Issuu on Google+

ОРГАН

ІРОВАРСЬКОГО

МІСЬКОІ

КОМ І Т

МІСЬКОГО

РАД

PAAOHHOJ

f ТУ

,;

Га:іt>ТІІ виходить в

t7 квітня 1937 року •

С ь о г о д н і-Д е н ь n р

r

н~.заб:D~~-f

розпочне!'Ь·

рі!\ у снстем! сь.'со-.1ен:нської

Особ.'!ивою

. У.сЮ

що

в};:rзна- ня

еін

візнtе

напередо.J·Н!

JІикоrо юв:.1ею

ве-

60-р:ч-

-

ч.я

ут:sо}::єння СРСР. В::rд:л n~сnаган.:rн 1 arJта!!:ї :~І:cьr.so:~-ry Но~шар'!ії Укрз.їнJ!, кз.б!нет по·

.'!~!ocьl'r!f

ni:rrc!oвчy ЕСЕІ-!Й

!~_v;з:ово!

Д!Я.1І.ЬНОС·

комунІс-тів,

дати

не-

~tарксист- обхІднІ мето;з:ичнІ nоради осв~rи. щодо орrан:заu:ї навчан-

його

re.

є

почато,;

!!ОС!і

},!авчальний. тІ

1982:33

проsе:!и

роботу,

ве.1юtv

комуністів

тL!tних.

Попєредн'й

рік

бюсо \t:ськ!'счу nар!ії бу .1о г:!!~бси про·ана.1І::с;:.о},!о r:i .acv~JК!i pn. 6c!R · n~r>sиюшх r:артср:ан:3аu:й П() Е'~sс;;::нню !I':J· CTaH'JEI-! Ц!і !-іПРС «І1ро

да,1Ь!.!lе

у.:rс : mн2.1ення

·парт:йноrо

наЕqання

у

с!Ітлі ~~!!!е!-!ь ~~XVI з · r~ду · КПРС" . · р;,; наsчання за новою

С!рУs!ур()ю

Jав

НЯ:Іі

пере-

основ

по

P~sy. С1·іц !!.~.:tзнз.чити

таких

>':!\

Do-

nарторганl·

заво.Jv

переш-

но~rу парт:ї організовано

Іlії

masтнesoY

радrсспу

Pesc.'!IO·

. ~ПJ!Фск:в-

та

також буде постійно ді·

слухачі

~tатвмуть

раду, знайти

де

з:vюгу

гстуюч!~сь

.я:н!

ма"1и . ~!:сце.

І!Н!,

внс .1сЕ .1ен!

ІF.V.'ІИ

нрнтнч},!і

нево-

ро,;у, ми НІСJСЛ!ни. neper.'1Я·

_ro ..

наунового

ко~.tуніз-

Ради

МІн:стрІв

СРСР,

~!)". що виВ"Чали куРСи ·ВЦРПС та ЦК BЛl:\Cl\1 ~Розвинутий .. ·· соц:алІз~: <Про · да-!J1>ше nо.1:пшеsня

Шхоли

;црсьБоГ(')

napт!Jt'!o-rocrro-

та 'tде.м~гіч:но-

тDес-

814.

!І(')СТа!лено

та ::ншнх.

·

л~:н~н!зму

У цьо~!У нз.:sча "'!ьно.мv РО!!! марнсистсьr.о·.'!ен!нСЬ!<У

теорію,

янІ

~·!атер:а ,'!:ах

іJеї

1

містяться ХХУІ

·ви-

у

з ' їЗJ!У

neDeд

об-

щхач!в шкІл К(')мунІ<:тич-

частину

.трудящих

ти

rосnо.:~арст·ва

м!сrа та району

·nDодов-

жувати:rуть вивчати

курс

Розпочнуть вивчати: nроб- невого

з кс ж·

Це

3~!ory мо.1одим

;\3СТЬ ЯВИJ!И

баЖаННЯ

з

самостІйно.

комун.!с- ~{арксистсько

ню~ се1-:сеrар~~.І пaD!CDГ<J·

rа~.!-ВИРсбничникам

ІИ~зз.ц~! ч'1 1\:cro застУПН'1· :ко~. Це ;Іа .1с з'.ІО!"У якна!t_'<раще внявн!н меж-

rз.н!зац!й, що розrашова!!! поруч , снаротити ча~. що6 д:сrа!:нся до місця

JІквсст!

заняття, вив!.'!ь:нити

т!є!

Ч!~

'Па.рто.рrая!заи!ї,

сrт~цv.ф і ч!-1!

іншої

врахува-

оссб,1!!·

нн

для

са.!Іюстійної

над

нН:Иrою.

ор·

го;ІИ·

робо-

теорІю

·

ВИВЧаТЧ

лен'нсьну на ячання

тсу;J:овнх

колект:нвах

нять

трудівник!в

у шко·

щорічно без

вІдриву вІд вів. як ордена Трудового

1!!-!рсбницт:sа nоповнюють св!й баr:-аж ексном!чних .знань т:нсячі роб!тнинІв. сцеціа"'!!ст!в, rссrтодарсь:них ке.р!ви~нів . Ен~ніо~!ічиа підготовка

ньої !ніu!ативи, nідвищує мІчними акпівн!сть в управлінні шляхами БНDобництвсм.

за!нтє ре со-

вивчення

проблемами І їх розв'язання, передового.

·

до·

можна

під­

розвиваючи антняність с<~чих с .1ухн•ІіR. Пр;щrнк'~ роботи багатьох партійІ'нх

си:

них

обрала

«ПРодовпльч~

К?Р·

nporn<J-

та сВ. І. Ле-

трудову

вищити працІ.

цьому

поназує,

університети, навчатимуться

велика

заслуга бІйців І::~еологІч· ного: фронту пропаган­ ~истІв В. П. Строя, Г. R. По.іІуцької, Г. 1\1. Гуля· ницького , В. Г. Лrщеню' ро:точнеть-

курс П() Іюльч()І

ВІн

спrцінльннй

вивченню програми

буде

Прод•>· СРСР.

nивчRтнсь

міни.

Удосконалюючи

форми

І методн еІ\ономІчної ос· віти трудящих, райком, ~;омі тети щюфспіт;и в своїй д!ятьності кеrують·

ся рішеннями XXVI дУ -НПРС, вн<~:зінками

сьІ\оrоrподарсь~;их

тІІ ло

l

в

пl,'\rtри­

органі:~Rціях

~:~аі:!сть у У.!юrевому ре- свІду дозволило змЩяити будуть дІяти ї() шн!л K':J· ~зультат1, Нористь в1д за- в иазваних колективах мун1стичноІ nраці 1 3 на-

в

;'<'СіХ ШКОЛаХ /;(ОМ.УНіСП!'!· Н()Ї праІ(і l І! fіагать()х li!J<()Лax конкrетної екон'>·

ся новий наRчальннй р\к у мережі економічної ос· віти. До нього ми готув1лися заздалсгі,'\Ь. На . сіл',­ ємствах

в ло·

робІтників.

ВвоДиться nід­

що

(ЗакІкчеинЯ на 2-й стор . ).

· над 2.1 ОО

nродуктивність

В

органІ·зац!й

р<цнl яких

дисципліну,

Чер:sоного Прапора рад· госп-комбінат сНалитян· ський• імен! 50-річчя СРСР, nлемптахозавод та інших. сРудн.R•. Київська птаха· І Незабаром фабрика, спецІалІзо:в.ааз

nра!lююч:нх, як nоказує проектна майстеІрня . рад­ nрактиЕа , зд tйснює все гёсп •Авангард•. Озн3.· <Sільший вплив f!a рІст Іх- йомлення людей з еконо·

НР

тем, ре. комендованих для опрацюванн.я ц1єю кRтего1:>~єю ко!\>Тун!стІв, · бІ .'1Ь·

Вйховувати . ІнІціативнІсть .'у

ПО .lіТИ'!Н()ГО

нести на новий рівенh. не

ма СРСР•

ра~ону сІ<:rалася І усnіш- лах комуяістичноІ праці 11!<> .:t!є с!~стема масової очевидна. Це помітно на ЄКО!-!ОМіЧНС! ССВі!Н, В ЯКіЙ !ІDИКJ!аДІ TaiOfi КОЛеКТИ·

Д : єR!СТЬ

Сере~

шість з

комуністично~1у

хnмнню

вають

ЩІРС

час ДО

М<ІС,

~

ЩО

вн-

підготовКJt

Фото

М. СемивоrL

lІЗJІЬШе

ф

І., ості а ~ абекистану Нещодавно

гостими

ко­

.1екrиву нашого райnобуr·

комбІнату

були

працівни·

ки служби сервісу :а узбе цькоrо міста Бухари. Во· ни . ознайомилися ТОЮ

СІЛЬСЬІ\ИХ

з робо-

диспетчер·

ськоі

ика здійс-

над

рядів у міському Будни­ :у

)'РОЧИСТНХ

Л. ЛАВРИНЕНКО, в!~дІ.1у бІиату.

ТІ!ЧНОІ

НІ».

Н{)Ї

Прнїшяті ХУІІ :~'ї:~дом nрофспілок рішrння наці· .1юють профномн, nrюn:J· ганднетів на в с ебічне і r.lІ!бокс вивчення теорії

сах.

/(ля

полІпшення

но - теоретичного

іДrй· :Jмісту

t'І\ОНОМ і ЧНОГО

НаВЧаННЯ.

1ІОСІІЛСНІІЯ

. ВИХОВНОЇ

ролі

1

:Іеності

ЙОГО

праювчної

напр;~:з­

nrи райІrом! nроф­

снІлн :і

nрацівнинів

сіль·

с ьноrо

rосподаrства

ство­

рrно

МСТОДІІЧНУ

ТRС))Д1І:ено

Jlaдy,

З~­

nсрспснтнннІІіі

ПОДіЙ.

иа'Ча.1ьннк

.1!nшrння !деологіЧН()Ї, політино · вИХ()ВН()Ї робо·

}!іlJЖС!ІЗМУ·ЛСНіН!:JМу,

ке~

ними.

Особливий Інтерес в уа­ ,іецьRнх друзІв вю:.mка· ю проведення новнх об-о

пунктів,

орга:нlзацІєю

оперативний

роль

комплекс·

но-приймальних

с.1ужби,

нюе

П<!ГRНДИПИ

п.1ановоrо

райпобутком·

ШІ\Ї.1

працІ

~;QМУН : с­

\ екон6мІч•

освіпІ проtІш .1и підго­ товІ\у па Jl<Ійонних і об­ .1асних ссмін;~рах,

на КУ[)•

Ро:шочннаючи новий навчальннй рік в систе~f! єнопомічної оснітн. проф· rпІлІ\ові номітсти повиН '{!

ппсилrІТІІ формування еві· ~омої трудоної дисцнпа~ НИ,

811.\ОВаННЯ

НОМуНіс•

ПІЧНого с тавлення до

пра·

ЦІ, ШІІрmю ВИКОрИСТО!!.)'"• вати ініціативу ТРУ.:tЯШИJС В зв"я:mу 3 ПЇДГОТОRКОІО

;~о 60 - річчя Союзу РСР. В.

n.1RH

го.'Jора

ЦН

її роuоти на 19В2-13:З Н<ІRЧ<ІЛJ,ннй рІ!\. Такі яі мето::~ичнІ Рі1-1И створечі

no·

nри всіх п~офкомах. Про·

ськоrо

!!НПЛН·

rtQстанnви

. .сЛро

:~'ї.l· Пі1Р·

кому•

ЗаН.RТЬ,

(1982 р.) П.'!ену­

чан,ня v пеРВІ'НЕ!~Х п?Р!· паРторrан.!:оа.ц:ях Радrос- в!дуа.'Іьними· планами . По- u і ю у районному семІнао.Рrан!защях иб'нєт rто- n~Ё ~Л!rн'всью!й~ та «Го- над 600 ч.1ен1в КПРС ви- р!.

у

На фото: О. С • Rолаидирець пtп

ство-

му ПК 1:\ПРС звернуто у тих парторrанізаціях. які увійшли до складу агро­ промислового кол1лленсу Район-у. Для · пролагандис­ т!в uих орrан.: ;;аu!й буде створено спеu'альну СЄІ\·

кому•

тою.

