Page 1

СТВОРЕНО ТОВАРИСТВО

ЄЛНАFІТЕСЮ

КРАІН,

ВСІХ

ПРОЛЕТАРІ

.JJIOБИTE.JliB КННІ.,И

.'NII 157 (3859) СУБОТА

Всесоюзне добровільне това­ Нову громадську організацію створено в нашій країні. Установчий риство любителів книги -

5

з'їзд товариства відбувся

жовтня

коп.

2

Учасники з'їзду одноголосно

Учасники ·з'їзду одностайно прийняли вітальний дист Централь­ ному Комітетові КПРС. (ТАРС).

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНО! ПАРТІІ УКРАІНИ, МІСЬКОІ І РАПОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

П'ЯТИРІЧКУ- ДОСТРОКОВО! ,--,;і;~-~

Високе покликання

Зустрічний

6 жовтня наша країна від­ значає День учителя.

міль­

2,8

шкільних шин знань. Десять мірою визна­ років великою

прагнуть не

Школа, вчитель

тільки дати своїм вихованцям знання, необхідні у вік науко­

сві­

його

громадянина,

юного

обличчя

моральне

тогляд.

Учителів по праву назива­ бійцями ідео­

ють провідними

надавали

величез­

і надають

ного значення. Щороку в шко­

ли проходять близько

ти­

і

се­

вищих

випускників

сяч

150

ле~ю

розв' язувати складні

здатний завдання,

поставлені

перед

в

ниніш­

завершити

школою:

t

ців, а товарів народного спожина 117 тисяч ІКарбовання ванцLв.

планово-екононачальник заводу відділу мічного холодильників.

.його праці пройн._яті пар­

\ ТІИНІ

ДОКуМеНТИ, fІРИИНЯТі

уряду

партії

піклування

проявом

про

вчителів

є

і

підви­

плати пращення заробітної освіти, поліпшення цівникам

побутових умов учителів, чис­ ленні пільги, надані сільсько ­ му

вчителеві.

Народ, партія, держава ви­ соко цінять

працю педагога.

вчителі удостоєно звання Героя Соціалістичної Праці. Понад 287 тисяч працівників

Пухівсь.:ко•го

Механіза.тори

-

радгоспу

за

Конкретним \

роки.

. останні

~ закінчаться у грудні.

\

змагання серед колони автопідприємства тажної 09034 йде водій першого класу ударник комуністичної праці Вік­

тора,

ють в:день

проводячи

:Іюмпле:ксно

осінні польові роботи , особли­ підгото.вці ву увагу приділили ярих нуль­ грунту під урожай тур наступного ро:ку. Вони вже виорали на зяб понад 620 гек­ тарів при плані 900.

Вwсоким виробіт·:ком

Приклад у

і вночі.

трактористи роботі покаrзують Юхим Григорович Заїка, Вале­ виорюють рій Шеверун. Вони по 7 гекта,рів і більше при зав­ данні 5;6.

племптахорепродук­

Більшіс ть площ під ярі зер­ нові вже під.готовлено. ВJюсять

затори

Механі­

аміачну .воду

1

валняк на майбутtНю іКа.ртопля­ ну nлантацію. ПЕWед о.ранІКою в

відзна­

чається водій тра:ктора <<Т-150» Марчен:ко, Василь Андронович

будуть

грунт

ЗІМІнНі ВИКОНУЄ ЩОД.НЯ Я:КИ!Й норми на 125-130 процентів. Чотири трактори << Т-74>> црацю-

мінера.льні

внесені

ТаRОЖ

добрива.

В.

тор Семенович Лихогод. Працю­ ючи під девізом. f!:П' ятиденку за чотири дні», він одним. із пер­

РУДЕНЬКИИ,

головний агроном радгоспу.

орденами і освіти відзначені медалями, більш як ЗО тисяч мають почесне звання «Заслу­ женого вчителя школи респуб­

ВерховноУ

лік, місцевих органів держав­ ної влади обрані тисячі педа­

Назви господарств

"'>-

~~

~g-

..:> ..

гогів.

О"'

оо:=

І цього святкового дня їм,

о."

нашим учителям, квіти і пал­

Ef·;:;:

Радгоспи

«Плосківський»

·ІмеНІ· і м ені

щ

орса Кірова

«Калитянський»

.,"'"'"' ..,.,

... .. .

.,_-;:

Ради СРСР і союзних респуб­

кі поздоровлення, подяка всіх їх учнів, усіх радянських лю(ТАРС). дей.

каву експозицію. Відкриється квартира-музей до 106-ї річниці з дня народ­ ження В. 1. Леніна.

оо:

~ о

о.

а> >.О оо:

..

О"'

..

.:>о<.,

oa>;z: оо; ОО:

s~~

12,8 14,1 9 .8 12 ,о 9,3 12,0 8,4 10,2

і:і'о ... о

о,

g

О

~

..

О. а>

о-

о

-0,3 о2 - , -0,7 -0,5

«3

tl §'

+0,3 + 1,4 -0,2 +1,1

о :1

...

!i.l!C

!....

....

10,0

-0,7

+О, І

93

Семиполкінська

Пл«еРмупдтная~?завод

П

"

ухівський ППР

Богданівська

Нині

ність.

вико­

цього

для

ристовується прилад К-51. На

жаль, він не завжди надійний До того ж апарат у роботі. досить громіздкий і незрgчний

лабораторією.

«пересувною»

а

врахvва-

Машинобудівники

~

критику

продукції.

пересувну,

не

\

Недавно на заводі ~ створено

«Точелектроприлад»

вже

своєї

споживачів

а

у

\

повно­

+3,1 +1,4 +0,5 -0,5 -1,0 +0,4 -0,2 -0,7 -2,3 +6,8

91 91 94 93 95 92 94 83 97 29

9,3

11,0

-0,2

-0,7

85

звичайно широкий.

8,7 8,7 5,7

10,0 9,5 8,0

-0,3 -0,1 -05 '

+0,5 -0,7 +07 '

94

апаратів К-506 трудівники за-

му розумінні слова .:переносн11

лабораторію».

Вона відзнача­

компактністю,

ється

оформлена.

добре

у

полягає

тому,

легка,

Головне

що

ж

«перенос­

апарат ти­ ;щ лабораторія» безвідмовна у ро­ пу K-50ti -

боті.

Для неї характерна ви­

сока

точність

вимірювання.

Діапазон застосування .:пере­ як вва­ носної лабораторії», жають

84

t

іронії ~ не без плуатаційники називають його не переносною,

-0,5 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,4 -0,4 -0,3 -0,9 -1,1

90

!

. V користуванні. Недарма екс- ~

8,1 10,0 7,5 8,7 7,5 9,2 7,5 9,1 7,5 9,6 7,1 9,5 6,6 9,5 5,9 8,0 5,1 8,0 13,6 16,5

Птахофабрики

оо

f-o. o;:

90 98 92 98

Ор Я»

«Літківський» «Жердівський» «Бобрицький» «Красилівський» «Заплавний» «Заворицький» « Требухівський»

>-сі.

'""'

о,._

.,Q "':& .,= = "'"' ... = ~~ .. ... ..... ="'

tl §'~

СЬКИЙ»

«Гоголівський»

8,4

\ '

Всюди, де діють силові енер­

цукрові буряки у Кагарлицькому районі, завдання виконує на 150 -160 процентів. На фото: В . С. ЛИХОГОД Фото П. Голованя .

«Русанівський» «Великодимер-

«розгортатимуть»

у залdх і кімнатах багату, ці­

ли

ОПЕРАТИВНІ ДАНІ управління сільського господарства райвиконкому про надій молока господарствами району за 3 жовтня 1974 року

fіібліо­

художники,

Вони

гетичні установки, виникає по­ кількість вимірювати треба струму, його напругу і потуж­

вивозить

Зараз ,В. С. Лихогод

\ \ ' \ \ ' \ '

ПЕРЕНОСНА ЛАБОРАТОРІЯ

дострокове ших рапортував про виконання свого особистого п'яти­ перевізши . понад річного плану, 20 тисяч тонн народногосподар­ ських вантажів. Передовий водій м.аюиною, старанно доглядає за раціонально використовує пальне і мастило.

82

ліки». Депутатами

А на початку року господа-

~ графи.

І

~ ~ ~

рям.и квартири-музею стануть ~ історики,

авангарді

Під ярі зернові і картоппю

увагою до вчите­

Великою

190

опера-

~ будівельно-ремонтних

зусилля на но­

~

і гор-

. радістю

його з

Українському доручено \ цій науково-рестав' спеціальному \ раційному управлінню. Роботи

досятнення.

