Page 1

nроnетарі всіх краін, єднайтесg! - - -

Газета вmrодвть квіт.ня 1937 року

СЕРЕДА,

. з 17

ВЕРЕСНЯ

26

1990

РОКУ

Ціна

.N9 154 (8063)

коп •

3

Орrан &роварсьноrо 81Сьнн08J Номnарт1J Украіни. мІської 1 раіонноі Рад кародинІ деnутаТІв НиІвсьноІ oбnacn

Мцлосердя

вання

сприяння

Ра­

громадян

рахунок

в

Пожертвування

банку.

ХЛІБОРОБИ госпу

та

частина

коштів

але

це

не

залишається

ків

у

вагу

. СЬ!іа-47>>, по 4.'5~ на

з

ри

і !ОСі flЛ!I

ванців,

цього

які

но на :Зокрема, вано

силь

імені

влаштовано

також

кошти

лив райфінвідділ і на благоустрій Великої Димерки, Світильного, Красилівкп та інших сіл. Н.

рішення

:1 1-го січня нових держав­ них заЕупівельних цін на основні видн сільсьногос­ подарсьної продунці ї ви­ нликало у читачів цілий ряд запитань. І. безумов­ но, найбільш хвилюючі з це

позначить­

ся на роздрібних цінах, що це дасть колгоспам і радгоспам.

як

відносини

між

вплине

на

містом

і

селом? ,Стурбован~сть зрозуміла. Адже інакше.

чіпає ливо

а

це

Інтереси ж

з

людеЩ та~ чи

рішення

всіх.

огляду

що водночас із вельними цінами

за­

Особ­ на

при

Іван

карбованцІв

відділеІІ-

вже І

торговельного

ного ші,

пам'ятайте:

досердя рим у

трикотаж­

об'єднання.

і

Товари­ ваше

допоможе

тим,

хто

скрутне

мн­ хво­

П. ГОНТАРЄВ, місьl{ої Ради

голова

народних

депутатів.

номісїі

го­

нормі

гатів

насіння

тор Гузій

водії

Він-

Григорій

П<.tс-

тушенно.

Заздалегідь

проводять

культивацію

м~хані:~атори

Миронець мет.

Григорій

та

Іван

Сумлінно

Нлеменчун шута.

трудятьr:я

вересня.

Не

Пархо­

рам

arpe-

сівальних

боронують

1а­

Фонду :-.1илосердя. і :що­ ров'я.

але

тись,

бо не

І\НМ

:J

ність

до

вдалося

ні

2.'5 намі­

здійсни­

вистачає

ні

мастюІа.

Ра­

через

деталей

·

сівбу

їхнім

вузлів просто­

Так.

одному

тракторі

на

ї1днв

нею

прн,::чство.

але

працівники

РТЛ

с-н

у

що

ра:з.

під-І

складо;-..r

нема.

А

тоді

нартоплі,

чотирьох

лі.

мішках

Трантор

.Марку.

т.е,

закуrrt­ на сіль-

продук­

ривнової

цію передбачається танож підвищення цін оптових

яною у стільни

<.:ьногосподарсьну

продовольчу

групу

то­

варів. І не треба бут.и провидцем. щоб передба­ ЧІіТИ на цей період подо­ рожчання. снажімо, на тих

же

нолгоспних

нах

м'яса,

рин­

молока.

де-

енономіни,

нас

з

ппв'язано

тривог і сподівань, відновлення парите­ ту цін на промислову і сільськогосподарсь!іу про­

дукцію (а саме ця мета і переслідувалась) нрок не­

обхіДний.

Без

хід

до

допомогу

нрином

прозвучала

нього не на І з'їзді народних депу­

прийти до рівноправних взаємовідносин між мі­

татів СРСР заява депута­ тів-аграрників. Неоднора­

Наївно було б думати. що власнини особистих гос-

стом і фіцит

зово

подарств при більш вигіДних державних занупі­ вельних цінах на селі бу­

подолати.

Невідповідність цін на безліч видів продукції

дуть

реальним

ЯІіИХ

своєї

інших

продавати

продукції

нродунтів.

надлишки

за

ниніш­

німи базарними цінами. То ж чи треба було іjти на таний важний для всіх крок? Питання неоднозначне. В умовах переходу до

селом. гострйй продовольства

затратам

де­ не

під­

приємств і господарств на

про

піднімалось тяжке

питання

становище

се­

ла на ce.cil!X Верховних Рад Союзу і республіки. І не випадково. Надто ви­ сокі ціни і · тарифи на промислову

продунцію.

та інші по­ їх виробництво -- одна з транспор1'пі найбільш відчутних бід слуги негативно позначи­ нашої енономіни. І без лися на -енопоміці колгос­ наведення в цій справі пів і радга<;пів. елементарного ·порядку · • Що ж зміниться після рішення нічого й думати про пере- введення в дію

у

:;

:38-ої. боях

що

у

ни

по<.:мерт­

:~вання

ступник

во-

начальника

равління

УРСР

Ярославсьна, рентабельності

ється

з

з'являється·

і

мож­

господар­

соціальні

пробле­

самі. Скажімо, цунрових буря­

колгоспи

і

А.

За

радгоспи

Чи

З

-

мало

не

на 150. На 35 процентів зростуть закупівельн-і ці­ ни

на

велику

вов­ нід­

113

прибутки

рогату

ху-

від

сільськогоспо­

ЛИШІ\ОМ

М ільяр­

вважати, що

новернено борг

лені карбованці нолrоспам і радгоспам ще треба да­ ти техніну. добрива. буд­ матеріали і багато іншо­ го.

чого

зараз

гостро

не

вистачає. Велика надія на розроблюваний нині За­ кон про пріорите~ний со­ ·ціальний розвиток села, tia державну допомогу в створенні

молока

ІІа

попере;шіми

селу? Певною лЩюю так. Але ж під ці · :шроб­

ри.

ніж

\JОПІЛ .

ГАВРИЛЕНКО.

можні!

цим буде

карбованців

більше.

живі

нам'ят­

дарсьної продунції на Ук­ раїні збільшаться 1 7.5

будуть ОД8ржувати На 30 тепер.

братських

нарбованців,

.

Судіть. тонну

ків

нинів.

р,і;'(

:jarapбrt икі в

ІJOJ;JЩJI!'

12

ми.

за

літнівчаІш

ДО

реальна

;(о­

НІІ.Н;О­

pc;!lull\

нвіти до rrі;"(ніжтн

ДіВ

ливість без хронічних бор­ вирішувати

і

Т.

затрати

і:v!"я. 'І!ОГИ­

-17-p:'l'til

Держ-

промисловим.

нажучи.

йо:·о

Іf()XOfJCiiНJЙ ДОІ!­

фашнстсJ, h. ю,

nрода;ж)"

рівень прода­

від

•.олі

старс,:;:ю

С!С.''і!

уп­

села будуть компенсовані.

ські

ДІ;І

рахуннами.

жу сільськогосподарської продунції вnерше зрівня­

гів

У

за­

В.

::

брдтсьІ·:у

яr;ій

ну...

механіаму

ціноутворення

агропрому

Інакше

В

,..;,,!,_

;:іонч•ёІ,ІіІІХ

носить

ре­

вдасионалення

з

Гl"

!'''"

В

сере;.щі•І

ленінці

.одно-

вважає

енономічного

та

в

:ІСІІНІІ

його ву­

-

ЗН3і<)іJ,

Один

добу. на

форми цін,

. :стрІ-

басівещ,.

з

·проведенням

в г;;

:··і; . : ;•:;"

г лпдають

Бережуть своїх

,,

""'-'1

.,_,,.,,,,, ' і,; , "'

нк

Юні

нам'ять

одну

•.;а:JІ:х.

загонів

Сою::~у.

літнівчани на

З

J::!l-

r;c:-.;

села.

Ге­

уряду?

-·-

:10·

Ilil\:

майн;t; ГОГІІj

лу.

Харченну

пам'ять

П<~f •.: '·''·'

були

ченка

піхотинцю,

назвали

які

'Еlr:-

і\" і·: f.IO

роїчний подвш

літ­

Пізніше

села.

'·' · . ,

Добре

до­

увічнити

!iJJO.

ні в.

амогли.

ІЦоб Героя.

.111 село і ІІИнів боїв

за

його

Радянсьного

: п•;:шн

·~···.(П):,, 'іер­ Армії: , .·· п:;т ·::;;;-

лнлн

госпіталь,

присвоїли

11т:

. ::: 1т" riТt.

У

смертель­

життя

С.

роя

АНДРІЄНКО.

пам'ята-

був

ВодІJ(,•,,.,.:

.'ІОВі~-;).

Літнн.

у

( щ1й

ве

однієІ

час

Чt>.lOR! І\ І

бережутt, солдатів та

пар­

частин

де

не

честь

обіцяють. Мабуть, усі ють: справжнім

складі

розташований

В.

тн.

Нерівні

:3агн­

в

визволяв

лиць

ршшу.

і

1агонах.

участь

але

в

можливості для сс:"1а успіхів у вирішенні продовольчої проблеми не

про

у

тувати

грай .. Г.

спрацювалася

а

фронті

"Jd-

ні;t

ставлені на :;u;:. '"''•І;;; у літківськР:~ :11 \о!і· але ПOi\Je'pJHi • , ~' -.-, r-~(;t; '10

робили для того. щоб вря­

нартоп­

стпїть.

літківчан. які

на

:Іа·

~с<

<Жушщії

ЧП"1'!Ір!!СТ,:

во;юї

тру­

нівсьній шнолі. Лінарі все

гусенн-

зарита

сільсьних

поранений.

но

собана

Же

С!іСІЛНЛН

t·еоано

тимчасової

святнування

ГіТЛ~ріВ· tюві<.:н.1~І.

:з~11;атувалн

стінках

Солд<tт :J Донеччини в оt:танні дні вересня HJ4:1

був

ця буде ...

Отже.

танож

ставили

мішnи

й

живо.

дівників :з Донеччини. Ра1ОМ :.~ ліТІ{івчанами гості вшанували пам' ять свого односельця Василя Степановича Харченка. а

но

ще

занвнв:

чотири

привеаете

зустрічали

Дніпро.

гусениць

потім

сто­

поєднала тоді горе війна ...

час

брав

почав

що

рону

1944 друщні

rx

армії

аавідуючий

тверднт!І,

роЗСТріЛЯЮ!.

початну

військових

не\'!а.

:щову

та­

на

року

нлянуть­

механік

але

на

НИ. і ТИХ, КОГО сьні недолюдки

тнаа нськнх

рЄ'­

повертав- І

гусениці

:1апшулн ІІ<.t в парти:шн­ сьІшх :загонах ІІі;І ч<.tс t-~ій·

кілометрів.

ЯІіі

ку відстань. між ними ще

1 нулн

додому ні :~ чн:-.1. бо І

ся.

сотні

сельців. фронтах

Дня Перемоги і визволен­ ня села від фашистсьних аагарбнинів літківчани теп.1о. як дорогих гостей.

господарст­

:за

незважаючи

Під

~

\ЮНТІЮ-транепор"І'Нt

відсут·

трантори

юють.

1.1ехані !і

Поїхав

ро;зрахо­

,.

замінtІТІІ.

ва

-

Але.