зацІях ~ великим коитин­ nрацюючих

ІПRОJІІІ

ИІСТИ"'ІНОМУ ВИХОО ванні трудящих йоrо нагороджео но Почесною ле­ нІнською rрамОо!

му ЦК КПРС . nри орг<~ні­

,'!е~я Ідейно-nолітичного та аrеІстич:ного виховання_ Велика увага у цьому навчальному роцІ прн.дІ· .нється органІзацІї навчання комуністів за Інди-

ГС .1~!!С!:Н!~Й:t>.

участь

цІлеспрямоване вивчен-

ген.rом

за.

нізму •Розвину. тий соціалізм: проб.'Іемп тeoplJ 1 пракmки•. За ахтивиу

нав-

,10.J~x sov.yн,:cт::s , ЯНі nDa!lЮ!!.а!.ЮІ!УТЬ nри міськsо~~1 партії та первинних rrарторrан!зац : ях . 1' т_о:~о!у чис.'!! створено l!B! нушові терюор~а:тьн! шsоли мо.'!O.JI!X ко~!УНістів при

б:: с !Л'і

конструктор

воду «Торгмаш• ІменІ XXVI з'їз.о ду КПРС Олеr Сергійович К!)о ландирець. ВІи-

-

Rapa!!ax з се!-mетз.оя-

~!.:rуа .'!ьн;

дистів мІськоJ партІйноІ opraвt. зацІї є rоловииІ

·

!<О~!У партіУ, де понад сто кя ню.m матерІалІв трав­ кер~нин.:в 1 сnецІаліст! в не вого ( 1.982 р.) Плеиу­ нарО:!ноrо

ts ...

пропаrав-

иауRового

трудящих

М!~ :rарторrанізаи!й . їх з~cтvrr~!~Ha'-!H з і!!ЄЙ!,!С·:SИ· :хоsнсї рсбоrн, за:::.Jvючи.ми наб ; sеrа~ш г.с .т!rос:sі· '!И на гро~!а.:!сь,;их зг.сад.р:. І1рн r.cJrn .1s::ryeaнн1 С.!{С!ечи п с-., і Т'~чнага нав -

\~.JИ·

О.цИІПІ ІЦІІХ

1\ерівиик

тисяч

з rтроб.rтем економІки та рен<> яа,роднІ ун.Jверсинауново-технІчного про- теrи економІчних та с!льrpecy. На перши!! курс ськогосподарських знань. ун:іверснтеrу залучено по- Особливу увагу на вина:1 105 С•1У'-'ач!в, як\ вчення матер:а.т:в трRв·

ПрСВС;!!'Б

е

ФіЛІалом чаниям· .У системІ еІ\ономаркСИЗМУ· МІЧНОУ ·· осВІТИ, . забезnечи-

КиУ!ського

(ТАРС).

14

l:\I1FC. nо.:~аль·ших постаяо!!.а:: І!Н НПFС :в.ивчаrимуть б:.:тьше 6 .5 тисячІ ,;oмvн!cr!:s мtcra !а райdнУ. Ст.sорєно с!.м I!!!;!J! ~!О·

J!:!OCEi!!1

.1.------------------------·

~~іюмІчв:аr освІти та ви­ ховаsня тру.:~ніцих•. Зг:д­ но з постановою в рай.:>­ .Ri сформована система екояоміЧної осв!ти за но· :tOIO структурою. Пона.:~

ф[І~ста:шf на метс.:щчн:й :нонсЬеренu!ї . П!панн.'! npo n·:Jго?овку до ноЕого навча "тьнои рону r .тrzбoso o6rcsor~н i

на

сільського господарства.

-fНа.rтнтянський~ вати за рекомендованими вчати Jeypc •Продовольч~

мсстолої3.;!3. М

за,·важен- ·сно!!..ю~. nporraraн-

1

·. · . труДЯщих знахоJнть<.:я ~Ja· Б.1Изько 1060 сщ'Х'аЧ!ІІ раз nостанова ЦН 1\ПРС,

даннЯ·

rо на:ча .1ьн!Сrо -врах"·ва"1!f т!

мисловості

nотрібну лІ-

ЕО

'Тому,

за в2лнкі успіхи, досягнуті трудящими республіF.В в десятІй п'ятирічці по виробництву nродукції про­

грама СРСР:~>. шн:д

Азербайджаа

яким вона нагороджена

тераtуру. . У цетр! уваги місьнкому парт!!, районної uаД1f по еконо~rічній освіті

nрогра...,!а.ми :~ругого року програма СРСР•. Щоб иавчаню:r . ·~·l!'іtЖ;'Іиве зав· охопити .Rнo:~~:ora бІльшу

у

вр~·чению

РСР ордена Леніна,

сьБн!Н: !M~R: ШQJdc.a, сР- · ro аJЦЩ~ . . створені при ноУ . фацІ та шк! л ион­ деяа Трудавега ЧеРвоно- м:сьхно:ш napт:r, taftaЖ кре'!'иої ~<Жом!ки ро~Пр;nора pa;zrocпy-нo~.r- rтрод(')вжуватим~ть nрз.пю- nочн·уtЬ у цьому році ви­

nсзитИЗ- бІНГтf.

не.,о .1!!<!1

торжествах, присвячених

. ській

необхідну по­

н: нас:!:;rЕи: нarpo'.~a:J:;;;e- і\!ен! .50 - р:ччя СРСР. Нино пе!Н'іЙ .:rocв ! J . ВИ"~- ·rR~ · nтахофабрию?., cyпz:s!

н• відбув з Москви в Баку. Він вІзьме участь у

у кож­

нонсу .1ьтпункт,

отрюrувати

раrни, заsоду торrо:sе:ть- rтро~ .1е:'.!н: теор:ї та nракного машинобудУвання !ИRИ~> т.; .«Економічна по!~!е1!1 XXVI з ' їзду :КПРС, ;т:тина 1:\ПРС:», nро,:ховжу.:rеревообробноrо ,;ом6:на- вг.тюtуть nрацювати за ту, ралг.:-с!Т1!!. -«ТрЕбухівсь- nрогра..,!ами ;tpyrar.o року Ю!Й:!>, <'ЛітnіВСЬК~<Й:t>, OD· на:sчання . ·•

.Jена

ін;щвІ­

набінеті по.1 і тосвіТІІ ~~:сьІ\·

ко;о,tуністів

430

ГеиераJІьний секретар ЦК КПРС, Голова През• діІ Верховної Ради СРСР Л. І. Брежнєв 24 верес.

н:й парторганізації визна· ЧЄН() нонсу.1ьтантів. При

ваrи свої те.ми за програ-

ня. Пона.д

в

на .:JєЖ·

за

Л. І. БРЕЖН€ВЛ Б АК У і

товариша

наБчан­

л.іа.на~ІИ

то;щчної допrщоги

слухачів полІтшкІл розпочнуть у цьому .,оцІ вивчати систематичРий курс «ПРодово"'Іьча про-

по!\азав, що

81-д'ІЗД

ІіаДаННЯ Ї:І<І НЄОUХЇ;:(НОЇ Ме·

sажна бІльшІсть napropган.!за!l.:й серйозно, попартlйно~Іу гот увалась .:ro нсвого нз.вчального

за!lіях ,

но~Іун:стів

V J ' А І Н "'

015ЛАСТІ

25 вересня 1982 року • Ціна ·2 неn.

нацІонат-

нонтролю · за

::ІУа.1ЬНІІ:ІіИ

нурсу <ІсторІя КПРС» та «Наукрвий атеїзм• про-

:робо!і onrз~t!fx naDтCDra- . т!в · -«.f,ро:мрнсlJ1_ьбv~:». Брсвар~юrм ІНізаu:~. rrpoпaraH::tИC!!B. «БромрипрОJ!ЖИТ.10 б у ,:t:!> VЕіЕЕРСИТету

.

ного

~!ОЮ другого року иавчан-

боти

npo

ВіДНОСИНИ». , Д,1я ційснєння

нІ

безлар. ~овжуватимуть спрацьову· ючий

рJ;;r:оча~ся сргаРізова;;о . и:sої ~!еrалург!ї Імені Перш 3а все на ме : - 60-р:ччя Радянської · Ук-

· да...~:!:

шкІл

марнсизму,ленІн:зму

кін, КПРС

анал~з РО·

шМ бстv в

наsча .1ьний

та

C.1yxaftt

ПАРТІТ

КИJВСЬКОІ

n а r а н д и· . с т а

о

ПА ПОРОЗІ НОВОГО н А .в ч А л ь н о о· ся

Субота,

Nl 154 (6402) •

'

КОМ УНІ Є ТН Ч НО Т

,ІЕМ .УТАТІВ

НАРОДНИХ

утвореНІііІ МЕМРУК,

райкому

проф­

сп!.!{КИ працІвинків сІm.­ rосподарства.


*

2 е-тор.

25 верtе.и" 1.982 року

НОВЕ

ЖИТУ"

1Х СЛ О 8О _Н Л И Ч Е . д Q ДІІ На

f1ОрозІ

,но•оrо

..

навчаnа.ноrо (3а1Сінченu. Початок на

дУвання. А. І. НрІпака !з

1-й стор.).

заводу

порошнової

мета-

nроnагандисти у своУй дІ· ЯJlloHOCTi все ширше ви-

лургІї. Я. О . Сендзюка з радгосnу сТребухІвсьний•

користавують

та багатьох інших.

танІ

антив-

ВІА. l,qeonoriчнoro,

проnаrанАистськоrо

активу

nартіУ в nершу черrу залежить ставnемня людей АІ nартііінеrо ' навчання. Л. І. БРЕЖНЄВ.

ЦІ свій ідейно-nолітичний і методичн~нй рівень nід­ вищать 32 nроnагандисти шкіл наукового комунІз­ :ІІУ no курсу •Економ ічна nо.11тина НПРС• nри ву­ зах Ниєва. Танож буде nереnІдготовлена nевна к1.1ькІсть nроnагандистІF систе\Ш економІчно! осв!­

ти.

На доnо!І•ІОГУ

ганщиtтам

nропа­

кабІнет

nолІт­

ні форми роботи з слухаНлючовою ланІКою nар­ освІти n.1анує вИпуск ря­ чамя. ли обговорення до- тійного керівництва марн­ :J..У :\!еТОДИЧНИХ РЄКОМеН· иовІдей · та рефератів, систсьно:лен!нсьною r,-::в!­ дацій. розробон. nроведеннл диснусій, спі в- тою є робота з nроnаган­ Через тиа;день у сис­ бесід . Добре зарекомен- дистсьни.м антивом. Про­ те!Іt! \tаn,:спстсьf;О-.1ен•н ­ дували себе громадськ-о- nагандист головна ФІ­ СЬІІ<ОЇ освІти вІдбуд еться nо.lітична прантина, ви- гура в системі партійно­ перше занпття по те:\І! стуnи слухачІв з політич- го навчання.. Саме від «Союз неnорушний в!.lЬ­ ии:~~и

вих

бесідами

в

колентивах.

трудо-

ЮІ n.рактичних завдань

ана .1Ізу

нього

винонан-

в

nершу

лежить

чергу

ний рівень занять.

no

соціа.ІJьно-еноно- зультативнІсть.

міЧІЮго розвитну nІдnриЄ:\Іства чи орган-!зац!У.

за­

ідейно-теоретич­ У

rx

ре­

місті

та районІ працюють n.он.а.д тисячу nроnагандистів си-

СлІд вІдзначити творчу

стем nаРТій·н ого,

ро~оту по , впровадженню nрогресивних форм та

номсо-

мольського навчання та економіч-ної освІти. Вели ­

методІв дІяльностІ npona- ку увагу було придІлено гандистів Н. І. Абаиумова з деревообробного но:-.1-

їх

6:нату,

році

з

ни.

Л.

Н иївсьної В. Т.

М.

мадінова

Дороднової

ТОJ>ГОВеЛЬНОГО

тижневу курсову п е р єnІдготовку з вІ дривом вІд

31111.

