Page 1

fІОБОВ'ЯfІЛННЯ ВИКОНАНО .N9 156 (4057)

&шгОСІІІИ і радrоспи області ЗJКтивно ведуть роботу по завер­ шенню збирання нартоплі, ово·чІв, пtд;няТ'1110 зябу, поповненню :запасів іКармів для тВЗІришшцтва і пі,щготоВІЦі ІДО зимівлі хуІДоби,

р.

виконанню народноГОСіПода:рсЬіКих плані;в продажу державі всІх nродуіКТ'ів зем.леробства і тварИІНющт.ва.

ВОІІ.

2

плану.

народногосnодарського

ВЕРЕСНЯ

1875

Черка,сьІКої облаІсrt виконали соціалістичні зобов' яза.нн~ завер­ шального року і завдання' п'ятирічки по цродажу державі зер­

ГАЗЕТА

КОМПІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ

МІСЬКОІ І РАИОННОІ РАД ДЕІWТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

ВЧАСНО ПІДГОТУВАТИ ДО СІВБИ НАСІННИ НРИХ давніх пір відома народ­ на поговірка: «Що посієш, те рад­ Хлібороби й пож'НеШ». госпів і птахофабрик на влас­

чергу дбати про підготовку всього насіннєвого матеріалу. В радгоспі імені Докуча~>ва, на­

за що ні очі переконались, останні роки в районі вдалось значно підвищити врожайність завдя­ всіх зернових культур

центнерів засмічене ди­ кою редькою. Це сталося то­

З

таких

JtИ впровадженню

про­

приклад, все засипане насіння

1985

. весною

культур

ярих

му, що посіви

не були оброблені гербі­

цидами. Щоб їх очистити

від

ста­

виготовити ·редьки, необхідно вібраційний стіл. Проте голов­ Т. Понома.ренко ний агроном ніяк не спроможеться замови­ ти його у майстерні радгоспу.

« Плосків­ в радгоспі новила 41 центнер з гекта­ ський » -

Подібне становище і в рад­ госпі «Жердівський», де дві

«Требухівський»

насіння не третіх засипаного В кондиційного по схожості. навіть «Авангард» радгоспі

rресю~них сортів пшениць, як «ілшчшка», «поліська-70»,

та інших. Навіть в нинішній засушли­

«одесьІ<а-51 » вий

їх

рік урожайність

40 імені Кірова - 36,5 «Жердівський» -

ра,

-

центнерів, центнера, :~5,2 цен'J1Нера. А всього по ра­ йону урожайніс'rь озимої пше­ ниці С1'аНОВИТЬ ПО 29,4 ЦеНТ­ нера

з

гектара.

май-

урожай

про

Дбаючи

першого року

6утнього року,

трудівни­ десятої п'ятирічки, ки району в кращі агротехніч­ ні строки посіяли озимі куль­

понад

тури на площі

насінням

добірним

гектарів

13400

районованих сортів. Зараз в усіх господарствах на зяб з провадиться оранка підготовле1'ИМ, щоб в добре

план засипки насmня викона­

ний лише на

процентів, до

79

перебував під воно того ж загрозою загибелі від комірно­ го довгоносика.

встановлено, Перевіркою що в багатьох радгоспах і не насіння птахофабриках оприбутковане по сортах і ре­ бухгалтерському продукціях, обліку,

в

відсутні

коморах

схеми розміщення насіRНя, не­ має штабельних ярликів. на­ Такий С'І'ан підготовки свідчить

сіння ярих культур

весною

про те, що керівники згаданих

Майже в кожному господарстві вико­ наний план засипки його, за­ фонд. страховий готовлений На жаль, внаслідок збігу ря­ ро­ дУ сільськогосподарських і радгоспах в багатьох біт птахофабриках насіння ярих

господар·ств і, в першу чергу,

ний грунт,

покласти

насіння ярих культур.

культур ще не доведено до не­

обхідних посівних кондицій. Станом на 25 вересня по­ ступило на перевірку в район­ ну державну насінну

цію лише

71

інспек­

процент насіння

ярих зернових культур до пла­

ну засипки. Радгоспи ж «ПУ­ Докучаєва, імені хівський», «Требухівський», імені Щор­ са, імені Мічуріна здали на пе­ ревірку всього 20-45 процен­ що Виявлено, насіння. тів кондиційного насіння до

пла­

головні

послабили

агрDноми

контроль за своєч111сним прове­

денням цих робіт. комітет міський

Нещодавно

контролю заслухав

народного

на

своєму

стан про засіданні питання підготовки насіння ярих куль­ тур під урожай 1976 року в радгоспах і птахофабриках ра­ було за­ На засіданні йону. головних агрономів слуханD «Жердів ськиЙ» радгоспів тов. ПоліщуКа, імені Докуча­ єва TDB. ПонDмаренка та ін­ ших; яких зDбов'язано в най­ стисліші стрDки за· кінчити під­ готовку насіння ярих культур та довести його до кондиції

Міський комітет

очищено його в центральній !(Ослідній станції штучного осі­ меніння тварин, радгоспах іме­ «Літківський», Мічуріна, ні «Жердівський», «Пухівський», Приrоро, що імені Докучаєва. до насіння першокласногD

роботу зернDочисних машин з

є лише

14,6

його

немає

в радгоспах імені Мічуріна, імені Докучаєва, «Авангард». Дивно, що такий стан з під­ готовкою насіння ярих куль­ тур не турбує голОВ>них агро­ номів, обов'язок яких в першу

Ділом відповідаючи на Звер­ нення ЦК КПРС до партії, до радянського н.ароду лро здобут­

ОВОЧІВНИКИ

ДОТРИМУЮТЬ СЛОВА

тя нових т,рудових уrnіхІ;в у за­ році п'ятирічки, вершальному <<Жердів­ овочівники радгоспу

ський»

доклали

виростити з

ни

честю

ціалістичні початку

на

урожай.

взяті

зобов'язання, року.

-

по

перевищує

планові

соціалістичні ревиконано

150,

завдання

зобов'язання.

річні

плани

тету

прода-

Ниївського

медичного

безпечити

відділку

рад-

жовтня,

до

налагодити

належне

Партійним орг&нізаціям, ке­ рівникам господарств слід за­

безпечити виконання одного із гідній по важливих захDдів зустрічі XXV з'їзду КПРС своєчасній і високоя.кісній під­ всіх культур гот()вці насіІння до сівби в першому році деся­

тої

n' ЯТИРЇЧКИ.

V

.

.

дня

сесоюзного

до

нок

пра

-

господар­

сільського

ства.

О. КУЛИК, радгоспу.

директор

вий тракторист Василь Аврама­

Ященко. При

Михайлович

кола

потрудилася на садінні і догля· ді за посівами, а тепер збирає

гектарах. видаючи з 28-30 тонн бульб.

за те, щоб до першого ться жовтня завершити зб~рання.

нормі 1,8 вони щодня викопують картоплю на двох і більше комбайна

тому віддІлку, порівняно з Іннепоганиv відділками шими

и. ' В середньому вих~дить з ген­ КПРС посіли комбайнер Мико- тара 140 центнерІв картоплі

Першість у соціашстичному змаганні на честь XXV з'їзду

ла Никонович дикун з тракто- сорту Гатчинський , а на акре­

180. досягає ділянках риетом Костянтином Яковичем мих найраніше Приск~рюємо перебирання ви­ Вони Ожинським. почали збирання врожаю і вже

викопали картоплю на

І

60

гек·

сезонне тарах, перевиконавши завдання. 3 50 гектарів зІбрали врожай комбайнер Іван Іватракторист і Жигало нович

Петро Андрійович

копано1 картоплі. Ії вже здали

державІ понад

тонн. Закла­

400

д!іємо на зимове зберігання на­ сшня, радгоспові <<Пухівський>> продамо насінної картоплі 500 тонн сорту Гатчинський.

Т. РЕШЕТНЯК

Проскурка.

керуюча відділком:

Самовіддано трудиться І ланка-

ВЕДУТЬ

ВОНИ

ПЕРЕД Всесоюз­

Закінчила роботу

конфе­

на науково-практична

40-річчю

ЩJиевячена

ренція,

стахановського

руху.

На ній

передовики і

вис•rупиJІИ

нова­

тори виробництва, будов, сіль­ ського господарства, керівники

і

профспілкових

комсомоль­

організацій,

міні­

стерств, промислових

підпри­

ських

ємс'J\в.

:tналізувався

Всебічно

набутий досвід, говорилося про значення

для

стахановського

розвитку

змагання з

15

його збереже'l!ня і облік.

v

.

отують Вrщнии трудовни дару-

вана ланка Василя Аврамовича

·rиlІІ, щоб закінчити доведення насіння ярих культур ДD кон­

класу

г

ін-

високопродуктивну

диції першого

піз­

збирання

Завершуючи

ньої городини, наші овочівники

Як для нинішнього несприят­ урожай. Н~ цій робот! зайнято три комбаини. ЕкіпажІ змагаю- ливого літа врожай на четвер­

потуж­

(ТАРС).

