Page 1

ПРОЛ ~ТАРІ ,·ВСІХ І(~ А ІН, €ДНАЯТЕС~! ~ .• !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,І

ОРГАН

БРОВАРСЬКОГО

МІСЬКОІ

17

Газета виходить з

І

МІСЬКОГО

РАЯОННОІ

1937

квітни

року

РАД

*

К О М У И І СТ И Ч Н О І ПА Р Т J І УК РА І Н И, Д'ЕП)'ТАТІВ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

КОМІТЕТУ

НАРОДНИХ

*

.Nи \5.'5 (7648}

П',.,."WЦА,

вереСНЯ

30

*

року

1988

Ціна З кerr.

БЮРО МІСЬННОМУ НОМПАРТІІ УКРАІНИ НА ЧЕРГОВОМУ ЗАСІДАННІ Питання

РОЗГЛЯНУЛО кадрове питання. голови виконкому.

..

ко1

В.

..

. ...

nланово!

М.

Застуnником головою місь-

KOMІCll

Гриня,

затверджено

начальником

домо­

На фабриці верхнього дитячого трикотажу сумлін­ ною працею відзначаються слюсарі-ремоитинки відді­ лу головиого механіка В. П. Коиоичук та М. Д. Кри­ вошлик. Перший .за самовіддану працю занесений на Дошку пошани фабрики, а другий - в Книгу пошани.

На знімку: В.

tt.

Коиоичук

(справа) і М. Д. Кри­

вошлик в слюсарній майстернІ.

ФотоМ. СЕМИНОГА.

ЗРОСТАЄ ПРОДУКТИВНІСТЬ ПершІсть тичному

у

соцІалІс­

нІвна Бобко та Євдокія Василівна Антоненко. В

у

Гі

минулих сячу

груnі

за

місяців

на

к1.1ограмів

гляд

технології

ництва

молока.

У

госnодарству

стадо

введено

молодняка

ус­ до-

багато

високопродук­

тивних nорід. Дбають бог­ даювцІ тварин

годів­

чітке

мання

ти­

вища

nовноцінна

1

тварин,

по

кілограми. Це результат коnіткої олемінної роботи.

вісім

плановоІ. Запорукою піху стали старанний ля

цІлому

збільшено продуктивність тварин проти nлану на 654

Продуктивність

корів

від пере­

машинного до­ птахорадгоспІ

утри­ Іванівна

ний

дотри­

і

про годівлІv чітко діє зеле­

-

конвейєр.

вироб­

М.

в

партійних

АНДРІRЧУК.

Бюро

відмітило,

ОГЛЯД-конкурс лІт·nлакат дова»

<<По-

і

тою

nроnаганди

ного

nлаката

засобу

з

діючого

nолітмасової

ро-

боти.

його

є

вок

і

визначення

виста­

творчих

можливостей ху дожників міста І району, необхід­ ність nереконати nідnриємства.

органІзації

подарства

в

і

активного

стання

політnлаката

В

в на­

агітації. взяти

участь

ху­

~ивання.

НоtJкурсанти року

1

зобов' яза­

листоnада

nредставити

мітету

не

цього оргко­

менше

трьох

робіт. виконаних на твер­ дій основі стандартного розміру.

Для nідведення Підсум­ ків в

ки

створюється ян у

входять

ВИСОКОЇ

місць

комісія

nризо­ врахо­

вуватиме:

ідейну

сnрямова­

ність. актуальність дожню значимість ної теми;

-

жанр

1 ху­ обра­

роботи:

вира:з<иІсть

цІйних

мо­

і закладів, незалежно від відомчої nриналежності, кваліфікацІї, місця nро-

до

визначенні

номnози-

засобів,

лаконіч­

комісія. ху дожни­

НВа.1!ф інації,

ефентивність

-

логі~ного вnливу

і

психо-

•ВИХОВНОГО

nлаката.

АВ'Гор

займе nерше

який

місце, буде

нагороджений дипломом вІдділу культури і nіль­ говою

туристичною

nутів­

кою в Німецькv Демокра­ тичну Ресnубліну. Ті. хто займе друге і третє місця, нагороджуються відnовідно диnломами і туристичними

по

nутівками

внутрісоюзних

марш­

рутах. Додатково шість nлакатів будуть відзна­ чені ми

сnеЦІальними конкурсу

nриза­

партгруn

організацій

і

цехових

лІдери

оби­

Так, деякІ збори nройшли на низь­ кому організаційному рівні, nере­ творилися по суті у виробничі на­ ради. Звіти секретарів І партгру­ nоргів були без глибокого. nрин­ циnового

мунІста

аналізу ролі кожного

і

процесах,

партійних що

ко­

організацій

nроходять в

в

леної, дІлової розмови по nодо­ ланню застійності в організацІйно­ nартІйнІй І nолІтико-виховнІй ро­ боті. Траnлялись виnадки nерене·

зривів

зборів

через

неза­

явку ·комуністів.

У nрийнятому рішенні бюро на­ мітило

заходи

по

усуненню

недо·

ліків у ходІ звітно-виборної камnа­ нії. Питання про підготовку до 19881989 навчального року в системі виробничого економічного навчав· ня

трудящих.

АналІз nоназав. що формуванню системи економІчного

навчання

відnовідності

з

робота ло виробничо­ велася

вимогами

у

nостано­

ви ЦН НПРС «Про перебудову си­ стеми

nолітичного

навчання

і

економічного

трудящих>>.

сnростити

його,

обмежившись

ли­

ше nереймекуванням шкіл комуні­ стичної працІ в школи соціалІсти­ чного госnодарювання. Навчальні не

уточнюються

хуванням специфІки І категорії слухачів.

з

вра­

nідnриємства

До цього часу не були затверд­ жені навчальні nрограми на заво­ дах ремонтно-механічному, <<Торг­ світлотехнічному,

нестан­

дартного комунального обладнан· ня, фабриці верхнього дитячого трикотажу. у виробничому дерево­

обробному

об'єднанні.

На nідnриємствах зміцнюється

на

база.

недостатньо

матеріально

слабо

-

готуються

техніч­

кадри

викладачів для виробничо-еконо­ мічного навчання.

З метою nоліnшення

навчання

трудящих nрийнято рішення nри міськрайвиконкомах створити ради

по

виробничо-економічному

чанню.

нав­

na). Н. М. Троценко (райспожив­ сnілка). І. В. Астаnенко (завод nластмас). В. М. Барило. В. І. Б!лоусюк. Т. Г. Людвиченко (фабрика верхнього дитячого три­ котажу). А. М. Нозина. Н. Г Марчук, С. Г.Нохан (завод nо­ рошкової металургії) та інших. зняло партійні стягнення з В. І. Буряка (світлотехнічний завод). І. М. Прохоренна (Гоголівська серед­ ня школа). О. Г. Мироненка (середня школа .N9 1 ), В. О. Гречка (райШРБУ). П. А. Гаври­ люка (райШРБУ). П. П. Зубчен­ ка (середня школа N2 3). О. С. Худіна (фабрика верхнього дитя­

му nартії.

Відмічено. що з nереходом у році на nовний госnрозраху­

1988 нок

техніко-економічні

роботи рінних нання житла тилося

nоказники

тресту nолІnшилися. Та ко­ змін у забезnеченні вико­ nлану будівництва об'єктів і соцкультnобуту не намі­

чого

по

..

строках

зривається

від

трикотажу),

викликає

канцІв

і

багато

організацій,

скарг

І.

Шевченка

ський>>), В. І. Забродського (paд­ rocn <<Пухівський» ). В. Д. Колес­ ника (радгосn « Пухівський »)

двох

оголосило

місяцІв до одного року. Якість ро­

боти

М.

·(районний вузол зв'язку), В. Д. Дячка ( nтахорадгосn «Богданів­

Так, nлан 8 місяців на будівни­ цтві 13 об'єктІв у Броварах не ви­ конаний на 8. Введення об'єктів

меш-

сувору

котрі ексnлу-

догану

обліковоІ

із

картки

занесенням М.

Д.

до

Фомчен-

атують житло та інші об'єкти.

кову

Наприклад. nерелік недоробок nо школі N 2 5 склав 40 nунктів на

nорушення nартійної дисциплІнинедоnлату nартійних внесків nротя-

(юрконсультацІя)

за

грубе

суму більше 40 тисяч карбованців.

гом трьох з nоловиною років. не-

кликає становище; що склалося на дитячій лікарні, яка будується на

П. О. Миронцю (радгосn <<Боб­ р~цьний») зq. уnравління .~втомо-,

17 з них ще не усунуті. Тривогу ви-

кошти, зароблені ному суботнику комуніста що

він

недоліком у роботІ

В: І.

