Page 1

ПРОАt1fI~рl ,сІ", "раІн, еднл'm,CJI!

РІк видання ХХІІ

стаХIІПОВЕUЬ

ом!

НЕДІЛЯ

27

та всіх інших ділянках колгоспного і рад­

ВЕРЕСНЯ

1959

Орган БроаареЬКОГ8 раllонного комітету Комуністично'і партії України та раllонної РЦИ Аепутатів труАЯЩИХ Квівсько'і області

Ознаменуємо підготовку до 42-х роковин В ел и ко г О Ж о в т ня, наступного Пленуму ЦК КПРС самовідданою працею на полях

115 (1870)

Ціна

15

госпного виробництва. Ще вище піднесемо міць і славу нашої любимої Батьківщини!

р.

коп.

ВИЗНАЧНА ПОДІЯ В ЖИТТІ

ПЕРЕБУВАННЯ М. с. ХРУЩОВА В США

ПАРТІйноl ОРГАНІЗАЦІІ

24 вересня ГО.'Іова Ради Міні- нія ДeBi~ доурене, мер міста На прий{)мі з радянської СТОстрів СРСР М. С. Хрущов і осо- Піттсliурга Томас Галлахер і рони були присутні М. С. би, що йогосупроводять, відві- президент Піттсбурзького універ- Хрущов і особи, які супроводять

2 жовт.ня, У від,повідності з Статутом КП~С, в первинних партійних оргапізаціях району р&зпочинаються звітно-вИіборні збuри. Ця важлива подіяв житті партійної організації,КОЖНО.. го комуніста Rїдбуватиметься в

ту, всебічно показати, як здіЙ.снювався на' каз КОМУНІСТІВ, да.ний на .минулих звітно-виборних зборах, якє"'місце у трудовому і 1II0літичному житті села, колгоспу, підпри€Мства, установи посідає кожен член і кандидат партії. період небаченог{) політичного і В ум{)вах р{)згорнутого будівТІ!УДОВОГО піднесення радянеько- ництва комунізму ус'піх вирішує

дали машинобудівний заlЮД KO'~панії «Места» В Пі~тсбурту. Ця компанія виро,б;ІЯЄ прокатні стани, ковадьсько-пресове устаткува:ння та інші машини для 'металургійної .промисловості. ~T свій час продуК"Ція цієї компанії поставлялась і в Радянський Союз. М. С. Хрущова і осіб, що йо-

ситету. Єдвард Дітчфілд дали сніданок на честь Го.'lОВИ Ради Міністрів СРОРМ. С. Хрущова. На сніданку, що відбу,вся У l3е.'ІИКОМУ заді Шттсбурзького уні-

Голову , Ради Міністрів срср у поїздці по США. Серед а'мериканських діячів були присутні віце~президент США Р. Ніксон, сneціальний

верситету, були присутні бшшько 500 гостей - політичних і громадських діячів та представників ділових кід Піттсбурга. го народу, викдиканого підго- жива організаторська робот~ в го супроводять, зустрів віцеНа сніданку М. С. Хрущов ТІ)ВІ;ОЮ дО 42-ї ріЧНlЩі Великого масах. Тому на зб~рах нео:бхlДНО президент КО~fПанії Френк Места. виступив з великою ІПРОМОІВОЮ. Жовтня і наступного Пленуму глиб()'ко . щ~оанаЛlзувати, як І Він залросив М. С. Хрущова s Позаюї,нченні сніданку М. С.

ЦК КПр.с.

За час, що 'минув після звітновиоорнихзборів; пар'11іЙ.на організація району зна'Чно зміцніла організаційно і ідейно. Поліпшився її зв'язок з масами, зросла ава.нгардна роль комуністів на виро·бництві. Трудящі, {)чолені районною парторганізацією, добилися ,певних успіхів у здійснен.ні завдань ХХ і ХХІ з'їздів КПРС, послідуючих рішень партії. Колгоспи і новостворені радг{)спи значно збіяьшили виробництво продуктів рослИ'н.ницт-

парторгаюзацlЯ

працювала

~іяльнkть

На ,прийомі, який пройшов у

по контору, де він розпов'ів про ро- Хрущов і особи, що його супро- винятково теплій обстановці, бу-

добору і IВИХОВа,нню кадрів, як боту заводу. Потім М. С. водять, вирушили. ;на Піттебурзьвела політичну роботу серед Хрущова запрошують оглянути кий аеродро,м, звідки вилеті.1И в трудящих. 'Сдід ВИ'крити і усу- цехи 3~BOДY. В механічному цеху І СТО.1ИЦЮ США Вашінгтон. нути недоліки, які ще є в {)рга- заводу зібралось багато робітни' нізацlїИно-<партійній роботі, в ків, які зустріли главу Радянсь24 вересня о 17 годині 27 діяльності сітки партійної і ком- кого уряду оплесками і вітальни- хвилин за місцевим часом (О госомольської ос.віти; агітколекти' ми вигуками. M~ С. Хрущов йде дян 27 хвилин за московським вів, ле.кторських груп, культур-. по. цеху. Він часто зу·пи.няєтЬ'сл, часом 25 вересня) Го.'l(),ва Ради

ли 'присутні близько 500 гостей. Після прийому в одному 3 найбільших готелів Вашінгтона, «Шератон-Карлтон» на честь Голови Ради Міністрів ОРСР м. С. Хрущ@а відбувся великий обід, влаштований sпливови'М ви­ давцем газети «Джорнел оф КО'М­

***

но-освітніх за'кладів, КО'МСО'МОЛУ, до6ровільнИ'х товарис'ГВ, C'l1ЇHH{)Ї llреси. Жодне питання не повинно залишитися поза увагою комуністів. За звітний ,період у О'кремих

розмовляє з .рQбітниками, потискає ЇМ руки. Він бажає РОбіТНИ-, кам уепіху в ро;бо·ті і в житті. РобітнИ'К Кан Джеккі на знак

'Кожної була

забезпече.на

***

бази

Ендрюс М. С. сніданок . на честь Голови Ради

Хрущов !Вирушив на автомашині Міністрів СРСР М. С. Хрущова • в офіціальну ре'зиденцію гостей ПоТім М. С. Хрущов - у супропрезидента «Блейр-хауз». воді міністра за,кордонних справ СРСР А. А. Громико виіхав у

*••

Поео.'lЬСТВО СРСР влаштувало заміську резиденцію президента

ввечері 24 вересня на честь США в Кемп Девід для розмови ГолО<ви Раl1И М'іністрів СРСР з президентом Дуайтом ЕйзенМ. С. Хрущова великий !lIРИЙО·М. хауеро'м. (ТАРС).

