Page 1

Високі звання---

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, вДНАFlТЕСЯІ .М

Про візит л. І. Брежнєва в Індію На

запрошення

5 1973

СРСР

Брежнєв зробить

Ціна

Л.

.

герої;m

Пре.зидіяВерховної Ради СРСР присвоїла звання Героя Радян­

коп.

І,а»

РІН

о'рде­

«Золота

:Ир­

льотчикові-космонавту

тов.

Ла;Jарєву Василю Григоровичу і льотчикові-J;ОС)lонавту тов. Иака­ рову Олегу Григоровичу.

ВИДАННЯ 34-й

поло­

(ТАРС)

виявлені і

ського Союзу з врученням

І.

ВИНУ листопада цього року.

і

мужність

на Леніна і мед~лі

офіційний

на другу

«Союз-12»

при цьому

Вер­

дружній візит в Індію. Візит намічається

2

кораблі

Р.

ЦК

КПРС, Ч "1ен Президії ХОВНОЇ Ради

За успішне здійснення орбі1'ального польоту на космічному

ЖОВТНЯ

пре~I'ЄР­

секретар

ПОКОРИТЕЛЯМ КОСМОСУ

П'ЯТНИЦЯ

\Ііністра Індії І. Ганді Гене­

ра.1ЬНИЙ

156 (3858)

*

ОРГАН БРОВАРС.КОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНО] ПАРТІІ УКРАІНИ, МІСЬКОІ І Р'"АПОННО] РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

*

*

За здійснення космічного по­ льоту на кора'блі «Союз-12» Пре­ зидія Верхо,вної Ради СРСР при­ свої.1а звання «JlЬОТЧИК-КООІО­ нав'Г СРСР» ГРЮI~,\ЯIIЮI РЦЯIlСЬ­ І;ОГ!\ СОЮ:JУ тов. Ла:щрєву RаСИ.1Ю

Григ,'РОВИЧУ і тов. Маl;арову Олегу ГРИГ/JРОВИЧУ, (ТАРС).

ПОЧЕСНІ

ГРОМАДЯНИ

МІСТА ЦІОЛНОВСЬНОГО КАЛХГА. За заслуги В освоєн­ ні J;оечосу ВІІКО!ШJ\\ Калузької "іської Рци депутатів ТРУДЯЩИХ ПРИСВОЇВ Ч.'Іен1t\1 екіпажу кораб­ .1Я «Союз-12» В. Г. Лазарєву і О. Г. MilKapOBY звання почесних ГРЮІЦЯН ~Iicтa l\а.1)'ГІІ. Раніше )~iєї честі були удостоєні першо­ проходець зоряних трас !О. О. Гиарін та інші

I,ОС\lонаВПI.

(ТАРС).

ВІД3НАКА УДАРНО' ПРАЦІ

3

Справжнє «пташине царство» на Ииївськ.ій пта~офабриці.

Тут в цехах утримується понад 300 тисяч ГОЛІВ ПТИЦІ, В тому числі близько 280 тисяч курей-несучок. Трудівники господар­ ства з року в рік добиваються підвищення ПРОДУКТИВНОСТІ праці. Нилючившись у Всесоюзне соціал~.~тичне змагання за збільшення виробництва і продажу ПРОДУКЦll тваринни.цт~а дep~ жаві колеитив птахофабрики достроиово виионав ~ОЦlaЛlСТИЧ:Нl зоБО~'язаllllЯ, взяті на зимовий період ~97.2 РОКУ 1 перше шв­ річчя 1973 року. Тільки У першому ШВРІЧЧІ третього роиу

п'ятирічки з фабриии надійшло до столу трудящих йонів

204

тисячІ штук яєць і

3791

29

lI!lЛь­

центнер пташиного мяса,

що значно більше взятого зобов'язання: .' . Підвівши підсумки змагання, КОЛ":ГІЯ MIНl.cTep~TBa СlЛьсь­ г:ого господарства СРСР І ЦИ профсПlЛКИ роБІТНИКІВ та служ~

За

булися урочисті збори ~тахіВНИИіВ, прис~ячеНl .врученню иолеитиву високої відзнаки иого наполегливOl праЦІ.

,

Як трудяться працівники фабрики, виионують зобов язання

третього роиу п'ятиріЧИИ, розповів на зборах

диреИТОІ? А.

~:и-несучии по

185,3

штуии яєць, або на

5

І.

успіхи,

союзному

у

Все­

соціалістичному

досягнуті

зма­

гаННі, і виявлену трудову доб­ лесть у виионанні взятих зобо­ в'язань по збільшенню виробни­ цтва і заготІвель продуитlв тва­ ринництва у ЗИМОВИЙ період

1972-73 років Уиазом Прези­ дії Верховної Ради СРСР на­

Какун Ольгу

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО ЧЕРВОНОГО ПРАПОРА Гончаренко

--

Лідію

Петрівну

техніиа радгоспу імені UЦop­

-

колаївну

дОЯРКУ

Кот

Галину

свинарку

радгоспу

.

«Требухівсьиий»

Григорівну-

радгоспу

імеНі

Юро­

ва.

Куису Галину Степанівну доярку радгоспу

Логвиненко

-

ДОЯРКУ сьиий».

-

«ЗОРЯ».

Галину Павлівну

радгоспу

«Гоголів­

Лях Галину Антонівну яриу радгоспу

са.

Мииолаївну

дояриу радгоспу «ПлосківСЬКИЙ». Кифоренко Олеисандру Єрмолаївну -- бригадира Ииївської птахофабрики. Ковбасннську Олександру Ми-

городжено орденами і медалями

СРСР велику групу передовииів Ииївсьної області, в тому числі по Броварсьиому району:

бовців сільсьиого господарства і заготівель присудили фаБР~ЦІ У.ервониЙ прапор та першу премію - маши~у «ЖИГУЛІ». BlД­

--.JрбОВИИОВ. За дев'ять місяців птахівниии одержал~

ІІарада ком)'ністів університету

-

до­

«ГоголівсьииЙ».

Висоиих поиазнииів

добилися

передові

штуи бlлыІ!,. НlЖ

5300

центнерів.

иолеитиви,

пташни­

ці. Таи, бригада, очолювана О. Є. Иифо~еJ:lИО, ~держала по 196 штуи яєць від иурии-несучии, а валовии їх. зБІР довел~ до 13 мільйонів штуи, що становить 109 процеНТІВ до зобов язання. По 200-201 яйцю одержали Марія Бруй, Євдоиія Иулигіна і Любов Слуценио. Змагаючись за достроиове виионання зобов'язання третього роиу п'ятирічии, готуючи гідну зустрІч Всесоюзному Дню пра­ цівника сільського господарства, иолеитив фабрики дав слово виконати річний план по валовому збору яєць до 14 жовтня, а по продажу їх державі до 56-ї річниці Великого ~O~TH~.

Додатково до завдання буде

продано

близьио

10

МlЛЬИО'!IВ

штук яєць. Иолектив птахівнииів взяв зустрічний план на п я­ тирічиу, виРішивши виионати його за три роки одинадцять мі­

На 1 жовтня, ЯИ повідом­ ме ЦСУ СРСР, зернові і зернобобові (без кукурудзи) сиошено з 113.469 тисяч гек­ тарів 95 процентів від площі посіву. На 107.769 ти­ сячах геитарlв хліба обмоло­ чено. Рис скошено з 237 ти­

-

сяч геитарів яи з половини

трохи БІльш посівів.

всіх

Иукурудзу зі6рано з

15.833

геитарів 80 процентІв до площі посіву. З 1,230 тисяч геитарів (приблизно з трети­ ни

всіх

площ)

урожай иуну-

Буряки викопано на тисячах

гектарів,

що

1.497 стано­

вить 42 проценти посівної площі. Иартопля Зібрана з 2.666 тисяч геитарlв, овочІ з 691 тисячі геитарів. що до­ рівнює

відповідно

процентам

иультур.