не

Ткаченка є те,

зумів

злагоджену,

організувати

nродуктивну

багатьох об'єктів. незацікавленос­ тІ робітникІв у бригадному підряд.і. Низький рівень організації nраці І по

незадовІльна

nІдготовці

нестачі

кадрІв

кадрів

робота

nривела

головних

до

сnеціа­

лістів.

Адміністрація тресту не в nов­ Ній Мірі використовує nрава, на­ данІ Законом про державне nід­ nриємство (об'єднання). У тресті відсутня сучасна виробнича база, достатня кількість засобів малої механізацІї,

Але

кретних

складськІ

nротягом

рівництво

тресту

заходІв

Відсутніс'ть

оцінку

приміщен­

ряду не

по

років

вживає

її

вдумливої.

'

свого

вчинку;'

картки

С.

ке­ кон­

створенню.

зацІкавле­

М.

Тарабану

(філіал

'і•нституту БИТІ <<Будмеханізація»)

за грубе nорушення норм комунІ-

стичної

моралі,

роботу

уnравлІння трестом. Це nризвело до нереальностІ nрийнятих nла­ нІв, відсутності наукової органі­ зацІї nрацІ. веденню одночасно

дисциплІни,

nартІйну

на комуністи~- . б1ле~І в нетверезому стаю, дога~ .. ну ІЗ занесенням до обліково1

.

Особистим

нестриманість.

виключило

із чЛенів КПРС (трест

О.

І.

Нурчепка

<<Ниївспецсільгосn мо н­

таЖ>>) за зв'язку з

аморальну nоведінку, в чим рішенням суду зо­

бов'язаний

сnлачувати

аліменти;

Г. В. Охрімчука (ДОН) за само­ вІльне залишення роботи. зло­ вживання сnиртним в робочий час. безконтрольність за робо­ тою nідлеглої дільницІ; В. М. Обухова (завод nорошкової мета­ лургії)

за

ському

місці

nеребування

в

в

громад­

нетверезому

стані.

відвідання

медвитвере з н и к а;

Н.

(nтахсJрадгосn

П.

Ниnич

миnолківський»)

за

антиалкогольного

(зберігання

і

( <<

<<Се­

nорушення законодавства

самогонної

закваски

самогону}, В. С. Завадську НиІвтеплокомуненерго>>} за зло­

вживання

сnиртним,

порушення

ної роботи ·по nідготовці і пере­ ходу на колективний nідряд звІв

в nрофсnілковій роботі, політич­ ну незрілість і самовільну здачу

його

nартквитка;

Ідею до формального оформ­

лення

nаперів.

О.

С.

Нороусова

(виробниче

уnравління

Бюро мІськкому nартії зобов'я­ зало В. І. Ткаченка вжити необ­

лізац!йного

госnодарства)

рушення

трудової

хІдних заходів для виконання nлану будівництва об'єктів жит­

літичну

незрілість

ла,

соцкультnобуту

ного

госnодарства

в

ка його роботи буде року за nІдсумками цими

і

комуналь­

місті,

а оцІн­

ЗАТВЕРДИЛО

члени та кандити в

nо­ nо­

члени КПРС

здачу

пар­

членів КПРС

Г. С. Н:урила (упра·вління газо­ вого госnодарства) як такого, що nротягом чотирьох місяців не

сплачував членських внесків без nоважних nричин. втратив зв'я­

трудових

зок яву

nредставників

І

ВИРІШИЛО

nолективів, серед яких Н. С. Ме­ дяна (радгосn Ім. Щорса), Л. І. Гвоздьова. С. І. Мосєйчук, М. М. Боришnоль (трест <<Бровариnром­ житлобуд). В. А. Логвиненко. С. І. Наумєщ;о, С. С. Нрук (Го­ голівська стрічкоткацька фабри-

кращих

за

дисциnліни.

вважати вибулим з

постанови зборів первинних пар­ тійних організацНІ: про прийом у

водокана­

тійного квитка; А. П. Головка (шиноремонтний завод) за втрату nартквитка в нетверезому стані.

дана в кінці роботи над

nитаннями.

райnобут­

комбінаті.

номенк­

звіт члена НПРС ;.~руючого тре­ стом ' г;І" ., .. ,jJиnромжитлобуд» В. І. Tюl'Іt>Hho. про особистий вне­ сок у забезnечення виконання nрограми будівництва об'єктів житла і соцкультnобуту в Брова­ рах і рішень ХІІ nленуму міськко­

ня.

Та надана самостійність в орга­ нізації навчання багатьма керівни­ ками сnрийнята як можливість

в

ЗАСЛУХАЛО

колекти­

вах. Тому й не вІдбулося зацікав­

маш»,

роботи.

звітно-ви­

Разом з тим у ходІ звітів І ви­ борів виявилося і ряд недолікІв.

nрограми

ність;

дожники всіх nідnриємств, господарств, організацій

ні

вих

викори­

оглядІ-конкурсІ

жуть

гос­

При

необхідності

більш

очнІй

·

нонкурсу:

міськкому Номnартії Ук­ раїни, міськкому ЛНСМУ. відділу нультури, райко­ му nрофсnілки nрацівни­ ків культури.

завданням

організація

органІзацій

-засновників

ме­

nолітич­

як

Основ·ним

nредставники

nеребу­

проводиться

nepedyдов а"

що

ралися з двох і більше кандида­ тур. На зборах вже висловлено nонад 350 критичних зауважень І nроnозицІй.

довільну

"Попітп.nанат і

цехо­

ку внутрІnартійної демократії, відвертості і принциnовості. В їх роботі активну участь беруть і безпартійні товаришІ. які не тіль­ ки обговорюють звітні доnовіді, але й дають nринциnову оцІнку ді­ яльності кожного комуніста.

сення І

УВАГА, КОНКУРСІ

групах,

борні збори в основному nрохо­ дять в атмосфері дальшого розвит­

У більшостІ

довина І Антоніна Степа:

«Богданівський>> мує Валентина

Бобко.

відстають

зборів

звітно-виборних

вих і первинних партійних органі­ заціях.

nартійних

серед

змаганні

операторів Іння у

Не

Питання про хід

зміни

латурі міськкому партіі та про завершення будівництва сіносхо­ вищ в господарствах району шеф­ ськими організаціями міста.

будІвного комбінату- В. І. Бєліка, директором заводу бу дівельних конструкцій-М. І. Дударя, дирек­ тором nтахофабрики << Ниївська » І. М. Наnштика.

про

23 ВЕРЕСНЯ 1988 РОКУ

з з

nартії П. П.

nарторганізаЦією, nроханням

і здав nартійний Мощенка (радгосn

рицький>>) вІльно

nодав

як

nодав

такого, заяву

виключити з членів nартійний квиток.

за­

виключити

з

з

нвиток; «Заво­

що

само­

nроханням

НПРС І здав


~о 'м~~'' о о~ о ооо о оо о о о о о о о о о о ооо о о е о о о о оо о оо о о о о ооо о о о о е о о ttttto о о t t о t о о о о о о о о о t о t о о о t t t о о о о о о о о о о оо о t о о о о оо о о о о о оо о о о ее е о о оо о о о о о о о о о о оо о е о о о о о.о м о.~о..оооо~

нове

стор4ика.

+- !

мо о оо~ ....мо м-м о' о о ом о о о о о о ооо ооо оо о о о о о о о о оо о о ооо оо

з

БОРИ для комуністі:«Факела» були

довгv:

__ ~аними:

з

останнІх.

му

на

вважав,

що

сказати

наболіле.

про

Та,

виступаючи секретар

О.

суворо

М.

«Не

Інших,

й

У

мІла,

ян

що

таке

Із

редньо

свідчить

лежне.

питання,

запровад­

заЦія праЦІ

якраз про

проти­

органі­

передових методів на низькому рівні.

Ніхто

про

не

розглядалося

назвати

жодного

ви­

Очевидно, нІсть ня

благодуш-

комуністів,

своєчасно

на

упущення

до

того.

невмін­

виправ­

своєї

бездіяль­

Б ЕЗЗУБА

критика

до-

повідача знайшла сво­ їх послідовників. Висту­ паючи на зборах, кому­

призвели

що

лише

шому півріччі дано більше вихідних днів

в

пер­

було на­ 5,5 тисячі тим, хто

ністи

Ю.

М.

М.

М.

до

<<критими

ки•.