М. МАИДАН,

гальнnї середньої освіти.

) л.яv,

'11РУ:дові

ві

тисяч :карбован-

перехід до за­

ній п'ятирічці

примножує свої

до-

мережу

проектно-І(.()шторисну

лектив

Вступивши у четвертий :квар­ щоденно :колеІК·тив наш тал,

завдання кухонних

до

меблів на

корпус,

вчительський

в то;рговельну

дат.ково

і жит­

родини

членів

~ дістю зустрів звістку про це. Здійснити великий комплекс \

і нші.

тре-

у

тьому кв-арталі, винонали зустрічний план. Зокрема, віІддрав-

редніх спеціальних навчальних закладів. Тепер у країні ство­ рено

дост,роково,

показників

революційний

подвиг

товити

(началЬІНик І. У. хи меблевий лЬсопилЬІНо..лрирізу­ Чорний), ву­ вальний (Б. М. Оксани'Ч), та (В. Ф . Па.січний) ликовий

працівники та службовці усnЇІІІІдев'ятимісячну но завершили цро,граму і водночас з усіх натехні.ко-економі'N!Их Мі'Чених

ють про

-

документацію на капітальний ремонт і реставрацію будинку ~ 12 по вулиці Ульянових та благоустрій території, що прилягав до нього,-одержав інститут f!:Укржитлорем.проект». Ко­

найбільший .внесок зробили це­

інженерно-техні ч н і

біТІНІИШ,

логічного фронту. Поповненню іх рядів партія і уряд завжди

твори

В. l. Леніна, зокрема ц період їх перебування в КиЄві. виго­ По чесне завдання -

затратами»,

меншими

з

стЬ ,

ро-

конуючи місячні завдання,

фотографії, ~ розповіда- \

художні тєвий

в

боротьбу за підвищення ефек­ включи­ тивності виробництва від­ лися всі колективи цехів, ділів, бригад і служб, а ТаRОЖ раціоналізатори й винахі;цники . «Дати Црацюючи п•ід девLзом продУJКЩії більше. кращої .яко­

прийняв зустрічний план, яки1м і виготовити передбачалося реалізувати додатково nромис130 тися•ч лової продуиції на карбованц]в. Систематично нарощуючи виробничі темпи і ЗRачно nереви-

й

а

прогресу,

во-технічного формувати

народу,

радянського

до

квартира-музей \

нати: документи,

до пар­

КПРС

Звернення ЦК тїі,

~

Ульянових. Ії численні експо-\

нізацLї соціалі>етичного змаган­ на в~дповідаючи Дідом ня.

народногоспсщарсьІІ\О['О четвертого, визначального РОІКУ дев'ятої п'ятиріІчіки. кохолодИіЛьників завqду лектин

JТ.JIЬRHOBHX м.оріальна

досяrнень

вИІКо-І стало далqше поліпшення о.рга­

нання плану

людина.

виросте

~

Як відомо, у столиці рес- \ реконструюється м.е- ~ пуол1ки

цих

ЗапорJ'ІКОЮ

Прагнучи зробити якнайбіль-

ший в-клад у дост,рокове

МОЗАЇКА

КВАРТИР А-МJ,.ЗЕЙ ~

план

перевиконано

йона чоловік ведуть 49-міль­ йонну армію школярів до вер­

якою

статут Jkесою:шого

затвердили

добровільнuго товариства любителів книги . З'їзд обрав керівні органи Товариства . Годоною його правління обраний академік €. М. Жуков.

ГАЗЕТА ЗАСНОВАНА В 1935 РОЦІ

чають,

Колонному залі

в

жовтня у Москві

Одностайно було обрано почесну президію з'їзду в скдаді По­ літбюро ЦК КПРС на чо л і :~ ГенералЬним r:eкpeтapr~t ЦК КПРС товаришем Л. І. Брежнєвим. Цілям і завданням нової організації присвятив доповідь голова Держкомвидаву СРСР Б . І . Стукалін.

р.

1974 Ціна

3

Будинку спілок.

спеціалісти,

Першу

буде

над-

промислову партію

·а во У ВІ правили споживачам.. д

~~~..,......,..~--

,...,., .. ...."....,... .... ..(РАТАУ) ~

!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Відбувся дводенний семінар директорів

і

завідуючих

сіль­

культури,

ськими будинками

клубами та бібліотеками рай.Р­ ну. 3 доповіддю «Про завдан­ ня

працівників

культурно­

освітніх закладів у світлі рі­

РАДЯТЬСЯ міського комітету партії М . К . Козііі. ня

Про підготовку і відзначен­ визволення Ра­ ЗО-річчя

шень травневого (197 4 р.) Пленуму ЦК Компартії Украї­

дянської

НИ>> виступив завідуючий від­

яку

ділом пропаганди

И

агітації

України від німець-

ко-фашистських участь

у

роботі повинні

окупантів,

цій важливій взяти

культ-

КУЛЬТПРАЦІВНИКИ працівники району

-

на цьо­

му зосередив увагу завідуючий відділом культури районним В. І . Турський. Робота культосвітніх закла­ дів району · і організація глас­ соціалістичного змаган­ ності сільського працівників ня збільшення за господарства

виробництва і закупівель сіль­ ськогосподарської продукціі основна

тема

виступу

-

дирек­

тора районного будинку куль­ тури В. О. Марченка.

На мова

семінарі

йшла

також

про підготовку до рес­

публіканського огляду худож­ ньої

самодіяльності, відбувся

роботи. Заві­ обмін досвідом дуючі Поrребською, Літочків­ ською сільськими бібліотеками

Н. М. Логвиненко, М . О. Третяк зокрема, та інші розповіли, про те, яка проводиться робо­

по підготовці до ЗО-річчя визволення Р<tдянської Украї­ ни від німецько-фашистських загарбників. та

Г. АНДРІЄНКО.


МІСТА-ГЕРОУ J"КРАІНИ реї гвардії лейтенант С. Г. Постєвий . В одному бою він

ЗАКЛИЧНЕ слово «ВПЕРЕД!»

16 гітлерівців. Ге­ знищив рой підпалив також два ні­ мецьні танни. У 6ою за седо учбового боєць Почапинці батальйону 41-ї гвардійської М . Є. дивізії стрілецької Сергієнно разом з двома то­ варишами влучним вогнем із

*

умови для розгрому воро­

га в наступних боях. По­

чалося

виrиаиия

масове

*

шим

Німецько-фашистське ський. командування вважало його

називали

<<Північним

ський простір. Фюрер вима­ гав від своїх генералів . щоб вони будь-що втримали оби­ два міста . Не вдалося!

часних

*6

не від загарбників. 23 серп­ ви зволили ня наші війська Радянської столицю другу Харків. Батьнів­ Унраїни -

ну 26-ї

*

У другій половині вій-

визволення

кучим

мог

жаних

метою

К

пі вн ічно - східних

районів Унраїни. v Підготовна

нього

до

ро Зсінли

Понад

одер-

Битва ,за

передумови

рила

від

л е ння

*

фронт німецьно-фашистсьних

стушm на радянсьно-чехосло-

vv но пр 11 и ва цьний нардон щои

нятий

но-

в

кандидати парт 1..1·

населений

останній

Драгобицьної області

пуннт

-

ее -

Відтепер уся Лавочне. ло територія Українсь'Ної РСР

була очищена від німецькофашистських окупантів . П ов-

хутора Жовтень стійність і виявили а ртилехоробрі сть

Сумську, Чернігівсьну , Полтавську області та лівобережні райони Київщини . битви Після Курської зайнялася зоря визволення

командуванням підполновнина В. К Новикова. Лише в одному бою вони підпалили знищили і танків кілька гітлерівців. тисячі більше

видатна •подія в житті українського народу і всіх народів-братів нашої Батьнівщини. 14 жовтня 1944 року в

полон . Сміливість і військову кмітливість ви явив номандир · взводу мінометної бата-

збори, присвячені визволенню республіни. (РАТАУ).

ристи

· визволено Харнівсьну,

*

. 438-ro

ністю і назавжди!

під

полну

Києві

200 фашистів було взято в

над Донбасом.

серпня після потужної артил е рійсьної та ав іа цій ної підготовки в ійсьна П івденно-

18

відбулися

Це була

урочисті

~

~~~

жовтня

День переклочки поколінь.

-

У клубних закладах відбудуться тематичні ве­ чори <<Солдатська доблесть•, концерти за за­ мовленнями.

