Page 1

ОРГАН

БРОВАРСЬКОГО

МІСЬКОІ

Гьета виходить а

МІСЬКОГО

РААОННОІ

17

квітня

1937

РАД

КОМІТЕТУ

НАРОДНИХ

АЕПУТАТІВ

У РОЧИСТЕ ЗАСІДАННЯ ~~і::р;:~~~~;~к:о~~аі. ·

Леніну,

.

rt

вінок до

кияських

комІсарІв,

ау-

стрІ!!СЯ! ветеранами грСІ-

мадянсь.коУ чизняної

26 вересня в Баку, У ПаJІацІ Імеиt В. І •. .Леиtва

1 Велико! Віт-

воєн.

ЛмнІд !лJІіч

вІдбудось урочисте засtдаиия ЦК : КомпартІї.. Азербаіtджаиу 1 Верховної Ради А!ербайджанськоt РСР, присвячене врrtению ресurбліцІ ордена Ле!dна. Цим орденом вона наrор~джеиа за великІ . усnІхи,

Врежнєв

«Сі.тІьське

Цими

Rо..,шартіУ Азербайджану. ДаннІ, вІд ІменІ труДІ~нн· П!д ча.с . зуtтрtчеА І деrіутати Верх6вної РаLІи кlв . Азе-о6айджаку висло; розмов .з л. 1. Брежнс:­

РСР, вили сеj,деЧву · вдЯчн!сrь вим нА буровІй устаиовцІ nартійних, р!- цн нnРс. f!рези,Ш Sep- «Шельф!2• 1 Ht • вднг

жу.1ьтури.

Учасн!-!кн

І

кlвщини.

Вони

в!цзначи- вдячнІсть

Центра,1 ьному

ли. що . в респуб.rІ!ц! ши- КомітетовІ НПРС, Полlт-

уречистого рокt~ розге-онулосЯ ссцІа- бюро цн за уваtу 1. rtlк;

~асlдання

бурх.'Іивими, лlстичне

тривалими

сnлескам>f,

честь

·

змагання

наступноrо

на .'1Уванн).!, що ви11 в.nяютьс•

свята

людей працІ, за nо-

·riPo

стоячи зустрІли Генераль- всь6гt~ ··~:нtдянськогс наро- с.іrtдо:вне

nроведення ле­

ного секретаря ЦН НПРС. ду - 60-рlччя уrsорення н!нськоr зовнішньо! по:ЛІ­ Гмову ПреЗ!і:Іlї ВеІ)хоз- СРСР. У виступ~х бул.:. тики, спрямовано! на зб~ :ноУ

Ради

СРСР

л. І. І!ИСJІtІ'!!лено

гар.І!Чу

rnд- реження

МИJ)у в усьому

ДИJІМВ

в

райониому

вяст:Упя - иєв вtд&:дав Палащ .цруЖ-

(ТАРС).

'

нання планів

Н&С . 'r&:ІJ:ВВ:В:И З nочуттям :ви~скоІ вІдповtдаль.нос-

. тl· за виконання . .п.nанІв . трудящІ ~д'янсьнІ

ють

в

накреслених партІєю , ресnубл~ни , як · 1 . в.:і . люди,. наполегливо в~~лю­

життя

р!ш~ння

·XXVI . з 'ізду

партІй-

конкам

виконкому

ненко, на

мІськради

виконання

Л.

Х.

р і шень

.п_п;юс о;хин процент'>. нашІ

зія ,'ІьнссrІ

визначенІ

шляхи

равлІнь .

мІста

розв· язання

КЛРС. nрийняту травневим· (19$2 р.) Пленумом - ЦН КПРС Продовольчу

· програну. країни.

·rx

рішимість · досяг· ·тн намІчених рубежІв . виражається: в :нових

nатрІотичних

nочинаннях,

рокому

розмаху . соцІалІстичного

гання

за

СРСР.

гідну

зустріч

ши-. зма­

розуміння

завдань.

я:кІ

висува~::

. партІя.

'УсnІшно розв'язувати Ух до~ помагає найбІльіІІ передове в свІтІ марксистсько-ленІнське вчення:. Наша партІя nридІляє величезну увагу озб­ роєнню комунІстІв 1 в~Іх трудящих

· ремлюційною

теорією,

безустанно

дбаs про вдосконалення системи пар­ тІйноУ освІти. Ми хочемо, nІднреслю­ вав на XXVI з'їздІ НПРС товариш

Л . І. Брежнєв, щоб партІйна . полІти­ ха

з.'Іивалася

з · дІяльнІстю

мас.

що/S

nартІйна освІта вчила людей, к~ЖУ'fН сJІовамн В. І. ЛенІна, сдІя.ти так,

·вІ.іц<риються :'За.'Няття:v~

на · тему : ~союз непорушний ре.сnуб­ лІк братерських>> :· ІДейними наставни­ ками · слухач і в

стануть ·близьн·о

тИсяч проnRгандистів, яких

60-рlччя

Радянським · людям властиве глибоке

освІтИ. Вони

·-·

комун і сти.

460

процентІв з

80

Особливе мі·сце в нинІшньому на­

·

вчальному роцІ вІдводиться вИвчен­ ню ко:v~уністами; В · першу черГу ' зай­

нятими в агропромисловому номп.і!ек­

сІ,

доповідІ

Генєрального

. сенреіаря

ЦІ{ НПРС товариша Л. І;· Брежнєва

на травневому

(1982

р. )

Пле!fУ.мІ.

Продовольчої програми. а такоЖ вІд­

повІдних постаСІов ЦН НПРС 1 Ради l\fІністр!в СРСР. . . Огля:tом готовностІ партійних ор­ ганІзацій республіки до початку на­ вчання

s

системІ nолІтичноУ

1t

та; який nройшов

25

них депутатів ді·вництві'>.

У nрактицІ .

в

ролІ

Рад

вересня в усІх

nйн!й органl!ацlї

ки · . їх

реалізацІї,

пов і дІ

вІдзна- щІ активісти Ідеологічно- ження

'Іався День пропагандис• та . Як і кожне свято; він розпочався з покладення квІтіs до nам'ятника В. І.

ЛенІну.

0 1О-й

.

відбулося

кращих

марксист-

висловленІ

на

СРСР

· на

мІськвиконкому

широке

рщгортання

змагання

за

иаrород­

nропаrаи-

дистів .

На закlнчеНІІЯ у.часніf-

ол в нІнотеатрІ сПроме· RПРС• вИступив nepmиf! «НадІя 1 · onopa:..

.. о6- секретар· НомМатеріали про святк'-·т ей'>, щоб в У. рочистlи ІУ " · міськкому І А д · Фро J nарт "кра ни • · · в::~.ння Дня nроnагандиста

отановЦіМІсце вІдзначити своє лов. в презИдІї

.UJfМJШ

. ~Jl~НИ

бюро

П1іtм .*.UOP.OJIВII J(O·

будуть

ЖОВТИЯ.

onyблlкa.aut .".

1

nостійно

звертае

уnравлінь,

виробня~

організаційно-господарсь.;

ких заходІв.

цією

3

метою

на

засі·

;tаннях мІськвиконкому обговорюва• лись так! питання : про хІд виконан. ня nланів економічного І соціальног~

розвитну

м і ста, про хід виконання

заходІв по комnлексному благоустрою

і

озелененню

мІста, про

стан

кон~

ролю на підnриємствах. про винонаі{.; ня мритичних зауважень І пропози"

цІй, висловлених на сесІї міспкради,

1981-1985

роботу управління

npo

забезпечення

за­

торгІвЛі.

населення

.

про

товарам.r

масового попиту. про полІпшенюІ пасажи·рських перевезень в місті та ІНШі.

передбачено і

І

деnутатІв в порядку контролю за ВИ• . конанням

соцІалІстичноr()

внконання

вІддІлІв

номІрного , систе~Іатичного характ~ру їх роботи над здійсненням директиз napтlY й уряду , рішень Рад народнюс

адресу

... Організаційно-господарсьними

ходами

програ.

Чих nідроздІлів на необхіднІсть .. nла.

пІд час обговорення проекту · •Основ· нІ напрями енономічного і соцІаЛьно­ розвитку

Продовольчої

М і ськвиконком

стро·

роки І на період до І 990 року:. .

року . МІськвиконкпмпм _затвеr>;

. розв ' язанні

vвагу

міськвинонкому, його віддІлів і уn­ равлінь . на міській rіартконференцІї, звІтноевиборних зборах первинних nарторганізацій . а також трудящими

го

иа

ми.

методн

перевико-

(Закінчення на 2-й стор.).

попереду Завершується кунурудзи

на

вже

заготІвлІ

годинІ ранку сько-ленtнськоУ · · о~вlтв 8 ни . зльоту подивилися: ·но· tдео.'Іогlчн1 · бійці зібрали- свІтлІ вимог XXVI з'Ізду вий . художнІй кІнофІльм

tв~тр~

в

ІюіІтролю . Ми . врахували при цьомrу пропозиції,

БрРЖНf:Ва

.

нарuд­

встановленІ

І.

·1 .. nостанови Пре:чцІї Вера Ради СРСР від 31. травня

му І!изначенІ конкретНІ завдания Щ')о до участІ трудІВИХ нолектив;в мlcra

ЦІ{

косовицSІ

силос

лягли

'Ударно

· · · ПрисутнІ в залІ танож Із доnоиlддю сПро ро- прийняли . !аернення до боту пропа·гандистls по всіх nропагандистІв мІста пІдвищенню якостІ та ре- 1. району.

· зультативностt

1982

особJІив:t

визначенІ

цього

джеинІІ робочий план по оргаи.Іза.. ці! ви·нонання рІшень травн~врго (J982 р.) П.1енуму ЦН НПРС ~ в яко.

.

Ji!~f(\~'[;r[~j~j:. нІ траншеУ.

ПРОП1ГАІДІС!1 го ·фронту.

хавної

роль належить . розробцІ .І впровад­ женню в життя дев'яти комплексних

цІльових ' програм,

. .

липні

Генерального сРкретаря ЦК

в рад­

госпі Імені Юрова. Біль­ ше . 13 тисяч тпнн зелено!

f?ATAY).

· у суботу в мІськІй пар- ИІськкому парті1 та кра·

ПЛенvмl

госnодарському бу­

планування

журналlс-.

п ' яrиріЧІ:\И .

сесії . в

товариша Л.

еконо­

мІчноУ освІти став День nропаганnи-t­ обл~стях.

полІпшення

маси

.J;ЕІЬ

НПРС

НПРС, Президії Верховної Ради СРСР І Ради . 1\-І!ністрІв СРСР •Про

:tальше

і

во~о (1982 р . ) Пленуму ЦІ{ НПРС,

забез·

постанови

минулІй

'•J~Jii

nриділяється nоліn­

вимог

депутатІа

року 'ми всебічно обговорили заs~ап~ ю1 · Що виnливають а рІшен~о травне.

говорюються на сесіях Ради, засІдан­ нях винониему 1 nостійних комісій.

::r.o

В і дгукнули~ь

заклик

nрожектора

року одинадцятої

найважливі­

no

на

тІв · у боротьбі за nовне збережеНЯJІ 1 Якісну переробку урожаю другого

органІзаці~

1

деnутати

со~Іольс;ьного

І!

вІд:tlлІв І УП·

nІдnриєжтв

длЯ

..

