Page 1

ПРОЛЕТАРІ

ВСІХ КРАІН,

РІК ВИДАННЯ

ЄДНАРІТЕСЯІ

..

.Ni 154 (3306) ЧЕТВЕР

30 fPyau р,

1871 ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАПОННОГО КОМІТЕТУ ТА РАПОННОІ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ

Курсом миру 1 прогресу ЛЕНІНГРАД.

(ТАРС).

Підс у мка:\1

листО'падовО'го

Пленуму

ЦК :КПРС бул и !присвяченl зБО'ри активу ЛенlнградськО'ї пар­

тійнО'ї організації, які відбулися 28 грудня. З великО'ю сердеч­ нІстю і теплО'тО'ю, бурхливими, дО'вгО'нестихаючими О"плеснами зустрІли учасники зборів Генераль'Нб,го' секретаря ЦН МРС тО'вариша Л. І. Брежнєва.

ДО'кладну, змістО'вну доповідь тов. Л. І. Брежнєва присутні вислухали з величе з ною. неО'с л абною увагою. В залі не раз вц:бухали О'плески. ЗаКЛЮЧНі слО'ва дО'пО'відl партійний актив зустрів, стоячи , палкО'ю тривалО'ю О'вацією. В залі звучали здравиці на честь КО:VlуністичнО'і партії і її ЛенінськО'гО' Цент­ ральнО'гО' КО'мітету, ПО'ЛітбюрО' ЦК, КПРС. Вс! прО':vювці палкО' схвалили 'внутрішню і , зО'внішню пО'лі­ тику КО'муніСтичнО'ї партії, її ЛенінськО'гО' ЦК, вислО'влювали пО'дяку ЦентральнО'му КомітетО'ві партії ·за безустанне п!нлу­ вання :ПРО' підвищення ЖИТТЄВОГО' рівня трудящих, ПРО' пО'силен­

ня екО'нО"мічної й О'борО'ннО'ї могутності країни, з-міцнення миру н усьО'му світі.

Учасники з-БО'р і в однО'стайнО' , з величезним піднесенням .:~~нЙняли резО'люцію, в якій гО'вО'риться, ЩО' ленінградські НО'­ мунІсти, всі трудящІ міста й областІ пашю підтримують І схва­ люють рішення листопадО''ВО'гО' Пленуму ЦК КПРС, мудру внутрішню і зО'внішню політику КО'муністичнО'ї партії та її

ЛенінськогО' Центрального КО:\іітету. Учасники з-БО'рів запевни­ ли ЦК :КПРС, йО'гО' ПО'літбюрО' в тому, щО' ленінградці день у день примнО'жуватимуть славні ревО'люційнІ, БО'йовІ і трудО'вІ традиції 'партії і народу, внесуть J'ідний вклад в успішне вико­

нання дев'ятО'гО' п'ятирічногО' !плану , нlзму В нашій країнІ.

Спільний

у справу пО'будови

нО'му­

Ві~пові' дн,о до протрами СІ1ів­

дослі'і\Ж~ННЯ фізични'х явищ У вер:хній аТМQСфері Землі у JШ-

ці€юв галузі

с(жих

ВlПщриста'IІНЯ .космічН'ого, ,про,СТОРУ Б мирних цілях 27 груд-

'ня .Б ср.СРпр,n·веде:но запус""

ШТУЧНОfО

с упутника

Землі

вИ!В'Ченн'Я

ПРИРОДИ ІПОЛЯРНИХСЯИВ. Наукова апаратура і прorрама

б

"ек' с:перимеонту

'"

і

Д Jl1НСЬКИМИ

'

ро, зро лею

'l'a

дО'лі

Вільні і рівноправні радян­ ські народи, оо'єднавшисвої :VlCiтеріальні

і

трудО'ві

ДопО'магаючи

ресурси, один

О'д­

ному , йдучи Ленінським КУР­ 'СОМ, дО'сягли видатних УСllіхіВ У розвитку екО'нО'міни, науки і

ра-

фраlfЦуЗЬКИМИ

культурне

життя,

забезпечила дання нО'вО'ї п'ятирічки як СВО'Ю

рідну, крО'вну оораву. Успішно завершується перший рІк п'я­

державі. В сузір ' ї респуБЛіКсестер тричі О'рденО'носна Ун-

тирічки, який прО'йшО'в ' для ТРУДЯlЩих країни підзнакО'м

раїна впевненО' йде ДО' вершин СО'Ціального прО'гресу. НО'вим

важливим

на

~(DШ)~

вільних І РІВНОПРАВНИХ шляху ДО'

ВО'ЛЮЦійна

РО'сіявиробляла

цілий рІн. хІба

не

знаменнО',

за

ЩО'

в

нраїнІ , де до революції пану вали злидні й неписьменність, сьогоднІ цюючих

редню

З

нО'ЖНО'ї тисячІ прамають вищу і се-

653

О', світу, щО'дня

8

тисяч

них

СИЛ

публік, план,

кО'муніЗМу, яскравим

усіхрадянсьних

рес­

є дев ' ятий п'ятирічний

ЩО'

став

законом

життя

і діяльностІ нашого нарО'ду. Для радянських людей звич­ ні 'величезнІ РО'З'махи творення. Але плани нО'вО'ї п'ятирічни не

мО'жуть

не захоплювати.

Мас­

чО'лО'вік одержують нО'вІ квартири аБО' пО'ліПШують свО'ї жит-

штаби наступних роБІт справдІ грандіозні. ВониперенО'нливО'

лО'ві

розкривають

умО'ви.

свО'є

щастя

і

унраїн-

велич шляху, про­

йденО'го нашО'ю БатьнІвщиною, могутні твО'рчі сили сО'ціалізму.

останньому

рО'ці

п'ятирІчни

сьний народ, яний О'дним з пер- вартість усіх основних фО'ндів ших 'вислО'вився за ствО'рення у нарО'днО'му госпО'дарстві ста­ СРСР. За п'ять десятиріч на- нО'Вити:ме понад трильйО'н нар­ ша респуБЛіна llеретвО'рила,сь БО'ванців, а річний О'бсяг про-

у могутню

індустріальну дер- мисловО'ї

жаву з висонО'рО'звинутим сіль- майже ським гО'спО'дарством, 'передО'- ців.

вО'ю наунО'ю І нультурО'ю. Ра-

nродунції

,550

ТрудО'ві

досягне

'мІльярдів нарбован-

звершення,

небаче-

дянська влада принесла трудя- ний розмах сО'цlалістичнО'гО' зма-

щим УкраїНи соцІальне І нацlО'- гання свідчать про те, що ра-

....................................................................................... « Ореол » . ВЇон l1ризначен,ий для

3

спеціаЛFстамн_

(ТАРС).

нальне

визвО'лення, замО'жне і І ДЯИJCькі

вернення

ПЕРЕДОВИІПВ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

ДО ВСІХ тру ДІВНИ КІВ ПОЛІВ І ФЕРМ РАЙОНУ ДОРОГІ ТОВАРИШІ! 31бравшись иа свою традицІйну

на­

раду, ми, трудlвlОІКИ полів І ферм, з гордІстю вІдзначаємо, що грандlозна про­ грама дальшого розвитну сІльського гос­ подарства, накрес.лена ХХІV з'їздом

КПРС та XXIV з'їздом КП України, ус­ пІшно перетворюється в життя. Колективи радгоспІв І птахофабрик району достроково викоиаJIВ плаи пер­

лока, м'яса, яєць. Лнше поиад план дер­ жавІ продано 1008 ТОIOl зерна, БІльше тисячІ ТОIOl м'яса, 600 тонн молока, 23 Мільйоии штук яєць. У цих успіхах великий вклад ко­ лективів І передовиків сlльськогосподар­

славу

центнера зернових,

цшениці

в тому числІ

по 36,1 цеитнера, овочІв по .'D 162 центнери, кормових буряків аонад 900 цеитнерів з гектара, по 31

-

центнеру

з гентара

с1на

89

багаторІчних

Високий врожай зернових культур ви­

26,5,

радгоспи

цький.

-

23,9,

20,6 центнера ,190 центнерів

ли радгоспи хівський».

Включившись в змагання за тритисяч­

«Русаиlвський»-

«ТребухІвський»

-

23,2,

«Бобри­

з гектара. Більше ніж по з гектара овочів внрости­

.

, ВисокІ врожаї з року в рІк

одержує

лаИКа Героя СОЦіалістичиО'ї ПрацІ Катерпни Терентіївни Дяченно 'з радгоспу

!<30РЮ>, Яка на кожному гектарі пО'сіву

зібрала цього року по

312

центнерІв ово­

чів.