11 жовтня -

День пам'яті. Оргавізовується

факельний похід до пам'ятника Слави, будуть

покладені гірлJІВдв слави, вlвкв до братських

Виконком районвої Ради депутатів

трудя­

щих прийняв рішення <<Про проведения <<Тиж­

ня бойової славю>, присвяченого 30-річчю ви­ від німецько-фашистських зволення України загарбників.

Відкриття тижня

8

жовтня

-

у цей день

почнеться кінофестиваль <<Шляхами нескоре­ них >>, будуть проведені уроки мужвості в шко­ лах, благоустроєно братські могило, закладено сквери.

День фронтової музи. В ра­ жовтня йонному Буднику культури відкриється тема­

9

тична виставка картни самодіяльних художни­ виставки ре­ ків, у сільських бібліотеках -

продукцій

про

Велоку

Вітчизняну

війну

літератури, <<Фронтовими дорогами>>, огляди концерти , .прослуховування грамзаписів <<Му­ за в солдатській шинелі>>, <<Пісні війни 1 ми­ у виробничих колективах. РУ>> -

о

2

стор.

о

могил,

12

переклвчка героІв.

жовтня

День ветеранів. У клубах від­

-

ку­ криваються вітрини ~пам 'ятвl реліквlі.;, точки бойової слави. Організовуються урочи­ сті проводи призовників у РадJІВську Армію. Піонерські та комсомольські оргавlзацlі ві­

тають учасників бороn.бв за визволення Ук­ раїни від фашистських заrарбників.

День героі"ІВВХ традвцlй, У жовтня клубах та бібліотеках проводиться тематичні вечори <<Ми продовжуємо подвиг великий>> , у ВІПавовуваввя виробничих колективах орденоносців війни і праці - «Із одиого мета­ лу Ллють медаль за бій і медаль за труд». 14 жовтня - День героУчиого подввrу. Урочисті свята, зустріЧі побратиМів по зброІ, збо­ гостей із союзних республік, піонерські та учасників ри, лінійки, концерти артистів художньоІ самодіяльностІ.

13

Хорліков.

І.

О.

по

пропаганді

НОВЕ ЖИТТЯ:

Сем иполнівсь­ «Заворицьний », кої птахофабрики, де протягом нинішнього року прочитано ли­

ше по одній лен Ції з цієї тема­ тики.

вуючи найрізном анітніші форми роботи , члени това­ лекційної риства «Знанню> всіляко допо­ організа­ парті йним магають ціям успішно вирішувати зав­

зупинив­

Доповідач детально

ся на питаннях дальшого поліп­

шення яності ленЦійної пропа­ ганди . її тематичної спрямова­ ності, зокрема розирив ті неда­ ді­ в м ісце мали ліни , які яльності місьної організації та орган і заЦій товари­ первинни х ства .

Виступаючи в дебатах , Ф. Т.

відзна­

ви користо ­

шир оно

що ,

чити,

важливих

цих

Необхідно

донументів.

<< ЖердіВСЬКИЙ >>,

раДГОСПіВ

НЯ »

Він

керуючись історичними

Ні:,аЦії,

Шипиленко, А. І. Суоотін зосе­ увагу на організа­

редили свою

ді­

товарист­

ланон

всіх

яльності

ва

послідовній

роботі :

Ційній

бюро, сенЦії, методради .

-

досвіду

вивченні

номісії,

кра­

вихо­

щих первинних організацій, он­ тим, щоб з ремих антивістів

л екто­ силаду 53 організацій товари­ первинних ства. Іх силами тільки за пер­

зробити його надбанням для ін­ ших . Ф . Д . Гончаренко, Д .. С. Татур говорили про значне під­

комуністичному

дання

по

в а нню

трудящих.

У районі працює ри, що входять до

1322

нинішнього

півріччя

ше

рану

~рочитано більше 5 тисяч лек­ Цій. Тут же варто доповнити, що цю роботу активісти прово­ дять

Дл я

на

громадськ их

засадах .

них стало потребою - нес­

військово-патріотично­ несення радянських лю­ го . виховання

дей,

в період

особливо молоді

підготовки і відзначення ЗО-річ­ чя визволення України від ні­ загарбни­ мецько-фашистсьних кі в, проводити тематичні вечо­

ти до свідомост і людей політи­ ну партії та уряду, ум іло по­

слави ,

в'я зуючи її з нонкретними зав­

війни. Також виступаючі висло­

даннями,

яні

вони

вирішують .

Тан , лентор Ф. Т . Шипиленна за 8 міся ці в 197 4 року прочи­ тав пон ад 130 ленцій про між­ народн е

ст анов ище

Радянсько­

го Со юзу . Сумлінно виконують

по

походи

ри,

зустрічі

бойової

місцях з

ветеранами

вили думку, щоб ленторИ були

пості йними відвідувачами робіт­ ни чих гуртожитків.

Сенретар

правління міської товариства

орган і зації

НЯ>> Ф. Д. Гончаренко

<<Знан­

доповів

свої обов'язни члени то варист­ ва « Знання >> А . І . Суботін, І. К. Цімошинський , М. Т. Поліщук ,

присутнім про підсумки роботи

Н.

дуться в листопаді-грудні, наго­

А . Тютюнн ии та багато ін­

ших .

за поточний рік, про nідгото вку до звітів і виборів , що відбу­ лосив

Водночас

партійним

номіте­

на

важливості

передплати

ня

« Зна ння »

проведен­

видань

на

товари­

наступний

там та бюро необхідно залуча­ ти до ленційної роботи спеціа­ господарства, лісті в н а родного бо наявна їх нільні сть н е дає

ства

можливості широко розиривати економіку промислового і сіль­ виробницт­ ськогосподарського

щення ідейно-теоретичного · рі в­ ня і ді євості всіх форм лекЦі й­ ної пропаганди серед трудящих травневого вимог відповіщю

ва . Прикладом цьому може по­ служити

діяльність

органі зацій

о

голова

виступив

вариства >>

правління

8 жовтня радянськІ· вІ·иvсьна визволили від фашистів

*

Багато славних імен в

пленум

черговий

Відбу вся

товариства міської органі заЦії « ЗнаннЯ>> , на яному з доповід­ дю << Роз витон громадських за­ сад у діяльності організаЦії то­

рішеннями XXIV з ' їзду КПРС , пленумів ЦН партії, останніх про вели відповідну роботу се­ ред трудящих міста та райсіну

нордону.

Право-

Воронезьного та рал ьно го, Степового фронтів було Ціл-

но м

ЛЕКЦІЙНОЇ ПРОПАГАНДИ

Він

Кушніренко.

червоний прапор розгорнув на межі його і встановив

війни вписала Корсунь-Шевбитва. В районі ченківсьна

йшли до Дніпра . В результаті наступальних дій Цент-

ПІДВИЩУ ВА ТИ РІВЕНЬ

наголосив, що міська організаІ Ція товариства , первинні Qрга­

рядовий

історію Велиної В і·тчизняної

війсьн і в нінці вересня ви-

(Фотохроніші РАТАУ).

меда­

і

орденами

Це був ще один рубіж р ідної землі . Першим у дивізії

бе режної Унраїни.

стратегічнии

Керч. У морсІ>ному порту.

солдатів,'

вацьний .нордон 351-а стрі18-·1· арм 1..1·. лецьна дивізія

ви з во-

для

онупантів

тисячі

Однією з перших вийшла на радянсьно-чехосло-

кої Вітчизняної війни і ство-

.v к иїв нашІ. вшv

на-

військ

*

Дніпро

ост·аточний

тривада

операція

123

городжено

Сталінградом і

під

урсьном.

серп­

29

року

лями. 160 чолові к одержали Радянсьного Героя звання Союзу.

рінний перелом У ході Вели-

здіиснювалася У

у да ром у на прямІ. Б ахмач

- н іжин -

пере-

зброї,

оз наменувала

умовах, зразу ж снладних після Курської битви. сьна

продовженням

липня до

офіцерів і генерадів було на­

виЗволення Києва

радянсьної

З

героїзм бійців і номандирі в .

одна з великих операцій ВітчизВ она була блис.. ~ няно1 віини.

в ороЦент рального , сьна . ф ронтІв незьного і с тепового розгорнули наступ з

листопада , напередодні річниці Велиної Жовт­

нівщини. Битва за дніпро _

медадя-

роджені орденами й

ми.