30.179

площі

77-61

посіву цих

Озимими засіяно тисяч геитарів, 88

процентів до плану. Зяб піД­ нято на половині нлощ-

55.857

тисячах

геитарів. (ТАРС).

щоб

иониому районної Ради депутатів трудящих П. П. Білоиінь.

А. ГАВРИЛЕНКО.

культури.

Комуністи університету 'раЗЮI тим говорили про недоліки і упущення в діяльності вузу, Ha~

3

міТИ.ll1 шляхи їх усунення 3 тим,

щоб університе'Т по праву провідним

став

. наВЧ&ЛЬНО-)lетодичним

цеНТРО~IВИЩОЇ

школи

респуб­

ліки. обговореного

питання прии­

зустрінутий

України

В.

В.

СВОБОДУ ПАТРІОТАМ ЧІЛІ У нашій краЇНі на ствах, у проходять

підприєм­

нолгоспах

і радгоспах

мітинги

солідарності

з народом Чілі, на яких трудя­ щі таврують ганьбою дії реаи­ цій ної вояччини. Учасники мітингів одностайно

подарунками і грошовими преміями. Іх вручили иеруючий трес­

фабриии А. І.

і

(РАТАУ).

до­

Вербовиков. В урочистих зборах взяли участь перший секретар Бровар­ сьиого місьиого комітету партії Ю. М. Соиолов та голова ви­

науки

ПК Компартії Щербицький. ,

Тов. І. П. Лисенио вручив значки «Переможцю змаган­ ня 1973 роиу» 27 передовим пташницям та іншим праЦівни­ нам фабрики. Велика група передовииlв змагання відзначена Почесними грамотами Міністерства радгоспів УРСР, цінними

том «Ииївптахопром» О. Г. Сергеєв і диреитор

навчально­

На ;Jборах, тепло

Червоний прапор і побажав птахівнииам нових успіхів у робо­ ті. Всі виступаючі щиро дяиували за висоиу відзнаку наполег­ так,

колекти.В

присутніми, виступив член Політ­ бюро JЩ КПРС, перший секретар

На зборах виступив голова викониому обласної Ради депу­ татів трудящих І. П. Лисенко. Він вручив иолеитиву фабриии

працювати

що

Зиістовнішими, цілеспрямовані­ шими стали лекції, ce~liHapCЬKi та лабораторні заняття, підви­ щується уепішність студентів.

З

бригади пташниць О. Є. Иифоренко, краща пташниця О. П. Галицьиа, яка нині доглядає 25 тисяч штуи м.олодих иурочои. Про роботу молоді, иомсомольців У боротьбі за успішне виио­ нання зобов'язань розповів на урочистих зборах сеиретар иом­ сомольської організації Микола Розгонюи. Поліпшенню пле­ мінної справи у птахівництві присвятив свій виступ головний зоотехніи І. І. Хлюпиа, питанню механізації і автоматизації виробничих процесів слюсар-оператор А. Г. Шпильиа і за­ відуючий механічною майстернею П. Н. БезуглиЙ.

слово

універси­

нято розгорнуте рішення.

ДОСВідом роботи на зборах поділилася бригадир передової

ливої' праці птахівнииів. дали виконати п'ятиРічиу.

ректора

)Іії наук ПСР М. У. Білого, у виступах учасників зборів відзна­

господарства,

рудзи ЗНЯТИЙ на зерно.

сяцІв.

CTpOnOBO

доповіді

го закладу добив~я певних успі­ хів у д&'ЛЬШОМУ поліпшенні якості підготовки кадрів для народного

~1аписано в зобов'язаннях. Значно перевиионано зобов язання по валовому збору яєць. 3 початиу роиу господарство продал?

чалось, продано м'яса. Лого здано близьио

У

тету, члена-кореспондента Акаде­

чалося,

BlД и:,:р~

державі близьио 45 мільйонів штуи яєць, що становить 102 проценти взятого зобов'язання. Набагато більше, нІж передба­

Хід виконання партійною о.рга­ нізацією Ії,иївського державного університету імені Т. Г. Шевчен­ ка Постанови ЦК КПРС і Ради МініС'трів СРСР «Про заходи по ДllЛЬШЮIУ вдоск(}наленню вищої освіти в країні» був обговорений на Зllга.iJЬНIІХ партійних зборах комуністів цього одного з Н&Й­ ОJ.1lЬШИХ вузі.в республіки, які відбулися 3 жовтня в Палаці культури «Україна».

Львівська область. Будівельники й монтажники міжнародного нафтопроводу «Дружба» здали в експлуатацію перекачувальну стан­ цію «Броди-2». Станція повністю автоматизована, пуск і керування її механізмами провадиться з диспетчерського ПУ,lьта. На фото: в машинному залі станції.

Фото В. Песляка.

(Фотохроніка РАТАУ).

вимагають звільнення товариша

Луїса НорваЛ'ана та інШИХ пат­ ріотів Чілі, рішуче засуджують підступи імперіалістичних иіл, яиі намагаються зштовхнути Чі­ лі з демоиратичного шляху. (ТАРС).


Колектив

Броварського

наполегливу

боротьбу

за

громадське харчування в школах

еконо­

"tію електроенергії, палива. Конт­ ролери глибоко вникають у робо­ ту всіх ланок заводського вироб­ ниІітва J,tOлочної продУКІіії для на­

сьними Радами провели певну роботу по підготовці шкіл

селення.

до нового навчального року.

На

знімку:

зліва

приймальниlfЯ, ської

Ради,

Виконком районної Ради депутатів трудящих на своє­ му засіданні відмітив, що директори шкіл разом з сіль­

Бровар-

комсомолка

ЗА ГУРСЬКА

ВолоrJtlJ,щр

Петрович

HA~/MEHKO (заступник голови групи народного контролю) пере-

віряють роботу

ваг.

.......................................................... ..... ~

~

ЮВІЛЕЙ АВТОТРАНСПОРТНИКІВ

ся рухомий склад,

яний у

1958

році

1973

автомобілів

270

зять стільки іН вантажів, снільки за весь рік,

У

році вони лише за один місяць перево­ а

місячний

ським

обсяг

перевезень

-

транспортом

три

норми

1959

пасажир­ того

ж

ро­

ну. У шість разів чисельно зріс колентив під­ приємства і зараз він становить 670 чоловік,

За цей час продунтивність праці збільшилась у 2,7 pa~,a, заробітна плата у 2,4 раза, в 1,6 раза зросла рентабельність виробництва. у цьому році автопідприємство одержить 1,2 мільйона

карбованців прибутку, що цять раз більше, ніж у 1959 році.

у

Зна '!но поліпшились умови праці

і впровадив 14 пропозицій, економічний ефект яких становить 8360 карбованців. його що­ денні норми виробітну сягають 118 процен­ тів. Не гірші показники і в Петра Петровича. Він теж ударник комуністичної праці,

двад­

і відпо­

чинну працівників. Проведена ренонструкція підприємства, ро:зширені існуючі і збудовані нові майстерні і цехи, крита стоянка автобу­ сів, механічна мийка, автозаправочна станція і багато інших дільниць у складному госпо­ дарстві автотраНСПОРТНИ!іів. Збудовано гурто­ житок і базу відпочинку на Десні.

Своє

п'ятнадцятиріччя

колентив

тридцять

тонн

карбованців ..

зразок сумлінного ставлення до праці.

в члени КПРС Миколи Івановича Коваленка,

комуніста Олександра

Володимировича

Ла­

сточкіна і кондуктора комсомолки Надії Кузь­ мівни Ширииої перехідний червоний вимпел :«3а високі показники в соціалістичному змаганні». Фото В. Бендика.