3начlOlХ успіхів досягли картоплярІ району. МеханІзована лаика П. І. Лоб­ ка з радгоспу «Краснлlвськнй» вирости-

,

змlцневвя екоиомlки

радгоспів і птахофабрик. Успішие розв'я­ зання питань кормової бази, впровад­

Виконуючи накресления дев'ятої п'я­

тирІчки по дальшому збlльшеивю вироб­

прО'дун­

карБО'ваНЦіВ. СьогО'дні, на порО'зі п'ятдеся­

тиріччя СВОГО' утвО'рення, СРСР пО'стає перед світом як небаче­ ний щО'До міцнО'сті пО'літичний і державний сО'юз вільних і рівнО'правних республік, ян непО'рушне брате,рство сО'цІаліс­ тичних націй. РаДЯНСЬКі люди

пишаються тим, ЩО' їх Батьнів­ щина . стала живим втІлеННЯ,,"1 ідей прО'летарськО'гО' інтернаціО'­ налізму, торжества ленінськО'ї наЦіО'нальнО'ї пО'літики. Трудящі 'всієї землі дивляться на Краї­

ну

Рад,

ян

на

миру, джерело майбутнє.

надійний оплО'т 'віри

в

світле

Міцна І непО'рушна дружба, єдність радянсь'них народів, їх тісназгуртО'ваність навноло ле­ нінсьнО'ї партії запорука сили і мО'гутнО'стІ нашої вели­

кО'ї Батьківщини, нО'вих пере­ мог у будівництві нО'мунІзму. М. ЧЕРЕНЬКО. (РАТАУ).

НА РАДІСТЬ покупцям Працівники

клали

чимало

змішторгу

старань,

ДО'­

щоб

забезпечити всезростаЮчі запи­ ти трудящих міста на різнома­ нітні тО'вари. 27 грудня вони виконали річний план тО'варо­ О'бігу в сумі 18470 тисяч кар­ бованців. У пО'рівняННІ ' з ми­ нулим роном продано товарів

735

тисяч карбован­

ців. Добре потрудилися коленти­ ви промтоварного куща (ди­ ректор Л. П. ЩербаТЮі(), гаст­ роному номер три (директор к І. Бондарева), господарчого магазину (старший продавець Д. Г. 3емницьний), цеху без­ алногольних напоїв (завідУЮ­ чий С. Г. Орлов) та іНШі. Зараз праЦІвники змішторгу розробили умови соціалістич­ ногО' змагання на 1972 рік, за яким передбачено реалізуватн тО'варів на 21250 тисяч карбо-

ванців.

директор

О. ВУНІК,

змішторгу.

'1IШUШWUШJШIJUUUШWUIIUUlWUUIIШIW

щоб в 1972 році виростити на кожному гектарі по 23 центиери зериових куль­ тур, в тому числі по 26 центнерів озимої пшеlOlці, по 145 центнерів овочІв, по 145 цеитиерів картоп.лJ., виробити на 100 га сІг yr1дь по 72 цеитнери м'яса, по 556 центнерІв молока, одержати на курну-несучку по 210 штук яєць.

Для цього иам необхlдио уже сьогодні спрямуватн всі свої ЗУСИJIJlЯ иа успІшне використавия досягнень науки і передо­

вого досвіду, дoмorтHCЬ зивж~ собі­ вартості ПРОДУкціі, вивезти до весив під урожай 350 тисяч тоин орrав1чиих доб­ рив, вчасио відремоитувати трактори та 1нші сlльськоrocподарськt M8IiJВВВ.

МИ закликаємо всІх робітВВJdв і ро­ БІтниць, спецlu1стlв радгоспів . 1 птахо- . фабрик ще ширше розroрвути соціа.п1-

кун, О. І. Волоха з радгоспу «Плосків­ ський», Герой СоціалІстичної Праці М. 3.

жен трудІвивксела активно включився у ВJlКОНави.я · взятих зобов'язань.

дО'їли від 4500 до 5100 кг молока на ножну норову. У спІшно справились Із вирО'бництвом І заготівлею яєць Г. Ф.

докласти вс1хзуСиm., щоб усп1шио пере­ творити в .нnи . рimеивя XXIV з'їзду

Бурда, Я. П. Мельник з племптахозаво­ ду «Рудню>, О. П. Галицька з Київськоі птахофабрики, М. П. Вобко З БогданІв­ ської птахофабрики, якІ одержали по 230-240 шт. яєць на курку-несучну. Ми, учасники райоlOlОЇ наради пере­ довикІв сільського господарства, вважа-

випустила

ції більш як на п'ять ,мільярдів

иицтва І продажу державі продукцІІ сіль­ ського господарства, ми зобов'язуємось докласти всіх зусиль і вмшия для того,

стичне змагавия

Пильтяй З радгоспу «РусанІвський» на­

«Требу-

запорука високих вро­

неухильного

ні надої, передові доярки М. М. Бобко З

Семиполківської птахофабрикн, Г. Т. Ка­

«Красилlвсьний»-

«Красилівський»,

мільйонІв штук яєць і продали дер­

жаві понад план 680 ТОIOl м'яса. Добрнх показників по виробництву продуктІв птахlВlОІцтва добиJIВСЬ колективи Київ­ ського виробиичого об'єдиания шахо­ фабрик.

трав.

РОСТИJIВ

державІ

ринники радгоспів «РусанІвський., «3а­ ворицький», «Красилівський» та інших. В цілому по району на 100 гектарlв сlльгоспугідь за 11 місяцІв вироблено по 480 цеитнерів молока І 50 центнерів м'яса. Колектнви птахофабрнк вироБИJIВ

ський». В цьому році ВОIOl одержали по

27,4

-

ження комплексної механізацІї поліпшен­ ня плем1ниОЇ справи дасть можливість пІдияти на вищий рівень основу осиов­ продуктивиlсть тваринвицтва.

центнерів молока і 450 центнерів м'яса. Високих покаЗlOlкlв досягли тва­

В авангарді соціалістичного змагання ідуть трудівники радгоспу «ПлоскІв­

сягнень науки і техніки, передового дос­ вІду у виробництві сільськогосподар­

праці, докладаючи максимум зусиль і вмІння, майстри внсоких врожаів дове­ ли на ді.лJ., що в умовах нашого району є ще багато невикористаннх резервІв для підвищеивя врожайностІ картОПЛі.

ви і лише понад план продаJIВ

,

иашої країни.

в кожному господарстві є чимало неви­

користаних резервів, про які свідчить досвІд передовнкlв. Слід пам' ятатн, що застосувания до­

жаїв,

6000

Ського вирО'биицтва, як! своєю сумліи­ иою працею примиожують здобутки І

ємо, що досягнуті успіхи далеко не вн­ черпують усіх наших можливостей, адже

ських культур

мисловість

сприйняли зав- більше на

ла по 228 центнерів, Г. Ф. Дідуся з рад­ госпу «Требух1вський» по 168 цент­ нерІв. 3апроваджуючи передовІ методи

У спІшно викоиали соцlа.лJ.стичиl зо­ бов'язання першого року п'ятирічки пра­ цlвlОІКИ твариввицьких та птахівничих ферм. Найкращих показинків домоглися трудівннки радгопу «ПлоскlвсьRИЙ», які виробили по 1100 центнерів молока иа 100 га сІг угlдь, одержали по 3850 кІло­ грамlв його від кожної фуражної коро­

шого року дев'ятої п'ятирІчки по прода­ жу державІ зериа, овочІв, картоп.лJ., мо­

ЛЮДИ

викО'нання рІшень ХХІУ з'їзду КПРС. Тільни пО'над план прО'-

крО'ком

культури. Нині наша прО"мислО'- втіленням леніНСI>НОЇ національ­ вість за чО'тири дні випускає нО'ї 'пО'літики, яна забезпечує стільки прО'дукції, скільни дО'ре-РОЗКВіТ матеріальних і духО'в­

А

КОО.

вО'зз'єднання усіх українсьних земель в єдиній сО'ціалІетиЧНіЙ

нарО'­

дів РО'сії, допО'моглО' їм відстО'я­ ти завоювання Великого ЖО'Вт­ НЯ, мобілізувати всі сили для побудови соціалli3му.