на

Лося вирощувала картоплю на 170 гектарах. Сумлінно вона

ще два, з

у Сере~ній ність найбіJІьшої зро­ Азії гідроелектростанції стає до 2, 7 мільйона кіловат.

зосереджено

На четвертому

Нурець­

агрегатів

бригад

го-

госпу <<Гоголівський>> механізо-1 вич Jюсь, де комбайнером Ми­

кої ГЕС загальною потужністю 900 тисяч кіловат. Незаба­ усіх

сиЛи робітників

СЕЗОННЕ ЗАВДАННЯ ДОСРОЧНО

цю сталеву багатотонну «спі­ раль» вода з Нурецького во­ доймища надходитиме на робо­ че колесо турбіни . Тепер пра­

пуеком

Всі

тарно-епІдемІологічного фа ку ль-

Пе­

У машинному залі Нурець­ монтаж завершено кої ГЕС спіральної камери для оетан­ нього дев'ятого агрегату. Через

стануть до ладу

тара.

Допомагають їм студенти сані- ЦІвниюв

і

темпами

ром

Не порушується виробничий ритм на овочевих плантаціях і

розміщено на заплаві Трубежа. І

Прискораними

цюють три агрегати

косаркою-подрібню­ ють гичку моркви стано­ вачем. Урожай вить 350-370 центнерів з ген-

по 160 Цент- перед цим механізатори ско{пу­

копанні моркви, плантацІї якої

значно

що

збиранні нерів помідорІв. На огірків успішно використовувались механізовані площадки.

роднІх

гектарів. Огірнів одержали по 100 центнерів з гектара, по­

нор­

використо-

вується картоплекопач для під­ а коренів моркви копування

нині.

70

сумлін­

змІнні

перевиконують

но,

120 центнерів огірків з гектара, · а друга бригада (бригадир В. М. Шейна) -

Як і влітку під час догляду посівів, колективи всіх городніх самовіддано тру дяться бригад вирощеного нині на збиранні врожаю. А видався він на сла­ ву. Так, огірки і помідори вже зібрано, посівів цих по~ністю культур було в господарстві по

мідорів

керує

працюють

Всі

державі. І ституту.

якою

бригада,

П. В. Невадовський, зібрала по ' ми виробітку. Тут

со­

свої

виконують

ПеР.ша

Во­

продуктів

цих

жу

щоб

сил,

всіх

високий

ГОЛОВНИХ

агрономів всіх госпDдарств за­

процента. Зовсім

п~ятиріч«и рік завершальний

народного

ну в усіх господарствах є ли­ ше 55 процентів. Найменше

плану засипки

'

першого класу.

КОНТРDЛЮ ЗDбов'язаВ

69

ВИК()­ ТИСЯЧ ТОНН ХЛіба, НС!jрОДНОГОСПО'ДарсЬ!ІШЙ JJJI.aH л'ятИ)ріЧІКИ w:ано на 100 лрацентlв. Гооподарства ,повні.стю забеЗІІІечи.ли себе насіннwм озимих і ярих нульту.р. Продаж зерна державі триває. :компленс Труді•вники ланів і ферм райоІ;ІУ нині завершують осіІіІНіх польових робіт, закладають м~цну основу врожаю на­ ступного року, прова~ять пІ.ІДІrотовку до зимІвлі ху>доби. (РАТАУ).

РОЦІ

UРГАН БРUВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ

року

цього

на. В засіни Батщ<і'вщини засипано з урожаю

ЗАСНОВАНА

1935

району

гооіюдарства Жашкlвськоrо

'DрудівнИІКи сільсЬІКого

В

винон.али

і

соціалі,стичні зобов'язання no nродажу хліба де:ржаві. В засіки Батьн,і:вщи.ни за·сиnано зерна 135 тисяч тонн, що значно бі.льше

27 Ціва

області

ЯрославськоУ

11рудівниюt сільСького l'ОІСПодарства

о,рганізова.но nро.вели збирання зернових культу.р

СУБОТА

Івано-Франківська область. У дев'ятій п'ятирічці доходи колгоспу імені Я. Галана Косівського району зросли в три рази. Тут споруд­ жені цегельний і комбікормовий заводи, олійниця, створено великий

руху

соціалістичного

сучасних

умовах.

У виступах були також

роз­

криті основні теоретичні поло­ ження про

місце

і роль зма­

комуні­

молочний комплекс, де всі виробничі процеси механізовано . Введе­ но в сівозміну багато сотень гектарів раніш необроблюваних у пе­ редгір'ях земель.

гання в будівництві стичного суспільства.

На фото (зліва направо): члени бюро економічного аналізу головний економіст колгоспу комуніст Катерина Грабовецька, голов­ ний бухгалтер колгоспу Дмитро Болдиш і завідуючий тваринни­ цтвом, член парткому колгоспу Михайло Рекуник обговорюють за­

учасники конференції прийня­

ходи по дальшому раціональному використанню землі.

Фото В. Миговича. (Фотохроніка РАТАУ).

З

величезним

піднесенням

ли вітальний лист Централь­ Гене­ ному Комітету КПРС, ральному сеrоретарю ЦК КПРС товаришеві Л. І. Бреzввву.

(ТАРС).


У цеху

З заводу

.Ni

працює

еJІектрозва­

рюва.•ьник Анатолій Миколайович Бреус. його називають од­ ним

з

наіІкращих

знавців

своєї

справи

на

цілому nідnриєм­ І це невипад­ ково: Анатолій Ми­

ємстві .

колайович

прац~

на

«Торгмаші• маіІже з першого дня іІого заснування. · Тут приймали А. М. Бреуса

в

члени

тїі. Робота

в

пар­

електро­

зварюваJІьника- . різ­ на, і будь-яку він ВИКОНУЄ

КОВО.

ТіJІЬКИ

Нині

зраз­

цех .Ni 3 nовітр я ні

виrотовл я є

охолоджува,Іі

для

овочевих складів республіки . Анатолій Миколайович , успіш­ но

освоївши

нову

трудову

оnерацію, попереду соцІа­

іІде

лІстичного

серед шів. На

змагання

своїх

товари­

з німку: БРЕУ С . Фото

П.

А.

М.

Голованя.

Н айближче майбутнє Ц€ ­ ху торговелwюго обладнання

БРИГАДА МАЛЯРІВ Будемо відвертиІМи: брига­

-

да малярів

одна з основ­

них бригаn заводу, адже че­ рез

її руки проходить

-

по­

кузовів

для

тично вся

проду.кЦія

чинаючи

від і

кінчаючи

рами ширвжи'!1ку.

това­

Са-ме від

нас вироби заводу постуnа­ ють на ·снлади готової п:ро­

дупщії. Тому зрозуміла і гордість, і відnові·дальність мого

нолеити ву

за

свою

ро­

боту .

25

А ІНОЛ ЄКТИВ , у СКЛад і ЯКОГО жінок, прос то кажуч и,

nобросовіс.ний . пить ·злагодою , всі ни

Робота ни­ а'дЖе майже

жLнки"маля1ри

-

ветера­

з аво,ду.

Всі ми зараз чеІНаємо пус­

ку в дLю нового цеху, будів­ ництво якого вже незабаром заве ршуєт ься . Це прИ'Міщен­ ня для нас . Тому є хоро­ ші ~МОЖЛИВОСТі ЛОЛі[ІШИТИ

-

вип у.с.к

вадженої

сною роботу. Я маю на у вазі ЯІк 1сть фарбування. Адже вона, нкі·сть, стає сьогодіНі

ГОЛОВНОЮ ТУ!РбОТОЮ КОЛЄІНТИ­

н ещодавно

у увесь

<< Ук·раїна-75>>

вnра ­

ДеЯІкнй цех

.виходить

ПРОДУJЩіЯ.

вИІробницт.во

«УкраІни-75». за·га11юм

дільниць

вана і

час

має

готова

уніфіко-

знаЧІНі

переваги

наn своєю л<JІПередницею. Од­ на з цих nерева,г

освоював

-

різІнома­

нітність варіантів з(Щру її у

новий технологічний процес , і ось вже два міс~ді з його

то,рговельних павілЬІЙонах.

На

о,собис тюtу

біри:гади оп,рав .

є

Це

-

і

ставши

Михайлі.в н.а Юр­

120- 150

ницями

іВ'ЗЯВ­

одну трудо­

-

зa:roтoв­

Цю можливість

порівнЯJНо

проста

кон­

з''їзду

КПРС>>

взяв

підви­

щені соціалістичні зобов'я­ зання і добиваєтьс я успішно­ го їх виконання. М. ВІЛЬХОВИИ , бригадир складаль~.

