Page 1

ПЛЕНУМ

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАJifТЕСЯI

ХОДА НАШОЇ

но

ІНДУСТРІї Працівники шої

країни,

зустріч

промисловості

(·яців

по обсягу реалізації і ви­ робництву більшості найважливі­ ших видів ПРОДУКЦІІ. Приріст промислового виробництва порів­

року

ЖОВТНЯ

доповідь першого секретаря ЦК ЛКСМУ А. М. Гіренка «Про

ти

в

комсомольських

IIII~--

.-. .- - - - - - - -. .- - - - -КОМІТЕТУ - - - - -КОМУНІСТИЧНОІ - - - - -.....- ----. . ЦСУ СРСР. UPrAH БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО ПАРТІІ УКРАІНИ, МІСЬКОІ І РАИОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИlВСЬКОI ОБЛАСТІ

МІСТА-В СЕЛО

3

Щербицький.

передовикам

ціалістичного

кун

со-

ло

ставлення

праці!

Трl!

рОКІ!,

соціалістичної

висококва.1і фі К 0ваннй спеціаліст, має п'ятий вироб­

Продукція понад план

ничий розряд. раз

вої

фабрики

(особливим рівняно

трудиться

з

минулим

праці

роном

зросла

процента, а Биробітон

на одного робітнина уже

снг

7

сів ,

з

до··

тисяч нарбоваllців . На

фабриці нових

з

піднесенням. По­

продуктивність

. на 6,7

мебле­

впроваджено

кілька

технологічних допомогою

товляється

проце­

яких

поточним

виго­ мето­

дом висоноянісна продунція. В ході цієї велиної роботи з найБІЛьшою

силою

виявила­

ся творчість наших уміль­ ців раціоналізаторів і ви­ нахіднинів. Цього року У ви­ робництві

близьно

використовується

50

рацпропозицій

і

(начальник М. Н. Рекеда), зокрема бригади М. К Теп­ ЛІОна С. В. Рибака, Ф. П.

Новб~синської. Вони

но

перевиконують

завдання,

року

рік

до

25

де

номічним

ефентом

18

тисяч

виробів широного

ців

70

понад

Ю, ВЛАСИК, голова фабричного комі­ тету профспілкн.

Радгоспи

-0,6 - 0,1

тисяч карбован­

план .

~;)сподаРСТ8

10,0 7,5 7,2

вжитну

+0,6 + 0,1 +0,4

90 94 95

по

Раціонально викорис тат и кожний метр закритого грунту - таке завдання було поставле­ не перед робітнинами парнико­

-

но-тепличного

бригади

господарства рад­

госпу імені Щорса. зати,

що

з

Треба ска­

завданням

справилися непогано . му обороті виростили

м:ідоріІВ,

імені Кірова імені Щорса «З о р я» <<Тр е бухіВСЬКIІЇІ» «ЛіткіВСЬКlІЙ » «БоБРИЦЬКIІЙ » « Заплавний» «Же рдівський» « Красилівський» «В еликодимерський » «Гогол і вськи іі» Птахофабрики

6,8 6,5 6,2 6,0 5,6 5,5 5,5 5,4 5,1 5,0 4,1

Пухівський ППР СеМlІпо л ківська Калитяиська Пл е М ,lавод «Рудня » Богданівська

9,4 7,8 6,5 6,2 5,4

У першо­

плівкових розсаду

+0,1 -0,4 +0,1 +0,2

теплиць

напусти,

баклажані:в,

- 0,1 -t-0,9 -0,2 -0,3 -0,6 -0,2 -0,4 -0,2 -0,4 +0,1 -0,2

вони

у

-0,5 - 1,4 +0,7 + 0,8 + 0,7 +0,5 +0,6 -0,1 +М

-0,7 +1,6 +0,3 - 0,3 +0,5

по­

другому

99 93 99 90 98 98 64 96 99 87 98 91 100 100 100 99

10,6

кожному

нвадратному

по

13-20

І головна

серед них зміЦнення здоров'я трудящих. Саме це становить предмет ПостІйного пІклування Ному­ нІстичної партії і Радянського уряду. Новий комп­ лекс дасть можливІсть розв'язати завдання переходу

від масового Фізкультурного руху до загальнонарод­ ного, краще пІдготувати радянських людей до захи­ сту Батьківщини. Ось чому його пропаганда і впро­ вадження зразу набрали широкого розмаху .

Масовий рух за складання нормативів ГПО роз-

шили

складання

Олек­

Н. С

-

мет,рі

ВИРОС1'или

кілограмів огірків.

Тепер ці робіТНИЦі в третьому оборОТі вИ!рощують на одному гентарі пl,Д п.тrівною з газовим опаленням помідори. Вони дал!! слово

одержати

на

кожному

квадра тному меТІІі 4 кілограми плодів. Доглядають насадження суМл.jнно: дотримують турного

режиму,

темпера­ піджив­

люють рослини. Зав'язь на кож­ ному кущі рясна. ПеРШlі 200 кі­ лограміrВ помідорів уже на­

дійшли в магазини Ниєва. У пе­ реддень річниЦі Великого Жовт­

ня буде масове достигання помі­ дорІв, які прикрасять святковий стІл трудящих.

старти ГПО. БІльш як чотириста

цІлі.

метрі.

За глинська та Н. Г. Заглинська, Таїсія Гончаренко, Олександра Лесин- та інша. На кожному

культурою

благородні

Нілограма огірків . на

Володимира

горнувся в нашій респуБЛіЦі. Добрий старт у цій велиній і копіткій роботі взяли численні виробничІ колентиви. Так, на Надіївськ!й шахті іменІ ІллІча (Ворошиловградська область) близько п'ятсот гІр­ ників на чолі з начальником дІльницІ, Героєм Со­ цІалістичної ПрацІ В. В . Шонаревим вийшли на

вперше.

жнив

на

по­

вої сільськогосподарської тех­ ні,ки. На цих зборах було взято високі зобов ' язання по збиранню врожаю. Про те, як були вико­ нані ці зобов'язання, розповідає

другий

випуск

Сходу.).

Творці

фільму

«Хліб

фільму

показа­

ли трудове піднесення і великий

....................

подвиг героїв жнив

нииішнього

року.

(ТАРС) .

,

вивченню

квадратному

сандровича Гончаренка

З І-го березня цього року в нашій "раїНі запро­ ваджено новий всесщозний номплекс ~(Готовий до праЦі і оборони СРСР». Ян Вlдаl'>'ІО, п'ять його сту­ пенів розраховані на групи населення вІком від 10 до 60 років. Таке велике за масштабами завдання широкого залучення людей до занять фізичною ставиться

гер,ОЯМИ

ної школн ,керівних

Ще кращих результаті,в добили­ ся майстри високо,го врожаю СІ

КОМПЛЕКС БАДЬОРОСТІ І ЗДОРОВ'Я

У комплексу ГПО

з

лях Снбіру і Казахстану. Кінокадри показують поїздку Генерального секрет а р я ЦК КПРС Л. І. Брежнєва в ряд східних областей; його з,устрічі з хліборобами, керівни,ками кол­ госпів і радгоспів, районів, країв і областей, творцями но­

Минулої п'ятниці відбулося перше заняття районної партій­

~O СВЯТКОВОГО СТОЛУ

Меб:ле.вики

дукції виконати до 22 гpy~­ ня . Уже виготовлено мебшв

візійного фільму «Хліб Сходу.). У першому випуску телегля­

ПЕРШЕ ЗАНЯТТЯ

по­

МОЖЛИВОСТl

ОПЕРАТИВНІ ДАНІ управління сільського господарства райвиконкому ІІРО надій молока господарствами району за 22 жовтня 1972 року

"ПлоскіВСЬКIІЙ » « Русанівський » « 3 а ВОРИЦЬКlIЙ "

за

1 до­ кладуть максимум зусиль для того, щоб план по виго­ товленню і реалізації про­

карбованців. Особливо відзначився у переджовтневому змаганні нолентив меблевого цеху

Назви

-

грудня,

всі

майже на

еко·

Фото П . Т е п .~юка.

п'ятирічки .

перекрито .

мають

ції

загальним

М. И . СОРОКУН.

своєю

передніми підрахунками, бу­

та

із

на

Соціалістичне зобов'язання завершити виробничий

заходів по нау новій організа­ праці

постій­

працею прискорити завер· шення виробничої програми

другого

несе

вахту

честь 55-их р ок о· вин Великого Жовтня, 50-річчя утворення СРСР. На фото:

місячні

прагнуть

За­

успішно

трудову

колентив

газо­

акуратно, В И СОI( ОЯI(існо. Він

люції).

докумен­

милнся

на П.~ем­

роБІІТЬ

р е во-

виП,уск

трудиться

Сумлінно виконує свої обов ' я з ки, все

ЖОВТ­

другий

тального повнометражного теле­

дачі побачили початок збирання хліба на Сході країни, познайо­

електрозваРНIІК о ~I.

(/з Закликів ЦК КПРС до

Центральне телебачення пока­ зало

він п е рейшов на роботу в своє рід­ не с ел о Рудню і птахо з авод і

55-ї річниці Великої

ЯК

(РАТАУ).