знайшО'в

рообіт,нИ!Цтва, Іміж СРСР і Фран-

широтах

для

У сім'ї єдиній здО'був справжню своБО'ду і незалежні'сть,

експеримент

дос лі'джеН'IІЯ і

значення

активнО'

2

КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

ДЕНЬ 30 ,грудня 1922 рО'ну, кО'ли Перший ВсесО'юзний з'їзд Рад одностайнО' :прийняв Декла­ Рацію і Договір ПРО' утвО'рення СРСР, >ЗолО'тО'ю стО'рінкО'ю уві­ йшов в істО'рію нашО'ї Батьків­ щини. Заснування на принципах інтернаціоналізму і дО'брО'віЛЬ­ нО'сті СО'юзу Радянсьних СО'ціа­ лістичних J:>еспублік малО' вели­ чезне

ЦІна

КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ

між rOcподарствамв І

бригадамн, лавками, -добитися, щоб ко­

3аклвкаємо

хлІборобів

ВроварЩІІВВ

КПРС і XXIV . з'і~ КП YKpalнн, до 55-01 річниці BeJIВКOГo Жовтн. виконати завдаВВJI другогО року новоl В'sтирl'ІІСІІ по осиоввих видах с1пьськогосподарськоl

продукціі, rlдao зустрІти с.лавву дату В ЖИТті нашої нраїин

ня Союзу

РеспублІк.

-

Радянських

50-рІччя утворен­

СоцlалістRЧИИХ

Миколаlвeька область. 11 кО'лгоспі імені ЖданО'ва Возне­ сенськогО'

району

спО'руджують

кО'мплекс на 1О тисяч голів свиней. ВсІ виробни~і прО'цеси повністю механізовано. На фото: О'дна з дільниць нО'вО'го

нО'мпленсу.

(Фотохроніка

Р_АТАУ).


з РАЙОlJноl ffАРАДИ ПЕРЕДОВИКІВ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА~~ с Уl\IIЛІННО

по.трудилися допускаються непродуктивнІ пе- на всІх фермах l\о:wплеl\СНУ ме-

хлі:60роби,

твариннИІ\И,

реї'зди, відсутнє профілаюичне

овочівники і птахівники нашого

обслуговування,

що плани по вс.!х по к азниках трудівники села виконали до-

через це вони ржавіють і передчасно зношуються.

району у першому році дев ' юої п ' ятиріЧI\И. lIриємно відзначити,

1{омбайни

І

ханізацію.

Величні,

-

але

посильні

причіпний інвентар своєчасно завдання стоять перед трудів­ не ставляться на збереження, НИl\ами , сІльського господарства

строково. Виконані соціаліСТИ'IУ цьому відношенні д у же ні зобов'язання по загоТівЛ'і хлі- велику робот у належить зробиба, ОВОЧіВ, картоплі, м'яса і ти нерівникам і спеціаліста~1 яєць. Держав і продано понаДгос'Подарств, партійним оргаНі-

Броварщини у нинІшньому п'я­ тиріччі і, ,зокрема , у 1972 році.

п л ан lООН тонн зерна, 3000 тонн овочі'в, 600 тонн молока, 'понад 1000 тонн м'яса, 23,5 :\Іільйона штук яєць.

зац і Я~1 з ТИМ, щоб докорінно поліпшити роботу ,з механ!,з атора'м и, ,перетворити тракторні стани у центри всієї органl'за-

Немає сумнііВУ, що вони будуть ВИh:онанl, сказав на закlн­ ч е ння т . Сергієнко, - якщо ми ПРС1Ймемос ь великою відпові­ да л ьністю перед парті є ю І .на­ родом, працюватимемо чесно І самовІддано , якщо створимо всі у:viови для плодотворної ТРУДО-

-СЬОГОДНі, на традиційній нараді, наголосив у доповіді секретар райкому КН ~]{раїни

торсь к ої роботи по вирощуванню високих урожаї'в сільгосп]{ультур.

вої активності трудящих , Ян!ЩО наші шефи робітничі коле]{­ тиви Й надалі подаватимуть

М. О.

l:eprieHKO,

о собливо

хочеться

-

вїд,значити

кращих

кращі

гооподарства.

самперед,

'радгоспи

Це,

Порівняно з передови:wи гос-

із

подарствами

на-

ми

одержуємо

д у же низькІ врожаї фруюів та

'потрібну

допомогу,

розуміти­

муть свої завдання так,

ян

ко­

лективизавадІв «Торгмаш», за­

«Плосків-, ягід . У районі під садівництво:w ,водоБУДівного КОі:VJбінату, пласт­

Колектив радгоспу « РусанІв­ СЬКИЙ » , розповіла доярка Герой СоціалІстичної Праці М. 3. Пильтяй, успішно завершив перший рік дев'ятої п'ятиріч­ ки.

План

продажу

зерна

дер­

жаві винонано на 130 процен­ тів, овочів на 108, нартоп­ лі на 102 проценти . Буде продано

молока

на триста

тонн

планували. на на сто

витиме

тонн

3100

більше,

Виробництво гектарів

900

ніж

МОЛО­

угідь

центнерів,

-

стано­

а

вихід

його на норову - - 2900 ніло­ грамів. Говорячи про полег­ шення праІ(і тва'риннинів, М. 3. Пильтяй критrшувала СПМК-5, яка В,нрай повільно проводить роботи по комплексній механі­ зації МОЛО'JНотоварної ферми .

сь]{ий», «Русанівсьний», «Кра ­ силlJ3СЬКИЙ ». ,високі показнИlШ по виробництву молока мають також радгоспи ,«3аворицький» ,

птахофабри]{

ВИНО ­

і

ЯГ1ДНИЦТВОМ ,гентарів

зайнято 'Понад нращих :земель, віддача від них надто низь-

3000 та

Разо:wз цим окремігосподаРіства мають ще низь]{'і показники . з тІєї чи іншої галуЗі,

ка. Гоголівці, русанівЦі і щор­ сівці збирають не більше 20 центнерІв фрунтів . з гектара.

грунтО'ва:.кліматичних умовах З сусідами. Недостатньо вико-

овоє ставлення до цієї ,галузІ і пІднести її на належний рі-

трудять' ся

в

однакових

Ось

чому

слід

ристовують свої резерви і МОЖ- вень.

' ливості

'трудівники

«30РЯ» . жаї

Порівняно

радгоспу

низькі

Iзернових одержали

переглянути

.

Нам слід -багато. зробити

вро-

,Піднесенню

радгос-

ринництва,

продуктивності адже,

по тва­

як .не прикро,

пи «ВеЛИІюдИ'мерський » , «3аво-

нинішніх

рицький»

в'язань по виробництву молока,

15-16

і

«ЗаплавниЙ5.>

центнерів),

«lliерДі'В'СЬКИЙ » , «БоБрицыlй»>

і

(по

картоплі

-

на

«ЗCiJплавний», Пухівський

центнерів), овочіlВ

(90-100

Ісортообмlну

зобо­

с'пеціаЛIЗУЄТЬСЯ

ра-

«Требу­

хівський», «Гоголів,ський » , «3а­ плавний» та ІменІ Щорса змен-

Причина цьому відома : неза-

стан

яко:\!у

«ВеЛІшодимерський » ,

-

шили

довільна робота в насінництві, низький

соціалістичних

ЙОН , :VІН не виконали. Тваринники радгоспу «Бобрицький»,

«Го г олівсьниЙ5.> , « Великодимерський » , імені Щорса:

сортопоновлеННЯ,сла6ка

Агроном ного

парниково-теплич-

господарства

радгоспу

ім,

Щорса П. Ф. Маляренко зро­ бив наголос на потребі РОЗШИ­ рення теплиць і переведення їх на газове опалення, на по­ ліпшення постачання теплиць поліетиленовою переведення

'пода рства

плівкою

та

парник()вого

гос­

на

елеКТРОО'бігріван­

ня .

На

нараді

пташниця

виступили

племзаводу

також

«Рудня»

Т. Ф. Бурда і бригадир УЧh,~ ської виробничої бригади Ше~~ ченківської середньої школи Ліда Ковтун. У роБОТі наради взяли участь

виступили

керівники

делега~

цій районів, з якими змагає­ мось: Щолковського МОСНОВСЬ­ ної області перший секре­ тар міськкому КПРС М. П. Ва­ сенін, Корсунь- ШевченкіВсько­ го Черкаської області дру­ гий сенретар РК КП УкраїНИ Б. С. Білий, БариШіВського КИLВСЬКОї області перший І сенретар РК КП України В. П.

нало зобов'язання по 'Виробни­ цтву і продажу яєць ще 10 ли­ стопада . Успішно справився з зобов'язання:\!и [10 виробництву яєць і м'яса колектив Богданів­ ської птахофабрю,Ш. Найкращ і 'врожаї нартоплі зіб'Рали 'плос ківЦі, красиліlЩі, требухівці і бorданівці . .'

хоч

і тваринницької продукції дало можливість достроково викона­ ти план продажу державі зер­ нових, картоплі, овочів, моло­ ка і м'яса.

