Page 1

Торжества в республіці

Рік видання 28-й

Пролетарі 8rїx 'Країн, с[)найmеrл!

J".} 155 (2694)

~'рочистu і ра;\існо відзначаЮТI, славнпіі піввіковий юві.'ІеЙ ~TKpa!HCbl,OЇ РСР TprдiBH\!1\1I рсспубліl'И. В мі­

ЧЕТВЕР

28

стах і селах, па пі,1приємствах і в установах,

1967 ЦІна

2

у І\ОЛ­

госпах і r>:tДГ(J('пах ПРОХnДЯ'ГІ> мітинги, прпсвячені :іО­

ГРУДНЯ р.

річчю

коп.

Жовтн('в()ї Революції. В б:Jгатьох

f'а.1ЯIIСЬКОЇ

Уl\раїни,

нагnродженню

ЇЇ

міщях

op:\elllJ~1

ві,~г.у.'Іиrя

СВЯТI,ові демонстрації.

ОРГАН

БРОВАРСЬКОГО РАИОННОГО

КОМІТЕТУ КП УКРАІНИ ТА РАИОННОТ

Гірюп\И і металурги Донецька, МilШШlоuпіВlІlІІШ Ха]жова і ,1Іьвова, портовИlШ ОдеСIl, енрргеТIІ!Ш :1:шо­ ріжжя, шахтарі Краспого Луча, МОРЯI\IІ L'еваст()поля, хі)lіl\И ЧеРllігова-тру"ящі всієї нашої 1']1Jпі ордснон()с­ ної республіl\И палко ДЯJ-;УЮТЬ Комуністичнііі партії і Радянськощ' урядові за ВИСОI\У оціНI\)" того вкладу, ЯI\ИЙ трудящі ~'KpaїHcыJоїї РСР Вllоrят!, у оу;\іВНІІЦТВО

РАДИ

ДЕПНАТlВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОТ ОБЛАСТІ

(РАТАУ).

бесіда в ЦК КП УкраїНИ 25

грудня в Центральному I~OMiTeTi Комуністичної

партії ~ТІ(раїни відбулась бесіда ГенеРЮІЬНОГО секретаря

ЦК ІіПРС товариша ,11. І. Брежнєва з керіВНl1ка\1І/ 'd},нісТИЧIlОЇ партії і УРЯ,1У України.

\\0-

На бесіді, Яl\:t пр()іішла в сердечній, ДРУjj:НIІІ (І[,ета­ новці, ПУЛІ[ присутні член Політбюро Щі КПРС, першиіі

еекрртар ЦК ІШ України П. Ю. Шелест,

І;ан.~идат

у

члени Політбюро ЦК ІШРС, Голова Ради Міністрів УРСР

В. В. Щербицький, члени і кандидати в члени

Політ­

бюро ЦК КП України О. Ф. Ватченко, В. І. ДРО::lденко,

Н. Т. Кальченко, І. ІС Лутак, О. П дяшко, М. О. Соnоль, О. А. ТИТа])енко, А. Д. Скаба, І. С. грушецы\іі,, В.

КIІЇВСиl\() ПТ<1'\ОфnUРIIJ\а ІІере,1.0ІЗ[JХ

пі,']ЛРШ:'\!l'ТІЗ

ОіIJIС з

ІІашого

ра­

ЙОНУ, яке лае столиці УІ\раїIlIl-I\Ііс­ ту KlIfRY л,о НОІЗорі'ІІ10ГО СТОЛУ наіі­ іііЛЬШL' [паШІШОГО I\l'яса та яецl>.

На фого: праціВНI/І\И птnхофа6рн1\11, членн ГРУПІІ СПРШІНІІЯ ІІаРОЛ.lІОГО

КОНТРОЛЮ І. д. Яновська, Ю. д. За­ дирака та С. Ф. Древа перевіря­ ють якість птиці, приготовленої ЛЛЯ відпраВІ\И В торговельну мережу. Фото

1\.

А, Козака.

І~ЛlІменко, Г. І. ВащеНI\О, :заступники голови Ради Мі­ ф

ністрів ~TPCP В. Ю. Семичастний, С. М. Андріанов, Г.-П. Б)'Т('НІ\О, П. Л. РОЗ~НІ\О, І. Д. СтепаНі'IІІ\О, П. Т. Тронь­

t:o. в ході ]JO:J\lClBI! товарпш Л. І. Брl'ЖНЄВ СШШІШС Я f1:l і культурного ііудівнпцтва в І\раїні, Яl\і внрішує Центральниіі Комітет \\ПРС, :!ОВ­ ПlІтаннях госпuдар{'ыіго

нішНl,ОЇ політики і міжнародного становища СРСР. Він дав високу оцінку ВІ\Ладу ТРУДЯЩИХ республіlШ в :13гальнонародну ііоротьііу за побудову комунізму

в на­

шifI І\раїні.

Товариш П. 10. Шелест розповів про успіхи україн­ СЬКОГО HapOi~y в ііоротьбі аа виконання рішень ХХІІІ ::\'їзду КПРС і завдань п'ятирічки, про розгортання со­ ціалістичного змагання за гi,~HY :Jустріч 1ОО-річчя 3 дня народження В. І. дені на. Ві" імені ІЩ ІШ України та уряду ррспуб.lіІ\ІІ П. 10. Шелест ПОДЯlО'вав Ц\\ КПРС за постійну увагу і турбо­ ту про дальшии РО3ВИТОl\ народного ГОСПО,lарства У 1\раїни, підвищrння маТ('jJіального і "ультурного

рівня

у Президії

Вручення Державних

Верховної

премій СРСР

Ради СРСР На ознаменування 50-річ­ чя Збройних Сил СРСР Президія Верховної Ради СРСР Указом від 26 грудня 1967 року встановила юві­ лейиу медаль «50 років Збройних Сил СРСР».

Ювілейною

медаллю

иагороджуються

генерали, ри,

а

(РАТАУ).

також

вугілля.

1966

вугілля

Порівня-

роком видоfiУТОIi

збільшився

на ,,\1'-

сять мільііонів тонн, В 1'0-

IUОВІ\IJВИХ Тl\анин, BepxНl,O­

го трикотажу

шкіряного

В,{уття.

Порівняно

:!

МИНУЛИМ

му числі вугіл.1Я дЛЯ І;ОК- роком виробництво оавовня­ сування на 5 мільйонів них тканин збільшиться на тонн. 4 проценти, шерстяних і Колективи підприє~ств шовкових тканин легкої промисловості, борю- процентів, льняних

чись за повніше задоволення зростаючих запитів радянських людей У товарах народного споживання, до-

23

-

на 8 тканин

-на 9 процентів, верхньо­ го трикотажу-на 15 про­ центів, шкіряного взуття­ на 8 процентів.

обидва

енергоблок}'

союзна нарада-семінар представників республіканських, ського Флоту, військ Міні­ крайових і обласних правстерства охорони громад­ лінь науков,о-технічного тоського порядку СРСР, вариства радіотехНіКи і електрозв'язку імені О. С. Поповійськ і органів Комітету

IJaT

вступає в дослідну еІ\С-

і,шуатацію.

"" * • Прийнято в експлуата­ цію новий комплекс на Ка­

Міністрів курсанти

СРСР, слухачі

луському

хіміко-метал у р­

ГlИному комбінаті Івано­ Франківської області. 3 йо­ го пуском різко збіЛЬШIІТЬ­ ся виробництво добрив.

збільшення

споживання,

зростання

державний план роздріб­

ня організаційно'ї робати 1'0вариства в зв'язку з еконо­ мічною реформою та впро­ ваджеlfНЯМ НОП і обміня­ лися досв,і\ll.ОМ практичної дія.~ьності.

nRРЕДНОВОРІЧІП

і

військово-учбових

119,8

'Вста­ рік в сумі

TOBapootiopOTY,

Н()ВЛI~Ни.й на

1967

мілья,рда карбованців.

-

виконано достроково

26

грудня.

Порівняно

з

1966

'роком

роздрібний товарооборот збільшиться, в поріВНПIІНIІ'( цінах, ІІа 9 процентів.

Вказаною роджуються

також

марша­

ськової служби У запас або ві;J,СТЗВКУ з вислугою 20 і календарних

Герої

Радянського

років,

Союзу

і особи, нагороджені орде­ нами Слави трьох ступенів.

Прочитали ми в газеті чити ручну l1'PilЦЮ, знизи«Нове життя» :шсрнен:ня ти собівартість продукції.

медаллю наго­

ли, генерали, адмірали, офі­ цери і надстроковослужбов­ ці, звільнені з дійсної вій-

більше

Підтримуємо

РАПОРТИ :IIТOI\

:!

закладів.

