Page 1

~~~.-.-.-.-.-. . . ..-.-~. . . . . . . .~~~~~~~~--пРолЕтАРІ всІх КРАІн, єднААТЕсяr

OPГAfl БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ МІС.ЬКОІ І РААОННОІ РАД НАРОДJІИХ

* .N'! 153 (7234) * П'ятниця,

Газета виходить з 17 квіт11я Н}37 року НА ВАХТІ П'ЯТИРІЧКИ

ОСІННІ/І

Вроварчави В8 ІЇДВОДJІТЬ

PIJ60TIII- ВІСОІ/ з

тру.цпься ва

пе­

ревезеввl цувроввх бурв­ кІв у Каrартщькомj ра­ йонІ водlі автопІдприєм­ ства .N'9 11063. За пepmt пІвміСJІЦR роботи автома­ ВJВВамв ЗІЛ-130 та КамАЗ-53-20 з вароще­ ввмв бортами О. М. Кай­ дав, В. І. КуйбІда, В. М. Олексієнко, М. С. Голота та tвm1 в'ревезлв з IIOJihs ва ГрвrорІвськвй цукро­ вий завод понад 1О твей'І товв солодких коревіа. Використовуючи так зван~А човниковнА метод Із засtосуваннsм обіrов<?" го nplf~ena, який .зали­ шається

на

полі

1

значно

тього курсів статуту

особистому

тичному

-130 роших

тонн

вже

понад

нипенко.

сЬІСа,

лаwник.

ського

воJ перебудови всіх діла· нок ввробввцтва. !ВЗЯТО

курс

на реконструкцію пlдприємсrrва. надJ:АниА ремонт 1

обла~ан-

JUІ. Чимало доаепоа.

Пірацювати, щоб

l дпя

забезпечити

біАці

студентського

загону

сГлобуе» прироАиичо-геоrрафІчиого факультету Київ·

докорів~

no-

того.

Да·

І.

Державиого

neAa'roriчиoro

інституту

Імені

О. М. Горького.

го

в,узу

І. в. Вакуленко. л. м. Криклиаеико, м. м. СИАОреико,

І. П. РуАич, С. М. Ко~ишта та ІншІ щоАенио виконують

. норми виробітку на JI0-120 процентІв. На фото: стуАеитка ІІІ

втрат

І. ВАСИЛ-ЕНКО.

завод

лІнІя.

уста·

виготовлена

болгарських

вах. За годину вона здат-

вироще­

комплек­

допомо­

UJе

оперативні­

керувати

господар­

ством.

на

перетворити

ТИСЯЧІ

ТОНН

. щену

масу,

можна

В

Згу­ щ>тім

яку

до

по·

трІбної концентрації. Нове виробництво

да·

по

.

чотири

соку

розводити

змогу

розширити

асортимент ше

І

збІпьши.ти

· продукцІї,

ВИПуск

ПОВНІ·

використовувати

кондиційнІ

не·

плоди.

Лікувальна вода

за·

Євааторів

(Кримська

Ча­

да

сЄвпаторІйська•

налравпяється

па

надходити

цього,

ПермІ. Снк·

тивкара.

Л. ЯРИЧ,

заступвнк

на

пІдпрнємст·

у хоподнпьн.І ка·мери. трудІвкинам

виробництво.

ладу

пото­ рснова -

Ії

область).

курсу із загону сГо~обуе»

С. М. КЛИШТА бІо~~я сортуаалької машини КСП-100.

до

нладаються на збер~ання Іх

мопочних

. ~JІ~ктроніка

же ..т: далІ вдосконалюва­ ти сільськогосподарське

пар­

вакуумно-внпарна.

не

яблука

сах.

концентра·

стала

ного •урожаю фруктів.

ЗаготовленІ

трьох

· спецІалІзована

новка.

з осlн­

у саду,

якому

нова нова

радгоспу

н1ми роботами

Першу

яблучного

на

доnомогти

ШВИ'ДКО вrюратт:я

сЗо­

ту випустив F.Кдановськйй пподоконсервний завод.

