Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, €ДНАЯТЕСJlі!!!!!l!!!!!І!!!І!!!!!!!!!!І!--1I!t

~.I f

БРОВАРСЬКОГО , МІС ько t

ОРГАН

МІС Ь КО 1 '1

РА n ОН Н О І

РА-А

Газета ВИХОДИТЬ З t 7 квітни 1937 року •

Х

К О M)'ttт~ Ч Н О І

ДЕ' ПУТАТІ , .

'" 156

ПАР Т І 1

, КИІВСЬКОІ

8iuo,'~ АЖО8ТНЯ

ОБЛАСТІ

бережне став­

ва сприйнsrли партійні o~

ченню

лення до досвІДу всіх по­ колінь радянських людей

ганізації як конкретну програму дій на на йваж~ ливіших напрямах органі­ заторської і політичної

участі Koмyi!IcTJв старша-

ЛіRІІ

піДРОстаючої зм1Ви, ' по вдосконаленню форм 1 методів іДеологічноro , ІШЛиву в масах. ' -

Заяві , Генерал~ сек­ ретаря цк кnpq , Голови ПрєзидtІ ВерХОВНОЇ , Ради СРСР ", Ю .. : В. AщQioпова . Свій першорядний Обов ' я-

-

одна

цицій

з

чудових

JШРС.

тра­

Про це го­

ворилось на зустрІчІ ке­ >lвникІв ИомпартП 1 уряду У'країни з ветеранами пар­ rlї і представниками мо­

роботи.

Відбулася

змі­

стовна розмова про те, як

повніше

лоді, яка ВіДбулася вересня в Ииєві .

30

ПІдкреслювалося,

що

H~ ро~ти ' naртійних оpraйlзrщlt ,' peCDJбл1ки по

зустріч у ЦИ ИПРС іЗ ве­ теранами партії стала важливою подією в сус­ пільно - політичному жит­ ті країни . Виступ на ній товариша Ю. В . Андропо-

виконанню ' р1шень XXVI з'УздУ партП ,-mrстопадово­ го , (19~ р:} ' lоіерввевоro (~98З p:t · Пленумів ЦК .кПРС . Обroворено nDaK-

тНчRt ,~одИ

' позабезпе-

аКТIІВНРЇ

.

КПРС

На зустр~"" '

КПРС, пеpШidt: ' ,

ЦК

В

КомпартІІ :" В Щ рб е

. _.

ветерани ,

АКТИВУ У суботу віДбуJ.l()С~ перше заняття в ново­

му навчальному ,роЦі в ' школі партІйно-господарського

..

молодь,

нцькиn~

чать

,

, Учасники зуCl'~чt , вряйняли JJВCT Центра.щ.ному

-

Иом1теТовl JШРС. тОвари-

:(

всІ

"

'тому, щ6б самовіД-

сказаВ',

. що

в цьому році , планується БІльше

даною працею ,зМіцнювати

проводити

могутність ' Батьківщини - надійн.ог.о опл.отУ миру

лективах , щоб керllЩИКИ ~ДИ ;змогу запозп­ чити там передовий досвіД роООти. ШдВliЩать­

та безпеки народІв.

шевІ Ю. В . АндропO!J.l, У

ньому вони висл.ови*Та-

навчания

в

кращих

трудових- кос

ся так.ож вимоги до пІДготовки

се.м1нарсl.>КИХ

занять. ПІсля BCтynнoгO сл.ова до 'нового нав­

(РАТАУ) .

чального

року

гічна робота комуніста •

31111'1111

'

активу.

ВІдкриваючи заняття; ; перщий - ce~peтap мІськкому Компарті! УкраїнИ , 'A ~ Д. ' Фролов

ресtlYбл1ки ба-

трудяЩі

.

коп .

2

парт1йно-rосподарськоrо

L РЦЯВСЬкої викл~ '. в

зок, ГОВОРИТ,ься ' в' листі ,

членП

Ціна

Ш~ОЛА

ря:че схваЛЄ$1І ПОn1Т11ЧНОЇ

го покоління У внхо!'!аІІні 'Держави;

використовуваТQ

багатий досвід ветеранів ' у справі дальшоГ9 вдоеко­

,БІЛЬШ

року

1983

ТраДI_11 НlІІ8УТЬJll8ВJlІНИІІ Уважне,

У К РА , Н И,

він

.

прочитав

леКЦію

«Ідеол.о­

справа всlєі парті!, кожного

-

Слухачі шкОли маті змогу також прос~' ­

МІР НА '3ЕМІІI!

хати лекції про розвит.ок ПРОдУКтивних сил нашоІ БатькІвщини на сучасному етапі та мІжнародне становище , яКІ прочитали наукові працІвники з Нкєва М. В. Прожоr1в ' і О.В. ШаDовалов. -

Тр'уnflЩl~СТ8 іраіону одностайно підтримуют~; IСОНСТРУКТИ8llhЙ зовнішньополітичний курс І\ПР(; і нашої держави "

3УПІВІТІ

Андропова , ' і зібралися на мітинг

моН'Гник цеху N!! 2 М . Т. Єрмоль­

трудІвники заврдУ алюмінІєвих бу-

чик :

rOBiY , ОЗВРОЄВЬ

ДІвельних конструКЦій.

Останнім часом у Європі .. Б усьому світі різко загострилася міжнародна обстан.овка . Иурс. що

тар партбюро заводУ Л. Г. Доли- , підкреслюється в ~ Заяві ' Ю. В. нІн. прикута до Заяви Ю. В . Андропова" ~безпек.у н.аШGІ , країАндр.опова. Адже оцінка Ю. В. бе Андроповим курсу нинішньої ад- ни , зпеку наших - друзl~ І сою;з-

проводить

на

мІжнаРОДНіЙ

сказав, відкриваючи мітинг, секре-

арені

адмІністрацІя Вашінгтона, загро ­ жує мирові . Небезпека ядерн.ого конфлікту ' особливо зросла у зв ' язку з практичною підготовкою до розмІщення на терит.орІІ ряду західноєвропейських країн нових американських

ядерних

мінІстрації Вашінгтона -

ка всього радянського народу .

Текст Заяви учасникам мІтингу

за'lИТУЄ перший секретар 'міськкому партії А. Д . Фролов .

ракет .

жити

і

трудитися

під

Антив.оєнні мітинги, маніфеста­ цІї проходять по нашій країмі. Щоб висловити свою підтримку миролюбного курсу нашої партії 1 держави, схвалити Заяву Ю . В.

ПІДТРИМКА,

Як і всі радянськІ люди , тру­ ДіВНIИC'Jf " Руеанова одностайно пІд­ тримують і схвалюють Заяву Ге­ нерального сеIфЄТ'-РЯ ЦК КПРС . Голови ПрезиДі! ' ВерховноІ Ради СРСР Ю. В . Андропова. Про це вони говорили на мітингу, що від­

бувся минуло! 'суботи. Виступаючи на мІтингу від Імє-

Першого

жовтня

рано-вранці

13

леНінсьи!й кІмнаті машнино-трак ­ торного парну радг.оспу ІменІ 60річчя СРСР зібралися механізато­ ри, керівники 'виробничих підроз­ ДілІв, сп~іаліСти , господарства. щоб висловити свою ПіДтримку ЗаявІ Генерального сенретаря ЦИ ИПРС, Голови ПрезидІї Верховної

Ради

СРСР

Ю. В.

Андропова.

серйозно стурбованІ

'тин.ою США .

Але

ТРУДОВА

3аявиl3

полі-

п(jвернути хІд

ІсторН назад не дано ' щкому. Як

ників

ми

зуміємо ~араН'l'Yвати

ВА , Х ТА

за

будь-яких умов •. Наш найперший

нІсть

трудом. З

-

_

нашої

змІцнюват,н

ВІтчизші ,

Ю

аява

В

.

А

.

fIIOгут­

ударним

ндропова,-

сказав ветеран війни 1 праці В. І. Суботовський " близька всІм

к.о .

ляємо:

ТруДівниці нашого ко ленти ву, сказала вона, - ' як 1 всі жінки Країни Рад , гаряче підтримують Заяву керівника нашої партН І держави . ' Сь.огодні ще раз на ПОвний голос' заявляємо : нам.

в ЄВРОПі, вимагаємо зупинити : ядерну загрозу . ' У прийнятій резолюції учаСНИЮl ' мітингу висловили п.овну пІдтрим­ ку Заяви Ю . В . Андропова , зая- , вили про свою рішимість самов1д- .