ГЕРОУ - ЖНИВ

11;] під­

приємств ах Києва. Та ось уж е мину­

які показують зразки ко-

невої

працював

промислових

змагання,

муністичного

мо­

НА ЕКРАНІ­

Микола СороЙОСИПОВІІЧ

Слава

вихованню

Пленумі відзначалося, що в ря­ ді комсомольських колективів рівень внутріспілкової роботи ще не відповідає вимогам сьо­ годнішнього дня. Пленум. накреслив конкретні заходи, спрямовані на підви­ щення БОЙОВИТОСТі первинних комсомольських організацій. Тепло зустрінутий присутні­ ми, на Пленумі виступив член Політбюро ЦК КПРС, перший секретар ЦК КП України В. В.

Раніше

дні

організа­

у дальшому розвитку eKoHon1iки і культури. Разом з тим на ·

ПЕРЕД>КОВТНЕВА ТРУДОВА ВАХТА

ці

по дальшому по­

лоді. Юнаки і дівчата республі­ ки беруть ще активнішу участь

ВИДАННЯ 33-й

(ТАРС).

У

заходн

комуністичному

цента. ПРОДУКТИВ.lість праці зрос-

ла Про на 5,3 процента. це повідомило

і

ліпшенню виутріспілкової робо·

РІК

про­

6,7

стан

ціях респуБЛіКЮ>. Комсомольські організації УкраїНи поліпшнли роботу по

періодом ми­

становить

21 жовтня в Кнєві відбувся Пленум ЦК комсомолу Украї­ ни. його учасники обговорили

1972 р. ЦІпа 2 коп.

СРСР, виконали план дев' яти мі­

нулого

24

на­ гідну

утворення

няно з відповідним

ЦК ЛКСl\1 J'крліllИ

ВІВТОРОК

змагаючись за

50-річчя

155 (3463)

з них вже завер­

норм.

П. МАЛЯРЕНКО. агр.оНОМ-ОВО'lівник.

основ

кадрів

по

наукового уп­

равління соціалістичним вироб­ ництвом. В складі її слухачів­ дир.ектори підприємств,

радгос­

пів і птахофабрик, головні еко­ номісти, се,кретарі партійних ор­ ганізацій. Заняття відкрив другий сек­

ретар міського комітету КП Ук­ раїни М. О. Сергієн,ко. Лекцію «Утворення

ток СРСР ської

-

і розви­

торжество

національної

леніи­

політики

КПРс,) прочитав доцент

Київ­

ського політехнічного інституту,

кандидат історичних наук Ф. Г.

.

Ск,убіЙ.

Старший викладач ц,ього ж ін. стнтуту П. П. Бауберов прочи­

тав лекцію при

«Суть

соціалізмі

і

управління

принципи

уп­

равління

соціалістичним

ництвом.

Функції управління та

їх

розвиток

у

вироб­

сучасних

умо­

вах.).

Про організацію

роботи

ра­

йонної партійної школи керів­ них кадрів прис.утніх проінфор­ мував завідуючий ,кабінетом по­

літосвіти MicbICJROMY КП Укр,а­ їни М. К. КозіЙ. В. РОМАНЧЕНКО.

свято перетворився, наприклад, фінальний легко­ атлетичний крос за програмою ГПО праЦівнинів сІльського господарства Ниївської областІ. В ньому взяло участь більш як дві тисячі колгоспнинів, пра­ цІвнинІв радгоспів і будівельникІв. У Занарпатськїй області на першому етапі облас ­ ної спартакlади сІльської молоді в змаганнях · взяли

участь всІ виробничі бригади. На другому

-

в ра-

йонних змаганнях від 400 до 500 кращих спорт­ сменів. Успіх забезпечила спільна злагоджена ро­

По-діловому ставляться до органІзації спортивної роботи на НижньоднІпровському заводІ металовиро­ бів (м . Дніпропетровськ). Тут стало правилом раз на тиждень заслуховувати в колективі повІдомлен­ ня Інструнтора фізкультури про складання норм ГПО, про успіхи в <<Цеху здоров'я » .

бота комсомольських, профспілкових організацій.

Спортивними досягненнями врожаїться нива ДСТ «Нолос.). Сільсьні фізкультурники борються за ре­ корди і в праці, і в спорті. У справжнє спортивне

вільної оборони, медичні

і спортивних

Зроблено чимало, але це тільки перші кроки. Свої зусилля в багатогранній роБОТі по складанню норм повинні об'єднати профспілки, комсомол, спор­ тивнІ товариства, органІзації ДТСААФ, штаби ци­ комплексу

-

заклади.

Впровадження

справа всієї громадськостІ .

(РАТАУ).


Партійне

.ar,иттн

"ДНІПРО" -

У ДІЄВОСТІ - ЗАПОРУКА УСПІХУ

рист, член парт!(ому г. І. Шусть та інші.

Піс.1Я ОПУО.ш;уваНIІЯ Постанови травне-' ВОПІ 0972 р.) Il.leHpIY ЦК кпрс «При UO:lliH партійних документ:в» партійний КО­ :lIЇT~'Г РіЦГ\lСПУ «Бобрицькиіі» розгорнув ~. НЬО:lIУ нанрнмку широку ідейно-виховну і

ко.lективу. Адже Ч,lен КПРС не просто пе­

них завдань п' ятиріч!(и У радгоспі досягну­

ребуває на об;lіку, сплачує членські внес­

то хороших успіхів. 30Kpe~la, до Дня пра­

КИ та відвідує абори. ;~йвдання

цівниківсільського

гаТІ) ширше і псчесніше

справж­

ні" бійцем партії: подавати приклад у пра­

iJрганізацїЙНу ;~інльність. ГО.10вна мета, яку :\ІИ IIt~jJt'е,ІіДУЄ\l\l, -- ДНUИ'ГИСJl поліпшення lJобllТIІ uіддіШ;IІВIІХ і цехових ОРГilні:зацій,

ці, виконувати кон!(ретні доручення. І ні­

посилеll ня Їх вшиву ІІа всіх дііlЯIІІ;ах рад­

т:ііної органі:1ації, віД.\IОВЧ}'ЄТЬСЯ на зборах.

ГОСПНОГlI виробllицтва.

Та!\а ПОВС,~ін!(а комуністів

Бе;! lІере6:дьшеННJI ~НІЖН~

rка:зати,

що

не

може

служити

виправданням

ПРИХОВУЄ недо­

:JіIШ в роботі або, ЩО ще гірше,

:шаЧIІ:l частина наших "омуністів-- дійс­

ІІРО її :Jапущені"ть, Гостро

но

критикувати

lIepi\~OBi виробничники,

ДД,1

тих, хто пасивно ставиться до роботи п&·р­

Щ'.І

;!даТllі удаРІІі)

свіДЧИТІ)

й ПРИНЦИlІовtI

дер.1Н'ВНИЙ план продажу овочів, їх здан!) :~7] О тонн. На сьогодні цей по!(а~шик ДОС}/Г 4,5 тисячі тонн, а роб:тники успішно ве­ дуть штурм п' JlТИТИСЯЧНОГU рубежа. 1~(}MYH:rT пnвинен не лише добрр, працю. вати, бути прикmЦЮI у роботі. дл\! ('відо­ .мої і ціМl:IlРЯ\lованої діШlьноеті йому ПІІ­ трібні міцні теОjJетичні :шаНIІJI. СЮІС точ ПiljJТlІІНИЙ 1(0";1('"[' ,!.l.ца;lrгі,~І) ПОі~бав вро

ТРУДИТИСЯ і осu!JИ{"I'ЮI щ)иклаДЮI вести аа

життя, байдужих до ),('1І1ХУ :загальної спра­

мі партійної й rКОНО\lіЧНIiї освіти. ;~ ц:єю

собою J;О;Il'I\ТIШ робітlІ11ків paДГO~I1)', на до-

ви, до lIСДо.lі!(ів

зав­

"етою виді.lf'НО досвіДЧРНIІХ I!РОllаГil!цистів,

дань, які ставлять перед собою комуністи.

придБИіО шсціадьну літературу, підготовае­

СЬКОГО ВIlРI)бшщтвй.

одне:! В'.·жливих

--

Так, у червні нинішнього

ПартіііНllїі ЮНlітет uсобливу увагу звер­ тає на посиденнн ;;'вангардної

ро!\у,

РЦГОСПЩJJlСТУШIВ ДО аакладаН!lJI

pOJJi ';O\lYHi-

lІарrійНIІЙ

стів, піДВllщення Їх відпuвідальності :за до­

KO~liTel' направив

!\оли сінажу,

безпосере;ЩЬtJ

ІІа цю ваЖШIВУ і віДllовіда.1ЬНУ діЛJllIКУ ро­ бuти шість KO~IYH:CTiB. Одна!( серед них

:І{'1Ііні:шу ІІРІІ парторганіз&ції відділка:М

І;!)\( :щціl(;;'ВИВСН IJРI'iLН1:зацією роботи в цьо­

~1ІІi:lЙШIJВСЯ ОДИН, Щtl не виправдг.·В довір' я, :lааИШИВШIІ саМОВ::Шlti роботу. І\омупіст М. 1. Сатир не виконав партійного дору­

(1'['''IН'Т3Р М. ІІІ. ]\ОТ). Тут була не:Jадовіль111110 Пlн;а і'.'I),,,;)чів на :Ш!lНТТН. I1pnBe,~eHO парт:і1ні :!ІІІІРН В цій IIрга1lі:mції. Товари­

\1)' кuлеlанві і ПРИЙШОВ

ч('ння і не :Іроаумів

lII:В СИ,,\ОjJf'flІ\<l, С'т()в6уч 1&- інших

jJучену справу. JJока:JОВЮI є ТЮ;lІіі НРИ· кац. Ще два ІЮЮ! тому fiригада _\; 1 пер­

ШОГІ) . відділка вваlf;аJШі:Н відстаючою. lIарт­ ДО висновку, ЩО

неправильності СВ()Є·І

x:o,~· ЩО

становить

llшоаа

художньо дань,

Своєрідну

про­ цесу в радянських республі­ ках становить серія «Джере­

серії вийшли твори таджиць­

ного письменника СадрІддіна Айні,

2

ПОП{'­

цією партійного КЮlітету дирекція призна­

говорення

НИХ ПОРУНJ('НЬ, :ШСjJНУТli увагу на ПIІ,l;IIlПf'Н-

чиml бригаДИРО~1 члена КПРС Галину ДЮІИ­

статутних вимог на М. І. Сатира накш.-ДС­

дівну Іtорнієнко. Активно В:Jялася вона ;за

н() партійне стягнення.