стопроцентна

ділянки своєї~амітПТIf роботи, конкретні викрити явка висока активнедолrки, ність, ко,муністів, ділове обговорення звітів, завдан.ня партійної {)рганізаціі в розроолен{) і прийнято рішення,

Міністрі'в СРСР М. С. Хрущов і мерс» Е. Ріддером. особи, що його супроводять, прибули на літа'ку у Вашінгтон з 25 вересня державний секрепої:здки по ОША. З ВОЄННОіПовіт- та.р США К . Гертер влаштував

ува.ги .підносить М. С. Хрущову ряної

сигару. М . С. Хрущов дякує і, . ва і тваринництва, ,підприємства нартійних організаціях відбулися в свою чергу, дарує йому паіпромартілі - випуск промис- деякі структурні зм.ни - ство- м'ятний значок і годинник. лових товарів. рені організації на відділках радПісля ві~відання заводу М. С. Однак Іпартійнізбори - не госпів,' у цехах. Звітно-виборні Хрущо'В і особи, що його супро' місце для самовихваляння. ,Ко- збори 'в них іПроходитимуть В водять,зробили поі:здку по Шттсму.ністи ш)винні глибоко, під зна- першу чергу - з 2 до 10 · бургу і оглянули місто. ком крИ'ГИКИ і самокритики ilIРО- жовтия. Треба, щоб і тут Губернатор штату Пенсільвааналізувати

ПJИ!дставник президента Ейзен­ хауера Г. Лодж та інші ()фіціаль­ ні особи, члени конгресу, а та­ кож представни'КИ промисдо,вих кід, rромадськості та інтеліген­ ції столиці США.

В РУЧ В н ня ордвна ЛВНI·на КИ'І'ВСЬКОМУ УНI·вврситвтові 24 вересня

.

в

ЖOtВ'rневому Ради СРСР,

перший

ceKpe~ap орде.на Леніна держаВНОІМУ уні-

боротьбІ' за виконання на"рес- спря,моване .на дальше зміцнен- І ЦК - М В П':ІД1ГОРНи. и~ верситетов; І'мені Т. Г. Шевченпала~і культури СТОЛ~ЦІ.,~ J'KpaI'. КП'~JКІШ:НИ..

лень па,ртії. Слід добитися насаМІПеред, щ{)'б коже·н 'Колгосп і радгосп повністю виконав взяті СlfЦІаЛІстичні зобов'язання .на честь Пленуму ЦК КПРС, зокрема по

завершенню

ПО.1ЬОВИХ р(}біт,

ня партійної орга.нізації, лосилення її 'Впливу на політичне і виробниче життя колективу. На зборах будуть обрані бюр{), комітети, секретарі, їх за-

ни вщбулись .уРОЧИСТІ .збори з нагоди ' вручення Киі:вському державно,му університетові ,імені Т. Г. Шевченка о.рде,на Леніна, яким був нагороджений за ви-

в,ручив представникам університету о,рден Лені.на і ВИСТ}'lПи'в з ПРlfМОВОЮ. Він сердечно поздоровив колектив університету з RИсокою УРЯДОROЮ наг{)р{)дою і по-

ка, яке в'сі присутні ЗУС'l1Pіли палкими ТРИіВалими оплеска'ми. Із словом-ві)ЩІовіддю висту'пив ректор університету академік І. Т. Швець.

.ко·мплексу ступники. До їх складу повинні датні успіхи В ро.зви'l\КУ науки, бажав йому НОІвих видатних ус-

'підготовці тва- ввійти кращі,' авторитетні,

до- підготовці

haykobo-пед/lll'Огічних піх~в . у

розвитку

Учасники урочистих зборів ::І

радянської велики'М підне'се:нням

прийняли

j}и.нництва до зимівлі, виконан- свідчені товариші, що .на прак- 'кадрів,спеціалістів для народ- н&уки і культури. вітальні листи Центральному ню плану продажу державі nро- тиді довели своє уміння бороти- ного гос' подарства і Ку.'ІЬТУРИ. Тов. М . В . Шдгорний зачитав Ко'мітетові ІШРС і ЦентраЛЬНО~IУ дуктів сільського господарства, ся за успішне виконання за'ВПід бурхливі овації Bcwro привітання ЦК КП У'країни і І K()' ~liTeТOBi КП України.

щоб

на кожному

пі,щпРИ6'Мстві дань 'партії, {)чолити і вести за залу член

Президії

були перетвореНlі в життя орга-, собою маси. нізщійно-технічні заходи по Проведемо звітно-виборні збо­ дальшій механізації і авт()мати- ри на високому ідейному і ор­

зації вирооничих процесів .

ганjзаціЙ.н{)му рівні,

ще

Верховної Ради Міністрів УРСР КИЇВСЬ'КО'му <> ~

Нп

вище

бу д 0.6 ах

(РАТАУ).

<>

сеJJtuрі'Ч,uu

До звітно-виборних зборів по- піднесемо боєздатність кожної винен а'ктивно готуватися кожен партійної органі'зації, мобілі' зує­ ко,муніст. Рівень критики на них мокО'Муністів і всіх трудящих­ залежить

наса>,Гперед

від

!Звіт-

району

на ус.пішне

здійснеJIНЯ

ної до<повіді, до ск.lадання якої історичних рішень ХХІ з'їзду С.'lідзалучати партійний актив. партії,зобов'язань, 'взятих на В ній необхідно, якнайповніше честь HacT)"ftHorO П.lенуму Ц!\ висвітлити роботу БЮРО,коміте- КПРС!

•• На просторах нашої Вітчизни ••

ПАМ'ЯТНИК В. І. ЛЕНІНУ відкрито в )ltолдавському селі Костешти Котовського району.

** * СТЕНОГРАФІЧНИЯ ПРО

РОБОТУ

ЗВІТ

ЧЕРВНЕВОГО

ПЛЕНУМУ ЦК КПРС випустило масовим тиражем Державне

видавництво

ратури.

політичної

* * *3

ПОНАД П'ЯТЬ НОЮ МIЛЬИОНlВ ВАЧІВ побувал.о за Виставці досягнень

її експонатами ознайомилися 36 тисяч іноземців з 80 зарубіжних держав.

*** ДЕВ'ЯТИМІСЯЧНИИ достроково

3

еконо:

••• ОДИН

rOCnOAapCTBa СРСР в Москві.

ПЛАН промисло­

вість Дніпропетровського мічкого району.

літе-

ПОЛОВИВІДВІДУ3 місяці на народного

виконала

МІЛЬЯОН

І. ту

МЕТРІВ

ТЕХНІЧНИХ ТКАНИН І КОР-

ДУ ПОНАД ПЛАН випустили з початку року текстильники ярославського комбінату ««расиый перекоп».

(РАТАУ).

На Уралі споруджується атомна електростанція

пару

високого

тиску

одержуватимуть

в

уранових

потужністю' 200 тисяч кіловат. Перегрі­ реакторах

і

подаватимуть

на

турбогене­

·ратори.

Закінчується

устаткування

електричної

підстанції,

будується

головний корпус з реактор­

ним

40

відд·ілом і машинним залом. Споруджується гребля. Плоша нового водоймища досягне квадратних кілометрів. На фото зліва: будівництво peaKTopHtiro відді.'ІУ. 2. Волинська область. В Горохівському районі закінчується спорудження великого цук­

рового

заводу.

На фото в центрі: на БУДLвннцmі цукрового заводу.. ". 3. Дедалі ширше розгортається будівниц11ВО каналу ДIІІПРО-КРIiВИИ РІГ. l-!a. всьому liого протязі від Каховського водоliмища до Кривого Рога - АІЮТЬ землеРИИ!!1 машиии. Коло міста канал завершиться ВОАоймиЩеМ місткістю в БО. мільйонів кубометрів BOД~. На фото справа: бvдівництво каналу Дніпро - Кривий РІГ. СnOРУАження наСОСНОІ стан-

ції N2 1.

.

.

Фото Б. Назарова, Г. Сажнєв:}, А. Запари.


СТАХАНОВЕЦЬ

2

Нед_іnя,

2.7 _Bep~CHfI '-959

року.