д.1я

до

ма рксистсь.ио-

nартІ\ому

стала

заводу

nо­

рошкової ме т алурІ"іІ i~te­ Ri 60 - річ чя Радлнсь1<оІ "'' І;раїюІ постанова Цlі КПРС •Про дал ьше вдос1\оналення партійного нав­ чаН;Н.R

в

XXVI

св ітлі

минулого

назалн , що nо.1 і тичн ого і го

навчання

дала

У

nо­

згідно з

ФоJ}муючи семінари, школи на новий навчаш,­ ний рін , ми. пам'ятаючи

nрислІв'я ,

плідні

що

вимі"р~tна

не

нр е тни·!VJ

далися кому

заводу

не

ход !

0СНОВН'И.М політичного

цехів ,

ЗООО·

дІльниць

3Мlн. над ' йш.1о nозиuій

piR

по

120

І

nро ­

в

цехових

nро n уст и ти,

nотім над о·

-

а!\ ­

завданнл:-.1 ек ономічно-

навчання на заводі в 60-річчя утвор енн я

СРСР

обгрунтовано

86 соц!а.lІСТИЧНИХ в' я зань

за­

щось

врахувати,

го в

засІдан,ні парт­

сІома.'

част ­

осв~ти.

було

розгля­

лужити важн о. Це

кон­

« Продукції» СИСТf-!VІИ мар.!ісистсьно - лt>н!нсьноr

Н а п.ршшад ,

на

заводу,

зразу

на

нять

nитання

nа-рт ійних І nрофсnІлно­ вих організацІях . Янщо

повністю

поnазником

с прав и .

організаційну

1.1.!

ремно

цим

яки:\Іось

половина

по­

фазу ПJ>ОВеСТИ Чі'!1\О, ГЛИ• боко продумано . Неда­

резуль­

к о.1ентиву

по ки

що добрий

старались

з ага.1ьновідомих

успІхах

-

чаток

документом

свої

тати.

року

організація економічно­

в ажливим

є

рІшень

з ' їзду НПРС• . П!д­

су:~-~ни

n•роnаган :хн с­

лює

вnевнен і сть ,

йде

це заняття

иому

шо

на

ПОЛіТИЧНО:ІІУ

ТОДИЧНОМУ за:нять

при

в исс ­ Та

РіВН!

ета:тоном

про­

І

року.

·

вІддІлом 1 агІтацІї Компартії

При

парткомі

заводу

об­

полІтич­

проnагандисти

І слухачі зможуть отри1rуватr-,І необхідну .1ітера­ туру І нонсу.1ьтац!ю. Працює

~rетодична

яку в ходять пІд-готовленІ.

ра.:~а.

в

н ай краще: .:~ос в ідчені

праІПагандисти.

Дек!.1ьна дн і в ся

до

початку

Першого

лщuнло­ навчання.

ЖОВТНЯ

РОЗПОЧ·

нуть свою роботу 16 с е­ :.тінар!в І шкіл п арт і йн о го

і 19 -. НО~~ С ОМО.1Ь С ЬКОГО навчання, 6 ш~: і л кон­ кретної економ:нп т а ~ 2 - 1<0 ~1 УНЇСТИЧ'НОЇ nрац і. Вс ього по.1ітичню1 І е~:о­ ном!чню1 навчанням на б': ::re

завод! більше

1800

охоп .1ено чо.1ов !к . 1:1

ни.х 370 номун'стів І комсомольц ів.

500

ми в важає мо да .1ь ­

ше nіДвищення

якості у

О.

вс іх й ого лаю:ах . посилен­ · ня зв' язну з роз в 'язан ­

заступник

ням

них

nоліnшенню

заб ез.nе­

ного та ЄНО.Н0~1іЧНОГО нав­ де

суспільно-nолі тичних

парткому

r.

Ярмола а робітниками цеху nід час общнмн nерерви. Фот о

молод І . В зв я.з­

АНФІМОВ.

у формуваньі

мар~:систсьно го світогляду

-

На

-

шостий

сьr;ої роботи, хайлови ч . .даІІ

м е ні

-

рін

про пагандист­

розповів Леонід Мч­ парп;ом птахофаб рнюІ

нов е

-

доручення

вест ;І

шк олу основ м арІ\сизму-лен іні зму по 1\ у рсу « І сто рія НПРС» . д е слухача­ ми стали н о м у н і с ти і з середньою ос ·

ну ть

і економічної освіти .

про актуальні п и тання боро тьби з буржуазною

Ч ерез

ПІд

мі сьн нй

J

усією

nолітшнІл

комітет ЛНСІ\'ІУ

до

ня надІч ув атиме 165 шніл. У них навчати~tеrr,­

ся та

понад 9 дівчат .

тетні

р о г р а м а

Р е ш та

тане

слухачів

пробл е мн е

в,:tлчності

в ель с ьн у

з

го

т ей

:\

в о с новному

n ' дпрнємством

залежить

плану

nташ·

викон а ння

виробництва

.J'Іє ць. Т ому я с та вив собі з а м ету до · бити с я. що б І п артійне навчання в п овн ій м:р! сп рияло робіт нина м -сл у­ ха ча м ними

Ще

у

вю;онанн і

поста ~лених

пер ед

з а вд ань .

до

поча тк у

навч а льного

року

р оз п оч а в Л . :\1. Мадінов п ошун фop r,J n є-а.1ізації п оста вленої .'<1еrи. 3 дос вl­

.lУ

С' <І~В. ЩІJ Н <І ЙН ра ЩНЙ

:~н і і'\

l'П:O~Ri

-

ПО!.f!ЧННН у

Q СОб !ІС ТНЙ • ТВОр'І!' Й

П.10\Н .

З початк о !!І нов ог о навчаль~;~ оrо ро-

най бі.'ІЬШ

по темі. як і

привернути

м огли б

увагу слухачів .

заnитання :

·

<' Чрму

внкористовув<Jв

с амора бн і

таблн uі

шr;o .1;r П :J

~;арту

,, К1 асов1 1 іі

завдан ня .

то врахо вував і особливост і но жного . Після нопіт ної і ціл еспрямов аної І Іідrотов нн до за нять Л. :\1. l\1адін ов J В;1аС ТИВ!!М ЙОМУ П ОЧУТТЯМ Н ОВОГО добива в с я ефективного з.:tійснення

rадян с ЬНОЇ кр аЇНИ 1920 !)()!\ У В П 'J · !J іВНЯН ІІ І З 1913 та 198 1 рО ЮІ М И>> Т~ інШі . ВинорІІсто в у вав Л ео н !:~ 1\Іиха й · .1оя нч танож д!аф! льми т а з <~писан і на платівну про мпви В . І . Ле.н ' на.

в с ьqго заnла но ва ного в п роц есі л с І• · ції, с півбес і ди, обговорення допов і д: чи р еферату . Наприклад. ро:J поч нн а ючи вивч е н­ ня т ем и <' П артія в nе р іод і н т е рв ен ції

твори

та · гrюмадянської вШ ни 19 18 - 19 ~'0 рр . :., пропаг а н ;щст n е р ед пІJч а т· nо м

своє ї

л еnції

н а пи са в

на

дошц і

заняття,

дохідл и во,

іде й но-п олі•

рівні Ч И '.!

п овагу -і

п ро во.:tять

і

зас.1уr.; и.1и

ав торитет

у

МО•

.10,:ti.

Прот е є у н а ш ій робо·rі ряд nроб.1ем.

Не

виріш уються

цю

все

нал ежне,

моль ське

щ об

комсо­

по.1іт н авчання:

радян ськ и х

МЦ СЬКО ·ПО.lі Т l!Ч Н і Й робот і,

О. УСИК, другий сенретар місько­

письм е ннн~: і в

на

т ему.

У ні нц! за няттq с лухачі обІ"J в 'я з н о­ ІЮ отримували пит а ння д.1я епІ в бес і · д и або п ракшчн е за вда н ня . Н а п рнк · .:Іа·д. Л . П. С лу ценко булn ;1 оручсно на н ас тупну зус трІч підготува п І п рv · nози ції по раціональному викорис-

го ком~тету ЛКСМУ.

трнн отаж;,

•. ·

: клад Червоної Армії н ,: почат ку І 920 р о ну» . « ЕНО!ІОМ!ЧІІ і Г! О ІіаЗН І! К.І

к оли давав їм практичні

ЗІ

наз и­

шин ор е м онт­

дитячого

ві .:tn ов ід ь на це за nитання Пр отягом лекц іУ кері в ннн

те ~! і .

в

ці ка в о,

висок о ;о..Іу

тичному

н о го зав о ду, Т . І . Н ар на­ ухсву з ф абр ик и в е рхньо­

роки громадлиської війнІІ та і н о :Jс ~І ­ ної інтервенц ії?». ПІсля :.:ан і нч ення .1екції слухачам nотрібно Gy.1o дати

т�� нІ :\І атер і ал и

працювали

Вонп

на

біль­

про пагандис ти .

Інтерв енти і білогварді йц і, маючи краще озброєння. об~1ундн ру в а н н я і

ннна х слю саря ми -операторами і пташ · ющлм н . Від людей цих с п еці альнос­

во ни

lіова.1 ьч у~;а, .1. В . .С.1обо• дянюна, Л. В. Ж н ~іа нову,

тисяч юнаків в аємо МИ С ЬОГОДН і Н р а­ с тало поміч н иком юн анів · Бі льше 600 Щ И Х полі тб ій ці в Б. А. Н е­ та дівчат у праці т а грз·

n

ч аіістf'рно

Есі

з зав()!

r;ер івнині•

ф ор~!ІJ.І3.~~ІН!І_ р е з

сл ов ам и

снз му-.'1 е нін ізму:

тов а риш а

пар ·

відп ові.:tальністю

nідійштr

добре навчений номандни й с нл ад. бу­ .1и роз гроМ JІ енІ Ч е рвоною і\ р:.tі єю !'

праці

р еві зіоніз­

організацій

розпочалося вrІленнл творч~г ~ п ла н у з життя. До кожної зустрІч : і з с.1ухачамн ЛеонІд Ми хаіі:rови ч го­ тував с я с умлінно і р е тельно вивч а в і кон с пентував твори к.1асиІііВ мар н·

fiY

Ностюченко

п.1 астмас,

с nрямував І<ОМСОМО,1ЬСЬНі Радянсь~:ої Унраїн ;І , управ .1і НІ ! Я т оргі в .1і . т рес· штаби не на збільшення чл <' Б р овар !ШРОМ ЖИТЛJ.; кільності nолітш:ніл і слу­ пластмас. ш нноре~онтнJ· ТУ не пуюінфорІ;tув али хачі.в у них . а на nідви ­ го, « Тор гм а ш », д ере в ооб­ буд» · ЛІ-\СМУ про но:\Ібінату, рац­ місьнко"І щення якостІ знань слу­ робног о по.1і тшкіл. хачі·в. Цього можна до­ госпу « Тр ебу хів сь кий~> . формува :ш я сягти при умов!, коли ордена Тру,:tового Ч срв')­ У мнну.1о ~ту наs ч а; Іьно~ у теоретичний матеріал П 'J­ н ого П р ап о ра радгоспу­ році в цих та і н ш и х ком­ орган з аціЯх: в ' я зуватиметьс л з жит­ ко~1б!н ату «Нал итянс ь­ со!\юnь сr,ю !х в и nадІі ІІ зnи. тям , з вир і ш енням вироб­ ний>> і~·ІЄ Нl 5 0- річчя тра пля л ис я ничих і громадсьних nро­ СРСР. Ян І в поn е j') ед•' і ві в занять у по.1ітшнолах, п рнд і ЛЯ:І іJ СіІ блем. рОНІ!, 3 МОЛО ДііІіНОЮ 'ауди ­ недостатн ьо У новом у навчальному т ор іЄЮ ту т пр ацювати ­ у в а г а поєд нанню тє о р ; ї з році мережа політнавчан­ м ут ь п ри нципо в і , авторІ!· пранпшою . Слід зро бнта

СРСР » .

Київ­

О.

в о ни че• б езвідnові,:tа .lьніст ь полІтшн!л . Добр е п!до ту­ ёйфем нх сек ре т ар ів ІЮМі· ЛНСі\ІУ . До цих вал ис л до нового н авчаш,­ т етів ного року к омітети !(Ом с о­ П ір КШІС ЩНJЛЬСЬН і ШТ а бИ мол у заводів n ор ошно~ої радгосnів <, р~: са н і вс.ь кий~. Ш,орса , м сь н о го метал у ргії імен і 60- р!Ч­ і~1ен !