стопичмо­

пра,цlвннкам

стІІ'на

ЗааАнки іх сумо~ІиttіА nрацІ Аержааі nроАаио nоиаА 850 тони першосортної картоп.Іі.

тІю

докпадають усіх

доnуотнти

Хороших nоказникІв у праці досяr.1и стуАеити 33-t rру.пи, Ае комісаром Лариса Wупик. 611ці загону С. Г. Коберник, О. 0.· МеАаеАєа, Р. Р, Коваленко,

В1вввцL

Карачанова.

щоб

. ремонтних

автопарку.

Яблучні вонцентрати

Ка­

БІ.п:енно ...

зуамь.

в

·майстернях. на скпозаво­ ДІ, мЕ!)ЩнІчному току, ви· гульнИх · майданчиках,

А тепер є можливІсть ба­ чити те, що вІДбувається

М.

·

те­

поча·

і іХ, ие ДОСИТЬ ОДНОГО ДНЯ.

Щддуб­

Т.

Комrомопьці

тоnлі старанно труАятьс:я

Перший р1к двавадца-

рвцьквІ• .роком

Л.

)' Ас:ржплемптахоза~ОАі сРуАи•~ на сортуваннІ кар-

тоі п'втврічкв став длв трудtвВвк1в ІСОНсервного зав,оду радгоспу •Боб-

В.

Промислова установка

дарство -- баг~тогапузе­ виА аrрарно-проf4ІІсловиА комппекс з безпіччю пІд­ роздІлів. Щоб об'їхати

ро­

Литвиненко.

устаткування.

органІзовано гаряче хар­ чування. Із закІнченням нІчної змІни до прохІдних подаються автобуси.

парк

ла діяти в колгоспі

ТесJІІЄнко.

ниА. Н. КахиJLІ.

Л. ПАВЛІВ, Ьuкевер •ІМІ.JІу праці та зароб1твоJ uau.

заміну старого

І.

викорис­

Подбали І про тих. хто працює· вночІ . Для них

ря комунІзму•. Це госпо­

ОнІЮИмов:і,

· 0.

. Метушевська.

тисячу

реконструкцІ,,.І

Ровво.

О. Буркацька, О. Вихров·

сировини.

ПередуС.і'М

А.

І. Шерстюк.

пер­

Завдяки

у

верстатний

левІзІйна

члени

результатів

дуктивне

В механІчних це­

весь

почали

Сільська професіа те·леба'Jенна

120

ботІ добиваються О.

шість утримує П. В. Жу­ рибіда. який перев~з на завод

же

JЩНКИ Ірини Ковганич. Хо­

соцІаліс­

·

процентів

повнІше

товувати нове, більш про­

хах. де зосереджено май­

91,6 rонни ябпун зібрав загІн .N2 5, де номанди­ РО!М МарІя Петровська, а ·комсоргом Лариса Баби­ нець. Щоденно ВіИ'Конують

економ­

змаганнІ

сомолу.

rоспо·

доведенІ зацдання на

пІдприємст..ва. звІпьнипн­ ся вІд застарІлої технІки.

чого об'єднання· ІменІ 6Q-рІччя ЛенІнського ком-

ф1вавсовоrо

вародиого

На двозмІнний

пІдроздІлІв Херсонського суднобудІвного виробни-

тре­

ДВОЗМІН ЦІ

режим роботи перейшли колективи п'яти великих

дарства. На Jx рахуику 488 товв заготовлених фруктів.

пять час, раціонально ви­ корисrовують теХJНІку.

У

Херсон.

1

дрfГОІ'о

На

факультету Квівськоrо ів·

тажується в той час, по~ ки водІй "Ідsозить черго­ ву ПІtРТІЮ буряків, бро­ варчани

молодечим

студенти

наван­

Ціна 3 коп.

