Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ /(PAlН, ЄДНАйТЕСЯ!

ВСТАПОВdЕппаМЕДЛdІ ~~aA ПЕРЕТВОРЕННЯ НЕЧОРНОflЕМ'Я РРФСР"

~

.N!! 157 (4471) ВІВТОРОК

Президія Верхо'вної Ради СРСР .встановила медаль «3а neре­ творення Нечорнозем'я РРФСР». Ме~аллю Інагороджують.ся ро,біт­

ЖОВТНЯ

1977 2

Ціна

р.

ники, колгоспники і службовці

коп.

за уда,рну працю по виконанню

довгочасної програми розвитку сільського господарства Нечо,рно­ земної зо,ни РРФСР, щО працювали, як пра,вило, не менше трьох років у розташованих у цій зоні радгоспах, :колгоспах, ІНа під­

ГАЗЕТА

приєщтвах, в організаціях і установах, діяльність яких безпосе­

ВИХОДИТЬ З 17 КВІТНЯ 1937 РОКУ

редньо зв' язана з перетворенням Нечорнозем'я. Нагородження медаллю «3а перетворення

ОРГ АН БРОВАРСЬКОГU МІСЬКОГО КОМІТЕТ} КОМУНlСТИЧНor ПАРТП УКРАІНИ, МІСЬКОІ І РАПОННor РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ ,КИУВСЬКor ОБЛАСТІ

Нечорнозем'я

РРФСР» шровадить sід імені Президії Верховної Ра.ди СРСР Пре­ зидія Верховноі Ради РРФСР. (ТАРС).

ОСВоВВdЗAИoВlIOВIЛЕЙНIЙ ВАХТІ*-:!ДАРНИЙ ФІНІШ! ВИКОНАЛИ ПЛАН ДВОХ РОКІВ

ВАШОЇ КРАЇВИ Сьогодlli У Кремлі відкри­ лася

позачергова

сьома

се­

національної КПРС.

Робітникн

сія Верховної Радн СРСР. Здійснюючи єдину воJIЮ ра­

відповідь

дянського

во

народу,

приймуть нову нашої країни.

депутати

Констнтуцію

рік рік 60-річчя Великої Жовтневої соціалі­ стичної революції ввійде в історію як рік нової Кон­ ституції СРСР. Адже це Великий Жовтень забезпе­ чив иам ті права й обов'яз­

1977

ки,

гарантовані

Основним

Законом нашого

життя.

І

иниі знову й знову відчува­ ємо

гордість,

що

ми

є

гро­

мадянами ,Країни Рад, пере­ читуючн

початок

про

пол іти к н цеху

на турботу

У

партіі

людниу праці далн сло­

достроково заверlllНТИ зо­

бов'язання на честь

Жовтню>. рики

ювілею

В'язальниця

верхнього

фаб­

дитячого

трикотажу А. ЛИтвин вирі­ шила план двох років п'яти­ річки

виконати

рубіЖ!

«ДоповіДаю,

працюю

-

да»,

в

рахунок

заявнв,

на мітингу апаратник

що

ще

трудящих,

ве

жнття.

lУlи

також

кожного.

Права радянських здшснюватнмуться

ПОCJI'ідовніше,

коли

Саме тому обговореlШЯ про­ екту органічно поєднувалося

кампанією стало обговореивя иайважливішого документа

колективів. Саме тому виник

з

коикретними

документ

поживу

сті й райоНі палко підтрима­

основу

максимально широкий, віль­ ннй і по-справжньому діло­ вий розгляд проекту масами

дРузів.

представниками

ВСіХ верств нашого суспіль­ ства. Обговорення проекту - це справжиє свято соці­ алістичної демократії.

Леонід Ілліч Брежнєв на засіданні КонститУЦійної комісії 27 вересня відзна­ чив: «Вся партія, весь ра­ дянський народ брали участь в ОбговореНИі Основ­ ного Закону нашої держави.

І головним висиовком З усієї проведеної намн роботн у JUй галузі... є те, що ще раз иаша партія і наш народ продемонстрували

величез­

ну монолітну єдність, глибо­

рух

комунІ­

така

думка

трудящих

нашо­

го Міста і району. Ось що, напрнКJlад, сказав на мітин­ гу, старший майстер цеху

.N2 5

заводу торгового маши­

нобудування М. Денисов: «Нова Констнтуція - це ще ()дне

перекоиливе

чеиня торжества

свід­

левінськоІ

під

піднімають

закладають урожай

міцну

наступного

року.

роБОТі

використання

гають

дев'я­

дня

гії.

порошкової

Працшннки

господарства

за

спадає

гідну

ритм

змагання

зустріч

60-річчя

Прийняття нового

Основ­

допома­

щозміни

на

своєму

Т-74

Микола Васильович

Добре працюють вночі меха­ Григорій

Наналюжний

ІШЧ

сільського докладають

виконує

нізатори

металур­

усіх зусиль, що'б успіlllНО за­

техніки

високих показни­ по дві норми що­

тракторист ДЯЧИ1Шин.

Сії, на трудовому календарі котрих 1~78 рік, робітникн заводу

На цій

зайнято два

механізаторам

добиватися ків. Майже

тимісячного плану. Рівняють свій крок на правофлангових змагання В. hузнєцова, В. Гусєв а, Г. Мироненко, усіх 6О майстрів вогняної профе­

зміни.

постійно

строкове завершення

нОГо Закону нашої державн - велика історнчна подія

стнчного будівництва. Пра­ цюватн так, щоб могутніша­ ла рідна БаТьківщина­

грунт,

колектив рапОРтУвав про до­

тійних, демонструючн

ДУ КПРС, завдання

словом,

трактори Т-150Н і стільки ж тракторів Т-74. Чітка організа­ ція праці, високопродуктивне

Великого Жовтня.

успішно XXV з'їз­

Жовтневої

коткацької фабрики вже від­ крилн особнсті рахунки тре­ тього року П'ятирічКН, а весь

позиції ВИCJIОВИJIН Мільйони як комуністів, так і безпар­ стайне прагиеlШЯ виконатн рішеlШЯ

Великої

Оранку на зяб у господарстві

вІ не

одно­

продажу

проводять у дві

мунізму».

Свої ДУМКИ, почуття, про­

по

Більше трндцяти вироб­ ничниць ГОГОJllВСЬКОЇ стріч­

них завдань будівництва ко­

в ус­ голов­

зЯб,

но цю ініціативу російських

иеРll1ИТИ сільськогосподар­ ськнй рік. Повсюди, У кож­ ному виробннчому колекти-

ку за1нтересованість ПіШНОМУ розв'язанні

деда­

соціалістичної революції. Вдень і вночі не стихає гуркіт мото­ рів потужних тракторів. На­ віть за несприятливих погод­ них умов не припиняють робо­ ту механізатори. Вони виво­ зять добрива на поля, 'вносять

«Ювілейній вахті удар­ ний фініш!». У нашому мі­

трудящих,

СРСР.

натхнення

завдання

60,рі ччя

завдаlШЯМИ

патріотичний

ви­

епохи

державі землеробської продук­ ції, новими успіхами зустріти

нашого часу. Відповідно до рішень травневого (1977 р.) Пленуму ЦК КПРС по всій країні був забезпечений

новий

нашої

Нонетитуції

сповнені

конати

швидше

політичною

Важливою

«Боб­

схвалюють

лі краще працювати, рік у рік добиватися більших трудових здобутків в ім' я прекрасного сьогодення, на благо рідної Батьківщини. Нині їх зусилля спрямовані на те, щоб ЛlКнa.йlШвИДlШе заlКіН­ чити осінНі польові роботи, ви­

глиоо­

громадян

радгоспу

палко

проект

-

Вони

ко усвідомлюємо, що усПіхи краіни залежать від зусиль

кому­

і

нізму».

датний

гарантує

ництва соціалізму

рево­

Хлібороби рицький»

мир, свободу, права на чудо­

будів­

,основ­

НОРМ

УСВіДОМЛЮЄ-!

люційних завоювань,

типу,

захисту

3 ПЕРЕВИКОНАННЯМ

червні,

зростатиме ефективність ви­ робництва отже більше коштів держава зможе виді­ лити на соЦіальні потреби.

нового

економіст.

пластмас,

тересам

знаряддя

Л. БОГУШ,

вже

волюція, здійснена робіт­ никами і селянами під ке­ рівництвом Комуністичної

державу

10400 тони oвo'liв прн дворічному 9680 тонн, молока 10340 тонн - при 9310 планових і м'яса 540 тонн при плані 320 тонн.

член КПРС В. t:axнo.

ми глибоко

Продаж

і тварнини­

плані

листопа­

в

м'яса.

