Page 1

ПРОДВТАРJ ВСІХ КРАІН. ЄДНАRТЕСЯІ

СТЯХЯНОВЕUЬ

партіl УкраІни та райониоl Ради Аепутатів трудяших КИlвсько' оБJlастf

П' Я тни ЦЯ

30 1955 ЦІна

Нещодавн(} тваринники бобрицького колгоспу ім. Сталіна

твариННJUtIf' колгоопів району зобов'язалися надоїти до 1 жовтня

побували в .1Іітківському КО.'ІГОС­ пі ім. Калініна. Результати екс-

1956 року п(} 2425 кілограмів мо- курсіі ооговорені на 'виробничій наР,а.ді, і це сприяло 1астосуван­ досвіду передовиків.

гектарів орної землі, ПО' 100 штук яець на. курку-несучку. У

Ще є у нас, ПРlYI'е, TaIti керів­ ники колгоспів, зооветспеціаліс­

нас є всі м()жливості

ти, які

за спра·ву, вестимуть рішучу б()РlYI'ьбу проти недолік.ів в роооті, працюватимуть

'гак,

як.

передо­

вики.

Досвід передових колгоспів по­ казує, що значну ,ІІ;(}п()могу у цьо­

му їм подаrОТЬ. виробничі нара­ ди. У лі'гкіВСЬRОМУ колгоспі імені Калініна, наприклад, ста.а() кра­ вилом: тричі на місяць прова­ дити виробничу Hapa~y працівни­ ків молочно-товарної ферми. 3а­ відуючий ферм()ю ft;оповіда.е на нараді про підсуМRИ робlYI'И З3 декаду,

вказує,

хт() з доярок ве­

Ае перед у соціалістичному зма­ ганні, хто в чому відстає. В 00говоренні бер}'ТЬ }'часть всі учас­ ники нара;щ, аоотехнік, представ­

ник riраВ.'Ііння

колгоспу,

агі та.­

тор, ЯКИІЇ прова,'I;RТЬ за д()ручен­

ням партійної органі'іації

масо­

во-П(}літичну роботу серед праців­ IiИків ферми.

Реrулярно проходять виробничі нара·ди тваринників і по колгоо­ пах ім. Сталіна, с. Русанів, «Чер­ вона Україна}>, с. Гогодів, імені .тІеніН<1, с. П:ІОске, і риді інших. Крім інформації про підсумки ро­ боти аа декаду, місяць,

на цих

нарадах виступають кращі дояр­

ки, свинарки, які діляться дос­

відом своєї роботи.

значення

виробничих нарад. По колгоспах i~I. Леніна, с. В.-Димерка, імені Леніна, с. СеМИІІОЛКИ, та деяких інших за перших три місяці но­ вого

rосrюдарського

року

в

ринництві проведено дише по дві виробничі на.ради тваринників. Щоб кожна виробнича нарада принеС:Іа

конкретну

справі, потрібно,

к(}ристь

щоб по вик,ри­

тих на них не)l,оліках в роб<іті негайно були вжиті заходи. А то, наприклад, у погребському

кол­

Здіііснені

пропозиції,

після

що буди

у

ринників, на якіІі виступаючі за­ що

&ОрШІ

Ддя . ЗГО)l.ову­

вання худобі незад()вільно приro­ товдяються, що немає індивід;у­ альних раціонів для корів, а. не­

ць()го

___

JIoIta..

агрегат

Нарв­

ськ(}ї ГЕС. Гі,"(Р()8.'1ектростанція на

На Горьковськііі гіДР()8дектропіс.'!Я попередніх випро­ бувань здано ексшуатаціііникюІИ станції

третШ

~Іашина

nrl1eraT.

дала

струм.

~

ня Н:І ХО.l0СТИХ О\lертах.

Друга гідротурбіна для Іркутської ГЕС Харківський завод імені &ір()ва достр(}ково випустив другу гід-

р()Турбіну ддя

Іркутської

ГЕС потрібний ці,1ИИ за.'ІізничниЙ состав.

ГЕС.

3араз на rriдприємстві успішно

~'нікальний поворо.тно-допатевиll йде ~Іеханічнз ооробм деталей агрегат ~Ia,€ потужність

90

тисяч

третЬ()ї Ірь:утсьмї турбінн. Шви~ки~!и те~шами виготовдяється та­

кож остання, шоста гіДPlYI'урбіна ддя Каховськ()ї ГЕС.

Трудова пвремога магнітогорських і кузнецьких металургІв Достроково завершив виконан­

Магнітогорськиіі метадургїйниІЇ комбінат ДОСТІЮКОВО виконав нлан

ня виробничої пр(}грами

Міністрів

деніна, палк() П(),~якував Президії

СРСР і Ч:Іену Президії ЦК КПРС,

Верховн()ї Рад;и СРСР і Центра.'1Ь­

нагородженому у зв'язку з шіс'l1- ному Комітетові Комуністичної десятиріччям 3 дня народження партії РІІДЯНСЬК()ГО Союзу за ви­ і за видатні заслуги ІЩМ,ІІ; Кому-соку нагороду і запевнив, щ(} всі

меха­

серед працівників машинно-трак­

торних станцШ України. На збо­ рах механізатuри беруть нові з(). б(}в'язання, на.мічають к()нкретні зах(}ди, спрямовані на приск()реи­

ня темпів

і підвищення

якості

ремонту техніки. Слідом за СталіНСЬКI)Ю об.laСТЮ закінчили квартальний пдан ре­ монту тракторів МТС Кримської,

ХМЄ,1Іьницьк()ї, Харківської і Він­ ницької облаетеіі. У майстернях боса тьох МТС і колгоспних К)"3-

сівалок, П.'Іугів, крьтиваторів та

інших причіпних знарядь. Органі-

*-------

наступ­

них з'Їздів партії, к,().'1ектив :МТС імені Горького. Кіровоградської оБJlасті, випустив 3 майстерні трактор,

вентар,

відремонтова­

весь причіПНИЇІ ін­

достроково

виконано

&Вартальний П.1ан pe~IOBTY KO~I­

баЙнів. Повністю закінчи.1И підготовку ~() весни всьог() тракторного пар­

ItY, посівних агрегатів

ігрунтообробних

механізМ'ори

Сахнов­

щинськ()ї МТС Харківської облас­ ті, Любашівськ()ї МТС Одr.r.ької області, Б()гусл'1ВСЬКОЇ МТС hИ­ ї.вськ()ї області та ряд інших. Брянський завод сільськогосподарських машин виготовляє пе·

pecYB~i зер~.осушарки СЗМ-І,5 дЛЯ колгоспів, склаДІВ

радгоспів і зерно·

краІНИ.

Продуктивність "машини І ,5 TOHH~ зерна на годину.

З почат­

ку цього року в раllОНИ освоєння Ц1ЛИННlIХ земель відпра8J!ено БІльше 1000 сушарок. План десяти місяців виконано. Колектив зо­

бов'язався до кінця року виготовити

50

зерносушарок понад зав·

дання.

Н а

J н j м ку: конвсіієр складання зерносушарок на заводі. (Прескліше PATA~'). Фото І. Рабіновича.

Заключним концерт у Великому театрі СРСР де~fічному Великому театрі СРСР

Сабуров, М. А. Сусл(}в, М. С. Хрущов, П. К Пономаренко, О. Б.

відБУВС!l заК.1ючниіі

концерт де­

Арістов, М. І. Бєдяєв, П. М. Пос­

~!Истецтва і лі­

п€.10в, секретарі ЦК КП Латвії Я. Е. Кn.lНберзін і А. Я. Пе.lьше, ГО.10ва lIрезидії Верховної Ради Ла,твііісцкої РСР Е. М. Озмінь, Го­ дова Ради Міністрів Латвійської РСР В. Т. Лаціс.

27

гру,~ня

в Державному ака­

КОНЦ!'І)Т

ної Ради СРСР М. М. Пєгов.

всіх братніх респуб.lік Союзу. Це

кади датиськоro

тераТ)l>И. РаЗ()~1 з москвичами на прийшли

представники

-депутати Верховної Ради ~PCP,

я&і щшбу.'1И на четверту сесію Верховної РlІДИ а усіх кінців на­ шої ве.1ИК()Ї Батьківщини.

дарства Краснодарськог() краю пе­

~!їльіі()н пудів, або біЛІ!­ ше, ніж МИНУ.'І(}го р()ку, на 8,7 мі­

ревиltонади державний пдан за­

JfbїioHa пудів.

вариші М. О. Булганін,

гОО'івель і закупоIt хліба, здавши понад пдан більше 12 мільйО'нів Щ';(ів х.lііі:\. 3 і1ало державі куку-

Колгоспи кра·ю виконали пла­ ни заготівель і ішпих сільсыt-­ госп()дарських продуктів.