роботу, налагоди:ш трудову

Суворого осуду ;з боку хсіх членІв КПРС

дисципліну, і

:ІГІЦО\І бригада вийшла на одне

з перших

:!аС.'IУГОВУЮТЬ і ті, хто своєю

повед;нкою

1ІЯ підготовки до. аанять.

повинен

СПРИЯТИ

подіпшенню

\І:('ЦЬ У господарстві. ІІро це свідчить уже

ганьбить високе звання комуніста. До та­

Д:Я,lЬНОСП: всіх партійних органі;нщій, по­

ТР, щО робітники її здали державі У ЦЬОЩ'

"ИХ товаришів вживаються суворі

силенню їх роботи нп виконанню

Ріщі ї:-;

ще

ТОНІІ. Ве:lИliУ роботу

:)()()

I\IЩ}їіісти К. А. Буча,

TaI(O)I;

заходи ПП.ІИВУ, аж до ви!\лючення з рядів партії.

ТОНН овочів і ПШ1НУЮТЬ зібрати

]·1;)fJ

Биробничі

I!POBOiIJlTb

о. о. Буха­

"ет, А. А. Мовчан, М. М, KO~IOBa та інші. Ilарт:ііні :!бори, які проходять

п()/{ааники

визн~ 'І а ють

справжнє ставлення члена КПРС дО дору­ ченої еПI)аВI!. Найпершим завданням кому­

аара:! у

ніста є ()еобистий

прикдад ударної парці,

господарсыогоo

і

завдань

Ky.lbTy!!!lOГO будіВНИI\тва,

поставлених ХХІ'" :(Ї:І'\І)М КПРС. СЮІС 1':1кого К·УРСУ ,10ТjJЮIУf-:ТЬСЯ ра'ДГОСlІна партій­ на

органі:Jщія,

ведення

НЬІІГО

вс'\учи

підготовку

В<1;I\;IИВIІГ()

орган::щція соц;адістичного змаг;;,·ння. Очо­

органіааЦЇЙНIІГО J;~'''ЩУ

ЩО lill"уністи правильно jJО:JРI·іють :!авдан­ ІІП, I!tII'тавлні ІІ,;JРНУМЮІ ІЩ ]ШРС, р()б­

люють йогu в нашому господарстві кому­ ністи передовики механізатор І. Ф.

KY~leH1iB.

.1 нть :! них ПjJаliтичні висш)В!tи, визнача­ ють ('ВОЮ РІ1І1Ь і ~I;('цe в загальній роботі

СіjJИК, ВlJдії Т. І. Дудінський та М. К. Й:о­

секретар

партійного

веш;о, фураїl;ИР П. С. Майстренко, тракто-

радгоспу

«Бобрицький~

парт()ргані~аціях,

--

ДО про­

IІО,;Jітичного

п()казують,

ві,ці.lІ(IІВИХ

об\lіну

і

І1<1РТДIІ-

В. МЕМРУК, комітету

Р.jJрвансь!\иЙ ааВІІ:\ фjJе:!срних ВРI)статів на ТjJИ "існці jJан:ше гр •.-фіка ВИГОТоВIlВ партію ),ніверса.1ЬНІІХ І1рсцизіЙllИХ агрегатів Д.1Н піДП!Н!Є~IСТВ МІН'JШІІ і ІІовосибіjJська. ДОСТj)()К()ВИЙ випуск цієї про­ дукції

J~,агання,

ЯI;е

РО:!Гllрнулоея

:Іа

прис!(ореннн

ПР<lЦЮЄ

пускає браку в ро­

; І;IІЇвсь/(их спеціа.lіет:в споруджувались !l!ШI. А

1'01'1"8<1.111

І1і;IЛРIІЄ\lства

виробничі

корпуси.

Куйбишева, ТеРНОПll:ІЯ, Фрунзе, Ташкента

,ри єррваtщів устаткування.

ного

Наl'тав час, і верстати BipMeHcЬ!toгo виробництва ;JавоюваЛ!l ВИСОКУ IІ1(і1lКУ на В;lНГ, на \lіжнародній виетавці в Алжірі, на яр­ ~Iap!(y в ДеИПI\;ГУ. ТІ'ІН'Р піДПjJИЄМСТВО є ГОЛОВНЮІ по виготовленню

ШИjJIІКIІ~'Іlівер('а.1ЬНИХ КОНСТРУК'!ОjJа\lИ,

ПjJl'ЦИ:Jіііних

ВОНИ

широко

верстатів.

РО:lроб.1lені

ви!(ористовуються

В

одеськими

народному

гос­

на

8еликого

Жовтня І

50-річчя

--

утво­

РСНІІН СРСР. На фото: Н.

І. Гуляк за роботою. Фото П. Тl'плюкз.

РАТАУ).

Вчитися

преkра.сно.м.у

3а рішенням Київського обласного комІтету ЛКСМУ проводиться Тиждень молодІжної книги, присвячений Всесвітньому Дню молодІ. Сьогодні ми пропонуємо ува­ зі наших читачів статтю-огляд БІБліотекаря С. Погорель­ ської, в якій вона знайомнть вас з літературою стецькі теl\ІИ.

на ми­

її філософом і прантиком, але й її символом. Про те, як ленінська

і

важливу

житті

роль

народу.

відводив

в ДУХОВНОМУ

В.

мистецтву

І.

Ленін виключ­

міка П. Федосєєва «В. И. Ленин и ВОПРОСЬІ теории ис­ нусства» (lVI., «3нание»,

1968).

не місце в житті людини і колективу, комуністичному бу діВl!lІцтві, в ідеологічній

Ленінська тема в радянському мистецтві народила­ ся одразу після Жовтня. Це

роботі партії. Про ставлення

природно:

вождя

до

проблеми

великого

вити

суть

намагання

висло­

історичного

про

вороту

новаторства,

про

ху ДОЖНИ ків до образу люди­ ни, в лиій найбільш повно були втілені риси революціо­ нера, нотрий став не тільки народним вождем революції,

освоєння культурної спадrци­

ни, про питання ідейності в мистецтві і свободу творчо­ сті говориться в книзі акаде-

о

2

стор.

О

привернули

пере­

мистецтва,

погляди

входила

на

театральну сцену, розповідає

шістнадцятий випуск збірни­ ка «Труд антера» (lVI., «Со­ ветская Россия», 1968). Hirцo

Мистецтво відіграє велику

тема

не має такої

сили

у

'вихованні душевної тонкості, тактовності, як мистецтво. Воно формує культуру на­ ших почуттів і приносить ра­ дість, задоволення, робить наше серце розумнішим, а розум добрішим.

Художня література один з найбільш впливових видів мистецтва. Своїм змІ­ стом вона відображає оточу­ ючий світ в образній формі. Це дає нам змогу не тільки одержати інформацію, а від­ чути те, про що йдеться в

НОВЕ

ЖИТТЯ

сторіннах

якого

висловлюють

сучасних

українських

велич

-

ось

головна

те·

ма збірника. На полицях книгарень, в бібліотеках читачІв чекає ще багато книжок «Дніпра», в яких оспівано полум'яне братерство народів СРСР, незламну дружбу радянсь· них республік. О. КРИВОВ'ЯЗ, завІдуючий редакцІї ви­ давиицтва «ДнІпро)}.

на

честь 55-х роковин та

на

письменників. Нова людина Радянської України, її твор­ ча праця і здобутки, духов­

ПО;(арстві всіх братніх jJрспуfiJIік IЦHlїlIlI.

(ТАРС

Нещодавно побачили світ збірники «Чуття єдиної ро­

загону

сottіаліСТI1Ч­ змаГ<1НlI5І

Шев­

У багато ілюстрованому збірнику « В сім'ї вольній, Іювій» вміщено новели, опо­ відання й поезії велиного

боті, ііде в першнх

РЯіцх

Тараса

щиру любов до першої в світі соціалістичної держави.

