Page 1

Пролетарі всіх країн, єднайте ся!

видання ХХІV

Pik

ВVДІВНИК

МО~КВИЧІВ .

довою

1961 ки.ЯК

* Ціна 2 коп.

_I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ЗАRРИ.JIАСЬ ШОСТА СЕСІЯ

ВЕрховноІ РАДИ УРСР го скликання продовж'увалг свQю І p06CiI'Y,

ОДІЮГ{МОСНО приЙм.ається Закон про державний бюджет Української РСР на четвертий рік сеМИlРічки. Держ,аIВІІИЙ бюджет УРСР з утрахуlВ<',нням

8-ерхOlВН,Иlй о,рга·н влади рєспуб­

ПРОПОЗlщій

них комісій Верховної Ради і за-

дарський план і Державний бюд­

уважень деПУТ~ТIВ за,тверджено по

ж,ет Радянської ріК З винятковою путати

і

проекти

плану

що

цi.rnкOM і повністю відповідають граlндіQЗНИ-М наКJрес.1Е'ННЯМ нової

Програми КПРС сесії

Верховної

Ради

УРСР яскраво відобр;!зила глибокеpDIзумін:ня УКJраїнськ,им нг,ро­ дом ісroрнчних завдань. ПОСі2'В­

лених

ХХ!!

з'їздом

КПРС. його

M()HKk~iTHY згуртованість навко· .10 КОМУ'ністичної ПЩНЇЇ і її ленін_ ського Ц~нтральноrо Комітету,

очолюваного Хрущовим.

тава,ришем

М.

С.

Депутат·и

розповіда.тtи

про палке прагнення

труд,іВНИlКів

респу.бліки р21З1ОМ З ськими

людьми

усіма

раід.ЯН­

якнайшвидше

реТВQРИТИ

в жи-ття

креслення

партіі,

BКJlaд

перевищенн~м

K~MH В завда!~ня на 1962 рік ЦlВ.

Робота

жено

нові

будинки

в ел.ичн і внести

у створення

пе­

на­

гідний

матеріально­

ДO~O:дlB

над

видаТ-

5.697.7 тис. карбован-

CVMI

ВеРХОВІІіа

Ра,да

приймає

ст,анову затвеj)iJЩТИ конання

Дер ж а:в ного УРСР за 1960 рІК

1

На

по-

~BiT про ви-

БЮ;J.жету

го

Ленінграда

г,о.лОСИ"lа,

нішнє

поставках строково,

УРСР

Зленко. BepxollH3 ймає

Д€путат

А.

р:у

Закон

про

затвердження

За,-

N.

бази

Ф. КаАкан

(Косівський ,вибо:р­

«Укрсільгосптехніlка» В.

І. Криво­

шеев, М. В_ Хорунжий (ТаРУ'!'ИIН­ ський ви60Рч.иЙ округ Одеської об_ ласті), О. Г. Селіванов (Білгород­ д!нісllPQВС.ЬК:ИЙ ВllБQрчий округ Одеської обл~сті), С. Д. Бушнєв (Рубеж,аIНІСЬООИЙ вибоРЧИЙ ОК'руг

ЛутаНСl>КОЇ області), М. П. Суркін (фоощосійсыйй R'Нборчий ОКіРУГ Кіримської аб.lасті) , І. М. Ілляш (Бучацыкйй ВlІборч"~ OКJpyг Тер­ нопільської області), І. Ф_ Левчен­ ко (волочисыкйй вибоj)'ЧИЙ ~pYT Х,меm,нИlЦЬКОЇ облаС'l'і), М. П. Ма­ зуленко (Тростянецький виборчий округ

С)ІМСЬКОЇ 06ласт,і).

Після всебічН'ОГо обговорення Верховна Рада одноголосно прий­ м·ає Закон про ДержавНlИЙ плz,н розвитО<'}'

Нalр'ОДНО,го

госпомрства

Ук'раї'нської РСР н;! J 962 рік.

••

поста,НQ'ВИ

му беруть участь багато

Мосива

називатись

про за- усі свої сили виконанню

ня голі,з ДержаlВНИХ комітетів Ра-

ДИ Мі'ніСllрів

за-m~рдження

УРСР.

У!U'зів

матеРіально-техНІЧНО І

нізму в нашій країні.

Закони про

під-

Верховної Ради УРСР «П1J О змі, н-у статей 24 і 80 КРlІміналь,

«Про від:повіlдальність

В

РСР".

водіїв ав-

бази КОМУ-І

Так'им ЧИН/OlМ

.

,.

.'..

ра:~я'н~ыиJ.х ,ваihlКИIХ

застосування

штрафі:в,

,. .u""" 'І' Ільїчова «ХХІІ

во

ВИ:КQНЗІНО

план

перевезеН!Ь

ка­

м'я·ноro вугі ,І[Л я , рУДИ, чорних \lе-

TalК

. • ,~.ОоU'U.Я що наІКла;д,аються в Zi,J.М~IІіIСТРа.ти:в-,w",n

n;РІШНIЯ,lа •

'

п.останову про змІНИ в

В'ерховного с"ду Уюраї' нсь

ко! РСР.

о'

.

-

у'ча/''Гь

~

3;) ЧQШ)JВ'!·К. .

Нlи 001l0lВІИ

Н

а

ЦЬО'\І'У

r()iTOBWON,I.

3 ~."ОІРО1'll\ИlМ .}а,К.lюч.нМl\1 C'.10IB{)~1 І С'ВПlO р'nб(';ту. СІ

а

н'а'р,асм

.

,Jа IКIН'LЖlа

(ТАР,С).

.......~- .................-...... _-

••

\.''Ч'alСНИЮI'В

пеl"'еJlЬ~Т'"

наУil~ОІВИlХ

С[JіВVtобітників

хлібних

пл.аlН

.

І

Г

о

Іг

.

,

Ч(і!ІЮ'Ю1f

.

П~j)e ;riT

lliачаль:нИІК

'О.'І()ІВНОІГО У'П,])1ИЗ1.'l,і,ннн

ШвніЧ1flОО'о.

nІЛ flXY

MiBlkJte-рства

(ТАРС).

кількість вантажів.

ІІІ Праці'вники МОРQІ>ІЮГО l'РZIІІСПQР_ ту ДОСТ1рОКОВО !ВИlКОНlали рі'~н:ий план перев,езень у ВНУ'J\рішньому і

Центральне статистичне управ-, •~іння при Раді Міністрів СРСР.

Р

mrjYlfИ'М ,,\ОІСЛіЩНИIКОIМ ~POЄM щдЯlНС, МО, " сыоІгоo ·оюзу • . Сl1Р'е<КlНИМ, а І TruKO;1\ ПреіДСТШВIНtИ/к'И пре'си, paJ~io І і кіно.

К(1Інтиненrrом.

значну

до кінця року мор,ські судна ДО'­ даткО/Ва перевезуть значну кіль­ кі,сть вантажів.

аНl1'аqжти'fIНОЇ

(ькі ПО:JЯJрн~ .1b-ОТЧИJК:и ЦИВ:~lII>Но.­ ГО пOtві'J1PЯiIЮГО ф.1іОl'У довели р,е­ аЛI>Н~СТЬ встановлен'ня релУ'ЛЯjYНlО­ ГО а:віаційНlm, 3'В'ЯЗ!К'У а ШО,С'N11М

ванта­

за'кордонному ПJlа в ЗІНІНі.

'J-

МllР·СI>К: ОІГО ф.10:11У О. Аф;а.на' l.'іbЄtВ і началь'Р.'ИК УIJТ'РШВ ;lіНIНЯ ПО~lі!ІОр'нюі а'зіації ЦИI2U.l;'НО,ГО по вічУЯНЮіГ О . ф.l0'ТУ СРСР Г'~po'ii Радянпк'ОІГn Со_ юзу М. Шеве.16В. ~T часнИJКи пере.1ЬОl1У -J)a.ДЯН­

до кінця .ро.ку залізни.цями буде понад

'І'

,ра.'ЩНСbll,ОI

мщJlrыJ(;Iгоo

талів, нафтових і жів. перевезено

Ч

г:р.jlШl

В(!Я,lИ ~'~.Ї _П~Рll'і!~ наlШОIГО ",~lp{1.'1JY' в П'ОІВ- еlК,СоПеjДIИЩії На чоULi з ~lі"lОМ,ИlМ по-

На цьому шоста сесія веРХОВНОі', ТJ ФІ'" () П' Рщди УРС? п'ятого скликгння за- ВИ'СТУІПИlВ 1(1В. ,1. . ЛЬ! І;В. ІДкінчила свою pn()()l'\f. ....... ............. ее ее ··0 . (РАТАУ) І

'

~lа,))ШРУ!І'У з

" ., ВIІИи ра;щоов яз(),к. На 60,", т,. ll~mб()!1D"НТО'О,. . а,- J J І' [Ш "'и'Х тт ків ДО да.lеки,х беlРlеlГЇ1В ШОIС'І'Оf() ЮОIІ"ГИlНoffiifflУ ПРИlо,УШI 34 ЧОJlоmка. С. "'ре .д .

з'ЇОз,д КПРС і 3tIl:В- Р{ібо.'ти. Ншрщда ще р,а:з по,казала,

на ДQіПові,lh

УС І>ОІГ 11

І літзжаJ\!И па~IИ~lу'ва,вся ()е~ПeqJер-

і "'ео.•"."'П· 'І'НО}" ."....00-0'....п." п··prru··I·». ЩО ,всі ІВИІ.~И і,д('.о.ТОІГіч,Н'()ї зб'ІЮЇ на_ ",." "Ь' ''.'.ІО·І· ...." <><

ному ПОРЯДКУ». ВеРХOlв.на .Рада В д~ба'NlХ складі

"'"

«АН-10» пр,о,~е'І'Ї!! за 48 го-

П)JОІТЯГО'М

.

д'I'.1<ИВИИ, l1ВЮIj)'1WИ О(іМШ ДУіМК<ltМИ'n ~Оj)iі'НIНИlХ пита,НIНlЯХ j,деОЛlOlгі'IIНКJЇ

при РадІ МІнІстрІв СРСР

11

А'зію, А,J3'cтvaлію і А,НТllljJIК"Г'И!Д'У 'Га

ВИх .ТlTaKLB з ЄВРОПЄІІСМ,Щ() 'І\('Н- ДИ:Н 27 Х'ВИЛИН, а «1.11-1'8 » , - за 44 Г(lI,lини 34 ХоВІЮIІІНИ !IbO'ГHOIrO І о ' часу.

Повtдомлення Центрального статистиltного управлІння

Пра,ці,вники за.лізн,ич.ного тран­ СПОРТУ достроково виконали річ­ вантажіlВ і н'ий план пе~в.езень ПЛЗlН в'антгtЖооБQporrу. Достроко­

ве:ршеIEО:. Льо-rЧИIКJІ l]jЮКJIaJЛМ Нlову rnО.!ТОі .....'''' 'І1расу '>~: Г'ЛЬіНі()IО "'0"'''''''''W'>"'"J"~ « "" 11>"""1 lI!JOю 25793 І,іло,метри. ШЛіЯХ че­ рез 4 IК{)Н1'И!ненrrи - 6В1j)і()ПУ,

_. .

Про дострокове виконання плану видобутку нафти, газу, виробництва мІнеральних добрив, кольорових металів і перевезень вантажів залізнични. і морським транспортом

цівники Піромисловості дocтpoКlO­ во ВИКОlНали річні плаНІІІ видобут­ ку нафти, газу, ВИJPоон:ицтва міне­ ральних ДQfiрИІВ, СВlIIНЦЮ, ЦИНІКУ і МОJFібденавої прод;у:щії.

І НJY сrаlНІЦ'ІЮ МИlJ)'Н'ИlИ &IИlСlЮуче 3а-

::УV~ОlГвишгI"О-

ідеологіц;uої роботи

про сім'ю, опіку, шлюб і ·акти T·~. з:alКllНlЧИЛ'Q.СЬ Ovro~pe,HiIIlН ДОіПОгромадянСЬІЮОГО С'Гану Уюраїнської 'ВJ\1fI С.еI1Мnl<>та:"я ЦК КПРС д. Ф.

РСР стг:тею 281», "Про даlльше об-

М. Т. Оснач.

пе.ршиЙ пеlре,1~Т д/В.1 1)К.еани ІндiЙJсlЮШИ і Т""VИlИе лі-

сеСОЮ8UU иара а в UUniah:l-tltх

томототранспорту і міСl>!ЮГО елек-

межеllНП

фото:

- Мuрuuй

·~ ,' .. . 11 Н тротра.нспорту за K€ipYBa, ня т' Р а 28гру;щя на В се'СЛЮ'3'Нl1І нара- ()иваючи ПЩСі}'МКИ ДИIСіl\;}lШ, ІОН CnO:PTO\l у нетвереЗlOМУ стані», . .. " _ . . . _ «Про доповненНІЯ кодексу Законів ДІ ІВ П~,1'аІН'Н1ЯХ l~е'о:rоГlЧН()! ІРОО{)- в~дзна~ИJВ, що I~a ~aI~aiЦa ВІЦОУВІСЯ

НІ

Пере11ВQPЮЮЧИ в жиггтя історич­ ні рішення ХХІІ з'їзду КЛРС, rnpa-

Нг

~7 '!1Р}:ДНIЯ на ~Ь'(ЩЯНОМ'У аe'JЮlд: J11ИІНІе!НrГу~а ра.;І)янltЬІКУ а, нrrаjpIЮТИоЧ-

рішень .1ЯI!\О'В'l1'~I.

(ТАРС).

Президії

ном кодексv Y'Kpaї,HCl>KQЇ

Ф, Оснач, кол.roспниця.

ФІНІШ НА ЗЕМЛІ АНТАРКТИДИ

сотень

тисяч ленінградців. Шириться зма_

тверщження Указів Президії Вер- ХХІІ. з'їзду паl?Тії .по створенню І ховної РаlДИ УРСР про ПlР'ИlЗна<Чен'-

:році еем,и,.

площею 1 мільііон 175 тисяч квад-

Закон про внесення зміни до сТ>а1'- гання за право

Приймаються

таж :ІІР' aJЦЮlООТИ,

сха,и:m 'ГИl\l,()фііІ.ОІВIJIIЧ.

