Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАТН, ЄДНАНТЕСЯ/

Почалася загальнополітична

~

.N! 155 (4469)

диснус

П'ЯТНИЦЯ

30

НЬЮ-йОРК. На ХХІІІ сесії f,ен~ральної Аса,М1блеї ООН поча­ лася за,гаЛЬНОlIIолітична дискусія. Центральне ,місце в х-оді диску­

ВЕРЕСНЯ

сії займуть проблЄlМИ, З'В' язані

1977 р. ц1иа 2 воп.

нах, зміцнення ,режиму Н!!'РОЗПОВСJOдже,ння ядер'ної зброї, ПОіВне і загальне ПРИIIІИнення Jjипр-оБУБань ядерної зброї, відмову від створення нових видів і 'систе'м збро,ї масово,го знищення.

27

ОРГ АН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО .tЮМІТЕ'l КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ, МІСЬКQI І РАНОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИlВСЬКОI ОБЛАСТІ

РІВНЯННЯ НА ПРАВОФЛАНГОВИХ початку

року,

ставшн пІД прапор Всесоюз­ ного

соціалістичного

гания

на

честь

зма­

славиого

ювілею Велнкого Жовтия, тнсячі передовиків виробнн­ цтва

)

дали

слово

працювати

ВIЩl Фабрики верхнього дн­ тячого трнкотажу Лідія Мнкола!вна Рунова, Ольга ДмитрІвна Топіка, Ольга Федорівна

Тамара ронець

Голод,

донних справ СРСР А. А. Громико.

(ТАРС).

ЗаСідання Конституційної комісії Брежнєва. Промовці одностайно відзначали, що всенародне обговорення дасть змогу збагатити проект нового Основного Закону колективним досвідом робітників, колгоспників, інтелігенції,

27 вересня у Кремлі під головуванням това­ риша л. І. Брежнєва Голови Конституційної комісії, Генерального секретаря ЦК КПРС, Голо­ ви Президії Верховної Ради СРСР відбулося чер­ гове засідання Конституційної комісії. Обговоре­ но підсумки роботи комісії і проект Конституціі СРСР з пропозиціями і поправками, які наді­ йшли в ході всенародного обговорення.

швачки

Костsmтинівна Ми­ і НІна Степанівна

Бере,сня На пленарному засіда,нні виступив глава ра:дян­

ськоі делегації на сесії член Політбюро ЦК КПРС, міністр закор-

всього

Повністю новками,

проведеної комісією роботи в цій галузі є те, що

трудовому суперВlЩТВУ Ан­ тоніна Вікторівна Литвин взяла ще вищий рубіЖ

ще

ріотичного

виконала завдаиня трьох ро­

раз

партія і

народ

продемонстрували

народу.

погодитися з положеннями і вис­ викладеними

в

повідомленні

Голови

Конституційної комісії товариша Л. І. Брежнєва

Він відзначив, що головним висновком з усієї

Гаврилець. А їх подруга по

радянського

Конституційна комісія вирІшила:

На засіданні виступив товариш Л. І. Брежнєв.

так, щоб до знамеиноі дати виконатн особисте завдання двох років десятоі п'ятнріч­ ки. Еитузіастами цього пат­

про підсумки всенародного обговорення проекту

Конституції СРСР.

вели­

Схвалити проект Конституції (Основного За­

чезну монолітну єдність, глибоку заінтересова­ ність в успішному розв'язанні головних завдань

кону) Союзу Радянських Соціалістичних Респуб­

ків п'ятиріЧКн_

будівництва комунізму. Товариш Л. І. Брежнєв

лік з уточненнями, доповненнями і поправками,

охарактеризував зміст І значення найбільш важ­ ливих поправок у тексті проекту Консти:туції, які рекомендуються з урахуванням пропозицій,

внесеними за підсумками його всенародного об­

ки комуністка Ольга Іванів­ на Зінченко, ШЛіфувальВlЩЯ

У спішно виконали свої підвищені зобов'язаиня 32 ткалі Гоголівської стріЧКО­ ткацької фабрнкн. Серед них комуністки Ольга Іва­ нівна Зінченко, НадІя Іва­ иівна Литош, Ніна Антоиів­

світлотехнічного

иа

руху

ВИСТУПИJПI

старший печовий заводу по-

~ ~\ Кузнєцов, })

РОШКОВОї металургії делегат

ХХУ з'їзду Компартії Ук­ раїни Віктор Васнльович

кої

ткаля Гоголівсь­

стрічкоткацької

фабрн-

заводу

Олександра Петрівна Сиіж­ кова, в'язальниця фабрикн верхнього

дитячого

трнкота­

жу Антоніна Вікторівна Литвин, столяр цеху холо­ дильинків комуніст Віктор Дмитрович Онуфрієв, брига­ дир монтаЖИНКів ПДБП-2 Герой Соціалістнчноі Праці Михайло Володимирович Павленко та багато іНШИХ. ВеJПIка заслуга правофлангових ювілейного зма­ гаиня

вонн

полягає

в

особнсто,

тому,

ЩО

показуючн

зразки самовідданої високо­ ПРОДУКТНВНОї праці, позн­ тнвно впливають на шнрокі

І

дальшим О~ДО1J()влеIННЯМ політич­

нього договору про незастосування сили 'в міжна,родних відноси­

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ З 17 КВІТНЯ 1937 РОКУ

на

3

ноІго клімату в 'світі, приб(}рка.нням ГОНКИ озбр-оєнь і РОЗЗ1броєнням, забезпеченням c.nівро,бітництва між ІНародами. Голо,вні з них іВі'До­ бражають радянські ініціативи, С:ПРJWовані ІНа укладення Всесвіт­

~

Ще

я

масн

трудящих,

допома-

гають відстаючим переборю­

ватн ТРУДНОЩі і підтягуют~ їх ДО рівня передових, вка­ зують шляхи боротьбн за

підвнщеиня ефеКТИВНОСТі вн­ робництва і поліпшеиня якості усієї роботн. Гідний приклад подають передовнкн заводів порошко­

вої

металургії,

світлотехніч­

ного, деревообробного ком­ бінату, Гоголівської стрічко­ ткацької фабрикн. Внося­ чн творчий імпульс в соціа­ лістичне змагання, спону­ каючн соТНі роБІтввк1в на-

слідуватн їх приклад,

дО'бн­

ваються того, що ці колек­ ТИВИ снстематично викону­

ють місячні плани і соціалІ­ стнЧні зобов'язання. Слова ентузіастів не ходяться

з

коикретними

роз­ тру­

довими дІлами. Кожного дня надходять

рапортн

про

до­

строкове завершения особнс­ тих дворічок. Першнми до­ повіJПI про виконавва дво­ річних завдань 60 майстрів вогнsшої профеСіі заводу по­ рошкової металургії, серед

якнх Віктор Васильовнч Кузнєцов, Васнль Сергійо­ вич Гусєв, mвxтувальниця Галнна Пимонівна Мнронен­ ко. Не забариJПIСЬ 1 в'язаль-

Булавка,

комсомолки

ГаJПIна Волкова

та

Любов

Хаи. З иайбільшим виперед­ жеиням часу йде тридцяти­ верстатниця Катерина, Іва­ нівна Рогач. Воиа вже пра­ цює

в

рахунок

грудня

чет­

вертого року п'ятирічки. Свій трирічний рубіж дост­ роково взяла бригада мон­ тажинКів Із ПДБП-2 Михай­ ла Володимировича Павлен­

бов' язаиня, десятоі

внконавши ювілейнІ зо­

право флангові

п'ятирічки

не

зупи­

няються на досягнутих успі­ хах. Вонн першими відгук­ НУJПIся на патріОТНЧНИЙ по­ чин трудящих Наро-Фомін­ ського району, який був ви­ соко оцінений Генеральним секретарем ЦК КПРС, Го­ ловою Президії Верховної Ради СРСР товаришем Л. І. Брежнєвим і одностайно під­ триманий

трудящими

Мос­

ковської області, стали пра­ цювати під девізом: .ІОві­ лейній вахтІ ударний фі­ нішІ». Прагнучи гідно зуст­ рітн славне 60-річчя ВеJПI­ кої Жовтневоі соціалістич­ ної революцІї, тепер наші новатори ПОДВОЇJПI своє зав­ зяття. Воин далн слово оз­

наменувати

небуваJПIМ тру­

довим і політнчним пІдне­ сенням день відкрнття поза­

чергової сьомоі сесії Вер­ ховної Радн СРСР, яка має обговорити і затвердити проект нової Радянсько! Конституціі, а також друж­ но і організовано вийтн на комуністичний суботник.

Першу

атомну

ставц1ю

ми розвитку народного

гос­

подарства СРСР на 19761980 роки», підключено в енергоснстему краївв, і во­ на дала промисловвй єтрум.