-

пуикти

внступаючн

заводу

тоин

180

цтва триває. Прагнемо до 60-річчя Велнкого Жовтня відправитн на державНі приймальні

достроково

мо, що кожний розділ проекту .Конституції служить ін­

не

бнJIН молока на 237 тонн більше, ніж перед­ бачали, м'яса на 245 тони. При плані 75 тонн продалн державі 101 тонну зерна. На 20 тони більше продали овочів, на 510 тонн

молока і на

до славного 60-річчя. Не­ давно вона взяла трнрічний

нової КОНСТИТУЦії: «Велика Жовтнева СОЦіалістична ре­

ним, повалила владу капіта­ лістів і поміщиків, розбила кайдани гноблення і створи­ ла Радянську державу­

двох рокІв десятої п'ятирічки по внроБНИЦТВУ та продажу державі продуктів твариниицтва 1 землеробства. Так, при плані 4112 тонн ВИ­ робяли зерна 6016 тонн. На 1 жовтня виро­

-

державі продуктів землеробства

-

проекту

партії на чолі з В. І. Лені­

ВтіJIЮЮЧН В життя накреслеlШЯ XXV з'їз­ ду КПРС, трудівники радгоспу «Плосків­ ський» внконали народногосподарський план

з гідними трудовими подарунками зустрічають відкриття сьомої позачергової сесії Верховної Ради СРСР правофлангові соціаліс­ тичного змагання фабрики верхнього дитячого трикотажу. Багато з них достроково завершило особисті дворічні плани підвищені соціалістичні зобов'язання на честь БО-річчя Великого Жовтня. Найкращий подарунок підготувала передова в'язальниця кава­ лер ордена Трудової Слави ІIl ступеня Антоніна Вікторівна Лит­ вин. Вона вже виконала особисте завдання трьох років десятої

п'ятирічки. На фото: А. В. ЛИТВИн.

Михайлович

та Михайло Лу­

Дяченко.

Тракторами

Т-150Н вони виконують майже по

півтори

норми

щозміни.

Вже піднято ріллю на ПЛОЩі 810 гектарів при завданні

1300

гектарів.

Своєю

високопродунтивною

працею ораЧі вносять вагомий вклад у дострокове виконання

комплексу осінніх польових ро­

біт.

Г. СЛУГОВИНА,

Фото А. Козака.

диспетчер.

иапередодНі знаменного юві­

лею, важлива віха у полі­ тнчному житті країни. Від­ значаючи її новими звершеи­ нями в праці, трудящІ Бро­ варщини, як і всі радянські люди, одностайно схвалюють внутрішню і зовнішню пол'­

тику КОМуністнчної партіі, її леиіиського Центрального КоМітету, ударною працею на робочих місцях голо­ сують за нову Констнтуцію СРСР.

ПОСИЛlОIOТЬ ТЕМПИ у радгоспі «Літнівський» наближают~ся до завершен­ ня осі осінні польові роботи. Вже скошено нукурудзу на силос і зелений корм, вико­ пано картоплю, зібрано кормові рах,

буряни корені

на

180

гекта­

яких перевезено

на нині збиранню пізньоУ го­ родини. На овочевих планта­

ра щоденно відправляє їх на державні приймаЛЬНі пункти

Ціях щодня працюють понад

по

чоловін.

320

овочівнинам

Радгоспним допомагають

збирати врожай робітнини й службовці київсьних під­ приєметв

та

організацій

.

Найбільш людно в ці дні на

полі

де

проводиться

третього

відділна, масове

ко­

до тваринницьних ферм і за­

пання

кагатовано.

зайнято 220 чоловік. Ово­ чівницька бригада І. Т. Хав-

Особлива

увага

придlл€-

столової

МОРІШИ.

Тут

50-55

тонн. А всього по

господарству

здано понад

морнви

900

вже

тонн.

Сумлінна праця овочівни­ ків дозволила радгоспу ус­ пішно виконувати план про­ дажу

овочів

державі.

уже здано понад

що майже на

2

4500

Іх

тонн,

тисячі тонн

більше, НіЖ торік. К. ДОНЧАК.


Ознаменуємо ПОЛітичне і трудове несення

нині

Верховної Ради СРСР дев'я­

під­

панує

серед

того

кування

славного

ювілею

країни 60-річчя Велико­ го Жовтня. На мітингах, зборах колектив під:приємства висловив одностайне

нашого

Вони

важливим

на,:(­

політич­

ним по.:\іЯl\1 ТРУДіВни,ки КОМ­ бінату твер.:\о вирішили про­ демонструвати

діла:\!и, лістичне

змагання

зустріч

60-річчя

яКі

виконали

рОЗК,рIIЛИ ваНІ1Я

Жовтня,

тиву.

сесії

Я'кИх

за

тисячі

вигото.вляє

вок

на

понад

цтва,

механізація

чих про.цесів

можли­

ганізова,на

невеличка

промислова артіль іме­ ні Радянської Нон сти­ туції, у якій працю­

вало

За

із Зна'ком я,оості,

CTaHoтrrь

що

нині

процентІв

нові

робітничі кадри. У колективі 400 пра­ цюючих, із них 40

верьовки.

минулі

десятиріччя

чотири

відбулися

величезні зміни. Тепер на місці КОЛИШНЬОЇ ар­ тілі, що містилась у невеличких майстер­ нях,

виросла

ПOlТужне

сучас·не

підприємство

стрічкот кац Ь І!{ а

фаБРИКІа. Стали дО ла­ ду нав і світлі й про­ старі приміще н н я ткацького. і оздо.блю­ вальноrо цехів, меха­ нічної майстерні, їдальні та допоміжних

технічних

переважно

мають

BiTY~

ви­

деся'ти.річок.

Більш як тів

пра­

процен­

90

середню ос­

А

Ті,

кот'рі

нє

ВИСОIКОПРОДУКТИВlне

технологічне ня,

Я1ке

обладнан­

дозволяє

ви­

пуС'кати продукцію на рівні кращих вітчизня­ них і зарубіжних стан­

дарті.в. часом

НаЙlближчим будемо

випуска­

ти не менш як 10 про­ центів продукції з

державним

Знаком

якості.

Тепер наша фа.брика ВИJробляє щорічно про­ дукції в РОЗІДрі6них ці­

нах на 6,5 мільйона карбованЦіВ і дає 1,5 мільйона прибут,ку. ДУlЩію

карбованців Свою провідправляємо

рух по підтримці

патріотичного

почи,ну

дарничанок.

Першою

працюваlfИ

три~цяти

на

верстатах

передова

Лю;цмила

на­

ткаля

Мележик.

Трохи пізніше пере­ йшла на таку зону Нат€рина Рогач, а ще через рік НадіЯ На­ ткаль уменко. Багато стало

деоятьох

ній

Мість семи за но.рмою, на чотирьох замість

школі

робітничої

молоді.

Ха'ра'ктерною

рисою

Н8JШОЇ сучасної молоді є в,еЛИlКИй потяг до знань. І наша Радян­ ська держава відкри­ ває їй широку доро­ гу,

даючи

ПР8JВО

на

безллат.ну освіту. Без від,риву від виробни­

цять

новіт­

на­

жують вчитись у вечір­

рицІ проведено реконструкцію,

вста,новлено

роЦі

розмаху

приишли на фабрику з восьмирічOR, продов­

цтва у теХНіку,мах і ву­

ма,

брав

ша

Ткалями

виробництва.

минулому

ши'роко'го

освіт'ою.

служб. За роки дев'я­ тої п'ятирічки на фаб­ велику зокре­

У

стала

пускники

За

тивно.сті

праці.вників з вищою і середньою спеціальною цюють

крутили

-

інженерно

вони ткали

і

час

чудові

ефек­

зах

навчається

ДВaJНЩЦ­

виробни,чників.

Двоє робітників фар­ буваль:нОІГО цеху Ва,силь Стасюк і Гри­ горій Приймак учатЬ<ся на

стаціонарі

Херсонському ті

леІ1КОЇ

у

iН~TI1TY­

проми.сло­

ВОСТі.

Обидва

ричні

стипенді,ати.

фаб­

-

Великі !\ОНСТИТУЦlИ­ ні права на вибір про­ феСії за власним ба­ жанням: і уподобан­ ням, на безплатну ос­ віТу відкри,вають усім широкі маЖЛИВОСТі до здійенення мрії, виявлення

творчої

ініціа­

працювати

на

верстатах

за­

двох. Це позитивно вплинуло на дальший розмах соЦіалісти'1НОГ()

ЗМіaJГання

і

зростання праЦі.

продуктивності

НОІВУ хвилю

трудо­

воІго і політичного. під­ викликали рі­ шення травневого Пле­ несення

нуму ЦН па'ртії, допо­ відь Генерального сек­ ретаря ЦН НiГLPC то­ вариша Л. І. Брежнєва

Саме на приrкладах

паганду

оеновних

проеlКТУ

нової

потужна техніка:

ше

і

вої НонетитуЦії СРСР, який обговорювати­

громадянських

працюваfl'ИМУТЬ

шої

Вітчизни

во.ни

\

року.