-

т6::lісь!\их :З::'водах навча .1ИСЯ 'Іайстерності майбутні верстатобудів­

став ДО ладу :Іавод фjJР:ЩНіИХ верстатів. ;!а проектами :llосковеьких

«Щоденника»

ПIlсьмеНШIІШ

укладаль­

На

Н'НТ1Іадцнть I1I11;ів МИНУЛО від того дня, коди у Вірменській РСР

літератур йдеться в збірнику вибраних статей члена-корес­ пондента АН УРСР Н. Нру­ тікової «llІляхами дружби і єднання». Тут є матеріали і про естетичне значення

вміщені твори Тичини, Нор­ нійчука, Смолича, а також «30РЯ над світом», де ви­ друновано статті Жоржа Амаду, Бертольда Брехта, Анни 3егерс, Юліуса Фучі­ ка. Прогресивні зарубіжні

у молодому КО­ леКТІІві Броварсь1(01'0 Х:І і (jo:Jit воду НilГ\іSl ІваllіНIІ;] ГУ:ШІ( ВliilЖ3ПЬСН І\стсраном. Тут Illщею П~Рl·Аізнн· цею Х.1іба з по· Ч:ІТКУ пуску піJt­ ПРНfмrтпп. 80llа ill(уратно, Г\06росо­ віСl1О виконує свої о(jов'НЗКIІ, НС до­

pC:JY:IbTaT

техн:'1НОГО І1рогресу, )ll'хан:аацію ТРУДO:llіст!(их робіт.

Едуардаса Меже{lайтіса та багатьох інших авторів. Про дружбу і взаємозв'яз­ ки російської та української

дини»,

ВЕРСТАТИ ПРИЗНАЧЕНО

() (; 1\ В ІІ •• А М

Михайла Шолохо­

ва, Григорія Абашідзе, Ра­ сула Гамзатова, Мірзо Тур­ сун-заде, Аркадія Нулєшова,

ченка, і про творчість Гого· ля, Герцена та інших видат­ них українських іросІйсьних письмеШlИків минулого.

!i2lIиrи.ZIVН"Н"UЛ'~.D.N"Н"~Н"Н".m'".QZЛ'"~

М

грузинсыгоo Реваза Джапарідзе, литовського Юрзаса Балтушіса, казахського Мухтара Ауезова, молдавсьного йона Друце. Сучасне літературне жит­ тя республік-сестер оператив­ но висвітлює щорічник «Су­ зір'я». Вже видано Шість випусків збірника. В шосто­ му, ювілейному, опублікова­

но твори

](1\

ІіIlРС ГОВОjJИТЬСЯ, що обмін партійних до1\у\IРНТ:В

літературного

ла дружби» (50 томів, ти­ раж понад один мільйон при­ мірників). Нещодавно в цій

)Іарксизму­

. Пленуму

панораму півсто­

літнього

реДf[;РIІО і Вl(а:J:lIIО на Нf';,\lJпуrтЮlіrть Пlціб­

у Постанові травневого

ви­

славному

Це, наприклад, антологія «Біло­ руська радянсыаa поезія», зі сторінок якої промовляють поети братньої Білорусії.

поведінки. й()го ВЧИН!)/{ став предмеТО'1 об­ ;іа п()рушеННJI

оформлених

присвячених

юпілеєві. двотомна

вона ВЮlагає !\lІріННИХ:J~lін. 3а рекоменда­

усієї органі:щції.

нашої

підготував ряд подарункових

но ПРЮlіщl'ННЯ. ОргаН;:JOвано і на високо­ му ідеЙIlIl-lІl1літичноч рівні ПРОЙШЛИ пеjJ­ ші :Jаняттн у всіх лаН1,ilХ навчання. Виня­ ТО!,

ТРУДЯЩі

готовЦі до 50-річчя утворен­ ня Союзу РСР бере колек­ ТИІЗ республіканського видав­ ництва «Дніпро». Він вже

виконано

якнайкращу відготов"у ДІ) :йНЯТЬ у еиеТf~­

сіЛЬСЬКіlгосподар-

норм

господарства

Як і всі

країни, активну участь у під­

паР1'ійного

CHГHeHНJI НоВИХ jJубежів

порушни!(ів

СЛАВНОМУ ЮВІЛЕЮ

здібно­

мий особистий вклад у розв' язання основ­

його наба­

бути

-

Це заВДЯl\И їх організ~rорським

СТЯ~І, ;ніц;а тиві та прагненню внести ваго­

книзі. В деякі значні момен­ ти життя найкращим вираз­ НІшом великої духовної на­ пруги є вірші. Вони ПрИХО· дять до нас, як добрі поміч­ ники.

11lирокий наш ліричний фронт. Від М. Свєтлова, Е. Багрицького до Р. Гамза­ това і Р. Рождественського. Тим 'штачам, які люблять поезію, ми пропонуємо зб!р­ НИІ( «О дружбе и любви». Образотворче мистецтво. Воно миттєво може діяти на наш розум і збуджувати на­ ші почуття. Тільки треба уважно дивитися і тоді воно відкриється вам, щедро пода­ рує

свою

Грозний син його Іваll», «Не чекали» та ім'я знаме­ нитого російського художни­ ка І. Ю. Рєпіна. «Велич Рєпіна позначилася в самій кількості його ма­ люнків,

вим,

Вівторок,

24

жовтня

1972

картин,

пор­

що одна людина-всього

лиш одна людинаІ- може заповнити своєю полум'яною творчістю величезні зали, а тим

часом

на

цих

експонувалась

реного»,

-

портретами

ним

писав

ський. Своїми

виставках

навряд

більша половина

К

чи

ство-

Чуков­

прекрасними

Рєпін прославив

і музику, і літературу, і жи­ вопис,

і

науку.

«Він був уже літньою лю­

красу.

Всьому світові відомі кар­ тини «Бурлани на Волзі», «Царівна Софія», «Іван

етюдів,

третів. Ноли в Третьяков­ ській галерії і в РосіЙСЬКОМУ музеї в 1936-1937 роках було влаштовано виставку Рєпіна, і здавалося неможли­

диною, ноли В ньому відкрив­ ся ще один

письменника.

року

талант:

талант

Якби

Рєпін з

о


.

ПІД МАЙБУТНІЙ ВРОЖАЙ в

Небагато часу ЛИШИЛОСЬ ДlJ

радгоспі

у нас

підіймається п:) гектарів зяблевої

зн{.·~енної дати в житті нашої

40 -45

I\раїНIІ

ораНI\И. Те~пи непогані. ВИСОI\ОПРОДУИИВНО працює заг:н на внесенні мінеральних до,брив. Михайло Семенович

- 50-р;ччя утворення Сою;зу РСР. Механізатори рад­ госпу « Бо.брицькиЙ » вирішили цю

да ту

oaHa:.leHYBa ти

НОВИ~ІИ

уrпіха:'IИ в праці. Вдень і вно­

Купов,

чі

Fiравченко,

на

полях

гудуть

трактори.

Микола

То працює ~Іеханізований за­ гін на піднятті :зябу. Варто

НЯК

відзн&чити,

суперфОСф&Ту,

що

механі:JaТОРИ

l)озпочинають

роботу

агрегати Григорія Андрійовича ЄBC~;Єlla, Івана ДШlТровича ХИЖНЯl\а, які ведуть перед в :))Іаl'анні. Траltтор;~~1И ДТ -75 вони

щ()а)Ііни

виорюють

8-10

геl\тарів при H()p~i Івана

IполіТОВll'lа

оранку

гектар

НОГО об'f.,~нання

обпік. В кінці роuочого

5,!).

/-щв

А ти?

А я сказав, що приживеТI>СЯ' Il риЙ.llак і той при­

на

ЖlІваЄТI,СЯ.

поле ВИЇЖДіl\і:'8 оU.lіковець, за­ "іряє обlJOблену П;l(НЦУ і дово­

СІЦО­

той.

-

нас

дня

Ні,

-

ти скажи,

ДИТЬ

щоз~іни по 7-8 гектарів при З&';цанні 5,2. Вис()кій продуктивності аг­

підвищенню ПРОі\уиивнос'гі праці. Наступного ро"у liобри­ чани

регатів на оранці зябу сприяt-:

вищий УІ1()жаЙ. Тому про ньо­

В'IllТИАІУ?

)lа теріальна заінтересованість. Мрханізатори працюють за

го дбають вже зараз.

-

акордними

H~.·.lepeд

нарядами,

оплату праці.

до

кожного

за

jlехані:щтора

день.

прагнуть

І(с

І.

зав

Щодня

пу

На

всю

палні слова

І

на

за­

ве ставлення

'всенародного

ДО

добра- хліба. І особливо сто-

сується це нас,

ПУ1'іВКОЮ

їхав у Назахстан. ~'I

lV

б

аиже ДВі неДіЛі з ирав уроu

механізаторів, жай у радгоспі «Лобановсьний»

Вже чотири 'роки працюю комбайнером у раДГОСПі «ТребухіIВСЬКИЙ». Нинішніх жнив зібрав 110 гектарів зернових і

даті

до ремонту техніни.

юзу РСР, внлючився в змагашш комсомольсько-молодіжних агрегаті,в Броварщини.

Разом з на-

В. ПРУДКИИ, радгоспу «Тре-

комбайнер бухівськиЙ».

UШШШIllIШUPDШWI!ШІІІWШlР1ІIШШШlllIIIПППUIШШU1ШШIШlШШlШШШШIUnШUШ

-

Одержали

ми

нову

нвар­

простора, ванна окремо. Жи­ ти б і радіти, коли б ОТО, як говориться,

у

бочці меду

\ не лож на дьогтю. ~

та

Уявіть собі, У німнаті, яку' ми відвели під віталь­ ню,

парнетина

вивалюється.