ПlсJШ

зак1в'lеввя

комп-

внесення його на розгляд

Члени Конституційної комісії підтримали мірнування, викладені

у виступі

монтаж­

налагоджувальних

ро­

біТ тут успішно здійснено енергетвчннй пуск реакто­ ра. Ного потужніс!ь один

мільйон

Кіловат.

Уcпlmно

проваднться монтаж дpyroro

агрегату-МільЙовввка.

(РАТАУ).

(ТАРС).

13 ЗУСТРІЧІ ВИБОРЦІВ КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО ВИБОРЧОГО ОКРУГУ 13 ДЕПУТАТОМ ВЕРХОВНОІ РАДИ СРСР О. К. АНТОНОВИМ НапереДОДНі сесії Верховної

позачергової Ради СРСР,

яка прийме нову Конституцію нашої іКраїни, вfдбуваються зустрічі виборціlВ із де-

ного секрета,ря ЦК КПРС, Голови Президії Верховної Ра'

дИ СРСР товариша Л. І. Брежнева, керівну роль Кому-

державної влади. Учасники їх одностайно схвалюють рішен-

ністичної партії, яка служить народу. Високою активністю в обговоренні проекту Конституції

нуму ЦК КПРС, зовнішню і внутрішню політику КПРС. Цими днями на зустріч з де-

країни. Вона гаряче вдячна партії, уряду за надані їй права, гарантовані і закріпле-

путатами

найвищого

ня травневого

органу

(1977 р.) Пле'

путатом Верховної Ради СРСР, Героєм Соціалістичної Праці, Генеральним авіаконструктором О. К. Антоновим у буди-

СРСР

відзначилася

молодь

України. Успішно справився із

взятими зо.бов'язаннями, сказав наприкінці промовець, і

колектив

аl!lіаторів -

Бать-

ківщина одержала потрібні літаки. Про останНlИ 3 них

житті

Кожна четверта пропозиція, продовжує далі промовець,

ституту садівництва І. Л. Головинський сказав, що, обго'

Із вступною промовою до при-

ня трудової активності, ефек-

СРСР,

ретар Києво,Святошинського р~йкому партії В. Г. Шустик: ВІН надав слово депутатоВІ Верховної Ради СРСР О. К. Антонову.

роботи, зміцнення дисципліни праці, пройнята величезною турботою про суспільНі справи, виховання підростаючого покоління, вказує на прий-

про керівну роль Комуністичної партії в суспільному розвитку. Це закономірне визнання заслуг партії в справі побудови комунізму. І. Л. Голо·

нок культури

села Новосілок

Києво' Святошинського району прибули виборці Киево-Свято-

шинського

виборчого

округу.

сутніх звернувся

перший сек-

Всенародне

обговорення

ні Основним Законом, - право на освіту і 11РУД, вибір про-

країни з часу прийняття нині діючої Конституції, розповів, як виконують підвищені соціалістичні зобов'язання на честь Великого Жовтня трудящі

АН-28 _ розповідається в документальному фільмі, який було показано виборцям. Секретар парткому Україн'

фесії,

участь

країни.

брати

У

якнайширшу

політичному

стосується

питань

підвищен-

тивності виробництва і якості

ського науково· дослідного

ворюючи ту

проект

науковці

статтю,

в

ін-

Конституції

відзначили

якій говориться

проекту Конституції СРСР, сказав він, ще раз І1'Роде-

тигромадськими явищами. За ними нова людина суспіль-

няття рішень у боротьбі з ан-

,винський передав О. К. Анто-

монструваЛ0 непорушну єд' ність партії і на,роду, глибоке розуміння радянськими людьми надзвичайного зна-

ства. Активну участь ІВЗЯЛИ в об' говоренні важливого політичного документу жителі Києво-

ІЮложенням про обов'язкове впровадження досягнень .науки У виробництво винести її на обговорення сесії.

-

дящих. чи цей

них і

І.

ДОКУМЕНТ ВАЖЛИВОГО ПОЛІТИЧНОГО ЗНА ЧЕННЯ

свято 60-річного ювілею Ве­ ликого Жовтня зустріти з якиайкращнми внробничими

лексу будівельних,

товариша Л.

позачергової сьомої

сесії Верховної Ради СРСР дев'ятого скликання.

------.-------------------------------------------

чення прийняття нової Конституції в справі побудови комунізму, глибоку політичну

ПЕРШИЙ СТРУМ ATOMHOrO РЕАКТОРА Україин - Чорнобильську, спорудження якої передба­ чене «Основними иапряма­

обговорення.

РівнJlJOЧНСЬ на своіх пра­ вофлангових, кожний трудо­ вий колектив повинен до­ кластн усіх зуснль, щоб

досягненнямн.

Внести проект Конституції СРСР на розгляд Президії Верховної Ради СРСР дЛЯ наступного

що надійшли від громадян у ході всенародного

ка.

Достроково свої підвищені

говорення.

і

громадянську

зрілість

тру-

зультат

високого

політичного

26

Про те, як проходило обговорення проекту Конституції СРСР :в колективах, його підсу~ки, соціально-економічні

схвалююрадянські

і трудового піднесення достроково виконані плани ви-

ЗМІНи У розповіли

всьому світові, що в новій Конституції СРСР висловле'

сільгocnпродуктів. Промисловість району лише понад план

Людино, радіомонтажниця заводу «Іскра» Г. С. Овчарен-

випустила різної продукції на мільйона карбованців. Далі О. К. Антонов докладно зупинився на соціаль'

ко, сек'ретар парткому об'єднання «Броваримеблі» М. Д. Чумачеико, Герой Соціалістичної Праці, директор радгоспу

.но-економічних

«Київський» І. Ю. Руденко.

люди

Одностайно документ,

Святошинського району. Ними внесено 300 пропозицій, доповнень, уточнень. ЯК ре-

нову пропозицію працівників інституту доповнити статтю

впевнено

заявляють

ні думки і прагнення народу: На мітингах, зборах ТРУДЯЩІ країни особливо піДК'реслюва~ ли визначну роль у пІДГОТОВЦ1 проекту Конституції Генераль-

робництва

основних

видів

2,7

досягненнях

середньої

суспільному житті директор Ірпінської

ШіКОЛИ

Ng 3

І. Є.

••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••=••••••••••••••••••••• ~

МАРТЕНИ

--

ДОСТРОКОВО

Першу плавку вида­ ла потужна мартенів­ ська піЧ ИриворlЗько-

го .металургійного заводу імені Леніна_ Двованний агрегат

продуктиьНіСТЮ

1,5

мільйона тонн сталі на

рік ,виріс поруч з дію­

праця,

чими цехами

сування

в

рекорд­

іНО короткий строк -менш як за ріК. Цьо­ му

сприяла

уда.рна

неного

широке методу

засто­ укруп­

монтажу.

(РАТАУ).


місто

ВИСТУПАЄ ДЕПУТАТ

Брова\ри велику

роль

ВідLrpає

:країні

звання міст, населених

місьнради

партійної ОРl1анізації заводу ~Торгма.ш», де­

пу.Н1\'Тів

заходи

Іпутатом

'Культури

ТНВНІіІЇ

Мliської Ради

депутаті!!

трудящих

праці,

по

і зра3JКОВОГО

комплексно­

міста в 1977 році. Зараз у місті веде­

ПОРЯІЦку.

розмаху

воно набрало нині, у 'рік сла'вного ювілею Радянсьної країнн. У боротьбі за зразкове

ться

велине

цтво

будівни­

через

промислових

об'єкТів

та соціально­

культурного

господарського

і соці­ ально-культурного бу­

найnерші Тому, піД­ І. Сух!нін,

створюваНі

галузями

ють Контроль ленням рішень

мадського порядну,

за :вті­ в жит­

.NQ 7,

М.

вСіма

позауроlЧНОГО

часу для

УЧIdів.

СУХі­ та:кож, яких заходів буде вжи­

Пропозиції, з я'Кими ВИСТУ!lІИЛИ меШl!(анrці

вИБОРЦі­ будИНil\У

І.

то по реалізації зіВ виборців.

що по вулmЦ Лаа-унової, зна­

нана­

А. ХАНІН, бу~у

житель

,ЙШЛЯ ВіДображення в 'рішенні зборіВ. Вони

державного,

ор­

гаНізаЦії

Дerпутат В. нін розпов'ів

тя».