і

«ЛітківськиЙ5.> і Семиполк~всьна птахофабрика , 'по виробництву м ' яса радгос'п «3авориць~;ий » . Київське виробниче об ' єднання

3880 кілограмів. 3більшення вирОбництва рослинницької

виробництво

молока, то­

мас,

.порошнової

металургії

.

холодильник,ів.

Першим

у

обговореННі

допо­

зупинився на важливості коа- м. Ниєва І. М. 3апороже перації птахофабрик, спеці алі- Вистулив Із ' ПРО:\!ОВОЮ пеvрший зації їх. Саме цей захід сприяв секретар Броварського раикому збільшенню виробни- КП УкраїНИ. В. О. Крнвоmлнк. успішному виконанні районом різному і яєць, На нарад! обнародувана по­ зобов'язань по виробництву і цтва пташи.ного м'яса продажу державі продуктів з ниженню їхсобінаРТОСТі, під- станова бюро райкому КП Ук­ віді ,ВИСТУПИВ

директор

радгос­

пу «КрасиліВський» В. І. Чер­ нишенко. Він підкреслив, що в

рослинництва

і тваринництва

є

частна праЦі і красилівчан. Ко­ лектив радгоспу виростив на кожному гектарі 150 центне­ рів картоплі, 202 центнери овочів. Достроново винонав до · говірні зобов'язання перед державою,

продавши

понад

план 1350 тонн овочів, 430 тонн нартоплі, 150 тонн моло­ на та 30 тонн м'яса. Промовець танож

розповів

про

впровад-

му саме з їх вини ми не одер- ження передового досвіду від­

.та

орга-

нізація праці і культура земле-

жали 1100 тонн цього цінного

годівлі

продовольчого продукту.

га тої худоби та вирощення ка-

Причина

,зниження

Директор І\иївського вироб- ' Гавриленко. Брав участь у ро­ ничого об'єднання птаХОфаб- боті наради також голова ви­ рик І. М. Капштнк докладно конкому Дніпровської райради

молодняка

велиної ро­

продун- пусти безрозсадним способом .

.робства. У поліпшенНі земле- тивності праці у тваринництві робства , . 'пІдкреслює допо'Відач, криється У незадовіЛЬНО~1У відСекретар партійного комі те­ 'особливий наголос слід зроби- творенні стада, слабо налагод- ту радгоспу імені Кірова В. І.

вищенню рентабельності гослодарс.тва . Він ознайомив учасників наради з тим, ЯК виконуються виробничий план і зобов ' язання першого року дев ' ятої

раїни та виконкому райради депутатів трудящих «Про вста­ новлення перехідного ЧеРВ0ного прапора Броварського райкому КП України та райви­

п ' ятирічки,

КОНКОМУ

які

зобов'язання

переможцю

соціаліс­

В'зяв нолентив на наступний рі\[ ,

тичного змагання серед колгос-

Про досвід роботи колективу радгоспу «Плосківський» розповів головний агроном А. Т. Тарасенко. Перетворюючи величні нахрес лення партії, сказав він, плоснівчани в цьому році виростили по 27,4 центнера зернових, овочів по 162, картоплі по 175 центнерів на кожному гектарі. 3а попередніми підраХУНКilМИ буде вироблено молона на сто гекта-

пі,в, радгоспів та птахофабрик Що лков'ськоJ'О району Маскон­ ської області » . його буде вру­ чено радгоспу імені 10 років Жовтня. Обговорено 1 прийня­

рів сільсьногосподарських угідь

ку

ти на 'підвищення родючості женій кормовій базі і, безсум- Глушак докладно зупини.вся на 111 О грунтів та висаКОПРОДУRтивне нівно, низь к ій трудовій ди<сцип- тому, ян виконується Постанова вннористання технІки . Під на- ліні, послабленні органІзатор- ЦН НПРС «Про дальше поліп­

центнеріІВ,

а

на

корову

то соціалістичне трудівників села та 3вернення.

зобов'язання на 1972 рік

Переможцям змагання колективам радгоспів і птахо­ фаБР!lК були вручені пере­ хідні Червоні прапори. Вели­ групу

жено

передови:ків

цінними

нагород-

подарунками.

СТУПНИЙ урожай ми повинні ської І полІтичної роботи серед шення соціалістичного змаган­ були виробити 500 тисяч тонн тваринниКі'в. Район ще не від- ня». Регулярне підведення під­

добрив, вивезли'ж на поля :за чуває бажаної допо:\!оги з бону сумнів змагання , гласність йо­ рlн лише

395 тисяч. Крім то- Центральної

го, із ,завдання приорати на зяб І

І

Пока.завим

дослідної станції.

го, дійовість , повніше впровад­

щодо ' тваринни- ження матеріального заохочен­

добрива н. а. ,площу 3000 гекта- цтва є рад . гоеп «ПлосківськиЙ». ня, особистий принлад комуніс­

рів, 'приорано лише на 1200 Досвіду господарювання у пло,гектарах. Радгоспи «Бобриць- І С]{'іlВців слід : запозичити всім кий»

і «Великодимерсьний»

внесли на ,плантації,

не

майбутні картопляні наприклад, жодної

тонни .

спеціалістам району. рік тут молона

угідь,так

Підвищення врожайноСТі всіх куль~ур

у

значній

мірі

зале-

ву.

і

на

року в

фуражну

Найголовніший

сокої

3

одержують найбільше як на сто ,гентарів

'корІв

ви­ є,

жить . від роботи механізаторів, тракторних бригад , механізованих ланок Проте техніка працює далеко ще не . на ловну nOTY)f,{Hi,CTb . Не моЖна миритися ,;і тим, що виробітон на

безперечно, нормова база. Кор­ модобувна бригада згаданого .господарства виростила нинlш­ нього літа по 995 центнерів КОР:\!ОВИХ бурянів З Ігектара, зІ­ брала по 31 центнеру сІна. Од­

т.рактОр

ни:\!

окремих

господарст-

СЛОВО:\! ,

худобазабезпече­

'Вах Ііе тілрки не підвищується, а Haq1:rJ;; <;з.н:ижується. Ба,гато не-

на всіма видами нормtв.3ВіДСИ й висновок : у наступному році

ДОРо?JiЯЮТ.ь у цьому вlдношеннІ ~м,еханlзатори IВеликої Димер-

слід різно іпідвищити урожай­ ність кукурудзи в районІ, норе­

ки, цих

СеМИПОЛОk, 3а'ВОРИЧів. У неплодів, сіна, створити висо­ Тосдодарствахтехн.іка ви- ІНОПРОДуктивні ба:гаторJ.ЧНі куль­

кориетовуєть'СЯ

безнонтрольно,

турні

пасовища,

ництву і продажу державі м'я­ са та молока.

коро-

фактор

продуктивності

тів сприяли успішному вико­ нанню річних планів по вироб­

запровадити

На виставці досягнень в сіль­ ському господарстві району було представлено

, все

краще,

чого

до­

билися хлібороби у першому ,році нової п'ятирj,чки. На фото: зліва - ,перший се,кретар райкому КП України В. О. КРИВОШЛИК знайомить представників делега­ цій ЩOJlков,ського Ірайону Москов­ ської області, Корс,ун,ь-Шевченків­ ського Че'ркаської області та Ба­ ришівського Київської області з експонатами

ог лядають

радгоспу

вистав.ки,

виста.вку

справа, ­

представники

"Красилівський». ФОl'О А. К,озз,кз .

ПОГОДА В СІЧНІ За прогнозом, гідрометеоцентро.и

складеним СРСР, сі­

чень 1972 року на УкраїНі пе­ редбачається досить сніжний і холодний. П РОТЯі'ом .місяця че­ рез територію республіки про­ ходитимуть циклони, які зу­ мовлять снігопади, хуртовини. У

більщості

областей,

кріАІ

Миколаївської, Одеської, Херсонської, Кримської, серед­ ня

місячна

температура

пе­

редбачається 5-10 градусів АlОрОЗу (нижче від норми на 1-2 градуси) . На початку nерщої і третьої декад спостерігатиметься хмарна погода, сніг, хуртови­ ни, в інщі дні сніг, що пе­ реходитиме в дощ, підвищен­ ня температури повітря, від-

2

стор.

О

НОВЕ

ЖИТТЯ

о

Четвер,

30

грудня

1971

лиги, на щляхах ожеледь, поде­ куди тумани. Друга декада пе ­ редбачається більш холодною, в середині декади пройдуть

снігОllади з тер

протягом

хуртовинами. місяця

В:

перева­

жатиме північний, в окремі дні - південний, 10-15 метрів на секунду, з посиленням до 15 -,-20 метрів на секунду. Найнuжча температура по­ вітря передбачається в другій декаді і наприкінці місяця:

вночі

температура

знизиться

до 16-21 градуса, вдень­ до 10-15 градусів морозу; по" теnліщає на початку першої і третьої декад.

