Page 1

ОРГАН

&РОВАРСЬКОГО

І

MrCbKO' rазеrа ВИХОДИТЬ З

квітня

17

МІСЬКОГО

РАнанно,

*

року

1937

РАД

КОМ V НІС ТИЧ НО, ПАР Т 11 УКР А , Н ·Н, ДЕПVТАТІВ КИ,ВСЬКО, ОБЛАСТІ

KOMITETV

НАРОДНИХ

*

.N9 156 (7443)

Субота, З жовтня

*

1987 року

Ціна 3 коп.

у нерозривному зв'язку з практикою ПЕРШОГО ЖОВТНЯ В ШКОЛАХ СИСТЕМИ

МАРКСИСТСЬКО-ЛЕНІНСЬКО' ОСВІТИ ВІДБУЛИСЯ ПВР,ШІ ЗАНЯТТЯ

ЛЮДСЬКИЙ .ік,

Бажаноrо ефекту не Тема

першо.ге

коли ПРИХОдl!ТЬ заслужені Ш<1Н<1 й ПО.<1Г<1. Вже д.ад­ ЦI!T~ .читеnЬСЬК<1 осінь Ве­ лерії ль.іани Мемрук зе­ пиwніЛ<1 б<1ГРl!нцеаим .ер­ хоаіттям wкільних берізок у селі Шевченко,ому. От і знозу 'f8pheHe ЛИСТІ! .ід­ риваЄТЬСI! аід дереа й у П<1рі з вітром КРУЖЛI!Є У .их.орі неспокою <1Ж t;,eHген З<1 селом. ЗдаЄТЬСl!, ще зеленіло зо.сім неда,но

досяrпи

заняття

в

шкелі

системи

марксист­

ськ,е.-ленінське-ї есвІти, слухачІ · якеї Інженерно-тех­ нічні працівники світлетех;нІчного заво.ду ~ засвоюють курс «Приск,ерення со.ціально-економlчнегtl розвитку

нраїни. -:- стратегічна лінія кпрс. була наДЗВI'чайне важливею «ПракТичними ділами по.глиблювати пе­ ребудо.ву». йеге розгляд, теоретична суть найтІсніше пев'язана

із

практичними

завqдчанам знайти шляхи леми

-

тити

етапи

як вивести

ділами ,

депемегти

р!узв'яsання ОС'Невної проб­

підприємство.

докерінноге

певинна

із

відстаючих .

пеліпшення

стану

директер

акце!:1тував

увагу

пІдприємства

присутніх

на

В.

намі­

а 'ОНО

справ.

Та ' бажанеге ефекту десягти не вдал, ося, хеч

пагандист,

Г.

про.:

1 моментах,

тІ!

які He0f5xlдHo здІйснити в прецесі перебудеви. Слуха­

слід

сказати.' що.

хор.ошу

учителіа.

І

як В. Л. МеМРУК теж. Ця' осінь ДЛI! ,читель­

ням кlльке'х власних думок. Не ро.зверушиле Ух і KeH~

справедливесті

б<1тькі8,

. таких

кретне запитання препагандиста: ~Яким чинем можна вивести зав ед із прериву?. І зно.ву . ~учало конста­ тування недел1ків, невпевненіСтЬ у правильності тих шляхІв, які вживаються зараз для подолання відста­ Заради

П<1РОСТК<1-

продо,жують

СПр<1ау

чі або.' відмевчувалися, або. обмежувалися висл{)влен­

вання.

МОЛОДИМИ

МИ, Н<1БИР<1ЛОСI! СОНЦІ! і СИ­ ЛИ... Т<1К і діти, аЗI!'WИ wкільну Н<1УКУ, У анрі жит­

Дзюбенко.

основних

МОІ ке-

леНД<1РНИЙ ~iK. Його ЧОТИРИ пори супро,оджу'ють нас .се ЖИТТІ!. t.I<1СТ<1Є Й така,

ки

УКР<1ЇНСЬКОЇ

теР<1ТУРИ

моаи

Т<1

лі­

особлиа<1. Це -

ПОр<1 аИЗН<1ННЯ її професій­

ної маіістернОсті. Сільський

де

пеД<1ГОГ

окремих прoqroзицій що.де пел1лшення ерганізації й еплати праці, зміцнення дисцИЛЛі'НИ, по.ліпшення об­ ліку адміністрації варте б і прислухатися. Та в ціло­ му ж глибокого., заінтересеваного. і ГОJlовне всебічного.

УДОСТОЄН<1

ЗВ<1ННI!

аідміННИК<1 Н<1РОд1іОЇ 'ос.іти. А ГОЛО8не це аизнання дітьми, І!кі не р<1З а житті з ПОW<1НQЮ згадуа<1n1МУТЬ її ім'я . Фото М. СемМно,8.

еБМіНу ДУМК.ами так і не виЙшл{). Оцінюючи заняття, перший секретар міськкому Компартії 'України А. Д. Фрелов, який був присутній на ньому, назвав голевним упущенням відсутнJсть бачення ціліснеї картини неделlків, усвідемлення ко.лективом, кежнею виробничою ланно.ю свего. місця при підгото.вці й переходt підприємства на самоокуп­ нІсть і самОФінансувCilННЯ.

- Люди повинні знати перспективу заводу, - ска­ зав він, а не жити тільки нинішнім днем. Слевем, пешук шляхш розв'язання проблем від­ клали на майбутнє . Та це не кращий ви?,іД : ІЗ С'l'анови­ ща,

адже

час

іде,

а

-

піДПРИf;МСТВо.

лихеманить.

МАТЕРІАЛИ, ПРИСВЯЧЕНІ ДНЮ УЧИТЕЛЯ, ЧИТАйТЕ НА 4·Й СТОРІниl.

В. ШЕВЧУК.

liонкретно, по суті Рс:зпоч.инаючи ~ ВИ):'Jбництв3І~,

lIШеJIИ

но­

'f;~стину свого виc:-rY'll& присвятил,а, тему,

прилавна до.в'У .

.

вже

сьогодні

працівники

певинні пеглиблювати перебу­

Нині !IЮЛЄКТИв щу,хає 1 зн3.ходнть ре:зt'jрIВИ Я1<l!tЗ!Й:1qращого. З'ащЩ30л€'Ння зрос­ .тосО J1'QПИТУ оонулфв, ГОВО;РИ'JLa. Оле· на Віталіївна. - Це нелегне. Адже галь­ мОм НС:і шл'яху де вдоононал;ення обслу­

'-

ГClВ~В:8ІНН'Я населення є вІДсутність СЮ1ад­

СЬЮіІХ прИ!міщень, неРИІТ.мlчне пестачЗ1Н­ ня товарів, о.сніЛьии одна машина. яна

в~ілена на

9

м.ага,зИ'нів , не CiIl'pQМожна.

ви:ке'нати всі зая!J!{И.

І все ж КОООКТJИ! Т~О1l<астроє1і'ИЙ стати

зразново.-поназовим

Свідченням вміЛо.ї

в

перше

усьому.

робо.ти но.лективу по

стверенню належноГіО асортименту СЛYrо.вуванню понупців можуть

об­ бути

1

піДСУМl<И .недавньо.го но.нкурсу. Ио.го бу.

перебудові і 11JePexJ,д. з

цьому плані вЖе · зреблено. ше в

ну

ко.жнему з

бригади

1

Хто.

тільки за

свій

ся!

:ну плату, то. ниНі працюємо за занонами нолективного. піДряду.

слухачів·

3аIГaJЛIЬJЮГО

пл,ану

залежить

тепер

вина·

Г(lрода 'КlОІЩtlого працlвн.икіа будь-ян,его відділу магазин.У 1 будj>~Я}ЮЇ ' професії. Too~p 1 роблнlЩІ, вантажниц1 пос.'гаiВJIJe­ ні в Т8.lКі У1Мови, коли від їх оргзНJJ3Qва· Ilюсті і СYlr.wШJння залежить дОЛЯ BRКOIНa.1{­ ня - плану. Отже, замислюючись над всІм, члени

ЩО

зараз

нашого.

Відбувається

колективу

в

нраїнl,

lЮчалн

вимо.г­

ливІше ставитися до. СВОїх обо.в'язкlв . Вважаю, ЩО заняття в Ul}(о.лі комуніс­ '11Ичнеї праці сприятимуть дальшо.му піДнесенню свlдо.мості працівиинів мага­ зину.

По~1м ~МlЯ'r.I'Я ПІО темі продовжив Л~J(­ 'ООр. м:,СЬ1«)'Ї opгaHlooц1Ї roварпСІ1в3. .Знан,

'НJr» -М., А. Гаворую~е. Иого. бесіда знач­ но. резширlfла СВіТОГЛЯД прису1'ніХ, ад­ же основний lJ!13.Гелос Ми:кеJIЗ Адамович

ку на честь Дня міста. Саме 'ЮДі біJIЯ

в н~Ш1.й країні Інші держави світ;у, зсж·

ЇХПРилаВl<а з різноманітними то.варами «для дому» зупинялася майже мо.жна

р,е.ма

Китай.

Н. ЧЕМЕРИЧЕНRО.

ви­

ступити? Ну, не серемте­

пдан і згідно. цьогоетримували заробіт­

Від спільної заціиавлецо.сті у винона.нні

ще бажає

та

заПРОWУ!аВ

-

-

своїх

номсомельців

моло.дь-пропагандист,

начальнин райвузла зв'яз­

ку Минела Івано.вич Шев­ чен не .

Здавалеся б, буде «лlc~ рук,

адже

тема

першо.го

заняття злободенна. Та І форму заняття пре­

пагандист еБРав цікаву -

цьему

створення

Ністек

Іфаїни

дист тан

.1

не ЗМіг

резве­

рушити . Та і в залі щось занудьгували_ Було видно,

сеЦlаль·

резвитну

,стратегІчний

--

ро.зповісти

ні і

Відверто., '

до.хідлиВа.

меледі

про.

те,

ян перебудовує ребету ке­ рівництво. ' райвузла зв'яз­ ну, його. партійна ергані­

зація.

ШдКРіПИТИ

<l:монелог~

б

свій

коннретнИ'ми

прикладами .

поділитися б

своїми о.собистими думка­

ми

з

ц'ьего

Можливо б,

приведу.

розмова

ста­

ла цікавішою, бе загаЛЬЮJ­

фразами сьо.гедні ні­ кего не зацінавиш. І не

j',f"

перетверився менелег

б

діало.г

в

про.пагаНдиста.