-

мирним небом планети .

ОАВОСТАІВА

Радянські лЮди. ,-

І'

н

І

-

мікрофоном

слюсар-ре-

ни

тримку політики

'максимум

зусиль

го ловно го

М.

І.

лінаря

медамбулаторії

Бутенка, буДІвельника А. І.

СОЛОВ ' Я,голови викоикому сіль­ ської Ради народних депутатІв Г. Л . Нестеренко, шофера В. М. Солов ' я, жін кк-матерІ Н . Г. Дя­

виступали спеціалісти, робітники з осудженням агресивної політики адміністрацП Рейгана. - Жахів вІйни я не пам ' ятаю, - говорила агроном-сад.овод Л. І . Иаплу н. Знаю про них тільки з Іс торії, розповіді батьків. Я мати

І

Заяви

тОвариша

партії

Ю.

не хочу , щоб мій син переніс

т е , щ.о пережили діти війни.

3 вих ЛorвввОВlI1fа

-

ПІший .

заявив

-:-

бригадир

В.

трудовий внесок

у

все

Вудем<;> працювати так,

) сою

зеленого

Фото

роби'1'Ь

щоб

' кріплев1 за , IЩм ' були справжньою

аакінчн.lJИ

...,.

ськог.о

господарстйа.

вих робіт до дНJriJp8ЦІвНИJdв сі..4І. секретар

-

.

ЮРЧЕНКО,

партному

радгоспу

Про те, щ.о трудІвники села одностайно. схвалюють Заяву Ю. В. , Андропова і змІцнюватимуть мир , своєю прац~ю. l'ОвориJЩ на мітингу ГОЛОВНIiЙ гІдротехнІк В . д . Лазоренко, 6РИFадир kOPM.oДОбувноr ,бригади О. І . Наленчен­

ко, комбайнер

А. І.

В.

'Григорчук,

Ф.

ТаКі мітинги пройшли

колективах

'.'

повне ~1нчення польо­

за­

угіддя окра­

масиву .

М. СемииоГа.

Грінченк.о;

радгоспу ,

[

в інших

на

srких

~ МиilУЛОЇ11е,~IЛI кар­ топлярі радгоспу

лівський »

збирання

« Гого-

закі нчили

урожаю. - 3

кожного гe~Tapa нако­ пали по 115 центнерів " бульб. Найкраще вроДІла

хартоПJШ

на

чет­

вертому lІіАцШItУ, де бриr~ом польової

В.

значно сезонне

В.

Лозняк .

площ.

А

пода~уть

механізатори допомогу

'!

проводилось

груповим

вують іnєрlаліСТIІ, що їм вдаст.-

застy8IIIQC секрет.рв верткому

методом. Ударно потру­ дилися'ltсі меіанізатори. ­ На 47 гектарах зібрав картоплю М. Є . Гуть, на

кому Г. Я . Клепко . Один за одним

ся иас заЛ1lКат и.

з ідеОЛОF1'П1еt роботи .

41 . ..:....

К . Я.

Ожиисlo-

, У

збиранні урожаю кар­ топля'рам радгоспу імені ДОКytlаєва.

На кагатному полі не

ву картоплю,

врожаю

Зара з зачистка

нери.

Збирання

пер е вико­ завдання

проводиться

Труді~ники

прийняті реЗОJJЮЦlї на ПіДТРИМКУ Заяви Ю._ В. Андропова:

В. ШЯБІКО.

Кirй. нав

бриrади М . С. НемирО­ вець. Кожен . гектар ви­ дав тут ПQ , 142 цен't­

щоб наша БатькІвщина була міцною І в економічному і в оборон-

'

.._нраннн

кар1'е)П.IJГ

Вони, як і весь радянський народ, одностайно схвалили миролюбну політику Радянськ.оr.о Союзу. . МІтинг вІдкрила секретар парт­

н.оМу 8іДN.ошеИНі. Хай не розрахо-

T.orQ,

Для

з

JIiснвцтва.

Передовий JIiсник

- BiД1i6:В1дt.нa

Заяву

механізатори

І. ,

Василя

Озерчука

. , Броварського

ва про курс адміністрацlI США на дадЬШу канфр<:>нтацію сил . Наш

своїй краІн!, але й у B~OMY сві- ' чеико, , П. С. Голець. ' Ті ,

-

ного

Андроп.о-

Ми хочемо миру не тільки в ' М. П. Дем'янеНко . В. М. Кален­

-

На цьо­

JIicy.

і уряду,

В.

«Русав1всЬКІІЙ •.

ченко.

вірно

дбають

'У прийнятій резо люцIf учасники мітингу висловили одНостайну під­

докладуть

він

moД!lв1,

_ му звtмву ви бачите ' ОД"

А. СЕРЕДА.

ні всіх механізаторІв , 1іомбайнер В . І. Волівецький запевнив, щово -' для збереження 1 змІцнення миру, затаврував ганьбою американських па л іїв війни . Такими ж СХВИЛЬО ­ Баними й гЩвними бу ли виступи '

щоб

~ Dpaцtввики

оз роєнню

матерям , не потрІбна вІйна. Ми , даною працею змІцнювати могут- ' хочемо миру І будемо робити все ність Батьнівщини , справу миру · можли ве. щоб захиститн мир. па землі . І

Перед

дpyr J1ЮДИЩf. , А

-

те,

служив

б

ядерному

ЛІс

вро

Слово бере інженер, голова жі- , чесним людям, особливо нам , ко- ' лишнім фронтовикам. Ми знаємо , НОЧОї ради заводу В . д . Данилен- що таке війна . І ми гнівно заяв: '

виступаючи проти г.онки ядер­

волю

-

він, -

У , обов'язок

радянських людей вІдст.ояти , мир , дати вІдсіч агресорам .

ного озброєння , за мир і розряд­ ку, схвалюючи Заяву Генерально­ г.о секретаря ЦИ ИПРС , Голови ПрезидіІ ВерховноІ Ради СРСР Ю . В. Ан~ропова, демонструють свою

цеДУМ-

ЗаявІ висловлена тверда воля всІх

МlЛЬЙ.они людей на всіх к.онтинен­ тах ,

Увага радянських людей'....,.

_

спадає трудова напруга. ють

є

продовж)'­

за.кладати

насіннє­

якої вже

тонн при пл~ні ',Гони . Частину ЇЇ

3.300

4.525

для сортопоновлення за­

возять з сусідніх районів.

,

С . КРАСНООК;

сіЛЬRОр·

'


*4

2 стор.

ЖОЙ1'НЯ

.1983 року

НОВЕ

ЖИТТЯ

_

_ЖИПЯРАД

СИЛл-

1d_Ro.i

І

не

~TiB

Партійна оРганізація заводу порошкової металургlї налічує 29 партlйних груп. Зараз вони звІтують про свої досягнення, нанреслюють / нові

грyn1 ·пе-

депутатів

хи, в . тому числі і вище-. згаданий, п'ятий, пресо- · вим оснащенЦЯIIL · У партгрупі тут зовсім lіІша атмосфера. За рік комуністи 13 разів збиPEl-·

НИ, · культури

з

винонуєrься '

руть

клали вони зусиль аби

КиІв. Вe.Dввй

~.

е.............

~..

CM-.ОИNJblll­

ю..

IІзагаJ11.

би

цеху

не

система

стільки риського С.УдУ.

HeДOJ1lKiB У роботІ ЧJI- па.

маП0 і починаютЬся ВОНИ,

aкoгo'+' ~

~_

_~ .

-

_

" ..._ РІзний ~YIf!R' ~­

напевнє,з opгaH1aOI!aнDC- ти Вl,:(значае.1 ~

ТІ самих комуністів. взя-ДаННJI ~

зав­

lEйбit'8є.Па

партійниХ сти будУТЬ

десь

вони хqч раз тов1JИЙ

1 результати взяти

такі.

розстановку

нІстіВ . . В одюй

аж чотири,

жодиого.

г ЛЯД,

Це

І

.

кому­

зМіні Іх

.

стиль роботи паPfгрynoр- ""ii1i~. га О. А. Глушка. Про це ""І

,прямо говорили і члени партгрупи, 1 присутнІ на зборах

А. О . Бахолдін та новий начальник цеху А. М .

oцeJn'.

