Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАНТЕСНІ ом

Трудящі РаДЯнського Оою­

157 (3465)

П'ЯТНИЦЯ

27

зу! Боріться за всемірне під­

ЖОВТНЯ

вищення п.родуктивності пра­

1972 р. Ціва 2 коп.

.

суворо

ЦІ,

...

екоНоМII,

жиму РІН

додержуйте

ре-

.

раЦІонально

використовуйте ножну хвили­

ВИДАННЯ 33-й

ну робочого часу!

--

(Із Закликів цк. к.ПРС до 55-ї річничі Великої Жовтневої

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНlСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ, МІСЬКОІ І

сочіаліетично ї

РАИОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИlВСЬКОІ ОБЛАСТІ

револючії) .

у міськкомі НІ] України, виконко.мах районної та міської Рад депутаmtв mРУ,4ЯЩ1tх

ПРО ПІДСУМКИ СОЦІАЛІСТИЧНОГО ЗМАГАННЯ КОЛЕКТИВІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ, БУДІВЕЛЬНИХ

ОРГАНІЗАЦІЙ, ТРАНСПОРТУ, ЗВ'ЯЗКУ, ТОРГІВЛІ ТА ПОБУТУ МІСТА І РАЙОНУ ЗА ІІІ КВАРТАЛ 1972 РОКУ Включившись в соціалістичне змагання за гідну

ціалізованої пересувної механізованої ІЮЛОНИ N2 5,

зустріч 50-річчя утворення Союзу РСР та за дострокове виконання завдань другого року дев ' ятої п'ятирічки, прагнучи втілиТи в життя рішення ХХІV з'їзду ИП України, працівники промисло-

ремонтно-будІвельної

на

.N2 7, МОСТОПОїзда

101,2 процента,

БУДІВЕЛЬНОГО

це нта.

сьних будівельників нолективу ПЕРЕСУВНОІ МЕ-

Хороші показники мають колентиви спеціалізованої механізованої пересувної колони N2 509, спеціалізованої механізованої колони N2 503, спеціалі-

l1 р иріСТ промислового виробництва, в порівнянні з відповідним періодом минулого року, становить 14,8 процента, продуктивність праці 16 процентів.

ПОСТІИНОДІЮЧОГО

Серед будівельних організацій по будівництву сІльськогосподарських об'єктів найкраще працював

нолектив пересувної механізованої ІЮЛОНИ N2 8, який план по генпідряду винонав на 111,6 процента, в тому числі власними силами на 120,2 процента, по продуктивності праці на 106,2 про-

іЮ продунтивності праці нСІ 102,2 процента . Вироблено понад план з початку року різноманітних ви_,юбів на загальну суму 2827 тисяч карбованців.

лектив

1І0ІЗДА .NI! 2 (начальник тов. Нестеренко М. М., секретар парторганізаЦії тов . Строков О. П., голова місцевкому проф с пілки тов . Глушков В. І . , секретар комітету комсомолу тов. Сінчук Н . А.) .

.N2 814.

вості, буДівництва, транспорту, зв'язку, торгівлі та побуту міста і району успішно виконали державні завдання ІІІ кварталу 1972 рону. Виробничі плани ІІІ нварталу по реалізації про-

мислової продунцП ВlJнонано

дільниці

зованої пересувної

механізованої колони N2 508,

Вручити колективу перехідний Червоний прапор міськкому ИП України та міськвиконкому і занести на районну Дошку пошани. Присудити ПЕРШЕ місце серед організацій сіль-

ХАНІЗОВАНОІ КОЛОНИ ом 8 (начальник тов. Шеїн В. Ф., секретар парторганізації тов . Садовніков М. В., голова завкому тов. Воронцов М. В.,

секретар комітету комсомолу тов. Лось В . ).

Найкращих успі х ів у винонанні соціалістичних зобов ' язань ІІІ кварталу серед промислових пlдпри -

пересувної механізованоі нолони N2 9, які забезпечили винонання планових завдань дев'яти місяців по всіх поназниках. Серед транспортних організацій та зв'язку най-

Вручити колективу перехідний Червоний прапор міськкому ИП України та райвиконкому і занести на районну Дошку пошани . Переможцем У соціалістичному змаганні серед

ємств

краще

домігся

кол е ктив

заводу

торговельного

ма-

шинобудування, де квартальний план реалізації пролукцП винонано на 103,2 процента, по ПРОДУН-

ТИВl{ості праці -

нів

-

на

105,3

на 103,9 процента, план прибут-

станції

організацій транспорту та зв ' язку визнати к о лектив

Бровари, який план по перевозках виконав на 101,2 процента, простої знижено проти норми на 1,8 го-

ЗАЛІЗНИЧНОІ СТАНЦП БРОВАРИ (начальник тов. Бойко О. В., секретар парторгані з ації тов.

тресту «l{иївсільбудтранс».

секретар

дини.

процента.

Иолектив повністю забезпечив виконання завдань

працював

колектив

залізничної

Добре попрацював колектив автобази N2 3

Серед побутових організацій

дев'яти місяців по в с іх поназниках. Висоних успіхів У соціалістичному змаганні домігся нолектив заводу електротехнічних виробів,

Аляб'єв В. К, голова завкому тов. Передерій П. М., комітету

комсомолу тов.

Иаземlр

В.

П.).

найкращих успіхів

Вручити колективу перехідний Червоний прапор

домігся колеКТI'В райпобуткомбінату, який план по реалізації продукції виконав на 105,3 процента, по продуктивності праці на 105,8, по прибутнах _

міськкому ИП України, райвиконкому та місьнвиконкому і занести на районну Дошку п о ш а ни . Переможцем У соціалістичному змаганні серед

який план реалізації продукції виконав на 102,5 процента, по продуктивності праці 102,2 про-

ОРГЗ1!ізацій побутового обслуговування визнати колектйв РАНПОБУТКОМБІНАТУ (д и р е кто р

цента . На Гоголівській С1\річкоткацьній фабриці квартальний план по реалізації виконано ва 101,7 процента, по продунтивності праці на 103,9 про-

на 108,4 процента. Непоганих успіхів досягли колентиви нон тори «Броваригаз » та району електричних мереж. Нижче своїх можливостей працювали в ІІІ кварT a ~i над винонанням установлених планів товаро-

цента. Добрі показнини роботи мають також нолективи

оБІГУ, а також соціалістичних зобов'язань колективи торговельних організацій. В нас у держбанку

дишевсьна С. В . ). Вручити йому

шиноремонтного заводу, заводобудівного комБІнату,

недодано

міськкому

заводу холодильників, дослідного експеримевтального заводу тресту «Унрелеватормлинбуд» .

за

ІІІ

квартал

тисяч

206

карбованців.

В .бюджет району недодано райспоживспілною та ЗМІШТОРГОМ 227 тисяч карбованціВ. Установлені

тов. Иовбасинський В. О., сенретар парторганізації тов. Иривенко Д. Д., голова місцевкому тов. Царенко В. Т . , секретар комітету комсомолу то в . Гла-

ИП

перехідний

України,

Червоний

райвиконкому

та

прапор місьнви-

конкому і занести на районну Дошку пошани. Переможцем у соціалістичному змаганнІ серед

Добре попрацювали промислові підприємства, органі зації будівництва та транспорту по поданню шефської допомоги радгоспам та птахофабрикам району. Побудовано 17 сінажних траншей місткіс-

плани дев'яти місяців райспоживспілка та змішторг не виконали , а комбінат громадського харчування не забезпечив виконання плану по виготовленню власної продукції.

піДПРИЄМС'l'в-шефів за дев'ять місяців цього року визнати колектив РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНОГО ЗАВОДУ (директор тов . Жебель М. К, секретар парторганізації тов. Иоваль В. І., голова завкому

тонн, два склади для мінеральних добрив на 2000 ТОНІІ, 30 тисяч квадратних метрів теплиць та

з~ ІІІ квартал та дев'ять місяців цього року серед П1.дприємств промисловості, будівельних організа-

тов. Гуща В. П.). Вручити нолективу перехідний Червоний прапор

258672 карбованЦі.

