Page 1

К О М У Н І СТ И Ч Н О І П А Р Т 11 У К РА І Н И, ДЕПУТАТІВ КИІВСЬКОТ ()БJ1АС.ТІ

ОРГАН 6РОВдРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ МІ<;.ЬКОУ І Рд~ОННОJ РАД НдРОДНИХ

* ~ 155 (7236) * Вівторок,

Газета виходить з 17 квітн,r 1937 року

зо вересня 1986 року

КОМСОМОЛ ЬСЬІ(И R ТЕЛ ETAR П

,

За рахунок технічноrо nереозброєння no

заходів

техвічвому nереозбровнвю ва виробJІІІ1Іому деревооб­ робиому об'єдвавні доз­ вопить збіпьmнтн . ввроб­ ИВ'І)' потужність Підпри­

ємства ва 1,13 мільйова карбованцІв. Планом nІдвищення йо­ го

технічного

1986

рік

рівня

на

передбачено

вnровадження

восьми

за ·

ходів з економічним ефектом вІд зниження со­ бІвартостІ товарної про­ дукції на 47 тисяч карбо­ ванцІв. У першому лІврІч­

чІ виконано n'мь з них. Так. впроваджено три шrrlндельні присадочнІ верстати для свердліпня отворІв у деталях наборів для вІтапень сБроварчан-

ка~.

а

також

двосторон­

нІй шилорізний верстат для фрезерування шипів у брускових деталях дива­ нів -ліжок І матрацІв. За цей час · освоєна техноло­ гія оздоблювання мебле вих деталей лаком

·

·

·

НУ-243 . Проведена

робота

доз­

волила у першому ліврІч­ чІ знизити трудомісткість І головне rrІдвищ.н.тн якість нашої лродукцн.

-

Економічний

ефект

вІд

садочнІ У стадІУ

верстати СВС. монтажу І осво­

єння лінії виробнацтва молрокатннй

шліфування ПНР І тер · верстат. ЦІ

нововведення значно під­ вищать якість підготовки

ВИЛЮЧИВШИС/> В СОЦіаліс­ ТИЧНе змагання за усnіш­ не виконання . планів І со·

це

дозволить

впровадження заходів ло технічному . переозброєн­

nеревиконати ветаноалені завдання nідвищення тех-

ню склав 31,5 тисячІ карбованцІв при заманнІ 23.5 тисячІ карбованців. Інтенсивно ведуться роботи ло пІдвищенню технІчного рівня виробни-

нІчного

рівня

виробки-

цтва.

І. КОГАН, rоnовВИЙ тепопоr ви­ робвкчоrо деревооброб­

иого об'єдванвя.

пра-

ног, Леонід Гарбуза,

·

в'язаннями

ни.кІв.

соргом

трудовІ

на збираннІ І трансnорту-

в роботІ для своіх ровес-

своєму

-

святу 68- Ій рІчницІ Ленінського комсомолу.

UЦоденно

перевикону·

Старанно трудяться

комсомоль­

Л.

Оксаною

м.

Корбут.

ГАРКАВИВ,

ваннІ фрунтІв у магазини

секретар комІте'І'f ком· сомопу paдrOCIIJ еВепикоднмерськвй•.

кооперації ЯкІв Семи·

чоловІки тресту nрацюва­ ли у парку ко~чували старі дерева. З ; доnомо­ гою автокранІв вантажи­

-

на об'єктах соцкультпобуту кінця року

·

очолюваний

Безсмертною та грулком-

споживчоІ комсомольцІ

"Теплицатехмовтаж~ ПІдтримавши nочИ'Н ав­ товазtвців відnрацюва­ тн 4 дні на об'ємтах соц­ ~ультлобуту. колектив тресту сТеллицятех-мон­ таж• вже nровів два су­ ботники на будІвництвІ парку сПеремогн• . До

І

комсомопьцІ ВІктор Па· , сько-молодІжний колектив далко та ВІктор Гераси- оnератоQІв машинного доrння,

дарунки

Ва­

сиіІь Крук. УспІшно справляється з соціалістичними зобо·

менко служать nрикладом

ко­

лективу виробничого де­ ревообробного об'єднання до кінця nоточного року

І:Jорми.

цІал Істичних зобов'язань дванадцято! n'ятирічки, ВОНИ НИНІ ГОТУЮТЬ гідні

щитів до оздоблювання. скоротять долю ручної працІ, сnриятимуть еноно­ мІї матерІалІв.

Все

змІннІ

n Я Н -И АХ

цюючи на зяблевІй оран• цІ, механІ.заrори. Молодий комуніст ЮрІй Шу·мІлІн,

трудяться

молоді nрацівники нашо­ го господарства. Активно

цтва і в третьому кварта­ лІ . Впроваджено два при­

ВиковавRJІ

ють

виробництва

ло-ударному

Ціва з коп.

-======-===============

НА ВС ІХ ДІ радгосnного

*

бу дІвельники

вІ,длра.цюкm.

І тут,

власному

сnортивному

І

на

~айданчику та на споруд­

женнІ nромисловоt бази СПМК·2 три тисячІ люди­ но-днІв.

Ось

І ·минулої

суботи

ли стовбури І гІо~~ля на самоскиди. Всього в цей день 17 будІвельникІв вІдnрацювали 7 годин.

no

М. ТИЩЕНКО, застУJІІІІІІС

aepyю'JOro

тресто•

сТептщпех-

. .•.

мовт

9авжди у строю ветерави ВJ.дІrодІ. SІК було засно· вано РаwrнськиА комІтет ветеранів ВІЙоНи, 29 верес· ня мину110 ЗО рокt.в. З цІ­ єї нагоди вІ;дбулося роз­ ширене засідання !(ОМlте­

ту сnрияння

nри

об'f.А·

наному мІськрайвійсьКЮ>м'<ітІ за участю орга.н!зато­ рІІВ поза•класної І nоза­ шкLльної виховної .роботи, иерЬвникІв nочаткової вtй­ ськов.оІ nІ;дготовки та старшюс n.Іонервожатих. З Lнформацtєю npo знамен­ ну

дату .виступив

майор

в. є . Каут. - У сnраву в1йськовоnатрІотН'Чноrо

Цей знімок зроб.ІІево ва доспідно­ му заводі техобnа.цваJІJІJІ сФакеп•, де успіШНО пр8ЦJО6 ТJІМ'ІІаСОВИЙ МОJІQ­ дtжвий колектив. Він займається впровадисевввм у виробнвцтво вово1 техвІкв. ОДІІИм · з Aoro ЧJІевІв в Воло­

женвІ

багатоверстатному говуванню ни

1ОЗ

Фряновської

но-nрядипьноУ достроково

обслу­

nрацівин камволь­

фабрики

виконали

річ­

не завдання .

Серед кращих ·- nря­ дильнJЩІ Л. І . СавушкІна. В. В. ГJ11Іна, рІвнял.ьни· ЦІІ Р. К. Воздвижинська. стрІчечниця

Н.

ІІrа. чеса.ІLМІнця

"tмирнова.

В.

Л.

ФокІ -

Л.

nрsщильн.ни

л. л . Ва рфол омєєв .

на

чисповвм

картопларів 15 вересня в колгосnІ сПам'ять ІллІча• завер­ виконання

nлану

ло продажу картоnлІ дер­

жавІ.

m

На

лрийомнІ

вІдлра;влено

бульб. здано В

Понад

700

ча КуJПfко&а

Ігор сОрпятко• 1 сЗІрни­ ц.я•. антнвізац11 дІяльно­ стІ кnубів сПошун• та ШКІ\ЛЬ.НИХ М}'ЗЄУ:в

бойовоt

спави.

Своtми думками

щодо

nолtmuення

бесіД'и.

виховання nодLли.nися за­ сrулннк rолови комітету

Хороший

н,агромадили

досв1д

колективи

мІсьЮІІХ шкІл

N9 З. N9 7

та ІншІ.

Майор В . Є. }{а.ут наrо· лосив на необ»Ід.ностІ дальшого nопШшения вій· Сh'К090'1ІатрІОТИЧІЮІ'О ВИ· і ' овання . .'УрізноманІтнен·

-

вІйськово

оргаиtзацІї

rrатрІоТJf.Ч'Н.ОС'О

ОПРН.ІІИИЯ М. В. БоНД&р . ·ветерани війни Ф. Т. Ши­

•ІІІІІrе'НКО,

Н.

0.

директор

АаіфІ•МОВ.

Історико-крає-

13Навчоrо музею А . М. По­ гребовський. А. КОЗАК.

s

пІд·

1700 nлан

Вгсиля Мн­

хайJЮВИча Сdерчноаа;

Во­

549

548

тонн крохмалнсrоІ.

тонн

буде

1

ни зібрали ВІдnовІдно

.

лідирує

Во·

процента.

працІ

nІхІв

З

робІтники

видав

комбай·

553

тонни

водr.

101

nро­

цент.

зараз

nІдnриємства

воІ

колектив rотувться

зустрІти

69-ту

соцІалІстичноІ

рево­

люції.

ус­

серnні

вІтамІнного за·

ВІпьВJОе. Не nобачиш робІтникІв у гальванІчно· му цеху, який став до ла­ ду

Вже

річни'цю ВеликоУ Жовтне­

трудових

добились у

ПродуктивнІсть

сипала

свsту Хороших

У цеху тІ• ьки роботи

дукцІІ виконано на 10З.6

змаганні серед

свого

ДЛЯ РАДЯНСЬКОІ ЛЮДИНИ

План з реапІзацІІ про·

достойно

Назустріч

подимир Гнатович ЮдкІн .

на в~~

верстатІв

nунк ·

тонн картоnлІ .

комбайнерІв бункера

~асо·

проведенн.я

управпіввJІм,

kapтon.nl. На другому 1 'f1Ре'І'Ьому м.І.сцях-екІnажІ агрегатtв Бориса Єгорови-

копгосnному соцІалІ­

стичному

роботи,

вої І трудовоІ слави, чи­ тають леІЩІІ. проgод.ять

Dl 311/AHHIO-/JIDIIDI/111

Успіх

шили

Підприємстві nроrрамвнм

що дозвоJІSє майже ва третнву несtи продукТВJІИість nрацІ.