І то не де-небудь у куточну, а на самісіньній середині. Та

ще й не

просто вивалю­

ється, а сторча на стоїть. Перший раз зайшли стіни

очі

до

бо я

витріщив,

-

РОЗСМІялася розуміючи, що

Раденька, що дурнень­ на! нинув я сердито, роз­ дивляючись, об що зачепив­ ся. Зирн парнетина од­ ним нінцем задралася дого­ ри.

Чернівецька область. У колгоспі імені Леніна Сторожннецького району збу­ На фото: робітниці

аЛkОГОДЬНИХ

ФОТО

і.

8.

зміну

тут випускають

3,5

ТИСЯ(lі

"ли­

Г. С8ЕРЕДЛ і О. Д. КУХТЕИ за виготовленням без­

напоїв. Свериди.

(ФОТОХРl)ll;ка

Про письменницьне обда­ рування І. Ю. Рєпіна можна зробити висновон з ЙОГО нни­ ги «Из воспоминюшй» (1\1., <, Советсная Россия»). Серед імен, найбільш по­ пулярних і улюблених у на­ шого слухача, ім'я автора опери «Евгений Онегин», шо­ стої симфонії та інших відо­ мих творів П. І. Чайнов­ сьного. Творчість його ве­

РАТАУ).

можна

прочитати

в

книзі

Б. Ярустовсьного «~По И. Чай­

«Негіднини, подумав fI про будівельнинів. Брако­ роби нещасні». - Тобі СМіШlJ(l, - нажу ~

музичних

національних нультур різних народів Радянсьного Союзу, і досьогодні благотворно впливає на діяльність бага­ тьох композиторів за рубе­

жем. Про життєвий і творчий шлях П. І. Чайновського

о

можна

села, міста. Почесне завдан­ ня архітенторів будувати наші міста нрасивими. Про

жави

ви

можете

прочитати

працюють

роль у становленні

прекрасного

менник О. Фадєєв. Могутні і безцінні шедеври зберіга­ ються в пам'яті народу. В Радянсьному Союзі· ця скарбниця особливо багата. Про різноманітні танці на­ шої багатонаціональної дер­

торів.

велину

ховання

прочитати в ннизі «3стетина поведения» (М., «Искус­ СТВО», 1964).

лина і пЛіДна шнола не тіль­ ки для російських номпози­

зІграла

вести себе, про спорт, про ви­

НОВСНИЙ». «Ні в чому тан вільно не проявляється народний ха­ рактер, ян у пісні й таНЦі», - писав радянсьний пись­

в брошурі Г. Іноземцева «НаРОДНЬІЙ танец» (М., «Зна­ ние», 1971). Сьогодні радянсьні митці

Вона

Я!

-

гинуло? Та гектарів так ... тирнадl{ЯТЬ. ЯК виLЇlUЛО, ЩО

'lO110-

садили в холодну зеАlЛЮ? Але ж телефlJнограАta з тресту бу­

ла висаджувати! При 'lO.I/У тут голова на в' язах? Ми ви­

конували вашу

-

ж

вказівку.

ut ()

я кеРУlOчого тресто),! вЧIl­

ти.ну'?

Віктор ЕНДЕБЕРЯ.

На лотерею.

образу нина

над

нової

створенням

людини,

буді в­

номуніСтичного суспіль­

ства. Ми хочемо, щоб наша молодь була сміливою, муж­ ньою, морально стійною, ви­ хованою,

нійно су

Вівторок,

розумною,

розвиненою.

гармо­

Про

поведінни,

про

те,

жовтня

1972

року

24

нра­ як

Любов

до

Батьнівщини

починається. з

художню

ричну

рідної

вулиці,

своєрідність,

цінність

архітентури,

сучасному

про

їх

місті,

місце

про

природи у створенні дуального

істо­

пам'ятнинів в

роль

індиві­

вигляду

наших

міст розповідає брошура Ю. Жалова «Художествен­ НЬІЙ облин городов СтраНЬІ Советов». (М., «Знание»,

1971). Нниги гатять

тять

про

ваші

духовно.

мистецтво зба­ знання,

Читайте

збага-

їХ.

С. ПОГОРЕЛЬСЬКА, біблІотекар міської бібліотеки. НОВЕ

НЕЛЕГКА ДОЛЯ В санаторії «Весна», Ув одній палаті йшла розмова голосна Між сіЛЬСЬІШЮ «знаттю». - В мене, - каже номбайнер, Мірка завше стала: П'ятдесят один центнер

Зернових з гентара! Транторист слівце впліта, Є чим похвалиться: Сяє Зірна золота, Променем існриться. Бригадир із пастухом, Нонюх

Лиш НОljтає слину. Та, коли вже гурт

притих, І собі занинув: - А ви знаєте, хто я? Чоловін Марії!!! ,Що, не чули? Ай-яй-я, Ех, периферія! Та вона ж по десять тонн Доїть від НОРОВИ. Як підсяде враз бідон Молона здоровий! їй і шана, і хвала, Ордени й медалі. Від села і ДО села Слава йде все далі. - Чом же тут її нема, Не відпочиває? - Та вона ж одна! Сама Всюди не встигає. То на ферму, то на зліт, То нудись на збори ... А мені тримай одвіт: їдь у санаторій!

==-

Гумореска

==-

дружині. А янби я був упав і зуби повибивав? А янби був ногу зламав? Але до неї, засліпленої щастям, хіба це доходить.

- Тан цілий же, - смі­ ється. А одна парнеТИlJa - не біда. Давай я її мит­ тю прилаштуlO та й не бу­ де

видно.

Але

чого

це

іі,

снажіть на милість, мушv принривати гріхи отих бра­ норобів? Ні, дудки. Нехай

СТИРЧИТЬ. Людям на сміх. Ноли ми поселилися, при­ ходить до нас Тамара Но­ мар. Ще тільни поріг пере­ ступила,

а

вже

розхвалює:

- Ах, які чудові кімнати! Ах, яні світлі! А я їй тин своє: те

та

Ви,

-

й

під

нажу,

ноги

-

ахнай­

дивіться,

бо простягнетесь черевом на підлозі, то тан ахнете, що й

ся?

-

принусите.

Це чого ж я простягну­ уставилася на мене

гостя.

- Об парнетину зачепи­ тесь, он аж зуби вишнірила, ченає на жертву. Бачите, ян у нас будують? Дурниці, махнула рукою Тамара. - Ви її нлеєм чи цвяхом. Вас пере­ лежить.

Бач, і ця дурепа наби­ Сам знаю, що можна піднлеїти, що можна цвя­ хом. Але чому вони цього не зробили? Нуди оті буді­ вельники дивилися? Небійсь, рапортували справно, премії

та.

одержували

справно,

а

виходить,

мені,

САТИРИЧНІ МІНІАТЮРИ ПОЗАЗДРИВ П'яниця, догризаючи тараньку,

підсунули.

квартира».

Мене аж прорвало. - Тобі, - нажу, повилазили,

що

браноробів? нетина

ТІІРУ,

ти

очі

-

хвалиш

Глянь,

он

пар­

вивалlOЄТЬСЯ!

Еге, мені б тану нвар то я б увесь парнет

-

перестелив, денно

з

каже

Дави­

заздрістю.

- Ну й перестеляй, - я йому, замазуй чужі недо­ рабни! Мене не дивують будівельнини, у них усе тан, але де була

приймальна ко­

місія? Засліпило їм чи що?! Янби був хоч один гепнувся, не

такої

заспівали

Мені ця

стала. не

б.

парнетина уже

ніби ністка,

поперен

Працювати

можу,

сон

горл~

спокійно

утратив.

Тіль­

ни про неї й думаю.

Ну, нехай уже, міркую собі, я ту парнетину об­ мину, жінна обмине. Добре, що нема дітей. А були б?

Ченай каліцтва.

ІЦастя та­

нож, що нема ніного старого

в

хаті.

А

була

б,

теща, тоді що?

снюнімо

Зачепилас~

б, упала. Перелом руни чи ноги. Мене аж жаром обси· пає. А їм, негіднинам, ні ХОЛОДНО, ні парнетИlШ -

правда.

жарно. Одна дрібниця. То

Але

турбує

Турбує, де ж

того,

Руки

б

правцем

не

це.

була совість

хто її

припасовував? І

йому

покрутило,

би ЙОГО

поставило? приходжу 3

Одного дня роботи і бачу, що парнетина лежить

рівненьно.

Значить,

жінна тани, піднлеїла. Е, ні, голубно, тан не буде! Беру, підважую і ставлю парнети­ ну сторчака. Нехай стирчить на сміх люДям. Може, коли спітннуся, живіт проб'ю, по­ мру,

дідьно

З

ним,

але

все

те буде на совісті браноро­ бів. Іван СОЧИВЕЦЬ.

-

«Ваньну-встаньку» Лафа йому: хоч ян не набереться,

Зариє носом

Варнянав, вгледівши в

-

сам же й підведеться ...

І. КОНОНЕНКО.