РОШИ.'Іов, Л. М. Каганович, Г. М. Маленков, А. І. Мікоян, В. М.

На концерті були присутні 'го­

R.

е. Во­

Модотов, М . Г. Ilервухін, М. а.

У відповідь юt зверНt~ння во­

ронезьких механізаторів ремонт­ ники МТС України все ширше розг()ртають

соціа.1істичне

гання за ДОСТІ)()КОВУ

підготовку

ltонцерт проіішов на високому х)".\ожньощ' рівні. В ньому були яскрав() відображені особливості :ІаТИСЬКОЇ музичної ку.'1ьт}·ри, її різноманітність глибока на­ родність.

(ТАРС).

і

зма­

зраЗК()8У

еідьськогоеподарської

техніІ\И :~O Вf'('.НЯНИХ ПО.'1ЬОВИХ ро­

біт.

(РАТАУ).

Тиражі у

Розквіт .мистецтва народу Латвlr

Батьківщини. При врученні ордена був прн­ сутній секретар Президії Верх(}в­

12 міnьй'ОНів пудів хnіба сільськог() госпо­ рудзи 21·

воронезьких

нізаторів знаПш.1() палкий відгук

I1i,ll;rOTOB.'1eHO

К. е. Ворошидов теПJ(} п()3дор()вив А. І. Мік(}яна з вис(}кою на.-

'---

"

sриття ХХ з'їзду КПРС.

ний в рахунок річного завдання.

свої СИ.1И віддасть справі ,ll;аль­ шого зміцнення соціалістичної

...

і д()­

госп()Дарсь&их машин до дня ві'-

останній

ністичною партією і радянським нар()д(}м.

---~ Коnгоспи і paArOCnM КрасНОАарсьиorо краю здаnи ПОН8А поон

змагання за високоякісне

строкове проведення ремон11' тракт()рів та причіпних сі.1Ь{'.ЬКО-

3мага.ючись на честь

ну, етз:rі і прока.ту.

ти широко гласним соціалістичне змагання між працівниками тва­

ник()ві

Воронезьк(}ї об,1lасті. Вони звер­ нулися до всіх сі:rьських механі­ заторів РІІДЯНСЬКОГО Союз)' із 1а­ К.1Иком-розгорн)"ти соціа,1lістичне

значно зр()С,1ІО виробництво чаву- таря, який на.'1ежить колrоспам.

3 Д()ПОМО­

радянськог() на.роду. А. І. Мїк()ян, приймаючи орден

проя­

талургіііного К()>Ібінату імені ЗOВ3lНО десятки бригад по ремон­ ()га.1іна. Порівняно з 1954 polt()1l1'Y сідьськ.огосп()дарськ(}го інвен­

ного виробництва, не маже і не п()винна миритися партіііна ор­ ганізація. Обов'яз()к партіИнО'ї ор­ ганізації-вп.1Иrryти , на правлін­ ня колгоспу і забезпечити, щоб виробничі наради тва.ринників провадились регу.'ІЯРНО, щоб на

ІЮШИ.10В ВР)'чив орден Леніна А. І. Мікояну-Першому Заступ-

Патріотичну ініціативу

вили працівники МТС і радгоспів

1955 ро­ мета..1ургіЙному нях закінчено та.кож піДГlYI'овку

відп()відальнішііі ділянці К().lІГОСП­

__-

Механізатори УкраТни відПОВідають на заКJlИИ воронежцlв

3вернення

-------*

партіИ:нііі дія.lІьності на б.'Іаго Ра­ дянськ()ї соціа.'Іістичної держави і

Трудівники

Монтажники успішно заверши-

:ш .також СК.'І:lдання четвеJ.Yl'ОЇ тп)uіни і поча.'!И її випробуван-

ЦИКJlУ KO;1eKТIlB Кузнецьк()го M~-

'''.~

городою і побажав йому здоров'я і успіхів у великій державній і

Енергія Нарвської ГЕС іде на задоволення господарських ПlYI'реб Ест(}нськ(}ї РСР і Ленінграда.

Третій агрегат Горьковської ГЕС дав струм

1955 РМ;}' по BCЬO~IY ~fета.1УРГШ­ ному циклу. Me-тащ'рги підвищи­ .1І()чно-т()варн()ї ферми, СВИНОфер. ли продуктивність праці порівня­ ми не організован() с(}ціалістнчно- но з 1954 роком на 6,2 процен­ го зхагаиня, BHМJIi)l,()K чого про­ та. Від зниження с06іварт()Сті дуктивніОО'ь худоби прод()вжує. ІТрОДУКЦЇЇ 011ержано понад 23 мі­ 6ути низьк()ю. .1Іьfiони І\арбованців ек()номії. 3 так(}ю занедбаністю роботи з ЛЮДЬМН, щ() працюють на най­

27 грудня Голова Прещuі Верх()вної Ради СРСР К. е. ВоРади

останній

тужністJ..

раніше, тут серед працівників мо­

У Президії Верховноі Ради СРСР

Голови

третій,

річці Нарві пущена на повну по-

ку ІЮ всьому

ринницьких ферм за успішне виконання взятих з()бов'язань на 1956 рік.

ре­ МО­

році!

ДО.'Ііки ці і досі не усунуті. Як і

пі,ll; час зимівлі худоби.

висл()влені

на на.раді, дають п(}зитивні зу:rьтати-зрое.тають надої

.1ен() під прОМИС.10ве навантаження

біни на еІІОР}'ДЖ~'вану Іркутську

гою виробничих ,нарад слід Зl}оби­

дояр(}к.

року постав-

1955

кі.l0ват. Ддя перевозки гідрlYI'П­

са, ()бговорені найважлнвіші пи­ тання ()рганізації і оплати праці

днями

грудня

госпі ім. Кірова у .1Іистопаді бу.тrа

знаЧИJИ,

1956

Пущено останній агрегат Нарвськоі ГЕС

28

проведена виробнича нарада тва.­

КНJlЖИЦЬКІ:ІМУ ко.1госпі ім. ЩQР­

відбулася

У

ков.

тва­

до;rіків в роботі, яких ще багато на нашнх фермах, особливо зараз,

яка

15

трудові успіхи

них бу ла розroрнута критика не­

На вирООliИчіїІ нараді тва.рик­

ників,

р.

. ню

недооцінюmь

нові

Назустріч ХХ з'їздові КПРС і ХІХ з'їздові КП України! '

flYI'УЮЧИ ri)l;HY зустріч хх з'Їзду КПРС і ХІХ з'їзду КП України,

для того,

за

грудня

Виробнича нарада тваринниКіВ

ЩОО виконати і перевиконати це зобов'язання, якщо тільки всі тваринники енергійно візьмуться

Ширше соціалістичне змагання

155 (1293)

Орган Броварського районного комітету Комуністично'

лока на кор(}ву, О,ll;ержа.ти по 25 центнерів свинини на К().ЖJні 1ОО

XVIII

Рік вцаввн

1956

році

Міністерство Фінансів СРСР '3a~ твердило план тиражів п(} держав­

них ПОЗІ!ках на ііуде проведено

] 956 33

рік. Всього

тиражі-двад­

цять тиражів виграшів тиражів

погашення ПО

розміщених с!'ред

і шість позиках,

насе.lення

по

передп.1аті, шість основних і один д()датковиіі тираж по

Державній

трьохпроцентнііІ внутрішній по­ зиці.

Тиражі

почнуться

в

січні

і

ПРОТЯГ()~f всь()го року будуть про­

ва,'l;итиеь ЩО~fісяця.

(ТАРС).


СТАХАНО8ЕЦЬ

2 На

П'ятниця, ЗО грудня

1955

року

ceclT районної Ради депутатІв трудящих

ЗА ДАЛЬШЕ ВДОСКОНАЛЕННЯ СТИЛЮ І МЕТОДІВ РОБОТИ РАДЯНСЬКОГО АПАРАТУ П()завчора відбу.1ася сесія ра­

т)'па.х

вист}'паючі,

нцостатньо

ііонної Рци депутатів трудящих,

поширював досвід передових сі.'1Ь­

яка заСі1ухала звіт внконкому Ради про свою роботу за час піс­ .'ІЯ виборів до місцевих Рад де­ путатів трудящих. У доповідj, з

СЬКИХ Рад. Так, наприклад, Тре­ бухіВСЬ.&ііі, Літківській, Рожнів­ сМtїЙ і ГОГО.тrівській сільрадам прис}'джено Почесні грамоти Ки­ ївС'Ь,кої обласної Ради депутатів ТРУДЯЩIlХ, а між 'тим їхньою ро­ богою безпосередньо на місці не ознаііоми.'lИСН всі інші викоlІК()­ ми сільських Рад.