У НІ/ІІІ ІРУЗІВ

Завдянн внеонІй про­ фесійній майстерностІ І

ня форм і методі·в ·вої

знімку О. Кuашннкова. Нападчик бере вайавтнввtmу участь у вnроваа·

димир КорвІєвко, икоrо ви бачите ва

На квартая раніше

виховання

наuюї молоді. зазна· ч.ив в1н. зробили ваго­ мий внесок вегераии Ве­ лнкоУ ВІтч~rон.яної війни м\.ста Броварів І району . якІ завжди у гущі мас. беруть активну участь в органІзаціІі вечорів бойо·

(За

коеськоі

мІськоі

ськqJ ОО..астІ).

заводі

ною сбронею•

лІсти

що.11· rазети

Москов·

лІчильних

взяли

на

себе роботи. Таку безлюд­ ну технологІю рОзробили NJЯ rіІАПРИЄМС11В сnецІанауково-технічного

об'єднання

матерІuами

с3а коммуиІІзмt

на

машин ІменІ В. І. ЛенІна. ВсІ оnерацІУ щодо покрит­ тя деталей антикорозій·

сГапьванотех ­

Урожай МІСJІИВ Хврдuав

тичних

ПЛОДІВ,

маспин.

Садоводи

лочалн Ух збирання. одер · жують з гектара по 10 центнерів ягід, на чверть

більше, нІж торік. Виробництво

пив

них.

ків зросло

галузевих

ІнститутІв

привмста Литви:

лІд·

спецІа­

лІзованих госnодарств , янІ

зусилля кІлькох академІч ­

машинобудівних

ПОрадува·

ЛИ НИНІ ВИСОКИМ урожаєм

нІка•. яке еконцентрувало

І

(Азербай-

джанська РСР) . СухІ суб­ троnІки Аnшеронського пІвострова. що дарять землеробам багато екзо­

nродунцlІ

з

мас ­

за останнІ п'ять ро­ в

ресnублІцІ

май*е ВДВІЧІ . (ТАРСІ ,


.../

*

стор.

2

ЗО вересня

року

1986

сН О

Ж И ТТ .Я•

.

На основі технічноrо

них і налагоджува.пьних робіт в першому, п'ятому і шістнадцятому цехах.

прогресу

Результати

.

Це пt,цпрввмсво не тІльRв фпаrиав проІІВс.пов~ району. Завод аерІВВІІІ у вааdІ ·враJвl ро:шо'ІU внроб­ ввцво иеталевоtо аороmку І ввробІв а вьоrо. За роки ·одивадЦJІ'І'оІ ·а'wrврlчкв йоrо ко.пектввои запроваджено у внробшщтво 195 видІв новоі техв:Ікв. Економlчввй ефект від цього становить 4 мІ.пьйовв 667 '!Нсач кар­ бованців. Освоєно ввробввцво 35 вайІІевувавь нових виробів. Лише в першому пtвpl'l'll цьоrо ро~ аавдsкв запроваджеRВІО новоі тепtкв 1 <teпcmorlй ДOCJD"'IfTO еконоиіІ 251,2 твсачі карбованцІв. Відчутну допомогу в роботі по прискоренню науково-технlчноrо про­ гресу адміністраціІ 1 пар­

трl уваги партійного ко­ мітету заводу: Так, .мину­ пого року гоповна і всі

тичним консультаціям на­ роДних дозорців. Тільки в школах народних конт­

ролерів навчапося біпьше 240 слухачів. Вони ви­ вчапи· теми по організації контролю

за

впроваджен­

-ням у виробництво досяг­ нень науково-технічного прогресу,

використанням

папквно-енергетичних сурсів,

прокату

ре­

чорних

перевірки,

водяться сією

по

контролю

кою

техніки.

тропю. Очопюють Ух спе~ ціапіс'l'н й внсококвапіфі·

нів заводськоі і парторганізацій.

кож вміле використання засобів гпасності. Резуль­

ковані робітники. Біпь­ шість з них комуніс­ ти. В гоповній групі 6 секторів, кожен з яких відповідає за певну діпян­

Протягом минупого півріччя народними конт­ ропера·ми проведено

ців. йони об'єднані в го­

17

повній,

цехових групах

1 6 постах народного кон­

ку роботи. Зокрема, вони здійснюють контропь за якістю продукції, збережеин.І!:м соціапlстичної впасоостl, дотри.манням

режиму економії і береж­

·

пивосІ'і,

у

запровадженням

вирhбництво

новоі тех­

цехових

67

перевірок 1 рейдів вироб­ ниЧо-rосподарськоІ діяпь­ ності заводу. ПрИ підготовці до них уміпо відби­ раються найбіпьш акту­

апьн1 пИтання виробничоІ діяпь~остl підприємства. Гоповна увага звертаєть­ ся на профіпактику та оперативне

усунення

ви­

Дпя

на

начальника. технічного відділу В. В. СолІнчук. В складі сектора п'ять ЧОЛОВІК. Ножен З НИХ має конкретне завдання. BoHIJ працюють у тІсному

тати перевірок постійно висвітлющться в стінних газетах, сблискавках•. тут же вміщують пові­ домпеиня про заходи, які вжиті

П()

пених

недопіків.

усуненню

вияв­

Широко

використовуються

тако~

такі засоби гласності, як фотомонтажі, свікна са­ тири•. сНомсомольського прожектора•. Група на­ родного

контролю,

пра­

цЮючи в тісному контак­ ті з nрофсnілковим комі­

·

контактІ з

торами, груnах

народного

тор

головної

, робпяє

проф­

спілкових

ких

і

комсомольсь­

активістів.

Результа-.

В е о б х і а· в а

нещодавно

народними

дозорцями спіпьно з парт­ комісією міськкому

тli

і

nap-

міським

штабом

рок

по

впровадженню

ні ці норми і в :магазинах

.N2 1

та

14

М

сnоживЧого

міського

товариства,

в

магазині .N2 1 Гоrопівсь­ кого радгоспробкоопу зай­ маються обрахуванням по­ куnців.

.в райсnоживсnіпці

не·

ганів

результаті

що

правпіння рай·

по

економному

бережпивому

і

витрачан­

ню хліба, круnи і комбі­ кормів.

Практично

само­

усунулись в!д цієї роботи і

міське споживче товари­

ство та радгоспробкооnи. В системі райспоживсnіл­ ки не роблять анапІзу ви­ трачання хліба, бупочних і круп'яних Щіробів, що в свою чергу nрроджує різ­ ні nор_ушення 1 зповжи­ вання. Не проводиться

також роз'яснювапьної роботи по берешпивому ставленню до хлібопро­ дуктів. По суті у всіх nе­ ревірених· магазинах від­ сутня наочна агітація, ре­ комендації

танню

по

викорис­

черствого

хліба.

Постійно nорушуються графіки йоrо завозу, асор­

nризводить

зповживання.

Деякі

до

не­

чесні продавці, відпускаю­ чи корми сналіво•. одер­ жують ·нетрудові доходи.

Так,

заготовач

М.

J.

Строй не мав відповідних документів про віДпуск

насепенню

6,1

комбікормів.

Не

кому. реапізована

гом

.N'v 1

·

тонни

відомо.

nроДМа­

села Зааим'я бО

тонн цього товару.· Грубо

порушують

порядок

про­

дажу комбікормів в мага­

зині

.N2 14 c:ena

Ирасипів-

Практично· у всіх пере­ вірених магазинах рай· сnоживспіпки відсутня ін· формація для nокупців, книги скарг і nропозицій заховані подалі від пюд­ ськоrо

ока,

в

окремих

.

журнапах

контропьних

В

ЛіткІвського і Гоголівсь­ кого радгоспробкооnів в

немає відміток про вІдві­ дування магазинів вІдпо­ відапьними працівниками

одні руки відnускають до

райспоживспІпки.

6

закладах

булок хліба. Не

грубі

зжито

си

ще

nорушення

торгівлі.

Ії

також

правил

працівники

займаються приховуван­ ням дефіцитних товарів, рбрахуванням nокуnців.

Так, в магазині М

13.

що

в. селі Богданівна, під час контрольної закуп~и nро­

давець Бобко А. · П. обра­

хувала nокупців. Тут же виявлено фанти nрихову­

вання товарів. ці

nрацівники

В Тарасів­ магазину

що

з

вини

роботи

не­

виконуються

по

виготовленню

комплектуючих лів, проведення

операції

матеріа­ ·монтаж-

чеканки

на

профі­

.N9 5,

лю дисків в Цеху

а

такоЖ освоєння технології

·виготовлення· пресінструментів

з

використанням

електроерозійних і опти­ ко-шпіфувапьних верста­ тів у цеху М Своєчас­

ки,

напрошуються що

вони,

А

звід­

виснов­

очевидно,

в

nідпорядкованих 'їм закпа­

дах nросто не бувають. Ми вже тривалий час nрацюємо

в

умовах

пере­

будови всіх_.-сфер соцІаJіь­ но-економічноrо життя. Пора вже врешті·решт критично оцінити свою діяпьність райспожив­ спіпці. І не словом, а ді­ пом підтверджувати бажан­ ня

працювати

по-новому.

І. ФЕДОРОВИЧ.

господа_рська

кміт пнвість? Від чого залежить ефективність господарю. вання? Будь-хто з людей може

не

впровадження

технопогічноrо ня

дало

нового

обпаднан­

можливість

вищити

якість

під·

пресінст­

рументіа, знизити трудо­ місткість їх виrотовпення в раза, підвищити їх

1,3.

стійкість в Словом, них

1,27

раза.

робота

дозорців

народ­

заводу

по­

назвати

факторів,

які

десятки

вnливають

на усnішне виконання на·

мічених nланів і зобов'я­ зань. І одним із найголов­ ніших серед цих факторів є вміння берегти держав­ ну копійку. неухильно, дбати про рацІональне ви.