ТЕ/ІНІ ·

·саме так працюють ва збвраввl вблук у ра,цrос­ пі імеиі 60-pi'I'IJI СРСР

,

*

26 вересня 1986 року

завзяттям

За методом брвrадвоrо пІдра,цу

К О М У Н І СТ И Ч Н О І П А Р Т Н У К РА І Н -И, ДЕПУТАТІВ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

ЛІкувальна в

висновком

тІв, за

вона не складом

розливу

варторганізаціі paдrocuy

цеху,

РfООЧИЮІ руками. Завдя- ...................ііііііі~іі8іііі8ііііііііііі8ііііііііііі8іііі8іііііііііііФііііііо;;тоіііііііаіівіітоіірііаіі.......1м;;;;;;;;еіііівІііііі60 ...-р:..ІіііічіііічвііііііііС;;;;;;;;jjОРііііСііРіі.іі8іііі8ііо!'

мІста . ·

спецІалІс­

поступається І смаком

«Єсентукам•.

секретара

поча:

магазини

курортного

За

во­

ЛІнІю

і'ї

змонтовано

в

який

paнiUJe

кав

низькосортнІ

ЦІлющІ

вина .

джерела

перетворюються

Нриму у

важ·

пивий оздоровчий фактор.

У

багатьох

них

бальнеологІч­

.санаторіях

відкрили­

ся бювети , лІкувальнІ ка· бінетн

термальних

ральних

мІне­

вод.

(РАТАУ).

випус-

ки вели.к1А nw.отовчІА ро· ~

ботІ nl'Дnриємство цри­ АшnQ до поча.т.ку сезону в повК!А rоrовності. •І резуJІЬТа'l'И не заба­ рилися завод. який з ·року в рік не викону·вав пл.аюв, доСТJЮК'ОВО, за вІ·

сім мІсяцtв. Завершив зав·

rrepw6ro

дання надцятоі живачам

року два­ п'mир!чки. Спо­ вІ:дправпено

бІ.п:ьше 900 тон;н консер­ вованих овочПІ. Нині тру­ д.~внЮ<и nрацюють в ра­ Ху1ЮК

настуnного

року.

П. ПЕТРЕНКО.

nосИлення рОЛІ деnутатів

СемІнар nрацІвникІв Рад Голова

З'всуватв,

райвиконкому

п

місцеві

Ради

народвих

у

І. С . Рудак зробив глибо­

району перебудовують свою дІяльвІсть у світлІ вимоr

воставов~ ЦК КПРС, Презвдіі Верховноі Ради СРСР.

1

економІчного роз­ населених пунктів

Броварщинн, на 1986 рІк.

визначених

Темою виступу секре­ таря райвиконкому О. С.

Рачввськоі були

питання

Ради Мів1стрів СРСР по дальшому пІдввщеВВJО ролі й вІдвовІдат.востl оргаиів вародовладдв,- таку мету

ronia

ефективнІсть дІ·

йонної ппановоУ комІсІї А Г. КруковськвА. ПІсля цього учасники

секретарів виконкомів .сіпьськвх та сепнщвоі Рад.

поліпшення органІзацІй· но-масової рсботи Рад народних деnутатІв. Вона проаналІзувала проведення

рівень

чергових

ее-

сій

Рад,

япьності

мІсІй.

їх

постІйних

зосередила

присутнІх

на

ко-

увагу

необхідностІ

Там

на3наааСІІ

у

•Ново.

npoC5n-н

nнща,

яке

nромислового 3Іа· :tнаходнтьс:R

на

баnансІ :sаводу nopowнoaoJ метаnурrІі Імені ~рІччR Ра­ ДІtнсtокоі Украіни. На ирмтмчнмА виступ ra. ити наДІАwnа аІдnовІдtо від :sастуnнина

директора

ц..о­

го

пІдпрнсмстаа М. ЛАРІНА: cltoal~мnRIO про :sаходм адмІнІстрацІJ :sаводу nopow· ковоJ -таnургІJ no внnраІ• nенн10 . недоntкІв, правиnІ>Мо нuваммх у феА.іtетонІ. За· PU ІМrотоеІІRСМО ОуДННОЧОН """ черrоамх. ветам-имо його ". ~.. ~

s ._...

...