НА ДЕСЯТЬ ДНІВ РАНІШЕ І(ОМСОМОЛЬСЬІ;О- молщіжни Х

Мн ОUГ()ВОРИЛІІ свої МОЖ-

\\і),1lPКТИВ фаБРllI,1І ХУі\ОЖ- liригц імені 50-річчя Жовт- ЛИВОС1'і і виріШИЛIl аібраТІІ ніх виробів i\feHi Т. Т. ня. Щиро солідарні :: вами, по 150 центнерів J-;аРТОШJі

LUрнченка ІІа дееять .

"нів друз~,

піДТРИМУ6МО

наш

3

І;ОЖН()ГО геІ\тара. ЦІ' наша

патрІОТИЧНИИ П()ЧИН. .. 19 ГР"дня, ВИІ;онав В . ВІДПОВІДІ, на 3аІ;ЛИI\ пе]1<:',10І наступному РОЦІ моя річиий ...план. Виробл('но .QaHl\a буде вирощув ати вих колективів, наш подаПРО.\УКЦl1 на загальну суму І,артоплю на площі 80 гек- РУНОI\ 50-річчю комсомолу. 677 тисяч карбованців. тарів. Вже тепер ми вивоО. ДМИТРЕНКО,

-

раНIІІН',

Нині робітники

працюють щмо ,lоnрива,

в рахунок наступного РОI\)'.

В.

МОЖЕЛЕВСЬКИИ, директор

фабрики.

РО:Jробл Я6МО

систему агротехні'IНИХ

JlаНКОВIІЙ механізованої

за-

JЩНКИ

ходів, щоб повністю ВИІ\ЛЮ-

Калитяне ь кої

IІlахофабрики.

_ _ _ __

* * *

Фонтан нафти ударив 3 глибини 2240 ~leTpiB по­ близу села Богдани на Чер­ нігівщині. Нафтові плаСТIІ тут ЧСРГУЮ1'ЬСЯ З

результаті

державної безпеки при Раді

на

Слов'янській ДРЕС. Нап­ більший в Європі arperaT потужністю 800 тисяч кіло­

В

Horo

ЧЕРКАСИ, 26. (РАТАУ). ва. Ії учасники обгов'орили року в кадрах Радян­ Тут відбулася дводенна все- питання дальшого ПОJIіпшеи­

передніх ВИПРОбуваньr ~lDIїh--I(-P-A--='·-=-·H-'· PI·ДHI·"·=~ дали СТРУМ в систему '11 ~ JII «Донбасенерго»

УСПlХИ В РОЗВИТКУ

РАДЯНСЬКО' ТОРГІВЛІ

доходів населення досяrnута даJlЬШIІХ успіхів у розвитку радянської торгівлі.

лютого

ПіСЛА завершення по-

вали

Всесоюзний семінар зв' язківців

старшини,

на

ня, виконала річний план по

ного

офіце­

ської Армії, Військово-Мор­

Працівниюr вугільної С'!'РОКОВО виконали річниіі промисловості дострок о в О план виробництва бавовня­ виконали річний план ви- них, льняних, шерстяних і І10 :1

маршали,

адмірали,

перебувають

Радісні новини

архітек­

тури при Раді Міністрів за,гальному абсягу промис­ СРСР М. С. Тихонов тепло лового виробництва і випус­ поздоровив лауреатів дер­ ку більшості найважливіших жаВЮIХ премій і вручив ім видів виробів.

виробництва таварів народ­

си надстрокової служби, які

1968

тури, мистецтва и

За повіДQмленням ЦСУ РРФСР, ПРО'llIlСЛОВість рес­ публіки ДОст,роково, 26 груд­

церемонія в.ручення дипло­ мів і знакі,в лауреата Дер­ жавної премії СРСР діячам дипломи та знаки лауреата, літератури, мистецтва й ар­ ,Москвич,і, які були при­ хітектури.. сутні на торжестві вручен­ Голова Комітету по Ле­ ня, палко ,вітали перших нінських і державних пре­ лауреатів державної премії міях СРСР У га,lузі літера- СРСР.

сержанти, солдати і матро­

1'РУ/'ЯЩIІХ.

добутку

«50

років Збройних Сил СРСР»

26 грудня в Свердлов­ ському залі Московськосо Кrе~l,lЯ відбулась урочиста

РІчний план виконано

газовими.

* * ,.

ніатюр, І\онвертів,

присвя­

чених велш;ому вuж,~ю. Во­

Переможці визначились

ДОСТРОКОВО

Швейники :\OCTPOfiOBO,

21

ни зібрані інжене ром ГРУ,lНJI, виконали СВ{)Ї річ­ Виробни­ І. Іосы\вом,, Ш\Illf ОСЬ уже ні зоfiов' язаllНЯ. 20 РОlіів 3ilіі'I~"1'ЬСЯ фі.lil- чиН план по ВИПУСIiУ вало­ вої П]Jод)'!щії складає 102 TC.lif:lO. проценти. Останні дні 1967

* * *

Філателістична виставка - денініана відкрилася у у дьвівському Філіалі Цент­

ще одну область

рального музею В. І. дені­

ним

на. На ши представлено більш як 500 поштових мі-

Ііурган.

у

Наззхстані

-

утворено року Талди­

робітники

фабрики прагнуть

швейної викори­

ІіургаIlСЬКУ :з адміністратив­ стати найпродуктивніше. цeHTpO~1

О.

н м. Та.ци­ секретар

(РАТАУ).

фабрики.

КОРОЛЬ,

парторганізації

3аИlнчився місячнин по розповсюдженню

иниг

се­

ред населення, нотрий був оголошений райиомом иомсомолу та райспожив­ спіJIИОЮ. Місячнии прой­ шов організовано, ініціа­ тивно. Продано літерату­ ри на 1632 нарбоваНЦі. Визначились 1 перемож­ ці. Це учні Світильнів­ сьиої 8-річної шиоли. Во­ ни РОЗПОВСЮДИJIИ юшг

суму

180

на

карбоваНЦів. ІУ.

преміювали

програвачсм

грампластинон. Друге міс­ це дісталось молоді

заво­

ду «ТоргмаШ1). Ім вруче­ ІЮ бібліотечку. Шноли Шевченнівсьна і ,N'Q 5 одержали нрасиві альбо­ ми па суму 15 карбован­ ців. Особисто нагородже­ но

грамотою

подаруниом

та

цінним

учителя

ли робітничої молоді

В.

шио­

NQ 2

Я. Харченка. С. МЕЛЬНИК, другий секретар рай­ кому КОМСОМОЛУ.


Надзвичайно важливо

ДУМКА КОМУНІСТА ЗакіНIJНЛНСЯ

... JIBOE

партзБОРIl.

- ] Іі, - каже ОД Н'Н , ШІІЛН. Гіо-liНIlIОМУ думаю ... -

Всі

РОЗХDlЦяться,

тільки

не згоден я з 111М, як Вllрі­ голосував

«за»? ..

Значення цієї ,розмови виходить за рамки приватної бесіди. Справді, для чо!1О збираVIИСЯ кому,нkти? Щоб, обмінявшнсь думками, дати ,партійну оцінку ЯКИМСЬ факта,~" виробити спільну програму дій. ПаргіЙ'ні збори най,вищий орган первИ'Нно'ї па,рт­ організації. Іх рішення визначається під час кмеКТИ8ного оБГОВОlрення, ПQрівняння, а іноді і зіткнення різ­ ННХ ТОЧOlК зору. Слово кожного має тут СВОіІО вагу. І ,раптом, вже Пlісля зборІв, з'ясовуєтьоя, що хтось за" JIIІШИВСЯ, як кажуть, при овоїй думці, не ВИСЛOlВивши ії товаришам. А тим часОІМ буває, думка одного при о бгOlВ ор elJlН і 'виявляється перелс:міНОЮ. примушує всіх по-іншому подивитись на події, міняє напрям диск)'Сії, кінець Иjінцем відбиваючись і .на рішенні. Але думка ,неВИСЛОВJIеною

хазя.Й)ську відповідаЛl>нkть за

всі

пар'ГІИНІ

Боєздатність парт~рганізаціі характеризується актив­ .ністю її члені,в, і нок важливо, щоб у партійно~'у колек­

як показує практика,

таке

м,оже статися

з

молодим

KO"YHiCTO~I, У ЯКОГО ще :l!емає досвіду, часом ріШИ'\lості 'Не вистачає піднятись і виступити багатолюдними зБОDами.

просто перед

Бага1 о заJIежить -від того, як в о,рганізації працюють

3 молодн,ми комуніста,ми. Можна не су,мн:ватися: там, де їх з перших кроків уважно і послі!Довно :іалучають ;(0

аКТIІВIЮГО

па,ртійного

життя,

будуть

подолані

і

t)оязкість, і зніяковілість. ГОі/ІОвне виховувати у ІМО­ ло.(ого KO~'YllicTa почуття повноправоого гО'Сподаря своєї організації, прищепитн йому високу, справд:

ПІропозиція, яку BtH вносив, рі­ голосував, не заЛИШИJ1ИСЬ :на папері.