Постій­

но ВИКО•НУЮЧИ ЗМіННі ЗЗВДаtІ­

вони стали

НОВИМ Ме ТОДОМ,

на Постанову ЦН КПРС «Про соціалістичне зма ган­ ня за гідну зустріч XXV

чекко, Галина Власівна Дзю­ бенІRо, Любов Павлівна Ко­ л еоник, Р.аІс а Федорівна Т:ри:І'уб передовИ;КИ соціа­

'НЯ на

машинобу­

С'Г\РУl<Ці я < <УкраЇІНи-75>>. І та­ кі складальниІ!іи, я1і 11риго­ рій Миnюлайович С.кМ<ун , ОлЬІга Івані,вна Фі·ліпов а, Любов ЯІКівна Коваль. стали до~рими пролаган1диста·ми нової роботи . Колектив цеху у відповідь

ударну пе­

ліетичного змагання.

Дня

Нині с-кладальники .працю-

дала

.редз'їздівську вахту, мн пра,f1не.м·о гі~,дно зустріти фо­ ру•м партії. Мої подруги

Анастасія

-

до сво­

дівника.

місТІку ооерац ію

подв1·и.не пе­

на

го свята

чис­

29

-

вересневий

,ff v детал•ей.

. ~обрих

ревиконання зм інних норм, і боратьба за .раціональне ви­ кори стання .робочого часу. А ни,ні .

л а, а

ШИ на себе ще

рахунк у

чимало

сячний плаІН ·серпня

КУІ'Ь за

ву .

павільйонів

(<ІГоаптовари >>, автолавок

прак­

Перспектива

Новий зразо.к то.рго.вель­ ного облаДІНання викликав інтерес у робітнИJRі,в. і то­ МУ робота над її ст.вореннЯІМ про'І'іlкає з випередженням J:1рафіІ!\у. Так , ЗОІКІРема, ді ль­ ниця складання вrnюнала мі­

ІПРQЦеНТ~В.

~1ращими ,робіт­

На зІіі'М.Rах: робоча хвили­

заводу.

К. ВОJЮЩУК, бригадир.

на

складальнИJR.ів;

« УІНраї­

на-75 » . Фото П. Голованя. -... іііЕЗ& шnr

передавав

РУбЕЖІ ПЕЧОВИХ У ві,дповідь на .постСІІНову ЦК

J11po

КП:РС ,розгqртання перед­ з' їзді.всько·го ~зма гання мета­

лурги нашог·о мі,ста з ентузіа_;з­ мом підТІримали ініціати·ву ·мо­

лоді

Баумwнсь:ко.го

.району

овій багатий досвід .

У першому цеху заводу тру­ nить~я надзвичайно скромна людина, невтОІlVІна nраця ЯRОї

відзначена

медаллю

« За nаб­

ти на[!ружені змінні завдання? Н ай,голоВІНіше, на наш погля:д, nраrгненНІЯ молоді ~робити сьо-

трослюсар цеху моло.,дий номуніст МИІНола Покидь,ко за особливі т,рудові за-слути був npe-

лесну працю. На честь в~а­ чення 100-річчя з nн.я народ­ жеnня Володимцра . Ілліча Ле­

ра, ніж ПРИІНЦИП

кою по БолгарсьІ!{іЙ Республіщі.

Це печовцй Іван Васильович Рябчун, Він допомагав буді­

годн і більше, ніж уч.о:ра, а за:вт-

сьогодНі основний соціалісти'ИІОГО зма-

nутів- ніна» і ~ за 11РУдо.ву доблесть>> .

На·родній

року до 1 березня 1976 року ви:пук:тити .понад плаІН 10 тонн зал іізного порошку>> . йде . лише чет в~ртий мі·сяць, а на рахунку

вельникам зводити корnуси це­ хів. заводу і ось ,вже дванадцятий р ік трудиться біля nеч!, де від

діжні бригЗідИ з а воду порошко­ в ої металургії, у <:кладі яких

в ий ·може стати на місце завантажувача чи вивантажувача пі.цДІQНів, дозувальнииа чи розмолЬІНи.ка губіни і. навпЗІНи . Не-

У соціал kтичних з обов'язаннях бригади,переможця є такий пункт: « І1з 1 че,рвня 1975

лuацює близько 200 Вони т.ру~дят ься піп << XXV з' Уз ду КПРС -

ба гато часу потрібно було печовим Валерію Бєлову та Ми-

колі Загору.лЬІКу,

печов их уже ш~сть надпланових тонн, а з поча'N\у ;року їх аж

стати майстрами вищого класу вос·ьми робітникам, .котрі засту­

Москв и :підняти

ня

за право

Ленінського

прапор

змаган­

ІПі)Щlи<:ати рапорт

,комсомолу

XXV

з 'їзду КПРС. У змагання внлю­ чилися в:сі комсомольсько-моло­

чоловік . девізом 25 удар­

ни х декад! » . З

перши х днів

зм.а гання

за ­

хопила ініщіати.ву бригад а печо ­ вих ,

яку

Вас иль

очолює

ГусЕJв .

,комсомолець

Хлапщ

взяли

дода'Dков і зобов ' язання , зокре­ м а зменшити простої теХ1!оло­ гі ч:ного устаТІкуuзання в ПОІРі В­

нянні з минулим процент'і·В.

А

,роком на

незаба,ром

у

н а дійш.по три пропоз и­

ції . Вцро вадженн я їх у

щоб освоїти

40.

темnерату.ри біліє металевий порошок_ його по.,лраву в це­ ху називають ~.наш настав­ ник >>. Тут .він вихова•в, дооюм!г

На перший погл.яд, незнач- ~нають на пе;редз'їзд.!;ВСЬІНУ тру­

т,реті-четверті ·nрофесії_ Отож ні цифри, а с·кіль:ни за ними не ваrаючщ:ь, ІНОЛИ' ло і!{~раїні коіtlтної nращі, енергії двох депро•звучав . !КЛИЧ nрацюваUІ ·Під

ся'DНіВ

робі.11НИІRів.

І

дову вахту .ста:ршимн печов.ими. Один . з них _ Василь Гусев,

тонни ті

Го.:.х.щш- .ростуть ло 'н...руnи_нці щохвили- продуктивн ГРУІ!1RОМСорr, ЯІНО·МУ за високо­ д ев.ізо.м « За себе і за. ....... -~ у црацю було надано ця>>, бриrа,да включила ~ до с~о- ни , щогодиqіи. ВоД)fочас ці циф-

го сп исну

ГЄtроя

PaдimcЬIRoro

ри й наАЗвн'чайно

· велИІR і,

Союзу Ан;др!я ДЯчщша 13 села на,дп.цанО'Вої ІІІрод.укції

бо з

можна

·

:п раво

n

сфотографуватися

pano.pa

п

е!J)емоги У

м

біля

осн.ві.

Красилівки, ІЯІКИЙ ? загинув у виrотощіти .:ТИСЯЧі . туrопла.вких Добрий дрИІRлад nодає това.ри­ 15 жо,рстоІНіЙ битві з фЗшііста·м~• . і neтal!l~ длЯ сучасних апа·ратіІВ, ша,м Ми.кола Заrо;рульно, кот­ риrй !Нещодавно став наставни­ за­ виконува'.1)'а за Jtwfо.:з:мінні;.иор- ве1ретаті.в , машин .

'водсЬІНе б~qро по раціоналізації і винах ідництву ві n умільців брНІгми

гання _ А СіКільки виграв ноле.нти,в вLn освоєння суміжНих профе.сій! Примі,ром, ·кожен печо-

мійонаниИ турис'ОСЬІкою

вироб­

ництво пом ітно п ідвищило про­

дукт ивн Lсть вит рати на

печей, окоротнло ремонт. Н айефек­ ти вніШа з цих nропозицій <<3М.і!На ·КОНСТ:РУІКІЦіЇ .карборуНДО­

ми виробіт-ку. І на заооді Ще ~ · СьоГодні у бригаді з горді<:- ІКОІМ, пам ' ятають таноrо вІЩщдіКУ•.ЩО(! тю називають імена молодих, іІіові

ІОн допомагає робітниБорису Альохіну до-

з виІНи членtв ~ад''' зуп~ни~ одна>к досв ідчени х, печових, СЯ)ГТИ вершин майстеtрності ся ·конвейєр, в~ла ~бра:к1)ва:н~ У'дарнИІRLв кому!Ні·стичної праці печовQ.Го. МіЦні теОjретичні

п:родукфя і з' Явилась':: ~а ді.а: ОлеRІС ія М.иропольцева, Миколи знання, набуті .в спеціальних г.р амах режиму печей.-' «д'Огін~ Заrору.лька, ВасиЛя Гу<єва. Іх учбових за,к.ла'дах, доов1щ право­ На>>.