в

угруповання

фронту. Унраїнського 1-го Успіх її забезпечив масовий

героїчно билися представни­ ки всіх народів нашої Бать-

наго­

* 194413

ступальна

1

О четвертій годині ран­

рога . За

найменування присвоєно ра­ Тисячі <<ХарківськИХ>>.

ізолюва­

повністю

вороже

Льві'всько-Сандомирсьна

Києва.

від

північ

ції , столиця Радянської Ун­ ра'іни була очищена від во­

ність і відвагу. Десяти диві­ зіям Степового фронту було

були

на

невої соціалістичної револю­

щина внеоно оцінила їх муж­

воїнів

ня

його правому березі на пів­ і

фронт і в

Нриму, вийшли на територію Північної Румунії.

го фронтів форсували Дніп­ р'о і захопили •плацдарм на день

1-го, 2-го

Українських

Молдавії , ли

2 1 - 30 вересня вшсьна Центральн ого і Воронезьно­

серпня 1943 року вш­ ська Степо вого і Воронезь­ ввірвалися в кого фронтів Бєлгород. Місто було очище­

3-го

року у

1944

окупантів Правобережну Ук­ частину значну та раїну

різних

на

операцій

Навесні

завдали війсьна радянські нової нищівної пора зки гру­ армій «Пів­ пам німецьких очистили від день->> і <<А»,

напрямах.

5

дянських

і

до Запоріжжя у смузі Цент: рального, Воронезького , Ст е­ пового та Південно-Західного фронтів розгорнулося форсу­ вання Дніпра. Воно силада­ лося з багатьох майже одно­

не ­

україн­

запирає

який

*

резуль·таті наступу

На 750-нілометровій ді­ лянці від гирла річни Сож

Ук­ бастіоном приступним <<за м­ Харків раїНИ >>, а КОМ >>.

точно відкинутий від Дніпра.

*

військам шлях радянським н~ захід. Бєлгород гітлерів­ ці

Минол аїв щини, Вінниччини , та Кам ' янець-Подільщини Волині. Противник був оста­

ленні трофеї.

зак ривають

які

офіцерів, танків,

артилерійських гармат, захоплено мінометів, багато полонених, взято чис­

від окупан­ лення України тів був бєлгородсько-харків­

«ворітьми >>,

і

800

1300 1836

визво­

для

напрямком

від окупантів всю Житомир­ ську, більшу частину Ровен­ ської та Юровоградської об­ ластей , а також ряд районів

т исяч гітлерів­

160

з нищено

ських солдатів 1137 літанів,

найкорот­

і

Осн.овним

та Запо­ Дніпропетровської різької областей, визволили

противнина,

дивізії

та нкові

і

Житомиром

і Кривим Рогом. Вони завер­ шили визволення Київсьної,

роз­ було рації в Донбасі 11 піхотних і 2 громлено

нашої Батьківщини. рії хвилюючі Перегортаємо сторінки історії.

під

Бердичевом. Ніравоградом і Корсунь - Шевченнівським, Равно і Луцьном, Нікополем

опе­

наступальної

час

За

тимчасово з ними терито­

гітлерівців окупованої

тяжкої

ворогові

завдали

поразки

гонь ло гітлерівцях. Розтро­ ра­ <<Міус-фрОНТ>>, щивши прорвали війсьна ДЯНСЬКі оборону противника і швид­ но почали просуватися вглиб.

сприятливі

створили

тів

м ат і мінометів віднрили · во­

особливо на Волзі та До­ ну,

У ході наступу в січні­ .війська лютому 1944 року чотирьох Українсьних фрон­

перейшли в на­ фронту го ступ. Більше як 5 тисяч гар­

років,

1942-43

взимку

зни­

щив 147 німецьних солдатів й офіцерів.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ, МІСЯЦЬ ЗА МІСЯЦЕМ

Успіхи Червоної Арї•Іlї

гранатами

і

автоматів

первинних

товариства

рін.

Учаснини ріш ення,

(1974

пленуму прийняли

спрямоване

на

р. ) Пленуму ЦК Компар­

<< Знан- тії України.

Субо,.а,

5

жовтня

підви­

1974

року

о


=====--~~~~~ <<колишній учитель». Бо ва­ Ми давно вже закінчили СПАСІІБІ ші добрі поради й щире пік­ школу, але знову й знову

Завтра-

повертаємося

ШКОЛИ, нам

д

е

ь

н

свою

часто дається взнаки. Виводить з строю, приковує до ліжка.

так

хочеться

рони

П

зробити

пережитого,

Романченків

прямо

скажемо,

була,

великою.

відбудова,

візаЦія,

зловісні

магати братам

У

відголоски

старшим на про­

життя.

ним,

карівського району, упевнено йшов обраним шляхом, з ро­ вдосконалюючи

залишилися

що

ЗАКВІТЧАНИІІ айстрами і жоржинами, оповитий багряним серпан­ щедрий і багатий дарунками, іДе

по

останньому,

землі.

І настане

день, в який одягне жовтень своє пишне

вбрання, задзвонить в срібні дзвони, сповіщаючи про радісне свято День

душу,

У

ВЬн назавщди залишається

дару;вати найк,ращі :квіти землі. у НЕІ їх сорон два. Вона для них - перша учителЬІна. А вони ще

звуть учнями

3

і дів.чаТ!Ка, котрих

класу шк·оли

землі,

комісія

J\I'Q 5.

Єлизавета Андріївна Варт ще зовсім моJщций nедаго.г. У ШІRОЛі працює шо­ стий рік, але завоюва·ла авторитет не тільки серед дітей, а й досвідчених педа­ гогtв. Поважають Єлизавету Андрі,ївну за її скромність, працелюбні.сть, ·а дітlf люблять її за все: що багато знає, що

році

1963

коління

зростало

для

минулому

пускників

раціонально

матеріал...

задачі, теми

тому, що

-

педагогіка

це її

поклинанн я.

Виросла Єлизавета АИtЦріївна Варт у

не

ТЯІМ

ЗВ ЕД•Е Н НЯ хід

насіння

перевірки

ярих

зернових

культур

за станом на 1 жовтня 1974 року

процентах до

господарств

Радгоспи <<Ка лит янсь:кий >> << Русанівсь:кий >> <<ЛіТНЇВСЬКИЙ>>

<< Заворицьний>> « Гоголівсьний» Імені Щорса

« Вели:кодимер­ сьний»