Царик

го обладнання. яке обійшJJося колентиву в сорок тисяч карбованців. Виявляється, ним (зай­ вим) став для заводу

через

та

звели все ради

Вказуючи

ритмічність лективу .

ново­

Маркін

крити­

на

не­

роботи но­ штурмівщину

недоробки

в

креє­

Але навряд чи змогла істотно вплинутИ партій­ на

органІзаЦІя

нення

не

роль,

змІЦ­

про

праці,

авангард­

авторитет

муніста.

ко­

Партбюро

не

зуміло

навести належ­ ДИСЦИПЛІНИ НаВіТЬ у

ної

своєму

партосередку.

На звітно-виборних збо­ рах із 49 комуністів присутніх

леннях. низький рівень підготовки доиумент!в.

Та і

незадовільне

зборах

постачан-

на

дисципліни

дбаючи

ну

було

це.

рекорд

лише

40.

так би мовити,

роиу .

у

над

тим,

така

взялась що

за

розраховувати

ювавши

авторитету

лоді.

декларац!І

nрийнятій

Дніпропетровськ Всього за п'ять днів на околи­ району

вининла нова вулиця. Ії відкрили п'ять збірних індивідуальних будинків, монтаж яких на замов­ лення колгоспу ім е ні Гор ького виконала бригада з шести чоловін експерим ентального домобудівного

Ці ажурні споруди.

відходів деревини. нати

дами .

на

двох

Цим

Латвійської РСР.

виготоеленІ

мають

поверхах.

просторі

з'єднані

латишами

з

Ізольовані

кім­

внутрішніми

схо­

створюються максимально зручні умо­

ви для розміщення багатодітної сім'ї.

С аме десять

таких сімей має намір поселити в нові будинки колгосп: незабаром прибудуть сюди з Латвії ще

п'ять компактних

т ість споруд не

комплектів.

перевищує

Однак, даючи їх у кредит

дарство

половину

вартості

25

Кошторисна

вар­

тисяч карбованців.

колгоспникам.

оnлачує

за

свій

госпо­ раху­

нон.

0

Будівельники-монтажники

експериментально­

го домобудівного комбінату (зліва наnраво) Веніа­ мін Скрузманіс, Юрій Вінделіс, Валдіс Б!рзаис, Іван Кирилов, Валентин Пономарьов і Володимир І саєв .

ня

0

На вже підготовлених фундаментах складан­

таких буди нків здійснюється за один день.

ському

у

мо­

•Про

виховання»,

на

2

Ватікан­

соборі , на цьому

зроблено головний наго­ лос. Вироблено прямі рекомендац!У, як ефектив­ ніше використовувати для

цього

вікові

особливості ·

молодих, їх переживання. · роздуми про зміст життя,

про щастя вість.

і

справедли­

На ЗаходІ молоді люди наполегливо

шукають

своє місце в боротьбі за соціальний прогрес . І це якраз найбільше турбує власть імущих. ситуації церква тичні сили , які ють від імені

В такій і полі­ виступа­ релігії. nрактичні кроки.

рgблять щоб проникнути в моло­ діжний рух . І, треба ска­ зати.

участь

їх

число

представни­

ків церкви ираїн Азії, Африки і особливо Ла· типеької Америки в .бо­ ротьбі за національну не­ залежність 1 соціальний прогрес дала змогу Ім

взага­

Як

на

підкреслив,

nаючи

на

зборах, перший

секретар

міс ь и к о м у

КомпартіІ Уираїни І . С. Рудаи, члени партбюро і окремі

комуністи

спромоглися

принципової

оЦінки

1

хто

нікому

страція

мало

для

передового деться

форм

досвІду .

пошук

ве­

Вона

стверджу-

вати, очолила перебудовІ

роботу по колективу.

Але

сталося й Інше

дирекЦІя разом Козленком все

на

собі,

своєму

-

як зауважив

виступі

АдМ1·

(ФотохронІка РАТАУ) .

громадськими

колективу.

хто

менш

глузд

більшості

ще

зборів

з

нІмного

нак

до

ано­

виборах

члени

пішли

секре-~

партбюро

уторованим

хом~

0;-

аниетування .

при

таря

задовго

допомогою

напевно,

шля-

побою­

ючис ь , що , вибери вони достойного довел о с ь би працювати. а не чис­

в

литися

нах

утвер­

для

звіту

партійного

ореолу,

В.

комуніс­

міськкому

чле­

КОРСУН,

інструктор

По­ за-

в

органу ..

оргвідділу

партії.

ЗВІДКИ ПРИЙШЛА "МОДА'' зиційний , дивний 1 суnеречливий молодіжний напрям у католицизмі, реклама, галас, зчинені навколо нього буржуазно­

прийшли до прийняття рел ігії . Проглядається в передачах спроба вnрова­ дити в молодіжному ее. редовищt· дух бІ:Jгошуt<ан­

ру . Так. у Ватікані ство­

клерикальною

ня .

рено комітет з питань туризму і спорту, керів­ ники якого вбачають св! й

дою.

певною мірою на молодих.

впливати

·

Нині навіть дозвілля мо­ лоді

церква

тримати

в

намагається

полі

свого

зо­

перспектив

спочатку

так

званий

<< Рух Ісуса>>, або << Рева­ люція Ісуса», які винин­ ли в 70-х роках серед молоді

та

розглядалось

ницьке,

то

<<т ворчіст ю >> душі юного покоління в сучасном у

світ і бездуховності,

<<П РО­

тестОІ\1 проти теології . раціоналізму і речовиз­ му>>. А сама літургія в молодого

віруючого

повинна, на їх думку. «знайти людське облич­ ЧЯ>> і <<постати як nотре­

ба

емоційних

контактів,

яні все важче знайти сучасному світі».

Як бачимо,

в

новий опо-

1.

Чи

культура

ви

замовлень,

обслуговування,

кваліфіка­

ція працівників). _

2. Які

тиками .

нові

. . . види ' 1'

форми обспуговуваНИJІ ви

ан-

Передачі

ватікансьної рад!оnропа· у країнською мовою насичені нацtоналістичн11ми

мотивами

ням минулого.

вихвалян­

ОУН, оn­

равданням його антина­ родного союзу з фашиз ­ мом. Поширюються вигад­ ки п ро

чер­

« насильницьку РУ­

<<позбавлен ­

української

можливості

молоді

користувати­

ся рідною мовою. збері ­ гати національні тради­ ції . Одне слово, чітко

хрес­

ладанками та

нряма

ганди

християнсь­

-

містицизм.

-

?ирадянщина.

номерційного

символами

Ін­

шим .

простежується

Відголосни цих рухів у вигляді << МОДИ>> на хрес­ тини дійшли 1 до нас . І

хитати інтернаціональні й

<< мода >>

на,

ця

:як

перший цим

не

може

так

За

відчувається

чена

патр іотичні

тичні

на

досвЩ­

пропаганди. Скажімо, в радіопрограмах Ватікану більш як половина ефір­ ного ч асу на нашу краї­ ну

від!;одиться

дл я

віруючої

науки,

п олегливо

наук .

впровадити?

Вулицs Абаs

роиів ВЛКСМ, N~ 7. Дирекції побуткомбінату. Строк проведен ня опи­ тування

-

місяць

публікації в

·

директор бtнату .

В.

Проявом го

роботи

50

з

дня

газет1.

(_ЛУШКО,

райnобутком­

ут в ерджу ват и

В. ФОМИЧЕНКО , кандидат філософських

З. Що, на вашу думку, залежить і від самого клієнта? Ваші nропозиції, зауваження 1 nобажання,

стосуються

вона

реал ьні . соціалістичні мо ­ ральні цінності.

культури , по­

працtв.ників сфери по­ слуг, надсилайте на адресу: м. Бровари , вул.

невіруючих

не м инає безслідно. Це необхідно враховувати в Ідейно- виховній роботі з мол оддю, давати рішучу відс іч апол ітичності , на­

літиків . військових, які від невір'я та атеїзму

що

пережитни .

стійких

иев!рую­

._.ої радянської молоді . Ряд циклів розраховані на збудження інтерес у інтелігенЦії, студе нтства до історії церкв и, на при­ вернення їх уваги до ві­ домих і мал овідомих дія­ чів

переконання

кої ч астини молодих ві ­ ру ючих і світоглядна не ­

п е редачам

і

роз­

Безсумнівно, що біл ь­ шість радянської молоді вІдкидає буржуазно-кле­ рикал ьну . пропаганду , її повчан ня. Однак для дея ­

всім

. клерикальної

рука

мета

юнак і в і дівчат. нав 'яза­ ти релігійно-націонаJІіс ­

невин­

здатися

погляд.