по nраву

qимало Д.с)Qрих сЩв Ва ~аво-

можна

ві,ц;Нести до

піонерів, на.ймолодшоІ

в

нащій

ф.лангових заводу допома'Гають злагодженому ,

дружному

:но­

дrі моотІа nочути й п'ро :ноЖ:о- ~раїн1 пqрооrmювої ·Me'l'aJIY1)r1ї, леІНтиву перевинонувати мkяч­ бригаду яній належить майбут.нє. І в ні завдання, т.ру,дитися без nо­ вого зво ду .муфеля в нульов ій мольсwю"Молодітну цьоrо ж .цеху, де тім , що колектив заводу неод- рушен ь nравил техніки бе:mеки. зоні печі вtдновлення залі·зного зміни « А >> порошку >> . Ві дн ині зни.кли ви­ падки утворенн я <<Щ)ІЗ:ЛіВ » . ко ­ ли чеtре з деформацію п іддони з брИІR етом н_а1сузалися оди!Н на одного і заклинЮвали зв і д печі, .руйнували його . Це nри зво­

пило до ча-стих цросrоїв печей , зрйву змінних планів. Що ж до;по1магає окорачувати

о

час,

2

лечовим

перевиконува-

стор .

о

бригади,ро.м

Володим.ир

Улья-

но в . Однан , nри пі,дв еденні підсум,ків п ершого eтa:rry соціал іс -

но разово вихо:дИІВ

nереможцем

у .с сщіалІстичному змага'Н'Ні ееред сnорідн ених пі.д.п,риєм.ст:в

Тож невипадково

сєва вже 'виходить

біригада

Гу­

чотири ,рази п~ря.д •переможцем у ссщіа­

тичного змагання, прис·вячено·го Мін іс·т еJРСтва чорної м еталургії лістичному змаганні, ниборює ЗО -річчю Пеtремоrи , найбільше С РСР велика заслу.га nечо- першість за11юду. Црацює вона балі.в виявилося у .п ечових Ва- в и·х . Але , бе3'Перечно, це за- й за1раз ЗІГідно црафіlка. А тому силя ГуJСєва . Бригаді тоді цри-

слута й тих,

хто н авча.в

їх в

судили пе,рше ~Lсце :. вручили І ау,дИ'І'ОІріях . спеціальних учбогра.моту та пам ятнин вимnел і вих за.клад1в , і тих, хто в цьо-

місЬІККому кОІlVІ•сомолу.

А елек- му ж цеху щедро , по частинці о

НОВЕ ЖИТТЯ

о

в іриться ,

що цей

нолеІКТив до­

строково вин·онає зобов' язанн•я .

і п·і.двИЩе!Ні

В. БЕНДИК.

Субота, Х7 вересня

Новини науки і техніки УСТАНОВКА <<СУШИТЬ» НАФТУ Нову техноло гію очищення нафти ВіІд дОІМІішо:н пе,ре.д пода­ чею її в ІМаJОіС11РалЬІНі трубоора ­ в оди вnроващжено на іПІРОМислах

Наф'!'оюганс.ьІRа (Тюменська об­ ласт.ь ). Спе-Ці алісти без зупинки ви.ро6НІЩ'l1Ва ОСВОЇЛИ устаНОВІКУ для .руйнування емульсії, в Я'Кій рідне 111аливо за .рахуно.н гі,дра.в­ лічних ефект ів відокремлюєть­ ся в1л води і солей. Біл·ьше ро­ 'КУ тривав е:ІОСП~римент по під­ ~гоrовці нафти з застосуванНЯІМ црогресивного прис11рою. Новин­ на швИІдІІЮ дала відчутну віІдіда­ чу: тілЬІRи за •минулий рік У'П­ ра;вління << Юганськнафта» одер­ жало віІД здачі сиро.вини висо­ кої кондиції більш ЯІR 2,3 мі.ль­ йона карбованців нащnлшювого п;рибутку. Нову технооогічну схе,му буде впроваджооо ! н а

іНШИХ прамислах ЗаХІідного Си­ б ~ру . ПРОТИ КОРОЗП

ПОЛ'J,мерну мастиІНу ти.к», здатну подвоїти

<<Герм·е­ ст.рок

служби nнища легкового

мобіля або

пі~водної

авто­

частини

судна, почав виnускати Чеа>­ к еський за·вод гумо-техн іЧJНих виробів ( СтаВ:рОІПОЛЬСЬКИЙ к,рай) . Схожа на ['устотеюу ФЗірбу, масти,ка застигає рів­ ною , неnрu.никною для рідин і газів- плі:ВІІЮю, захищаючи .ме­ тал віІЦ короз ії, бетон і пе.ре·во в'ід ,розмокання, вона може за­ мінювати також ущільнювачІ , прокл а дІКи .

Пе ршу П<l!РТію ~ герметИRа >> ві,двантажено метробущівцям пля гі'JІіlЮ і:золяції тунелів . Неза­ баром .м·аСТИ;КУ одержать судно­ ремоиТІНі верфі, автобудівні і хім1.чні заводи країни.

(ТАРС).

1975

року.

о


У Ростовській області створеІЮ фірму «Братская». До її складу

РАДЯНСЬКЕ БJ?ДJВНИЦТВО

увійшли шість радгоспів

Рівнятись на комуністів Достроково виконавши свої со­

ціалістичні ранні

зобов'язання на зби­

врожаю завершального

ро­

ку п'ятирічки, комуніст депутат Руднянеької сільської Ради Ва­ силь Пантелійович Пономаренко виїхав на цілину, щоб допомогти там

успішно

провести

жнива.

Механізатор . широкого профілю Василь Пантелійович зарекомен­ дував rебе відмінним знавцем техніки . На тракторі, комбайні він показує зразки високопродук­ тивної і високоякісної праці. Такі ж якості притаманні по­ ~tічнику бригадира траІtторної

лення

в життя

J;реслень

XXIV

і

установ громадського

харчування,

вносив

конкретні

пропозиції, спрямовані на швид­

мирівна Полуцька.

Ії посада

-

історичних на­

ветлікар по птиці.

Вудь-яке

по­

КПРС, за рушення ветправил, навіть дріб­ не на перший

гідну зуст.річ XXV з'їзду парrії. Відомо, що для депутата-кому­

дить повз її увагу. Висока вимог­

ніста його діяльність як народно­

ливість

го об!'анця є основною партійною роботою . Як на виробництві, так і у Раді він покликаний з душею етавитись до дорученої спра·ВИ, бути неприми.рен.ним до недоліків, проявляти ініціативу і наполег­ ливість, особистим · прикладом вести за собою інших.

го народного обранця. Комуністи-депутати.

Рудня сьогодlІіі

нях

-

в риштуван­

новобудов.

Невпізнанним

-

погляд, не прохо­

характерна

риса цьо­

в, взі.рцем

лінного ВИІt6В~іх ваказ.m. Хо­

роший Jф~ШJf ': j·~ цьомУ показує головний агроном

Вміє він уважно вислухати люди­

ну, вчасно відгукнутись на її за­ прохання,

допомогти

пора­

стало село за останні роки. Від­ дою, ділом. чутний вклад в

цю справу вніс

Закон про Статус депутата все

виконроб, депутат сільської Ради відчутніше впливає на ріст актив­ член КПРС Іва;н Іванович: Кли­ ності народних обранців. Це пере­ прикладі ді­ менко. Творчо, з вогником вико­ конливо видно на РУІVНЯНської нує він свої службові і депутат­ яльності депутатів с ькі обов' язки, завжди і в усьо­ сі.ТІьської Ради. К. ДАВИДОВ . ~ІУ проявляє ініціативу, робить

ВІД З'ІЗДУ ДО З'ІЗДУ з'їзд КПРС постано­

XXIV

вив: <<Закінчити Слов'янської,

будівництво ТрипіЛьської

Ладижинської, Курахіоської ДРЕС і Криворізької ДРЕС-

2... ». (З Директив КПРС) .

XXIV

з ' їзду

ПР АЦШНИНИ

цЬІКих

ферм

впевнено

тварин ни-

нашого

райо~~

заІВершують

остан.нш

.рLк .де-в'ято1 n'я'l'ирічки. Вони ·самовіддано ТІрудились і досяг­ ли

хороших

будівельники

результатів,

виро­

бивши і nродавши ~ержа.БІі на­ багато бLльше твариннищьІІюї ІЦродУJКції, ніж за .від!ІІовідний

ко.мп­

«Ростсіль­

бетонова­

На фото: вид на частину комп­

ІІІ J;J НО РЕМО H'f НИ КІВ Висо,кі взяті

н~мпи

в

роботі ,

колективом

мо.нтного

за,воду

шиноtре­

на почат,ку

дев'ятої п'яткріч;ки, забезnе­ чують відрадні ус.піхи. Го­ туючи

трудові

да;рУJІІКи

на

честь XXV з'і:зду l\JПPC, він достроково ВИІКОНав п'·я~~річ­

ку .

Випущено

мільйона

41,6 а

продукцн

її

на

мастики

ногосподарські машини, Дні­ пропетровський і Таганрозь­ кий комбайнові, <<Р язсель­

ні ще

маш >> та країни.