мІсцевих Рад Саратовської області~ об'єднати ЗуснлJІЯ депутатських Груп. нароДних контролерів, антивІст і в ком•

ськоІ !'!артlйної нонференЦіУ складенІ

мІськвиконкому, його

nu~

йшов nочин делегатів XXVI з'їзду НПРС, ЯкІ nрацюють nід девlМ~

з'їзду . НПРС, XXVI з'їзду Компа"· тіІ Укреїни та постанови XXVIII Мl­ яких

nатріотичних

.

Чер­

заходи,

два

ювІлейної дати. Велике nоширен ня Hlr nідприємствах міста зна·

·

XXVI

орrанlзаційно-госnодарськl

схвалив

дострокове викDО планІв . МІськви•

ЧИЯJ.І нароДНИХ обрацІв на честь Ц . ЄХ

Як вІдомо, сказu доnовІ:t~-голо­

повідно

в .системІ партійного навча!f:ня. .. ено. номlчноУ 1 комсомольської політичної

в цілому.

тивІв борються за наgня ;tержавних

rіеченню номп.1ексного економІчного 1 соіtІальн6r:о розвитку мІста - вІл­

як · того дІйсно комунізм вимагає ... •· - Понад 13 м і льйонІв чоловІк nоч­ нуть 1 жовтня в республІЦі заняття

n ' ятиріч<;у

иаJІВJІ органІзацІйио-госnодарсь. ип заходів виконкому мІської

Шеf!ню nланування роботи

:М&С

І

татІв XVIII скликаиия. Сесія об· говорила питаиия •Про хід вико·

поставови XXVIII мІськоІ иоІ ковфереицlі•.

ва

sзятих зобов ' язань на

1

рік

Готуючись гідно зустрІти 60-р!ЧЧ.Іt уrsорення Союзу РСР, 85 депутаті~~ вИробничникІв І 48 тру до вих колеіС•

Особлива увага

: :сд .: в йіі:: і

року + Цін11 2 коп.

нинішній

Брежвєва. Який виступив тримку лен!н~ьксr ииутт c!!lTI. Вони мпевюіли. Щ3 ших питань ро~витку економіки, удо· · в nромt~мю. . . .· . р!дцrь~r. . і з~•І!ІР.іН.МУ .. тu- . У:~ · тру.Ц~~t !(м~J<тцв.•t .R стилю І методів Нер ; вни­ Ле6н1д. IJIJ!iч . :Sрежиє_, · ЛІ'!'йfU! 'КП'Р'С: .J ..Р4.аянсь~ :!~о~лять · ·усе" 1f.J!" · s~tкc- СКО!оІаЛеНН• цтва, пІдвищення рІsня органІза;ор. . ntд . дощ·о не стихtючу_.~~ .!(е.!)жави. . иання pimмs XXVI -!,:Г- · cfJ!oї роботи. Все це знаходить іІІдо­ евацtю ·nрикр!пнв ~~ • • .• . · ·.· . ду НПРС, втІле~ня в жиr- браження в nерсnективних І nоточ· Лєкtна no n-oant~~a. ·:д:~~ ··r .аиt . ,nер~буаа!!ИІ! • тя: П-оо!FОJІ~m,чої прогр:!.· них nлАнах. комплексних nрограмах бай:~жанськсї РСР~.~ · ,", ... ~.-'!'()вариш Л . І. БР~- ми СРСР: · · нашої роботи. ·як! систематично об· ПромовцІ, JІІНІ

1982

Бу­

BURJI рІшень XXVI з'ізJІу КПРС, . XXVI з'Ізду . КомnартlІ України І

J<ерlв:ники дЯнських 1 громадських хавнеї • Ради СРСР, ·Ра- Азербай 4 жаяу роб!тю~ки орtанізацН:t, ветерани na]'J- Дянському уtнцовt. том- 1 колгоспники, tнжене~и · І т,r, nередовики nромис- · ришевІ Л. І. Брежнtц nартійнІ ·. працІвники · вило11ос rl 1 сІльськQго ·· гос- .за вІkс"ку нагоро.!Іу Бать- сл озлювали серде~иу

вереСНЯ

Ради вародних депутатІв. на вико·

Аzер6айджанської

дlячt .. науки

28

дІПІКУ культури відбулася друга сесІЯ мІської Ради народних депу­

госnо;харстВО»

ці по виробииЦrву продукціі промиСJІовості 1 сіль- на • Виставці досмнень­ ськоrо господарства. нар::щного · господарства 'У зал! члени ЦК mt ··на урочистому за сі- Азербайджану.

под~рства,

ОБЛАСТІ

КИІВСЬКОІ

З дpyror сесІУ мtєькоr Ради народних депутатІв

!!І,цІда:в Уст ан о в кУ ~шельф-2•, . прязначену д."!я глнб6ко:в6,nного бурІн­ нй сверДло:внн , nавІльйон

досягнуті трудящими р~спублікн в десятій п · ятирІч·

. У І( Р·А ІН Н, .

Все накреслене­ втілимо в-- житrя

ВІчного

вогню Меморіалу 26 бІі-

АЗЕРБА І-:.ДЖАНУ

11

~------------------~~----~~---

• . o~v "'-!!. 155 (61.03 ч J + в·ІВТОрОК,

року

ЦІ · в столи . .

ПАРТ

КОМУНІСТИЧНОІ

в

cилoc-

них

у

планових

на

комунІ:>

ти-механІзатори.

Вони

йдуть

учас­

авангардІ

Не ВІ.Jстає

своІх

завдань

трак·

і

силосу.

Комуністи : силосуваннІ.

зайн:ятг · на впевненІ ;

соціалі~тичнІ ня

радгоспу

що

зобов'язак.

-

пондаст!f

16

в силосні траншеї сяч тони нукурудзи

ників соцІалІстичного

зма-

гання.

ком­ будуть з честю

Наприклад,

в!Jr

виконанні

торист М . І. Сугоняко, яний пр а цює на трамбу~ ваннІ

трудят&ся

кормІв

в

процентів .

байнери М. Г. , ЗаховаєіІ, О. І; СтрельченкQ . ·деннІ норми .виконуютЬ на 120

ти~

- :

виконанІ.

В. ГЛУШАК, секретар

парткому.

ЦеА рІк став nам'ятним А-'• Петра Ткаченка. якІtІІ. nр·ацюt

верстатником

у

аиробиичому

.аеревообробному

об'є.ананвІ:

lloro nриСонято АО .•а• КомунІстнчиоІ' nартІІ·. Робітник з чест10 виnрав.аvс

цо

АовІr'я'

у

nрацІ

І

в

грома.ас~кіА

роботІ.

МІІ­

.ао.аиА комуиІrт очолю€ цhову комсомол~с~кv ор ганізацію.

На фото:

роботоJО,

ударник

ІІ,омувІстичноі. nрацІ

n.

Фото м.

Ткаченко l f · · Се~ІІІІІr&.


HQJf:

ЖКТТИ

--~----------------~------------------------------------------·

J:lce ПрИЦіJІІІЄМО КазІв,

вакреслене

-.ток

(._........_

у~гу

висловлених

1-й стор.).

..

зА!йсиеиню виборцями

Тепер

реалізуються накази, дані

lеnутатам

на

мину,лих

шиrи абеяг перевезе11ь rt_асажирlв по мІсту на 1,1 мІльйона чоловік, ван·

вибsрах.

СлІд .вlдзаачgти, що за н.аказ.q.мн авборціІ:} у мLcrl збудована ~ередна. UІІІІела N! 9 на 1568 місць. -вик.енаке TJJepл;e покриття ·вулиць Нарбишева,

Ноккіяакі, ського,

цІ

Гоголя,

збудованІ

Гагаріна,

зал

в

Ml<JYpiнa, тротуари

до.буд_ОІ!УЄТЬС8

та

'І'е)І:КОлоrії,

-

ПОТОЧНОГО

План

року

З

перелевих

восьми

мІсяцІв

ОСНОВНИХ

правда,

фІків

руху

тонн,

минулого

на

н~~~у

автобусІ!!

ще

немало.

обслуговування,

зриви

ПОКЗЗ)-!И·

nрод.уктивності

не введення виробниЧих п-<нужное­ тей. об'єктів соц:ально-нvльтурноrо nр·"значен:ня, скорочеНІНя обsягlв не­ заве1!шеР.оrо буд!в~ицтва. концентр<І­ ц:я КRП!Т1\ЛЬНИХ Ві!Ладен.ь. Пі.дВ!іЩеН­

не

пlдприємств_а

nращо­

кнь рктміНІІО- Торік знизили оосяги

(l\'l. С. Б_аб'як).

(Є.

ІІ.

Нруrлю>).

n~аці не

иіа

По

забезпечили

НЯ

шиноремонт-ІЦІЙ викенаннп

нерівники

п~­

ЗР·

!10-справж.ІU!ОМУ

:>с.й­

~

5,3 процента.

На

:хлібозаІЮді.

Прикро.

що в минулому

п;:;и.ємства

планом

мІста

розвитну

не

науки

над

няно

1!11д

ти

Постійно vему

ro

в

полі

знцодить.ся

витрачання

гетиЧJ{ИХ v;ісяцlв

питання

екОИGмно·

ресурсів.

Тільки року

і

~;~кер­

аа

вlс!м

зекономяе­

но 1.118 тисяч кІловАт-годин елект­ роенергії, 11,3 мІльйона кубtчиих метрів газу. Проте надто повІльно

nалива

І

по

сучасні

нонтролю

електроенергІї,

прилади

І

за

витратою

не

проводи­

тw:• мо,цернІзацІя дІючого

енерrетич-

І технологічного обяаднання, мамин, механІзмІа. не всюди винона­

801'0 аа

пасnортизацІя

котельноге

~./І~.ІІ-

88ИНІІ, ее на всІх підnриємстІ!ВJJ: СК./Іа"

~еві :Jаходи, якими б передАачалося ~сrосуІ,Іания тех~о.логіч:ниJІ; проце­

;І.в. що В5Імаrають менших затрат •нвн.о-еверrеrІІчни~

ресурсів.

·

fla"

У <:воІй практичнІй робоr! мІс:~JІ­ вии.опком до~агається ПQlJ!ІJІJieЩi~

роботя

п~дnриє~стіJ

тращ:rrорту

J

рсsо~І

про;:~уктив­

В першому п:вріччі

часу

втр~

909

силСІдають

(1982

винонання р:ше;нь травневого р.) Пленуму ЦН НПРС на пр')­

ми-слових

п:;~nоиємствах

пев1Е2.

допом:жних

На

робота

завод!

про­

по створен-ню господарств.

:>tета.1урrії діє

госп.одарство,

тепJІнці на

_

м:ста

с:льськнх

завод! порошкової

тешшчне

t~exa­

мІєьквиЩ>н­

ниніш11ього

'втоматика

~1ину."ЮІ

робочого На

техніки.

матеріальних

апроваджую'І'ЬСЯ

з

збудовані

«Торrмаш»: Дар­

иищ.. о.му РБУ. PJU пІдприє-мств ст-ворюють в:цодівельнІ пункти в

підшефних М!СЬКі\ОМУ

зору

5МУ

людяно-днів.

а

ацВDрюваності.

ро:-;·т

П'Ч'~-''"

госп):юзnахунчоре

н:сть прац!.