внnа,

аерwеннR робіт -

nнщі І А/ІІІ того, щоб ПО· мрнутм радгосnу сКрасн. n.Іес:ьннА• 7,9 гектара 3ем• lh, ро3робnена схема po:to no,цlny діntоннцtо між nід. nрмсмс-rаами міста . На ма. раді, nроведекІА у мІсІ>Мо­ му комітеті народного конт· pon10, а танонс 3 наwоі ІнІ­ &еіатнам на иаnнщІ, nреА­ стаанммам nІдпрнсмств •РУ· -сtеорм ма мористт·

......

ви~начено

"" 1986

рому.

до.да·тн, що, nІдприсмстu

автоматизо­ управлІння

.

МІнпегпрому СРСР, не просте, а , як у казцІ, та·

nnастмас,

строк

:аа..

1 жовт·

Однак

крім та

хочу

нaworo 3аІоду

IROJ)IIДНYNHHIIM

•Теnnнчноrо•,

.....

ться

це

тим,

w-оремонт.

моrо :sаводу. дереаообробно. ro об'сднаннR, деревооброб­ иого номбікату І дос:І внао. 3RTto АJцаІ •І.--одн, nan11тto

що

вплетено

у

пруг

магніт­

ну нитку. ДанІ про ткани­ ну зчитує датчик, який нагадує

творюючу

ааалнща ніхто не 3аАмаст ... CR, А моnентнан комбінату

·

Апм.а-АТRН·

ському СКБ ваних систем

зовнІ

аання 3ааnищем І ці схеми. &упо ще ра3 нагадано npa.

3Іа•

Полотно.

В

тканини

маведекнR

.на

Алма-Ата. с:'І'ворене

наук І. П. Лавовенко.

ro рому. На а'і3АІ на 3Іа­ nмще поставnено мовнА wлаrбаум, с туаnет. ДnR порядку

маrнІтофона

ке. що говорить. Досягає·

.,дим бвзгосподарносtі"

феАnетон,

му нсмm• 13 cepnнR 1986 рому. . 8 МІоОМУ nІднІмапмс"

poni

в

семІнару nослухали neк­ цttto доотора ЮрИДИЧffИХ

СЛІДАМИ НАШИХ ВИСТУПІВ================надру!СованнА

Ткакина

ви-

'

лишків картоnлІ присут­ нім розповів голова ра­

ставив райвиконком, DJЮВQДЯЧИ черrовий семівар

1

наказів

Про хІд забезпечення паливом ІнвалІдІв вІйни І працІ, сІмей загиблих воУнів, реапізацІУ планів заготІвлІ в населення

депутатів

кий аналІз роботи органів Радянської впади по ви­ конанню планів соціаль­ ного витку

виконаннІ

борцtв.

звуковІд·

гмовку

нlтофонІ. особпивостІ

в

. маг·

Враховуючи полотна. ав­

томат вибирає режим об­ робки. І так на всІх 'ета­ пах виробництва. Такий магнітний ~аnис ·може ви· користовуватись

1

в

тор­

гівлі.

Зокрема,

по

можна

.

вІдмІряти

потрібну

легко

кількІсть

ни. визначити те рІалу.

ньо~у ткани-

якІсть

ма·

(ТАРС).


*

2 стор.

26

вересня

1986

сН О В є·

року

ПАРТІЯНЕ ЖИТТЯ:

- Ж И ТТ Я• Ефектив . Щ.ми п. о· вини! с. т.а-, 1 кож1ft збори. f кожен

НА ШЛЯХУ ПЕРЕБУДОВИ

··

ти

·

Інший захІд. що проводи-. ться а 1Нlц1а~и парт,І.А·

Ві.uачі чекають ві а кожноrо Присутнім на цьогоріч­ них головних зборах ро­ ку в партгрупі ферми

заnишається питання nІД­

кормів

вищення

витрачання.

•Гале•

Для збільшення виробни­ цтва тваринницької nро­ дукцІІ кожен із чотирьох

радгоспу

рицькнй• nрагнення

.

тваринницької

сБоб­

впало в око комуністів пе­

реосмислити

членІв

досягнуте,

вимог.

визначити

конкретизувати

пи

у

з~йсненні

лених

завдань.

девІзом

свого

ного життя

гру­

постав­

ПартІйцІ

повсякден­

взяли

товариша М. ва.

роль

С.