пропонуєте

задоаолені

характеру

моди.

кими

·

на

п оруч

НЯ >>

їм

захоплення

де­

моду

І

заду­

надало

гової

розколь­

через

за

сифікацію»,

студентства , вже

п ропаган­

це,

згадані форми молодіж­ ного руху -- і «тотально­ го бунту », 1 богошукан­ ня буЛИ ДОСИТ Ь ШВИД­ НО <<асим ільовані » буржу­ азним суспілЬ<' твом. яке

ян

який час його визнав Північноамериканський католицьний єпископат. Сьогодні «католицькі n'ятидесятники » на й­ більш молодіжна і одна з найбільш численних груn віруючих на Заході . << Молодіжна релігія >>, на думну її сучасних <<nророків», є своєрідною

очах

все

хоплення марксизмом. І аж ніяк не випадново всі

туризму >>.

З молодіжним рухом пов'язано логічне завер­ шення рел!гійного модер­ нізму в католицизмі. Як­ що

-

мом західних ідеологів, краще, ніж соціальна ак­ тивність молоді, її за­

обов'язок у пошуках «те­ ологічних 1 релігійних

режим роботи,

всього

чений

спо­

А. М. Козленка. увагою партбюро

-

минулого того,

На атеїстичні те.ми

виконання

роботи

та за

органа-

слуг у нашому місті і ра·

nолІnшення

сприяла

дженню . мовби непогріши мості

інши­

йонІ. Проnонуємо вам де· иілька запитань. ВІдnові· для

ставши

сталося.

партій ЦІв вимагав іншо­ го вибрати передусім лідера. І він був визна­

дозорЦІв,

стороннього

стерігача .

комуніст

роботою перукареиь, швейних ательє, майсте­ рень, послугами хімчист­ ки, пральні? (Мається на увазі дотримання строків

тиром

позиЦІю

у

ністраціХ Броварського комбінату nобутового об­ слуговування цінаво зна­ тк ваwу думку про робо­ ту ntдрозд!лlа сфери по·

ді на них стануть орієн­

Фото А. Красножона.

організація ,

не

здоровий

В той же час партійна

Непомір­ над

народних

мину­

зайнятий на основній ро­ боті , а не того . хто дій­ сно міг би сприяти бо­ йовитост! і авангардній ролі иомуніста. Хоча

робити все для винриття і усунення недоліків в роботі пІдприємства .

з А. М. замкнула

Чекавмо на ваші пропозиції читачі!

дацІй

цього

вис ували

прислухатись до пропозиЦІй та рекомен­

по

можна

уроків

стереотип

переві­

народного

вірок,

нових

методів.

1

праву,

чи­

запровадження

з

його секретаря , тут зно­ ву дав про себе знати

ми. І ніхто не вказав адміністрації на те, що згІдно Закону про народ­ ний контроль дирекція зобов ' язана негайно роз­ глядати матеріали пере­

ні­

адміні­

робить

групи

висновки

~.

зроб~И

Коли розпочалися ви­ бори партійного бюро ~

заходів

результатами

були

те

но дали зрозуміти . щоб займався безпосередньо виробничими обов ' язка­

не дав.

ВИЧАИНО,

з

ролях.

вживає

здавалось

ПОВИННі

лого і сформувати новий склад партійного бюро , обрати його секретаря з найб іл ьш достойних . Про­

контролю. Більше того­ голові групи недвознач­

пар-

цьому

не

рон

самокри­

Я" ІІІС о6слуеовуюmь?

Шановні

за

не

проводились збори , засідання партійного бюро, тійної

другорядних

року

тично підійти до своєї роботи . Приміром, не

однак

ПІсля всього цього ко­ муністи ,

В її особі комун істи. всі трудівники не бачили лідера. Наприклад , адмі­ ністрація заводу більше

висту­

робота · проф­

спілкової та ком сомоль­ ської організацій.

ми , вона в той же час не в змозІ охопити всіх сторін життя. А партій­ на організація виявилася

виазується .

ми

мода.

християнське

Лівани

не

лютому,

на успіх теnер 1 особливо в майбутньому, не заво­

комбінату міста

місяЦі

лі

п!днявшись

всім цим стоїть. слід бу­ ло б. З кожним роком мо­ лодь дедалі більше стає об'єктом клерикальної пропаганди. І це не ви­ nадково. Служителі церк­ ви усвідомлюють, що не­

Верхньодніпровського

ні

но

звідки

дивна

В

було

комуністів .

на

Адже

січнІ,

можливо

Верхівцеве

менше

В. Пиндюра.

моволі запитуєш себе: невже і справді віруючі? Та ні, відповідають, віра тут ні до чого. Така мо ­ да... Замислитися, однак,

f.

присутніми

Є.

лицях МОЛОДИХ ЛЮДеЙ З хрестиками на шиї, ми­

r~~

села

і

ЗУСТРІЧАЮЧИ на ву­

ЛАТИШІ­ СЕЛАМ УКРАІНИ

Ці

ЗО

зреагувати

людину.

причин

червнІ

-+-

РОКУ

лишилась

А в протоколах за остан­

тивних>>

З минулого року на пІдприємствІ не присту­ монтажу

не

ніхто не зайнявся пошу­ ком резервів підвищен­ ня продуктивності робо­ ти підприємства, а в ос­ новному шукали «об'єк­

їкнулися.

до

збо­

ності.

госпрозрахун­

«умудрилися»

змушений займатись ав­ ралом в позаробочий час. Це становить в се­ редньому 14 днів на кожного робітника. В той же час середній ро­ бочий день на заводІ через незайнятість змен­ шився до 7 годин на

дання

ковІ бригади. дільниці, Інші струнтурні підрозді­ ли моnи не веде. А щодо оренди. то про неї взага­ лі жодного разу й не за­

пають

безпосе-

партійних

ність партійного бюро сприяла також тому, що

колективу

Приміром,

само-

жодного разу. Як наслі­ док, нікого з комуністів­ керівників не покарапи за ці упущення. Пасив­

дійсно немає nроблем? Яtіби ж то! Поглиблений роботи

на

рах

женням нового механіз­ му '{'Осподарювання. він вир!Ш<ІВ обійти мовчан­ ною. Чи. можливо, тут

аналіз

періоді

запровадження

фінансування

крити­

вони

нуватця.

госпрозрахунку,

критикуй

загальнозрозу-

проблеми

науково­

прогресу!

ня,

І9 Н8

...

J!CUmma: згlти І вабори

«схва­

звітному

питання

нуватv.муть».

Тому

курсу

технічного

Щерби­

тебе

Ось тобі й

лення»

дотримувався

принципу: бо

робот.

все

доповіддю,

партбюро на

То­

звітно-виборних

зможе

з

місяці.

ВЕРЕСНЯ

30

е о о о о о е ооо о о оо о о о ооо о о ооо о о о о оо о оо о о о о оо о~

ЛІДЕР... ЗА БОРТОМ

організаЦІєю,

три

дехто

хоч

часу

проведених

партійною

минуло

ПартІІіне

життя

ooooottto о о о о о t t о о ооо о оо оо oot оо оооооо ttttt о о о.моооо о ооо о ооо о oot6t о о о о t

·

єднання

неnорушнонародів

на­

шої БатькІвщини стал~ nрисвоє ння Імені видатІ ного дІяча нультури Ка­ захстану Абая Кунанба­ єва одній з вулиць на новом у, Харківському масиві столиці України. Ця подія сприятиме зміцненню дружби. дУ­ ховному взаємозбага­

ченню д~х. ·; . .бр~·пц~~ наr. родів.

(РАТАУ).


ВЕРЕСНЯ

30

нове

РОКУ

1!-ISK

''о о о оо омеооо о о~ ~ее~е оо о м.о о о о ом r.~e о о оо оо ее е t о о оо о оо

Q

РЕНДНИй

пІдряд

передусім

нам

передбачає

повернення

почуття

трудівни­

господаря

землі.