3. СКОТАРЕНКО, начальник УкраІвського бюро погодн. року.


Пl.ВОЛА

І

.;виття

у РІШЕННЯХ ХХІV з'їзду ІШРС

з ' їзду НП Ук р аїни накреслені ве­ ли к і завдання п е ред педагог.lчними 1\0'лектива:vш шкіл у справі удасканалення навчальна-вихавнага

працесу,

а

посилення рабати па професійній аріЄн­ тації у чнів з ладі іпатреб

арієнтаційна

врахуванням нахилів ма­ нарадного гаспадарства

ше

сільське

госпадарство

тисячіріlзнаманітних

-

ЩОД О'

виробничих бригадах виступив

та у

директар

підгатавці

пу М .

3.

Праці

Пильтяй

га

захаплюється

Учні

тісно пов'язані між собою. Нерід­ ко буває, наприклад, так, що зда­

ні '5- 6 Тll'С'ЯЧ ' кілограмів високоЯ"кіс:нО<го .мо.тока зараХОВУЮ'fI>СЯ в П.тан радгоспу, як 6250-7500 кі.лограмів. В такому ра'зі господарству збільшується кількість мо,тока проти фактично продаНОІГО

на 125(}-'11500

'кілограмі'в

~штн

і

па,\l'ятати,

Непавага рабі тни чих

в

ща

ТаВ<liЖ.1ИВИИ .не тільки екон 0-

",['чнин

локаIЗ·НИК.

Висок(}Я'кіс.не

рад (ко­

активі.зувз;rи

їх роботу, поліпшити з учнями пррф­ ар і єнтаційну робату взагалІ І поси$ТИ

її в напря.мку поч . , а ткава,га lндивlд~ль­ наго прафВідбору: ще ра.з , tIерerлфіути ILlIанування

навчальна-виХ:а'внor.О. ;роце­

су з тим, що§ профорlєнтацlйнар060та тісна пов'язувалась з вивченням мате­ ріалу на уроках і в позаурочний час.

Не

астаннє славо належить в цьому

питанні нерівникам підприємств, радгос­ п і в, грамадським . органі.заціям,Сім'ям .

Лише прадумані і узгадже,ні їх зусилля сприятимуть

уСПішнаму

і

правильнаму

розв'язанню прафорієнтації та труДаво­ га вихавання учнів. Піднімаючи лише акре:\lі питання прафарієнтацlйнаї рабо­ ти і трудавага вихаван н я учнівськаї маладі, хаті л ася б, аби на сторінках на­ шаї газети виступили ті тавариші, які вдала,

з

урахуванням

. разв' язали

«ра~lантични­

аБО'

місцевих

розв'язують

ці

умав , .

важливі

питання.

тільки

з

лав

прафесій

«Сільгосптехніка»

слабо-жов'fИИ

колір,

ність - 1,027 ,грама, кислотність не бі.тьшу 19 градусів по Терне­ ру, те,)шературу

вищу

10

'за

градсів, ЧИС'f' оту не нижче дру­ го, і групи по етал(}ну та не нижче друго'го класу по редуктазніи про­ бі. .переважна більшість

спеціалі­

ні часу, ні

енергії в б(}роть'біза підвищення ЯІ\ості )Іодо,ка.

Вже зараз

можна

Так,

да

Нлімат

Примор'я

близький

кількістю

сонячних

континентального,

великаю

зиМа

з

днів, як і на Україні. Літо теп­ санячне,

ща

сприяє

землях куди

виро­

Приморського

в

даний

правадиться

відбір

ташавана

багата

та

момент

сімей,

роз­

радгоспів

бджільницьких, віДгодівель­

птахарадгоспіВ.

Серед

примарських

Радгоспи

навих

ве-

рад­

переселенців із

Примор ' Я

переселенців.

Решта

37 процентів, «Красилlнськии»­ 39, «3аворицькиЙ'» - 28 і Ка.титянська Ш<lХО1фа' брика - 35

НаЙк. ращих

же

УСПlХІ'В

час

добилися

РЦГО С ПИ « Русанівськии »

(голов- ЛР ОlЦeнті-в.

'Ни<іі :JO<отех'ні,к В.Мельник) та «Плоскї'всьюrи» ('ГОЛ'О 'внаизоотехн:к І. Рибка), які продали моло,ко держав ; тільки першо'го і друриго СО' РТУ, : рцго,сп « 30: РЯ » (1'0ловний 'зоо'rехнік В. Ф ойда) -

чекають

Для

них

проце,нтів. Висо,коякісне

'Mo;ro-

Ножн!й сім'ї на­

працентів

65

вартасті

будинка погашається за нак держави і радгоспу.

раху­

Переселенцям виділяютьC;ll присадибні ділянки, сінокоси, видається безплатно паливо та інші .комунальні послуги про­ тягам двох рокІв після вселен­ ня. Надається також кредит для придбання карів в сумі 40 карбаванцьв, з віднесенням 50працентів кредиту за ' раху­

:Звача,йно, які сть молока зале­ жить не тільки від старання КО­ нак держави, а решту виплач:у­ лективу, а і від стану О'б.'1аднання ють переселенцІ протягом п'я­ ТИ раків, · починаючи з третього 'МТФ, наяв'ності під'їзних доріг, раку після одержання кредиту, ' а С:фальтова них затонів, СПOlСООІ·В В кажному радгоспІ працю­ прибиран,ня гною, потужності хо- ють дитячі садки, магазини, ;rоди.тьнаго

устат.кув.ання

тощо.

їдальні,

медичні

пункти,

шко­

ко продають державі рцго'сп Саме -в ці дні иде планува,ння та ли і культурно-поБУТОВі підпри­ «ГоголівсІУКИИ», п;rемзавод «Руд- виді;rяються гроші на 'будівництво, ємства. Всі радгаспи зв'язані з

Однак, .в раионі ;\ajJCTBa, керівники яких

випустили

ваЖ.lИве

З

ще є го·споі СПе>Ціалісти поля

питання.

аору

Не

СТУПНЮІУ р оці усі ферми у ст'роїти.

спрямо­

голов.ний державний інспектор

району по закупівлі

Прикро , але факт: радгосп « Жер-

·тів.

вище' ННЯ

які,сннх

пока заи~ів.

благо-

Я. ВОРОНЕНКО,

це

вують увагу тваринник і в на під-

3

і я'кості

Сільськогосподарських продук-

райанним шляхами

Ц~HTPOM

з

твердим

добротними покриттям.

Із раку в рік зміцнюється еканоміка радгаспів Примарсь­ кого

краю,

посилюється

тех­

нічн.е аснащення сільськогос­ падарського виробництва, зрос­ тають прибутки, заможніше і культурніше стає життя ТРУДіВ­

ників щедра

вини дирекції

Мешканці вулиці Патана се­ ла

Тарасівки в листі да редак­

ції скаржились на низьку електранапру,гу 'в своїх будин­ ках, внаслідок чага вечора:vrи діти не :vrаюrьюlOГИ нармальна вивчити ураки, а да.рослі­ дильники

телепередачі. наведені

підтвердились, дакцію директар

НО

Хала­

раЗ:vlаражуються.

«Факти,

пі «Мая,к» Дунаєвецького району в· ниніщньому році ·на кожні 100

в

листІ,

повіда:vrив ре­ райану елект­

ромереж Д. А. Сар'ян. На­ пруга в б у динках низька з ви­ ни керівників радгос'пу «Жер-

центнери

молока,

ф

ку­

дається житлавий будинак з надвірними будівлями, при цьо­ му переселенець сплачує тіль­ ки 35 процентів йога вартасті протягам 15 раків, пачинаюч:и з п'ятого року після вселення.

подивитись

На фото: доя,рка Є. І. МАТВЄЄВА. (фОТQ.хро:н:ка

для

України, закрема із Київщини.

СОРТЮІ, а торік за цей ті.lЬКИ 46 процентів .

кра­

Хмельницька область. У колгос­

902

викаристовуються

рартнога лікування. Є й місця, катрі слід ще обжити.

гаспів багато

землі.

Але

повністю

щоб

земля

віддавала

ОБО!

не вистачає. Багата зе~ля._ ,чу­ довий красивий ПРИМОРСЬRиtt Кflай жде нових господарів-тру-

СJlіда.иu llеllаДРУlєовШlUХ JLucmiB

вміст ж·нру.