M~CЬKK~MY ИП України, ВИКОЮЮМИ райо~ної та МІСЬКОІ Рад депутатів трудящих постановилн: Переможцем у соціалістичному змаганні серед промислових підприємств району за ІІІ ,(вартал визнати колектив ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЗАВО-

конкому і занести на районну Дошку пошани . Відзначити хорошу роботу за дев'ять місяців 1972 року нолективів заводів холодильииків, ремоитно-мехаНіЧного, шнноремонтного, заводобудівного комбінату, мостопоїзда .N2 814, спеціалізова-

(

01 пересувнOl механ зовано колони "~2 ,спеціалізованої механізованої колони ом 509, спеціалlзо-

тю 17950 тисяч тонн, сім гноєсховищ на 35 тисяч

Обговоривши підсумки

багато інших важливих об'єктів на загальну суму

ц~й , транспорту, зв'язку, торгівлі та побуту

Шефи подавали допомогу в придбанні запасних частин до сільськогосподарських машин та допома-

гали будівельникам матеріалами, всього на 190265 карбованців, відпрацювали на збиранні та вирощуванні овочів 18730 людино-днів. Найкраще здійснювали

ДУ ТОРГОВЕЛЬНОГО

шефську допомогу пра-

Цівники ремонтно-механічного

соціалістичного змагання

бюро

МАШИНОБУДУВАННЯ

дире~тор... заводу тов. Агапов І. Г., сенретар парт-

заводу, які в під-

opгaНl3~Цll

тов. Болдовкін В. О., голова

«Укоопголовпостачу»

спе-

НПРС і Ради Міністрів СРСР <Про дальше вдосноналення системи професійно-технічної освіти»

присвячена

Всесоюзна

нарада працівників профтехосві -

ти,

яка

почала

Булгаков.

полшшити роботу ,по. мобіл~за~ії своїх коле~тивів на виконання П,лаНl~ І СОЦіаЛіСТИЧНИХ зобов язань

.,

тов. Ироль М. Т., сек ета

секретар комітету

па то г'

ВИбраних

творів

ретар комітету комсомолу тов'ш

дис'k і

.,

сек-

Переможцем у СОЦіаЛістич~ом евеnь . .). організацій по БУДівництву Об,l. змаганні серед та НУЛЬТУРНО-ПОбутового призна KTlВ промислового

свою

освіті

роботу

О. О.

П'ЯТИРІЧКИ

Амурська область. 3ей­

см<а ГЕС (проектна по­ Т'~ЖНukть б:nwзько півтора

Іл­

надруковано

за текстом Повного зібрання творів В. І. ЛенІна. (РАТАУ).

-

lМ~льиона : КlІЛоват) С(lЮЗ,Н а

мол ьська

'УДalрН а

з

Всекомсо­

б удова.

1М()~1 трудяться

Воnодимир.а

визнати

ко-

ЗМІШТОРГУ, райспоживсП1ЛКИ, яю не забезпечили виНОМ.ІЧНИХ показниках в

другого P~KY ПЯТИРІЧКИ.

Бюро МІСЬІШОМУ ИП

Міськвико~ном

третьому кварталі, значно

Унраїни,

райвиконком та

висловлюють впевненість,

що ко-

лективи. П1дприємств і . організацій району докладуть ВСІХ зусиль на УСП1шне виконання державного плану і соціалістичних зобов'язань 1972 року гідно ЗУСТРІ'нуть nl'BB lНОВИ ' й ЮВlле . й СРСР оюзу . ,

--;~ -;,~~;~~;- ;;;~;;Д:!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!It!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!! !!!!!!!

(ТАРС).

ліча Леніна. ПрацІ, що ввВішли до тритомника,

(директор

хеєв В. С., голова Фаtком~ TO~ ~о~НlзаЦіk T~B. MI-

ВИБРАНІ ТВОРИ В. І. ЛЕНІНА видання

тресту «Київсільбудтранс» , конторн «Броварнгаз» , . -' 30бов язати кеРІвників та секретарів партійних і

ТРЕТЄ місце ~а~~ен~~и . І.). КОІ СТРІЧКОТК~ЦЬ~ОІ ~~~F~kJОГОЛІВСЬ-

НОМСОМОЛУ тов' І ИЛЬКОВ сі

Політвидав УкраІнн завершив випуск ,у свІт украІнською тритомного

... о 5

кон~ння планових завдань по основних технlко-еко-

ити

СПОР' УJ(жеНlн: і

мовою

ї

11 T~B. юрутюнян С . С ., голо-

ва завкому тов Х

наради. 3 доповіддю виступив голова Державного комітету Ради Mil'IiCTpiB СРСР по про­ феСійно-теХНіЧНій

і

зав~оду ЕЛЕКТРОТЕХ-

НІЧНИх ВИРОБІ~ уд

ра онну Дошку по-

сенретар парторгаНіза~·~ректо~ .. )В. Пиндюр О. О. ,

ЖОВТІІЯ у Москві. Иандидат у члени Політбюро ЦИ ИПРС П. Н. Демічев зачи­ тав лист ЦИ ИПРС учасникам

24

..

комуналь':!ого обладнання, ПОРОШКОВОI метаЛ~РГll, ПРОМКОМбlН~ТУ раЙСПОЖИВС~іЛКИ, ~0 рожн?.:бУДlвельHO~O управЛіННЯ N2 50, .заЛіЗНИ~НОІ стаНЦ11 Бобрик,

ВСЕСОЮЗ НА НА РАДА ПР АЩ В НИК І В П РОФТ ЕХОСВ ІТИ 3начному підвищенню якості

н ..

номсомольських організацій заводів He.~TaHдapTHO~?

шани. ДРУГЕ місце п ис

, чення ' !!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!! _______ .. ___ ...._____

пІдготовки роб ітників для заводів, фабрин, будов, колгоспів і радгоспів, сфери обслуговування у світлі Постанови ЦИ

міськному ИП України, райвиконкому та міськви-

Місьнвиконному і пr:~~&иМl':аКНОМ~ ИП України та

Серед будівельних організацій міста найкращих успіхів добився колектив постійнодіючого будівель-

монтажного управління

номсомолу

ваної механізованої колони .N2 503, автобазн ом 3

профс П1ЛКИ тов . Неньно А . Ф. , секретар комітету комсомолу тов Лин В Т) В хідний Червон~й ник .. .. ручити йому пере-

ного поїзда .NQ 2, де план по загальному обсягу буД~вництва виконано на 105,5 процента, в тому ЧИСлі власними силами на 105,1 процента, по продуктивності праці - на 105,6 процента. Добре попрацювали також нолективи БУДівельно-

секретар комітету

завкому

шефному господарстві побудували нову сінажну траншею місткістю 1000 тонн, гноєсховище на 2000 тонн культурне пасовище на 100 гектарів, виділили інс'трумент і запасні частини на 10118 карбованців, на вирощуванні та збиранні врожаю відпрацювали 1200 людино-днів. Добре допомагали сільсьним трудівникам колективи заводу «Торгмаш», постійнодіючого будівельного поїзда N2 2, заводу порошкової металургії та заводобудівного номбінату.

тов. Прудкий О. І.,

На

її

ентузіазспеціаліс­

ти з ус'іх КУТОЧКlів країІНИ.

На фо:го: 3ейс ь'ка ГЕс.

( Фотохроніка

ТАРС) .


.. * .. У колеl( тиві заводу холодильників добре знають і поважають верстатниць Ніну Олександрівну Матвієнно , Ніну Петрівну Дегтяр і столяра Олега Андрі­ ЙО ІЗ ича Висоцького. Вони йдуть в аван ­ гарді соціалі с тично г о

30 - річчя

ут в ор е ння

м а тично

змагання

С о юзу

перевиконують

ХЛІБОРОБСЬКОМУ СЬОГОДНІ ти ще вчишся в школі. Але пройде час, і перед тобою життя поставить питання: ким бути'! Який шлях обрати? І вирішувати його доведеться тобі са­ мому. Всі шляхи вІдкриті сьогодиі перед тобою, а обр.ати треба один, власииЙ . Щоб потім пройти його достойно,

на чеСТІ,

РСР,

систе­

змінні

норми

щоб говорили люди про тебе

виробітну . Виготовлена ними продукЦія приймається з першого пред'явлення . Нещодавно в житті передових вироб­ ничнинів

сталася

знаменна

п о дія :

їх

прийнято нандидатами у члени }{омуніС ­ ТІІЧНОЇ партії Радянського Союзу. Висо­ н е довір'я комуністів вони виправду­ ю ть

самовідданою

УЧRСТЮ

у

працею,

грома дському

На фото:

активною

житті.