СТУДЕНТИ ОДНОГО СЕЛА Невпізнанно

змінилося

за роки радянсьrких п'я­ тирічок село Шевченкове. Ріст народного добробуту і ,КУЛЬТУІРИ вніс зміни не оамих

лю­

традищiЙlної

зо тисяч метрів іШСО­ КОЯlкісної ст,річки.

я

перейшла

на обслуговування п'я­ Тlкацьких

ходить

мою. І сьогодні, в день

з,амість

двох

верстатів за

нор­

ткаля

ку льтурних

Гоголівської

районної

ми

путат~в

трудящих.

для

ус­

закла\дах.

Р'аДЯlн.СЬ1{а роко

де­

на~ичками

пішного гооподаlPюва,ння і роботи в соціально­

стрічкотк а Ц ь кої фабрики, депутат

Ради

влада

відкрила

оволод'іння

ши­

двері

всіма

до

скарба­

наYlКИ дітям

ВlCіХ ра­

дянських людей. А при­ гадаймо розповіді своїх дідів. Хіба могли син чи

то,м,

ку

Вони, з'мушені

тяж~ою працювати

до

працею,

гі'рки.м

ночі,

від

щоб

по­ ран­

я:кось

о

о

НОВЕ ЖИТТЯ

о

хто

виЙшо.в з-за шкіЛЬНОЇ парти l3а остаНні 3-5 .РОКі'В. А Сl\Jішши їх, вихо-

ва'НIЦ'ів

ШевчеНJКіВСЬКD>Ї

середньої працює

CT~a.

в

школи,

вже

наращному

гос­

чан,

В.

В.

Не'рує школою спе­ з

вищо.ю

освdтою

К Д. Плеханова. Нрім неї, знання 608 учням відкри.вають ще 42 спе­ ціалісти

народної

освіти.

існування

ш:коли

З

часу

її

закінчило

ВіВТОРОК,

620 4

1977

М.

Г.

для

Жуков,

та 'багато

ВеличеЗНQ

у

НQlМпа­

ТИмошенко,

Рмюїд,

ін­

можливості

радянської

молоді

о,володіння

профе­

сією до душі. чимо.

І,

,ни ба­

шевченківські

юна­

ки і дівчата повні,стю ви­ ІКОРИСТОВУЮТЬ

освіту,

яке

Нонституція

право

на

гарантує

Нраїни

року

о

ЇІМ

Рад.

П. ЯРЧЕНКО.

ВИіІІУСІК-

жовтия

Рижа, Т.

Н. Бриль

є

суспі ль-

Серед них В. Мов­

нець,

На однdй з вулиць се­ ла Шевченкове у 196З році побудовано школу,

ЦіаЛіСТ

стор.

звав ЛИlШе імена тих,

ших.

лені.

2

В. Не;ціль~о, інститУТі ІІН­ женерів цивільної авіації - В. Макуха. Це я на­

прогодувати сі:м'ю.

яка .навесні потопає в .зе­

(.';

уні­

Григор,

комуністичного

селяlНИ­

заіклад?

обливаючись

Г.

чальний

звичайного

були

М. Глей,

-

верситеті

на м,р,іяти про вищий нав­

як і ЇХ батьки,

з дільниць ткацького цеху, де встановлені швидкодіючі верФОТО А. І(озака.

пеjДінституті­

ШЛ1ЯР,

подарстві у всіх ІІ\УТО'Чках ,нашої безмежної Батьні:ВЩИlIІИ, .від'даючи свої СИЛИ і еНе'ргію спільній справі побудові

ДОЧlка

На фОТО: загальний вигляд однієї стати-автомати.

навча­

Л.

і

ЗаМіСТЬ

стали

Особливо

іНСТІІІТуті

штанько,

змі'нив

дей.

людей,

ними

ЗІНЧЕНКО,

ди.чному

і більше входять машини

життя

не

О.

З яких баJ'ато хто або здобуває вищу у вузах Ниєва чи міст к,раїIНИ. В ме­

сапки в побут все біЛЬilIIе

але

в

випустимо

нОВИХ

ни~ів, здобув oc~iTY інШиХі

ю(J'ь<ся Л. Навшун, Н. Та­ рахан, В. Сабаль, полі­ т,еХJНічному В. Мdщен­ ко, Р. Ноза"lОК, В. Без­

тільки

понад

піД'вищення aJктивності.

тракторів,

1200

"'~~~~~(

СЬОГОДІНі

шукати

автомобілів.

Разом же на полях працює

завзяттям. менше

електроуста­

понад 1000 автомобілів. Лнше електрогоспо­ дарство радгоспу імені Щорса своєю енергоозброєністю дорівlПОЄ усьому району 19..:. ,

більшим

шляхів трудової

з

комбайнів,

6

23

діють тваРИІПІицькі комплекси на І!ІРОМИСЛО­ вій основі. Ннні лише в таких радгоспах, як «Великодимерський» , «Гоголівськнй» тракторів більш, ніж 40 років тому в усьому районі.

добробут і розквіт любимої Вirтчизни, усі наші ,виробниЧІНИКИ

план

ще

30

і тому зростає потреба в ЛЮIдЯХ освічених, які б володіли всіма нео,бхід­

прав,

тракторів,

двигуни,

ринницької продукції (молока, м'яса, яєць), овочів та картопJI.i. У трьох господарствах

додат­

но­

гектарах

104000

РІК. 19 радгоспів, племnтахозавод, виробниче об'єдиання птахофабрик, радгосп­ комбінат спеціалізуються на вироБИlщтві тва­

трудо­

проеlКТУ

на

1977

ково продукції на 140 тисяч Іка,рбованців. У знак одностайного схв'алення

80

44

новки на молотьбі,

всенародного

випустили

молотарок,

78

колектив нашої фа1бри­ ки підійшов як до ве­

вим подарунком. Деся­ тиміснчний план вико­ нали на сім дні'в рані­

Бро­

землі. Воии мають 64 свнноферми, 58 молоч­ иотоварннх, 20 вівчарських, 10 кінських, 10 мішаннх ферм, 65 пасік. На село црийшла

ського парла,менту в,есь

ГЇJДНИJМ

7" 40 РОВІВ

Колгоспи розкинулися

До віДIRРИТТЯ нинішньої сесії Радян­

з

..

бінату.

... ... ...

u

плани більш як зо ткаль. Серед них комуністки Ольга Іва­ ні,вна Лшrош і Ніна Антонівна Булавка, Ольга ІваНівна Стука­ ленLКО, комсаМОЛI!\И Га­ лина Волкова, Любов Хан.

С'вята

ЧУМА ЧЕНtКО,

варського ранону починає зводитися на ноги.

шої KP'i!-ЇНИ доцрокова ВИ.конали свої дворічні

метьоя на сьогоднішній сесії Верховно,ї Ради, наші працівrНИIКИ за­ певняють, що в ім'я дальшшо РОЗJ<:віту на­

ти

поклик ан-

М.

секретар парТбюро ком­

1937 PIK Колективне господарство

ро­

честь цієї знамен­ події в істо,рії на­

ликого

оз­

уеІІіха.ми

КОЛЕКТИВНІ І РАДЯНСЬКІ ГОСПОДАРСТВА

кіlВ десятої п',нтирічLКИ. На ної

новими

ХХV з'їзду НПРС.

Зокрема, ПОПУЛЯ1рністю серед

двох

РСР

у праці по виконанню рішень

Нонститу;ції.

завершила осо­

план

Союзу

наменують

положень

відкриття позачергової сьомої сесії ВерхоВ<ної Ради СРСР, допов:даю. що вже

жит­

Прийняття нової

НОНСТИТУіЦії

... ...........

бистий

виз:начною ПО;ЦіЄЮ в

трудівники піДПРИЄМСТІВа

цих та інших 40 кращих полі­

тичних бійців здійсню:аали роз'яснюваль<ну роботу і про­

про проект нової нон­ ституЦії, а потім все­ народне обговорення проекту Основного За­ кону. Усвідомивши ви,яв великої турботи р it::\IН ої НОМУlністичноІ партії про розширення

тиви. Кожний за сво­ їми здібност,ями зна­ оо

не

ті народу.

ві;ц

усіх виробіВ.

життя.

ня, шукає свої резерви

дЛЯ підвищення

пройдений

виросли

всього зо чоло­ Bd.R. На саморобних дерев'яних верстатах ;хустки

підпри­

450

ємств.

зачер::ової СЬОІМОЇ сесії Вер­ ХОВНОІ Ради СРСР, Яка ста­

вість виготовляти продукцію

СЬОГОДНІ-У НАС СВЯТО на адресу

сью ЛЮ\цИ, кодеRТИВ Rомбі­ нату всю свою увагу зосе­ реД'жуватиме на роботі по­

виробни­

дала

ПІЛНХ

У нашої стріЧКО1'ка­ цької фабрики велика історія. Свій початок бере вона з lвЗ6 ро­ ку. СпочаТ1КУ була ор­

~ ці дні, як і всі радян­

10

рОКіВ

пропо­

зицll І ДОlПовнення до істо­ ричного документу, трудів­ нижи водночас ВИСЛОвили свою гарячу підтримку про­ енту но,вої Нонституції.