слов,а

Горбачо­

висловленІ

ни·м

з'Ізді КПРС:

XXVII

в

на

сНе

буває авангардної комуніста взагалі, виявляється

й

ролІ вона

практичних

справ.ах•. ЯкИми ж є ці конкретнІ

справи

для

членІв групи? Першим 1, найголовнІшим

звичайно, було й

.

вий

галузІ.

групи

зусиль. У :минулий

оцінити результати своєї роботи з позицій сучас­

них

інтенсифікацІІ

не

цІ

всебічної

колективу.

них

Як

вважають

су­

вони

ства

прикладом

для товаришів. Груnа своєрідний центр, навко­ по . якого базується робо­ та по вирішенню всіх пи­ тань. Найголовніші з них - якість заготовлюваних

з

науковцями,

тичне

прак­

використання

вІду

працівників

дос­

галузі

дає

радгоспів району. області. ресnубліки.

постійний

ко)І(ен

очікуваної

до­

віддачі.

по­

шук на кожному робочо­

ми

•МУ мІсцІ

впливу

Існуючих резер-

методи

1

і вселяє надію на те, що

прагнення

.

на

перебудовува-.

тися. nідкріплене кон­ кретними ділами. давати:ме віддачу. Віддачу, якоІ чекають вІД кожного.

П. RУДІН,

21 ТА КОРОЛЕНКА, .Nil 56 169 СІМЕR З ПРИП'RТІ.

Переважна більшість­ це сІм'У будівельників ко­ лишнього Прнп•ятського домобудІвного комбLнату .Nil З тресту •Союзенерго­ жнтпобуд•. У Броварах з

введенням

будІвного

в

дію

домо­

комбінату

як­

раз згодяться Ух досвід, умІння. А поки що ново­

сели Обживаються на но­

на

це, працівники торгlвnl за два місяці вже реапі­ зували потерпLпнм від аваріІ ва ЧорнобильськLА

АЕС різноманітних меб­ пlв на суму понад 68 ти· сяч карбованців, не вра­ ховуючи таких необхідних товарів,

як

матраЦИ,

nо­

кІв Зелений

Мис

ступово входить у звичай­

дошкlпьнята вІдпочивають

натну

ну копІю.

сі·м'я Валентина Олексі­ йовича Шпипея. дРужина, Любов Семенівна. Із стар­

1

мІсцІ, житло,

вщ>рядкову­ влаштовують·

Багато турбот у ново­ селів. · Головне прнД()атн меблі, все ІtеобJЦ_цуе для дому. Тому праціЩ{И· ки магазину сМебпі• ''на­

•магаються задовольнити

якнайкраще всі щпреби

людей, яких спlтксщо пИ­ хо. Д.іJя цього заведено

журнал заявки ться

реєстрації. колектив

всі

намагає­

виконати.

Особпиво ·багато ба· жаючих придбати кухню сМрІя•. Поки що nро­ дано пише 1 ОО комплек­ тів. Практично немає з чого вибирати :меблі для жнпоІ кІмнати та спаль­

нІ.

Попуn'ярна

сСоната•

колись

вже

не задо·

вольняє nокупців.

квартиру

шою

дочкою.

десятиклас­

.Ane

ліжок, працює

ще немає. телевІзор,

1

впорЯдковуються

кімнати

Тетянка

своІ

турботи.

ження

-

свої

вона

вра-

першо-

кпасниця.

Дякує

за

отримане

житло прекрасну п'я• тикімнатну квартиру -

Якщо

з

початку

року.

класифікувати

Іх

за змістом, ·то більшість з них рqзповlДає про дО.. сягнепня трудівників Броварщнни. називає Іме­ на передовиків, адреси

тopгlsnl,

Одеса.ка област•. Нову ваиа

Аіла.ницю, ака

висоаопроА)'ктианими

уw.омплекто­

ткац•кими

верстатами

СТБ-2·216, що підвищуют• nроАуктивніста. у

1,5-2

ра­

Головкою особАивІстю цих безшумних машин є ви­

працьовитl в

при переаезеннJ · иароАноrосподарськІ вантаа!.