С. ПОТУРНАк.

успішно привітання

пе­

чав заняття в системі нем­ СОмельсьної есвіти й пре­ пагандист

із

шестирічним

стажем реботи, заступник дирентера заводу Генна ' дій Іваневич Черних. Він

уважне ,

слухали

3

резпе­

відь препагандиста. мусив задуматись

При­ їх і

тей факт, Ще у квіТНі ши­ норементний

цех

недодав

де плану лише 70 шин атмесфернего тиску і ав­ топекришек . Стільки про.· дунцП

він

третину

зміни .

на

сказати,

першу

випускає ще

чергу

Хіба

за

меж­

люди,

і

в

начальник

цеху, вбелівали за вироб­ ництво? Препагандист теркнув­ питання

ств{)

проишло слІв

цінавістю

заведу,

u

Зі

праці .

Кемсемо.льці

ся

Заняття

єдинеї

Марина Ляхевська. БІльШе нікого. препаган­

«Прискорення

не·екеном tчноге

курс КПР:С» міцнеге зде· рев·я. успіхІв "J навчан­

у

своє сле,во. сказала

пебажав слУхачам ce~iHa­

М. І. Шевченну не вдале­

останнім часо.М працюва­ ти у відділі деставки Ці­ каВіШе ко.лентив став

геспрезрахуннової БРигаДи. Від нdлентиву телефе­

'не

ру

про. те, Що.

дружним . -А Допомо.гле

хвилює

Чому діалог вийшов р"пним? Тему. ще самему

діалог. І все ж ... СмІливішим виявився листенеша О. По.номарьов.

Щн розпо.вІв

розмова

всІх.

ся

НУДНИМ

ЯКЩо. раНі­

~рс!бнв и.1 те, Яf( сщmйнял:и пвребудсlВУ

час

виишов

трьех відділів :магази­

відпев!да.1\И

що.

u

на гоопроорахунон. Дещо в

СВЯТ1(Qвего ярмар­

ло про.ведено піД

А діалог

. місце

гіВЛі і наго.ро.джено. Почесно.ю граметmо

Дсmо.м.оже

ня , завідуюча ' м,агаз!lJ'1IOIМ .м 42 «Госпе. дарчі тов:ари. О. В. є.вЛ8lМlIl'lєва БІльшу IЮН!і{Р€'ТНО,

присуджено

серед закладів 'місьного. уnpавлl:ння то.р­

_липня ц . р.

,мунісrи,чної пращі першего роюу Н.aJВчан­

як

За аК1ИВНУ уЧасть в ярмар­

нолективу

місьнвико.Цl<емv.

«Інтенс.ифік.ація ·

Пр'OlТага!~ИСТ

го.сподиня. ку

перспективи

адже

переходить

підприєм­ на

саме·

фtнансУвання . Слухачіедержали зав­ дання . Кежен з них пе­ винен чітко сформулюва­ ти, що. неебхідне зребити у себе на піДПРИЄМСТВі , на робечему місці для тего, щоб віддача була вагемІ­ шею, які зміни для цьего слід провести і яні неде­

ліди

педелати.

Н. ГАМАЛІЯ.


2сttЮр...

жовтня 1tJtВ7 JXМ;Y ................н о в Е

3

1Ifитr я- :іІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 70-РІЧЧЮ . вEJiикого ЖОВТНЯ -

ОціНЮЮЧИ В o6cmaнrnщl зик::mroго 'І1РУдоoorо і п()­ лІтКЧQГО ПЩНесеІН!НЯ,

mi!fл'ИЮіІІЮГО пІдro­

"оВК()ю до b-!J.riJн:аче:fIIНЯ СЛЗІВНЮІ'О юal­ лею .- 70~рІччя Вe.лiиIrdI Жовтн.евоІ СО­ ціaJJd.C:'rиЧнlOlІ равОЛlЮцtу, в \у:мовах РОЗШНl­

Р'lflНИЯ глаСНl\..'"'1С'1'і й деМoaq>aтиз:3jцП, ~ти1ЗІ~a.цlУ

зуси.ль

ва

yoIJiume

ВИlКона.ння

цл.aJН1в ДЮl'СIГO року ХІІ п'mнp1'ІКИ п.ро­ Д~ДИіТЬ . у '. мl'cыкйй zmpторгatНlзaцlІ цЩ'О­

річна 3'btho--в:и6аРна камn.a.нЬя.. ОсоБЛИ'" вІсть П пБJJlягає

в тому, щО ІІЗІ ГOJЮВнІ

ооори раку кOOtfiY!!dctrИ зб~ютьс.я: в час, !юм РOOГClртається процес перебудови, ~ постаавлена ХХУІІ з'Уз,tpМ паprnІ ме­

та

-

доМiOlm1КСЯ' прИlClК.Oрення: соцІально­

екОНlOмі'[!ЮI'(j poзвяrrкy иабирає розмаху.

Це наклз;даєовоє.р~ИЙ відбиток на роо­

мову Щ)!МуRi:агlв, :щущув Іх pea.nьнo оц1нюВЗ!ГИ дOOltГНyтe, чecJtю І ПРИІЩІШО­ ВО, I!I()-~ вl:двеРТО акцєоктува'І'И

УВа.І1У на У1ІИУщеl1UШіХ з тим, ЩОО поз6у ­ ти'ся їх

'J м.aМyrrиьом\у.

Сьогодні, коли з пОча-my зві'l'Ж).Внбор.­ ноУ Rампaнtї м.иНU'.в MiCJJЦЬ, уже МОІЖ!На

ро6ИіТИ перш1 ВИК::НОВКИ:. 3b1'11Ho-енБОрні з(іорн відБУ'JП1IСЯ В 254 паipl'.lйнН'Х rpyпаос І 70 Ц'еХОВИІХ Пар'ГОрга!Н'1\зацЬях, У робоо1 їх взяло

~'C.'I1Ь 2,343 'К<щуніети. У пе­

рев.amнШ БІльшocrrI В.иІ1ЗJДКів . роомова на 3борвос вІдзн~алaJcJI 1'л.ибlШЮю обговорю­ ваних Imt'Мнь, Haмa.raнНifIМ Іх УЧaamIКів ІІрОЗlltал:lзувarrи роль IfИВОВНХ парт]й:нтих ланок ,у mдВИЩe,ннJ, ефективнOlC!I'I rocпо­

дарювaJJШЯ , розв'maннІ соц;bam.НИХ І ви­ х<mНИ1Х проБЛ€й\f. Н!риrrика. a~eRТO­ вана., СПpaiВejДЛltВа, ЯКІ1'рЗвИJЮ, OnpIВМoвy­

вa.nacь на ТИХ, з Ч'ИlЄІ вики, ТpaIIJИ'ЛИCJJ не­

Д()Л!\.кИ'. Об'mllТИ1Вно I1!li,!tlйшJJll, приiМ'JJpOrМ,

fча.c:fLНJКR збоPhв

до oцl:н:кИ' ДlЯJtЬН<rr1

CЄНtреІ:ajpя

цewвoli пaproРГЗІНlзаціІ

ииці N2

ПМН·5

Д!UJЬ­

0.1.

ЗахзP'fYКа. про­

тЯГ<n4 ЗВlТ!ІІОIГО періОДУ

ПЩ>'l'CJpl"aНlзацlя

2

бу.та оо аут!! бе:ціЛJШНOЮ: ПJIiЗJНИ не 'ВП­ lЮЯувалис:я, йа оргЗl!llGaцlю. праці нlrro

Ht звертав уваги, комушс:rи ТalКож за­ ймали

IЮGиціlO

сторонніх

ClJостерlгЗlЧ1В.

на. тут ..не;щцОВlЛЬИОЮ.';·

Тах же СаІМО

Не дивно, що poбoraС'}КpeNря'\ внзна­

офнвли па.CИJJНI1crь сВогр' вamaжка мунІсти ~~ цєх:у с:лІ1дJtcIГО ЗааюдУ сФaкenl.,

1 ко­

до­

Та й на інши;с збqpаас: Ішла зatнтере­

сована рО3.М'ова . Тзн" нз. дilll:&нJЩt oпJIКан­ ня ЦЄХІУ

З81ВОдУ порошкоооІ мета­

JIi 5

~I lмеШ 6().1р1ЧJЧ:Я рзlцянcыкІ Украі­ ни (lIta.ртІ1ріУПoptf' А. Т. Тарасов) иом;унk::тИ з

у,c:lєю I'СlC'ТforIOlO ІІОСтаашJI!И Шн1С'1'раціЄЮ JtЄXIY й за:воду

1ІІ0ЗjoщШ. ОкреМі з 'Н'ИІХ уже ВИрішені, Ін­ ші пepetбytOOЮТь У ста:д.ії виuюна:нн.я, і~tШГРОЛЬ за ЦШМ ВедУТЬ галузевІ вІд­ ділИ МіСblККО!\11У партП, адже СТОСіУЮТЬСЯ ці I'rрсtIЮЗJlщіli т~их надз:вичaJiно важ­ ЛИВИІХ ПИТ.aJНЬ, я.н p!FpOlВз:А'Ження у вироб· НIЩІ1ВО дос:ягнен:ь lИа~lllюво~теx:н.lчноro цpqгpec:y,

перехад:у колект.нв!!в

на про­

греtивні методи гocnю.щарюван.ня, IЮ.1l.Щ­ n!Щюl у,мов npalЦi, РЄ'К'()ІнС'Гр!у;кщіІ вироб. ~ИЧИХ ШДРООдlliл4в, цorювнеJ!:Н:Я рядів НПРС та ба.гarrьох ІIНIIJИХ ПИТаІНЬ rocrroдapcыкІго,'

COtЦlа!ЛІЬнorо

характеру,

вну-

1Т'р!ar.артЮноІ роБО'11Н.

!' :ході З'JjіТНо-еИlбqpннх зборів у IlGР.

тllйпих I'руіІІЗХ і це:хо.аих паРТQрганlззцl­ JIX OlJOВJDeно

оклащ

ваТЗІЖІКІв

цих шroо­

вих лаJЮ'К. МaJЙЖie ва 40 процентів збо·

Кoмynti1c'rами буЛlO за.пропановано ПО lкiJi:ыкв К:aJНдИ1дatIWP, І moди ВИЯlВИЛН до­

pt'S

вір 'я ~ращнм із 1fPЗttЦИX .