сунни. спільне

обдана а гус~::mщ1: .1 :,;ь ·1.: тр .,а І :зін

ласті

встановились

ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІJІІ' І

площі.

нультур

не

окремі

доставляють

Та­

завершити

щодня

24.

М нхайло

Механіаатори вувалн

Шерt:

Федір

культнвованІ

озимих

гек-

та

яні

:юм

на

Від Літон до села Ново­ унраїнни Донецької об­

спРияння

МІШКИ КАРТОПЛІ ... " Гостр•й сигнал

пам'яті нашій

у

потрапив

становище_

."ДАЙ ЧОТИРИ

спаре­

.').') - 60

Микола

до

.N'2 704503

Броварському

нізатор

поле

1ООО

'j

і

зробили колективи заводу «Стріла>) та виробничо-_

лова

...

Пер-

1200

ВА. ПІДСТУПАХ ДО РИВКУ

1991 (', sy

як

в

3

матеріаль­ більше по­

рахунок

пального,

у

.:. •ні;:;грів СРСР про

-

гіршиться

Наш

пре­

Агропромбанку.

ринкову

економіку їх ний стан Іще

відстають від них і ~іеха­

Своєчасно

введеІJІ;ч

них

та

вин.

ГОМЕНЮК.

нr.:·~.\ВНЄ

сівачі

Вони

по

Ва-

менна і сІвач Ігор Смоло­

Пробле.и.и сьогодеюtя

Ради

трак­

Лопата.

сівалиамн

тарів

виді­

роботу

Булах

засівають

2

кілометри тротуарів. Значні

ннми

на

трантористи

Ярмолко

Чекаленко.

з твер­ Буде

50()

винонують

Іван

Микола

ДзержИнського•, Пер" шого травня, Куйбишева. Таким чином, у селі додається ще 2,5 кілометра доріг дим покриттям.

механізато­

ншениці.

важливу

торист

використа­

зер­

Мі\.ЙЖС

Відмінно

благоустрій. заасфмьто-

вулиці

rеІ\тара.

гентарів

цю

по-

аібрано

центнерів

року

Проте

<<Щедра

я них

5.'J

одиноких

громадянина.

пере­

« Білоцерків-

зроблено крок н'азу­ стріч виробникам ма­ теріальних благ. Так, у розпорядження Гого­ лівської сільради пере­ дано 100 тисяч карб~

·

162

переходом

1

озимі

Віддаючи

сортам

году­

ні

ші внески в сумі

Зара1

сіють

ліська:»

що

:ЗЗ

перехресним

нультур11.

у

ло

НОЖІюму

гентарів.

способпм

власин­

коштів.

на

землероби.

фінан­ району,

означає,

середньому

1 ООО

цих

залишається

розпорядженні соВИх органів

в

центнери

Гоголівської стрічкоткацької фабрики пере­ раховує у державний бюджет понад мільйон карбОваJІців І тільки Десята.

років,

старілих

жи­

900 сі­

вальника. близько 1,5 тисячі інвалІдІв. 105 ді­ тей-інвалідів віком до 16

на-

і

і

~tlcтi

втратили

птахарад­

пшениЦі

в

близько

що

<<СемиполнівсьюІЙ»

одержали

колектив

сьогодні

на­

дам, дітям-сиротам, бага­ тодітним сім'ям, організа­ цію безкоштовного харчу-

Кошти на благоустрій -UЦорічно

мей,

дання матеріальної допо­ моги одиноким престарі­ лим громадянам, інвалі-

та коопе­ окремих

-

на

проживає

бідностІ.

п.

меіnкає

громадських

правлятимуться

На нього будуть зарахо­ вуватись благодійні внески підприємств ративів міста,

та

хто

межі

Так,

організацій.

дЯ)Іському фонду мило­ сердя 1 ;щоров'я при міській Раді народних де­ путатів відкрила свій по­

точний

т.

РАХУНОК

ВІАКРИТО Комісія

тих,

нижче

інфраструкту­

Ю.

ЗАИЦЕВ,

огляд УНРІНФОРМ


2

пор.

вересня

8 26

Не

хотілось

«НОВЕ

р.

1990

би .зачинати статтю із

к.1ично- патетичного заго.1овка. уже про:v~айнуло перед очима

такого за·

\ТО

::)() НСІ :\І

ІІІШі!

!18

<;ДІІІІfJЇ

і!рОТІІ

lit!."l!TIIЧ·

на

нapo;to\r не

()оротьба

її

:>а

таr-;

Цр

і

[Jf'BiJ

І.'!ІСТt;\ІІІ

рокіон

Пі ;~

СІ->ЛГЦСІІІІ\

Ва.1НІІ

Сі \ЦССНПІ."І\ТІ!І>·.>І

іЄрС!рХі Чі! ОЇ

її

l:ПОр~·;(іІ

першу

дСІХУ

НІ ІІІ

1\t'Г.'Іі!іІУ.

ё

,чало-ІЮЩJ."ІУ

·:r:.oor-

.. '''тr,ся ва;щ-;і шторІ! cr-;t, 'У:JШІХ \іl(~0.1ОГі''І!Іі': пог:

прrшорошен:\х

.\Іа·

;·:J 00\1<-JІІІJ.І!

сно.1іван1,.. а<цеt! Боп·

!lto

чaнн

ВІі\Р

І

с.1<іВ?.

uб'єхтrrннt ;~дВ!!П

rrprr-

r~Jчd.l~:

z ~·,:п; ..-:~);·тро

вjj:IJ roRX\t-i~,·:·и

;u<~10f{p--1··" j~~~: !!Х

TIJBHJf\

liPj.!E'\JiiІ

;)ВНЧсtЙНО

Н

Оt:ОбІІСТОС'Гі П іСТОТ\Т :tаЛР!\0 l!f' ()('Т(\Н

i>().lh рїі

{ );~!JC:f\

~JCl:\ld.Г3Hi _'·1

ТОІ()

снту;-щік>

1->ОС\ІСТІШОЮ

ЧіlС'ТН\

ilit"

!Ір!'·;ве.J::

I:J~<: до

ш~:tсІі

пар·, ії

r:a чо!

BiДCTdBCl .. lCi.

yc~->;ra;.t·

:-;;>.:rJ\чr•rJ

Гtї,_~

ІІ})tJІ~СС:іІ·. і~

Іit_·pt·i)j-,\tt:-s.-\

: Іd.Ct'.їt'i!

pCiiiC.p~-id:\11!

.Іd

!' '

• j ;- [

і~

•І

\ j

пі

н-:

лиха

на

t

:~

T(t

Іі\'\1<-ІЧ<'· парТІЮ ТІІІІУ і Т

ІІСІ

ЦіЛеЙ.

J->.1СІСuвій

Отже.

ос­

як

і сюІоро:~­ ііІ'Н nІІ HfJII-

f\1 fP('

Сюво~r.

цьо-

слід

не

рОЮі.

~тоноrн;.1іfо.

вість

.\

н

СТОріІІІ\8Х «НОВОГО mІІТТН>> ПРnНОЮ :vii·

частнна ршо

І·rrІІІ·r

u

нr, ·і .,

спратtюван

\снvвання

прин·

u,

іСТІііІІІ

!\ЇЇ

В

ОС'Таі!І!НІ

Ці'!

ІІ<tрт,і\:І:

ьі;Ічу.lи

орга:ІІ:ЗСІ·

СРІ'іс:

с:прав;tі

•ІС!ІИЮ:о с;Іра;';lі ТІ!ЧІ!І'і ІІ<іJІТі.І

т

\

ВСІ·:

1 г: ІІl;І:·r,то:оr-"Іr

:\l''Jor-;pa-

іІЗ.

'!1'1-'·.:o')'r)

.\о ХХ\ 7 111

СЕіТ

. '1•rc~' - tC.~. Нh"і.І\1\ :-•І;

Uh"

1'()

Ві!

1-\:ШІ;;;.'JІІ !!<і( ІІа і;,І,ІІІJіЙ І\lі І '1 :r1o 11

pi--!ojJ;;t\ ступСІТ'і

.1(':1 ,, "

!ЦЄ

11ронедено

~

дискусію

а

"

а

Jj('.\fip:!fJ

і\П

:~ 1 arra

· .. · партrищв

Бо

ЦІі~І

:нrаГГР,

;\'J <:;tНСІіІІ!Я П.1аТфОjJ:ІІі rti:IP\І\

.iaJ;•J·

:~r,r);:,нz·

і

слів.

ДО

у

н

лrа· !ІсtД

що

пuєд-

пере!іО-

С:тат\т.

:нrаі(І" C.l()!J<J

синові-

ЖСЦІ!О:.І~'

ж.

<<ЦеJІТра-

·

..

~·певнении.

с:ІОНІІНКУ

ПРj1:І;!

l :ІОВО

НС

<•ДР·

От от.

двадцяти

У ЦЕИ

Д11вно. що такнм чле­ нам НПРС хочеться ще

·1'ійців

у

не:vtало. Од· 0~. 1·го "'

n бажани:v~н

nІ·:ні .

ст1 ІІІ!

в

га:;еті

ChJ-;HX ВІІ!ІііІ')

ЧІІ:ІІ

.lІ:RСІІ

хто

вн-

рядових

ЖИВУТЬ

пе

р

-

111, спрнЕнялн piіІІРІІш• :J'ї:цv? Чи поді· пар'Гійною

': 1

гр<ЛІа;\С:І,f\іСТІО

ВЛсtС!!ІІМ

ВІІСІІОНІ->Ю1Н.

и

ВИ·

!і(Jриставшrr

друкован~:

трІrб:-·н:-

ж

овсєї

Зі

щ;;росер;J,ІІІІМИ

ше

мент.

с.дне.

Rli\'

ництві:

ди. " нею І)

парт~->о:>.Іу

тресту В.

Ч\\JСІ

за ·1 о

( ,, Н.

сеа 1 пІrя rt. ЧРС:ІІі і

На

:Іише

сп.1ати

nів.

it\. >>

р.).

по-rоністі

у

за

і

Т3КОГU

:<робив

внес­

не

тів

якого

все

те

було

ж

~Іожна

А

з'їз­

ще.

властиве

кому­

дало

відстоювати

життя.

далі?

Ко-

би

Яку

ідею

Замість

відповідей

НЄХаЙ

Що б

найближч~·

ву?

й

пі;\

ІН'­

ПСІртіmІу

якщо не

но­

1->О:vt,уІІіСТИЧІІі в

:1

ЛСІдах

перекuнаннн­

:зробитн

--

Ях­

іннrнй

нІІ­

біІр.

запро­

Тах буде чесно

на­

чи

плече

:JарСІ:з

А

:11И

1->ОЖ·

:щлежа­

ПіДСТСІВИТІІ

-

особисти:vtи

Іх не

швид~->о

вибір

:v~айбутність.

Віра

принципи

та­

ефективне

як

KO:vt~їfiCT0~1.

шу.

аргумен­

знаходиться.

понувати

·того.

Є

неста­

wиття?!

добров.і.:rьно

аргу­

паnтійних

НІ01

що

варто ;{ИТСІІІ­

причиною

зроблено

ТИ:І1е

Зараз же. в нових у:-.Іо­ ментовано

до вір ·я

не

буде

легку

потрібно

чи

масових є

Вt'д

~>ра тичного).

коли

бе:шінечпо авСІнс

вважаю.