(зліва направо) Н. О. Мат­

вІєнко, член ПRРТійного бюро підприсм­ стпа І. І. Семенець, Н. П. Дегтяр і О. А. Висоцький біля пам ' ятника В . І. Л е ніна в центрі міста.

Фото В. ПО.10тняка.

..

*

*

справ, які вже зараз че,кають на твої руки і

:3 багатьох шніл з'їхались у БРОІЗари юні ЕІlробничнИlШ н а спій районний зліт, щоб доповісти, що зроблено уч ­ нівськими виро б н и чим и бригадами і нанреслити завт­ раШllі плани. В 1971-1972

чоловін,

пах

нах. які мають місце в роботі споживчої ноопе­ ,рації, і З аІ(линав учасників зльоту ще ширше розгорнути соціалістичне змагання, спрямува­ ти с.вої СИЛИ і енергію на уоПішне винонаннн

цента

план}в і с~:щіаліС'тичних зобо,в'нзань другого ро­

і

купівлі лишків сільсьногосподарсьних продун­

реалізували товарі'в понад план на су­

« Про

ку ПЯТИРІЧКИ.

-

даль­

били

реду йдуть М. Д. Миронець

-

робі ТНІІЦЯ складу

попе­

'завідуюча Ве­

дильники, пральні машини тощо. Але ми не завжди ~laЄMO їх у достатній нільності . Споді­ ва є мося, що правління райспоживспілки збі льшить нам відпуск цих товарів.

заготконтори,

М. Шторлін - - водій транспортної КОНТОРИ РСС, Є . Ф . Бобко заВідуюча СемиполніВ­

-

lVI.

(:Ь!Ш:\!

магазином

гос,подарчих

товарів,

Г.

Це дало мож­

тисяч карбованців витор­

- З КОЖНИМ роком поліпшується добробут радянсьних людей, . сназала завІдуюча Тре­ бухіВСЬЮIМ магазином господарчих товаріВ Л. МельничеНJНО. Велиним ,попитом НОРИСТУ­ ЮТЬСЯ тані товари, як меблев.і набори, холо­

кухар Се;'ШПОЛ!(інського кафе «J{иянна», Є. С.

-

306

постійно.

пона­

ликодимерським мага'зином культто в а р і в , М. М. Нім е нко завідуюча І1ухівським I\Iaг азином продтовар:н, М . С . Павлова шеф­ Сномо,рох

ВИї'ЗДів автокрамниці .

гу. При унівеРМаізі діє районна школа продав­ ців. На жаль, не 'всі голови правлінь радгосп­ робкоопів посилають С'воіх людей на навчання . Про підготовку кадрів потрібно турбуватися

з ують приклад у роботі, підвищують НУЛЬТУРУ

змагання

70

ливіс ть одержати

торгівлі.

переможців

ска.з ав диреl(­

рсботи, визначаємо переможцІв, їм вручають­ ся перехідні червоні вимпели . Регулярно про­ водяться дні продавця. ДобрІ на,слlдки дає позамагазинна торгівля. В цьому роЦі ми ЗРО­

НШІі на.lічується 30 бригад КО'lуніСТИчної пра­ ці, II складі іШИХ 106 чоловік. За звання бригади НО~lуніСТИЧIІОЇ праці борються 38 jЮ­ лею ив і в, 108' працівнинам присвоєно звання удао[)ШІнlв номуніст!fЧНОї праці . Вони успішно вик о нують соціалістичні зобов ' язання, взяті на

багатьох

-

проц е нта. Ми приділяємо увагу соціалістично­ ~IY змаганню. Щом'ЇсіЯЦЯ Підбиваємо підсумки

стичного З 'l raгання серед кооператорів району .

Серед

Працівники прилавна,

тор райунівеР:vJагу Г. Лобко, добре розу­ міють свої завдання. Наш магазин винонав дев'ятимісячний план товарообороту на 101,2

ше ПО.'1lпшення органі з аЦії соціалістичного зм аганнн», ПР<lJвління ·раїюпоншвспілн!! і об ' єд­ наний коМітет ПРОфСПіЛки немало попрацювали в цьо м у році ПО організафї дійового соціал і ­

честь 50еріЧЧя утворення Союзу РСР ,

проценти.

Тов . Грінберг докладно зупинився на недолl­

~ IY ()7 тисяч нарбованЦ і в при соціалістичному :юбов'яз а!ІНі 50 ТИСЯ'І. А нолсктив райунівер­ магу продав т о сарів нас е ленню з а третій квар­ тал понад дов е деllllЙ план на суму 70 тисяч карбованЦів.

ВИНОНУЮЧІ! По с танову ЦН НПРС

182

тів у населення на

Наш магазин,

ВОРИЦЬНИМ

сназав ЗaJвідуючий

-

магазином

господарчих

За­

товарів

О. Герасимешю,-план товарообороту виконуr. систематично. Однак потрібно закинути спра­ ведливий докір працівнинам Бориспільської Міжрайонної бази і · бази «Облкоопмебельгосп­ то,рг » . Вони не завжди винонують своєчасно

Ф.

Бурнн зав і дуюча Шевченн,івським м е бле­ ВІШ магазином, Л. І . Боровик -- завіДуюча Рожнннськи!\! мага:3И1Ю:\1 промтоварів та інші. Цими днюш відбувся зліт ударників ному­ ністичної праці споживчої кооперації району . У ньому взяли також участь голови правлінь радгоспробноопів, кері'вники підприємств, го­

заяв ни на товари по нільцевому завозу, не по ..

дають допомогиза.відуючим магазинами і пр.о­

-давцям у викладці товарів і їх ренламі. ці та інші недоліки заважають у роботі.

лови l\lісцевих комітетів ПРОфСПіЛНИ, молоді спеціаЛ;(;ТIl. З да.повіддю «Про підсумки вико­ нання соціалістичних зобов'язань за третій квартал, взятих на честь 50-річчя утворення СРСР» виступив голова правліНня райспожив­ спілки Г. С . Грінберг.

На зльоті ,також виступили прода'вець Семи­ полнівського гастроному NQ 17 Л. Човгал, за­ відуюча ОвіТИЛЬНівсьниМмага.зином продоволь­ чих товарів Н. Мороз, голова правління Літ­ нівського радгоспробноопу Л . ЧерніЙ. Учасники зльоту прийняли звернення до всіх

Бригади пр(щавців 118 підприємств торгіВ­ лі і громадського ха,рчування, відзначив допо­ в іда 'І, виконали і перевиконали планові зав­ дання третього нварталу. Однак у цілому по

праЦ:івнинів споживчої нооперації району.

На занінчення зльоту велину

групу пере­

не виконаний.

можців соціалLстичного змагання ударників комуністичної праЦі нагороджено почесними грамотами правління райспоживспілки і об'єд­

Добр е попрацював колектив загот і вельної нонторн . Він виконав ,"вартальний план по за-

подарунки.

системі раЙОПОЖI!iВСПіJjКИ план

ЧЕРГОВИЙ

В<1110 СТ<1тті:

«номмунист» теореПI'IІЮГО ЖУРllалу

ЦК

світ

ІБ-й

номер

поліПIЧIЮГО КПРС «Комму­

НІІСТ».

Номер

відкривається

передо­

вою статтею "Утпорення СРСР

-

продовження справи Велико­

го Жовтня»,

KO:vJiTeTY

першого секретаря

ЦК КП Білорусії П. Машеро­ ва «Про деякі риси і особ-

іН~)РНАЛУ

У

наного

У р03ДІJІІ «Шд прапором Жовтня до нових перемог у бу­ дівництві комунізму» опубліко­

НО1\;1 Е Р

ВIIЙШОВ

товарообороту

ПРОфСПіЛНИ та вручено

Л.