'Га все ж не aк.plвь до npoведеи.ня: ваоклиоо1 партlІЙІН<іі кампанlУ поставиJl1Ися з .yctєювіJ~ПOiВ4ЩaJrь>н1c:rю,. crrBO!pНі1ІН атмосферу 06't»m:lllJlЮCТl, здоровоІ КplfrИІКИ й caмoRJpНТИКiи. ТаІК, У партій­

З81111К)',

ЖОРОВ, ба'ІИТе ва

четвертвй

рік

працюс • бригаді евl­ кальвиків. очоmoвав1й lСомуністом . А. Т&:­ расовим, АехУ ~ 5 заводу DОРОШКОВО! .е­ T8Jl)'prli IMeВl 6Ооpl'I'fЯ Радянсько! УкраІни. ВIн- сумлlввнA, 11dц1атнвинй робlТJОЩ корвс­ тується повагою товарв­

шів ПО· роботІ. Передо­ ва бригада . епbwJьви­ ків інІціатор об.1ас­ вого соцlaлlСТJl1lВоrо змагання jJa r1дВy 31СТ­ рІч 70.рlч.. Вu8oro

Ж08ТllJl.

Фort» М. СЕМИНОГА.

юЙ rro'lllll ЦeXJY РОСJIIIшннцтва paдJrOCПy сЦуx.ltacькИЙ. звітна доповідь буті по­ ВєфхOВЮllO, ма.ооКРИТИІЧІЮю: H~ ДН'Вно , що ~ЧaJCнНКів

·D01Ia ЗЗіЛlИlШtЛ·а ба'Ащужвми

~0lJИI. на низьКlOМУ 1д.еЛщ> - політИч­

ному РіВНС, без &Pl'YМ6НТОвано! оцінки ро5от.и Па.р'1ТЮlllqp\Га Пр<>Йшл,и збори ., IПatm1P'yiIm траюорноІ 6риtaцpf pa,дroc. ЩУo.lКoмtбllfЗ!l1y с'ГеІІл.ичllИЙ •• Та й про що могли

говорити

комуR1cти,

m'ІіЮІЙ перІОд збори ~Мьки один раз,.

ЯЮЦО

r,pynи

за

в1д6улнх:я

. ~а:ракreРRИМ нeД)QJJiKOM є й те, що в

деЯІКИХ DaJYl'органlваЦlях

збори

в J1И3()­

вих naнкa:x Ьеретворювamtaя у ви\роб1НИ'Ч1 наради,' адже не було на них ю

еі'ДВ€QЛOІ

рсmooви про роль

П<lРт1йюї

l1PfYtIи в а1WИlВiзацlI процeqy пеп>ебудо­ ви, ставлення J<QМjylНlcтiB до ' аво!" обо­ a'JDdIв, доручень. Це, зоlКp€МЗ!, стасу­ ється ПарІТtPуп Гоголівської стрitчко­ ТКІаІЦЬкоІ фа6рнк.и (CЄкpm'.ap паprI'QpOfalНі­

GiЩ1IІ фабрИJКИ Н. С. НОНJіЮіва), ав.1юіга1. ражар~ сЗор.я. , (~ек,ре'l1ЗР парт­ орг.alН1защ1І PaдгooIDY М. М. Тооlха), пла­ НОВОГО ~ заводу алюмінієвих буДІ. ВелЬних коНtCr11PYlНlЦIJЙ ( ce~ap паprop­ ГгJНlвalЦiY за'lJOДlу Г. М. Ярмола) та ilН~ 1lIИX.

перед а:ц.­

Не~лbюВanfJcrь проявили в ILaJpТ­

IІИ11ЗІНЯЯ

opraн100~X заваду порашкОВОІ MeтaJ!iYp­ гіІ ім,еня:· 601Річчя РадЯJНсьш>І УкраЇJНiИ

іІІ'р() несбх1дн1ctrь нpalЦОІ'О 'обліку е.нер­

Ваеиа &01'0 . .

з ДАЄТЬСЯ, ніби осІнь

обминає цей чудовий, . заквІтчаний куточок серед лісу терИ'rорію кролекомплексу

радгоспу

Іме-

нІ Юрова. Яких тільки квІтів на клумбах немає І Недаремно тут працює комсомольсько

молодЬк­

-

на брнгада. UЦe красномовніше про цей працьовитий колектив говорять цифри. за де­

в'ять місяців при плані 1ОО TOllH кролівннки ви­ робилн 110,5 ТОнни діє­ тичного м'яса. Економія прямих затрат за 8 мlся' цЬІ становить 32 тисячІ карбованцІВ .

Номсомольсько

- моло­

дЬкний колектив, назустріч 70-річчю

ЙдУ~И Вели­

Натхнення

В17чизняноІ вІйни. А ' як' що хтось іменинник':"" знають цро це у всІй

що для росту Іх профеСіЙ­

бригаді. Ного, чекають квітн

ного

рівня

багато

чить

комплеКСНІ!-

ні знamfя.

Нолекtив

(mрт'l'\P'Y'ПфГ В. І. B€llbla) вJ.цвeptrO roво­

Комсомольсько діжний колектив

ВИХ:ОВНУ рОботу, бригЗіДН&ІЙ n1I1@ЯД не дає бажaню:ro ефе,к'l'y, зі Н'ЗІ ВИКОIН,з.1ШІі

ри в 'ІО'І'І@ЬОх

й

самооJqyЛНіС11ь .

Члени llIawr1Й'lfоІ групи malPlfН1ІИЦЬКоІ

ферм;и М 1 радrocщy ~менl60-р1ЧЧЯ СРСР 'РИ:ЛИ, щО в ,колеКlrИDl слабо ~o

тОО(ріи.нНІ~К!ЗіМН НЗіМ'JJчених ПJJaН1в пфRЗIq,а­

Є!l'ЬiOII чимало оУ6'eкrтиmrиx П'pИЧiИIlL Гостра

1 ~eтнa poGМoвa· . про НЗ-

8ВНli я-etЦ01l'1к.иу ви!р::БИИi"l1Й сфе:рі, ВИР\­ шemd . C!dЦ1aJ8IIRИX. В!Q1OIВНКX прсБJl!elМ іШJDa, на збора.х паpropr_laaщLй тсо

nильнoro цеху ДОНіУ (секретар В. І. Я~), fЩp!tТPYIJ ГaJIЬ'ВаЮч.ооІ ~. ці CdrtтЛОТeX'Ifічнoro зааводу (lIJартгрyn;oрг

А. А. Hoceнкoвa),pe.мoвmнo - механічно­ го Ц6Х:У !tиУВlCblкоІ nтаас:офабрнки (naprrІ'!РJ'IOO.PI' І. Д. Ге"m'3ІН€tJШ(О), експерим€IН­ талЬН<>-СіКJllaД1ЗJlЬНОЇ

Д1JUblltИЩl

заво.ц:у

не­

cт-a,ндJapт.нoгo fCЮІМ\УНЗllllЬНОro, оБJl'ЩЦНанНЯ (паp'l1I1.ro'ООPl' Ю. П. Щербак) та багатьох lt НJШИlX низових ЛЗJIЮк. ' У Ц},JlIOIМy Ж слід ск'aзarrи, що rJ більш.ac:тt . паРТОРГаІН.іOOЦlЙ Броварщ~ fJP піДl'о.т<JIВIJ~И й проведен­ ня звlrrJ.в І вибаР'.ІВ mдlЙЩJIIИ з належною. вtдnовІдЗЛЬнdqгю,. рооyмLнням усієї важ­ дИ'ВOC'11ll ц1єї сарави. Це, насз.мпе:,ред. стооуfлыcJI Il'З!Р'1'іIЙНИХ: оprаJН:1ЗЩШ ДОНу,

'зatВ0дІУ П:J13CТМIас, КИlУ.вської nтroюфaJбри­ :Ик, раіДГООІ1іУ-JЮМ6Lнату с КалитЯІПСЬК'ИЙ., 1меи~ 5Q·РіЧ1lЯ C~P, pcwос:пів Lм.eн1

Юtpotва, . cAlвaJнгa.М., іМ€I!Ii..,Щорса.

B~lIiЦВO І те, що в порівнянні

.1tf~:.оою

з

звlтн<Н8ИборіН'ОЮ кам:rr.a.н1єю

:вроола almlBнJ.cть К1OМ'jyRk::rїB. У обroво­

.ренні·

:m1'1'1НИХ

AOOJOiВ'jдЄ'Й

ВЗЯЛИ

у'tЗlC.'l'l>

:rIpСІ!КТИ'Чно ВСlприc.ytm1 на з6ороос. ІХ1Н1 ВИСІТ!lIИ вlдpiна"l:ЗJlИCЯ ~нtcтю й ЗWY'МЄ>НI'l'QВaJfllcтю . Про це авtдч.ить . хоча б roй фаю, щ() нз! ~ вищ€OТOяЧЮt партійЮfX, pa~, гoorюдзреьких oprа'нів, . І(ерl.вюfкlli пЩпркємств, ycmнoB,

організаu:Lй, па:р'l1КОМ'~В і ' пaipll'бюpl:>

ви­

словлено 187 кpи:1IВ'IКitx 'Зауважень 1 про-

І'ООП\У с3mIJI'ЗІВІЩЙ •• де з вини CЄKpt\Тa­

mpT.rp,yiII·ax.

Варто також Шдsрес.л,ити, що не с:нр1аь іще eкJraJlЗlCЯ о6с'ІІа!новка c:.ПJpaвж­ lJlьоІ гласиOC!l1, що' ДС~ЛJlє говорити про нeдomки й п~ки. Так, у це­ ховій п~рган1защіІ 'механl1ЩІОro цеху ов!lrJlG'Гехн.ічнOlГO ЗЗІВОДУ неви.йшло cnp<mжн:ьоІPQ3МОВІИ

про

ШJJIЯ)OИ

пол1,п­

шення:poбarи КOJI!eR'l'ИВу. тут не внесе­ 'но жодноІ

~I

іНя недолJJdв, li'pаціВНИ'ІОів

ЩQ,ЦO

ЮfIJIрaвnен­

хоча цех г.am.м,yє зусИJl:Jtя

усього п1іДПріИЄМ'C!llва.