більності

нІсти'Чної персnектИІВи і поліпшення долі наро~v на базі соціалістичних. цінностей. точніше. ше якоїсь рі:>нови~ності соці аліз:vtу (гуманного. дe:vto

вах.

у

ря~ах

делега­

бачення

цьuго :;'їзд).

народу.

неради­

більшості

навіть

одРржуваТІІ

ня

для

~І<і·

J->омуністич­

не

ний. ду.

Аб:J

не

Oj::v!ИC.li'IIIIЯ

баrгатсрічної

задуматись:

і

Н<іС.

Адже.

не­

внхо­

хтось

для

нас.

діяльності

не

<іЛе

Не 11 IIaiilH!V! же іменем .

ної

рішеннями

ро:<­

оцінку.

доки

нас

ЮЧИ

жипr

схоже.

що

до

нравильну.

Цей тривожний симпто:vt байдужості зб у дже­

кальними

п<ір­

те.

країну

власну

проти

цьо'І-ІV

ще

рядових

завжди

зробить

поса­

шляхо:vt

друге.

творилося

чекаючи.

~нть.

Це справ-

ро:зду:vtІІ.

що

нa~<iJJi

ч.1енсьюrх

Навіть

по:тцію

се~->-

не

назвеш чесними вчи-нки й тих. хто хоче вийти з партії

маси

чесну

дворуш­

для

-

зо-всі~1 інше. без мовча:тої

ладу й тупи-к<і. НСІстав час давати подіям нехай

совість ... (та бог з для інших. Не

не

.lJO;JІHra

і

надалі д'і~1атн

-

призвело

А мо­

в

~->ВИТОІ{

ку

:з'їз~у

"БрпнСІрІІсілhб:V-д»

;tІITJ,,

щоб

утримуватися

r-;о-

:з<і:vtислнтнсь:

говорити

згоди

завт­

тuго.

rючСІвся.

тана <іПСІ­ до партій

вважаю.

повинен

чи варто й

повернеться

тів

<цна

ВСІІІІ

ще

одних.

зна­

після

рєтСІр

;ti

все

:І1СЖJІІШість вистуr;рі'І ДРЛСГаТіR, ЛИ-

;ty>І<J.Іlll йш:rа ГІІІТІ!,

роз­

випадок

для

·

МІСЬНlН

на

в.1а­

складний :vtо-

а робитн Адже не

непевності

согішах

сха:з<іти.

чуєш: <<Навіщо нам ваші :1бори p<i:ю:vt :1 п<іртією! .. »

цивілі:ю­

внетражда­

Чи не :Jвідси тія комуністів ного життя?

жен

хоч

перспекти-

.'Іюдь~ІИ.

і

соЕ-істю.

Бо

ше

жити

і

перед

перед

як

своєю

же

іна~->­

по-совісті?

конкретних

ВСІ

М.

з'ї:ці

СЕМИНОГ.

JJe ВСі\Іа

ІІО;lіЛЯ·

ВІД РЕДАКЦІІ: Позиція автора це його по­ зиція. І вона чесна. Газета гаряче підтримує таку чесність і закликає кожного читача щиро, від­

і\е

єдиний

верто

JСТЬС.Ч.

чог;рат 1 ;r".

.J_(\

Іrar-;

:J<i

rrонІ>й

а~· 1 е

СТОЇТ!>

а

:~rнслен·

аІrтнлогічІІІІ:VІ

у лі:{:VІ>>. ' 111

:Ja·

стСІрогІІ

:V1ожна

Ві;\,;рІІТО-

1\'l',l:>C.

ЧІІ

І'С r;ШЕСІІ. :;СІ,l~'МУВСІВС;І

"~·вапо •

·rx

.\J",t.

ПіДТр!І· ІІ<JрТОрГСІІІі:зації')

;r;

наІІІІЯІ'

вражені

спроба

Сві;ІU~JО.

інерціF.ІО

1;;!''

і 'rатеріа.'ІаХ під нн-

фpar-;JtiП:Іlll ;jV~I!\ct:vlll. Ві;JКІІІІ~-тсt.

:1Bi!CUli<.\

()угr,, іІ< piІJ;t

-_

:за

іІІІ!!ІІ:ІІІІ горІІзонта:rьIIJ.'JJI CT'J''L'T''.paщJ б\' nct '" t J " ·' . . .

Щоб. r•'lpЄil!Ti. і Пt'Р· .Jif!i:З:>"

вІіrІІ'і

·~f:()-

іІІ<:ТСІІІ-

партії

та

у

в

організаціях перенссят~­ ся :звіти. І нерідко вц ca:vtиx же робітників-комуністів. якщо їх ще ,1oжrra вважати такими.

же.

Дс,:П.1<іТфор\ІІІ.

Т\. ·т, в!І,\Іі('_

більш

світо:vt

можна

зривали­

обговорення :з'їзду. а за­

рашньuму вітрові.

о;1на

ставІІІІІ\ІН

охоп.1е­

о;(ІІИМИ

раз

абстракт­

то

JJap.'JdІlt:;HTП,I-:<>1"0 і\.

ну прєС'ІІ. від почуттп ."~c·,ro·J· RІІІ!ЯТКОВ'JС:Ті Та "-·~

f ~ ._. і '.і

'•1

паче

за

пі:·.готІ_ ·ва в

П."JаТфор.ІІ2.\ІІІ.

;~at!Japol-~.:::--;.J·:·!І

і :•J.'І:!Ц~:()

Т1..1.

1· TO'IIJ' ЧІІС.'іі Й !ІСІ ЧаСТІ!·

і'!,"()\~

~е()е

:111!,

це

щоб

,;;_\· >:ІІ.ІІСІ.І'.J 6у.ї•І нспрІ!Є:І'І!О не

пнт

від

!ІСІС_\'ЩІІНХ

Одні

пСІрламентські

ди. Упевнений. неви:шан­ ня його й на/tалі неми­ нуче призведе Номrr<:J.ртію від кризи в ній до кри:зн довір'я ;to неї. Процес.

КОМуНіСТІВ.

ся збори матеріСІлів

по

спричrпштн ·' ист"

-~·ї

:: ... ~ J;~~·

ІІІ'

б

ЧІІМСІЛО

на

ганізації

<<ВИ­

факт.

ПОТрІІМСІТИ В себе П<!lрТКВИ­ ТЮІ. Чи то з боязні. чи

\rоа;є

п•1еТРІІ:1іі\

1; і:· г~ J\1

!.!1) t і

'ІЮЖНсt

байдужістю

54 ( 8063)

ний у крові цей :vtетод чеснеї боротьби за пред· ставництвu розу:~ювuї елі ти кожної політичної uр­

ря~ових?

вже

наявний

панїі.

!ІСІ

dQ!RF

7

тim.r;:1 нрс.го:rосити. а іі цнп дсЖІІ;рСІт.rчнопJ цент ;ra ,1,іЛі ві;рювюнсн вЦ ра.1і:з,1:-'. Бо ж 'южт<

't, І \І

\1У

i;(e<J.loriч-

Хоча

нас.

вони

І

.N'!!

хочСІ вci:vr

ваним

Н видно іа нинішньої звітне-виборної кам­

я

від цього

riOpctX

них. нові. !ІІТf;

нi;t;\i.l

;(Р·

стрі~ІІ\С істо-

.--\ го !ІС ста.1ося.

.~. \ .ll

i.H)P\~P-l~l

І ~.

ШІ->Одн

бе:з

чого

"

Думки вголос

що чato:~t страшно

бСІгатu

.{;t.-1:~ ~­

\tC'IT'!Icl

ще більше.

партію

Роачарування? зневіра в ідеї,

вез:ІН>>

r;с~І_\·:rістів. особ.1ІІ-ВО сіль-

1\І•<'-і'')

по•;,; ІІІ\

під­

Бо

відмовитись

д~

не зб~·;t:-·· й те. що не :>аборо­

6Y:te

рейки.

:зять>>

!ЮІс>

ilct!_;,i<..·J.~.ї!)i!!JX

\·:-J;,·

!ІІІіf

нrr:-;

:to

ході

іДеальні-_

,.-\л~ ж і СІбс~·р~!Іl­ суспільства. ніж на-

ниш.

зверху? Чи. може,

8

ло:Jунги. рішуче від· ки;<СІЮІЯ спрсби перевестн

і~еології? Чи просто на­ H<J те. ЩО «ВерХИ>> і надСІлі нехай все <<внво­

r;СІх

ре:1і 1: ~!Н t!"\

!"i'-11J(lJ '1;1\·:·ІВ

гuтовю;

У

~->ращої.

старі

дія

.'ІІ<ЦСТВО Ще Не ПрІ!­

· \О черго 1'ож ніл-;рІІТІ' с:rр:ІйІrяттн г:тає вІд того. ll · ·' т чнс rа:Jь\1увавнп її моглс> б :\JaTri наслідюr. ве нr У . • . . ..JубІІ- ЩО ВІШЛІІВаНJТІ, "'• _;,r,·сг\_· r'ю;r- доr~JаТІІЧІ!О!О

rj.

~;

фору:..ш.

в

кс:vtуні­

факт. А де ж інші кому­ н!стн? Uto це? Побоюван­ ня партійного окрику

,;o:reco набирає відпuвідей ві;tтіmовала про ш;rяхн оновлення · Н ст· :JbiOJ ша основні пur.'r;ци нред- ЕПРС. J-\p бу;rу зупиня б о ерпв. а .. І. . ·r·Іr··.s-, ІІ'' L'оІІr-;ре'!'11их рубрн-

C!~Іl'cl

;(1.)

тіИrrі

і:Іеї.

перШИХ

•>.

ПСІР·

І!;rртііІіІ"

і~ОрГЧJОf\

І все ж

:-0

!1p1!.{h~ :,,

пe­

;(оr-:уш'н lЦ!lОГU.їОСІІО

поча"1ос;r

Чl~pe:J

рнчщ•

IJ і.~!: j; .\: l і fi

i!pCCTilfii~-

:+TiT.lOHHX

;l,e \ЮІ-: рат: 1:зи 1~і;!

ЖІІТТН

C~"Tl

6iJIЬ­

ОрГа­

Hct

однієї.

стичної.

ше. світ те;Е ВСІ'В. Очевнднu б:-·;tь-яку ідею

Пройш.1СІ

делегСІтів

ба:Jі

вн.падr\:.·

ш~1ї') шого

від

<<ІірОІЮНСU.lЦуваЛІІОІ

вибрСІЛІ!

Ніі

Ж\'ТЬ,

ця

обгиворення

І!ОГ~'ТІІі>ОГ('

6аІ'3Т<>\ІеТJlОВІІ'\ НІ!': І!О.lОТРІІ

СІ 0 ('f\0НО:УІіЧНОГО. {t ГJО •. ІіТ~іЧ!!t_ІГ(\

"'Cf:!IH

1\l!X

ІІО·

r,poc·

ПО:!ОВJІІІ·

рсфОрі\1

і

r-;p<!J-\1"

.•\

летrх.