_ _А(ПУМУ ОІ кпrс-3J~(/)lНJ(J. ••

$~&i(!11r{1

ДОТРИМАЛИ СЛОВА До

-

25

вересня закінчити копання і кагатування картопnі

гаючись за гідну зустріч наступного Пnенуму ЦК КПРС; на пnощі

350

виконано

достроково.

Картоnnя

ринники

викопана

!

гектарів. Закінчуємо кarатувати.

Велику частку своєї праці по достроковому виконанню зобов'язання /внесnи трудівники першої та другої бригад,

очоnюваних С. Топіхою та П. Тупим, ланок Ганни Віptfч, закінчуємо івиконання

державі. З

пnану

тонн вже продано

1050

продажу

картопnі

Ко ,;rгоспу

ви, ДОК.1а.1а ' багато

зуси.1Ь, щоб

Подруга Марії Га .1ина Харчен­

підібрати теличок і з НИХ виросСОЦlашстичні зо.бов'язання ви­ тити корів. Такі, як «Мрія» і конати Д6строково вироби­ «Го.1убка» дають по 4500 кілоти по 400 центнерів молока і грамів молока за лактацію. Мо-

свинарка. Добре запам'я­ тала · вона заК.1l1к рідної Комуніс­ тичної 'партії про З1Jl.lьшеНІІЯ виробництва м'яса в країні. Ко'М-

за те , щоб

угідь.

С .10ВО

.10да

ДОЯРl{а

годує

Kpi~1

На

КО.1ектив нашого радістю

зустрів

ЮТЬ ді.10'М . 3а

голова колгоспу,

7-ГОДИННИЙ

КО .1ГОСПНИКИ

ДОГ,lядає,

СОМО .lка виріШИ.1а внести і свою частку праці в здійснення цього

.

криття П.'!енуму ЦК КПРС зобо '

робочий день

в'язання виконаємо. М. Лисенко,

заводу зlлінія для транспортування його

постанову ЦК в СК.1ад, зав~ршуються

***

роботи

кожна одержує по

..

ШДКРШ.1Ю-..

зоотехнік.

оо

~'-ce

це

забезпечи.l0

)"спіх .

М. Таран першою в КО.1госпі викона.1а

достроково

соціа.1істичне

зобов'язання,

взяте

П.1енр!у ЦК

КПРС,

1;0 -

випасання,

зразково

корів .

35-40 кі.l08 міеяці.в і 20 г~aМlB. зе.1еНО.1 ~Іаси кукур)"дзи, В.ПЕТРУК, секретар партійної організації . 328 ,5 центне- ВІДХОДІВ ОВОЧІВництва та додатпо " ! ДНІв одержано ., ково по 100 гращв деРТІ ІІа кіІ(олгосп ім:- Сталіна, с. Русанів. ! ра молока І. 56 центнеРІВ мяса ! на 100 гектарів угідь. До від- .10грам надоєного )IО.10I\а. ;, 1. 1' . 1'.1 1. 11. " . 1' . 11.'1. " . ' '. 11 . 11.' 1.1 ' . ' ,. ,•• " .1'.' 1.11 •.•• 1•• 11.11.1 І.' 1.1 1.' •• ,I."е.... 1.11.11.1 1.11.11 •• І.' 1.11.1'." ~ М. ХАЗАН,

ня ударника КЮI)"ністичної пра­

справжні'>! ~lnЙСТРЮІ своєї спра- ці, З<1 яке борюся.

«Більшовик»,

С. Рожни, борються

ських

тонни.

624,2

Комсю!олка Марія Тnран 6 ро- рови, і обов'язково доб'юся зван­ ків пра.цює дояркою. Вона стала

100 центнерів м'яса на кожні 100 гектаРІВ сі.1Ьськог()сподар-

Харитини Топіхи. Днями

Вони виконали зобов'язання

Готуючи гідн)" зустріч наступ­ ному Пленуму ЦК КПРС, тва­

таке зобов'язання браnи КОnГОСПНИtlи нашої артіnі, зма­

Зобов'язання

• *'

*

на

-

честь надої,н

завдання . Працюва.1а не ПОI\.13даю~и рук, і ось перші результати

зобов'язання

-

виконано

достроково: є по

20 ді.10ВИХ поросят від кожної з 13 закріплених свиноматок .

Дівчата

Рое ті.1ЬКИ добре труа

дяться,

знання

-

і

поповнюють

свої

навчаються в вечірній

ШКО.1і сі.1ЬСЬКОЇ

молоді. Бони є

КПРС, Ради Міністрів СРСР і по механі'зщіі завантаження ваСьогодні першою в арті.1і кінвзірце~! комуністичного стаВ,lен­ ВЦРПС про строки завершення гранок шихтою. чає копати картоп.1Ю бригада рів по 3500 кі.10гра"ів MO .lOKa. ня до праці. від

переводу на скорочений ро-бочий Як наслідок, значно зросла М 2, яку ОЧО.1ЮЄ ком)"ніст день і )"порядкування заробітної продуктивність праці, знизилася А. ЛИ1lарч)"к. 3 80 гектарів T~'T ll.'lати робітникі,в іс.1)"ж60вців. собівартість продукції. На заво- викопано 76. Дев'ять колгосп­

Тимбільше,

що вже

жовтня МІ! теж

'з 1-го ді нема жодного робітника, який ниць ланки Ганни

переходимо

на би значно не перевиконував з,мін- цієі бригади

се'мигодинний р~бочий день.

До цієї важливої

водилася

старанна

завершено

пі,IJJГотовча Кодектив зобов'язався

-

-

нею ко­

заявила Марія,

-

С.10ВО дО кінця року надоїти кі.10грю!ів

вже д,ва дні том)"

MO,101{a

Д. Папій,

даю

зоотехнік.

по

І(олгосп «Червона Україна » ,

від ко-

с. Гоголів.

СьоrО,ll.ні-недіa1lЬНIIR

норму-

достроково. викопали картопдю з 7,2 гектадо

за

Б)"ду нада.1і працювати ще

краще,

Динник з 800

ну но,рм)·. Виро,бничий план 9 викона.1И доведену;-

подіі ПРО' місяців

закріплених

13

l-<го ра.

робота з )'частю всіх робітників, жовтня 'виготовити понад дев' яС.'1ідоlМ за копанням картоп .1Ю інженерно-<Технічних працівників. ти'мі·сячне завдання про-, кагатуємо. 3акладено на зимове

Були

вжитізаХ1JДИ

по поліп- дукції на 400 тисяч карбо,ван- І збеРігання

шенню організації праці і вироБНlІцтва, дальшому удосконаденню організаційної структури заводу, впровадженню раціо' на.1ЬНИХ форм 1Jрганізації ВИРl)б-

ництва,

здешевленню

200 тонн, державі

ців. продано 260 тонн картоп.1і з Висловлюючи .палку подяку плану 300. С. Єременко, партії і )"ряду за новий прояв колгоспник артілі ім_ Кірова. піклування про благо народ)", с. Заворичі. працівники заводу беруть нові

В"РТІ>СТЇ с()ціалістичні

зооов'язання

** *

по

у колгоспі ім. Стадіна, с. Р)")"прав.1інського і цехового апа- дальшому підвищенню ІПРОДУК- санів, 920 центнерів насіння рат)" та вишуканню додаткових тивносТЇ 'праці, ,збільшенню ви- ярих культур засипано )" засі­ джерел ПОКРИ'І'ТЯ витрат, зв'яза- пуску IПРОДУКЦії, 60РЮЧИ-СЬ за ки зерносховищ. Крім TOIГO, 290 них з введення~! нових у>.ІОВ· те, щоб до 5 tГРУд'НЯ - Дня центнерів засипано страхфондів.