водиться

впровадженням

уинvли',J uо!\О)І

що в п'яти б\·;tівельн;-Іх ортан':зац·ях в нин'шньо~ІУ р1111 зннзІІЛ1'СЬ пор·в­

якостІ

J:tla.aц!Y виробІJичих нрецесlІІ. Допуснаються значні втраtи poGeчero часу

Неєнп:nалзсІ-:о

вш;анувг!-'ч-х'

Уко"псп:лки. РБУ-4. БЗБІ\. СПМН­ .'508. С('DЙо:зну турботу вик:;шкає те,

Ряд господарських керівників nог~;~ие црацюа

з

ПДЕП-2.

~оцІ ІJlд­

l

!'}:.1c;tf':-!Ь.

обсяr·и

noo···'r.'lo

KD.М61-

снраІІИ!'!Ись

~·І.lьйонів на!)бсвапців к:;.­

пітг.·ьннх

зт;:лІ;;Т~-~

нестан­

зааодобудівному

·5

осює"о

обладнання,

tsaтl nрqдуІщія вищої категоріХ взагалІ не виробляється.

'нше.

нf' в:дrюв:дає сучасним вющ­ га:!. Порушуються строки введен­ ня о~'їєю:r. МіІЮТЬ м!сuе nід час їх 2):аЧ) С~DЙОЗ}:: НеНІ'J1УJбНИ. ІіИ2ЬІ:Р~ я:-~іrть :7:::б'т. lcrorн! не;::rос)'ки в р-е1\от: дсщ•ст:ає в~n31:.1 кєп'та.1ьнеrо бу:r:аництва, с:щб_о ведеться технІч· ннй ·;аг:тяд за спору.1;кення!І.І об'єи­ т:в. :>г ~р-щу-.1: півтора року нело,

sиnyc!t

заводІ

комуюрІьІюго

та

;Ja:• 'й

товарІв з державним Знаном якості. Якщо на свlтлоте;>снІчному заво-Я їх "чпускається Із загальної н!льхссrі SЗ.,В nроцента, на фабриuі верхньо­ го дитячого трикотажу 45.9, те на ЗаВQД! ПЛаС:fМаС ВСЬОГО 16,9, НО· рощ~::ової мет~лурrії 14.6., вираб­ ничому деревообробному об'єднаннІ ,ц_артиого

рахунон в.клавень

Зpef>.:rec:a. ю< бачюю. НЕ".І<-ло. Пtю­ п-бт:а Pii;JY буд!Ее:JЬ/о!ИХ -OPi"i'H!-

Ті

товарів н.а суму 730 тисяч ь:арбоч.ан­ ціа. Але з цим зав;tанюLч не сп;:;авІ.оJ­ ,11Ись ремонпю-механ;чни~ завод. І:щ­ ро5JJНче деревообробІіе об' єднання.

збlльШІіf'И

за

господарствах. пар71Ї,

Бюро

ВИКОНКОМ

;\І:СІУКОЇ

Ради НЗJЮд.них д-епутатів ви·значюtи ЗВВДЗJННЯ КОЖНОМУ НDОМИСЛGВОМУ ПlJІ­

TooeD

nриємєтву в trиx нктаннях. важливо їх виконати І внести

сильний

&к.lад

вол-!>чої

в розв'язання

П"І­

Продо­

програми.

Характеризуючи роботу . підnриємств торгІвл:, доnовідач повідомив. що за минулий р!н і вісім місицІв

поточного DCH\Y обсяг товарооберету зрk: на 3,2 мільйона кар(ЮванцІв.

-

Це ЦІВІ

хороший nоказник. аа

мают))

мІсце

торгівлі.

22

зага.ЧJ>НИ'МИ

з

недоліки

57

не виконують nланів.

забезпечуєтьєя

з

поназвиками

серйознІ

Зoкpeltfa

Разом

в

магазинів Не

населення

завжди

товарами

nершоУ ІJ~хlдностІ, :&S;ЮТЬ мLсце Рр~1 ПCWfilleJ!I/iЯ n·paiOJл торЩ.лі, завищен.ня ЦіН, RPif~OBY!Ia~ TGBI!PIB та іншІ ВЛОВіЮІВііНІНЯ. Не· НіІ-JJі!-Мдже­

ва

сл~ ro.fi'ГI!Ifi.Я QІШJіаМ:JІ в кlєтІ.

Управлі-НІНЮ торrІJВлІ j:ЛІд біJjІІ;>ІІ.ІЄ при­

д1ЛJfІ'И уваrи

nитанl!ІІМ

·

ноН#JшІЖИв

зв'язну. Проведено розділ автоnід­ прИемства на пасажирське і вантаж­

ро-боти торговельни:Jr пJднриsмств, щр

~е, ~мІцнена ї~ MfiT!;!piap]jЩ ~fiзfi, ТіJІЬІЩ tJ цьому роцІ одержаRе iS во8ИХ авr~усіІІ, у тому ЧІ4Сі!і & l'!JapкJІ

комбІнаrу громад.СJ>НОГО. XBP'JYBii:HH~. ~.аГ~З.И·НВ]\( СJіСТеМН Ра/t.сn~ЖИВЄR!ЩІJІ,

«lкapyc::t,

, J&му

31

а,tЩJмаЩИІІУ

В

~PHTGB·

е0чИЄЛf;!ИН1. Ц& );І,НІОЛИ.JUІ аб1Яо·

ИЄ

ВХОДІІТЬ

фj.рмн

сН~РИ•.