імені

Кірова

~

~~ ~

c:l.~

·-

~~~

~

Q.)

Назви

«Заплавний>>

11

<< Бобриць:кий>>

11 10

<<ТребухівСЬ:КИЙ» <<ЖердіВСЬ:КИЙ>> <<ЗорЯ>> Птахофабрики Богданівсьна Племзавод <<Рудня» Пухівський плем­

зас~паногоJ

g а~

19 14

g

6 4

92 80 100 97 100 47 16

14

59

10

63

10

45 52

птахорепро­

62 50 50 46 37 37

100 100 50 91 100 37

30 22

100 36

дуктор

Семипол:ківська Інші госпо­

3

дарства

Центральна дослідна станЦія

Субота,

J

ще не за:кінчили цю робо· ту. Так, Семипол:ківсь:ка птахо­ фабрика має 74 проценти по­ трібної нільності насіння, Цент­ ральна дослідна станція 87, nлемзавод «Рrдня» і Бровар-

5

жовтня

1974

по

року

-

ярих

На

вони

вона

Лише рік провчилися у сьо­

Шановані вчителі, ви вивели нас на широку ниву життя. І ми запевняємо вас, що будемо працювати

гіІдними·

так,

Розбіжаться

третьокласникі.в,

що завжди вас

серця,

ви

тепло

і

материнську

Від щирого

і дУІМ·атимуть,

що оона

-

най­

успіхів у

:краща в свЬтІ, їх Єлизавета Андрііівна.

для·

звикли

ніжність ласку.

серця

у

день

побажати

на­

Л,

вже

насі.ння

на

посівну

мають

БЕЛІЧЕНКО.

вчасно.

вологого

зер­

у

радгоспах

<<Велинодимерсь:кий>>

900

НОВЕ ЖИТТЯ

благородній

справі.

центнерів ( 16,3 процента), «Завориць:кий» 450 ( 15,7 процента), «Жердівський» 500

птахофабриці 950 центнерін насіння ячменю і ві веа, Семи­ полківсь:кій nтахофабриЦі· -

воді «Рудня» близько 1000 центнерів ( 15,7-15,9 процента). Бологе насіння люпину кормового в Семиполківській птахофабриЦі, Броварському підсобному госnодарстві. Настала осіння пора з неви-

Засипане на зберігання без­ посередньо з бункерів :комбай­ нів насіння псуватиметься, на­ вітр будучи сухим. Це вже має місце в радгоспі <<Требухів­ сь:кий>>, де 750 центнерів зерна ячменю сорту <<Уніон» дає

(15,9-16,1

соною

процента), племза-

температурою,

центнерів ячменю.

1750

частими

схожість

85-87

процентів, хоч

дощами. Тож потрібно викорис- у господарстві є першонласні тати кожну погожу годину, щоб зерноочисні машини <<Пет:кус­ не допустити псування насіння,

гіганТ>> і три «ОС-4,5».

адже йому зберігатися не менш

як півроку. Не треба забувати і про наАгрономам господарств, ке- сіння третього класу, якого в руючим відділками слід негай- господарствах району є 16 про­ но перевірити все насіння ярих центів

від засипаного. Майже

у державній насінній інспенЦії

все

на nосівну придатнІсть (на пов-

95-98

ний аналіз), щоб замінити несхоже.

заздалегідь

одному разу на с:кладних зер­ ноочисних машинах зразу ж

сухого зерна некондиційне

після збирання врожаю. У ньому, особливо у вівсі, дуже ба­

13 по

Із засиnаного процентів дом~шках

насіння

бур'янів

меню, в радгоспі «Літківський»

просуШити

довгих років життя,

М. ГІЛЛЕР, випускниця США .N2 7.

янщо

о

вчили, високе

радощів,

культур

ячменю

яки:.t

свята хочеться

та по наявності щуnлого зерна.

ярого

як нас

вимагає

залишаємося

учнями,

дарувати

підвищену вологість (від 15,7 до 16,3 процента). Отже, схо­ жість його знижуватиметься,

на

так,

цього

звання радянської людини. Це буде найкращим подарунком за ваші безсонні ночі, за натх­ ненну працю. Де б не були, ким би не працювали, знаємо,

зак·охано дивитимуться на свою учи­

тельну

осіменінню тварин перевірку засипаного зерна зов­ сім не починали.

багато

як

ти,

господарство­

Особливо

кава­

ковий день прИІНесуть їй найНращі · кві­

штучному

не

комуніст,

мій школі, але вона стала для нас рідною домівкою, де завжди знайдемо і ласку на­ ших наставників-учителів.

з

ві]:QПОВідаль­

РОКИ...

нинішніх

фото:

шим учителям Н. І. Григорен­ ко, Л. А. Сухаревій, Н. І. Му­ сієнко, Р. І. Пеняк, О. Г. Мар­ ченко міцного здоров'я, щастя,

придатність лише 75 процентів. Ян показує зведення, відстають з проведенням цієї роботи рад­ госпи <<ЗорЯ>>, імені Щорса, <<ЛіТКіВСЬКИЙ>>, <<ЖердіВСЬКИЙ», Пухівсьний племптахорепродук­ тор, Семиполкінська й Богда­ нівсь:ка птахофабрики. Бровар­ ське підсобне господарство і Центральна дослідна станція по

зернових

несе

І

лер ордена . Червоної Зірки, вчитель Троєщинської серед­ ньої школи П. С. Романченко. ·

але я впевІНена ніхто з них не забу­ де свою Єлизавету Андріївну Варт. І, можливо, нин:ішшІй класнИ'Й поет Вале­ рhй Єгоров стане відОІМИМ поетом і при-. святить своїй учительці в-ірші, а скром­ ний Костя Алєксєєв винайде якийсь но­ вий сорт пшениці і назве його !ІМ'ям учитель:ки... Можливо, це :колись буде. А нині вони, усі 42 як один, у цей свят­

можуть

перевірено

В. КОВАЛЕНКО.

-

у ліс

Комуністич­

с. Троєщина.

Це добре розуміє молодий педа­

дороги

nрацюва­

процентів. Із засипаного

відданою справі ної партії>>.

обов'язок, адже виховання дітей найблагородніша з професій. А він комуніст і вбачає своє завдання в то­ му, щоб «виховувати нашу зміну глибоко переконаною в правдивості ленінських

fi РОІІДУТЬ

з росш­

допоміжне

ідей і комуністичної моралі,

Учитель чи воїн? І те й інше. Адже захист Батьківщини священний

гоІ!', тому всі свої знання, все своє сер­ це вона .віддає дітям.

80

ярих

* * * жовтня гос- них

-

Не можна не згадати про класну са­ тиричну газету «Rляк.са», яку діти ви­ пускають самі і де дуже оперативна і гостра криrrика. І за всtм оцим вона, рідна їх учителька Єлизавета АrндріЇВІНа.

Під час цьогорічних жнив майже щодня йшли заливні до­ щі. У районі через це понад п'ять тисяч центнерів насІння

Броварське підсобне госпо­ дарство

За станом на 1 подарства району засипали насіння ярих зернових нультур із страховим фондом 37900 центнерів, що становить 94 проценти до плану. О:кремі з

сь:ке

навчає

пісня,ми, 1грами, печеною картоплею.

справитись з цtєю роботою, Єлизавета АндріІївна дає :картки, де завдання т1єї ж теми, тілЬ!Ки' більш nростіше.

<< Плосківсь:кий>> << Rрасилівсьний>>

та ·якість

Сергійович

школи:

і батЬІКам спільні походи

Про майбутній урожай сьогодні дбати про

Петро

залишає

часом. Надовго залишаться в пам'яті• ді­

і

підручнооа, а тим,

скаже

історії учнів четвертих і восьмого класів. І характер­ на риса педагогічного талан­ ту за ЯКИЙСЬ МіСЯЦЬ ро­ бОТИ ДО КОЖНОГО УЧНЯ зна­ ЙШОВ свій підхід, продикто­ ваний досвідом і любов'ю до дітей.

ви­

ність.

А Єлизавета Андріївна

котрі

І

І за те, щоб виросли

на у них є, та:ка добра, nроста і лаrЬдна.

не

•• ВОІН

Зараз не

громаІДяна.ми,

весь

нас

За що б не взялася Є. А. Варт, усе в неї вихо,дить .найкраще, бо віддається кожній справі сповна, не рахуючись з

сьної та украіїнеької ~юв на розвиток мислення на !Картках у спеціальних :кон­ вертах дають змогу охопити роботою допомагають

з

цею.

успішно

Андріївна

ти з слабіJшими учнями. Приміром, біль­ ша частина дітей виконує завдання з

не може бути

65

школи

використовувати

подати новий хвилин.

дуже

школи.

ніхто

ську Батьківщину, змІЦню­ вати її могутність своєю пра­

склали екзамени з історії й суспільствознавства. Біль-

кожну хвилину. Нині, коли у класі 42 учні, учителька розnланов% свій час так, що встигає опитати бі.лншу поло­

~tлас,

миру,

людину,

роЦі

за.вщди

цікаво проводить уроои, що ви­ гадує веселі ігри і просто за те, що во­

коли

лика заслуга педагога. Він навчив юнаків і дівчат без­ межно любити свою Радян­

до котрої можна звернутися за порадою й допомогою.

Єлизавета

45 · ... Математичні

В. СОЛОВЕИ, випускник Русанівської

шість їх одержали відмінні та добрі оцінки. У цьому ве­

Сергійович у Троєщині. Доб­ ре знають як учИтеля, як

У

віддаляю­

від нас часи дитинства.

стали для нас рідними. І ні­

За десять шкільних років ви