Іі Я

r;ращнтrr

всі

тa:vr

До р~чі. що;tо ідеї. На­

чІr

;to C<J\IiCiiii>IOIX

\ІаЙЖС

якусь

)JП;І arrr-;eт· ІІ\Р~І ІІРІІР''днн~r. енuлю, [-j · ~!!ИХ :>аПІІТаlІЬ ЩО:-'0 ПрІІІІ· J(itiНІHl. СІТо:І!!СТЬ. ПрС;:[СТаПІІІ!!\!! рОО!ТІІІ!ЧОГО ,, ,, Cr;a- фор~І~ вання органІЗ<іЩИ. цІ[повІІ.,,,. пп:ютень. ,:шангар;l~·:mачно опу с .. "".' \Ю. про )Jo.:rh партії ~- то~1у числі и на ~->D\1:>"ти.'rrr пере;\ ПІ:ІІ!!. ·' І->f!~І "' .. за [!рнrа:нrєте. ІІ!'рІі!СІ час:_тІ_І· ІІіСПІЧІІіІІ ПерспеІ->ТИВl ... · іще не 131; ;;:;нно. а ІJО· -'J тс'-иих V!(>}ІІ" :[J!JШ·: вi:tJlORІ."l: I!LBU. JICI ІіС!рЛа:V!СІІ uн 11 и., iJCІ;y;"tt! і{ .Ji!pa:J, ПрО!'О;Ю• ' '' " · І-іГ1РС m; СІНСІІІгар;Іна ІІачалах. Або. принан:ІНІІ. iJ.IyR'l.1Іl l't'ilOp\'IШI\' f:i\· . · l\ГJPC (~ЧІ!Щt"ІІІІЯ нартії чере:з обІ!іС'Т!, і..1 ;(аХі В і<ІІСUТІІІІХ 11<-ірПЯ. І ;tpJ l"<l ~ !',OHHHHct І!РрІ'ТВ•J'1 НІТИrА у ,,[11 пapTn-HIITJ\iB. І"ІJ

1fi'· .) t~ЄЛІІЧl. о;ІНОt.:т;-н1нс~н~ о.lагодуІrшісrr{• н. Ії• і: ЛНЦСМірСПЮ\1

Ті В.

про

дСІно:vrу

;\~-~1а.lО

партії.

Жити

і.І

ТО\1\"

наСІ'ЛhІІ<'

ІІЯТО

яюІх

!-;С!р-

toupiї.

pe;(.J"i:<;tiнc'I,J-:1•'

сухі

пapтiЙJJ()·J\epmdBІJ<)ГO

СНіТUР.ОЇ

П'ятІ,

ІІРрШі

ОбЛаІІІуВаJІ !ІН

,1<>·

наукою.

ГU;\НИЦЬКО'< >

:;

гілки.

:шаної.

арг:-::-.н•JІТОJ-\аної

Ті

:ЗІrаіІО"\18

ПСрВІІІІІІІfХ

І\а~rпанія

!;ОІІСТІІТ\Ції')

6у.1Іі

сtїІ;

ІІі:JаІ\іЙ

фор;,ш

;[О

СЛОВа·

нрав;1а'.'

ІІІІ:"!і\3

ві;t·

ві;t~ІіІІі

!Цt'

:; li<J.~IIl. ТОіі

нашrіІ

верхів

ІІОЧ<!ТІі~-

оІІір

ІІ~С'. І'

.4У~ІСІТ•І

CIJ- фр<і~->Ційністh. окремі плат­

OT<JIIi ! І!Оl\ОТІІЛСІСН ХНІІ.lіІ <ЦІІОстайності

ІІС';(ОПУСТІІ~J()

С'J'аТРЙ

7

ІІl:

uщюпартійної

тривалиіі і

\"ПерТl'

118

CIICTC:VIll,

успіІІІ!іа

:Jмі !\ІН' ІІІІіІ

ро:<шнрРІІІІП

ПОііСІНІПІ

ШЛЯХ~-

є;J­

( деr-;JrаровСІ·

!ІІІ 11 ).

таr-;

її

ТІІ!lа

PRO.l!<Щii\1!!1~11! ]JJa!\ІJIP 'ІІІ"\!

CTOiiJBcllllil

t1агатонаІ(іонСІJІь­

:s

І, 'І \І

ТО;!і

8H<J.HГC!p;J­

орг;ші:нщії.

І'il'TL

і

ПрО!!ІІС·

іІ'ТІІІі<і'ІІІІ

\IiCiJ:

ІІОЇ

ЄI-\Tl!BIIIJ:\!11 ПрОЦРС<J\>11.

ІІt;ДаНІІО

ХТО ІІІ:;

й

ТІІ\111.

ІЩіІІІtІf;

!ІJІІІІІ\ІІІ

'\іР

ж так і хочеться перефразувати оте пат­ ріотичне со.1Женіцинське <<Жить не по .1ЖН>>. У цих роздумах мова не про роль. а вже про стан партії (.Комуністичної} у нашо~Іу житті. Бо вона переживає нині, а з нею і все суспі.1Ь­ ство, всі народи тоталітарного Сою а у. такий гоетрокрн:ювий ,'І'JО,'І'Jент.

і

іІІіJ.І\іІІl'

:J'ї:цу.

A.1f'

~.вва:rнсh

"\ІІІС:ІІ!ТЬ

·:·\·ct![\!(1

;nанітний зразок типу «Працювати по-ново~ІУ>>. <<Учитися демократії•>. <• Відчути себе господаря­ :vш•>. <<Допомагати і контролювати~ й таке Інше.

ЩЕ

·;

po:;ІІt'mYHaJJIJH

Адже скілЬІш їх читачів на одно­

Ж И Т Т Я :t

жа.11,,

підтримати розмову.

~------~--------:~--------------------------~-----------------------------.----------------R8~

З:ІРЕИ

Остиння публікація Олекс:1.ндра РИНОВА

(Пр(•;J.овжІ~НШІ . j, j;~Р:<СІІП

Початок

у

н

.M.N<; Uil. 152. 153).

H;;::r <J\ н пр:о;вІrЙ. Г>\.1а

f.ll:[JJ\Ba --

ІJ(·H()pi)l?.\;~f

::

"рІ':іІ<:;,іf:fІІ

;[о

І'lшон '.ІІ:

f1\'.~Cтar or~Іli tJii'ГIJII

осТі!ІІІІНі

с-,·~·П<1.іІ

~cJ

деr!!,

;_чn·: :,\і

C!J.l.

це

:\ ..11'

НІІ"JВОЛЄІІІ!оі

грудшr_

:~ГdjlCJ.i·,,

((~()

У

6~·.10

Й\.Ії;!~Т

Тіv-Іі>r\ІІ

'ІіС1'3.

!lерерві

\<іЖ

І;о;;­

ІІ!ІН,У~1{ 1 !""0

,.ll!.Н

'HiilJOH!!\!.lOC:-1 ;tB:i 11\ПТІ, ."JlT . . \ J!()!JI!l; і ~-J4 рі;; :з:.'· с·річав ne;Je;: Еі.'І\'Ю і{Рркво:о. Gі1іцш прнві".nіі r,;) ~Idf!;(!Jp р(>ТІІ r·т ~ Р'' ,,;;і <еііт<~на;п ~~8 :>Ja;;rт ,\ІІі !О В ;;:()Ті \J

.\

Н3.;lі~";н1В

!1!1~·if-1.·):

:J

cir.f1!Jf

ПОЧСl'ГІf

RI!.~БO­

lf! ,,r '1\С'Т'.' Еі.су ЦерІ\ву Дія>"!' :ІІіно.щ:т;юї обсл~тІ! :re спуn-:ІІЛ!І Стс;:ан і '.ІнхСІН.1,: ,\Інf\алн. ;.;o'\Ja!i.1!!p роти і .lеЙтРrrант Шев· 'Іt:Hh"O

г,у.1а

с.чі.1Н3kТІ, треба

сс()бт>но

;;аві,1!ІІJІ,":

бу~lО

ifi..::'CT~1

СтєШ.і! бр <ів

.за

ШІ\І

Ві,:{

вi;(!'fJI!Hac13

f'jт.lrpi:,цi

в

Виручала

;ютрібниіі

\ііЕ().\ІС~

,;,,ro у боснрmrаси

ІШХ

:;адоЕ('.'l<'ІІі.

CІJ.ra

:.JO.\\Cr:т

:-ІС о;п;у

СОТНІ\)

свіжі

ск·ис

;\Н-:ТріБ

.:--•од\вак.-

ч;:с;"' ~Іонерн~·тІt RiKP \!ЗЙН\l~ :зайняте нat!liІ.\1ti вій­ сьІ-\аш: ~ІіСТ(> І і)ій f5ув •:ат;ружений. ?..le .lаf\іІІчнв сл успішно Дr) І<ечора 'І січІ:Н 1::J44 роху f)i.'J} l(ерІшу ВІПР.rJЛІІ.1'І СтеІіdІІ \1нка:~ .ЗfІІШt•rв ;tв<~ \Іі ІJС,МСТІІ

Вночі

{)J-;()J!Jfl(i

і

Tj.}!1 1\~ Л>"'\І•:Т!! 797 ccpiлeцr,;;rrrІ ~1ЇС'Т<І

;;Ліf

•нrm,

1'-i,lflOЧtlii~;~~-

rзідF<<'Ші

на.Jад.

!I(HJ(>RI!t'IIIIH

н

к

у

р

с

"

t

о

n

и

n

с

е

р

е

6оєпрнпаса:.JІ!. те.\r•іr-;сно. :Jброєю. Вастушюго ;щя Стспан :зустрівсп_ 1 Je\І.lяr-;a~JІJ :\Іиколою Різанен­

хвалнв

хвилину.

Обслуга

!Ю:ІІ і :\Іт;оnІІч' Г>улн rнHTL>:ІJ. '.

тонІJОСТІ,

якщо кого і поранить

ІІJ.

."TIOДf,\Ht

Ge·;rrщ'f,r-;OІІ. :Jh!Ічаішо ж.

зустрічі :завжди rюлегшувало тяжкі

TaJii

фронтові 6у;щl ге. що с:.1ужrщи в одній обслузі а :\Інхай::О\1. Нін і в найr-;р!іі!ІЧІІішій ситуації знахо­ д<ІR ~тісце д.1n н;артІ·.. СтепанСІ ж найчастіше ви­ руїал•r його вє.1нчс:mа фі:шчна сила і витрищ;а. )[r-;ось :зачпо::іт батальііо;;І' старший .1ейтснант БабІІч поціr-;СІНІШtїі" Тн ось Іііі фрс.пі всього трн \!ісяці. а 1а1->е враженrrn. що Rorщ~r:: ,, Роч:нr;у війни. Як це в rебє

511XOД!fTh' 1

Степан

і

!\О:пr

:•it)p.- .. :· ''JY «:;г.1Я,"Іі, а і ІІШі 'H'C."f ! :·аtл~ 'ІІ''ЮМ обслуга pai':'IJ' RC":•11'>

Ііі;ІТЯ!'.lІ1

о

J(

ОДНАКОВІ мо

г

и

"

І\Р

~..,~~;~ ІіЄ'В(."l.<Н.:с . .:t:н \1істо Б()] 11а rriдcтynctл <!}){'j't! 6~"ІН !1;11Ip~ї-Et'l0t.'.JI:, l 6ar2.TI>:\id. і!::'ЖДсtіНf\І/1

\!!1·:•) ;to

а

ВСІ

на

зrrн:;ав

за:~шо.1іта

Вас

l

rr.lt''І'i .;~.