ГІРУНТ, ПOlсіяди шmа­

комуністи'lНОГО

'ШЇl округ стан:іслзIвсыїї облас­ ті), Ю. В. Бурак (ЛьвівськиЙ-3.а­ .:і:зничниЙ виборчий ОКРУГ Львів- . ської області), голова У'юра,їНСько­ го респуб.~ікаIlСЬКОГО оо'єднання

Б}'ще)!,о

-

Щl)іб у че'l'веіj)ro,му

ріЛЬНИЧDї

ті 2 Закону Української РСР ві;!. приємством високої культури. ,pOМ!l поюлИl3У ПJIВДІеІIDНЙ-nОЛЯір.н:щ 31 травня 1957 року «Про дальТрудящі Москви, Ленінграда і ОlбсеIР~~'ГО')Jliї МИ'р.н~И П~РИlзеl\I.:.ИlВСН суспільства . "Ленінградської області запевняють ДlPlУГИ'1I РШДЯНСЬКИИ ПОRlТРя.н!Ии 'КО;r 18 В дебzтах ВИСТУПИЛИ депутати: ще удос!(она!lСННЯ оргаНlзгЩI уп- Центральний Комітет КПРС, РаПРL>~!Исловістю і будів- ду Міністрів СРСР і т()вариша pajYe.lb «І, - », піл{)то.оонии ві_ О. д. Сурвачова (Луцький вибор­ равJtіння чий aКJP'Y'Г Во.J1ИНСЬКОЇ області) , ництвом в Ук:раїнській РСР». М. С. Хрущова, що вони віддадуть ;rОМИIМ П().1ЯjYIfИіМ ЛI>ОТЧИlЮОМ А. Потехнічної

ва.

.готува;lИ

I\С'.lГО,ClП'Нl\lці

Всенародного характеру набрав

У<КІраїнської РСР, а також

м,іж­

БРИіГаі.'\И. ~Іе,хrulfjзасгqри оаlмі ПІЇ(1IJ-

Рг ди ратних метрів.

і 45 Конституції (ОСНОВНОГО

КYlку,р'У,щ:ш

!lИr-l'у КОНДИtЦИ1і1fЮI Ka..1!i' ~olВa­ ВІН>! нае,ін'НЯlМ ВИСЮlliіОlВllюжай­ НОТО С(фТ,у « бу'кtmинськии-l »,

житловою

IlРо.,(J'С.1И

РЯі~НlИlИ ()броб'і'JIOlК К,}lЮУIРУДЗ,И, . ТеJпеlР Михайло. ТИlм,()фі,и,овИІЧ з СВОЇІ)І СИЖ)>! та ін'ШИNИ ме<ха­ ніза.тОІРЮIИ ГОl1Y'юrь:ея до B~C­ Нlян()ї с,іВI&И чеrгве'І)ТОГО 1)ОІЮУ 'СОIИІ[)і ЧК". ВОНlИ j}еМ()ІНГГУЮТЬ маШІI'НИ. :JагОТОВ;ТЯЮТ'Ь Д()іОРИ­

' ВИіС'ОКИJЙ 'npoЖ'ай JiJУ'КYlРJ1;І;З,И, J(;а,рrrЮ!lтлі та ilН_ ШИІХ !i.Y.'LЬ'J1}lj), ГОВі,риrгh Ми­

УРСР і вн€>Cення змін у статті 18 рух за комуністичну працю_ В ньокану)

зе'j)IН,а

піджИlВИЛИ посJ!ви. Вони 1 (l,ко.;(-,' IДte<к'і,ЛJІ;ка ,J)aIЗnВ

п'раці. В .РОІб'ОіТ'Ї допо"а'гали j)іч,ки О'дetржати

Т<\.КО';І;

У Ленінграді в цьому році спо-

У.казів Пре.1идії BepxoВIНOЇ

С:}'!ХОГО

ui іі

по зрос­

руджено нові будинки

лю-

ШОІВ. ііo.rо IІдоб,}'1'О В напо.1ео1'ЛИ­

Н.' танню продуктивності праці.

Рада одностайно при·

ни­

на l\ ожнсшу З 12 5 геIКffilР'~В" Та,ки;и у,І)ожаlЙ сам не fl']JIИи­

вони завершили до­ 26 грудня. Виконано

зробив ce~peTap Президії BePXQ.b-1 завдання і зобов'язання ної р.ади

І

ті доповідають, що план третього

задії Верхов,нlОЇ Ради У,краї'нської РСР. Доповідь в цьому пиу'анні

ЩО

ПІІКО.'l'ЇННН

.~eIi ;І.НГГИ:.!,! :п.рw KOМlYlНi!3Mi. Пас,,' нт.н-ИІМ БУі,lе 1961 РіЇік і .\.lя п~реbJiОВо.го ТlракrООIj)ИlCта h·().lІГЩIПlУ «Жо.l&тень», С. ТК)ебу­ хів, Мl\lха:и..1а Тим.оФі:WОВИІЧ<l ОСlнача. ІІрацюючи 3 С;ВОЇІ)ІОИ­ НОМ CrгaiНJ,c,l ШВОМ на одній ма­ ш И Нlі ,віlН зіlбlраlВ ПО 51 це HTIre_

і Ленін-І

року семирічки по випуску валової продукції, більшості найважливі­ ших . видів виробів і кооперованих

в

llРо.­

ра,::{ян:сыиtхx

градської області в своєму рапор-

Потім Верховна Рада розгляну.lа третє пита,ння порядку денного затвердження Укгзів Пре-

&}"}~j.ВНИЦ'J1ва,

Яікі їі П<llртія

У рапорті також повідомляється про успіхи залізничників Мос- [

Трудящі

б yura

комуНЇ'С:ТИЧНIІ-

I3И'

житлов~ю

ковського вузла.

HЬO~Y

п'рийня'та лова ПрОіJl{}М/і а пар'тії -по&удо-

споруд­

ці.

не-

СТ'lрін­

пф.иIЧ'Н.l П~;liія­ ХХІІ з'іЗ,l КПРС.

в зобов'язаннях.

У цьому році в Москві

ДlОі,1;Сl100

fJ'(щіві.!;JiОу:rаіСЬ їс­

в рапорті

1962 доходах в. CY~I 7.652. 928,5 ТІІС; площею 3 мільйони 700 тисяч ква­ ка.рбованЦlВ І вида11ках в .СУМІ І дратних метрів, або на 365 тис_ тчс. к!!рБОВ3IНЦIВ, з кв. метрів більше, ніж у 1960 роодностайністю де­ 7. 647. 230.8

підкреСЛ!OlВали.

PtOOро6ле~і

повідомляється

ввdиде в іс­

Т'Оlр,ію

І\ОЮ . C3JMe в 1961

плану

року, третього року семиріч-

Укра ·їни на

с:tваЛЮВ'ЗIJ!И

бюджету,

державного

60.

на'є,

\II'РI\НУЧОЮ

достроковим

надпланового зниження вартості продукції зекономлено більше 50 мільйонів карбованців замість 14 мільііонів карбованців, прийнятих

пості'Й-

нщюiltногоспо­

обговорював

,1iKH

-

ди Міністрів СРСР, товариша М. С. Хрущова, колективи промис­ .~ових підприємств столиці, зма-! гаючись з трудівниками Ленін­ града, завершили річний план по валовій продукції 23 грудня, на 2 дні раніше строку, приіінятого В зобов'язаниях. Виконано соціаліс­ тичні зобов'язання по підвищенню продуктивності праці. За рахунок

ПРАЦЕЮ МІЛЬЙОН ІВ ної Радн У'кр'аїнської РСР п'ято-І

перемогою

011' ;мда,є­

наrза·д,

1961 р,і,к, ЩО '''ІН;­

москвичів на ім'я ЦК КПРС, Ра­

КОМУНІЗМ СТВОРЮ€ТЬСЯ

27 rрудня ШОС1'а сесія Верхов-,

~H)CЬ

спілкові і комсомольські організа­ ції Москви, Ленінграда і Ленін­ градської області з великою тру­ внконанням

року.

Г ор~j,С!тю

бовців, партійнІ, радянські, проф­

Київської області

1961

onaMIP~~HIЇ П'ОІРИва'ння. 3 З' ЮКОІН'НОЮ

І і Рада Міністрів СРСР палко по­ здоровили робітникІв, роБІтниць, вчених, інженерів, техніків, служ­

партії України та районної Ради депутатів трудящих

Субота, ЗО грудня

Міа p-3.(Il!i ЄМ, ОРOOlJУ пр иI!lдeШНіЬ'ОМlу, б о ЯСіН\l наша )fe'Ta ,

Центральний Комітет Комуиіс­ І тичної партії Радянського Союзу

Орган Броварського районного комітету Комуністиqної

156 (2217) •

\

леНІнграДЦІВ

IІІУUП31У

м

ЗДОБУТО 8 НАПОЛЕГЛИВІЙ ПРАЦІ

Трудові пер~могиl\

Річний план достроково ПОЛТАВА. н А ВИРОБНИЧій БАЗІ Нестеровської міжколl'OСПНОЇ будівель­

ної орг.анізаllіі (Львівська область) cTвqpeHo цех, ЯКИЙ випус­ кає 1Ц()мkяця до 100 кубічних ~lel1piB збірних зг.лізо6еroнних кон­ C'IIJJ укц ій , ЩО йдуть на буді,вництво твruРИlнницьких приміщень. На фото: площад'ка. на якій формуються ви.роби із з'алізобетону. Фото К Бузиніl-lа (ФO'roXlронікя РАТАУ),

палива .ВЖ:С

25

ешеJrolf~В IрїIЩJОО'tO

В111,'1;0lбули в ]}аооунок

ч'е'ГВСIР'l'ОІГО раку семи;рі Ч,!і.и наф'l'O­

ІШК И об'Л·alС:ТЇ. В ЦЬЮlМу j)ОІЦі бу.'10 :цанn в е!КСІП'.ТУlalТщію 13 ноВИtX ви.rок()де1БФmих І'ІВle1JlДЛI>ВИІН .


БУТИ НА РІВНІ ВЕЛИКИХ ЗАВДАНЬ БУДІВНИЦТВА КОМУНІЗМУ

ІДЕОЛОГІЧНУ РОБОТУ-НА новиИ, вищиИ СТУПІНЬ: Відбувся пленум райкому КП Украіни по питаннях ідеологічноі

ємств, партіАні бюро і секретарі яких Взяли під неослабний конт-

КПРС теми.

секретар

гічної роботи.

пропаганді .оте, що зовсім

РООоти. З

доповіддю виступив роль ЦЮ ВaжJlИВУ ділянку ідеоло-

райкому

ЛОКІНЬ П.

На

початку

партії т. БІ-

своєї

Значним недолІком в лекційній

Однак ряд партійних органі за-

проводиться

вся, «Семиполківський»,

заводу

холо-

ідеями

ХХІІ І тою комсомольських

гуртків та

Союзу. Ці ідеі всесильНІ, І ти той факт,

тому

що вони вірні,

від?иваю~ь, політгуртки,

ДУМКIf і почуття сотень людей

праці і гідно

лекціА на атеїстичні

МІЛЬЙОНІВ

І

Чlfсшщниіі з-аГ!ЇН

125 a.r1(fa_

JОIПО}lа,!'atЮть

j}об'ЛllJIJIIКам

'ВИlВчати lIШ'Тf[рї&1И

по однНI.

1

n __ .

вважають Вil . DJ1Jк!она!Н1НЮ їх наша па'jJ!тіИLН,а не ;~магaиnнJl за виКUН1а,}1lI1Jl 3Обов'я-

що комсомольські окремі секретарі парторгаНізацій і (j,рга'lI1i'заіЦія пі.ШОРЯіщов,УЄ вс,і Гll-І зань. ПоміТНlо І~р.аще с,та"1И Пij}aiЦЮ­

де

пропагандистами

керівники лекторських

груп,

що .111 та за,соби і, Н(]JС~N'Ш~ij),ед, ідео-:

начебто науково-атеїстичною про- :ІО!ГічНіУ рООоту.

(завод холодильників), тт. Юрчен-

вз'Ги агітлryНJКТ11 і

KIy.1J'ыоосІвітні

ШР В дні, іКО.1И за:клщци, лекторські ГIV}1ПИ на віі\-

пагандою повинні займатись лише

І

ликий шлях революціЙНОI .БОРОТЬ: ко і Литовченко (колгосп імені спеціально підготовлені лектори- ІІI!Ю.'ХОIДИlВ з'їзд, і НШeJp щюводи- діЛІК1ах J)aIДIГОСЩ'.

би від «Маніфесту КОМУНlСТИЧНОI Леніна), майже не працюють, атеїсти. Науково-атеїстичну про- ТI>С'~Ве<.'lИI](а ,ро,б'(}Т1а по ,г.1иООIКО'М,У На1ЙlУі.1ЬІІІІ J'.1ИЮ·()ІКО партії» до нової Пр!?грами І\ПРС, І У цих гуртках заняття прохо- паганду. можуть. і повинні прово- роо ясн,еВlнюробіТНIИIКДМ 'Іатеріа- ВИіВче,нlНЯ мате.ріа,1,ів

справедл.иво названо І

l\~муНlСТИЧ-

дять на низькому ідеЙно-теоретич.

ним маНІфестом сучаСНОI епохи. Прии'нявши

третю

диrи

ПРОоХОДИТІ, З'Їo3i1IJYR

б~ОЛОГИ •. ІС.ТОРИК~,

~a!eMa- .1івз'Ї:З;JУ, ILРО(1рами КПРС, ~обі.:, ОО', _,. • . ". . ., , " ГУРrIlка.х паvmiйної і IOk'OC()IMlOJIЬ>ebагрономи та Ін-І Лlза.Цll КOJJе'Б;ТИ1Б~ .llа Ш'j}етвореннн кої оCJRirrи. 3бkІІ>ШИІ.'ffii!'-Я юілыкітьь . В jJ:ІГГТЯ lВе.1И"fН'ШХ НМ\іРвслеНЬ. С<:гухачіВI. ЯКЩО TOOP~KB 12 [')'1j)Т~

ному рівні, слабо пов'язуються з тики, фІЗИКИ, ХІМІКИ, ЛІкаРІ, lН~e-

Програму! -

партії, ХХІІ з'їзд КПРС

з'ї~ду,

Кулаженцях І Ц!і'1!ІНlIfJi.a!МИ сі.1ЬСliкт-ОГОСП ЩJ,a1!J('Т- ЩІ' ШИірше Р'ОlЗlГо,РЩ1l'1Iсоціалk:,Тllffl _

Зовсім неправильно

комуністи тт. Заliцев, Чиричеико

віl!,чають ве-

І

r

1Сl'Т:Оі]mЧНЮ! \Х І з'їцом ІШРС,

протягом ро- ПРОіГ~а~ою пщнії поста,в.1€н1 ве- 1'01>'і,в

а в Жердові,

.,"окрецl -

з'їзду Комуністичної партії Радин.- політшкіJI. Цим і можна поясниського

(3 виступу секретаря партійного КОМітету радгоспу ім. Нірова М. rОРОБIЯ)

мало

ку прочитано лише по 3 таких лек: :ШЧН\ за'вдан:ня п~ред НЮІИ, пра- І Т'ВОірЧО

й ідеологічна І дильників мало цікавляться робо- ціі,

насичена

науково-атеїстичні

що вся ні Леніна, «Жовтень», радгоспу Літки і Красилівка,

світова політична атмосфера,

боротьба

на

ДОПОВіДі, цій, в першу чергу, колгоспів іме- теми. В таких великих селах, як

т. Білокінь П. відзначив,

сучасна політична

та

БЛИЖЧЕ ДО ЖИТТЯ, КОНКРЕТНИХ ЗАВДАНЬ

конкретними

.поклав

ять

перед

завданнями,

колективами.