ними

органи нерують

призна-

СПРсЯмо:вані на полш­ шення благоустрою ву­ шщі, зМї!цнення l1PO-

дівництва, приймають рішення, забезпечують їх вшюнання, здійсню­

особливо гарячий віД­ гук у виБОРЦіВ, народ­ них обраНЦіВ знайшла стаття 92 проекту но­ вої .конституції СРСР, яка підтверджує, що «Ради народних депу­ TaТliB безпосередньо і

виконком

затвердив

му БJLагоу,строю, озеле­ ненню й оформленню

високої

ОсоБЛИ'Б'ОIГО

року

1'0

високопроду\}{­

громадського

обрано ВП€lрше. І ось нещод:alВНО відбулася його зустрі'ч 1з вибор­ цями. Дerпутат розло­ ВіІВ про P03fOpTaHHJI в

за

І тут Рада, де­

путати оПоміqники. креслив В.

Рада депута'Гів трудя­ щих. На початку цьо-

Володимира Ілліча СУХ1ніна, секретаря

змагання

чення.

міська

J(g 7, вулиця М. Лагунової.

УСПІХИ ПОЛЬСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ Перший агрегат ПОТУЖliістю 3БО тисяч кіловат створюється Ііа

у КОНТЕЙНЕРАХ­

* * *

ЦЕГЛА

Хто бував на будівельних майданчиках,

де

працюють

робіТНИКН пересувної меха­ нізованої RОЛОНИ .Ng 15, той не міг не помітитн, що вони по-господарськн турбуються про зберігания матеріаЛів. Зокрема, цегла складається на дерев'яних піддонах, зав­ дяки

чому

не

будівельників, у

а

й

операціях,

тепер

для

І ліфтів і

Зараз

50 60 -

од.п­

ниць

дру.

першого і

гого вндів виробів. Над

нет

виконанням

лень

трудит~ся

Павла

Лебеднвця.

Значний

вклад

в

нового

нання

слюсар-інстру­

внеслн

ментальник

ІЮ,

Василь

облад­

го

Радчен­

су­

перевірятн

стан

здо­

Це

дуже

зручно

треба

було

їхати

Броварів.

В. КОРНАЧ, RОрПУНКТУ «Ново­

В. ОЛЕвеЬКИff, лікар-рентгенолог.

порушнла

пи-

будівельно-мон­ на пус­

ковому комплексі цеху

в

до

Ще рік тому на за­ воДі ПОРОШНОВОї мета­ лургії колектив цеху фрикційних дисків не

вийти на міЛЬЙОННі ру­

беЖі. Адже потреби країни в фринційних

му змаганні. А за під­

не виміряти навіть сотнями тисяч штук. А «мільйонера­ мІО) виробничі колек­

сумками

тиви

претендував

шість

він

у

на

соціалістично­ липня

саме

здобув перемогу

напруженому

му

дисках

пер­

серпні

У

фрикційники

працювали

танож

сокопродуктивно.

ВИ­

колектив перший

перевиконано

на 1,4 процента. При зобов'язанні 98 з пер­ шого пред' явлення здається 99,68 про­ цента продукції. У першій, другій і тре­ тій декадах випущено відповідно 33,5, 34,2, 32,3 відсотка виробів. Як бачимо, l'tолектив цеху здійснював мі­ сячну

програму

мірно,

без

спіху

і

по­

штурМівщини.

І добився таних ре­ зультатів, які дозволи­ ли йому цього разу знову 'зайняти перше місце по групі основ­ них цехів. Звичайно, успіх не колек­

причини, прямо,

лодших

стві.

1974

на

підприєм­

і

марок.

Великого закрити раху­

ТАРС).

.І:'ан;ше

змагали­

результати

мог­

Jlення

стаиовища.

доручениям

За

міністер­

ства :відповідь niдготу-

до

теж

комісія дискам

атестації

успішно

навчи­

за­

ли по-спра,вжньому й не турбувати кожного

собами і предметами праці. Це й дає змогу

робітника. А перед'­ ювілейне соцзмаганнн організовано між ко-

щодекади

працювати

спокійно, ритмічно, без поспіху. Поняття стає

усі

Тепер

цікавляться

кінце­

вим результатом спіль­

ної праці. До того ж поназни­ ки стали більш кон­ кретними,

і

визначити значно

лег­

ше й простіше. Систе­ ма підбиття підсумків стала

доступнішою,

зрозумілішою.

Справа в

цеху

взялися

рівня

в

першу

за

що

чергу

підвищення

ПОінформованос­

ті всіх рівних

рядових і ке­ працівників

з тим багато

виробничників, чених

і

цюють

досвід­

вмілих,

пра­

випереджаючи

час. Це і шихтуваль­ ниця Галина Миро­ ненно,

яна

виконала

дворічне завдання, і пресувальник Василь

Миронов, і спікальник Юрій Литовченко, і слюсар Іван Лапука. Спираючись на науко­ ву

тому,

праця»

анахроніЗМО1>l.

Разом

змін.

до

на

ви­

графіки,

розписані

конкретних

ц:ях

.

опера­

.l{ожна деталь те­

пер має свій інформа­ ційний код. Легно здогадатися,

що

коли,

припустимо,

NQ 329 ку

диск

зійшов з пото­

нестандартним,

клубок

зв' язків

розплутати

і

то

легко

встанови­

ти винуватця Щоправда, до ДОВОДnТЬСЯ

ари в

організацію

робітники гу

розвивати

здібності,

праці,

мають

змо­

т~орчі

працювати з

інтересом, настроєм.

з добрим Наприклад, спікальники

молоді

браку. цього

"N"

єнні альНі ронна

-

середні спеці­ і елект­ техніка. знання

СупеРНИЦТВQ за пра­ во випуску 2,5-міль­ йон ного фринційНого диска ТРlша~. У здо­ ровому

психологічно

-

мікрокліматі і дух змагання здоровий.

В. ДОВГИЧ.

вдаватися

«КЮВСІЛЬБУД» Адм'Їністрація комбі­ нату «Київсільбуд»

(Не 104),

взяла будівництво вка­

11

ЕРІ ОД"

(Н2

133)

заного пускового комп­

лексу

під

«Під загрозою зриву» і «Вирішальний пе­

стом «Броварисільбуд»

контроль

спільно

безпечения

ріод», визнана справед­

Складено графiR вико­ нання БУАіВельно-мон-

ге

тажних робіт розрахунком,

в

Хід цеху

будівникухонних

меблів

«Критика, внсловnе­ на в Rореспендеиціях

життя

менше:

маневрувати

можуть обслуговувати шість печей одночас­ но. Бо в них на озбро­

деревообробного

НОВЕ

оперативного

планування. Болюче місце вчасне поста­ чання сировини. Та нині залежність від постачаЛЬНILRіВ відчу­

ві

відомляється:

о

принципи

по

Державна

конуються.

У ній по­

ус­

застосовувати

у липні атестаційна

валу

завдання

вала адміністрація комбінату «Київсіль­ буд», якому підпоряд­

-

пішно

на­ Ба­

Михайло Островний, Іван Руденко та інші

половиною

цеху

"ВИРІШЛ.JIЬИИИ перевірок редакція переслала Мінсільбуду

-

ці, говорить чальник цеху А. холдін, можна

м:льйонів деталей.

з

почесниw п'ятикутник деталь до автобуса ЛАЗ. Пункти соціаліс­ тичних зобов'язань по

flЛI'роаоlO

- Добре знаючи в будь-який момент об­ становку в усіх змі­ нах, на кожній дільни­

про вироБНИЧі спра'іИ. Було розроблено добо­

двох

Проте сучасні при­ Міщення і новітня тех­ ніка нічого не варті без лкщей, без майст­ рів. Перед нолективом

~

о

трьох

лено

прогресу.

цтва

стор.

продукцію

го

рис1льбуд».

Матеріали

цтва.

переможця

постачати

тракторів Т-150 і Т-70С вищу категорію якості. На початку жовтня буде представ­

до виправ­

«Бро­

напрямку.

подарства,

присвоїла

перспек­

1'11 заходів

комбі­

тованому

ЗОБОВ' НЗАННЯ?

тивним. Проектанти з «Укрдіпромезу» досі гордяться цим діти­ щем науково-технічно­

!юстало

ентузіазм праЦівнинів цеху, не означало б вияснити питання. Бо завзяття трудівників повинно бути спрямо­ ване в науково обгрун­

Л6ктивами

нон

Народився він року. Народився

потужним

нів? Сказ,ати, що пер­ шооснова здобутКіВ -

водської профСПіЛКО­ 'вої конференції заяв­ ляє від імеНі ТОllари­ шів по роботі: - Партія закликає нас, виробнинів техні­ ки для сільського гос­

ювілею ЖОВТrIЯ

начних здобутнів? Цех фрикЦійних ди­ сків один з наймо­

споруджується

де­

за-

Даємо також слово до

ви.

пивою.

ва

делегат

диски

скажемо

наслід­

вається

криються

долю

вагомих

лися

тиву фрикцінників сам по собі. У чому ж

на

рела

Иоrо

споживачам

кований трест «Брова-

2

потуж­

рідко.

ся колективи дільниць.