,.._ _ _ _ _ _.......-

збирання у

вересні

року

прове­

асфальтування онре·

'

ста'вники

генпіДрядноі

Надіємося. Моя дружина Оль­ га RоломіЙ1JУК працює на за.воді порошкової металургії. Вока тринад­ цята в пільговій черзі на квартиру.

організації

' никовому

заводі

клали

А

першу

ось

_ _ _ _- ._ _ _ _ _

триває пятирlчки

ТРИВАЄ

тринадцять ча

несміливо

процесів

з

механІЗМіВ ~втомати-

цифра

що

неllезу­

.

Аякже, гарні кімнати, кра­ сиві шпалери, акуратне зроблено фі­ і

Rватирки.

Дуже хочеться одержати

льонку,

нову про­

стору

великі вікна

квартиру.

Сподіваємось, що пощаеТ'Ить, хоч у

сім'ї неї

Жеже)}и

і . ;М

13.

Щасливих вам входин, новосели! Н. дозволить

збільшити

така

Вам вдалос,я зазирнутц у Ki~l­

Можна

виробництво

TPABRA.

тують б~звlдмовну роботу

своІх

годинників

прот я-

народного спожи- гом двох з половиною ро·

збирання · го- якість.

динникових буде повністю

-

-

пробираєтЬся

новоселів.

... -

'нати, сподобались?

асфальтову доріжку.

механізація і ав­ зоване,

томатизація

теxвt'Ще переоз6ровння пі,lПІtшємства. Иде . по-

у нас росте троє малят. Але ж, хто знає, як там ще буде. До того ж

суворо контролюють ,якість роботи .

.

всюдна

БУАете жши' в цьоМу будив-

ку?

На' другому поверсі робітники настешоють плитку в КОРИДQPах, ванних кімнатах і кухнях. Пред­

без складачів. використанням промисло- товарів . <На Уг ЛПЦЬRОМУ годин-І m,rx робоТіВ. До . кінця вання.

вореспои­

а

зрозуміти 'його нетерпіння - поба­ ЧИТИ;' ,якою ,"уде нова ~артира. Це муляр БУдівеЛloво-ментажнвrо уп­ равління ;м .35 Вмодимир Жежера.

з

Пахне

Коивейвр

.N!!

rpoма.цеьКВЙ

1І0Жево­

Репортаж

ві до здачі, в інших-завершуються ' один · з перших

діЛЬНИЦі цеху 7, в якій головнІ збори року також вІдбулися у цей Дільниці. день. Головне завдання Г. БУЛЬВІНСЬКИR,

треба

о.бклеїп шпалерами. До речі, шпа­ лери тут гарних кольорів:

Чотири секції будинку вже гото-

.

Залишилося

Ця дев'ятиповерхівка будинок· У будинку закrнчуються сантехполіпшеного планування. Від · скла- нічні роБО1'И. Працівники дільниці дається з семи секцій. Більшість О. К. Неважая збу:дівельного уц­ квартир у ньому дво-трикімнатні. равління ;м 14. тресту «Київміськ­ Всі кімнати окремі, тут великі буд» вже здали під монтаж раЙо·н­ світлі вікна, більша, ніж у звичай- . ну електропідстанцію. Зараз устат­ них будию,ах, ванна. Трикімнаrnі КОВУІОТІ? котель'Ню. На подвір'ї про-

Тонковид. .. Завітаємо в партійну · групу mexaho-складальноІ

колектнву Д1льн~ -- за­ безпечувати OCO~OBHI це-

оздоблювальні· роботи.

лише J(В3дця'l'Ь Кіартир, які

іівартири мають по два балкони.

. парткому

член

для вод,

голова ВУJlИЧRого кемі­ . 1еТ)' . 1J1лвц1 Чапаєва.

(ФотохронІна РАТАУ).

схі,JЩями.

ПРВЙМ&ТЮІе об'єкт.

Або

вІДобрАжав

дві

В. ІВАНИШИН,

Фото Г. Оrtвського.

через лічені .рі державна комісія

явний JJедо­

На

споруджено

.

с:віжмо taJбeю. Робітники оздоблюваиоі дїльииці:N! 7, ,якою керує Л. О. Ціом.альчук, поспішаlОТЬ "-

""""" . ,","""","'" .

в ' ІншІЙ.­

він

:".0-

UJlОДВ_ВВЙ

наказ

мих ділянок ву лиці.

JDdевп

IlЦiAмaIlMOCJ.

юйній обстановці серйоз- ~

но поговорили про свої справи? Ні. Все між змінами, все похапцем. от

дено

цей

внконано.

нинІшнього

.ЧаЩlроБОШАе~.

займає

зібралися і в спо- ~e

про

благоуст'рОЮ

сьогодні

стІчних

верllli' меmкitщі.· А еЬОГО,1\иі у буді1Іl!~ЦИliв,- 'ві·пpaцJJlOТЬ ТУТ. зви­

~ати

зборіВ у групі. Чи пам' я- ОРГанІзацію 'ВИрОбничого тає хто-небудь з УІ чле- процесу. тут часто піДГО­

НІВ, щоб

клопотання

ємкості

велы~~ ,1IOl,yКeHTU. · Пllоце . неба­ золотисті, зеJIеsуваті, голубуваті гато. ·.1f3tf,. іПОС.еJIJIТЬСЯ в ньому срібним малЮНКОМ.

та хоч би такий.. факт, ЯІІ печoвtйдіЛІІВ,НцІ ,.комyJI1-

проведення

па­

Дев'ятип.оверховиЙ бу,цИ1l0К на розі вулицыоолеика і БО років ВЛКСМ мав поки що умовний номер 34-02. Тах віJl иaзивam."Ся у буді':'

Ю1сципл1ВИ, як допома~є ~KI' КО . ne~ . '.. . · І;С .=і­ rард

по­

міськви­

ХАВ ПОЩАСТИТЬ ТРИНАДЦЯТОМУ

Тому на

браку яку боротьбу вів дільниці дуже мало ба­ з порушниками трудової жаючнх iгHOP~T}t . JнTenaртгрупоpt'Y.

На

aвanJ.aIв б1JIковп СПOJJyК; прегат КСЛ·l~

дали в на·

вулиЦі Чапаєва.

Спектрофотомет-, аветр1йСЬКО'і фірми

-

Тому

наказ:

перед

проведення

-

праворуч

нор.­

пішоходів

обр~нц1

конкомом

На aвlваХ: .. . шо­ ДП

руху

Cвoel\Jy кандидатові

родні

pnвввцтвa.

сБекмав. ·

води.

мікрорайону

ву ЛИЦі

руч рв ·

утво,

величезні

автотранспорту.

Жнтелі

TeptUlв ЮЬІ· КOIШDевсвоі

перер06п. продYвцll

місцях

дві

з дощової

рушити

ЦЬ8І'О

Ча­

перешкоджало

повністю

Але. н1Ио Іх . поварання:в1д. rромад-

було

.

ВeJUbIIIИ 8 , ruyal lІІІРО6' ццтsa 86.1JitЮvnn!1и І _а­

не' сказав, .ЩО ~iH особис- СЬНОГО ОСУдУ дo.-wзглядУ ТО зробив для того, щоб справИ на засіданні това­ у

у........

_~JI.

кв оа8айомвтіе& а ~

участь у

мови- розроблена Ціла

.

бу_ ..1 . "рм І epr8lll88Цlй а · 14 ВfNdВ сliТУ• .~,. 1ІІІСТ8В­

хоч ЯRИХОСЬ вае на всі сторони життя зміНИТИ ста- ДільницІ, Взяти хоч би

так

її'

МOJIоковоз 1

. _щу

знавали, що є упущення. ТРУдовоІ дисципл1ни. Тут

ГовОрили,

ПРОМВСJlОВОСт1, І JJ1цl; внизу -

.JI01JIIO'i

УYJql8JJвl DSII l.reneI c'IN8ЦI Д==~oI. НiIIeцJddй фірми ,МКТ-ТЕХТААТ , aиn-ua ІІЬКРесвуб- (фt.. ,.......1 )

Rовяще. Виступаючі наЗИ- таке важливе питання, ян вали вс1.ЛlІкІ причиНН, ВИ- боротьба 3 ПОРУШИНRами·

ти

онремих

рюваJJИСЯ калюжі

робlТllИКИ

активну

гово­

неоБХідНіСТЬ

Навесні і восени в

IICЦlЬHOМY

ж коМуністи? rpoмaдcыfoy житті. . На пІДсумкових партlЙ- . :Нелиним авторитетом у них '. зборах нічого не · бу_· f{OлеКТИВ1 . кориєтується ло сказано про те, чи 1JP~ ця партгрупа. Вона . впли­

ГончаРУІ<

багато

про

паєва .