нери зоотехніки

сто· " , Пропа- і ші спеціалісти.

що

початок новому етапу СУСПlЛЬНОГО гандисти не використовують уна· І Мало виступає З ~екщ~ми .перед На П.аіРтїЙJНИ1Х,_ ~омсом!~іІьісыкхx і ках ,НCl!ВЧ<J..'ЮIСіЯ 216 ЧОЛOlВЇПt, то прогресу - ет~.пу боротьби за бе~- (ічнення, ~Іісцевий матеріал, У' трудящими ряд кеРIВНИКI.В п,.дпри- пrpОф~liIlЮOffiIИІХ 3?~<lJX, ()О[,ОI~ОіР'ЮЮ- НІИІНЇ В 22 гyJpmкa!X _ !']()НІЩД 400. посереднє рЗДlисненняй ~РИНЦ::~~ своїх бесідах не підкреслюють, І ЄMCT~, удстанов, КОЛ;ОСПlВ ~c:aд~ '1И Щi!JСУМіШ З Щ~У, ТРУ~1ВЮIll\іИ '.. . комунізму. адянськи оюз . що комуністичне суспільство в на· І ГОСПlВ. о таких в ДНОСЯТ norт(1О1CЛJI"- нм1iЧЗі.1И 1"''Оню''е'l1НЇ '''''бе_І € ще оу Шl'IlІіи ороlУ()11І І ЧИІМа.л() вступив в !іОВУ смугу розвитку, І шій країні будується вже нині, що : першу чергу голова райспожив- ~ J '" У .ч

це накладає

відбиток

глибоких з кожним днем все міцніше вхо- СПlЛКИ Т. Боиняк, голова

колгоспу жі, за яка

ощютим,}тгьrн ,в ,Н'('ІiliОі.lІі'КЇIВ, а.1е на 1j)Т0!J)І'аНЇI3ац!ія ро-

ВОІНИ

змін на всю Сфер~ нашо~о життя, дять в життя, працю і побут ра- ім. КipOB~oO Т. ~у'ча і сеКl?е!ар парт- че'l1В~IУГ(1оМ'У р()ці г('миnіЧЮI. в тому

числі н!і lДеОЛ~Гlчне.

До ДЯНСЬКИх ,qюдей паростки кому-

його праціВНИКІВ пре~ ІІВЛЯЮТЬСЯ значно вищі вимоги, НІЖ ~YДb-KOЛИ раніше. Питання КОМУНlСТИIJНО-

нізму. носагатии, !,'-иректори радгоспів Значне місце в доповіді присвя. « ~обри~ькни» Т. Бакун, .Семнпол­ чене читанню лекцій серед трудя- ,КІВСЬКИИ» т. Якнюнас.

чергу молодого покоління,. повинн~

вих заходів ідеологічної

го виховання

знаходитись

трудящих, в перш~

в центрі

партійних

щих району, як одному з важли- і

ДІЯЛЬНОСТІ

Значну

роботу

по

роботи.

рішень ХХІІ з'їзду КПРС п~ово-

Читання лекцій здійснюється чле-

дять агітатори, яких в раЙОНІ на-

І партії і комсомолу, 26 лекторських

11!W(},

щоб іх У'Г.УНlУ'ГИ.

Партійну турботу комсомолу

пропаганді

(3 виступу секретаря РК лксму Н. ХОМИЧА) .

організацій, всієї ра- нами лекторських груп райкомів раховується близько 2000 чоловік.

дянськоі громадськості.

І биrrьвсе 'іщн

оргаНlза~" ЩЄІ ж аРТІЛІ т. Тем-

;,(ва )lіtJlці ПНІ,} .!(]Jк,LнчИJВ (,'BO~I ; ТЯ В гурткаlХ ПО;И10IС<ВlТИ. JLpОіПа-

Добре працюють вони в С. Рожни. раОоту ХХІІ ./ЇJlД ІШРС. Він щш-

!'ан~ист:и

\O!MY1Hi-сти І. Юрчеmtо,

lIриин!tТ1 ХХІІ з'їздом нова, груп !овариства для поширен- До~ідлив.о, пер~конливо проводять fШ'ЯіВ ПОН'У ILPOI1~M'Y Шllртії, в якій ~ А. дИ'l1О1ВЧ€!НJЮО, В. ГOlріій 'не з.а:Ї1Програма і новиЙ Статут КІІРС, І' ня ПОЛІТИЧНИХ і наукових знань. СВОІ бесІДИ аГІТатори Ф. Дов· І , Ф ., '.: І .' ~mm;йн и ... го Історичні рішення визначають Відзначивши позитивне в лекцій~ ГОДЬКО. С. Довгодько і Н. Пасічна, вперше ;- ~1)м}l.aьoвaHO м.ор~.1ЬНШ·I,мают~еJl ~И){ IIIWfaдllffiЯJИ, а Л~у& •. а основний

змісr,

напрям і хара к -

ній

пропаганді,

допові~ач

зупи-

Проте в радгоспах «Богданівсь- к()декс

OY~I'BНlIOкa

l\'}MYH~'~MY,

да-

n:ргаНJtЗ:aJЦlЯ IreRОН:llРОI.'LЮ6 LX.

тер ідеологічної роботи на трива- І нився н.а неДОЛі.ках, якІ ще ~ в цій к~й»" «Боб~ицькиіі», колгоспах. іме· на. Х3<~ЗlКтetРИlrТ\l:ка.•1Ю.'іИІП! Н()fiС,Г:1 і лин період часу. В наші

важЛИВIА спраВІ. ЛеКТОРСЬКІ групи НІ Кlр.ова, ІМ. І-го Травня та Імені f{і)М11ЮС'ТИЧlНО!Г() calТY

.

дні

підкреслює т. БІ-

ще дуже мало

практикують

локінь П. в д~повіді, вся ідеол о - цензування, обговорення гічна

робота

повинна бути під-

ре-

ВаТУТІНа агітатори працюють ще

. . оо і.· . Т.о'Ф)· 3а 1ра'з ІН'ред Ha,~IJI (TOIТЬ ,юльк.а. ;раоз !МИI1i~m«1СЬ ntPОІІalГaJIlДlІІС-

і зат- не доси~ь на~олегливо. Тут ~eMi-

в~~дження написаних текстів лек-

нари

a~IТ~TopIB ПРОВОДЯТЬ РІДКО, rO,lOlBHe

:1іШД<l,Н,Н'Я _ ,.. оО

по ядкована швидкому здійсиенню ЦІН, а, це ПI?ИВОДИТЬ до того, що а кол~ І ВlДбув~ються, то ~a .низь-,. '. ко~іННИХ завдань,._ п~тавлених, окреМІ леКЦІЇ деякими .лекторами кому l!lеЙНО-~ОЛIТ.ИЧНОМУ РІВНІ. J\(ШС()')~~,l.h~~ І Ilрограмою

ХХІІ з'їзду

паРТІІ,

РІшеннями

читаються на .низькому lДейно-тео-

КІІРС. В цьому го- р~тичному

ловне.

ХХІІ з'їзд партії в резолюції по

Б!:JIОКІНЬ говорить про ВИіСО'кm Ц!'IШ(і,Гl'l і раИОНlIOI, ~агатотираж~их та . , . . . . '

РІвні, нецікаво,. недо. РО.ЛЬ

СТІнних газет, МІсцевого радlOМОВ- ЩІНІ.N()!ВІ,

ми матеРІалами, з практикою

л,~ння

звітній доповіді Центрального Ко- дiBH~ЦTBa комунізму.

б

B':If;1

ДаЛІ .т,

ХІДЛИВО, не пов'язуються з Мlсцевн-

.

у-

ХХІ(

.,

А~>З:.1?:іЧНIе ста.НОВИЩе і в к,о.l-

І гшml «ЖОІІн'е\({ь», 'с. 'l1pooyxi'B', Де-

в пропагаНДІ РІшень, .

ВIL\()Ra~IНЯ

ти ~ ГУI]Yl'fЮlОС, І ДО ЦЬІОіГ()

. . . ".

1.'1]"1) НІСТИ [ІОН п

(тал

ЧО,1'ОlвіIК

.1С!ШЯ Діі праці.

вах, а саме.

і

з ІЗ!'-У !<ПРС. в розгортанНІ ІДе о-

. СЛІД сказати, що секретаРІ пар-

основний напрям ідеО-1

_ це _ пропаганда марксистсЬ_" Т.

К

узнецов, ливарно-прокаТНОI'О І заводу Т. Чугрєєв, заводу електро·

вчення' О леНI'нського К б б'

ЛОГІЧНОІ

роботи

ао но-

агітац'-

н Ч. І спраВІ.

ц..

У

важ ивііі

ІН

Л

'J 'I'''"'

Я хоч:у ЗRAmJНу;І'ИСЬ "О C<elЩPeта-

серед трудящих,

11

н:аJВчаf:ТЬСя ІВ r:'mmtfaIX на

ООІООді х'о.110ди.1Ь'IIiИЮЇВ.

В шстС)1Ї ЮIі){'С().~IО~IIУ('ЬКОЇ пuMIT~TY ро В оботи В сучасних умо- І тіііних організацій таких підпрн- про роль клубів, бібліотек та ін- :lliтоовіти наlвчаf>Тl,СЯ 1313 Ч.lеЛОГІЧНО І р. ' ємств, як заводу холодильників ших культурно-оrвітніх закладів, нів влксм і 268 Чн.Ісвj·h нrспі.lа

.

Ч'а:с:у

IнеВJI.ЩОІМ'О, хт(} НИJМИ Іtetpty6,3&'НJП'1'Н ~1().l(ЦJ .в. Jj (І 'І'ПС ІІІІЮІЮДЯТЬ'БЯ. Віl:)lJ,аНО>ПJ кО3 170 . . , " ,. _ • ко.чсQ~ю.1ыцІв тІЛЬКИ 100 '

~1" " :ptB па'wіlЙІНJILХ організ:а.цИі, щоб '11000 ~11Р'Уrrилиrсь в що 'CmJI)alB!Y і

!IЮnо1 м()Л'оl'(i. В liі.1ЬШЩ·1,j ')'lJТікіБ, !ЩІ[ЮМОГіІИ

НЗім нarіТШГО(ДИ11И

нав-

. , <'" П~."'''' ' оо Учасники П.lенуму взяли активну ЯJк то В К()І.1ГОСШ Ш. на.1lН1ша -uw:n'Я ,в СИСТ{')ІІ 'KOOf('OMO,1bCbKf1l - це -І ?І!:ТУЬВ aCBi~OMOCTi лю-І кий, будкомбінату Т. Халецький, участь в Об. г()во·ренні доповіді. . л~тюівеlШИХ і. JОоГ'U.'lіВСЬЮ,IХ фа.UJJИ- ОІClВlТИ. ками кап тал . І"й І б ,., . , , дей; недооцlН~ЮТЬ лекЦІ ну про~аган, .• ,ках, Жі У1ДкююШ'аН"1 І IJOoUlРИЦЬil,О_ _ це -- виховання трудящих в ду' внасшд.ок чого на ПРОТЯ~І три· На плеН}МI нриинято ріше~~я •. )ІУ ві;JД:іJlЮVР;ЦГО1(',ю' 'DО'UРИJЦ'ЬВ [Jt)!'uвu'реИilі ДOOIOВliДii ВІЗ<ІІ.ТИ пів сфор валого перІОДУ ДЛЯ роБІТНИКІВ цнх спрямоване на усунення неДОЛІКІВ.,., ." .: " дусі моральних принци, : підприємств не організовується що ще є в ідеологічній роботі, на ,КИІІІ", :й,:Н'ятти Пj1'I)Х 1 ЦНТІ, 1.'j'lfalH·I- IТаІ:О;К учжть Г(l.'ЮIБа р.д.И1ВІИll\'он-

пережит- технічних виробів т. Ковбаrинсь-

1

* **

мульованих в моральному кодеКСІ систематичне читання лекцій, зок- те, щоб піднести її на новнй. ще :ювано.

будівника комунізму;

це _

_

формування

Р озвинутих

всебічно

рема по

з'ізду

членів комуністично,го

За 'Іас що минув після ХХІІ з'їзду КПРС, партійними органі за· ціями нашого району проведена відповідна робота по роз'ясненню трудящим нової Програми кПРС. На 35 підприємствах, в колгоспах та радrоспах, в усіх пер.винних

партійних організаціях присвячені

RНЩНЙ рівень.

І

---- -~----

суспільства.

ся збори,

матеріа.lах ХХ 11

Вивчаємо

рішення

І

секретаря парторгаНізації радгоспу «Великодимерський» І. ЗАБОЛОТНОГО) РобіТНИhll РЦР'СЩ' На щюне- т. КУ'ЗЬМИІК, кеИїО'ІЇ . .,

Д:fIЧоИ1Х ВІ,дIК'РИІТИ:х па,ртIИНИС(,

ф "Т. П'РI) -

НКИі)lf Hh!lI,

~.

: а:оо

("I;аJНИ, ЩU

(-; ще

ної гаlЗ>e'ГИ В. Пиндюра, (',eG(:peтa'P

U'Рlг(tНШ3ації,в ЯІК'ИіХ

З{lВС1іМ не

паlр!'ГО[РlГaJні3ащії

("ГВ{ір,еm литки, Т€ХНIЇчнИlХ

Єt.IlerIC:1!pO-

: ДOiВ~.'1ЬH(}. НаІІІ'j}ИК.1аід, в Гil:КOMy ае- і'І'УріИ В. Чесноков, З:l>Вli!дyюч1Ш щ. РeJДQВОIМ'УГОСІПОД3l!}с:roві, ЯlК RО.'],ГООП іділом прoor.a:гащ,1)И і atrітащії РІК КП

вkui;JкаtмИ іІм. ЛеоНІЇна, де .паrp·:!~Їіна і . KOi~IOCO- УIКР~їни В. ЛемпицькиЙ. На п.lе'1'

га,,"ищы.,m';т.аa ін_ Mo.WCb;кa О""aJШ'ЗlaЦН " "". уц

'ВИІ""lli>j"Ю(]'Ь ..'.

""'!\Il

,'OJ

,вИll'Т'11ПU~ ПІ""'шlllЙ І'''''''''''''т''''1 J'~'UD Ч.. ~p"""""~"

ВlДбули- rпі,llКОIВJIX та 1\(}ЖЮ;~НIL1ЬСЬЮIХ :~б{)- ші. оВ'()ї .1I'кнії, бе"і)'!! вОни пов'я_ більш СІК:лщщнї заIВlДаНJJ/Я, ДQ ЦЬОІГО раЙікому JШ У'Iii]JlaїНИ М.