високої якості. Наш колектив зобов' язуєть­ ся підготувати до ате­ стації ііа державний Знак якості фрикційні

випав

Що ж стоїть за ци­ ми фактами, де дже­

молодий

ЯК ВИКОНУЄТЕ

проханням і вжн-

.

споруд­

тисяч кіловат.

«напружена

плано­

зайвого

-

гань

їх

варнмеблі»

де

агрегат

ВІдзначив велиний ус­

піх випустив міль­ йонну деталь. Трохи згодом було взято пів­ торамільйонну висоту. І ОСь ,слюсар В. Дов­

УРСР з розглянути

наті об'єднання

цеху,

Почали з організа­ ції трудового суперни­

НеВДО'ВЗі

План

з ваЛОIІЮГО .випУСКУ про­

дукЦії

народжуються

ними стають. У по­ всякденній, копітюи, праці, у наполегливій турботах і про кіль­ кість, і про якість.

трудово­

суперництві.

не

-

];І

кухонних меблів, ЯКИЙ

ревообробному

в

перишй

(Фотохроніка

ЗА ДОРУЧЕННЯМ МІНІСТЕРСТВА СІЛЬСЬКОГО БУДІВНИЦТВА УРСР ВІДПОВІДАЄ КОМБІНАТ

"ПІД

прискорення

тажннх робіт

і Микола

першу чергу для мешканців віддалених сіл, яким раніШе для Jlеревіркн свого ЗАОРО­

в'я

У цих двох крнтич­ них кореспонденціях

темпів

цеху

найдосконалішою

життя».

тання

ВІ!ІЗИЯНОВ

чоловік.

слюсарі-складаль-

«НОВОМУ ЖИТТЮ»

газета

Олександр

лах району Княжнчі, Гого­ лів, Світильне та інших пе­ ревірено більше семи тисяч

РачинськиЙ.

член

цеху

риках. За останиій час у се­

ники Олег Іващенко та Вік­ тор

модельники

ров'я людей за місцем робо­ ти у радгоспах та птахофаб­

електрозварник Михайло

Лозовик,

з

воляє

освоєння

виробництва

-

Серед

часною апаратурою. Це доз­

замов­ колектив

бригади

клейма.

НииіШИЬОГО року райои­ на медична служба одержа­ ла новий автомобіль, у яко­ му устатковано рентгеикабі·

Готові

до відправления ще

з вручениям

* * * РЕНТГЕНКАБІНЕТ НА КОЛЕСАХ

партію

кабін.

завод­

Михайловнч Приходько, фрезерувальник Петро Пет­ рович Кайдан. А. КОШЛЯКОВА, іиженер BiддiJlY праці і заробітної плати заво­ ду «Торгмаш».

складальників

створкн

62

та

механічного

тійович

кому­

~ продукції - 27 дверей шахт

l

якості»

токарі

дев'ятипо-

відправлено

підприємства

Юрій Григорович Моиятов­ ський та Володимир Арсен­

верховнх будинків.

На адресу

адміністра­

Миколайович Свидров та Юрій Михайлович Вірозуб,

«вертикального

транспорту»

карбо­

ського комітету профспілки робітникам, які добилися

ливарного

іде виготовления цих важлн­

\ \

рішенням

удостоєиих

нального обладнания освоєно внробництво комплек­ туючнх деталей до пасажир­ ських ліфтів. Це створка ка­

шахтн.

тисяч

40

особистого

~\\ На ~~сп~р~~!!т~льному нестандартного

За

мінник

і КО~П~Е~ТИ частни

фото:

ністю 3БО

подорожчували

иайкращих успіхів у поліп­ шеlПlі якості продукції, при­ своєио почесне звания «Від­

акуратні­

Л. ЧЕРНЕНКО, начальник ПМК-15.

і двері

торго­

* * * "ВІДМІННИК ЯКОСТІ" ції

зайнятІ

продуктивніше.

заводі

дуже

ванців.

Робітники,

значно

і

організа­

вантажно-розвантажу­

вальних

до

продукцію. З впроваджеи­ ням' цього нововведення річ­ ннй економічний ефект пе­

ревнщить

ревезення цегли з під­ приємств-постачальників за­ стосовуються виготовлені спеціальио для цього кон­

працюють

стінки

практику

елементів наукової

вих

задньої

На

жується

вельних меблів із нового ви­ сокоякісного матеріалу-ме­

ти

ції праці. У ПМК-15 для пе­

бінн

тівельного цеху .М 6 В. І. Шумая освоїла виробництво

"МІЛЬЙОНЕРАМИ" НЕ НАРОДЖУЮТЬСЯ

го­

Внрішенню цього Jlнтан­ ня спрняла не лише сумлін­

на

ке­

заго­

ництві цієї продукції за­ стосовувалися дерев'яні щи­

з

мате­

ріалів.

теЙнерн.

під

начальника

одного

втрат

впроваджения

новаторів

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 8 •••••••••••••••••

будівельннх

і

Група рівництвом

талопласту. Раніше у вироб­

значних

ше

ЗАМІСТЬ ДЕРЕВА­ МЕТАЛОПЛАСТ

допускається

ловних

ність

заводі «3амех» в ЕльБЛОliгу. Ро­ біТііики підприємства освоюють не тільки нову конструкцію, а й технологію виробництва таких по· тужних агрегатів, які прийдуть на зміliУ виготовлюваним зараз турбінам у 200 тисяч кіловат. у цій п'ятирічЦі на споруджувані електростанції надійдуть десять таких турбоагрегатів.

Броварського ком­

бінату розглsmyто тре-

о

вершнтн

з замовви:ком.

їх

з такнм щоб зау грудні

цього року.

П'ятниця,

30

вересня

1977

постійний

з

метою

виконання

господаРСЬNОГО

1977

за­

безумовно­ народно­

плану

році.

В. ХОРОЗОВ, начальник комбіна­ ту «Київсільбуд».

року


райоб'єднання, визначені обсяг ремонт­ ни~ робіТ і потреба в З8JПасних частинах, Стд створши в кожному го,сподаРСТВіі P~MOHT.J:fi брИ!ГаДИ з числа кращих меха­

ЗРАЗКОВО ПІДГОТУВАТИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ ТЕХНІКУ ДО ВЕСНИ ЛІв

}{ладається фундамент майбутнього :вро­

ршних

,го

!Мания ГОСТу

ська

,комбайн

машина

і

стю. Пра:вила всіх вимог

підтримувались

дозволить

у високій технічн1й го.ТОВНОСТі, ВlШори­ СТОВУ'вались з найвищо.ю продуктив­ ніСТЮ протягом всього періоду їх ек­ сплуатації. Для цього у нас є ВІсі умо­ ви. В усіх господарствах створена ,ма­ теріально-технічна база для ремонту і

ремонт

бітників. на

обслуговування,

нери-теХНОЛО1ГИ

з

де

пересувними

нями B~Д районнОІГО об'єднання

:взято є

інже­

майстер­

«Сіль­

увагу. Інженерно-теХНічНі спеціалісти радтоспів, райоб'єднання «Сільгооотех­

кlль'Кість

сІльськогосподарських машин

по рем'Онту

комnле,I\ТНИХ машин та агретаТів хідно,

згідно плану ремонту,

спецмайстерні

зна­

необ­

Для

слово

відреМОНТYlвати

всі

грунто­

1

січня

Необ­

успішнОГО

розв'язання

завдань

метою, потре­

в

МИ рядами ростуть .яблуНі, груші, вишні та СJlИ­

ма~ин ремонтуються насЛіх і з низЬ}(ою

яюстю.

ви. Тому й ;красиве наше

Через рLзке збільшення попиту

на деталі СТВОРЮЮТ,ьс.я труднощі

село 6удь-ЯRОї пори ро}{у.

іВ;за­

Щедрість

безпеченні ними гоc.nодарств 1 ремонт­ них підприємств «СільгосптеХНіКИ». Та­

Сад у нашоІМУ радгоспі

які очолюють

Ці

і

повернути

садоводи

відре­

,

господарствам

агре,гати.

за'Кінчення робіТ. Правильно роблять в нинішньому році У радгоспах «Требу­

вже прнступили до ремонту

ним членом лаНlКИ на три­

валУ:Й період закріплено по нілька сот дерев різ­

НО!ГО BtKY. Це дає МQЖЛИ-

вість вивчити їх знати IlЦO .Ію!Жному З ни~ треба:

НожНій віДреМОНТОВ3Jній машині не­ обхідно провести теХНОЛО1Гічну наладку,

номісіЄЮ

із

складанням акту про вихід з ;ремонту. Обов'язок механізаторів 'р3JЗОМ із

спеЦіаліе'І'ами радгосп~в та об'ЄДНіання фСіЛЬJ'осптехніка» с'воєчасно піідготува­

!