меБЛіВ загото­

суму

ВоfаtИщь:кого

Ма1?~е.лова. Вносячи

про:мисло,вих

загальну

Н.

комуні­

Б. О. МалічеНlИа, О. Н. Го,р: боноса, В. Н. СавИЦЬRога Л. М. СИМQrГо.стицьиої. Г. С:

мільйонів карБОВ8JНців. Висока культура ,виробни­

Номуні­

кори­

ви.стули

Г.

CTI'B

робітників.

холодильних каме.р, для кухні, меблевих

нією з наймогутніших, еко­ номічно розвинутих країн світу, де простій людині­ трудівнику надані великі права для щасливого і віль­ ного

'відзначатиме

З невеличкої

аудиторії

ст~валися

на­

Протягом о.:\ноro року колек­

в житті радянських людей очевидні всьому людству. З колишньої відсталої Росії Союз Ра,дянсьних Соціалі­ стичних РеспуБЛіК став од­

за-

в

ступному році

тив

досягну­

60

робітнИlЧОЇ

підприєм­

яко.го

своє 50-річчя.

більше

Ра.:\ЯIIСЬКОЇ влади, за періо.:\ НІші ;rіЮЧОЇ Нонституції. Безперечно, ра.зЮчі змlни

колек­

Цими днями сесія

щоб

завою­

керівництвом

наше

нолектив

лісопилrки за ці роки вирос­ ло сучасне деревоо.бробне ПіДПРИЄМСТ,ВО, де трудиться

вони

ГРаІціозні

стичної партії

безпар­

го труд!ївнина нашого

прикладах

наро.:\у.

то П:,::(

нолек­

очолюють

працirвники.

конливих

тійні В. М. Найдан, Р. Н. Цахло. Рад'існо на серЦі у кожно­

гідну

сьомої

позачергової

'достроково

тиви,

соціа­

за

кон­

що деревооброб­ своему слову.

флангових змагання

конкретними

розгорну,вши

приємно

і.:\еологічні

Візьмемо ство,

донести до свідомості 'кожно­ го робітника змі'ст проекту Основного Закону. На пере­

деів'ятимі,сячний план юві­ лейного року. На чолі цієї самові.:цаної боротьби впев­ нено йдуть КО:\lуністи. На­ самперед треба назвати бригади членів КПРС В. Д. Онуфрієва, М. І. Васька з цеху холодильників, М. Н. Назмірчука з меблевого це­ ху. Не відстають від право­

вої Нонституції СРСР. Свою звичайно

життя,

статувати, ники BipНli

схвалення і підтриюку рі­ шенням травневого (1977 р.) Пленуму ЦН НПРС, допові­ ді на ньому голови Нонсти­ туційної комісії товариша Л. І. Б>режнєва, :проекту но­ активну підтримку цим

твеjДИТЬ ,нову Нонституцію СРСР, яна відкриє перед радянськими людьми світ­ лий шлях до мети НО:\lУ­ нізму. Вешr.ку роботу провели

скликання.

І сьОГОДНі. коли в столи­ ц'і нашої Батьківщини Москві, розпочав роботу найвищий Форум державної влади країни, який проголо­ сить НОВИЙ Основний Закон

вироБНИЧНИКіВ деревооброб­ ного комбінату, викликане всенародним обговоренням проекту нової Нонституції СРСР, підготовкою до свят­

здобутками

трудовими


УСІМ СЕРЦЕМ СХВАЛЮЄМО

'tMep

годжен!ше, ликої різниЦі

бовому ги

Проект нової КонстиТуції СРСР, винесений :на всена­ родне обговорення кілька місяців тому, дістав lIШlРOiRУ підтримку й схвалення 1 в коле.нтивl ра.дгоапУ-КОІМбіна­

ту «Калитянський» імені 50рl'lЧЯ СРСР. 110ГО обговорю­ вали в усіХ колективах цехІв і д'ільнИ>Ць, на засlда:нНl ро­ біТНИЧОГQ комітету проф­ апі ЛlШ , партійних зБQрах, на за,гаЛЬ1іQрадгос.пному

.в:несли

соціалісти ч н

бов'язання

по

радянський

народ,

бінат на

яскраво

відкриття

відображено

сесії

трудовими

новими

досЯ'гне1liНЯlМИ.

Я теж можу рапорту:вати Бать.кJВЩИ!Ні, ща зобов ' язан­ ня ювІлейного року услі'шна

13ідзначенню

60-Річчя Великої Жовтневої

ВИR(:fНУЮ. Давши слова від­ годувати 5 тисяч голі'в сви­ ней, уже здав на [Державний приймальний пункт 3699 голів . Да кінця року ще вАд·

соціалістичної революції.

Сьогодні в зореносній Москві відкривається поза­ чергова сьома сесія Верхов-

станови­

свиней

відгодованих

549

більше,

н!ж

зобов ' я­

зувався.

Високих

виробничих

па­

казників !досягли і мої това­ риші по роботі. Почав ви­ переджати

опе,ратор

мене

в

змагаН1іі

відгадівельнаго

ху Воло~имир Іванович нисен.ко, щого

який

це ­

Де­

добився

IRра­

живої

ваlГИ

приросту

тварин. Хороші, результати мають також Валентин Ва­ лентинович ЧУlRaJВОВ, НадіЯ

ІваНівна Хоменко та СЛід відзначити, що ро,ку став

весь

наш

працювати

інші. цього

колеRТИВ

краще,

зла-

тварин

по

живої

Відрадних сягнуто

і

в

окремих

КУЛЬТУРА

гру­

показників ціЛО1"V1У

госпу-комбінату. відгад1вельників ся

З1дати

невих свинини ,

ІІ

вже

по

За повідомлениям газетн «Стахановець», на першу ро­ КОВИНУ Радянської Констнтуції, у 1937 роЦі, у районі працю­ вало 24 колбуди, 22 бібліотеки,

до­ рад­

Коле.ктив зобов'язав­

державі

свят

ДОІ

тисяч здано

жовт­

39

ТОНН

Дот,римаємо

буде

винонане

підвищене

piQHe

зобов 'язан­

ня

продати

13200

рн, такі як у КалНТі, Літках, Рудні. 7000 робітників, служ­ бовців, спеціалістів промисло­

держ'аВі

Прийняття нової Консти­ туції СРСР додасть нам сві­

вості й сільського господар­ ства беруть активну участь у роБОТі аматорських творчих ко­ леитивів. 42 кіноустановки за­ безпечують одночасний пере­ гляд Фільмів 10.500 глядачів, 99 бібліотек о'бслуговують 73

жих сил У завоюванні нових висот у ТlВорчій праці.

ВЕt>ПЕКА,

лауреат Державної пре­ мії УРС!:', оператор рад­ госпу-комбінату «1\алн­ тянський» іМеНі 50-ріЧЧЯ СРСР.

тисячі читачів.

ОХОРОНА ЗДОРОВ' Я карбованців

3200 raлs.cх

внтрачалося

7 40 POB:l.B

НАРОДНА

ров'я

ОСВІТА

слухали

по

радіо

трудівни­

СРСР тов'ариша Л . І. Бреж­ нєва на черговому засіданні Rо:нституфйної :комІс:!ї в

Нре,мл'і. Проект нової Кон­ ституЦії СРСР ми сприйма­ ємо як і!еличннй гіМн црой­ деному :країною шляху, пре­ ,ираснOUVIУ

нашому

сьогоден­

ню і ще пренраснLшо,му май­ ,бутньому. Кожен з нас lНе­ аднорааово

лроект,

перечиту.вав

вносив

свої

зицИ, ДОlIIовнення. радісно,

що

прОіПО­

ОсоБЛИБО

в цьому

важли­

вому документі багато при­ діле:но УВaJГИ нам, сільсыJмM трудіВ'ни~ам.

'Мій шлях у самостійне ЖИIl'ТЯ починався з важкої праці на иоЛ'госпному полі. Ходив

за плугом,

сіЯ'н,

но­

сив. ТакНІМ IВiн бу:в У біль­ шості моїх 'ровесНИR'і'В. Тех­ іІі:ка докорінна змінила ха­ рактер праЦі сільськОІГО тру­ даря, збагаlтила П, !Внесла

новий, цlliавий зміст. Ви.рос­ ли духовно і ширшИ'м став

с'амі їх:ній

лющи, світо­

гляд. Свят:ковими вечорами ЛУ1іаmь пісні в селі. Тільии не

про

лю,

тяж'ку

а про

селянсьrку

ща,стя

праці

до­

на

бла'го БаТЬКіВЩИНИ, про Ко­ мун~стичну

партію ,

де народ до бутньото,

про

що

ве­

світлого

май­

рідний

:край,

про

передовиків

сують за

теплІ слова

вдячності

працю.