яке

вати свою ДУМКУ. ДО прийняття організацією рішення! Після того, як рішення прийнято, кажучи ,1еніНСЬКJloМІІ

збори това.ришів по партії, де немає начальників і під­

словами,

леглих.

«діємо, як один чо..lОlВію>.

Ось чому однаково істотно дбати і .про створення най­ більш СILРИЯТЛи.вОІЇ обста:нoQ'ВКИ для &ільного, відвеР10ГО обмі'ну ДУМl\.аМIІ, всебічного обговорення ПИТа1IЬ і про суво'ре, неухильне виконання кожним 1К0муаістом приЙ·

нятого рішення.

ПОГРOl3О1О·

Комуніст повинен піДКОРЯТll'СЬ

думці

більшості о ргаllИЗацїі.

І

вже, звичайно, ЗОВСЇ\'d недопустиме переслідування за ,критику. Відверте висловлювання думок, товариська

дискусія

за

розвиТlЮМ внутріпарт,ійної демО\кратії, із зміцненням партійlНОЇ дисципліни. Саме так його і треба' розгляда­ ти. Член партії ,згідно з Статутом має право вільно оБГОВQрювати на партій.них з,борах, конференціях, з'їз­ дах, на засьдан'Нях партійних комітеті,в і в партій,ній пресі питання політнки і г.рактичної діяльності П3Іртії, вносити пропозиції, 'від'крито ВИСЛОlВлюва·ТІІ і в,ідстою­

ково з доказами, неодмінно на рівних засадах: адже це

ж і ТІІІКИЙ виступ краще CIl'.ростува<ги спокійно і дока­ З0ВО, ніж «обріза,ти» на півслові єхидним глумом або

вико­

ЗН3JЧИТЬ, не для фОРМИ, а для діла йшло обговореll1\lЯ. Питання про думку кому.ніста нерозривно ЗВ'ЯЗ3'не з

кий підніметься на трибуну вдруге. ,помилковий ви­ ступ? Що ж, lюжен .має пра,во ,взяти слово, заперечити, поопорити, роз'яснити помилку, переконати_ І обов'яз­

від пустого критиканства зара!ди ~pa'CHOГO СЛІВЦЯ. Але

ше,

шення,

ЯК БYlВає іноді: висrynає товарищ а його з преЗИ;ll,ії «ООШІКУЮТЬ» образливою реплікою. Після цього не вся­

Випадок, подібний до ООИlCаного, майже завжди овід­

іде

:шві,сть llереконarrися:

тиві створювалась і підтримува'лась обстановка това­ риської Івідвертості, взаемн.ої уваги, поважання до ДУімки NOж'ного! ХХІІІ з'їзд ПЗlртіі ще раз вказав: необхідно виявляти більше уваги і поважання до дум­ ки і пропозиціА комуиістів.

ЧІІТЬ про неБJIагопмуччя в даній організаці'ї_ НalЙча.сті­

наСТУПНIІХ зоора,х >будуть дооовідати, як

l:аН,НіІ того, що вирішили іКомуністи. Це робиться в ба­ гатьох організаціях, і кожний ,в такому Рdзі має МОЖ­

справи.

Зразу,міло, здорову, кориClllУ критику слід відрізняти

...

РОЗВІІ­

RаЕ'ТЬСЯ в тій ОРГ3JніЗІЩії, де слухають і «беруть на замітку» кожну РOl3умну пропозицію. І не просто заПll­ ШУ1l, у рішення або в перелік планованих з 3'Х OJД і в, а обо,в'ЯЗКОВJ доб'ються її ЗдJійснення. Правильно, я,кщо на

А ЧО"У ж тоді на зборах промовчав,

заЛllшилася

саТIІ ... » АКТl\ВН'ЇоСть комуніс11ів по-сп.РalВжньому

РОЗМОВА НА ПАРТІЙНІ ТЕМИ

заТРIІМУЮТЬСЯ.

стежити за ДІЄВІСТЮ виступів

на паргзБGрах. І НОlд,і ДОоВОДИТh<?Я чути: «Та чого висту­ пати) Все одно користі нія'кої тільки повітря стря­

Тепер 'в усіх парторrанізаціях на~,ічено' плаlll! робо­ ти на 1968 рік. Чим уважніше здійснюватиметься конт­

стають неМОЖЛIІ'ВИМИ там, де в тій чи іншій

роль за ЇХ реалізаціЄЮ, підтримуватиметься ініціатива кожного члена партії, тим повнішою буде колективна й індивідуальна відповідальність комуністів організаціі за справи lІа своє"у піДПРИЕ'\1стві, в колгоспі, радгоспі, установі.

формі карають за критичне слово. Не ВШlадко,во на ХХІІІ в'їзді зн,ову було пьдкреслено положення, зак­ ;.>іплене в партійному Статуті: особи, винні в затиску КРИТИКll і переслідуванні за критику, повинні притяга­ ТІІСЬ дО суворої парт,ійної віДПОlВідальносгі аж до вик­ лючення з рядив КПРС.

В. КОЖЕМЯКО. =

Неве.'1ИКИЙ

робітничий

Комуністи заводу

НІ\РОДНИЙ КОНТРОЛЬ ДІЄ

ВИЯВИЛП

стаж у Кузьми Бойка. На йому ВИСОІ(е довір'я і прий­ завод

порошкової

металур-

няли l(aHДlцaT()~[

у членн

гіі він прийшов кіЛЬІ,а ро- КПРС. ків том}' _ Зріднився з 1(0Роботу ІІа виробництві лективом цеху І,ОНТРОЛЬНО- К. Боііко ВldіЛ(J поєднує З виldірюваJlыlІ,\ автоматики,

прпладів і ,~e

ПР:ЩЮР.

навчанням.

Нін

ІІа фото:

елеl;трослюсаре~,-

Нещодавно в житті юна­ ка сталася знаменна подія.

За П'ЯТЬ днів

-

студент

nпївського упівеРСIl'гету. НІІ КПРС

;\rржавного

каНДІІдат у чле­

К.

Бойко_

Фото В. ПОЛОТІІяка.

П'ЯТЬ екскаваторів

Високе трудове піднесен- ли

дружно,

злагоджено.

ня панує нині серед робіт- Адже колектив

зобов' язав­

ників ремонтно-складально­ ся до нового року відремон­

го цеху. Гідно, по-справ­ тувати ще 5 екскаваторів. жньому зустріли ремонтни­ Всі трудяться добре, ки 50-річчя РаДЯНСЬhоі говорить маіістер М. М.

України. Слюсарі комуністичної

бригади Бурда.

праці,

яку Все ж начальник цеху очолює М. О. Рєзнік, до 25 А. Ф. ДЬOМl{iH називає І(ра­ грудня виконали річний щих з кращих. Це В. Т. Шуть, Я. С. Прихно, В. О. план, здавши в експлуатаСкиба. Вони йдуть поперецію, після капітального реду впередноворічному зма25

монту,

екскаваторів ганні.

«Е-153».

МИГУЛЬКО,

€.

Бригада в останні дні 1967 року працює як ніко-

слюсар

ремонтно-меха­

нічного

заводу_

Активні помічники 1\ ОСТЯНТИНА

Ва- писками і предстаВЛЯЛIlСЯ

сильовича Волинка в І адміністрації на розгляд.

селі знає і старе і мале. Куди б він не завітав: в

По наслідках перевірок народних контролерів тих

контору

школу,

чи інших ланок вироБНIlЦ­

в бригаду чи на ферму - його всюди стрічають привітно, шанобливо_ І це без перебільшення. Понад зо років свого життя присвятив Ностянтин Ва-

радгоспу,

тва партійним комітетом було вжито дійових захо­ дів. Тюс, по анту про не­ задовільний стан Збере­ ження картоплі на від­ ділку імені Леніна на

сильович справі виховання підростаючого покоління. Сотні його колишніх учнів стали вчителями, агрон омами, інженерами та іншими спецІ алі-

керуючого відділком парт­ ком наклав партійне стяг­ нення, а кагатувальнин і бригадир відшкодували нанесен1 господарству ма­ теріальні збитни.

стами.

Юльиа місяців

групу народного контро­ лю надійшов сигнал про порушення дщ,Ципліни і нераціональне використан­

громадського

ня

лінно

життя,

сум-

партійні

радгоспного

ГОРЛІВl\А. рахунок

Реn,л,і'Ка

Зростає

надпланового

Хороші, приємні слова.

ву­

гілля, DИДОбутого шахта­ рями Донецької області.

Він доеяг вже 1 мільйона 750 ГffС5П тнн.

f\BaHc

написаНі,

і

почуті.

шиноремонтний завод ми прибули якраз тоді, коли аванс привезли. Норидор заводоуправління ка

НА ІСТОРИЧНІй САПУН-ГОРІ В урочистій обстановці запалено тут факел при­ родного газу. Блакитне паливо прийшло сюди з Тарханкутського півостро­ ва,

розташованого

на

за­

проліг

хвилин

в

Серія снладається з трьох марок вартістю 4, 6 і 10 копійок 20 груд­ ня нові марки надійшли в поштовий обіг.