ти машинно-тракторний парк до весни наетупного року третього РОіКУ деся­ тої п'ятирічни.

головний

М. ДОЛЖЕНКОВ, інженер райоб'єднаи­

ки було без втрат зіб­ рано

ЗАПАС СИЛОСУ

саковИ'Тої

нормової ба:зи

Особливо

на

во­

ни попрацю~али на за­ готівлі

при

Зразки в роБОТі по­

зиму.

старанно

маси

,плані 2500 тоин, що ст.ановить більш як Півторарічний зашас.

YBrury

ділка велИіКУ приділили створенню

МіЦної

висо­

кий урожай. У траншеї закладено 3918 тонн

НормодобувнИіКИ віД­

для худоби

вирощений

іКазували

ТРalНтористи

Андрій

Трохимович

ПономареН'Ко, Володи­ мир Мmюлайович Лад­

кунурУід3ЯНОJ'О

чеНІ!Ю, комбайнери Ва-

силосу. У стислі стро-

силь Олександрович Новаль та Петро Пана­ сович Труба. :Кожен з них Денні завдаиня ви­

Iконував

на

110-120

прщенТіВ.

Тварюrнини вщділка тепер упевнені, що бу­ дуть У них і м'.я;со, і молоно. А це н.aй:Riра­ щий

т,рудовий дарунок

60-річчю

В ели к ої

ЖОlВгневої соціалістич­ ної революції.

*

*

тяroм року в саду механі-

нинішньої

*

учні

ДОПОМОГЛИ УЧНІ

цювали

лентив

жаю

рад­

'госпу. жди в

Шнолярі потрібний

зав­ мо­

требами

з

Ниєва.

громадський пондент.

цукровиків

У

ротьбу

ваго­

Пилипович

бо­

комбайнер

розглядається як рушення ліни.

Під цим кутом

оцінювати

дисцип­

внизу бульб.

пу, яні не

чи,

вих

заходів

прийняття внни

рай­

часто

З

їх

стоять

без руху і в будень, і у ви­

де

ж

шунати

Семинога.

ється

pLH добив.а­

все вищих урожаїв

тонн

гоопода;рство

завезено у фруктосхови­ ще, для тривало['о їх збе­ рl:гання. Збирання врожаю три­ в,ає. Роботу 'ОрганІзовано ІВ три зміни. Робітниcr<а:м допомагають збирати фрукти 1'00 студентів із НИЇ'ВІськ'Q['О полі техні чно­ го інституту. Більше ти­ сячі тонн яБЛУR ранніх сортів відправлено на міс­ ;цевий винзавод, де їх переробили на сік. По­

над

тонн вивезли за

20.0

меті реIСlПублі,ки, Нинd збираємо пLзні сорll'И ФРУКТів, яні становлять майже 80 ПРОІЦеНТіВ пло­ щі, Серед .них перева-

жають

Пармен

Зиr.vIовиЙ

золотий. Мліївська к,ра­ су:ня, Джонатан та інші. Частину їх відправляємо 'Б мага:зини міста.

Т.рУД1:ВНИНИ господардокладають багато зусиль, щоб ЯRнайшвидше

C'l1B'a

вирощений

уро­

механізато.­

не

прооиняються

в

ще щедрішими були яблунеВі осені, щоб при­ множувалиеь їх спільні здобут,ки,

ре­

Н.

Є. ДОРОФЄЄВ, начальиик станції Бро­

КОЛЬЦОВА,

громадський

кореспон­

дент.

вари.

П'ятниця,

вже

продало державі 2435 тонн фрунт!ів. Більше 480 юнн яблун та груш

будь-ЯJRУ пору рО'КУ. Тру­ дівники ГОс:Іщцарст,в'а роб­ л,ять все дЛЯ ТОсГО, щоб

зерви, як не в себе?

30

вересня

1977

року

о

НОВЕ

ЖИТТЯ

• ..

фрунтів. Особливо багатою вида­ лась нинLшня нблунева осІнь. При завданні 2050

сасду

хідні. У п'ятницю, нanрн­ нлад, :від меблевНКів немає відбою (просят.ь подати ва· гони під вантаження) в суботу 1ІИ неділю їх не роз­ шукаєш. Логічно поставнти пнтання:

.. М.

копанні

госп з рону в

ри вивозитимуть ~обрива під дepe~a. А коли не бу­ де велИlК'ИХ морозІв, ро­ бliтниці обрізуватимуть пл'одоВі дерева. Роботи в

дійо­

:вчасного

вантажів.

вагонн

на

~

ній праці всіх бригад рад­

жан. Взимку

рибколгос­

до

агрегати

затори Володимир Іванович Опзчар, Іван ЯіКович Луцко, Михайло Мико­ лв:йович Хромець та інші. Завдяни ВИСORОIIlРОДУНТИВ­

Зібрати

лісоторгскла­

вживають

-

ФОТО

зору слід

заводу,

ду, Літк1вського

якнайшвидше відповідальну

роботу.

віриіше, бездіяльність керів­ ників меблевої фабрики, радгоспу імені Щорса, ши­ споживспілки,

та

Панасович

На фото: І. П, ХРИСТИН­ ЧЕНКО та І, П. НОСОК;

діяльність,

норемонтного

Іван

вагонів

грубе по­

державної

ко­

Христинченко

бітку, прагнуть закінчити цю

до використания рухомого складу. Допущення втрат

перепростоїв

на

Носок. Вони постійно переви­ конують доведені норми виро­

чергу,

йдеться про безвідповідаль­ не ставлеиня господарників

часу,

працюють

панні картоплі у радгоспі «Авангард» тракторист Іван

з марнотратством на

Залізницях. У першу

корес­

.. .. Jlсnішно

нах необхідно посилити

нашої міста

В. ПЕРЛОВСЬІКПИ,

мент приходять на до­

велиними по­

18

яблун, більшість

помо,гу своїм баТЕ>кам.

ВАГUНИ зв'язку

ІхніМИ

~азин.и столН!Цt IреспуБЛі·КИ

ПРОСТОЮЮТЬ у

В'РО­

яких ,віДП:РalВлено в ма­

бітнИчИЙ ;колектив міс­ відділка

фрунтів.

тонн

j, ро­

lЦево,го

в радгоспно.му

руками зібрано вже

ТРОЄП4ИНСЬіКої школи

осеяі попра­

саду на збираННі

Уже давно !ділові стосунки мають між собою учнrвськи'Й ко­ середньої

сумліИНО

~

Сумлінно трYlдЯТЬСЯ про- ~

ня «Сільгосптехніка».

ВІСТІ З ТРОЄЩИНСЬКОГО ВІДДІЛКА РАДГОСПУ ІМЕНІ :КІРОВА

ПІВТОРАРІЧНИЙ

!

аби воно добре ПЛО:ДОНОСИ­ ло. Нрім цього, сщц догля­ дають механі,затори. Вони 06присжують дерева отру­ тохіМікатаll\Ш проти шк.ід­ НИІКіJН, вносять ~обрив,а в IIlристовбурНі нрути, про­ :во,цять міжрядний обро­ бітОІК грунту, З:ВООЯТЬ зіб­ раний урожай. СпеlЦiально створеній ,механізова­ ній бригаді 'виділено тра'Ктори та весь необхід­ ний для :роботи інвентар.

ти віДНОlвлення спращьаваних деталей. спеціальною

~

Федорів-

на ПОЛЬОІВа та Василь ГригоровиlЧ ПішиЙ. У нож­ ній бриг,аді створено по три лаНlЮi по 105-17 чо­ лові1\. Іх очолюють лан­

ниченко та інШli. за кож-

зернозби­

!

досвідчеяl

кові Ві'ра Григорівна Сом, м,арі,я МИ1(олаїв.на Мель­

ральних номба,ЙНіВ. Особливу у,вагу потрібно прИДілити .якості ремонту техніки. Необхідно не допускати порушень теХНОЛOlГічної дис­ ципліни, відхилень ~iд технічних У:МОВ. У широких масшт,абах слід організува­

прийняти її

Марія

t

радіс.ть

займає площу 440 гeK'l\a­ рів. Пilд нього відведено багаТd на поживні речо,вини землі. Доглядають йо:го дві брига,ди робіТНИJКіВ

рИ::Мічнor:о на,цходження ремфощцу спец­ монтувати

осінньої

IІ'ОСПОД3ірЯм.