Радянського

Гречка

спіВДРУЖllість

-

"Бойова

армій

соціаліс­

ТИЧНIIХ держав»,

Г.

Голикова-­

ційний статтею

«Світовий

ПРОI\ес» В.

Борисова

--

надруковано

статті:

«На-

ІЗ

ГУРТІШХ

-

684.

Вони чимало з робили корис­ ного. Члени учніІзсыхx ви­ робничих бриг а д обробляли 247 гектарів землі , ОХОРОНН­ ли і зберігали ліс на площі 186 гектарів . ПРОІЗедеlЮ 183 досліди, за

дванадцять

з авданнями

з

вч е них

них­

зліт

і

бригад

рад­

госпів. Юні господарі землі !ЗJlса Д IІЛИ 10820 дерев і

16800

нущів,

озеленили

;:;2

нілометри шллхів . 9255 уч­ нів член!! товарист в а охо­ РОНИ природи. І врожай,

ЯІші\ пиростили НИЧНИfш, прннлад,

бpaHo

теж

лі до мідорів -

Юні

гектара,

На

трудівникам

їх

рахунку

слави

вносять

злі, оту

почесні

до­

253

тонни картоплі, підготовленої до посад ни і підібраної піс­

гості

герої праці: брига­

-

Д!!Р Семиполнівської птахофабрики Іван Григорович Бати на,

доярка

тонівна ІЮМСОМОЛЬСЬКОЇ

рад­

учениЦІ

Шевченнівської СШ Любі Швачно. Прапори трудово':

з і­

30 KiJpTOn-

виробничик.

надається

« Плоснівсьний»

до

виробничнини

уЧНіВСЬКИХ

На­

220 центнерів , по ­ 180, капусти -

п о магали

госпів.

пшениці

середнь о му з

llнроб­

ХОРОШИЙ.

озимої

в

центнерів

200.

юні

на зліт , продовжувати хлібо­

робсьну естафету батьнів. Право вести районний

радгоспу

Галина Ан­ Стронач, сенретар орга!іізації

}{иївської птахофабринї1 Ми­

кола Миколайович Рогачун . Це на них держать сьогодні рівняння юні хлібороби . Радянсьна держава, рідна }{омуністична партія відкри­ ла перед нашою молоддю всі

збирання комбайном на 760 гентарах, зібрано 487

шляхи. Як символ великої любові і безмежної ВД:Jчності полум ' яніли біля пам'ятнина

ТОНІ! овочів тощо.

засновнику

ля

Відкриваючи то р

тів

станції

Г.

зліт,

юних

дирек­

натураліс­

І. Бобруневич сказав: Велиною повагою в 111-

Будемо механізаторами 3 виступу члена учнівської виробинчої бригади Русанів­ ської середньої ШІШЛН Григорія ЮРЧЕНКА Сорок два члени нашої бригади працювали в чоти­ рьох ланках. Ми виростили непоганий урожай. }{апусти одержали по 240 центнерів з гентара, помідорів 150, моркви 320 центнерів та кормових бурянів 400 центнерів з гентара. Члени бригади допомагали робітни­ нам радгоспу збирати овочі, фрукти, соняшник. Влітку наші дівчата працювали на бурякових та пшеничних ла­ нах, а під час жнив усі чле-

нашої

держави

В. І. Леніна осінні нвіти. Право понласти їх учасники ЗЛLОТУ

надали

нращим

з

нращих .

НИ виробничої бригади зернових

на

-

складах.

Всі з інтересом вивча ЮТІ, механізаторську справу. Ба­ гато хлопців пІсля занінчен­ ня

школи

цювати

залишаються

в

пра­

радгоспі, адже пра·

во бути трантористами одер­ жуємо

ще

в

учнівській

ви­

робничій бригаді. За хорошу роботу бригада була наго­ роджена

туристсьною

КОЮ

міста-героя

до

путі в­

Ленін­

града.

Для ньому

того,

щоб

оволодіти

по-справж­ сенретами

хліборобської майстерності, стати досвідченими механіза­ торами,

у

нас

є

всі

можли­

вості. Передбачається облад­ нання класу спеціальної

механізації та майстерні, де

ми

доснонально

мо

транторну

вивчатиме­

справу.

«Шв­

ний етап розвитку національно­

ня»

у'Ші,

натуралістів

револю­

історії і вигадки «совєтологів». Шд рубрикою «Проблеми _соціалістичного господарюван­

юних

представлений

столітній досвід СРСР і сучас­

Жовтень:

252

виробництва».

"Розділ

правда

«Великий

у uшіЛЬНIІХ лісницт­

-

"Вдосконалення територіально­ го планування: проблеми і пер­ спективи», В. Красовського --

тивність

Маршала

Союзу

учніпсь­

шій країні нористуються лю­ ди праці і оособливо Ті, ХТО трудиться, щоб були на на­ шому столі і молоно, і м'ясо, і запашні м'які налачі. Ті, хто в гарячу пору сільсько­ господарських робіт зустрі­ чає схід сонця в полі, а вве­ чері проводжає його на спо­ чинок, забуваючи про с~ій ІЗласниЙ. Вам, хто зібрався

завдання господарського будівництва», Н . Зенченка -

му»,

відносин

в

Любимо

сущні

в умовах розвинутого соціаліз­

IlаІ\іональних

твоє молоде

цінні

"Про ефективність капітальних вкладень», П. Буніча "Гос­ подарський розрахунок і ефек-

Лltвості

році

ІШХ виробшl'ШХ бригадах н а uча л нся і праЦIOIJали 1546

Добре п опрацювали нооператори нашого ра­ ЙОНУ у нинішньому році. За дев'ять місяців во­ ни продали населенню різних товарів на 1571 тиснчу карбованЦів більше, ніж за відповідний неріод МИНУ Л ОГО Р О'НУ . Так, працівнини Семи­ ІІолніuсьного радгоспробноопу план ТОІЗарообі­ гу треТІ, ОГО н в арталу виконали на 1()1,7 про­

твою працю з повагою і ти

завзяття. І одна з них учиівська виробнича бригада. Там можеш практично, на ділі спробувати свої сили і знан­ ня, використатн, ПОПОВНlІТи і пр.идбати досвід. СьогоднІ у нас в країні тисячі виробничих бригад. Учні вчаться там иайдавнішої мудрості иа землі хлІбо­ робської, намагаються проннкнутн в найглибшІ таємницІ

Iшв'Іалымуy

РАДЯТЬСЯ КООПЕРАТОРИ

1

сам був задоволеииЙ. І крок по ньом,у ти можеш зробити вже сьогодні. Можливостей для lfI:,oro багато. Безліч є

го

питання».

У журналі надруковано та­ кож рецензії на нові кннги.

На фото:

члени виробничої учнівської бригади

Богданівської серед­

ньої школи біля експозиції, підготовленої ДЛЯ зльоту.

____~О=-~2~С~Т~Ор~.--~О~----____----~----ОZ.-._____Н_О_В_Е___іК_и __Т_Т_я_____ О ______________П_'_я_тн_и_ц~я~,_2_7_ж_О_В_т_ня__l_9_7_2~р_о_ку~__-------------О~-----


РОДУ НЕМА ПЕРЕВОДУ майстерності, які відкриваються лише тим, :JСМЛЮ. Воии wирощують врожай

хто

на дlляиках

Школа майстерності

любить і Допома­

гають вченим у селе'кційній роБОТі. Воии створюють «бла­ китні» патрулі і доглядають ліс. Це їм завтра приймати

доповіді іиспектора районного відділу народиої освІти М. В, ЛИТВИНЕНКА

3

естафету від батьків. І, можливо, пройде ие так багато ча­ су, і ті, хто сьогодиі мріє Зібрати небачені врожаї і виро­

ститн ліси, що вразили б 'красою, завтра здивує людей важким колосом, де будуть зерна незвичайних розмірів,

Наш

А еьогодні вони роблять все, щоб наблизити свою мрію. Вчаться бути господарями рідної землі.