якою виступив ГО.10ва виконкому

райради т. Мехед П.,

відзначені

буди досягнуті раііоном успіхи в

боротьбі за здійснення рішень партії і }'ряду про господарське і l\ультурне будівництво. Доповідач і

виступаючі депу­

тати тт. Кабдучко О., Шумай І., Кдочан П., Конах Н., 3убриць­ кий Ф., Музиченко С., заврай­ торгвідділом Вартиванов Г., І10лова Троєщанської сільра.ди Нікішін М., завіД}'ючиіі райвіА­ ділом соціа.1JЬНОГО забезпечення Мінчук ,н., секретар РК ЛКСМУ

У ЧlWники сесії відзначили, що за останній час сільські і район­ на Ради депутатів трудящих бі;1ЬШ оперативніше почали роз­ глядати заяви і

CKapm

трудящих.

До цього, крім працівників ам­ таКОЖ }(епутати,

рату, залучеаі

актив. Але

разом з тим

щаліз

вдоск.о­

заяв і скарг показуе, що праців­ ники апарату райфінвідділу і зl1готівельних органів району при­ пускають ще багато серйозних помилок в роБОО'і.

Нa.1Jення стилю і методів роботи радянсько!'() апарату. Кожен з них

тупах п~і.1И питання :культурно­

Бондар П. особливу

увагу

при­

ділили виконанню наказу вибор­ ців, питанням дальшого

,наводив фа,кти, які п()казують, що

в роботі сільських Рад,

відділів

поб)'тового обс.тrужувания трудя­

ЩИХ. План товарообороту

за

11

місяців райспоживспілм ,викона­

сериозних неДОо1іків.

з псм у р.яді сіл, як, иаприкла.д,

ла на

103,6

процента, але разом

в Опанасові, Рожівці, перебої в :pd-

боті торговеJЬНИХ закладів. Депу­ тати тт. Шумай і Конах піддали

сі.'1ьсыtх активістів. Але ряд ПQo­

гострій критиці працівників апа.­ рату раіkпоживспілк,и і завідую­

стійних

по

чоro мага,зином господарських то­

сс. Мокрець (голова сідьради т. Дмитренк(», 3азим'я (голова сільради т. Барбон), Богмнівка (гo.тrOBa сі,1ьради Т. Ка.рпич), сла­

варів т. Маргуліса. Учасників се­ сії не задовольнив виступ заврай­ торгвідділу т. Вартивановз, якиіі нам:а.гався обійти мовчаНі­ кою власні недо.1іки в організації

КОМlсш,

зокрема

бо працюють, а ВИItон&ОоМИ сіль­

учнів у шкодах району, яка ста­

нови'І'Ь

94

проценти. Азе відмін­

ників нанчаНRЯ М3.1О--ВСЬОГО ли·

ше 542 учні. Особдиво багмо не­ доліків у роботі шкіл сс. В.-Ди­

мерки, Калити, Богданівки, М()к­ реЦII. Станом на 1 гру;щя понад

30 дітеіі шкільного віку не за­ лучені до шко.!lИ. Недостатньо Ще узагальнюється кращии досвід політехнізаціі, щоб зробити його надбанням всіх шкіл району. 311.

звітний

пері()}(

Київ. На заводі «Червоний екскаватор» працює семінар по ви­ вченню економіки соціалістичних

Н а з нім к у:

Але в ес. Княжичі,

Богданівка,

га насе.'1енню надається часто не­

своєчасно. Ряд лікува.'ІЬНИХ закла­ дів не укомплектовані

кадрами.

Є випадки несвоєчасної госпіта.­ лізації хворих. Депутат т. КаБJlУЧКО підняв У своєму виступі пита.ння про по­

бутове

обслужування ТРУдящих, що ' .живуть в районі деревооброб­ ного к()мбінату, за..-1ізничної стан­ ції, в Броварах. Тр за останніх д.ва РОКИ споруджено понад 300 нових будиНItів, і, не;щвлячис'Ь на значний ріст населення, в цій частині райцентру немає .'Іарк.ів.. Не вжиті заходи )1;0 того, щоб е,1lектрифікувати і радіофікувати

нові вулиці.

Після обговорення звітн()ї допо­ віді сесія прийняла рішення, яке

раіівиконком

від)l;і.'ІИ, сільські

.

(Прескліше РАТАУ).

Фото Н. Цидільковського.

покращало ------------~

хутір Ка.'Іинівка медична допомо­

зобов'яз)'Є

підприємств.

чергове заияття семінару . Веде заняття пропа.

гандист інженер М. Б. Левін,

Ра,'{И

і

його

~------------

Наради сІлькорів І редколегій стінних газет

медичне обслужування населення.

3начне місце у доповіді і вис­

виконк()му lжііради }(епутатів трудящих ще є значна кідькість На перших сесіях Рад )l;епута­ тів ТРУ)І;ЯЩИХ ~твopeHa була 91 постійна коміеія, }(О СК.'Іаду яких увіЙш.'ІО 417 депутатів і 534

У порівнянні 3 МИRУДЮІ нав­ чальним роком ЗРОС,1lа успішність

Бровари. Днями в ре)l;акції раііонн()ї га.зети «Ста.хановець» відбулася нарада редакторів стін­ них газет ПРО~IИС.10ВИХ артідей і устан(}в райцентру. ~-часники на.­

раДІІ обговuрили завдаНН!І

З'ЇЗДУ КПРС і ХІХ з'їзду КП Ук.­ раїни. Редак.тори ознайомилися також з досвідом організації сіль­ корівських рейдів.

*** 3 ініціативи паpt-

с. Княжичі.

тіііної організації К~lГОСПУ імені

Щорса пр()ведена нарада агітаторів і членів ре}(Колегіі щоденної стінної газети «Щорсівець». На нараді виступив з доповіддю про п()пере;щі підсумки сільсь;когосп()-

громадсЬІtoг()

господар-

ства артілі.

О. Геря.

***

с. Світильне. 27 грудня від­ брася нарада Ч,'Іенів редItолегііі і активу щоденних спінних гаіет «СоціaJlісТ'Ична праця» (колгосп ім. Маленкова) та «Сталінськиіі заIt.'ІИК» (ко.'1госп «Зоря», с. Ку­ .тrа.женці). На нараді підсумовзно роботу ре)l;колегій за 1955 рік, намічено заходи, щоб по.тrіпшиrrи висвіт.lення соціа.'1істичного зма­ гання

серед

працівників

тв&­

ринництва та в підготовці до весняної сівби. Редактори і члени редколегій тт. А. Проценко, В. Дем'яненко.

колгоспу

А. Проценка, Г. Проценко і РЯ)l;

т. ПаВ.10ВСЬКИЙ В. Доповідач ДО-

інших подіди.1ЛСЯ досві)l;ОМ своєі

AapcbKoro K.laAHO

голова

розвитку

редк()­

легії }' висвітденні ходу соціа­ лістичн()го змагання на честь ХХ

року

ничі завдання КО.1ГОСПУ у відпо­ відності до перспективного плану

висвіт,шв

також вироб-

роботи.

)'сунути

торгівлі. Н3tЯ;Dні недоліки. Вся діяльність ВЕЧ ОРИ С Д МОД І Я Л Ь ное т І щоб пожвавити іх роб<fl'Y. Депу­ Виконком раЙрa.IOl поси.шв Рад, зазначено в рішенні, ПОВИНДобру ініціа.тивувиявила ком- К.шу підготовили і влаштува.'ІИ тат т. К.поча.н зазначив, що в цих увагу клубам, бібліотекам, кіно- на б}'ти спрямована до того, щоб сомо.тьська організація нашої се- вечір, присвячений культурі Мі)рад не вживають заходів до тог(),

селах нерегулярно

відбуваються

обслужуванню

населення.

.ле

редньої школи. 3а її пропозицією .'Іодої радянської лщини.

і сесії сільських Рад. НезадовiJr~ но працюють також постійні ко­

робота кулиурио-освітніх зама- забезпечити неУХИ,'Іьне виконан- учні кожного старшого класу

місії райради

депута.тів

щих,

охорони

могам трудящих. Незцовільно лузі ГОСПО)l;арського і культурно- ношкідьні тематичні вечори. Вже художніх творів, пісні, деК.'1ама­ l1'Рацюють клуби в зимовий час в го будівництва, задоволення куль- відбулися два таких вечори, під- цП.

зокрема,

трудя­ здоров'я

(г(}лова т. Галицький), шляхового бу;Uвництва (голова т. Сухору­ ков). Виконком

райради

депутаnв

трудящих, зазначили у своіх вис-

сс. Калита, Троєщика, Красцівка. турко-побутових Іх діяльність ке пов'язана з ти-

ми практичв:вп вИJ)OБJIИ'IПIIUI щих. з&вданнЯ1ОІ, кадpimеИИJIIІ пих К. працюють КОJlfOCПИ.