(РАТАУ).

тісним

пропахлі

людей

гу­

прибави­

почалася вже

не

ду­

же приємна «давна». Чер-

тривожно

чима:

Науменко,

колихнулась.

Задні тиснули на перед­ ніх. Так, ніби це не касо­ ве віконце, а вузькі две­ рі автобуса. Нарешті з гарячого гурту

вирвався,

затиснувши

в

щасливо

рунах

гро­

ші,

молодий чоловік. І багато часу гаєте на аванс?

Козелецьк о

автопідприємства

здвигнув

пле­

Перебільшу 10 т ь оо. Менше, ніж півдня пропа­ дає. Але ми цю справу налагодимо.

ки

Давно б пора. FI моро­ не зайвої: виділити

громадських

касирів,

і

-

хай вони рознесуть зар­ плату по робочих місцях. Щоб хороші слова­

-

«аванс

А вважайте, що пів­ дня пропало. На заводі

800 одну

робітників і ВСі через

носили

Г.

r о кою. Чому

ска ржи- відпускає

лись реданції на завіду- ваги? _

ж

вона

паливо

не

через

-

привезлИ»

радість,

а

при­

не

до­

саду.

касу.

Слідами ненадрунованих листів Водії

ни.

кіль­

мастилом_

Ноли лось,

через

Міністерство зв'я з к У СРСР випустило поштові марии, присвячені 50річчю Радянської Украї­

став

спецівках,

мою,

Євпаторію, Саки, Сімфе­ рополь, Бахчисарай.

ПОШТОВІ МАРКИ, ПРИСВЯЧЕНІ ЮВІЛЕЮ УКРАІНИ

за

шумливим. Один за одним підходять молоді і літні, жінки і чоловіки. Прямо

ході НРИМСЬКОї області. Газопровід довжиною 200 l\ілометрів

На

га

привезли

Поруч бухгалтерія. Го­ ловний, Антон Силович

ГРИГОРЕНКО.

В даний час брикет пускається

через

від­

автова­

гИ».

Звичайно,

така

відпо-

запитують водії. відь не дуже втішить ав­

ючу складом Рожнівсьно. торів листа, які говорили го торфопідприєм ств а. _..Ce~peTap парторгаюза- про явне зловживання за­ Н. Грищенко котра від-' Цll ПІдприємства т. POM~- відуючою, про недоодер­

пускаючи то;ф ЗОК», допуснає

Його.

«на' гл а- ненко,

недодачу

При переважуванні

виявилося,

що

замість

яному

редаКЦіЯ жання палива.

надсилала для реагування "ОПі'ю листа присл

д

тану

.

-

ав

,

ВІДПОВІДь.

«Ф акти,

викладені в листі водіїв,

трьох тонн вона відпусна-

частново

ла дві, замість

Торф'яні бринети і криш-

-

три.

На

чотирьох

чому ви, т.

По-друге,

Романенко, й

словом не обмовились про своє

що

ПідтвеРДИЛИСЬ'1 вить,

ставлення

Грищенно

грубіЯНИТЬ

до того,

лихослолюдям?

Чи вважаєте це нормаль­

зауваження І ка через відсутність ваги ним явищем? Чекаємо на

нлієнтів відповідає

лай- відпуснались

на

обмір. І відповідь.

автотран­

спорту.

За

доручення.

взялися

народні

Вже кілька років Костянтин Васильович очолює групу народно г о НОН'l'РОЛЮ радгоспу «Великодимерський», Ве л ику і корисну роботу проводять народні ДОЗОРЦі під його керівництвом.

лери_ При перевірці вони виявили, що водії Д_ І. Лебединець, І. П. Онаш­ ко і В. І. Безсмертний займалися приписк а м и, гріли руни на чужій пра­ ці_ Зараз в автогосподар­ стві наведено порядок по

У

виконує

цю

загальнорадгоспній і правильному

чотирьох відділкових гру- ню

ШАХТАРІ БАТЬRIВЩИНІ

тому в

Зараз пенсіонер Волинко на заслуженому відпочинку. Та, як і в молодості, він активний учасник

справу контро-

використан­

транспорту,

організо­

пах

нині

нараховується вано суворий облік

рів.

Вони

є справжніми ла.

125 народних

вит-

контроле- рачання пального і масти­

помічниками партійної організації і дирекції радгоспу у виконанні державних планів та взятих соціалІстичних зобов'язань ПО виробництву і прода-

Активно працює група народного контролю. Осо­ бливо варто відзначити роботу Георгія Миколай 0вича Снорини, Миколи Трохимовича Др а н о r о,

подарських продуктів.

Митрофана

жу

державі

сільськогос- Галини Іванівни Нондратенка,

Борсук,

Нузьмови ч а

Ми к о Л и

Народні дозорці приді- Михайловича Нуцен к а, ляють постійну ув а r у Василя Івановича Підо­

зміцненню

трудової

дис-

ципліни, своєчасному і пригори і інших. Вони є якісному проведенню сіль- прикладом сумлінн о г О ськогосподарських

економному

робіт,

ставлення

до

виконання

і раціон аль-

свого почесного обов'язку_

ному витрачанню кормів для худоби, пального і мастила, ведуть борОТЬбу

Є до чого прикласти рук народним контро ле­ рам в ці дні. Насамперед,

з ледарями, дармоїдами, розкрадачами народного

увагу на економне і бере-

майна. Загальнорадгоспна

вони

повинні

звернути

жливе витрачання кормів та для худоби в зимово-стій-

відділкові групи народно- ловий період. Суворо го контролю свою роботу слідкувати, щоб вони зго­ ведуть

планово.

Прове- довувалися підготовле н и­

дена робота облікується в ми. Не менш важливим є спеціальному жур н а л і. Тані грунтовні перевірки, ян, наприклад, підго-

і своєчасне готування техніки до весняної сІвби, очищення насіння і до­

автотранспорту, стан ремонту тваринницьних приміщень, оформлялися актами або доповідними за-

І. ЗАБОЛОТНИй, секретар партійного комітету радгоспу «Великодимерський,>.

товка радгоспу до весня- ведення його до високих ної сівби, використання посівних кондицій.

.................................


БАТЬ~О помер. Мати суха, мов осіння гілка, нахилилась над покій ником. Сльози-роси падають ІІа руки, свічку. ПаХllе сирими дошками, болісно' па·хне веСІІОЮ. Завтра пасха. Ще вчора ГРИlшка ходив за вер­

ся стінн, ЗaJЧеПRВ плечем окрнпку, і струна ніжно, зов­

сім недоречно, забриніла. «Для чого батько помер? Хі­ ба йо'му не хотілось посидіти з мам0ОЮ і зі мною за,втра за столом?»

Легка смерть,

-

Прийшов до тями від СТІрашної

Так. Легка. Та нелегке життя. Дани.ло ЛЬВОВИ"І був музикальною люднною, хворобливо вразливий. До жит­ ТЯ ніяк не міг пристосуватися. Родичі не розуміли його, і він цурався їх. Стругав, клеїв скрипки, мандоліни, балалайки, але те нічого не К.QШТ]'lвало. Діти, не встиг­ ну,вши на світ народитися, мерли. Один Гриша живий за..лишився. Хоч би він на нове життя на,гледівся. Дов­ гими ночами, що промайнули в церковній сторожці, ба·­

гат.Q .переснував думок. А я,ка вичинка? Немає щастя для

простого

дим

не

дава,в

дихати,

стискав

задухи. Молочний

палючими

ло. Покликав товаришів, але ніхто якась

неВИДИlМа

сила

підняла

на

прийшли

не

ноги

па,зурами

гор­

озвався. Тоді Грнгорія

і

люду.

Чотири р,оки тяглися на хатину і 'ніяк ЗМОГІІ не ді­ йшли хоч дах над нею зліпити. Робили обоє з Шур кою, ЯК ті воляки, ніякого опочинку не відали. Вже не хотів до сліз, а довелось ікони малювати. Змалку до маЛЯРС11ва слабкість мав, а от за ікоии не квапився ...

він

пішов на вогонь. «Треба гаоеити, треба, т,реба» стуго­ ніло в усьому тілі. Військовий корабель вирва'вся з обстрілу. Він повер­ нувся у 'стрій понівеченим, обгорілим, але гордим. На

«Не личить моряку-чорноморцю біля свиней поратися». Гірко було чути таке, одначе змовчував, удавав, що коли

вже хто допікаІВ,

кидав

сердито:

- Ти от в місті робиш, а годує тебе хто? Я моряк, я комуніст і розумію, яка важлива сьогодні моя робо­ та. ЧІІ ж забув ГОЛОДІІІІХ дітей віЙIІН? XaЇJ lІаші діти не звідають оту пракляту годнну ... І він не забував. Пам'ять працювала ІІа прийдеш­ ній день. Сам носив дрова, затоплював єдиний котел, допомагав свинаркам вантажити корми. А потім вста­ новлював і освоював 'нову техні,ку, яка з. року в ,рік поповнювала фермівську кухню і вже рщше чу,в на­

Комуніст ренко

і

спілки.