дукцію

в

дострокове

п'.ятирічни

колектив

41 ,4

винонання

ці по випуску шин атмосфер­ ного тиску. яна · бореться за присвоєння їй звання діль­ ниці . імені XXV з'їзду НПРС . 3 початку п''ятирічни вонн виготовили для потреб народного господарства краї­ сільського

подарства. два мільйони тисяч ного

нових тисну.

ком.

наставника

ють

відправле­

норми

значно

1\Ї

328 в

Ра~да гол.і:в грУJП .народного конт­

ролю тре.сту сБрова.рИІсільбу.д» провела сеМІінаор-;нар.аJ!іу !1рома.д­ ських довОірд.і!в. Толов.а .Ра·ди М. НедЄJІьюо рОЗІПО!В'Ї•в присУ'fІНіМ

березня

за­

холодної

слухаVІи так·ож те,

як гр упи

інф~р.мацію

н•а.родного

п,ро

кон~рОUІЮ

ПОІВИІН<Н і пов' язува:г.и овою діяль­ ність з редко.тJегіями с:гі~ни.х га-

пі,кл.ув ання за створення належ­

них культурно-побутових .

УІМОВ

nрацівникам ферм. Там, де ц1й справі приділено якнайсерйозні­

тов.н·о.сті до ,роботи мовий період.

в

В.

про­

М..

Просін

та

Перед л'рисут.ні.:-.ш в.иІС:гупи: в оок­

спіль­

осінньо-зи­

на,род1ного

Віс·Іювс.І,югй,

ретар

Gооїми д)'Імка.мм· поділ.ми.сь ак-

ти,віІсти

року,

виготовити

О. Різа,неаіК·О.

КОНТРОЛЕРИ зОJ<ірема, nІр:овести

винонати

завершального

Г. АНДРІЄНКО.

РІ\ДЯТЬСЯ

довано.

ви­

нинішнього

достроково

додатково

н•і .реойu:Іи нар·мн•их дРзорціІВ з ак­ ти•віста •'<~И цреек по П€іревірці го­

XXIV

по

кількості

дукції на 3 мільйони 220,4 тисячі карбованЦів, а реалі­ зувати її на 3 мільйони 208 тисяч карбованців понад п'я­ тирічний план .

КПРС, пора ,див, як планувати .ро­ боту груп. Уча.ониІК'И сем,інару-на,ра.д.и за­

гр·УJП ІІІа.ро,дІНОЮ кон­

в

зокрема до кінця п'ятирічки

з'їзду

про завдання

но­

тонн вона виконала rце

иінці

ся

зет під•РО!ад·ілів і штабамн «Ко.мсо­ молІ>Сьdюrо прожектора». Реооме.н­

трюлю в св·ітлі pilllleнь

завдання

продукції

план

перевинону­

випусну

року

1976

календарі

Щоб гідно відзначити на­

воду внесли робітники діль­ по

квартал

про­

десятої.

ступний XXV з'1зд КПРС, шиноремонтншш З'Обов' язали­

норми.

ниці

рахунон

року.

Га­

в загальні досягнення

в

свою

випускає

трудовому

пуску

Чималу частну своєї пра-

ні в основному на Кірово­ градський завод <<Червона

виконала

і

п'ятирічне

на

комсомолки

серпні

іме­

Вона

лективу дільниці по випусну гумотехнічних виробів. Свое

лина Ви.хренко та Валенти­ на Півторак. Стикування шин вони роблять швидко і

156

Вони

на

процентів. Не від­ в роботІ від свого

стають

якісно,

атмосфер­

виконує

у

що виборює дільниці

з'їзду НПРС.

XXV

Третій

наполегливість

120-130

гос­

шин

підприємства

комсомольсько-мо­

він

<<ізол». звання

п 'ятирічку

лодіжної бригади, яку очо­ лює кавалер ордена Трудо­ вого Червоного Прапора ко­ муніст Микола Надольський. Працюючи вулканізаторни­

робітники дільни­

зокрема

високе

в роботі на дільниці виявляє

на

мільйона карбованців . Багато сил і енергії вкла­ ли

інші

Особливу

карбованців.

реалізовано

Зірка». якнй випускає зер­ нові сівалки та інші сільсь­

племптахозав9·

дУ Микола Потапович Вілецький.

пити,

потужного

лексу.

ни .

тісного зв',йSхУ а '~цами;. сім­

і корми

Мартинів­

них с,иуг, з обох боків яких встановлено годівниці. Три смуги мають легкі навіси. Збудовано си­ лосні траншеї, · зерносклад, комбі­ кормовий завод. Зараз на відгоді­ вельних майда·нчиках комплексу ВЖе УТРІІА!УЮТЬ /2 ТІІСЯЧ тварин.

виховати у

за вті­

з'їзду

гектарів

за роботу Ради в цілому. Це по­ чуття відповідальності парrійна

приємств

у

буду» спорудили шість

вому стані. Ва~ливо підкреслити, що депу­ тат-кому.ніст відповідальний

ше усунення цих недоробок. Непримиренною до недоліків є ють виявлене їм високе до вір' я, йдуть в авангарді всенародного депутат комУІніст fалина 'Володи­ соціалістичноГо змагання

сько.му районі

чого округу і села були в зразко­

прагне

.молодняк

спорудженого

лексу для відгодівлі великої ро­ гатої худоби, розрахованого на 20 тисяч тварин. На площі 160

За благоустрій рідного села вбо­ ліває і депутат-кому,ніст В. І. Радченко. Будучи членом постій­ ної комісії по шляховому будів­ ництву .і благоустрою, він добива­ ється, щоб терито.рії його вибор­

кожного депутата. Не раз звер­ виконкому сільської ііригади, ветерану Великої Віт­ тався до Михайлович Чумак. 'ІИзняної війни, активному раціо­ Рад~ Борис налізатору Федору Володимирови­ Як чле.н постійної комісії по тор­ чу Пономаренку, механізатору гівлі і громадському харчува11ню, Борису Михайловичу Чумаку та він сигналізунав про недоліки в іншим комуністам депутатам роботі окремих торговельних під­ Руднянеької сільської Ради. Серед 36 депутатів цієї сіль­ ської Ради 18 вихованців партії Леніна. Вони з честю вицравду­

ставляти.муть

для

все для того, щоб рідне село ста­ ло красивим і благоустроєним.

організація

Марти:

нівського, Ме.микарак.орсьtrого 1 Цимлянського районів. Вони по­

конrгр о л ю

парткому

тр€с:ту

ЯКИЙ рО:ЗПОІВ'ЬВ ПрО

М.

ШЛЯХИ

Крук,

Пі;цВИ­

Щ€Н•НЯ аКТИІВ'ИОСТі Н8р•ОДНИХ ДОЗОр­

ці•В у боротьб.і за .в.и.конан:н.я за.в­

д ан•ь дев 'я тоІ п · я·п~;р ічк.и .

Гол:ови груп на,родного кон-гро·

лю підрозд і.mі1в тресту одержа.тJ·И бланки «бVІиска·в.ок», <юиг.налЇІВ». інше унаоч·не.ння, озІІІаіюмились з сте;н,дом , що

його оФор·м-ила ра,да .

Д. КАЦЕНЕЛЬСОН.

магазини бе~ продавця, а міт-~ сятни робітниІКі.в і були задооо­

кУ в польовІ .табори тично .вивщзились

система-

. для

ТО!Jа'Ри

ленІ. У СемиполнівсЬІКІй

фабриці зонсім неІМає

птахо­

їдальні.

продажу . .Не заІРостаЄ стежка Пол:пшується медичне обслу­ на фе,р~и і для нультармtйців. говування тваринників райо.ну. ки вагомі . Ди:Р,єІК~ІЯ І РСЧЦ!ГОСПУ, Р<х,)ітЩІЧий Вже у багатьох господСІІРСтвах Взяти, нап,рикла.д, той же коютет црофса:ІL.шщ ·>JЦ)· .. ува- діють профілакт~рії, устаткоpa.w ocn <<Плосні.всьюІіЙ>>. Тва­ ЛИСJ;> про . забеаtе''ЧЩІ#~:·:: ин- . вані необхідІНою аnаратурою, шу увагу,

і виробничі П<Jказни­

ринни.кам тут ство,рені. xopOillli у:мо.ви для роботи · й :культурно­ Попе,реду .в соціалістичному го в ідпочинку. У просторій і за­ ленінсь,кій кімнаті на з·маганні йде колектив 11варин-· тишній наочна агіникі.в ор.цена Жовтневої Рево- фермі є зміс1'овна

період минулого ,року.

іШ1ЩІ дammoJ\1. J',P~- ,,~ ми лля власних ·корІ!!, .

Сфера

и.

культурно-побутових

Jюслу·г для тва.ринників у rосло-

да'!)ствах ,району

весь час

роз-

праціввики ФЄJРМ мають мажливість без відриву

від виробни-

цт,ва прийІМати різні л~валь.ні

процеду,ри .