(Нарис) У переповненій ма.ши·ні пізно увечері Галина поверталася з ро­ боти. Хододний вітер бив у ста­ реньку фанерну будку і, жалібно завиваючи, проносився мимо. Га­ лина сиді.тrа в передньому

кутку

кузова d все дивилася Kpijjb неве­ лике віконце на освітлену міся­

цем сяючу, мов білим піском по­ сипаиу, дорогу.

Але ні жалібне завивання вітру, ні нерівне, од­ н()манітне рокотання мотору, ні сяюча д()рога-ніщо не могло за­ раз, пісдя роботи, відвернути

PI3lllIHKO.

потреб

А. Єременко.

іти в армію і піШ<МВ. Провела не до воєнкомату, а тіЛЬ&И за седо. А незабаром він повернувся. Признався чи то так похваливР.Я батькові, що став едектри&Ом.

впере~. Тут Га.'Іина спохватиіІ&СЯ і г.'1янула у те вікна, що в фанері проріЗ8не було. Ліворуч ПОlUiзалася )l;овга-,ІІ;овга біла ,1(0

про це г<мворили.

Але не ті.1ЬКИ про це. Сказав

іще, що )l;умає іти працювати на

І читав газету.

-

Чоrо ТИ, Гадю,

пам'яті,

краю.

Ось Галина бачить Десну, таку тиху після дощу, і верба стоїть над самою водою, по.тrоще в ХОJlад­

І справді, як це давно БУJІО! ,нка я бу.!(& тоді молода і дурн&, .все сміЯ;lася, а він через день мав

хаи краще він ;1а мною іде слі)l;ОМ. Ні, і це не те. Він повинен зрозуміти, ЩО тут я в сто раз краще працюватим}'. Завтра по-

нена., що на фермі дуже потрібні

не своя, змер;ша, маБУТЬ,--()зва-

краще працювати, ніж тут, то я

· u " Т ІЛьки 11 сказала 110МУ того ве-

лагідно відповіла дівчина.

рахунком.

-

А КО.1И вечеряди, то призна.тrася, що СУМ}'Є за роботою, за дів-

нрася в се.10.

бу)l;івництво.

чора бі.'1Я к.1убу:

А ти д()бре поД"мав, ЩО хаJ

А якже,

них хвилях свої довгі, як коси в буде. Він і її намовляв їха.ти на РУC&JIItИ, віти з листям дрібним. І будівництво. Але їй більше СПО'чує Галина ГО.1(ОС Миколи, дзвін­ ·доба.1ась своя робота. доярки. кий, веселий, але за тією весе­ Довго вага.'Іася Галина, ме дістю сум прихова.но. Вони про­ вщ)іши.1а: щаються, може, на цілий рік, а, - Буду та,м, де він! може, і ще на довше.

10«б»

с. Гоголів.

учитель.

Про це скзза.1И Га.шні, і вона гсіШ;1іl якось увечері ДО к.тr}'б}·. І що ж?-бі.'ІЯ дошки пошани СТ(}!ІВ справ"і він, Мико.'Іа.

.18СЬ маШ.-Та ні, так щось,- не заперечую. допоможу з Р03-

чатами.

лом і вийшла в другу кімнату, сказавши, що хоче спати.

А .!lе не i'~o сну

JІИна хотідll. перша почути ного

мов сама зараз ЛЮ)І;И і що ти там зможеш С.'Іов1\..

думав-що я хлоп'я зе.'lене чи що? - Т-а-а-к! Так!-випускаючи І ввечврі, і вночі думала Га.'ІИ- дим, поважно почав баТЬК().-А на про цю розмову. І ра)І;И собі сьогодні Оксана заХО)І;Ила, пита.'lа, дати не ~IОГЛa--.Jна.'1а, що раз ЯКІ там і що в тебе. сказав Микюа" то так воно ti Галина трохи посиді.'Іа за СТ'О-

в

без кінця і

КОМСОМООІьці

Хороша прОфесія, потрібна ів наМовчки ввійшла в хату. Брат ра, і, ТРОХИ под},мавши, сказав: Иш,щ сп~ршу мовчки, Мико.М ШО~ІУ К{)лгоспі. Ми T~дi з вим і мати ЛУЩИ.тrи качани, а батb,ltо - Ну, що ж, раз ти так впев- не знав, про що іі говорити, а Га-

ки

тепер

а

ферма" що аж сяяла, аж посміха;- балакаю з КОВ3.'1ем, піду в управ- ЩО ТІІ т}'т робиш? даси від місячного світла. Дівчи- .'ІіНRЯ, щоб знову веРН}'ТИСIi· - Це ти? 3нідки ти взядася? на мало не заплакала, так захооо. Секретар KO~IC()MOДЬCЬKOЇ ор- ТИ КУДИСЬ спішиш? Нам пп дотілося їй до дівчат, до Оксани, до ганізації ВИСJIухав, що розповіла розі? дорогої Оксаночки. Га.1ина, там таки, бі.'IЯ eKcKaBa:ro_ АНЖf,jJ;, по ДОРOJі.

чеш робити?

СП.1Jивали

програмі

влаштували масовий вечір на те- учні дев'ятих К..'Іасів ШItOJIИ. му «KOMCOM().'1--боЙовиіі помічнИR Г. Медведенко, партії»,

спогадів, що невідомо чому і звід­ СІІ.1ива.IИ, снува.1JИСЯ

у

ТРУ)l;Я- ГОТОН.'Іені учнями десятих кдз3агальношкідьні вечори на інсів. Комсомольці 10м» класу ші теми готуІОТЬ КОМСОМOJIьцї та

Г. Ко.ухIВСЬНИЙ.

ДОРОЗІ

по

Крім доп()ві){ей,

дів не Bi~OBцaв ще зросJПDI ви- ня завдань партії і уряду в га- піДГОТОв.1яють і проводять загаль- кожного таМГ0 вечора-чИ'Ганнн

І от піГ.1fI обі;!:" Галина поверJ

придеснянські, і

в місячнім сяііві обоє, здається, б ч

б

по а, И.1И

нер у, u

Гo.тroBa КО.1Госпу був чимсь за-

сучк}'вату, але

ч'

б

таку знаному, на е РIДНу,вер у. гГ' Д о ч ого все це.? к.тr()потаниЙ, але, побачивши адиа.'1ИНО.

ну, посміхнувся і, певно, дога.ду- Чому це так ВПХЩИТ~ у нас? ючись, чого завітала до нього дів- А пам'ятаєш, я к.О.1ИСЬ течина, запросив її в кабінет. бе пита.1(а, чи ти подумав, ЩО хо- Значить, зн()в до &орівок чеш робити? баж~ш. А яку групу хоті.'Іа б - Ще б пак не пю['ятав! "зяти с()бі: ту, що й раніш, чи J

В она

3а к.lуб()~1 відкривався краєвид

на да.'Іекі .'!}'ки

-

іншу?

ій було. - Тепер, яку да,дуть, таку знову думала все про одне, все візьму!-відповіла Галина.

й

?

Так

ти думаєш

поверну-

тись.

-

А хіба інакше МОГ.то бути?

Щ>О те. Ну, чому я КИНу.'І3 робооо. ~lину.'lО три місяці, і ПОІУГРЄТ - Звичаііно, не МОГДО,-засміl'У? Чому? ,нсно, чому! 3-за ньо- Галини будо вміщено на Дошці Я.'Іася тихо Га.'Іина і низько схиГалина так поринула в свої го. А хіба це я добре зробила? пошани. Всі дивилися і хвалили. .'Іила своє об.llIЧЧЯ. спогади, що іі не поміТИ.'lа, як ма- Хіба Оксана так би зробила і хіба Дивився на портрет цей і Мико.1Jа, Їм еllравді бу.тrо по дopo~i. шина під'їхала до села. Біля міст- хороша дівчина повинна так ро- правда, він це робив не ,вдень, а В. ЛемпицькиЙ. ка piuo ЗУІІИНН,'І&Ся. Всіх 1І:ИВУ- бити, за 1І:ИМС~ ходити? Ні, ве- увечері. Бровари .


П'ЯJНИЦЯ, ЗО rРУІНЯ

з ДНН

СТАХАНОВЕЦЬ

РОКУ

1955

В ДЕНЬ

3

За високий урожай

ПІДВИЩУВАТИ

1956, року

ПРОДУКТИВНІСТЬ ТВАРИННИЦТВА РАНКОМ НА МОЛОЧНО­

ТОВАРНІМ ФЕРМІ Першими в КО.'lгоспі розпоча.ли робочий

j{eHh

працівники тварин­

НJIЦТ1!a. Ще й П'ЯТИ го)І.ин не бу­ Л()- АК на фермах, в к(}рмокухнях

яскраво загорілися електричні лампочки. Прибираються примі­ щення. Корови напоєні, в ясла заltJIадені корми. Р()3почато д(}їн­

пя.

Все це

робиться

встановленим

точно

розпорядком

за

3а прикладом передових кол­ госпів тут запроваджено цілоріч­ ні О'Ге.'Іи корів, майже ліквідо­

вана я:rовість.