крамниці

ЖИТТЯ

дулю

Якось забіг мій знайомий Давиденно. І цей СВОЄЇ: «Хо­ роша

ЛЮДЯМ

Теж нелегно, та Дарма, Сил не позичати. В неї ж, бач, часу нема­ Мушу виручати ... С. ВАЩЕНlЮ.

прямо,

НА СМІХ

---

з мотористом

Всі бесідують ладном Із сумлінням чистим. А Гриць но ні в сих, ні в тих,

Шле додому телеграму: «Дуже радий я! Вітаю! Зустрічайте, вилітаю!» Петро РЕБРО.

язина

раннього дитинства не відда­ вав свої сили живопису, з НЬОГО вййшов би пренрасний рос!йсьний письме н н и 1(». (К чуновсьний).

буркнув.

_lаштувати.

НОЛОДОIO.

-

За

-

лився

зі мною сталося.

наl10Їв.

Ну!

-

Скільки 1І0А-Іідорної розсади за­

ступив два та й ... Заточився, спітннувся. Мало не пова­ Ха-ха, дружина, не

Н3І10ЇВ.

ратура низька і висаджувати не АlOжна. А ви .•. Задзвонив телефон, і дирек­ тор сердито BXOIIIlB трубку.

Ну, розуміє вона що-не­ будь? Нічорта не розуміє. Я й сам міг би миттю при­

-

цех безалкогольних

ці, доки б не довів, ЩО темпе­

Ноли Гнат про це дізнався,­ Мов з налигача зірвався. Мчить мерщій на пошту

на стелю. Дивлюсь, яна висота, ян побілено. Ступив нрон,

освіжаючих

крут'ув го­

-

Що робить, не знаю, з нею».

тиру. Гарну квартиру: німна­ ти квадратні, сонячні, нухня

на

шок

я кого?

Легнову.

-

немов у воду канув

кімнати і не помітили,

ДОR3НО

А

-

ловою директор. Виходить, директор винен? Бо занорядив агРОНО.110ві висаджувати? А вищі голови де були'? Га? .. Та я б не заснув на ваЩОАІУ Аlіс­

«Пощастило мені, сину! Виграв я автомашину!

спливло,

Гнат село

Знову лист летить од тата:

центнерів і більше хліба. За успіхи в праЦі дирекція .радгос­ пу, партійна, профспілкова та комсомольсьна організації на­ городили мене 'Трьома грамота­ ми. І ось повернувся ДоДому. Разом з товаришами приступив

50-річчю утворення Со-

аг{ю­

ного ДНЯ намолочували по 500

намолотив 355 тонн хліба. Ножного ДНЯ з бункера виймав по 40-42 тонни зерна. йдучи назустріч знаменнlИ

-

уже

Хвора мати ... Забаришся зо два дні, То застанеш у труні ... » Ні слівця нема ОД Гната.

по-

ОО саме ми-творці цього до- ~O:~~;:BTC::~~ ~б~~~~~іЄЮ~Р~~~~

статку.

тут бригадир?

Пише батьно.

Васи- цілиннинам. Одним з перших за

,про бережли- НО:l1СОМОЛЬСЬКОЮ

nле'lІнra:

В ріДНУ хату й не загляне. «Приїжджай сноріше, Гнате! -

цьому не ,закінчились.

відгукнувся

п'ять

Ян понинув

країну прозвучали клин ДОПОМОГТИ збирати врожай

Оленсандра

головного

ЗАМАІІИВ

бороли першість. Але жнива на

льовича Гіталова

ви-

бригадира

«Бобрицький».

гаряче

не

підхопився бригадир.иІ.о я керуючого відділкод

парнином Минолою Осначем ви­

Я

ЗНlIзав

При чому

-

Ронів

НАГОРОДИ ЗА ПРАЦЮ

u~об

Та що ж я -

-

МІЩЕНКО,

головний агроном радгос­

бригадирові,

сод,1!(ував'? Обліковець

ще

знають

Тик 'Іт,у ж ти не підка-

-

сприяє

ВИРОСТИТИ

зеАlЛЯ хо­

лодна була? - Ну, холодна.

реНl\а та Віиора Д~IИТРОВИЧ1 Макушнею(а. ВОНІ! виорюють

вир()біТ()J(

звернувся

-

розсода У такій холодній зем­ лі не /lfJUживеться? - Ну попереджала, - бурк­

«Сільгосптех­ в

скажи,

-

НОМlI?

до обліковця директор, по­ переджала тебе ланкова, що

3 район­

;(ооре налагоджено

Ану

-

ніка».

по

творчого доробку

вчитиму? - А я

Гумореска

прийшов

:!агін

матеріали

ПРИК.rtАД

калійних.

села

~lрхані;J()ваний

вашій увазі

------------------------------------------------------\

центнері8

4 -

нам жити і працювати таким є Сьогодні він -гість нашо! газети.

перчан.

Чу­

вносять на

5

по

nр;щіВНИl\ам

В 1,0)lПлеl\сі працюють і агре­ гати

Іванович

При нормі 12 геl\тарів за змі­ пу вони обрuбляють по 14l (). Нещодавно на допомогу

вже ВИliрали 850 гектарів зя­ 1(Н)() аа планом.

бу а

Рано

під

кожен

Пропонуємо

Миколайович

Ігор

~

Добрий друг, віриий помічиик трудящих в 'іх бороть­ бі з пережитками мииулого в свідомості людей, з yci~I тим, що заважає журнал «Перець».

«Перець»

журнал

гостях

в

о

3

стор.

О

:


Бесіда ва мі.варОДlІСі

'Ж'вмlІС

МІСТА В ОБЛОЗІ «Жах американських мlст:!>­ французький журнал «Ві ув­ ріер» О'публlкував репО'ртаж

ФРН перед виб-орами листО'пада

19

ДJ'ТЬСЯ

ю

у ФРН відбу-

достронові

вибори.

р'я .

парламентсь-

lIрО'те

націй

й

інших

брудних

переманити

у

свій

ламенті виникла нестійка рівнО'­ вага сил між правлячою коаліцією і опозицією. ВО'лю вибор­

) \О Закінчення строку повнО'важень lІинішнього бундестагу?

Фіковано, парламент став недіє­ здатним і дО'строкО'ві виБО'ри

Нагада ємо

стали

-

те-

ТИ'lНИЙ союз (ХДС) З її баварСЬКИМ ХСС, що стО'яла біля

Уряд Брандта-Шеелп, перекурс

осО'бливо

нереаліс-

пІддає

попередніх урядів,

більшО'сті

запеклим

економічну

пО'літику

уряду,

виБО'рЦів,

нападкам

і

фінан сову

намагаЮЧІІ С l,

спрямований на розпалювання «холодної війни», став на нО'вий ШJlПХ шлях нормалізації від-

створити враження, міби в нраї­ ні панує «e kO'hO'm-і чний хаО'с», !й З~ГРО)l\УЄ «фінансовий крах»

носин з соціалістичними країнами на оснО'ві визнання теритО'-

1 т . іН.

тей, що с.клалися. в .~B pOni пі~ля ДРУГОІ СВІТОВОІ В lИНИ. Я~ Вl-

ХДС /Х СС спираються на могутній прО'пагандистсьний апа­

ріальних і політичних реальнос- 11Ш домо,

ла

тана

ПО'ЛlТИlШ,

схвалення

шО'сті

ла

н аселе ннп

до

що

..

ДlcTa-

величеЗНО'I країни,

укладення

рат,

БІЛЬ-

насамперед

«газетнО'­

і

на

Шпрінгера, в руках

зосе реджена

велина

час­

тина масових видань.

Партія Барцеля Штрауса користується такО'ж підтримкО' ю дуже СИЛЬНИХ прО'МИСЛО'ВО'-фі­ нансО'вих ніл, зокрема представ­ ників війсьнО'вО'-прО'мислового

ропі.

НИ уряд СДПН і

кампанії

яного

з

РаДЯНСhНИМ СО'ю зом і Польщею та ряду угод З НімецькО'ю Демократичною РеспублікО'ю, Сllрllяла загал ьном у поліпшенню політичногО' нлімату в ЄвВ галузі внутрішньої

передвиБО'рної

ГО' пОРОЛЯ »

приве-

договО'рів

3аЛЯI{УЮЧИ виборців, нерівни-

номплексу. Саме вони

політи-

не

ВДП проголо -

джерел0'

марО'к,

які

О'снов-

-

40

ТИХ

мільйО'нів

християнсько-демо­

сив і нама гаl3С П здійснити деякі кратичний союз має намір витратити

на

свою

передвиборну

uбіцяні виборцям реформи, зо- нампанію.

За даними

кр ема

преси,

в

галузі

освіти, соціаль-

німецької

НОГО' забез пе чення, захисту нав-

на

нел",

ХДС / ХСС.

впертий

Цн

ХО'ртен,

Отто

фон

чай нО"

опір реакції, інтереси якої представлнс

нерівність

партія

ПіДПІІсаних урядом Брандта ДО'Не змО'гла вО'на до-

відставки

уряду

-

скупляться

по­

Як

виборах

линО'го

поразки

потрапляють

зб ер ігаєт ься його можна

заб ру'дненою

ВОІДОЮ ,

О'воч а ми та БРУДНі руки . ження

дО

з

не~итими

фруктами, через В і,д моменту зара­

ПОЯВИ

заXJворювання 21 день .