ріlllен- 3УЮТЬ ;\ J\,ОIll:l\Р€ТНИМИ З<J.IВДlaНlНі!О!И чаІСУ не I]po'вeIД~H>O ЖОд;IЮГО заlНЛТ І ний. роботи ХХІІ з'їзду КПРС, в яких н'я, ПJj}ИіИНlя'ті ХХІІ з'Їз.;І;iJoМ КПРС, по зО'і..1ьшенню виробництва ci:rb- .......-.......................... .............. ОО взяло участь 20000 і виступ НЛО пі\]вl('.1И ПU~СУ'''КИ ['ос:подшрюва.НН1Я еького.сп()да.р('ы\.її ТЕjЩ~}lКції. 985 чоловік.

Величезна

з:3\В:од'у

ВИ])І(~б!іIВ В. Ковбасин-

,а:бо I1JріЗ1ЦЮЮ'ТЬ ,вони Вll\iра,н не,;з:а- ський, заlВідуючИ/Й 'В.і;ДДі;Ю:.'d; aay.'1L-

(3 виступу

.

'~OMI)' А. Шульга, 'Ре~Зік.тор !JjaJИОН-

о,;JJЮlJl\с.lід

. КО!УІ'СіOlМОЛЬ:Сf):к:і

з'їзду

* **

підсумкам рах ()Д'НClстаіі,но схваПИ.ll1

роль В невичерпно· В 1961 р~щі, В3JЮИ HO~li під,вище-

му арсеналі ідейного ВПЛИВУ. пар- .ні З()lООIВ' Яlза:ннн тії на маси иалежить систеМІ партійної і комсомольської освіти, У

Н1\ 'lеl1веnrrии рі",

СР>МИ'J)ічки.

з ДОСВІДУ

'У нас (жомmrетшroваіІо 12 Г)~P'T-

кі:в ПЗJрті:ЙlНО-ІЮ)['СОоМОШ'!Сь.кої oCiВlїТИ, ІЗ

ЯКИіХ

також

JIiРИ аlКТIІВНій

, . . .

в уеяюу

ІІlI:РУ

•• _

••

ОО оо оо

атуш­

0 .. - , - , , ,

ДОПОМОГА

PlIKY

Кlра.еИllJ.e

ХI.lі бо)!.

3

!1j)01МШДIСІЬІКИХ ф(щ'\.Ї;в :goНИ

своїй доповіді Т. Білокінь П. далі ВУ:lО про:вецt'JНО сем,і,Н<іIР wгпа- ГlаСТI еiJI),хаЧI,В ВИlвчаємо РlШетн- сел'о P(Ji3К1BiT, що на ОдеЩИlНlі. .в ;':\іОСІТШГюу О;lе'РЖУЮ'ГЬ MМOOtO і відзначив, що В політшколах, гур- ПІJИ'ІЗ, р!)боО\та яких З<1.ра!з зос.е,ред- ня ХХІІ з'ї:цу lIawгiї. КРlаСИIБе ВОІНО і Оj'ДіИНlкalWИ M!kb- ){'ЯlСro. Всі ВИРООНИlЧ,j IJ!PoOцоси ВИ­ тках

та семінарах

комсомольської

матеріали

6156 чоловік.

партійної

освіти

ХХІІ

і

вивчають

з'їзду

жена на ;rВ3',ЩЯТИ 1ха'і1Ках. В се;1і

пор.ацює .1eIl\TOI)CM,a

ня матеріалів з'їзду парторганіза- fQCilIY ції радгоспу ім. Щорса, ім. КіРО'} ва, колгоспів ім. Калініна, «Біль: текстильно-трикотаЖНОI

фабрики та ряду інших а

-

підпри·

.----

РУПА ЧJ1ЕНІВ Товариства Г Д.1Я поширення політичних і

наукових знань села Ст,енятип Со­ ка.льського району львilвсыroї 06,1асті.

керована

директор,ом

вось·

\lирічної школи ,Ч. Г. Ан;']!рєєвою, проводить велн,кv ро60ТУ по pOJ'яонеН'ню М<ітеріа,lів ХХІ! з'ї~ду КПРС На

фото

(J.,iBa

н:шраво): члени

групи П. Г. Сорочук, Н. М. Де­ нисенко. Н. С. Біда. М. А. П.д­ ліСНltй, Г. О. Саганська, М. Г. Лндреєва і

Н, М.

Музичук.

«БУДІВНИН НОМУНІЗМУ»

2 стор.

Пер€д

ІІІироке 'ВИIВЧ€,н,ня

з'їзду

Ma1e.J)Їа.1,іВ

ВIИіhЛIИ':\IiЮО 'І1))1}'1ДIОО3С піДНIе­

партії '1" ""'~ роо,mоспv"Н'.' асе:rе!IJНЮI. ееlШя і СПIРИЮЮ UlС'п:ішн,ООІ" ви....,,r)"НИlКаМИ ""-'/' J J

Серйозно ставляться до вивчен- се.1і!,

ШОВИК»,

Гр'Упа.

30 грудня 1961 року.

ВИ('1'уп~ють т,

д:rnРІЖТf1<РJ)<tД- lюнанню ;рою'і11НИlКI1І~'\ІИ

Чоі}mа,РЬf1<В,

а:гр(тООI

зо fiОIВ'нзаш"

'~WOC.lliY

В;Щ1И1Х на 1!}61 рі,к.

-_. . . ____...

а

'КО'110

типу;!

еіІelКlljЩЧIН'ИМИ

ВОІГНЯ-

('1(JКО'меХ<liнG'З(maI!fі.

}toЛlгоспові пеф­

ми, і сВ'()їМИ СіКlве,~'Ми, саIДaJМ'И, ,і

ШОМlУ В ~poa:їlllli ПIJ}т'ИlClDOOН>О іІІО'ЧееIre доб'Р{'11НИ'МИ II'j}ома;J;СЬJ\.;ИіМИ б,УIд!UВіІIЯ­ .'JJJIaJШІІЯ К()JI1I'КТИlВУ К(IМ)'lНіСТИJЧJI()l ми. Але CJсоб.:ти!Во ПірИIВа!бl.1И1в,і все- праці.

.'1і ЛЮlДИ, ГЗіjiячі В пра;ці і

щеU\l}}і

;rушею. Це ТіРУlді'ВНИIКИ проС'лшв.1е­

А рО3таШОВ'3.юUt п>О6л:и.:w ej~cik Н[ІЙ ,кOJ1ІГ0іСІП імені л.еНJіна вi~cтaє, х()ч і З€,мm 1'У'Г R.e ~і,ршї, :mж

)'

}ЮІГ() К'ЮI1О1СЩ' імена ХХІ з'ї;цу КПРС, ЯІК;ИN деIСЯrI',ки IРОІІсіlВ б.еоз:mіIН­ p<J'зювіті'вц~в, і .1ЮДИ роо6атящ;і. ;ІЮ :КеІр'У' 6 ;rвічі fеl}}ОоЙ Сощіалї'стич­ Не МОJЖe:МО ми 3 ЦИ!М ми­ ної Піраці М. О. ПОС'МI1тниЙ. Тут rpИ'IИlС\Я, ка:за в М. О. Ifuомі'l1lllИJЙ ВИХQlВlЗifioО 11 Герої,в СОЩ,Їа.'liсmи"І­ .нta КОЛІГОСІПНИ:Х збop.asx, успіхи ної П~ЩЦj, ПIJН'(l] 150 (І.J}ден()нОІС­ QДІЮГО ПоeJредоВИJКa, jJI\Ji б не були ці,з. :ВИlсоосі Й'()!І11} ПОКШНИIlJ1, не розlВ' Н-

Своїми j)У,К;1ШI і nо;з.УМОМ КО.1- 31ують ВіСеlН1Щ)()~Н(Х('О з:аВдаІ1ШJl ство­ ]]POO~Ї. Нам г<)сшни~ш (':ТіВОф.JЙJOТЬ np1Ma'ijlchKi ipleilIlllЯ ДfOiCтatI1Кy бшгаl1С'1lВ3, ;~а6еI3lпеЧУЮIТЬ успіХИ у'сім .В 6ЩliНiОМУ ~'l1IJ1O Ю іти ДО ,ко­ 6а1!'а'l'ОГ аU:UУlз'евОіГ І) РlУспо';rа,р,ства, мryнїзlМУ. ТОМіУ КОЖНИЙ пе~OOJiИlК б'el3ІІе!рІе<р'ВНО збільшу,ють ВИIj)l()lбни­ IВЇ~OlВiдaв за роботу c.вoro ,еусЦа. ЩШО П'jю;rук:ції. Вj}(}жа:и.н\їwь зеір­ Ми ПОIВИlIIНЇ ПОіДla.ТИJj'j1ЮУ ~ОПОіМоси нави,х --- найвища в () б.та,с ті. П{) ві::rсrrаючИІМ, щоб і вони ThРЩЮва­ ВИРGОН:ИЦТіВУ MO,10IIta. і "'ЯС<l IКО.1- ЛИ врФвеНЬ 3 на,ми ... Тіак КiOJIIГ·Ос.п iMffiIIЇ ХХІ J 'ї~~' J'ОІСЛ ВИЙШОв нар~'6і;к~інця се­ ЩnJ)іч:ки. ТрУ'~j,!J:НИ!(И )laJ{)r]b ЩCJмlі- roПРС ВИIjJIЇ'lll1И1В ,ВЗЯ'ГИ шефС'ГВо шс1,,\ . С!ІЧН)" гаJ}а:НІl'іЙІНIУ грошову опла'!1У. віIДСТ3Ю'Ч!ИІМ ayciJД(){М. В)'!;'Ю j~'ffi ~ пр'о Кі()ІМУIfI,іСТИіЧJI1y ! Вла;(',нии х.ті:бозаlво;r забеGП{,ЧУ6 їх деlНI() дOO1OfВi.p


ПОПЕРЕДУ

НОВІ РУБЕЖІ

-

Рясним видався на події і успі­ хи третій рік семирічки. ХХІІ з'їзд КПРС. Яка це світ.1'\ подія 8 жит­ ті радянських людеА, прийнята на ІІЬО-МУ велична пр,>гра'lіІ булі!!·· ництва комунізму в країнІ! Звідси і прагнення наших І\ОJlгоспникі!! ще наполе'гливіше труr!уl1ИСII ІІа благо любимої Батьківщини, при­ множувати її баг;нства. рідного В

ці грудневі дні

не

нам

в цe~ де·нь PalДIГOIOO~ К'дУб.оо.ll а. з.нru~іИТЬ і Ha6a['~ знизити со­

овочів з кожного IШК1'В

Ci.lI>CIJKIOIfO ГОСІЮДIФСl1ва G(?~ ~!О.rЮДЬ, що 3 !~ади>с,я 3 усіх ва. ""m' tJ·· П'Й ... . "I"'ра,'j'IНИ, М'n"ита С,е,тmi.'ІnIВП'" V.p"'.J ~_.1;1J11КlI.В раl)Щ'ОІСШу lM. nllрова на 1tiJ)rI1J. на орrnlн~заЦIIЯ І дирвкцlЯ, "'" ПІП " "....... , ... А. J

Буде більше зерна - більше буде молока та м'яса. Це добре ДІЮВЇЩ

пе,РlеДОIВИХ

'П'О"I'но ІН ЮТЬ ",." .'ТЮlдеЙ, -- ТDЙ .. ,ul і е га. ж",~НlОІl

ІІ! ~ВИЛИІ И

усвідомлlOЮТЬ наші ко.1ГОСПНИКИ. ВИlрастИlВ пр,еIК'j)11С:НиМ ~р.ожаіЙ».

~1И підоо:J.ИМ!)

Валові

їОСlltщарюван,

збори зерна ми збільши-

Mexa:lfj-за,тOJРИ

мо не тільки завдяки підвищенню вh~д.j;rі.:а раl~ОІСЩ'-

- Пllюбую,ть свої ,СИiJ'LИ. ДИIМИllРОIВС1>JWIГЮ aJiИLX HeMa~10 болілыffilк!в..

' •

Навк.о.;ю 6ипИlС'Я

на,Й1ВИЩOlГOВ rp,а,ЙOlНі ,~o·

ж'аю цієї цilНlHOЇ культури.

Не іна_'1lюбуєшс:.я МЮJюддю:вонаВ СIВОЇх ЮІІСТУ1П<І!Х

«Ве;'1И\К.ОlдимеlР_

врожайності, а й завдяки р03ши-... "'""іє не тілblКИ ,ві,,,uЧНIJIО rnn,аЦlOJВа_ ренню в чотири рази для цієї ме- ськии» ще ;" D'С'е:Ні! почали БЮI!Ю:J1>- " " ' ' ' . '"""&. "11' ти r;oCiBiB кукурудзи, бобових, оу за веО1m,у щу~уіР'У~3!У чет'неірТЮ- ТН" а 1 J\IY~1b1Т1YIJY~? JJ~~ОЧ~~3а,ТИ . зокрема ГОР?ХУ. И?го будемо ма-І го jЮ!\,у СleіМИіріЧlКИ. Механізо,ван,а І ОСЬ МИНУ'В \деякии ча,с, 1 іВСд :вже ти 70 гeK~apIB, ТОДІ як СІЯЛИ ли~е І :Ta:HJllli МИJКОЛИ МаlиБОIРОЩИ .сіЯ'ТИ\li~ і 3 У,ВalГОЮ, 'ВlДIУ,:lШИIВіО с:~ухають ~o40 гектарІВ. Б.лизько 300 гектаРІВ . '.. 180 ІГеlК'Т'il-.. - І ПОlвіідЬ се!l"ретар'я_ па~гШноlГО аю-. «королеви ПОЛІВ» та бобових куль- «IIЮlIЖ)IJreВУ пD.'11В» на ' тур розмістимо на тих плошах , де р'а'х, .п 'J10""Y числі 40 TeIКТatpi,B бу- M~~Te~1 Iy paд~o:ml} ,М. Г~.~об~JI ЩРО

рос.ли багаторічні трави.

,силь, ЩО\) 1 В HalC:ryIIJIНOIМJy p~ Д{)-

де ,вtl,,щвеlде'но назelplНО, ЯіIN}/ГО, згj,д- ![цс:у'~ша 'j)ОМТИ ХХІІ

3

'''"~HOCfГ'~~HIO

""

. .

lФМСOlМ{)іЛьці,

ююч

01{ООЛ· · И

"".

~ЛIIIЧJIIY

Піролра.М'у буді'ВнilЩ'І"Ва. ЕDlмуніс,ТИJII­

ного с;у·шілы'mа.,' Р'0І3ІІовідаЛіИ, Щ{)

JЮіНИ

ПjJaКТИЧ'н.о

'РОlбл:ять

дл'Я

ШВЩW\. ОТО переmвореl!ІНЯ в ЖИТТЯ :р:іше'Н'Ь ХХП з'ї,~ту КПРС, .ВИ'КJ}Ис.