яке

тривалий час . нівелювалося. Тому робота по його впровадженню розпо­ чата в більшості госnодарств нашого району. Зокрема в радгоспах: « Ве­ ли.кодимерський>> на вирощуванні насінників багаторічних трав. імені 60-річчя СРСР вирощування не­ телей, Імені Щорса виробництво молока і на свинофермі. У радгоспі

<<Жердівський>>

на

nереведено

nідрозділи

ництві,

чі,

в

во,

всі

орендний

тваринництві

і

<<Пухівсьному>>

три

трудових

nідряд

в

рослин­

обслуговую­

го nрибутну. При розірванні догово­ РУ компенсаЦія витрат на тане бу­

до

дівництво

а

комітетів.

nередбачених договором. Орендатори сплачують госnодарст­ ву за землю, робочу і продуктивну ху добу та основні засоби виробницт­ ва. При визначенні розміру орендної

вручені

в

-

лівсьному>> вирощував

>оnлю,

rro

та

планово-економічних

методика

а

в

адміністраЦія

нають

nідготовча оренду

він

малогруnового

сімейний nідряд

і

рення

у

сімейного

повсюдне

всіх

лективних

поши­

господарствах

(бригадних,

ра­

сімейних

форм організаЦії праЦі) nередумова

це лише

-

впровадження

відносин в виробництві.

орендних

сільськогосnодарському

Оренда ж

це дальший

-

госnрозрахункових

чи

розви­

відносин.

форма nовного госпрозрахун­ самофінансування. Підсумовую­ проведену

роботу

в

районі

по

його вnровадженню,

можна самокри­

тично

вона

дає

визнати,

що

сучасним

стримує

не

вимогам.

оренду

госnодарствах

те,

відnові­

Можливо.

що

добре

в

багатьох

зарекомендува­

ли себе відрядно-преміальна і акорд­ но-nреміальна

системи

оплати

пра­

Ці, яні також є прогресивними фор­ мами матеріального стимулювання.

Позначилась,

до

цього

напевно,

часу

і

і

єдиних

грунтованих

відсутність

науково

nринциnів,

нормативних

документів

об­

положень

по

оренд­

ному підряду.

3 ВИЧАйНО, ти

чимало,

причин

можна знай-

щоб

поспішати

не

орендним

підрядом. недостатня робота

є

з

І однією з них в трудових ко­

лективах радгосnів по роз'ясненню nринципів, nоложень, нормативних

документів оренди. те, що в даний час nодарства

проте

на

всі

Незважаючи на надіслано в гос­

нормативні

мІсцях

не

адміністра-

умов

документи.

nроводиться

на-

І

трудовими

суті

здійснення

форми

на селі,

енономІчної

початок

ре­

переходу на

повний госnрозрахунок і самофінан­ сування. СnефалІсти господарств, як правило,

виступають

проти

орен.цно·

го підряду, бо він вимагає вирішен­ ня найбільш гострих проблем, узгод­ женої роботи всіх галузей головних

роблену nродукцію радгоспу, і ціна­ ми, по яких вона фантично реалізу­

nрацювати

ється

Г

з

nовною

ОЛОВІ~ИМ нах

МІЖ

в

віддачею.

орендних _відноси-

орендаторами

госпо­

1

дарствами nовинна бути взаємна за­ цікавленість в одержанні найвищого

nрибутку з одиниці земельної пло­ щі або голови худоби. Нрім цього, орендатори

повинні

nовідальність

за

чості грунт_ів. На ня або нанесення в

оренду

він

повернути

повну

від­

родю­

випадок знижен­ збитків переданим

земельним

орендатора тю

нести

підвищення

угіддям

з

зобов'язаний

вартість

вини

повніс­

робіт

по

їх

відновленню. В той же час розмір орендної nлати зменшується на су­ му коштів, що вкладають орендато­ ри в поліnшення земель за свій ра­

хунон (зрошення, осушення, культу­ ротехнічні роботи та ін.), а також на будівництво виробничих споруд згідно

кошторисів, nогоджених з гос­

Ііdдарством.

побудовані датора,

На

за

виробничі

рахунок

амортизаЦійні

госnодарством

тобто

з

не

орендаторів

орендна

плата

не

об'єкти,

ноштів

орен­

відрахування нараховуються,

за

ці

будівлі

вилучається

з

йо-

тім

вивченням

уже

став

взявся

членом

за

І

як

у

норисна

дав

кролівникам

льових

здав

І~е про­

- ~-,'.· '

м'я-

са. А це корисно і для сім'ї, і для держави, бо тих

сто кілограмів

стали

скромним

продовольчих

м'яса

резервом

ресурсів.

У нинішньому році Гри­

"'рій

Сергійович

виростити

для

прагне

розведення

Одночасно

він

дить

дослІди:

технічного

гата.

nоює nевні

молоком. І результати.

nри звичайному раціоні щоденний nриріст складає

40 грамів, то при дОбавці молока перевищує 55

від

ремінну кардану

Після

системи

nе­

агре­

nромивання

змащування

дви­

грамів.

Нрім того.

виростають і

шими

своїх

значно

біль-

сильнішими

ровесників,

вуть ЩІ

нролі

що

за

жи­

звичайних нормах.

На фото: гел

виnоює

Г.

С.

кролина

Верте­ моло­

Використовується

стати

nрофспілкові. сільсь-ких

депутатів,

чекати,

поки

для нів

ком.

Текст і

фото

А,. 1Со3ака.

знімання nід

час

дарства,

а тому

nідшипни-

ремонтних робіт. На звареній верстата

станині

встановлена

пІд-

Від

редакції:

питання

приводу

питання

енономіки

господарсь­

В

даній

орендного

публікаЦії

nідряду

висвітле­

запрошуємо

nоділитися

всіх,

хто зітннувся з першими проблемами. нерозуміrнням з боку керівнинІв, еко­ номічних служб госnодарств. Най­ ближчим часом редакція nланує· на­ дати слово всім, кому не байдуже май­ бутнє нашого сільсьного госnодарст­ ва.

розміри

праЦі,

ТЕН Б-5Н220-11.

Нонт-

роль

нагрі

ву

захва­

верти-

дозволить

nоліпшити nІдвищити

Річний економічний ефект становить дві ти­ сячі нарбованцІв.

Адреса: 310001, м. Харків, ГСП, проспент Гагаріна. 4, Харківсьний ЦНТІ.

ПРИСТРІВ ВУЛКАНІЗАЦІІ ви

можете

здійснюється

плуатувати для ня, формування

і

з'єднан­ вулка­

кільцевих

гумо­

зварного

з

технічних шить

намери

.нагріваючого

І

МЕХАНІЗОВАНИИ СТЕЛАЖ На

ньому

рігатися ні штучні

можуть

збе­

великогабарит­ вантажі. його

приз•начеНJня

-також

для

їх

перевезення. Складається стелаж з наркаса. n'яти поличон, nриводного візка. який переміщується по рейно­

дорозі.

всередині

нок

і

nривода.

т.

елек­ сходи­

Д.

Нерування здійснюється У.клада·ння диться

nрокладеній

наркаса,

тричного

кар­

електро­

поліn­

праці.

Адреса 310001. 'VI. Харків, ГСП. npocneп Гагаріна, 4. Харківський ЦНТІ.

щення

елемента

виробів.

умови

вулка-

касу, містності І бачка. трубопровода. плити. Вулканізатор складаєть-

елентро­ термомет

ром ТПГСН-200. Габаритні розмі ри nристрою: 1400'>-:800 х 500 мм, маса -- 150 кг Впровадження прист· рою забезnечить якісний обробіток з'єднань гумо­

вІй

енс­

темnератури

контактним

її безпеку ! ступінь ме­ ханізації ремонтних ро­ біт.

із

підnриєм­

но більше, так би мовити, теоретич­ но. Як же на прантиці проходить йо­ го fІІ1ровадження? Думками з цього

ГабаритнІ

ся

прозрі­

Ю. БІЛИК, перший застуnник голови рай­ агропромислового об'єднання.

верстата 650 Х 1900 х 1440 мм, маса 1200 кг. Впровадження верста-

нІзатора,

колен-

кої діяльності всіх колективів.

рухливими

його

сам!

треба поставити в центр

електромасляного

проведення

орендатори

ли всі сільськогосnодарськІ

кально.

ДЛЯ

народ-

трудових

ства готуються перейти на повний госпрозрахунок і самофінансування, повинні nереважати економічнІ ме­ тоди управління, боротьба за змщ­ ненн.я фінансового становища госпо­

nереміщуватися

умови

ради

організацІї, Рад

ського господСІІРЯ на даному етапі, ко­

тами. В середині лінолі знаходиться рухома гай­ ка. На наnравляючих станини стоїть візок. nлатформа якого може

та

і

кожного нерівнина і сnеціаліста, сіль­

соціального

з

землі

Насильно Із

ють. Ім янраз в цьому необхідно до­ помогти. Найголовнішим в діяльності

може

пора

госnодарями

виробництва.