оплати праці. Радянської Конституції, викона- Все насіння ІІ-ирощено на наЯкщо раніше в нас бу.lИ на- ти виробничий п"ан першого сінних ділянках і має високий

чальники

цехів,

то тепер іх

року семирічки.

роль виконують майстри, в ЯІ(ИХ широкі права і обов'язки.

Проведена них

значна робота по

заходів.

Освоєно

процент схожості. А. Соnовей,

Ливарно,прокатний завод.

кокільне

на конвейєр

фарбування і с)"шіння ,покрівельного листа, а через дскі"ь'

колгоспник.

81------------8

------Всі сили і дасоби-uа uоnаuuя uарrnоnлі

здійсненню оргавізаційно-техніч;1Итво, переведено

В. Бобко,

старший еКОlІоміст.

Йдучи назустріч

наступному першими

рапортувати про за- Причиною

цих

Нашій артілі залишилось І_о·

пати 15 гектарів карrоплі. Ко,,· госпникизмагаються за те , щоб

неполадків

до 1 жовтня 3 цією роботою ІІ-ПО.

Пленуму ЦК КПРС, колектив всршсвпя роботи на відведених поламки. ратись. Попереду в змаганні працівників радгоспу боретьея Д.1Я них ділянках. Є ви;падки неякісного копання бригада М 2 (,бригадир І ..Рад-

ка днів буде закінчена поточна за те, щоб до 1 жовтня повХороші показники в ланках картоплі. 24 вересня в окремих ченко). Тут . залишилося зібрати ----(1 ~---- ністю завершити на 670 гекта- Марії Ку:зьмик та Марії Лизо- ланках бригади, яКою кер)"є каРТОП.1Ю .1ише з 8 гектарів ,при

рах копання карт(}ші. губ. Бони вже наб.1ижаються:В· Кот, на п.'10щах, де робітниці П.1ані 46. Ходу виконання цих зобов'я- до завершення КQ.пання на сво- копа.1И вр)"чн)", бро назбирано Достроково викона.'!и свої зозань були присвячені збори ро- їх ділянках. Я'кісТІ. роботи по 5 -1 О кі.l0грамів l{,lубнів, бов' язання жінки .1анки Марії бітників на віддіш.ах рад'ГОС'ПУ. відмінна. за"ишених на поверхні грунту Ващенко. 10 ко.'!госпниць цієі кожної сотки. .1анки зібра.lИ картоп"ю на 8 Д ирекція, партіАна і профепі.l' Дружно працюють і робітниці . кова організації закликали всіх Прикрим є й те, що на ВСІХ гектарах. Через день-два виколанки, яку очолює досвідчений пра'цездатних активно включивідді"ках радгоспу кагатування нають доведені норми члени 113майстер-картоплевод Га.1ина . тися в роботу. Трудівники села к.'1убнів різко відстає ВІД копан- нок П. Скидан, Х. Галицької. Яремівна Карпо.ва. Всі 22 робіт. охоче відгукн)"лися на заклик. ня. Так, на .1енінському віддшНе забуваємо і про виготовниці її ланки в ці дні в полі. 1 . На кіровському В1ДДI.1К)', напК)" з план)" 050 тонн HacIНHol ;Іення торфо-гнойових компостів, РИl\лад, ВИЙШ.'Jокопати картоплю На KipOBCbKOM~. відділку з картоплі закагат)'вали ледве 150, вивозку добрив на ПО.1Я. Сьогодні ДО 200 робітниць, що,б якнай- П.'1ан}' 153 гектари викопа.1И бо бригадири майже КОЖН9fО в аРТІ:І! проходить недільник. швидше впорядку,вати цю цінну половину. Тут також працюють продовольчу і фуражну ку.1Ь- 2 машини. Добре органі'зовано туру. і КQ'Пання вручну. Лише за На ленінському відділку з півдня 25 вересня вручну бу"о П.нну 240 гектарів' )"же вико­ викопано 1.0,5 гектара.

Між

робітниками

госпбу д у» ться

, все

ширше

соціалістичне

. честь

42·х

«Міжкол· розгортає·

картоплекопачі,

на

Великої

Жовтневої соціалістичної рево­ .~юції. Серед колективу лісопиль· ного

цеху

рамник

[1.

перевиконує

відзначається

пило·

Зайцев. який значно змінне

3'за црого тра:-кторам із причіп- роботи. 4 автомашини, 30 під-

ними самоскидами та автомаши- від ВОЗИТИМУТЬ торф і гній до нам доводиться годинами про- буртів на поля . Вивеземо за день відстає в 200 ТОНН добрив. А всього плапано близько 180. День у день Однак у цій справі маємо ще стоювати. Особливо на полі по 250-270 чоловік. ряд неДО.lіків. Можна було б karaT},BaHHi кіровський відділок, нуємо мати по 20 тонн {)рганіч­ На ловну потужність працюють добитися значно кращих успіхів де з П.1ану 600 тонн закагатова- них добрив' на 'кожен гектар ор-

змаганнЯ

роковин

дня виді.1ЯЮТЬ на робот)" до ка- Всі бригади ,виді.'lЯЮТЬ .1юдеЙ та гаті в незначну кі.lькість .1юдеЙ. транспорт Д.1Я виконання цієї

завдання .

На знімку: лісопильиий цех. фОТО і текст В. Полотняка.

яких

водять

у копанні, якби

більш продук'

но

лише 100. Докладаємо всі

ної зе~l.1і.

З)"СИ.l.lЯ,

щоб

трактористи Григорій. Нишенко і тивно використовували картоп­ МихаЙ.10 Басюк. Щодня вони лекопачі. Ось кі.1ька прикладів. надо.1УЖИТИ прогаяне, вчасно завикопують ~!iCTЬ

3 · за

Ставши

по

гектари

4

за'

нормою. на

переджовтневу

На МИllу.10Му тижні ці маШИНІ! вершити копання картоплі , кага­ 4 дні не працюва.1И зовсім на тування, здачу її державі . Я. Сидоренко, димитровськоч відділку. Весь

веі ланки від- час простоює один із трьох ко-! дііІКУ змагаються за те, щоб п;.чів на .'1енінському відді.1КУ.

ТРУД08}' вахту,

голова

Радгосп

комітету

профспілки.

«Великодимерський».

М. Суботовський, агроном колгоспу

«Шлях Ілліча»: с. Зазим'я. На

В. ром

фото :

Чоп та «Є-352»

добриво.

А.

екскаваторники

Рижий

екскавато­

добувають торф

на


Н.аlnя,

-27

f959

І'ресня

СТАХАНОВЕЦЬ

року,

СТОРІПКА ХВАЛА ТОБІ, ПАРТІЄ! Пам сонце яскраве

із кожної хати,

Від всіх, чиє серце пала

Тобі,

сіяє вгорі, у

дітей на обли1JЧЯХ

рідна .Партіє, пісня

Про

сонячну

Хваду

крилата

тобі,

і

радісні

Де щастя куємо

Партіє,

. шлють

долю

до

дні.