\··~'тіШК(>Ю

подивився

c:ш·>,JR.

rІir:om;

Як щ;? А ось таr-;:

r:P б;с;н ··І .зв'я:>аІнrмн руками? не .;ро:Jу.\;ів Бабн'J ВСІ\І :ш :•·1'і."ТіІ руюr а потім б'ють ...

Ні. To'.r~' , н~н;kо :.JpІ•::\">iifll . . \ тІа\1 довелося та­ r;е перє-жr;тЕ: на;\ тобок> <НущаІРТьсн. як хочуть .. а ГІІ :те :,:оп;ет дСІтн :Jдачі. 3apa:J у нас руки розв'я· <е<!і;. ()(';, і ПОСГJіІІІаЄШJ Ні;ЦаТН борг. т~пер ;зро:зу:vтін. тихо вимовив старшІІй .1ейтенант. Не-v1ало :зла nринесли фашисти. За rrc треба платнтrr сповна. тr! правий. Якусh мнт .. ~ЮВ'І<-1.'111 ПокІІ.І~1оЧJі рот~·- Rабич ПО·

за

організацію

організації

навчання

таким

такого

чином

навчання

обслугн

пе

в бою.

теж

у

:>ннжує

ві.1ьну

боєrо­

Ініціатива

належала

навід­

нику.

А потім була Дзензелі~на. один жарстоний бій. Скільки бійці мало npo це говорили. їжу. Не пам'ятали дня. коли

Один. ще один і ще їх ще попереду? Та Більше говорили про їли вдосталь. Поста­

чання. навіть у Ті дні, коли наші вели наступалІ,ні бої. було несвоєчасним і поганим. а гар,rчий обід просто

святом.

Того передостаннього березневого дня ворог не дуже турбував. В землянці стало жарко. Старшина роти знову приніс горох. Змінили білизну. чері Із санітарної р·оти nрийшов Михайло

А вве­ Єрмо­

ленко.

-

Rажуть, що мінрота майже вся із пухівЧан .

Дай, думаю. земляків провідаю. Я з ВелиІ(ОЇ Димерки. Чули таку ресnублі}(у? Велика Димерка для Броварщини. як Одеса для України. відповів у тон Михайло Микал. Згадували час окупації, бої. nроведені від Дніп­ ра, тих, хто уже віноли не підніметься в атаку.

По­

ділилися гіркими звіОІІ'нами з рідного краю.

Але війна є війною. Новий день -- нове завдан­ ня.

На цей

раз

797

стрілеr1ькому

rтолк:v

належало


~rH О В Е

8

ЖИТТЯ»

вересня

26

Вісті з про.ftuслових підприємств тнвна

Стійкий

праця.

що

і

є

пер­

шопричиною успіху. Враховуючи кон'юнкту­

ру ринку. яка тільки скла­ дається в нашій країні,

попит

заводчани розширили асор·

рів

тимент

На 10 тисяч кубомет­ збірного залізобетону

більше

плану

почат~у

виготовив

року

мий

вклад

на

з

тет

кон­ ваr.о·

рахунку

працівників цеху М І. якнй очолює О. М. Сли­ шинськнй. Тут з місяця в місяць шість

надавався

промислових

Для

цього

.споруд.

Довелося

про­

вести

реконструкцію

цеху

.N'Q 1.

Аналогічні

роботи

зараз

у

цеху

Значно розширює­ ться і виробництво фун­ даментних блоків. Така

.NQ 2.

Підприємство готується до переходу на роботу . в умовах оренди. Тому за­

.

М.

трикотажники

їх

У

його

на

носини

Так.

якісна

краще

праця,

збільшу­

асигнування

відпочинок

ня.

по­

сумлінна

Ці

та

же

не

з

НОШТУЄ

схоже.

залишають­

на

мі­

ринкові

ще

не

а старі

від­

запровад·

важелі

вже

спрацьовують.

Г.

ві;t;tілу

ПРОГУЛ ?• =з·

Лікарю. хворий

ється перед

а

нланового

скаш.пель

вро 11е

думки

тер

номерів

без

вашої

га:Jети

обурення

:Jа:>Іітку.

яка

лектив

та

попередніх

інша

роботу

LthOГo

з

цію. ДО

І

поточного

:Jагорівсн

.юр.

Я

СJ\В

і

,,1ій

ЙОГО

вів

Телеві:юром

корис-

д:шоніть

в

А

нив

у

н•леаТРЛhЄ.

стійно и!ДР

чун

але

по-

відповідь· Чекайте'».

Hf'\/df. 1

ку

·

знайшов

і

:за

і

Н

у

відремонтований.

нід'їхав

Т<JІ,

<•:!рd:>fіОНОІІ\·,,

ІІР

:таю.

КО.'ІІі

.\Oj(i ІІШІ

Л'НJЇ

~ІаЮ'ІН

КВІІТаІІІ(і Ю.

І(ІІ\1

ІІd

елі;(

РУ·

С\·;\11

:;акладо\(1

внходу га:Jет

11е

ІІІ-

бачу:

:Jатрн:wуєтьсн.

немає.

__

ТаК ЖІІПІ ІІе .\Юі+.На. Дужр сно;tіванн·н ІІа ;(()110\101'\' '· Н ОНОГ<> }h І!Т

мені що

()<'І,

ре vЮІІТ)'К>

J{aJJi

готовим

Але

ще

н

\ІіС:ІІІі

ТІ/і+.·

<•

Tt'.'"~dH'.'IJ,f.

Ту;\11.

телеві:юра

п'ятір­

сh·а:Іалн.

що()

В

Кі:\1-

\0/j\ ..

ІІа

fi

:-;o;pt;~·

і ІРУ к

машину.

нві•J.1НІЮ не

:(:ВОІІІО

1/ІОІ'U

замон-

чергову

поїхав

Н

'ІІІ

:;

:;

І І ір КОЖНІJІ

ІІЯ

КС\Х

\lt'ІІ і

ІіЦІ/>18-

:І<ІJІ'ІаСТІ/1/))

ТІ/\

ТІІС:І

ЛІНІНіі. визначений Дf'ІІІ,

телевізор<НІ.

КІІІІУ

:\1ожтшо.

строк

мого

:зап.1атнв

ВІІ\О;\НЧІІ

СІН'.!JІ,І:

28

:шову

ТРЛеательє,

ВЖС

:ІаJіЇН 'ldTbC Н

квитанції,

виrюнання

в11

ко!ІІІ на;1ійде деталь. нку я за\ювто. встановимо її. І-\mюJОго діІя н д:Jво-

Нн фото: ФОМІНА Ва.лентина Миколаївна · ltРматурниця Б роварсько­ го ДБК Фото М. Семннога.

у

леІІІJП У

я

нанрн!VІу.

дРталі

І'!')

липня відвіз телеві­ в ательє. і!к :шачи-

зор

~южна

що

стоян.

І'f'.:Іf'Ві.юр

18 лося

туватися

і

,;

цього

ІІОТі~І

;(Ва

у

d

Ін

fJOKЇHI і

ж

fJf:-:

НіІl'Л\'·

.\lf'llt'

7.)

таю1й

роііити

ІІ<>\111-

вівторщ;

те :н\а те."J

віІІ

,, HP\Jaf'

те­

.\!ай-

що

треііа

маистер111

для

майстра.

його.

ІІР

\'

1І!І\·а

ІІаТІІ

:Jайтн

ІНЦІ1ВІjТІ1СН

і

і

хав СЯ.

ситуа-

пообіцяв і

ска.Іав.

ремонт

СІ\а:~ан:

:J'єднан

Шевченко:w. йому

Він :wене

стер

ро­

тРлеві­

У ви:Jначеннй день прийшов. ПОДИВІІВСЯ

те-

ЛеВіЗОр.

ШВНІІКО ПОГа­

внкликав

чал ЬJ

(:ІІ;!Н'ІіІ

Розговорнвся

Ог.rттrувши

червні

в

варто.

()о

ТрРТК> на ві­

ІJОЧ\'Н: '· Не гіітово' •> НкосІ, :~<JЙ!ІІон ;to ІІ<J-

чн,,Іало

пішов

майстром

ЧО,Jу.

У

я

пояснивши

У

:1акладу.

тоді

леательє.

ко-

'IIfiO

думка

пройшло

часу.

прочитав

хвалить

начальню:а.

.-к

ОСІ>

не

радіотелеат<;>льє

його

:чене

Так

11е

лrшсн.

ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ"ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ8111ІІІІІІ І

а

вівторок

дові:

В_

ВИШНЕВСЬ:КИй.

чере:<

ІlЄІІСіОІІf'р.

у

Нещодавно

у

натор НАТО по засобах молодіжної преси До~Іінік Цнммерманс, <<ПотрІбно убити ворога, якого

НАТО

нам

місті

з

побували

зміцнення довір'я між

СРСР.

Як

образно

предст-ав­

організація.

почалися крема,

в

розмові

а

вам

тут>>.

з

молодіжної

Після

взаємні

мова

організації

що комсомол того,

як

пошуки

велася

про

це

-

зникло

в

СРСР.

політична

упередження.

можливих контактів. взаємний

обмін

Зо­

молодіж­

ною інформацією. Потім гості з Брюсседя оглянули місто, побува­ ли в радгоспі-комбінаті «Тепличний•>, де директор господарства В. І. Чернншенко ознайомив їх з виробництвом.

країнами блоку НАТО і

висловився

представникамн

Досі вони вважали.

ники політичного блоку НАТО. Як відомо. неза· баром відбудеться поїздка Президента СРСР М. С. Горбачова до Бельгії. де він відвідає штаб-квар­ тнру НАТО в Брюсселі. Мета ж візиту представників політнчнОJ'о блоRу

-

там,

Відбувся обмін думками з питань молодіжної політики. Як з'ясувалося. гості вперше зустрілися

Броварах

нашому

насаджували

секре­

А

цегла

К/1

розчину є

республІки роф

не

ІШІЛась. а й :ІадшІлась. І(іЄЇ

не

rу­

ПрІІЧИ/111

:raX•>

НР

осІІонні

'VJiHiCTf'pCi'Ra МіІІ"<JІІТrІЖСІІ<'І(t'і\-;(\'

У

Т0с\1У.

ІІаДТО

і

селі

н•pia:JiR.

Як

реСІІ)

.\1/ЮІі!>.ІІІІЯ

-

діве.1Ь/Ю

і

ІІРІІ

j('T~i/J\

н

n.'Iilill. рО­

вІІJІІJІІу:н>

ІІ<>-

нее

ЧdС~'.

його

\І<Jйже

.'ІІЛ;jІ1ІІО-;ІJІіВ_

.щачному

кількості

на

розгубrин

тарем міськкому комсомолу Р. Нефедом. котрий запросив гостей до Броварів. Генеральний коордн-

ГРИЩУК

і

-

ра11іше.

i\aCTVIII/1/K

О.

}!\ук,

втрати

аа­

УРСР

дозволу

на

втраченого

11раці

да·

так.

через

11еро:І окремих

службовнх осіб. недисци­ плінованість нрацівників і в тра чаються

ТИ.

11е

чить

ІіОШ

одно;JначІю

запитання:

живемо

лося

Зауважимо. в цьому випадку '"ова не йшла про

ІІародІІі

КОЛІ/ BдY'1dTHCh. :юв­

[

СіМ

часу.