Багато учнівських виробничих бригад в нашому районі. Про свої справи, про досягнуті успіхи вони вели

Вагомі

велику

з доповіддю про підсумки респуБЛінансьного соціаліс­ тичного

змагання

виробничих них

учнівсьних

бригад,

ЛіСництв,

шніль­

гуртнів

на'l:уралістів

під

юних девізом

«Юні господарі землі» ви­ СТУШІВ інспентор районного відділу народної освіти М. В. Литвиненно. Право рапортувати від іме­ ні У'laСIlинів зльоту Бровар­ сьному МК КП У.нраїни і ви­ нонномам районної і місьної

Рад депутаті,в трудящих

на­

даЄТЬ'СJl1представнинам учнів­ сьних виробничих бригад

Требухівсьної, Русанівсьної і ЛітНівсьН<ої середнІх шніл. Почесній п рез и дії вру­ чається норовай. Про те, ян працювали члени виробничих бригад на своїх дослі,дних Ді­ лянках,

нн

допомагали

тру­

дівнинам ланів, ян прантично

оволодівали набутими знан­ нями, розповідали Надія Ро­ гач з ТреБУХlвсьної середньої шноли, Степан Божун з Ру­ сані'вської СШ, Володимир

Юрченко з Літкlвсьної СШ. Від імені юних натуралістів зльоту

рапортувала

учениця

Броварсьної СШ Ng 3 Люд­ lVшла Рально. З побажаннями оволодіва­ ти НОВШ\lІІ висотами хлібороб­ ської справи, бути гідними продовжувачами трудо,вої сла,ви батьків до учасників зльоту

звернулися начальнин

----_

сільгоспуправління райвинон­ HO~iY В. Й.Щабельник та бригадир Семиполківсьної птахофабрики І. Г. Батина. Оголошується постанова Місьнкому КП УкраїНИ про нагородження

переможця

змагання

виробн и ч оі

бригади

Требухівської

се-

редньої школи Почесною Грамотою. її вручає пред­ ставнику виробничої брига­ ди завідуючий сільсьногоспо­

дарським

відділом

МК

України Ю. Д. Білин.

КП

Підвівши підсумки респуб­ ліканського соціалістич­ ного змагання «Юні госп 0дар,і землі~, міський комі­ тет ЛКСМУ перше місце ПРИСУДИВ виробничій брига­ ді Требухівсьної СШ, друге - Русанівської СШ, третє

лістІв шніл

з

нерів

ЦЬНОЇ СШ, Велину зльоту

групу

Перший рік діє виробнича бригада

ги,

грамо­

ЦіJ{авою і змістовною була робота в таборах праці і

З великою цінавістю і ба­ жанням оволодіваємо спеЦі" альністю механізатора. Ли­

У минулому навчальному році в нашій бригаді працю­ вало 264 учні. Радгосп «Тре­ бухівсьний» для роботи і проведення

нам

дослідів

На

своєму полі вирощували гентарів озимої пшениці,

25

10

на

на

гентари

виділив

землі.

54

на

гентарах нартоплю, 10 гектарах - помідори, 5 - напусту та догляда­ 4 гентари малодого с1!ду.

ли Ми ставили завдання не ли ше набути навичок хлібороб­ ської роботи, а й досягти певних

прантичних

результа­

тів у нашій науновій роботі.

На базі радгоспної агро­ хімічної лаборатоРії провели досліди по вивченню ефен­ тивності різних доз міне­ ральних добрив, внесених під картоплю. Результат одержали добрий зібра­

ли по

120

центнеріІЗ нартоп­

лі з гектара, Можемо з гор­ дістю говорити про наслідни другого досліду по найбільш

ефеНТИВllаму

використанню

мінеральних добрив при ви­ рощуванні озимої пшениці.

З ножного

гентара ділянни

дозорів допомагали охароняти зелені насадження, бороли­ ся з шнідниками, оберігали нарисних птахів і звірів. Ось лише один «бланитний» патруль Літківсьної

напусти

по 250 центнерів. Члени учнівської виробничої брига­ ди вивчають агротехніну ви­

в

році

СШ врятував

минулому

шноли

разом

нвітів та багато лінарсьних рослин.

Основним завданням на майбутній рін є ще ширше роз­ гортання

з

змагання

між

учнівсьними

нашої

Д.JIЯ хлопцІв, З'вичаАно, наАці­

брига­

- мехаиізаторська справа. ОволодІваємо нею, щоб потім ус­ пІшно застосовувати свої знання на практицІ, - говорив Володимир Юр­ ченко, бригадир учнівської виробни­ 'ІОЇ бригади Літківської середньої кавlша

нами нультури землеробства. Хай ще антивніше працю­ ють табори відпочинну. Треба зробити так, щоб учнівсьні виробничі бригади були справжніми шнолами трудового гарту і хліборобсьної майстерності.

атестатом

про середню освіту одержа­ ли посвідчення трантористів,

школи.

Фото

тридцять три овочівнинlв. Деяні з них сьогодні працю­ ють за спеЦіальніСТЮ, жаною в школі.

Традицією подорожі

по

стали

МІІ-ЮНІ НАТ~РАЛІСТИ

одер­

щорічні

визначних

3

мІс­

цях Батьнівщини. Кошти для ЦИХ ПОїздон одержуємо від роботи в учнівсьній бригаді. Ми вже побували в гостях у багатьох знатних хліборобів Унраїни, їздили в Моснву, Ленінград, Брест, падорожували по Молдавії, Закарпаттю, по Шевченківсьних місцях, Білорусії та Прибалтиці. Сьогодні пишаємося дружбою з енl­ пажем легенда р ної «Ав­ РОРЬІ», де побували наші ви­ робничники.

виступу юннат кн Броварської середньої школи ом Людмили Р АЛЬКО

Ми, юні натуралісти ної середньої шноли М

місь­ 3, до­

повідаємо районному зльоту про зроблену роботу. Гуртон юннатІв нористується серед учнів популярністю, на його заняттях тому,

що

завжди

людно.

працювати

в

Це

гурт­

логічний

набінет

новими

Сподіваємося, що надалі не здаватимемо позицій і буде­ мо робити все, щоб резуль­ тати нашої праЦі були ще

рез

«Унраїна». Створили дві епі­ тени:

нращі.

з ботаніни і

зоологіІ.

П'ятниця,

27

жовтня

1972

року

о

НОВЕ

видів

близь­

назв.

На-

верситету та централыІїї станції юних натуралістів.

живого

30 і

нуточка

є

видів німнатанваріум. Є у

огірни,

помідори,

досліди

та фенологічні спостереження. Про реЗУJIьтати праці регулярно поВіДОМЛЯЄМО че-

енспонатами. Відремон­ тували переданий нам ди­ ренцією Броварсьної район­ ної ніномережі нінаапарат

вирощуємо квіти

тридцяти

ноленція з них нвітів

квасолю, ПРОВОДИМО

Оформили спеціаль­

но

сіння З них надіслали праЦівнинн Ботанічного саду

рощуємо

ну нартотену, обладнали біо­

Голованя.

юннатів О. Натнова, В. Філо­ ІІа, Т. Васильєвої, О. Сно­ морох, Т. Дятел, Г. Баранець.

Ми

,нас і Німнатна теплиця. Там від нааіння до насІння ви-

ну справді цінаво. Цього ро­ ну снільни норисних справ

зробили!

3

п.

Для них Зібрали близько тималюннів. сячі нольорових

Онрасою

~iiilJiiillliiU~~~~

о

виробничими

дами. Хай поля, яні обробляють шнолярl, стануть зраз­

навчальному

випусннини

10 мільйонів 900 тисяч штун рибних маль­

нів. Рунами юннатів насаджено тисячі дерев і нущів, озе­ ленено ПОДІЗір'я шніл і дитсаднів, доріг, зібрано насіння

сільсьногосподар­

нультур.