працюють

ТаJКі

у

профілаІКто,рІї

•рщдгослах

імені

Щорса, «Аванга~рд>>, .на Київ­ ській птахофабриці пункт медичного обслу,говуванJНЯ з об­ ладнаною нLм.натою гіrієни жін­

ни.

ЛЮЦії раідjГОСdІу <<іlлОСІКіВІСМШЙ>~, який своє n'ятирічне за•вдання винонаІВ за чотири рони. І нині ВІLН .має найвищі показники серед господарств ра:йону: за вісім місяців виробництво мо­ лооа на сто r.е<нтарів сІльсько­ господарських угІДь довів по 1402 .центне,ріІв, а середІНій ца-, дій вLд .корови до 3681 иіло­ г,рама. Значно n~ревиконано

:

~д~'ятИІМіс,ячнї '· nлани

.

цродажу

державІ :молока і м'яса. Д~ярка

ЦЬОГО

ГОСПQДЗ;рс'І'Ва

·ІЮМУЮ.СТ.Ка

та.UІі я,

яка

регулярно

поновлю­

ється. До послуг дояроо і с~ота­ ,рів телевізор, ,радіола, с·віжі газети. жу,рнали. Частими гостя­ ми тва.ринниНі·В бунаЮ'І'ь а.гіта­ то:ри,

лектори,

n,риїж.джають

З:гітІКуль11бtригади з •концертами . Щомі·сяця відвідує ферму ав­ ток:РаJМющя ;райс•поживсnі;mш з товарами,

ний попит. сп,іл<Ки

що

мають

під.виrце­

А робітном

двічі на мі•сяць

вУЄ nоїздки цраціВ.ни;кі.в

проф­ влашто­

ферми

у Київ на театральні вистави і

Вінницька область. Ладижинсь- а ку ДРЕС буду~ала вся краІ~ · Представн.ики бІЛьш як. 20 нащон~льностеи працювали на берег~х

Ганна Антонівна Строкач з лоДобре органі:зовано культур­ чатну року одержала по 5568 кілоtrра.мів молона від ·корови. но~ооутове обслуговування По-уда~рному т.рудять.оя в за­ твариннИків у .ращ.госnі << Літ.ків­ нершальному ,році n'ятирічки сЬІkий>>. Це велике господа.р·

була :поруджена в рекордно ко-

Що,рса, імені Нірова , <<Русанів­

роткии строк

·сь;КИЙ>>

ПІВденного Бугу.

-

·НОНІЦе;рт 11.

Електростанщя тва;риннини

за три з п.олови-

та

радгоспlв

інших

імені

гос.пода,рств.

ство, ':і. ньому налічується чоти­ моЛочні ферми та три фер­

. ри

ми

по вн:рощуванню

молодняна.

ною роки . В минулом~ рощ стан,Досягнення нолекти.ві.в тва­ І на кожній обладнано ,кімнату цш набрала проект~оІ потужнос- ринників очеви.дні, воои свід­ відІПочиНІку, є душові установ­ ТІ. З початку нинt.шньог? року чать лро велиний ентузіаЗІМ лю­ ни, а на третьому відділку в?на. вироб~ла 8 мІЛьярдІВ 125,4 дей, які вТ.ілюють у жцття на­ Ла3НІЯ. На МОJЮ'ПІі:Й фе:рмі дру­ мІЛьиона

КІловат-годин

еле~тро-

кресле.ння

XXIV

з'j;зду

·КПРС.

енергії. ВоДночас ці усnіхи .rоворять про На фото: загальний вигляд значну організаторсшу роботу Ладижинської ДРЕС. nартійНих і nрофсnілкових ор(Фnтохроніка РАТАУ). ганізацій, про їх повсякденне Субота,

27 вересня 1975 рову.

ГОГО

відділка в селі

Парні

є

кі!мJНата гігtєни ЖіІНJки. Не забу­ вають

про тваринників

праців­

ники ЛітІІйв.ського радгосnроб­ .ноОJПу. На кожній фермі діють

Q

ширюєть:С•Я.

Харанте;РfШм

є

збільшення ніJ.льюJсті точок гро­

мадсЬІного харч:уІВання на фер­ мах. де обіди :відпу.с.каються за дешеІвими цінами. На:лри!Клад, на молочній ферм'і першого і другого

від,Діл;ків

<<Требухі,вський>>

Р<lІдГОСПУ

уже

кілька

рокіs діє їд!'ІJЧ>НЯ,. рфди В." ній

коштуют.ь

всього

20

коrrшок .

Та,ка ж ціна на обіди і в їдаль­

ні

Ниї.всwюї

птахофабрики, в

якій rцодня харчуються

240-

чо~він. Ст.рави тут смачні і висооо!Калоірійні. При їдальні ство,рено .нондитеtрсь;кий цех. Є також павільйон <<Галичанка>>, де :робітнИІКи фабрики снідають, а ввечері можуть nридбати собі напі.вфабрнкати, йдучи з робо­ ти д,одоІМу . У радгосnі «Боб­ : рицький>> обіди на ферми до­ станляютьіС'Я з їда.л~:~ні.

260

На

жаль,

:J1ромадсьного

про

органі:за,фю

харчування

для

тваринників дбюоть ще не с.крізь, хоч .потреба .в цьому дав­ но наз.ріла. А .в ра~дгосnі імені Мічуріна з невLдомих ІІІРИ'ЧИН зак,рили їдальню на фе,рмі, nо­ слугами якої користj'Івалися де-

НОВЕ ЖИТТЯ

На

нових

комJПлексах

Q

тваринниІU>:них

;радгоспу-комбінату

«НалитянсьІКИЙ>> <<ЖердіВСЬІКИЙ >>

і 1радгос.пу діють СаІНПро­

ПУС·КНИКИ.

Однією з важливих у:мов ус­

пішної роботи тва,ринникLв є за­

безпечення їх житлом з надан­ ня.м НеОбХіДНИХ J\О<МуІНаЛЬІНИХ послу,г.

Про це теж

дбають нерЬвники

постійно.

госпо,дарств

і профапі,л;нові органі:зації. П,ра­ цівнинам ферм: надаються НІВаІР­ тири, місця в ·гуртожитках.

Жилплощі вистачає

для

всіх

бажаючих . Життя ставить пе.ред праців­

никами

т.варинництва

щораз

складніші завдання, на вико­ наннІЛ ЯІКИх необхідно затрачати всі сили. ПрофелілІкові органі­ зації радгоспів і птахофаб•ри.к, о,рган:і<зовуючи й .керуючи со­ ціалі.стичним змаганням т.ва­ риннwків, пра11нуть якомога краще задовольняти їх культур­

н.о,побутові потреби, сТІВорювати у ЛЮД~Й ХОфОШИЙ НаС'Dрій, запалювати

ініціативу.

М. ГОРОБІИ, rолова райкому профспlтаt:

робітникІв. сІпьськоrо

подарства І заrотtвепь.

3

C'rOp,

rос­

Q


РОЗМОВА З 'r:ІИТА 'r:ІЕ:.И НА MZ.Ж.IIAPO,z.r;.II'Z

11

11

Союз

Радянсьашй

11 11

пив

ІІ

з

мирною

новою

НОВА МИРНА ІНІUІАТИВА СРСР

.ВJ:tС!У­ tНЩІа­

СРСР на тивою. Делегація Асамблеї сесії ГенЄjральної в відбувається яка ООН, запропонувала Нью- йорку,

11

11

11

11 11 11 11 11

включити

ІІ І\

ІІ

11 ІІ

при

Нещодавно

11

знищення

11 ний лікар А. В. Хренов. Bin від-

вість л-анну

ніж

пі•дІрахунками

не·

на

шляху

.на

11

11 11 тові у важку хвилину приити 11 11 11 на допомогу іншому. звер 11 ... шh ІІ . • 11 Учасники когиуеренцн 11 Jl нули особливу увагу на ntдго- 11 ІІтовку до Всесоюзного огляду 11 первинних 11 11 роботи сільських

·гонку

ПО

ЯІКі да­ тільки сnинити

озброєнь,

ЯК

<<ХО­

ВИДНО

ас11ронамічна

справді

заборонити

-

і сис­

пона,д

200

та іНші включаючи Місяць небесні тіла (1967 р.), дого­

npo

вір

З

Н~О3ІІОВСЮДЖе.НІНЯ

я.деІрНQЇ зброї (1968 р.), ДО­ розмі­ забоІрону говір .npo щення на дні морів і океанів

:vrілья.рдіrв до·

Тепе;р людство опинилося ш~ред беЗІІІосередньою загро­

завдання

Ра<дянсьашм

лученими

rон.ки

'ІНО\ренесення

Со!Озом і

великий обмежеШІя

процесу

і поглибленню

кові

розрядки, зміцненню ми.ру і

'VІііжнародної безпеки. А . .КРАСИКОВ, оглядач ТАРС.

nі<дnИіСані

стали

6

гонки о;Щроєнь, а тим самим С'ІІрияло б дальшому розвит­

історичного

ж

в' язаІНня того

зою

внесло зброї , ІJКЛад у сп:раву

ядерної та в , його надрах зQрої •1971 р.) та ін. вкладом v роз· Великим

су-,ма

щрав

закордонн{іх

С~СР ГеІНе.ральному свк.рета­ nрИ!ЙНяття Гене­ .реві ООН, ,ральною Асамблеєю рішення за схваленн•ям ідеї УІКЛаден­ у.годи, що ня міжнародноУ ставить nоза законом роороб­ :ку і виробництво но.вих ви· масового знищен­ дів зброї тако·ї систем нових і ня

виаюри;стан· досJІідженню 1 црост~ру, космічного ню

ла,рів .