план, багато браку, куль- дtльниці не тlJWar віД­ гає трудова. і технологtч-. м1вио працюють, а й бе­ на дисциплІна. Ну, ~ що

О.

впорядкування ву лиЦІ

це

~ план, неоднора­ аово. дільниця виходила переможцем У соцІалі­ стичному змаганні. Адже всі ч.лени партгрynи ударники комунІстичної праЦі lтрудят~я на найвідповідальніших діляв- . ках роботи. КомунІсти і

державний ~арт1йнl

Г.

в'Иборцямн

рилося

вИJ>?бнИцт­

чової дільниці цеху N.! 5 . ва, ідейно-виховно! робо­ _ 11 комуніст1в l·-ОДИН· ти!а багато інших. кандидат в члени КПРС. І · невипадково тут що­ Головне аиробнцче за,1і- a,dСЯЦЯ . виконується ви­ дання тут .:...... ..пуск фрикційнИХ дискіВ. ·· ЗІК>: зуміло, їх треба виroroвлити якнайбільше і · найвищо! якості. про це комуністи знaюrь. Однак, от уже кілька місяців справи на Дільниці, м'яно кажучя, нікудишні: не

зу-

(трlчl ~дa;,a : B депута­ ти Micь~T PaДfl народних

плани. Мова йтиме лише лися, щоб обговорити про двІ партгрупи, ЯНі . рі{3номанlтнl пиТання пр()' тан не схожі між собою. стан трудово! дисциплі'

У партійній

НаlJ!!Pt.ц~Нlй

J

підвищить

З наступного

їх ІОВ, а не року, .те раніше-

рону уг.

Ярославсьна область .

JІИцькl годинникарі гаран-

(ТАРС).

ПЕРЕДПЛАТА

ВАШДРУГ-ЖУРВАЛ "ОМЕВА" Про це видання можна RaЙстаріumй молодіжний

адже в січнІ

повнюється

сказати: журнал,

Розгляду негатиmmx ЯВИЩ, критичних обставин, вихованню" справ.

1984 року сСмене. вВ- ньої RОмун1стичноІ MopaJJ1 60 ротв з дня заснував- ' ються матеріали рубрик

npIICDячу­

сІм'У.,

ськоУ молодІ. Рубрика еГерой для наслідування. наповнена долями JI1O..

l.ти •. ВІдомІ публіцисти 1 пнсьмен­ НВЮl88 вlдрllДженнями .СменЬІ. по­

на

кращих

традиціях

дей сьогоднІlШIlx диіВ,

а

.Уроки

I1JYTb

У міста

1

села

сЖнття славетних людей. розпоJII.дає

щоб nlдroTYвaтн 'нові статті і нариси на теми моральвoroВИХOllання.

найрІзноман1тнІ-

ших професій, ЯНІ уславили наш ваpo~, нашу краУну. До ЦієХ серії руб-

Особливу увагу в наступному році журнал првдlлитlt . старшим шаверам,

фія.. Шд цією рубрикою Вм1ІЦуються спогадн наших космонавтіВ, ввдатних

вшцих навчальних заIUJaД1в, ТВМ, чий віК О. б'єднацй ПN>VNa,.ВИМИ по-

рик примикає і рубрика сАвтобіОГраробlТНИк1в,

. учених,

письмеввиR1в,

;,Я

диЦ1ю буде ПРОДовжено І в наступному році.

c.Cnорт у нашому житті., сТвІА співбесідник ~Чемп1ОВ.. сСrюртив-

Разом з журнаЛістами читачі жур­

молоді

за

кордоном.

У

найгаря­

.

налу здійснять подорожі в Архан­ гельськ, Нострому, Псков, на. землю Гуцу ЛЬЩИНВ, ' ~()баlJa'l'Ь середиьов!чні

пам'ятнини Rіфгиз1У,

розкаЖутЬ

.Серед

хви­

1

.

у

Зрештою, беручи участь у шаховій шашковіЙ олІмпіадах ccM~HыI ••

читачі змо~ь одержати спортивний

постійних нluшьоІ cCMeНbD

авторІв . сьогод­ -- ЮріЙ Нагибlн,

Віктор Астафьєв, Петро ПроскурІн,

Анатолій Іванов, Євген. Євтушенко,

Роберт РождЄственсьЮlЙ.

.

про

побувають

Вірменії та, інших республінах.

чіших т\>чках плакети побувають ав­

~_.--

няттями -- отроцтво, юність.

чем­

ігор.

тори журналу І люючі події.

учням ПТУ і технlкум1в, студентам

.ціяч1в цєтецтв.Цю прекраеиу тра-

спортсмени,

Важливе місце в журнальних пуб­ лікацІях буде приділено показу жит-

нашоІ краІни,

про

представниIdв

ських

01 ~-~.

'

відомі

ченає знайомство і з творчістю по­ чаткуючих . літераторІв союзних рес­ публік, країв і областей краУни.

піони СРСР, світу, Європи, Олімпій­

життя., .АтеІстичнl vnnvu., сЗакон

радяв-

рубрика

сМоральtІ1 норми.,

виступлять

сЖнття

ня. ПраціВНИR1l ЙОГО роблять. усе необxJДве, щоб ВRХОВуватиюнаЮв 1

дівчат

ний автограф., ~Фізкульт-УРАІ. під такими рубри"ами у 1984 році

Іхні нові

твори знову з'являться на сторінках журналу в наступному роЦі.

ЧитаЧів

РОЗРЯД, гання,

адже де

-

Всесоюзне зма­

і участь у ньому може взяти

кожен бажаючий .

Цього року вперше передплата на журнал пр~ймається

без обмежень .

Передплату видання мОжна оформи­

_Т_Н

у віДДіленнях і агентствах сСоюз­

друку

••


НОВЕ ...._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ЖИ1ТJI

aOCII.

ПЕРЕдОВи"

*

4 ЖОІВТНЯ 1983 року

УСІМ гОСПОдАРСТІАМ _ _ _ _•.І~.......-

......і

3 стор•

......--~

•. _

Бригадний Усі 8ирооииqj пlJJ.роздtJlИ на КИЇlWкJA '· П1.ах.6plщ1 ' ,""ЦЮЮТЬ · за ЄДіІ",.на,РJlДОМ останні три POKIJ .сер~Ptчit~ · .· '. т~рО.',:Ро~іо-';'j· ~ ':першу чергу, ' 'цП виробництва.

ХХУІ з ' їзд КПРС перед трудІвни­

робництво продуиЩї на. Q~ пра-

ками · сІ.'lЬСЬКОГО господарства поста­ п ив завдання підвищити ефективнІсть

зросло з ,; . .2.2.686..,. до 22,894 }(арбоваН,цІв. Ріст а~СО:1ЮТНо.:

. цюючого

раНіше створеного потужного вироб­ JП.чо-еконо:мічного потенціа лу І знай·

го

сяги

яних

з

кожним

засобів,

ро.ком

об·

.

У підвищеннІ ефективностІ аграр­ ного сектора ёиономіки вирішальна

внроб­

ництвом, оргаНізаціУ І матеріальному

стимулюванню нова

працІ

техніка,

і

виконаВЦІв .

величезнІ

майстерності кІІЩевих

Як

иаnJтальш

1 прямій заціиавленос гі

результатах.

показала

практина,

внесну

иожного

в

радгоспІв

тивних

пр

органІзаціІ

на Всесоюзній нараді

в

Бєлгороді .

широного впроваджеНН8 у досконалеННJI.

На

.

ПРО ЛJOa(а ХОРОШИХ

а]fижуючІ

і

підви-

не всезроб.'lено. дІльницях з 20

оформлені <!:Нуточни $ості..