Тепер пІАПриємстао аІАмовилось аіА Aoporoi Імпорт­ ної сировини натуральних волокон А•уту. РJчннІ економічинІ ефект ІіА МОАернІзацІі дільниці станови­

сім'ю

ПрацівнИки

сфери

обслуго­

тиме понад 200 тисач карбованців. Заодно вільнено близько трИАцати робітників.

ми з вами

повиннІ зробити все мож­ ливе. щоб . пересепенці з Чорнобильського району добре почували себе на новому

·місці,

в

ви­

рік тканини.

На знімку (зліва наnраво): комсомолки 0Аена nо-­ лецьких І ЛюАМИ.ІІ& Кабакова. Дівчата неА&аио закін­ чили фабричне ПТУ І cьoroJUІI успішно справлаюта.са

вІДчули

трудове

буде

Уже за перше nІврІчча ІІИНІшнього року колектив фабрики випустив поиаА план 460000 кваАратних мет­

тепло і турботу оточую­ чих людей, скоріше впи­ лися

з иовою технікою.

життя.

Н. ЧЕМЕРИЧЕНКО.

Не

села•.

ціпком

мо-вчати,

Фото І. Павлен ка.

(Фотохроніка РАТАУ).

Пишуть люди про все. ЩО ІМ боЛИТЬ, , ХВИЛЮЄ; Часто в редакційній

ті

навІть

1

листи-подяки

вчите­

лям. лікарям. спеціапlс­ там інших сфер життя. просто

хорошим

людям

за чуйність 1 доброту.. Є А такі. які можна

назвати

одним-єдиним

словом: скарга. Іх також не бракує в нашій nошті. Ці листи діляться · на дsІ категор !І-: підnисані · авто· ром або без підпису, тоб­ то анонімні . АнонLмка, GІІІf'Jайно. завжди насто-

тн-скарги, люють,

автори

не що,

скарrм

на

СJІ,

ре~кцІJ

а

нt

пнс­ яких

усвідом­ наnисавши

еnектромереж.

Там

1110Aflj, віда10та. за це, кІв &poeapcwcoro чмпм строки.

викликала

скаргу.

Ось як точно оnисує таку ситуацію наш читач Старовойт:

А. І.

.

•&Ufl""'" ,_..кцІсt 8 мо-

аа~tнмтм

Ориrар

І

осо­

бути

ак­

:місці,

на

створює

незручності

або

й

Ось характерний лист (щоnравда без Lмен і прl· звищ

в

капців вулиці

кінці)

вІд

будинку Енгельса:

меш·

N9 2

•ЗвертасМОСІІ АО вас

району

ааарІА·

тому,

просто не знає про якісь наші клопоти .

ву.

81118

· onopy, визна. 8 таму onepa.

ммІнмІІа

в

нас

недопрацьовує

нам

nОООІЦІІ·

JІК 0УА8 nотрІОно, с:карІКИ­ ТМСІІ до rаитм. Однак меоО. хІ,~~~tІста. ИІСа . вІдnапа: ма. 8Іта. рак;wе вс:таноапеноrо строку · а РЕМ npмixana

з

потрібно

своєму

nрацІ8НМ·

тммста. "• звичайно, не nо­ вІрка, а вмрІwмв Аа™ ім довwмА строк, а nотім уже,

нас

кожному

хто

•Hoaoro ІКМТТІІ•. я · ІІІ ВИРІ·

nоnросити до­ ІІкІ вІдnо.

ро6о-

тивнішим, не проходити повз недоліки, не чекати, ЩО ХТОСЬ ПОМІТИТЬ ЇХ без нас 1 ліквідує. Не соро­ митися турбувати тих,

ono.

wмв сnочатку nомоrм у

переконує

бисто

раконноJ

ра анахо.,qмпасJІ в ааарІАно­ му станІ. С~ІАК Р4АІІІІМ амрнутисІІІа скарrсно до

пи

з с. Шевченковоrо

ска~та.­

xaAnlвcwciA еnектрмчна

разу в ту установу чи ор­

яка

JІК)'

на

..