Кагарлицького

ветеран

-

підприєм­

J\IОЛЬСЬКО-МОЛОДіЖНОМУ екіпажу у складі во­ ДіїВ ударників комуністичної праці нандидата

вантажів,

району. Вже перевезено 19 тисяч тонн цукро­ вої сировини, проти 15 тисяч тонн за планом.

Водій Б. Ф. Жуковський

2560

дали

В. ПРОХОРЧУК, директор Броварського АПТ 09034. На знімку: голова місцеююму профспілки автопідприємства 09034 Михайло Степанович Немировець (крайній зліва) вручає номсо­

Зараз вантажні автомобілі підприємства ви­

возять цукрові буряки з ланів

-

ни

тисяч пасажирів.

570

рацпропозиЦій

lIоряд з на:Jваними робітниками трудяться багато інших ветеранів підприємства. І всі во­

підприєм­

народногосподарсьних

його

ству енономічний ефект

ства відзначив значними успіхами у виконан­ ні плану третього, вирішального року дев'ятої п'ятирічки. План дев'яти місяців виконано з усіх поназників. Понад план перевезено 31 тисячу

завод понад

коренів.

- ударник номуністичної праці, актив­ раціоналізатор. За час роботи він подав

вич ний

підпри-

Видавництво

«Дніпро»

мах

великого

випу­ то­

вченого

сьного діяча,

революційного де­

монрата

Івана

і

громад­

Яновича

тритомника

Том

поеми

і

Том

Оповідання:

2.

Том

ЩастЯ»

та

СМіЄТься»,

«Леси­ «Му­ «Олі­ «Ун­

статтею

П.

УКР АІНСЬКА

ПЕРЕСІКАЮТЬ

КОНТИНЕНТИ» Із

села

до

міста

прийшов

юнак

Нелегно

йому

та

підтримали

друзі

на

Микола було

завод

Милян.

спочатку, у

снрутну

годину, допомогли набути

фах він 0'10-

металіста, і невдовзі .'lює бригаду слюсарів, стає знаною, всіма шанованою люди­ ною.

Про Героя Соціалістичної Праці Минолу Миляна, іНжене­ рів-нонструкторів,

невтомних

творців львівських автобусів йдеться в новій художньо-доку­ ментальній повісті Михайла Ла­ тишева «Лайнери пересікають нонтиненти», що вийшла дру­ ком у видавництві «ДніПро».

Q

2

стор.

Q

їдальні,

не

проведено

ремонту пли­

ЗавіДУЮЧОМу районним відділом народної освіти О. І. Хорлікову та голові правління райспоживспілни П, О. Ко­ тельникову вказано на незадовільний стан громадського харчування в школах, їх зобов'язано найближчим часом потурбуватися про завезення необхідної кільності кухон­ ного посуду та технологічного обладнання до шкільних їдалень, а також вирішити питання добору працівників для роботи в шкі3ІЬНИХ їдальнях, звернути особливу ува­ гу на відкриття їдальні в Заворицькій середній школі.

Директорів радгоспів та птахофабрик району зобов'яза­ но віДпускати продукти для шкільних їдалень по держав­

них

цінах,

Н,ЩіНни

на

радгоспробкоопам продунти,

що

заборонено

віДпускаються

робити для

торгові

харчування

шнолярів.

НА ПОРЯДНУ ДЕННОМУ - БЛАГОУСТРІЙ МІСТА Виконком Броварської міської Ради депутатів трудя­ щих розглянув питання «Про хід виконання міським від­ ділом комунального господарства робіт по благоустрою

міста за вісім місяців 1973 РОКУ» і відзначив, що роботи ведуться згідно плану. По благоустрою вулиці Леніна уже освоєно заплановані 50 тисяч карбованців, на рекон­ струкцію вулиці Димитрова, яка буде завершена в кінці цього місяця, асигновано 250 тисяч карбованців. Викона­

но також роботи по освітленню вулиць Таращанської, Ле­ ніна, Толстого, завершуються вони по вулиці Кутузова. На суму 237 ТИСЯЧ карбованців виконано надпланових робіт по капітальному ремонту вулиць і тротуарів.

Разом з тим є ще ряд недоліків. Зокрема, обсяг ре­ ?lIОНТНИХ робіт ПО вулиЦі Короленка виконано лише на 40 процентів, не розпочато .реконструкцїю парку ПіонеріВ. Місьнкомунгосп зобов'язано закінчити будівельні робо­ ти по вулицях Короленка та Димитрова до 16 листопада, у жовтні завершити озеленення вулиці Головної. До

1 грудня міськкомунгосп зобов'язано освоїти всі виділе­ ні кошти для благоустрою міста.

НОВІ ОБРЯДИ

-

В життя

! .\

часом реєстрація шлюбів проходить

у

1..

приміщенні

рішення

виконкому

обласної

Ради

депутатів

міськвиконкому.

урочистих реєстрацій шлюбів та народжень.

Той, хто вперше потрапляє

на

Серія «Наш сучаснию>

.ЛАЙНЕРИ

приміщення

ти та інвентаря, відсутнє технологічне обладнання тощо.

W/./AVAV.ин-AVAV.ин-AVAVAV.zи.н-LU/.иzo'./.и.и./.иАУ.ин-AV.и./.и.и~.иАУ./и./и.и./.ин-LU/AV.и.и.ин-AV.иAV.DD'"АУ.ин-.иAVАУ.uн/DYUAV./в«r

РАДЯНСЬКА

ЛІТЕРАТУРА

по­

по продажу товарів для наречених та новонароджених, керівникам побуткомбінату до кінця нинішнього року ут­ ворити відповідну службу, на яку покласти виконання замовлень на всі види послуг, пов'язаних з проведенням

Беркут»,

КолеСltина.

групах

Протягом наступного року слід організувати в універ­ мазі райспоживспілки та у змішторзі відділи або секції

стежинИ».

Видання віднривається вступ­ ною

працюють у

зовано забезпечення учнів обідами. Особливо погано по­ ставлено громадсьне харчування в Семиполнівсьній се­ редній школі ( директор В. Г. Блоха), де не відповідає

також аналогічного рішення

«Борислав

«Захар

«Перехресні

що

трудящих «Про заходи по поліпшенню роботи по ВПР9вадженню в життя нових громадських свят і оБРЯДіВ», а

ін.

Повісті:

3.

учні,

мерЦі діти харчуються в радгоспних їдальнях, де обіди готуються смачно, яніСНО і калорійно, Норяд з ЦІІМ В ряді шкіл Калинівсьній та Бобри­ цькій восьмирічних, Калитянській, Заворицькій, Семи пол­ ківській, Богданівській середніх незадовільно органі­

виконання

легенди,

шина челядь», «Ріплик», ЛЯр», «Малий Мирон», вець», «Полуйна», п'єса радене

«З

НИЗИ!!», «Профілі і «Галицькі образни»,

та

лише

тою дальшого поліпшення роботи бюро ЗАГС зобов'язано побуткомбінат (директор В. О. Ковбасинський), змішторг (диреюор О. Д. Бунік), універмаг райспоживспілки (ди­ рентор Г. Ф. Лобко), комбінат комунальних підприємств (директор Л. О. Фесенко) вжити необхідних заходів для

ввійшли такі

Поезії зі збірон:

1.

не

бюро ЗАГС, де немає для цього відповідних умов. З ме­

твори:

вершин маСIШ»,

~

нім

Фран­

ка.