технічних виробів. Складається він

він

вцровадження цієї

тивів повиннІ бути лише наглядачами,

адмініст­

нізації

ВЕРСТАТ ДЛЯ ЗНІМАННЯ ПІДШИПНИКІВ

ви­

це дає Якщо

через

А ТОздшсню­

гунів її заnравляють чис­ тим мастилом. Нагнітання його проводиться nри до­

прово­

самЦів

по­

монтується

не менше ста кролів но· возеландської білої nоро­

ди.

у

nомозі насоса НШ-70. Розміри по nлану 200Х360 мм; маса 8,5 нг. Річний економіч­ ний ефент від вnровад­ ження складає 2538 кар­ бованців. Адреса: 290600. м. Львів-58, вул. 700річчя Львова, 57. Львів­ ський ЦНТІ.

виростив не менше ста кі­

дієтичного

двигунів

умовах.

редачу

заготі-

для зма­

агрегаті

ється

вельний пункт майже шістдесят високоякісних шкірок. Для своєї ·сім'ї лограмів

він

системи

обслуговування 4822. Привід

більше

на

них

ви­

нормативів.

Пристрій на

п'ятдесяти nлемінних кро­ лематок,

-

виконкоми

Орендний договір може дати еконq­ мічний ефект лише тоді, коли оренд­ ні відносини між орендаторами і гос­ подарством забезпечать прибуток в

щування

сnрава.

За минулий рік він

діючих

пе-

на підприємстві створити групи по

партійні,

мання спеціалістів і облікового персо­ згідно

потрібно

людини господаря не зробиш, еконо­ міку, наскоком не візьмеш. Але це не означає, щ<> адміністрація господарств,

~Ін відшкодовує господарству витрати на соціальне страхування, виплату 13ідпу~кних. страхових платежів, утри­ налу

їх

господарювання всіх відносин

новку

забезпечення і соціального страху­ вання (включаючи пенсії, відпустки, допомоr:у на період непрацездатності).

Призначений

діло,

-

продає

оренду

видами

не­

тому

форми

ристується на,рівні з працІвниками

всіма

і

приснарити

ЗВ'ЯЗКУ з тим, що орендатор ко-

радгоспу

ще

Щ ОБ

засобів

передаватися в перші роки без оренд­ ної плати.

промивання

по­

товариства

виявилося

в

ПРИСТРІй ДЛЯ ПРОМИВАННЯ СИСТЕМИ ЗМАЩУВАННЯ ДВИГУНІВ

кролівників.

досить

земля

nідряду

майбутнє,

розподіл прибутку, надавати допомо­ гу в освоєнні найновіших технологій, організовувати виробничо-економічне навчання робітників. · І разом з тим хочу застерегти, що не треба нав'язувати і формувати оренду трудовим колективам. Люди повинні самі прийти до такого вис­

рації господарства надається право nе­ редавати їх на тимчасове викори­ стання на пільгових умовах без орендної плати або Із зменшенням розміру її, nеренесенням терміну ви­ nлати на наступні роки. В збиткових госnодарствах

ним

блеми, що виникають, удосноналювати формування орендної плати, облік і

Для підвищення матеріальної заці­

nриміщень

за

пЦщриємств, бригад, колективів. Во­ ни допомагали б також вирішувати в умовах економічної перебудови про­

господарством.

тваринницьких

орендного

але

ЗРОБІТЬ ТАК У СЕБЕ

сnеЦі­

а

орендатор

освоєнні

nі,

навленості .орендаторів у використан­ ні малопродуктивних земель, старих

Вийшовши на заслуже­ ний відnочинон, Григорій Сергійович Вертегел вирі­ шив зайнятися кролівни­ цтвом. Перед цим він за­ літератури,

яких

на-

переведенню на оренду господарських

н,атурою.

виробничих і обслуговуючих ланок. Крім того. оренда ставить їх особне­ ту роботу під контроль, примушує

по

і

і самdфінансування, формування і організації роботи орендних колекти­ вів. Було б доцільно в кожному радгос­

ку нею є різниця між договірними Ці­ нами,

сплату амортизаційних

прогресивної форми в господар­ ствах, необхідно crrtлi>Нi зусилля пар­ тійних 1 громадських організацій села спряму·ват.и на роз'яснення нової

обладнання, споруди і

сплачувати

ніа;

підряду.

необхідно відходити від істотних і на­

За вющристання переданої радгос­ пами землі та Інших засобі-в виробни­ цтва фіксована орендна плата може l не встановлюватися._ В цьому виnад­

кролеферма

альної

можна

орендного

думаних упереджень. ребороти. •

розрахунко­

приміщення плата сплачується орен­ датором з .розрахунку амортизаційних відрахувань від їх балансової (залиш­ нової) вартості. Орендну плату при взаємній згоді господарства І оренда­ тора

також

мало,

господарства.

За техніку,

нолективами.

Причому, nри такому підході про­ блеми вининають одна за другою. Це зрозуміло. адже оренда по

ииробництва не менший,

вnровадження

в

ПІДХІД Цією

-+

нладних витрат. ' Як бачимо, труднощів І ускладнень

вий nрибуток з гектара землі (з вра­ хуванням економічної оцінки, боніте­ ту грунту) і голови худоби (з враху­ ванням їх племінних якостей і про­ дуктивності), виходячи з конкрет-них

Домашна

хоnився

використовується

умовах.

КОНСТРУКТИВНИЙ

В

носить

йону, то цього не можна сказати про орендний підряд. Розвиток ко­

-

зволlнання,

між

ГОЛОВНЕ

робо­

індивідуально-сімейний

знайшли

прагне

nлати

на

Оренда: резвито~t, nepcne~tmuвu, пробм.ми

віддІл­

підряду і ще не набрав силу оренд­ них відносин. Якщо нолективний,

і

ситуації

госnодарствах.

госnодарствах

характер

зрозуміла,

госnодарств

несnраведливі

конфліктні

кар­

Це лише nочаток, nерші нроки.

це ку

не

гентарів землі і 356 формуються орендні колекти­

окремих

ток

розрахунків

4 ( 700 інших

галузе­

nроводиться

тва­

ранню

на

і

<<ВИрватИ>> nобільше прибутку від орендаторів. Внаслідок цього вини­

колектив

року

nроводиться

служб

Тому дуже часто можна чути на­ рікання робітнинів на те, що оренд­ ний nідряд занадто ускладнює облік,

<< Гого­

в

орендний

цього

колективів,

вих сnеціалістів.

будуть

місяця,

переведенню

ка N9 корів), ви

договори

nротягом

трудових

процесі

рослинницт­

-

колективи

донументація,

рад

еторінкІ

S

t t t о t t о о t о о е ооо ое о о ot ео о е о о о о о о о е о о ооо е 08 00 •

лежної роботи по їх роз'ясненню і застосуванню з боку nервинних пар­ тійних організацій, nрофспілкових

ринництвІ, в <<Літківському» нині закінчено всі розраху,Нки, норматив­ на

життя

oet о ооо о-мое о о о to о ооо о ootttt tt ее моооо оо ооо оо о оео о ее е ottt t

з

і

вантажу цеховим

підйомним

стелажем nульта. переміnрововантажо-

приr.,.роєм.

Адреса: 333640, м. Сімферополь, вул. Ялтинська. 20. }{римський ЩІТІ.


.eo•oooooooooooooooeooooooooooooooooooooooooooooooooootootttttttttttttttttttttttttttttttttttttoottttttteeooeooootttttttttttttttttoteooeoottttttttoooeoooottttttttoooooooooooo

4

-+

нове

ст.рінка.

життя

ВЕРЕСНЯ

РОІ<.~

11./kk

4

Броварське середнє профтехучилище .М

ОГОЛОШУ€ на

ПРИНОМ УЧНІВ

навчальний рік на вечірнє вімілення за спеціальност11ми: електрозварник на базі 10 класів,

1988--89

електрогазозварник кваліфікації.

гру nа

-

nідвищення

Строк навчання 6 міся ців . Навчання nроводиться 4 рази з

на тиждень

17.30. Початок занять І жовтня 1988 року. Для встуnу на вечірнє відділ ення необх ід-

ні

такі документи: Заява .

Документ npo освіту

Республіканському будин­ ку літераторів. Побували

прислухатися.

літературно-

ми, зокрема, на зустрічі з

жає

мистецьного об'єднання ~' Нриниця>> багатим на по­

промовистою назвою «Що можуть неформали?», де познайомилися з членами «Товариства Лева», акто­

у своїй

рами

багатослівність часто за­ важає їй . До позитивних

Ось

і

місяць для

минув

перший

осені.

Був він

членів

дії, щедрим на зустрічі.