нам

про перші успіхи ів піJJ;несенні продуктивності худоби. До 1 ЖоВ­ ТНЯ було надоєно на кожну коро­

ву по

665

1754

літри

молока-на

більше, ніЖ в попередньому

році. 3а 2 місяці і 28 днів-402 літри~ріст порівняно з 4 квар­ талом 1954 року майже на 180 .'Іітрів.

Це

-

результат самовідданої

праці. Приміщення відремонтова­

;Jапас фуражу на випадо& негоди.

- Цієї ЗИМИ,-говорить ДОіЯр­ ка Ф. Опа.насеНКО,-гріх скаржи­ тися на нестачу кормів. Кожній корові даємо відповідно раціоll1' в середньому 6 &ілограмів сіна і 3 кілограми конюшини, 15 кілО'­ грамів силосу, 4 кілограми ЗАріб­ нених коренешюдів і 3-капусти; після розтелення-ще додат&Ово 4 кі.тrограми моркви і на КОЖіний .'Іітр молока-300 грамів дерті. Така годів.'1Я,-ПРОДОВЖУЄ вона, -Д1і,'1а ЗМІ)ГУ від кожної з 12 за'­ кріплених за мною корів надої­ ти за 2 місяці і 27 днів по 610 літрів молока, до 1 жовтня буде обов' язково 3000.

НА СВИНОФЕРМІ У

минулому

бов'язання на цей рік-відгоду­

ва.ти не менше 700 с·винеИ, або по 35 центнерів свинини на 100 гектарів орної землі. Запровадження турових опоро­

сів СПРИЯ.'10 поповнению стада і,

крім того, одночасному ві/(бору у групу

свиней

од­

ного віку і приблизно одна.коВ()ї ваги. Вже знято з віJtгодівлі по [) центнерів. До 1 травня буде

200

Підвищені зобов'язання взяли також М . Ка.'Іуга, Г. Корсунь і ряд інших свинарок.

Але і тут не без недоліків. Ла СВИНофермі 2-ї дільниці, якою завідує А. Проценко, в окремих станках свині по коліна в багні, бо будівельна бригада, яку очо­

лює Л. Опанасен&о, не епромогла.­ ся наслати підлогу.

45 UEHTHEPIB

СВИНИНИ

одна свинарка,

наШI»МУ К(),'lГоспу, то вони, здаєть-

Тепер же ніс.1!! відйому поросята

ея, нічи~( осоодивим не виді.'lЯЮТЬ-

ся. Однак, к.О.1JИ 'порівняти 3 поЮLзниками 1954 POlty, то вдвоє з дишком вищі-на кожні 1оо

lIопад'іЮТЬ Д() однієї свинарки, яка. і· віД.ГОДОВУЄ Їх до потрібної ваги д.ІЯ здачі. Особ;JИВ), увагу нриді.'1ЯЄМО ор­

гектарів

ІІІ>

ганізщії правильної годів.lі еви-

центнера свинини. Як ми цього домоглися? Дуже

неИ. Їх ділимо на кілька груп. В першу входить МО.'Іодняк ві/(

потім-друга.

просто. Раніше ві,~годівлею сви- двомісячного віку. Кожен підсви­ ней

фактично

не заііма.л:ись,

а

весь мо.'{одняк здебільшого утри-

доярками,

нок у такому віці зараз одержує

4

кілограми картоші,

свинарками,

їздовими .

працюва.'ІИ

трирічні

зоотехнічні

курси.

Не видно

на

Фото Б. Умб;J,н~з.

~------------

Останні вісті 3 МТС і колгоспів Броварська

МТС.

3

кожним

днe~I механі:Jатори посилюЮ'l'Ь темпи підrотовки до весняної

сівби.

Достроково

виконавши

таду, за останні дні підготува.'lИ

ще

2

трактори «ХТЗ», які оока­

та.'Іи.

У майетерні закінчується

СК.1а.даНRЯ

інших

6

потужних

машин .

І. Деревець.

гною, очисти.'ІИ

400

п:\рникових

КОТ.'10ванів.

Друж.но працює на. виготовлен­ ні торфо-перегнійних горшечків ланка, Я&ОЮ керує Ольга Деркач.

Марія Іваницька, Ольга Марти­ ненко, Галина Конах та інші кол­ І'оспниці СУ1rіш готують швидко і, ,ll;ода.вши до неї добрива, знову перемішують. Щоб горшечки доб­ ре формувалися, масу робдять

зокрема, доярок, свина.рок. Нема

ціативу

дімрам щоденного надою ~IOДOKa,

тр:\кторної бригади М 8 Бобриць­ кої МТС, зобов'язавшись разом з колгоспниками вивe:rги

тисяч торфо-перегнійних горшеч­

не р(}зповідає про успіхи передо­ виків і Дошка

показників

ходу

соціа.лістичного змагання. П(} всьому виДНо-не набрала ще тут робота з людьми належ­

ного розмаху. Якнайшвидше усу­ н}'Ти цей неДО,'1ік, і кодгоеп ус­

виконає

юяте

***

Иопrocп ім. СтanіНtЗ. Доору інівиявили

механізатори

н:\

поля

понад 20 тисяч тонн торфу. На І~Ш РОО()Тl заиняті машини « ДТ-54» і « СТ3-НАТІ» . Трак'ГО­

ристи І. Варич, П. Юрченко, Г. Писаний та В. Гу.шЙ вже ви:­ веЗ,1И понад 3500 тонн торфу.

зобов'я-

А. Костюк. с. Русанів.

М. Іваницький, А. "'нчар, П. Лисенко, рейдова бригада. КО.1госп ім. Малеикова. с. світилыl •.

***

Копгосп ім. Мопотова.

ків. У тепдиці за зібрано близько

останні 2 дні 600 кілогра­ мів цибуді на зелене перо, яку відправили в магазини Києва. 3а­ раз у тамбурі тешиці в торфо­ перегнійних горшечках вирО<­ щується розсада ранніх огірків. Через декілька днів її посадимо

Гаряча на постійне місце на стелажах в

пора зараз у колгоспників П8Pf- теплиці. шої городньої бригади. Вони ви-, ReЗ,і}И вже на поле 600 тонн с. Гоголів.

. . ._-- -. -..",. -_. .,. . . .-. =--------..--.".' ". '. . . ."'. .:.-"'-"., .

В. Бупавка.

........... ...-"'_...."""'. . . ._. . . . .,........ . ....-"'...". . . . .~ . . . . . . .,.-. .........._"....~....-'"...". . ._....~. . . . .,...... . ....-"'....J'..........-_...

"'="'~ ~."'

Такі раціони дають ~ІОЖ.'lИвість нашим свинарка~r щ()доои одер-

дeKa,~i ,'Іютого. Свина.рки :Jобов'яза,IИСЯ щержати від кожн()ї 3 40

МИ, а.'1е вже в інших crraHKax, що спеціа,lЬНО ця цього виділені.

Ж}'вати на кожну свиню в ееред-

свиноматак :lа два опороси по

24

Це сприяє тому. що тварини кра­

HЬO~(Y 600-650 і біДЬJJIe грамів ПРЩ)()СТУ в живШ вазі. Так, КатеРИН:t lІиж відгодува.'1а торік 70 свиней. КОЖна з яких важила

ІЮРОСЯ'Т. Нинішньої осені ~!И ;загот овиди достМ'нlU кі.'lькість кормів. В цементних багатосекціііних траншеях закладено 183 тонни

ще споживають K()P~[, швидше набирають), вазі. для підгO'fОВКИ Кl»рмів установи.1И картоюемиику, два запарники, є картоп­

рахунок ДО,1аткової Оll.'lатн вида­

I~Taдiї ~(о,'[очно-воскової стиглос­

ми достав:rяюТJ,ся

но 122 кідогра~[и свинини. Ще кращих резу.'1ьтатів доби.1ася сви­ нарка Ма.рія Пиж. Вона одержа­ .1а 140 кі,10грамів свинини до­

ті. Їх виді;1И.'1И в середньому на

На кормокухню і свинар ник про­

кожну свиноматку

по 4 тонни. Ma.є~o 300 тонн фуражної кар­ тоші, J\op~OBi буряки та інші

&.'Іадено водопровід, чого раніше в нас не бу.l0. Це набагато полегшує

даткової ошати.

кор~ІИ.