До

обідати

обхідне обладнання і оформлення, працівники ЗАГСу liОРИСТУЮТЬСЯ новими сценаріями, затвердженими Прези­ дією Верховної Ради УРСР, є оБРЯДОВі костюми. Остан­

унраїнсьн о г о

письменнина,

змогу

ДОЮl\еного цня, а й усі бажаючі. У Літнах та Великій Ди­

Виконком міської Рад депутатів трудящих, розглянув­ ши питання «Про заходи по поліпшенню роботи місыгоo бюро ЗАГС та зміЦнення матеріально-технічної бази для здійснення громадських обрядів», відзначив, що урочиста реєстрація шлюбів та новонароджених проводиться у відповідності з встановленими вимогами. Для цього є не­

Пропонує "Дніпро" стило в світ твори в трьох

Добре поставлено громадське харчування у ПуХівсьКіЙ, Нняжицьній, lliевченківсьній, Гоголівсьній, I1лосківськїЙ середніх та Жердівській восьмирічній шнолах. Тут мають

вимогам

З дня заснування працюють і щоденно пе­ ревиконують свої виробничі завдання водії вантажних автомобілів, ударники ІШмуністич­ ної праці М. Г. Усенко, М. Я. Навроцький, А. Г. Щербан. 11 О -120 процентів такий постійний показник їхнього виконання плану. Не відстають від них і водії автобусів М. Г. Баулов, М. С. Гончаренно та інші. 3лагоджена робота транспорту багато в чо­ му залежить від допоміжних служб. Це добре розуміють моторист І. П, Гаркуша, новаль П. П, Шевченко та багато інших. Іван Петро­

налічу­

та автоБУСів.

доставив на цунровий

тисячу тонн солодких

вав 50 автомашин. Тепер з воріт підприєм­ ства на будови, автобусні маршрути щоденно

виїжджає

-

ємства

і

~

ФОТО В. Бендика.

за­

фетах продаються нонд-итерські вироби.

і дозорЦі слюсар-електрозварник ПиllЛО Тимофійович KJ'PTOB та

АІеханік

Зокрема, це стосується

безпечення учнів гарячим харчуванням. У 17 із 32 шніл району працюють типові їдальні, в яких харчується бли­ ЗЬІЮ трьох ТИСЯЧ школярів, там, де немає їдалень, в бу­

наnраво-

депутат

лtіської

Валентина Іванівна

Броварсьне автопідприємство 09034 відзна­ ЧІІЛО свіЙ п'ятнадцятирічний ювілей. За цей IlоріВНі1ІЮ невеликиіі час у 5,5 раза збільшив­

_

Поліпшувати

J,toлоко­

заводу з лtіСЯlfЯ в міСЯlfЬ успішно виконує вuробни'lі завдання. І в ЦЬОМУ важливе значення Відігра­ ють народні дозорці, які ведуть

МукаЧіВСЬНУ

підстанцію

об'єднаних енергосистем «Мир», мимоволі звертає увагу на малолюдність і ти­

шу, які панують тут. І тана реаКЦіЯ зрозуміла. Персонал станції невеликий близь­ НО тридцяти чоловік. Зайня­

ходу

до

справи.

заступаючи зв'язуємось

біжними нюємось

Щоранну,

на зміну, ми Із своїми зару­

колегами обмі­ інформацією. Вия­

несуть через ліси і гори теп­

лялося, що в окремих райо­ нах, особливо взимку і в так звані години «пік», відчува­ ли нестачу елентроенергїї.

13 головному норпусі, зосере­

так день у день, місяць у мі­

джено

сяць.

в

ОСНОВНОМУ

А Ті,

хто

стежать

за

на

лі­

показан­

нями приладів. Від цього значною мірою залежить

ритмічна

робота

всього

об'­

єднання.

-

Підстанція, говорить черговий інженер Є. Є. Фехтель, повністю авто­ матизована. Досконала тех­ ніка

вимагає

нас висоної майстерності,

від

кожного

з

нваліфікації, творчого під-

о

вахт І

Велину роль у цьому відігра­ ла без"орислива допомога нашої держави. Однан трап­

ло, світло, чудодійну силу заводам, шахтам, будовам і

він

ніях.

На

вивши якісь неполадки, од­ разу ж усуваємо їх, Співають, гудуть проводи,

знаходиться

тий

UЦоб уникнути цього, й було

Зробимо

невеликий

від­

читачам,

вирішено утворити об'єднану енергосистему. Вона дістала

що являє собою «Мир» одне з найпотужнІших енер­ гетичних об'єднань конти­ ненту. Отже, сторінка історії. Відомо, що в браТНіХ кра­ їнах Європи розвиток елек­ троенергетики набув бурхли­

назву «Мир». Спочатку злилися енерго­ системи НДР і Чехословач­ чини, Польщі та НДР, Угор­ щини й Чехословаччини, А з 1962 року, коли ввели в дію Мукачівську вузлову

вого

підстанцію, до підключатись

ступ

ні

і

нагадаємо

розвитну

лише

в

десять-п'ятнадцять

НОВЕ

ЖИТТЯ

остан­

ронів.

П'ятниця,

5

них почали електрогіган-

жовтня

1973

року

-

ти СРСР. Нині високовольт­ ні лінії «Миру» пролягають через сім соціалістичних дер­ жав Європи. Довжина ліній перевищує 15 тисяч кіломет-

рів.

Загальна

енергосистем

зько

60

бли­

мільйонів кіловат.

За угодою, тому ж таки

Празі

потужність

становить

укладеною в році, у створено Центральне

диспетчерське

1962

управління

(ЦДУ). Воно координує ді­ яльність об'єднаних енерго­ систем. До найвищого орга­ ну ЦДУ ради і його робочого органу дирекції входять

представники


ПОДОЛАНО НАЙВАЖЧИЙ піШНо:\lУ проведенні

РУБІЖ

збиран­

ня ВlДlграло соЦіалістичне змагання серед механізато­

Нинішнього року механізо­ вані ланки радгоспу «Гого­ лівський» вирощували кар­

рів, говорить головний агроном господарст!)а Вале­ рій Іванович Заєць. Під­ сумни ЙОГО підводились що­ п' ятиденки, переможЦі від­

топлю

значалися

на

геюарах.

900

Не­

перехідними

чер­

відділна комсомолець Віктор Григорович Лопатинський. -Він викопав бульби на пло­ щі 73,2 геюара при сезонно­ \ІУ завданні 50 гентарів, що­ денний виробіТОК ЙОГО агре­ гату становив 2,7 геюара при нормі 1,5. Номбайнер цього ж відділна Юрій Іва­ нович ПРИ:\Іан Зібрав 66,5 гектара, а Ностянтин Якович Ожинський З четверТоГО від­ ділна 66,4, а середньоден­ ний ВИРО@)іТОН довели до 2,6

вклали

вони\ш вимпелами і грошови­

гентара.

вони, щоб у кращі строки і на ВИСОІЮМУ рівні агротеХНі­

\ІН преМіЮШ. Мабуть, не бу­

Гоголівсьні механізатори вирощували цього рону ба­ гато сортів нартоплі. Не всі вони, звичайно, рівноцінні і дали неоднаковий урожай. А.1е більшість сортів пораду­ вала. Тан, «столової-19» і «немішаївської-ювілейної» зі­ брали по 145 центнерів з

мало

к!!

копі т,кої

провести

праЦі

садіння,

ло

посівів, о;:(ержати високий урожай. ІЦе більше енергії і наполегливості треба було

Це

най­

-

жодного

зованої ланни вич Булавна,

докласти \1еханізатора~і восе­

ни на збиранні.

у нас

агрегату,

еніпаж яного не мав би мо­ рального j матеріального за­ охочення. Запам'ятався мені КО:\lбайнер, ланновий механі­

догляд

важчий і найвідповідальні­ ший рубіж для них.