,ЦО

СКJІР,.Ду

cMeбJr\~>,

упраJІJJіН}ІЯ

~~n5ІР-ТТОВ/іРJІ•­

«БУ,д'І\ІаТвріСІJJИj) та

~~!!f YliiC!Ff

І

.G!!IA

IHIJ!!.

~~~~

1

розвwrком

удос.конале.}fням

· ·

ню медичного d&:.чуrовува!іІНЯ насе· ленІ-WІ, збудований акушерський кор­ пус на 120 лІжок, дві аmекн, вІд­ крито відділення аптени в ноліклl· ніці, найближчими днлми ·відкриває­

тьси магазин сОnтика•. З кожним poKQM nолІnшується А комунальне

ня.

лексі

м:ста. на

Вqю

свою

увагу

rnрямовуємо,

ска­

зала вона, на управління економікою, нрискореІllііЯ науково-'fе:хнічнеrо про­

гресу, підвищення

дівництва.

ефективнос:тl бу­

посилення

режиму

eкo­

по,лlnшення яностІ роqіт. За минулий рШ( І в!сlм місяців ниніш· нього завод успішно. виконав план 1

HOltfH.

соцt-а,л:стичнІ зобов'язан-ня, введено в експлуатацІю цвяхову· дільницю

з сучасним обладнанн.я:"VІ, механізова­ но

ионвейєр

фарбуванІНю

елемен­

тів тортового обладна-ння, блок скла· дів

з

і

механІзованим

навантаженням

розвантаженням,

про:довжується

елорудження но~ого цеху товарів на­ родного споживання, за:к:інчу~;ться будівництво під'їзноУ залlзничноІ ко­ л-ії. Чимало зроблено в сnравІ по·

л!пшен:ня nобутових умов для робіт· ників

своїми

силами:

практич-но

кінчена реконструкцІя чинку на річцІ Десні, цехах

їдальні.

часом

повільно

за­

бази відпо· обладнано. в

UЦоправда,

останнtм

вирішується

питання

забезпеченнЯ робітників і службовців

житлом. У нас планується збудувати будинок на 102 квартири, другий -· Ііа 36 квартир, але це не забезпечув наші

ІlОтреби.

моrу

місьнвиконкому

ні.

На

-

Сподіваємось на доп:J­ в цьо:11у nитав·

XXVI з'їзді

НПРС черво­

ІіОЮ питною проходить пі:ю_r,рамна ви·

споруд,

освою­

Тому

водопрщІі}о~;но-очисаих

пот-уШ.ності

і

;~;елутатсьної групи

сnоруд

населене

на

ко:УІІJ·

Д&НЯИСЬКОFО . ВОДОіЮДf, ДРУГО~. Ч_ерГИ ються

ро.

очисц.их

рооот11

водоnрові~х

роботу

обсяг

благоустрою терв­

мага робити все в Ім'я людини, для добробуту люднни, -:- оказала в своєму виступі слюсар світлотехніч·

обслуговування

ЗанJ.ичуют~я

nершої

·нал:аац!йних очисних

черп~

сnоруд.

z.а­

Рекон­

струйоваяg І вІдремонто~ано запла­ Н(}Вану кількість щляхів, тротуар:в, noяinweнo вуличне освІт ле!JНЯ, 1 як

ного заводу депутат Н. Д. Іrнатова,­ й

можна

стараємось rtpaщe,

nрацювати

показувати

як

зразки

ударяої nраці. Б складальному цеху,

де я працюю, бригади Е. Т. Романен· ко, Ж. М. Патрш-:еєвої, Н. В. Мико• ленна

завжди

перевиконують

нормtt

за краще nромденая робІт по благо·

виробітку. Це дозволило план мину~ JIQto року значно перевиконати і ви-; робити понад nлан продукціІ на 241

устрою Броварам присуджено друге місце серед иlсот друrої категорії.

83,8

результат

....,.

кансЬІНоrо

за, rt!дсумками ресnуб~І­

єоцІалієrиЧJНого

А.1е в цьому п,1ан1 чюі-ало ще зробити ру~еІіна- тешuщь

нв:т:в, провести лиц: Ниївської,

для

змагання

нам налещить закінчити сnо­ вирощуваНІНя

реконструкЦІю ву· спрsектувати цеІІТ-

ра.r.ьний парк культури й аІдпочинкv трудящих, реконструювати· мІський стад:он,

абудувати

шляхопровід

но

вулиц1 Нутузова, виконати великий обсяг робіт оо благоустрою міста. У вир:шенні цих питань бестосеред­ юе V'І.В-СІІЬ ПОf!ИННІ вз.ати Нf!И6Метва і орган!з.ації.

наші

під­

законні~ть І nравоnорядок Завдання міськвиконкому.

в міст!. йqго вІц­

дітв і уnравлінь, трудових ноле/;\ти­ в:в ДОМОГТИСЯ ПОВНОГО В!'ІКОНаННЯ орrа•н:заЦійно-госпо~а,рс:_ьких заходів, взятих соц!ал:стичних зобов'язань· по

гідн:й

аус'fр~чі

СоІQзу РСР,

60-річчя

утворення

перет!!орити в

життя

pj!lleннa XXVI з'їзду ІШРС, XXVI з'їзду f{омпарт!І України. виконати постанову XXVIIJ міської nартійноУ

--

конфер.енцІї.

Деnутати

·

80ИJІИ

ак'І"ИВну

·

участь в

обговоренні ,аопgвІДІ. -:- Разом з будівельникаміf rресту «Нровари1!1ромжитдобуд~. сказав c~кperaJil

цартк0му

заводу

=

порашко­

в.оr ме'І'ВлурFІ~ Б. І. ПоJJОВ,..,.,. торік МІ! BІSЄJJH за-планованІ nотужності І аобо­

е'нзались уще в 19~3 }ЮЦІ вийти по виробництву ~ороШ!'У IJa nроектнІ по­

казники. За успІшне виконання взятих

зо~ов'язан~ заводу присуджено_ пере­ Хідний Червоний прапор ЦН НПРС

Ради МІністрІв СРСР, ВЦ"fіПС Т Щ{ ВЛНСМ. У пepruow І другому квар­

талах нинІшнього вав перше місце

ПрОМИСЛОВИХ єrва чориоУ

року завод в sмаганнІ

завою, серед

_Піt\і!ІРИ~М~ТВ lYJiвjcтep, металурrlІ СРСР. Ми

пoorl~ т}:Іим.аємо nІ..Ц ковтро.лем ор­

ганlзацІй.но-rоспо,цар<;.Ь!-'1 і партійно­ nолітичнІ за:JОО,ІЩ, прщ~є~.ІЕ> в тІсно, м;r кентак<rі з иауf!ов~м~ аакладами,

~ЕJіІ!І>оfі.ІІяGмо І о~вощє~о ноІ;Іу 7ехно~

логІоо

виробниц1'11а

тися~у_ -~~!JііQ'lанців.

з.алІзнооо

пQрощ­

Характерно,

що

процента її випускається зі ЗнааtЬм якості. -.- РозFорнуте соціалістичне зма• гання на честь 60-річчя СРСР до· зволй.!rt> вже в цьому роцІ виробИти nродукцdї на 131 тися'<у карбован­ ців. Приємно, що до кінця n'ятиріч­ ки робітники заводу будуть повн:с­ тю забе3Печен! квартирами, в най­ ближчІ ~нІ одержуємо 40р.оший по· дарунок дитячий комбінат на

місць. реконструюються побут.о· !'!~ НР!fі\Ііщення. На турботу парті:і: мu, робітни-ки, від;повідаемо ще більш

280

продуктивною

Усnішно виконуються, .сказав до­ повідач, з.~хоци м::~:ького в!д;tілу со­ ц:аJІьного забеЗІПечеНІНя, зміцнюється

працею.

ne·

Про поліпшення nасажирсьних ревезень в м-Істі розпов.ів д~рентор

автопідприємства 09014 депутат В. Р. Маисименко. У нинішньому

роЦі

На Мі•СЬКИХ автобусах

МИ ВЖе

перевезли 4,5 мільйона чоловік, або на 1 мільйон бІльше проти минулого рон:у на цей час. Це результат пр-о· веденої реорганІзації. Та для даль­

шого nоліпшеНІНя роботи нам необ­ хі,дна допомога комунальної служби в

підготовці

В

ЗІіМОВИХ

умовах.

Значни~

обсяг

ють

в

шд,яхів

місті

до

енспл-уатаціУ

робіт

викону·

будівельники

т}J€сту

«Брова.рипромжитлобуд'>. Про це рQ-зповів на сесії головний Інженер тресту ~еп~тат Л, П. Буряко.в. в:н звернувся з n;роханням до замовни· ків заадалеrідь готувати проектну документацію, подавати посильну до­ помогу будlвельщ1:11 орг.анізац!ям в

ЗдійсненнІ їх планів. -Заступник· голаnного ральної

О.

П.

Свирид

вуються

лікаря цент· лікарні деnутат

районної

заходи

доповіла,

по

як

вико·

nо.1іnшенню

ме·

дичного обслуrовування трудящих. В обговореннІ доповіді також ви­ стушщи

ного

контролер

ремонтно-~1еханіч­

заf!оду депутат

Р.

В.

Небкал,

сек.ретар комсомольської організаuії дереааобробноrо комбінату дЄІІ1утат

Ф. І. ЩJІ~Г. ~ otkoвope~oro nптання сесія црий­ няла вjдІпо!1lд'Не ріщеuня.

На сеєіІ також було заслух,~.но !Іі~Т ПjРО роботу мі<:QНоrо уп;равлІннв: торгівлі,

з

яким

виступив

його

на­

Кf. В 9дин~яrІй пrяrщ>ІчцІ вtд рІ'!а­

чадЮІJІк р. О. Гор~а.~- Було зatлy­ XqlJO ідформ~цію заступника rоЛо11~

бли3ЬЖ> J,4 к!JІЬЙЕ:Мі~ карбQвщщів. На за!ЩІtl баг~!fе уваги нр~дІ,л_я:

робдту міськвИконкому

.лlзац11 иауJ(овmс розробок Н1ЩНУЄІІJО едержаqои ековом1чний ефtщт в су~

6ТJ>ЄЯ

..,_.

nрацюємо над даль-

Ре~~зуюrьєя заходи по полІпшен­

Це доз1юлнло за м-инулий І в:с!м

но•~--"ства

Ш.дцриємства міста велику yВJirY ЯР;Іді;1ЯЮть виробництву товарІв ~­ ре~норз спожаваНІ<я. Номпленсна цІ­ л~оо~ програма· щодо їх виробющтsа уснІщно ВИКСНУЄТЬ-СЯ. З ПО'JаТКу pnltY лвше noнr д план виро.блено _t;ІП

необх' дно

буд:sел! ни-

рони здоров'я, ІіЗРО:rІ!юї осв!ти. ди­ '1'-яч! дош~!ль.ні заІ-:.'І~-ЕИ. п'ене~єr:и! тєбзРИ. об'п·~н комун?~:-ноrо гос-

заJІ:о~ами.

HaAJ

свеє~ає­

ввести в дію основних фондІв на 14 м:.'Ть!іон:в ка~ванців, зок.Dема зеу­ д:увати жит.'Т4Е~ бv:1l-ІН•КИ. об'єкти охо­

Асю.ть.са пчтаннями пі;:вищення edJeli'FY&!-щcтl пr.;оІ.тнслов._ого виробюmтва. Щ:J П:'~е;J.~ачено нощими органlзаq:й­ вими

nрап:

місяu:в нин:шнього ~оку державних каnі-тальних

В;)Д, Ш!ЩОремоНТНИЙ, ВИРООШІЧ,Є р,е­ ревообробне об'є~нающ, дослідно­ єкспериментащ,ний заВ{)Д .будІве.льнн~ ионстру~:цї!. Е.се це свідчить. шо ІН!

всі

пuе>:rуктивнссті

к!в

продуктиJW.ості

ДОСЛ!;tНО·ексПеРі!МЄНТаJ.ІЬНИJ1

організац.~~но-

виш<ж.ня йрrо ефектцвност:.

планов!

юr~ уоо1шно. В н.инlшн!й n'ятиріч­ ці уже збудовано школу на 1567 мk:uь. црофес.1йно-техвічне учплище на 7~0 місць, реконструюється шно­ .ІІа"інтернат, закінчується ренонструк­ Ц:я шко~и М 5, розпочато рекон­ вr.рукцію ЩІКОЛИ NQ 3, J!В6ДЄНО В е«С­ плуатацію один диtя'ЩЙ комбІнат на 280 м:сць, захіІнчуєтм;л будівницт­ во ще двох дитячИх комбінатІв.