користання виробничих фондів. матеріальних · і трудових ресурсів.

7.

Як але

не

парадоксально.

саме

-

цим

карди·

пальним питанням

не при­

діляється увага керівни­ цтва пересуаної механізо­

ваної колони ~

9

тресту

с Броварисільбу.д•.

Ось

деякі штрихи широкої картини безгосподарності.

На об'єктах ПМК-9 в ос­ новному

використовують­

рошкової метапургlУ nе­ ретворюється в конкретні

ся механізми І gвтотран­ спорт, які орендуються в

діла

СПМН-509 та автобазі М 3 тресту с Ниївсіль­

по

прискоренню

уково-технічного і

заслуговує

на­

прогресу

поширення,

О. ЄРОШЕІІКО,

окремих

лІдрозділІв

комплексу

І цв

завідуючий

позаштат­

ним віддІ.пом по науко­ во-техві'Іному прогресу міського комітету иа­ родноrо

коитропю.

будтранс•.

Сказати

«ВИ­

-

користовуються•

зна­

чить допустити явне

пер~

більшення, бо документи на їх експлуатацію запов­ нюються ким і як завгод­

но. Це lje перебільшення. Згідно змінних рапортів. підnисаних виконробом В. І. Кочумою, І(J)анівни~ ця баштового крана ИБ-402 В. І. Бардаш у червні пипні ниніш­ нього року працювала на

.-

-

спорудженні

дитячого

садка в селі ТребуховІ по годин на добу.

16

А жів?

перевезення ванта­ Оформляються й

сnисуються

вони,

як

пра­

випо, безконтрольно. Вар­ тість

Щ~ В СЕРПНІ нинІш­ ньоrо року адміністрацІя станції Бровари представникам

ченням строків виконання необхідних робіт по під­ готовці їх до експл~'ата­ цІУ в осінньо-зимовий пе­

ріод. Минув серпень. Від­ пІчує останні дні й вере­

сень, а проблем із ремон­ том nід'їзних колій не зменшипося. РекоменДа­ ціі залізнИчників госпо· дарники

заховали

в

дов·

гий ящик, де ці акти при­

падають пилом заб~ття. На· під'їзних коліях, які ведуть до заводу алю­

мінієвих

будконструкцій,

наприклад,

не

до

цього

150

замінено

часу

штук

М

шnал,

1 -

на

стрілці

гнилі бруси. Ко­

протягом

тонн

8.116

Така nозиція господар­ ників не може не хвилю·

внnрос­ взимку

другий приступати до них

З олімпійським ·спо­ коєм чекають наближення

буде пізно. Синоптики обІЦяють.. що ниніш­ ня зима буде суворою.

бур'яни

на

талнея

такІ,

не

колlУ що

переступиш.

зи~и й керівники заводу пластмас. кварталі

Ще

в

вони

другому

ппанували

500

замінити гнипих шпал на під'їзній колії. Але плани не стали ре­ альністю. Юлька днів то­ му пластмасівцl замінили десяток-друГий шnал і

...

махнули

на

цю

справу

То невже ж керівникам і відповідальним працівни­ кам заводів алюмінієвих будконструкцій, ппастмас,

ШВУ-50 та деяких інших підnрuємств і організацій байдуже, як працювати­ муть

очолювані

ними

ко­

лективи в таких умовах? В. ШЕВЧУК.

кою.

ПРЕС-КОНТРОЛЬ~==============================~

ЗА ЗАВІСОЮ МОВЧАННЯ Своя руна

владика.

.....j

Через ЧОТЩ>И

(f) МіС.ЯцL

так ·і не одержали

танов

подар•, оnубліковану в травні нинішнього року. Зга.:~увалося там, що ад­ міністрація РожнІвського торфопідприємства лише

1

організацій

варщини, чись Ідуть

Бро­

які не вагаю­ на порушення

фінансової дисцимі•ни. сиппють на вітер десятки тисяч, •Карбованці&, народ­ ни.х грошей, нераціональ­ но

викорисrовуючи

тrвно-енергетячні

nа­

ресур­

си. Сво'І дії вони nрикри­ вають виробничою н.еоб­ хЩністю. Спробуй такому госnодарникові зауваж~ня

чи

зробити прокрити­

кувати, і стане зрозумІ­ лим, що ефект від цього інколи дорівнює нулю.

У цьому ще

раз пере·

нона.1~я праців.ннки ое­ дакцtї газети! які навіть

відnо­

віді ІІа критичну к<>рее­ поменцію «Сам собі rос­

на

утримання

р8'ВЛіння

апарату

допустила

уп­

неза­

Іюяні витрати на 2300 карбованці:в. Що змінило­ ся після критичного. стуопу

газети•.

важко

ви­ ска­

затв, бо про вжиті заходи

редакції так і не nовідом­ лено.

За.вісою мовчан.ня оnо­ вили соою бездіяльність І керіВНИtКИ ПМН-24, пмн8 тресту « Броварнсіль­ буд•. якІ nеревитрати.ТІи знач!Ну нількість Єлен-rро

та~к і не вlдреагу·вали.

Така nозиція

· не

може

не дивуваrrи, бо ~і ми є свІдками того, як rостро ставиrгься зараз у краУні питання про ІВИКорінення існуючих недоліків. У цьому плані велика роль від!вQдиться засобам масо-

.

Вживати

оnеративних захоДів по Ух крити:чних

виступах

обСІв'язок керівинІКа будь­ якого рангу. Невже ад­ міністрації Рожніасько­ го торфопідприємства. ПМН·8, ПМН-24 тресту «БроварисіJtьбуд» це не

стос~·ється?

Пере-

·

везений будматеріал не оприбуткували на матері­

ально відповідальних осіб, а

списували

об'єкти

одразу

при

ж

на

оформленні

накладних.

Безконтрольно викори­ стовуються в колоні й ав­ томобілі та механізми. Шпяхові листи на ван­ тажний автомобіль ГАЗ-51 головний механік Ю. С. Алексєєв здаЄ в бухгал­ терію

не

разом

всі.

зі

звітами

За червень ц. р

..

приміром, він притримав шість шляхівок з ·марш­

рутами довжиною до на

день

150

·

в різ­

ні населені пункти. Маршрути поїздок, пробіг автомобіля і час роботи

водії оформпяють на свій розсуд. Стверджуючих підписів

цІю в с Новому житrі•. вміщену 31 травня ц. р ..

.інформаціі.

вартістю

карбованців.

відповідальних

осіб на це немає.

енерrії. І тут не зоsсLм полюбляють справед.л~mу критику. бо на nубліка­

. вої

місяців

загальною

кілометрів

ру­

Така позиція стала нор­ мою nоведінки керівників окремих підnриємств. ус·

семи

року. склала по :rо­ варних накладних 3.080

вати. СамІ собою ремонт­ нІ роботи не виконають­ ся. Через якийсь тиждень­

лія завалена пиломатерlа­ лом, різним сміттям. А

доставленого

1986

nиnом забуття гнилих

піску,

нібито на об'єкти ПМК-9

П.рипада10ть

вручила підnри·

ємств. організацій міста, що користуються пІд'їзни· ми залізничними коліями. акти обстеження із зазна­

.

ка.

"rимент круn'яних виробів. торговельних

но­

вої техніки. в яких брало участь більше ЗО народ­ них дозорців, було вияв­ лено,

технічного

роз-

коорди­

по

1982

1111 KOH'ri'OIIIO

прода­

сnоживспілки не виконує вказівок директивних ор­

лено,

і

рік головною ·гру­ пою проведено чималий обсяг робіт по контролю за своєчасним і якісни.м впровадженням робото­

*У х.пібобулочних виро­ бів в одні руки. Завище­

має чіткого обпіку кіль­ кості комбіКормів, що надходять під заготів­ пю сільськогосподарської продукціі. Це в кінцевому

сНомсомольського прожектора•. В ході її вияв­

контро­

кон­

усунен­

недоліків.

1986

·

по

·crOPIZ#IUII

• привцапова оцІнка

ної

в

нує їх' роботу. S ході масових перевІ­

бітнИІtів заводу. Діяпь­ ність народних дозорців постійно перебуває в цен-

прове­

сек­

групи

заходи

своєчасно

до

перевірок

ж

створені

лю дванадцяти цехів. Сек­

роко

запучає

такими

якІ

дення

резупь­ проведе­

і

цього

Підвищенню ефективності роботи сприяє та­

на nідприємстві вепику увагу придіпяють органі­ заціІ навчання, система-

1

науки

очолює застуnник

суміжних

про це свідчать тати nеревірки.

вироб­

сектора

тетом, штабом сИП•. ши­

ше. Однак зрушень і дР· сі не помітно. Зокрема.

за

ропери,

того, щоб вся робота про­ водипась квапіфіковано,

району мова йде не впер­

у

Роботу

попіпшенням 1 побуту ро­

норми

дозорцІв

контроль

ництво досягнень

чого умов

порушують

адмініст-

встановпено

строки

За nеріод

комі­

господарсь­

впровадженням

явпених

Про недоліки в роботі закладів торгівпі міста й

з

народних

ніки, використанням робо­ часу. праЦІ

недопіків.

конт­

ню

про­

рації. Особлива увага в робо­

навчатися

кретні

здійсненню

за

звернута

яснення,

парторга­

діяльністю

даннях партійного коміте­ ту, бюро. Гоповн гопов­ ноі, цехових груп обрані до сипаду виборних орга­

народні

спільно

нізації

тІ

тійній організаціІ нада· ють 245 народних дозор-

які

первинної

:металів та інших матері­ апlв. Нині на заводі орга­ нізовано університет пра­ вових знань, де будуть

цехові групи звlтувапи про свою роботу на засі­

нання цих робіт праців­ никами, заслухано їх по­

ти спільних рейдів. як правило, обговорюються в колективах трудівників. Найбільш дійовими стали

бу­

ло розгпянуто сnіпьио з в.ідnовідальними за вико­

З· ДОСВІДУ РОБОТИ НАРОДНИХ ДОЗОРЦІВ ЗАВОДУ ПОРОШКQВОі МЕТАЛУРГІї J

перевірок

Не дбає пересуаної

адміністрація колони

і

про

скорочення втрат робочо­ го часу, збереження буді­ вельних матеріапів; Спо­ вом.