34

Літківсьній,

і О. Вітер з Княжицьної СІІІ, Г. Ващенко і Л. Головно з Великодимерсьної СШ, В. Денисенко і Л. Андрух з Заворицьної СШ і багато інших. Сотні «зелених» і «бланитних:!> патрулі'в і юннатсьних

-

ше

Пухівсьній,

ГОСПіІЗ, передовинів сільсьнога господарства. Допитливими дослідниками зареномендували себе юннати Н. Ревенко

жувати традиції.

.

буряни.

Сотні юних натуралістів вели дослідницьну роботу на

зібрано по 41 центнеру пше­ ниці сорту «Кавназ». Зібра­ ли також по 205 центнерів

ських

цунрові

шнільних навчальних діляннах за завданням вчених, рад­

Учнівсьна виробнича брига­ да в нашій школі існує вже десять років. За цей час ми нагромадили значний до­ свід, маємо. сваї добрі тра­ диції. На урочистих зборах бригади щороку одержуємо наказ від попереднинів зба­ гачувати цей досвід, примно­ ці

пшеницю,

відпочшшу уВелинодимерській, Гоголівській шнолах.

виступу члена учнІвської виробничої бригади Требухlвської середньої школи Надії РОГАЧ

продовжувати

вирощували

- Ми радІ успІхам, я ДОСЯГЛІІ. Але не зупинимось на досягнутому. Хочемо виростити врожаї ще вищі, зробити иашу роботу ще цік~вішоlO, - запевнила учасників зльоту член учнівської виробничої бригади Тре­ бухівської середньої' школи Наді:1 Рогач.

ченно з Зазимсьної, Г. Климась і Г. Коваль з Пу­ хівсьної СШ, бригадири Г. Гулий, В. Юрченко, Г. Ов­ дієнно, Г. Мансименно, Л. Шаповал і багато інших. Кра­ IlI.i виробничнини неодноразово відзначалися адміністра­ цІєю радгоспів і птахофабрик.

3

і

Рожнівсьної вось­

Серед тих, хто відзначається сумлінною працею,­ М. Янубовсьний і Н. Пономаренно з ГОГОЛівсьної СШ, Л. Фально і П. Тетянич з Княжицьної, В. Бриль і В. Ковтун з ШевченнІвсьної, Н. Загура і Н. Калени­

ПОШУК

рощування

на НОЖІЮМУ гентарі.

мирічної шноли, а вже може похвалитися успіхами. По­ саджено 20 гентар,ів лісу, озеленено 6,5 нілометра даро-

учаснинів

з гентара,

соціалістичному

в учніВСЬНОЇ виробничої

Ланна виробничої бригади Пухівсьної середньої шноли

тами місьного та районного ві,дділів на,родної освіти. Учасники зльоту учнівсьних виробничих бригад та юних натураліСТіВ прийняли звернення до вс.іх піонерів і НО:viсомольців району.

помідорів

респуБЛінанському

доглядала молоднян птиці в радгоспІ.

.. ~---------------------_.

ДЕВІЗ:

у

ного нвадратного метра.

Княжи­

нагороджено

успіхи

членІв .учніІЗСЬJ{ОЇ виробничої бригади Велинади­ мерської СШ, працюючи у створеному в радгоспі таборі праці і відпочинну, все літо обслуговували відділок гос­ подарства. За це бригаду нагороджено грошовою премією. Цінаво ведеться дослідниць на робота у виробничій бригаді Заворицьної СШ. Тут вирощено високі врожаї всіх нультур. Проводилось сортовипробування огірків у занритому грунті і одержано хороший урожай. .По 142 центнери картоплі з гентара зібрала бригада КНЯЖИЦЬJ{ОЇ СШ. А врожай огірнlв у занритому грунті був рекордним серед бригад по 13,5 нілограма з ІЮЖ­

натура­

Пухівської,

свята

119

місьних середніх і Ng 3 та Лlт:~ів­

NQ 2

СIiКОЇ,

юних

велиного

«Швидкорослий», яні дають по 400-500 і навіть більше центнерів зеленої маси з гентара. З ініціативи членів ви­ робничої бригади в пшолі поБУДОІЗaJЮ теплицю норисною площею 360 нвадратних метрів. Про хорошу роботу виробничих бригад можуть танож розповісти учні Русанівсьної, Великадимерсьної, Літнівсь­ кої, Заворицьної, КНЯЖИЦЬКОЇ, Пухівської, Шевченнівсь­ І(ОЇ середніх шкіл та Рожнівсьної восьмирічної. Напри­ клад, члени виробничої бригади Русанівсьної СШ встано­ вили рекорд у вирощуванні моркви. Вони зІбрали по 240 центнерів з гентара. Учнівська виробнича бригада ЛіТJ{ів­ ської CIlI провела веЛИJ{У дослідницьку роботу за завдан­ нпм місцевого радгоспу. Вирощено реJ{ОРДНИЙ серед ви­ робничих бригад урожай нормових буряків 400 цент­

коннурсі на нращу дослідни­ цьку робmу з БІології та еіЛЬСl>НОГО господарства від­ гуртни

напередодні

бригади требухівсыїї середньої шнали. 3а завданням Уltраїнського науново-дослідного інститу­ ту соціалістичного землеробства бригада проводила дослі­ ди по сортовипроБУІЗанню люпину. В результаті дворічної досліДНИЦЬІ\ОЇ роботи встановлено, що найбільш перс пен­ тивними в умовах Броварщини є сорти «Мутант» і

- Літкtвсьної СШ. Відзначено виробничу бригаду Ве­ ликодимерсьної СШ і табір праці та вlдпочинну Шев­ ченнівської СШ. За антивну участь у республlнансьному

значено

проходить

змаганні «Юні господарі землі»

розмову на р.аЙонному зльоті.

землю

зліт

50-річчя утворення Союзу РСР. Радянські люди зустрі­ чають його новими трудовими перемогами. Є про що роз­ повісти й учаснинам нашого районного зльоту. В багатьох школах району і міста працюють учнівсьні виробничі бригади, шнільні лісництва, гуртки юних натуралістів.

або соняшником, що один давав би насіния, як десять.

стіннівну

«Юний

нату-

Ниївсьного

державного уні-

Цієї весни занлали свій сад і дендропарк.

Для зручності в раБОТі на

діляннах ми створили зелений нлас, провели водопровід завдовжни 50 метрів. Напередодні зльоту

цюємо на дослідних діл яннах. Вони перетвореНі у справжні зелені лабораторН, де ПРОВОДЯТЬ(;Я цікаві дослі-

відзначили свято врожаю. На виставці у Шlюлі було поназа но результати роботи за рін. Цінаво пройшов вечір

ди.

«Хліб моєї Батьнівщини».

Найнращі

результати

у

юних

районного

раліст». Восени і влітну пра-

натуралістів

"

~~(

ЖИТТЯ

о

3

стор.

О


JII(/ 8<""'O8(~ 811i-'Lf)'\'Zj АТ Е І СТА '\ . _-

не

чули

такого слова

госп. Жили

самі

-

Окіль,ки юч і ,

кол­

по

собі.

все

Серед села, на горбі, стоя­ ла церква і на такому міс­ ці, ЩО з усіх кінці.в села її ВНДНО. Пі,п був товстий-пре­

ну ла

в

спека небі

повер­

пече

ні

ло

й

ЯКWМ

хмарин­

лися

хоруnви,

пІп

чить

росили

двоповерховий в

якаму

коли

тут

на

дащ,

погоду.

взяти

ський

на а

Передплату приймають відділення «Союздрук», всі віДАілеННІІ

зв' язку, листоноші та громадські розповсюджувачі преси . . Редакція МіськрайонноУ rазетн «Нове жнття •. ,....,;;J"~:..:'I" ... .,.

і

ВI~co­

на

ПРОВОДИТЬСЯ

І

З СВЯТОМ

І

суху

полі,в­

«секрет».

ВіДПОВіСТИ

на одержані запи-

цевість

тання

ми

А.

Стесіна.

Т.

ВіДМОВИ

паПРОСИJlИ

юриста

разом

ВІДПОВІДАЄМО

Запитання: Який порядок за-

з

НЕ

погодженням

з

підприємств за

фабр и ч н о~за­

гр(,мадського

не моше

міни

тимчасових

норм

на

по-

страція повинна роз' яснити працівникам, чому переглядаються старі нарми, як будуть

застосовуватися нововведення

8P~

.........