ясних

стри,мко

писали

НЗJ'Гхненні народів. сім'я.

вічним

птахомзлtrа,­

палає

Це партії СЮІа

до

неї

рідної

на

BGfHeM

партії

мудрість свята . 3а ,мир, що до творчої

м.

відомий

радянський

ЗНа'менах

також

піонерську

пісню

до

картини «Хлопчики» . Це мої перші спроби, перші розчарування. Дуже хочеться такі ЛІСНІ, які б з кіноекрану в людські серця. Микола

Пhет, гуляет, трет

кіно­

штанишкн

Все

радощі і напнсати перейшли СОМ.

Леніна світле ім'я. М. 3агребеnьнмЙ. Бровари.

Радянський

вимпе.l

Сили набиратися, співати і дружить. Пр нс пів: Будемо ми вчитися, ІВЧИТИСЯ, вчитися, Сили набиратися, співати і дружить. Чесннм, сміливим .нічого не страшне, Тільки боягузm негода не мине. Будемо мн дружними,

мирові,

вже

Це частка нашого бутгя, Бо в правоту безмежно

на Місяці

Червони,м СЯЙВй'м маЙОj}ИТЬ! Це

вірим

За нами лава'ми, загонами

Трудящі всесвіт)" ідУТЬ. баштах в древньО'му

KpeM.li . КРУЖilЯЮТЬ птицями

В. Пмндюра,

еуп)"тники!

службовець.

~! .

НаВКО;10 Сонця і 3eм.rIЇ.

Бровари .

(Із кінофільму .Коли юніСть·)

Виглядує осінь вродлива. Не бійся, заходь же до хат!

І

радість б'є сонячно в груди :

Хай будуть багатші 8стократ працею люди!

-

Натомлені

2 Стернями З неба -

поле жовтіє, краплинками

Я

зорі, В серці десь родяться мрії, Линуть на. рідні простори ... Падають стигло, мов зерна, В землю, обмиту дощами .

... Хочу,

щоб край

Більш

ними

очима

М. вчитель

Ритмічно

один

за

постукую­

одним

тихо

Сани­ прошу­

міли вагони . Задивившись в далечінь, де на повороті зник останній вагон, не по­ мітила, як залишилась на пероні одна. На привокзальній площі стояв новень,

кий «ГАЗ-69". - По мене,

-

подумала.

-

Адже

дзвонила з району.

Тимчасом

з

автомашини

. вистрибнув

юнак- шофер. Привітався. - Напевне ви й будете наш новий зоо­ технік?

-пу

Так, не помиляєтесь. А ви із колгос­

«Зоря»?

ляєтесь

Виходить,

середньої

школи .

що й

ви

не

поми­

...

проДов'жував

голова.

Маємо

племін­

ну

1l0нітря .

Перший сонячний ранок Саня зустріла НіІ фермі. Пильно приднвлялась до доя­ рок. Це був комсомольсько-молодіжний колектив. Вона не могла не помітити бі­ лявсї, із синіми очима дівчини . уі звали

--

ЯК справи, Марієчко?

А ось подивіться,

показала

Сані

всміхнулась .а молоком

дій­

ховалось -величезне рожеве сонце.

кою зав'язалась

Не у вас кажіть тепер, а у нас. Ви

тепер наша. Іх погляди на мить зустріли­ ся. Саня опустила очі. Такою була перша зустріч.

колгоспі

••*

«Зоря»

Саню

зустріли,

-

з

перщих днів свою Снницю Посадив він УІІшеницю, Сипав ласки, увива,вся Гарно жити сподівався. Та праві були Сороки . ПРОМИНУJlО лиш півроку,

вами

Саия стала дружиною Романа . Здава­ лося б, ніби все в порядку. Але справж­

ві

Якось пізно ввечері Роман з роботи. Сані ще не було.

складені

порадитись

-

Слухаю ...

гана

ді'вчина,

маю

бурти

в

одному...

осо­

Романа.

намір_ ..

краща

незабаром

Міцна,

тепла

доярка,

наша

гор­

Ні, не Марійці бути

моєю

Марійка,

Не Марійка? А хто ж? Саня ... Саия? Чому ж Саня, а не Марія? Бо я ... люблю її. -А ВСіна тебе?

дружба.

обнявшн

-

свою

Санечко, ввечері обов'язково підемо до клубу. Я тебе познайомлю там з на­ шими хлопцями. Засоромившись, додала: - Побачиш мого... Романа.

-

-..

- А це вже її справа, . посміХНУВСIf Роман, певно люБИТh, коли погоджує­ ться бути моєю .

---

ловою

гладжуючи рукою посріблену

роками

стараниям колгосп «Зоря», Й до того доб­

-

ро­

зуміння того, ЩQ не слід назавжди

зв'я­

ре організоване господарство, міцно утри­

зувати

мував м'яса,

Т2К ще мало знала. Адже ж не могла не помітити, що 'в УСЬОМу вони розходяться.

чуп­

РIfНУ, пробасин :

От і гаразд, що вчасно прибули, шановна Олексаидро Андріївно ... Саня мовчала, їй було ніяково. На неї

-

дивилнсь

багато

чужих,

незнайомих

лю­

дей.

~-

Роботн

У нас непочатий

край,-

в

в

осінь .

роботу.

районі першість по молока.

Саня з го· Завдяки

її

виробництву

Два почуття боролися в ці дні в душі

молодої дівчини Сані: Перше, це свою

долю

з

долею

людини,

яку

Здавалося б, що все йде гаразд. Але що це? Чому у Сані на очах З'ЯВИ1!СЯ

Для чого ж ризику.вати щастям? _А дру­

смуток? Чому стала мовчазною? Та незабаром усе з'ясувалось.

палко полюбила молодого, красивого юна­

ге

почуття

-

було.

повернувся

Мамо! Чоrо, синку?

Приготуйте теплої

води,

хочу

пого-

нестримний

ка. Вона йшла на все .

-

Оце добре!

Має жінку, а

ти, мамо,

воду грій.

А де ж Олександра? Де ж ЇЙ бути? У конторі

або на

фермах . доБРої невісточки дочекалась: зранку до вечора -вдома не буває, бу­ боніла

стара,

готуючи

воду.

-

Та вона ж працює, спробував несмілнво Роман захистити дружину, але в його голосі не відчувалося твердості. - Говориш працює . А що ЇЙ в нашому господарстві не вистачило б роботи? - Та замовчіть, мамо, набридло щодня про це, розсердився Роман. Потім махнув рукою і, грюкнувши двери­ ма, вибіг. Цього вечора зСанею посварнвся.

ВЗ(l<КО було їh у цій сім'ї .

• • *

повновидий, Журба, по­

поринула

у них не

слухати

~B рідну. Голова правління високий Сидір Онопрійович

Непомітно прийшла

-

-

одружитися .

дружиною.

подругу, шепотіла їй на вухо:

не­

Марійка?

нього щастя

литися.

А я ж тут при чому? Як кажуть старі люди: «Хай бог помагає» . Марієчка непо­

-

***

Байка скінчена. А далі Перескочим до моралі: ЯК кому, хто не до пари, Не поможуть навіть чари . А. Динник, інженер. м. Бровари.

Якось об'їжджаю­ чи поля, Сидір Оно­ прійович оглядав но­

Журба повернув голову . Помітив стур-

Це від «І(расульки:;, а таких у мене одинадцять.