РОЗiR'вітає наше село з ноJЮfИМ роком. Заможніши­ ми стають люди. Майже в :кожній сІ,м'ї - телеВ'ізор, пральна

!Машина,

холоди,ль­

ник тощо . На Піклування партії і держави вони в1д­ пов1дать

на

ударною

ланах і

жують За

фермах,

ра.дrгоспні

трудову

працею

примно­

здобутки.

звитягу

пере­

ДОБИИИ С!ЛЬСЬRОГОDподар­ сько.го виробництва У'Достоє­

ні

урядових нагород.

ГРУJIИ

механізаТQра Василя Анто­ новича Дідина та даярки Пелагеї ТиrмофіїВНИ ПолЯlКО­ вої

прикрашають

ордени

~PYДOBO!ГO Червоного ПРCllIlо­ ра. Тваринники Василь Сер­ ,гlйович Жи!Гала та даярка Світлана Павлівна СоЙ!ма удостоєні ордена «Знак По­ ша1іИ» . Серед на,городжених - робітниця радгоспу Кате­ рина Гнатівна Бобошно, тех­ нік Марія Артемівна ГУРіН та інші .

І. ФЕДОРІВСЬКИИ,

виробни­

електрозварник.

цт,ва.

у

радгоспі

кий» здано приміщення

«Гоголівсь-

в експлуатац і ю на 336 голів

великої

рогатої худоби.

рівник

входить

сучасного :комплексу,

до

Ко­

складу

тваринницьиого що

створюється

в гасподарстві. Разом з ко­ рівниками NQ 2, що буде введений у дію у жовтні, і NQ 1, будівництво якого роз­ почато, ,він призначений для утримання корів 1 проведен­ ня масаЖів перед їх отелен­ ням . Поруч споруджеНQ при­ міщення родильного відді­

лення,

профілакторію

новонароджених

для

телят,

мо­

локоблоку, «їдальні» під по­ ліетиленовою плівкою гульний майданчик.

і

ви­

Корівник споруджували робітники Дарницького ре­ монтно-бу дівельного управ­

ління. Включившись у соціа­ лістичне змагання за гідну зустріч 60-річного ювілею Великого Жовтня, БУДівель­ ники

трудилися

високопро­

Дуктивна, планомірно асвою­ ючи капіталовкладення.

Усього виконано робіт иош­ ториснаю вартістю 200 ти­ сяч карбованців. Ударно дівництві

працювала цього

на

бу­

важливого

об'єкта бригада ЮрІя Семе­ новича Мойсака, яна внесла найбільший 13клад у ,вико­ намня

плану.

Н. КОРЯКІНА, секретар парторгaнlзацН.

ВіВТОРОК,

4

ЖОВТНІІ

о ------------------------------

1977

року

до революції,

допомогу

в райониій лікарні на

350

лі­

жок, днтячій на 160 ліжок, в 6 дільничних, 9 медамбула­ горіях, 22 фельдшерсько - аку­ шерськнх пунктах. На сторожі здоров'я стоЯть 308 лікарів і 675 середніх меднчних праців­

никІв. ПолікліНіка за рік об­ слуговує БЛИЗЬRО 330 тисяч від­ відувачів.

ДОШКІЛЬНЕ ВИХОВАННЯ За чотирн десятиліття зазиа­ па змін мережа доШКільних дн­ тячнх закладів району. Якщо

в перший рік після

У проекті нової Конституції Союзу РСР, який сь огодні розглядається на позачерговій сьомій сесії Верховної Ради СРСР дев 'ятого

скликання,

чітко

визначені права

й

обов' язки

прийняття

Конституції 1936 року У 14 дитячих садках і 56 днтячнх

громадянина

яслах

Країни Рад. Радісно, що Основним Законом нашого життя гаран-

внховувалось

6200

ді­

тей, то нІШі лнше в місті функ­

тується право на житло. Трудівники ордена Жовтневої Революції радгоспу >КПлосківський» сповна користуються цим великим надбанням народу. Від трьох хат, які залишилися в селі після мину-

ціонує 24 дошкілышх устано­ ви із загальним контишеитом вихованців 5000 м а люк і в.

лої війни, нині тут виросли сотні добротних будинків. Радгосп допомагає робітникам будувати для себе оселі і водночас за державні кошти зводить світлі житлові приміщення.

Ще 25 дитсадків працює у се­ лах району. Усі вони забезпе­ чеиі найновішим обладнанням, в усіх створено умови для від­ починку і внхования дошюль-

На цьому знімку ви бачите нещодавно зданий в експлуатацію двоповерховий будинок, в якому 16 сімей працівників господарства

............................. ............ ..................... справили новосілля.

нят.

~

~

ЗМІСТОВНИЙ ВІДПОЧИНОR У праекті нової Конститу­ Ції СРОР значне місце від­ <водиться ,мадянам

гарантуванню гро­ країни права на

'відпочинок.

Цьому

важли,во­

за.соби для органІзації

будівництві піонеРСЬJЮГО та­

бору

тя 41. Вона закріплює Іреальні надбання ро'звинуто­

трьох

го

сО'Ціалі,СТИЧНQlГО

ства ,

ва'гах

товариші ПУСКОВОІМУ

немало об'єкту

~іддали року, а

на прикладі

нашого

все

;комітет

першої че,рги табору в екс­ плуатаЦію у ,визначений

ПРОфООіЛКОВИЙ приділяє

пере­

значну

у,ва;гу вирі­

тримає в полі

зору орга­

:культурного

ДО'ЗВіЛ­

ля трудящих. У ПОТО'!НОМУ РОЦі органіlзовано 40 тури­ стських ,поїздо]{ по РаДЯ1І­

вихідного дня.

40

чо­

ловік здLйснило мандрівки до колис~и трьох революцій

міста-герая

Ленінграда,

порошковиків

36

'відвідало

Брест і Лl>вів, блнзько

40 -

побувало в мальо,вничих Карпатах. Здійснено ма:ндрів­

ну за маршрутом Ки.їв-На­ нів- Ниїв. У вихідні дні го­ ловною голубою арт@рією

УнраїНИ подорожувало праЦівнин!в

200

підприа'VIст:ва.

Ціна,вою була поїз~ка і в донорів членtВ' первинної

організації Товариства воного Хреста.

Чер­

Нещода;вно столицю нашої Батьrківщини місто-герой MOC~BY ві\двідало 30 трудІв­ никі,в. Профспілковий комі­

тет за:воду 'вирішив

о

знайти

можливе

для

введення

стро>1\.

Звичайнwм, рядовим

шенню проблеми ві,льного ча­

рути

протягом

До речі, ці

переко­

я,ко'го

нізаціЮ

МІСЯЦіВ.

можна

незаперечних

;колекти.ву.

су,

«Журавка»

значить, нашим дітям бага­ то вільного часу, зробиВ'ши

у

на'І'ИіСЯ

суспіль­

цієї

поїздки повністю за рахунон за;вкому . Цього вони удосто­ їли;ся за ударну працю на

му питанню присвячена стат­

ському Союзу. Особливо по­ пулярні У металургів марш­

ВВЕДЕНО В ДІЮ ЗА ПЛАНОМ

рік здо­

Населения міста і району нн­

Пишаютьоя Оідносельці ве­

теранами ІІІраці хліборо­ бами Петром Іва:новичем Кондрате'НКОМ, Дмитром Сте­ пановичем Косола!Пом, Васи­ лем Антоновичем ДідикОІМ, тв's:ринниками ОЛЬГОЮ Олек­ сандрівНою Софін , Василем Се,ргійовичеІМ Жигалою, са­ дівнином Василем Павлови­ чем Ан.друхом, теплични­ цею МаРіЄЮ Іванівною Олек­ сієнко та іншИ-ми. Ім адре­

в районі

ні одержує медичну

ВІДПОВІДАЄМО САМОВІДДАНОЮ ПРАЦЕЮ ки радгоспу «Заворицький» 'ВИСТYJП Голови l{онстиrrуцІй­ ної номіlСії, Генерального секретаря ЦК НПРС, Голо­ ви ПрезщцП Верховної Ради

на

охорону

ItІеДDyНRТів.

Мережа народноосвІтніх закладів зазнала докорІнннх ЗМін. Вона спрямована, як зазначено у проектІ нової Конституції, на здобуття усією молоддю загальної середньої освітн. У 41 шко­ лі міста 1 району освіту здобуває 22.000 юнаків 1 дівчат. З икми працює 1.200 педагогів. Лише в цьому році прийняли поиад 2.300 юних броварчан двІ нових ШRолн міста.

задоволенням

на

1330000 карбоваІЩіВ у 1937 році. Діяло 5 лікарень на 175 ліжок, 5 спецамбулаторій, 12 лікарськнх аМбулаторій, 14

у 1937 році на потреби народноі освіти було внтрачеио 3.700.000 карбованців. У 37 дешшх 1 5 вечірніх ШRолах нав­ чалося 15.000 y'lНiв. 3 ними працювало 562 учителі.