Не МОЩН'а '0і6ИП'нувзгою й тЗjКe

щеНіЬ .

fLСЩЮНl фактlf

були

виявлені в

партоpгalН'i0ацlяx '

'Заводу

метал:ургlУ Імено! УtКpаУн.и, ПМН·5

60·річчя Радянської РВО • УкрЗl'pOЖ!R"l1JЮ­

ПQPOШlКOвоІ

rroбyrбyД., CiWrлmех:н1'Ч'Ного заводУ. ЗвиЧаШіо, на МИJJy.rюмy засіДatНні бю­

ро м1с:ьІІСком,у паpr1ї, де ан.аJI1зуВЗіЛИСЯ . ЩЦqyмки перш.нх 'І'У,рІІв . звітів і внборlв У п~Мних оprmtlзацtях, ~уло д:а:но прИНІЦ~ оцінку . вcLм ЦНіМ та tиUWJМ нeдoJdlкiaM. Віриться, що ООКІретарl парт': організацій зробшrть Ів . цієї розмови ВИСIIЮВКк, до.кла:дУТЬ ~НJIЬ, щоб поз6у­ 'І'НІСЯ ущущень, адже зВітно-виборна кам­ rratН:lЯ ' ще 'І1РИ'ВЗ.Є. Тим же партКiOlМЗ:М 1

парт6щро, xro ще т1!льни rarується до' проведення roлоВНRX ~ роюу, необ­ xllцlНo ПІрОЯВи;г.и

м.аксиму,м

д1JJDВИТОСТі,

щоб роомова на з60tpах ~та:ла поштов­ хом· до п1двищенІНЯ боАо:витостl партlй, НИІХ рядів, зmльшеннл внеску I(IQЖIНОГ'О КQМIYи1crа у справу rrepeбy.IPJК.

пови­

нен дотрнмати даного слQ­

ду,

ва:

зокрема і всього кюлекти­

виконати

план

двох

НЩJroлектнву уже рапор­ тували про виконаННЯQCQ-

. би стих планіВ. працює

в

З

рахунок

ТРз,ВНЯ третьо­

го . року п'ятирічки 'ната' лія UЦИГOJIь, з липня Лідія Скляр та Галина

коли

зусилля

на

кожного

Rінцевий

результат.

на

моло­ чолі

3 rpynl<OMCOPГOM Валентиною Горобець не лише добре працює, а й змістовнопроводнть дозвіл­ ля . Разом бувають на концертах

і

в

столичних

тe~Tpax . . ВlДlВідали музеІ В. 1. Леніна, · ВеЛИКОІ

щі

зрозуміло, найтеПl1Iі­

1

привітання.

Для посилення

пар:rІй­

ноro керІвництва комсомо­ лом на ф~рмІ створено' партгрynу,

яку

Валенти.на

.

очолила

Григорівна

Мельникова. СтаРШі тооа­ риші з

задоволенням від-

значають, часом

що

зросла

останнім соціальна

aктirnнiCTЬ ' молоді, що во­ на відверто і принципово говори'l'Ь про своІ пробле­ ми І шукає шляхів Іх вирішення. Зараз непоко­ ять членів КМН темпн пІдгсуговкиприміщень

до

зими. Є справедливі пре' тензН до будІвельнинШ.

Не

завждн

задовольняє

і якість кормі'В . Порушу­ ють молоді трудівниці й питання автоматизацlI й механізаціІ процесІв, за­ стосування нових техноло­

гій.

В. IJIЕРЛОВСЬКИИ,

громадсьивА

кореспон­

дент.

ПереДПJI8тіть "Красную 3везду"

пи­

''1'аtння, як JllОІГaJIJa ПЩгО'І1ОО!ка окремих ва'І'ЗЖЮВ НlИЗO!ВИJX ла·нак до розмови на GБQpзx. Tatк, у p~ . • БоБІркцЬК:ИЙ. У Ae!fb зборІв- У 1I.a.pтrp:,yilopг1в не бу.nrи го­ 'Юві ІН! 3811'иJ, ДOtIIOВW, ні проEЩrI'И рі­

трудиться

Адже

на

ділі переІЮнався в перева­ гах організаціІ праЦі З~ методом бригадного підря·

му. На . кlІНець місяця з поставленим аавдавням КМК справиться. 13 чле­

rapи переході на саиофl1Ш1НСyв.aIН!WI

Жовтня,

наполеглИ!Во.

М.

ляться з досвідом колег, які працюють . у цій гаЛу­ зі, поглиблюють економіч'

ри пар.rQpl1Знhaцlll М. А. СооновоІ сво­ ЄЧаС1но не пpoAwnи звітно-виборні з(іо­

СТаІНое ка.менєм 'опотакания

кого

школа,

Бевза. Сам він кваліфіКо­ ваний спеціаліст, заКіячив УкраІнську сільськогоспо­ дарську академію. Н3. заняттях молоді робlтннцl обмінюються передовим д'ОСВідом роботи, знайо~­

ву нацІлені

іКОro <JIМЖу

Horo

зна­

яку веде бригадир В .

роківп ' ятнрічКи . Тепер вийшов на фіНішну ІІ}>Я-

цього питання

ваіжК() п~еофНН'Ти, atдIЖе вlдqyтиіc:rь та..

молодих

ПРИХОДЬJ(О, З серпня Валенrnна Ващенко. ТруДівниці внзнають,

(сек,ретар М. Л. РуБЗiJi!bcьКИlЙ) , AOCJ!ilA. З'аіВОЩУсФмсел. (секретар О. М. Щ~И'ltа), АТП М 13299 (ceКJJoЄ.Тap Л. д. Норобкіна), ~ бу.mк доtIllyщен.t пе­ реносн зб9pm у ииrювих ланках. Теж са· м·е ст.ооуетьюя й паproргaпrtзаціІ ра'д­

rapoecy'PlC:J&. ВажJmВJic:rь

І'ІДНУЗУСТР!ЧІ

Це~ЛЬRНtЙ орган МiHlcrepcma обо·

рони ~ Г<l/зета -.Нрасная Звезда» щ()­ ДlЄlтro вlдобрaJЖaє !н'.з COOtїx CTopiНlк<iX \МіЖНa;pDIдНУ Й ,~1t'IIIY обст3іItOВКУ в cв1.тd, хід lII11дroroіВКИ 'МОJЩltl до вІйсbК'OlOOЇ слу­ жби, бytщНl захисникІв ВirrчИlЗни іВ ча.о­ 'l1ИНах і З'ЄДНЗlнкях, ВНlКонання fi'И!ММ Iat-

Тeu>нац10н:альнorо обов 'Язку. Га13ета наЛ­ ш~ше ООНЗGyЄ уоп1.хи й 'rр'у~оЩі в станОВJteЮІі !МOJI(ЩИХ ВOЇIНI:В, даІЄ МOЖJLИ­

вЬсть ЧИ'Т<llЧаІМ J:юс:тійно Qym обl3:НaJН1ИМИ з п<ЩiJя!мIН, що Від6увЗlЮ'I'ЬCЯ в Ра:дян­ СЖІІЙ Армііі й ВІЙсЬІКОВО.Мotpському Фло­ тІ.

У 1988 році сl\Jраеная Звезда..пр.>W­ JJlЯТиме ooo6JJиaJy У'Вату 70-ріЧНоМlY юві­ лею ргдя1ІІсыtх Збройних Сил. З неІ 'Можна буде дl3натИІСІЯ про те, як ВНlКО­ нуютьоя вимоги паptт1І про ПlДЕИЩ€ШIЯ iПGfJDЬ:Нооrl й 60ЙСІВоІ ГОО'овностІ, ЯІК не­

суть СлуіЖ6у й перебуllt08УЮТЬСЯ

воїни

.apIМLI й ф.oory, як вони tiQpються за мІ-­ лення в жИТ1Ul рішень ХХVІІ з'JздtY НПРС. червoorюro (1987 р.) Il1teRyrмy ЦН партИ. Рel'lYМРИО подає. газета, КOfI­ суль'та:ціІ А 1В1ДOOв1iдl на 3ІШiМ'amfЯ, що crooyкm.eя праходжеНIІІІ вlйськовоl сл;у.

ж6И і На(~ННЯ пi.JItм' війсЬ'новос;пужбов­ цлм, ЧJЛена.м

їх сімей, ДOOOlМa1Гaє МОЛО­

ДІІ.'VI воІ,нам легше П€UJенClС'И'ТИ розЛ'JR.Y з

р>:'ЩНИlм.и й друзями , ВlИJКО'н.увати свій іН!­ тернац!онаЛЬ'IfИЙ Qб(JIВ ' ЯЗQlК.

Чєрез ГЗlзerrу «НраСіНЗlЯ Звезда» члени 'Ilрудавих IQ()Л-etК:ти.вї'в п1ідприємс.тв і уста·

нов, cry;дJeНТИ й слryxа'Ч! навчал'I;НИХ заlН­

ладів, ветераІНИ ВеЛІИІКОЇ ВL7ч.изНЯНОl війни, Р\ЩНІЇ , ВОї'!Ш!і запасу, ІІ\Р'ИІ3ОI/3НИ'Юf 1 ,.,в('.1 КЗfГeJГорії ВЇЙСЬІК'ОtВОСЛІуЖбо!щilв мо­

.щуть д\зН'ат:и.ся , як служИ!ТЬІСЯ їх ріДним, ТОВ8.!рИlllам . Перw.зчаtЄтЬС\Я і н~лі ши­ роко ПОlдalil'arI'И інфОРМі8ЩіЮ про Д!л:а ве· тер.анШ ві<ЙН'И і ІІІРЗlЦ'l. В!йськ·О.вИlЙ иом'Їсаріат

заЮІ'Икає ·кож­

ного І!1р!fз'овнИ\Н:а, чnemв кожноУ сім'ї, що провеЛа ЧJf ГClт,УЄТЬСЯ nрове'С.'rи на

служб,у в ряди Ра:щян<СЬкоТ AlPмlї свого сина, ВН:УКЗ!. а також Be:Iiep,aHW вLй1Iи 1 n:pа,tЦ!, ~фіЦ'eJ>'1.в, пptaJIIОРЩИlН't.в, сержантів 1 lЩдов.их запасу rnepeдnлатити сНрас.­ цую Зве3ІдУ.. Вire~eHI, пере'КОНJJ.иSе · і 3:ІКличне CI1JOBO П журіКaJrtст1в і на,щал.І иаt;Jjихаf!'IfМе Ifарати! по~вwи, чесне слу-· жІJШЯ Вlтчизк1.