Сірий

боване обличчя

Я

птиця,

І(аже Ворону суворо, Ти не друг мені, а ворог! Жити з Сірим не схотіла З Горобцями полетіла.

СкрекОТУХ8М не повіРIl8.

бистому ... питан.ні.

З першого ж дня М,іж Санею і Марій­ А

даремно, Ворон

дість .

аж

в

-

наповнену

НІІЦЮ :

ЯК У вас тут хороше!

хочу

Роздивилася Синиця: Не мого ти пір'я

-

мороку!

Та

торфо-гнойових компостів, поруч за кер­ мом сидів Роман. -Сидоре Онопрійовичу, озвавсь, -

~apiiiKa.

Іхали полями . Навколо достигали . жита. А ліворуч, за півтора-два кілометри від шляху, чорною !Смугою стояв ліс, за ~ким

-

Сірий Ворон в хнрім віці Оженився на Синиці. Скрекотали скрізь 'Сороки: - Будеш, брате, мать

ферму великої худоби, сви­

птицю ... Трудимось, комунізм без зоотехніка нам, як без

Ворон

(Байка)

рогатої

ней, овець; (іудуємо. І

двух.

робітник.

СИНИЦЯ

Тільки в серці вічний цвіт. У сімнадцять літ Прийшла любов неждана, Жду тебе, мій коханий. При сп і в: Ти прийди, Розкажи, Що на серці в тебе, Друже мій. Розтривожив без надій, Наче грім з ясного неба, Поцілунок твій.

Мельник,

за

Бровари .

...

І(, вітка степова в руках моїх зів'яне.

артілі

А в СТОЛОВОЙ ест

В. €запенко, м.

Рідний і чужий,

с. В.-Димерка.

об рельси, перед

---

А може мій коханий ... Жду тебе, мій нежданиЙ.

За руки і ніжні й робочі

житами ...

рушив. П оїзд чи колесами

дівчатам

ЛентяА

Мораль ясна и без прикрас, Но в ней на-мекн не ПУСТЬІ: БЬІвает так, что и у нас Порою прячутся ІВ КУСТЬІ.

Серце серцю розкажи :

й крикнути хочу:

Спасибі

мій озерний

колосився

-

слухаю

овца,

подлеца.

Еж попадал в такие потасовки, Но все ж «крутил» Волкам ХВОСТЬІ . На зтот раз спасли его иголки, І(огда все спрятались в КУСТЬІ .

починається

неждана

я в полі ... Жовтіють баштани, Дороги ·куріють присмаглі, А сонце над стежками тане, й розхлюпують пахощі далі ... Співають в дорозі машини, Співають дівчата у полі, І спів той, мов музика, лине І(олгоспної слави і долі. Я слухаю й сила у тілі,

лроделкц

· И на меня наводишь тень!

І(вітами весни прийшла любов

3 Запінились пізні гречки,

людьми .

приІШПА nЮ&QВ

Осіннє Запахли медами на диво ... А з лісу, що звj,8СЬ з-за ріки,

дружними,

Люблять піонеріВ за руки ,золоті . Школа наша рідная, рідная, рідная, Зміною відмінною ми будемо в житті . Пр ис п і в: Школа наша рідная, рідная, рідная, Зміною відмінною ми будемо в житті.

на Місяці Червони'М сяйвом майорить!

как

А

ми·ром.

людьми.

Добрими, хоробрими, правдивими Силу і волю гартуємо в труді,

І сонце барвlliМИ горить. РilДЯНСЬКИЙ вимпед вже

На" сяють зорі пурпуровіі На

ДРУЖИИМИ,

світяться,

виду,

І(акой-то Еж осмелился в газете Подвергнуть Волка критнке при всех (Его давно держал он на примете) , И вдруг разделал «под opeX:l>. ДОВОЛЬНЬІ Лось, Барсук, Лисица ... И лапки трет от радости Бобер ... Ну, как Ежу тут ,не ,гордиться: Волк получил. заслужеННblЙ отлор. Но радость та сменилася тревогой, Волк затащил Ежа за пень : - Идешь ТЬІ, «друг", не той дорогой

дружними,

добрими, хоробрими, правдивими Пр ис п і в: Б.Удемо ми дружними,

Свого чудового життя. На синім небі зорі

частка прапора червоного, яким йде)lО у світлу путь.

3

дружними,

ми

с

В ОДной компании лесной Был Волк назначен бригадиром. Работа тла ... Но вот весной Он прогремел перед З1ІеРИНblМ

С8ітла дорога до щколи побіжить, І веселий дзвоник у школі задзвенить.

Це доказ наш про ьірність

синім небі зорі світяться,

І сонце баJlВами горить.

Глянешь,

(Басня)

(Іа кінофіЛьму .Хлопчики')

Радянський вимпел вже на Місяцї!

...

папиной

BO.1JK И Ет

Будемо ми вчитися, , вчитися, вчитися,

На

из

сберкнижк;{.

ПІОНЕрськА

і партії ВО,1Я, Великого Все

написав

композитор Оскар Сандлер . З ним ми на­

де кран

'ttopy

зику

висот

Крокує з тобою

в забоях, у полі,

обманчива

коротенької пісні «Прийшла любов» . А му­

трударі.

у труді

-

Внешиость

ки та на безлічі афіш вперше зазнача­ лося, що я автор текстів пісень . Хочу зауважити, що я автор однієї та й то

3а посмішку в наших

вогні,

Дармоед

З невимовним хвилюванням ішов я дивитися новий художній кінофільм І(и­ ївської студії ім . Довженка «І(оли почи­ нається юність». Адже на титрі кіноплів­

праці ,всіх к .lиче,

Від нив неозорих,

RJї'ТОЧОR гумору

НоУ перщі пісні

порив .

Саня

Нещодавно я зустрів Саню в сусідньому селі. Працює зоотехніком. - ЯК справи, Саню? - Добре, дуже добре, - відповіла, поспішаю на комсомольські збори. Вчора обрали секретарем.

- А Роман? Помовчала, опустила очі . - Це була велика помилка в житті. М. Тищенко,

м. Бровари.

службовець.


4

СТАХАНО8ЕЦЬ

....... ,-, . По Чеl)еа

і

.мІсту

років *Вечір молоді

16

в сільському

клубі

*К о л z о СП Н і

в мага.зин прийшов

газет

стала

менко, У. П. Войтенко, ~. А. Музиченко,

О. Н.

та

fавриденко,

М. У.

дивдячись

на

колгоспі.

Вони

-

жита та

67

тонн

11

тонн люпину;

3араз

а.вторитет

с.

Армії

тоді

до

звільнили

впізнати.

війни

ємства,

КОЮ В селі йде капітальний виді­

мо­

лення в

від­

Сталіна,

не

опа­

Автобуси

завжди

Справа

Не завжди

деякі

дуктори сумлінно

в

ін­

кон­

вико'нували

свої ооов'язки і

вида,вали паса­

жирам квитки. Та й серед паса­

радтос­

жирів були,на жаль, такі, які

штовхали

кондукторів

на

шлях. А контролерів

цей

на лінії

я ні разу не баЧИIВ.

Думка

пасажирів

симально

скор·отити

шились

згарища.

сказати,

що

щось

за ие,

Тут

А

був

зараз?

холодильників,

промком'бінат,

тут

ний

60

підприємства

І

шають

його.