порушення

ІIOJJi ІІІІІен­

порядлиність

Держбуду в ряді ін­

ДИСЦІІПЛЇШІ.

:1

ро­ 110

карбоваІщів~

Ось

адміні­

ших міністерств. в деяких областях вони становлять більше ІЮ.10ВІІНИ ВСЬОГО

вої

pa:IO.vJ

органі:Jації

йонін

не­

страції -- 41 процент. В організщіях Украгробуду. Мінлегпрому. республіки та

,\:Jp ІІІІХ

ло б можливісп. :JбіЛІ,ІІІІІ­ тн о()сяПІ ()удіВЄЛЬІЮ-,ІОІІ­ ТаЖІІІІХ робіт на 1:~ \ІіJІІ,

ГОЛОВ!І

~>рипадають

:!

явю-r

ІІн;ІJ

найбільші

--

сер­

ІІі;tрах~'н~;а,н; СІІ<'ІІі<Jлі­

:rовину

пряме

Н.

бу діробочий

ДерЖкомстат~· О.

;jІІСЦІІІІЛіІІа

стів. :Jннтеннн втрат ()очого чпп· хоч;-; fi ІІа

·rar:? vважує

·!·}.'JЬ~Ji ()~:{-

llt"-

ВіІІІ.УВаТці

ВеЛЬІІИХ OfJI'dl!i:J<ІІ!iЙ. :Jара;І .\10Bd самр 11ро

:J~ІР<,t!І<'ІІІІі

свій

;te

ИОзна бца ІІе ТіЛЬ!іІІ буді­

За

Де ж вельник•:

}f(i_

i/Jf,(),'{JIT!,

НР:;hІ>а тр улив~ і нироб·

Іtl'

праІtююч 11х

f)Ot-11:!·;,

f~f'lUІІoмirri

JJ(Ч'J"Ti)

іJІІЧа

o:J;) !

н

~);).

\'/t-IP

н:~аf-::Іrо:~в. ,(І:{анu, . абнт-

1--,їІ

тре­

/1011<\;(

("(І(Іj

'!(Ір

\-i(H/i-h.l'

()І-;,

li()J-;i~!l.)

. .\Tt.J

JІPJ~

:1

н:; 1 ;;

('f'І:f-· t: !·1'\і_\

'1' 1Сі'І'!';(; І r

втрп­

ІІ<J

1

l''l,l'f:)

<";-І:\.]

\10ІІТаЖІІііХ

;(ОСЯІ':JІІ

TIJCH'I

fJ

І()

викорт·та'!І'ІН

:чюсJІн

ттrу

.\1.\ [j()

;f-,dЛb.

гіршенІJн

робо•юго

і вр:';

(J\'-

суrн:во

тн

і:іІІ\Іу

lll'

оііСJІГіР

~;ін--:· ТІ!.\J

.\

(J у .~1.! ВІ.. -'~t_) і І І!!,"\"

;~oi-H'.."l~H'H Тр_\;{іі i'!JC/:

;,Ja-

ІІОRіЛО\1ІІЛ!1

;(ерЖКО.ІІСТ<!ТІ

біТ

BiJJiiJ

ІІОСТd'ІаЛJ,НІНііН

,. ~~~:p;t

І·;(!\il!f-'IJ'YH~T:

н;~с<r· ,,_·:·і

!'t-'

роступ,

ІІОНі,lЬІІО,

Ті:ІІ,fі/1

ІІа

-~

~U!!!H i(J f.i<-1Ti1

11\0 ІІО!10Й~'1(0Н/І 11а

\·1j.'J:)йонJн i~t· :ІрІІ

'I:T)'fJ\!i~',/i(I!І'i ,, І ·:·(.!.,:t.\'PO;!/{i :'(j

/---,"( )Jt-~! /0.\! _\"

:11істі

H<-t

::C';~!)H~fJ-,(J!f(І­

27

-~·р:~;lРІ~і·і!і!і\

f!JJd.Цi'/~1

UУДЇВРЛЬІІі

к

і

{).\.·;~i;3P,'j~)H\J- >l(Jf! роГ.іl

харбон~ннін C\'.\TJJ()

ypfp

tJn·f~І;

\1iLTi

H{) :\Іайr.н· i!d

нлановими

кЇ>і\І

_\

()(}t._:;jj'

~: нерІІЮіІІУ півріччі нрот11 \11/НУЛОІ'О В 2.3 раза. :} усі

снору д­

ІІfJОМІІС:ІОЕНІХ

Tcti-1-\'llii:'-:

:JбіЛЬІІІ/1.1:/СІ,

<.:правились

по.nJсt.ЧІ!

JIC

•.:елі

·1

lі!.ВДЮІНЯ~ІІІ

llj1aJ(lR-

те:.ІІ1ах

іКІ:ТЛd

TiR.

уск­

Простої

yct~

tt\t: на

ЖСІІІІ;,

!ЮЛі 11-

помітно

3

ЩОДШІ

ТІІСНЧ

:J

Jl!i

Яt;

нrшішньш·~

ТіЛЬКІ/

ІІСДОр:.:ХОВУНсt.'ІН

лось

новобудовах

в

ПОІІад

IIJІ!iiR

вро

розповів

на

органі­

:Jафі ксовано

fi1.1blll

11егли

ситуація.

дотепно

\юрист.

піврі ч­

будівельних

їх вишІ нтрати часу :~біль­ ІШ!JlИСь на І О процентів. У цi.lO:VJY :1 на:;наннх при чин новобудОВі! республі

підве:ши ...

жаль.

в

фаин:

11ершого

;37 ТІІСЯ'І ПjJ(JГуЛhННІ\Їі3

Чо!'>Jу ви

є

ро:Jчпн

кричущі

:Jаціях

щоб і у вас на нашій бу-

як

Як

Представники

є?

'-!Я

будовах

Т}~ >).

він

більІІІ протягом

затпуєте?

Боюся.

не було.

не

Я :Jро:Jумів. ЩО п'іІтірку внкІІдат:І

інш о і У одно~1у

у

вас

Та є. все є!

-·-

і/1\У ;(ІІів

у

голочІ(а. а ІІІІточка? .

На Ііі.rн,ка

:шертахірурга

до

операцією.

немає:

об'єднаннн

••

·:зг:

--

:КОЛЯДА.

ІІО!Ча.'ІЬІІІШ

б

відкла­

місЯЦJf

на

були

час.

Отже.

жено.

оздоровлен­

програми

СКІЛЬКИ

сво­

держбюд­

провед~ння

сяць.

їх

чверті

у

ся наодинці із своїми проблемамн Так, у попе­ редні роки ярмарок по ук­ ладенню договорів на по­ ставку продукціІ та прид­ бання сировини проходив у травні-червні. Нині ж

що у колективі взято курс

ються

:Jаводу.

той

дається

саме

три

б

перера­

жет.

трикотажного

задоволення

І«ІЛИ

не

прибутків

передніх місяців свідчить .

і

ДУДАР,

,1иректор

З початку року праців­ ники виробничо - торго­

заохочується

варчан.

високопродук-

ховува.'Іо

треб людей.

переорієнтація дає всі підстави очікувати стійкий попит на продукцію бро­

змаганні.

СІ(.'ІЬІОШНМН.

підприємство

об'єднання тільки понад план надіслали у торго­ вельну мережу 40 тисяч штук дитячих обнов. Це дало майже 150 тисяч карбованців додаткового прибутку. Практика по-

продукції

для

проводяться

виборюють перу соцІалістичному

охочується

перекрить

Ще

Наодинці з проблемами вельного

для житлового будівництва. хоча раніше пріори­

колектив

аав~~ будівельних стр~цій Найбільш

плит

8 .N'!! 154 ( 806:3)

:з стор.

р.

1990

не

б'І

гору» вати?

І

так.

чи

його

:зву­

чому

м11

як

хоті­

тільки

<<На­

треба

адресу­

трудо­

А

ОСІ>

(УКРІНФОРМ) .

..................~.~..~----~~......~м...•cnт~....мr~.-к~--~s..•.u~....~..~.--м...~........~.-~.u~..~............~~........w...........8L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. форсувати річr;у

ГірсІ,юІй

ралися

її

укріпІІТІІ

Тіюrч.

:1ахідні

Фашисти

береги.

поста­

nлануючи

:Jа­

триматн настуn ІІаших війсьн. Міно,ІРТНІJЮІ. що наступали ара:зу за стріл~цьІіОЮ ротою. почали бій бе а бу дь-я~;ого обладнання хоч яІіоїсь вогневої по:нщії. І коли противник пі­ шов у контратаІіУ. обслугам довелося негайно від­ ступити. Щ<)б не втратити всі-.: ЛЮ,1f'Й. А

вранці

атаІііІ rншй

7

бере:шя

фашистів прнйнлн

під

прибіг

роту

на

час

відбиттл

старшиі\ початку

чергової

.1ейтенант

бою.

і

Зотов.

крикнув

до

l\1икала:

Нс1·айно переносІ, свій \1іІ!Омет ІІа лівий флаш батальйону. аа внсоту. Маііор Козлов нака­ :Jав. Тю1 був О,'\ІНІ ~Ііноюет. і той розбили. Степан не зрозумів, чому Зотов :>вертався до нього. кошІ поруч столв номандир обслугн. Глибо­ rш.vІ сніrо~І. чере:з грязюку нести весь міномет. як

це він інколи робить. складно. rзі:зь~1е тільки те. що кожному

А тшю ножний передбачено. то до

нового

ощнш

місця

nрийдуп,

лише

:J

ящиком

сна­

рядів. З лівого флангу доносився жорстокий .бі~. Стспан подивився на сержанта. на Ярему Михаи­ :.овича. нr;ого nеревели в їх обслугу. і С!іа:Jав: Візьму міномет. --- Вс!м в:зяти боєпрІІпасІІ~ тут же скомандуеав

серж;;нт.

· вибрати місце длн вогневої nозиції. рівна

ра;J~' та.

місцинка

на

північному

Це була невесхилі

ПокидаешІІ

Всі

ящнки

витнраючи

Лопатки! підскочнли.

ІІа

піт

сніг.

люди

облич.

сіли

Степан

почав

:занричав він. ві;tстібнулн лопатки.

на

них.

стали

ро:з-

ящиків.

11.1нти

й

укриття_

Від­

пристрітсватнся_ І ось :v·па:Ін вбік.

піднявuшсь.

ворожа Тепер

гарма­ по

Браточки, не стріляйте марно. --- почули сол-

дати.

коли

прозвучав

другий

постріл.

Зліва

від

Влучні

Сьо:>Jа стрілецька Ні:УІЦів лівий берег.

:Ja

лася

загинули

сім

чоловік.

а

четверо

нено. Я вас прошу ... Товаришу сержант. по rrixoтi. Нулемети знищити треба.

тр€6а

,

Ми гармату знищили. а кулеІ.Jетів не вияви­

ли.

не

пора­

спокійно

-

відповів

сержант.

А JіУJіе:О.Іети я покажv... Побачив· один і Степан. Зробив поправку

нув

-_ Ти прекрасний навідник. дир

А

сьомої

роти.

коли

міна

-

закричав

вJІучила

в

ко~Іан­

піль.

тепер я тобі покажу другий куле:v~ет. А на цей дове.1ося випустити три :о.Ііни. На піхоту залишилось зовсім \Jало боєпри­

пасів.