куди не

клин.

кинь,

усюди

Невже так повинен

nрацювати

умовах

колектив

перебудови?

питання

ми

в

Це

адресуємо ад­

міністраціУ й nарторгані· зації тресту разом із nо­ бажанням зробити папеж­ ні

висновки

ньому ність

і

оцінити

по-справж­

бездіяль­

rоре-господарників

із ПМК-9. В. МІ:ХН]!:ВИЧ, завідуючий позаштат­ ним вІддіпом будІвни­ цтва, будіндустрії й ко-

.

мунальноГо rосподарст- ,а ва

міського

КНК.


•н о в в

Інвалід Велико1 Вітчвз-

НАПЕВНЕ, ви пам'ятаєте, що наша rазета нещодав­ но запропонувала своїм читачам обrоворити пробле­ ми траиспортиоrо обслуrовуваииs броварчаи. Спів­ розмовником всіх бажаючих подзвонити у визначе­ ні rодиНІІ по редакційному телефону був начальвик автотранспортноrо підприємства .N9 31014 В. Р. МАКСИМЕНКО.

~

Дзв~ьки На'І'И

за~давго

до

вич Коноваленко, вантаж­ ник Віктор Грнrорович Кочеrар воцlкавШІНси, ко­ ли ж буде Щезпечево

безперебійне

визначе­

де створено номп'лекс

гість

кладів

мав формальне nраво не вtдrювіда-ти на них. але з готовн1с'Ію nогодився на розмо·цу з ветераном nар­ тіУ Іваном Григоровичем

-

тим,

за­

митрова,

обслуговування. Гаразд. А ак бути

хто

хоче

попасти

на

Ми•канем.

на зробити

- - Володимире

Романовичу, коли ж буде нала­ rоджено реrулsрн~~:й рух

там

рух

рез житловий масив. Це денкою мірою змоrло б звити rостроту проблеми.

Чи не мож­

.NV 5•.

змlннти

маршруту автобуса •Тре­ бухів ·· - Бровари• не по вулиці імеНі Кірова, а че­

новий колrоспннй ринок? Найближча зупинка --

•СШ

~езеиии

пасажирІв ка залізНИЧІІУ станцію. Були пропозиці'І пустити •трійку• до стан· цlІ по вулиЦі іменІ ДИ-

34

nочали лу­

ного строку. Наш

нRНоІ війни Петро Євмено­

но хочу nовідомити вам. що у мLкрорайоні. який бли-зько від вас. бу

телефону

no

«nрямої лІнії»

ж и тт· я

зупинку

•По вимозі•?

Значно скоротнтьси Інтер-

·

ЗО вересня

тІ енсnп:уатуаатимуться І ТЗІ(і автобуси. -- Не зовсім пр8ВИ.ІUt­ ним було plшesuui пусти­ ти експрес 330 сК• тіль­

дорожиьоrо ,руху. Адже ними· передбачаЄ'І'ься вла-

рова•. Тц пересадкJ тре­ ба робити. -- Хочу :вас заспокоr­ ти. Вже в·и:рlшено. що цей маршрут. який функціо­ нує у робочі днl в годи­ ни •піІк•. бу.д,е П!родовже­ но до зу.І'fіИ!Нкн •СШ .~s

ке в-ражеиJіR, що 1 штат­ вому розклІДJ. автопарку

Ш't'ува.н;ня зуnинок кн пІ.спія перехрестя лиць.

ки до ЗуDJІІІІСН сБІла діб­

•.

-

тільву-

-

У мене смалоси та­

не передбачено посади контролерів. Тому врн­

вільио почувають себе ав­ тобусні сзайцl•. Не під­ вищує без,пекн руху І те, що водіІ самІ продають

квитки.

Добрий День. Це Ми­

Це вас

економіст

турбує

заводу

пласт·

мас Людмила АрсентіІвна

кола Олексійович Рез­ вік, лікар. Ви вже навчи­ лиси більш-менш реrу­ лирно обслуrовувати нас

Руденко. Людмило

--

но,

я

АрсеитІУв-

nрихильник

того,

ло б продовжити маршрут

чи

б

до

•Розвилка•. Якщ-о

ви

не

~аЄ'І'ЬСЯ .вам.

nроти.

на не

їх

не

б збt&шення руху

М'У

- Я не готовий відnо­ віст-и на це nюання. Ми nовинні його вивчити ра­ зом з n-рацІвни.ками ДАІ. - Чому не обладнана

на

хотІли

Інтервалу

та'Кому

маршруті.

таннІм

важливо­

часом

--

надІРами,

воді~.

-

І

Ос­

.обстановна не

що,

внста чає

ся.

Звичайно. •намічаєть­ Але не та-н швидко.

як би

XCfl'lлocя

вам.

1

цього

.

повнення. вищують

чекаємо

ви.конкому Ми Із

nо.­

На курсах nід­ свою -квал\фіна­

день!

Це вас міста,

ти

·

вка проживає по вулиці імеНі Короленка, Марів Іллівна Мулакіна. Суть моrо ІІИТанни така. Ми немов відрізані .від міста. Немає у нас порад· -ні ма­ rазннів, Ні аптеки. Та ще

до нього але

цей

колу

-

б

--

розклад

.NV 4,

щоб вів,

нам

відомчих

«мерrвої

тоЧЮІ•

·

Тан. тання?

J\дже тут баrато

пасажв-

в-изнати,

можливостей·

З у

тех·

для

--

їх ремонту та зберігаІНн.я.

34

Думаю,

що з часом у нашому мІх:-

було

що

тим

nорушено

за­

свого

nорядну

боку

автоnари

експерименту

найближчим часом заnро­ nонує броварчанам місяч­ ні nроїзнІ квитни, ян! кошту;в·аrrимуть З нар6о­

ванщ1 75 ноnlйо-н. Це на­ багато дешевше. ніж бу·

-

лsrомося від них.

немає

різноманітні

сьt<осо прожектора•.

Нке у вас пи­

жіть, будь ласка, чому перенесли зупи.вку від стоматмоrlчн~ _полtклlнl­ ки трохи далі вперед?

nовну

ходи боротьбиз •зайця­ ми•. Це і «Вікно сатн-­ ри•. і реЙіди •Комсоммь­

цю

Проте це не означає. що МіИ' раз і наза·вжди відмов­

аJІІЄ

оонуІОО'Ь

nра­

Говорить Катерина Федорівна Олеиецька. Я працюю у центральній райониій лlкарнL Ска-

в

меКОІ!іІfЧу Коноваленку, lн­ umм броварча.нам, яКі по­ щmонипи сьогоднІ і про­

справу.

-

не

вет-ерану Війну Петру Єв·

автобу­

та-ке

nрацюють

ЦіЛ'J(ОМ ЗГОД:НИІЙ . З вами. І вдячний І вам, І

сів, яні не nІдвозять па­ сажирів. А для Цl>oro у них є всі умови. Сnеці­ альним рішенням ·мІськви­ надано

Є у нас

... -

у про

рів сходили ранlше. Думаєте, ноли nов­ ністю заселиться •мік­ рорайон, стане менше nа­ сажирів? До того ж хочу

нічних

зень.

І

розмірах.

силу. Хоча. nогодьтеся, найкращий контролер совість пасажира.

РеА&кціJІ? Це Воло­ димир Романович?

Наші бажання СІІів­

nадають,

що

--

дицька.

---

воді'ів

важливу

....; Володимире Рома­ новичу! У Києві добре се­ бе зарекомендували по­ двійНі автобуси... Це вас турбує Надlа Іванівна Ку·

Га· Ко­

-

міськвинонном

і в знач­

контролери, але, виходить,

ми

JЬсвм 'ІННОМ? А повІдомляти

-

з

- Думаю, що у ви.рі­ шенні вашої nроnозиції nробЛІЄм не буде.

хо­

них

во, ВИІЦано квитки. ТlЛЬИН· тоді ми зможемо зрушити

електричок?

В nринципі можли­ во. Я вже відnовідав на nодібн.е nитання: для цьо· го nо-трібно реконструюва­ ти вулицю іменІ Королен­ ка. Адже -ми nовинні за­ б~зпечнти безnену nереве­

не можна nуок.аТІИ місь­ кий транспорт. Паралель-

скоректувати

одержуємо

є-мо ми виручку,

також нові автобуси. До поча'І"Кjу зими обстановка пови-нна стаб\лІзуватися. До того ж 1 ви н·ам мог­ ли б доnомогти.

кснному

особливо у ранкові та ве­ чірні rоднви, підходив до

-

ній

за

У мене ще одне пи­

маршруту

вулици

50 років ВЛКСМ rаріиа · · КиІвська роленка?

зу­

що біль­

таJDUІ, -rоворвть В. Г. Ко­ чеrар.-Чи не можна було

Волод~йроввч

по

те.

маршрут.

-

Володимире Рома-. новнчу, вас турбуt Одек­

дили

тЗІК.

щоб nосади'І'и буквально на ножний автобус ло кондуктору. Але Іх не· має. А це nороджує цілу низку nроблем. Недобира­

--

Юльна

шість пасажирів са-ме

нонтро­

маршруту

заборонено.

зважитя на

Потрібно добивати­

на

немає можJІИІВО­ з мір-кувань техніни

ромів тому ми nробували пустити «ШІСТІКУ• через масив. Почалися нарlкан· ня требухІ.вцlв. Довелося

-

•першоrо•

- У мlськвиконномі знають npo ваш! nробле­ ми. Як деnутат Ради, хо­ Ч!У по·нідомити .вам, що nере~ачено реко.нструн­ цію вашоr вулиці. В rе­

no

·

каналу. Чи не можна зро­ бити так, щоб автобуси

пивки.