травневому

ційному

та

В та

та'ка: час

мак­

для

че­

культурних

декілька Збільшилася

рай-

750 ко

місті

вулицях,

центр

нові

чудові

нов.

місто

Пристоличне стати

найкращих

в

ників

комунальних

посаджено

тися-

дерев.

Трудящі

ВЕРЕСНЯ

28 Понеділок: вісті

комбінату під­

демо-

Республіки

Дивіться телепередачі

І(улажин,

Німецької

Гоголів.

з

приємств.

кратичної

член ВЛКСМ. с.

області.

директор

:Ф.

одним

готу-

дбати про

автобусах. Н. Нрикун,

куль­ уста­

шлях)"; в подвір'ях ін­ дивідуальних забудОВчі

до

будинки і

активу.

парку треба краще чистоту в

прикрасять

трудящих

водію,

І останнє: товаришам з аюо-

район­

турно-побутових повинно

вздовж

існує зарав,

сько-про'фспілковому

Ска­ що

наш

ний для

телевізорів, близь­ 300 радіоприймачів.

На

інші

у

газоустановок,

лише,

року

доціЛЬ1lіСТl!

що

продаж к'витків доручити

всього

писалося.

жемо

1965

ус-

Ось

500

раз

про

рейсу,

а за контроль взятися комсомоль­

заплановано

побу-

до

збу-

що

адміністративних,

електромережа,

пристан­

висілках

того,

не

Завод

Першо­

перераховувати

спорудити. Про це вже

цифр.

прикра-

4

збудощкіл,

танов.

будівель­

комбінат

Близько

будинків

тових

пус-

наступному семимісто стане ще красивішим. Не будемо

післявоєН'ні

пам'ята­ і лівозалізничної

В

стало

питання

відстані

річчі

крім

розташова­

від

станції.

близь­

місто.

роки.

тир.

До-

наше вано

праворуч

нути

D .1'.'1.".'1.".".1'.".".'1.'1.".1'.11.".'

(Москва)';

19.00 останні 19.20 для

малят. КитайсЬкі мультиплікацій­ ні фільми «Червона квітка» і «Мудре козеня»; 19.40 .хро­ ніка про Іперебування М. С. Хрущова в США і телевізійний

випуск

«Н.овини

дня»;

19.55

назустріч Пленуму ЦК кпрс. «Нові екскаватори для роковини з дня заснування' села». Репортаж з заводу «Чер­ республіки. Колектив заводу воний екскаватор»; 20.25 нау­ важкого маЩИНОбудування в ково-популярний фільм сБуді­ місті Лауххаммер вирішив до вельні матеріали ,на виставках ються

НОГо за,воду вироблено близь­ 7 тисяч літрів доброя,кіс­

ко

НОГО яблучного вина.

А. Вансович,

гідно

зустріти

7 жовтня виконати на 82 проценти.

десяті

річний

план

колгоспу

Україна».

На фото: зер

Гоголів.

робітник Г. Гре­

обробляє

деталі

екскава­

тора.

зарубіжних Декади

і

краЇН»;

20.55 -

української

до

літератури

мистецтва

в Москві. сВ спілці України»; 21.25 Художній кінофільм.

композиторів «Шукачі».

29 ВЕРЕСНЯ

МІЖНАРОДНИЙ ОГЛЯД

від

«Хрущов

може

цим

ІСТОРИЧНИЙ ВІЗИТ лучених

верств

Америки

сто-

американського

сус-

пільства. Говорячи про ці зуст-

тому, що вважаю його найвидатнішим у СВІТІ борцем за справу трудового народу». Перебування

керівника

дянського уряду В

Ра-

США вже

бути

ВlИНIІ.

впевнений,

австрійська

газета

тагесцейтунг», пропозиціям

схвалення

вості Голлівуд та ряд інших міст США. Л1. С. Хрущов зустрічався з представниками різних

страхіть

заявляє

«Нейє

Перебування Голови Ради Л1іністрів СРСР Л1. С. Хрущова з офіціальним візитом у СпоШтатах

людства

-

їть в центрі уваги світової гр 0-

що

забезпечено

народів».

«Л1ир

в

усьому світі, говориться в заяві соціалістичної партії Япо, нії, міг би бути встановлений в дуже короткі

строки, ко-

ли б і інші державн, починаючи

мадськості. Всі люди доброї волі називають візит глави Радянського уряду в США візитом миру і

річі, газета «Пост-діспетч» пише: «Насамперед п. Хрущов зумів вселити глибоке переконання, що він і його уряд серйозно під-

благотворно вплинуло на міжнародну OQCTaHOBKY і сприяє, за висловом ліванської газети «Ан-Ніда», очищенню міжна-

в США, дали згоду на ці пропозиції». Радянський план роззброєння зустрів гарячу підтримку всіх

надії

про врегулюв~ння СПОРІВ «~o~oд-

ладної

його схвалили уряди Індії, Індо-

рішуче йти по шляху до миру

НАРОДИ СВІТУ СХВАЛЮЮТЬ

дружби, зв'язуючи на

з ним свої І ходять до справи, кол~ говорять родної атмосфери від хмар «хо-

поліпшення

радянсько-

американських

відносин

нення

на

миру

між

ви'в

нашими

М.

ній то

С.

у

міста

тим

самим

зміц­ «Якщо

-

зая­

торговель­

де-Мойн,­ зробимо

вели­

кий вклад у справу пом'якшен­ ня міжнародної напруженості, в справу

мирного

зміцнення За США

миру

десять

співісиування,

в усьому світі».

днів

перебування

керівник

в

Радянського

уряду побував у столиці країни Вашінгтоні і найбільшому ' місті США з

Нью-йорку,

ознайомився

життям провідного

сільськогос­

подарського штату Айова; він відвідав Лос-Анжелос, Сан­ Франціско,

центр

ної

кінопромисло-

війни»

І

про

і роззброєння». Прості

відносини

країнами,

Хрущов

палаті МИ

землі.

щ:>ліпшити

вдасться

і

і

вип­

-

п~реповнені.

ш(}му~

устаткова­

переда,в

автобус,

.

Невірно. були

Богданівка.

чудових І

'Невпізнанним

Брова­

ни.

Броварчани

зали-

чимало

бvдинків.

тисяч

ний руч

центра,

довано

початку пуску винороб­

«Червона

Проте

система

один

равдовують такі з,міни.

завідуюча ·клубом.

ПродукціЯ винороБНОго заводу

с.

на'мітили

агарии1;а

рів. Тепер уже місто воно стало ще красиві­ шим, ніж було до вій­

р.е

будинків. Пройшло 16 років. Разом з усіма містами і населеними пунктами,

Русанів.

голови

ввеДl'НО но­

Паеажирів ма.l0,

-

пу, та, крім балачок, поки що

с.

виявилась нрд{)в­

вересня

лише

шилась

нічоrrо не зроблено. Н. Зась,

Іх

потреб трудящих. Та

кількість рейсі,в, звичайно, змен­

розійш-

періодично.

ній колгосп

3 1О

-

піК.1ування про

наша

сувати

мо-

домівках.

клубі

викона;щ

вечори».

гою.

І!е-

на. Хоч кошти на це колиш­

Марія Бобко і

Р'о'маненко

були

обличчя

адміністративні

йонного

ко

електромонтер.

заступник

по

жається зима, а

в я,кій розі­

тимчасово

район,

сить

Г. Литовченко.