страЦія

його

бітників

Запитання: Чи мають право

на допомагу по тимчасовій не­ працездатності робітники і службовЦі під час випробного

чи службовЦів не

піз-

Відповідь: на

Так,

мають

загальних

таке

підставах.

у цих випадках допомога нара-

ніше як за два тижні. ховується з заробітку за тим Якщо виникають незгоди між розрядом або з ставки тієї по-

адміністраЦією

і

фабзавМісцев-

сади,

що були передбачені під

АдМіністраціЯ

П'ЯТНИЦЯ, 27 ЖОВТНЯ Перша програма - ЦТ

ві або вступі на військову службу; при переведенні на іншу

надавалися

починаючи з п'ятого місяця вагітнасті, не застосовується.

:===:==================:=======1 ВІДСІЧ ПІДСТУПАМ РЕАКЦІЇ Сантьяго. ріПО;lіТИ'lll<l

(ТАРС). Х()ча ВНУТобстановка в Чілі

за,lИшається напружен()ю і склад-

чання населенню ПР()ДОВОЛЬСТВ~І та інших предметів першої по­ треби, 110 забезпеченню безпере­

ною,

бій ної

дедалі

повний

прова .l

очевиднішим

стає

антипатріотичної

змови реакційних сид, які прагнуть

П2fралізувати

нормальне

роботи

Реакція не зупиняється ні пе­ чим у

прагненні

добитися

життя країни і в обстановці хаосу добитись скинення уряду На-

своїх цілей. Останнім часом праві екстре:місти дедалі частіше вда­

родної

ються до терористичних актів

єдності.

тримкою

~!

активною

найширших

мас

під-

«Мартин Боруля»

І.

Карпенко·КарНі;.

-

трудя-

у буржуазних

кварталах столиці

щих уряд вживає енергійних за-

члени ПР2fВИХ

партій розповсюд­

ходів по налагодженню роботи транспорту, по організації 'Поста-

жують листівки з відкритими за­ кликами до боротьби проти уряду.

радгоспи,

птаХОфабрики,

Адміністрація рннку. "~,,,~,~~~~~~~,~~~'C,q#'C,,~~~~~.\

Гд;;;;"~

Пересувні й механізованій колоні Н!

8

І НАСЕЛЕННЯ! і f Всі продовольчі магазини і і fпри~~алЬ~і пун~ти в ~еобме-l

тресту «БроваРИСільбуд»

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБЕН ЗАСТУПНИН ГОЛОВНОГО БУХГАЛТЕРА. карбованціВ. забезпечуються

-

145

.

Звертатися м.

Бровари,

гів,

4. 19-5-68.

на вул.

адресу: Металур­

Телефони:

19-7-13,

Адміністрація.

~ жеНIИ

приимаютьt

f

І

~ з-під олії. Адміністрація змішторгу.

:

f.................................t

Загублену круглу печатку дитJт'Iих ясел-садка с. Літки вважа­ ти недійсною.

РеА8КТОР Є. ФЕДИН.

КІЛЬКОСТІ

: скляні банки розміром 0,5, 1, 2 і 3 літри, а таиож пляшки і

Загублені

редач,

промислових під­

приємств.

ред

12,lfi -

область.

ринку запрошує

ЛАСКАва ПРОСИМО ВІДВІДАТИ БАЗАРИ І ЯРМАРКИ!

гуртожитком .

ІМ

ЯРМАРКИ.

но, крупи та Інші сільськоrосподарські продуктн.

. Фільм.вистава, 16,0') - Наша афіша, 17,00 - «На .1анах республіки •. (Кіровоград), 17.30 -Для юнацтва, 18,00 До 50· річчя«Репортер. утворення (Харків). СРСР. Концерт Державного ансамблю танцю Азер­ байджану. (Миколаїв). 18,30 Рекла· ма, Оголошення. 19,00 Il1формаціііна програма .Вісті., 19,30 «Вечір ІІа· укового кіно.. 20, І:; - Тележурнал ,СтарТ>, 20.4;; «На добраніч. діТIІ!'. 21.00 - Програма .Час •. (М . ). 21,30 Художнііі фільм .O.leKca Довбуш., 22,55 - Вечірні 1108111111, Програма пе·

...

ШЛЬГИ

,

Шнроким ПОПНТОМ на ринках корнстуються м'ясо, фрукти, овочі, каРТОПJlЯ, МОJlочнl продукти, птнця, борош­

за

яким

.... . . , . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ .. ..............

взяти активку участь у передсвятковій торгівлі.

Новини.

ся

призо-

коопера1ції

торговельні підприємства, всіх трудівників міста і сіл району

ОКJlад Одинаки

при

і

листопада в неділю

передсвяткові

~леБаченнSI 9,35 -

5

а

валь художньої самодіяльності обла· стеіі республіки, Звітує Чернігівська

.

споживчої

БлаЛРl1 ОСІННІй НАСШВ. Фотоетюд А. Rозака.

ви медичного висновку про вагітність. Раніш чинне правило,

шдстав:

:

від6у лу ",ЬСЯ передсвЯПlкові

Прате утримання не провадиться, якщо людина звільняєтьтаких

• • • " ......

і Гоголівському ринках

9.45 - Для дітеіі, КОМОМ, то вани розв'язуються час пр й б «Знаііомтесь - .ЗіРОllька», (Передача и няття на ро оту. з ДніПIJOпетровська), 10.15 _ .Примор. Ф RИЩИМИ господарськими і про З апитання: З якого часу ко- ці». Передача четверта .УссуріЙські спілковими органами. комунари». 10.40 - Художній фільм Запитання: Чи може адміні- ристуються вагітні жінки вста- ,Золоте теля». (2 серія). 12,15 - Про· новленими для них законом .'рама ,Красноярської студії. телеба· ,страція при Зlв,ільненні ро б ітничення. 13.15 - «Зустрічі на концертах ка утримувати з його заробіт- пільгами? в Мо.1давії.. 14,20 - «Шахова шко· наї плати за невідпрацьовані Ві і В' ла., 16.20 «Архітектура Москви ». дпов дь: аГ1·тні ж.tнки ко- Навчальна передач а з історії (Переда · дні відпустки? рис ту ються встановленими для ча перша), 17,()() Для школярів. Відповідь: У тих випадках, них пільгами (заборона залу- ,Флот БатьКіВЩННИ' . 18,00 - Новини. 18,10 - .Товарнш пісня!». Веде пере· коли ро б ітник чи слуш б овець чати до надурочних і нічних дачу компознтор В. Левашов. 19.00 _ звільняється до закінчення то- робіт, до роботи У вихідні дні, .Союз нерушимий •. Туркменська РСР. го робочого року, в рахунок посилати в служБОВі відряджен- 21,00 - Програма .Час». 21.30 - Ко· якого він одержав відпустку ня) незалежно від строку ва- льорове телебаче'НІЯ, Телетеатр міні · атюр .Наполовину серііозно». 22, І:; авансом, з його заробітної пла- гітності. Право на ці піЛЬІ'И во- .Пісня·і2». 22.40 - Новини, 'іИ провадиться утримання за ни мають з дня подання адміДруга програма - УТ невідпрацьовані дні відпустки. ністрації підприємства, У. стано- ,'jQ-річчя 11.00- утворення Телевізіііні СРСР, вісті. 11.15 - До ТелефеСТJI' з

харчування

.,, :~._._._._

ня через суд не провадиться.

право

А

жовтня по 7 листопада року на Броварському

3 25 1972

(наприклад, внаслідок недостат­

адміні-

повинна повідомити ро-

•••••••••••

......,...,.~ ... ~"..."......"....?~#'~~~~...".....,....

провести повністю або частново

нові. Про всі строку?

і зміни

Правлінкя раАспоживспl",ки. ...

водськими комітетами проф- ності сум, що належать при сп ілки. Такий же порядок і за- разрахунку), то дальше стяг нен­ стійні. У цих випадках адміні-

РаАвузол зв'язку.

ЯРМАРОК!