стані

nитання

маршру­

.N'9 3

вати

Черкасов, машинlсf на­ сосних ставЦій міськводо·

до6нра·

тиси до найближчоі

це

рух

що

що л:tв.ий rrоворо.т в-икону­

Що ж. буду трима­

саидр

й великі труднощі з тран­

спортом, далеко

лі·.

з.мtнитн

в'язну тут ~роблено

св.

·-

мешканка

/

проханням.

-

персrrекти·ва.

nерtшньому

зВІєрталися таким

рай-

зупин­

бежеки. Транспортну роз­

комnе·

міста Ниєга.

rо ве леrше. більш настійно

-

- --Добрий

ту сті

вІдповідІ nони що не одержали:. Пасажирам від цьо­

цію 18 молодих водtrв. та.н що nол•Іnшення транс­ портного обслуговування не така вже віддалена

турбує

в

тенІJjІї Дніnровського

1.

nовірте, й нам. Вже в ли­ стс•nаді .ми

nитання

ше.

гDІвування,

до

Ст'іJІьки nитань.

Розумію вашу стур­ бованtсть. Але вирішення

не намічається ніикоrо?

й важко заnам'ятати. Да­ ва-йте по nорядну. По-nер­

ЛІЦІІе

ки •ПороШННІСа•.

-

полlпшеJDUІ

у так звані rоднви •пік•, але в І.вшнй час авт9(SуСІІ ХОДИТЬ рідко. Виnравдовуватнея не буду. Ви маЄ'І'е рацІЮ. Найближчим часом буде вирішено КадРО~ n;робле· му І .nолlnшиіться обслу­

суватиме

Наближається зима, а там Ніде навіть від дощу за­ ховатиси. --Це пнтаниs пенсІонерки Валентини Іллівни Дмьнlковоі.

склалася

досить важка з

вал руху автобуса .NV 4, икнй доводитьа чекати rодJІІИами, вкщо він кур­

кінцева зупинка автобусів .Nv 330 та .NV 331 у Києві?

СкладнІше

сnрави Із «трLйкою•.

вашу

тур­

валнСя для ВИІКОНЗіІDfЯ спе

цІальноrо заsдання. знов ВИЙІдуТЬ на лінію. Прнєм­ НИ1Х ВЗІМ

поt:щон.

Не 3авждн ми всти­

-

rаємо на останвlА (22 rо­ дини 05 ХВІІЛНJІ) автобус до Квижн-.. Це Олександр

Климентійович ЯХимевко,

аrроиом,

вам

.

дзаонит•

ма

дуже/ВаС

ви

наполеrтmо добивали­ аж

хвилює,_

через

одне

житяовоrо

п.еревезеНІНя

ми

ПQІЦlляю

що

мtжмtсьну

ло раніше.

·

-Куди поділиси марш-

-

прох8ВНJІ маршр:ут

rо автобуса

'ВУ ЗО•НУ міста вранці 1 за­ А

-

боту. І хочу nовідомити. ЩО З 1 ЖООТИJІ ВСі «Марш­ РУТІКИ», яні ВЯ1«)ристову­

продовжити

за-вдання швидко достави­ ти робJrrникІв у nромисло­

увечерl.

механічних

майстерень, ка-.е відІрва· и1 аід міста.

де ще

що це бу­

де nросто ,:wблювання маршруту .N9 З? А наше

безпеЧІИ'Ти

· райову

канці

телефонну станцію. Що ж, сnробуємо доnомогти 1 добавимо ще один вечір­ ній рейс автобуса М 7. - Вибачте, в мене б:у·

зупнвки

rnочаІ'!'К'У я в~овім друrге ІІИТ8'ННЯ. А чи

crop.

рутиІ таксі? ДзаоJDІть вам uеисіонерка Віра Фе­ дорlвва Гамалій. Ми, меш­

ся

до райвійськкомату

хоча

З

-Я ба.Ч(У, ця nробле

на маршруті .NV 3? На мою думку, непоrано бу­

.NV 1

*

1986 року

до

цьо­

вовоrо

масиву

нашоrо

села. Дороrа тут заас­ фальтована ... - Дооре, 8ИЗЧJІМО це

nитання.

На годиннику

14.00.

умовами сп.рямо'rо КУ•,

розмова

газети

тися.

За

зв'яз­

з

чнтачами

повинна

закІнчи­

Але

дзвlннн

довжують

лунати

nро­

...

-- Ну що, Володимире Романовичу, втомилиси? · - Звичайно. Але вдячний (9роварч.анам те,

що вони

вказали

баrато ПJЮб.Іі-ем, ми навіть

,f

я за на

якІ

npo

не nіДозрюва­

ли•. во.

І все це доброончли· з бажанням зрозум1~

ти.

що не -все можна вІд­

разу

ж

вирІшити.

вилра·

.ВИ!'І'И, змінити. Оrже, з свого бо'Ку, · обіцяю зро­ бити все можливе, щоб врахувати nобаж-ання 1 nроnозиції, я:нt довелося тільки-но nочути.

А взаrал1 я навІть

не

сподіваВІСJІ на таку актнв­

нІсrь. То·му хочу заnроnо­ нувати газетярам, Щоб вони 1 Над1WІІ заnрошува­ ли до ТаІОІХ розмов кер1в·

нИІКів різноманітних нов. ц1кавих ЛЮідей .

.уста·

ВІД РЕДАКЦІІ: Дикуємо вам, Вмодимвре Рома­ новичу, за участь у •примому зв'аку• з нашими читачами. СподіВаємоси, що така розмова принесла .·tсорнсть не тІльки вам, JUC керівнику, а А всім, хто ~посередньо від вас почув відповІді ва всі набо­ лілі питаниs, дlзнавси про ш.uхи іі вирtшеива. ШановНі читачі!

Напишіть вам, з ким ще бажано орrавІзуватв •приму лінію•, llld. проблемв необхідно oбroвopant ва сторінках •Новоrо життя• найближчим часом. Діалог читачів з В. Р. МАКСИМЕНКОМ заnи­ сала но ресnондент

самим

• Нового

життя•

Н. ЧЕМЕРНЧЕНКО.

nравила

ЯК ГОТУЄТЕСЯ ДО ЗИМИ?::======================================*================================= пмкта.ц'Ш.

Під контролем· партІйної органІзацІі П ідrото.вну

до

роботи

ГОМ

ва;в що бу ло

тично

них

розnочато ще в nер­

однією

ЛІричин

шому nlвtР'іччі. На nочат· ку чер.вня наказом було

державного

визнач-ено

цілому

компленс

сувними

вуз­

лових наnрямків, які ляг­ ли в основу роботи кожного nідрозділу. Було ,розроблено р-етнІ

захоІІІи.

нонн­ пе­ вИконаn~ nlд­ якими

ред6ачалося гоrо-вчІ роботи хідних об'єктах.

на пере­ зробити пlд'Узні шляхи та приоб'­

ЄКТ•Ні СКJІ~ДИ, створити нормативні заn·аси матерl­ алІ.в, констру!щ1R. nроти­

морозних

добавок та

ін­

ше.

При розробЦі цих захо­ дів

враховували

недоліки.

яюі були в діяльності n1д­ ро3д\лІіЗ тресту у минулі• r;оки. Осо-бливо це стосу·

t ється

заводу 6:-'дівельних

консrрукцtй.

.Я!НІЙ

nротя-

Ми nовинн.l nривести в належний ста~ житловий фоо.д площею 24,2 тися­

ЗИМОВОГО nepio~ .ронШ -nрацю· ВІКРай незадовільно.

1984- 1985

в осінньо-зимовий nеріод 1986-1987 рон\в у трес­ ті «Броварисільбуд• nран­

з

голов­

чі

пере­

мехколонами_ І трестом.

в

КерІвництво заводу І. насамnеред, новий голов­ ЕИЙ Інженер І. Лузик роблmь, все можливе. щоб nІ;д!nриєм-ство І взнм­

r.

ну

nрацювало

ність у Цl>ому наnрям-ку трудівними тресту здійс­ нюють,

зосереджуючи

го­

ле-ану увагу Н'<І збережен­ ні нормальних умов ц: і вLдІПочинnу людей.

npa·

Ян nоназали результа­ ти nеревірки. не всІ орга­ нізаЦІї тресту nриm.ляють нал-ежну

увагу

своєчасно­

МlУ ремонту та П:ідrотовцІ до зи,ми nобутових примі­ щень, будов, винонання «НУЛЬОВИХ$ ЦИНJrіВ, Під'їз­ НИХ доріг та Інженер­

них "омунікацій. в першу

колекТІИв·

СПМК·509 nрЗІКТНЧНО ще не _І}ООІІІОЧQВ ЦіЄЇ роботи. Низькими· темпами ве­ щуться n1дг<У.І'овчі .роботи на будІвницrr.в.l ідальнІ в paдrocnll. ім. Докучаєва, майстерні в ЛІтках (ПМК-24), клубу та ам­ булатор'ІІУ в ра;д'ГОС:.П1 Ім. 60-рJ.ччя СРСР (ПМК-9).

_

17

·

·

пусков.нх об'­

Нацриклад,

та

дитяЧІ: дошкілЬні за­ клади•. Але якщо у жит­ лових будинках n1дrото.в­ Чt роботи в основиому за­ вершено, то дитячий са· док .N!! nотребує більш серйозноr уваги з бону нерівників ПМК-24, яним доручено зробити ремонт. Понрівля тут не відре.мон­ тована, не занlнчено вnо­ рядкування території, не виконано роботи у nідвальному nриміщеннІ. та Інше.

_

ритмічно.