з

уста ­

довольча

головного зоотехніка

Г.

комітет і в ЛНСМУ ще ціли й

шість

нов до цієї важли вої кам­ панії? Перш за все слlд з ауважити . що в процесі

· формуван·нл··

та

« КПРС

керівництво!>!

тійних

місьнком

підnриємств,

се~ інар і в

теоретич-

мом>> .

ЛНСМУ І комітети номсо· молу

с лухачами

ідеол о г ією

р оз почнетьс я новий на­ вчальний рІн. Як же пІ:~­ готувалися

юнаків та дівчат ста­

них

денІлька днІв у nол і тнавчання

мереж і .

.ТТ. І. Б режн єв а. партійн і доку м ент и . :rІтера т уру по і с торії НП РС . Добир а ;з

яі т ою .

Се ~хиноrа.

правових знань >> . Ще районн их с ем ін а рі в А. г.,

ви

водиться мережі комсо­ мольсьного nолітнавчанни

lд~о.1JогІч ­

(ЬКОТ nтахофабрики Леоніда МихаАJІовича Мадінова.

nо­

200

слухачів в ивчат имуть про · граму нового нур с у «Про­

питань.

заняття

літшкі л на курсах «Осно­ ду

дівчат важливе місце від­

секретаря

з

відвідуватиме

.'Jенінсьно ­ юнаків та

Враховуючи особливості кожвоrо tз досвіду nроnа'rандистськоі . роботи

і\1 .

ПОЄДНУВАТИ ТЕОРІЮ З ПРАКТИКОЮ

хІдності дальшог.о посіІ­ лення Ідейно-nолітичного, тр удового і моральн_ого

виховання

прю1!ще ння~ІИ.

.1аднано наб~нет ЧаННЯ ,

На знІмку: М.

ку з цим

на вчальних груп, їх

Кращим пропагандистом є начальник цеху нестандартиого обладнгннв. Ярмола, який керує гуртком «ЕКОНО!\!і•;на Ш:І.'ІіТИНа партії>> :.

r.

На XXVI з ' їзді НПРС наголошувалося на необ­

уномп.1ентуваннл

че!fоНл

м.

ме­

О. ІЩЕНКО.

т!в ,

про важліІві по'!ітичиІ події , проводять е1юномічне навчання.

nроведенн і

nротЯ'Го~І

завІдуючий пропаганди мІськкому УкраУии.

На заводі алюмінієвих будіве.1ьних конструкцій дІє чнмг .11н/t загін пропа.•

r 11ндш:тів. Вони доносять до робітникіІІ закличне сдово nартії, іаформ; ють Іх

стане

.:~бали про фактори , що забезnечують цю ян ість . Це підбІ,р проnагандис­

орган tзац іІ виробництва 1 якості роботи. Із них реа­ лізовано 97 з еио.ном!ч­ нкм ефектом · 350 тисяч карбованцІв. А nродук­ тивність праці, srnlcть продуtщіr?

В

року

освіти

йо­

н НІ , 1~;~~~~нич::.~fчи:~г~, ~~~

дії

підготовки

систем і

дono:'>!ory

nаРТійно­

О. С. заводу

навчааьного

.1енінської

на

Д.1я

nроведення

там виnущено сnе.u!аль­ ний методичний n ос ! бчш;. М!сь~ном парт ;у вис.1ов­

пропаган­

го навчаЯІJя nоойшли дво-

ДО

республ.іrН~. усnІшного

МаШИНОбу- виро&m'ЦТВВ. У ЦЬому ро·

}{~ріВНИЦТВО~І

сто

Із

ОСНОВНЕ нового

понад

птахофабри- дистів сИстеми

"Райспоживсп ітш, }{оландирця Із

питаннях

nІдготовц І. Так, У навчаль-ному

1981-82

них го

танню ко рмів , а П . В . Н а сьян соці а л і стичн ому

зм г.га н н ю

на

-

no

ч ес ть

60-р ічч я СР<;:Г' в у:.юs а х nт а:~офз.б ­ р н ю~. П одіб ни х завдань ставІ l Ж• СЬ ба• rато, і веі в они бу:ш тісн о по в' я за н і з п рогра!І1ою н урсу і я .1п н іст ю с лу хачів . П ропа ган.:t ист

нв й

з оо техн і к

в:rроб НІІЧ JЮ ді•

:\І ц і но в

J\Іа дІнов

і

-

г о.1о в·

поняття

: 1 сроз:tі.1ьн і. Вонв доп с вшГJють одн е ();щого . Ча с то буваю'Ш в пт аШ '! И К с. Х, ,(є п ра цюють його с.1ухач і . Лео н і д :\l ~t ха й ло вич пос т ій но п ро водІІТь з нн· шr і Іцв в іду а льну робо т у ян з пІпа нь

!іу рсу <' І стор ія КПРС •> . та к і в rrще нню

nр од уии в н ос т і

no

nід~

пр<:щі .

І3ал;ко ЯІіо ю сь ц и ф ро ю ви зІ- а чи т и рс;:;у,lь т ат нсн ість п артііІ но г о н 1вчан. lfil з а ОДИН р і ~; . Ал·е В ТО:І1 у, ЩО із

14 слух а ч ів шко.11 1. Я!{У вІ в ~1 . l\1. ;\ І а .:tіно в. 11 ударників І< rш у нісmчноУ п ра.ці . т роє борют ься за ц е ПСІчесне ЗRання і всі взяли n! ,JS:Іщені соціа• л і с r н ч ні з обо в ' я з а нн я. є з аслу га та­ кож п ро пага ндист а. А го.lОБ:!е 1\ожни й і з слухач і в сІ(аже. що мину­ .111 й н а вчал ьн нй рік зба га т ив їх новн1ІИ

ЗЕаН НЯМ ІІ ,

кер !F ню: н ару

І!СJВ!і і\Ш

с r нц і ї

ДуМІ{аl\Ш

nрщ ; ;та ндистtв

<<Історія

1\ПРС>>;

.

В. МИШ ІЮ, районпоrо C{!Ml· по

курсу


flaн'І'fllt- День Jl И ІІІ ИН 06 )',.-1, іННИ К 8

3 СТОр;

ОСНОВА ЕФЕктивно~стІ

'

На .передов~их рубеж~х

*

~ Be-j)fCHЯ 19R2 roK\1

житт"

HORF.

ПІдвищення nродуктивності праці !І Бтором економічного зростающ

є

..

го.1овюп1 осrш_в!-:ою

-

J;.lадовою дальшого підвищення ефеЕтІсносп вн­ : одиицтва. Наш кореспондент В. Лінштй nопросив ;·а.'Іовного інженера заводу Степана Єфремовича

nporpecy

Со.!JодБого розповісти, на ПІдПр!{Єntстві.

-

Це

як

це

питання

внр:ш:~·сться

питання, в осі но п.1аз~ІОВОІ О різання ~н' · виріш ує т ься талу. На uих опер а ц:ях дальшої механ;- продуктивність прё.цt

:!овно му, ш.їяхом

.

·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ·зації і автоматизації в~- зросла у 2,5 раза. Яt:' с ть

робництва,

"'

Комnnексним цільовим проrрамам- nартійну турботу Своє професійне свято колектив

І!оrо заводу торговельного

машииобудуваВВJІ ІменІ

з'їзду КПРС зустрічав з особливо високими трудов!ши здобутками. У соціалістичному змаганнІ

спор~днеинх

підприємств

республіки вів

всював n~рше міще і тепер утримує в с~оїх руках

познцілх,

т.орт~tашівці

липня

-

серпня

відnовідним

рtжу зн-ачно збільшено

періодом

виnуск товарів

не·

ДО.'! К:!І.

'-'

матеріа.тах цtєі: сторІнки йдетьси про викоиан­

ю-. ~:омп:zексннх цІльових nрограм на пlдприfімсrвІ.

науковцями

J

м:цннй фун~а~rент для ~Сіlішного вн~:онання зав дань о~ІІНадцятої п'яти-

при вирішенні антуа.1Ь· Н!fХ проб .1е:11 но.тектвв за­ во~у спирається на ді.то·

р:ч1-:и ко.1ектнв нашого зав оду заІ{Лав ще у мину-

ві зв'язЕи з науковця~ІІ-J Києва та Інших м:ст краї·

ЛО'.ІУ

ни.

році.

ло на}І гзрнути

І

це

дозволи-

n о-ударно~ІУ розсоціалістичне

з:.ІаrаНІ-!Я

за

дос тр окове

Широкого

вання_ набрали співробітників

застосу­ розрабин Ін с тюуту

е.1е1прозварюrзання

і:~Іен:

.ви.конан;ня виробничої програми 1982 року і г :дну зус тріч 60-річчя упорення СРСР .

Патgна АН УРСР. Ванн ~озволили повністю за:~tі· нити ручне зварювання на наnівавтоматичне у ее·

с ім місяців св ідчать, що

кож вnровадити од.нобіч­ не точнов€ зварювання І

ПLДсумки

повною

роботи за ві·

переконливо працює:\10 з

віддачею.

Доби·

редовищі

вуглецю,

електрозаклепку

а

лися стопроцентного вико-

площин.

нання плану з урахуванням усіх договірних по-

Впровадження ход!в позиn!вно

ста-вон. Усл!ху сприяло, головним чином, виконання

ло на підвищення прорунтивносТі nраці і поліпшення 11кості nродукції .

планів

по

прискоренню

науково-технічного

про-

гресу . За десяту n ' ятирічну і 1981 рік вnроваджена 80 заходів по осво єнню нової техніки і ПtJO·

гресивних пониеело

цих за­ в.пли·в~

Після цього значно поліп· шилися умови

праці ,

зни­

ЛіченІ секунди займає вирізування отвор1в у де·

вlд

розробок

пере ­

та.1ях д.1я оnалюва.'!ьних кот.1ів, що виготс з.·І;;кr ь­ ся на заводі. Прискорило цей техно .1оrі чний процес введення в дію повітрянG-п.тазмової установки. Від­ мінною ст<-ла І чистота поверхні загот<>вки, відпа,lа необ:;і;:;ністІ: її зачищати .

На -цьому зн JІІЕУ ви бачите бригаІ\ира зварюваль- ! ників

А.

М.

БРЕУСА

Із

зварюва ; Іьнююм

УЩАПОВСЬКИМ біля уст:шоВІШ.

М.

Передові

К

робіт­

НИІ!И досконіі.іz'() оволо;( ..ш цим методом І показу­ ють

зразки

високопро;~уІ,тю;ної

пр;щі.

Фото М.

Тепер гою

завад

наут;оr, ~ : ~,

І.~оого

Семннога.

зв'язки

працює

на;_t

р(;бf:ою інс тр у,\ІеІп:в д.'ІЯ автю1а­ тів по внробництву цвя ­ х:в д.1я овочевої тари_ Разо,.t з науІ;овцшІІІ І\ІІЇЕСЬ-КОГО ПО.lіТе:·::І:ч:-· о го

інсп;туту

тех.но:rогію

в:-;ровад;: : еfrо

CQC'

��ш:rавкн

ц:а.тьчюш е.1ектро.:~юt н Рііf:учнх кро:11ок пу;,шсо

нів

;ря

і

\ІаТРИЕЬ

ШНt:нn: І•

вирубуван-ня

с1 ;.1адної

:1ета ..1еі:

конфігураu:ї.

Спец:а.тісти ;Jаво.:~у пр• ·

ВО;{ЯТЬ веЛІІ!іУ ренонструкuії

роботу

П

ЦК ми Із твердосnдавних ма­

КПРС. Г ;),lОВИ ПрезидІУ терtалІв, що дозволило Вєрхоt;н :J "f Г'цн СРСР то- пІдвищити зносост!йк!сть

вариша

л.

І.

Брежнєва, wтампї.и 'і десятаи ~··

15

:11ашин

для

У цеху об.'rа.::(нання

нон­

зварювання.

