУ в

район

цього

м!цнG>го

І с-та6!.1ьност!,

на

регіо­

миру

закликали

~ .1!квідац~ї vcix наяв­ иих з Інд·ійсьному оке~н! ІвІйськових і військово­

:морсьних баз. Підтримано ріш~ня

Аса:~-~блеУ ~е;хеннJІІ

Генеральної

щодо про­ конференц!У по

OO.I:J

ІІuійськ•ому океану в пер­

шій

ПОЛОВИНІ! м.

1983

року.

лковлєв,

оглядач ТАРС. сНОВА~

ЖИЗНЬ•

-

ВЬІ!Юда;

с,реда,

ваними.

І

ось

постуnово

пору­

усталена

рівно­

шується

вага nсихоемоu!йної зової ються

механізми,

торнІ nершу

си~теми,

ни. ще

ви­

в

розвиваються

нальні й

ній

функці:J­

структурні змі·

'Усе це посилюється Й ТИМ. ЩО З~!ЇНИВСЯ

характер

.1::<>-

харчування

дlіАИ, у неї з'явились д~­ як! шні.:t.1ИВІ звички, роз­ плачvватись за якJ 'l'еж

ДОВО~!-!ТЬСЯ ЗДОр.ОВ' ЯМ. Іншими

лася

словами,

ситуація,

успішної

скла­

коли

боротьби

для

з

сер­

цем-судинними

захворю­

Баннями

не;з;остат·

НЬО

включенням оди ото- двох розвантажувальних (фрук.

РІдеться ие про ті немІf­ нyttl хвилюваІІІня, без

центр.

·

разом

з

тових,

яких неможливе нормалі>·

ших

риснІ,

ках спеціальної програми досліджень розробляють

вже

ОДНИХ

.1JИШе

кефірних)

зуСИЛЬ

медицини. Потрібна се­ рйозна ломка nевних сте­ реотиnів поведІнки. Про шляхи такої ломки спе­ цІалісти говорили вже не

раз. Але шкідливі звич­ І'И живучІ. І тому знову й знову доводиться повер­

·

вікно>.

10,20

Грає.

·

S8служениА

РРФСР

Б.

3.ртист

Феоктистов

.1алайка).

·по

(68.·

•акІнчеині

11.00 Новини, 14.30 Новини: · 14.5{1 • По HireptY». ·

-

риканських

15.05

Виступ

люди огряднІ, надмІрною ваrою, Жf1·

з

вуть на 5-7 рокІв мен-

·го хору бачення

дитячо•

Центрального· теле­ І Всесоюsного ра·

·

дІо.

1.5.3!;

Діла

МОСКОВСЬКОГО

КОМСО•

16.05

Прем'єра

го

документально-

фі.1ьму

ного

ссПісня

пшенич­

редньо примикає Інша максимального ня

вживання

Радkнсь-1\ий пе.Азажннй живопис 20-30-х років.

16.20

16.50

До

60-річчя

утворення

Чечено-ІнгушськоУ АРСР і добровільного

200-річчя

входження

до

Чечено-Інr.ушетІї

складу

Росії.

Прем"вра

документального фіJІЬ:М) «Слово про Чєчено-Інгуше ..

..

тію•.

17.30

t(онцерт

маАстрів

мистецтв

'Іечено-інгушської

18.15 Подвиг. До . лінградеької

АРСР. 40-річчя Ста­

битви.

18А5 Сьогодні

19.00

у світі. Мультф\.1ьм •Колесо

СnравжнL~

туни•.

19.20 20.25

Камера

дивиться

МузичІІ'а

участю

В.

монтова, СРСР,

П'явко,

П.

Ковтуна, самблю

у світ.

прогрвма

за

д.

МА·

ПанІна,

·В.

Державиого ав· народного танцю

оркестру

росіАських

народних інструмtнтів ЦТ І ВР. ЛеніиградськоІ к8.nе­

ли

ім.

иого

М.

Г.1Іики.