РО бу;tівництва. Го.чоВІН!fм тут є ско· рочен;ня стронів ·будівниuтв:а 1 п:я­

ІІНJІУС~У товарної nро.цукц!У дослІд.~щ­ єкснери~ента,льний завод (директор :Г( О. Хал.ецьІЩЙ). ре~нтн.о-механ.!ч­

JJ~Й

в

виt!онуються

народної освіти, змІцнюємо її матеріальну базу. Більшість накресле­ них заходів в цих питаНІJ!іІх ресщізуо

оо~подарсьних заходах міськвиконке­ ~~ f!lІJ.ВОдить.ея пwrан:ням кап:таJЕ но­

працІ.

всІ

шим

f

місце

11е

М.и _постНЬю

НомnаJ}тП України. Розроблені захо­ ди по лlнвідоціУ недолІкІв у робот! зв;язківцІв. Будемо сподІватися на ~ажливе

)!:3;рЧУВсріНІІ,

завдан-ня.

ку. Зокрема на телефонний зв'язок, недоліки в робот\ пошти, радіотранс­ JІІШ!:йної мережІ. Нещодавно питаннн про поліпшення зв'язку обговорюва­ лося на засіданні бюро міськно~у

краще.

О,дн11-к

ряду послуг

Значний

П{)

пlЩJ-РІ-ІЄмствІ розпові"1а робітниця заводу «Торгмаш>> Л. І. Бондарен::о.

боті підnрием<:тв побутового обслу­ говувадІНЯ. !feз~AC>!Ii~U?l!Q nращоють ко!Іmлекснl приймальн:і пункти, по

гра­

виконаний. ТІл~и понад план. З'і цей час реалІзовано продуRції НІІ 2,9 мільйона карбованців. План но аи.робниЦтву промисло~ї nро;tукцІї BИ!f..QHa!fo на 10;;!.1 процеuта, а т~­ п_и росту Ії обся.г:в склада;ють 1,3 nrн:щ~Ш-та. Винонаний тг~>ож план по

1!'1!3

Про

дол:ків у робот!. · JlaMJ!:Q щ все у ще гарорд 1 в ро­

року.

нарікань

Р)JОJІЩІJС~КОГО

nраці.

виконуємо

терій пІдприемс'Іва

вих завдавь І де теж немало пору­ шень правил торгівлІ, кра-11жон, не-

вІльну роботу районного вузла зв'яз­

,

вировадження

біт

які здебільшого не виконують плано­

Багато скарг надходить на незадо­

ряд Інших об'єктів.

працІ.

Хоч.

nеріоду

тисяч

шиття

дуктквноУ

(ectT

КЛадцf

більше 11роти

І небезпідставно.

з~урева­

Провідне місце в роботі міськJІИ· нанкому займають питання дальшоr·е зростання обсяtІв промислового ви­ -робництва, удосконалення техніки l :методІв

128

на

процента

11,5

к~льтуру

вули­

иий Ігровий майданчик в дитячій ні­ карнІ

на

відповідного

акТОf!И.Й

.NI! 5,

середній школі

тажоnеревезень

або

Натов­

на

в

N\Іськеі Ради народних деnутатів

депу­

'fаnм Ради XVII скликання. Із ви­ еловлених 12 щш~зів yel рев.різ~ц­

"'-·

ВТІЛИМО

3 apyroT

на­

RІИ'аЕЯІМ

соцІал.рного

розвит­

~ СІ'І.- ~· ~ іИСОНОП~~

ltfiCЬRB!illOHKoмy

М.

ЯІІЙ період.

На цьому сесія

,PO§g!f~·

J,

R9рІJЩка нр,о

в

міжсесlй-

за:кінчи.ча

·

qiOJf


____________._____________

АОВЕ ._.м~ww~----~--------------

Про,.J,овоаІіьча optarpa•aІ иц.ца QK.JІa~

ЖИТТЯ

..------- - ---------s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8ЕВЕ_.. .,~~~~·

НАГОРОДА ЗА ПРАЦЮ З ножнюt роном зРостає енономічна могутн:сть нашої держави, П авторитет на :vr!жнародній арені. Ми. радянськІ люди, гордюrося нашою

ЦІQЮ J5 ро.ків. Ве{;Ь цей час займаюся вщ>ащувак­

що народилися і виросли в Країні Рад, відчули П r.Іаrеринську турботу.

n!~готовки площ. На со· вість працював на оранцІ грунту на Н-700 минала

Ваrьнівщиною,

щасливі,

.v

ня-.м картопJІі, яна за~· має у нас n.1ошу 374 ген­

тари.

Відомо, що турбота

урожай

nочинається

Тепер !VІИ самі в!дловіді за її дальший роз-

Памnvха . тар · бу.1о

до:\Ілюючи

строни

:нв!т · і за щасливе майбутнє наших дітеЙ. Усвівнеону

відпові-

тонн У

npo

з

На кожен rен­ внесено no 60

органічних добрив . кращІ агротехн!чн; У

землю

лягло

НЄ ДОЛУС1'JІТИ ЙОГО В'!'І"ВТ. С.'Jідом з,а комбаtіна:v~и tдуtь студенти. Вони п'д-.

бирають бульби. У перші дні роб<>тн траnлялися простоУ ком­ байнів через нестачу транспорту . Тепер на пе­ ревезенні врожаю зайнято

23

трактори І автомоб і лі Чітка робота збІ~раЛЬ!-:ОГО нонвейєра сnрия.'Jа при скоренню тe!I'!JJ!B заrотів­ .'JІі нартопл! . Щодня вико­

пуємо до 3!50 тонн бульб. Я праuюю раза~~ з бра­ том В!нтором. в:н номбайнР.D. Наш ен:паж

да.тьність за долю в:тчиз- янІсне нас.іння. На садік­ ни, ми повиннІ усnішно нf бут,() працювали Ми­ тру~итися, ножен на своє- нола Оксентюн, Володи­ Х.ІV робочому· місці. Адже мир Горобей та Євгеній накоnав 850 тонн картоІІ­ са:не праця є заnорукою Нладов, які внеоноя-кісно лі. nосr1йного енономjчноrо винонали свою роботу і Що.::t.ня п:дбиваються nоступу н з шої нраїни . передали нам естаФету підсумки соціал~стичного Працюючи

занннм nовного

над

розв'я.

питання бJ.льш забезпечення на·

селекия предунтами харчува.ння, картоплярі рад· rоспу і.мені Щорса взяли

урожаю.

Разом з січним та

Акщрієм Па· ВолодІm'!иром

нартоnлі.

на

госnодарства

полях

Нині

тон.

Тричі

розпалі збарання врожаю. Нал•ружена І водночас ра.

ви

· разів

обпрнскува~и

ло. Адже виростити урожай справа нелегна.

нартоn.чю н.!в. І ось

n.porи шнідни­ 11ри!Шrов час

Позаду

велика

праця

ба-

.за

сумщнну

працю

став

щедрий урожай . 3 кожного гектара збираємо no 220 центнерів добірних бульб. А на ~кремих плоmах урожайтсть . .станавить 250 центнерІВ. Механізатором у радrоспі

імені

Щорса

пра-

nлоща

обробле­

на

д!сна сnрава. І це з. роЗум!-' ка

вся

була

у

гатьох ЛJ?дей. І наго-ррдою

eкlfl· aжl

·у

снладІ

комбайнера Оленсанд.ра ГончареНіКа та транторис­ rа Во.1одимира Ма.1ярен·

ка.

Євгена

Н.1адова

та

МиІКо,lи Пастуха . А на nеревезенні . нартоnлі вІд· значаються Іван НуцеН'КО, Віктор Нравче.нно та ін­ ші. На сортувальний

пункт відправлено 4127 тонн ка.отоп.'Jl. Частина їУ

відібран·а на насіння. Бри­ гадир

по

вирощуванню

нартоплі Катерина Анто­ Н·івна Панченно дбає про те.

щоб

ти

високоя•нісний

у

кагати

~Іе

з

занлас­

посад­

ковий матеріал. Адже са­ насіння

nочинається

у ра тай. ВаждивюІИ випавнені

турботами

дні

топлярів.

наших

Вс!

наполегливо,

кар­

трудяться

з

тhм,

щоб

Гороб'є!І'! ~rи доглядали ресувний аг:твагончин . У успішно справитися з ви­ свіжі газети 1 ноканням п.1ан!в 1 соцІа· nлощі nротягом всього ньому ліс тичних зобов' яз а нь. проводять­ nеріоду. достигання. Три­ журнали, тут

зобов'язання од~ржати з чі бyJJo Іl'РОВедесно досхоіНож.ного гектара по 220 довий міжрядний обробі· цеатнерів

3Маган.ня серед мехаиіза­ то.рtв . ПРЯМО на ПОЛЬОВО· му стані розмістився ne·

дили

nІсля

nоя­

сходЦІ. Члени хІмзагону

збирати

сЯ

полtт:нформац!ї,

на

видному місці вивішено енран соціалістичного змагання. Неодноразово

nереможцями

його

вихо-

М. тракторк~т , народного

час

ВІТЕР,

член

поста

контролю

збирання

на

картоплі.

Механізатори брати ВіК· тор та МИкола Вітри (фо.

к!JJь.

ТО вгорІ) ЩОДНЯ ВНБОНУ­ ЮТЬ по півтори-дві норіІІН. Р. Д. Токар, якого ви бачите на знімку нижче, теж відзначається сумліІІ· ною працею. Трактором ~МЗ-6 він nеревозить

урожай .

Щодня на кооанн! ка.р­ тоnл!

зайнято

сім

arpe·

гатів. Повний світлоrнй ден~ н~ спадає трудо11а нап'Руга на радгосnних nо­ лях . МеханіІЗатор!f докла­ даютр зусиль. щоб якомо­ га шв1щше. пони стоІть теnЛа, сонячна погода, з!брати

щодня На

пі

Шнні

сяц!в

j

8-МИ '-'і-

.. poa.v

Трудового

:ний»

·імені

Черв·J·

нинІшwього

виконані .

Внробничн_ ИІН!

побуту. шили

колективу

оператор

одертали

о.

"

квартири

Роб!тнини.

щ :.J

f!щвуть

ло с я :

тоди

10,9

ровленню

членів

проф-

живої ваги ТІіарин. Нині звучало чимало важливих нш;ів цеху

-

вають

за

душею

вболі­

доручену

Не

сnра­

випадково

nрацівнинові

присвоєно

номуніетичної пра­

ці•. ДІлянка роr1ти ви­ рЬбничнин!в дуже важли­ ва, адже від твариннИ'Н1в цеху в значній мірІ зале­ жить

виконання

радгос­

пом-комбІнатом господарських

народно­ планів

соціалістичних

і

зобов' я­

зань .

Тому на

й

не

чергових

дивно,

що

звітно-вибор­

них зборах розмова йшла дІлова І принципова, .1 · ос­ торонь П не залишився жоден з членів nрофсnіл­ ки.

матку~

яні

дових тваринників

цехо­

одн-.;-

тового характеру слід ви­

вистачає обідіn .

Оцінюючи. як пройшли

СердЮк,

А.

П.

Н. О. ДобрелІ

тьох Інших.

П.

Іванець,

ТІ/.

туються

несмачн ; .

!І'!ан:тн.і, Інколи

бага- кам

не

)ЗирІшити

праЦ.:вни- рішити ~:о.lентиву

це

питання звітно-виборні

Разом з тим nрийнята можна було б, але цехана травневому (1982 р.) вий комІтет дал! нонстаПленум! ЦК НПРС · Пр,)· тації фантів· не пішов . доІІольча прогр_ама nocraОператор дільниці N2 І

єноно­