перших

О"знак

ПРОХО>Д ИТЬ

14-

Опочатку з 'Я'вляється незду­ жання, за,гаЛЬ'на сла.біС'Ть, втра­ чаєть.СЯ апетит, поступово П іД­

вали значнО' меншу плату, ніж білі.

ВИЩУЄТЬСЯ те'м'пера'тура . день во.на до>сягає 39

На

4 -8

-40

градусів . ХВОРИЙ с-каржиться на постійні го лов ні болі, безсоння. У

нього

з'являє ться

заТРИМ'І\а

аипорожнень або проноси. роба

може

дати

Хво­

серйоз ні

у;складненн-я: запалення легені 'в , про'бодіння ступною

lшшечника

нравотечею

с.во єча,сно

вання дає більшості дужання ,

з

в

ВИlп аДНі'В

на­

тощо.

ро'зпочате

:JMOry

ліку-

переважн і й досягти

по.переД!!'ти

ВІІ­

ускладнен­

ня. Хвор а л юдина - заразна для оточуючих і її нео.6хідно негайно ізолюват и. У квартирі хворого проводиться де З !lнфек­ ц, ія, хлорують'ся вбиральні та колодязь.

Для

вання

попередження

на

'СУ'ВО РО

черевний

особистої

гігієнн,

МИТИ

перед

захворю­

тиф

ДОТРИМ Уіватись

руки

треба правил

обов 'язкО'во

їдою

та

п ісля

вї'Д'віlдування вбиральн і. Ос,НіЛЬ­ ни збу дники тифу тривалий час не

втрачають

життєздатнО'сті

у

воді, дЛЯ ЛИТТЯ треба вжива'ти лише добрОЯК іСНУ воду . Не можна

пити

з

залишаються

Жінии. в

з

У

лишкО'М

невпорядкованих

1970

но,

ЩО'

рази

Перша

9.3'> -

мільйО'нів не

ходили

мож ·

дача

Іl ерша

-

програма

111.1:; «На

тифу

довгий

час

і в молоці. Тому вживати лише ки-

або

ю"их». КОlщерт

па'стеризованим.

18.00 -

-

вулиці

Мультфі.1ЬМIІ

збудникі'в

хвороби

та

п~rтукти .

школярів. Псре­

2:') ЖОВТІіЯ» .

обов'язнОІВО

Ю

мити

ниш'яче-

тифу

.

має

до-

Т Я У ЧИСТОТІ Н1JaР Т иР, д'ворів та санітарних дворових СПО'РУД. Вони повинні бути

спра'вни'ми, двері та КРИШКИ їх щ іл ьно треба

зач инятися . ПРОВОІДИТИ

споруд .

вості

В

в

не

компости,

зможуть

де

личинки

роз виватись.

ДЛЯ попередження заJGворювання на черевнlІ'Й тиф деяким ка-

.

теГОР1ЯlМ водогінної

Щор іч но

праціВНІІ-

харчування,

мережі,

роіблять

дояркам)

запобіжні

щеплення . Завдяки проведенню широких О'з доровчих та ПРОфі -

.

."

лактични-х заХОДl'В у нашlИ краї.ні захворюваність чере'ВНИl\l тифом зв едена нанівець, але

борО'тьба за лінвl;даЦlю черевно ' го тифу справа не лише ме­ \диків. Висока caHilJ'a pHa г,ра!Мот ­ ність наоелення та йогО'беЗlI10' середня ' участь 'В ПРОфілактич. н ій робоТі ~ одна з ГОЛ0ІВНИХ Gапорук повної лІквідації цієї хвороби. О. ЛИТВИНЕНКО,

лікар-епідеміолог Броварської районної л1карвt.

та

« В едмсдик

Тt'левізіііllі ві ст і .

.ЗНlІклі

Н а ша

афі ша .

концерт

'

налрямках

17 .<Ю

-

бу ­

Художнііі

1 3.5() - Фільм­

монолог • . I б.5;;

-

п'ятирічки»,

нафт о лер ~роБ Нllіі

«Наша

.На

"авод ).

t''''' ...

! I 1

-

ГОЛОВННХ

;J • • ti8 " • • • • • _ • • " • • • • • • • • 11 • • 8 • • • 11 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 11

РАЙОННИЙ ВУЗОЛ ЗВ'ЯЗНУ ДОВОДИТЬ ДО ВІДОМА

областеfi

ма

21.30 -

3

СВЯТОМ

} ,

ПО

ТЕЛЕГРАМ

ПlЛЬГОВОМУ

ПОЗДОРОВИТИ

РІДНИХ ,

CBorx

........ ...,...4' ... c. ...

4._ . _._._" ..

майстер по виготовленню безалкогольних напоїв'

і

механік у цех безалкогольних напоїв і ковбасний цех;

І а ~

майстер по тарному виробництву;

,

механік по налагодженню швейних машинок; слюсарі по налагодженню обладнання в цех безалкогольних напоїв; робітниці в цех безалкогольних напоїв; робітники в ковбасний цех; швачки;

учні на майстрів та помічників майстрів по виробництву безаЛКОГО.IlЬНИХ і ковбасних виробів; лаб?ранти харчової промисловосri; КОМІРНИКИ; вантажники.

За дов і дка~IИ звер татися на адресу: м. Бровари, вул.

ГУН С ЬКОГО,

22.

Тел.

19-3-55.

,,. . . . . . . . . . . . . . . . .

і

'.~

.,'~ ...,~ · ~

... r . _ • .,. .... .,

~

Пр огра -

.KpYTllfi

4r _

~

__

..,.~

__

_

~

_

~

~

. , . . _ _ _ ........

~ ,

Забороняється проводнтн ЗЕМЛЯНІ РОБОТИ у міСТІ Броварн без наявності ордера на дозвіл цнх робіт, вида­ ного Броварсьиим мІсьF.КОМУНГОСПОМ .

Особ и, які порушать цю заборону, будуть прнтягнуті

до вІдповІдальності.

.НОВАЯ ЖИЗНЬ. К оммуиистическоn лартии де лутатов

-

..

Міськкомунгосп.

орган Броварского горкома УкраинЬІ. городского и районного

трудящихся

МІсцевого

..

~.

Киевской

области.

ІНДЕКС

61964.

Газета ВИХОДИТЬ У вlвторок, середу,

п'ЯТИИЦЮ

І

вул. Київська, 154' =========================================:J1 ТЕЛЕФОНИ: ред~IПОР~ 19-3-82, застулни~а ре-І мовлення - 19-3-18. вІддІлІв промисловостІ. Д~KTopa 19-4-47, ВIДПОВlдельного секр~таря, В'дДIJlУ роботи, фотокореспондента _ 19-4-67. кореслондента

....

Адміністрація.

~ i~ . ~._._,_

_

ДО ВІДОМА КЕРІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ,

Про -

Советов

_

Бо·

ОРГАНІЗАЦІй, А ТАКОЖ ПРИВАТНИХ ОСІБ!

АДРЕСА:

господарства,

1---.

на постійну роботу потрібні:

.~

СІЛЬСЬКОГО

І

r ....- ~ ....8I>............ 4

і

Вперше нз тефільм 1'0 -

БРОВАРИ,

ПОЗДОРОВЧИХ

ЖОВТНЯ

і ПромкомОінату Броварської райспоживспілки

20.45 -

леекрані. Художній ризонт» . Вечірні новини. гр ам а передач.

м.