час

лише

Минола Яко­ який за весь

один раз не удосто­

ївся

відзначення. В основно­ :vry ж його агрегат працював чіТІЮ й безперебійно, екіпаж

Тепер цей рубіЖ залишив­ ся поза;:(у, бульби винопані на всій плоЩі. Першим впо­ рався з роботою колектив картоплярів другого відділ­ на. Механізовані ланни Ми­ ноли Андрійовича Бреуса, )'lиколи Яковича Булавни та Івана Тимофійовича Ситюка

щодня

в

півтора

пере виконував

у

-

два

рази

норми.

Досвідчених механіааторів Гоголеві багато. Досить

сназати,

що

плантаціях

на

нартопляних

працювало

сім­

таріВ. Не забарилися справи­

надцять номбаЙнів. Це стіль· ІШ ж комбайнерів, тракторис­ тів. А обслуга? І кожен вніс вагомий внлад у досягнення

тися

успіху.

29

ще

вересня

збирання на з

завершили

площі

;:(оведеними

гек­

200

завдання­

Пере\lОжце\1 у З:\іаганні вийшов номбайнер першого

:\ІН і на інших відділках. Вирішальну роль в ус-

-

гентара, «гатчинсьної»

До

ТАНКІСТИ (ЗакІнчення. Поч. в

.N2.N2 145, 147, 148, 149, 150, 153, 154, 155).

Тилюу тут дістається більше, ніж аВ'rоматюшам і куле­ меТНИКЮ1 на передовій під час обстрілу, бо автоматники встигли спорудити зе:\іЛflННИ й бліндажі, а тиловики увесь час у русі від передової ДО тилів.

Багато поранених. Евануювати їх зараз важко. Понтон­ ний Міст, по ЯRОМУ бригада перейшла на правий берег

Дніпра, розбомбили фашисти.

сортування

По~шо:\ІГОСП І-го батальйону капітан Зайченно дає кон­ туженому шоферу НЛИ:\іенну останній шматочок черство­ го хліба. - ІІіднрілися. До госпіталю чи й завтра потрапиш. НШlмеНIiО хитае головою: од вибуху снаряда він оглух і онімів. Напітан 3айченно звертається до товаришів:

по

продажу

винонало

тог0 берега немає, Ніяких запасів. Про цукор я вже й не

кажу. Ми не баЧИ:\іО його ще від Нтельви. Сьогодні мобі­

лізую

що

лише

на

третину. Для проведення цих робіТ зараз створилися чудо­ ві погодні умови.

П.

«Русанівський».

механізованої

Василем

він

топлю

Петровичем

викопував

на

двох

і

Со­

щодня

більше

рах. Комбайнер Петро

кар­

Дніпра навіть у дерев'яних ночвах, у діжках,

гекта­

і

Михай­

Юрченко З трактористом Григорієм Сергійовичем Раком виконували норму виробіТКУ на 120~130 процентів. Ці

механізатори

першими

Обом

екіпажам,

в

закін­ на за­ видав­ бу льб.

відповідно

ДеНілька

днів

тому

1

до

плоти

й

понритих

на

тинах

солом'яними

служили в донських і сталінградсьних степах, під Бєлго-"

рад­

РОДО\І, Охтиркою, Ромнами і Прилуками, перед широким Дніпром були безпорадні, бо переправа не завжди діяла. Тепер зв'язнівЦі діставалися на той берег і назад, у штаб

госп в цілому закінчив копання нартоплі на вСій площі, наро­ щує продаж її державі.

бригадир

зв'язаних у

Часто йшли дощі. Мокрі, холодні вітри свистіли між дерев і гнали сірі дніпрові хвилі. В цИХ ХВИЛ'ЯХ борсався з пере кинутою дуплянкою і l\lайор Червін, який повертав­ ся з мотострілецької бригади в штаб но.рпусу. Офіцери зв'язну Червін, КЛЮІ()В і Дроздов У дні боїв за плацдаР:\і частенько нупаЛися. Іхні бронемашини, які так добре по­

умов соціалістичного змагання, видано по сто карбованців пре­

lVlії.

нолодах,

l\Іата~ш. " . Важко було на плаццармі протягом двох тижнів. Весь цей час тут нанопичувалися сили, щоб перейти в наступ на Ни їв з півночі. Тяжко було наШЮі мотострільцям ще й ТО:\ІУ, ЩО вони не звикли воювати без танків. Багато солдатів загинуло в боях за ГолубіВКу, ДеМИДіВКУ.

.10ВИЧ

радгоспі рапортували про чення копання картоплі liріплених 75 гектарах, ши з бункерів 1190 тонн

нагодуйте

Потім Головін звертається до нача.1JЬнина боєпостачан­ ня Ванштейна: - Треба привезти бензину для машин протитацкової батареї. Перевірте наявність мін, бо на нашій дільниці з'явилися танки. Постарайтеся дістати солдатам куриво. - . Ваш наказ буде виконано! - відповів лейтенант Ванштейн. - Я не наказую, а прошу ... І доставляли усе це і боєприпаси на правий берег

йович Хамбір разом з трантори­ ловйом

втрутився в

-

За всяку Ціну

-

- Сьогодні ж уночі нухню перекинемо на передову, товаришу комісар. Але варити нема чого, відповів ЗаЙч-енко. Як тільки пола годять переправу, поїдемо в Димерку за продовольством.

же і комбайнер, Микола Сергістом

городи заготов­

сміЄться хтось із бійців ...

-

Ви менше говоріть, а більше робіТЬ!

розмову КОМісар Головін. бійців, що в окопах!

ТЕПЛЮК.

Лан­

ланни,

Згадала баба дівера ...

-

Підведені піДСУМЮІ соціалі­ стичного ~змагання між колек­ тивами збиральних агрегатів

r.J>адгоспу

Піде,,<1О на

МУ, коли відбили в румун велику череду.

ЗА НИМИ ПЕРШІСТЬ '-'новий

кухарів" і старшин рот.

ляти нартоплю. Люди ще не всю винопали. Ноли б на:\І попалася корова! Тоді б ми зажили, ян і в Нотельниново­

господарство

поки

Не знаю, що будемо робити: все з'їли, а піДвозу з

-

нартоплі

та відправну її на державні приймальні пункти, адже план

Діяв тільки пором. Біля

причаЛіВ збираються величезні черги на обох берегах. Вже третій день у батальйонах нашої стрілецьної бригади не було що їсти. "

Середній урожай буде значно вищий планового. Отже, найважчий рубіж по­ долано. Але заспоноюватись рано. Нерівнини радгоспу зо­ бов' язані ПРИСНОРИТИ переби­ і

визволеив.­

фаUEИС.mс.lio.киж заrар6ви.кі:в

150.

рання

30- рі-':-':в

:Вроварщиви від ві.мец.lio.ко­

корпусу, на човнах, на плотах

І. ГУЛИ В, другої бригади.

і

колодах.

Янось майор ЧеРВіН повернувся у штаб весь монриЙ. Начштабу Малишев, нний звин бачити В маЙОРОВі взірець охайності, здивувався.

/,' Маневрований агрегат

має

піхом

може

з

:!-0\1. Нолентив

в

консервного

заводу радгоспу

«ВеЛ'икодимерський»

го

світу

всянчас

трудящих

словом

усьо­

«Мир»,

виявляється

по­ ДУХ

СПівробітництва і взаємної підтримки, характерних для віДносин братніх країн. І це ще один яскравий доназ пе­ реваг соціалістичної еконо-

о

Як же це?

яний добре знав

-

ди­

настрій мото­

. На знімну: передоВі виробничниЦі заводу Анастасія Грикун

- Це ж бійці, мабуть, не одержать і почесне іМ'я ки­ ЇВСЬНИХ ... А снільки їх ПОЛЯГЛО біля ДарниЦі й на плац­

І Марія Нlшенко в складі готової продукції.