тем зброї МаСОІЮГО ЗНИіЩеН· !Ради­ \Розпочати ня, але й кальне скорочеіН'НІЯ озброєнь

Як вказується у листі Мі· нісТ;ра

зброї в атмосфеrрі, в косміч­ ·nід водою ному цросторі і (1963 р.), догов~р про nрин­ держав по щши діяльності

статисТИ!!{И ООН , щороку на виробництво озброєнь і ут­ ри:vrання армій ви:r.рачається

здІнснення

створення нових виді,в

ВСЬОІМУ СВіТу,

НИ».

аІКтLв, .як доrовLр npo забо,'РО­ мерної ішnробувань ну

в 36 разів біль­ вій війні, і ше, ніж щt участь у першій В цілому ж світовій війні.

заходів ,

конкретних ли з·:\Юrу не

ці<лі в ·РОІКИ

<<холодної вій·

в резульrrаті

робл~і таких між,народних

амери;кансмю­

він о.пинився

краю якої

на

у роо­

·роль

наіЙа!КТи:В·нlшу

за

три .рази ,в.ійни>> в лодної ніж за всю більше ~оштів, свою участь у дру;гій с:віто·

ЦН НПРС З!Нову секретар під~реслив рішим ість нашої

країни добит,ися

воєнн•і

ропні міжнародно-.JІІравові до· кументи, покликані відвести овіт ще далі від тієї прLр.ви.

застосування.rм

найновіших засобіІв масово-го вl,діJг,рала Вона знищення.

Д. Клейтона з І'о вченого Юта, штату університету Опалучені Штати вит,рат.или

Пі~зніше, .в середині липня,

Jf

що,

сказати,

.досить

1985 року. Готуються й іН· багатОСТО· Ші дВОСТОіРОННі і

УСУ'НеННЯ не6еmіе1{И

нонфЛ1ікту із

'ІЯ сучасного світу.

nоставити не3'до­

перешкоду

~ОВНОоГО

наст.УІІІальних стратегічних озбjроєнь на періо<д до 'КіНІЦЯ

потім і

;зменшення, а

для

обмеженню

по

уrоди

вої

з~силь

ШІКоду:вала

ніtюли не

ристані на потреби економіч­ ного розвитку і в ім'я поліп­ шення умоІВ життя людей,­ докорінно змінили б облич­

nривітанням ЗІве.ртаючись з міжнародного до учасників' симnо·зіум.у <<Роль учених та їх 01рганізацій в боротьбі за Генеральний ,роззброєння»,

11 Микитович Каленчепко, Мик.о- 11 11 ла Михайлович Овдієнко; робtт- 11 11 ниці Галина Михайлівна Шу·ІІ 11 ляк, Ольга Антонівна Лосева; 11 11 медичні працівники . а риса 11 11/ванів· на Влащук, Ан~рtи Єгq- 1 1 11 рович Голова;н.ь, Марtя Михаи- 11 11 лівна Даневич, які нагорад-ІІ Це люди, яю .го-

йде про такі величезн1 с.у.ми,

у:кладе.ння но·

персnектив

ня

·ру­

ку n01'енщіальних убивць, .по­ ки ще не ·пізно. Наша краУна

бо мова

·які -11юли б вони були вико­

ПОЯ.ВИ ТаJКОЇ зброЇ>> .

Микола~~

зпачками «Почесний . до-

диктують

людс1'ва

обхі,дність

11 ІІІ ступеюв. Багато разtв без- 11 11 корисливо віддавали свою кров 11 ІІ радгоспні трактористи Петро 11

:зброї,

не СІІШНИТИ

'!1риває обговорен­

оз6роєнь.

створеНі,

.бути

якщо .т!JІ.ьки

наСТУ'іІІаЛЬІІШХ

С'DратегіЧІНИХ

сько.во'і техн~ки. І таІКі засо­

би мqжуть

цро

вій:ни, відвернення яде,рної договір ІІІ.ро обмеження сис· оборони тем протираJКетної і тимчасова уІГода ПІРО деякі обмеження заходи в rалузі

днем• вІ.й­

уже «•вчорашнім

угода

,ронні доку;менти:

.здається ЇМ

атома

ене~1я

ЩО вона С'МОРІОЄ

вже тепер ,

ються

Розум ' і со­

навіть ядерна.

:: них донорів СРСР, чимало на-І~ 11 городжениl! медалями ~ -11- і 1

нар СРСР».

ГооералЬІНим

страшнішої

ще

В тому,

кі наслідки вИІКидан.ня НОtШ­ цілі відчува­ тів на воєнні

що .вини.кає сер­ Брежнєв, с11ворення йоЗ!На небеЗІІІеиа

11 значив, зокрема, що .ряди до- 11 11 норів у селі ростуть tз року в 11 11 рік. На дільниці є n'ять пачес- іІ

них і. сnеціалістів винайден­ ·засобів досі ня небаІчених ру:ЙJНіІВна знищеННІя лщдей -

зат,розу для дедалі більшу лю,д•ства. У той же час тяж­

се.К{рета,рем ЦН КПРС в йо· то промо·ві 13 червня ниніш­ ньСJІго ,року. «Рівень сучасної такий. наУІКИ і техні:ки товариш Л. І. говс)!ри,в то.ді

:1

тонІКи хара;ктер 31'убний насСІJМLІІе­ полягає озброєнь ред

та­

була

іДея

сфQрмульоваІНа

11 виборна конференцtя dtльнич11 ного комітету товариства Чер11 воного Хреста. Із звітною доповіддю на ній виступив голов-

1111 жені

систем

нових

ця

Вnерше

Треб!!хів-

Дідусь,

і

літаристи вимагають .від уче­

народів.

•КОЇ зброї».

:: ській лікарні відбуіfась ~вtтно-

Іі Федорович

денно­

Мі­

галузі.

·нові

о·зброєнь у

інте,ре.сах держаІВ і

і збройних сил ~ винятку У•Сіх без

го сесії як важлИІве і термі­ <<Про заборо­ нове питання ,роЗіробки і варобництва ну масового нових виді•В зброї

ЗВІТУЮТЬ .МЕДИКИ

11

ІПорядку

до

TE1fll.

Cno"

Штата·ми дrВОСТО·

І\ організацій товариства Черво·~~

11 ного Хреста, який проходитиме 11 11 під девізом «Всі сили громад· 11 11 ськості - на поліпшення здо- 11

11 ров'я

17.30 18.00 18.10

трудівників села:'. Медич-11

11 ні працівники села вирtшил и ак- іІ 11 тивно включитись в огляд t ра- 11 11 зом з комсомольською, проф- 11 11 спілкавою організаціями доби- 11

18.30 Телефільм .Червоні зерна КулунДИ».

ПОНЕДІЛОК,

11 тись дальшого поліnшення умов :: 11 праці, зниження . тр?влtатиз- 1 1 11 му на виробницт в І,

9.00 9.10 9.30 10.30 14.00

рtзни;с. за- 11

1 11

санітарної культури.

11

найближчі

ренції,

11

14.20 14.45 15.15

завдання~~

~ своєму "ви- 11

19.00 19.30

ВЕРЕСНЯ

•Мамина

20.30 20.45 21.00 21.30 22.45

•Ресnубліка

Паителєєв. Л. ШКІД•.

15.45 Художній : фІльм «ДО.ІІя nоета•. 17.30 К . т. Концертний зап телестудії

11 Хреста О. І. Юрченко. А .КОВБАСА 11 ' • 11 лікар-стоматолог. 11

11 11 11 11

•Орля•. " Новини. XXV з'їзду КПРС. Назустріч, Іркутської трудящІ Змагаються області. · К. т. Концерт КJІасичної музики.

11 11

~

ступі

І\ ного

комtтету

голова

раион-

Ч ереоного ~~

товариства

18.00 18.15 19.10 19.40

g

ПРОГРАМА

11 дився третій тур заочних рес~ ~~ публіканських змагань з легкоt.

11 11

шого

І\ старт, ~ули і представники на- ~~ мtста.