ансамблю

Держав­

танnю

•1оруськоі ,рср. 21.00 П'Рограма •Час». 21.35 Прем'єра хуJІожнього

Бі·

И· лефІльм_у сТаемниqя ·Обер­ вальда» .(І ааІв). По закІв·

..

ІUПИІІІІ.а,

суббота.

мережа

гічних

диспансерів,

лень,

кабІнетів,

не6езпечнчй

ue той. який qн­

зат~;жн! негатиFІнj

Шоб

дуже

J'Ювати

уникнути

важлив9

здорову

ство­

психол"·

г!чнv обстаН<))~!'v на р"б"­ тІ І впома. РІвнІ. добРІ, без неUВ(')ЗНОСТІ ! !!РаТі В·

СУ·

ЛИ!!ІОСТІ

СТОСVНКИ

дОПС".!З·

часного ..1Ю,іства стало rа:ють уникати нонdJ.rсІк­ курІння. Норолі:есь:ке N· тІв І зв'яза:чих з ними вариство дікарів в Ан:-- ТЯЖ'ИИХ наслІ:Іі!<Ів дл.::r

.'!іУ

вивчила

три:валІсrь ~поuсв'я

життя курnів 1 некурх.Ів у двох групах П·О

д.,я

Ух

людинц

Учасник!u.

дуже

ва'R·

100 ти- .:тив.і mира nuихильн 1 с,.ь,

сяч -осіб однакового вІку вІцчvття, що ти nотріб•'н І PD.:tY заня'!'ь. Виявилос:,, Іншим. що середня триваліс1ь ЖИТТЯ KYPU!B На Кі.'ІЬКЗ років менша, нІж ненурц!в. Роз.:tіЛИ·ВШИ різницю

·

реннх за три.:tnять рсків сигарет, учені встанови-

. нн

років ли,

на

що

кІльністЬ · вику-

кожна.

о6ійu:і.Лася

Звичайно, вс! u! ~ОЕИ Не З'ЯВ!!ЯЮ'ТЬСЯ СаМі П:J собІ. Ух тре6а створювати: nозvмно, до6uозичлиао

будувати

взаємnн!дноси-

з .'!Ю:ІЬУ.•'{, правцльп, Фоnмvвати !'І'С.., сти:-rь

сиrарет~: свого життя.

курцям

Шо:~о меn~{­

у

l'S uинн. то і1 lioc",iJ· r,'Jя!!ати як

Jп'Jqщe

ро~­

нокардію та Інфаркт мі:'Іка.рzrа. В Японії було

nроведено · 14-річне .cnJ- нvваv.ня r<>1щево-судиннt<х стереження · над кІлькома з.ахворювань.

десятнами· _Т!f~Яч . с!мgй. Пuи цьому .. з ясувалос~.

у 3 свого боку, медиц~­ НІІ зсе акі'ив.нІше веnе

УСЬОГО

-

ЖИТТЯ

ЯК

СИ·

стема, ян норма. Це заnо­ руна по.'Ііпшення сам~ї якості життя лю;хини.

Друга умова з:~оров'я І :!ОВ'rОЛіТТЯ ПOMIPHiC'fh в їжІ: об:11еження спожи­ вання жирів пQходження і зменшення ге

тваринного вуглевод!~.

загальної

лорійності

раnіону,

регулювання

-

23.45

ка­

стр1· ваги

з

Сьоrо.ІІ,нІ

у

що не т1.1ьни сам! чод.О3l·

До

ЬО-річqя

ц!в.

Ще

яким

сучасн:а

пРямо вання

захворюsа:~~ь-!.

Музичний

.

фІльм

сСибІр-

сувенІр».

Актуальна

камера.

оО-річчя

утвореква

СРСР. Творчий звІт · майст­ мистецтв І художніх ко•

рів

Миколаївської

Транс.1яція

-

рерві ти!». фі.1ьм

з

об·

Палацу

•:Україна•.