ІЗД~ КПРС ваUlИ

f!Ie~о.'ІіIКИ

в І1О1С1fЮіДЩprсмсій і

1 епер гол?вна в .нас турбота-у 'но ПіРИWНЯТOlТО З'(lБOlН'ЯЗaдlIНIЯ Dдер- І заlвдruНIН,Я ·КЮIМ, СОМОЛЬСI>КЮ,J. орга- iВlНУТ'j)/ЇспіЛIКОlвіи рю,б,от'Ї, вносили тільки каверз не готува­ всеозброєнН1 ЗУСТРІТИ весну, щоб . '.. 1JUіЗ'аП'ЇІ', а. ПО'І'Ї" _ ДОIIIОіВЇIДЬ ДИ- КОIIІІ"р"mИ,'1 П'n""'ОІзuтт,;'1' <ТІК. v'р'аще 4;)" ' цеlнmНejp~1І 3 "'І .,:, . . ' .! n. и· , ,,,·v., ",:,", л, ," природа! Навесні часто' швидко і якісно посіяти ранні ярі ЖИ!МО не ме,нше

шкодуючи

ти. Яких

ла

високий врожай

250 - цукрових буряків і по 500 ЩОІВ ТОІВІ)РИВ: « Х'ОО доо'ре fОФУ/ВаIВ- В1дllilJ)ИТ!l l\Jомсol'ю,тJыьlкізо.о~,",' 31і1ік1НЧ1У6 т. ЧИlЖИJК, }lIleiВHeнi в центнерів кормових коренеплодів еЛ j ХТD ПО..lСIIIJра:вжньOМJY іПМ!{)lбmв ЖВ:ЗJва РОЗМОВИ, пісні, гpa~ ,j}a- 'ООМіу, ЩО К()<],ІОСМ[ОЛЩjї, 'Вся МQ.JlЩЬ з гектара. іК)1КУ'WД3У, X'JIO 'СТ!lJраIННОВWВЧаІВ діма, il JlIюбитеJJ/і шахLВ, шаШDК, !раі,щгOlClПу )ЩХКUlмуrr'ь ~НlіЮСИМУІМ зу-

ня на 1961 рік. Вони, як нам зда­ ється, непогані. Арті іlЬ зіlJра.1а по 18,4 центнера зернових, по 128картоплі, по 152 овочів і 110 500 центнерів коренеплодів J ІЮЖ­ ного гектара; ВИРОUІІ,Ш ІНІ 73 центнери м'яса і по 413 центнерів молока на 100 гектарів угідь . Щоб добитися таких показників , довелося всім колгоспникам доб· .1е

КОМСОМОЛЬСЬК/МАЯКИ

виростити

ВИ:С1fУП3JЮЧИ на наlJ}ll.ді п,ра;ціlв_lзаI ВDЛІОД1.ТГИ IIC0MICOМ?~ЬЦll 1 не'СПІ.1_ бllвruрrІЧ сть rnРО~ІЩIl 'І1вruРИIIНИЦ1'_

гектара. Зобов'язалися також одержати по 17 центнерів го·роху,

колгоспу.

попередні підсумки

центнерів

180

Щоб

сил,

попрацюва­

зернові

йшли дощі, і це утрюднювало про· водити сівбу ярих, садити картоп­ лю 1а овочі, а пізніше вес­ ти догляд посівів. Влітку трива­ лий період стояла спека, загро­ жуючи врожаєві. Та всі трудно­ щі були подолані. Наші колгосп­ ники вийшли переможцями в цій боротьбі. Вигра..tи битву за вро­ жай тому, що в нас були такі надіАні союзники, як наука, пере­ ДовиА досвід, які застосовуємо на практиці у колгоспному виробниц­ тві. Попереду нові, вищі рубежі, шлях до яких вказав нам історич­ ний ХХІ! з'їзд КПРС . У нас від­

і зернобобові

культури, iKO~"HOIГO

посаДИТlI картопдю та овочі і тим рах

самим створити

передумови дЛЯ К

їздов!

КУ;К}1W"діЗУ ШідCl~[ IВРЮI Ж:а;и

році та РAJIЗГDр:таlllНЯ

заинято два

працюють з поД.воєною JIlOrМ)'

к.аіjJi'J1()ПШIЩУ. 3 ()с:е,нався

везли понад 11 тисяч тонн добрив, РИіВ.

за(Jl.fМ'СЬКИІМ . -

Biдд.im1OO(М

l

в чеrnверrгом:у і Р~ІДІГОСПУ с. Го.1J{JВ3іlИIЙ, ГО1ЛDіВll.іКО,J,f'!'J'leTY ЦР'ОІФООїJIIКИ М. Ще,рбатюк

Р(l3ПD~і'Даючи л:ро і, етОІРИЧНli до- та інш~. YCIBO~MIY ВJ1jСmyпri

.

lJty'MeH'11If, tJ'. пnс

Меха,ні3lа'Т<1J}И

l~ г

6Р'ИJГil-

прИ!ЙlJl.яті ХХІІ з'Ї3ДОіМ диv кОЛ~К'ТИІВ,у К(ЩYlН~С'ТИlЧlН~Ї П~е •

.'

.

••

,_

ВИlСТy[Jаючі на JiJОІНlКlРе!ГНИіХ ЩРИlКJlа. iВIOiдJilB, ЩОіб бі'льше ~'Иlр'ощуват:и ці-

дах ПОіЮа"IVЮТЬ ЯlК'V час'l\КlY п"'а- .. ~' " .. , .'U' . Є1 'к.УIЛЬ'l1Y!PИ велmкИJ.'1{ МlО,JК.ЛiИJВОСНе сидять і механІзатори. Вони ютыя 'І1РWК: llО1IЖОТlІ Микола ПOlCfГОІЛ ЦІ ВlНOCJfl~ У 3аlгалiыона:рощRy теlИ. успішно готують техніку . А в та НИJКИJф<1Р МішaJНИИ. Т'paiIiIl'(фни_ CllIlPа,ву ;6уДIIВIІИIЩ'Лва IК.OМl}"Нl:3М.y ІВ Ву.де 'білыJIJe ' КіУIЮYlPIУ~31и"б:убулися багатолюдні заr альні збо­ з~рносховищах гудуть зерн~очис- )Іи Щ)iИJ'fіпа1.1И іВОНіИ ЩОі)\ІНЯ іВИJВо- нащій -к:раїlШiкОіООІі.''ГИІВ ~I"OIClIIY, де більmе і .м'яса, - ГОО3IОIJ)'ИІГЬ дуть ТОРфО-Г1l0йові компости.

ри колгоспників, на яких прийня­ ли нові зобов'язання на четвертий рік семирічки. Вирішнли бороти­ ся за те, щоб зібрати по 20 цент- : нерів зернових, по 50 зерна ка- : чанистої, по 140 картоплі і по :

- --

і

Д~H::-~.~~!!Y~~I

На ' ВИlвезе'Нн:і до6рИlВ

IВ~ДjЗlНаЧlа- . .

НІ маш~ни. Тут колгосп.ники І кол- ?ЯТЬ ПD 30.-35 'РОІНІН ГНDЮ і ТОР- ЗОІк.рема КС!МС:О11Іюльці і НeJс:піJJlКiО'ва ~DHa. очищають насІННЯ зерно"

ГОСПНИЦІ

вих і зернобобових культур .

А. КОСТЮК, :;асrуп:ник ГаЛОШІ

I\оЛl10СПУ і.мені Леніна.

м. КОСОБЛИ".

С. Рус.з'нів.

фу. П~реlВИlКОНУЮI11> НIO'JЛ\l.у ВИljJIОІбі:!_ МDЛОд'Ь.

~ГPnHOM.

І. Васюн,

ЩУЩІІВ

робітник.

J;!l пі:д кта'НИlСГГУ

а·,,··,·,,·,,· ,, ··_···· .. •·•

ВЕСНЯНІЙ СІВБІ - КОНДИЦІЙН~ НАСІННЯ

~І)И1ГЩ;\И

!і;У'Р'у.дзу 'ВіІі'е на ТОМУ

!ШТО

ДЄ!lшобlРИJГади 'ВИВОЗJl{J1Ь ПD 280300 тОI!!І!! 'ГОрфу і fH(}JfI JlIР!)'!И 270

і

І '11

І

зобо,в 'IЯ3аU1 ИСЬ

за

.ЯJКИ'М

шеф и

пе ре(Дll:ти і , ВП!Р о.ва­

у Н9 ВО !РШЦЬКО,\\У P~AOIli

ЛеНn'НIа !ВЖе 'в

1963

i'/lteIHi

,р, (Щі DІД!wЖУ­

ва'ти ЗlWЖГН;ОІГ,О reK'faJp,a; ПО

piorn,

.lюце'р!ИIИ, гр,еЧJКИ, п,рю.са, щmСИ.lа-

НИІХ СіВО Ї,Х ме1'ОдіlВ ВИlрОЩУ'ОО!ННlЯ ' ВИІС;UІК!ІІL'( У'Р'ОІжаїIБ' цих JWДьrI1Уlр. В р'е'З'У.'Іьггаl'і було зіt)Р<lI НЮ пD 24,6

ни! к.и 'аlр"гі.'1,і i~I~Hi де, ніна ВИllJЮlСТИ­ .1 И і зїб'ра.1И тако,ж неlбіува,'1и'М

КУIКI}lРУ';~ЗіЯн<}Г'О

70

зе,рна

3аIВД~КИ ДіоП(};'юзі

цеН'І1нер,і I В

3 rewraipa.

шефі,в :КЮUlfJ10,С[J­

СИ~

ВI РОlжаlЙ пшеющі, ЦУ'КlРOlВИХ БУIРЛ­

сте:м:а'І'ІИЧНID 6уваюrrь ІУ пі~lШе,фН",х,

'KLn та інщих культ}1Р. '1Іва,р,ИІН.'Ни­

на 'M~aцi н,авчаю,ть, ЯlКюр·аще ,веlС­

'К и 3'оі :JЬШИ: :Ш НІІ:;Ю ї !lI'ОЛ:ОlКа і ~ІИ­ 'Р:;;ОНШЦТВО' м 'Яlс:а. F)Kо'Н.\}м'і,ка к·ю­

ТИ

I10ClII~дaIJ)CI]100

ГОІСШ·ОІДщріClJ1ВО,

Д,О[Ю'МlalгаIlOТЬ

ВЩJJIOIDщдіЖУlВаТ'И

ВИіСОІКУ

:JeМ'ле,р'~бс'l1ва.

В 1\:O~'Il fOlcni

!КІУ .'І1Ь1Т'УІР:У

і,меІНЇ

,1еніна віЩЮРИЛИ філі:а~1 I\ІІІКЮ'.'1И пе­

го'сп у

----

3'м,іцнііЛа. Н а'Й!ГОI :lOlвніша ;~ОIП'о:м:'о.Г'а ше­

фїЕ, кажуть колтоетгшllКИ а1>ті­ :Ііі ім,ені Л·еНUIJllа, -- ПО'.1JЯlГа,6 В'ГD-

})еЛDІЮГО !liОIСJвіду, що діє в р.аз1\iIfiTi . За ПОРЩJ;ОЮ шефі,в П(іЧ'а~lИ

11У,

ОСlвоюва'ТИ ПОl\lшу'ті

цюва ТИ,

аем.'!!,

ООРОВaJди;ш

двоІРЩ1ljЮОІВі са,

сшріtг,J(.lII!Ї

і

.НIeЗIІ)учні

ШИIІЮIКОJ)IЩJ;ні і

у

що

ІОни

Н:1!ВЧИ"lИ

IІ'і1ВЧ[ЮИ

НМ

п,ра-

вес!1'И ГfJIСШОіДа1J-

ПРО­

М. Барташевич, секретар ра,Й.

передовій

бригаді

3 Х(ЖР~ШИhIИ ПOlК,al3ІНИlIШIМ'И зу­ ДD'Glре шщрацю!Ва.'JJа ЩllJJiНіlDКЮіва 'С1'р,і<Іа6 Н(}виіі 'рік :рі.'Іыtчаa tWИlга.- ,ТJaHlКa. ПCIJРНИiJN)J3Ю;Д МИІК'О.'Ш I\wШ\і}'іН

да, ЯіК:.у lIЧОЮ06 IК'ЮЬ}1l1!1ст Олеаюій ОД'Єір,жав бідьше 6 'І'ОІІІ!Н paiВJНlix КОI.'lelС'НИіК. Ту·! всі .роlЮ'І'И BI~к.OiHY• • ОіГі'РІків. 3а;Рlаі3 БРИJГа,дд. Г1Yrує О,СШ{)­ ються !ВlЧа,сн!) І яюсн.D.

зіl~ЛIi ІВ НИі!f.іш- іВ}' під майбl}"!ній

106

12•..

на ко,жН'~м) ~ il\'аІ!Щ бата'тИІИ

gрожaJ\ -

ВИ­

ЦeIН'\'lНJelpilB ooruр­ 'ОО3\ШЬ ДОІб' Р I Иlва,О'fИlЩМ; Н:alсіНlН1Я. геlilГЩPі~ та по Д. Жовтуха,

'б.ІУіР!ЯіКіIВ о

reIilJ1~PJ,B. \ще~)R])ожа!И 03И'М. ИlНIИ'.

ти Ч!Н\'!. ВJ\'!.€IМ()jД ,ЛЮIМЮга

crra ЮIJ'Ь

НIО!р­

МО'Ю ЖИ1І"ІШ і П[Jщі мільЙOlН[~». У пї:сIJIlяl3'їзціIвсыкi ДН[ піщ,fiИlВlаю­ Стаrги BPIBelНiЬ 3

Н'il'Ша M:erra, ~ МИ

ХХІІ

зації ращгоспу.

і\ільше СIВО'Їх КОlр ,м:ів,

завідуючий дільН!Ицею

N2 3.

Колгосп «Червона Україна». с. Гогюлів.

сотні К:УIЮУІРYlд3lOlВI0I,1JJЇiВ, Ш~ф~В і lfIiд­ шефНИ!Х. Тут вЧИJIJaСЬ і голова !юе'l1ромс.ыlJoiI'оo KOJllI1DICUIY «12 лет Ок."Гл6р,я» Гi!iIJiOlЙ Сщі:8JлkI1'ИJЧIНОЇ П'Р<lЩ'Ї П. А. МалИJН1ЇiНа. В П'~ріОід с:і вб и Є . В. ВмЖІе!ВІСЬКИІЙ б)'ІВ В гостях у К I ОС'l1р,омичіш·. ПРIЯ:м:ю на

О,б%ом па:ррїї піЩІ:Р~(.ilIВ ПOlЧИ!Н бе­

·ТЬІ С,Я пfu,'J)С'УIМ,КИ ,пе'РIlIIИ,х мkяціlВ '!іЮ­ М'УІнj'r.l'ИlЧIIЮЇ Вг.Jа·Є' МО~ОlfIlJімоrи. ЛіД­ с УМІК И BilдJpa')lJНЇ . П ере1ДОО wй к,ОIЛ­ fioC[J се.'Іа СтaJВіКОі Бе, ЯlКWМ I!VeVIYI6 ДlВїчі ГеірlOlЙ СОІціru;rісrгич,ніОЇ Пр·ащі IfЮ.'FЯХ IІІЁ~шефНи,х на'ВIЧ~В Вlін I\J)'о\Це[рQli.3.ННЯ П. П. Ведута, шефствує на,д сла­ II\Jу.РIУ',1JJ301ВСіді:в MeTOlдli,B бим КDдrnСIlDМ i~[e~H[ Б,ОIГp.;lна iRWСIОІ[{,ИIХ Уlрожа.ів Ку!ЮУ'РІУДЗИ.

lр!('зіIвсы·.иJхx

х '~lель.ницыог()

ЇЇ

ДОІС:ЯТН~МD.