У бігу на

400

метрів

пере-

11 11

женкова. Вона

:1 стадіону

за

61

пробігла

круг

11

секуніJу. Радість \І

11 перемоги з повним прмом роз- 11

ІІІІ діляє її тренер Б. Озерчук. Учениця

11

міської

1 111 середньої 11

І\ школи М 1 Ніна Юрченко сто-11

ПРИРОДА І ЛЮДИ

11 дунова. 11

А. САФІН,

11 11

Для

учнів

пере­

Програма

і

Для

10.40

ОБЛАСТЬ

НА

профтехучи-

курсів

2

• Електромагнітні

ФІзика.

(М.). учнів

•Комахи.

ІО.СО Основні

питання

класів.

7

Зоо­

розвитку•.

Типи

радянського

тру­

дового законодавства. «Технічний nрогрес і пІдвищення кваліфІка­ цП робітників•. (М.).

По

афіша. к. т. Для дітей. •Казки Майстра­ фломастера•. (ЛенІнград).

18.25 18.30

Наша

19.00

Екран

20.05

Реклама. Оголошення.

студента-заочника.

І

курс.

сСкалярний математика. Вища проЕвклІдІв добуток векторІв.

стІр• ·

20.15 К. т. Вечірня . казка. Мультфільм

•Мешканець годинника•. (М.). яІтератури І мистецтва ЕстонськоУ РСР на Украіні. К. т. ІнформаКонцерт. В перервІ -

20.30 ДиІ

-

гідну зуст-

цІАвиА виnуск сДевь за днем•.

рІч. сПартІАве життя•. (ЛьвІв).

Ціду підземну ріку виявили майбут· rід•рогеологи в районі

._......,.._ ................ '

l

Броварському комб!нату

громадського харчування

..

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ

бухгалтери,

експедитори,

кухарі .всіх розрядів,

учні кухарів, адміністратор

<<Пролtсою>'

f

Д<JІбовИІЙ

Амурській ма;істралі. РозБіїда-

жителів спорущжуваносо

тут

на

в

2,5

f

! .1t І

в тай­

пе,ре.ви­

раза

Кв&ртали цього

HQU>..1'dY.

міста

КОМПЛЕКСНОГО ВІДДІЛУ ІНСТИТУТУ

~

;

будІвеяьники-конструнтори,

..

6.

~.,.~...,...._,.._,......,..."..,'

ремонТІНо-бу-

ВроварсЬІКа

рООІІІИ!ЛІОВа!ННІЯ лісу на дошку~ і

необрізну

Цроварська

гоопрозрахун­

ремонтно-<іудLвельна •кова д!JІьниця .приймає замовлен­

сантехніки, ноwториснии,

ня

rенnnануваnьники,

на

виконання

малярних

,робіт f!ід громадян, які дро· живають

вул. Жданова,

ПІРИВатному

в

торі. Звертатись

6,

м. Бровари,

m, 2.

Тел.

на

вул.

сек­

адресу:

Челюс:кі­

19-5-83.

~е;.;;;~~-;.-:с~:::-;:.:о-:~_' 1;:47,~~~-:.;:-:::::ь~----.~;В-:51- ;;;ь:-~~о-рг:-Б-р::.-Р::::-::к::-·-"""~--:::;:;;~;"'---~---;~~~; • 1 1 1 1 ·

~

--------------------·

І(оммунистической nартии У~раинЬІ.. городекого и районного

Советов деnутатов трудящихся Киевской обпасти.

~

~

1

______

255020. м. БРОВАРИ

ВІДПОВ д~пьвоrо секриари, • дд 1ІУ с JІІоСМОГО rосnодарстаа, кор

дента к1сцевого

радІомовпении ,.... 19-3-18,

аІддІпІа

ес

п

08

промисJІОІІОСТІ,

г~з;а_ ~ЬІ:'~и~ ~а;;~и;~: ~:к~- --- . ~~-=-::::::;~::,..о", _;:::...:::и:-~::;::::~:~9;::...,~~-

і'tЩіКс-;3~%4. Б)):в:;~;- д~;;lрн; к;івс::оrо-облуправлінни в справах видавництв, поліграфіі І ккижковоі

\ \

розnилювання І

за

Оплату

~рус \

в необмеже-

контора РБД лісу приймає по вул. Чел:юсміна, 2.

еnектрини,

Оплата по 1-:й ~aтeropli. Звертатися на адресу: м. Бровари, Телефон N2 19-4-30.

ФЕДЯR.

дівельна дільниця ІІІроводить ~

нІй :кlльності.

копіюваnьники.

:J тренер з леrкоі атлетИЮІ. ll .~У~.· ~и:~с~~а;, 1.-:в~ ....... l

Редавтор

для населення

запрошуються на роботу~ інженери-nроектуваяьники,

адресу: І

(ТАРС).

ЗіВ.

оqрІзну,

«ГІПРОПРОМТЕПЛИЦЯ•

КОJЮДЯ-

аІР'fе'ЗіаНІСЬКИХ

МОНТаЖ

ще. на

• В ЗВ ЯЗКУ З ОРГАНІЗАЦІ€Ю В м. БРОВАРАХ

закінчують

ні спеціалrісти вже

~1·~...,:1'..1'~1":

Т

іиженер-будівельнИR, Звертатись

зі У,ргалу

щить сере~дню санітарну

вантажники,

офіціанти.

досить,

забеЗІІІечувати місто з насе­ тиоеяч чоловіп. ленняІМ .десять

І

працівники,

води

, щоб

l

лоточн:ики,

запасІв

«ІПа!ЙОК»

1

в ресторан •

буфетники,

:;:

t l

. ~

:КОЖі!ОІГО З. калщі ар.хіт.е:кторів, а дос.від.че·

ньої с.танції У,ргал на Байкало-

них

МАГІСТР АЛІ

Іі зайняла третє місце з результа- ~~

::ються під керівництвом В. Гре- іІ

БУДІВНИКІВ

ВОДА ДЛЯ

11 метрівку пробігла за 12,3 ее- іІ 11 кунди і зайняла друге І>tісце. 11 ' 11 11 Юна спортсменка на найкорот- 11 і 11 tиій дистанції установила но• ~~ 11 вий рекард міста і виконала 11 11 норматив І спортивного розря- 11 . 111 Іі ду. 11 у стрибках у довжину робtт- 11 11 ни ця заводу електротехнічних 11 11 виробів Валентина Буланцева 11 11 том 4 метри 82 сантиметри . 11 трену- 11 спортсменки 11 Обидві

новини.

··································-· •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Іі могла броварчинка Любов Єр-~~ 11

Вечірні

КОJІНВаНИЯ>.

VT

змІнного струму•. 16.55 Наша афІша. 17.00 ХХУ з'іsду КПРС

Фонтани Петродворця. Фотоетюд С. ЦристуJІна.

11

атлетики серед юнаків. У числt 11 на. 11 вийшли спортсменів, tцо

К. т. • СnортианнА щоденник•. новини. закінченнІ -

кіноекрана•.

логія. (М.).

11.25 Наша афіша. 11 .30 Новини. Фізика для 11.40 сШкІльниІ екран•. учнів 10 .класу. •Оnори в к0.11ах

~ 11 11 21-22 вересня на киtвсько- 11 11 му стадіоні «динамо» прово-11

11 11 11

22.30

К. т. •Наша кий Союз•.

(М.).

•Час•.

Програма

«Новини

9.35

nрограма сЧас•. Радянсь­ адреса -

ІнформацІАна

діти!•.

•На добраніч,

лищ.

Kynpltja).

21.00 21.30

(Кірово-

республіки• .

лвнах

ПРОГРАМА

9.10

К. т. Прем'єра телевистави сСвІт· оnовіданнями (За лі чекання•.

О.

!!НОВИЙ РЕКОРд/! !!11 ЮНОЇ !і11 11 :: БРОВАРЧАНКИ -

•На

дач.

11

11

мистецтва Україні. Ве­

град).

Федоров•.

Іван

шк0.11а•.

на

РСР

і

чір органної музики. Трансляція Київської кон· з Великого залу серваrорІі.

неймовІрне• . к. т. •Клуб кІноnодорожеА•. сVроки фІл~ом Документальний

сПершодРJКар

літератури

Дні

т.

к.

•Вісті•.

програма

Інформаційна

Естонської

ЦТ

Новини. К. т. ГІмнастика. К. т. сОчевидне -

Братська•.

про підсумки роботи конфе- Jl

:: ;.tедиків говорив

29

ПРОГРА.\\А

:: хворювань сільських рооtтtш: jl 11 ків, боротися за село 1шсокm 1 11

народження !ОО-річчя з дня • На· С. М. Сергєєва-Ценського. одинці з книгою•. Реклама. Оголошення . •Твоя земля, «Екран молодих•. ровеснику•. (ДнІпропетровськ).

До

_..,..,. _ __.. _ _

торгівлі, вуп. Квіаська. 154.

У

ІІІвторок,

середу,

n'ятницю і суботу.

Обсяг 0,5 формату

;;:~:;:::·.о"

За• м. 491~11.150.

j

#156 1975  
Advertisement