щуюЧІ показниЮl, с яКІ ;().. можна: було · застосу~t:Н . до ,вdxсnyжб, . адже.' по-

А

це

Ц1атива, правильно оцінюється робо­ та, .об'єктиlІНО враховуються неДоліКИ:

птахофабриці почав працювати 1(0лентив експериментального цеху. Токар чи сшосар уже вболівав . нелц- ; ше за свою коннретну Ро6оту, а був зацlиавлений у збільшенні виnyщеНОі · ' продуНЦlі иолективом всього ек~щ~'puментального цe~. Адже саме вІд

МадІнов. . , .' ,.. . ПраНТJ:jка . впровадDtlJвбригадного пІдРЯАУВ дJдPOздlлах. НЩ1Іого госІіодарства показала" що . успІх залежить , передусіМ., аід . проильно побудованщ розподі.uь~ щосункІв. На перший, ПОrЛДД , все просто : праця Ко-

щуючі показникн чі. О1:же, тут надЗJJtчайно важливі об'ЄJrrи~нІсть оціНки праЦі кожного ' члена RОлеRТИВУ, НедоIJyСТИМО сто­ сунЩІ розподілу будувати ВОЛIoOВНМ ШЛЯХОМ або не помІчаТR позитиltних чи негатиllВИХ моментІв, ДОПУСКЗТIf

татом , щЛЬкJсть , J яніст.ь

дІ рІзноробочих , кормоцеху , механіч­

ста. .в. . ,~алежати

1." а.головнlfЙ:

за серпень, приміром ,

.3()отехнІк ·· Л. М_

роБІтнищв

лише до 15 .застосовані п1д~1 до 4З - знижуіО-

були

, JJe. к.тиву оцlнlOЄ'J'Ь<!Я Jdнцевим, J>ЄGуm.- . .уРlвнялі8Ку., що має місце в брига­ визнача1:и

розмір

уу ПОВИНhl

_ііара.хованогоколективу ,ЗаробіТИу",. , , . '. " . Однак . пр~ ПРЦТВiцllА р~алlзації .

ному . цеху, бригадІ ' ~ .

3.' 1 все ж уже. за.раз очевидні пере­

карбованцІв. Партійним комІтетом та адмінІстрацІєю птахофабрики було прийнято рішення про переведеннй всіх виробничих ПІдроздІлів - на робо-

ваги ТaROІ форми оргамІзацlУ праці. цього принцицу . ~ииикло' Hellf~ проб, .хоч. :аа .цей коротний проМіжок чаєу lІем , янІ потребували ретельного' анами ще і не досягли значних резуль­ лізу І ГJШбоко . дродуманого. Р~ЦІения,тат1в у . економії трудових і.матеРlал.­ Довелосяidщ,нз раМа перегл~даі'в них ресурсІв, та пересвіДЧИЛИС": 8

партному. И:ого рІшенням була СТВОрена ИОмlСlя по пІдготовЦІ до ВПРО-

нІй птахNниtJ1й :' бригаДІ, peT~ , перегjJЯНУЛ~" оБОв'ЯЗИQВI ПОR~З~jf}(,lf.

в нолеRТИвах

розміри базUВ~х .. · ноефlЦ~єн:rlв TpyAO~' воУ y':'laCTi в. и.к . oHaSЦIB окремо ЦОЩlж-

бриr<адного '

nJдготовчу

Адже на підприємствІ -

за

справІ пfдряду

єдиним нарядом з розп(jДlЛСЩ заРО'ложенн_єдине. Най~Ішу учас1'Ь . бітиу згІдно з коефіцієнтом трудовоУу ЦЬОМу,нpJ.м eJtQUOll1-Чноі служби, участІ. ' взяли ГQЛОітtй еиept'етвк А. ' І. И()н-

провели велииу

І дальшого

птахофабрИЦі

Ниївсьиlй

. 'участІ, . знайшли,

.робоТУ.

по-новому с'}(лзда­ вІДНОС1Нrn, ЗРОС.'Jа Btд1IOBiДaJIЬHICTЬ тодей за доручену спpщsу, . зацІкавлеНіСТЬ · у кІнцевих ~зулщатах_ отже ми за бригад'

тPYДOBO~ учас:rі. І тани знайшли 9П~ тималЬJtе р~шеннSJ:. .. .. .

-тий iI1дpNt.

Пеptиl тРМмlСЯЦI роботи переко1'і-

(.

21 вироб- : ливо С1!tдчa'rЬ:

ничий піДfOЗДlл , відмінний за харак- '

I(ОлективІ зовclм. ют . ься . виро. бнич1

яRl регулюmь: фа~ичний коеф1ЦіЄIi1"

пІдряду, встановлено строк переходУ на роботу за єдиним нарядом, Ми "

пІДряду заиІнчився, настав час його.

В

значить, що тІ.'JIоКИ тут люди бачать і знають,.як стимулюєтьСі! іхни ін1-

вадження

Висновок був таиий: період еRспери­ ментальної перевірки иолеитщlНОГО

Однаи слІд Бизнати , що вцровадження бригадного

тивності виробництва t є органlзацl'я роботи ВИРОбничих підwздіJIі~ за-

ту за єдиним нарвдом. У Kвfтн1 це питання розглянули на засІданнІ

праці в .березні нинішнього роиу був схвалений ЦК КПРС І узагальнений

роБЮlЦтва.

у нас ще Далеко Тільни на восьми

21 ,7 ТИСЯЧІJCа,*,ванЦІв, то в ниqішньому ....:. на Зо,4 тисячІ

оплати

иоефіцlєн'l'

ІЩ':..кожнtй Дільниці . .DОJJЩIteAИя про раду

І1<>аро6или

Цlїна суму

иолек­

І

пис , . визн~чеЖl ' баао8МЙ·

Люди почали працювати творчо, іні-

TPYoUOBoiY'JIW'l:i

його зароБІток А ,ROH}{pe,-но: , )янщо

результати

впровадженню

форм

цlативно, значно зросла RУЛloтура ви-

торlн за мІсяць випускалосs( продук-

загальної працІ , тобто за ноеф1ціЄН~ тОм трудової учаСТі. ДосвІд НО.'JГоспlв І

цього Сіу.по ':neperлJlНyТ.O штатний роз-

а. збі.і!ьшенням нІльностІ пР~юtOчих. і бригади , про ,оплату . JlРац1 1 розпОдІл Одним з резервІв пІдвищення про- . з~робlтRY за . ИDeфLц1еНтом трудової

нІнцевого резул. ьтату

поставле­

ним завданням в найбільшій мІрі 81д­ повідає органІзацІя роботи колеитиВів за єдиним нарядом І розподІлом за­ робітку в залежностІ вІд індивіДуаль­ ного

вяКонавсьЮі дисципліна в Иr.Iеитивl.

За бригадним підрядом першимнаАРатьєв

І

вкладення принесуть ефект лише при високому рІвні органІзації вuроб­ ництва, добросовісній 1 ІніцІативній праці трудІвників села , їх ВИСОJdй в

вИробництва.ва.щ>Щ>ї

дунтивності праці , екОНОмічно! ефеи-

зроста-

ють.

роль вІДВОДИТЬСЯ управлінню

поиазнииа

ЗмІЦніла трудова

. пи"

таин!. самі : сп~лWrп; '. ' І вже пtcля

ПРQДУИЦlї ЗУМОВ.'JениЙ головниrot ,чи ном не ростом продуитивностl праці,

ти ШЛЯХИ найБІльш раціонального виl:орнстання направлених в сільське господарство капіталовнладень і ма ­

терlально-технологlчннх

ГJ;lР9QКQрозl8paJ&ю$l ' в даному

6РJIГадші:й

науа,

re-

ПОIQй"ц.нмtст l(aі8ськеі lО'а.

xetatt.,.

найбіль'nt Д'OC1\'(>Ita.1fa. система органlза"

_ _ _"j~. .

О. БЕВЗА,

~a'l . de.oмl'IIIIIX

Ш.цряд:':"'"

.

є..... .кoaeктQ

. .'.' ~

ин-

ваук8llO

_ec4RNB8rO

-

.-ocJIЦ­

ВНІІІІ J) НІ • а ....

pa.-l04d8lPlllllX

(BIWP;В) ' ~~J8 З8еetl8 рцlофі­ ~ ~ ; . .~y ТO'!DlOCTI. з8 8CТ8IIIfi

Jlе«;JI'JЬ poвD. .wиy'Т1 СТ80реве

левів ,

Ніби зё ~'1еним дощем обдало машину. Це працював номбайн KC-l «Вихор~. КрlЗI> вітрове

сило' грузовииа

бу ло видно рух людини

комбайна .