Па'ЦРі()lf'ИЧIНИЙ почИІН пD ПО\!\<lJН­ ню 1('ОІМУ'Н'Uc.ТИЧНIОЇ gзаеМlОід()ПОІМОІГИ з пе;РШИIХ дні:ВЗ00ЙШОВ бalrа'\10 1[1'0Сі.'1іЩОIВНИ'К~ВВ ОДleIСЬІКіі'Й обіЛ~СІ'Гі. JOOJllГОС;ПіНИIiiJЇ,В

і

СПІР~І­

М'УlВalВ З'УIСIИ..1JJЛЯ п~рті'ЙнИ!Х OIplГaiHQ­ зацііі на вС~МіL}}НИIЙ рЮl3lВИІГОlК шеф­ ства переl~()\lJ:ИХК'О,'І!ГOlС;ПЇJВ ,над ві,д­

б WГ'Ь

і ще шефсrrlВН

б ЛlаlГ'От,ВІОІрНИМ

ВlIIЛ шв:

ро­

під­

В (УClРОТІ>6і за J/ е:рemВОІреlНIНIЯ 1! Ж'И'Г1 Я JЮІВ~Ї ПРЮff1Ріами парrjї по­

шеф.ні в Н:ИlніШ:НММIУ р.ОІЦі ®'оби­ СІМИJIIОСЬ ПОДaJНІН!Я КОІМYlН'ісТIІ'ЧIНIОЇ ;!И :ве.1ИIКИ I !і і впе l J3lllенИ!Й RPIOIК ~O Вl3М;МО~0IІІOlМОІГИ. РIОЗШИIjJИЛИlСЬ ви­ ст аю чИ'м'И . y'c[ldDcliB ГО;CnЮ'д,1ір'СТВ, ЯlIVі й.ДIУТЬ в ДИ шефСТВа.. ДОІсвШДЧlе:ні, ~б'Н1Ї <WТ'еІІеlр вж,е .j]<ОІНl8JД 8О перe[)JJO.ВИlХ aJBarnr<llPд[ . гаНlі'заа:OiIJiИ K'W!!I'OIC[lI!lO!ГO В~ООПЩТ­ ко ЛIГ'ОСІІІ'ЇІв ОІб,ла~ті ,шеф C~JY'IOI!"Ь НЩД fJjOlJJiЯliIJ 3 Ш е:ф~!DВОіМ Пlelре'дJ()JВИCl: <ва М1РОНОIІ'Ш, бритаЩlИ1PlИ, ШІН­ Сіу' сідна.ми, e!КOOOlМi 'ІНО СЛаіБИіМИ гО'С_ КlО.'l:еіК"ГИJВіїlВ ШИlJ}JJIl'1>IС.я й інДИІВЬдУ­ юОіВЇ П'~реходя,ть l!Ia Т.ИJМ'ЧaJСОО!Іу І10ща'Р'СI11ВІаІМИ. Для R.ejplїIВIІПЩ:'Il00 а.лЬ~lе шефСllВО НilillIИl.Х ІІ1реіК1j)3JСНИl.Х ЦИМРУХ()М і IКООРДИlНIІЩП Д:Ш по м.а l Й!С:1lj:Jliв IВИСО:КИХУIРЮlжа,ї'в. ПіРOlс.­ Р'Оlб ()1')" 3 lIIеір,еіДОВ ИІХ ГОIСJпо,даОРIС!DВ у П{)ДauJlНІІО шеФСІШОЇ ~0IJ1 ОІМ'OJ'И CWO,.. ЛaJвле,НіИlЙО ~есыийкІу1куIр'ylді301вD'д-­ ВЇlдс.та,ючd, ЩlОІб ТУІТ ОІСООИlCТИМ селеКЩiїJоне:р )J)вічі Ге,р'ой Оощіа­ ПРИlКJ1laVlJ()м ПОіКIІІ3У100 Т'И і IIIЩВIW]'И ре1Ю oo.тra;cHY .рд(ЩУ. Починб~еl3lїl вщів пі,д'lJрима,в і :ИС' ТИЧНDЇ Праці Є . в . ВлаQli.еI ВСЬ­ .тюдеЙ юютец11ОО )JJOIClЯ['а~ти у· сШХ)'. ценll'J}а,'Іынии ruМiiTeT КП Y' K'J}a~IНM. RИЙ ЮЯІВ шеф:еТfВО гнад МDЛlOД1l1tl О. Богма. Він Іюзцін'И~ К'()'М!у'нісТИ!ЧІН' У Бзає­ IliiYiКlУірУ!,1JJ3ОВЮIЩDIМ Фе,цОIРОМ МИfГIPИ'" Бер~зівський район, МОQI()ПOl~ГОІГу як но-вий етад1 соціа- ІНЮІЩ,М 'ї діOlПOl!\ІЇіг Iй,ONУ В'ИlР1Ос.тИіТ'И З Одеської облаcrі. .1IіСТИЧIROIГО з~I<І1Гruння і ЯJК ЯIСІКра­ г~кrІа' р\з' по 72 ЦеІН'11нери IiJYIКJYIj}YIд­ ве I!mi~'1е'НIНЯ дJУIJIfК.и, ВИlСЛQIВJIе'НIQЇ зи в зе'lщі . В Н'а1 Р '(lДIІІЇЙ aJЮЩД'е~і Ї «БУДІВНИН НОМУНІЗМУ» 'І. С. Х'РУЩООШМ: « МИ Ж'ИіВleIМО В Є. в. БмjюеІвІсыlolго,' сmВО)}е'lIЇЙ в

С''ГВІ() на Ha,YiI\iНtiii lЮІOlВi, ВDе.l:И.'lИ І! нас вп~вне; нkгь. Ми ві,'ЧУЛИС' ОІЦ~а.1J!iс''Г:и~.нlтюу сrycпіл.Ь<Ств'і, Дlе ONIЇ Л юб<ОМИIРк.а, І11РOlЙ ш Ш1 ІВ ни­ ДIІIГ.1JЯД П.lече і ]\Yк,~' си~ьН'ого й д:y;mев- ~м(\гання, (l16мін ДЮCJві~о,м і паrrріf\- нішньому році 'ЮУ'j}СИ JllalВ'чанwя

ПOl(~і'ви

П()(.1J'Їпши.1И годівлю

,як і нам.

ХУ~Оlби. Шефи ІДОПОМОГЛИ .на,с:і'нн!Ям :rrефlе'ДlОIВ1ИlКа'ми -

З<lllВiДань

'Н:aJlр'OL\lШ;Щ'І'И

реаУ.1ьтати нашої П'раці "ГaКti Ж до

цelP!1Нle!piї;B Ц' YlЮРОВ ИО( бyjplЯJJtіf В. передового

'овmreй, одер-

КОМУ .ТJКCMY, Л. Нарбут, сек. І р,етар КОМСОМОЛЬСЬКОЇ ортані-

створе!.1О ТО'ІL'liі Нlа [J;rооц~ 60 1О цеН'І1не Р. іВ ЦУІК..'Р. ОIВИlХ .. .• 15 .'.

1іООО Діру.га, Яlк()му HilillIiЇ інтеlj}е.си,

цеlнтне1ра Пlюса і пю

10ІРИ

обл~ст~

На фото: реЙДОВ'іі 6РИГС'да перевіряє якість ПОСІВJlОГО матеріг.1У колгоспу «Росія» в К'ОІН1'!РО,~ЬНО·lн'асінній л,або,раторії .

20-25 цеНll'нeaJiliвООIЩОВИ1Х, 11101 50 цент­ OOP~B КіуКtУРУДIЗ:Ив зе~ні, ПО 350 lteJ)IЇJВiНИlКИ ,ОП е.Ціїаі.:'JIi'оти !і НІ ОМ-

Херсонської

ДІ; весняних польових роБІТ.

.1!И м·еIХШЮЇ'З<1'ГОіР'Ї'В lі ClпеіЦіа.лі'сті,Вl на с іlВіб,у Й О(ФОI&і,1'ОІК ЮУIК:УІР,ущзи. В 11!OOf0гrrи оу.С'ідові пі,щНІЯТИІСЬ на ви­ к:о.lIГ(ilСlпі ішсні де'н,іна ІВО:НІИ r.JalС[ЯОOlКИи pirвeHЬ. Було })()1.1РЮіБI1ено .1И веЛИlкі діЛЯl!fIКИ ПФЮ1са j К:У,К:,Уна;УIКОіВО OGlгPYHTOOO!II!Y СИ1сmему :ве- 'Р'У'Д 3И, на , я:к.их Н<llВчаJIИ підш:еф' JЮЛіГОСIІюві

тисячі

буде заи- з'і,~ КПРС.

200. 36і:JIJшенlІ\Я п,тощі під

HЬ~' y році по

реИДОВІ бригади по .переВIР.Ш Гn110·BHnCТl КО.1ГО. СПlВ І ра(:(госПlВ

ЩJfrN[ оВ1ЇіЙ ПejреДOlВИlИ 'ДDІСІШ:Д У I1DrоодаіjJiСmБ[ а:р'І1лі іме,ні ЛеНIЇіна, до-

:.fIОЖ.'lИlВ!іСTh

4

500 гектарах, в не на іВИ!IWlн:анш~

Ч.lflClлі ILЩ 'ЗЄ'рIНIОІМ

І~'0"1ІГ0ClП1ШIІ\ll

ПО-КОМУНІСТИЧНОМУ maеМЮI~ОІПOlМ'ОІГУ ,

Ю}'lКУlРуд:ш, Г()JJJу!ВІаТИ

«IК~Р~1'е:вOIJO ПОЛJЇІВ» і забеЗ-Лlеченпя баІГа'Т-ОІІ1 D ЩЮіКМО дасть МО;l;·.швість

І

аа граФі,кОІМ.

р,"Д.ГОСП «50гдані,всь·киЙ».

.

геКТЩРJІВ

І ці НJaЩ раlдlI1О1СП (ВИlРOlIЦ.Yватиж' к.у- 'Ц<ії ll'РИlЙR<ТJJИ рішеlНlІ\Я, ОЩ)(!!іМlОіВа-

ДOiВe\~e~1iO

агроном.

306

H~Ma.'la за:сЩ'іffi 11 ЦЬ()~IY М().1JDДИХ Д<ІІНЬ чerгООJ)'I1DТО РО/!і)У сеМИG)ічIКИ. І Мll\іУ'Ру(Д!ЗOrВОІд1IВ . В HruC.'!'}llHIOIМIY· jJЮ300ірико'мlс:оІмDJJыьікоїї opiГ<lIНЇ3a­

3З.!ВіДМlll!1:І на 31lq'omі, влю доори В, ШJ. ОС:НOlВ[ ЯlкОІГD аКЛI1l,д,е:llіО'І1РаtфШк. Що­

Добре працюють РОШТlНlІІШ 6рm:1ЩИ М 4, яюу ;ОЧО,1ЮЄ ПаIНТІе­ .'!ій BIJ6кD. Вони вже Н<І<ГjYОІм:а,ци,ти ІІОнад 500 'ІОНі!! добрив. Не ВИIJ\ОІНУ'6 l1раф~ка лише 1 'ра,к­ T()P'H'D-р,іДЬ1нича бірИJГ3Jr1а. lLp;и пл;а­ ні 60 ТО/Н'Н вона іВИIВОIJИ1ГЬ ЩOl~еІН'НО ПО 40-45. М· Байбарза,

ОІде.ржruВlJlJ'И

І рий урожайн:а наших зt'МдЯХ. де наш Вff\i,If<llД у ВlИIК:Q,На.іНІН'.Я 33іВ-

гаl!fічниО( \Щ06риlВ.

ДО ІКQЖНОЇ

овинеlЙ,

3638

НИІХ 100 - на :Іе,Р '!ІО , одеrpжа·в- ж:аа'И 1600 це:нmн:e[J~1В ПРИJВkу, до­ ШИ по 57,6 цеНl'J1нерil c:yxOlГ;) зе'р· БИІТИІСЬ се'j)едньо;доБQlOOIГО IliPіИIjJО'С1'У на при зоб,ОІВ',я3alН,н~ 40. ЦедlОlб-К;ОІЖН,()Їr<lЛOlВИ 550 [1JJ.alМiiВ. Це б.у-

11(ЩН ОІр­

3500

Ми в ЦЬ{)ім,у POlЦi BLДjГOj1ty­

-

3

Р'ОІКУ В:ИіВеІ3ТИ Н\'!. І}1О­

1962

ОО~И

.

іЮУ РО'\Л'[1lшщі ГаНІНа СИЩOlpte:ІИЮ, - В ЦЬОМУ ]}ОЦІ, - 1'00001рИІТЬ 1405 цеНТlНері'ВClВИ:RИlНИ. В наМ~IР'і.я ЮХ''ГіІ та ГаlдИ\н~ СИlдор,енко . '1'. ЧИlжик., - нащ lJiaДГООО ВПРО- ,с.туrnНIМУ р.оці 301БOlВ'iЯJЗ'Y6~ЮClЯ ві!д-

- • ,." •..• ,.". ""'''''''''1:1

;ЩJJIК<3. В!'!е ширше pO:m>lp'TalOTb бо­ ))ОТЬІ6у за ОІде!рIЖ' МIJНЯ вис.(жкоlГО Ro])Olжаю ООYlЩYlру'д:зи в HaC'l'y!JJP 9t\ljy ~oцi МИ ,ВЗЯЛИ ЗOlБOlВ' ЯlзruннlЯ до 1 І (\і,чн,я

це бу-

Р,яд ціншиlХ

ВИlС'Л·GВИJlИ на ·зб·о:""'''' '1 ""-'

1 ОІДJlюстаiИJНО схвалеГН.Q IВ~~ ці tM. ХХІІ 3 ІЗ1Д'у КПРС Га.лИНJa Л'Уре!>fi(mтуютьР~ЩЯНlСwtИіМ I На.рО(ЩОІМ, Д()П()ВlIДа"tl І К'alIІJ{)lва3ІВ~jЩУЛ8JСЯ до іКУіКМЩ30-

а ВСІ,ОГО їХ заготовимо більше 50 'Реlхні,к:у. тонн. В ОСНОВНОМУ

~ИlСОО\JIJИ І JIИ ЛОНІ ЗOrбов :Я'ЖННЯ.

3Іма;ганН1Я 31а , lКеІР'УЮЧИЙ

«БєлаРУСІ>>> з причіпами ~~3ІМіїЩI}lВа'ТИlмеIМО IJta;чанИlС,ТУ по 1Іел~у K~'IКJ}'PYД:3Y підвід. Механізатори і ІКІІ)(\JЩШХ lюrnе'ре',1пщr,J.Л _ y,дa(IP€- VOOl,.l ClеМИlРIЧIКИ.