СОШНИJКі'в сівалок і агрегатів зернозби­ ральних комбаЙні:в. СОШНИКИ господар­ ства починають завозити на технічний обмінний пунк,;r тілЬіКИ в грудні, а агре­ !Гати .до ком6аинlв у березні-RвітНd, а деяю і в травні. ВнаСлідок такого не­ маистеРНl не в змооі своєчасно

садів

,ц,ннии приносить

ка прантИІКа спостерігається на ;ремонті

Х~'ВСЬІІШЙ», «ПухіВIСЬіКИЙ» та іНШИХ, де ПІСЛЯ закінчення збиранн,я зернових

році і збільшенню Ії вир06-

1.977

Багате сада'ми село ТребухІв. Там, де .колись гуляли вітри, НИНі рівЮІ-

запізнюють­

ся з ПfVчатком ЙОГО, :в реЗ)lльтаТі неріВ­ НОМірно.. ВИ:КОРІ!СТОВУЮТЬСЯ майстерНі іРЩЦіГOOnШ 1 «СІльгоcnтехніни», багато

бують ремонту в спецмайстернях, буJfИ доставлені на технічний обміНний nYН1\Т

35 зернозбиральних, 20

підго­

т в

господарсь}{их машин з тією щоб всі вузли й агрегати, що

ПОВНО­

за:вЄlЗТИ

на

технін:и

її Elliсплуатації.

успіШної

Цю техніку, за ПРИІКладом передови­ нів, необхідно готувarrи зрв:зу ж після

Для

рядь. У зв'ЯІЗКУ З коН!Центрацією і спе­ ціалізацією ремонтних пl.дприємств «Сільгосптехніки»

затрати

ІПО mДJ'отовці техніки зараз необхідно силами інженерно-технічних працівниКів рад,госпів та райоо'єднання «Сільгосп­ техніка» ПРOlВести дефектаціЮ сільсько­

інших та

анту

хідно відзначити хорошу організацію ремонту в радгоспах «Русані.вськиll~, «ЖердіВСЬRИЙ~, «ПУХі:всьний~, імені Щорса і «ЛіткіВСІ>ІШЙ~.

334 сівалки, 313 культиваторів, 252 косарки, 94 зернозбиральні, 97 силосо.­ збиральних, 92 ,}{артоплезбиральних і велику

ЗМЄfШIити

сіЛЬСЬRогосподарсЬіКОЇ

грунто06робна і посjrВlНа техніна.

з ними не-

06х,ідно підготувати дО роботи у наступ­ ному роЦі 596 тракторів, 335 плугrв,

комбайнів

норм.аТИВlIoro

нього ,року в більшості господарств була поставлена на л1!~ійку готовності вся

ніна» склали плани ремонту на 1977У відповідності

Виконання

Певний досвід по 'Організа!ціІ ремонту є і іВ нашому раЙОНі. На 1 січня ниніш­

му за'раз необхідно приділити осоБJfИву

роки.

гocnoдap­

обробні та садильні машини до 1978 року.

важливіших лано}{ у системі заходї.в по пlдго'товці їх до виходу в поле. І цьо­

1978

збеРlгання~.

значно

дO'l'РИ­

«Техніка, що ви­

ctлыс}{ому

цього

є

ЯБЛУНЕВА ОСІНЬ

під,гото,вці

ТРJ",1\івнИКи с'ільсьно.ІГО господарства БаришtвськоJ'О району в прийнятому ,соціалістичному зобов'Я!занні по оргаНі­ з?,ваному проведенню збирання картоп­

дали

одна з най­

-

ланкою

н:иlЦтва та заготівель в наступному роцІ

госптехніка'> .

Ремонт сільтоспмашин

В

збільшити ,ст,рок

та ,ремонтних ро­

господарст,в райо.ну

16

технічне

7751-71

ЦЬОіГО неоБХідно в осіИНш період здійс­ нити заходи по благоустрою машинних дворів, поставити на ЗИilvюве зберігання в готовому ДО ,роботи стаНі!. якнайбільше ,грунтообробних 1 посіІШИХ машин.

технічного обслуговування сільгоспма­ шин, є кваЛіфіковаН!і ;кадри шженерно­ технічних працЇ'вни}{ів

важливою

ко~истовується

сільськогооподар­

постійно

ремонту

ф3JКТOtром

ла, що дея'Ю господарства

У системі оргаНilза!Ції осІнньо-зИlМОВО­

Механізатори свій першочерговий обов'язок вбачають у тому, щоб кожен тракто'р,

Важливим

машин.

жаю.

на

ТОI3i}(И. T~H1tкH є св'Оєчасна і рИТМічна ОРГaнJ1вацlЯ 'рelМонту. Практ.ика покаіза­

тракторів та багато агрегаТ'ів і вуз­

2.17

тваринницт:ва,' за­

застосу,вати

..

теХ:ШШ, аКОРДНО-1ІреМі,альну систему ор­ гаЮЗ<Щll 1 оплати праці.

силосозбиральних, 49 на,ртоплезбираль­ них КОІмбаЙНіЕ, ЮlшіТlально JIолагодити

У ц1 дні В гоаподарствах ірайону про­ водиться великий компле~с робіТ по за­ вершенню збиралня l'tартоплі, овочів за­

готівлі кормів для

Н1за~ор1В,

ЩЕДРА

о

3

стор.

j


ТИХ ДНІВ НЕ

.JI І'ГО

194,2 року. Наше з'єднання вело улертlї бої за роз­

'3У'Ру,

ширення

ходом

-

'другу

в

сполучення

на правому березі До­ ну. ПізніlШе та опера­

па Гітле.ріВЦіВ ним кулеметом

щія

шає

назву

СерафимовlЩЬКОї

й

нув

стрілецького

на

клич

перших

полну фашисти утри­ ,мув'али ви~iJДний рубіЖ, створивши

важ­ поспі­

виручну

вже дзоту.

За мною!

-

Ф рон том

406-го

гру­

Чергою із а!томата по­ літру:к ЗНИЩИВ і їх.

Сталінг,радом.

іПеред

на

з

'розгромленому

від~грала важлИ'ву роль в оточенні гітлері,JЩіВ

під

Політичний скан~ал у Вашінгтоні

про­

хіД . Кол}.!. дим розсіяв­ ся, ДЯ'ДЮ1\ помітив, що

плацдарму

отримал,а

Напz воме_тар

ЗМОВКНЕ СЛАВА

ки­

-

ДяtЦюк.

лаJВах

'Чолі

поча'l1КУ

.

~

ми,

Ця ж B1reoтa відіграла Вlrрішальну роль під

завдання:

,висотою.

РОІ3в'ідники

LПтурм розпочався 'ВДосвіта. Після арти­ леpliiЙlсЬІКОЇ підготов'Ки і

траншеєю,

швид.ко

тим

часом

ожи'в

воро­

вогнем

пораненого

Вітчи,зну,

що це

може

до чи­

призвести

малиХ ,вТ,рат.

Він

смі­

Зда'Валося,

-

він

що

цього

політруко­

діста'вся

9.30 1<. 10.00

т.

комуніст

К.

т. т.

кова

11.00 11.30 12.00 13.00

19.00 19.30

€впаторії».

Теленарис.

1О.30 К.

«Для вас, батьки». Музична програма «Ран· пошта».

20.45 21 .00 21.30

-

К. т. «На стапелІ атомохо­ ди». Репортаж з Ленінградсько­

го К.

Балтійського т.

«по

заводу.

т.

музеях

Прем'єра

і

фільму

«Від

К.

«В

т.

виставочних

Мультфільм

серця

до

У

«По

9.25

серця».

щучому

казки».

велін­

К.

т.

Чемпіоиат

СРСР

з

-Крила Рад»-«Динамо» ва). В перерві тираж

-

хокею:

Iї.ОО К.

18.00 18.15

-

«Міста

т.

дожній

20.15 21.00 21.30

і

сія».

К . т. болу:

на

фільм

екрані

«Весела

т.

«Народні

15.00

фут­ (Мо­

15.30 17.55

зорі». Фести­ піснІ. (jlлта). новини.

самбль

19.00

.Смерічка.

20.15 20.30 21.30

Ан-

курорту

«Моршин».

11.з5 В. Суглобов . "Беру Вистава Харківського

13.35 14.20 14.50

на себе» . ТЮГу.

22.35

День учителя. «Субот,

23.05

Фільм-концерт.

Завтра ній

-

репортаж».

Художній

фільм

Програма

К.

Документальна кlиопрограма: «Сім'я Ахтамонових», «Олександр Поздняков».

16.30

Екран

~

т.

«Час».

ХудожнІй

(М.).

телефільм «Ве­ серія. По за­ НОВИНИ.

перерва».

-

3

10.20

КПРС як наука».

12.30

Полі­

економічний

13,20

закон

Науковий

ка­

демонстранти

1<.

Екран

регулювання

господар·

студента-заОЧНlІка .

1

курс.

Англійська мова. «Числівники». Німецька мова. § «Модальні дієслова. Займенники».

К.

«Інтерклуб».

1.

т.

Чемпіонат €вропи з во­ (ФІнляндія). Чем­ піонат СРСР з ф)'тболу: ЦСКА «Динамо» (Москва). тайм. К. т. ВечІрня казка. (М.). К. т. «Клуб кіноподорожей» . К. т. Художній фІльм "Щаслива невдачлива людина». (М . ).