кому районі, тепло відгукую­ ться педагоги й вихованЦі 180-ї школи міста Києва, де був директором. Великою повагою й авто­ ритетом користується Петро

в н·омпле:ксних класах. І саме це приму­

вину дітей, усе це за

бі за вашу невтомну працю!

роки Петро Сергійович віддав школі, 10 працю­ вав на партійній роботі. Ио­ го пам'ятають у Макарівсь­

як

в

Дорослішаємо, мужніємо. Але світло шкільних вікон завжди буде нам точкою від­ ліку. Бо тут ми починалися і ян майбутнІ спеціалісти, і ян громадяни нашої країни.

просиджували

рожі у світ незнаний! Спаси-

22

пропагандис'І:а,

ви

ться

над нашими зошитами, за ці­ каві уроки! Спасибі за подо­

йому потрібні були міЦні знання й тверда перекона­ ність, щоб продовжувати справу б<Lтьків.

іі ЩИРЕ СЕРЦЕ шувало

яні

допомагатимуть

житті завжди. З кожним днем

Кирилівну Харченко. Спасибі вам за безсонні

ночі,

краї. Десь на заході йшла нещадна війна, а він навчав дітей любити Батьківщину, цінувати працю. Молоде по­

закінчила училище, працювати довелося

горе. До нього звертаєш свої ду~и через далені рони. В цей день хочеться відШУJКа•ти найсердечніші слова подяки,

Іншою,

ну

ВіДДаВ

серце.

велИRій сім'ї. ДіІгей було дев'ятеро і всі жили між собою у великій дружбі. - Любов до дітей, до менших вtд себе, виховали мої батьки. І коли поста­ ло питаІНІНЯ <<ким бути?>>, подала доку­ менти до Актюбинського педагогічного училища, згадує Є. А. Варт.

в пам'яті наЙІПершим і найкращИІМ дру­ гом, з ним можна розділити і радість, і

зовсім юні хлопчики

в

медична

учителя.

Учитель...

бою

відмовила йому, коли попро­ сився знову на фронт. Та чи легшим було життя в тилу? Вчителював у Вір­ менії, у Краснодарському

юнаком почав винладати фіз­ культуру в с. Забуянні Ма­

красень жовтень

Союзу

яку хотіли загарбати. Але й сам Петро Романченно не зміг повернутися в стрій: по-. ранення було настільки важ­

1937

рік

...

тому,

навіки

А десь з підсвідомості проростала мрія: навчати ді­ тей, виховувати молоде під­ ростаюче покоління. І від першого вересня року, коли дев'ятнадцятирічним

в

Радянського

разом з двома бійцями заки­ дав фашистські окопи грана­ тами. Одна за одною лягали вони в ціль, недарма ж був одним із кращих спортсменів республіки в гранатометан­ ні. Дванадцять гітлерівфв

колекти­

батьнам і заробляти

ОЧАТОК війни застав Петра на західному

лінування

пострілів з куркульських об­ різів. Змалечку почав допо­

ком,

ХТО

Учитель

майстер­

старшиною принордонної за­ стави. З самих перших хви­ лин Велиної Вітчизняної боровся за свободу й неза­ лежність Батьківщини. Пів­ тора року боїв, поранення,

ви­

Сам Петро п'ятнадцятий, але не найменший: ще було двійко молодших. А рони Ж· нелегкі:

педагогічну

кордоні

стражданого.

Сім'я

BETEPAB_:f!L

ність.

більше... З болем згадує Петро Сергійович Романчен­

.

свою

ТИХ,

телів: М. Д. Заряду, Г. І. Хохлову, Ю. В. Хохлову, Б. І. Процьно, О. О. Соло­ вей, О. С. Зайця. І особливо моЮ першу вчительку Гали-

х ВОРОБА

ку

ДО

лування

BA!tl!

дум­

серця привітати дорогих учи­

ЗАВ.ЖДИ В СТРО.Ю

но

наших

Сьогодні, напередодні свя­ та, хотілося б від щирого

учителя

А

в

ках до тих щасливих днів навчання. Повертаємося до

У

радгоспі

1000

« Бобрицьний»

-

550

центнерів вівса, у БогданІвській

о

того з пі,цгону.

є

радгоспі

сухе, має схожість

процентів, очищене по

гато голого зерна, щуплого, nус­

Одна

очистка

на складних машинах в режимі

центнерів засміченого яч-

центнерів, у «Великодимерський»

-550

воно

роботи ну:кольного трієра вирі­ шить

І

справу.

В. КАДАНЦЕВА, начальник районвоІ дер­ жавної насінної інспекції.

3

стор.

о

·


Линуть пісні героїчні кон­

відбу.вся

У Броварах

солісти і Н<J-l.нструментальний , читці з експери:vrентального за­ машинобу­ воду торговельного Вони яиионали nісні дування .

!(урс вокальних ансамблів, дуе­

тІв, тріо, ква.ртетів, солісті.в та читців на краЩ€ виконання nі­ сень часі·в Великої Вітчизняної нійни, патріотичних і героїч:них композито­ творі.в радянськИх Він nри­ рів та пи.сьменникі•в. визволення свячений ЗО-річчю

ra ряд інших па­ толЬІІю там» творів тр іотичних і . героїчних

иомпозиторі.в радянсьних письменників.

Раtдянської України віід н1-мець­ коМіПа з итора В . Баснера з кіно­ філь,му <<. Щит і меч>> та nісню Соло в йо.ва-СєдОU'О << &шани>> во­ ан­

к а льно-Інструментальний

ремонтно-.механі·чного І з задоволенням слуха­

самбль за воду .

<< ТЬІ nом­

ли присутні і пісню

Смолен­ нишь, Алеша., дороги Костянтина слова щиньІ >> на

та » .

також rояли иониурсі участь а матори художньої само­ автопідприємства діялЬJІості. винонали 090З4, які, зоирема, В

Симонова, музНІну якої створи­

на ли самі. учасниии анса мблю чолі з його :керівнииом Марном Сі·роштаном .

пісні <<Журав·лі >>, <<Баллада об отце>>, << Тишина, тишина», рад­ Руса­ госпу << Требухівсьюrй>>,

ви­

З широким репертуаром

учасники ст упили на кониурсі ХJІ'ДОЖНЬОЇ СаМОідіНЛЬНОСТі заво­ ду пороІІLКової металургії. Інже­

районної ліиарні та інших піД­ 1 уста­ організацій приємст.в, нов Броварів та району. Всі во­

д.рука.р к

a.rr

Бациц.

Зоя

<< МьІ войнЬІ не

одним

вистУJПають

ква,ртети, солісти і читці реко­ мен,д<Jвані на обласний ион,иурс

що віДбу­ та урочистий вечір, деться в Бр'оварах, присвячені Радян­ низвалення ЗО-річчю

СЬ<І{ОЇ Уираїни від гітлерівських загарбнииів.

А. ГАВРИЛЕНКО.

воиаль-

а.н.са:мблі бандурист<Ж,

учасників

иращи-х

ионкурсу: ансамблі·, дуети, тріо,

<<Снег

Вален­ з н али >> -конструІИтор та · просочу­ тина Могилянець в альниця Павлина Мельник

Один за

з

Кращі

- табельниця цеху сединьІ >> виробів Те­ металои•ерамічних

тян а СагайдаІИ,

майстерність .

ви:конавсЬ!(у

e-

е л

зрослу

продем онстрували

ни

стерно вИІКонали nісні « Балла­ да о :кра~жах>> , «В поле березаш

тaйnierna

культури,

бу,диниу

ніосьного

нер Галина ІльченІКо натхненно прочитала вфш РобеР'fа Рожде­ Май­ «Реквієм». с твенського

стьшут»

<< СQколя­

ні Денисюи за пісню

Ки­

лісу, єва, ирай Голосіївсьиого . стоїть будинои, у яиому остан­ ні тринадцять роиів жив і пра­

Рильський

Максим

цював

-

один із основоположників уира­

літератури, їнсьиої радянської видатний учений і громадсьиий діяч.

З

1966

року у цьому будин­

літературно-меморіаль­

ну

ний музей поета. Три кімнати у будиниу збережено у таиому

сима Тадейовича . Перша з них - вітальня. Скільии цінавих і

дружніх розмов точилося тут у

иолі добрих гостей.

Лунали го­

Вишні і Володи­ лоси Остапа мира Сосюри, Михайла Стель­ маха і Андрія Малишиа, Мино­ ли Тихонова і Петруся Бровии . Реву­ ЛеВІКо На роЯл і Г:Рали Майборода. і Георгій цький аномпану­ або ж сам господар вав Іванові Ко з ловсьиому . приирашають Стіни в італьні подаровані

картини,

поету,

і

два великих Цінавих фотопорт­ рети, на одному 3 них Манси­ мові лише дев · ять роні в -до­ питливе , розумне хлоп'я з ве­ очима, на ликими серйозними народом визнаний другому поет

у

творчих

розивіті

сил .

Круті дерев' яні східці ведуть

н а другий поверх ,

- фронтовим льотчикам небо били присвя­ Великої Вітчизняної війни, чено цей фільм. Найстаршому з льотчиків цієї ескад­ рильї було трохи більше двадцяти ро­ ків.

Адже

ми» .

вважали

вони

війні

на

своїми, особливими доводиться тобі

спливає

час

до робочого

!1.20-

і

де нь

11 .50 12.20 ІЗ.20 ІЗ.45 14.15 до

ЦТ Програма Програма nередач.

МА· КСИМА

Меланія Фе-

вірші поеті_в братні_х ра-

В інших трьох иі~шатах будинну розгорнуто ЛІтературну

еиспозицію. Доиументи, графії, руиописи, иниги про

відають

велние

народу і рідної пізніше стала

иультури , яна його змістом

преирасним виявом любові спів-

._"