енерГІЄЮ, томускладеного на полях збlЛбЬШУЄІшоща З.О;"Чlа 'На "..,л'"101'. С!О'+І1f ИВЖ1е ться гною. у урти. ,,'" Під урожай наступного року ви- вивезеню 300 Т()НН мїlщеfВИlХ ДОІбтисяч

О(фОТІ>би

'К1уооуrpУДЗИ і В НИНlШНМI~У І З8;-uJООЖelН-Ь

'Іга СИ;Л(}С з КШЧ~ШaJМи МО.'ІОЧlН{)-~ОІС.-J'

O~HOГO дНЯ .KD,D,n'! ' СТ'U1'П<>Рn 11·. D<v r """,'

високого врожабю. на вивезенНІ до рив трактори і 30-35

r~Jt'I'aipa. На 140re1Ji.Ta- р:~шroраj)~Г{)ClIIУ О. ЧИЖИіК<L ,ЩР'~ В'ИіIWjY~сrrати ~аЯlВНl ,р,езеIplВИ, бра-

ВlJIl}ОiJЦYlВ<LтиМе>..WD

ЗО грудня

1961

рону.

3 стор.


БУДІВНИК КОМУНІЗМУ

4

Субота, ЗО грудня !!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!"!!!~!!!!!!!!!!!!!!'

Будьте пильними на залІзниці

Напередодні

Нового року ТЕМАТИЧНИЙ ВЕЧІР У БУДИНКУ КУЛЬТУРИ

~ "Фабрика" діда-Мороза Веселою буде новорічна ! ялинка в нашІй школі. Зараз і за,

!

де

виготовляють мас­

--.~....-

.... _ .• .- ......

ки та іграшки на ялинку. Пер­

І шокласники готуються

Це

відзна­

і чити "Свято Букваря», а стар­

; шокласники готують велику но­ : ворічну виставу. і 3. ГРАБАР, і с-nарша піонервожаТіі. І Вось~шріЧіНа ШКО.1~. с. В.-Ди~ерка.

! !

~

Новорічний маскарад

і

! і і

-

ють

.

маскарадНІ

Сподіваємося,

слуг

Т'с'хнічнИ1Х ВИlР,()lбі,в. Впни ДОІК..'!Щ~Н!)

3

зil,ВО\1У

еде,к:тро­

Р ' 013ПЛ l ві.ти прю 1Iр~п(!В4 бу~ні ,аВОIЇ'Х

в:сі У':.!:()ІВ'И ,щ,lЯ

c·rB(kp,eIHi

КS~lЬТУ'Р'IЮГIJ

:райоаШОІГО БУ:lИIНIКУ культуІРИ за­ ПО!RНИ',ТИ трудящі ра.и.ОНIНlIІIГ() цен­

.

костюми.

~

В. МАКАРЕНКО. 'i."~'H

~а<ЛlУ засі:Д13НЬ ісгорlliЧ'НОТО ХХІІ ри. На заlкі,Н'ЧIШНff відбу,ВlМ :КОИ­ з'Ї'J.lУ КО)~Уlні,С,ТИ'Ч'Н:О'Ї паіР,Т'ії Ра- це,[н К(\,l~КіПtВУ ХУДОIІ;IНЬ'(lї cal'llO-

і

що маскарад ~

і проАде цікаво і весело.

дянlс'ыогоo

~

КLlМСО~ЮЛЬСЬКОТО

!

l'ep€:coM

!

КЦjJИ.

!

комітЕ"Т\·.

}(олпосп ім. Ка.1ініна, С. ЛітКlI.

! !

Який кnас переможе?

!

СОЮIЗlУ. ДИВИ'Л'lIIСН

і

1Н6

! кращі ! p~ДHi

3

! !

Нlтарнии

!

ки.

! тичний,

--

драма- і

В. ГАЛИЦЬКИй. секрета р

!

рїшенн:я

комсомольсь,кої

Сере.ЩI!Я ШКО.1г, С. ЗаЗIІМ·Я.

1•. 1."... 1., .•11.1'. 1."-'•••. '.,I .... I_,~'I .. I.II.'

ЖИТl'П, -- СЮliза'Jil

му. А

.11..

!\юі

;1

чим піддає СВ'оє ж.иття 'небезп,еці. Вна(\lідок порушення і недотри­ :lІаllНЯ встановлених .h:равил НІ.' за­

газети,

в

КО.1ії є

.J:eKi,1lbKa випа:щюіR ТЯЖIW­

Часто IІРИс\О,дн'ть .11) на,е бі6,тію!е'К'lР .1. Пе.Тlре:нlfЩ ВЧИlre,'!і,

cMepTe.'lbHi.

го

~I.eHi,

писати п.ро

H3JC. Ha~1

:J

ншм

-- -

ИОіГ()

в ці ;Іні. КII.lИ

ИОІГО

НалеJ}elдо~ні

і

~(().я (щука

вище

ючого

Га,lИ­

40

вітніх

прий_

...

ків

ра:Й~іт\і.ТО\1

!;У:l,Ь:ТУРИ

cNIЇHapy заС.l.уха.1И

БТaJв'Ни!\а

шість років 28

завоювали

політичну

незалежність».

ііШ.'Іа ;111

І

(З ДОПОlвіді товариша ;V\. С. Хрущова на ХХІІ з'їзді КПРС).

останніх днів ЦЬОI'О року підтверджують збро.ї,

т.ашовгlНИХ У північ:но-з·а,хідніЙ ч,астині АТJlаl!ТИЧНОГО окещН'у,

ради-

:тсь президент США Кеннеді і аlНіГ~1ійський прем'єр-омінісl'Р МакЗахідна

пропа·га,нд:а

шкодува.r.а. ба:рв, щоб

не

il'ОДИ/ВИlТИіСJI пе,J)eЩaIЧ,і з Киева і сто.ІИIЦ[ нашої &:1'ы['в-­ ЩИfI\И --- ~(){':КіВИ.

Н. Теппюн,

r

..~

-

про СТ:1і,ОВIІIlt<' в КО'ВТО та

інші.

У піДСУ""IКОВ.)~IУ

рикаНСЬКИЇI

Геть колоніалізм!

ІЮ:-IЮllіке аме­

президент

і

англій~Ь­

кий прем'єр-міністр схвалили ПlД­ rOTOB!~y до ядерних

ви,пр06увгlН.Ь

т.аких випробувань

СПOJlучеНИМІІ

в атмосфері. яка провадиться в США. Рішення про п:роведен'ня

<>---

---<>

\IИРlіОГU вреГУ:Іювання з Німеччи­

ною.

переконливо.

роз-

щоб

Учасник!!

ЖИ.1ИСЯ

нення

.lише

.1.0

ТИ ЧіllllХ

переrоворів заявою

ПІРО

ві.'1.IЮВЛt>ННЯ

контактіВ»:І

оlбм,е­ «праr­

ДИП.10ма­

Ра,дянським

ColO:'O~, щоб «з'ясувати радянсь­ ку позицію». A.le позиц.ія Радян­ ського Союзу ясна. СРСР рішуче виступає за те, шоб підвести р.ису під д,РУГОЮ світо'вою війною, ук­ ласти мир,ний договір з Німеччи­ ною і на ній основі розв'я,зати пи­ таН!!я 1101)0 Західний Бер.1ін. Підсумков[> зая·ва учsсни.ків бермудської зуст:річі не внесла змін в ПОЗ'иuію З,аход\, в корінних патаннях

завідуюча біблі'отекою. с. Богдаlнівкг.

конним

яли німецька проблема,

питання

про переговори з Ра,дя:нським Со.юзом,

про

випrобуваlННЯ

ядерно!

хів ефектшшого РОl3з6ро€ння».

дінм

Індії

і

тим

• оо НІЯКОІ

«СТРОИТЕЛЬ КОММУНИЗМА»

он"ретно'l' кп!·

ПРОl'рам'и

.'

кеРІВНИЮВ

І'· ндl1

та

' медія. 20.10 І , зій'ний огляд.

HOlВa KiHQlКO'

новоріlЧНИЙ (Моск,в!а) .

.колонізаторів. Але

р·іонетки

те.1еві­

.

з

ГJL<'ІВОЮ

на до­

конголезького

рик.анські

г.іЙській

конгресмени

подібні до

Уолтера вдались до погрози на адресу І Н:дOlнезії. Вони дали з,ро-

IЮЄННій базі

}(ітоні, аме·

який перебуває н.а даІлекому СхіО.'!і, не буде «СТОІроннім СПОСТЄІріга· чем» і що нг ]ндо,не.зію можуть оБР·УШИl1ИСЬ американські «еко-

рика'Нlська диплом.а:J'ія баЧ'ИIJ1а в 1'ому, щоб з'бер,егти Чом,бе щ]и вла,ді 8 }(атанзі і зг:безпечити 'І'ИМ самим і'НоземНlИМ монополіям мож_ лш~ість дальшого гр·а,був,а,ння ба­ гатсl'В цієї конголезької 'ПlровінцН. Під час переl1000рі,в зАдулою

номічні

Чомбе погодився з п.рИIНЦИПОМ є·д-

ЗУ~lіт,и, що

7

америка,нсЬІШЙ фЛОТ,

санкції».

Чому Ж так

шаленіють у Ва-

НОС1; КОНІГО і ВИОООВИВ ГOТOlBHiCTb

шіНГ'юні і ЛQндоні? }(амбоджійсь- передати ка:танзьку жаНIZL2lр,мерію глави конголезьШІ·.lа» дас~ ВІ'д- в{{оїРО:ЮОІря,дження П !(а газета « анча держави. повідь н,а не пнтаlННЯ. «Імпе:ріг .•1іс-

пиш:

вона, -

ПРQте Чомбе н.ез.аlбаром

відчува.ють ЗУСl1рі.чї в Ютоні

ТQМУ, щО

Ір і2Н'У

ПІсля

що він не

НоО. ВоЄнні діі ООН У }(.!',та:нзі потрон

зби,ра€ться

д.QДерж~'а­

Н1C'J1POM конголезького. V1Р!'ДУ

!3 К!·

і тоні. А тимчасом захІДНІ ОП1КYJН1И І н,г,магаються

«:Пlрезидент» Чомбе ще нед!а,в,

ста.·вили ПІ'д загроз".''

пі~ля

дав 3tрOl3УМ1ТИ,

настане І T~ угоди, ytNладеної з прем'ЄIР-:М~'

но ПОЧ:У1ва,в себе досить .неВПеБlне-

б Р"ДоОм "

',«oЦi'n'KOM сеРЙОЗI!Ю».

yuяду Адулою. Мету цієї Щcr!річі, Я,КJа відбулitСЬ на колишній бель­

кли,ка,l'И з.юбу в та:БОірі колонізавають

річної ялинки». Пер~ача 3 Колон· ного залу Будинку спі,~ОIК. (Мос­ ква). 15.40 - «Дуенья». Музичний спеКТ·alКЛЬ. (Москва). 18.00 - для вас, дітиl «Екран спїlв'ає». Ново· . річна музич,н,' ІО.lОуна.ца. 18.40-

сами,м

М АРІОНЕТ}(ОВИй катз:нзький

На Бермудах не б.уло в-иробле- тор,і,в. Американські газети обли·

но

"По_

13.00 -

ВIlКіРИЛIІ себе як спілы1'кии ПОірТугаль.сЬКIІХ гноби.те:.1ів. Деякі аме-

ГО.1ландцями в ча.с.Тlfні індонroій·

західної єдності». ніби вони «за.Йняті шуканням шля· ської землі-ЗахіДIНОМУ Ірі,ані ви-

На ПQРЯДКУ денному нара'ди сто-

ребята». Ю н ОК'ОІМ еді я.

д!о:рож по Амазонці». ДOКYM.eH11ac~ь_ ниіі фільм. 14.00 «СВЯ110 ,ново­

помогу Чомбе поспішили його американські покровителі. Пооо'л США в }(онго дісl'ЗВ ,B-КJаІЗФВКУ ОіР­ ганізyrвати ЗУСТlp,іч кагга:изької ма­

черrг. й інших ко.1QНlЬальних ВО.10ко..'Jоиіааторів В ИЗВОЛЕННЯ споконвічних дінь які ще з6ереГ.1ИСЯ. , іНlдійських земель Гоа. ДамаХто покровите.JIЬСТВУG ану буржуазні г,а,з·ети писали, що ніке М2Є на собі відбиток «ХО"10Д- НУ і Діу, на,каз президента Сук.а;р­ Ч б «велика двійка» обюворить «ши- ної війни», ф,ранцузька гавета ІЮ пLд:нят,и пр.апор Респуб,~іки Ін­ он е рокий комплекс питань», які, .Н? «Ліберасьон» ви:крив·ає .1ицемір- донезії на н:езаконно вдержуваlНій собою «основу

концерт

19.00 -

агента

Гоа і 3ахіДІНОГО

:юБР2IЗИТIІ Шт.аТ'Зм.и, відзначає і!юзеМН2 пре.-

я.кі твердять,

І

11 про,грама:

молод%х ВИlІюна:вціrв СТОUlиці Україн'!!. 19.40 - кіНОІжур,нали. 20.00 - «~а!рнавяльна ніч». Ху:доЖ'ні!Їf фільм. 1 СІЧНЯ Понеділок (1 програма): 11.00 - кіНIОЖ')'Ірна.1. 11.10 - «Весел,і

Індонезії, обаинув,ач:уючи їх в «аг-

цю зустріч ЯК «знаменну» і на:віть са, було прийнято в новому РОЦІ. ви:ріша,льну. По обид!ва боки ОІке- В'казавши, шо uя частина КОldЮ'

думку «Нью-йорк таймс», я,вляють ність його авторів,

ааУ.

\

реСИВlно.сті», в «насильсmі» та ін'uих nрі'(ах. У Р,аді Безпеки ООН преДСl'ав,ники США, Англії і ф.ран. ції f1г,маг,ались перешкодит,и З,3-

смерте.1ЬНИИ страх

IСругова порука

коємці РаlбурдеlН.г~>. ТелевізіЙIНIИЙ спектакль. (Москва). 22.40 - «Но· ВОіР'ічний огляд». }(онцерт. (Моск­

,....,....".~,.....,..~~"....,..~.,....,.,.~,..,.....,...,....,,~.......,.

ти. -

СУЧ;JсН'ості.

«}(р'а:їн.а переДНОІВорічна».

18.45 -

.(Москва). 20.00 - Е. ЗОUlя-«Gпад­

вс.ту­

;~ЮIJКИ. М'аlЙiliе вк,ожніlЙ хаті Є га,;IІЇ'О. ЩОІде'н:но біля 50 телeuИ_ ,aO'P~B ЗОИ1j)aЮТЬСіЯ СIQIТlНlі ;ІЩД!еІЙ,

року.