Всі основнІ· nитання, по­ в'язані з пі;Дrотовною до зими. доведені дь вико· навц.!rв - - майстрів, на­ чальнИІК:.В цехів, trерtвн:инlв· -служб та відділів, до бригад. ланон. -кожного робітника. Подальшу свою діяль­

метрів

20

КоМІІJІ.ексними ми

·

накрес:Jrено

ремонт

захода­ зробити

тимчасових

но­

rельн.і та мережі електро­ nередач. забезпечити будівельН!l майда.нчнни освіт­

~енням. Тут також ще не вс·е зроблеІЮ. За це -Sід­ повІдають енергетики мехнолон fra чол.! з rолое­ ним

М.

енергетиком

стосується,

за n!дrO'l'Oitlнoю до роботя в зимових умовах з.діІіс· нює nарт:Іійнкй номітет та його постійно Діючі ном1 ... сії. НещО'даВІНо nарт,к.ом .винІс це mrrafrня на обrо­

СПМК-509.. Заходами

ворення загальних віднрн·

.

є-ктах.

J111a

неви-кО'Нання nлану

квадратІНих

чергу на

Це

насаМ!ІІІЄРед, загот.hалі цег­ ли, щебеню, протиморозних добавок. Дуже nавІлько ведуть· ся_ піІдготомІ роботи в

тресту.

І. Чухляєвим. Сл-Ід в1дзначити 1 низь­ кі темпи ПЇДГОТОВНJ:І ДО зими з бону уnравлінRя виробничо · технічної HOJyt-

редІбачений ремонт

nе­

nрист­

роrв- д.Ля розnушування та

розробки 'мерзлих грунтів, nриведення _ в належний стан

парку

ха:н1змJ:в,

машин

який

та

ме­

нараховує

біЛЬШ Я:Н 150 ,ОДИНИЦЬ. Тут в.ажлтю зробити все ДЛЯ ТОГО, ЩОб НОЖІНИЙ нран, ~льдозер, екск-ава­ тор працювали без nро­ стоїв, а умови nраЦІ. на них та.кож бу.пм нормаль· ними.

Завершальною стад'ією nідготовни до роботи в ОСіННЬО·ЗИМО'ВИЙ nеріОД має стати оформлення паJСпортІв. З цією метою в 'коmн'і•Й організ8JІ!j~1 тресту діють номісІї. до снлащу яких увійшли hнженерио­ технlчнІ працівники. брнrаднрн, передов.І робіт­ НИІ{И

та

n,редста.внинн

ПІрофсnілко·вих

Загальне

комітеті·в.

керівн.ицтво

тих парті:йнІІх зборів, яких

було

на

заслухано Лист

ЦК КПРС до всіх партНі­ них, nрофсnlл!нових орга­ Н'ізацІй. КОМУJНІСТів, воІх трудящих Радянсьноrо Со· юзу з rrнта:ння nідготовки

до зими.

На зборах було

також заслухано інформ.а­ цJю головного інженера трес-rу А. М. ТеmпюН'а

npo

стан nІдготовки .до роботи в

зимових

умовах.

У сІ зрозуміли: необхідно nринл-асти

нам ба·

roro,

щоб

гато зусиль д,ІJЯ

зиму зустріти на кожнІй будові організовано, у

.всеозброєннf. Тільки тоді буде гаратавана усnішне ви•нонання

державного

nлану

nоназнинІв.

з

УсІх

Г. ХАУСТОВ, начальник виробивчого відділу тресту •Брова­ рксільбуд>~>.

·

-


сте,.

4

ЗО вересня

року·

1.986

сН О В Е

818ТОРОИ, 30 BIPICHR І

На)'ІНО'ВО ФІіпьм.

3АГАІІЬНОСОІО3НА ПРОfРАМА ЦТ

8.00

-.

9.05, 12.40

JІІІІІЕС8КІІІІІ,

ПО•

серІя.

1

14.50

nаод88 І ДаІс. ф!ІІьІІв.

·

прнроАа.

15.30 СпІвм & 'І'8ІІЦ1О8 cPD-

~. 15.55 ntraм про,

16.25 НОвнвв. 1tW.ЗO сЗІІв!ра

alpalr.

-

день Пepe~~QnD·,

м~ 4 КJІ. Бога· 'JIНPCIWIII образи в МІУІІІІЩl о. ВородІнІ;. 13.10 ~роки ІС'І'ОрІІ•. тепе.

.

Цікаві вечори вІдпочин­

та

сФа:уса-.. Сцеии а '1\1)81'8ДИ. Чеіс'rВ­ на 2 · cl1'd!Ac~· 22. 5О OI:.ooroдld у C'Вl'rt.

прово­

ЦіJJ.Ий цнкп таІОfХ захо­ дLв бупо органІізоваво д.пя

10.00 НОВІІІИВ. 10.20 М'У3. фШЬМ

сСюІта ДIJS Ч'D'І'НРЬОХ фуб•. 10.50 ~ . . , здоров'я.

cтyдewns ки~нх вузе, nрацюють

у

ку HamJY НОСИ'ТЬ

-

та­

ИJІІІU:.

у Русанові, Св!:rиm,ному.

~

1

ли тепJЮ

ви rоп.ОСними

17.10 с:вщ

-

lrpи,

СЕРЕДА,

211.00

сТервторІв

Чес. НіоІНІВ к~вое~срава. Новини.

ГІм.LСі'НИ8. 'l'eneфtllw& .ДрІбІnЩЬ не

8.00

8.15

АІІВК1 куm.Т)'РІІ.

буае•.

. 8.35, 9.35 .:1 Jtll,

PeAU!Op в. ФЕДRR.

Час.

КІІІІІІСІІІІІІІ.

e.ss

.

ни

•уц&..

--

д.Pelnd•.

.

ПО•

чудова

11 ЗАГАІІЬНОСОІОЗНА ПРОГРАМА ЦТ І ПЕРЕДАЧІ

НюрНSервьносо

Виступ

. 8.оо

8.15

ІЦЮК

..

пq~·

стео. 10 9-.05, 13.05 10.05 'УЧИІІМ

СуспІпьствозокав· КJІ.

mмец"ЬНа мо.. СПТУ. Ети!на і ПQІІІІХОІІІОГ\111 сІІМейнОГО

про·

ЖfІІ:І'!І·

м. rогопь РІ'С Бупь~. 6 нп. 11.05 Док. фW.м.

10.35, 11.35

хо­

.Та­

Енра.н yчFII'eJNO. За· І't\ЛЬІІІа 6Jo/rolrlя. 9 нп. 1·2.3'5 ЮrоріІІ. 4 КJІ. Kpkloc·

12.05

куІІЬ'l")'рJІІ

dOвlneilllllt'h Вепz-ородсь· ноrо вtNмІннІОго номе!І-

иІ

17.~. оrеnефіпьм.

~сmри.

·

13.35 С~ІОИЙ ДеиІо :-

18.1S ~ у СІІІІ'І'І. 18.30 CDoipt'IВia. npoi'PII88.

.

сУ'баr».

1-4.35 СМьсьна година.

.

ВО•

15.35

Нosнtnr.

ЄВfІОПейсІоІd

16.10

СлЬ.Є М. M4DIIIIilrдe. С'ОnрВІВИ жwrейськ~~t.

Чі8МІІJОJІаТ catry 8 netllбOaly. ЧоповІоІск .

18.55 ФyrCSols.

r~.м~~w:rm~ea. Тепеф6льм сНа

8.35; 9.35

каші

нaPQRИoro

~_паn.оцу

Н~ КИІВ ТА О&ЛАСТЬ

'

Jюреспоидеи'І'И.

tt5 40

Вазі YкoOIICIIL1dal, ва

Звертатися . на адресу:. м.

y'IUJUЦe

.Nil 4

1. 2.

-

5-41-86.

'1

Вроварах

занять

ніки. (Оdпата вlДрядно-премlа.пьна),

Одинокі забезпечуються пІжио·мkцем житку 1 пропискою. Звертатися на адре~у: м.

ва,

2,

РБУ-4.

у

гурто­

Бровари, вул~ ~утузо­

~·НА П~м:;о:ь~~ІВНІ:

1. Майстер ді.пьницt КВША · 2. Слюсарі КВША S-5 роЇрядtв. З. Токар 5-ro розряду. · 4. РобітиJІки у , цех no виробництву бупочиих

виробів.

5.

Черговий с.пюеар.

.

сНОВАЯ ЖНЗНЬ•-ОР1'1811

Врс)Dарсноrо ropoдCJro.

кoмwrera Комм:vІІ'НІС'r'JІІЧ80иой партІtІІ Уиравиw. 110родского и РаАокноrо Оовеtоов каРQАІІЬІХ A8DY·

татов киев_ ской oбnacw. (Ка ~~~ ааьте). РеданNр '&; Ф&ДІІR, . _ raeera BьrxDдwr 8 1'1 мrреп.t~ НІМ rода

:\~• ВЬІХОда:

ВТОРНІ8,

среда,

DJI'i'lltlqa,· сусісsота.

DРоиреька

дpYNIPif8

nро­

17.00

до

години.

Адреса

2,0.00 .

години. в суботу з

учнпища:

ВЛКСМ, 14. сАвтоnарк•.

особисто). щодеино, крІм

. м ..

Бровари.

Ухати автобусом

Ni!

вуп.

недіпі.

до

14.00

· 50

рокІв

9.00

ЗЗО до

зупинки

ДирекцІа.

3аrо!ковтора Врова'рсьвоІ райспожввспtпкн в веобм._евfй 'ІWІькос:тІ

пІс.нІІ.

rа:л.ьиа бlonoriR. 10 КJІ. 1З.10 Ф:.Ш.м сЛ'R'І'ИІІІДЦRТИ·

річНИІЙ

віднрИ'М'а

1·5.00 15.10 15.30

.

НОВИ1НИ. На кокцертах НІІІІРОд· НІСІГОt &Р'ГИ'С'І'& СРСР Еиt. ГІІnе:пьса. 21.00 Час.

ПОІП)'КtD·. 16.50 Тепефі<ІLЬМ сУІІрюм·рІ. КР·. З серія. .1.8:00 Новини. 18.15 МІу8!Н'Чккй W.оск.

mr.

во­

ЧоловІJки!.

.