-

вголос

подумав

навідник.

Ноло розбитого міномета боєприпаси залиши-

:ІИсr,. де

кив-

Михайлу.

повідо~.1ив

Паршин.

А

тепер

дивись.

міно:-.Іетн.

Танки! Наші танки!

~

:закричав :'11ихай.1о.

На змученому обличчі Паршина :шнсн іл а уо1і rв-

Перепочинок

Це добре. Але якби хоч на пару

годин ра-

ніше. Сім чоловік загинуло чере:J цю гнилу Але ти не забудь про міномети ..

річку.

нова

Майже вкрай

рота коли

був

танки.

що

наближа-

\Іісяць

повністю визволила від сонце торкнуло-сь гори­

норотким.

наступальна

доріжжям,

мінометники

переслідуючи

знеснлені.

На

ранок

готува­

операція.

йшли

йшли

веснюнrм

противника.

вперед.

без­

Со:щати.

переконаві.

що

і

противНІJК діє з oc'l't;tннix можливостей. Чим ближ­ че підходили до кордонів Молдавії. тю1 шалені­

ший опір •шнили фашисти. А на пі.дступах до села Перерита полк. зустрінутий небувалої сили арти­ .1ерійсьІіО-\JіНО:ІІетню1 і рушнично-кулеметювІ вог­ нем, змушений був nерейти до оборони. Німці не дава.1и можсІИвості просуватися вперед. щоб з ходу форсуваш Прут. Наліт тривав більше години.

Боєприпаси

Шевченко патрони.

коли

бій

фашисти ла

на.

:УІіномета.

рівцЬв.

:юнт.v.

сьогодні

пост.ріли

лися. :J:УІусили фашистів відступати. Підійшовши до берега. ворожа піхота вагалася форсувати 11 ський Тікич. І залишатися до настання темряви було риз1шовюю. Але нас'Гуп наших посилювався. і ні~щі r;ннулися в річку. Рота с_таршого лейтенан­ та з І{рико:w «Ура!>> почала переслідувати гітле­

ріЧКИ ДО НИХ біг офіцер. Я КО:УІаН,'.\Ир СЬО~ІОЇ роти. Паршин )JОЄ прізвище. ПрІІйняв рот~· у по­ раненого Рязанова. Цl• добре. що в11 прийшли. Т~,:т '5ула одна обслуга... Всі загинули. І в роті тілноІ

висоти.

аірвався.

для

ПіХОТі.

~JВідки добре було вндно обидва береги річки. шапками

місце

трохи

-

, Командир обслуги ооtrнав усіх. щоn :заадалеrідь лика

чнщаш

хе~;авшись. Степ<>н підняв плиту і ю1н:-"в на зе:УІлю. Це не його обсв'язоІі. Але як наііси.1ьніший він 'j<.;бив це бе:! прохань. Встановивши !оІіНО:>Іет. від­

:Jакінчилися

з що

стихав.

На

'\Ііни

змучені

в

кожного.

дспс:~1огу

Обслуга й

За

ними

Степану

;за:тшилися

відступили.

принесені

Голодні.

опівдні.

бійцями.

опівночі

тяжким

боє:11.

(Далі буде).

пішов

віддали

всі

Повернуm1ся.

підійшла

повністю піш.1а

піхота.

і

ви~;ориста­

Прут~·.


стор.

4

вересня

8 26

Трuвае

ЧАС

1990

сН О В Е

р.

Є,

ЩЕ

АЛЕ ...

вt;ресня розпочалася передплата видань. Цього року вона триватиме,

ше до

жовтня.

31

сюджувачі

нієвих

порошкової

будівельних

нестандартного робного

но:нбінату.

я-кі

активно

алю~1і­

!ІЮ

ро­

боту. ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ І І І І І І

Ulopca

154 (8063)

СИНЯЧНІ Щиро вітаємо нашого батька і чоловіка СТАЛЬНОВОГО Юрія Костянтн.-овича з нагоди 50-річ­ ного ювілею. Нехай його руки ні­

іІОrо

коли

і

pm;y

в

вона

.І!іськрайонної J'a;Jeт:J <Нове життя•> не підвищила r:сре;щлатну ціну

не

знатимуть

втоми,

серце

холо;~.у та печалі, душа турботи. Зичимо щастя і здор<'D'а

-

єдина

Сьогодні. ~~а поr1ередніми данишt. П уже нере;щ.lа · тн.ю ПО ІІа;\ :з тнсячі чолові І\ Г. СОКОЛЬВАІ\. нпчальнн" районного ві;щіленн" <•Сою:щруh>>.

деревооб­

лр<!но;rнт~->

і\!РІІ:

.М!

8

Особлmю популярні У. передJ;латнинів газети <<Тру,\». <• Аргу\ІеНТЬІ fl фа~-;п,J ». ,, но~н:о'\JО:rьскан правда». Чимало читачів, дУІІІається, буде наступ· а;(же

світлотехнічного.

обладнання.

"РусанівсІ,J\ІІЙ•>.

,, Бог данівсІ,Ю!Й>>.

розrюв­

металургії,

конструкцій,

КО'>Іунального

-·Ліп;івсьюІЙ•>.

періодичних нагадаю, ли­

Врахували це гро\Іадські

заводів

А от у денних госпо-3арствах k• щ;редплатна нампанія ведет~->ся повІльно. На: І[ j: дуже \1а· ЛО робітнm;ів ПОНИ ЩО· оформИ.11! <<Н· ·· •.ГО ЖИТТЯ» на 1!191-й рі1; у радгоспах <<Се~ш-. •:івсьний».

ttepeiJn.11ama

ЖИТТЯ»

молодечо! вдачі на довгі роки. З великою шаною сім'ї СТАЛЬНОВИХ І БОЛБОШ.

n ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ і ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ U І ІІІ,

/ІОЖЛНВО, НАЙЛІПШИЙ CROPT ... Деяю люди погано знають отруйні гриби і :1 цієї причини не :<бирі:~ · ють

багатьох

Але

ж

·І;І•с

rJ~:!'~''-.::·,J.

1цо ві!J втрати? .<:•-::кt: 'ч;:рь ;!31. •;і.

:"

·~·,

білим

червоннй

снлутайте

ютьсн

продук­

чсрІ:Jоfюю.

пі;~о·~!1ЧНИhІІ.

баб-

\!0\<>BJik:(

ІОі.

піс

рюь:.<· , ніла.

у

;t

відва·

пибую;на

посн-

викиньте

грибах

Природа

і людина

геп•.

все

отрута'

Варто

особливу

звернути

ні.!

отруйні

увагу

е;;Іертеm.но

гриби.

поганка,

Це

гриби.

бліда

боровп~-;

гру:І:tі.

нинсьюl'Й, опеньок цеглянQ-оранжевнй несправ­

мокрухи

жній. У тrстяпих лісах під береза:vш росте от-

виростає.

руйна

дерев.

рядовка

мішаних сах

та

біла.

У

листяних

лі­

натрапнте

цю

рудіючу

Це

теж

Вони

на

й

садах.

нушІ\И

бурах

грнбн.

парЕах.

;-ш

і

пурпурові, тонкі. на

сви­

глива. сухих

листяних

і

яка стов~

хвойних

:зеленушюІ

( рядо­ сосняках

зустрінете маслюків. А чо~Іу wlас:Іюнн? Поглянь­

лускату.

отруйні

вовtІЮІКІІ.

вкв :Jелепі). У молодих

печери­

аустрічаються

опень/\11.

Тявляються

сата-

те. нк б.1ищать на l:Вітлі ЇХ ГОЛіНJ-;Н, НібІІ J:ІІаЩt:Іtі

в

луках.

мішаннх

ліса!(

;·рупі.Імн

роступ.

rJтруйні

тендітні

маслом. І іЗІ! стаєте на КОЛіНа. ІІО.Х!ІіІНЄТССі> і ПіД· рі:>аєте ІІОmt::\і трофt->і. :\

Нюцибе

Іанюткн)

!х сіЖ

чн

У

ЛІІСТННИХ.

ХВОЙНІІХ

Та

часлн•кіrІ

видів 1

18

:JІІСІf:І<.·.

о;1:rикн

для

когось

однакові.

во­

насправ­

СОНЯЧНІ

ді ж є маслюки звичайні. зернисті, модринові та ~юдрннові

Часто ся

на

синіючі.

грнбн

газонах

у

парках

і

~

скверах, а то й просто на городах. Це печериЦі. І дІшного в цьому нічого нема:

о~о;отщі

\!іСТ,

і

місті.

<<ССЛЯТЬСЯ ~

гриби

ДИІІКЮ11!.

Але,

нести

їх

на

чи

1\аструлю,

в

ПіД

перш

і

бу­ ніж

на

:JаПJІаВШІХ

Зичимо щастя

~-fr \('·

rl

,, ПЕ'НЬЮІ>>

ДО

глицею. щоб пересиханню TaJ\ роблять

справжні

любите:tі

хворобах

ou

мову І

чергу

молодіжному

центрі

•Вечір~

з

жовтня починають

15 пра­

цювати курси інтенсив­

ного

вивчення

ської

мови

.зmх

та

аиr лій·

для _,цорос·

дітей.

Завдяки

ориrіиальцlй

методиці

а'мерикаqських

вістів Ж)'ТЬ

аа

спеціа;-;

слухачі

змо­

оволодіти

мовою

три

місяці.

учителі

ської

мови

труну везли

дачі

вищих

закладів

Зая·

маємо після сто

18-ої

го­

адресою:

мі­

Бровари,

М.

Лагунової,

79.

Можлива

вудІ.

19.

кв.

омата

безготівкови..'U

розг

ЗОДІАНАЛЬНИЙ

За

шлунково-кишкового

довідками

Jdrубленнй

шпа

прн

фото:

H<t БЕНДИК.

нерівннн го

Водолій усі\1

часто

центру

в~:.~ходd:

:аторнm,,

ср~·да,

гунової, де колись меш­ кала. І не лише мораль­

але

пятннц_з

.

матеріа:·п,ну.

разом зі мною на похо­ рон у Осетію. Внс;ювнлн нашій сім'ї щиросердні співчуття пра-

гострою Ті

у лвок•

ХТО

( особюІВо

Ііі:Іро;(ІІВСН

\lЇm

давнішІ

горо­

до~.ІіН\rОЧІІ:ІІІ!

є

рі!·

гюч~·ттн вірНОСТі,

тз

по-

Основні

(особ:шво

СJрІІ­

літ~JН·

3На~-;а)

нотратність.

не­

ПО\1ітні

~-

це

денІіа

характеру.

волі.

У . Водолjя

дається

,--:о.1я.

ваЖ.lf!ВііХ

лодій

25-35-іі \rає

нестій·

часто СІ;Ла·

важна

суттєвих

Водолій

теж

3.\li!!

а

і

пршrадає;

рою1

іЮІТТЯ.

:ІайGі.1ьшнй

шrамп

~-~ГЮR<1Ін·кого

нас

П;)аці,вники

при­

на

к.rюпоту <<знайшов>>

він так і не тих речей, які

потрібні

бу.1и · мені

) <Ірав.1іНШІ

ТН'>lіст.