ПРИйОМ

ВЕЛИКОГО

ЗАБУДЬТЕ

~~~

республіки.

255020.

і

про те, що з 2~~~~~Я:Овтня включно

ПРОВОДИТl>СЯ

(ВОРОШІІЛО"­

ЗвіТу<О ЖНТОМllрська область. .На доб раніч. д іТIІ!». 21.00 -

НАША

копійок.

ТАРИФУ (1,5 коп. за слово замість 3-Х коп.) . Зі строком вручення приймаються телеграми до 29 жовтня. Н с гаРЗIІТУПЬСЯ · СRОЄЧі1СlіС вручення телеграм, поданих післн 29 ЖОІ!ТНЯ .

рення СРСР. ТелrфеСТlІваль художньої

22.40 -

70

Редакція мІськрайонної газети «Нове жнття».

(Ли сичанськш!

самодіяльност і

(М.).

збільшену періодич­

зв'язку, ЛИСТОl:оші та громадські розповсюджувачі преси.

- Фільм-концерт «[страдні 19.00 - Інф ормацій на пр о,-ра.Вісті •. 19.40 -- До 50-річчя утао -

.Чао.

за

Передплату приймають відділення «Союздрук», всі відділенн"

мелодії».

ма

j

ЖИТТЯ"

грудень, Вартість передплати газети за два місяці

пошта». Пор адн СЗДОВО'

1 8.ЗU

ФЕДЯИ.

Тим, хто не встиг внести доплату, МОЖНА ПЕРЕДПЛАТИ­ ТИ МІСЬНРАЙОННУ ГАЗЕТУ «НОВЕ ЖИТТЯ» на листопад­

град). 17.20 - Для ді т ей .• Зірка Ка)I"­ була •. ЛИЛЬКОllU ви става_ (доІlецы( •.

дам.

по-

(ТАРС).

не одержують- газети.

11.1:'t 1.З~ -

12. 1;) -

банкнотн'.

'МУЗ lІчн"і;

як уникнути

тисячі переllnлатників своєчасно не внесли доплати, а тому

ж и т т Я».

ревісннк реRо.:tЮL\ії».

фільм

( 18.00 -

населення

грома!дсь' КОГО

«Колобок.

ЗУ­

18.40-

р а для уч нів 10 класу. 'ГОРЬ'(ІІ;;

місце-

пО'радами»,

грабування .

ЖОВТІ:Я минув строк доплати

21

Т е-« Шкі ЛЬНlljі екраll». Російська літерату­

сміття скл а-

ми

ність виходу мі(,~крайонної Г!lзети «Нове життя». Понад три

Друга програма-УТ

11.00 -

Періодично

сільсь'кій

«Алтаі1ські

оркестру

леф і ЛЬМ ~ .. Скиби

дезинфек.ціЮ

нечистоти та

Q,бласті .

19.00 Московської - Концерт симдержавної філармонії. Диригент - К. КОН ­ дра шин. В програмі - ,,' ята СИ Мф Оll і я Бетховена. 19.40 Вперш е ІІа нашому телеекрані_ Худож"іі; фі.1ЬМ 'ДОРОГІІ бувають рі зн і » . 21_00 Прогр ама . Час ». 21.30 - Лі'гературні бесіди .• Г ерої творіо - су ча СН IІК » . 22.25 - Документальн"і; фі.1ЬМ «Фраll ція, пісн е». 2З.2'> - Новини.

фонічного

,во.дою. ВаЖЛИlве зна чення у поперед-

женні черевногО' Р и:манн

ХУДОЖ"ЬОї

друга).

на ПРОгу.1янці».

"~'"

Овочі та фрукти перед вживавННМ

18,10 -

(Передача

є

спеціальна пам'ятка з «кО'рисни­

Райвузол зв'язку .

ЦТ

Для

Московської

Новини.

готельних

столиках

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " . . . . . . . 11 •• '

«IlРlІморці».

у ч асн"к іВ

самодіяльноСТі

в

Редактор Є.

"ІІОВЕ

НЕ

- u. Лавре"ьоu .• Розлом» _ ФільмI:J.III - «Відкрнття КОllцертного сеЗОIІУ в Колонному :!алі Будинкv спілок». 17.00 - «Бес і ди про спорт;. 17.:10 - Для школярів. «Творчість Ю.4;>

а

нічних

Близы\I ІХ ТА ЗНАИОМІ1Х.

ЖОВТНЯ

24

НООІІІІІІ. ~.1'>

пасажи­

МІСЬНРАЙОННОУ ГАЗЕТИ

'JлеБаченнSI «Шукачі».

на

від

куленепрО'бивною

--~-;:-~-::;:~::-;:;:7:::::;i-:-~

Східній Азії.

НОСЯТЬ

кам

ніколи

ВІВТОРОК.

нО'мерах

(Ф отох р ОН іка ТАРС) .

ливості прО'йти іншу «шнолу» - на полях боїв у Південно­

ставні'в,

:заб руднюють харчові

мух

2

були справді неО'бмежені

стрічі».

дати

'

близькО'

Треба з нищувати мух, яні пере-

ЦИХ

меншою

до школи . Зате, ЯІ{ поназують даНі перепису, у американців

ве-

мІЦною

по позиціях про­

станови­

році було встанО'вле­

американЦів

відгорО'дилися

рів

перегородкою,

аРТllлерист НВАЛ

ВОГОНЬ

тах

американсьні

Іх заробітна плата була

два

вікнах». Журнал повlдО'мляє, що вО'дlї таксі в багатьО'х міс­

ти в ника .

.

Оllстава.

[І ' я'ченим

веде

ХДС/ХСС .

нопанон,

,паЛИIЧ-на

На фото:

заробітну

У нерівнО'правному щі

озер.

НО

у

доход білих американців. 3 ре­ зультатів перепису видн о , що негри за ту ж рО'БО'ту одержу­

В. СЄРОВ, (ТАРС).

~олодязі'в,

даних,

грів у 1970 році залишався майже в два рази меншим, ніж

закли­

партії

капіталу

Черенни'Й тиф тяжке за ­ разне заХ1ворювання. В органі:зм ЛЮДИНИ збудники цієї ХlВороби ра ,з ом

ЙОГО'

У даних . перепису знайшла відображення і дискримінаЦія, якої заз нають у СПІА н аціо­ нальні меншО'сті. Так, наприк­ лад, середньО'річний ДОХОД не­

ПрОфілактика черевного тифу рот

з

у своїх квартирах: металеві засувни,

ВІчна у _ дверях, сталеві грати на

Ванг ІІа!)

ло н веШIІ;У кіilькість солдатів і оФ:церів противника.

Ця натегорія сімей включала четверту частину амеРИI<анців пО'ХИЛО'ГО' віку, сьому частину американських ді тей і третю частину негрів.

§§§§§§§§§§§§§§§§

чере з

видно

г р нераJlа

т!! BIlBe,lll :1 ладу і КJЯilИ у по­

ЯЮfЙ відкидав їх за офіційНО' встановлену «межу» бідності .

на «по­

-

ро­

кадувалися «;ЛЮЩIOГИ,

в llровінції СіЄlІкуаиг. П ат р іо ­

населення,

1970

lІью-I1О'РI\У, журнал пише про жителів 78 - ї вулицІ, які забари­

ІНДОКИТАЮ

В і йці ІІВАЛ ведуть дії проти «с пеціаль­

них CH.l»

речені 27 мільйоні в амеРИНilН­ ців. Майже 11 процентів амер!!­ І{а нських сімей змушені Gули задО'вольнятися рі 'IНИМ ДОХОДОМ .

представниця

трудящих

та шляхО'м ТаІ{ зва ного «кО'нструктивного ВОТУМУ» недовіПОСТ ЗДОРОВ'Я

за ­

мільйонів

перепису

ФРОНТАХ

Лі.1() С. успішні

1970 рО'ці в США практично на з лиденне і с нування були при­

нняз"

комуністична пар-

справжня

інтересів на

Бранд-

НА

ці.

гО'вО'рів з СРСР і ПНР . Це їй кає демократичні сили завдати битись

долею

прО'веденО'гО' в США у

Вони , зви­

у фонд ХДС.

Німецька

тія

Грундіг,

Бісмарк .

не

жертви»

н амагалася зірвати ратифікаЦіЮ

не вдалося.

і дискримінація

лишаються

такі мільярдери, як Флік, Хен- ніж у ЧОЛО'Віків.

Нсе це, m{ і слід було чеlШ-

наштовхнулО'сь

І• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • БЕЗРАДІСНА СТАТИСТИКА Вашінгтон. (ТАРС). ЗлиднІ,

західнО'-

числа

крО'вителів цієї партії належать

нолишньогО' середовища. ти,

ДО'

суспільства » ,

констатус «ВІ уврlер». РО З llО'відаючи ПрО' ЖИТТЯ!J

в ЄврО'пі.

підтримкою

не при справах.

Рlfнансьного

зу льтати

нилась

тичний

« 1\Іісто перетвО'рилО' ся у столи­

американців. Це ще раз підтвер ­ дили опубліковані тут пО'внl ре­

Ії суперник ХДС/ХСС, знаю­ чи, що ця лінія користується

не спроможна справитися цієї хвилею ЗЛО'ЧИННОСТі.

І (ІО страху. Цей тривожний стан хараl(терний для сучаснО'гО' аме-

голос на успіхах своєї зовні Ш­ ньопО'літичної лінії, спрямО'ва­ ної на рО'зрядку напруженО'сті

керма правлІння два десятиріч'Ія (з Ні49 року), раптО'м опи-

і

:3

неминучими.

Яка ж тантика прО'тиборству­ Ю'IИХ СИЛ У передвиборнІй кам­ панїі? Провідна партія нині правлп­ Ч ОЇ ноаліції СДПН, як видно з виступів її лідерів, робить на­

ХРИСТІІянсько-демО'кра-

глянувши марний

Міста

ЦіВ було таким чинО'М фа.льси­

періШllіх нодій . Три роки тому в ре зультат і виборів 1909 року у ФРН сталася зМ іна уряду: ДО' ВЛаДИ ПРИЙШЛа коаліція соціалдемократичної і віЛьнО'ї демократичнО'ї партії (СДПН і НДП), а партія великО'го капітаіlУ

Нью- Порку на ножні СТО' тисяч жителів припадає 4.800 «сер­ йозних злО'чинів ». Тридцятити­ сячна армія озбрО'єних пО'лІЦаїв

махі­

партій ХДС і СДПН, уже за ра З набраЛа великої гостроти. lЦо ж привело ДО прО'веден-

передісторію

у

АмеринИ.

ро розслідувань США , тільки в

табір

деяких депутатів з УРЯДО' В ИХ нартій , в результаті ЧОГО' в пар­

про

злочинність

шта.тах

За даними ФедеральногО' бю­

кампанія, початок якій поклали з"ізд и провідних пО'літичних

ІІЯ дострокО'вих виборів за рін

зростаючу

Сполучених

Однан ЇЙ вдалО'ся шляхом

підкупу

передвиборна

про

суботу.

масовоі

радlо -

~.~~.

Броварська

друкарня,

Київської Qбласті,

вул.

Київська,

154. Телефон - 19·4-57.

Зам. 4185-9263.

155 номер 1972 рік  

155 номер 1972 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you