що

rаитм. РадкА, що ОАИН ви. nадок nІ,_,-.ер,qкв nравмnа.­ нІста. _ , · nоамцІі. &ІІІJІ мо­ rо СSудмнку no вуnмцІ Мм.

нам, в якLА~ь мlpt затя­ гують вирішення nробле­ ми. Адже Іноді значно nростіше звернутися від­ rанізацlю,

на

ро:аСSмратм ор..

rанІицІі·,

час

Ось така ситуацІя. Во­

АК8УN•

чомуса. дУмав, що

краще

у тоА

тІ•.

харан.

аа8ЖДМ

а . ДІЯТИ

nрИйнятний.

зустрічаються

ІІМ, Оо 11

кувати цим ІІІОNІМ. Я ма. 8Іта. nрІимщ JхнІх не ана10,

С5о Оув

nередового досвіду. В своїх листах читачІ заці­ кавлено, не байдуже під­ німають · і вирішують різ· ні проблеми нашого окит­ тя. Є в, редакційній пош­

nоштІ

нмА•. Листи такоrо -е

•пат­

спеціальним

дією

розчином.

розширювача

притискається з

такою

. практично

до

сипою,

становить

го

завантаження

тракто·

ра

Й

В

автомобіЛЯ

ОДИН

запроnонуввпи

ПродУкціІ

СПОЖИ·

вачам. nартнери виявили.

працювати.

теру

сжнтепІ

вкрита

готової

скоро

хоробрості підписатися, або вважає, що такий. як

ка•.

LЦО в них багато спLпьних адрес. ЗмІнипи способи кріnлення техніки. яка ра­ ніше доставлялася одним і тим же адресатам окре­

користанна nолІпропІ.ІІенових ниток при виrотоuениІ тканини АЛА виробництва мішків, в акі упаковуюта.ся

він

дібнІ вмnа,qкн часто ,руку. ІОТІІСІІ nІд руОрккоtо •Хоч nмст І не Оув надрукоаа.

підnис,

накпадається

комбінату,

вування, та А

свердлови­

ни.

няти

впилися

глибині

-

утворипа­

новатори . запlзничноІ стаиціІ Степянка 1 мLнсь­ ких автомобlпьного 1 тракторного заводів. По­ давши плани відправки

у

без · уваги. Все ж буває у житті. Можливо, люди· нІ просто не вистачило

наприклад,

в

застосу­

проста

що

капіввагон

ОГЛЯД ЛИСТІВ================================================================ 2400 ЛИСТІВ надLАшпо рожує, але все одно жо­ -рІ ващоі rамтм 8ІА t м­ td оnори на KfA, ІІІН\1, АУ• таки AOf101j101118Te в ца.ому рк.ttІІ ц. р. nрочитав ммІт. же хочу через газету nONІ· до редакцlУ газети сНове дІАІ7 Неаніе черn таку ден лист не пишається · ку •Проwу АОf10МОІ'ТМ,~• По­ ')f{НТТЯ•

ся

мо.

люди

·

•рану•.

нин.

де

новинки

на

зи, ввцено в Аію на 0Аес:а.кІІ фабриці технічних тка­

броварчан.

відвідувати школу. В неІ

ТехнологіЯ

вання

М1всu. Спосіб сnLпьно­

об­

санаторІІ

Хороші,

почала

ща.

вістю розпитував !Мене про хід · будівництва Бро­ варського домобудівного почне

-:- сім'я живе повсякден­ ними клопотами. На ви· хідні всі з нетерпінням чекають сина АндріЯ, що навчається у ПТУ. А ма­ ленька

медичне

у

на

ТИСАЧІ ваrонІа

Пущі-ВодицІ. Висококвапl­ фlкований формувальник, Мико:ла Іванович з ціка­

ницею Наталкою вже по­ дбали про чистоту і поря­ док. : ' Меблів, крім кухон­ них

проходять

вnроваджено

промиспах ЗахІдно-Тебук­ ського нафтового родови­

З6ерІrа10чи

Микопа Іванович Сидо­ ров. Яого друокина 1 дlти­

стеження

лонах,

ровини.