адміністрація підпри·

запроваджуються з працівником

РІДНИХ,

району. ШАнавНІ ПОКУПЦІ! ЗАПРОШУЄМО ВАС ВІДВІДАТИ

ленні на навчання; у зв'язку з

ємства, установи, маючи право на утримання, при розрахунку

адміністраЦією

І

скорочення

бітку, обслуговування, нормативи чисельності робітників і

службовцін

СВОІХ

. У ярмарку візьмуть участь лідприєм,ства торгі'влі

штату або чисельності праЦів­ ників; при виявленні невідпо­ відності займаній посаді або ви­ конуваній роБОТі; у випадку тривалої хвороби; при направ­

Якщо

ПОЗДОРОВИТИ

До послуг покупців: ш"рокий вибір промислових,

іншу міс­

переходом на пенсію.

нарми вира-

ЗАБУДЬТЕ

господарських, продовольчих товарів, страв украін­ ськоі кухні.

переведен­

провадження нових і перегляду дlЮЧIlХ норм виробітку?

Відповідь: У сі

ПІЛЬГОВОМУ

~_._._._._.-._._._._._._._._._._._,_._.~

підприємством,

установи,

ПО

БЛИЗЬКИХ ТА ЗНАйОМИХ,

установою або організацією; у випаднах ліквідаЦії підприємства,

ЗАПИТУЙ­

від

іншу роботу в

ЖОВТНЯ

І

ВІДБУДЕТЬСЯ торговий ЯРМАРОК.

падках

ня на

ВЕЛИКОГО

ТЕЛЕГРАМ

В СУБОТУ, 28 Н10ВТНН, О 14 ГОДИНІ В СЕЛІ ГОГОЛЕВІ

РОЗ'ЯСНИТИ ті чи

інші паложен-

ПОЗДОРОВЧИХ

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

письменннк.

роботу з її згоди або при пере­ ході на вибірну посаду; У ви­

заlЮllOдавства.

ПРИйОМ

д. КРАСИЦЬКИй,

у своїх листах до редакції багато наших читачів просять ТРУДОНОГО

,. ':>:lЬ'.

ТАРИФУ (1,5 коп. за слово замість З-х коп.). Зі строком вручення приймаються телеграми до 29 жовтня. Не гарантується сваєчасне вручення телеграм, поданих після 29 жавтня ,

Юридична консультація 11:1

.с-

про те, що з 23 по 27 ЖОВТНJI включно

і

: :

пана,зує

він

, . 4"""""""~" ~ ,,.:a.:t- ,..,...,:.~ 4''':--~ ........

I········..;~·~~~~~;·;~;~;·;~;=~:~~~~~~·~~·;I~;;~···. ··"1

1

палац

кали

атакий

передплатників своєчасно не внесли доплати, а тому

Тим, хто не встиг внести доплату, МОЖНА ПЕРЕДПЛАТИ­

кінозал,

стіні,

збільшену періодич­

ТИ МІСЬНРАЙОННУ ГАЗЕТУ «НОВЕ ЖИТТЯ» на листопад­ грудень. Вартість передплати газети за два місяці 70 копійок.

бідка­

там

за

не одержують газети.

Чепурне Де кались

-

церква

висить

чан води, найБІльше КРQIПИЛО захопив. Пішли в поле. Доки в поле діlЙШЛИ за-

а до

тисячі

бібліатека, кімната для гурт­ ків і колгО'спна агралабара­ тар і я . Стрілка бараметра, ща

Підемо в

загадав

чор­

-

жовтня минув строк доплати

21

гляньте,

поле

життя"

ність .виходу міськрайонної газети «Нове життя». Понад три

маленьке

то

граду,

культури,

поле! Попросимо у бога до­ щу! Винесли з церкви хрести,

кропило і підемо в поле. По­ кропите.. . бог змилуєть с я, може й дощ пошле, .. - Така жара, православ­ ні, що яІ( йо,го Й на те поле

Озимина далеко,

Православні!

,~HOBE

люди.

стояла

великдень.

-

віНИКОМ

1

Минули раки. стала наше село.

Піп забігав. Паламаря не­ ма, дзвонаря нема... Піп за ключі, БІгом до церкви. Сам ледь на дзвіницю зліз. І за­

візьміть

води а

наклииали

дзвонить в усі дзвони як на

ви

МlliCОЧКУ

иропильце,

ла.

хрести,

почувся

Зачувши грім,

Хліб на землю поклало, ще й градом прибило. Стіль­ ки збитків наробило, що й не переЛі'ЧИти. - Це батюшко ви пере­ старалися . Нащо було так щиро КРОПWТЬ... Досить бу­

кишеню

JZереДJZJZат • • • і.в

МІСЬНРАйонноl r А3ЕТИ

мочило у,сіх до нитки.

ДО'Щ.

на

здалека

грому.

З Піі.вдня насувалася

ки , а стрілка на дощ посуну­

наші не хоругви,

ЙТИ...

та

у.ват.

ви­

на хмара ... Гриміло , блиска­ ло, а тоді як линуло ... Про­

си!п.

НаДВОРі

Молитви, видно, доходять. Візьмемо а

на

парить.. .

вигарі­

вигорає.

воду,

молися ,

ЯК

води

-

...

ка барометра раптом

у неділю люди Зібралися 'в церкві й просили папа: - Батюшко! Бачите, як бог розгніва,вся, не посилає усе

відкручу­

показує

п і вчана

люди стали на коліна, мали­ лися, планали а піп ще голосніше заспі'ва,в.

Одного дня, опівдні, стріл­

а дощу не.ма й не.ма ...

дощу,

сушу

грошики

,випало дуже сухе й жар­ ке літо. Вірите, усе поскру­ ла,

на

тіЛьки

страх!

пожовкла,

гуркіт

ром ВОНИ помазані. Хіба во­ ни про людей дбають? Ім

...

чувалося,

кропить,

віру­

Гні,валwсь люди на попа і на бога, мовляв: одним ми­

товстий. Руки його жиром обраслі, ладаном обкурені Заоавляв він тії руки цілу­ ва ть. Так кО'ми:зува'в мали,ми

що

п іп не здався,

покропить,

Нехай

пра'сили

До

Не встигли половини поля

Після «служби божої» прибіжить, було, додому, по­ гляне на барометр, а стрілка

локою.

великими,

не

Сонце припінає, А піп співає та

кропить.

ва'вся.

У дві руки поле засівали, а третина землі гуляла під то­

і

БАРОМ,ЕТР ярш-ІИ під гору ЙТИ.,. іншим часом!

Це було у нашому селі. Тільки дуже давно. Нолгоспу тоді ще не було. Люди навіть

шфилися. неба чисте,

квитанції

Бровар­

ської

інспекції Держстраху су­

ворої

звітності

ф. N2 211, ее· 374627 по М 374650 кІлькості 24 штуки вважатн

рія А з М у

недійсними.

·HA~M~~~"--~-~ М

' BYJl.

«НОВАЯ жизнь» - орган Броварского горкома

255020.

БраВАРИ

1'54

v

• t1'

'~Иlвська,

ТЕЛЕФОНИ:

дактора

-

СІЛЬСЬКОГО

Советов депутатов трудящихся J<:иевской области

.

реда."торl!

19-4-47,

ІНДЕJ<:С 61964.

КОММУНИСТllческоlІ партии УкраИНЬІ, городского и районного

-

19·3-82,

ВІДПОВІдального

господарства,

заступника

секретаря,

кореспоидента

мІсцевого

ре-\ldовлення

вІддІлу

радlо-

роботи,

_ 19.3·18,

Га:ета виходить

У, а аТОРОКІ'

'

D ЯТНИЦЮ

вІддІлІв

фотокореспондента

промисловостІ.

_ 19.4-67.

еебреду,

еу оту.

масовоі

~JiQ.~~JiiiiiiIIiiaII.

Броварська

друкарня,

Київської області,

вул.

Київська,

154.

Телефон

-19-4-57.

Зам.

4260-6580.

157 номер 1972 рік  

157 номер 1972 рік

157 номер 1972 рік  

157 номер 1972 рік

Advertisement