центнерів м'яса і по

ди

багатства, потрібно ще·баГа.то роба чих рук, а їх в раДГQспа;t

по ЯКО'С'fі мол{}ка. Ор,ганї-зува'fИ пов.н:оцін.ну годівлю. Повністю ви­ до·ю'вати корів, ' бо са,мев остан­ ніх кра.плинах молока найбільшии

виробле'НО -110

згадУЄ

його ліси, озера, моря, луки. На величезних просторах При­ мар'я раз кинулись радгоспні паля, в ·безкраїх лісах без­ ліч різнаї дичини, у морі і річ­ ках багато риби, цілющі во­

рабі тників

дівсь, кии» за одинадцять місяців продав державі 52 проценти не­ сорт(}во'го моло,ка, « 3аплавний » ­

щих корів як ІЮ кі.'lыi~ті,, так і

угідь

ді, той із захопленням

них

да

машин

ти однією 3 важливих спр·а.в. По­

гектарів

проводить­

Чудавий цей край! Хто хоч раз· пабував на Далекому Сха­

пладавинаградних,

ня » , С е)lИпо·лківська і Богданів- о'б.Та,"І'Нання ферм. Тому господар­ гли­ '" ька птаХ'О'Фа,БРИКИ ' НИІ,ам с.т1д ПОд'бати, щоб у на-

боко усвідомили важливість таких

рік

майстернях об'єднання

вважа­

раху,но,к

п'ятий

ся переселення сімей Із Ниї,в­ ської абласті на безмеЖНі ро­ дючі землі Приморського краю.

створюються необхідиі житлові та культурно-пабутові умови на

вищення якості мо.тока праців.ни­

за

ну.Вже

м'яса,малочних,

за одина;щять місяців із загаль~о ЇкіЛЬl\ості молм;а 81 процент про'дано державі пеРШЮI і другим

99

госпо­

сфери

ремонт

щіль­

дальшо­

народнаго

ДалеКОСХіДНОГО . раЙо­

На

значе, ння.Отже, БОРОТ!іБуза під­

стцо

дарства

краю,

деться на потокових лініях. На фото: потокова лінія ремонту тракторів. (Фатахраніка РАТАУ).

мо,токо і МО:ЛОЧНІ ПРОдУкти людини, ос·о' бливо для піДР' й'стаю­ чО'г(} . тrок,о,лі:НіНЯ, мають неа'бияке

ПО'В'нювати

значення

развитку

новаму місці.

область. У районного

для ска,зати про певні наслідки.

ки тваринництва п{}винні

великого

му

щуванню багатих врожаїв зер­ навих культур, картоплі, ' помі­ дорів, огірків, капусти, буря­ ків, винаграду' та інше.

на­

випускників

во

ле,

В. ПЕРЛОВСЬКИП, завідуючий рай методкабінетом.

КПРС і ХХІV

акремих

прафесій,

Вінницька Гайсинського

275-300 карбован- ВЮІОГ. Не шко,дують

ців, що сприє росту прибутків.

пі'днести роль

по профорієнтації,

ватарів і пере;\овинів вирабництва ви­ хадять керівники підприємств, канст­ руктари, видатні вчені.

та стів та тваринникі:в раиону

додатково нарах(шу€ться дО О:СНОВ-

HiJ'Ї вартості

аnо

місій)

з'ї зду НШ Унраїни поставили перед на­ ШИ:VІ нарадам у навій п'ятирічці завдан, ня: здій С НІІТИ з аг а льноабав ' я з каву се­ редню о с віТ у . Л Ile а з на '[ає , ща б і ль­ ш іс ть ВИП УС]{НИl{ ів середніх ш к іл буде попавнювати р я ди славнага рабі тничага J-;ласу і калгоспнага селянства. 13ипуск­ !lИКЮI нашим це дабре потрібно усвіда­

Тваринники нашого jNlЙОШУ, Якісне молоко при здачі дерборючись за виконання взятих жаві повинно відповідати таrшм ЗО'бов'язань першото року деВ'ЯТО1Ї ВЮlогам: мати чистии смак і за­ п' ЯТИj;ічки, прагнуть ДЮt:огтися mtх, однорідну консистсн Ц і ю кращих ПО'казникі,в .не т- ільки без оеа'дкі'в і п.lастівців, білии бо во~ни

тріана значно

гос'падарства.

Кількість і якість-невіддільні

кількіс.них, а і якісних,

НомуніСТИ1Jна партія 1 Ра­ дянський уряд надають особли­

проведені 'з учня­ всі вани правиль-

Рішення ХХІV з'ї:зду

радгас­

іншими.

ливо автоматизації, дакарІнно змІнює погляд на сучасний вибір професії. У зв'язку з цим у школах району по­

нахилів і ЗДJ6-

МИ» прафесіями, невиправдано недааці­ нюють рабітничі. Очевидна, акремі ви­ пускншш при вибарі професії врахав у ­ ю т ь лише власні бажання, забуваючи пра сваї маж л ива с ті і патреби нарадна·

учнів да

ДОЯР!{QЮ

та

чекає на вас

-~--------

пускників

практичнага життя, да свіДО:\10га вибо­ ру професії. 3 цією метаю у переваж­ ній б:льшастІ шкіл офор~шені кутки прафарієнтації з паказом фатаграфіЙ передовикі.в виробництва , результативна працюють ГУРТКИ «Юний техніК», « Юний натураліст», автатракторні , ра­ д:атехнічні, хі'мічні, математичнІ. У ба­ гатьох шкалах працюють факультативи з вираБНИЧИ~1 профlле~l, 'правадяться цІ­ каві зустрічІ з людьми різних прафеСіЙ. Наприклад, у Русанівській середній зу­ стрі чі відбу лис-яз ди ректорам місце­ вого радгаспу Л . Є . Міхеєвим , ГераЄ:V1

СаціаЛІстичнаї

~e­

сії, в першу чергу , слід розуміти задо­ волення пат реб у кваліфікаваних кадрах ріднаго села , ра;\гаспу, райану, нашага суспільства. Однак значна кількість ви­

ла с тей Вінницькаї та Львівськаї . Се2'llінар показав, що педкалективи райан у по

ли­

з

НО разуміють паняття свідамага вибару професії. Під свідамим вибарам прафе­

райанної станції ЮНИХ натуралістів В. А. Маруняк . Директари шкіл відві­ дали й прааналіз ували уроки трудавага навчання з предметів політехн і чнаго циклу, вивчили перспективний план на п'ятирІчний страк, пазнайомилися з роздІлами річного й плана:\1И класних керівникІв, де висвітлюються питання ;\()фарlєнтації І трудавага вихавання. На се:\1інарl вивчена листівки пере;\а­ ВОГО' да с віду з цьага питання інших об­

багато працюють

не

-~~~~-----_._-------

арга­

нізації прафарlєнтаційнаї работи трудавага вихавання, работи УЧНіВ

батьками

і яким бути

О. М . ХамБІр.

парада:\1И

з

Ким бути

давого вихавання учнІв на сучасна:\1У етапІ», «ПаЛіпшення рабати па профе­ с;йній арієнтації та трудовому вихован­ ню учнів у Русанівській середній шка­ лі». Дасвіда:\1 робати в цій справі падl­ практичними

провадить'СЯ

й

док у ментації, бесіди, ми , па1\ззали , ща не

ректорів шкіл району в РусаНіВ'СЬКій се­ редній шкалі. Він був добре продума­ ний і спланаваниЙ . Диреюори шкіл за­ ~ J1ухали доповіДі: «3~liCT, фарми і зав­ дання профорієнтаційнаї работи та тру­

3

але

П ра те в профарієнтаціЙНіЙ раБОТі і трудаваму вихаванні мають місце істат­ ні недаліки. Вивчення анкет та іншаї

Вдала

вибрана прафеСіЯ значно підвищує пра­ дуктивність праці, покращує нау!юву арганізацію ЇЇ. Тепер перед випускниками шкІл став­ ляться питання не лише ким бути, але й яким бути? Ось чому саме цій темі і був присвячений семінар-практикум ди­

ЛИlВlCЯ директор шкали

рабата

учнями,

важнабі.іІЬПІ1'сТь виробничих професій виконувались без механі,зації 1 автома­ тизацН, як та кажуть, вручну. Впровад' ження І ,засто.сування механізації асоб­

ностей учнів .

мають

професій.

з

тою ліпшага вивчення

в к валіфікованих кадрах. Наша 'пра~шс­ л авість ,

няттями про . цlПРофі)СП , і . л~щ)(:(')логlчни­ ми бар'.єJ)a;~RJ ')З пан~;rтяміІ;j{оJiи ~ пере­

сп З 'lіставні цікаві екскурсії на ферми, виробничІ бригади, під ча'с яких зав'я­ зуються теплі й задушевні бесіди. Проф­

такаж

Примор'а

()ОСЛУl1Oвувания пов'~зана .зстарим!! по­

старших к.тшсів працюють в УЧН~ВСЬІЩх вираБНИЧИХ бригадах, 3 ними IПравод~'Уь'

j

XXIV

комуніст.ка

дівський» нашогО'

РАТАУ).