-

Понома-

активний агі­

На фото: член КПРС

татор. Вміло побудова­ М. Г. Пономаренко.

смішки, натомість появилась повага. Його поелали на Всесоюзну виставку досягнень в народному господар­ стві. ПОВflРНУВСЯ з грамотою виставкому і срібною

со­

зобов'язання

Ощадливим господа­ рем називають в брига­ ді по вирощуванню молодняка птиці М. Г. Пономаренка. Пра­ цюючи помічником бригадира, він багато уваги приділяє раціо­ нальному і економічно­ му витрачанню кормів., Про це говорять циф­ ри. В нинішньому році господарству бригада дала понад 130 тисяч карбованців прибутку.

знаЙО~!ІІХ:

А

ціалістичне

ської влади на Україні, се-

Треба лаШТУlВатися до роботи, прикладати руки до діла. І невдовзі г.ригоріЙ прийшов на подвір'я радгоспу i~leHi Кірова. Ста,в бригадиром кормокухні на сви'но­ відпщівлі. Терпів насмішки, я,кі 'часто чув від нових

не обходить.

сестри

птаХОфабрики. мів молока. В. МАЛІЙ, Готуючи гідний трудовий голова робіткому проф­ подарунок 50-річчю Радян­

За мужність і героїзм Григорія Пшонникова нагород­ жено медаллю адмірала Нахімова. Повернувся в рідні краї зовсі,м іншим. Змужнілий дорослий чоловік ступив на згарище свого обійстя. Міс­ то було зруйноване, родичів і близьких не знайшов. Брата Миколу схопили фашисти за участь ,в підпільній роботі і стратили, дядька Па,вла повісили в Броварах на майдані.

це ЙОГО

на ферму

Ніна, Віра і Катерина Гузіі. 3 честю його виконали. Від 3 того часу й працюють заrtріплених груп корів во­ доярками в Ленінському відділку Семиполківсь" о ї ни надоїли 194225 кілогра­

палубі стояло кілька д~сятків матросів.

охнуло в гурті.

-

Понад десять років тому стри взяли підвищене

ма,в думку, що', мов куля, прошила мозок: «Вогонь до­ береться до льоху і тоді ... »

бовими котиками, а СЬОГОДllі стоїть і тримає їх в руках.

Вони теплі, пухнаті, мов маленькі пташенята. В тісній, задушливій хатині ПОІИIO людей. «Чого вони тут стоять?» думає хлопчик. Хтось необережно ТОРКНУВ­

УСПІХ СЕСТЕР

попов з їдкий дим. Григорій намагався йти вперед, але був скинутий з трапу СИЛЬНИМ поштов"юм. Падаючи,

ме­

ні ним бесіди заВЖДIІ приваблюють слухачів.

с. Семи.полки. Фото В. Полотняка.

КВАРТАЛЬНИП: ПЛАН-ДОСТРОКОВО

кварталу по ремонту тракторів. До весни вони

даллю.

Оце я,кось перед самою пасхою зайшли в комірчину піп, дяк і староста. Всі вже добре випили. Як накину­ ЛІІСЬ,

мов

ті

круки:

Ти, нечестивий, обікрав божу храмину,

-

заГРID\lів

-

батюшка, тримаючись стіни.

ПіВГОДlIJ1Н збиткувались над батьком. ЛаЯЛIІ на.Йгір­ ШИМl! словаюl. Данило Львович важко дихав, обличчя покрилось холодним потом. «За що? питали його очі, я ніколи нічого і ніде 'не крав ... » Потім батько встав,

хитаючись

ІІа

непевних

ногах,

ІВИДИХ'НУВ:

Геть, геть звідси, тваIРЮКИ! І впав. Виходячи з хати, єзуїти похвалялись, що ско­

-

ро викинуть їхні пожитки ,на вулицю.

Батько помер. Але вони з мююю продовжували жити в церковній комірчині, бо був 1926 рік. Матері радили сходити в Броварську сільраду. І там за,сту'ПИЛИСЯ. Матір не хоро'нили чотири дні. Все Івиглядали: а може приїде? Ні, не дочекалися. Григорій при.летів три дні потому. Сходив Іна кладо­ вище. Під .но.вими матроськими ботинками зашерхоті­ ло сухе листя, пострілом тріснула ·гілка. Могила ще зов­ сім свіжа. Син зняв безкозирку, поклав пучок чорно­ бривці,в. В синіх очах застиl1ЛИ сльози. Не знав Грнго­ рій, що не раз потім доведеться стояти .отак з непокри­ тою Гf)ЛОВОЮ, 'виряджати друзів-побратимів в останню путь. Він не за,тримувався Ів Броварах. Другого д!ня вирушив ДО Чорного моря. Через два роки почала,ся В1Ина. «Снаряди наверх! Снаряди давайте!» НіІЧОГО іншого ні почути, ні второпати. Німецькі бомбардувальники зовсі,м знахабніли. Есмінець «ДзержинсЬІКИЙ» метався у вогні й диму, мов велетенський стіг сіна. В цьому пе­ кельному коловороті не<:лося лиш одне «снаряди». Григорій Пшонников з чотирма матросами кинувся крізь

танцюючі язики 'полум'я а'ртилерійського льоху. Один за од;иим опу,стилися ,вниз. Григорій викотив два снаряди і повернув до виходу. В цю ж мить десь зовсім поруч стався СИЛЬНИЙ вибух, вхід льоху обхопило вогне:'l, вниз

Через кілька· років знов поїхав у .Москву поділитиоея овоїми успіхами, зустрітися з друзями по змаганню, обмінятися з ними думками і планами. Щоразу, повернувшись ДОДО:VIУ, садовив поруч себе 11РЬОХ синів і розповідав про МООКВУ, про Мавзолей Jlеніна, про пам'ятники і музеї, про знатних людей, з

якими

доводилось зустрічатися

і

Значними успіхами зу- вже повністю підготували стріли 50-РіЧЧЯ Радян- 'J."ри-чотири тисячі машин.

сьної Унраїни ремонтнини

ГОВОРИТИ.

Механізатори

Нині СИНlI дорослі. Два вже працюють. Внбрали робітничу долю, на завод пішли. Наймолодший ,відві­ дує школу

і часто приходить до

кров ~IОЯ ...

при

-

нагоді хвалиться Григорій Данилович. ,в нинішньому році Бро.варсыкйй відділок радгоспу виконав річний план продажу м'яса до 50-річчя Вели­

нонали план

бригадира кормоцеху. Пшонников віддав 20 ,років жит­ тя, щоб його цех став .діЙсно поставником вис.ококало­ рійних кормі,в для свиней. Передові свинарки відділка Ніна Андріївна Фоміна та На,дія Микола'ївна Осипова мають з місяця в місяць по 700-750 грамів щодобово­ гоприросту свинеи в живій вазі. ВСЬОГ.Q на 10-20 гра­ мів відстають від них подруги. Ферма стала СПРа!Вжцjм комбінатом дешевого м'яса і сала. СобівартіСть одного центнера свинини 'не перевищує 70 карбованців. Рідко Григорій Данилович відкриває завісу ,минулого. Однак ,РОКИ йдуть, їм не гукнеш «зупиніться». В той день, кали 25 років тому лежав обгорілий на госпіталь­ ному

ліжку,

він пригадав

батька, що

не

дожив

ща·еливої пори, матір у горі і тузі за Даньком,

на

...

четвертого І

Трудівнини ної ни

Готувати кадри

гірничоруд­

промисловості достроково

річний ванню пусну

план

по

видобу­

залізної руди, концентрату і

минулим

цінної ровини тів.

до

якого

ви­ ви­

роном

випусн

металургійної си­ зріс на 6 процен­

СЛОВА ДОДЕРЖАЛИ

бойових

нагород. За успіхи в мирній праці йому вручено п'ят!" медалей виставочних комітетів у Моокві і Києві.

- Нині людину вельми цінять, особливо, коли при­ носить вона ближньому радість, сказав при зустрі· чі Григорій Данило'вич. - Ви молоді, вам згаду,ваТIІ лиш приємно, і це дуже добре. А моєму поколінню довелось пережити всього. Мій спомин то лиш цятка у вирі людського життя. І освітив я її не тому, щоб ЯТрllТlI душу, а щ06 яскра­ віШIІ'! був сьогоднішній день.

І

Г. БРАТЧУ".

нав

свої

зобов'язання.

Введено в дію новий тур­ богенератор. Потужність станції доведено до 1 мільйона 700 тисяч ніло­

..._ - - - - _ . . .

ру

навколишнього

середо­

вища,

навантаження

двигун

при

ній

дорозі,

щаджує ,Jалива

працює

їзді

а

також

значну

-

по

мотор

на

пога­

зао­

кількість завжди

на економічному

режимі. Електронне ос­ нащення К1ірбюратора ви­ конане

на

транзисторах

і живиться від акумуля­ тора автомоБІля.