кожен по­ за кермом

В за.'lежно!

стІ вІд темпу його ро ­ боти автомоБІль то на· ближався, то вІддаляв­ ся, наростала 1 спадала

його швидкість.

ОДИН

звичний жест рукою, і машина, вщерть на­ повнена зеленою масою

иунурудзи, На

якусь

гуркіт.

від ' їжджає . мить

стихає

Тепер

тільки

тиша І поле, Але не­ надовго. До номбайна знову

під ' Іжджає

шина,

і

ється

все

ма­

повторю­

знову.

Повторюється з роиу

в рlн . Миколу АндрІ­ йовича Висоцьн о г О просто

неможливо УЯ.:

ВIIТИ людиною ІншOl професІї. Для нього поняття «поле~ І «жит­ тя~

злилися

Вже вІн

воєдино .

25

ронів працює механІзатором У

радгоспі «ПухівськиЙ~. І

не

вимІряти

тепер

нІкому площу усіх по­ лІв ,

на

яких

працював

цей сумл1нний ник .

Зараз він

по

трудІв­

ланковий

вирощуванню

рудзи.

Урожай

нуиу-'

в

ни­

50

Ось І зараз

1976

на

ла

звитяжну працю ме­

пора. Це не єдина на­ города М . А. Висоць­ . кого.. ВІн удостоєний таиож

ювІлейної

Ле­

нінсьної медалі, меда­ лі «За трудову доб­ лесть~,

. багатьма

нагороджений грамотами.

Кожен новий трудо­ внй день Миноли Ан­ дрійовича .починаЄться з дороги на поле, по­ ле ,

яке

стало

його

щаслив?ю долею.

В . КЕЛЕМБЕТ, СТУАевтка КДУ.

цент-

побудо-

території

личного господарства.

Висока,

.

11

тисяч

:r=

М811fJ11101О

башта~

дає

. АЛSI ' аиеееиU plАКJI][ мtиepam.ввx .це6р1Ul, спермоJO ХО&CTpyктopalUl е6'циаини .ЛЬВівxtмеіnroeцмаш~. Начальнии лабораторЦ

ЗахіДноукраїнської

«Чорна

22-метро"а рів ,теплоУ води надобу.

грибовидна водяна баш«Сонячний иотел. одер­ та, пофарбована У чор- жав приз на Естонсьиому ний иолір, швидко ану- республінансьному огля­ мулює сонячне тепло, дІ-ноннурсі єнономічних '1:\ОЗ1ЮЛЯЄ радгоспу , ЩО- технічних рlшень.

e-taJJовІw. ' (ФОТ().'R'})ОН!наТАРС '-

шиновипробної

ма-

.

.

а

львІвсьні конструкт.,., . .1tlJI$,I! ')І9,лі~2aJu! , 11 .:}lЄЙ агрегатів оснащені створили надІйну І висd' іііШІнд'4JdIRИ технІни. "'з новим розпилювальним иопродуюи~нх ·машину. багатьма а,апх.нцс; по~иа- пристроєм • . який дає . зма­ За ГОД11нувона 06jю'бляє ЙОМив . на'ЩльИlЩ' rолов- гу · в.кІльна разІв знизити до 36 гeRТapiB угІдь при . ЛІ,>РО .' . ". С[J~щаJJl~ваного витрату рідини на гентар,

відмІнній яностl робіт.

~61І<:ТРУКТОРСЬИОГО

.... КороТночасна 3Ynnн- о_б'єдна~НIf станцП на. До. нас · підійшов ., го- зРрицьнцЙ.

M~

І.

бюро раціональніше

деться поверхневе внесен-

-

вдарив водяний пил:

ворить . Іван

-

ве- родючості,

-,.. СJЩзав він . дину пять ·змlнного ,майже

У комплект

використо-

Не- ву вати препарати,' якІ до-

ловний HOHCTPYRТOP · apPe~ ,' Ос& новий iJротруювач гату Ж. М. Судит. .. . • . насІння зернових, зерно' _ ....... саме......." ~ ($обо.~~ 1 техн1ЧНJiXКУЛЬ-. лювач~ здатний вносити. тур. 8 автоматичному рене . тІльни рі)рЦ.' вІтаМІни жимІ: в!н обробляє 'за го-

ня добрив, Нову

РАТАУ).

... . .1, . ІН І ирмn

І. Н. Безух заВів мотор, і «caMoxiДHa~ рушила по зораному піД озимину цолю . З отворів багато мет' рових штанг рІвномірно

po~o

коштують.

Мало-

об ємне . обприснування обіцяє господарствам ва­ гомий енономlчний ефект. Тепер львівсьнІ нон­ струиторв . працюють над

ТОІ!Н насІння CTBO~ВМ

.),льтрама.'l"­

вдвоєбільtuе об'є~

о&1рвенувача,

. технолоrічного ' усТ?тку- від попєредньо~ . 1\tOделl. яний , ItИТранатйме 1І1д 1 машину,- го-вання BXOД~Tb " .:,іеВ'ять «Лікар,Ня» о~нащеиа при- до 10 л11pJв ріДини на Нестерович, різних ·

at:p'єrartIt. . ' СередСТРОЄМ дЛJI ·.відкачування гентар -

створено на базІ. шасі них~ ' lI4еJgЦI1зМl!,

при- і

ОЧИС:ГRИ. заБРУДf:Iеного

у

сто

разІв

менше, нІ. агреrати ,

яні

швидКіСНОГО иолlсного . значец1для. ' IІОВf.фхневого повітря. > СВQЄРlДНИЙ- «рес- випус'Ка1ОТIіё.Я . . серійно. TpaRТopa ,марни ХТЗ. І BiiYTpi~'rf)В6ro вне- пІратор» , за6ез~є .' хо- Технологію _застосування Щоб вІн міг нести _на со- ~ення TBepДRX М1Нераль- рош1 ёаirtТ8рпо"гlгlЄRlЧНl аерозолей опрацьовують

бl бак мІстиlстю вп'пь.НИХ 1 орєаиl'l1UJX яобрив, У..l\fови дJJІІ РО· боти , опера- ленінграДСЬНі вченІ. . тисяЧ лІтріВ,а також об· меліорантlВ,. )t.'FaRОЖ роз- . тора . .' . Створення нової висоио-

робний агрегат,

В ' кон- ·чинів пестИЦиЩі" J'ербі- ' ,~,:ж~:,:в ла<>Ораторlї продунтивноУ техніки для

струкцІю основних вузлІв цидів. 3авдаЮt ·.,aI(Ol4Y випробувань КОНСТРУКТОР- агрохіМії передбачено внесено ряд змін на!Юровl робочих op~!dв, сьКдro ,CSщ.tю:. ..;.. машини номпленсною ' програмою ,

иістю

25 кубомет-

Ів

;ее:::С:От.:

Рухаючись

нІловат-годин

теп- електроенергlY.

АОСлі,!(жеiВlJa МС­

. 'ПРОГРЕС _ _....~_ _ _.-_~

~Брвrа,цl~ прВ'IbunIx

році Миколу

ханізатора, нагородив­ ши його орденом Тру­ дового Червоного Пра­

.pa.......цtї,

На, зВі_у: В!'J8AIIIIК -ла6ери.рlі РоберТ АкОПИIІ

в <!:Екрані

Андрійовича вІтали Із радІсною подІєю. Бать­ кІвщина високо оціни­

TO'l-

хар8К'lери~

:r- 1tJI8ItIJlax1'1PJIII8!IIf 8I'JIJIA_

першим.

У

BIIIIiptOB8IIЬ

,.oey . ~Oi

соцІалІстичного змаган­ ня~, вивlшеному на · ПО)­ льовому станІ, прізви­ ще Висоцьиого записа­ не

ВИМірІ8-

"oUJEOplleмayI01'ьc". радleп'II3IfУ,

. PaN~тpoвolllli,

праця.

У радгоспі <!:Кильяла» рону енономити 130 успішно експлуатується тонн иам ' яного вугІлля і ваний

C~ аитев,

ва. М. R. По.'Тоз. СправдІ , про таних людей ирас­ номовнlше всяких слІв

(СОНЯЧНИЙ НОТЕЛ)) геліоакуму лятор,

JdcTh .1. .38іезп~QIIIст.

урожай!