своїх

nрнРоду

:>

Кп~1ектиu

:І!оt:

і'.'Іи?о~е

JlJJMI

Hat1

гі~:нпю

а·рхітектурного Інанівні

смt->ртю

її

др]·карьі:

творчих

8.

.'\Іі_,

C.:lll

відділу

у зв'язку

райвиконком\'

Васи

Інtс.пов ­

р.айЕи-коНкому

не.rти·к·ою

J

І.

БI­

втратою ~ тра­

К.о~1сктин. сп_Іn_чуттн

Н11І1

тресту

«Теплицяте:х\1-с.нтаж»

_пр~цін.ниці

ІнаНІВНІ

Бровеtрськогu

nрнн.оду

J

траІ·ічно"і

висл{)RЛюt·

райвнконко~;

смерті

її

щире

Б1ЛІІМІ

сина.

.. ~?лектнв І~ра~!_вників районної

з~цІя

райвиконк~1му

І;р<:Фt>сі·

Ради та нартіНна орrані­

висловлюють

глибоке

сnівчуття

юрис­

~?н~~·:~тv БІЛИМІ Ніні Іванівні з приводу трагіч-ної емерВОЛОДИМИРА.

Ко~1сктив

дитячого

садка

ховательці АДАМЕЦЬ

тю

тя

її

N~

6 висловлює співчуття

Надії Мнк•mаївні

батька.

у :~в'язку

ви·

:~і емер·

Ко.1ектив Броварського РТП висловлює глибоке співчут.' своїй працівниці ХАЛЕПІ Ларисі Михайлівні у зв'язку

з трагічною смертю через отруєння rрибамн трьох її до­ чок - дР~'ятилітньої Інни, t:емнлітньої ЮлІУ і дволітньо·і Віти.

'О!JІ!СІІру;jеІщЇі

Ні11

оп-

живе

~:Jюзій.

у

СІ:JіТі

беІ;·rоsнніі.

:JІн~рНІ'lН!JНЙ. а:ІС ра:Ю.\1 :1 тю1 ::р;гвабливий. часте

неабняка

особнстістІ..

долії-жінки

Во-

;юснть ІІСІІСJСТіЙ:Іі .

Пр!!'\lХЛІІНі

енергійні

і

~Іаповзят ЛІ І ві .

і1<'даrогічннй ~~ує

1

колектив

f1риводу

Броварської

непедчасної

смrрті

СШ

No

б

глибоко су­

вt.~нтельки-пенсіонерки

ШКОJІН

1

внслов."Іює

ДАХНО Оксани Іванівіів rлибоке співчуття сім'ї і близьким

нокійної.

Педагогічний та учнівський колективи Бrюварської Clll глибоко сум-ують з nриводу трагічної смерті учня б·А класу

No fi

вис.qовлюють

ОНОПРІЄНКА глибокі сnівчуття

Романа

його

рідни"

і- близьким.

!Цас.1ивий '\Ііе>шь Водо­ лія

--

серпень.

,1ень

. - 8. до­ на?.Іінь -- цир­

субота. число

рогоцінІшй

r;оній та

гранат.

фіолетовн;і. життя с.1іД шоків

у~равління:

~вівсІ>Ка

Людмилі

батька.

юрнскl)нсульту

ко·

спінчут'N

("HH!ti

і

.,1юбс,ні

.М.икол·аїнн::

3

колір

Суп~·тюша

Bo;J!"niю

шукаі'''

Адмініс.трація. партійна і профспілкова організації заво­ ду пластмас висловлюють щир·е співчуття робітникам за­ в<>ду ОНОПРІЄНКУ Сергію Гриr·оJ>О"нчу і 01 ЮПР!ЄНКО nраводу

трагічної

смерті

їх

сина

РОМАНА,

1979

року

народження

найкраще

"еред

Елиз­

Заст.

Тер.:

редактора

РЕДАКЦІІ: 255020, Київська область, м. Бровари, вул. Київська, 154. редактора 4-03-76; ~аступника редактора, віддІлу nа)'тіІІного ЖІІтти - 4·04.61; відповІдального се.кретари, відділу сільсІікого господарства - 4-23-26; в1JІ.дІлу промисловості І соuіадьннх nитань 4'0~-92; відділу листІв І масовеої роботи 4-04-81; відділу радІо­ ІнформацІТ 5-13-91, uблсн·ноrо

щире

ЦЬКІ й

J!Oi/11!

її

співчуття

уnрав~,)ннн

ВИС..rlОВЛЮЮТЬ БІ

C\t-epт.j

ТелефонІ!:

Адрес#

склад обое-динення общ.с­

не.ціАсннм.

Володимира.

НЕТКА ЧОВА,

НЧf!Тf,.1ЬКа

_\;

гінеколо­

5-58-73,

ннробничого

ГОСП.ОДЗІj)(:ТВ·З

за

вимогами обряду. Дякую хорошим людям за підтримку моєї сім'ї у важкий час .

Та

вважати

системи,

алергІї,

могилу.

А от директор універ­ магу управління торгівлі не схотів собі зайвого

успіх

телефону

Броварс:І)кого

МУН<JЛьІ-ІОГО

співчут­

об.'t.Нцювадьну

3.

по

сечовивідна'{

розладах,

<Uент(.>альньІй

Pnc~

АДРЕСА

1\.иїн~.-·t.коru

тракту,

по­

допомогли

плитку

\Іар­

підкорен­

більшість

на

до

нада­

Водо.:Іі ~-і--чолові'~ і:!

Во,lолія

Ч\'жій

~-

звертатися

допомо­

ПМК-24

дбати

1902)

Ііість

ня

ливо

партії

вони

грошову

У

іІХ

.\' Водолія. котрі народн­ .1нсь у перші десять днів

о6,1арунаІІІІЯ\І

.:·y(J(юr;'

й

А колишні товариші .:и­ на. з якими він сnілкувався у дворі, Ігор, Сергій, Олена їздили

доліюІ

Т:Зf'\1!ІІІЧІШ:

«Новая ЖН]НЬ» оrн·ан Бров:lрского r·oro:1..:кoro комитета І(оммуtІнстнческой партіін УкраиньІ, горо.:· cкuro и районного Советов H<l!ЮдHhtX де!Іутаrон 1\Ht."J.І· ск ой о6дастн. (ltц у~раннском язLtкt:;. Редактор А. ilOJIOilHIHE.H!\0 J'a:seтJ.. 1Н..(ХОДИ1' с l7 іlпре,;1я 1937 гог~:__; Дни

ММ 15 і 15 «а>> по ву­ лиці 50-річчя ВЛКСМ, а також М 9 по вулиці Ла­

б:lажлнвість

чут­

нам

ставилися

прюю.1.інійність

Ці!іа­

ІіОІJ!Ш,

наділ~rвнt

турню1

та

комсомолу,

Відчула у ці тяжкі дні і підтримку своїх су­ сідів жителів будинків

ІJІ!рі:зняються

розу••юч

та

гу.

С•ПравеДЛІІВОСТІ.

Лю;.ІІІ. я~-;і наро,щлнся Пі;1 lllct!iO~! 'ВОдо.1іП, Щ!!рі і в_ідверті. врівноважеІ!J і товарись~-;і,

по­

міськкомів

хороuу.

скона\111

20.02

ГіІІаЛЬН!І\1.

ж>Jlодіжно·

ли

організаторами

вплнву

виться

ГІЛЛЕР,

суті

сашІ

Ro;w.o.1.iii

люди! цінники

Згідно

• 21.01

А о бр і

ну,

СА­

-

п!досичник. Фото автора.

Ардон. Праці вин кн військкомату і стали по

5~

ГОРОСН ОП

.1нвістю.

Ю.

місто

осетинське

не.1июш

рахунком.

дру­

тілом енна пере­ Норільсьnа пря-

учбових

столиці.

За

начальник

викла­

ви від бажаючих прий­ дини

з ;з

в

мо

анг лі.й­ та

це

гоrо відділення місьІtвій­ ськкомату М І. Головчен­ ко. Справа в тім, що c.-ry-. жив мій сни у Норіль­ ську, а ховати його ми вирішили на моїй батьків­ щині у Північній Осе­ тії. Завдяки клопотанням саме Миколи Івановича

Навчання· проводити­

муть

спіткало

велн.ке горе під час сjг!ужби в армії загинув наш син Віталій. Як важ­ ко губити дітей, як важ­ ко!.. Спасибі людям, що в нелегкий час вони до­ помогли нам. У першу

аиrл1иську

При

сім'ю

дов­

БРОВАРЧАНі

нервово-nсихічних захворюваннях.

гічних

ро;( ІІ

В.

УВАГИ

ендокринних,

т~н:

Нашу

здоров'я на

У Броварах nрацює дипломована учениця ДЖJІНИ. Надае ефективну доnомогу лри серцево-судинних захворюваннях,

ПіДЗОЛО:\1

чІІ гШІJЮК• ааІІобігтн грІІбннці

І Спасибі,

і

життя.

ЧОЛОВІК. СИНИ ША. РУСЛАН.

диспетчеру

Вивчайте

роки

очі

турботи,

-

Оголошення

луках

ВІІ знай­ Гриба.

Як же абирати гриби? Те, що їх треба зрізати. щоб :Jаmшшлася в земл! грибшщн незруйнованою. \Іабуть. :шають усі. Та варто ще й присипати

росте'.'

·._.';

душа

переко­

ДесннІ Ні.! полі леті' 10НТІІЧН0ГО

ГрІІбні

хододу,

печаJІі,

сковорідку

найтесн, що вою1 їстівні. А с~-;ількн цих делікате­ сів

-

серце

сдіз та

..~ ..·''· •.. ···.'..' ->-:; ,ljf'"'

сіл

От

втоми,

t.Г

до лісових ?.!а­ й дерева одна­

кові у лісі

Від усього серця вітаємо з ювілейним днем народж е и н я КАСЬЯН Валентину Іванівну. Нехай її руки ніколи не знають

~{i~.·tt.} .....

:J'являють­

шцін

нас

.\'

всі

підходять сивів. та

ту у ";cтpy·•i.tJ :1 грибамн r\~-т:;a:L":·, -і!1!ЦС::у циб~'·"nІ'\

Можливо. нн

:J

ЛюбlіТL'Лі ;<бнрають ГрибИ ;10 С.'а:ІіІІХ :I!OpOliB. У таr-;у :;•Jpy ще трапля­

приготов­

:~ібраРого

~;а

оранжево-.

не

рндовкою

·:•.'Ні, ушкоджені. отруєні вужем ... ) Для контролю якості

бліду

снроїжпу Отруйний

;;~.вуТІІІНІІІJ-;

~-Ні

істінні пере:3рі­

:Ісправнт,но

гри6н.

ut: _прийміть

вemJJ,\' 'l'.ltHY .·:<'t·· іІ•с н1рицю.

'fr;ті;,н,Іх

можна

навіть

. ); .л,..":~ .• і,·.\·

у сnравах видавництв~ nоліграфіі і о~асть, м. Бровsри, вул. ~ІІївсьва,

книжкоаої

15,,

торгівлі.

І І

І І

В.

НЕБРАТ. Індекс

61285.

Друк офсетний. кований

аркуш.

Обс·'

' дРУ·

Тир.;·.l,:

ПрИмірНІІКіВ, Замон.л€-ння

:\~·

4.118.

,:_;_чзе

#154 1990  
#154 1990  
Advertisement