м о­

на

трудо:ІІ!стnнх

них

техно.1ог:

процесів та

•r

руч>:n·,

праці . В резу.1 Ь ТаТі ЦіЄЇ

pn

р 1вень

ції ручної

ва.ну

96

~.Іехан і :зn

Ja.l' ' ПереВЄ{;ТИ 1

праці. Це

V!ОіfШИВ!СТЬ ручної праці

на

::аr<с то сн

чІ-шало

справі механ!зації

Увагн

>І:спості

:)

nрн;):.тпєть­ :~<:ан• ріа.1О ·

вщ::пб:в.

J-;O'.iЛ.lC!iC!: O IO

ірогр;•_\юю

JIO!iY

Зг:;;но

ц: .1ЬОВОІО

на~Іі•Іено

ДС.6І і ІіаТНСІ

::я н о р:.t на

У

що-

:ЗІНІіНеН­

3,3 процента .

нин:Е : :•hо\!~·

в

допо-

році

·:~pn r; ; 1 :;нс;•mо по: 1 :пшнлвся. За рахунок раJІіональІІОр\ІУВі\ННЯ,

ВП')О·

же

І.

.

АГАПОВ,

рректор

ааводу.

По

Впровадження Та

на

цілині.

Для Павла

ти

не

пок.1адаючи

:ІІО .lодий ~и

зана :1

рук,

пере:~оtага­

труднощі .

Згодо:11 nерсїхав у Бро­ вари. З 19о4 року почав nрацювати

на заводі рез

конструюорол1

<<ТорпІаШ» .

чотири

чилІ

ро1ш

призна­

заступнико:v1

ного

Че­

го.1ОВ·

ТеХНО.lОГа.

Тут він і знайшов себе. Д.тя нього це не ті.1ЬЮІ

:\11-

.\!ОЖ.lІІВіС ТЬ

рі ті

у ПОВН!И проявити свої здібнос­ конструктора, орган: _ а­

!ІЕ'рЄ;)ОSОЇ

ТеХНО,lОГ іЇ,

;Jаціона . l'::а торськнх

чс:ння

нор:11и

чорr;ого

Щ'JШІС п:вр:ччн на

про­

конетруnторів

І

витра-

\Jeтa.ly за

зн•Jг!іено

151 тонни. Найбі.1ьшнй

ефект

десяти~>літьового

Д.lЯ

ГНУТТЯ

ста­

профі.1Ю.

." Інше по двох виробах

;:узовах

антn;;ра .\Jннць

11 Зі.! ш:сть •

X.l:б o po: :J: < ; . IO!i ':'ся!l:І: тnнн

-

:~:'г;:ннш :: t'ІІО 1: ;::: ф : .lю.

г:і.1ьг:ост і

,\

\ICTd.l~-

'ІІІТІ> На НИГОТРН :І<~н.оRІІх 1()() ': :т''J .• po:н;o : { CJf:.

80 ; ц і єї'

виста- І 1\

'іНЯ ;(О·, куJов:н

Л. ДУБРОВСЬКИИ,

го

мора.1ьн1

ІІрацелюбність, .тюдцни ,

яності

-

повага

до

готовність

в

бу дь-я.ку хвилину прийти на допо'\іогу, скро:ннісrь. якраз ці риси характе­ ру найбі .1ьш властиві

l

іJС ЬО:Иу

КО.lеКТИВУ

солов ного А>ен

з

технолога.

працюючих

;ке

за.\tінитн

те

таке

.1е гко .

іншого.

відо:-.ю,

випускає

: Jай:11енувань иолн

ІІе

ча

не­

підпри­ чю-rало

конструктор

на

об.1аднання

ІІросто.

Про­

виробів.

,еревроб р обне во , nереЙТИ ІІ.1асrи к

Ко­

тут ·мо­

досягається

Як

є:-.zство

ВіДДіЛу

"То

І

веде

внробницт­ ЙОМУ H<l торгове:Іь·

не

зовсіл!

завдяки

н;

ІJ ому досягаюн тут бата· ноrо'? Н аса·~юере;r праціВЮJ· ків відд і.1у згуртовує

на'!а .l ьІшк бюІ_U) корму-

:tру;~<ба,- щи-рі

ванна.

ні

стосунюІ

:tобр<;3ИЧ.1И· і той незгас-

і НШИХ

тиме

заходів

надійною

вш-:онання

якІ

в д:ю ШІХ

ОрГ<:JЕізаціііf!,)·

технічних

с.lуп:а­

гараІ,!.тією

тих

поставвв

завдан ь,

nеред

ноб)·;r І вникамн КПРС.

\ІаіШІ•

ХХ\'! з'їзд

НОВАТОР

називають їх гра:-.ютнюrи спеЦ1а .1Іста:-.ш, ві~анюm справі, сп:.тьншvІ інтере­

Новбасинського бу.1и ті рони ще й першюш са­ .\ІОСТ!йни:.ш, трудови::и. Га-ряч е бажання працюва­

чотн:п а :r­

r

роботі

тут сnовна розкрилися йо­

:Іу

иа сжладських опєрац:я, І

;:r.рузі

встанов,тено

цятиштшд єльний вер с т ,1 ДЛЯ обробКИ ЩІІТОВІІХ де, та.1ей.

тя у праці. Про таких .11u~ей кажуть: <<Щас;лц,

fШ,

ня

рац

повітрп·

тора. Хоч і це дуже важ­ .1иво . Головне, що саме

rотової продукції з засто- :)держано в:д впровадп;ен­

ваЧіІІ':" У НІfНіШНЬО~'lУ

установки

задгr;ення новітньої техні­

техно.1огів

І

п'яшрІчці

;J~Il'!:t.iJЄHEIO

nозиц:й

~1ехані:ю

чо .то вік.

Зроб.1ено

інш:шн'й

!іОГО

боти за о~танній час н аб~ гато зрі с

У

впровад­

торrовельного вnrю вад;І>Е' '-!()

нію ;І .1Я 06.1iiiJЬOB)"BuH i! ;[ деревощитів П.lФ:\І - 1. 1',1-r

напівавтома·

також

А

Повністю

в дію на п іванто:~іатнчну .'!і ­

зварю ва.1ь·

ПАВ :ю Петрович Ков­ бгсннський зн айшов щас­ вий».

кран.

ших.

вуг.1е­

праці .

. вав

м ета.11

нароб ;-;;;•Іи•

з багатьма Інститутами за вводиться в дію меха . ко~ш.1ек допомогою уклада·ннІІ до- з ований склад говорІв на творчу сп!в- тацІУ з кранштабелерюш. Це даСТЬ ~ІОЖ.1ИВіСН працю. навантаженнн На.прикhад, на основ і з бі льшити тривалих зв'яЗНіl,в з Іис;а· на корисну площу_ бі.'Н>ш тутом надrве.р"'их ~ате- як у два рази, по ле гш І ІТІ • ХХVІ з'їзду КПРС, в.ка- ріалІв АН УРСР було умОВИ ПраЦі КОМірНИК"! В з:вками, що містяться У розроблено сер!ю штам­ підвищити пр о:1укт ив Зв:тній доnовідІ Гене- пІв а рlаииии елемента­ ність І культуру роботІ .

секретаря

цю.

t: .1ектрозварюван -

Не ~;i;.;;;;_; J y rіvнйшоа успіх. Б у .111 тvу~пuщі, невдачі. ІІіеля · зак;нчення сі.1ьгоспю{аде\Jії працю-

Tnp;I; 'ІІІстої еr;оно\Іії ~іе· - :r.1y ОДЕ'рі!і<:НО 97 ТО НН.

карбованців. Від впровад· ження раціоналІзаторсьхих пропозицІй т ~ :: щержано 900 тисяч карб ова нц,ів умовної економ~1. , Не.руючнсь рішеннями '

рального

сере.:~овищі

ження

п·ле'lt

два;:щяпІтонниіt

~>озловІІй

j( i1i' 11 ; >[.,; 1!>; Ii>U)J'-IvC'J'i, ЯКИЙ

; сі1\

С::t"1.

Бf.)реже~Іо

:!і

no::: твер,:юсп.l ав1r;1 \

r.титуту

електроштабе технологій, що вищив півмІльйона кар­ суванням економічний бованцІв . 3 ц!єю метою :1ерІв І електронаванта; ї;~·

еірент на с_уму 942 тисяч і завод пІ~трнмує

у

діграло

на

На ск.lа,1і :>Іеталv вета-

Дуже важливу роль ві­

знлась загазованІсть на "іжних виробництв. Так. експ.1'·а виробничих Jtіл:ьцицлх. Зв ­ впроваджено в гал-ьний економІчни!і тацію механізований склад ефект

ни

ви

та­ потужностей і :ІІехан:зац·.ї

листових

:J аготіве:; ь,

машин.

значні переваги : собівар­ тість знизилася у півтора раза , набагато полі пши л =l· си я~: іс ть зварювання, зн изилась заГазованість. '! звідси І поліпшилися ум,1-

·. , , .

3МІЦНЮЕМО JВ'ЯJИИ.

~-

нас nрацює мех::tнізо~ано інстру:.:ек· напівавт ома- та.1 ьннй ск .1 ад і ряд iJt·

60 -_11

длЯ

ручного

вшІад кожного комуніста у здійсиенни програми одzшадцятої_ п ' ятнрічки, а у· серпнІ нинішньоrо poJ>y обговорено підсуntки виконання дев'яти ц1льо·

щодо подолании окремих

кранів

економії ва.%Ні робоrа

тичне зварювання . Це даr.:

ш1х зборах обговорювалося питання про особистиіі

заходи

вих

підтримуватн

~ернізовано

Важ.шву роль у боротьбі за пІдвищення ефек· тн;;ності виробництв!! і поліпшення ІІ!іості усі~>ї роботи відіграли комплексні цІльовІ програми. llар­ тіііна орr<шізаЦія заводу nридіаяє· їх усп · шиому в;;Іюнанню особливо багато уваги. Торік на партій ·

К'-'Ж, :Ігмі•1ено

ти річІш рівень мєхані:зз­ ції та авто\Іатизації зріс набагато. Вп р ова:ІіііЄНН:і трьох п'ятитонних :.!оси·

ний автомат. Практично всі роботн пер еведені з

народиого

а та ­

у порівнянні з ?ст~и, нім роком :1Іину.1о1 п п•

n'ятирічки.

У

тактного

минулого

програм за mику.1нй період.

статі.

карбованці'!.

більше тів

сп:-жнвання. ~· торговельну мережу їх ві.-ваитаже· но на 893 тисячі карбованців, у тому числі по­ над nлан на 69 тисяч карбованців.

внх ко!V!п.~ексtшх

роках

Тепер

тсР.арної nродукції на 498 тисяч карбованців, у то­ му чю::ді на 150 тисяч карбованців виробів з дер­ жаrншм Знаком якості. з

енономічнюt

них

Це дала мож.1ивість реалІзувати понад план

nорівнянні

У

такі ж темпи і у наступ- новлено

·:s,5

У

кн з річним

принесе умовної

зн::!чио под'nшили свою роботу і добилися переви­ конання восьмимісячного п.таиу і соціалістичвнх зобов'язань з усіх техніко-економічних показників. Зокрема, завдання _ по зростанню продуктивностІ nраці виконали на 103,1 процента, а проти мииу­ •"~Ого poz{y переверши.тtи цей показник на про­ цента.

з цільовою nідвищення

92 тисячі Плануємо

закріпитися на здобутих

впродовж

досвіду.

в ' дповІдностІ п рогра~ою

ефектом 217. тися-. а та- ному цеху да.1о :~otOЖli!• кож 5 за перше пів· ві сть повн ; стю nєрех.1а-:· річчя нинішнього. що ти в ан тажно-р озвантажу•

3а­

перехідний Червоний прапор правліВНJІ УкооиспІл· ки та республіканського комітету профспілки пра­ цівників державної торгівлі і спожнвчоl кооперацІї. Прагнучи ще міцніше

передового

ефективності виробництва ' у минулому році бу.1о впроваджено 11 заходів по освоєнню нової техні-

експеримевrаль­

XXVI

серед

впровадження розрізу МОіЕНа ппрівнЯJ н

передових т ехнологій, на- з чистотою пов є, рх!І'. що унової організації прац:: одерасуЕться від об р оі';п>І патріотичних починань 1 деталі на т01;арно:v~у вєр·

необхідний

Lнженер-.