їхня

,.ержanвx ета­

ffl:жuвІ еталони даю.,ь змогу пІ,uИЩити

дина не тІльии слова, а й діла, говорив і голов­ ний агроном господарст­

говорить

8

комплекси

ail:lі;а,.ури; ...· IІКJIJO<fa1OТI, електревв.-об­ ЧИСJlJ088JJЬВі машивн. Іх ро6оту в••Вістю автомати ·

Про себе М. А . Ви­ соцький розповІдає ма­ ло. Про ' те, що він лю­

нішньому роцІ видався на славу: ножен гeK~

тар видав по

такий

собею

-'8888110}

нерІв. Кукурудза на зерно займає тут пло ­ щу 100 гектарів. Р1і- ' дісно. збирати земле-

робам

В9вв , ЦJlJJlOТЬ

"

у створенні

ян.нк. 8Зяли Д"'If . .д~ваиня ·1:(8Сіння розрахованою

Із швид- участь'ё~ціаліС'tН: :Харко- ЦУНРОllJlX1бwяІ09 ,

до

1990

ов(}че- рону. Уже тепер машини

26 кілометрів. на. . ва, ЗаворіжJlUf ; і, .Бобруй- в .. .....,.-; ' V'I!" із львІвською марною ви­ годину, багатотонний а1'- сьиа, машпну ' мmющ . ви- их та-.:щ~, . __ ль~р. користовуються на всІх регат залиша~ за собою иористовувати . В госпо- ВикористанНJJ.,,· такого по- с1льськогоспода р с ь ких ледь помІтнии слІд.' Ма- дарствах ЦImlЙ' РІк. ·Тепер , ~~oг() , ~~)1y " .повнІ- угіддях, у садах І вино­

шина не в'язне в грунтІ 'I'ai(a~IKa сц-лада'f.; ен.сt~ ;.IIhIЩlO~ ручне про- градниках нраУНlI_ ШИр0завдяниособливоиу.«взут- замен ,. на Ц~цт~jjьн1Й,~Н:Я ,~~()дtв. ке їх застосування . дасть

тю. шинам, . ширнна Прибалтl~litіДn та ІнДіИХ Для ведення СіЛЬсько- змогу внести вагомий яних становить 1,2 мет- машиновипробввх . · \:тан- . господареьких po<nT Інду- вклад у реалІзацІю Про­ ра. В результатІ таний цlях. Судя,", ..:j-' одержува- ' ёТi'tальними 'мe'rOД а м Іі дов'Ольчої ' . про г ра м Іі

<!:богатир. може 06робmt-нихиа.к·

ти сходи, не пошиоджую- JjИПРОQУвання

чи Ух.

На дУмку випробувача,

уcn1шно.

ПОВІД'О1ОіJA!ri&,""'nfllfЗRaчemта1t(Ж(- обприс- СРСР. лрщодять RYваЧ1 ~JlIІ внесения npeпаратІВ.mютибур'ян1в 1 .

Позитивн~ . оцщкуorРl: ,шкlДНиш'; . Багзro

IІІ>де-

Ю. РОМАНОВ,

.

KOP~ PATAJ'.

м. Львів.

-'-

-


*

"О1Ор.

4жО8ТНІ.

1983

~poкy

r

ДО

ВІДОМА

_~

АБОНЕНТIЬ 'МЕРЕЖІ

ТЕЛЕФОННОІ

1

.~y ~<JUSf,.

ня ц. р. у Киer

нумерація

жовт­

m11'ОВIF]l.Жyt:~ семизначна

телефонів, що .починаються

циф­

",~, ~4 ;Перші 1І.В1. цифри номера телефона зміНJGЮТЬСЯ .на ТР:И: 40 -.на 440, 41 -.на 441, 42 -:- на 442, 43 - на 483, 44 - 'На 444, 45 - !На 485, 46 - на 446, 47 - на 487, 48 на

488.

Останні чоти'ри

НiI'lМЬ&f1llК :yg:чpa.aлi&IJI 'І'ор.....вш Мla.IaВВiК~ В. О. І'орба'і пов:.цриив ~, ЩО.Црк IІ!е'РЄІВ1Р­ ЦІ. CЩItI,UJ

фaagr_

Шelfli! ф~ 1IIC'1'~.

, А, . А.

Црода.вщь іМ8И

та

пору-'

тqpr'~

не

11/0

ст8lВ1lleltН!Я

Приймаються

__

вони одержують у

той

'іаС

сарШ.

вдома

В.

1.

Ю'іН

HUCOfO не

Васовнч,

. МИМО,

звернув

ЩО

АUМИ1'Н

YtJary

I1ШUВ

З

лw.цеи

про

поже­

lCННy~n"ДO .~. ~'тaH

',~ТiI . ~....' ".1'0'ЦИКJ~ o~·! ~ей, :, З!J11'Jlиса .11.0

.

bи~ lrЦ\,;'1'a 8YCT~!JCI' IІОман' AUJ\J НШUU1'0 РШ1uну.· \)и1рна юста оу· Jta(;Щt~t:J1Р.1З~'paв,ц1J .. ~ t>J\'l(;'1'bёt,

В01

ШD~-ЩЬ. ~Д1a,

~

l ' рt:ИUНТНО-JdtWUЦчн;)­ ГО. l;1JШ~D~1 (;ПОР'1\,;Мtiliи ьиі;'1'уwuJJl 11 Щ-:,...........,' нlІ8 , , _ 11 І 1st І У.і lldt:t11 UV-P1':1.':I.H. ~r\,;.t" ,.І. с.nра\,;ИJUfI-

Н.

Iшt:llJl'I·aJl.V~.IW

І.

~ --- дере-;

ДОВИй ВОJ\1И ~і!ТОЩЦJ:JPН~ ~fIII.'''tfМ'3f.8!fiWj "~Вii'!b~

..

СЯ.< АО . JШкUна.н.ня C.Q0IX ооСв' язкіВ, зантди :іуи~

~.Hm ...

.• rtдня~

--------------------~------~.~--~-------------------~~

-

.1DtЙ 1 у~ий' . ДО nhса1 . жир1il. ЩН ~Qри\,;:rуt;JЬСЦ lJUJSіі1'UЮ ЖИ'l;е~u~ сtща,. ~~

'iaC.~ГO ~ii:;He' бул\і

лИт

з'

1-\"'''!,t:J1

.

·IIНliaДКlB lJuрушеllНЯ (ТАРС). Од- vt:~ ДЄржаЬна rюрпо·· JШХ .Ін свnу приІздать • IjJ1КУ руху a~'!QUYClB. hі;\.IU>і:&4\••ИlШJШ';" jICЩbI - POWШ'1'J(У 'l1}ІИ3JI!y ва JНДЩСЬКУ зеилю., ЩОО

Ьё:ІАлv,цЖt:НЬ

lНQ­

АUUИJІаCJI

peкuрдних

при-

Ш:~ИЩlt.li}1 <!II:M"vl· JlaJ'1V'1'H и ША'l t: ·u,у1'l\.І.и, 'IUU l,y j;lИOjт. 1Щ . ПОВЩUlWIЛliti ..,s II1JJЙ. до.пар1В. JJtдuu 1.1.\1

~ нЩавнlшuі ку льтуРИ Цl~1 ираїни, поди­ "VlQТУРИ3l\tу.. ЩО}IUА.. dМ'l'JfCa на сучасне ООлич­ t;ШКlН'iliВСЯ. h тнсяч гостей 3 p&a~, ~Я ___ r _ \.:отнl ..._ __ ___ _ІІІІІ!І _1НД11.· _ • _ _•

lь~uрмаЦlИне art:HTcTВO -.1.1'.1.1, у J.~~;.цsз· q..uШнСf>6иму

РОЦl

~знаиоr.щтнся. З· пам ЯТ-

..раиу наЗИtJёlЮfЬ

СКр81-

Гра-

року.

РIЦ(И~ '--..,;.

Редп'ІОР

е.

ІН ~.

...... "&аННи.

..

--

_. .... Нє

итет

t:GцlаліСтичltНЙ

.реамзм.

10.11.. , 1'1'.'10 Бота_ка. S КЛ. 1".;,5 H~OBO :noпули'рн'иіі ФМ_

«МеАобори" •

H.'1\t WПOllа IDJЮR. 1~.OO Кuиt О. Іlушкіиа. ....!.30 IІРIlPOАwиавство. . 3 1'2.60 Іст... 8 КІІ.

4

.кл. К.1.