Перш за все відновили­ після літа поетичні

ся

динну вчителя, і літсту­ дійціброварчани разом зі столичними шануваль­

дією

-

поетичного

В

НИЦі»

стало

БригинЦя,

особлиІJі, адже вона керує

студієІV при журналі «Ра­

Підсумовуючи

нон >> ,

не,

теси

є

у

криничан

а

наша

«Нриниця•

колективним

єї літстудії . З вересня водити.:я

·

но У

членом

-

ці­

різні

м~нуnому rа3ета

літератур­

навчаnьному

ють такі

3аnочаткуваnа

~а-

СїТУnник директора wк011М спортивноі роботи, •о QьоrорІчиоrо перwоиресІІІА

tІддІnе :.нА

тренер

М.

вичу,

в цІлому. - Про

зати

дуже

рене

40

воно

тому.

можна

ми

чотири

На

Ство­

чотири

роки

МІнсЬІКа, ТЬОХ

працю-

-

-

,.,

, tl!

вихован­

стіни з

також перемо­

в

t'<~ c· '

., .

..••,.,

В110РКИК,

навчається

ховаНЦ'ів

з· районноІ,

а

у

Вона вві· двадцяти

проходити­

центрапізовану

під­

·

також

динамівців).

Олександр

Ве·

личко.

ся

-

Тtпькв-во заківЧИJІа­ першІсть Украівв по

лижороперах

і

кросу,

Звертатись на адресу : м. Бровари, вул. Богунська, 22, промкомбінат райсnожив-

вірші, присвячені

Шевченку,

рідному

місту, поетичні рядки про все, з

що

хвилює

сnілки .

кожного

вн­

12

А позавчора студійці побували на вечорі пам ' ·

ремоrу.

Переможницею

юних

Броварському

чотири

Хитра Всt ці

роки.

Вдалими були старти 1 П подруг по комащі Окса­ ни Василенко (друге мІс­ це по кросу й лижороле­ рах), Над!У Литвин, яна в трьох

видах

перемогу

соортивною

Працюючи

програми

а

в

nЯ'І'ница,

БD<\ва:РСЬW8

1елефони:

КИЇЯГ ЬЮ>ГО

спільно,

сnортсмена

по

ЧЕМПІОНІВ•

змог·

Під такою назвою в столи ці нашої Батьк івщи­ ни, місті-rероХ ·москві, в павІл ьйон! «Фізнульт.у.j1і спорту СРСР, олімпІйсь·

на

Можна зробити ви­

Rnн ~

сновок, що ва вІ~левві сьоrодвІ все rараад 1 вІчоrо не трввоасвть нІ тренерів, в1 вихованцІв? - Практично 1 cnpaв­ nt так. Відпрацьована чІтка система в організа­ ції навчально-виховиого

серед

Світпана

процесу ,

святкувала

К·равчен-ко,

ми­

випускниця

проблем. потрібна

Місце

ігор

н<і

-

І

на

вих

хочеться

це

лижних

А.

нок ,

.

проходили

що

~

і! Ні

Валентина

156

4-03·76;

С' Т <ІrТ ~' Rі!ЛИ .

СhКІ<П

упраІ.<Sr! ІНІЯ

У

cnpn.вax

НИіІ! СЬ Н<і. oб;J.acTJ,, .м .

новІ

імена

чем піо·

О. ЗЛОТІН.

колектив

міської середньої школи

СПЇ·ВЧУ'М'Я

Ан;д;р!Увиі

з

ВЧК'ІІЕтоьц1

ШКОтІ

М

6

ВАСЬ КІВ­

nркводУ сме.рті П матері.

Голов­ RИЙІІ! Ла

Рt-л.актор А.

R СІ .'ІРНтин::~

редактора,

відділу

nартійного

-

t>бЛНС'ІМ ГО

зиває ні в .

записала

щиrре

Ма.рІі'

роботи

місцевого

XXIV

Олім пІйськІ Ігри. Сеул на­

КВІТНЕВА.

ПедагогІчний

ВИСЛОВЛЮЄ

аІддІnу

ІіОреспондеита

олІмпІйсь·

1988 -

~;,н'с-rра.ц~я. пар1І!йна. ra rиpoфcni.JuoOвa організацІї радгоспу сПухівськнй·•· вислоалюють щире сп!вчуття 6рНNІ:ДІІРу КОЗУЛ.J ЄВN!НІУ ~йавиічу 3 приводу ТЯЖ· І«>'і ІІ'J'Р&ТИ fМ.ерт./. й.ого матері.

в

4-04-61;

Ащ:н•са д.ру><аі>НІі:

Рік

сnортсменів,

tl~ 'т!r! (~'. 11

застуnника

с порту

кий. Уже в розпалІ

що

ВОЛОШННЕНКО.

: :;:;o:!u, "•tІІІ<ї,ка об.ІаtІІ, , м . Ьронари , в уJІ. КнївсІ.Ка , J.')4.

редантора-

4-04-81;

стрІлецьного

го­

Мурманську . .взяли участь найсильнІшІ сnортсмени нсщІокальних команд Ра­ дянсьного Союзу, Поль­ щі. Чехословач чи ни, НДР , країн Скандlнав!ї.

Наша

олімлІйсь· р. )

( 1956

.район у .

перспектива.

Розповідь

про

В. П . Романенка. Родом він із с . Русанова нашого

не така вже й далека

І досить успішно. У з

Із

ли­ сло­

сподіватися,

розділів ви­

сnорту СРСР, кого чемпіона

комплексний центр nІдготовки високо­ клаених спортсменів . І

Всесоюзних.

змаганнях

також

із

розповідає

цІкаво дізнатися. що тут є рооповідь про земляка, заслуженого майстра

во­

сьогодні траса з

одним

Іг­

всІх олІмnійських чемпіо­ н-ів. Читачам газети буде

вом для

п'яте

змаrаииях.

-

а

жоролериа ,

Читачам цікаво бу­ ло б дізнатися і про те, що броварчани ввпробува­ ли себе 1 ва міжнарод­

-

Нам лижна

ооВ1тленням,

до речі , тричі вихо­ у призери республі­

канських

Один ставки

на матеріальною базою. Звичайно, не зовсІм І без

школи. У числі призерІв t Максим Позняк, Віта­ лій Половченко. Остан­ Rій, див

nІдкрІплена

при­

Екс позиція розповідає про Історію світового спорту і .міжнародного олім-nійського руху, в яко­ му нинІ ~уть участь більш як 160 країн всіх п'яти континентів землІ.-

,

роки.

виставка .

свячена ОлімnІйським рам в Сеулі.

контРо­

лю. розроблена професо­ ром ДушанІним . Викорис­ -товуємо її всі ці чотири

лижоролерах

перемогу

відкрилася

методика

оперативному

вІдnовідаnьноrо секретаря, віддіnу сіnьськоrо rосnодарств01 nромисловості І соцІаn~оних пнтанt. 4-02-92; аІддІnу nнстІв І

-

сvббма-.

:tPYJroP'iЯ

<:е~м е~

кросу

нулорічна

лижоролерах

\ .11··1 ( \ I'I.) L·\"Illl

ОЛІМПІЙСЬКИХ

органІзацією.

сучасний рівень . Однак кінцеві результати дося­ гаються не будь-якою ці­

стала і Валентина Хитра,

н~

на

по

зером

ловчt>нtю

Уt.:р , \ІttІІ ·І

«ВСЕ ПРО

не­

ли орrа'Н'ізацІю навчаль­ ного nроцесу пІднести на

юнаків здобув Ігор Хо­ даківський у другого призера -він виграв 40 секунд. Дворазовим при­

НЯ!\

•··• ··

67-е . досягнення

вt,дд.іnьн1 ·від розвитку зв'язків з дииам1вською

зайняла третє, четверте 1 п 'яте місця. Перенонливу

ченко із

rl i ІJ.YfHH

ремонтно -· транспортному

ті.

Рокитного. в нашій шноJІІ навчається

в'ільним І класичним сти· !!РМ cт il.'lil Вялс нтине~ Го­

гонках

)11'('-

4-02-48; 5- 12-08.

підnриємству nотрібні: слюсарі 2, З, 4 розрядів; фрезерувальники 3--4 розрядів (з відряд­ ною оnлатою nраці); інженер по підготовці виробництва; інженер з метрології, стандартизації якос­

яті Лесі Українки в теат· рі , що носить її ім'я. В. КОВАЛІВСЬКА. На фото: ва першому плані Anna ТОПЧШ І Тетяна ЧЕБРОВА; підсу­ мовує обrоворенвя Юрій Сердюк. Фото А. Козака.