з 'великим

зву­

нує 44 клубних заклади, серед якнх справжні палаци культу­

і

тонн м'яса.

А.

2

НІШі У міСТі та районі функціо­

раніше.

НеОДМіННО

самодіяльних гуртків,

кових кіно, 4 Кінопересувки. З того часу минуло 40 poRiв.

понад

1О тисяч тонн. ()тже, даного слова

РОВІВ

ва­

пах.

вагою

Середньодобовий

чизною новІ гори:зонти її дальшого розвитку, розквіту ма1"ерііально,го і духовното .

ти

зо­

живою

тонн.

206

тиме 650 граМіВ, ЩQ значно більше плановОІГО. Отже, за р!к відправлю на м'ясоком­

Нсі ми готувалися зустрі­

про­

1

при>ріст живої ваги

весь

загаЛЬ1іОЮ

свиней

1850

я всІм серцем сХіВалюю цей іСторичний документ, що відкриває перед рІщною Віт­

життя

позиц:П і ДOlIlовнеиня дОІ Ос­ новного ЗaJИону , брали під­ вищен'і

тив ,

переваги соціалістичного ла­ ду над капітал!.стичним.

мітин­

ианк.ретні

годую і здaJМ

В Основному За.нОНі нашого

гу. Наші трудівники висло­ вили таді багаТQ цінних дУ­ МQК,

ної РаіДИ СРСР, я.ка прийме нову Конституцію Країни Ра.д. Як і весь наш колек­

прирості

40

у

немає ве­ середньодо­

в

щем

стали

приємства

для

нашого

пої'Зщ.ки

яrви­ піщ­

передо­

вих робітник!JВ - чле~ів профс!Пілки за кордон. Цьо­ го po~y за рубежем побува­ ло 45 майстрів «вогненно,ї» професії. 3 життям першої На німецькій землі СОЩіаЛі­ 'стичної де.ржави ознaJiоми'В­ ся ветеран Великої Вітчиз­ НЯlної війни слюсар цеху

.NQ 5 Лапуиа,

Іван

КОСТЯНТЮЮВИІЧ

ЯоКИЙ брав участь у

виз'воленні її від фашист­ ської нечисті. Слюсар цеху NQ 1 Володимир Володими­ рович Полі,каров Ї'ЗДИВ у Че хословаччину, а ста,рший пе­ чови'Й цьото ж цеху Віктор Васильови,ч Кузнєцав побу­ ва'в у ТуреччинІ. Чимало заводчан поєдну­ вали культурний, з'містовний від!ПочинOIR

З

лі:куваюlЯ'М чи

змЩнеRrшм здоро>в ' я. Майже 1оо ЧОЛQвік ско,ристалося послугами бущинків відпо­ чинку і П1JJнсіонат1В . Більше 80 працівників про'вело своІ

НОВЕ ЖИТТЯ

відпустки в ,санаторіях. Пе і за'вс кладом ветеран війни Марія Павлівна

БанДура,

1

граве,р цеху, теж учасник Ве ­ ликої В'і,т,чизняної, ЯкLв Ми­ колайович ФИСУ"1, і фрезе­ рувальник Олександр Юліа­ нович СеlГЛIOrК і БМ"а'l'О ін­ ших.

Ус,пішноlМУ виріше н н ю проблемИІ .вільногО' часу

сприяє

будівництво

об'єктів

СОЦіально-культу,рного

при­

зна;чення. Крім вищезгадано­ го піонертабору, ми ЦЬО['О року 'ввели в дію дитячий комбінат на 280 місць. Про­ ведено реконструкіЦЇЮ і капі­ тальний ремонт гу.ртожит:ку NQ 1, поточний ремонт­

ГУРТОЖИТJ{У NQ 2. ОстанНіЙ, до речі, розширено на 90 міоць за рахуноо> Бідселення

сімей у 171-квартирний бу­ динак Отже, для велИJКОЇ групи ПОРОШIRовиків полІп­ шено

житлові

нізацію

Заводський спішш і в

умови

комітет

проведенні

слорти:вних

«Естафета

що складалася ході

30.0

проф­

Значною подією в

громадському житті

У

орга­

бере активну участь

3;МalГань. була

і

.цоввілля.

заводу

поколінь»,

з

13

спарта:кіади ПОРОШJ{ОВИКіВ

етапів . понад стало

ЗНClIЧ.J{іВЦЯ'МИ нового :комплек­

су

гпо . В.

БОНДАРЕНКО,

застуIIННR голови завко­

му профспілии, керів­ НИR корпункту «Нового життя».

3

стор.

о


НАШ

у

КОМЕНТАР накладе тоо на

ЦЕНТРІ

Добру шраву роблять праці'ВНики будинку RУЛЬТУ­ ри завод'у «Торгмаш». Тут функціонують дит,ячі ХО,ро­

Найбільш аRТуальні між­ народні проблеми, націлені зміЦнення

рядки

і

процесу

:ВИЙ,

ядер­

ної сві'тової війни, поставле­

ні у вистУПі чле,на Політбю­ ро

ЦК

Itпрс,

міністра

за­

ГромиlW на пленарному засі­

ної

ХХХІІ

сесії

Асамблеї

Генераль­

ООН

У

прищеіПЛЮЮТЬ

Нью­

красного,

йорку, де тепер відбуваєть­ ся з,агальнополітична диску­

сія

і

представники

держав точки ливих

міжнародних

питань.

Держави члени (ІОН, підкреслив А. А. Громико, при всій різноманітності їх позицій ні

і

поглядів

нарощувати

поглибленню

поклика­

зусилля

і

по

зміЦненню

розрядки.

З

свого

Союз

боку

намітив

дені

в

двох

Радянський головю

рями боротьбИ ня цих цілей.

На ЗНі'МКу внизу

свої

зору з найбільш важ­

у СВІТІ

Проект нової Конституції Союзу РСР передбачає все­ сторонній гармонійний роз­

ДИТЯЧИХ

Основи ЙОГО закладаються в

виток

13АХОDЛЕПЬ

за досягнен­ Вони викла­ по­

ральної Асамблеї. Перший з

-

рішучі

ініціативи

напрямі

стримування

ненню дити

ситуацій

такого

в

ного;

завершенню

всіх

од­

якнайшвидшо­

країн

правності

відносинах;

сприяти

розвит­

взаємовигідних

мічних

відносин;

еконо­

сприяти

зміцненню почуття дружБИ і взаємного довір'я між усі­ ма

народами;

поважання

заохочувати

прав

людини

основних свобод і Другий

т.

документ

та

д.

-

про­

ект ~Резолюції про відвер­ нення небезпеки ядерної війНИ» виходить З необ­ хідності

продовжити

зусил­

ля в цьому надзвичайно важливому напрямі. йдеть­ ся

про

ли

б

заходи,

які

небезпЕЖУ

зменши­

ВИНИКIНення

де б то не було ядерної вій­ ни, а в усунули

кінцевому п:дсумку б таку небезпеку.

Цьому відповідало б невід­ кладне здійснення заходів по обмеженню гонки озб­ роєнь. Зокрема, передбачає­ ться

досягнення

домовлено­

стей про виведення кораб­ лів носіїв ядерної зброї з окремих акваторій Світо­ вого океану та інші можли­ ві заходи по обмеженню гон­ ки

ядерних

озброєнь,

ство­

рення зон, вільних від ядер­ ноі зброї. Учасники перего­

ворів про обмеження страте­ гічних ядерних озброєнь за­ кликають

говори

привести

до

пере­

якнайшвидшого

завершення,

витися

ці

а

також

про

домо­

відмову

на

взаємній основі від створен­ ня нових, ще більш руйнів­

них систем такої зброї. Нові радянські ініціативи стоять

в

центрі уваги на се­

сії Генеральної Асамблеї. З великим інтересом їх зу­ стріла

світова

громадсь­

кість. Це й зрозуміло. Адже прийняття позицій

радянських

сприяло

му

серйозному

ню

міжнародного

І.

б

про­

дальшо­

0здоровленклімату.

ЛАПИЦЬКИИ, оглядач ТАРС.

моделі

СТрYJНТорами

й

нахи­

її підго­

товчої лруши. З дітьми пра­ цюють 65 педаго,гі~ з музи­ ЧНОЮ ос,вітою. ВОrНи ~'Чать не тільки гри на фортenіан.о, народних,

духових,

та смичкових а

в

першу

струнних

інст'рументах,

чергу

частина

дітей

від.відувати

вечІрню муви~ну школу. На фото в,ншзу зліва юний баlЯніст МИ'Кола Нестеренм, вихованець педагота Л. І. Балаба,нова. На стаНЩії юних

діє

тех:ні'l{l,а

тут ПРaJЦюють

31 l'pyna:

,і а<віа-, і а.втомо\делісти, і радіолюбителі, і майстри

технічної сіль

творчості.