В. ПОЛІЩУК,

IdсЬар8Й81йeJ.aои.


rr

••• ~ .............................••••••••••••••• , ,./rI О В Е Ж И

І• • • • • • • • • • • • '

J/"

ДИШ

АЕНЬ ПРОПАfАНАИСТА

ма'Сиви

-

вступне

запрошення

до

А. д.

стоят!>

Двома

роль

в

личезна .

ють

-

далеко

лективу

до

у

УТРИМaRlНЯМ І

пІдря­

технши,

охороною

пра­

цІ. ГQoCтрою

невідклад-

залишається

проблема. Не нас у містІ і

тримки І і

житлова

знайшло у районі пІд­

поширення

бу­

дівництво житла господар­

ським способом. один з реальЮlХ

А це шляхів

прискорення вирІшення проблеми. Нолективам л,ропагандистів і слухачІв_ заводІв порошкО'ВОї мета­ лургії, торговельного ма­ шинобудування, пластмас,

заводобудї.вного комбіна­ ту, тресту • Вроварилром­ житлобуд. пІд силу брати у

вирішеннІ

цих

завдаіНЬ.

Добре зарекомеНдУвали се6е комплекснІ школи на селІ, але не завжди якІсть результативність навчан­

1

ня відповІдаЮть вимо­ гам дня. Відомо, що важ­ моментом

у

роз­

витну сlльськогосподарсь­ ного виробництва є осво­ єння інтеіНСИ'ВНИХ техноло­ гій. на це повиннІзвер­

нути увагу пропагандисти.. І слухачі шкіл . Це буде Ухнім конкретним внеском справу

прискорення.

вже

а

тану

на

тання

вих,овання

змІцнення

виробничої, дисципліни.

трудя­

трудової ,

технологічно! Так само ак­

туальною залишається бо­ ротьба з ' пияцтв.ом І алко­ ГО.llІзмом.

CboroДIII

економ1чнl

політичні

знання необ­

хідні людям для ви,рі­ шення завдань перебудо­ ви . Тому особливого зна­

чення набуває підвищення ідейн,о - теоретичного І культурного

рІвня

пропа­

гандистІв. УмІло викори­ стовують аитивні форми ведення занять о. С. Но­ ЛaRДИРець. п. Ф. Пазич, г. Ф. 'ГрунІлов та інші .

Яка

роль

пропагандис­

та у ПРИСКОренНІ СОЦlаль-

Як

наступному

будІвельних

конструкцій) :

--

ВІд

пропагандиста

залежить багато. Значить і якість підготовки їх по­ трібно піДвищувати. Нам не

вистачає

для

удосконалення

літератури знань.

М. л. Корогодський (керівник секції районно­ го

семінару

пропагандис­

тів) . ден.

Я

не

в

усьому

Літератури

За'Раз

У

зго­

вистачає.

n,ресі

ведеться

стільки

полеміки .

Треба

БІльше

працювq.ти

само­

стійно, творчо.' Роль про­ паггнд:иста в тому, щоб

за -допомогою

людського

фактора впливати на про­ блеми перебудови. А для цього необх1дно соціоло­ гічні дослідження ввести в

свою роботу JПартійна ор­ ганІзацІя

ранг

системи .

В. К. Гоичаров (завод алюмІнієвих будконструк­ цій) : - На жаль. питання, які часто пІднімаються на заняттях, а це ритміч­ нІсть роботи і надходжен­ ня сировини та інші не можуть бути вирішені в

аудито,Рії .

Від

ефектИвнІсть

адм1вlстрацtя

госпу

птахорад­

.Семиполк1вськНЙ.

у~одолаив1 вІдставання: в , галузІ РОСЛИIШВЦТва ринивцтва,

яке

1 ,"ва­

CтвopВJIo­

ся за багато рок1ву ко­ ЛИШИЬ9МУ радгоспІ ІменІ МІчурІна.

А

голоlЩИМ

ваНІНі

цього

у відста­

гоо!щц'а.рства

було B~ДCYТНJicrь KOiplМOв.oї бази в тваринництві, ннзь­ ІКа КУЛlЬтура Зe\МJ!ероібст~ !Ва, бе'3'ВЩn{JljfJJДальн1сrгь і 6е.зГОС.ООtда'Рність у всіх лан;к,а,х

ГОСП'ОІДарс:ького

життя lЮЛе'ХТR:В(Y . Та найбіЛіЬша причина-ЗН€JвJtpа в зм~нах ' ще, відсутності і

на н\рамораль­ m:at,zpi-ЗЛЬІНОГО за­

ОiJюченнlЯ

' за

н;ращу

пр.а­

цю. Виходило так, що винні були керівники І спец1аЛJltти а

пtiJо

roonодар<п"Ва.,

силу

Л\Ю]IjСЬКИЙ

J3абули.

колектИІВІУ.

факторм,а;йже

Щдс:утн1С'Ті?

НО(р­

мальних виробинчих і ПJ()­ бутових умов роБІ тн lfКi в-, а часто й moдяності та

i/WШе8НЮro тепла з 6оіИ!У тих, 'x ;ro за ClВОЇ'М'И СЛJYж­ бовИlМИ обов'я.з.ками мав це potбн1'И, й пр.извело, Що

все

негативне

можна

було побачити на ПQЛЯХ ї фермах семиполківців.

І

нарада

З квітня цЬого РОК,у HOВlOlМY

г,!J'O'МaДCЬK€

життя У

гашзація

на

чолІ

з

рІвником

брано На 10 Зe!PJII'а більше,

Володимиром

з

ІIЮРМ.ам.и,

нав~еяня

по­

'рІЯДНУ , tдИJCIIjИll1'Л'ЇJi!И.

По­

Ча!.ЛІ::~Я

з

ГOJIOIВ"HOro

праl1НeнJНЯ

зБИjpЗ.НІНЯ

наростає

дtпСlВитlcТЬ,

lЮї роботи.

пр.ащю­

прадюють

Н. А. Чаюн, о. , Н;

господарська

є

Дбали н~й6lльше про ко'Р'МН. Про одержання

ня

присутнІх.

Попереду

запитан-

, навчальний

ріК . Успіху вам, політбій­

Н. ГАМАЛІЯ.

600

державі та закладанню

допомога птахівниrкlв. В~дnpa!ЦЮвавши ІЮ ДОГМ­

пер,

за пrrищею, др I1'kзньої ноЧ1 працюють вонн на

'lI:Y

робочих

25

нор­

буЛіЬб ·на наclнн'я, якби не

зеленІ жнива і відчутна перемога

в ПlptaЦ'Ь. За

дeн.RO перевни~\Нують

.ми в.иро6ітку. Б1льше

, Ії

достатньої Кільскос'l1i зе-­ Л€І!{()ІЇ маси 'На цей р:/к 1

Настали

Са.МОІВ1ддано механlзатqpи

Не ornрав:итись би з роботами по со,ртуванню картоплІ. відвантаженню

ви.

шими перша

Ще

Печо'нка. В. М : М. о. ЛИceнtКО, T~, ЯJКі що­

COjprцуlВ,а.нШ

т.а:кому

IЩ>тОплl.

ж

,

раАои1

числІ

завершВJIВ

озимих І IШнІ

Teмnlв

цІ 1Ісlнвl

дав

перших не

ва

у

с1вбу знижу­

п1ДВJIттl

диl розпові­

головний

агроном

А. М. ЛЕ:БЕДИНЕЦЬ.

Чітко,

за

комплексними

гатами

Р,ВН-З.

агре­

РВН-З.6 .

,Минулого рону ми за­ стосували Інтенсивну тех­

Вони заробляють зерно на глибlШУ 2-З санти­ метри, І для . того. щоб

нологію на вирощуваннІ озимих зернових. ' Це да­ ло відрадн1 " результати. ВрожайнІсть пшениці сяг­

сх'оди були рівноМірними, прикотковують насіння. Половину двохсотгентар­ ної площІ ' засіяли оЗи­

нула

мою

39,4

центнера з гек­

тара, що на

14

центнерів

більше проти торішнього показника. Тому 1 під час НИНішньої с1в.би озимих ми не відмовилися від прогресивної 'l'eXН0J10riI.

в

які лов­

зеленими

порядкоlМ І

ста­

резерви

можл.и.воcrrl

і

твар.инни:ків

«СеМlmо.л.кіВського,\). Доярка Натерин;а Сте­ панівна M~pOHeць І Та­

мара

'l'eре:Щенко,

пшеницею

лlська-70.;

яка

сорту

.по­

щшогано

зарекомеНдУlщ,ла ,себе у наших ГРУНТОВ~kl'іматичних

умовах.

,

Для того, щ<Jб сіВба та зяблева ' ОР4ика пройшли

ритмІ

ведеться

посадкoвoro

ма­

Ffоси.півна

ва НЗідОЇJ11Н

центнерів

BiдpaДjнi трудового

МОРо.зо­

більше

як по

молекІЗ .

перші

уопJхи

ІЮJ!€'НТИ~

пта­

хоращгоJC[!У у своїй діяль­ HCIC1i. І хоча керіlВНИ\КИ, спЕЩ1аЛіСТИ г<ЮП{)~,3Jрст'ва зайнятІ пОстійно Нeвl1Д­ кладними

справами

риНН'lЩт.в1

і

в

тва­

вирlше'нням

ОІшаЩRИХ ситуацій в і){)'С­ ЛИННИlЦтві та й самі nтa­ хівlНИКИ з весни і до сьо­ годнІ аюИВІНО працюють

на з-3.готівлі ко1Р'М1в, pa:нi!!!l урожаю,

І ГОЛОf!нlгалуз1 Шj)'ВЗ/ННlЯ

збн­

не пJ.,цв.eл:и

-ви'ро­

ремонтного

мо­

JЮдtНiЯка куреЙ-несучо.к. Іх паюдано на 50 тисяч штук біЛіЬше, ніж To~iк. ВИlрішуються питання соціальнOJЇ пере6удоіВИ. Та найбільша радість в лю­ IЦ,іЯх: птахівниrкн і , тварин­ Н'ИКtИ, механіlЗатор.и і бу­

щівельН'Ики, різнОірІОООч1 ової сили.

М.

служ6С1ВіЦі

І

повJu>'иJИi

у

ФЕДОРЕНКО.