Рад я нської Унраїні-І до лю­

ця

. Творчість розуму Рильського , нласина

й

Мансима не лише

й всесоюзної уираїнсьиої , але літератури, .- глибоно інтерна­ яскраве Вона Ціональна .

відбиття прагнення усього люд­

ства до миру й дружби між на­ родами .

познайоми­

можна

му з еї

У

бібл1оте­ тись з меморіальною иою поета, у яиій близьио п'я­ ти тисяч томів, оглянути сад і Т. 1\І. посаджені ивітниии,

прослухати

Рильсьиим ,

пере-

переглянути

стрічці, ки.

записи

магютофонній

на

поета

голосу

постаукраїн­ ним ють подаровані сьиому читачеві твори Пушиіна

нятої XXIV з'Уздом КПРС. загострив Радянсьиий Союз в ООН увагу на першочергових

міжнародних завданнях. До них він відносить врегулювання на Близькому Сході. Спроби воєн­ по-своєму блоиу НАТО ного розв'язати цю проблему завели її у безвихідь. Треба припини­ краї­ ти насильство над цією ною та її народом . Необхідно

Світ.іrана КАРПЕЦЬ,

між­

представницьиу

силинати

народну ионференЦію по Кіпру в рамнах ООН . Для розв'язан­ ведливого

спра­

встановлення

питань

ня

і

на

миру

міЦного

Близьному Сході треба термі­ ново відновити роботу Женев­ сьиої мирної ионференції . Да­ лі , на думку СРСР, необхідно

завершити в иоротиі строки на­

раду з питань безпеии і співро­ бітництва в Європі, прийняттям­ на найвищому рівні рішень, які забезпечували б мирне майбут­ ионтиненту. нє європейсьиого Широку підтримну в ході дис­ зустрічають

нусії

в

пропозиції ,

висунуті час той або інший Радянсьиим Союзом . Ідею сили­ всесвітньої ионференції кання підтримали роззброєнню по ГреЦія і ряд інших ФранЦія ,

ираїн .

На Підтримну нової ра­

борону

-

ініціативи

дянсьиої

воєнного

з а­

про

впливу на на­

виолишнє середовище

-

висло­

представник Фінляндії. вився Державний сеиретар США Кіс­ шочерговим нення

пер­

найбільш

сінджер назвав

досяг­

завданням

ядерними

над

контролю

Радян­ з озброєннями. Разом сьиим Союзом, сказав він, ми прагнемо

домовитися

нові

про

янісні обмеження і иільиісні стратегічних озброєнь . Одночz. но представнии США з трива гою говорив про кризовий стан еиономіии капіталістичних ира­ їн

. .

підтверд­

Дисиусія в ООН

иінороли­

старший науковий праців­ ник літературно-меморіаль­ ного музею М. Рильського.

серб-

чесьиих , · словацьиих,

духу

її

звершень

до

дини ,

життя . Крон за кроном розири­ творчий вається перед · нами поетичні Перші шлях поета. спроби і збірии віршів, які по ­ ставили Мансима Рuльсьиого у сучас­ ряд найбільших поетів ності. Наунові праці аІИаtде.м1ІКа Ана­ і Союзної Уираїнської до-ито­ почесного демій науи , уиі,версите­ ра Ягеллонсь:кого

те,

Ради

сима Рильського << Зимо.ві зали­ стали си >>. Поез ії ціЄї . збі,рІ!Ш

в му 3 Еи

ту у Кранові. Мансим Рильсьиий нами кладач . І перед

·

На світу. народів турами остання стенді останньому прижиттєва книга віршів Маи­

і МЩиевича Лермонтова , фото- 1 і розпо-І Словацького, Шеисп1ра і Дан­

преирас-

і

ма­ про

СРСР, про його зв'язии з куль-

РИЛЬСЬRОfО

енцибінеті багато книжои твори саклопедії , словниии, мого поета. У недоторианому вигляді залишилася СПО'JИвальня з віинами у сад . Тут пройшли останні дні життя письменнииа. Ліжио. стронатою акуратно застелене ковдрою, на ній пучои засушестолику на них квітів . Поруч радіоприймач, оиуляри, записна инижка. І яи сирізь у будиниу - багато книг.

День

-

Сього діні

-

учителя.

До ЗО-річчя визволення Радян­ німецько-фашІІJСТ· від Ук ра їни « Легенда тривао. загарбник і в . Ге ро я Рад янського Союзу г~не·

І.

І.

ЛюдникоІІа) .

с"ки й. для

К. т. «Б у дильник• . « Сл ужу Радянському Союзу!» . К . . т . «Творч і сть юних». К. т . Мультфільм «Вінні-Пух турбот». К. т . еМузичний кіоск». .« Сільська година• . День учителя. Сьо годні Конце рт для вчителів. «Д оживемо фільм Х удожній

кіноподорожеІІ» . К . т . •Клуб К - т. Урочи сте з асідання, при­ з дня проголщnення свячен е 25-річчю Республ іки. Нім е цької Демократичної Трансляція з Берліна. з зустріч К. т. Міжнародна· 19 . ЗО хокея : СРСР-Канада. По закінченні­ (До еЧ ар . програма інформаційна НДР). 25-річчя з д ня проголош ення К. т. Концерт.

15.55 16.55 -

Програма :VT Наша афіша . Екран nригодницького Х у дожній фільм •Коло».

С. Образцов, С. Преобраікен ­ Вистава Іван» . « В ел икий

Одес ького

гімнастик а

понеділка».

9.45 9.50 -

-

3 АВІТАЙЗ:Е

12.20 -

Новини .

10.00 11 .00ІІ. ЗО -

!J .ЗО

зьиих Гюго ,

любив Тадейович риболовлю і тому на инижковій шафі стоять його

(Донецьк).

д іт е й.

француавторів, _ пое ~ ії вІД Буало до иласию в

· сьиих

в життя Програми миру, прий­

жує: в міжнародних відносинах напруженості, панує розрядна прагнення до неї не слабшає .

І. ОРЛОВ, оглядач ТАРС.

'r

ЖОВТНЯ

Ранкова

ветеранам Великої Вітчизняної вtйнн . Сценарій написали Л. Биков, О . Са­ цький , €. Онопрієнко.

за

<< незвичайно діяльність М. Т . Рильсьиого яи

назвав

диною >>. Мати

-

JІьотчикам

дорівна . Це від неї, від друзів односельчан запозичив поет ту до свого вірну і ніжну любов

рал-полковника

т.

уславленим

нашим

ємо

Верховної

12.05 -

К-

годОВ·

виконавець

і

депутата

ської ських (Про

9.00 9.05 -

режн­

ми з велв­ ної ролі Леонід Биков, приевичу­ і любов ' ю кою вдячністю

відомого гро-

батька поет~

...

говорить

як

~

сер·постановник

коли по

законами, І здійснювати

машин

до

фільм,

Свій

талановитою і симпатичною лю-

11 .20

6

-

•старика­

себе

кинулися

вони

його руною, инижии, ариуші чи-

Ко н цер'r .

НЕДІЛЯ,

усе це було в них ще попе­ друзів коман­ І за час , реду... Але настав •старики!», дою с в бІіі · Ідуть тільки

з повернувся Пам ' яті тих, хто не війни, синам землі, ,які пристрасно лю­

Але

не

училищ,

льотних

з

фронт

на

одразу пускали в бІіі, берегли . не зміц­ нілі ще крила . Суворі внпробування У вогні боів І щастя першої перемоги над ворогом, велич братерства, скрІп· утрати від горе і кров ' ю, леного

женка.

лендар із записами, зробленими/ бинський

стані , як це було з а життя Ман­

Радянсьиого Союзу по втіленню

досвід ли

досягненнп

важливі

про

рив

п ' ять-шість бойових вильотів на день, І зрілість приходять швидко. які прнбува· А от •жовторотнків» ,

по 17 жовтня у районному бу­ кінофе­ культури проводиться визво­ стиваль, присвячений ЗО-річчю від нІмецько-фашнст­ лення :Vкраінн . ських загарбників КІнофестиваль відкривається прем ' є­ сВ фільму художнього рою нового бій Ідуть тільки старики», створений Дов­ на кіностудії імені Олександра

3 7

днику

ІНШІ республІК . ро з повіда ють

стали В ка-

думну,

їх

на

спран заиордонних Міністра СРСР А. А. Громиио . Він гово­

КІНОФЕСТИВАЛЬ ПОЧИНАЄТЬСЯ

дянсьиих теріали

що мисливсьиі трофеї, симпатичними чучелами.

висловлюються

яні,

Ції члена Політбюро ЦК КПРС ,

~літків­ радгоспу трудів ників серед популярністю Великою будинку Рож ні в ського ан самбль ський » користується естрадний спракультури, яким керує Петро Ананійович ШУМЕйКО (крайній Фото В. БендИд{а . ва).

РильКоцю-

Мансим

членів

заходи,

Найбільший інтерес виилииав

Тадея мадсьио го дІяча сьиоrо, якого Михайло

полювання ,

138 про

виступ глави радянсьиої делега­

лом. Ось авторучиа, яна вірно служила йому , настільний иа-

стоrо паnеру...

дис­

політична

потрібні для зміЦнення миру і безпеии .

Рідкісні ропоета . Рильсьиого . ·не життя кабінету Мансима праць Низиа знімии . Щодня з сьомої години раниу І динні

поет був уже за письмовим сто-

Нью-FІориу

у

иусія з найважливіших міжна­ родних проблем . Представники в ООН тепер різних держав -

..~rnrn~~rn~..~..~~rn~~3~~~~rn~rnтna..-тnDІ

онолиці

Генеральної

сесії

загальна

триває