2.

лейболу.

1

К. т.

ЧемпІонат €вропи з волеА­

болу. півфінал. (Фінляндія). Інформаційний випуск "Ден..

ністю сназати, що гейт»

більшЕ'

mроблем і в~ила на 'ВОJIЮ бі<Льше ЗЛИJX духів, ніж можуть уявити собі Ленс і президент Кар­ тер». BJJд скандальної

в

істо­

зайнявся

справи

потяглася

«ленс­

нинішнього

посилиТь

у,рЯДу

іКризу

амери'Кющів

.цовір'я

до

:rюJLiтич­

них інститУТів нраїни.

І. АБЛАМОВ, ОГЛJlдач ТАРС.

ниточ-

вули­

2

Гімнастика для

фІльм

«БІля

озера».

2 12.20

-

т. СьогоднІ День учителя. т. «СІльська година». т. «МУЗІІЧНИЙ кІоск». т. Чемпіонат СРСР з хокею: ЦСКА "Спартак» (Москва). 1<. т. "За вашими листами». Му­

16.10

-

зична

програма

до

Дня

К.

т.

«МІжнародна

К.

т.

сШохрlни».

кументального циклу «Батьки

старий

18.35 1<. 19.35 К.

панорама». прем'єра до-

телефільму і дІти».

із

«Легенда

про

18.00 Новини. 18.15 1<. т. МультфІльм

23.00 10.00

т.

"Клуб

прем'єра

програма: чать

-

«Вчитель»,

«Хай

МузнчниCl фІльм «Дзвеиlть, цим­ бали». "Слава солдатська». О. Островський. «СвІтить, та не гріє». ФІльм-вистава. Дли дітей. «Сонячне коло». «Наука виробництву». Вчені будІвельникам.

16.00 16.40 17.10

фІльм

"Яке

воно,

мо­

ре?» .

18.30 К. т. ІнформацІАна 19.00 «ВістІ». 1<. т. ЧемпІонат СРСР лу:

20.45 21 .00 21.30

18.50

"Дипамо»

(І<иїв)

програма з футбо. - сЛоко-

дітей.

11.00

порядку . ня,

~~."..,.~...,....."........,

__

ДиференцІальнІ

порядок

яких

рІвнян­

можна

знизи­

ТИ».

19.55 20.30 21.30

Концерт. «Київська

панорама».

ХудожнlІІ фільм «Доживемо понедІлка». (М.).

Редактор Є.

Ао

ФІЩЯR.

~.,.....,....J!

ДО

ВІДОМА КЕРІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ, ОРГ АНІЗАЦІИ ТА Р АДГОСПІВ Переяслав-Хмельницька міжраЙон.на лабораторія Д~ржнагляду

за

стандартами

та

ВИМІрювальною

обов' язкової

державної

перевірки

засобів

вимірювань

~

у'

народному господарСТ'Ві Ииївської області в 1977-1980

роках»

~

\ \

техн:кою

Держстандарту СРСР відповідно до ГОСТу 8.002·71 та рішення Київської обласної Ради депутатів трудящих від 5 березня 1977 рону за М 137 «Про проведення

проводить узгоджеННJl калеидарних графіків дер-

жавної перевірки засобів вимірюваННJl Підпрнємств, оргаНізацій та радгоспів на 1978 ріК. УзгоджеННJI провадИТЬСJl до 1 ГРУДНJI 1977 року (що­ дня, крім вихідних, від 9 до 18 години). Графіки повннні представляти співробітники, відпові­

\ \ \

дальні за стан вимірювальної техніJШ підприємств і гос­ подарств.

Звертатись

иа

вул. Сковороди,

адресу:

м.

Переяслав-Х'мельницький,

53. Телефон NQ 5-22-29. АдміНістраціJl.

I·------....··..........··..-..-............-..........

~

Б роварському виро б НИ1Jому управл ін шо

водопровlдно-каналізаційного

• мотив». • «На добраніч, дІтиІ» : Програма сЧас». (М. ). : К. т. ХудожнІй телефІльм «Ве- : лика перерва». 4 серія. • ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ • 1<. т. Музична програма «Ранко- :

НА ПОСТІИНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ:

і ні Н

асосн

і

с

танціі

і

f

господарства

хлоруваJIЬВНКН на водопров Д CJПOсарі по ремонту водомірів,

і

,

сmoсарі в аварійну бриrаду по водопроводу,

газоелектрозварlПlR. Оплата праці почасово-преміальна. За довідками звертатися на адресу:

: : м. Бровари. • 10.10 ~Poc~·opi~:~~-(C;:.)~PT «Зелен мІ: вул. Иарбишева, 8 . Телефон М 19-5-38. • 10.35 1<. т. Програма ,,3доров'я~. (М.). АдміНістраціЯ_ ; 11.20 К. т. "У свІтІ тварин». (М.). . ................................................._ ...............~

t

ва пошта». (М.). 9.30 "Людина .. Земля. Всесвіт». (~.)~:

К. т. «Будильник». 10. ОО «Служу Радянському СоюзуІ» «Етапи великого шляху». Ху-

Вища математика. «Лінійні ди­ ференціальнІ рІвняння першого

2

....c-..,. ...

-

-

Документальний телефІльм (М.) . т. Кінопанорама. (М.). т. А. Сухово-Кобилlи. «Весіл­

І<речинського». Фільм-вистава Малого театру Союзу РСР. К. т. «Народна І творчІсть». ЛьвІвський самодІяльний ансамбль танцю «Дружба». Екран студента-заочника. курс.

18.20

СРСР.

ХудожнІй

років». дитячого

ля

скрипки».

12.25

20

т.

14.30 1<. 15.45 J<.

зву­

Тележурнал «СільськІ обріі». ТелефІльм «Ми з РуставІ». «Траса дружби». ГазопровІд Оренбург ЗахІдний кордон

«Через

Центрального (М.) .

«Абхазія».

.

10.30 11.15 11 .35

12.45 13.45

14.00 1<.

маяк».

т.

Свєтлов.

Вистава театру.

кіноподорожей» художнього теле­ фІльму "Обов'язок». програма "Час,.. 1<. т. «Про балет». За пІдсум­ ками ІІІ МІжнародного конкур­ су артистів балету. 1<. т. ЧемпІонат €вропи з во· леЙболу. ФІнал. (ФIJlляндlя). ПРОГРАМА УТ Сьогодні День учителя. Кіно­

21.00 21.30

М.

учите­

ля.

16.55 17.25

9.00

НЕДІЛЯ, ЖОВТНЯ ПРОГРАМА ЦТ

т.

на

серІя.

за

днем».

9.10 1<. 9.30

дожній

12.20 1<. 12.30 К. 13.30 К. 14.0{) 1<.

кому­

«Ленінськнй етап у роз­ наукового комунізму». т. Радянське право.

ської діяльності соціалістичних підприємств». (М.). К. т. Для тих, хто вступає до вузів. Російська мова. «Слово і ЙОГО значення». (М.). К. т. «Людина. Земля. Всесвіт».

«Незнайомий

16.1 О

Анто­

ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ Студентам-заочникам. Філософія. «Пізнання як відображеиня ДІЙС­ ностІ». Вища математика. курс. «Елементариl функції». т. ІсторІя КПРС. «Істо,

спаДКО6мець».

молодих.

фото:

радянської

3.

УТ

таланти».

і

38-Й.

К. т. «Наша БІографія. РІк 1970-Й». 1<. т. ІнформацІйна програма «ВістІ». «Лід прапором Жовтия». ЗвІту­ ЮТЬ трудящі Миколаївської об­ ласті. В передачІ бере участь першиіі секретар Миколаївсько­ го обкому Компартії України В. О. Васляєв. «На добраніч, дІти!»

«Правове

ху­

Фільм-балет «Лускунчнк». К. т. Новннн.

К.

заспІв».

Випуск

14.10

екскур­

2

ПРОГРАМА

амерJШансь-

*

революцІйної

нізм. витку

сква). тайм. Програма «Час».

-

10.00 11 .00 11.15

ЦТ

Чемпіонат СРСР з ЦСКА "Динамо»

К . т. «Кримські валь радянської По закінченні

скандал у Вашінгтоні, IІ1Окаже майбутнє. ПOlКИ що можна з усІєю пе\В-

( Фотохроніка ТАРС) .

сЖовтневий

піталізму»,

ЛЮДИ» .

Вперше

т.

Основиий

..

Програма «Здоров'я» «Очевидне нейМОВІРне».

К. т. «Баку» . Прем'єра доку· ментального телефільму із ЦИК" К.

На

тична економія капіталізму. «КапІтал і додаткова вартість.

Новини.