На фото: директор пта­

хорадгоспу В. Ід. .кудрен­ ко

на

кукурудзяному

ла­

лІ Юlя.нам. Зз.IщяRи інже­

ні; йде збирання J(артоп­ л1; працює сортувальний

нерам і умільцям

пyuкт.

терС.а:лу

В

потреБІ

900

тонн перевіз ка.ртоnл1 во­ д1й І. І. ТНач,енко.

ГОЛ,ов­

ною c.-l1ратегlєю ,nе,ребу:цо­

майбутній.

12

утверджується риmм ЗЛ'агодже­

Т:РІУДV\ВИ!Й

анаШІАКИ, яка

з

ІОаРТOlIIлі.

: більше ,

~

Зa:RJl'ад!(а

ВоIШ

люди,

корІв

ршнною роботою в-сього НОЛе!КТИ'ВУ , на фермі. Тут вже свої маяки, ПlРиклад 'у працІ яки:х свJіЦ'Чить

та Н. М. ·НОріНlООСЬJЮї. В

льових роб1т хлІборОби радгоспу .ЛІтк1вськИй\) .

вирішили

'ніЙ

НИНі в господарСтві за­

&аТИ ЩJ'З.ще, ~ивні. ше. В цьому копl11ЮМ1У труді з перших ' квітневих ~' І до cьoroдн1 не СПИНЯЄТьСЯ,

центнерів нJж· в се­

н.Иичуються третІ жнива-

пробу;ЦIЖ.eiImЯ в св1ДІОмОст.1 людей

'

реtд.НЬ'ОIМyза. кожен МНн!у JDИ'Х , JЮнJ.в.

Все почалось ~ тілІьКИ зa.6eзnечення tвapин

дили

ціl

без ' BТpL3.T. ЗalВДЯКіІІ цьо-· му , з коок.ноro ге'КТ&,рд. 31-

Дмит!!)(:sич€IМ НyvweНIК~IМ.

у

на

тут

з3.бе:зJ!ечиЛJИ

С8К­

РЄТЗІрем Н~ю МшroJI;a­ ї!внаю ЖУІК та ад'М'Ш1с'Т,р.а­ цlя. з досвідченим П ке­

Нращі пропагандисти були наroродженІ почес ­

відповісти

І

І

пере6ра.ла БJiJrьше 500 тонн. По стtль'КИ Ж --'- брилади М. І. БаТ1tНи

виконують

на

І

ВасиJIЬОВИ'Ч

так

Надій

Се­

зябу. Про орган1зацlю пра­ цІ рlльник1в господарства

ли

МИНІУЛОіГО рсж.у.

КарО',в;у також зрІс на 933 кілограми . Успіх СЛр.а1ВИ

МИ!І10.JII(.aIX. І в цьoмw ви­ РІ ГOClПОІдарськ6ї пере.бу-. дови найЗМТ!lВніщу пози­ Щю заlЙНЯла паpN:йна ор­

миконтролю за організа­ цією ' навчання.

міськко­

на 510 тонн біл,ьше про­ ти в:Щ!юВ!1ДНОІ1О періоду

все

ють

грамотами

І

місяців

І1'О-

ЗЗJВнрувало

пройшов обмін думками щодо ефективностІ систе­

му партії. Серед них л. Ф. Онищенко, М . с. Бузник, В. М . Воловик, М. А. Говорушко та інші'. На Дні пропагандиста були присутні керівники баГатьох служб, які зм'ог­

органІзовано

вже

Саме

дев'ять

3220 ' тонн, ща

про веЛlffiі

зер­

ВОЯН

Бр1оШ'ада, яну ОЧOJIйOє Іван

весь комплекс ос1ви1х по­

За

на!дсlЄНО

craB поворотним пунктом.

Зокрема. пІд.. оранкугрун­ ту внесли ІЮ 80 кілогра­ мів СYllє\р.фос.фату на гe~­ тар. 110 кілог.рамlв ка­ лlйноІ солІ. 20 аміач­ ноІ селі'І:РИ. Сівбу прово­

ними

JIIOIКa.

оса законодавчий до­

про­

дУмку про відповідаль­ ність керівника за органі' зацію навчання. Цікаво

ЦІе qyли голоаlfi причини вІдставання), прtaЦіВН.н:ки ферми наБЩJа:ють те)'lШИ у нарощув~ні надоїв мо­

к!умент, ЯJ\ИЙ ЗJlИ'В< В єди­ ний КOJIЄllff.ИВ птахора'Д­ госп І ві'дстаючий радгосп,

пагандистів і хоч 50 про­ центів проблем вирІшува­ лось, можна було б гово­ рити про, ефеКТИВНіСТЬ на­

висловлюючи

ТНlCЯЧУ

картоплі,

Бахато сщрав у тварин­ ниюв rnr<шорадгосцу. По­ до,лавши безгocnoll{<lIPність [безВiдJ!ЮВїда·льНЇJCТЬ (а

нових. як НІ1коли.

.-

А

Одностайними були про­

понад

раннІ

"юрмами,

,

б щомісяця У парторгаНізацїї

праводилася

за-

З стор.

ки було. ЗlМОН3'овано со.р­ ту,валЬ/ний пунит, ЯIЮfЙ і вН'рішив у,CПJiх У переби­

доt>poякlоlЮГО сіна, 2200 т()нн clн~жу; 700 тонн обезводнених кормів. Такими ж Те!МІ!ами вlд­

проведені

шкіл,

занять .

CВJI,ooy

зн.а'ЧИ"ЛИСЬ збирання

цього

СТ'Раждає авторитет ось, коли секретаря

І

новоствореного

ного

-

пагандисти.

щих,

прослухав

повертатися

алюмінієвих

CaMeraк, РRМогливо 1 принципово, розпочали

того

семіНарІ .

знову

не

пи­

після

тему

вчання.

упускати

ком­

провів,

Вирішуючи завдання перебудови економіки, ми павиннІ

у

до пройденої теми, щоб доповнити її? Необхідно це врахуІЧіТИ. ' В. В. Приходько ' (завод

самостlЙПИХ­

колективного

самі

школі . А ось така . Заняття

занятті

І

дій. ВажливІ теми для аналізу ~TaH справ з впровадженням бригадно­

заняттях

ВІ!Іер.­

юнн

• ДІЛОВИТОСТІ

психологія

же бути? На

госпрозрахун­

навчанню,

грунту,

плексній пРоблема лекцію

аналІзувати готовН.1сть ко­

у

в

праці.

культиватО'рИ.

на

на

ходІ якого необхІдно про­

ливим ·

своєї

Змінюється

розпорядли­

самоф1lНансування .

участь

Люди

7.

а

загоrrоВJ1е'ІЮ

вимаrаG •

скоро:­

до

14

ко­

на бри­ Чисель­

людей, ставлення до пра­ цІ.' А знання вони черпа­

саМОСТіЙнIСТJ> .

літиЧІНОМУ

ною

років

господарство

' нл-адено вдвІЧі більше. піт т.ре6а. Нlplм того,

тракторної

зробили

тут вагоме слово відво­ диться економічному і по­

умовами

з

обробітку

кратизації і самоуправлІн­

ДУ,

Я працюю з ме­

результатах

працювати в YMO~X демо­

і

ве­

стали ,зацікавленішими

не oдн~' і те ж. Ще бага­ то треба' вчитися, щоб

ro

розвитку

працюючих

тилася

Але одержати права і бу­

І

соціально­

лектив трудиться гaДJНOMY підряді. ність

Перебудова

пропагандиста

бригади. ,Кілька

В умовах новОГо госпО­ дарського механізму роз­ ширюються права пІдпри­

ку

Роль

прнскореНl#і

Не 'вистачило знарядь для

ПО!В1юго

' першу

якІ перевезли ПО пів­

орг,анlзацій,

Юрава) :

ханізаторами

навчання.

ня,

імен1

економічного

нетерпимі до безгосподар­ ності І бюрократизму, CJ<азав він . Тому зараз значно зростає роль полі­ тичного і економІчноГО

умілим,

В

ше обlйШJ!'OCя без ДОІ;О·· М<rИ трансnюlРІ'У tншиос

за­

В. П.Неставальський

Перебудові потрІбнІ люди Ідейно ' переконані, компетентнІ. ВИМОГJJиві,

ТИ

ко.

виступу.

мікрофонами

(радгосп

-

вим господарем

1

чергу таким, як Сергій Мазни,ч€lЩ{О, Олег Савчен­

волО'діла аудиторІя.

перед,

прогресу.

Ух

самоmмaJНiй

вОІД1їв

м:ас:и,

' визначив

ємства,

Дmqyючи працІ

оБГОВQPення

пропагандиста в приско­ реннІ соцІально-економіч­ ного

Не

тран­

секретар

міською партійною органІ­

зацІєю,

СИ\1ЮСннх

ToplJ ТИlCЯчl тонн зменої

паРТії

що

ООНЯШІІІlfКо!м.

лася замість традиційного

Фролов. поділився пробле~ мами,

Н!YfКiY­

розмови,

в якому перший

мІськкому

маси.

шей. На виручку при­ йшла ГОСПОд~J>Cька кмітли­ вl.cть.

темою дискусії, яка Відбу­

слово­

з

вистачало

повlдальність керівника за організацію навчання"':" ЦІ та інші питання стали

мІсть

ти­

17

силосної

ку;куwдри.

:рудзи

День

було традиційної доповіді з обговоренням її. Нато­

тонн

*

1987 ро"у

На 6ідни:х: семипол'кі'всь­ ких пOЛlЯХ ВlИросли вeJIНlКl

Н<1-Є#<,ономlчного розвитку, В чому персональна від·

Не

зarorоВJl'Є'НО

сяч

По-новому було прове­ дено цього разу у місті

пропагандиста.

жовm.ня

3

paдrowy

і

продаж

в

кщprrоп­ птахо-

ІЩРO'1"К"IJ

rрафїком органІЗовано. радгоспі

Фото 8В'1'ора.

стро- '

якісно.

встановлено

в ма­

пл-ощ

З-ПіД

дарських

госпі

сільськогоспо­

культур

ведеться

У

рад­

зяблева

оранка. Тут пОКИ що та­ кож не порушено графІка. Третину ЗЯбу у нас уже

терІальні стимули робо­ ти механізаторів. Напри­

піщнято. На 500-гектарній

клад.

весні висіватимуться кор­ мові буряии, кукурудза.

за

високоякІсну

ро­

боту орачам і сівачам до­ плачуються преМіІ відпо­

вІдно зо і 40 процентів від основного заробітку. Ім також видІляється зеt>­ но.