13..ю ЗНЙ _ умій. 14.35 (ероУві п'Ej: О. (кТJЮIIC"­

. _1'0.

2

.acrи:вa.

НА СУДНАХ ЗАКОРДОННОГО ПЛАВАННЯ

Ma'l1pociB, мотористів, нм.. ~1fж.flPатОРН!fХ установок, електриюв,

18.20

Ліри_й

концерт.

16.00 ФІ.ІІ.,.. сНа горІ стоїт., 1'OJI'8I». 16.00 Н_. 18.20 Док. фіАМ сСщJWI". 18.30 СпОрт аа 'nfЖА_. 11.00 док. т.e.uф{1Ио1ІІ сЧому не с:Ш-

"уз?,..

20.00 lJeOUPВВ мзп.

.

сч."I_А

eqraв". 2О.150б

11.00 11.88

__

АРума.

ч..:.

Ковцерт АУету rhatNtCTIB Р. • до Лос: &pi.ll.,8Irrec: (Лр-

r.mвa).

.

2%. . . . . . . .

газ. . . ...,,'ів, IWп~, 1.e.ac:a,pi-в, маІ<8» .ее.Е& dПЛО. _.відо. . . .

Судна бази ведуть промисел в Атлантичному, Північному і Тихому океанах. Трива­ лість рейсів до 6 місяців. . Робітники аабез печуються спецодягом, безплатним харчуван ням. Середньомісячна зарплата у РЯДОВОГJ складу 300-350 каірбованців і вище, в за­ лежності від виконання IIJлану.

При заходженні в іноземні порти для від­ починку, морякам виплачує!ься іноземна ва­ люта у Ірозмірі 7 процентів від заробітку за

.

у містах Лієпая, Калінінград, Клайпеда, Ри га, Таллін, Ленінград. На міжрейсовий відпо­ чинок іногороднім морякам надається готель і зона відпочинку в околицях Лієпаї. ~ плавсклад бази приймаються . чоловіки, які пройшли службу в Радянській Армії чи на флоті, з· восьмирічною або середньою освітою, які за стацом здоров'я можуть пра­ цювати на суднах. База забезпечує постійну про~иску

на

час роботи.

Іногороднім на весь час роботи відповідно до діючого законодавства зберігається npas,) на ЖИТЛОВУ площу за попереднім місцем про·

Бажаючі Щlсилають базі заяву і детальну автобіог,рафію, після чого відділ кадрів на­ правляє заЯВНliкові умови прийому на робот)

і необхідні бланки з роз'ясценням по Іх .запо.В-

..•.

нен ню.

'.

За довідками звертайтеся на адресу: 229700, м. ·Лієпая Латвійської РСР, вул. Ue.flTHiEKy,2.

ТелефОНІ!: 2-74-21, 2-68-12. ВИЇЗД на роботу тільки зв ви клИ/<ом. 8а,ртість проїзду оплачується ПG залізничному

~ peAaцtI: 265Q20, •• БРОВАРИ I{иlвсы{ІI ОБЛАСТІ,

екой

__

Газет_ 8ІоІХОАВТ с 11 aпpe.u 1937 ~~ __ Двв 8ІоІХОАа: аторва, сре,,_, UТIIII.', I:JVUVI'"

.

ВУЛ. КИІВСЬКА,

ІМ-

. T.......:·',.~·- J9.8-U: aaety..... раактор., а\жАlnу партІйного ЖИТ'!'ІІ _ 11+47; a~a.u..oro I8J18Т8p., 8W1.!1y сl.llИllltOl'O rocnO,ll,apCTBa - .19·3·18; аореспDIIA811Т8 1l1at~ J!.ВA!O.OН.... 19·3·01; 8щlлlа Щ10МИСlІовостl, IІИСТlа І

..81801 ..... ... ...• ..,..

' .

тарифу.

Адміністрація

.•

к

які

ое8(5f1, ІКІ 118 lІМ'8ють· .. ~t'ltих C. . . . lJ.ibHOCтеЙ,навчаю1'ЬСЯ .на курсах при базі або , Ризьк&му техучил.rнiJ.іriлавекладу. На період

И.Н ДОІІі_оаа С.llуж6а. а MOAa-83.

іІ раЙd!i1iОro. СОІІеТОВ Н_РОАВЬІХ AeIJ1Т-~ 06nас:тв. (На· укравнском ....... ". Рц._ктор Е. ФЕдЯFI.

машиністів котель­ риБD~ШШИх С4юсарів, токарів,

живання.

16.30H~

CJloto

252030, Киів-30, 18. Тел. 24·31·61,

Бажаючі одержати морську освіту можуть заочно Навчатися· в технікумах. і вузах галузj

ФЕДJШ.

9.03, 13.20 Ф9авцуа.,ка І~.(Ю ~.........

.

Сllеціальностеїl

Адміністрація.

рейс.

І. fi'J.А1"у'Лt1JШКО, (cmоВіі . ».шUUКUМУ С1J1Ь­

t

сИОв,ю;l:ЖllЗI:fь. орган Бром,..... ~ jto.,b,,-erаКО/НfПистичесхоl Bapтllll ~Kpa~B", I"C!JIOA-

.

робота

навчання' виплачується стипендія, надається харчування j житло на піЛЬГQВИХ умовах. Ба· жаючі мо>.Куть, укласти трудовий договір СТІроком не менше 3 Іроків В цьому випад­ ку виплачується .гроШова допомога.'

,-

ldt:ТаJ!урпі

'. С.ЬМШ~,

ЩСЦЯ

,

"'" ~ ~

місяця. Стипен-

Ліепайtька база _Океанрибфлот» ЗАПРОШУ€ H~ РОБОТУ

го­

~y, IЩJ, не. РОI:ІЮ'IІІ1УWЧИ,'

,'

.

ОСВІТою.

пр!нжджа­

ВвімкнУвШи сирену своro al:l1'uuyca, ЩО() ПОВІ'

,

згаданих

протягом

24-61-11.'

рища.

На" Щ-СЬКQlI!r.,y, craДiom с~паPtаи. ' ф)'тwm.вви: "JlaТJL,

5,5

c.tUtiB-110ГРООи.

на дии,

BJДtly~ ; ~иа

до

. Звертатися за' адресою: бульвар Тараса. Шевченка,

У

оуno. J:SOAlН рейсовоro ав­

тооуса

сереД51ЬОЮ

РОКІв. При продовженНІ

50

Прийом учнів~з

провадиться

електропровод-

загорІвся

3

з

роботи пенсія зберігаетьсяповніСТЮ ..

19' верес­

у житеJIЬКИ Погреоlв

ЩІ

електро-

на міжміській телефонній станції. ТриваЛІСТЬ роб~чоrо дня телефuнісТ~И 6' ГОДИI!. Пенсі~

.А. з. liриво<юк 'іерез за­ микання

особи

Строк Н'3вчання від

ВЧИНОВ НІІ.

телефопістки,

дія 52-63 крб. Після закінчення ,занять надається

С.і~ивві: Це трапилось

ОГОЛОШУ€ ПРИПОМ УЧНІВ монтери.

88IDI'I'drВ nOК!УІЩ:В. ПРИГОДА

телефонна станція

.

із спеціальностей:

попереджеи1про

__

телефона

Респуб.liіканська міжміська

Гат-

ВИIК1Q ~ У ю ч а

БJini,ш УВВВе

номера

Наприклад: колишній номер 42-30-99 слід набирати' з БРОВ8'рів та.к: 6-442-30-99. Номер 45-12~99 слід буде набирати так: 6-485-12-99. Адміністрація раАвузла зв'язку.

обов'. . завLЦyЮчoІ И8.-. 1'8ВIIIIQМ, ом З ~. І. Нуз­ нецова

цифри

за.лиш,аються ()ез змін.

бази.

Індекс 61285. Друк високий; Обсяг l' друкова;

ний аркуш.

Тираж

Броварськ!! упраВlІlння у

,

і

М.

IНІвжкоаої

154,

12.555

друКВрия справах

торгlаnl.

В'роаари Київс.,кої ТeJlефои 18...37.

пРвмlрннкlв. Зам..

3788.

КиІвсркого. «ІІІ.СНОГО видавницта, ПDlllграф/ї

Адреса

,ll,рукариk

обllастl,

8Уn.

255021,

l(и1ВCJrК',

#156 1983  
Advertisement