боди, дружби. рівності. братерства і щастя всіх наРОДІВ, вислов­ Jlені в цьому чудовому документі, запалюють все прогресивне люд­ ство. Імперіалістам нічого протипоставити цим всепере~агаючим ідеям. Вони вперто чіпляються за політику загострення Мlжнарод­

ступ письменника О. Михалооwча.

І

ііОIГ() З(),!~lfiішнНі ·ВИlГ.1іЯ:іІ!:

ТalкttЖ МОIВ'а

1961 рік - перший рік історичного двадця­ тирі'IЧЯ, визначеного новою Програмою КПРс. Ідеї. миру, сво­

TB;J-

фільм.

І 8.ОО--1на УКОВО'ПОПУЛЯIj)НИЙ фільм . 18.10 - «Слооо-публіЦlистам». Ви_

\

Qсіменінню

11.00-

шеН2 посадка». Худо*ній

по

штуцному

(1 програма):

урок гігіє,нічної гімнастики. І 1.20 - урок ;JнглійсЬІЮЇ мовя. 13.00«ЗДj}астуй, Новий рік!». Переда­ Ч.а для школярі,в. 13.30 «Ним",·

,паютгь ДО лц'у JювобlУI:\ІОіВИ­ I'pOl\fa'~cb~i і іНі\ИIВli~wаПblні б'У­

У'fа:(',нИІІ\И

ОГJlЯД

31 ГРУДНЯ Неділя

І

&lГа ТІа HI()BOr~ ІВ lНаш'Омїу се­

I,Y'·lbTII{·- ~

Н(JіlЮГ~l

ДИВ/ТЬСJl

бібліотекою. (Із стінгазети «Социалисти­ ческое животноводство»). UeHT,pa"lbHa ·дослідна стаlнці,я

СіЛЬСЬКі новини

ТІІ'ІІ.

ИНА€ СЛАВНИИ

островах,

Пономаренко, дярнипької ді л ыI\Шu. і колії.

ТЕЛЕЛЕРЕДА ЧІ

:ії за ОІс.lI1іН:НіІЇ чаlС. 3м~н:юєты(jя

Т. Васипенно,

МІЖНАРОДНИЙ

ДНІ. 21 і 22 грудня, на 'І

Загальними зуси:ллями ліквадує_

Xa.palКтepHO, що на

рин.

ВИ/{'ТУП п:ре.l-

На ee'Mli'H.<J;Pi

БермуJ.СЬКИХ

ходити в шко.'у по IWlllії.

'J311ідуюч,нй науковою

а:.'!іфа,вітниЙ і rИlстеlм,аrrИl3Н­

06ла,(шого Будинк)' на-

!іТI'f1 пі.,\!Г!УТfJlВlКI)'

СтаРИ&1 курсом

І

re'p€f\HMМiY П,РИlПащ,ає 58 ПР()'1Итаии'Х. КІНИ.. А. Гпувно,

'lИтачШ\! Сі(,.Н-

:~аlк:щц:Lв. ІІісая lІі\\!іну ,111-\

Н. ДіамаНАіді.

lіОЇ напруженості. Події

них. Сl'ежте за дітьми, щоб вони не ходили по залізниці, не гра11 л·ись біля неї. 3а'боіроняйте учням

IІ;1НОГО на'У,КI()fIЮ,ГiJ ПlршцїIВ'НИІІ\а в·

N'a нці ї .

На іl,(ШОlмоrу

I\IН1'І1І'.

26

P\JIKY Bi;~­

свіТ,lі рішень ~'Ї3;I'y паlртії.

СТ. Бобрик.

:l!і\Лл·ан.

ці.'ІіКЮМ заіДОВQ..ІЬ1ШIЄ 3аIП I И/fИ на­ У.К()ІВИХ і ВИІРО(}НІІЧИХ П'[1ацівни­

·ваниЙ 'Rаrга.l0:ГИ, що дає мО'Ж.1И_

HOBU'ГO

НПI:ЬЯік.а хоаюшим .1Ю-1

.'(Ям!

Д ВА

5

&ущ'у,ва~и

c'BilJ;O'~1 J ЦЬЩО ПИітаН:IІJl

ТО['() , щ()б ви:.1,іIК~lва,ти ХВЮІРУ.

11

ШВИі~КО зна,ііт'И і (fдера,а­

j}e,llIfl:>(JI~y про'Чwра.'ІИ за рі,к по

lIЮIН!а'Д

ко­

-

- Будьте Обереж.ни.ми і ПИ.1Ь­ ними під час пt!Jр,ебуіВання на за­ лізниці. Не ходіть 110 КОІЛіях, не перебі:г,а,йте перед поїз,дом, до­ тримуйте nра~шл п:рої'з,дУ в поїз­ д·а·х, під час посадки і Вllса:ЩЮI з

нач~.1ЬНИК

тися ч

зафwз

КОс1ії

І мо нещгсні в,ипа,Д'к,и на за.,і·Зffиці.

брюш}"р і ;К'У1Рl!lашUв. ЦІ'

на,']і Ч\Уif.

КНИlГ,

числі і

мrдян;

,

ти н~оБХ'ідну 'КіНИІГУ • П{)С~lІуrаМIІ 6іб:лі{)lтеlКИ .к.ОіjJIИеlУ6'1'ЬОН 75 ЧlfГачіlВ, які ВС'С­

."\е'lІlО

"е'.ЩЧ:НИМ праціlВНИlКа~1 П. ІІВ3110- Р:О.l1юї ТIВ'ОІР'Ч()Сl 'і ПРІІ Пlрr.паJ·,l!НЮ ну та А. Бшр'оОіНlУ, Нlкі 8lРОlби:ли ж:е ~~УЗ\l'l\И в ,ку.1ЬТ'0IClвіТ'Н 1іх :Й,I\"l<l,.\НХ R

це досить

.НlісІГЬ

при к(жун~з-

з'їз];у КІІР(' і за:/Ji.ЩІІШI

Ш.та ;\0 сеlбе. Спа:си:б'Ї ,10БIРИ~1 .1Ю­ ,l,ЮI: сек'рета:рю КЩI.СО~ЮПь.сь,к()Ї ОРІГан,ізаіЦ'ії зан~ОІЩ .1. Шеба:РIJlвій,

М

рііК J(,НіWЖIIШ,Вlиіі

ЧеrнОІК'Ова В. П!j)О 1І!':ІсуЧІ;!І Х\І1 ~

r,p·aILYCq'B, н

РО31ГУUИ,1ася. А.7Іе Н'езаоа'Р(lМ

Се'р.\еч,на

За l~('ТatНIНШ

Розпоч3ll~СЯ він ,Н':l\цієщ .!(1)BЇ.J;Y­

пе·ре.;l\и,r-е

відді.10К ра.д-

ГОСП1У ім. Кірова.

:.ІИ ,району.

З<J.х:в'О!рі.lа і те~Fпрра:ТУlра у неї

.1.lH

дільниці.

т.роєщинськиЙ

ФііН,д нашої біб'ліlO'Т!ellШ ЗОО,lIЬ­ ШИlВСЯ на 4] ОО ПIJ)ИІМ'і:рників і

с.п:ра,ва

СЕМІНАР КУЛЬ ТОСВІТНІХ ПРАЦІВНИКІВ

«Бобриць­

все

тваринники виrурівської

в 'ГО:му

:І .'ЮРОС.1ИМИ людьми і

Колектив ді.1ьнині

у бібліотеці науковців

держав

,1І0:{Иlні, H~ так

О. Мигашно, Т. Попьовин,

І

бувсн '1ертmmй ;(ВО';1l'Н,НИЙ ('е'\lін.а[) ДPYKY€MO лист бабу­ ;t<1!ві.;J:УЮЧИХ R.тубачи і iiin.lio'TPI!\a_

ста'рій

lJіД'Н1ядася

ДО;ВІИN "гваФИі!JJНИІІ\lliМ.

КУ.1ЬТУРИ.

«3а останні

кий» про свою подругу Гали­ ну Діамандіді, яка тяжко за­ хворіла.

Нижче сі Галини.

х.аЄ,МIJ беСlі'.1І1, пфи()вп,чеlні пер'е-

травма:тизму,

діЛI>Нlщі

лектив комунісТИЧ1!іОЇ п;раці, боре­ ться за повну ліквідацію травма­ ТИЗ~ІУ. .\111 заК.1нкаємо всіх г-р()­

}10ifПOlВlідаIЮТЬ

11

м·еж·ах нашої

дітьми.

rOlC~HJ_

C,i.ilJ:.:Cbll\,(\PO

ВiJlt!и

11

Будинку

r,.:';)HHOfO

ходить

.1 ізll.ИЦ і

спе!ЦЇ'alіІ1;'СТ'И

Про це ж Г'ОІВЩШіЛИ УI;(,М)lIf:ИККО-

консервного цеху за­

солзаводу радгоспу

б}'~)lва,ти

ЖИlТИ,

писала про турботу ро­

бітників

Ш,1,НХ;10

~raIЙ()У'І'НМJIГ() - - К'ОІ\!І)lН~З­

Ік,о.;шюrо

21 грудня ц. р. в листі «Це і є справжня дружба» раАонна газета

Нalюр,еIС,lЮЮТЬ

r'віт;юго

Сердечна подяка

на

'вс,е

3~Jxalp1В1Нa, -- заllам'яrrа,lН я ,1)н,і ])Оlбо'Ги ~'1здy. Й(ІГО іП()'РМ1Чlні

орrанізанії.

.lегко

На

співочиil та інші гурт- ~ Ма'рія ~

В. Ту.рськиЙ,

правил,о;

jl\')"рна'л 11 , ХУДn",'НЯ і С.l1е'Ціа:ШН1 ,ті1 elpaТl}lp1.

іі .1apiC'tBa.

.1

це

що ідt>, сідає і висюакує на ходу, їщить на схіід,ЦЯХ і д:а,ху вагонів,

.1юві',l,]Я. ДО П:О~

'(1ва , РIЕННИК,ЇН -

пцрушує

по колії, п,~р:ебігає пер~д поїздом,

ВСЬО\Г'О ЛЮІДС''J1ва» ІВМlС'Г)'lп.аt> се'к­

Ба:гато ціК'аlВ(JГОРОЗІЮВЇ.'lа ВОІІШ.

-

стан.

До свята готуються

.lЬ'гури.

'ВІС,'Г}ТlНИМ с:шс:вітле 'Ma:ii'UIY'f-

KO;'l'r()iCiJТ'Y i~l. де'НlіНіі т. ПИ,lbТЯЙ М.

художні номери, маска- ~ К,?СТЮМИ, зразковий са-!

.1 іЯ.lhIlo'cl'i раіі'11Ч:Н1 ОГО БУ'ДИІНКУ юу:tирt>I;ТОР

В€чі:р l1риваs. ВО\М «IКlомуН'tзм -

!

У'ваIЖIНtO, з інП І рwсутн4 ці

іР:е,тар ,райкому .1ІIЮМУ т. ХО)ІИ"І і Всі класи нашої школи зма- ~ К. ЙОІІ'О ЗIМ'і,н,ює, тепло зу ' cmJJIЇН'1': та і гаються за кращу підготовку ~ П:РИlС\}11'Н1Ї'МИ, дел,егатз'їз,ДJy ;~OOIiPKa і до Нового року. йдеться про!

і

)ІИ. Ty~

кожного

ва, П. Рижова

хто

",і'МIНlат'у ві]'1l0ЧИН"'У нашої феlР­

••••••

ди.l Ь Н иlк і Н -"'. 1\ ою И,l,и,Ч'н ИМ , ііl)1flга­ д'ИІІН! I1IР'И 1 Г а',l !\ о.)uуиUoc:r ИlЧ1Н{):j шраці Г. .1у'кашова:J ра<ДіГОСIПIУ i~. I\JiIPo-

Б

р.обl.iТf{

IIjC.1H

або в ГЮIl'Нl1 пере.РВИ зайти в

АЖАЮЧИХ взяти учаСIТЬ в 're~!arrИЧ;НQ"у :Вlе'ЧОІрі «ПОО'У~О_ В<ll\омун:і3lМу В СРСР спраlва 'К'ОЖI!OlГО »ВИЯlВИЛОС Я б,аil'<tТО. 3ал

ці дні вони Г01УЮТЬ маски, ши-!

; !

справа

.1іях осо6а\l, що не зв'язані без­ посеред.ньо з роботою на них, де­

ХХІІ з'Ї3~IУ RЮ('l\l'Иlвів, про те, н,к пе:j)eТВ'()­ ,: Ha~ пр() ,ріJпе~н.ifа Комсомольці та молодь на· ~ 'f1iJ')'. шого колгоспу виріШИЛІ; про- і :Р'ЮЮТЬС}! В ЖИТТ'Я ве·.1И1чні JraIKIj1f'C- ! ІШРС і наші заВДalНIНIЯ, п:р·о поПо'ча'всн B(Hrip не>~вичаЙнu. І ... Р С .. вести 31 грудня в сільському! ! ДІ! В Щ:jlItIlJС'I>,IІ"ОЩ' 'ОІЮ'31 1 за ... П'Оlга:С.l() c1 ВJi1\'!o, і ,на e\Klp.alНi .ТШН'Я но:вої ПР()'Гіра~IИ КПРС. клубі новорічний маскарад. В і І ЙОГО \/еЖ<lМИ. 3 ін'ГеIР~СI()М CUlIY'З'·ЯlВИ:ШIi('якад.ри ,к;іН'ОIЖlу'РНlаIЩ' з ~' 'Ін:сн'И~:ів ·Вet'lО1ра ,віт1(і.ДИ піоне­

. !

СІ

Не:J,ИВ.1ЯЧИСЬ на катег~ричну за­ борону хо.цИIТИ по З!'llізничн'ІІХ 1\0-

нас!

у

ПjJШі\llЮ

HIl\

*36IЛЬWИВСЯ книжковий фонд

«фабрика» дІда-Моро­

учні

Хороше

*НlМНАТА ВІДПОЧИНКУ ТВАРИННИКІВ

і

!

! працює

рону.

1961

цьоro І

ВИКОРИСТlаrrи

йому передишку

надану

для '1'0['0,

щоб

ПІРОIДOlВЖ)'ІВаl1И плести змову проти

єдності і не..1злежності ки КОнго.

В.

Республі­

Харьков.

Редактор В. ПИНДЮРА.

~_ _ _ _ _ _-:"::--_ _::---:-_ _ _- - -__

opгalН Брова'рскoro раіЬюма КП УКРa.иlНЬІ и раЙСOБe'l1а депУТ!'lІ'Ов трудящихся. Гор. Бровары' Киевской обл~ст". Ад!реоа редгкціі: м. Бровари, КИЇІВСЬКО':,":.!~О:::б::л:а:С:Ті::.,..:в:у~л:::._:~:::И:.:ів:.с::ь::к:.:а::,~N1:.::..2~l:..:58:.:.:..-----------:;:::-е;:;w;-::;::j;И---------------------------------~====~~~~~==:=~7. Зам, OO~ ~21 Брова,рська раliонна др ука'р If я облаСIЮro управління культури. -

156 номер 1961 рік  

156 номер 1961 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you