СлІД старанно

відзначити, потрудилиср

що на

сівБІ озимих трактористи Микола Андрійович Ме­ хед. Василь Трохимович Нарандю1\. .доведенІ завдання механізатори вико­ нували на 120-125 пра­ центІв. По Мірі звільнення

овочі.

До

пада,

думаю.

цій майже площі на­

першого

лист о­

справи мОе я

Із поставленим завданням, адже нашІ надії сповна виправдують сумлінні хлі­

бороби. Приміром, тракто­ ристи Микола Циба, Во­ лодимир Носальський, Зі­ новій Романюк виорюють щодня по 7,5-8 гектарів грунту, що значно більше н()рми.

На передових механіза­ торів ріВНЯЮТЬСЯ й іншІ IІ'рудl,вники радгоспу «Літ­ кІвський •.


4 стор.. 3 жовтня 1987 ро"у .••••••••••••••• • Н в в Е Ж нтт r ----завтра-деНЬ учителя - - - у

МІСЬЮН школі М

7

Ольга ФедорlвЩl глибо­

о-сь уже П'Я1'надцять рокІв викладає англійську мову

прещ>асний

ольга

педаroг

' Федорівна

ВОРко.

увагу

о Та сьогоднІ хотілось би більше розповІсти про неІ як про 'класног,о ке­

урокам

заходам. завжди

Тат

уроки ,

роздуми,

-

'

заltлик

уроки

беруть активну участь са­

чала

мі на

вести

зовq.1м

новий

короткий

час

вчительці

вдалося згуртувати

дружний

І всІ

учні

допомага­

ють слабшим. Не забува­ ють товариша, який захво­ ріє. Відвідають вдома, до ­ поможуть. Практично і

никами,

1,

вироб­

муд-

Ольги

Федорівни

рються за зразкову пове­ дінку не тільки на

занят­

ціатив

ВИJюдить

пІОнерського

зволяють не на словах, а діЛом пІдтримувати і зміц­ нювати живий зв'язок по­

Олена

очолює

педаго'Г

в

органі­

позакласних

зах{)-

, Дів. І це ЗрозуміЛо. Адже де

як не

ся

характер

сій,

під час

походів

ольга

екскур­

розкриваєть'

дитини.

Федорівна

краща

часто

до

чу­

жоІ біди, не байдужі. Во­ ни з бажанням ДОП'омага­ ють людям похилого віку, які живуть в їхньому mK-, рораЙояі. Це теж уроки класного

керlв·ника,

стар­

шого друга, наставника. І діти ставляться до ~BoєI бов'ю

Г.

з

таю:>ю

ж

ГУЛЯНИЦЬКИИ,

громадський

на

дент,

кореспон­

ЛЯ в MeTOДll1JВoмy кабlве-

роботи

школи

го

молодо-

ного ДИJI, старших Пlонервожатих в НИНlшиьому •і8ВЧ8JIЬВОМУ роцІ вперше пе,реступИJIИ порІг шкоц як наставНИКН молодІ.

ретами

педагогічної

стерності. Тем·ою першого засідання став урок, його

вчителька 'початкових класів школи 'М 7

н,оваторська

Н. В.

Перед

ступив

методика.

присутніми ви-

завідуючий

тератури щколи ом

вн'о В. М. Троценко, який

Улянич,

С·ЬОГОДНі

в

школи-інтернату

школі

Мельниченкщ

В світлі Основних напряMirв реф·орми, в умовах перебудовНі радянсько! школи.

чить,

Практика

що

молодь

6

міс-

та зробила бібліотекар И. С . Рулинська.

Т. С.

Продовже,НlНЯМ

ня стала участь

засідан-

молодих

У вІдкриттІ обласного клу-

вчителька РОСій-бу вчителів, який просько! ' мови 1 літератури йшов у концертно-танцю-

визначив коло завдань, що повинні вирішувати

молоді

передового досвіду педаго-

ка yк.paIHCЬКlOї мови і лі- '

міськ-

О. В. Рог.

Огляд лІтератури про 'СУчасний урок, ма1'еріалш

ВаськовИ'Ч, вчитель-

Н.

Ф.

вальному залі «РовесюllК.

голова

міського , меТОДIІЧНОГО об'єднання вихователів груп подовженого дня Із шко-

свід-

ли М

завжди

7

С. В.

Семирун-

ник.

парку культури

га. в м. ИиєВі.

«Перемо-

Л. ВАСИЛЕНКО,

завідуюча

методкаб1ие-

том .міськвно.

новцІ

студенти

зачиту-.

• . про: виконану роботу: А всти- • гnи вони немапо. І, пеl- : но, тому, що nраЦlO8аnи •

юn.

З

ІМ'ЯМ

тІ!

nов'язане

шого

ДНІ!

lали

роботу,

значнnн

даННІ!

чітко

спnану-

точкн

докnа-

ClОЇХ

зусиnь.

нашоі

дітвори.

викnючення і ріl! середньої

Н.

-

семестр.

на

ПРО8еnн

таку

ретеnьно

його

ські збори. Саме на нихl буnа розробnена .~OHK-! ретна

ДІИ.

;

сnу~аnи

J

програма

KO~COMOnbцi nеКЦІІ,

провеnн

нятт",

вечір

ру,

ням

над

Особnнвою

чотири

ІН­

cTBopeuw ,

= ве- = ницю по телефону 5-04-33. ПАМ'ЯТАЯТЕ: відчувши запах газу або = дізнавшись про несправність газового устатку­ кож протягом робочого дня У вівторок і п'ят­

учас-.

зуміло,

~OMY

сіnьські.

:и"::Л~ак~:В~:~~Яю сн':л~ Особnнво Д~BГO згаду8атнме студеНТІ) коnншня

коnгосnниця"

!•

•=

вання, перекрийте крани на газопроводах та газових приладах і Н'егайно подзвоніть по те­ лефону 04 (!) або 5-04-41 в аварійну газову службу, яка' працює цілодобово!

Броварське міжрайонне виробниче

ветеран.

= .•

праці, тепер уже nюдина

похиnого

віку

П.

Х

УП'Равління газового господарства .

Зінченко, якій, вони по- І !....----------------------~ біnиnн

б

ли

будннок,

ВИКОП8-.

завезли

та наlіть

дрова,

а

І.

ремонтно_будівельному

Дlзча-.

занаlіски на.

вікна nОШНnИ.

" З8-

Всім, зрозуміnо,

управліВНІО

=НА ' ПОСТІПНУ =

саМОДIЯnЬНОСТI,.

газозваРНИRИ

ВІННН

.

КУАРіннм. Директор

радгоспу

Рнбка ПО'Дl!кував сту-

дентам за допомогу, '40 чоnовікам і чотнрьом за-

гонам буnн вручені пограмотн

штукатури 3'-5. ПОl\рlвеЛЬНИRИ 3-5, маляри 3-5 розрядіВ, водії категорії «Д • . За довідками Зl\ертати­ ся R РБУ -4 по вул . Ну­ тузова. 2 або в бюро пра­