(ТАРС).

наи­

-

го

гоаподарства,

зокрема

підготовки і перепїд,готовки механізаторських ка д р і в, !lкі в 'Наст)'Пному році ви­ рішуватимуть долю ВИСОКО­ г.о врожаю. В більшості господарств району присту'пили до заняття. Почали працювати

курси

,комбайне­

ЯКІ

демонструватиму т ь с Я

слухачам,

і

до

в и,кла,да ння

проведення

практичних

занять залучені

доовідчені

інженерно-технічні

праців­

Серйозно

відне<:лись

ВЕСНУ!

птахорепродуктора. прислали

Запорукою

проведення

успі ш н о г О нових комбайнів,

весняно-польо-

гів,

287 !,!лу- них та картоплезбиральних ж радгосп має дві майстер263 сівалкн, 307 куль- комбайнів. ні, де можна організувати

вих робіт і одержання ви- тиваторів. сокого врожаю в 1968 році Непогано спраВИJ1ИСЬ із Є своєчасна 1- ВИСОКОЯКІ·сна своїми завданнями механі-

до

підготовки комбайнерів ке­ рівники радгоспі,в «Бобри­ цький», «Требухівсь к и И», «Красилівський», «За.вори­ цький», Пухівського плем­

транзисторах

інституту. Він усПішно ПРОЙIIlОВ випрОбування на грузовику «ЗІЛ-1ЗО» і рекомендований до серій­ ного виробництва. Прилад наДійний, довговічний, зручний в енсплуатації. Електронний карбюра­ тор показав себе ХОРОIIlИМ <t\СR:щіалістом» у визна­ ч е .. Ні дози палива для кожного з режимів роботи мотора. Він враховує' тиск повітря, температу­

п~ріод

ники.

Цей новий прилад роз­

новського автомеханічного

Зимовий

~ращий для масового нав­ чання праLCiвників сільсько­

рів і при райоб'єднанні }{олеН'Гив Лугансьної «Сільrocптехніка». Тут ство­ ДРЕС вийшов перемож рені уоі умови для на.вчан. цем у змаганні на честь 'НЯ ПЇJдlбрана відповідна 50-річчя Радянської Ук­ літ~ратура, унаочнення, раїни. Він успішно вико- замовлеНІ учбові фільми,

ват.

ЗУСТРІНЕМО

комбайнерів

Унраї­

виконали

робництву офлюсованого агломерату. Порівняно з

десятирі'ччями роботи в радгоспі. За участь у Великій

:аО-БОЙОВОМУ

робили інженери Москов­ ського нарбюраторного fiВОДУ і спеціалісти Мос­

(РАТАУ).

УСПІХ ГІРНИКІВ

вона так любила ... Тепер ЖИТТЄПИС продовжився двома

Вітчизняній .війні Григорій Данилович має сім

по республіці

по ремонту тракторів ви-

кого Жовтня. Певна річ, чимала заслуга в цій перемозі

-~_....._

Карбюратор

Дніпропет-

Загалом

план четвертого кварталу

РОВСЬНОї, Київської, Лу- нонано на 95 процентів. гансьної, Минолаївської, До ~есни наступного роСумської і Хмельницьної ну Підготовлено близьно областей достроково ви- 60 тисяч машин.

батька допомагати.

Поміч з НЬІОГО ще дрібна, але

-

сільські

республіИИ.

на

Вони

курси

нерів кращих

КО~lбай­

своїх вцроб­

ничників, які прагнуть зв'я­ зати

усе

своє

життя

з

тех­

ших сільськогосподарських машин. ЯК же Аде їх ремонт у нашому районі? За осінньо-зимовий пе-

ський». Шдтримавши почин миронівців, вони дали слово відремонтувати до 1 січня 1968 року весь сільгоспінвентар, потрібниА на

Успішно Аде підготовка потоковиА цілорічний ретехніки до о монт. весни так ж й У" е використаНІ ВСІ можлиР радгоспах «усанівськи », вості на ремонті сільгоспімені Щорса, Пухівському інвентаря у радгоспах «Зарадгоспі племптахорепро- ворицькиА», «ПлосківськиА:о, дукторі. Богданівській птахофабриці. Однак в раАоні є і такі За .прикладом миронівгосподарства, які не при- ських механізаторів ми зо­

у радгоспах

виконали достроково.

питанню підготовки до вес- монт інвентаря до 1 лютого ський» -2. З радгоспу «Ру­

підготовка тракторів та ін- затори радгоспу «Требухів-

ріод, тобто за два квартали, весну. і птахофабри-

Взяте

. .

зобов'язання діляють

потрібної

уваги бов'язалися

ках потрібно полагодити Цьому сприяла хороша 396 тракторІв, 31 зерновий органіЗ1щія ремонту. В усіх комбайн, 319 плугів, 349 сі- тракторних бригадах були валок, 419 культиваторів і С'творені з числа кращих

няних польових робіт. "априклад, у радгоспі «Красилівський» на 20 грудня було полагоджено тільки 13 трак-

знарядь.

кварталу

багато

інших

машин

та

190 тракторів уже

полагоджено, план

нові, силосні та інші

того кварталу виконано до

жено

З

25 но справитися

акордно-преміальну

Радянської оплату праці. Наказом Україні. 189 тракгосподарству введено

з цим зав­

необхідно

підготовлено тільки 10, з по 30 культиваторів-І6. Інже- приділити ремонту

три

зби­

четвертого ральні машини. Щоб успіш­

19 машин.

нерно-технічний персонал не

серйознішу

увагу,

всюди

якнай­

викори-

торів зараз перебувають в подбав про зразкову органі- стати всі можливості. ГРОшові премії за закінчення ремонті, з них 105 - в спезацію ремонту І упустив тепП. ЗАБІЯКА,

ціалізованих

маАст е р н Я Х ремонту до нового року.

«Сільгосптехніки». монтовано

також

В і д р е19 зер-

лі осінні дні, коли

можна

Тепер в радгоспі уже при- було працювати на відкри-

ступили до ремонту силос-

тнх майданчиках.

До того

головний інженер

об'єднання

'техніка».

і добре за'овоюють мarгeріал.

А от OKp~~i господарники

недооці,нюють значення під­ готовки комбайнерів. Рад­ ГООП імені Шорса досі не

2

чоло­

«Го!ГолLвсЬа<ИЙ»

-3,

приела,в

віка,

на курси

ре­ «Зоря» -2, «ВеЛИКОДИlмер­

наступного року, тракторівдо 20 лютого, а до 1 черв­ ня підготувати всі зер­

четвер- монту інвентаря і запровад- сівалок, що є в господарстві, данням,

свята 50-річчя влади на

механізаторів ланки по ре- торів при плані

закінчити

нікою. Саме тому курсанти

рай-

«Сільгосп-

са'Нівський»

курсантів один.

замість

прибув

Не зве,ртають

на підготовку

заходу

такого

Недо­

ва,ЖЛIІВОГО

може призвести

того, що під час

врожаю

уваги

комбаЙне.рів

і в птахофабриках. оці,нка

трьох

тільки

комбайни

стову.ватимуться

до

збирання

не

викори­ на

пов­

ну потужність.

М. КИРIИ, інженер по новій техніці.


РАДОЩІ, ТУРБОТИ

ку

НаБЛl~жається . кінець .ро-рій легше. Чекаємо - час шдведення шд- ново,річного столу».

'1"1'

до

б ,за езпечення, НЮ,

ХТО

В

бери

залежаний

мило,

одеколон».

У

штапель,

сусідньому

майбутнє. Новий рік кожен справи. . зустрІТИ святково. жання,

Це

також

поба-

пропозиції,

заува-

хто в

Будинок

послуг

А причина ось яка . По- півК!іла недоброякіснага ки-

перше,

замість

двох

тепер

селю. У мебльовому магази-

А радість лиш тоді дружить ження, критика. Це питання ходить один автобус по ні 'не кYlПИШ без трьох ло­ з людиною, ЯНЩО V неї людських відносин, пятан- цьому ма,ршруту. .по-друге, терейних ,квитків дитячого благополучно з ділами, ня побуту, торгівлі, вихо- коли в Києві набирається ліжка». «Коли ж у Брова­ котрі поклика,на вона здій- вання

тощо.

«Перес}'В:На .повен аВТQбус пасажирів, у рах ,встановиться

торгівля

снюваоти. майстерня раЙ'побутком 'б а- Броварах не сядеш_ Далі без порушення її правил?Повідомленнями са.ме та- нату, пише сіл ь кор aB1'Qp вносить слушну про- запитують ці товариші. кого

змісту

і

повниться

передноворічна редаКЦ1ина пошта. Колектив шиноремонтного заводу

Коли переведуться за при-

І

О Г л я Д

рапортує

f лавкам грубіяни?» Невтішні ,речі

ЛИС Т І В

розпові-

дають робітники Київського

w..______________________...; річного виробничого плану. К. Кудря з Жердовн, позицію: чи не краще пу- ров та О. Бебчу.н. Пр<>'

дострокове

виконання

Про виконання плану

ПРО ДНІ МИНУЛІ

. відповідає, то грубіянить. Лlкар- Книги скарг не пред'явила.