но -к онст рукторськомv

!:о ~

.lектІfну_ н~~ ц~:: з абезпе· чує в роботі п.lІдні рР.­ :іу.lьтати. І чи не в най· бі.1ьш:й ЛІірі вони вияв­ .1яюrься сьнюІу

в

рац:она.lізатор­

рухові .

С.1ід сназатн, що П . П. Новбасинсьний вважа­

ється оіню1 з найкращих рац1она.1 і заторів підпри­ Є\!Стяа. Або В. Н. Брик,

ІІ\О

також працює у від·

д:.1і. Співпраця двох інже· нерів принес.1а заводу

1

'!ІІ.\Іа :ю

ці!іавнх корис­ них пропозицій. В арт о назватІІ хоч би останню.

Це розробка безвідходної техно~омї

виготовлення

1-іронштейнів торговельно­ го об.1аднання. Впровад• ження її в життя давати­ :vІе щороку сім тисяч кар·

бованців

:v1a, 44

економії.

Зокре.

заощаджу-ватимутьс я

тонни мета.1у, елеиро.

енергія.

:1-ІУ

На стенді. відд.ілом,

~1У

п.тані

с.1ова М. те,

що

офор:~-І.lено ­ на першо­

чіт'Ііо

І.

виведені

Ка.1ініна

вишунуватн,

на.1ізувати

слід

про

раціо­

та лІ,

;)Є'

необхідно, а не де хо ­ четься. Ці с.1ова-зак.1нн підтверджуються

тут

дl­

.lo:.r. Новаторством відзнача­ ються й інші ко.1еги Нов­ басинеького Є. І. Гу­ наза, В. П. І\орн:єнко,

С.

Н. Жураве.1ь й інші . Не ле гкі будні у кон -

структорів-техно.lоrів. ТОГО

Ж

ЯНЩО

ВОН!!

раІ tІ она.тізатори.

без

-

іншого

До

ще

<<А

Й

одне

не.\южли ве>>,

с~>аже П. П. ·r;овбаснн­

ський.

Тож

все-таки

він

щас:швпіі хороший сп~ціа}Ііст. добра і скром­ на

людина,

надійна

в

ро­

ботІ і житті. - А. КВІТНЕВА.


'' стор~-- • 25 вересмя 198~ року НОВ! ЖИТТІ. --------------------~--------------------------------------------------~-- --------------~~-------------------------------.

..

()ГJІ•д JtИСТІВ

<<••• Стає

о:~~іт.віпrе

иа . ПереГ:ІЯ;(аЮЧН останньога

.;нrстах

читач:в

рушуються

Ue

нів.

й

б · І ПL'И

з

осо6.1аво

п:пання

<~д;.nс

Xr>)'"Іrrнi1

'ІИ

ІЦНН

no·

стr>сун­

;12

са~Іе

вам:<.

Пртн~~ІН". шо ('Сред цих .1истів бa­ 7t'll."!НX, ІІtІІр:ІХ. 1 1ІП<І~: ш ЇХ. Я;{ віJ б.1Н3І,кuї .1юдпнн, і стає світ.l ш~ на 4УШі.

raro

<<В:JЖ;JОІО !J:<ПІО~І~' ;(і.1hНИЧНРМУ .'!!·

.1і ·~ТІ,.

J<арю-пе.1і<JТ)'У Ніні Іnанівні _іf\,уІ'он;:·~ доброго ~.lІ>і'ІІ!JЯ, .1О!!ГИХ por;iR ;t;н rтя, ІІншуть ~І <' Шf\СJНці Б ,\- .1•:Пі Га­ rарlна ~І: c r';J . -- Бона Jі!в:І;д!1 дуr.;~ уваж.н~ . T,\'JІiJ ' >r.lнe;a. ставІпься до .J.;тей nо · ~І;JТІ'Р І Іrt,,..,І:ІІ "· 3 J'Chi1ГU R І І;t!I <J. JJiнa Jr<i!Hi'3H;j Щ)"<J· цює 3а ІІ!!J;.lІІІ;і!ННя:І1, :~о6роrовіснr; вккон~·є t'RІ>H> у:иоб:1rну роботу, а, значить.

~'

:1<1рус

Н~JНІ:І і

. ї нцrІНlоЮ

є.

:JН<Jйn~ство ' з

СЕ'МИПСJ.1('1'<.

вет;нє.

;~яв\:1

.1iFaoнro.

дичну

!fece

ними

:ІН<1ЙfІ.\І\ТВ'І

12.:W 13.30 14.00

пr>;ra.:t''T'>

Пот:м ми

/ми

з

ннии

TO ...,ЮнІrrь". ,. 11\'' був ро:1rашояанкй у Гoro.1er> : . :\1. 1'. БvтrнКr>. :\Іико .lі! Степаноянч відр~::~у зб.1ІІ-

не

В.

18.45

-

Обважувати не мож· на, обраховувати яе мож·

ме­

поїха.1и

'

на, створювати не можна. Хоч

(.,1ужу

І'адян~ькому

<..tльська

роботи.

J{!.OO 10.35

;м:ину,10 !'і::\ nF>pmrJr'J шкі.'ІЬНNО ;:rзrюнІн;~. R\.1тоді. ян Щ'Й ro.ln('н r тн;! учНіВСЬ !ШJJ ;t;<ІiiRip ~·ро'ІІІ·

:ІеНІ:о nxoчf' ді.1иться з дІ) речі. ВR.1ептина l\tч· \1о.и ;ІоІ'> ко .1~гою с'!nїм · КQ.1аївнз теж місцева, щ~> 3::!- ріЧН1Н1 ;~осв\;J(11А педа- з УЧНівської .1?.ВИ ві;:rоМ? гnri!. ДОПОМ::\Г<ІІ': .rЕ.1адаТН КJ,ll"i->TИBJ' С!30€Ю ПіJаЦЬ<J·

сто спnвістнg

Іо .lёІНИ.

воrо

початок

por>y.

навча .1пнr ~ r"

· Перші

тижні . ..

:вчиrе.1 іg

це

H'J·

ри.

;\ :Jя

НЕ'

11!'ошунч

рф;оІ'ПІ~нпх

н~-

вптістю.

аІ\тивн і сrю.

І

яльносrі

;мя

ПE'.:Iarnra

де- Раду н~родних :tеп:-•тапа <'Учите.11,Ка .•нобить ;Іі· ді- т~й 1 в!д:tає їм баrат:·

НГІДЗВИЧіІЙНо !'ІаЖ.!ТИRИЙ rтап У його жит:rі. Часто я:<рю

тоді

тету.

з · ясае~·ється.

B!I:><:Ht>ro в\;І<!Є

часу>.>,

ПРО

32СТуПНИУ

,t~ча.1ЬНО-FИХОRНіІХ МЕ'Т()Д і f! '4И праRtІ.ЧЬНО 1!іН обо~в pyfia. НапаЕНИІJею у в~ ­ , ~- що 0 сr:б.1Н!'о BiiЖ.tJHR'J. професію. чи 1уміє лр· лентини :.\Інко.1аїsни JC'· ;створення ,·прият.1НRОГ'> ц!ОвіІтн з учнями. 'ІК н::~- свІдче;~ий педагог К С. ;J'[лімату

;ЖІ'!инах

:ра.

Так.

t,

в

"-l~ci.

учитЕ'.1 я

і

у

взає- вчит~>r·я

школя- !Ю"~УМіючи. 11чнтн.

мин,-.1 1)

час~·

~бе.ГаТG. \ ЧЕ'J.)Е'СІ

розуміти

Р;~:1пм

їх

СКУПОЮ 6\,-Je !ІЇJПОf.іДЬ На ~.. і ~ ~ rштан .ня : Я!іі f·::r.раднц!йн

тим

"

цР.

;ря

етосУнии

· іІJ·ЖЕ'

сr<'~DШИХ

З

ПОР('ІГV

.1н в!н FИТь~я н;~

n1д час ПЕ':І~гогічної nп<І:<·

Б .lасну

nрацюва.в.

. . на

.. Ц.1Є і

колег.

illi'IJперспеr>тивно ди·

.-;оІ'рем-'1

хи

подати

заsжди гr:-

~Іо.1о:tій

у ниніШН1:ОМУ році

к::>-

мєrо:tачну доnоtагу.

сь!>ИЙ'-'

знайти ЛІJrрІбну наочність

('Br•r. майбуrнF.. к , ве.lи У ;~npnr ·

тель

!'Имусь розвивати це ~ше-

срrан!зато: поз!НіJJасної роботи .1. В 3 ахарченко. Ві н а1пав Н"v nрацює в 1шубі вихідноr•) J .:~.ня.

орган зовує

тема-

тичні

вечори.

гурт-

"-' ком «Пошук» . пао:тав;шКІJМ У нього .lЮЛІНа ціr;-1-

і

вої ,10.1 - вчите.1Ь·ЕЕ'Т:: ран і илишній воін :'.1. А

Ц!Я

Ш!\0.1И ,

1'0.1ЄКТИВ

І

~IO!TOJИ~t

УЧИТе.'ТЯМ

Педагог 1\Іихай!JО Ар· сенович зовсі:о.І не ви~нає

СЛрИ- ОНРИКІ!!,

обргЗ.1ИВИХ

Д.1!'

n~ре.:їус!~І ~10.'1 наставни· ят.1 ивІ у·мови .:~.ля їх В':е- ДИТЯ"!(-.rо серця с.lів. Цt= lUI. Ната.11я ОлеfісандрІв· бічноm зростання. .1дЯ npe:~o вчите.lя-на::тавн:~ка,

а~ МиронюІ'. зміцнення їхньої життє- як і nаr.1яди інших його У кІ.1ьна хви.1нн О.'ІЬГ'і Ff'Ї позиn\ї. 'Уже нинІ ро- ксJ!Е'Г (nрига;:rай;v~о девІz Михай.1івна nерен.нJ~Є з б"та з мо.1о;Іими фахів· к о. деми::tеннёі). csi:· англійської та Ф<Jанцузь- цячи ста.1а .1.1я nе;:tно.1ек- чить про те. що у цtй ноУ. nереЕажно хуJо;+;ню rивv І<расил!вської серед- шко.11 заро:~жується цо·

ntтe. ратуру. завJЯЧJ'Є

а. цим

своїй

ВІJН'І нt!.оі школи nочесним обІ"J·

а .~ь~Іа-М1-

б

'ер! -:- nиївсьному ІНСТИ· JI)BOIO

ry'!y Інсземних мов.

ЙОГО трудової Д І - r!КИ,

я.'lьностІ. ;J;оброю трад·1НиніШНЬС'ГІ) рr>к у ре>.з- ц\rю. · tючала свІй тру;~овий , Шоб перенояатю::я в wлях і еиn\·сІ'нипя Ниїя· цьому, :~осить nоцІкав:fcьнcro nе:~інституту ім. тись, як приживалося І

f6рьного. rрули в.

r.

рова,

в'язком, нео хіднnю ск .1а· ;:ІО!'ИХ

н а П"'Р" • ;:·

заснована

nринциnах

тенденція

педаго

IH.::tИB!;r..·

виховате.1ька нині nрацює його поnов- тимізаДію всього наеча.1ь·

Sаси,1івну добре знають тель труJового навчання у ле;інолективІ: вона мІс· І. С. ДзІк . учителька Іс­ $(ева. закінчила НрасилІв- торН Л. В. Захарченко

nроцесу

ие'Тн:..

НЬОЇ

11'.10 17.0.';

8.00 5.20 9.1;

ньо~~У

11.15 V

сто·1·ть те'"~ві~nр . "- ~V

12.55 8

І'імн•та в;дnачин-

нах -

меб:н:!м!1.

тут

на

ві ·>

nриємного ко.lь:J•

штnрн - ..

ру

А

""•••'с.,.и

• • • ;... ,.~.,;v•- - · . і і !!") :!!карськ · .;-.-

це!І,урн! J-:абіне!и з яс в! rме"ИЧН!'М

"'

сб:таднаи-

-\

15.1.;

прац!внин!в ферми матиме .1ікар.

nрий·

П. ПОГОРІЛИН,

секретар партійноУ ор· rанtзед!ї.