стінаються

ЗвідУ­

сюди

ХЛОіП­

чини й дітатка - більше 450 їх знайшли собі CIlраву до \душі ,Б класах і майстер­ нях станції. І йде захопле­ ний процес творення, облич­ чЯ

вИ,ражають

зосередже­

ність, інте,рес до роботи, як в оцих двох, що на зніJlffiУ вго'рі.

М.

виховують

КУЛИКІВСЬКИИ.

дитячо­ шк ОЛ1f

нм

,

ство­

ЛіТaJКі'В,

чи

ра­

проте потяг до улюбленої

кон­

відомими

артистами,

інтерес,

справи

курс. Історі" КПРС. «11 з'їзд РСДРП. Перша програма партії. Виникнення партії більшовикІв. Розгортання боротьби проти менш,?викlв за зміциення партії. НаЗРlвання та початок революції. Т~кт,!чна лінІя більшовицької

і

міжнародних

умо­

них !Не стане видатними

народів, ліквідації расист­ ських режимів, залишків на­ ціонального гніту і нерівно­

кові

МУЗИЧіНу

спортивну

визволення

колоніальних

таких

виділено

си­

справи один

сприяти

всі

юнацьку

прово­

невтручання

п.роя,ву

СТ,рують

кОН­

нових

,ДЛІЯ

нау,ки, юних

малюків ходить д(}

ТОТО,

можливість

нет, авт.оlМобілів, вчаться с.пі'Ву й ТРіН на різних інстру­ мента,х. Нехай більшість з

відвер­

роду;

політику

у внутрішні му

і

виникнення

туацій

qpоварчан створені

нагро­

врегулюванню

фЛіRТНИХ

<cтeцT~a, творчості, саМОДlяльносТі. Для

УЧНі трудя'ться

якнайшвидшому

мирному

ТОДі

до ми­

танцювальний aJlСаІМбль за­ ВДДСЬІКОІГО будинку культури. 570 уЧНі'В відвідують місь­ :ку 'музичну школу, ще 85

НріМ має

Н, П.

ренням шкільної обсервато­ рії й ВИJрощують квіти в шкільних оранжереях, май­

мадження озброєнь і здійс­ нення заходів роззброєння; сприяти

саме

формується інтерес

закликає:

виявити

~iцi,

людини.

справа­

валь, Т. П. Нача'н Качан.

станЦію юних техніків, буди· но,," niонерів та школярів.

проект «Декларації поглиблення і зміцнен­ розрядки міжнародної

напруженості»

пре­

ома'ки,

любов і розуміння музики. ВИСОКОЮ ефеКТИВНіСТЮ вІд­ значаються уроки Т. В. По­ горж,елЬІСЬ'!{{)ї, Н. М. Шот­ ровської, М. В. ЛИ130губа, В. Я. Р,ябинчика, О. М. Ко­

лів. ДесЯ11КИ гуртків, студій, ансамблів, секЦій діють при школах, будинках культури. У окремі СaJМостіЙНі за,клади

даних як важливі і терміно­ ві на розгляд сесії Гене­ них про ня

радянської

дитячому

ви

нап­

документах,

почуття

,виховують

:дають своєрідні уро'ки етики.

різних

викладають

драма­

ком до 16 років. ДОСВіДЧe.Rі керівники, ТСІіКIЇ як В. В. о,глобля, Ю. Д. Сав,чеН1{О,

кордонних справ СРСР А. А. данні

ТaJlщюваль:ний,

тичний кол.ективи, музична студія, аНСaJМ,бль бандури­ СТіВ, духовий о'ркестр, Ш!{,()­ ла бального танцю. Іх ,від­ віlдУЮТЬ понад 250 дітей ві­

роз­

відвернення

:зідби­ юного

характеру.

УВАГИ на

позитивний формування

ВІВТОРОК, 4 ВЕРЕСНЯ ПРОГРАМА ЦТ

партН».

9.00 Новини. 9 О . 1 К. т. Концерт дитячих художніх

19.00 К. т. Концерт

9.55

20.15 К. 20.30 К.

колективІв. К. т. Відкриття позачергової сьо-

мої сесії Верховної Ради СРСР дев'ятого скликання по розгляду

проекту

З акону)

КонституцІї

Союзу

ціалістичних

ція

з

Палацу.

(Основного

Радянських

Республік.

Великого

Со-

Трансля-

справи». Вірші радянських поетів.

18.00 Новини. 18.30 К. т. «Веселі НОТКИ». 18.45 На позачерговій сьомій сесії Верховної Ради СРСР. 20.00 К. Т. «Пісні і танці народів

СРСР..

21.00 Програма «Час'. На позачерговій сьомій сесії Верховної Ради СРСР. По закінченнІ - к. Т. концсрт радянської пісні. ПРОГРАМА УТ 9.,55 К. т. Відкриття позачергової сьо.. ... В С МОІ сеСIІ

ерховної

Ради СР Р

дев'ятого скликання по розгляду

проекту КонституцІї (Основного Закону) Союзу Радянських Со-

ціалістичних Республік. Трансляція з Великого Кремлівського

Палацу. (М.).

16.25 К. т. «Квітуче дерево дружби».

Літературна передача. 17.00 «Рубежі 10-ї п'ятирічки.. Пів. нічно-Рогачицька зрошувальна

система. т. Інформаційна

17.30 К.

програма

«Вісті». країні.. 18.45 На позачерговій сьомій сесії Верховної Ради СРСР. (М.). 18.00 Юнопрограма «По рідній

20.00 К. т. Концерт заслуженого самодіяльного ансамблю танцю УРСР «Ятрань» . 1 відділення. 20.50 «На добраніч, діти!.. 21.00 Програма .Час». На позачерговій сьомій сесії Верховноі Ради СРСР. (М.). По закінченні к. т. Концерт заслуженого самодіяльного ансамблю танцю УРСР «Ятрань». 2 відділення. Новини. ПРОГРАМА

9.55 К.

НА

лівського

Палацу.

16.30 В партійних щини.

(М.).

організаціях

Київ-

17.00 Фільм-концерт «Хор народниіі». 18.00 Екран студента - заочника.

російКонкурс

т. Докумеитальний фІльм Мб'

«олодь

иа

удовах

(М.). 21.00 Програма «Час». в

Ій

сьом

ІІІ

І

сес ї

В

краІНИ',

На позачергоерховної

СРСР (М.). СЕРЕДА, 5 ВЕРЕСНЯ 9.00 9. 10 9.30 14 .3О 15.30

Ради

10.40

К. т.

7

нітнlсть

Союзу».

кл.

Географія.

рельєфу

«Рlзнома-

Радянського

(М.).

12.10 Студентам - заочникам. Політич-

на економІя. «КапІтал і прибуткова вартість. Основний екон 0-

міч ний закон капіталізму» К .

20.00 К. т. «Наша біографія. Рік 1973-Й». 21.00 Програма «Час •. На позачерговій сьомій сесії Верховної Ради

СРСР.

22.00 К. т. Міжнародний матч з футболу: зБІрна ГоллаНДI"I' _ збірна СРСР. В перерві тираж «Спортлото». По закінченні -

новини. ПРОГРАМА УТ

19 оо 19'30 20'15 20'30 22'00 .

б'

бота

та ~нерГlЯ.

к' т.

JЧ рня казка. (М.). ро балет •. (~.). ві', T~ Худож'!ій телефІЛЬМ «Дор я . 1 сеРІЯ. (М.). ЧЕТВЕР, б ВЕРЕСНЯ ПРОГРАМА ЦТ

к' т.

«

9.30 К. т. «Книга В твоєму житті». 10.15 Х~ДОЖНIЙ фільм - для дІтей «Старожил •. 11.25 К. т. Концерт. 14.30 На позачерговій СЬОМI'й

В

Звітують трудящі Сумської області.

12.30 «НаодинцІ з

сесІї

ерховної Ради СРСР. 15.30~. т. Спортивна програма

ДІтей. 16.15 К. т. Поезія В. Луговського

l(iнонариси «Зобов'язання», «Ан- :~.45 К. т . • Візерунки».

гарські лісоруби», -Прийшов иовачок». 11.00 К. т. Новини. 11.15~. т. «ПІд прапором Жовтня..

Закон

~ е~еЖ:1:tнуя ене:гії.». it . І зични КІОск». (М.). К оез ':;. і Е . Багрицькиll. (М.).

.15 18 О .0 18.30 18.45 20 .00

На позачерговій сьоi.tіЙ Верховної Ради СРСР.

сесії

14.30 На

16 .05 Юнопрограма «По країні рІднІй». 17.15 «Сільськогосподарський тиЖ'

день.. Телеогля~ 17.30 К. т. Інформаційна

«Вісті».