го-

лова комітет у профспілни ра~госпу -к о~Ібінату << Налитннс~оний >> і:'.І€Ні 50-річчя , СРСР Г. П. Анімов С'Ка­

В

зв'язку

3

вою

також

кормів,

як

використання у своєму

раціональне

ви- чальник

внетупІ в.

П.

і ня- ресщ бл! ~::1... .Іr '"',. І._ : т_,. ; ~ ,)~ І\;>

:'aCHC t ;

!· ад

: 1!''-J(fkn •.• o ...

ч~rІ<е

дотримання: тцно· ц~хкому Процесу,

вІіко- до підготовни тоrо чи ін-

рИСТаНІ'ІЯ ОСТаННІХ ДОСЯГНЄИІ_> науки І те~нІки. ЦІ nроблем~ виріщуцти-'fуть лана. · Говорвчи npo резуJ!ь­ люди. OC{J чо~у тур~т:І тати трудової діяльностІ, nро умови Ух працІ 1 noпуннту

штучно­

го осІменІння П . А. Вак­

він

зробив

наголос

lfil

6-у'J'У

ПОВИННа

В<_ірто залучати

питаннях,

рішення,

а

які

бyTJf

також

виr;ористаних

не·

можливо:=­

тях. резервах . На перІВ!!R ~огляд дЩІ

здаєт!>ся:

зq.неnоноєння

ринн»ків пєршоrо

немає . рону

п.рwч.ин у

ТІНі·

Плани

одинадЦІJ-

В!іступаючи

на

сназ&J3~

них ,

завt

ц!вннк·І ~. - вИхсівувало б У що нолен!~в щ;ху плем­ них органІ~аторськ! здіб- репродунuн усшшно спраПО- HQC.Tl. . БИТЬСЯ 3~ П~ИЛ~ДЄНИМИ Ji3.

nотре­

на

ВІриться , -

ШОГО ПИТаННЯ Ш!fрШе КО· .4УЮЧИЙ . виробничо-масо­ ло а!(тиву. Це б посили- вим в t ддtло~ облnрофр .~­ .щ) вІдповІдальнІсть npa- ди Л . А. _ воитовсьний. -

сr1йиою І всеохоrrлІРючою. Дuректор За аві'lний перІод бікату ю. бують першочергового ви­ т;рс

-

радгоспу-ноя- нього ооов ~~нами, адже Нагорний завда~ня своt твариннини

r.

профсnілковий комІтет наголосив · на необхlднос- розумtють правильно. при допомозі активу про- тІ п~ИJ!!fTJi нонтроЛЬ за На засіданні новообра­ еІв 'і цьому напрямІ ве- виконанням nрийнятих ного цехо~ого комітету

пику ро~ОО'у.

flрацІвникн комітетом рішень. Це пІд- профспіли !іог() головою

це~у рfігулярно аа§езRечуваJІи~я сnецодягом І

~ЗУТЧ,\f,

17

вищить авrоритет членів · нрофспілновоrо орг~ну і

тt~арнннннів принесе сnільну . коріІсrь.

переобран r, на.

Р

А.

Бан.тв-

В. НЕБРАТ .

римання

:11ових

баштанних

нуль·

тур. Іх заготов.'Іено бі.".ЬШ ян 2,5 ~.tільйона тонн. Нолгоспи

і

радгоспи

про·

до вжують заготівлю тра· в'яного бор о шна шт учно ­ го сушіння та інших штучна· об~езводнених нормів. прийнято за акта· ми 6,6 мільйона тонн.

rx

си­

в

ут­

основне

ста­

до корів радгосnу «Го­ голівський» буде пере­

у

150

нетелей, ви­

ддя

господарстві

ціально

входить до хавого ном!тету профепіл­

цеху

3имово-стій.1ове

рощених

цим особливоУ ваги И~tби- НОJ\ШетенціУ цехового ко- ни. Таку _точну зору роз­ 1, .~!;,~.дста.вн~н~~ рає виріщення таних пи- мітету. Про це ж говорив дtлил_и

тань,

Почалося занл адання на :>беріrання Н<31J'У!Ових ко­ ренеплодів, а танож кор­

(ТАРС).

карбам!·

постанов"ою худоби

3 на

ведено

дбати про :)ростання про- номно вцтрачаюrься кор- сприятиме п ' двищенню дуктивностІ nраці, ntдв;f- 11111 • вода, елентроенерг!я. трудової активності nра­ щення ефективностІ · ви- Нонтроль за цtєю спра- ц!внин!в, піднесе роль це­

робництва.

б-ав.нам и. й ого одертако понад 16 мільйонів тонн.

основного

цеху .

збори.

Сеl)ІИНога.

1\'1.

Для поповнення

вила nеред калитянцяма о. ц . Михальчук зверну- зав. що розмова на них цІлий ряд нових завдань. Ла увагу nрисутніх на те . була діловою І нонкрет­ Одне з них - неухильно що в цеху не завжди ено- ною. Бєз сумнІву, вона

вого комІтету nрqфспіJШіи, J!ОГі~ноrо

оператора

госnодарствах

му велика .заслуга пере- їдадьні . Страви у н і й го , м і чного і соціально-побу­ В.

поnов.ню-

,1ос збагачується

профорганіза­

питання

1 глиби­ трачапня води. електра- биш. )3in· же .~:шсловив ян! були nрис:утн! на збопро те , щ~ рах . . відзначалася 1 звІт­ енерг!У, Інших матерІалІв, nропозицІю голови

нор'У!;в

rатьох

вони становлять 457 гріІ- пропозицій щодо лінвідІ- шення. У ньому кощ-:ре т­ мІв - на 2 грами бІльШе ції окремих упущен'>. но названо, над чим має ція.

. 60 ,6

на кіль-

ються за рахунок солом.и. nолови та інших п і с.'!ятнизних залишків. Готавого силосу .одержано 126,8 мільйона тонн 51 процент nлану. У ба-

прийняте р \ ­

Змістовністю ною на доnовІдь

грубих

ці.

ду минулон~ року. в ЦЬі:і· дували нецоліюІ в роботі

-

плану. на фу-

на м·ільйон:в тонн більше. ніж торін. Запаси

вбол вають

збільшилися ееОднак 1 в доповіді. і У Програмою дій на май · редньодобові • прирости виступах трудівників про- бутнє стане для тварин ­

61 проти відnовідного періо· Майте вс! промовці зга- праuюватн

ж

почесне звання «Ударник комуністичної праЦі>>. а коЛективовІ цеху «Ко­ лектив

~Іільйона тонн

душею за спра!jу колентиву , за те. щоб результатІ! здій сн юваної Про;<оволь­ чої прогрз~ІИ були помі>­

1з них люди сумл!нн ! , мають високу професІйну

на кожну свино· сnілки .

заготовили тонн сіна .

Це 85 процентів Сінажу припасєно оажних ск,lадах

3оотехнін-селекЦіонер

голови

ву.

20 вересня 59,7 мілt.йона

50-річчя одержали 13.385 поросяr . увага охороні праці. u:цu- ні вже в нинішньому ро­ або в середньому по

Щорса.

Гоаподарства :J<іраі·ни;. · ДбМ та іншими сннте'І'.ИЧ· даю~·мІІ ЦСУ СРСР , ними азотоюІіснюш до­

на

_.-::; ·~- · Л. -l\I. Сиплива. операто11 >..: " · ді.1ьшщі .N~ 2 Н. Є. Л зб.~аГО'·_·ст ,. - ~; ні ТУШ!іО та іНШі . В:дчув;.t-

СРСР численна. Вона на­ лічує в своєму складі 72 чоловІни. Більшість

nіДготовну,

за

В. М . Наю·

N9 1

ко­

радгос­

.

пору­

виступах

у

Заnас на зиму

щод~

працІ,

своїх

дільниці да.

умов

відпочинку в

члени

.в ·,,ди ,. ~уа~ьниv ~<" · в " " ·· ноrо Прапора радгоспу­ успішно справилися з 11')· будинках . забеwечували комбінат'' «Налитянсь­ ставленими завданнямЕ: ся палиВО)1. Приділялася ордена

проnозиції

поліпшення

-

внизу

Фото

В цeJ!-rpi уваги... ум ОБс» пр,аці "

тонв

30

картоп.'ІІ

імені

вирощений врожай.

тої n'атиріЧКИ

фото

пання

ПРОФСПІЛКОВЕ ЖИТТЯ: ЗВІТИ І ВИБОРИ

uрофсnілкова організа­ цІя цеху племреnродунції

понад

картоплІ.

цієї

мети

на

спе­

створеній фермі

Самов і,Т"t:ІП••

;J!У.Щ -'Ш­

ся на вигnдовуванні рин

та підготовці

При

п.тані

грамів

вони

усрого

періоду

ВІРJІJ

впродовж

одержу­

47О-грамові

при­

Найкращих

ре:~ульта­

Ті!і у цv&ці добивається ветеран

радгоспного

О.

С.

ви­

.!Іях.

Середньодобові прнрости по jї групі тварин ста­

ноrчятть

rра~Іів до-

щодня

у в:1зі тварини у групі Н. М. І~остенко, яка доглядає

телят від ців .

3

6

до

12

вдячністю

"уються

міся­ віду­

робітниці

про

фуражира І. С. Прихо;~.ька . Він завжлп ~ ~,

-· --

Г О,і,ІВ.'ІІО

телат.

До

;;інці!

цівники цієї

рuку прn· зо­

ферюі

бов'язалися пеrе;1а т п нете.1ей. В сьог о

400 . ще 50

рости живої ваги телат.

робництва

600

По

бавляли

тва­ нете­

лей телятниці господар­

ства.

мів .

qy(: rпr c 'ii!C HY

молодняка.

'

стада

.

їОО-800 гра-

ж

заплановано

стадо

1\'6 30

оно:::іпп

проц ~н тів.

Тваринники госпо;щ р­ сrва роблять все, щоu підвищити нродУПІШ· ність худоби, абі.1ьшитп виробництво і про;1а;r; молока дерФаві . О. УРУПА,

бриrадІJР ферми.

·'


НОВІ

ЖИТТЯ

------------~----------------------І'!роголоm~на в 1948 ~цf І*

НА МІЖНАРОДНІ Т!МИ

II!CfliA

реАська

oq.

УРІІОВА КРІЗА І ФРН З

вересня

17

nеребуває :меншосrі .

при

соц!а.1--демократrrчний уряд nоалlц!Я соціал-.:tемократІв

відставку своїх міністрів

.яка стоя .1а 13 років 3а кермо:м прав · ління країною. ро;,па:tася. Це ста,1о· в

резу.1ьтаті

виходу

з

уряду

ром ,

віце - кіІнц.lсром

:кордо:і"них

Ч'J­

~r і ністром

Г.-Д.

внутрішн : х

і

з~·

:.~а є

:1у.'Іьтат! агресивного кур с у рац!У США. П н;тцок на рп.'зрядюІ. пе сприя.:и

ряд

3nвнІШНІХ.

піУ кnнсернативннх си .1 РРІ!нv.

rоловна :. них це. бс:;пrречно. де­ г .1ибша економічна криз>'~ R к~­

д.:а.1і

І

на

йшла

Gначимп.

ків під поапоr)('І:-.t рото:о:;:ки .

ва

до

речі .

приВ'ела

;:о

що саме пя

ппра:-~ки

на

прнч"І­

вибора'Х

вересня у Швrцїі коаліц ; ю бур­ жуазних партій). Безробіття, рівень Якого у ФРН · иJіивався в останні місяцІ біля двомільйпннпї позначки :о.rає

тен.денц:ю до

рІчне

5-процентне

пІдвишення:

зрпстання

тощо, ний уряд

молод і ;

інф ,1Я­

житлова

також

~:риза

на останн : х вибораt

бі.1ьше

зб.1ижалася

з

сеРrнІ .вот.уму

цих

умовах

спадщина

Це

невJоволен·

І

багатьох в'.1ьних

Н!'ІС'!'УnН('ГІ'І

нІстю

«ДитИнство:ь

ват!Nуться

N>