·

едіпа ного•··

18.45

всіх Як

НовИІІ'И', Те:пефІ.пьм еЛа-скаІВО просимо!• 10.35 ШІІd:пІЬН'НЙ еRран. 10 IOrJeC. Ф!вИІІІІ8. 11.05 ФІІn"м с.:.І чудова

10.00 10.20

І

д!)ІJ коне. пООудуваrги

19.1~~ rіМІtІІІС'ГИК&. 19.45 ~й ШJШІО(•. МОVІОДОГО

ПРОГРАМА УКРА1НСЬКОГО ТЕЛЕВАЧЕННЯ .

проблеми

І

21.40

СьоІ'О\ЦНІ у cв:rrl. Чемп:Онат СІІіту з

НовКІНИ. Дон. тепефіпьм.

16.20 •АгроІПром:

поВНІМ.

...

cMat:

Амер~.

І1рає Державний ро. о~~ІІІЙ о'ркестр н-аро,ц. !НІІІХ ІІІ"с'ГJ)уменrrів ім. Осипова..

20.15

'l'enleфtm.м сНа 1ФУ· 'ГКЗНІL•. 1 сер!А. · еДва

нрпІ-.

14.30 В. М~К!И'Й.

20.05

КОМ·УІ!ІІета.

Про

ШО•

' фера М!ш«>лу 'rа.Р,ІІІЮІІа.

210.00

2'0.15 21.00 21.40

ВечdрН111

К8GІЩ. рО<:JІ'И·К. ·

Саіт Час. Вес заnроШує Єре. вам. Естра-дне: nередаоча. 2:2.50 с РаІбово. ОсІ.и·НіІІt

денЬФ. Док. НОІВ'ИіККІ.

тетефІт.м..

23.00

АВОНЕНТАМ

МЕРЕЖІ

МІСЬКОІ

ПРАВИJІА

ТЕЛЕФОН··

КОРИСТУВАННЯ

і чекайте сигнапу готовностІ

Ііро вІдсутність віпьних •припаді~ на АТС. В цьому

випадку покпадіть трубку на ричаг і через

15

се­

Правнпьно кпадіть трубку на ричаги апарата. 2. При користуваннІ тёпефоном·автоматом, не зні· маючи трубки· з ричага, опустІть непощкоджену 2-копІАкову монету у призначеннА для неІ отвір, nlспя цього зніміть трубку з ричага і чекайте гудка.

зад монету і через двІ хвипинн повторіть викпик. Закінчивши розмову, повісьте трубку на ричаг те­ лефона-автомата. Не паиаАте телефонів-автоматів! Вони - 1 ваші АР)'зlІ

ТЕЛЕФОНИ СПЕЦІАЛЬНОГО ВИКЛИКУ:

1.

2.

Закупів.пя жи·вих нутріА дпя забою буде nрово· ди'lНСЬ З 1 нtОВТН.R 1986 року.

АварійноУ

спужбн

nожежної частини

01. 02. 03. 04. 05. 06.

МіліЦІя З. Швидка допомога 4. АваріАна служба газу

t5. 6. 7.

Служба заяв 1 пропозицІй громадян Прийом тепеграм по тепефону Прийом замов.пень на м1жм1ськ1

тепефонні ·рqзмовн

07. 08. 09.

8. Бюро ремонту' тепефонів

11.

.ваги.

255020,-

ме.

ІІіиrrаК\Ня теорt,, Бесіда 3 ЧЛІ!ІКОМ цк КПРС, гопов. нЮ! рещ8ю'ором журна. лу еК~ І. Фро.

Вага одного кропя ·nовинна бути не менше З кr. ЗакупівеJІьна ціна 2 крб. 50 коп. за 1 кг живої

НІМЩІJ:

-

С·МЄ·

10.35 Зоо~я. 7 ІМ. 11.00 РосіЙІСІ&Ке мщ:тецтво XVII ст. 12.10 Екр8іНІ - УЧ1!ІІ'еnю. за.

по. КJІ-. з серія.· СьоrоДНі у свtгі. КІооіщерт РІІ\ЦІІ'ИСЬНОі

19.210

Я.

пякова.

18.45 1Q .о:1

9. 1О.

AJPECA

марку.. Науково-nопу. пяриий фІпоьм.

10.05, 1-1.45 Пое3ія

IC'I'aQ>UPI... 16 ..50 Нuп С&ІД. 17.20 Конщерr хору рос:Ійсь· · JtOil ПіснdІ БуДШІІСу КУlІЬ•

ЗАКnІОВУЄ У НАСЕЛЕННЯ ЖИВИХ КРОЛІВ

ПриАмаинІІ живих кролів і нутрій .nроводять всі заrоrt.ве.пьні _nункти радгоспробкооnів і міського споживчого товариства. ДвревцІs.

Звертатися у віддl.п кадрtв заводу.

ro

з

еЛа:зери:о. На'У'f«)ВО·ПО· ПУ\ЛЯІJ»ІИЙ фІп'ЬМ.

9.05, 12.40 ІспансьКа. мова. 9.55 c:.V Московоьком·у ЗО·

му вНІІ16дку rювlсьте трубку на ричаr, візьміть на·

5. 4 фотокартки Зх4 см.· 6. Паспорт (пред'яв.пяеться приАмаються

nя•.

8.55

КUvy6 м~. НОВІШІ'ИІ. 14.30 НОВІІН!И. 14.50 діоІК'. фІuІьма 15.30 UІ.ахова. шІ«ІІІІа. 16. ОО. НОІВИІНІИ'. 16.05 с·...До ш~ти

. 9.50 10.50

Почувши гудок, набира~те потрібний вам номер. ЧастІ гудки означають, що тепефон зайнято. В цьо­

розряду.

Документи

8.00 ГЇМКІаІСІІ'Ина. 8.15 Тепефі.пІЬІМ •СиоrуацІм. 8.35. 9.315 Природ030ІNІІ!Ство. 4 КJІІ. Наша пn81Ке'Г81 с:Зем­

кунд повторіть викпик.

Атестат про середню освіту. З. ДовІДку з місця проживання. 4. Довtдку з місця роботИ Із зазначенням

·

мупяри, газозварІІИки, тес.пярl, стотіри, мапярн­ штукатури, транспорТНі робітники, 'tтосарі-сантех­

11 3АГАЛІІНОСОІОЗНА ПРОГРАМА ЦТ І ,ПЕРЕДАЧІ НА ИИІВ ТА О&ЛАСТЬ

Правипьно набврайте nотрібний вам номер.

Мупяр.

та

21.40

Снгнап •зайвято• пІд час набору номера свІдчить

Строк навчання 6 місяцІв. Початок 1 жовтня 1986 р. Вет)'DІІВU ПОАаJОТЬ тut Ao1JМeR111: 1. Заяву. -

фес1І

діІrИl ЧІІІС. і Ф. ЛеГ&ІР. еФраскітІР. Опереоrа. У перераІі 22.35 НОВІІ!ККІ.

2.1 :ОО

станції. Не стукайте по ричаrу апарата! Цим ви зитрJU!уsте роботу прмадlв АТС.

2.

ПОТРІВНІ РОБІТНИКИ а такп евецtuьвоетей:

cl'epn·. 20.45 На добрааіч,

н\:рят. Державкого ор~rестру

ку з ричага апарата

·

рообпаднанню. , З. Спюсар механоскладальних робІт. 4. Стопяр (6у,дівеJ8.ний); тесмр.

Кутузо­

1~.00 ~ К&меJ)!І'. 19.30 с3віпіежІІІ!"Ь вІд НіВО:> Нетруtдо'ВJІN ДОІХQАам аааmи. 20.00 ~ студІІІ

ЦТ

· ТІІІІПУtРГІ.Й!JЮГО 38і80ду. 17.40 Т~м с.Ноаше

сVнрв~роиІікІаІt.

-18.30 Сонячне КІОІІІО.

ЖОВТНЯ

2

ПРОГРАМА

mеМопу.

кок

вавод.

ТЕЛЕФОНАМИ АТС: 1. Дп~ викпику абонента зніміть тепефонну труб­

Епектрогазозварник. Епектромонтер по сипових мережах та епект-

5.

~

2.2.45 23.00

КОІМу!Н'аJ>СІ>КИЙ

оох:ЬІІЧ1І!ИІЙ

18.00 ПроrраМІІІ фІ.ІРЬмІ:в С'І'У·

8.00 Ча<е. 8.40 ДІ'І"Я!М про 9.110 КонцерТ

НОІ

а таких ~ецІ.аАаостей:

ВроварськоІJ1 РВУ-4 ~ преведевва робі~

.

_._

ВРОВАРСЬКИИ РАИОННИИ ВУЗОJІ ЗВ'ЙЗКУ

ОГОЛОІШ'Є рРИИОМ УЧНІВ з ве'!Ірвьою форм010 ~U'I8IIIUI

87.QI'DC&,

Бровари, ауп.

ФІ!іІмf-ІЮІІЩерт с:ГІзе па~ . ЦИІПола~. 1 7. 40 КОUl'е.К'ГИВ 1 п' .ІІ'МІ:рІ-ч

3АГАЛЬНОСОІО3НА

дні

npo

11Р8оМ:І(В8іНІИ.D.

ТJІКИ.-.

ЧЕТВЕР,

шнопа

rюн.яття

17.00

20.45 ДовІдІоове сп-ужба. . 21.00 час. 211.40 Фt.п.ьм cBeoen;~ ХО.'ІОС·

НАГАДУЄ

Вроварсьве сере.цве професtйво-техвІ..е

ttОТРІВНИИ І'ОJІОВНИИ БПrАЛТЕР. теJІефои

сер\111.

1&.55 Ро3DОВІдають 17.25

с .. .І

:t' 0 JZ 0 .ІІІ в•••

сВ•, еС• дпя да.пьшоrо направпенвя на курси во­ ді Ув категоріу еД• за рахунок підприємства.

127,

2

сНаше

Ковннв.

16.50

Прнрсr~•mтвО.

dІриmІД'ІІ

СІ()сІнJОtвкt

.