В

пе·

«На добраніч, По закінченні

ді·

на

екрані

сОсіннє

УТ

теле·

поле»;

Но·

вини.

дРУГА ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦЕНТРАЛЬНОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ І ПЕРЕДАЧІ

НА КИfВ ТА ОБЛАСТЬ 10.05 Учням ПТУ. Загальна біо­ логія.

10.35,

І і

.40

5

ГеографІя.

клас.

План місцевостІ. Поезія О. Прокоф'єва. Істцрія, 4 кл. В крІпосно­ му селі. 13.05 Мистецтво епохи еллінІ!·

11.05 12.10

13~35 rележуриал 14.20 Юноеnопея

.

чи3няна•.

с:ЗвІздар». • Велика Віт·

Фільм

сБит­

2 -

ва за Москву». 15.10. Новини. 17.00 Екрви. с:тудеита-заочниІ{а.

АнгліАська

НІмецька

мова.

мова.

КиТв Веqірия

21.00 21.35

Програма

І

курс.

sypc.

І

ща. математика.

19.00 19.45 20.00

2

СРСР

s

лу.

•утбо-

І ліга. сНісТJ)у» с3ора». 2 тайм •

О.

23.10

нії,

Інститут

стрес. канський

..

огляд в

гіпертс­

Ішемічної

хвороGи

Проводяться

вально-оздоровчІ

Ба·гато

pa<t·

метою

виявлення

серця.

ліку~

за·хоzщ.

уваги

придаляєть.­

ся підготовці кадрів.

лікарськшс

'Усю цю роботу е&'• йозно підкр;плюють pis~ ні соціальні фактори. :Кращими стають житло­ во-побутові умови жит rl! людей. ЗдійснюЮться са• наторно-оздоровч!

'У громадсьне вводяться

ти.

На

захоми.

харчуван~я

відповіднІ

діє­

п1дприє:11ствах,

установах,

у

закладах

в

навчальних

велика

приділяється

увага

створен~~

здорових

у:нов

навчання. загальний

Поліпшуєтьr.::r гігієнічний Pd•

жим

працІ

навколишнього

са.

s

Боротьба за здоров'.ІІ людей стала найважливІ­ шою турботою всього на· шого

суспільства.

М. ФУРКАЛО, ирофесор, директор 'Ук­ раїнського науково-до­ слідного інституту

кар­

діології Імені М. Д. Стражес1ш. (РАТАУ).

карді-оло!';У

.Z!З

кард!ологічніі:й

Редактор

Є.

ФЕДЯИ.

ЖИТ .~OВO~EKCriJJYA ТАЦІ й НИХ КОНТОР, Б У ДИННОУПРАВЛ І НЬ, ЖИТЛОВDБУДІВЕ.ЛЬНИХ КООПЕРАТИВІВ ТА ОКРЕМИХ

АфІкогеиов.

Довідкова

ДОМОВЛАСНИКІВ МІСТА ТА РАйОНУ.

-

На. терJі!Орі( міста та. району

равління

.nроходять ·rазо-цроводи, від яких газ

подається ло -см:ищ, -промис­

лових підпрИємств, котелень, будинків міСІІевих · Рад, приємств, організацій та мих домомасників.

nід-

· окре­

Пам'ятайте, що .самозільні роз-

·

газового

господа рства.

, Навіть незначне пошкодження ізоляційного п'окриття газопрово-. дів при розкопках чи корінням насаджень може призвести до іх

корозії (переміщення електрич­ зарядів у металі тр~б і на-

. них

вколишньому

середовищі

теж

капки в зоні проходження газо- сприяє утворенню раковин і от­ вих

мереЖ

ВНаСЛідОК

ПОШКОД·

варів

в

стінках

труб

ізо.1 яції),

в

пошкодження

них випадків

баром і до витоку газу, створю­

(пожеж, · вибу~ів)

і?< нешас-

(отруєння, опіків,

удушення).