бі.'Іьше приді.1ЯТИ уваги

1

кілограм

У відпові.~ь Ні\ ві;1КРwrии ЛНl.:Т голів КО.1Госпів району-ім. Ка­ лініна, с. Літки, т. Музиченка Ф. , ім. Ста.1іна, с. Русанів, т. Хаза­ н:\ М : і «Бі.1ЬШОВИК», с. Рожни, ·Г. Мехеда В., які звернулися 3 закликом до всіх ГО,1ів колгоспів Київщини збі.'ІЬШИТИ виробництво

ку, а потім продава.ли і часто за

В другу групу входять свині стар­

мося В нинішньому господарсько­

безцінок, внаслідок чого .'1едве вируча.ли ті корми, що згодову­

шого вік>},. Раціон для них в да­ ний час складається з 6 кілогра­ мів картоші, 2 кілограмів МП­ центратів, 2,5 кілограма консер­ вованих качанів кукурудзи і 1 кі­ .10l1laMa кормових буряків. В мі­ ру росту свиней збільшуємо їм кількість кормів. Іх знімаємо 3 відгодівлі у 9-10-місячпоку віці.

му pOJ~i в тваринництві одержати

ве.'1ьну базу, Bi,ll;rOAoвyвaHa сви-

(Прескліше РАТАУ) .

пухкою, вологою, а.'Іе не рідкою. Така суміш після висадки в грунт найкраще розIt.дадається. Ланка щооміни виготовляє по 6-7 ти­ сяч, а всього виробида вже до 300

фермах зобов'язання колгоспу і,

свинини, ми вирішиди не посту­

перед тим як попасти на заготі­

рільнича бригада Г . І. Моторного встаНОВ.1Ю€

-------------~

тваринницьких

консервованих качанів та силосу і півкілограма к.ормових буряків.

дівлі свиней створили відповідну кормову базу. Крік цього, ліквіду­ ва.ли зрівнялівку. Зовсім недавно,

з нім к у:

Цій молоді потрібна повсякден- план ремонту тракторів ІУ квар­

на допомога у підвищенні кваліфікації. Тимчасом правління колгоспу і партійна організація не подба.'ІИ, щоб безперебійно

мува.1И лише до двомісячного ві-

па.ли тваринам. Інакше поча.ли пі,І(ХОДИТИ )(0 справи у минулому господарському році. Для ві}{ГО­

Н а

ЩИТИ для снігозатримання .

від 80 до 100 кілограмів. їй в качанів кукурудзи, зібраних у .'!еМ'Я.'lка та інші механізми. Кор­

да.рськиЙ рік у тваринництві по

а

бригади ПРОl3адять піДЖlІвдення озимих посівів мінеральними доб­ ривами, встановлюють щити для снігозатримання.

Випускниця

Левченко, ~Іарія Нетреб:\ і ряд інших також добре працюють

~-. ~

Русанів

молоді.

школи Лідія Редько за три міея:­ роботи .~ояркою надоїла від кожн.Й корови ПО 525 літрів мо­ .10ка. Га.'Іина Дяченко, Петро Ко­ д(}ша, Григорій Дяченко, Га,'1ина

теренко і О. Пшенична перед за­

с.

камсомо.1ЬСЬКОЇ

ці

кладкою в кормозапарник картоп-

ня проходила. через декі.'Іька рук. Сr:~Чі\ТКУ пі.~свинків доглядала

26,3

спілкової

1-ї дільниці колгоспниці У. Нес­

НА 100 ГЕКТАРІВ орноІ ЗЕМnI

ЗНЯ,1И

рішенням

цювати група комсомольців і не­

раціонально і до того вони інщі забруднені. Якщо на кормокухні

Якщо поглянути на дані відгодівлі свиней за минулии госпо; -

зе~1Лі

організації на ферми піШ,1а пра.­

зання.

С. Літкu,

Миколаївська область. Рільничо 6рнгада сіЛЬГОСП1ртілі імені Леніна, Жовтневого раЙОf\У. очолювана Г. І. Моторним, розгор­ нула БОРОТl>Бу за високий урожай наСТУПf\ОГО року . На ділянці

УВАГУ МОЛОДИМ КАДРАМ

{І,1е використовують їх не завжди

с. Рожнu, ім . КаАініна,

орної

м'я.'10к. А вони вкрай потрібні.

пішно

Відповідаємо на заклuк голів колгоспів "Більшовuк",

БОРОТИМЕМОСЬ І МИ 3А

лі свиней не за&ріп.'1ені, не при­ стосовані, і багато їжі йде під

для свинеіі-ВДОСТЗоІЬ,

~

Фермою

ПО. Корита в станках для годів­

свиней.

ко, Д. Цюпка та М. Левчен&о дa~ ли слово відгодувати 248 голів.

Кормів

завідуючий

На кормокухні немає картоше­

господарськоку

році ко.'rгосп ЗWlв з відгодівлі по 12,6 центнера свинини на кож­ н!і. 100 гектарів орної землі. Зо­

відгодіве.'ІЬНУ

а

ноги.

. «-:.:- ------ ім. Сталіна,

виявили

1-й дільниці

І. Силко вважав, що це HOPMa.1Jh-

Посилюється змагмmя між сви­ нарками. Так, В. Топіха відгоду­ вала торік 60 кабанів, за що одер­ жала ДOдaТltOBOЇ опда.ти 205 кіло­ грамів свинини. Наслідуючи її прик:rад, Г. ПроцеН&О, Н. Дячен:­

СИ.10су-800,в тому числі 140 тонн. е 220 тонн концентрованих кор­ мів. Все це добре зберігавться. Бі:rя ферм лежить 10-15-денний

~ІИ

На

Вже у

ПО.'10ВОЮ,

!!юв.у базу: сіна-ll00 тонн, со­

450,

каJYГOші

зем:rю, сміття.

на 2-й діль­

робдять.

цементовані ЯКИ і кормооапарни­ ки. До цього часу для корів не придба:ІИ солі-ЛИIlУНЦЯ.

відгодовано

3 качанів кукурудзи

звареній

не

картоплю здобрюють незапареною

ні, отеплені. Створено міцну кор­

.10ми-380, коренебульбоnлодів-

KOj}MOKYXHi

ниці цього

парюють іх, хоч є ,vIЯ цього з&­

НЕ ВСЕ ГАРАЗД

Завідуючий фермою на 1-й діль­ ниці Ф. Пшеничний і зоотехнік &о.'Ігоспу А. Купрієць, які були

старанно перебирають і ми­

ють, ТО в

До цього 'Іас у, наприклад, не по­ дрібнюють грубі корми, ,не за­

дня,

розп(}відають

у прове­

денні зимівлі є прикрі недоліки.

вивішено у кожній фермі.

тут присутні,

Однак

.'110

питися перед ними

по ні

45 центнерів 1оо гектарів

і зооов'язує­

свинини на ко.ж.­ орної землі-по

сті,1ЬКИ, як і мони.

У нас створені відповідні умо­ ви для ЦЬОГ(}. Все поголів'я сви­ ней розміщене тепер в об.'lадна­ них нриміщенWlХ. Парування ма­

ВИХО"ячи Ішану

р()звит&~'

перепсктивного

rpOMa;J;CbKoro

гос­

подарства арті.1і, розрооюІИ гра­

фік,

яким

передбачено,

коли

і

скільки буде поставлеНІ» на від­ годів:rю свиней і коли будуть зня­ ті ;) неї. ВідгодіВ.'Іею тварин зай­ маютьея досвідчені в цій справі

у

вагонетках.

працю свинаро&, дає ю)жливість

ДОГ.'Іяду

за· тварина.ми.

Зараз

у

ціалістичне зустріч ХХ з'їзду КП

нас

Іюзгорну.1ОСЬ

змагання з'їзду

за

КПРС і

України.

С()­

гідну ХІХ

Працівники

14 лютого зняти з відгодіюі по 15 центне­ .'ІЮ,~. ЇМ встаНОВдена така оша­ рів свинини на кожні 1оо гекта.­ та праці, яка забезпечує при !Ви­ рів орної землі. Вже є по 11,5 конанні доведеного завдання, крім цeнlrHepa. Тепер на відгодівлі 100 сіДЬСЬКОГl»сподарських продуктів, свиней, 3 яких 20 ГО.'1ів важать в середньому по 4 карбованці вже по 80-85 кілограмів кож­ грішми на кожен вироблений тру­ додень. Ще БL'ІЬШ високою буде ОП.'1ата при виконанні взятих к()Жн(}ю

свинаркою

Утримуємо

зобов'язань.

свиней

в станках

ток проведено в такі строки, щоб

окремими групаки, по

ОАержа·ти перші опороси в дрyrій

кожній. Голуєко іх Також група-

20-30

в

феР1ІИ дали С.'ІОНО дО

·на. Їх скоро зніматимемо для зда­ чі на заготівельну базу та реа.'1і­

зації на l'fі.'1ГОСПНОМУ ринку. Л. Семенов, зоотехнік.

Колгосп ім, Вороши.'lова. С . Троєщина.


4

СТАХАНОВЕЦЬ

Листи Із столицІ РадянськоУ Укра)'ни

Бесіди иа медичні теми

ДЛЯ БУДОВ НА СЕЛІ

СТОВБНЯК

Була обідня перерва, коли иа Київський }(}мбіна.т «Промбуме­ таль» Міністерства місь.&оГО і

в умовах сільської місцевості.