мічної інтеграції, шляхи якої визначено в Комплексній

програМі, прийнятій ХХV се­ сією РЕВ. А тепер знову

повернемо-

ся до Мукачева.

-

-

Як відомо,

дає

розпові­ підстанції

начальнин

Ю. Ю. Фогель,

-

постачальнином

~лектроенер­

головним

гії в об'єднанні «Мир» є Ра­ дянський Союз. Наше під­ приємство ОДИН З найваж­ ливіших вузлів у цьому об'­ єднанні. ПідстанЦія дає змо­

поліпшенню паливно-енерге­ тичного балансу нраїн членів РЕВ, дозволяє ефеІ\­ тивніше маневрувати енерго­ ресурсами,

енономити

Одинадцятий мирну

вахту

станції.

5

облік.

жовтня

Усе

1973

це

сприяє

року

ріК

несе

колектив

МукаЧівсьні

під­

енерге­

я.

- Ти щось розбалаliався, - зауважив я. - Готуйся! 3 мотострілецької брпгаДIІ тут є машина боєпостачальни­ ків. Нею і поїдеш.

- "Єсть, - "нозирнув майор і пішов до виходу. Маиор ЧеРВllI з боєпостачальнинами прибув у розта­ шування бригади, коли на передовій було спонійно. Деякі бійЦі перемовлялися з німецькими солдатами. В останні години на плацдаРМі загинув КО~1андир арт­ д~віЗіОНУ Фальковсьний, був убитий на кладці через Ір­ Пlнь старшина Глущенно.

Новий

командир

артдивізіону

Дегтяр, номандуючи першив залпом, гуннув: За нашого Фальковського - вогонь! - ,За старшину Глущенка - вогонь! Нашу бригаду 1 листопада 1943 року змінили бійці 109-го стрілецького полку й підрозділи Чехословацького норПУСУ.

Майор Марканичев у ці дні став заступнином команди­

тини вносять вагомий внлад в успішне виконання планів

ра

дев'ятої

тили три сотні важких мін по ворожих окопах.

п'ятирічки,

в

даль-

робітництва

соціалістичних

країн.

І. СІДЕИ. (РАТАУ).

мінометного ,полну. На

-

ше зміцнення дружби і спів"

гу провадити перерозподіл енергії, регулювати його,

вести

по­

тужності.

-Ми знаємо, що тобі снажуть там. Знаємо, що такий наназ, переданий по радіо, вони не виконають .. Тому й посилаємо тебе з письмовим розпорядженням, сказав

дармі ...

Фото В. Бендика.

П'ятииця,

пере;:(ачу ПОЗИЦій іншю'І!

вув~вся. майор Червін, СТРlЛЬЦlВ.

енергеmиkи «Миру»

для

Та ДЯЧУlі і Мурзін мене лриб'ють, но ли я привезу

наназ про

уже виготовив 1 ,5 мільйона туб маринованих, консервованих і солених огірнів, помідорів, гострого томатного соусу, суничного, томатного і яблучного СОНЇ'В, салатів «Донсьний!> і «Білоцер­ кіВСЬІШЙ», квашеної капусти, натуральних бурянів, моркви, нонсервованої нартоплі тощо при плані 2,5 мільйона.

(ТАРС).

дорогим

Про Ниїв тільки й марять.

ЦИМ живуть у холоді, в голоді, під безперервним обстрі­

q'//НН'./h'./h'НН'/.8h'U'НН'НAVAVНAVН/AV/НН'AVUНН'ННН'UUAVAVLU./h'/AV/.D7Н/ННAVAV.8h'U'/Н/НAVННН'Н./h'/.DA.

У чіткій, злагодженій ро­ боті енергосистеми, названої

розповів я про новини.

-

ступ ПlдУТЬ не вони, а інші.

ща.

друзям.

-

Два" тижні люди стояли на смерть на плацдармі. Двадц'!ть кілометрів до Ниєва! А виявляється, ЩО в на­

~шкритих приміщеннях. Порів­ няно з кранами, що їх випуска­ ють нині, новий за габаритами майже на 5 метрів менший, про­ дунтивність його на третину ви­

всіх країн, об'єднаних енер­ госистемою «Мир». Народногосподарське зна­ чення об'єднання важко пе­ реоцінити. Тепер будь-які пе­ ребої в постачанні енергії виключені. Адже друзі зав­ жди прийдуть на допомогу

Вибухом пере­

-

ус­

застосовуватися

-

Щось СТ<аЛОСЯ на плацдарМі?

танністи, і l\!ОтострільЦі,

телеснопічну

маневреність,

сказав Червін.

- Є наназ зняти 2-у мотострілецьну з передової. Вже на Бобрик приходять ешелони. Ідемо до Тули вс! і

стрілу, здатну висуватися до 18 метрів. Вантажопідйомність йо­ го 10 тонн. Змонтований на шасі потужного МАЗу, він має підвищену

-

НИНУЛО мою ДУІI.ТІЯН!іУ ... запитав Червін.

Новий автомобільний кран НС-3571 реномендований до се­ рійного випуску на Івановсьно­ му заводі автонранів. Самохід­ шІіі

Оце ЯІ{ бачите,

-

кран

За Ниїв! 3а смерть МОГО

НЮlандував

майор

прощання мінометники випус,

друга Фальковського.

Вогонь!

Марканичев.

Того ж дня остаННі підрозділи нашою танкового корпу­ су залишили плацдарм.

Закарпатська область.

о

НОВЕ

ЖИТТЯ

Q

3

стор.

Q


***

У

КРAlНАХ

ОСІННІ ГУАШІ

СОЦІАЛІЗМУ

НевпізнаНIІО змі ..... илося за остан­

ні роки обличчя Берліна столи­ ці Німецької Демократичної Рес­ пуб.1іки. Особливо покращав ЙОГО

У

центр, де в результаті реконструк­

І. багрецвtтнlм,

І чимсь вогненним моє серце

повнить!

трепетнtм

11.

гаю

цїї з'явилося багато сучасних но­ вобудов ЖИТЛОВИХ і адмініст­ раТIІВНИХ будинків, ky.1bTYPHO-ПО· бутових закладів. На фото: куточок п.l0щі Алек­

Звозять картоплю в кагати, Стогнуть з натуги вози,

Стою й ннжу на почуття хвилинн

Смачно пахтить од баrаття, Дихає холод з иизин. Тиха печаль журавлина

Золото! тишІ, і в Ії глнбинах Я

сандерплац.

життя

невгасне

пізнаю.

Там, де весною нІжились фіалки,

(Фотохроніка ТАРС).

***

В присмерку звІльна . згаса. Певно, ото в картоплиннІ, Сльози уі не роса. Nlла потихесеньку лисом З лісу тІкає у степ ... Х тось вІд обжинкІв повІсив

Жарять гвоздикн­ «~арсельєзн» бризки,

============================================1 І лагІдні вогиl розпалюють Ні ... старого

-

СТ АРИй ЗllllIJOВ З автобуса, СТУПIlВ крок і зупиннвся. При­ клав свою руку до грудей, не­ мов хотів заспокоїти СХВИ.1ЬО­ ване cepI~C. Рука ЙОГО тремті­

берІзкн,

ці ж он яка доля судилася ...

У заще~!і.10 серце. Не знають ЙОГО у селі, забули . Дочка написала: «ПРИЇЖД­ жаЙ». А \!Оже, й Д.1Я неї чу ­

А вчитель все розповідав про Ганну Михайлівну Ладані­ про Ладаніку, як ЇЇ називають у селі. Двадцять шість років

ла. Губи шепотіли щось тихе і святе. Майжс сорок років то­ ~IY він поїхав звіДСIІ за океан і ось т е пер повернувся до рід­

ЖІІЙ? А.1е ж хіба винен? Тікав

очолює

вона

від

водів,

вирощує

НОГО се.1а. СтаРІІіі не пізнав йо­

щання дружині: «В.1аштуюся на НОВОМУ ~!icцi напишу. То­ ді продасте обійстя, приїдете

З автобуса ВIІХОДИ.111 паса­ Жllрll . Ванн здивовано погля­ дали на незнайомого дивакува­ того ЧО.l0віка. Хтось співчут.1И­

ПовіЛЬ110

Може,

одягнув

:to-

багато землі ... »

розтануло,

на

села

яким

рідній

за

...