розриву коаліції в Бонні стало рІ­ шення в! .1ьних ;І€~1ократів утворити со­

ФРН.

Із

• ц

на незадовільну

робо­

ту . радіомережі.

•Тимчасово радІоточки ие працювали, повідомив нам у відповід! на­ 'І&льник райоиноrо в~·зла ав':я:зку

В.

'Іерез

пошкодження

-

В.

Коробко,­ ка­

б~льиої лінІІ. Зараз вона

.,

цює•.

Таку ж скаргу - прr~ поrаиу · роботу радІоточок - надІслали АО реА&кцІІ житмt ву mrцt Щорса с. Семипмок. ·

з

цикJІv

22.33 СьогодвІ 22.50 •Концерт,

у

Програма сЧасо . Дітям про звірят.

дорога

9.55 10.30 14.30 14'.50

до

фільм

Концерт. 16.00. Російська

16.{1{} 16.10 16.30 16.45

Срібний

17.30

Імnул~с•.

•МалахІтова

sанського з · єднання двічі Героя Радянського Союзу С. А. Ковnака. С. Прокоф ' єв. концерт.

·I/.4S

J8.1S Гаsо'провІд , Ужгоttод•. JІентнви PJ!C.

18,30

В

кожному

еон це.

18.43 J9.00 ,

• УренгоА

с К1.1ометри

Беляевої•.

СьогоднІ До

СРСР.

у

ВІt:меиська

cHOBASI

Ва·

-

едннІА•·

вьrхода;

8.00 8.20

КИІВ

І

ТА

ПЕРЕдАЧІ

ОБЛАСТЬ

,

Гімнастика.

Науково-nоnуJІІІрнвІ

-

це

фІ.nм

•нтт••.

орган Броаарского городекого

вторник, . tEe.A~,

кJІ.

Науково-nопу.1ЯІ!Н!ІІ фІльм місто Су•да.•ь•.

Шахова

школа.

Історія. кар Іван

кл. Пepm06J)Y• Федоров.

4

13.10 Чи знаєш тн •акон? 13.4.5 Художній образ. 14.30 Новини. 16.00 Ля.1ькова вистава сГоJІуба

ськиА

фІ.1Іал

му3ею

В.

Центральвого ЛенІна.

І.

с.1ужба.

Міжнародний

ган.або.1у.

DST!IIIIt8,

суббота.

sимовиА

турнІр

ЖІнки.

8

Збірна Ру.

час.

20.30 Сnорт 3а тиждев•. 21.00 Програма сЧас•. 21.35 ХудожиНІ телефІльм ·~• собІ

настроюаа~•.

A.!!reca

редакцІТ:

.

255020. ВУЛ.

Те.1ефони:

-

19·4·4;;

розп,1ату над зрадни-

і~-sших

гадуз~й.

знімку :

сто.,ичиий

ПаJІ&І

культури.

ТАРС-РАТАУ'І,

палили

Ниїв.

..

З

Bpoвa.ptJ

1\а:Іfи наr_;юrо нзро;:tу, за· Ю. Яноn~ько~"У було ви·Jt..

nро;:rа:шюш Ось

зап:1с

фашист і в .

про

розправу

наших земляк.:в з ва на:t ко.1rшшім н;;ко:vr пс:сluії:

1943

но цю пожеіlіу . І

страшне

ca:vre

ви:tозище

це

спояуі

Гоголе началь« 11.Х .

к з.1о його написати нарис <<hИїв г о рить:», в яному в:н п е ре.:r зв усю свою О!Т~

Р . У Гого.1еві пові-

n21яючv ненависть до ф!.!

сили ·ко.1ишнього

нача:їь-

ника по.1Щії. Бас:в

бИ ... ». І :ta.ll запис : « РуїЕИ в

2 до-

1-\у.lажин:

шv.стських

<<1-\и'ів

загарбників.\

горюь.

Нема

'1

.'ЕО;! СЬ!-;О:\1У С .10ВНИ"'У C:IiS. з :::tатних РИС .їсsити вс10 си .1v Р.ашої зР.еваrи 1 nrt•

пях... CepeJ горя й не- вv . "чн знають !.!І .1юдино~ ЩаСТЯ СТОЇТЬ ВУЛИК З ПrJД'бЕ:. ЩО ВЩ!И робо

б:р;.-'),1а:ІІИ, ц:лий, роботящий». А пст:м про поча '!ОН наступv на nиїз:

<<12 . Х, р.

lЗ.Х . Ма.1и

14.Х поїхати

.їять')! Зна~пть. негJ.:tянки. Знають, бандити . Підла• .11аючи з.'Іато верх ий Ниї!о бузув:ри знають. що роооо-

в::rосв:та на командний пун:;т. Почtrнається б:й

В оч н хоuуть еnопе• с.1 авну істерію н:а.• шого нар о ду F.a берегах всес.1оn'янського Дніnр4.

за

Брешуть, Фашисти,

1943

Е!{Їв».

.1 ять. .тrrи

-

іе..

16.Х-1943. Були в Tneбухов і (... ). Журн а л <<Ук·

тор : я не горить в огнІ'• І ни;нче: <<nИ ЇВ був

рзїн:І:~{а

б у;:е

,1ітературз»

Уже

12 арк. на місяць за:о.r:сть се~ш l ш:сть тнсяч зам:сть чотирьох тиражу.

в :.1ьни м>>

.

П ' ·с.1 я в ' йни в 1946 РQоІ п ! ІО. Яневський їде до Нюрнберга. Разом .а

Пеоел вечором рушили Яp?.C .1aROVI га ,1а~ом .'1 на Чєрн:г:в. с во1х f:ореспонденшях ви'· Сп~ ..,~не

;хили

се .1о

Яд .'Іfв. ка,

вс! втіка .'! и в •1іс,

-

шоо Р.е бачити н~~шя. НІ-

р~.1актора

-

в : .:r•;о в і.!З .lЬН~ГО

19·3·82;

м.

8.00 8.45

Програма

пер:од

с3о.1ОТІ

сЧас•.

В()рота• .

s

св ' т .1ює

судовий

процес

ф;шrnстських убивць.'

за

з бірку

го . аби ви (партизани) бу-

.1и ~иві ." тоді й

Радянсь- · Державної

ка

'

<<nи.ївськf

пав свій увесь Інструмен-

го-н ебv;; ь

(... ).

патр :о т<J .

M:t.a.ara~кapy•.

КІІІо­

тар : й, а

зараз

2З.ОО Кубок

с.1!аи.

rосnу коТ

Про

Ім.

ко.1ектвв

КірІІва

кол-

ВІтебсь-

Концерт учасників 1\\Іжнародного конкурсу

VII Ім.

П. І . ЧаАковського Ю. Кур­

та

(НДР)

І

Г.

СІмича

(СФРЮ).

16.55 17.40 18.00 18.45 19.00

ВІдгукнІwЬСR, Грае

СУ\)Ма'ІІІ

С. Воровцоа

Житт•

(гІтара) .

,

науки.

Сьогодні у свІтІ. Кубок ОІ!ОnеАських 'Іем­ nІонІа а футбоJІу. І/18 фІ· на .1у. сДивамо• (І(нів) с Гparc:roпnepc• ( ШвейцарІ• ). В nерервІ -19.45 сІ жовтня п~рехІд ва аимо­ вий час•. ~1.00 Прог11ама •Час•. 21.35 Кубок УЕФА з футболу . І і32 фІиа.1у. сдивамо• (Москва) сWJІЬОНСЬК> (ПОJІ!>ШЗ). 22.45 СьогоднІ у. свІтІ •.

БРОВАРИ . КИJВСЬКОІ

заступника ~

Сі .1ЬСЬКОГО

19-3·05;

від.lілу

.

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

10.00 10.35

Актуальна До

зики. фонія

11 . 15 12.05 16.00 16.10 16.30 16.5.;

камера.

Міжнародного

дня

Л. Ревуцький. .М 2.

му·

Сим-

сДжер~ла•.

дзвіночок .

Фі.1ьм-концерт

с'Іобенаm•.

До 40 - річчя сМолодоТ гвардІї». «Традиціям вірні» .

Передача

17.2.; 18.{1{} 18.30 19.00 19.30 20.05 20.45

nрограма

кожного.

Корисні

поради.

Вистуn

О.

Актуа.1ьна

БаснстюL камера.

Сnитай себе. Музичні зустрІчІ. На добраніч. діти! 2І.СО Прnграма •Чао.

21.35 2 -

Художній І З серії.

nартІАного

-

сvсnІльство3навство.

.Як JІюдина

Індекс

життя ,,истів

'

мова.

ІсторІя. КУ\18

кп.:1ек.тивізаuію.

Загальна

бІо..оrІа.

Bitдlt І •ПОПу.1ЯЦІі. 11.05 Ш ко ,1а життя .

12.40 О. Фадєев. сМолода rsaP. · дія•. 13.10 Чого І як 11авчают" 8 nтУ. JJюдвІг ван Новини.

13.40

Бетховен •

14.40 14.45 17.4,; 18.30 18.4.;

Фільм - концерт.

Ху дожпід

19.50 20.00 20.15 21.00

пізнає

6!964.

телефІл•м с'Іа­ Дже.nьсомІвоа.,.

ro ..1oc

рієний І

2 куре,

механІка.

Тедепресклуб.

~ерія.

Довідкова Вечірня

Осінні

служба.

казка.

турботи

Проr!}<Іма 2І.Зо Пrrм'ера

І

І

бджоJІ8РІІ.

•Час• . художньоrо

сУзеїр

АкордІІ

тя•.

фільм сПуск•. По закінченнІ

Новини . ,

19·3-18;

на

ПТУ .

10.35, 1! .40

ков .

свІт.

аромисJІовості,

НІмецька

9.05, 12.10 Іо.о:; ~··•ням

.1ефі .1ьму

дРУГА 3дгд,ІІЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦЕНТРАЛЬНОГО ТЕЛЕі'>АЧЕННЯ І ПЕРЕДАЧІ НА КИІВ ТА ОБЛАСТЬ 8.00 Гімнастика. 8.20 Науково - nоnу.•ярниА фільм •Бригади•.

8.3; . 9.3.; 10 кл.

~ ......, Редактор Є. ФЕДЯП.

4.

fІродово.1ьча

справа

·

В. КИРИЧЕНКО, "Sчиrель-пеисfонер~

Теоретична

НОВІ1НИ.

СрІбний

і\!ен! . · nо-

пись-менника.•

Екран студонта-зао.. ннка. Rин.tз математика. І курс.

І(анцерт.

ОБЛАСТІ,

ГОСПО.lар~ТВЗ

ІUААІдіІ

s

«Еа­

no.11• ( Іта .1ія) - •динамо• (ТбІ.1ІЩ. ПРОГРАМА УКРАУНСЬКОГО

154.

ре.1акт~ра.

Ві.!!ді.1)'

коресnопл.е н н місц;:в оrо ра.1іомоалениs і масоІІої роботи 19·4 -67,

Кубків

фІна.1у.

варІя• (ФРН) •Торnедо• (Мо:ква) : Кубок УЕФА з футбо.,у. 1/32 фіна.•у. cHa-

об.1астІ.

16.20

І / 16

ее .'! а

викопав .1y:w' mюro

во .1о.11арІв

футбо.1у.

програма.

J5.15 с Всево.11од ВІ\шневськиА n~с&менник-комунtст». 16.05 ПраnороносцІ труD.овот

:s

німц!в. Лікар, який зана- nу .1ипь Бр ов арів чи як6.

Музи•на

Новини.

сПо

СРСР,

Д о бре бу .1о б вшанvва• ти nам'ять Ю. Яновсько· га пnиСF'1ЄННЯ:Іf одній

с Наапет•. 11.15 Н~

вини.

14.30 14.50

преміУ

в .1а:Jа вернеться>> . Інте."!іrенція (вчител1, .'!~кар:) вс~ були проти

.ЧССР .

ХуАОЖІІІА фільм По закінченнІ -

9.35

КИІВСЬКА.

СеКрЄ.Т!рЯ,

виз.волеюі'Jt

той

СЕРЕдА . 29 BEPECHSI ПЕРША 3АГАЛЬНОСОІ03НА ПРОГРАМА ЦЕНТРАЛЬНОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ

важенка».

17.00 Мода-&2. сОсІннІ сн.ч·ети•. 17.50 сКнУвськІ адреси•. КнУв­ Довідкова

про

Безс:-.tертний народ. Шастя намжати до такоЮ . · Янозськоrо'> 'ми ЗR3.· го наро.:rу». Відступаючи, н!~'fцj під· ход.имо й пqв!домлення

дер-

НауУ.ово-поnу,,ярниА фІльм с Новосели в Кодрах •.

12.45

коли

визво­ район

Українсько:-.tу ФІЮнrі, йо­ го часто бачили на ко:-.tаи;хному пункті гене­ рала Ватут:на . в окоnах nереднього , краю боїв. У «UЦопеннинових записах

РОС•

12.35

18.20 1!.30

: за

На

nporpaмa ,

5

Оtнмн Радянськоі жави І nрава. 8 1\Л.

Науково-nоnу-

nрограма.

аQмятета Коммунистической nартни УкраинЬІ. rород· cxoro и районного - Советов RарО.!!!ІЬІХ ' Аеnутатоа Кнев­ gой об.1асти . (На украинском язьІке). Ре.lактор Е. ФЕдЯП. Газета вь•хо.1ит с 17 апре.1я 1937 года.

lLn

11. 15 12.05

дsвІно•ок •.

ТЕЛЕБАЧЕННІ

с Рух

-

t

фІ.1ЬМ