сільськ(}го будівництва УРСР прибула автомашина 3 акуратно

має ряд важливих відмітних особ-

укладеними в

ливостеИ. Він не має кабіни ма-

кузові

частинами

великого механізму. Як ,І{(}рогого госгя зустрічали її вироонич­ ники.

Повернувся наш первенець,

-

Стовбняк,

Jt

кож .1Іегке n(}rO трансп(}ртуваlШЯ І це їм в~алося. Баштовий

нової

оригінальн(}ї

або правеЦЬ,-гостре

ційннй період, тобrо час

ItОНСТРУIЩЇЇ

собою невелику &оробку з Itноп-

дня

3

зараження до виникнення захво­ рювання, триває від 6 до 14 днів.

Збудником його є правцева баци­

.'Іа у вигляді тонкої, дуже рухли­

вої палички, яка викликає надзви­ чайно

міцну

отруту

розмножується

ками. Вона з'єднана з елеItТ{)(1-

(токсин)

і

за

допомогою

і

широко роз­

спор. Спори дуже стійкі до не­

сприятливих

умов

устаткуванням крана )J;ОВГИМ гнучким Ш,1ангом. Завдяки ЦЬО!-

повсюджені в природі, переважно в грунті, грязі, гною. Тому прав­

СК..'Іадав іспит}[ на атестат зразко­ вої К(}НСТРУІЩії. По всіх ста'lТЯХ

му машиніст, у якого пульт упjJQ8.1іннл вміщається в одній .ру_

цем хворіють переважно городни­ ки, земдекопи, конюхи, садівни­

-п'ятірки!

ці, має можливість бути безпосе-

-з гордістю говорили

вони.

-

В R рові автомашини був ро­ ::ібраниu першиіі баПІт()виіі кра.н н(}вої КОНСТРУІЩії,

на

підпрпємстві

вигот(}влеииfi

;ця

сі.1lЬСЬКИХ

будов. Ного вантажопїдИомність­ до

тонн.

3

КіДЬК:L

місяців

він

реднЬ(}

будівництві

Гре­

місця

гогічний. медичний, політехнічний, сільськогосподарський, юридич­

і

буває масове поранення .ж'деЙ і

ний інститути .

швиД&о і

зараження відбувається через по-

піднятТя

вантажів,

-

Д

точно рrгу:rювати lX рух.

осить

На спсціадьно обладнаНО.і(}- бе'!-

кран легко пе-

устаткування

вому піДЙОМНО~ІУ механізмові, ре­

зверху

ного будинку.

,

Нормальну PQботу механізму .Іа-

тажів.

і викладач кафедри будівель­

&0

них машин Київського інженер­ н()-будівельного інституту

Юрій

Федор(}вич Чубук. Вони багато раз перероБЛЯіПl

креС.'Іення

о&ремих

вузлів _і дета.деіі, прагнучи ство­ рити всі зручності для будівель­

ни&ів, забезпечити швид&е РО\lби­ рання і монтаж механізму, а та-

ле

ній частині, що та&ож сrJJoiРЮ"

нер Василь Федорович Платонов, нача.дьник технічного відділу

ИОСИII Роман(}вич Крічкер, стар­

зосереджене

ве.lІикі зручності в е&сплуаТ:Щіі.

рантують

обмежувачі

наВііП'l'а-

.ження, підняття і повоJ)(Yl'У ВRЛ­

Комбінат «ПРО~Ібуддеталь» вже приступив до серійного виробни­

Встановлено,

що їх труб­

часта конструкція майже втроє зменшує трудоміст&ість виготов­ дення і економить більше 8 тонн метаду на кожноку механізмі.

До кінця року буде випущено

14

таких підйомних меха.нізмів з

маркою «Київ».

К. ЄВГ8НОВ. (Кор. РАТАУ).

- =----

МехаНізатори оволодівають сумІжними професlя_и МеханІзатори Великоозирянської МТС успішно оволодівають

суміжними слюсар

професіями.

Недавно

талій Нещотиий та Віктор Лукінна поміЧ!lиків комбайнерів.

КОМбаин~р .Марко Власенко став

висококваЛІфІкованим

майстром

Іван

Максименко

склав

по ремонту ТРilКТОРНИХ і комбай­

на

комбайнера,

токар

нових моторів.

екзамени

......_u"'___ . ....._.._. . .

оболонок. З місця зараження ін.

Правець харакгеризується

Анатолій Лисенко і слюсарі Ана -

м. Фастів.

сПеремorа •.

з нім к у:

-------~

тулуба,

рук

та

иіг,

ливо характерні корчі крити

рота,

та

великими

Особ­

жувальних

шииних,

~l--------

Трудящі краТн народноТ демократі1 зустрічають новий рік

мо·

нічними корчами М'язів обличчя" шиї,

кімната для підготовки студентів до ,занять

Фото Албанського телегра-фного агентства .

фекція розповсюджується в орга­

трудовими

досягненнями

3а дострокове виконання П'ятирічного плану

КО.'ІИ ви­

гинаються дугою і . тримаються в

ТРУі1ящі Китайської Народної

Хворий відчуває незвнчайні болі

Республіки ЗУClгрічають НОВИЙ рік

Аньшаньськ(}го комбінату взяв

при повній свідомості, що значно

великими виробничими досягнен­

конати Ішан

ра ввесь час піДВllщена,

ни вже дають

тримали робітники Мукденського

миску на

потилиЦІ

та

п'ятках.

посилює страждання. Температу­ нями. Багато

вильного тнпу і, особливо

непраперед

хунок

1956

продуJtцію в ра­

року.

По веііі країні розгорнувся рух

том, обличчя наливається крОВ'ю, з рота витікає піна або слина.

за Д(1етрrжове виконання п'ятирічного плану. Багатотисячний

болю стогнуть, обливаються

Смертність (до

і переважно

4()8/0)

перший

від прав ця

тиждень

по~

висока І КО;Іекrив

настає

попередження

захворювання,

що здійснюється вприскуванням певної кількості протиправцевої сироватки в перші дні при всякому, навіть поверхневому, пошкодженні покровів тіла-шкіри чи слизо­ вих оболонок. Це ефективний за­ сіб. Він повністю гарантує від за­ хворювання правцем, а, значить, Ї! від передчасної смерті, а тому про це потрібно знати і при вся­ кому пораненні негайно звертати­ ся до лікувальногu закладу.

Iliмецьк(}ї

Китаї

мета­

ємства країни.

майже в 5 раз; бі.1J:ЬШ ЯК У 2,5 раза підвищи.lась щюдуктивністr, праці. Коле&тив підприємства до 1 грудня цwг(} року дав державі·

Демократичної

РеепуU.IЇКИ підсумовують резуль­

Т3ІТН ('воєї роботи за

1955

рі&, а

тисяч марок наДШІано8ИХ при­ бутків.

так(}ж за р()ки першого п'ятиріч-

60

ного шану.

Багато чого

досягли

за

Рік у рік підвищується жит­

роки

пеушої п'ятирічки трудящізавОІ­

тєвий рівень

ду важког(} машинобудування іме­

ПО.'Ііпш)·ється їх

ні г. Рау у Відьдау-ініціатора

тове і культурне оБС.lужування.

борrYfьбп за

бедьн()(',ті

підвищення

підприємств

~

-

Ведиких

рента­

1951

трудящих

зав(}ду·,

соціа.lьно-побу­

успіхів

за

останні

п'Я'l~ років добились і ба.гато ін-

НДР. Об-

ЩО випускається

на підприємстві, з

= ....

_w:......-_-...-_-......_-_-...-____.. - ...______-_ .....__....____ = _ _ _ _...

устатку­

JlyprїfiHoro заво;,у та інші підпри­

~T переддень нового р(}ку тру­

дящі

сяг ПРОДУІЩії,

М. Толочко,

терапевт Літківської лікарні.

пневматичного

Шіцзіншаньського

машиноБУДівників

Успіхи

спеціаль­

симптоматично. Осн:>вне в бороть­ бі 3 правцем-профілактика , тоб­

заводу

вання,

-------

ною протиправцевою сироваткою і

то

в

В

захворювання.

Лікування проводиться

найбільшого

метадургіиного зобов'язання ви­

першої п'ятирічк.и за Ч<УІ'ири роки. Цей почин під-

підприємств &раї-

смертю, сягає 42 градуси. Хворі від

цтва нових баштових кранів ДJlЯ

села.

Н а

в планово-економічному інституті.

слизових

Все його еЛ(штро· І М'язів, коли /lЮДИН.З не може роз­

tl в НИj{;)нifi ItОНУ;:Оllщіб-

товог(} &рана бі.1J:ьше ро&у працю­ вали директор комбінату-інже­

ший інженер конструкторсь&(}го відділу Андрій ТРИфонович Сіден­

та

вих шляхах.