TAR

Лимон

вагою

нери на дослІднІй дІ.,янцІ сІ.'ІЬСЬКОГССrІОДаj)'СЬКОГО

ституту

у

Харцана).

Цей

lH·

(штат

Інститут

;:~;обре в!до~иіt в Інд!'І як З

ГОJІОВНИХ

дослідних

Л. АНДРІПЧУК.

ХІсарі

рахунку

нових

fІ!ІУНОВО·

занладlв. я:коrо

на

десятки

висоноарожайних І

І

зnfpl

у

ссб~

.а.о­

м-1~.

~ . 1'=)

r::~fй-:-ька

мова.

)1). 01 r;:-~i .1.Іt npo а.,коr() ..11S.М. Ір.З .' . 11.40 м. ГорькиІі. сНа дні :о. 10 к.,. !f_(\:-,

:-к!пт;1

н1;··ки.

12.!~ \стn!)ія. R к.1 . 12.3> • На зе'І.11 батьк1. t••· Ка. r~~. ч"іі учІІте.1Ь СРСР л. Jr.1чnв.

1~.2 .1 t'ay r·• or.n - nnny.1яpnиll c01 ... f'3

t~ . 3i

Л~

ср СІ'.

\~.Г!'1

ТрЗКЗК"І» .

f.rt-nft~чя

Pofin•ta

фІJІЬІІ

утво1'еВQ

естафета.

nlcneю:•.

~

fll)~!~HИ .

JS.~~ • "с" тут міА дІм•. Фtnмо t:~HJ!Є'!)T .

J~A:; Чr~·Пі()нат СРСР . s хоке»t LІС!\Л •'lинамо• (Mo~:te·

корt-С·

єа І.

І

перІnд.

•~ a ··.:нnf\')-n.,ny .rн~pнl «Ьtл._ r~: 1 · :~::З!~~nу п.о f.f.Rettи•, « г; ,<НО<ТІІ!'" рІК 2\'ЮО».

ф:~1ьм:

з

До·

про

к~ ..

хокею

Дитячо-юнзuька

')('\ !'!') F..;"ІJj~ ІHI !(3:1К3. ?f'\ . ~:; ;' '~ іЖ І·І:-!І"n'1Н:1 rt:'!!-l.~f)ZLMa_ 21.1"':-t f1 r: t'!;n1~1" •Чzс-..

2І . З .~

<;- 1:: r. ~-1

спортюша

« 11 ::з nет•.

школа

сnорт­

« Г!о.1ум ·я» Бро!!арсьІюго заводу nерош­

ксвої

мета.1урrїі

~коаї~:и

імеІ!і

ЄО-річчя

ОГОЛОШУ€

.

Радянс!:>кОТ

НЛБІР

11.0 груn синхронного п ..1авання. Прайчають· ють

кіло­

3, 7

фІ.:~~•

t-:.'1 <' !:.

« ~7 ~ хи

на

с3оркІ~f1:.о с:ДИ· (Москва). 2 таіім.

ся дівчата

ЛИМОНІ

ОБЛАСТЬ

к.r.убу

------------

0.:\ИН

F.

намо•

ТА

19.2"'1

ку~!нrгr.ьни~

M'!!·-rer.t.

1\ИlВ

11 z; н~"''н" . 17. у_:-, « Сr.,~т ):ємо

наІ\чи~тІ:.па~.

7-8

років і

10-11

років, які вмі­

П.1аВаТИ.

Синхроние n.1авання нсвиї1 вид сперту, який швидко розвивається. Гранія і n.1астика, натхнення і си.1а, краса і відточеність рухів, музика це незвачайний, чудов:1й світ спортивного танuю на воJ.і. Рішенням ,\\іжнаро.1.ного о.lі~Іпійськсго · кс· ~!ітету з 198:J року -::ннхронне п.lаБаГ:Іня вк.1Ю· 'іено до пр сJІ · ра~.І:t ОJ1і .\ІіlіЇІсьІ\ІІХ ігор. Конкурсні екзюІенн проводяться у басейн! сnорткомn~ексу с~\ета~ург» у четвер з 18 до 19 години і в суботу з 12 до ІЗ rD.1 І ІНІІ.

' Д11рекці51 ШК!МИ. ~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~---~~---- ~~ ську

середню

школу.

УІ

І

вчитмька

nочаткових

сНОВАЯ :ЖИЗНЬ• opral! Броварскоrо ropoдcxoro І(JІТЄТЗ Ко~О!)'НН~ТИqес!(ОЙ nарТИИ YKp!RRЬ!. ГОрО!!· oro v ра!!оннсrо Созетое иаро.:ньІх аепутатов · Киев­ ой области. ІНа украине"''" Я!ЬJ!<е) Ре.1актор Е. ФЕдяn. Газета ВЬІХОЗИТ С іі anpe.lЯ 1937 ГОJІІ,

Е

•Jlv.11

вьzхоJІа;

вторник,

cpe.:ta,

nятинu.а,

'}'ббота.

Редактор Є.

. A.:treca

ФЕДЯП.

ре,:акц!Т:

255~2~.

ВУ.1.

культур.

11.

БРОВАРИ

КІПВСЬКА .

КИІБСЬКОt

І54.

ОБ•,АСТІ,

'

редактора 19-З-З'2; !зступн!!ка р~за!<'!'Ьра: в!.::!JІу . napriAн.,~o жи-:-тя &ізnс&ідальноrо секретаря. еі:ді.lУ сіJІь·ськоrо rocnoJІapcтaa І9-З-І8: ttopecпORJ.f!RTЗ иІсае'ВОГО P!дiONCUtiiiiS 19·3·00; eiJUI.j,'lia ~ОNИС.10ВОСТІ, .lІІ"іВ І масової р~оти ,.. .•!М-67. їе.1ефони:

-

19-4-47;

·.& .

Ін..1скс 6!954. .J.рук вн с окнй . O:"> C' r!r ! ~гука• ~.,нні1 apt..."y:u. f ;і раж 11.~-І1 і.": І;ги ~ ; ір , ! іІІ-.і~> -і ::!:~. ;!!, Брсн::1LІСь~-:а :: r,· капня КиїІ-" ..:- -.. t·JЧ r.. A fi.1a~нcr~ \' Г: f\ ."~ ~ -1ЇHHs:J

І

\"

кннжковпі

N.

154,

·

8.'J.) t'оуком-поnу.1ЯРНИІІ фІ.,ІоJІ

оркестр.

Ро~nоkіа.аЮть ~нас:rі

J::~~f!Ky Г~-х~.11 . ІЄ.Q~ Еубок С~СР

ня~'1 · Т-сич! яа тиж:~ень у с:то~.!ат:).'!О!'!ЧР.'::~!.У к:Н5!:t~'і1

ОЦЕ

nб ,,астей.

небесах,

,.

<Cnn·;:,,щ дrржав~ої аа.rи». 8.з .; . Р-.4 .1 Природо:;нав•:тво. а

nон~~нти.

15.4~ с:З~~1.1я

·'.,.

е.2~ Н оvкпnо-ооnу.,ярниІІ

к.1а!'·

діти:

в

""·11,

ко.ІJО .

ЗАГд.іtЬНОС(ІІ03НА

НА

Херсон­

І3.0'> ~1у.1ьтфі.1ь>1 .

!!ОРЯ!Т

. .:шо:я

Нз MODI.

CnH~JifH~

ДРУГА

ГОС!ЯХ у каз~н. <Ка•ка царя Са .п•иа•.

14.35

1

nРОГРЛМЛ UЕНТРА~ЬНОГО ТіЛ~<;Л'ІЕННЯ І nЕРЕдАЧІ

свІті тва;ща. Піс!ІЯ·і-2.

r.po

,.

•<Чар!Щ . r ІС.абар..-·

Is.зn ::ак .'"'''""n конас:рт · V1 Bct-cmrt3пorn музиqнсrо фее\ tипа.,ю -.з~.1r>та ~івь... Tp~нr.1~utя з Палаnу -ку ..,.,. Т'.'t:'І «) ' І<~?.їн.а•. У ne"e,•t _:: ' На дп5рнІч. uІтн! ПО заt:іич~н'-!1 НоанН і f.

Т~ .1f'(')Г.1Я Д-У.ОН!<.урС.

І:і.І5

JІИВ

ту3иста•.

н:~~f,1.:карія•.

1R.10

х.удож ..

д у ховий

Всrrвітньоrо

8.0~ П"настиr.а.

•СонячнІ

К~>.2ННЯ•.

театр•.

~~-~~ Акт у а.1ьна ка>/ера .

Гімнастика. Дnку,.ента.lЬНІ фІ .1ЬМН. ХудожнІfі фі.1ьr.1 сІірнтча

П~ІJ -

Пn

ШKftJІf.

І

бандурІt•.

lІ.РУГА ЗАГАЛЬНОСОЮЗ~Л ПРОГРАМА UЕНТРАЛЬНОГО Ti..1t:SA'it.HHЯ І ПЕРЕДА·tІ НА КИІВ ТА О&ЛАСfЬ

fiy. о6.1аrrнана сучасними.

зр;•чнюш

j

новий

·у

)1Зв!ночок.

дt1nm1nry

18.00 То.1ефі .1ь" •Моя

камера .

КиІеtь"пї

Виtтааа

ризму. • Knмnac 17.4; Фі.lЬМ·КОНЦеj!t

xa-

М.

Ко.1екти&Іt

І

11"""""·

Срібний

! S. ЗО Н 3;

утворення

добранІч,

8. Pauep,

/?..Іо В. к~стянтннов. •Стихійне ~1ихо~.

Оrтр~сrnкнй

саМОЗ.іЯ.lЬНОС71

На

t

!4.10 Фі .,ьн-концерт •:ЖІtВІ

2І . С~ nporpa"a •Чао. 2і.З; !Jрсдовженн• тс.1еtурнІру ; «С.снячні к.1зрн-зти». По za· кінченні tlовини.

грама виростили селекціо­

а.1 ьноrо nІдоду JO .1итн· ни . А це. безnеречно. н~ може не вп:tииути Ні1 ефективність урску 1 rro~ак.1 асних заходів. на оп

ло::tов;'hеного дня нення n('Іnерецн!х . рокІв. но-виховного J:ячеНКІ). Галину :,окрема торІшнє. Це І!Ч;.{- школ!.

Аатуа.1ьна

ІОА5 ·ген

нін

РРЛ намІчених nєJіІГОГІЧ- музеіо 6ойоРої с .'lг.ЕИ.

HІJ'fl) ра;:rою заходів ca~re 1 nnк .1нняний за6Е'1лечи~и

бО-річчя

ВСе nере.1баЧеНО ДЛЯ зруqнor. r 1· теарИНН!l•. НіВ: І!Є.'1!1К~

_ 1 свІтла

Істарії,

І'ер_ує

.:Ііятиме

лоNЬ\лантор\й.

·!"--..

1

н::t

ферУ.І рцrосrту «Плоснів·

тики, і ~rnн-;y Сfі<~Затн : · 11:rУсе те чудо:JВО розумІє Вдовичеюи. в!Jо:о~ий ШЕ х~цИло непоганQ. Cr~pa- :tире~<тnр С. О. Шvнев~·~ як oDгa!flзarop шн ' !1ьногс !'ецтво К·)~такту. Бе;_mеречно, дРпоможуть дирек-

n рофІnСІкторІй

ПрИЙНЯВ МІ),lГ>Д()Г'> ВЧИТ.;!'І б •• "' СЕ" n"" t n · ....,о р~ 31'1а" :и ,lЯ. · .<erh~Я не· -'ІНWе про :~~ет і .Jюбить ребату вчи·

~

·J .

леСІ \

Вона

ПE'JKr>.1eKTИRJ'. ЯКІ<і% ЛіТературу.

1маєте успіхи" .. ТРУ.1НОЩJ" Ф"~Х"І1У nopa;~y, чора,,ьну 'iJ;II nерЕ'могв І п ''Р~:JІШ У підтримну І ~"·1 ~жний ите.1ь.!Ш І·нn.. земнnї MORif__ такт .. - ~·І'.>.lодиn слf'цlз· nаснтт::сь~;·ч rереднhоІ .•іrт пnRІНJІ?Ч l'іі!Чf!ТИ кра·1 цtс сив1. r'Jн! nо:мrн взаЄ)10· r..-~і<ми о. :\f. Сн:Ран "'

,:nonepe:!'..i· . Ті~ нrмя<: с.УМ· ""ІВ'' В ().1L. Г'.1 :\,· 1иха'~.lі S1 J р п D н~: «3 JІrь~ш я в:'hе тро-

Зазу.lі!.