лу

18.45

т. т.

Чим зак.інчиться новий

ЗaJКіНЧИ­

процесом.

порушила

Білому

НаБі:rь з Ка,ртера» .·

'1

цях Хіросі.АІи.

пІснІ.

рія

(Моск­ «Спорт­

лото».

16.15 1<..

домі й уряді ім'Ям самосо

припу­

займають в

повного роззброєння.

логія

1 11.35 1<.

НЮ».

14.00

К.

кінченні

ДOJlументального

ГОСТЯХ

са»

які

ПОС,ти

озброєнь, здійснити конкретні кроки на шляху до миру, до загального і

ПО·

Денис ОлеlК­

лика

залах».

К.

з

ставці .

ЦТ

в

-

Д. КАЦЕНЕЛЬСОН, П'IдnОJIКОВНИК У від­

ЖОВТНЯ

«Відпочииок

ВИСОlКі

ск,андаль­

може

судовим

Джорджії,

чити із загрозою термоядерної вій­ НІІ, покласти край нестримній гонці

у

задоволення

18.00 1

історія

lВ'ідомий

Проте,

с.кандальною

адміюстра-

ця

писа­

розсліду­

J;часники демонстрації і мітингу в Хіросімі, що прибули з різних міст країни, закликали назавжди покін­

сійович Дядюк.

а:мбра-

ПРОГРАМА

офіЦійних Дія-

що

ньюс»

ході

вання фінанаових зло­ Бжwвань Ленса вже тепер ЙО['О ім'я «~зв'язують З 1;меяами інших людей з

невдачливо·

висловлюють

дейлі

що в

ня.

РОЗУІМ інн 1

слова,

17.30

СУБОТА,

про.тизаконного.

ла,

КИЙ оглядач Док . Рестон !Вважає, що «слрава Лен­

його дd.ях не було нlчOtГO

влади

йорк

його виборчНі г,азета «Нью­

*

сказав відважний воїн­

протитан­

.ноау гранату в

зети

по-

що

від-

«спра­

ФінансОВИМИ

диреlКТОіра

щення,

зах.ист

l1вердячи,

зак·рила

ти,вно-бюджетного управ­ Ління ПРОДОВЖУЮТЬ зай­ матися шість федераль­ них відОІМСТВ. Деяк.і га­

.БілwЙ дім з carмoro по­

Ленса.

уча,сть в кампанії.

Все ширшого розвитку набирає в Японії боротьба прогресивних сил країни за мир, роззброєння, за роз­ рядку ,иіжнародної напруженості. Пам'ятаючи про трагедію Хіросіми і Нагасакі, японські прихильники миру вимагають заборони ядерної зброї, скасування планів Пентагона /ІРО виробництво нейтронної 60.ltби та інших засобів масового знищен­

народ­

учителем

чуттлм

до ЦІЛІ,

ОІДну

.го

терМін

під

.вимушена

не

Ленса».

тися

в,зяв

управлін­

махіНаіЦіЯJМИ

на

рією з Ленсом

І я знО'Ву ста'в на-

ПОlВному

долати отих ста метрі:в до ворожого дзота. Та кинув

ву

жетного

чатку

адмJніС'1'ратив­

'Ощна'К .ставка

час

уrrравліиня

ка ,до Білого дому. Як· не-Я/!{ Б. Ленс близь­ кий особистий дрYR' пр€­ зидента і брав актНІв.ну

ня,

'Вання махінщій дwpекто­ ра адмі'н'іст,ративно-бюдродило новий «л€нcr-е,йт» .

РО'ЗГЛaJГОЛЬСrnу­

її

під

'вирiJu.И,ли

НО"бюджетно,го

'мом. За аналогією з «"Уотергей.том» розсліlЦУ­

сама

до

ди,ректора

ЯІКОЇ розк,рилооя зловжи­ вання владою Білим до­

(Коли

в сувору 1'0-

родним

ніЯR не вдасться по­

'Bd

Ленса»

справою»,

ним

горді­

ласний відділ ної асВliти.

ворожого дзоту. Куле­ метники ворога, помі­ тивши його, посилили відважному

ськ,ою

якості

Ні'СЛЯ віЙНИ колиш­ ній фронтовик був на партійній роботі в За­ карлаТСЬ1\ій області, згодом перейшов в об­

ливо поповl3 вперед, до

'вогонь.

конгрес,

пожертву.ва'1'И. Ленс подав у BiДcTa'Вl\Y з поста

рани, запо­ «уотергейт­

вала про :високі Іморальні

гаl.

коман­

дира, ЗРОЗYlМів,

не загоїлися діяні ,гучнОІЮ

року.

ПРИХОДУ

ІЦИНУ 'війни він учив біЙіЦіВ ненаВИlЦіТИ воро­

на­

ші біЙіЦі змушені були залwгти. Політ,рук Д. ДЯЩІ<Ж, котрий замі­ ниа

свого

ДЯДЮ1\ дО війни був вчителем, ВЧИІВ д.ітеЙ любити соціаліСТИчну

ЖИЙ дзот. Під сильним ,кулеметним

.великих

- З старшим лейте­ нанто'м Дядюком мож­ на Сміливо йти у бій ...

першою

пооереду

з

стю розповідали:

рота дружно ата'кувала

оволоділа

з

цього

беЗRіН'ЦЯ

Lсторич­

ний день 19 листопада 1942 року.

будь-що оволодіти цією

гітлері:вців

загрожувала

час наступу в

двох

«Оправа

більше вогнем. Плац­ дарм було РО3ІІІИрено.

мандував леЙlТенант Л. Волотовцев. було поставлено

не

я.КИ'VlН

по собі не є чИ'Мось ви­ НЯТІЮВWМ дл.я Сполуч€­ них Штатів, ос:кільки ха­ барництво серед правля­ чо! еJIliТИ США спра­ ва ЗВИ1чаlЙНа . Але вона на:брала особлlrВOГО !рОЗ­ голосу тому , що адміні­ страція Картера з часу

ЯJI\а домінувала нашими пози;ція­

моралізув,анн.я

ші.н.гтонсьних політиканів і поясНlОЄ ба.гато в чому гнівну реаЖЦQЮ в США на «справу Ленса» .

банк'УВ у штаті ДжорджіJl, до призначення в новий уряд демо.кратів, що прийшо'В до !Влади на

Завдання було бли­ скуче виконано. Висо­

Це

'KP~M того, треба пам'ятати, що в країНі ще

маХінаЦіЯХ,

зидентом

з парторгом стар­

т,а, н.щц

Ч'ів .

!Він .за'Й'ма'вся , будуч.и пре-

атакую­

Ців.

БЕЗІМЕННА ВИСОТА

полі-

вих

У

шиною В. НедИThiчем. РfЩові Пахомов, На­ умеНIlЮ, Безчасний осо­ бистим прикладОІМ ве­ ли за собою іНllIlИХ бій­

Безіменній МіЇЦний ау­ зол оборони. 7-й стрі­ лецькій роті, ЯКОЮ ко-

стався

приводу «високої добро­ порядності» нових ва­

чюс були комуНі'СТИ на

'Висоті

США

тичний скандал, зв'яза­ ний з ім'ям ДИ'ректора адміНістратив.но - бюджет­ ното управління Б. Лен­ ,са . йому rnред'явлено об­ вину,вачення у фінансо­

t

j

~~~~~~..,.~~~~~~~~~~~~~~#~..,.~~~~~~~.,..,.~~~~.~~~~~~~~~~~~~ 4'~·~~~~~'~~~~~#~'~~1

!

«НОВАЯ ЖИЗНЬ»

-

Советов

трудящнхся

Коммуннстической

партии

депутатов

Газета ВЬІходит

орган Броварского горкома

УкраинЬІ,

городского І<иевской

на украинском

и

районного

области

ЯЗЬІке .

І

НАША АДРЕСА: 255020.

м. вул.

БРОВАРИ, І<иївська.

154.,

ТЕЛЕФОНИ: редактора

-

заступника редактора

19·3·82;

-

19-4-47;

відповідального секретаDЯ. вІдділу сільського господарства, кореспо'lдента масової

.

МІсцевого роботи.

.

раДІОмовлення

І

-

фотокореспондеllта

-

9 . . -3·18; ' ВІДДІЛІВ 19-4·67.

.

ПРОМИСЛОВОСТІ,

І

Гa~eTa виходить

у, ВІВТОРОК:

nОбсяг ятницю 0,5 газети

І

сеРбеду, су

оту.

формату

«ПDавда».

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,,~~~~~~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~~,~~~~~~-

Індекс

61964.

БРОВliрська друкарня І(иївського облуправління в справах

видавництв, поліІ'рафіі і книжкової торгівлі, вул. І(иївська,

154.

Зам.

5151-10.945.

#155 1977  
#155 1977  
Advertisement