виснов&у дає високу оцінку н()­

Над конструкцією 'І[(}В(}ГО баш­

шкіри

нізмі по лімфатичних або нерво-

ресувається навколо СПОРУДЖУІ!:!-

не виробництво.

шкодження

нротяroм хвилини зміниться кут

бінківської МТС Київської облас­ ті. Комісія спеціалістів у своєму

комендує надагодити іі(}го серій­

вець набуває під час війНІ!, КОЛ\{

нахилу стрід&и.

рейковому візку

В столиці Народної Республіки Албанії- Тірані створено ряд ВІІЩНХ учбових закладів , у тому числі планово-економічний, педа­

ки. Широке розповсюдження пра­

ііому натиснути (}дну кнопку, і

ПРОХОДИВ випробування на дослід­

н()-показовому

біля

опускання

1955 року

інфекційне захворювання . Інкуба-

ItpaH

шиніста. Пульт управління являє

П'ятниця, ЗО ГРУАН.Я

ших

р(}ку зріс

ЩЮМИС .І0ВlfХ

НДР.

.~.

Розвиток CiJlbCbKOro господарства Польщі

завдань автоматики і телемеханіки в ПРОМИСІІ0ВОСті та на транспорті. 3 допомогою напівпровіднико-

перетворюють перемінниіі струм у постійниіі:. Вис(}ка випрямнз в.1<lстивість мuнокриеталів rep-

вих матеріалів створено термо.'lегко змінюють свою провідність І с.1ектричні генератори, тобто пе-

манію використана при розробці КI)Иста,'Іічних раді(}- « ламп», які

використо-

uри нагріванні, від дії світла або

реТВОl)ювачі

в

відзначаються винятково ~Іа.1ИМИ

вувані .'ІЮДИНОЮ джереда енергії. Про це гов(}рить багато наин(}ві-

при рентгенівському і радіоаltт'ИВному опромінюванні. В результа-

електричну без ДО!ІОМОГИ машин. Вони можуть працювати при ви-

розмірами, мізr,рною вагою і ве­ .1IИКОЮ довговічністю. .якщо за­

СQредній урожаJЇ зеJ)НОВИХ

ших досягнень сучасн(}ї наук.и і техніки. Відкри'I'l'Я атомної енергії та її використання в мирних

ті ЦИХ досліджень будо виявлено наявність двох типів нanівпровідників (e:reKTPOHHi і дірчасті), я&і

користанні бу.'{ь-як()го виду па.1ива, в них зовсі\( нема будь.яких механізмів, що наЩ1;ували б

с'гос}"вати кристалічні « лампи» в радіоприіі~Нlчі, то своєю вrдичи­ ною він не перевищуватиме роз­

був на 2 l{ентнери вищий, ніж у наіікращі пеJ}eдвоєнні роки. Те­ пер у країні діє майже 10 тисяч

НАПІВПРОВІДНИКИ

ТА їХ ЗАСТОСУВАННЯ В природі, яка нас оточує, невичерпні, аде

Ma.'l()

(;

теплової

енергії

цілях від&рил(} могутні резерви при відповідних умовах мОО&на машину. Наприкла,~, вироблювані міl)У сірникової коробки. Приприскорення технічного про- перетворити (ІДИН в інший. промисл(}вістю термогенератори, блItЗно такого а; роз~іру був би і гресу.

НаrnВПPQвідникові

шестирічного

п.lащ'

ське го~подарство Польської На.­ родної Респубдіки. В цьому році кудь­

тур 3 грктара в ці:rому по країні

ЗСМ.1еробських

пера.тивів,

виробничих коо­ в яких є БL1ьше 200

матеріа.1И

які ПJ)ЩЮЮТЬ від теплової енер-

~(ають винят&ово цінні властивос-

гії, що виділяєтьсн гас(}вою лам-

ті, що знаходять

широке прак.-

пою, цілком забезпечують ЖИВ.1ен-

но важлиuиіі

~ідниками. Використання Їх р()- тичне використання. Та&, наприбить справжнііі переворот у ство- &JIaA, одна з мастивостеи напівренні найновішої техніки в мек- провідників - різк() зменшувати тро- і радіОПРОМИС.1l0ВОСті. До на- свій опір при нагріванні або оснівпровідникових матеріалів на- віт;~енні-бу.'Іа використана Д.'ІЯ J[ежать rep!daHiii, кремнііі та інші ВИГОТОВ.1ення термо- і фотоопорів,

ня електричною енергією радіоприЙ~[ачів. llе відкридо нові можливості для радіофікації наНвіДДа.'Іrніших кутків наШf)Ї кра.їни. НанівпровіДflИКИ )-спіШН6 Р()3-

В.'Іастивостеіі напівпровідникових бідьше 211 тисяч rO.'IiB великої матеріалів 3 ВЩІСТІІВОСТЯИИ радіо­ рогатої худоби і маиже 330 ти­ активного стронцію Д3.'Іо можди­ сяч свинеіі. У цьому році порів­ вість створити джере.l0 е.'Іектрич­ няно з минулим роком пог(}лів'я ної eHeIIгiї-aтo~!Нy батарею, яка великої POfilTOЇ худоби в коопе­ може ПР:ЩlОвати без перезаряД&и ративах збі.lЬШИЛОСЬ на 25 про­

Поряд 3 ЦИМ е.1ід від;!начити і нові матеріа,1И, названі напівпро-

передавач.

За роки

значного розвитку набрало сіль­

тисяч се.ІЯН.

С.1ід ві,~значити ше один істот-

BI1Hax:i;t;. Поєднання

хімічні е.1ементи, (], так{)ж ря;~ а також інших приладів. Усі ВО- в'яоз}'ють проблему перетворення ПРОТЯГЮІ IІриб.1И3НО двадцяти роокис.1J:ів мета.1ів, сірчастих та ін-

ШИХ спмук.

ни

. ь наСТІ.'! ки

ч Т1И . Щ у'

ВІ,

()

-1

З Х

Д

0-

Порівнюючи е.:JеІИ'l)(}провідність теП;1а, яке віддалене від приладу

.

.

променистої

(зокрема, сонячної)

по~[Огою можна виявити джерел(} енергії в електричну. Крім тер-

. .

.

нашвпровщниJt1В 1 меташв, мож-

O~ ти Щ п рш· Н а СКа.йа , (} е 1 в СОТІО. ти-

сяч і мі.'ІьЙони раз гірше пр(}водять електричний струм, ніж ме-

на кідька десятків &і.1І0метрів.

Тrрмоопори дозволяють авт()М&ТJЩ'вати реГУ;1ювання

темпера.-

""І·В n.

~. J~iii статті ІЮЗГ:JЯНУТО тільки

мое.'1ектрични.х генераторів, таки- деякі нрикда.ди РОЗВJ[ТКУ фізики ми перетворювачами

\)

фотоеле-

напівщ)()відників та їх застосу-

менти. Завдяки ЇХ застосуванню

вання.

А.lе іі вони переконливо

створено сонячні батареї, які ~IO­

1І0каз); ють, які чудові перспекти­

'І·али . Але напівпровідники не тури в будинках, зерносховищах, жуть бути викорисгані для заряд­ ви відкриваються в справі даль­ можна залічити ДО ізоляторів, бо складських приміщениях, викірю- ки акумуляторів, що живлять шого прискорення технічного пр()­ в()ни, хоч і в надзвичаЙн.о малій вання температури грунту, листя радіоприймачі, і т, д. грес)' в нашііі країні.

мірі, але все ж мають еле&тропро­ відність. Причому, я& з'ясувало­ ся, !lапівпр(}відникові матеріали

рос.'lИН і т. д.

Фотоопори широк.о

ви&ористо­

вуються ;(.'ІЯ розв'язання багатьох

Ве,lичезне значення в сучасній електро- і радіотехніці мають, на­ півпровідникові в)[прямлячі, як-і

І. Нонозенко, кандидат фізико-математич. них

наук.

l\ооперативні господарства на­ дічують

у своєму

центів і поголів'я проценти.

користуванні

свинеи-на

22

Ве.тику

допомогу

в СОЦlалlС­ подають

тичнііі перебудові се.lа

державі машинно-тракторні стан­

ції. Зараз в країні на.'lічуєть,ся більше ..100 МТС, які мають більш

як 20 тисяч тракторів (у перера­ хунку на 15-сидьні), десяТ&и тисяч інших машин.

(ТАРС). Редактор С. ПОГРЕБІНСЬКИR.

Адреса редакції: с. Броварн, Київської області, вул. Київська, М 138.

---------------------------------------------------4184 -2500.

Броварська районна друкарня Київського обласного

управління ч~ьтури.

Зам,

.

155 номер 1955 рік  

155 номер 1955 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you