І:ум,кі'в, оцінювання річної Передноворічна пошта чи універмаг. Та часто трап- В овочевому магазині поядіяльності, перегляду своїх не тільки рапорти й лові- ляється так, що назад дуже ,вились дріжджі . На кіло­ ~.lOжливостеЙ, зази'рання 'в домлення про вирабн и ч і важко доБИРIІТИСЬ». грам дріжджів додачапрагне

БІЙЦІ ЗГАДУЮТЬ

дитячому

магазині црацює продавець Манжурет. На запитання покупців не відповідає, а як

заводу

.про- добре діло. Але ж до фор- стити автобус з Літак тіль- ня

«Арсенал»

поснідали

І.

Цікаві ЗУСТрІЧІ

відбулися ську долю в дореволюційний

у піонерів та комсомольців час, про роботу завклубом нашої школи. Учні 6-Б класу протягом 25 років. За цей зап,росили на збір «Слава час клуб поставив на сцені борцям, що за правду вста- 500 виетав. ,вали» учасників ГРОIМадя'НЖовгенята-першоклаСНИКJ/

ської та Вітчизняної воєн І зустрілись ІЗ воїном Віт­ Федора Івановича Андруха чизнянО'Ї війни МИКОЛОІ!'! і Олексія ГРИіГоровИ'Ча СОІП- ВаСИЛЬОlвичем Яременком. рикіна, які поділилися спога- Дітн , шануйте па'.4·ЯТЬ да.ми про минуле Заворичів, тих, сказа,в він, хто про відстоювання за'воювань пролетаріату від ворог<ів

радянського ладу. Феді.р Іванович, РОЗПОВUВ про свою

головний

В . ЗагуменниЙ.

зоотехнік

За словами а, втора,

OAHQ-

«Т, варинни- сельчанки С. П. Ф,іліпчич та

у «Вогнику»

з га,ком години, а набагато отруєння шлунку...

11 p.311~..~R~~~~~~ -.

Читали

ЗlДже

гіршала.

Приеднаємось

Обіцяли 'пошити через мі- через кожні кілька хвилин сяць. Та МИНУЛQ три місяці, туди курсую:!> автобуси а їх не привезли навіть на п'яти ма'ршрупв. прИ/мірку. Гроші ж взяли Працівники Броварського

до таких рядкі,в Печерова та Ба'бчуна: «Мабуть, є у Броварах санітаР'на служба, відповідальна за санітарний

воду порошКQВОЇ металургії

відразу. «Он який

стан

ТОВІ

.послуги»

автори-

району електричних

мереж

г,ромадського

харчу­

собі «побу- МИ'Ненко, Гаркавенко, Єрко, вання». Відповідаємо: є. СЗІВ"енко, СМОР""пина ска,р- І тільки з неї слід питати,

"""

на,передо.дні"'

б"

Раптом до нас підійшов HO'Вol'O року!» _ так закін- жатьс:я на торго&ельні орга- чому РОВЗірсьКl кухарІ гостур'оова:ний Володимир Ронізації, зокрема на змішторг. дують людей зtпсованими .маlЮВНЧ, наочальник цеху, і розкзsЗіВ п.ро те, що одна робітниця одержала травму. Ій .потрі'бна кров. «Я записуюсь

,першим»,

оказав

-

чується лист. Потрібні ментаРІ";> Заи'ВІ'

КО-

.'.

В

Зij>тим уваги є лист КалаШНИJКа з Рожнів.

В.

'В ІН ·

lIlо,рушує питання

авто-

проду,ктами. OT~i .IJИСТИ принес л а не речі редакції остання пошта. Чим люди живуть, що радує

В промтоварному магазині, .- Б

що

на,

CTaHUll

п,ридбаеш без

додачі.

ровари,

потрібної К

«у.пуєш

даоМ-

і що обурює їх,

про те й

-

Володимир Романович. Усіх бусного сполучення м і ж ську С'УМ/КУ, - пишуть во- пишуть. І повинні писати. нас записалося 'юді 13 '10' Літками та Броварами. «До ни, - бери додачу на 3 Бо радість, розділена з ін­ ловік : Леонід С-моловик, райцентру їде багато лю- карбованці, купуєш ажур- ШИ~ІІІ, - 'більша ра,дість, а ГРИI'O'рій Кикоть, Фе-дір Черенков і інші. Зараз хао-

ПЕРУКАРНЮ? ЗО листопада 1967 ро­ ку в газеті «Нове життя» бу ла надрукована замітка «І приміщення Є», в якій піднімалось питання про на

житловому

ні чулки бери додачу, ь:упуеш дитячі колготки

ма­

сиві промвузла необхідно відкрити перукарню_ Ав­ тор вказував. що і прим і- І щення таке є, воно навіть відповідно устатковано_

ливо тваринників, визнано вірною, своєчасною _

Статтю обговорено на поширеному засіданні парт­ кому. з участю робітників ферм усіх відділКів. Забезпечено нормальні умови праці для доярок і тваринників_

За незадовільне ставлення

до

своїх обов'язків

бригадирам МТФ першого і третього відділків Дро­ ботуну І . І. та Жуку С. П. оголошено сувору до­ гану.

відповІдь

комбінату

тов.

виділять

нам

Напрошується

відповідальна

за

рядок організованого вихо­ ду присутніх з 111риміщення на випадок пожежі. Ілюмі­

ки

потрібно

пи­

ми, вату та інші

ХИ'СНИМ

Редакція вважає, що, як би там не було, а перу­

ше едешь

ки еле""'ричне . .вИКОРIІІСТОВУ­

-

дальше будешь». Підлокітниками служать

дв,і сокири, які УПИіраються лезами в сидіння. упряжки

-

хомут, по

краях

я'кого

же

рооки­

слід ,просочити

освітлення

новлено

ти .

ляється га,lьські

його зробив зна,менитИіЙ російський умілець Шутов, чиї

глядо'м

-тіль­

не

дозво­

запалювати вогні;

I

.Q

"'" _ а :: с

до

нього.

інспектор ДПН.

НАША АДРЕСА: м. Бровари,

вул. Киівська. 154.

ТЕЛЕФОНИ: редактора -

«НОВАЯ ЖИЗНЬ»

-

орган Брова.рского районного

.Q

3·82, заступника редактора, відділів: партійного жит·

трудящихся Киевскои области_

тя, масової роботи та промисловості - 4-67, Сільськогосподарського відділу І rpo. мадської приймальнІ «Київської правди. - 4-47, відповідального секретаря, редак·

ціі pa~oHHoro радіомовлення та Фотокореспондента -

ІНДЕКС 61964.

І

комитета КП УюраинЬІ и район~orо Совета депутатов

3·18.

Газета ви~одить у вівторок, четвер та суботу.

!................................................................................................................ Н броварська друкарня. І<.ИЇІІСЬКОЇ області, вул. КИЇІСі>1СI.

15-4.

Тмеф~

-

-4-57.

(-о

О

і І

І :

= :і

_М =:(

і

1

•• , ....................................

Зам.

4996-5875_

ровського теле~ізійнOrО ди­ тячого театру. (Дніпропет­ ІРОВСЬК). 16.45 - Наша афі­ ша. 16.50 Для школярів. «Чарівна трі'Йка». Естрадна -вистава. 17.30 - Співає Х. Крумм. (ТаJIлін). 18.00Телевізійні вісті . 18.10«День на'родження країни». (М.). 19.00 «За!lтрашнііі день столиці» . 19.30 Для ,молоді. «Таємниця ського бору». 20.05

Тухоль­

- Еста­ 21 .00 -

фета НОВНІ!. (М . ). «Музика сьо'Годні». (М.). 22.00 - «Інтернаціональний клуб студентів».

(М:).

Для дітей.

!

таКJlЬ.

Редактор Є. ФЕДЯА.

~..,....""....."...."....~~..,......,........,...........,..~~

БРОВАРСЬКОМУ

~\

ЗАВОДОБУДІВНО~У КОМБІНАТУ

на постійну роботу

~

ПОТРІБНІ: бетонникн,

вантажники,

~

арматурники, такелажники, слюсарі,

~ ~ ~

електрогазозварники.

,

електрозварнИlШ,

~

Одинокі чоловіки забе:зпсчуroться ГУРТОЖІІТКО~І ~оо~~ю. За д,овідками звертатися: м. Бровари, ПРОМ-

вузол, відділ кадрів заводобудівиого

r~ати а.!lтобусаМIІ метро-Бровари .N~ КІ!щеВОІ

комбінату.

1 і N2 4 до

зупинки.

"'4""J"-~

-~~

~

, ,

~ ~

,

-...,......,,.. ..... ~.,....JIiI'>.,.....,,.....,,...,..~I"~....,......,.