Четвер,

30

rрудня

1971

року.

,

які

відаму

Q

самавільно, підключили

НОВЕ

без да

ЖИТТЯ

існуючої

ве

електралінії

навантаження .

дадатка­

В

радгоспі

немає нвалlфlкаванага елект­ рика. ЕItсплуатаці.я електрогос­ падарства запущена. На вка-

зівни

працівників

РЕМ

дире1{'

ція радгоепу не реагує, потач­ них і перспективних планів з

нами

не

погаджує.

неаднаразава

3

їх вини

стварювалась

рійне станавище

25

листопада

ава­

на трансфор­

матарних підстанціях. на

РЕМ

'Ст;шом прове-

дена реканструкція ни.зьковольт­

!lИХ ~Іереж в Тарасівці. В жит­ лавих будинках по вулиці Пато­ на

напруга

Q

.

дівниКів.

радгоспу

нармальна».

Всім, хто бажає пересели­ тись, виплачується' одноразова безпаваротна грошова допомо­ га в розмірі 150 карбоваНЦіВ на галову сім'ї і по 50 карбо­ ванців на кожного члена сім'!. забезпечується безплатний про­ їзд і правіз домашньаго' майна да

місця

вселення.

3а давідками і оформленням дакументів

на

звертайтесь

у

переселення

райвиконком

упавнаваженого по

ню трудових ресурсів.

Г.

КИРИЛЕНКО,

уповноважена по ·віпсорис­ танВІО трудових

о

3

стор.

ДО

використан­

ресурсів.

О


ФотоаИСТАВКА сСРСР..., ФОТО-1(~ .

Зустріч

Де

з ветеранами

пра Комітет

комсомолу

середньої

школи

ЛiqДеЙ.

3ааимськоі

органіаував

зу­

д!'вництва

гаражІв?

У мину­

редовиками

йоні житлового масиву. Але

рудженню

свого

Відкриваючи зустріч,

П.

Клишт:і

значення

про

вибору

про захоплюючу працю

сільських

трудівників .

R

інтересом слухали вихован­ ці школи передового механізато­

ра комуніста В. Приходька, го­ ловного інженера радгоспу І.

......................._.•..............-

за

допомогу

на

збиранні

врожаю нершого рок)' п' ятирічки. Про перспективи РОЗЮІТltу гос­

подарства у дев'ятій

п'ятирічці

цікаво розповів директор радгос­

пу О . Чижик. Віп закликав учоволодівати

сі.'1ЬСЬКОГОСПО-

даРСЬКИllfИ спеціальностями, зали­

шатись

після

шко.'1и

працювати

в рідному радгоспі.

Передовиків

сільського

"

робничої

класу Т.

бригади,

учениця

7

Барбон. На заl\інчення

вечора учні влаштували концерт.

(Фот()х,ро.н ',ка РАТАУ).

Чекання ЗІтхнула зима у вікно, Стомилась зі мною не спати Мені чекання ІВ подушку Зашила мати. І щокам моїм бол.яче На збитій подушці із пуху ... А місяць за обрій колесом Летить щодуху. Витрусить ранок з подушки Вночі відболіле чекання ... А надвечір у ШИбку сонце Стук не коханням.

на

І рости висотою і мужністю. Тільки не заздрісно!

тополі .

до

'зу,пиНlШ

аЛПРОШУG НА РОБОТУ:

прокатників, формувальників.

• •

TOKapi~ зварникі~

Одинак.u , забезпечуються гуртожитком.

Броварське

(РАТАУ).

в і,дд і ле'НrII Я Союздрук

просить

ПЕРЕДСВЯТІЮВІ

ВЕРХНЬОГО

ДИТЯЧОГО ТРИКОТАЖУ

но, крупи та інші сільського'сподарські про'Дукти_

ПРОМИСЛОВИХ

потрібні: вантажники, кочегари, фрезерувальник,

в'язальниці, учениці в·яза.1ЬНИЦЬ, швеі, учениці швей, слюсарі для переК8аліфікації на помічників май­ стра та демобілізовані воїни для підrотовки на помічників майстра. ВІдділ кадрІв_

AдMIвtCTpaцtJl.

БРОВАРСЬКОМУ АВТОПІДПРИЄМСТВУ

09034

НА ПОСТІйНУ РОБОТУ

телебачення.

Ласкаво просимо відвідати базари!

. _Ij_ ...J_._._. . ..a,.....

АдмінІстрація ривку.

·· ·

• • • • • • • • • II . . . . . . IIf • • 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Броварському шиноремонтному на постійну роботу

го

постачання ;

ремфонду

і збуту

з

спе­

ціальностІ теХ'нологі-я гуми; начальник дІльниці ремонту 1 шипування автошин з спецІальності технологІя гуми; інженер-технолог -базис.ної лабораторії Rонтрольно-вим,і,рю­ вальних приладів та автоматики з спеЦіальності автоматизація теплоенергетичних пресів mромислових .nі'Дприємств; ,

бу~галтер. слюсарі IV - V разрядів; КОН'l1ролери ВТН. учні тонаря; учень бляхаря,

виймальники зварювальних камер.

Адреса: пром,вузOJl, ШР3, ,відділ ,кад,рів_

шофери І і на автобусах (одинаки забезпечуються гуртожитком), шофери ІІІ класу для роботи на 'вантажних машинах,

кондуктори (одинакам надається гуртожиток), автослюсарі всіх розрядів, контролери_

Звертатис" на адресу: м, Бровари. вул. Металургів . 22_ Іхати автобусами: М 41 - до ПМК-В, М 1 доРМЗ. Адміністрація.

художнього різнІ

По

закінчеНllі

те·

обличчя .. ,'

Телевізійни!!

22.00 -

«Пісня·71 •.

різні.

фестиваль

_

новини

(М).

в. ФЕДЯН.

'БРОВАРСЬКИй ЗАВОД ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ

У зв'язку з виробництвом нового виду виробі. із нриwталеВІГО скла

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ шліфуваЛЬНJI1(Ш ПО металу, шліфувальників ПО склу, гальваКНИКLВ, електрослюсарі,в, слюсарів-реМОНТНJI1(ів, ва,нтажнкків_ 3'lIе,ртаrгIOCЯ ' н,а адіресу:

оператори 11 цех Ізолу;

шорохувальники та вулианІзаторники автошин;

пот р І Б Н І: 11 класів - для роботи

(М).

Прем'єра

«Ці

••••••••••••••••••••••

з спеціаль­ економіка і органІзація матеріально-технічно­

начальник відділу заготівлі

лефільму

Редакт.р

по ТРІВИІ:

-

програма

заводу

заступник начальника виробничого ,вІдділу; начальник відділу технічного постачання ності

14.00 - «Вогні цирку. . (М) . 14,45 «Пошук». (М) . Кольорове телебачен­ ия. 15,15 Художній фІльм «Ма­ ,ЛЮК і Кар л сон. який живе на дaxy~. (М), 17,00 - «TepeM-TepeMOK~. Казка для дорослих. (М). 18.00 - Новиии. (М). 18,\0 l(ольорове телебачення. «КВН-72» . (М,) 20.15 Програма «Час» . (М). 20.45 . Українське ко­ дьорове тел ебачення, Кінозал «Інтер· клубу» , Художній фільм «І<апітаll Флоріан 3 М .лина •. (І серія). 22.05 Прем'єра сгудії «УкртелефіЛЬМ'. Фільм-концерт «Червона pYTa~. 22.50 Мультфільм Д.1я дорослих. «Кен­ тервільськнlІ привид •. 23.10 Україн­ ське кольорове телебачеиня. «3апро­ шуємо на пісню». Наша афіша. 11.45 Теле­ фільм «Сім'я як сім'я:.. 19.00 ю­ иокомедія «3игзаг удачі~. 20.30 «На добраніч, дітиl. 20.45· - І<ольорове

ТОВАРІВ

.J_._II_._~_._._._Cl_fli_"_

СІЧНЯ'

1

програма

17.40 -

У ВЕЛИ НОМУ АСОРТИМЕНТІ .

.....

(М.).

18.20

10.45 - Новнни. (М). 11.00 - Наша афіШа. 11.05 «Мовою хореографії~. (Дніпропетровськ). 11.50 - Художній фільм «Дівчинка і крокодил:.. 13.30 «Наукові відкриття 1971 року» . (М).