ню::о~увати, том

НІ"- віі!nовІд;~лhНА. rпоава

ТІ? :\УЖ~ roro

І,

Фі :ши:а .

tс.щатська.

1~ . ЗО Те.1~турнір

Z0.45

Ноа.ий

Шю

:'11.

До

111е8

1!.4n llі<І.1ьниn екран. ::о uac.~

СРСР. Проrрама те.1е5ачсн­ ня Казахсьt<оі РСР. 18.15 Грані пІЗнання. Невид~<М· ка з мікросвіту. Бед)'ЧНЙ професор ~\. В. Поnович.

СЬКО'!

4 чреІ;тора з навча.1ьно-в;і ·

хпвнпї роботи Г.

f.tтрадні ме:юдіі. Катрусин кіноза .1 .

19.00

(ФотохJ'еwІка РАТАУ).

розrю

-

НеЇ

М~л. В. Пмаиепа.

С.1ава

7 -...,

сВчитнс:я, _

вмlї~~-

\t

,

пІсня.

erjolpl -

І!.Іа fе ,,.tІ.1ьм

го.1овн

Н.55

15.15 16.15

YKPЛJHCbKOfO

10 . М Акт·;а.1ьна камера. 10.35 Плбоаrо вам зАО~І<ІВ'8" ІІ . о; В

· J

зання•.

В.

13.55

(Мое ...

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

Луlіожній ф!.1ьм сЛІдията З серія. 12.45 Се,1о І .1юди. 13.05 11\узични~ ЦJі.1ьм •Композитор Є . Доr.а•.

Є'Xcfi\';J· ,1 Ішrе . в стін3х ШКС1.1И: o:r • Менше гплrн~.>'. ноrе.'!ьці обра.1и її свІJї~І д~·ші• .....,. таки!'t nрЕ'дrrавнин()М у r!.1ьсь~;·

виІ!ірРний прr~нтикою ві1 наrт<ІІ!НицІ . П()•:аток rр:";дn~ої

nРОГР \ЧА

ці.1ина•.

НапишІть П03ІІТJ!В· ну характеристику. Мене вибирають у ІПRолt голо­ всю батькІ.всьвоrо комі­

хо~;еІDІ

си:чфпнія» . Му! . тм~ ф! ."!ь,!. Ло закІнqеивt ~

!1.05

НЄ'

а

1'~1

Т4!• дороrа до сУкрте,1е­

заступник

УРСР

СРСР

«ДИН3МО>

22 ..;.; СьnrоднІ у свІ·rІ.

День машино· передачі бере

В

-

zr.з; до мІ:-!-:наrоднnrо ~Ін• arrt 3~1~\И . еД. Ш()с.ТаV.ОВІ':Ч. ваеЯ

камера.

;.J.ержп,,ану ,'J.anciн.

І(v .lьтпnxrJ:tи .

сії ТІ\ІЦQ .

тi.lh;;;r 6\льпіе'

n,1 анvвання. рі~ном~нітн-= Qфор~.f .1 ення. нюкн н~ П'J· :вторення. а 11 ж>6і .1 ' :чщія сил· :t.lя 8 ~.1 11 кІ)го po1r·)· &і-у, внроб:НО'ННЯ ПЕ',\і<ГОГі'~· :но! сrріІте<ії і рктнюr,

tr-

о;1rе~ні:;rноуватіІ

Європ\\

1~.on

-

'Jev.ninнaт

ва). 2 І З періоди. !Jpnrpзмa •Час•.

1' КРЛІИСЬКОГО

Сьоrодні будівника.

Се.;"Іі ,

21.00

Новини,

Актуа~ьна

на

ЦО:А

маШ\1•

Тf..lЕБАЧЕННЯ

l\Уеюкега.

:'11.

/9.30

поздоров­

11.1&1111

Про ЖИТJІОВ•~ бу.а.!JІ,.

HЧUTRO

ат.1етнки.

ПРОГРА!\\ .~

~.;асть

В.

Н1!'0!!у.

зиторІв виконує зас,1ужениі1 артнет РРФСР к. Лісов­ сьаиА. 22.35 'ІемпІонат свІту І €вроп11

23 .00

МО.11>ДИХ,

З.vlЯ всІх~ \:'.~,; Сьоrоані у свІтІ. 1~.rn 11.1ани партП

фІ.1ЬМ•. 21.00 fJporpaмa с Час•. 21.3.; Фут6о.1ьннА оr .. ад. 22.0.> Романси росі!ісь~их компо­

11

А-'Г.е<

(3.! .~ Ста!Ііои

ПО.'ІЬда».

важкої

шко.1а.

ДЇR'tИНКа».

17 . І.)

мзшкн::>­

д•lЯ

лефі.1ьму •Осіння ма><н•. Студія

фі ,1ЬМИ,

Док. те.1ефі.lЬМ с}'\)ОЧІІСТО nбіuяю ... ». Фl.1ьм 2. 17.05 f\y.'hTtj1i.1bM cX.lODЧHK

!6.05

19.2'J 1\.J)" кІноподорожеА. 2(1.20 Прем'єра художнього

1\Іал. М. ~нтвиКа.

БОНДАРЕНКО. В. ЛІНЮ3ИИ,

ДЕ>ми- к.1Rс1в

наші

1\он:.~ерт

ВЕРЕСНІ

27

Новини. ДОК.

15.з.; Манина

кІоск .

сПриіІмtть

•'!а:~. фІ.1ьм •<Тра~•.

ВІ'! НИ.

Н.ЗО

14 ,.)3

rодниа.

МузачннJІ

3

Н. О.

Сою·

18.00 Мtжнародна панорама. 18.45 М;-.1ьтфі.1ьмн • Рnстик Кеша•, • Помста кота Лrо·

студенти КДУ.

п!жН ' '3 насr;~вниця

зама.tьовкв•,

Пpryrp""' Х у.1сжніn

ТЕЛF.БЛ'!ЕННЯ

rостеІІ.

но бу дівІ!иків. 17.30 ЧеNпіонат світу J з важкоі ат.1етики.

дефіцит тікай з

ПОЧАТОК ВЕЛИКОТ АОРОrИ Еі .1ька

казка.

8.00 Пrоrрз.ма с:Час•. 8. -1.1 Т є:J:рчість юР.их. іі ·1 9.2.) Фі .1 n м « Б:;ннеб .tке :•. 10.~3 Очев11днr неАмовtрке, nn за<ІН•ІеннІ 1!.\() R<~~

Ьj'ДИ.lЬНИК • .

.1ення•.

ВА ШЮЛЬНІ ТЕМИ

Всьсrо

Bollo~n

ЛОНЕдІ,lОК,

б)· дівішка. У передачі бере ~·част:!:. міністр при.1гдо5удj'­ вання. засобів автоматиза­ ції J систеt~ упрае .lіння СРСР тов. Шкабардня.

шr;~ и:-.юrя.

,

f,е,.икоrо

П і:РШЛ ЗЛГА.'1ЬНОСОІ03НЛ ПРОГР..\:1,.·\ UЕНТРМ!ЬНОГО

наро.в.ів

Єаr . Baxraнroca . .Сьоrодні День

Y.E'!'r;:THF'i<l ВЧПНJ,'И ;Jf'ЯK~!X · Н?. ТаКОМ? Ф"•О:: rrpocтo ПІ)\Іі:-чіш' . І добре, ЩГJ

РІ.'JаІ:ЦіЇ Hii'J<l .lhHHI\ IJH;i.lhH''T?.\1topy 11р~І1і і Яі:111О'ІИНК ,;

танці

16.3{)

JeЙ Hi!Ef\o.,o нас f'!a6ar~тa бі.1ьше. а

JO

21 .no 21.3:>

М. Горь;шrt. •Єrор Булн­ чов та інші~ . Фj.1ьм·виста· ва А\оскuаськоrо театру ім.

ра­

В"і цІ прик .1а.:хи ше раз n!Jтвер:~· Ж\"ЮТЬ те. ЩО ХОРОШІ:Х. добриХ .liO-

п:rда pyн;:n:v.

65-рІччя

20.\ .) «Се:-ібськІ

сЧас•.

І

3ар)·біжнкх

СємипQ.lІ'івсьну

пnки

;Jono~oгy.

20.~1

з у!

Водій. cmюrfil йомv

іІ'ене у

rючею1в.

До

сЛ•'--

преаосход.ите.JІ'Іt.-

серія.

5

Жсnтня . сt:аша бІОі'&ФІ••· Ф!,1ьМ 49-А еРІк 1965-fla,

11.00 І1роrрама •Здоров'я•. 11.45 •Ранкова пошта•. 12.1; Радямськиіі t.оюз очима

да.'ІJ•.

ДО.1і. C~'lfc Т<lІ;і! :ІЮ,lі\JЧ 1\ HЩJf'· ханін Г • >ro.liR(!,f\oro і\\· дннr:у к~;.1hТУ· .РИ :\і. С. ПРрРрВі!. llp'> Hhi!;<J нап:І­ сав

9.30 10.00

~r.ага';ує.

,ji ,lя

19.00

ВЕРЕСНЯ

26

nрограма

ШеНІ СРСР.

П!Ш.Іе \' \R(If'ІY .1ИСТі у ре;;аr;ц\ю ПЕ'Н· ,: , онео' С. Ф. Анан'ї о . У <~втобусІ мені · •:та;lО 4уже пnr;jнo. Ста .1 r1ся це

р<І.lістh.

ЩfJ

li;l ;J;yrh.

xopommo

3

.lJОд;-І~І

8.00 8.50

Hi!Bt'JE':I1'' !і<Р однн nрИ!\.'ІЗ;І . • По?Е'ртав ;·л з І\ис:в1 в Остер,

-

'... ,,.

його

ства•.

ПЕРWЛ ЗЛГЛЛЬНОСОІОЗНА ПРОГРАМА ЦЕНТРАЛЬНОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ

ров·я. :--спІхів у ц і каRіІІ ('ПРRFІІ . Прнr.."ІІно читати про таких .1юдей. .]Jйсно.

тз.nт

Т&

НЕДІЛЯ,

;liчr~a r.иконуr:; nбoR.ЯJfiH. Rl.'l УсІє'! Д\'ІПі яn:пr .lЯii'.' IOTh :\111Kf'.1i Стеnанv­ Е'.И Ч\' ПерерRі ;"~ К"РІІrні rоднНІІ сл і л­ н~·мння І 1НН<ІТЬ t\rJ\IY доброГІ) :1.:\~..

M:J

16.411 Адреси моJІоднх. 17.45 'Худnжній фІльм

Ki~(")npr:;p;jмa .

стаж. д~·же .1ю6вт'" еРою робnту, сум·

не І'ПІ.1·

нпганІІіі н?.о­

ОДНОМ)'

\

зйеся а х.1ОПUі\~.ш . заrrропону!!ав Ьf ознайо'Іо!итнся з мІсячним репертуа­ рn:ц фІ .lІ>МІ!!. А скі .1ьки цІкавого :~J­ ·'Н~.1ася мo.1n;th з iiP.c '.l .J цією .lюди­ НС'і(). яка ~~r. 3.3 - рІчний робочий

в

всюди.

ЯКІІХ І '.)СТСІВІ:Ні\Х ~ІН

СТFОрЮПІО

що

гостро

.lюдсьr;нх

;зpo~J~·мl.lo .

кува.1нся. рій

noшrv

пом : чаємо.

олівцем

• l>>

ду zп

редtІКІІіЙНУ

тижня,

,,,. ' .....-" . . . І ,~'ff!~,~.

Сатиричним

С П J"І А:: : .1:\

тср.r іn.•І .

Бровари Ки' n с ької Те.1ефо~ 19-4-37•

Fi H.'~".lR I ' :i:tT;;

Лдrеса

ос., зеті,

Г: ... ,,j;;-:~tjolf!

друкарні: вр .

25502З,

Киї~ьu.

·


154 номер 1982 рік