·

а

місцях

ження можуть призвести до а ва рій

ючи. отруйні, вибух.ові та

неза-

поже-

Не робіть самі та не. доnускай- жанебезпечні повітряні суміші.

те будь-яких розкопок для ремонту чи прокладання підзе~1них комунікаuій, . вс.танов,1ення oro-

При необхідності проведення будь-яких зеІ\мяних робіт у мі.с­ ті, за межами міста або в селі

раж,

погоджуйте

стовnів,

шурфувань, вби-

вання· .дер~в'янИх

за.11ізних

· ra

і

повідомляйте про

час :а місце іх проведення в уп­

nаль без дозволу міського відді.1у комуна.1ьного госnоДарства,

равJІІння газового господарства за адресою: м. Бровари, вул.

виконкомів'

сі ..'Іьських

Броварського

:__

Шевченка. .М! 4, або по телефону 5-04-41, 5-04-46, 04.

·

Р.ад

виробничого

та уп-

ГРОМ,АДЛН}f; БУДЬТЕ ОБЕРЕЖНІ І УВАЖНІ! БЕРЕЖІТЬ ГАЗО­ :РІ МЕРЕЖІ АРТЕРІІ ГАЗУ, АРТЕРІІ ВАШОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ І ТЕПЛА.

Броварське міжрайонне виробниче упрає.rсіння

сМааеп.­

газового

господс:рства.

·

служба.

редицІТ:

255"'?0. ВУЛ.

м.

ВРОВАРИ

КИТВСЬКА.

КИТВСЬІ(ОТ' ОБJ1АСТІ,

154.

-

Тu.фони·! ре.ІІактора 19-3-82: sастуnника редактора, вІдlІfJІУ:· nартійиоrо жкття 19-4-47; Іtі.!!!1еІІідаJІьвого секретарІ!, 'відділу . сільського rосnодаr)стиа 19-3-!8: кореспондента місцевого радіомовлення 19·3·03; вІддІJІів промисловостІ.· листів і MW>IIOi: ра6от.и ,... 111~·~7. ·· · - - - -

-

-

І

редовища. Ве:~еться непримиренна боротьба ШУМОМ На ПіДПрИЄМСТВ1Х 1 в місті.

!~ені анадемІка М. д. Стражеска Респvблі-

«Час».

Тмевистава.

·

Ви·

курс:.

місто моs. казка.

Чемпіонат

Jа».

нього

з

паро­

Новини. СрІоний дзвІночоJ. Музичний фільм сСnасн­ бі за нельотну погоду•. 17.25 •Гусеня»; -лялькова виста·

даст!.

ний

в!дді•

бригал

масових

населення

мовує таку реботу 'Укря.­ ' наук~во-досліJ·

.мепищпr3.

кардіол().

ДО УВАГИ КЕРІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ, ВІДОМСТВ, ОРГАНІЗАЦІй,

,

плавств.

.1ектІІвів

цьому наnрямі.

області

програма

з Унсьний

зв'язує прогресv· се"Ьцезо-судиннІLх

мІІ

!6.(}0 16.10 16.30

До

фактор,

O.:tltR

утворе.внв

СередкьоазІатського

18.30 19.31!

v

V

кардіолога.

швид.кої медично У допом :>ги. Втілюється в житт.!'І

тяж!'!і,х захворювань, нІж кард!о:тогічної служби. у у СІм ях, де немає кур- ресnуб.'!іп! очолює 1 спрq­

СРСР. сОрбіти дружби». Змагаються колективи Ра· дяиськоrо \Дунайського і

ський

настуП

ки ... як! багато nаляrь. ~ у нащій краУнІ створен.<J. й 1хн! дружини значг.'> 1 про;ховжvє в.:tосконалю­ част!ше стають .жертвами ватись струнка система

сучасної

УКРАІНСЬКОГО

Актуалhна камера. Музичний фільм сТут

1JІ~а

горО.!!ехоге

бИ'Чем

ін·

рам·

ється

тону~.