~~~-~~~~~~--~~~~~~~~~~~~

На мальовничій

XXlX

Асамблеї ООН

старшому зоотехніІИу досшдно1 станфї по тваринницт.ву Марії майстерно вШ<онану Ганжі за беп і.сню << Есть , в Волгограде дитячим з авідуючій ре зна >>, птахоБогданівсьиої садком фабриІІш Любоні Буц і п,раці.в­ ниці будинк,у нультури Катери­

nісню

виконав

На

1

nри::утн_~

амадували

Довго

ко-фашисТСЬ!(ИХ окупантів .

Майстерно

ГОЛОВНА ТЕНДЕНЦІЯ РОЗРЯДКА

<<Ни гартувалася сталь», <<Там,

фільму

театру

ля л ьок.

(Одеса) .

народу• . fЗу­ сМи стецтво ІЗ.20 стріч м а йстрів мистецтв з ХJJібороба­ Київс .. кої району Ми р о н івського ми

облас ті).

Юноепоп е я Вел икої Вітчизня­ н о ї війни . Документальний фільм «Я . партизан України »~ 16.00 - еЕ кран молодих • . (Дніпропет ­ ді'вель­ бу у гостях ровські ст у дентн в магістралі) . ників Байкало-Амурсь.кої

14.50 -

(Дніпроn етровськ).

17.00 -

Х у до жні й

фільм

«Головне

ін­

з футбола: СРСР Першість «Шахтар•. (Одеса). «Чорноморець» еВі­ Інформ а ційна програма 20. !5 ст і » . 20.45 - «На добраніч , діти!». закінченнІ По Концерт . 21.00 -

18.30 - -

програма еЧ ас•. (До 25-річчя з дня Німецької Демократич ­ nрог ол ошення ної Республіки) . (М.) . Програма на І( вів І облас:т .. 18.00 - Наша афіша . 18.05 - Екран студента-заочника. 19.10 - Худ о жній телефільм сУгрюм­

20 .30 -

(4

серія) .

•Київська

21.30 става Київського драматичного ру ім . Л . Укра-їнки. ПОНЕДІЛОК, 7 ЖОВТНЯ Програма ЦТ

сВjнні-Пух»,

бот• .

•Вінні-Пух

па.нора-ма».

і

день

те ат- І ІІ.З5- . сШ кільний екран ~ - Фізика J!JIJІ . 1 уч-нів 10 класу. сОд~ ржання незату коливань. , хаючи х електромагНІтних

nрисвячені 25-річчю Нім ецької кратичної Р еспубліки . (НДР) .

Програ·ма передач . 15 . ЗО-Програма документальних мів: •Важко будувати міста», мий ГОРИ З ОНТ» .

15.25 -

16 .ор

тур.

К . т . •Клуб кіноподорожей ». К. т. Репортаж про торжества,

10.00 11.00 -

Демо-

·

філь­ сСЬо­

К. т. еМи знайомим ось з nри ­

-

родою» .

16.20 -

ми

й

О. М. Островський сЗа листа­ щоденниками•. Передача з лі­

17.00 17.30 18.00 18.15 ;-

К. т·. сНаш «Вогнище» . Новини .

сад»

«Зустрічний

ської області в дії•. 19.00 ~ «П і сня далека

19.30 -

бола :

план

(Москва)

Андн>{\ан.

-

ЦСКА .

21.15 21 .45 -

Інформаційна програ-ма «Час». - фройнд· •Дружба т. К.

23.30

К. т . •Спортивний щоденник» .

шафт• .

11.00 11 .1'5 -

Концерт .

Програма Новини .

j

І

:VT

Концерт у вюrонанні артистів

струми та їх з астосу-

Високочастотні вання » .

о р б іта » .

« М олодіжн а

12.10 -

ПОЧИ• Н ає ть ся

•З

чого

БАМ? » .

К. т . Програм а фільмів НДР. М уз ичний антракт . Ра­ в и зв олення Д о ЗО-р і ччя н і мецько-Фа· ві д України д я нськ ої

12.55 -І З.ЗО І З .40 -

ш и стс ьки х

з ага рбників .

ми-нул і » . (Зу стріч Ві1'чи зн яної війни

сnіл ок

Українк) .

« Згадаймо дні

вете р а нів з ч ле нами

Великої творчих

ємне

еГерої

Шань ~ .

2'1 .ОО 21.30 за

товий

н а мет » .

nрограма

«Вісті•.

яка

2З.Q5

прийшла

-

після

Вечірні

бабусі» .

НОВІІНИ .

сФандИР»

Інформаційний випуск

..

сДень

Колективи мІськоі друкарнІ І . ре­ дакції газети •Нове життя» · вне­ ловлюють глибоке спІвчуття друка­ рю І . В . Снтюку з приводу смер­ тІ його батька СИТІОКА

живуть

- Співає В . Макаров . (Одеса). 20.00 - К. т. •Земля людей• . «На добраніч , діти!•. 21.00 21. 1 5- Програма •Час». (М.). «Людина, фільм Х удожній 21.45 19. ЗО

(І серія) . Філ ьм-концерт

Редактор Є. ФЕДЯИ.

Василя

Р е клама . Оголошення. Теле фільм « Пісня про брезен­

19.00- Інфор_маційна

площини.

днем:..

нас ».

18.00 18.30 -

і

nаралельність .

площин . двох положення телефільми : Документальні 19.10 серця •. еГолос інтерв'ю•, «Чорно-біле "Я-Тянь ­ Художній фільм 20.00 Взаємне

Д о ЗО-річчя визвол ення Радян­ від нім ецько-фашист­ У кр а їни з агарбників . (Х а рків) .

сь к их с е ред

прямої

положення

nерлендикулярність,

(З а п о ріжжя).

-

Екран студента- з аочника. Пер­ «Вза ­ курс . Нарисна геометрія .

ший

Наша афіша. «Сn а дкоємці • . (З досвіду Кор ­ е нків с ького райкому КП Ук­ вч е су нь-Ш раїни Черк а сь-кої обла сті по інтерна ­ ціон а .н.ном у вихованню трудящих). 16.40 - Для діт е й. С . Андрєєв . сЧу­ ч е» . Вист а ва Заnорі зького театру ЛЯ·

л ьок.

І область

Програма на І(иїв Наша афіша.

18.00 18.05 ~

16. 15 16.20 -

17 .ЗО ськ ої

й близька » . К . т. Чемпіонат СРСР з фут­

•Спартак•

Туркм е нської фі ла рмонії

Ви·

9.00 - Програма передач. 9.05 - К. т . Гімнастика. 9.20 - Новини. 9.30 - К. т. Програма мультфільмів:

тератури.

терв'ю » .

ріка•.

В. Собко . •дал екі вікна•

І

Федосійовича

Колектив райлікарнІ з глибоким

сумом

повідомлав

смерть

медичноі

про

передчасну

сестри

поповоr Клавдіі МнколаТвнн І внсловлюв спІвчутта сІм'і ної.

покій­

157 номер 1974 рік  

157 номер 1974 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you