4-5,роз-

~~~~:а~н~и54_5,

=______________________ 3-5" .• ......_

BeTepaH~M ~~nHKOЇK' ВідТЧИ3НІ!НОІ '

4-5.

РОБОТУ

рядів,

~~::: ::~:~~C:~:T~i:C: і

теСЛЯРі

• • ••

=

господар-.

гра,:

цевлаштування .

БМУ-l1 при Броварському домобудівному комбінаті для будівництва будинків в Броварах та інших містах Київської о,бласті

ТЕРМІНОВО

ПОТРІ.БНІ:

= .,;.". М9нтажники,

.

• Стожок, В. І. Шиша, І. С. :

-

Стоказ,

теслярі Одинокі забезпечуються

які

nроводнnн 8

.

3-5.

С.1юса рі-сантехніки

.Ni! 4

ПОТРІБНІ:

nаМ'l!таЄ.ТЬСI! і ~гnяд xy~ : ДОЖН~ОI

муляри

Броварському

.•

ур"ки, заготови~и

.

'

8

КОМСОМОn"ЦI.

Д~IiH ~OHцepT дnя пр ••• ' екскурєоводи,

10с .. мнкnа(:.

піонерн

Лtqда Оннщенко, 80nО. ДІ! Ходос" Іра Жовнодііі, Людмиnа Соnодкевнч,

ХНЖНJlIС

Фе.-ОРОІС"М., Ла­ риса Ходос та Інші із

Ket.

,

сНОВАЯ .жИЗНЬ.-орган ВРОМ"'ского городсио·

ro комитета КОММУНИС"НЧElОIСОЙ rr. !lprии УкраинЬІ; гор9дскоrо И райониоrо 00&111'01 . иародJIыx депх-

'І'атов КИевской области: (На _~ 1ИисиcJм ЯЗЬІКе).

Редактор А. Волошин ЕНКО. Га'81'а выхди1' с 17 anpena 1&37 !'Ода. IWXO/Ca: ІТОРКИІС, t1pena. 118 'J'lПСца •. o)'Cl&пa.

"

зверта­

никам війни, стане зро-

прощання

О. М. Дараган. А :аараІ '

,

газом

добово по телефону 5-04-41 . Щоденно, Kpi~ неділі і понеділка, по телефону 5-04-46, а та­

ДНЯ передатн ' у Ленін-. с"кнй фонд дітей. На. ••

кімнати.

на чопі з педагогами шкоnн І. П. · ПрнnутоlO т.

ДІ!И

користування

стен-.

ку допомогу .трьом та

щодо

штукатури,

маляри,

.

3-4

.

"

б'

.

гуртожитком, через

роки маЛОСІмеиНl ро ІТНИКИ

.

КІмнатою.

-

3'8-----------------------.

Броварської райветстанцІї та рай~'~тлабора­ = торіїКОлеитив глиБОко сумує з приводу передчаСНОI ьмерт.\

AeCJlTNw

ннк Оnександр

сультаЦIІ

тись в управління газового господарства ціло~

ilаНЦ11 перерахуватн в. Фонд миру і заробіток. ОСТАННЬОГО робочого

кnасннкн Оnег Забо-. nотнніі та Воnоднмнр

Впасенко,

=

шефсь-.

праЦІ

(азу цим ко-

га-.

ди' дnя заНI!ТЬ з шестиподаnи

подач.а

тельням буде припинена. ' РАДИМО: для одержання будь-якої кон­

зет. А І!КЩО додати, що І виготовиnи

--

зового господарства

з:

дискотеки,.

стінннх

не буде своє­

u

стараннlс,1О

віДJначиnнс"

Якщо вказана документація

часно оформлена і п~редана, в управління га­

~ : Звертатись до адміністрації БМУ -11, їхати С тудентн одностаино т..~ Д б . б' Інріwнnи ГРОШОВУ пре-: автобусом ~~!! 2 до з,Упинки« ОМО ~ Д~внии ~OM 1' мію . в сумі 200 карбо- І нат:,. АДМІНІстраЦІЯ.

біограФію..

Ленінської

протягом літнього періоду.

поnaтза-.

зустрічі

конкурс

моподі.

Тому з такою nюБОI'Ю nрацювмн

те­

заторську роботу серед 8

рі ксжен свііі крок зві. РIІЮТ1о із ЖИТТЯМ IОЖДIІ ' вчают"

дачі газу до котелень і побутових котлів, не­ залежно 'від Їхнього призначення. Таку документацію необхідно подати також на ті газифіковані котельні, які працювали

комсомоnь-.

lепнку внховну І оргаНI-.

"іоне­ ' шкс..,

nн сеп а бобрнк. шксm.­

реlоnюції,

кументації може стати причиною затримки по­

«Твій внесок у трудовий і

мотамн і внкnадачі Л. С.

Жнт­

ПО ПЕР ЕДЖАЄМО: несвоєчасна здача до­

114-

точно

доку­

ментацію з викладом розроблених заходів що­ до гарантувашfя безпеки експлуатації газифі­ кованих об'єктів протягом опаJlювального се­ зону 1987--1988 рр.

з вогником, ЩО з пер- і

чесні

ЛЕНІНА

повідальних за газове устаткування; списки тих, хто обслуговує газифіковані котельні, вка­ завши номер їхніх посвідчень (із зазначеtf:lНЯМ строку дійсності).

Необхідно також подати відповідну

ціі господарства

му

ревірки і очищення димових та вентиляційних каналів газифікованих котелень і , житлових помешкань, а також, крім житлових будинків гром.адян, накази про призначення осіб, від­

рапорт , адміністра-

ства. Нагороджені тісно

І ось в будннку куnь- • турн. І урочистій Обсте-:

1.1.

.

.=

90,8 ,

3 футбоnу і • воnейболу, lечір ГУМ0-

лtтературою" директивни­ ми і нормативними документами . ВС,е це є в ме­ тодкабlнеті . З його арсеналом ознайомила присут-

нашОго

суму

ШКОnl!рами,

залежить від чІткої орга­

гш-н,ооаторіВ

ці-:

викона-.

з_ганн"

тій бесідІ педагоги-настав­

нlх методист

кон-.

карбованців.

патією.

ка початкQВИХ класів школи ом 5 Н: ~. Иорнієнко,

май-

робіт на

тисячі

газового господарства акти про проведення пе­

=

на

МIСI!ЦЬ

.нІзацІї праці, а це: і за6езпеченlсть програмою, методичною і довідковою

.про сходжен.ня до цих ~ерwиН говорили вчитель-

наЙшвидше оволодіти сек-

пи

за

навчання і виховання юного п{),колlлня. А для того, щоб - бути сучасним

ним.

тягом року і допоможе педагогам-початКівцям як-

nраЦЮlаnн

теранам

УЧИ'l'eлем, знати труднощі учня, ' вмІти допомогти мал~Ньиlй людині пройти шлях пізнання. треба бути ВИСОКОПРОфесl0наль-

Вона працюватиме про-

ТІВ,

ники поділилися ,l!;освідом планування своєІ роботи, організаціІ уроку тощо. Успіх .робо'І'И вчителя

вТілити

'вирішенні вічних проблем

вчителя. Близько 50 молодих вчителів, вижователів груп подовже-

",OnOMOry гocnoдapcТlY:: 118 тонн помі ... доріl, 180 ТОНН фрукзібраnн

в життя все HQВe, передо-, ве., І тому від них шиола чеиає енергіІ, . завзяття , цікавих і нОвих шляхів У

1'ворчості, :прагне

ті мІськвно вІдбулася зустріч З МOJIодими ' вчитеJlЯМИ шкіл мІста. ЗустрІч ця передбачеиа планом

ПОВІДОМЛЯЄ, щодо настання опалювального сезону 19871988 р . необхідно терміново здати в управління

11 Вонн подапн відчутну 8

пітками,

пошуку,

: •

tOpt.KOrO.

,

У невнмушеН1й відвер-

йде в авангарді

Ки-:

інстнтуту

імені О. М.

лю­

rn1~Ш Шl)J1l)ДU ІВ ДIВДШ!rД[Рда Напередодв1 ДIIJI B'IJIТe-

дагогічного

повагою.

1

іде зі своУми вихованцями в теа1'рИ і музеУ Ниєва, природу.

ПІ{)нери

чутливими

вчительки

Тож

самого учениця

Суворіла .

ростуть

зусиль

з

загону, який

Броварське міжрайонне виробниче управління Г~OBOГO господарства

ЇBCIoКOГO держаІНОГО nе- 8

сервному ~aBoдi. В

зерна

ЯКІ КО.РИСТУЮТЬСЯ ГАЗОМ!

дефектоm~- 8

nому

Нурганський, Л. П. Нуш­ ко. Зустрічі '3 ними до-

часу,

KYpsїB

то цікаВі- З них дІти зав­ виносять

семестр

жди

праці Г. І. Будник, В. П.

вкладає

таша ЛебединеЦL, Наташа Нурга,нська, Таня Алек, сейчук й інші.

прос­

тях в школі, але й за П межами. Тут чимал{) іні­

зацІю

Серед них Таня Бах­ ненко, Олег Литвак, На '

не

Ir

ни М. М . Прокооович, В. О. ,Власюк, ветерани

Чимало

хорошистами.

по­

практично нема noруш~нь дисципліни. І учні 7-Є бо­

колінь.

хворий учень не відстає від програми. Та, по суті, 1 весь клас працює без відстаючих . Може 7-Є по­ хвалитися і своІми відмін­

проходять

уроках

класу стали ветерани вій­

майже зразу відчули, як дружба стала помічни~ом у навчанні. Чогось над­ звичайно , нового тут не придумували просто сильнІші

зна'l'НИХ

як

не

рості, громадянськості. На

ничників, колишніх фрон­ т,овикІв. Частими гостями

клас в

колектив.

діти. Н, Зlшчайно ж, ці уроки І1Іколярl за-

прошують

трудиться

60-:

гічного факуnьтету

кладаючи рук. Х{)ч і має вже солідний педагогічний 1 життєвий ДОСВіl{, до кожного уроку roтУЄ1'ься,

НАСТАВНИК клас --- 7-Є, з, Математич­ ним нахилом. За досить

фЄдорlвна,

кажуть,

як до першого в житті.

році Ольга Федорівна по­

гого

і насамперед труд душІ.

Оllьга

до дІІ. І найважливіше те, Щ'о у підготовцІ до них

навчальному

ДО ВІДОМА КЕРІВНИКІВ ПlДПРИ€МСТВ, УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ГРОМАДЯН МІСТА БРОВАРИ І РАЯОНУ,

106 8 студентів nepworo і дру- : трудовнй

ба дуже любити дітей, щоо уміти Іх повести за собою. Нелегкий це труд,

МУЖ1fості, миру, виховним

ріВника. ,

У цьому

придІляє

у радгоспіімені

ріЧЧІ! СРСР "РОlеnн св і й

н'ів , і серед батьКів. Тре­

гогічній праці , основа ос­ нов урок . Особливу ж

3 ВОГНИКОІ .і ,

І чи не звідси авroри­ ,тет вчительки і серед ' уч­

ко усвіДомлює, що в педа­

••••..••.••._ ..................................

задовоnенням

дalQT~

розnові­

wкоllярам

про

сnавне жнття і ревоnю­ ційну дil!nbHiCT~ В. І. ЛенІна. ' ФОТО мо

CeMNHor••

ЦІВННЮІ

радгоспу.

Н.КОnЬЦОВА,.'

секрет.,Р r8"'38,,1I. n8p,'ii"o, ОР-

А. УСЕНКО.

працівника Броварської райветлабораторll ШУШАРІНА Мирона Германовича

І висловлює щирІ співчуття рідним та близьким

Колеитив

висловлює

унІвермагу

глибоке

8

!

3агублене

посвідчення

N9 180075 на Ім'я 1977 року Броварським Інжати HeдIACH,~M.

вІйни

Т"-"'они: редактора _ 4-03-76; вlддlnу партІАного життя _ 4-04-01; в)ДПОВlдаnьного --...

дIОМО.... Ння

совоІ роботи

_ -

4-02-112; кореспондента МIС:ЦеIОГО ра5-t3-91;, аас:тупнкиа редактора, IIAдlnl1 ПРОМИСЛОІос:тl, nнстlв І Ма4-Мо8і

roc:noAapC:TBa -

.I.~"PO"'" ~YнaPКII ', КIItBC_Qre ~c~oгo YJ;tDA~IRИЯ У спрцах. ВIt,ч,uкиЦ'І'В. n9дlгРафtt • IСRкЖКОВО{,.ОРГівлl. l.дІІеса друкарні: КИl'Иt:SfCа облас..~. М. Врова:рв. аул. КilІJ1Jёьиа, 154.

.

Броварської

співчуття

райспоживспІлки

продавцю

ЛЮБЕНКО

ІнвалІда М.

І.

Великої

Лагунової.

Вітчизияноі

вндане

.15

червня

міським Ві~іЛОМ: соцзабезпечення,

АДI!ElCі\ РЕДАКЦІІ: 255020, Київська Область, М.' Бровари, аул. Киїаська. 154. сеирnapя, IIAдlny сln,"с"ного

І:Іокlй­

HO~O.

81 ....л._М_. з_приводУ смертІ _ _,_ _ ...;.._матері __ _ ._-'!"'_ _ _ _ _ _ _ •. Параскн MapНlBHH.

~~!!!:!!!!!!!!!!!!!';!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. 8

Заступник редактора

колишнього

Друк

Індекс

друкований

14.700

61285.

ОфсетИ!!й.

Обсяr

арну.щ.

ПРИМірииків.

ЗамОвлення

М

І '

Тираж

' 4500,

#156 1987