Друга

ПРОДА~

конкур­

Новини .

18.00 -

Перша

·РАЙСПОЖИВСПІЛКА

ОРГАНІЗУЮТЬ

міжнародних

(М . ),

СУБОТА.

І

участь у п~ред,святковихбазарах і ярмарка' х. На ринку користуються великим попитом м'ясо, фрукти, mиця, борош­

:~ • • • • • • • • • "

НА ПОСТІННУ РОБОТУ

НОВОРІЧНІ

тор['{}вешші орга,ні'3аціі, Адміністрація ринку '3аПРI)ШУЄ а такс;ж працівників сільськс;го господа.рства р. аИону в'зяти

ТА

р.

МУЛloтфільи «Маи­ ХудоЖНіЙ фільм «Снігуронька». (М . ). 19.50Е. Брагинськніі, Е, Рязанов «Това­ риші по службі~. Спектакль Одеського театру ім. Л , Іванова. В перерві -«На доБРllиіч, діти!.. 22.05 - фіЛЬМ-КОИ, церт «Уральська горобиночка~. 22,5()-Телефільм «Усміхнись cyciдy~.

всіх

Ш~~~~Ш ЗМІШТОРГ

лауреати

1971

18, \о - д.~я дітей. д рівннця' . (М,).

ПРОВОДЯТЬСЯ

ВіддІл !<адрів.

~--------------------------------------------------------

.

під-

НОЖНОГО ДНЯ НА МІСЬНОМУ РИННУ

.....................~...................~..................i

---

цього

програма

Новини. (М.) . \0.15 В дні шкільних канікул. «Новорічні Mpiї~. Лялькова вистава. (l(ишннів). 11 .00 Для школярів. Художній фільи «Два товариші • . (М,). 12.15 Новннн. (М.). 16.50 - Новинн . (М.). 17.00 - Висту­

\0.05 -

громадян перевірити правильні,сть адрес на кви­ танціях по передплаті газет та журналів_ У випад­ ку ·в'И'явлення невід!повідності фактичної а-дреси з адресою 'на КВИ'fзнції, ва-м 'слід з.вернутися на пош'юве ,віддіЛБН :НЯ ПО місцю сного прожи'ва'Н'ня .

••

AДMlвtcTpaцla.

7.

Друга

виріб

ДО УВАГИ ПЕРЕДПЛАТНИКІВ

і

МАШИНОБУДУВАННЯ

Вул . Степа,на РазІна.

300 кілограАtів. «Дель-

сів

~~~~.

ФАБРИЦІ

...

пають

• •

ЕРОВАРСЬЮй

ність -

попиту

*

БРОВАРСЬRИЯ ЗАВОД ТОРГОВЕЛЬНОГО

16.

і легкий

nриємства.

Налита і Брова- і

~~~~~~~~~~~~

Адреса: вул. МашинобуДівна.

Красивий

АІасового

Дирекція.

;

ек­

вироб­

Союздрук_

підсобне то'сподарство .

-

почав

коли збагнеш висоту людини.

_................................................................. .... . Б.огда1fівка

прокатни­

-

Тоді торкнешся ти неба.

тягнися

основ­

КРОКУЮЧllми

одинадцятий

Серцем моїм прокотився.

~ИТЛОПЛОІЦею rocnOAapCTBO забезпечує.

-

і

Марlа ВОРОБЕЯ.

Зітер ВідболІлу згадку_

агроном, шофери, свинарки.

ри

продукцією станами

з

ГРУДНЯ

31

програма

11,00 - Телевізійні вісті. 11.10 - Те­ _1еспектакл ь «27-й неповниЙ~. 12.10 Кінокомедія «Адам і XeBa~ . 13.20Фільм·концерт .Уральська горобиноч­ ка» . 16.5() Наша афіша. 16.55«Кемпінг «В е рховина». Ро з важальна програма. (Львів). 18.00 Українське І<Ольорове те,1ебачення д.~я дітей. «Олі­ вець-Малювсць». 18.30 - «На мерн­ діанах України». 19.05 Естрадний концерт . 19.50 Телетеатр мініатюр «Тринадцять стільців. . (М . ). 21,00 Програма .Час ». (М,) . 21 .30 -:- Кольо­ рове те.1ебачення . Прем'єра художньо­ го телефільму «Карнавал~. (М . ). 23.40 - Нарис .По рідній KpaїHi~. (М,). 23,50 - «3 Новим роком, товариші! •. Поздоровлення радянеькому народові. (М.). 00,05 Кольорове телебаченн .. «Новорічний BOГHHK~. (М . ).

завод

поряд

фін»

хмар

Перша

човен «Дельфін» важить 26 кілограмів, вантажопідйом-

Вище і вище.

Голка розкраяла серце .. _ PBeTЬC~ з-за лісу на волю Місяця повне вІдерце. Вирвався в небо, спинився. Вихлюпнув фарбу-загадку _

Іхати автобусами Дарниця (метро) -

ною

ліетилену.

Не зупиняйсь на вершечку

до

П·ЯТНИЦЯ.

Nlщтво двомі сних човнів з по­

Праці побільше!

Стоне пластинка від болю

Леніна

скаватора.IШ -

високе

;JraAKa

;.ІІСІ/і АШ

Нраще поглянь на небо

ПОТ Р І Б НІ:

*1

--

огріхами.

Броварському пі}~собн{)му господарству

*

навиворіт

Та сторона завжди 3

~ ~

і

життя

-

БЛАКИТНИЙ ~==EHPAH======

"деЛЬфіН" н овокраАtaторськuй

А ти не дивись

машино­

П_ КИРИЧЕНRО, мешканець міста_

Краматорський

Висота

. . . · . . . . . . . . . . · · · · . . . . . . . . . . . .I Г. СПИЧАН,

десятикласниця.

воду торговельного

будування . холодильників, у центральній частині міста.

ф----------------

н а поетичних вітрилах

госпо­

дарства вітала член шкільноі ви­

Робота Валентина Лебе­

На фото : «Зимова казка» .

ДЕла. (Москва).

Осьмака. Керуючий відділком В . Дудка сердечно подякував учням

і

ра­

юшки. Пропонували побуду­ вати піlдземний та'Раж у ви­ гляді загальноІ стоянки для автомашин або наземні гара­ жі в районі заЛЇ'зничної стан­ ції Нняжичl. Але це не ви­ гідно власникам машин­ далено від житлових будин­ кІв.

гара­

Тим часом це .питання по­ Т'Ребує якнаЙішвИJДШОГО вирі­ шення. І не 'l1ільки на житло­ вому масиві . а й в .раЙоні зз,­

Чому? Не було земельної ді­

директор

розповів

правильного

ПР6фесії ,

нів

в

с;порудження

прийшов. ХИМКИ иема •.

він припинив своє існування.

відділка.

JДколи

автогараЖів

для

Жів видІлили. Тепер біда в Іншому: не,має пІдрядноУ ор­ ганІзації, яка могла 6 Іх бу­ дувати. Виходить. ЯК у тому на.родному прислІв'У сХома

А як же в 'зв' язку З

лому роц! з вІдому !згоди виконкому м!сь~ради був створений кооператив по спо­

школи

У вересні цього РОНУ пло­ щу

цим вирішується питання бу­

стріч учнів 7-10 класів 3 го­ ловними спеціалістами радгоспу i~; Кірова, lі~рііЩицтвом і певиробництва

автомашини?

Із POI{Y В -р і І{ l{ількІсть лег­ І{О'ВИХ авто.м·обl .'1ів в нашому місті зростає. Це свідчить про поліmшення добробуту

і

q

ставити

,в'ул. Чка.лова,

АдміністрацlJ1_

3.

ВіULділ кадріІВ.

Адміністрація_

-~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 51" • • • " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

НАША АДРЕСА: М. БРОВАРИ. Індекс 255020. В;УЛ. КиіВСl>Ка, 154_ ТЕЛЕФОНИ: вІддІлі»

редактора

(партІйного

ЖИТТЯ.

«НОВАЯ комитета

жизнь~ орган Броварского районного КП УкраинЬІ И ра Іонного Севета депутатов трудящихся l(невской области .

ІНДЕКС бl9б4. Газета у

четвер

-

19·3·82,

заст,

промисловостІ,

редактора масової

ро·

ВИХОАВТЬ

вівторок.

І

суботу.

фотокореспондента - 19-4_67. вІдповІдалІоНОГО сек· ретаря - 19-3-18. вІддІлу сlльськ, господарства - 19-4-47.

І боти).

.

154 номер 1971 рік  
154 номер 1971 рік  

154 номер 1971 рік

Advertisement