22.00

кументальний фІльм «Честь рlдного мІста». Концерт украінської пісні. «На добраніч, дІти!». Програма «Час». На позачерговіll сьомііі сесlУ Верховної Ради СРСР. (М.). К. т. Заключний концерт лауреатів І Всесоюзного фестивалю СВмодlяльної

художньої

творчості

ПРОГРАМА УТ 10.00 К. т. Музичний фільм .Спlває _ Дмитро Гнатюк •. 11.00 К. т. Новини. 11.15 Художніll телефільм для дlтеll позачерговій сьомій сесії Верховної Ради СРСР. (М.). 15.30 Для дітей. Концерт. 16.15 Для вас, вчителі. «Науково-технічний прогрес і вивчення фізики в школі». 16.45 7 жовтня - 28-а річниця з дня

ляції з Палацу культури «Укра-

«Невідкриті ОСТРОВИ».

14.30 На

трудящих Української РСР. 1 відділення. ВІдеозапис по траисїна». По закінченні

СРСР. 1(. т. Концерт маЙСТРI'в мистецтв

і артистично\' молоді в Кремлівському ПалацІ з'їздів. ПО звкін'1еннl - новини. -

програма

18.00 Для дітей. «Сонячне коло.. 18.45 На позачерговій сьоміll сесІї Верховної Ради СРСР. (М.). 20.00 К. т. Вперше на екрані УТ до20.25 20.45 21.00

22.00

новини.

проголошення

Німецької

Демо-

кратичної Республіки. Виступ Генерального консула НДР у Києві

Р. Рошера. К. т. Документальниll

фІльм

«Визнання».

(НДР).

фІльм

Верховної

Ради

-

«Я

Радянського

позачер_говій

гро­

Союзу»

сьомій

СРСР

сесП

(М)

20.00 Кінопрограма «Наша 'Бать~івщи­ на СРСР •• 20.45 «На добраНіч, діти!». 21.00 Програма «Час'" На позачерго­ вІй

сьомІй сесlі

СРСР.

(М.).

Верховноі

Ради

~. т. Заключний концерт лауреа­

22.00

тІв І Всесоюзного фестивалю са­ модіяльноі художньоі творчостІ Української РСР. 2

т\>удящих

Вlі!дlлення. ВІдеозапис по транс­ :,!яції з Палацу культури «Укра­ Іна..

9.10

По

закінченні

новини.

-

ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ і 11.10 К. т. «Твій учитель мистецтво. Ленінськиll плаи мо­ нументальної пропаганди». дача 2. (М.).

Пере­

К. т. 5 кл. Музика. «Жанри ро­ сійських народних пІсень». (М.). 10.10, 13.30 К. т. Іспанська мова. (М.).

9.40

«Піснl, що (М.). Студентам-заочникам. ФІлосоФІя. «Пізнання як вІдображення дійс­ иості.. (М.). Xy!'-ожнllІ фільм з субтитрами «ЛІкаря викликали?». (М.). К. т. Науково-популярні ФіIlЬ­ ми. (М.). К. т. «Наука сьогодні». (М.). К .. т. Для ТИХ, хто вступає до ВУЗІВ. Фізика. «КІнематика». Документальні фільми. Екран студента-заочника. І курс. Вища математика. «Матричниll запис ІІінійного перетворення.

10.40, 11.40 4 кличуть

12.10 13.00 14.10 14.30 15.00 17.25 17.55

кл.

Музика.

боротьб .. ».

до

Добуток

числа

творення та перетворень.

.

КНИГОЮ». М. АуеК. т. Грає народний артнст СРСР, лауреат Ленінської премії позачерговІй сьомій сесії Святослав Ріхтер. Верховної Ради СРСР. (М.). 21.00 f!porpaMa «Чае». На позачерго15.35 «Пісня пІонерська». вІй сьомій сесії Верховної Ради

зов.

кументальний

мадянин

для

К. т. «Щасливе дитинство». Концерт. Новини. К. т. «Малюють ДІти»

програма

Для дітеli. «Хатинка-веРтинка». К. т. Вперше на екрані УТ до·

18.45 На

ІІа». (М.).

:~PC. р~,зика. «Рух В П!lлі тяжін-

Інформаційна

,:.

«ВІСТІ».

18.00 18.30

ВУЗІВ. Математика. «ДІйснІ чис-

К. т. ХудожнІй телефільм для

дІтей «ВІддати швартови'.

К ..

17.30

(М)

1330 . . . . Т. «Наш сад» (М.) 14.00 К. т. «Мамина ~кола; (М) 14.30 К. т. Екран - учителю' 6' к'л М атематика. «Функція» . (М) , 15.00 К .. т. Для тих, хто Bc~yna~' до

15.35 «Закон нашого життя». К 15.50 ми Фіllьм-концерт «Дзвенить пісня. т. Г'Імнастика. Україн М. Погодін. «Людина з рушни 1620 Х . а». цею. ФІльм-вистава -. УДОЖНІЙ фІльм «Ім пlдкоря.' ється небо» • На позачеРГОВІЙ сьомій сесії 17.55 Екран сту . 11 Верховної Ради СРСР. . дента - заочника.

Верховної Ради СРСР.

10.00

НА ОБЛАСТЬ ПТУ. ІІІ курс. Загальна біологія. «Походження людини». М.). 9.40 К. т. 10 кл. Астроиомія. «Зоряне небо». (М.). 10.10,13.00 К. т. Німецька мова. (М.).

ПРОГРАМА ЦТ Новиии.

16.65 К. т. М. Горький. Нарис «В. І. ЛенІн» 17.25 К. т. ~Відгукніться сурмачі!». 18.00 Новини. ' 18.30 К. т. «Ми граємо 11 співаємо». 18.45 На позачерговій сьомій сесії

ОБЛАСТЬ

т. Відкриття позачергової сьомої сесії Верховноі Ради СРСР дев'ятого скликання по розгляду проекту КонституцІї (Основного Закону) Союзу Радянських Соціалістичних Ре спу блік. Трансляція з великого Крем-

(М.).

молодих винахідників. (М.). т. Вечірня казка. (М.).

КремлІвського

во-популярні фІльми.

творів

19.25 К. т. «Це ВИ можете..

14.30 К. т. «Наука і космос». Науко15.35 К. т. «У кожному малюнку _ сонце». 16.05 К. Т. «Зірочка». l(iноальманах для дітей. IЇ.05 К. т. О. Бородін. Симфонія J\\ 2. 17.35 К. т. «Партія - безсмертя нашої

з

ських композиторів.

ПРОГРАМА Учням

9.10, 11.10

на

лініllне

додавання Відповідні

пере­

лінійних дії над

матрицями».

К.

19.00

т.

Виступає

ансамбль

танцю

Московського

округу.

(М.).

пісиі

І

віllськового

К. т. Науково-популярні фільми. К. т. ВечІрня казка. (М.). К. т. "Об'єктив.. (М.). К. т. «ЛітературнІ бесіди». (М.).

19.30 20.15 20.30 21.00 22.00

К. т. ХудожнlА телефільм вір'я». 2 серія. (М.).

«До-

,". Редактор Є.

ФЕДЯП.

Механічним майстериям РОБОТУ ПОТРІБНІ:

НА

автоcmocарі по ремонту двигунів дизелів і тракторів 11І- IV розрядів, газоелектрозварник.

ОДИrНaJК8Л\'!

надається

гур­

тожиток.

3верта~ися м. го,

Бровари,

1.

на

ащресу:

вул.

Горько-

Адміністрація.

~

!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~#~#~~~~~",~~~~~~~~~~~,~.~~~~~~~~~~~~~,~~,~

! \

.НОВАЯ ЖИЗНЬ»

_

орган Броварского горкома

Коммунистической партни УкраИНЬІ, городского и раllОННОГО

Советов депутатов трудящихся Киевской области Газета ВЬІХОДИТ на украинском ЯЗЬІке.

І

НАША АДРЕСА:

ТЕЛЕФОНИ: редактора

заступника редактора

І

Газета внходи,.ь

- 19-3·82; - 19-4-47; 255020. lІідповіJ(альиого секретаря, відділу сільського господарства, кореСПОІУ, вівторок. середу, м. БРОВАРИ, 19·3·18'. lІідділів промисловостІ 'сяг, ПОБЯТНИЦОЮ5IфСУ(\ОТУ. . . .дента .місцевого радІомовлення ормату .УІІ. КИ1вська, 154. маСОВОI роботн, фотокореспондеита 19·4-67. газети «Правда».

---.~,~,--~-~-~-~~~~~~~~,~~~~.,~#~,~~~~~~ ~.~~~~~~~'4,~~~~#q,~#~~~~~;~~~~~q~~~###~~~~~~~#~,~~~~.

Індекс 61964. БРОВllрська друкарня Київського облупра:алінн" в справах видавництв, поліf'рафіі і КІІижковоі торгівлі, вул. Київська, 154.

Зам. 50207-10.950.

#157 1977  
Advertisement