Як то ... ланкова? ПереХОЖIІЙ здивовано погля­ нув на старого. Той знітився. Не чекаючи відповіді, пояснив:

-

тільки-но був

з

тут.

за

мов

працю

йому

квиток

на

Канади.

парламенту

Старий

ти

на

чужих похоронах.

Програма УТ

(4-А

Всесоюзне

П'ятииця,

ЖОВТНЯ

5

ЦТ

(2-А

го

канал)

9.30 -

Програма передач. 9.35 - Но9.45 - І(ольорове телебачення Д.,я дітей . «В кожному малюнку - СОНце •. 10.15 Художній фільм .Гарячі деньочки • . 11.40 .Шахова школа •. f2.IO - Співає народний артист СРСР Б. Гмиря. 12.50 Теленарис .Радянський характер.. (Воронеж). 15.45 Програма передач. 15.50 - Прем'єра вини.

змагання

йде

Наша

попереду».

театру

20.40 .....,

опери

.На

та

балету.

добраніч, дітиІ»

16.30 .У 17.00

Програма «Час». (М). тий вечір. присвячений народження

' видатної

21.30 -

(Одеса).

21.00

спі­

ваЧКIІ С . l(р'ушеnьницБкої. '(Відеоза­ ПНС). В перерві - ІнформаЦійний огnяд

му господарству».

17.00 - Для шкоnя.• Читаіі-місто». 17.30 - І(ольорове

ка. ,Формула періоду коливань. Маят­

рів

ІІИК.

телебачення.

Програма

мулЬТфільмів.

Додавання

ОДІ/ОГО

гармонічних

напрямку.

НЬого телефільму .Єва і (НДР). 21.00 IНфОР>lаціl!на

раїНи>. (Камерний оркестр). 20.20 Мультфільм для дорослих «Навкруг

Програма

, ••

Адам.. програ-

22.30 -

19.10 19.40 -

ЦІИ

ЛУЦЕНКО.

с. Требухів.

і

актив­

участь

свого

у

В. А.

гра: ЖИТТІ

колеКТIІВУ

міста. На фото:

і

лікар

І(ордюкевнч

оглядає

пацієнтку. Фото Р. Свирида.

РАТАУ.

Редактор Є. ФЕДЯП

БРОВАРСЬНОМУ ЗМІШТОГУ НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ 8антажники У продовопьчі магазини торгу.

ІнформаціЙний випуск .День за днем.,

Звертатися у відділ кадрів змішторгу щоденно з 9 до 18 ГОДИНІІ, крім суботи Й неділі. Дирекція змішторгу ~._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._м.

аnюмінlєвих конструк-

БРОВАРСЬНОМУ ЗАВОДУ ЕЛЕНТРОТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ

еnектрозварники.

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ:

-

АдмІністрацІя.

БРОВАРСЬКОМУ ПОСТlИНОДIЮЧОМУ БУДІВЕЛЬНОМУ ПОІЗДУ .Ni 2

інженери-економіст .. , старший бухгаптер виробництва, бух­ гаnтери, тесnнрl, штукатури, підсобні робітники.

,

Ухати автобусом N2 3 до зупинки «Завод ЕТВ».

Адмlністрацlll.

Броварський район елеКТРИЧНIІХ мереж . з глибоким сумом сповіщає про сме-рть колишнього ГОЛОВНОГО інженера, пенсіонера

на постійну роботу

РИБКОВСЬКОГО Васнля Денисо~ича висловлює співчуття сім'ї та ріДНIІМ покійного.

терміново потрІбні

«ШЛЯХ до щедро-

світу МИМОВО,1і •. 20.50 - Художній те22.00

• •_ ••••••••••••••••••• _ ••• _ ..................... .

Звертатися на адресу: м. .БроваРІІ, промвузол, відділ кадрів t КСУ-2 БЗБК.

І(ОЧЕГАРИ •

.Митцl столицІ УК-

Новини. ,ryeфільм .Угрюм·ріка •. (3 серія1

передач.

ЗвертаТНСIІ на адресу: місто Бровари, вул. Машинобудів-

на, 2.

У СПРАВАХ ОБ'ЯВ ДО ГАЗЕТИ

АдмlнІстрацlll.

~ ~

ПО ТЕЛЕФОНУ

_

_ _ _ _ _

19-3-18.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_

ДЗВОНІТЬ

___ .,..,,,.,.,..,#~

_·«:О::я-;:;:~:~:::::;к::-:Р::с .. q---""Н:;::;;с:;~4?~#~T::;:=~ ::;o:a-~;:;~::::;:::;:--~1~4:;-~~;ДEKc 61964'1

КоммунистическоА

паРТИIІ УкраннЬІ,

городского tr

І

И

СІ

райониого

і

депутатов

тру ДЯЩІІХС,.

",иеllCКО

о ласт.,

І ВІДПОВІдального секретаря, вІДДІЛУ СІЛЬСЬКОГО г.oc~o~apCTBa, кореспо~- І

255020

БРОВАРИ

уМ n ' І(и"вська

в,

І

дента

місцевого

ра.l.іомовлення

масової роботи, фотокореспондента

1'54,

______..................................__________.......__________ ,..,. - --- •--., Совета

~

заводу

на-

кладання..

го колосу».

Анатолій

пломінкуl

на постійну роботу дnн мон­ тажних робіт на будІвництві

коливань

Інтерференційие

людииі

Анто-

бере

мадському

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ

18.00 -

18.00 - Новини. 18.10 - Програма те· •1естудії НДР. 19.30 - Прем'єра худож-

ма .Час •. 21.30 - l(оН!\ерт. Спортивна програма. 23.10 -

~

(9-А канаіІ)

Наша афіша. 18.05 - Екран студента-заочника. Другий курс. Фізн­

-

ну

ВНІІІІ,

телефільму «Ернст .Наука - сільсько-

документального Тельман •. 16.30

несуть

роБОТІІ,

Валентина нівна

НИJВСЬНОМУ

.На ланах республіки» та вечіРНі но­ Програма І(Т

леліють,

Красу

Крім

основної

СПЕЦIАnlЗОВАНОМУ УПРАВЛІННЮ N! 2 БРОВАРСЬНОГО ЗАВОДОБУДІВНОГО НОМБІНАТУ

~

Урочис­ 100-річчю з дня

української

садку,

ЩО світ

висококваліфікова­

лікуватися.

скоріше

'..".#.g"""''''''''~''~.7~'''#

.Чоловіча

(Львів).

тих,

як

людину

Закарпатська область.

Горького».

афіша .

воєн

ного спеціаліста. За це поважають 11 і хворі, яким доводиться в неї

б міг дума­

кор.

Доч-

тварннників.

хочу

Я радий, що пов~рнувся ... Ф. ПРОКОПЕНКО,

- .Грають юні музиканти». І(онцерт учнів музичної школи . (Донецьк). 17.35 :-. .В ім'я миру •. 18.00 - ФІльм­ концерт .Творення танців». (2 части­ на). 18.30 - Реклама. Оголошеиия. 19.00 - Інформаційна програма .ВIс­ ті •. 19.30 І(онцерт артистів Одесько­

телеваченнSI Програма

хто

М.

.

-

канал)

фільм

16.25 -

розмова».

тих.