були

ють

збереглося

3

радість

чи вдастьея це робити? Набли­

А потім залу­

пісні.

де

підпри­

лило відіповідні кошти та ма-

ім.

нали

нилося

сели­

Там,

бу.1И

теріали.

с.

вжитку.

Мотрона,

що

і культурні установи, будинки трудящих ра-

ремонт електросітки. Д.'ІЯ цьо­

Колгосп

вечір

вікТ{)рини

окупова"ні ворогом, ЗМі-І

загарб­ никі·в. Важко було його

ел~ктри­

колгоспу

пройшов

«Підмосковні

ко-фашистських

правління

ного

Гоголів.

ще Бровари від німець­

Літки.

населення

о:б-

вона

прояв

зцоволення

всі

в,ідпочи.lа

Такі вечори ми

відпо­

грува.'ІИСЯ різні речі культур­

залишає

16 років тому, 28 ве­ ресня 1943 року, геРОlЧ­ ні війська Радянської

артілі

Ремонт еnектроСітки 3 метою поліпшення обслу­

го

не

.'Іа,ся

один

вИЙ розклад, з3. яким почав кур­

о10ДЬ. Пізно ввечері

комсо-

'правильних

булася .:тотерея,

Та .їU,

картоплі. М.Юрченко,

говymання

покун­

«Ввічливий,

трудящих,

ще

курсування

автобусів. Це

ка'пня автобуса У селі, перегля­

імені Калініна.

С.

вийшов

зустріJIl початок

пасажирських

тnнцями,

Культурно

приз.

проводити

ЦікаіВО

Ма­

швидко

літні

колгоспник

у

но

се.'ІИМИ ігра,)!И.

відей.

прод·авець».

кодгоспниці працюють на ко­

панні

вона

вищезгаданої

посl,вного матеріаду

протрієрrвали.

одержить

той

найбідьше

без відповіді жодне запитання. С. Нирієвська.

стили 370 тонн пшениці, 8'

Хто швидше від-

гадає,

ж

.'Іоді в наШО'чк.lубі. Після

слуговує

очи­

кінофільму?

якого

рія Медведенко, а.'1е вже ВСТИГЛіі

Марія Пalвлівна

У

3

завою'вати

ку.1ЬТУРНИЙ

вік,

працювати

продавцем

цj.B. Ті.1Ь·КИ і чуєш:

не­

ПОХИЛИ'Й

ПРОДОіВ'жують

рідному

Денисенко

працювати

ідюстраціі.

рОКу.

Мешканці нашого с('ла cXBa:Jb-

.1

................

ні змінюються

до

молець Іван Теплюк. Він дав

Нещодавно в нашому магазині

лишня .'Іан'ко'Ва В. Д. Пархо­

приглядаються

Переможцем

новий продавець

Нед_вnячись на вік Літні колгоспниці ко­

О. О О

..............................................

присутні ... Піс­

уважно

...................... багатотираJIШИХ

0

1959

Така думка пасажирів

ВЕСЕЛО, КУЛЬТУРНО Понад 200 піДХОПИЛIІ ВІДПОЧИЛИ юнаків і діВЧilТ

з а Д о в о лен і

По сторінках колгоспних

........~

району

. . . . . . . . . . . . . . .

6аzатотuражкu повідомляють -Х·П о куп Ц і

Н"IJI,27 вересня

Хрущова

і

про

морозуміння

вання

ясні

між

необхідНІСТЬ

слова

Л1.

необхідність і

С.

співісну-

державами,

про те,

що його візит у США «має на меті сприяти поліпшенню відносин між Радянським Союзом Сполученими Штатами, зміцненню справи миру», близькі і зрозумілі мільйонам простих· американців. Іх почут-

тя добре висловиВ літній чоло-

вік, який

V РАДЯНrtLКИИ ПЛАН

житель м. Cah-ФранцісКо, на запитання кореспон-

Радянського

ду про загальне зброєння, подана

і

Генеральної Асамблеї ООН Головою Ради Л1іністріВ СРСР Л1. С. Хрущовим, спраВИЛа величезне

враження

громадськість.

на

світову

ряду

«Смілий

план»,

Хрущова,

дянських

пропозиціях

ПО

плану в

рароз-

хроніка «Новини дня»; передача «До с.оціаліз­ йде великий Китай»; 19.55-

19.30 му

перед

ного

початком

року

виявили і

Англії.

інтерес

кого

що

Союзу

пропозиції

вимагають

Радянсь-

уважно-

го вЙвчення. Генеральна Асамблея ООН одностайно постановила включити пропозицію Радянського уряду «про загальне і повне роззброєння» до порядку денного своєї сесії. Народи світу сподіваються,

перешкод перетворенню в життя запропонованої Радянським Союзом програми загального і пов-

ного

роззброєння.

нового

сітці

кого

міськкому І(П «Нестерка».

20.15

навчаль'

партійної

Виступ

ос­ Київсь­

секретаря

·України; Народна

комедія. Спектакль Білоруського театру ім. Якуба Коласа.

Т. 8. о. редактора

М. ІВАНИЦЬКИЙ.

і

Л1іністри

в

віти.

інших

~ідея, що захоплює ДУХ»'. «нова І що уряди великих держав та І конструктивна пропозиЦІЯ» інших країн не будуть чинити

чому

С.

уря-

повне розна розгляд

компанії компані»,

Л1 .

США

явили,

декларація

і

закордонних справ цих країн за-

дента телевlЗlИНОЇ «Нейшнл бродкастінг

вітав

Афганістану

країн,

візійна

держав. до пропозицій СРСР по уряди

РОЗЗБРОЄННЯ

таку оцінку даЄ цьому іноземна преса. Народи світу побачили

він

незії,

соціалістичних

роззброєнню

UD

взає-

мирного

віЙнИ».

народів

Вівторок: 11.00 телевізійна хроніКа «Новини дня»; 11.10 «Випробування вірності». Ху­ дожній кінофільм; 19.00 ос­ танні вісті (Л10сква); 19.20 «Семирічку - достроково!» Теле·

Штефан яка

Наталія

живе

в

м.

Степанівна,

Бровари,

вул. Мічуріна, І, порушує справу про розлучення з Штефаном Іваном

Васильовичем, який живе у м. Бородянка, вул. Леніна, 242. Справа слухатиметься в нарсу· ді І-ої району.

дільниці

Бородянського

Продається розроблений пиломатеріал,

цегла

і

покрівля

'на будинок розміром 8хl0 м. 3 вертатись: В ищедубечансь• кий раион, с. В ища Дубечня.

Ю.

І.

Чепенко.

відПО_в_ів_:___ «Я _____а_П_л_О_д_У_в_а_в__й-О_м_)_'__з_б_р_о_є_н_н_ю__ш __л_я_х___д_о___ вр_я_т_у_в_а_н:н:Я~__________________~А~.~І(~И:С~Л~О~В~,__~~~~~~~~~~~~~~~

.:СТАХАНОВЕЦ»

-

орган Броварского райкома КП УкраИНЬІ 11 райсовета депутатов трудящихся. Гор. БроварЬІ, Киевской облзсти. Адреса редакції: м. Бровари, Київської області, вул. Київська, N2 158.

--------.----------------------

Броварська раАонна АрукаРНJI оБJ1асноrо упраВJ1іННJI КУJ1ЬТУРИ.

Зам.

3271-4250.

155 номер 1959 рік  

155 номер 1959 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you