г-----~-;;;::·~· г;у;~я ·~9~~ ;o;~"""""-I І

на Броварськ~му колгоспному рннку

І

ПЕРЕДСВЯТКОВІ НОВОРІЧНІ БАЗАРИ.

ВІДбудуться

Дирекція ринку запрошує ращ-оспи, птахофаб­ рики ВЗНТИ активну участь в продажу сільсько­ господарських продуктів. Райспоживспілка 1'3 змішторг будуть торгува­

ти промисловими і продовольчими широкому acopTIIIMeH'l1i.

дорослих;

С. ТРОХИМЕНКО,

(Фотохро'ніка РАТАУ)

Телевізійні вісті. ТелевіЗіЇІне агент­ СТ.ВО «Піонерія». (М . ). 11.45 --Для дітей. «Олов'яні ~:іл/;­ ця». Опектакль Дніпропет­

11.00 -1,1 .15 --

філЬІМ.

ялинки під на­

......................... ,......""....................................................................................."".................................

вернутись

ГРУДНЯ

Перша ПРОГІ,ама

- Естрадний концерт. (Ри­ га). 23.00 - Ю. Нагибін «С11юардеса». Телевізійний

бен­

ТРИlмати НЗiIlоютові воду інші засоби гасіння вогню.

попитом.

Фото С. ГенделЬ'l!ана

ялинку,

ігри дітей біля повинні пр,оходити

твори Нl?!рідко З'ЯВJ/ЯЛИСЯ на ярмарках і користувалися великим

ялинки

вати овічки забороняється; в ПРlІІміщеннях, де Bc:ra-

дані пара постолів і пара рукаllИЦЬ тонкої різної робо­

Цей дивний експонат подару.вала Слов'ян'Ському місь­ кому музею місцева жителька М. П. Кононенко. Вона придбала крkло в 1910 році ІІа я,рмарку в Харкові.

В<Jгнеза­

розчином;

ві, де сім тисяч чоловік населення, потрібна (це

питання не вирішиться, газета змушена буде по­

деталь

Тут

ТІ/,

друга

ня комунальники не від­ дали комусь). Якщо дане

17.30 -

29

Друга програма «Не всі веДІмеді взимку ,17.30 - Для дітей. «Приго­ сплять». Телевізійний фільм. ди Шуст.ри.ка 'Ї Мямлика» . 18.00 - Програма навчаль­ «Новорічний сон ШУСТРlІка 'ного телебачення. Для сту­ і МНМЛlliКа». Лялькова вис­ дентів 'ІН~ршого курсу. Анг­ тава. 18.45 Кіножурнал. лійська мова.. «Модальні 19.00 - На ек.ранах фільми~ слова та їх еквіваленти». лауреати 11 Всесоюзного НаРJIICна геометрія. «Взаєм­ фестивалю телевіз і й них ний переріз .многогранників фіЛ!,мів. (М.). 20.05 - Кон­ і кри.вих поверхонь. Способи ц~p'Г май'Стрів мистецтв. побудови ліній перерізу». 20.45 «Гра без правил». (Д~i лекції). 19.40 - «На Художній фільм. 22.20дні» . ФіЛЬМ-lОпектакль. 22.30 «Розгон». Телевізійний спек­

що можуть легко опалахува­

карня на житловому маси-

говоримо на той випадок. щоб ще одного приміщен-

такль ЛеНіН'Градського теат­ ру опери та балету ім. С. ю­ рова. (Ленінград). В перер­ вах - телевізійні новини та «Світ сьогодні». (М.). 22.00 - «Репортаж про загублену посмішку». (М.) . 22.30-

прикраси,

переходить у передні ніжки, .зроблена у вигляді дуги кінної упряжки звирізаним .пі.вколом при~ів'ям: «Ти­

не

математиків.

18.00 - ТелеВliЗійні ВІСТІ. 18.30 - Міжнародний огляд. 19.00 - В. Соловйов-Сєдой - «Тарас Бульба» Спек­

надійно ЗЗКірі"ити ялинку на відстані не ближче мет­ ра .від: засобів опалення, за­ навісок, ПQРТЬЄР; марлеві, бавовняні та па­ перові карнавальні костю­

відкрили

була.

юних

, вила:

перукарню. Про це у від­ повіді не йдеться_

що

Реопубліканська

17.30 школа

пам'ятати пра­

Донецька область. На цьому фото ви БЗtЧите стар<>­ винне крісло незвичайного вигля.ду. його спинка, що

ті,

«Два Федори». Ху­

дожній фільм. 12.40 «Ва(; чекає Єреван». Фільм-кон­ церт. 17.25 Наша афіша.

націю слід доручити тільки досвідченому електромонте­ ру. При &становленні ялин­

при­

тання, чому ж в тій кімна­

влаштуванні ялн­ школах, дитячих бу­

IП'РO'fИiflOжежну безпек:у, по­ винна розробити план і по­

міщення, то буде й перу­ карня.

при

Особа,

Чайки_

Словом, пише тов. Чай­ як

Ялинк:у можна вл ашту<В а­ ти в ПРИ~lіщеннях, розташо­ ваних не вище другого 110-

дннках , дошкільних закла­ дах, будинках культури , клубах є керьвники (заві­ дуючий, директор) цих за­ кладів.

у ній говориться, що на вокзалі побудована но­ ва перукарня на 10 робо­ чих місць (добре, але при чому тут вокзал?), а «що стосується відкриття перу­ карні в районі житлового масиву. то в даний час таких можливостей нема»_ Чому ж нема? Бо нема ... приміщення (його забрала інша оргаНізаЦіЯ). ка,

Ялинку прикрашай-­ протипожежні правила пам'ятай!

нок у

начальника

11.00 11.15 -

фільми _

пеку

комунальних

підприємств

3НІ\ТИ ВСІ

П'ЯТНИЦЯ

128

«Музика і ЖІІТТЯ». (Львів) . 23.10 - «Альфа і Омега». ТелевізійНIІЙ фільм. Друга nporpaMa 17.00 Мультипліка~ійні

верху. Відповідальними осо­ бами за п.ротипожеж'ну без­

І ось редакЦія одержа­ ла

Н8подобство виявлене громада .знешкодить.

ЦЕ ПОВИННІ

Під таким заголовком було надруковано критич­ ну статтю в нашій газеті від 9 грудня. Нритику В адресу керівників радгоспу «ГОГО.rIівськиЙ», а особ­

КОЛИ Ж ВІДКРИЮТЬ

що

повідомляє автор.відділ соціального

у

«СВІТЯТЬ ОЧИМА, НОСЯТЬ ПЛЕЧИМА»

Пісnя ВИСТУПУ « HOBoro ЖИТТЯ»

те,

.цей, Хто

ЧЕТВЕР ГРУДНЯ Перша програма - Телевізійні ВІСТІ.

і­

ський» А. Гулий,- виконали план П,РОДЗlжу молока.». А ОСЬ як тепло написав про своїх друзів слюсар за-

Анатолій Козлов. «8 цеху, тет НaJЖивають як завжди, кипіла робота. .

~

ми цього листа і не дивув&-

не проблема,

С_ €ЛФІМОВА, старша піонервожата. с. ЗаВО)Jичі.

зокрема, най'мит-

Пече-

ки відділка .N2 І першими в С. В. Пащенко замовили швидше. Добратися ж злись - я.кість страв кафе гооподарстві, _ повідомляє через майстра автомашНіНИ Броварів до Києва, кому останнім часом cnравді по'­ агроном радгоспу «Русанів- «Побутові послуги» плаття. треба,

не повернеться життя.

20 груд-

дажу державі,птахофабрикою молока Ка- справжнє! мальноl'O Аділайого потріб до Броварів? він похворіли. ,\,юфтелями Лікарі та кофевиявили - і 11~~~~~~,т литянською нема». 'н е ки робитиме рейс неТепер через три пише

ніколи вже до мирного

І

товарами

в

ЛАСКАВО ЗАПРОШУЄМО ВІДВІДАТИ НО-

ВОРІЧНІ БАЗАРИ!

І

Дирекція ринку. ..

-....~ ..

,

--4 ........ ~...-.~................. .....-.............................-................-{

Магазини

Броварського змішторгу

.Nf.Nf 1, 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 22, 27,

прий­

мальні пункти на базарі, житловому масиві в необмеженій кількості

ПРИйМАЮТЬ СКЛЯНИй від населення

ПОСУД

протягом Bcboro робочого часу. У випадку відмови в прийманні посуду просимо звертатись до директорів магазинів і по,віДОМЛЯТIІ по телефонах 5-57, 5-47, 4-73, 4-83.

Дирекція зміШТОРГУ.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ill • • • • • • • • • "П . . . . . . g . . . . . . . . . . . . , ••••

155 номер 1967 рік  

155 номер 1967 рік

155 номер 1967 рік  

155 номер 1967 рік

Advertisement