творн

в

Я

Кордю­

знають

чуйну

лодий, віяв над селом, шелес­ тів у садах, сонячно й ніжно співав на полонині. Я повернувся на рідну землю, шепотів старий. -

11.00 - Телевізійні вісті. 11.15 - Те- , • Іду з тралом». 11 .3. - ~ екран. Російська література ~ для учнів 10 класу . • Ранні революцій­ Художній

кеВIІЧ

ти? Я не пізнаю своєї землі ... Східний вітер, теплий і мо­

Шкільний

12.10 -

Антонівну

Дочка батрака і плакаль­ ниці депутат Українського

лефільм

но,романтичні

Я хочу воєн, тих, де фіолети Загарбують беЗ:llежжя зелс!!аве, Де 1(0.10С1ОI, їжачачи багнети, В атаку йдуть на небо ве,lичаво.

У колективі ме­ Дичних . працівни­ ків районної лі­ карні лікаря-кому­ ніста Ва .lентину

-

парламенту? .. Хто

*

._------------~---------------------------;

По

-

А я не всІ борги вІддав Іще Тим, що приходять у моє безсоння.

Я хочу воєн лагідних і МIІ.lI1Х Троянд чеРВОНIІХ з білими

кров,

посироті .lі

І де не в'януть дружба і любов. Я хочу ВОЄН, тих, де водограї Із скелями ведуть гуч,ні бої, Де ніжно і ласкаво з~бирають В полон серця жагучі солов'ї.

ордена­

замислився.

.1.1ЄТЬСЯ

не .1ишаються

діти

...

якійсь хвилі МОВІІВ, до самого себе.

плакальницею, аби заробllТIІ, наймалась голосити й причита­

моє Те.шчко ... Василь Васильо­ вич. Може, чу.1И? ..

не

лі. Поїхала до Києва на сесію Верховної Ради. Вона депутат

Н3 Ладані?" Він згадав ... Це дочка Мllхайла, з яким разом батракував. А мати її була

ПріЗВllще

М. Т. РИЛЬСЬКИй.

співрозмовник . Ті.%ки тепер Ганни МихаЙ.lівни немає в се­

пароплав.

Я хочу воєн, воєн. так, повірте, Тих воєн, де людська

Я б хотів познайомитися з Jlадані. Це можна? - А чому ж? - усміхнувся

ласкою ста­

скронІ,

*

Де

чую

Вплітає осІнь павутииня в

Іде безкровна, лагідна війна Червоної та білої троянди.

очах.

тривожнІй

щем.

.

поєдиалась

-

не­

В душі своШ

Щедротно розливалась,

МІІ. Бачив пам'ятники генера­ лам і президентам, та ніде не зустрічав пам'ятника робочій ЛЮДІІні. Де там! Василь Те­ ЛІІЧКО не ледащо якийсь, він умів працювати. А от не за­ служив за все ЖІІТТЯ навіть доброго слова ...

спливло

спогадань.

журби!

хаос

них­

нагороджували

.

В який чудесний І чарlвиий

Марія то моя дочка, тільки Й сказав. У голові роїлися думки. Про дочку і Ладаніку. Він об'їздив півсвіту, але не чув, щоб за

моря-океани,

Лишилася

Прийшла пора задум І

О, ця краса, палка І невимовна!

-

чуже небо

туман,

в

золотою,

иевмируще! горять без смутку і

Горять,

труд Героя (Вчи­

-

ше перед її світлою долею і слухає, які ДltБа розповідає йому МОЛОДІІЙ учитель. Так, то все цікаво. Але ЙОГО ніщо не може здивувати більше, ніж отой паМ'ЯТНIІК, поставлений за життя простій се.lянці . Ган­

Чому пішла? Живе і пра­ цює, заперечив той . Лан­

не

тилася

І ось тепер стоїть ВаСIІЛЬ Теличко в рідному селі перед па:l'l'ЯТНIІКО\l землячці, а вірні­

-

Я

погнався

кукурудзо­

серед

рань,

В обнімку клен з журбою

ЗалІзиякове тверде,

стоцентнерні

в душі старого. Гордість засві­

ПРlІмарне щастя, за

часом.

ПIlВ

питав у перехожого. Видно молодою пішла 3 життя?

-

і

і

вІд Бруно rорде щось,

-

могуче,

F1

прізвище дочки заморського ПРllбульця. Щось тепле ворухнулося в

Рість, нікому не потрібні збо­ лілі робочі руки і він не міг і не хотів бі.%ше боятися й ку­

Кому він? Прочитав: «Ладані .. .» Колись, молоДІВ!, стариli знав таке прізвище. Щось зна· йоме і в обличчі цієї жінки ... - Хто вона, Ладані? - за-

Давно

навколо

~iгpiTa родинною

зупииився в центперед пам'ятником.

-

кова

мова

над ним.

... Чоловік рі

рудзаводів

А його лякали тими колгоспа­ МИ, Сllбіром . І віи за.lI1ШИВСЯ на довгі роки у .канаді чу­ жа

у иих

тель: «У нас КОЖНО\IУ, хто за­

НИЙ край, де відбувалося щось незбагненне для нього. На За­ карпаття ПРllйшла Радяиська влада, організовуваЛIІСЯ КОЛ­ ГОСПІІ ... Серце рвалося додому .•

Тоді віи відказав поважним панам: «Мені немає чого боя­ тнся. Я вже старий. Хочу не­

вІд ~авки. Ген полум'ям охопленІ дуби,

С.1УЖИВ такої честі, встаНОВ .1Ю­ ють пам'ятники на батьківщи­ ні»). Та Й усі жінки, що пра­ цюють у .1анці Ладаніки, наго­ роджені орденаМIІ і медалями. ВЧlІтель називає імена КУКУ­

ЗУСТРІЧ БІЛЯ ПАМ'ЯТНИКА

вЗЯВ свою lІеважку валізку. Пішов. Спочатку неквапно, оглядаючи заасфальтовану пря­ ~IY ву.l lЩЮ, котеджі серед ряс­ них садків. По:rі~! ШВІІДше, !Щlидше, наче хотів oдpa~y по­ бачити і збаГНУТІ! усі З\lіlШ, що сталися без нього у Ве­ ликих Лучках. -А мені говорили: пропа­ ганда! думав про себе і гірко всміхався старий. І ще казали: не їдь до РадІО!­ сыгоo Союзу. Твої зеМ.1ІОШ бідують. ЯК і колись. ВОНІІ хо­ тіли залякати мене ...

ланку

врожаї. За сумлінний двічі удостоєна звання Соціа.1істичної Праці.

га світова війна, і його погна­ ло по світах, як сухе .~истя го­ НІ!ТЬ осінній вітер. Жадібно .10RИВ кожну звістку про рід-

капелюха,

померти

щедрі­

до мене. А не знайду ДО.lі повернуся». Та спалахнула дру­

запитав:

-Вам недобре? ПОМОГТІІ? - Ні. Дякую ...

шукаючи

шої землі та статку. У селі за ­ ЮIlШIВ сім'ю. Сказав на про­

го.

во

:ИlІднів,

В неБІ пощерблений серп. ІІІ. ЧастІше вже тумани иад рІкою В гаю тягають сІтІ в сиву

Щось вічно-миле є у них

-

19-3-18, - 19-4-67.

---"#,v-v-~'~~",~V-~",,,,,

'броваРСЬКІ' друкарки. Кні8ськоі області, вул. киt;;.:ка>I54.

- - -

- - -

01' -

ТелеФ~н:'" 19-4-51.

ВІДДІЛІВ ., -

ПРОМИСЛОВОСТІ,

-

••

~

...

#~

Газета виходить

У вІвтерок, середу,

п'ЯТНИЦЮ І суботу.

•• - ..

~

Зам.

. . ." . •

-

4730-9892.

#156 1973  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you