муиІї збІрна СРСР·!. \9.00 Служу Радянському CoІDІ серІн. sy! 22.40 . П'ят~ хвиJІин ва роsдуми. 20.00 ВtчІрня aasaa. ДРУГА ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА nерехІд аа ПРОГРАМА UЕНТРАЛЬНОГО 20.15 І жовти• НА

~-творення

Природоз!Іавство .

Прикмети осені. Науково-поnу .1ярннА

•Славне

s'isдy

19.00 Актуальна камера. 19.30 Тележурна,, . •Старт•. 20.45 На добранІч, дІтИ!• 21.{1{} Програма сЧае>. 21.35 Ху.11nжній фі.Іьм сПуск•.

РСР.

ЖИЗНЬ•

ХХ V І

рнченко .

свІтІ. сІм'J

8

Є.:тонІі.

10.55

18.00 LатнрнчиміІ об'ектма. 18.30 •Зн•іІ~>мІ о6личч••· Р. ••·.

телена·

маJІюнку

60-рІ~чя

с

-

Іх проводи-

11.4.'і Ботаніка. .пннна к.1Ітина.

Новини.

·•ярна

1&.50 , З!·стрІч ,

вtдиов.іtеиню

10.35.

Т~лефІльм с)І{аркніІ 41.1•. КонцертинА sал «дРУЖ• ба•.

mкату.1ка•.

шко,,ярІв s учасникамн Великої ВІтчизнявоr вІ Ани, бійцями парти·

світІ.

дІУ. екран. \0 клас. ІсторІя. Ве.•міиІ аожвиг на МалІА •ем.1І. 12.15 ЮТ-82.

мовr..

Jб.ЗО Му.1ьтфІ.1ьм

по

с Молn.11Іст~ міста •. Французька мова . Учням ПТУ. Естетичне ан­

YKPAIHCbKOrO

""•. Поеsі• 11.00 РІшення КПРС в 11.40 ШкІ.•ьний

мами•.

15:40

Роботи

9.15 10.05

ТЕЛЕБАЧЕННІ 10.00 Актуа.1ьва камера. 10.35 До , 60-рІччя утвореІН8 СРСР. с Ч"'· тт• 5диио)· ро.аи·

сОсІвв•

ДокумtнтальнІ фільми. •Вінок дру.кбн•. Концерт. Новини. Вчені селу.

радtо­

11.11.

КовтроJІь­

часо:-.t,

Юр:й Яновсью-Ій був ак­ тивни:-.t е!йсьновим корес­ по1центо:-.t · на Першо,tу

ховання .

ПРОГРАМА

Художній

дорослИх•.

Ні!єва.

повністю

По вулицІ Щорса РІІдіо у всІх абонентів працює•.

збори•

8.00 8.45 9;15

буJІИ

пошкоджеИ1.

8.55

тобто

бороть6у

елек-

В. В. Коробна. У И1й аокрема говориться: .. •. _

на дJія

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

JІ1н1І

тропередачІ. Лінії

8.35. 9.4S

рр.), недавно в:о.tІ· v жvр.н~ .1 1 «Віт­

Радянська АрмІя лила · Р.~ем~ький

проводилася

. рехоиструкцtя

Програма сЧас•. Прем'ера докумеитаJІЬНО· те.1ефІльму с Бsтьк!вс.,кІ

На

яких cxapr, хоч 700 .:ІVШ оповідання>> (1948 р . ) Ю. від o~n.!!t~в і роЗІ!'Іочал.а розстр:л.яно . ~нам н!чо- Яновський удостоєний

селі

фІкацІї

нapOJ1HOrocnoo

. жи.1и 2 роки в .1:с1 в над гіт.1ер ! вськими ВОЄJІ• вання: на. 6ро~арщннt nа­ землянках . В селі був дід ншш з.1очинцюш, nище туютьсіІ:' ЖО!ТНЄМ 1943 І б?.ба. no:Jiи н : :-.tl!l прнхо- тв ори. повнІ неназисті 40 року ,

лись протягом року. Повкістю вони будуть закtиченІ десь через мІсиць.

го

ІІВТОРОК. 28 BEPECHSI ЕРША ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦЕНТРАЛЬНОГО

«У

запис:в

( 1927-

Записи Ю. Янс-всьr:оrо про вражен.нs _в!д nеребу­

~ .

На цей JІНСТ також при:ЙІlІла відповІдь качальни.иа вузла зв'изку

21.00 21.35

І ра..! о ара.

дові:~атись

чи.зна:ь ·(.NQ 8. 1982 р . ).

В. СЄРОВ. (ТАРС).

пмаrоджева

~tежна

щсденю!кових

1953

Слідами ненадрукованих листІв Меmкзв:цІ вулицІ ЛенІ­ с. Жердонн скаржили­

ромаr.у

Юрія Яновського шених

по;::Іr у

~

ue

про

rtap.1a·

внутріnоліти'!нl

юз з ХДС на пров:нціапьно:-.tу u:внІ-

з

нин : шньамv

вдn бу;Jе ro:roвa ХДС Г. Ноль. Най· ближче МІІЙб"тнє по~·аже. як uозви­

хдс ; хсс. Першим HJ'OiiOM ·На шляху

на­

ня: Ю. І. Яновського на тернторії нашого району І ~rlcтa в r..сжи Ве.1икоУ В:тчизняної .в:йни. Саме

v ц~ютлеrJИ в!:у ко~·тtтт'ї Х .ТТС 1 ХСС­

вирішило розірвsти союз з соЦІал· демократами і вступити в коа.1іц!ю з

у

«Ве.ршнини:ь, Ма-те Залr:а п.1акав... Прогресквн' фраrrцузьнІ nисьменники иазва.1н Яновського «ГО· :o.repo\t ХХ в:ку:ь.

MeHTCJ:.K\ ВИб01'JИ. На ЯКИХ І\~НJІИ1ЗТОМ

ВДП

користується

шій країні l за її межа:\оІИ роман «Вершники~. Висо­ ІЮ оuіни.тrи цей твір Ми· ко,1а Островський, 0 .1ен­ саюр ,:ХовженRо. Павло Тичиз:а . Читаючи · нове::у

Допиr.1ивих броварча.н, мабуть. · .за.uікавить nоsІ­ дом.1ення n}lo nеребуван­

П03'1ЧеОГnВ!

t:>OHV

значна.

ВДП

керівннцтвом

нед•JВіР'я

досить

стер кора6.1я:ь, «Чотири шаб.1:», «Вершники», «:Vlир-ь , «НИЇВСЬКІ ОПОВ!­ .:ХаНня•, «Дочка прокуро­ ра» та :ншІ в!домі Широ­ юr:-.t кола:~~ читачів . Особ.'!ивою поnу,,яр-

.:ІОМ Х.'ІС /ХСС ВДП. Шr .rтя uього вони ::обираються пuовести 6 березня

про·

керівництво

сп.1ьне

різ!ІІ

КНдР бу~

Твори nисьменоника «:\!ай­

coi!!aл-;:eмaкnaтtft!HO~·f\' уnялові з тим . щоб :>гмJнити його "n~.:т!І!іЙН'-1~1 уря­

грамою бур~уазно-консервативного оnозиційного 6.1оку ХДС / ХСС .

У

ро·

наприк\Н·

НАТО.

nис&менни-

ка Юр:я Івановича Янов­ ського . його .11тературна

11~0 те . ШО 1 ЖОFТНЯ ВОНИ rtOC'!'BB· .1Ять у бун;зестагv Ш{ТІІНня пг.о І'!ИНІ'­

не

мог.1а повністю Ігнорувати інтереси ч..1енів профспілок, які l тановлят'::> значну масу її виборців. А еконо:-.t : ч­ :на nporpa:o.ra буржуазно-ліберальної

все

викликало

кv .:І::Імотш.'!ися :~

Ціа.1ьно-енономічних труднощів, деда·

ВДП

60-х

у

Юрій ЯновсьниІ на &роварщинІ

видатного

українського

Тим часом представники цього tSлo­

Ш.1яхи. що Ух пропонува.1и парт­ по коаліції ;Іля подо.1ання со­

СДПН

наро::rження

· спгна.'Том пля :~а.rrьшмо небезnечного розвчтнv кnа У ни в nра во ... :ь .

!Іеои

розходилися.

берегах

Даючи оцінку нинІшqій ситуаціУ І! Бонн:. прган ННП «Унзере uайт,. цими ;!RЯМ!-І писав: «Л.1я нас. кn\rу­ н!стІв. було і :1а.rrишзєтьсЯ" не байду­ жим тР. чи ISvne теперішнІй уря::r за ­ мінений кеб!qе,.ГJ:Іf . nчn ,1Ю!'!ІНН:'ІІ пред· r.та.,ником Х.'ІС !ХСС . Захоплення цюr б.тrоком в.тtа.Jи в БоннІ бv.'!о . б

до місцевих органів в .1а.:ш пар.н· ~ентів земель ( .1андтаг!в\. У .:1еякІ, пандтаtи представники ВДП взагалі не пройшли.

лі ·більше

НЕШОДАВНО г_ро:-.tа.:хськ:сть нашоУ краши Відзнача.1а 80-р:ччя з дня

демократІв.

втрати соціал-дем .1ві.1Ьними демпкратами rr>-

JІCclв виборц і в

пл:>.нlв

~а~ськост!. е тому чис .:tІ nядози:t. соціе.1-де~онратtв

все це поставило коаліцій­ перед складнюrи проб:tема· І

наприкінuі

с~ уча~·

д~ржав . При

(Фотохроніка

ня широних 1-'iJ'I західноні~ецн<Qї гро­

:ми І призве ,1о до

нnатами

в .:та.JИ

ракетно-я;tерн>rх

що­

яка б'є насампере.J ПQ кише!іІ ма.1оімущих: спа.'І внробництІ'!а: хр.)­ ІН:чнt соц і а ,тьні тру;ІНощі; пробле:v,и Іноземних робітників; ві;Ісутність у

·

иа7'одної

шінrтона. що знайШ .1") свій вияв. м­ кnема . в rr''lTPІHПt! нею не6е~печнІоТх

. ції,

nерспекти!!

ної та

цІ 70-х початку 80-х рокІR поча­ .1а (о с <Х'іливо кер!вющтво RДП) де­ ;Іа.ІІ\ б ' льше уступати н;~ тr~с~·овІ В<~·

19

1

ДІ)

Інших

дарсь•І об'єкти. в тому чкс&І метадурrійннй завод ІмєнІ КІІІ 'Іак а, Пукчанську ГЕС, ni.ІІJI!IIIf' ємства хімі•Іної . електротехві'І8

Но.аліція СДПН І ВДП. яка при­

nіта:tістичнQ~1У світІ. яка з~чепи.1а \.\ економіку Західної Німеччини. (Ві't­

н~змІнио боку Р4о­

та

нашої країни

збудовано

а.J~tінІст­ П('І.1ітику а кти в' за­

RcP

А .1е

Со1озу

ціа.1істнчюtх

ті

як загострення в останнІ роки мІж· нарn.'Інnї пплітичної обстанпвки· в ре·

Г с ншсрпм .'

боннснтї · коа.1 ! ц і ї

nриз а

nричин

справ

і

дянськоrо

При ана .1!:::і ГLричин нризи коаліц!У у ФРН не ~южна скидати з рахунків і таюо~й завнішньоппл;ти;ший фактор,

тирьох :\riнicrptв членів буржуаз­ но-.1іберальної В,\П на чn.'! і з її ,1i.Je·

створеио

Корейськн~ наро.11 від•Іуває підтримку з

Бонні .

v

nідприємства,

розвинуте сільське rосподарств6.

ке чекаючи цих виборів, керІвники ВДП вже 17 !!ересня оголосили про

(СДПН) і ві .1ьних де:vюкратів (ВДП). ся

мислові

ка призначених на 26 вересня вибо­ ~х до ландтагу землі Гессен. ПроrР,

владІ у ФРН

Народно-Демократ~ '

на Респуб .1І~а за минулІ рОІІ.J невпізнанно змІни.1а с.вое .1иччя. Збудовано потужнІ ІІ1'Оо

2

.,..

Гаджибе.

Jlnвroгo

Ж11~

'"Рїі.

АдмІнІстрацІя,

nартІАва

І

nрофсnі.1кова ограиІзацІУ СПМК-2 тресту сТеnЛИЦІІ•

техмонтаж• ють

з

г.1нбоко

приводу

суму ..

трагJqвоТ

смерті

робітника уnраалІнна ЛОБОДЕНКд · Василя Іиаиоіtича

І вис .10В.1юrоть r.1нбок~ c.nf•· чуття рІдним І бдизькям nокіІіного.

Друк

ви со к11А.

Обсяг І

дf'УК~

взний арк у ш. Т; t раж ll. !HO ІІричірннкіR. Зам. З8Зб. Бр ов арська друкарн::~ Кнїяського об ..1аtног~ упра ~діння у справ~х в нда;:~; !нщ т в . no.,irpгфfl і книжкової тор r іа.1і. ..'\.1reca дr:.-ка рнІ: 255020, м . Бровари Ки•'в с ької об.аасті, вуд, 1\ИЇІІСІоКа, 154, Те.пефон 19·4·37,

155 номер 1982 рік  
155 номер 1982 рік  

155 номер 1982 рік

Advertisement