'І'У'РИ Ta'ГIIJIIP03Ь.IIIGJ'O

nep81101'JD. 22.55 Нов-.'

Новнин.

10.55

Брова~ АТП 31014 ПОТРІВШ НА РОВО'П воді У автобусів усіх. марок. а також во діІ категорlі

йа,

~1.оо час. · 2.1.40 Фt.m.м

9.55 V cвtrl '1'1118РКІН,

Запрошують ·ва роботу

'

га~ !а~.

20.45 На добракtч, дІ'І'ИІ иить

ТепефЬІІ>М

8.40

11 3AfAIIbHOCOJ03HA

nРОГРАМА UT І .ПЕРЕААЧІ НА КИ18 ТА О&JІАС'І'Ь

С. ТЕТRНКО, AJІPetrrop райовиоrо 11·

К~. євроnейських ч~ з ф)'Т'Оопу. еД~ (КІІЬ) еВе.. pos•· (Ст&ІР& Загора, Воn·

19.00

ЖОІТНR

1

ком-­

143.30 ~- НЇІІМера •

3АГАІІЬНОСОІОЗНА :ПРОГРАМА ЦТ

МОJІЬоСWІВ oprudвaцl.tl.

22.55

ж •. музпка.

ДШ\Пороnе'JЧ)ОВЩИІІН.

ПІсиІ радІ\ІК'СЬІКИUІ: позиторІв.

Нов8вн.

-

цесу. Док. ~~~ с3~ІІІ•.

:11.40

аа­

гаІЦКИ, гумор~ .І звичайно

0

·

ре

16. ОО

ц.trрепьного НОtЩеІР'mО· ro 881JY. По зІІІКіичеІІІd

8.00

20.46 На до6РеІ... дІ'І'И'І

диокоте-.

с.лайди. му.пьтфІа­

ми. жартів.пиві

Ч8с. Змсриrrя ДеІв бопrа.р­ сьааоІ нуJІІЬ'І'урJІ в СРОР. ПереіАМе а Держ8ІВНQІ'О

с·Апеr-

18.30 сІІрІІмнй ав'ааq.о.. Що 11101118 перввнва JtDIIICO.

ті.

Півень. І ЛІЮН­ ца.·. nJІJІІЬкова· вистава.. 17.35 •Апроnроім: пробпеми І ІЮШ}"НІD. Пшеничне ПО·

• 115.30

Ребро,

JІР·МоІІrІ"І!ІМІШ'чна

ІСІІGНа.

20.20.С~.

І

17.051 cRtr,

21.00 21.40

1

~· баНА>"РО.

18 19:60

щирвмп сповами ·вдячнос­

ки

nepm01

16.30 І'іеС'пуб/JІнаксь1081 фізк

1В.ОО Кп'уб ~НКІВ.

20.00 ВечіриіІІ 20.15 Новини.

nеремогюо.

оmаає торІо марени. чІв. 13.25 НОІВИИИ. 16 .ОО НОІВИІК\НІ. 16.10 СрІJбкнй д.9вЬrочок.

с ... До шІсТИІВДЦЯТИ С'І'аршІ•··

навчу

. М)'І8ІІКИ.

-~

~ ка.~.

п.

18.00 ТепефІm.М

оПJІ.е:Сками,

ЦСКА -

.На . вупкцL МиРу•. BНICii'Ylt уЧНІІов ~-сТ'У· дІt АЮ:ембпю · иеродноrо . 'І'ІІ2ЩІО СРСР. 16.00 До 40-ріЧЧJІ ааЮІwек·

·Пoerr

нагороджува­

В програмІ

нмо.

с·Я

16. ОО Н08ИНІІІІ. 16.10 Срібний дззhtІочок. 16.30 Ліоdmепя-м оргаНІІЮУ

14.30 НОІІІІІІН. особ.-. · 14.90 Док. фn.ми,

108~·.

РоЖІІШ'f, ВеJІИІКlй Димер­ ці, Го1'9.11еві. І· скрІ.зЬ, де вони не бупи, Ух зустріча­

ІкформІщій­

· (MOONINI;t. В перервІ 20.05 ~ казка.

Н&У·

16.~овнНв. . 16.10 СріІ6иий ~. 16.30 Д;ІІІt WНQІІарЬІ сАабу·

вас ирUmк ...... 13.40 НоJmии!.

~. фІіІJЬМ с.Vкраl'ю:ь­ .НІІІ~. 18.45 Ч.ШІІонм СРСР з хо­

ау.

Ппоскому, Крася.пtвцl,

МІІІІ"Ь

12 20

НоВИІІІІt.

18.00 16.15

РО<:Ійська· ЛІТер&·

flllrкoФdJn:ьм

1•2.10

18.30

профе­

13.10 НО8ИS& 13.25• Грав 8ІІІСІUІбпь

с:Vгрюм-рІ­

ннй ВІВІfСІС·

ТеІІередІаnе·

ореІСІJІИІК . а пробпом

8

cVrpJOM·Pi·

сеtрІя.

тура.

16.40 Теп.ефfІІІьм - . 1 серІІІ. 18.00 скнrв..

ICII'OIPLR ••

12.10 с:rемп..

ДИСІС01'е­

ка, орrанl3аторами якоt в Олег. Бишовецу. та Вопо­ ДНІМИР Деркач. За м_ину­ J!ИІЙ мJсяць ку.пьтармійці побУвали вже у студентів

l\1.-40

НОВИІНИ. НоІВІІІІІИ кІноеінраи.а. Ши!m.ний е!К!РеИ.

ЮUІС.

1·3.~.

.111.~~~~ сСурІІ&еІ'І ' 11..40 UJ.нllllмlldt f1111P81'1. 1о

нашому

на сJпьrоспробо­

таох. сСкоморохи•

'J'eiNirJtІІД&Чa.

ПРОfРАМА: 'УКРА1НСЬКОfО ТЕІІІ&АЧЕННR

тури.

якІ

С:уопУ'І"ІІІІК

20.00

АЯть учасники дискотеки pa:йo!UION), будиику купь­

районі

сФвІуст•.

r«No.

21.40 я. в.

1 гуртожитках м!с­

сисrема.тИЧІІЮ

.

·

СЦ8ИВ е 'І'Ір8.1'8дИ. Ч8cmf. на . 1 сМетаморфое.-. 21.00 Час.

ку АJІЯ молоді в кафе clin

району

ПО•

18.45 СІІОІ'Одві

19.15 Новвнв. 19.25 ДОІК. фІ:m.м. 19.55 Н. В. Ге'І'е.

10.25

2

КD,

1~1

Док.

у cвtrl. М)'ІІІМ'фtт.м.

10.00

ТепефtІІьм

16 40

діі

фІnІ,.М.

пейбоnу, ЧОDовІІаІ. ТепефdІm.М сНаше 111111111811111. 2 с:ерМ.

ПРОГРАМА УКРАІНСЬКОГО TEJIE&AЧEHHR

12.10

17.10 ЧЬ.ШіОНІІІ' cstry • 110•

студентам

нп.

и.оs ШВх.ова UJКOna.

catreiiИY

17 .ЗО

ЄвропейсЬкі иу&ои, В · перервІ-22.45 СЬІОІІ'ОРJНІІ у свh<І.. По аа.1d.и­ ченкL - 23.45 ЧемпІоінІм' cetry з шаІКів. Маоrч-реВrаоНШ.

ие ВІІІІtОВІІІІІІІ.

~ce.no.

10.15~·

14.30 HOJIIIII8\

Чем.

-

21.00 ЧаІС. 21.40 Ф)І'І'боІп.

ПОІD)'ІІІ!ІІРRИЙ Ф1111ьм.

10.35, 11.40 Jcoropla. 6

деан).

19.05

.

10.05 УЧНІІІІ СПІ!'У. Ес'rетИІЧ·

8.55 ~ В. КОVІ'УН (ІНQР•-

Ну Іьтармійці­

нубки. · В перерві

ПІІіонаrr cвtory з шахІв. М!wrч,рев&ІИШ. Нови:на

МО•

9.55 сАСУ 1 ~. НаУJ!іово­

Ча;с.

8.40 ~ СІНаше

и·ття

.

ПОПутфНИІЙ

ФРЕЦ)"3ька

Ж .И ТТ Я»

Довідка про номери т~пефонІв Бюро ремонту радlотранспяцlй· ноі мережі 5.()()..()(), Дисnетчер райвузпа зв'язку 5-13-70. Вик.пик спецслужб з те.пефовtв-авtоматІв провоАИТЬСІІ без монет.

Виконуючи ·всі правипа користування тепефона­ ми, ви економите особистий час, час спужб, доnо· магаєте у якостІ обслуговування гро.мадян.

Нмtвська ІЗ6nастІt, м. &ровари, вуя. Ниівсьиа,

Індекс

154.

ТеІІефонм: реАактора - 1-03·76; 81АдІІІУ nз!)тІйноrо жмтт,. - 1·0..,11; . вІдnоІІдаІІьноrо секретара, 8І,мІлу claьcwcoro rocno~~&pcтu 1.02-12; коресnондента мІсцеІоrо ра.

.... oмoa.n8ttн .. - 5-tJ-11; .аастуnннна Р811і1КТ ·,ра, ІІАдІІІІІ nроМКСІІОІОСТі, ІІМС:ТІІ І ма• с:оІІОі роботи t .оІ-81. ·

КІІІаськоrо o5nacROI'O уnр&ІШІкки У cnpa- видавництв. nолІграфІі і книжкоаоУ АдоРоса •уК8fРВІ: ~. Кні·вська обаtсть. м. БроварИ'. вул. КиУвська, 154.

ААмtи1страц1я.

'•

тoPri·Bit'i.

61:285.

Друк офсетииІt. Обсяr 1 АРУ1«!ваниА аркуш. Тнраж

14 005

nри.uі.рНІІКІ8 .

3амовnеКИ>JІ

М 4772.

-

#155 1986  
#155 1986  
Advertisement