спо{}Теменів районної ДЮСШ. Так, учень з НалинІвки М::~кс им Поз· ПРГР!\f()Ж РП h

Телефони:

нас .

ва

якІй успІшно ввступвпв вихованці нашої школв­ lвтервату. Щирі ім ві­ тавня. А вас просимо розповІсти, хто ж зробив вайваrомішвй вклад у пе­

з міської. Якщо гово­ рити про їх здобутки, то вони

юніорській проходила

вони

спорrемені•в

-

вагомішІ

на що

готовку. Хороших резуль­ татів досягли 1 Віталій Рябий (вІ:н ввІйшов у де­ сятну найсильніших

Остан­

В.О.ТЮШИНЕНКО. 17 аnрелЯ l.QGI7 N>да.

cpeJ!Ii\·,

муть

спортивввх

Безпереч.но.

леннІ

і•І'"Н · І • -

К uм~м у ни ст ич.t>І.: нu а-і

РІеАііJ<'ТОр А. " ВЬІХІОЦИ1' ('.

жовтш

Мвхай.пе Миколайо­

'<Фодс ког и райоНІнurо СQВЄТІUВ Ш<РQІ!Н'ЬІХ дenv . T:tit'(ІU К! :1ІСV'.>Й об.пасТИ . (Н!а УІtР8'ИНСІСІОМ ЯЗЬІКе). д•·~І

Г.

розрядів ;

3-4

учнів обеальників м'яса; учнів жиловщиків м'яса ; фаршескладачів.

го

найсильніших лижниць краІни, перемІгши на дру.гому ета·пі естафетних ГОНОК. Серед ЛИЖНИКІВ мІськоУ ДЮСШ слід на· звати Світлану Бельську та Світпану Горбач . З

Ні!М часом активізували роботу ДЮСШ області, і зокрема місьt<а та район­ на. В результат.! на вІдді­

юнацьких проходили

:. ~t :.J Н.h•

Jr'Г fl'.,.

рідні

У

чо-ювацьквх

н ашого вІдділення . Для порівняння нав еду такий Факт . 483 1ї>енери Lнших ІІ ІКІ•І·ІНТt: І,І Наl"І·І!. НІ<і Md-

. , , • • ~)

lз наших

ців.

шкіл?

Свердловську, половину збірної команди України представляли вихованці

--!J't,tl~ .. ·

та­

Т.

запрош ує

обеальників м'яса 4-5 розрядів;

ною. І тут нам допомагає буквально берегrи кожно­

в м. Апатитах. йшла в число

вичу, 1JR можна сказати, ЩО СUІе такий пlАХід ВП.ІПІВУВ На роботу ДВТJІ·

тимемося і надалі.

А

дво­

Xm-pa -

пере.мотниця

ступила першості,

МІСТ.

далася

--

принципу дотримува­

що

бага·

!

гою. На друге місце ви­ йшла збірна Сумської об­ ласті, третє Львівсь­ ко!.

найхарактерніше?

Всесою~их

1ІWІИХ

повернулися

мож·

-- А копи rоворитн про результати? - Вони успішні . На­ зву найвизначніші. На Il

Таnл1на

РеспубJіІІканських юнаць­ ких Іrрах цього року (до речі нагадати. безсніжному) зб1рна КиІвськоІ області в основному скла­

тренери-ви­

мІсці в Броварах І районі, на Київщині. Та·

1грах,

Лен1нграда,

І ще один приклад. На

Хотілось , зокрема, сказа· ти про те, що ми в.Ідмо­ вилися в·ід так званих привозних вихованців. ВІідШукуємо таланти на

ного

Валентина

слюсаря-електрика

кринича­

святкуванні

Дня міста . На літній ест· раді парку Перемоги Ма· рія Воробей, Ірина Сиво· гривова, Тетяна Чеброва читали

райсnоживсnі л ки

роботу:

-

вихованця-

вdдділення,

ливо ,

юнацьних

великодимерчанна

в

КЛИЧУТЬ ЛИЖНІ ТРАСИ

кладачі старший тре· нер Микола ОлексІ.йович Федюнов, Валерій Степа­ нович Поворознюк , Олена ВtкторІВ'На Лес.никова, а також ваш сnівбесідник. Що для

ж

і

на­ на­

учнІ!І.

вІдділення

ють

Всесо­

все

участь

також

5-20-50.

Промкомбінат на

Шsола оАl..кr#йцlв

ска­

}(оротко.

З

ігор,

поло­

На

та

п·убліканських

в1дділенкя,

Москви,

КОРЗЮК.

лижному відділенні шої школи-Штернату

ІВчається

варто

речам,

ких же реоnублІ..кансьних змагань. Вона входить до числа лідерів збірної номанди республіки, краї­ ни. Варто відзначити , що Валентина успішно ви-

вІ~леввs

це

по­

,разова

.паска: оха­

рактеризуйте

Інших

Взяли ни

фон

nижнСJrо

М.

бJАЬ

характерних її тво­

переспівів

ші лижники зайняли дру­ ге мІсце, постуnившись с.уперникам із Свердлов­ сЬІ«>У школи-ПІтериату і випередивши імениті шко­

Михайле Миколайо­

-

де

юзних юнацьких іграх на­

ли

:JI

вираженість ,

ріст її очевидний. Щиро порадів її сьогоднішньо­ му успіху. Судячи з кра­ щих творів Тетяни. треба вітати Ії як сильну, хоро-

другу

іВИНУ команди.

тернат)І спортивноrо nрафІ1110, іх становnення, проб­ nеми ро3витку І nepwl ус­ nІхи. У сьоrоднІwнІА nуб­ nІнацІІ все npo nижІ.

,тарw~;<

ж

поверхово,

цікава,

яких

пvедставили

Чебровій успіхів у твор­ чості, нових цікавих і хо­ роших віршів .

етів, данину чужим. спра­

про

поетесу .

зауважень. над словом

(З х 4 см) .

Дов ідка з м ісця роботи . Пасnорт. Адреса учи л ища: 255020, м . Бровари , в у ­ лиця 50 рок ів ВЛКСМ, 14. СПТУ - 4 . Теле­

Від імені всіх присут­ ніх Юрій Сердюк лоба·

жав Аллі Топчій і Тетяні

сказа­

розмова

до

не

рам

шу

Ось

дещо

цьованим

Відбулася

уважень.

-

ка

відзначив:

заходи і в

сnІвбесІднкк

все

кращим

творчості.

сьогодні прозвучали, кіль­

поезію. Авторкам було зроблено ряд слушних за­

про­

руСІРИІ(Іf «WKona onlмniA· ців•. fІ(атерІаnи, що вміщу. ва.rіися nІд нею, ро3nовІда­ nи про вІддІnення wкоnи-Ін­

l;law ·

він

змістовна

почали

~узичні

роцІ

почуття

по­ вва­

вона йде від витоків. від землі. Ця течія від цже­ рела повинна вивести її на хорошу дорогу . Цікаву поетесу маємо ми в особі Тетяни Чебрової. Вірші Уї знаю не перший рік. Хо­ ча знайшов у віршах, що

у

ни Чебрової. Участь в об­ говоренні їх віршів взяли всі присутні. Вів засідан­ ня поет Юрій Сердюк.

вона

сьогодні

ональну

чанок Алли Топчій і Тетя­

Мар'янч Шаповал та творчому вечорі Галини Палам/)рчун. Д9 цієї пое­

Ножна

що

якостей відніс би її наці­

« Нри­

проведене

на

працює

театру

ЖИТТі

те,

кілька моїх Алла Топчій

Будинку літераторів засі­ дання студії поетичної майстерності, на якому відбулося обговорення по­ етичного доробку бровар­

слова

побували на двох таrtих зустрічах вечорі моло­ дих поетів Юрія Бедрина,

Олександра

музичного

казала

«Не журись!» зі Львова. Важливою. етапною по­

п ' ятниЦі в Київському бу­

никами

фотокартки

4

Хроніка • Криниці"

радіомовnен ня

життя

Індекс Друк

4-23-26;

друІЮваний

масовоі

16 .565

5-1 З-01.

61285.

офсетний . аркуш.

Обсяг Тираж

nрнмJрник!в.

·- -----------------.,---------- ------

видав н.и:цтв,

Вровари.

вул.

ООJІ:~-11>1Jф ії

-

китвс ька .

і

КНИЖІ«>ВОЇ

154.

Замовлення

top r!sЛI,

М

5274.

#155 1988  
Advertisement