Природність 1 повtІJu!нність серцево-судиннч:х реаюІій значною мірою залежать від ф:зичної ак­ тивності. Вона повинна підтримуватись nротягом

му.

фор­

алкоrолю,

з

у

НайбІ:rьш

Ух.

яний не тільки nідриваЄ серце, а й . руйнує саму ОСобИСТіСТЬ . ПИТуШОГО.

вузів

розгорrа•

емоц!У.

-

і

ножній

клю;ає

обмежен-

НДІ

пrюблеми

'[)(')!''я. а не як єдинРй ~я.­ сІб йоГо nі:'!ТримаН"FІя. Та­ ний союз пбвчнен стати мІпною ~ОСН'>М'!О всІєї си­ стеми nроф!.:-rактики І 11-

вперше

поля•.

б€ЗПОСР-

Інституту

кол€гами

найважливіші

До . nр~.,еми.. ·пра зи ль-' :стрес харчування

'Учені

ють пІдтримУвати антив­ ність нервових процесІв 1

nР.І'"'~'·Й життєвий

ше, ніж худор,,явl. ного

допомаrа·

країн!, свідчать, що куuці в три-чотири рази частіше хворіють на сте-

культури

молу.

оск~льки

уки. Ч;tгадувати :rюдинІ про її відповідальність за своє з:tоров'я ...

оз­

ва.

Великого

не життя І як! навІть ко)­

страхових

на:!І~ного со­ юзя-и'!Іа в бамтьбі за ~д1-

18.00 Кінопроrра­

на

хвилин життя. ження, проведен! в наші!%

!,

татись до цієї теми

броївшись висновками на­

рідний дім•. Новини кІноекрана.

П'ЯТНИЦЯ, І ЖОВТНЯ .ПЕРША ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА .ЦЕНТРДЛЬНОГ.О ТЕЛЕБАЧЕННЯ 9.20 Фільм-концерт «Ось sнову

JIJ!'\в

тиж::tень. За дани..~и а·М<'·

коУ.пенса­

МОЖ.'!ИВОСТІ, В чергу серцем-<:у-

динної

кл ··пдw•І тЕми ~-==:::::с=-::ІСІСІІЕІІС==С!С==:~а~•

1 м'я­ номпаній,

діяльності, лама­ біО.'!ОГіЧН! ПРИСТО·

снажуються

11.00 12.15

орган Бр6з•І'~КОІ'С

вторНІ,іІ<,

звичайяо нереаліз·)-

ТЕЛЕБА4ЕННЯ

~митета Коммунистической пАртии "УкраинЬІ, . rсрод­ СК<>ГО и районного Советов народнЬІх LІ.епутатов· Кнев­ tхой оGласти. (На украинском язьrке). Редактор Е. ФЕД~й. Газета еьrхоLІ.ит с 17 апреля 1937 rода.

~

rотуваннЯ

10.00 10.35

ма.

І

ці

залишаються

ченнІ світі.

мирного

еробили заяву ІЦро непо­ ширення сфери д11 ц.их

===::::c=F•.========-111!=. ==

ПРUГРАМА

сп\вроб:тництва в усьому світ!. Він запрсшонував, Щоб ке•р:вн! органи НАТО іІ. Варшавського Дого.вору

'

ПОГОВОРИМО ПРО СЕРЦЕ ...

проміЖfJ!\ сува.1ьн!

корсJТний

часу?

за

життя

Індекс 61964. Друк високий. 06снг І дrуко­ ваний аркуш. Тираж.11.940 ипи.~ірііИkін. З"м. <•04, Броварська :tрукарня 1\ нїнсьf\Ого nf>лarнoro уnравління у справах внданництв. ІJOлirnaffifl І книжкової rоргівлІ. Адреса друкарні: 255020, м. Бровари КнївС'ьк'Jі об.аас1і, ну ..1. К.и!щ:ька, 154, Jелефон 19-4-37.

157 номер 1982 рік  

157 номер 1982 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you