дар ще однІєУ квартири­

отримапа

скоро­

з нею одне цlne. Оnера­

госпо­

ся на роботу .. , Життя по­

ють

втроє

ції сеталевий ппастир• вже nроведено на n'яти свердповииах. ВІддача сотнІ тонн додатково! цінноУ вугпеводневоУ си­

душки, ковдри, розкла­ дачки. табуретки. Давайте ок завітаємо у нові будинки. Цю трикім­

вому

.

незважаючи

Ane,

ппастир, застосу­

якого

чує час nlквІдаціУ розри­ вів в експпуатацLАних · ко­

що

НОВА ДІЛЬНИЦЯ

nодружжя Садовських. У ВІктора Григоровича та Валентини ГригорІвви n'ятеро дІтей. Сім'я все робить дружно, весе­ ло. З мебпLв вже придба­ ли вІтЗпьню та спальню . До речІ, всі nрип'ятчани етапи добрими сусідами. ТІльки-но повернувся з черговоІ вахти на будів­ ництві ІМlстечка атомни·

.

вання

коnони

вашому

ОДЕРЖАЛИ

рований

вона

У НОВИХ БУДИНКАХ ПО ВУЛИЦЯХ 5О РОКІВ

ВЛКСМ, .Nil КВАРТИРИ

Сосвоrорс•к (Комі АРСР) . Металевий гоф­

Під

.

деІІ'І.

свердnовин

герметизуючим

rромадс:•квІ корес:ІІОІІ·

колектив.

ДЯА

·

критичне

тання, бачити наявні плюси й · мінуси, домага­ тнея наміченого . Саме це

виховного

ЧУТТЯ ·. €ДИНОІ .РОДИНИ===============================

Мир . дом:у

з

Ось чому гостро стоїть потреба переглянути фор­

-

руху

осмисnення досягнутого . Такоі критичності в. ос­ :миспенН1 своІх дій ·кому­ ністам партгрупи не бра­ кує. У них уже вироби­ лося бажання . Й ГОТОВ· ність вникати в усі пи­

по­

до

.поступаль­

Передумова ного

розу­

ставитися

сеПnас тир~~

явно не nІд сипу.

цьому

долають комуністи С . В. Федорук. М. А. Проко­ пенко. Ухнl подруги М. д. Ніколаєнко. Л. д. Свlр­ ська. недосяжні для ін­ ших? Значить. у чомусь партійці недопрацьову­ ють. І робота групи не

мо­

окуть стати тісніші зв'яз­ ки спецІапІстІв господар­

копи

бо ж усі питання самим членам групи вирішувати

ручено! йому справи. Чо­ му, приміром. рубежі, які

групи,

факторами

копи

необхідностІ

новому

справедливо члени

такими

ти цlпесnряІІІован~ • .а · не епізодичноr6 характеру.

кращих

проникнеться

мінням

комуністи

прагнуть знаходити й но­ ві фактори пІдвищення ефективності господарю­ вання.

умови.

партій·

ного кor.tJ:reтY має набра•

бу дуть nІдпорядкованІ по­ :миспн І дІІ всіх членів

перебудови,

nерництва. Своєю сумпІк­ кІстю й організованістю служать

ше за

змагання.

тваринники

створення

· адМlнtс;.трацtі; ·

ку

умов праці А nобуту для виробничників. • Все намічене може вті· литнея в реальнІ діла пи­

А1}е тепер, в обстанов­

партІУ не лише перебувапн у трудового

вів,

днсциПJrtна

соціалістичного

утримання

гома.

авангардІ

раціонаЛЬне

ників, електрИкІв. умови роботи і результативність

шкодУє

худоби І за 8 місяців ц. р. колектив ферми виконав nлани. Ухия заслуга ва­

Члени nостІйно

їх

праці й допомога тварин­ никам з боку спеціапІстів зооветспужби, будівель-

тому, що за знмово-стійпо-

період

і

цlв. Та. А допфrоrа з бо·

·

8

ммнуnому

пмсапм,

що

роцІ

у

мас ·

по ано.

мм у

дворі Оаrато uектрмчммх стовnів, а не rормта. жодна памnочма. ПрміЖNІСапа ТОАІ маwмна. Щос:а. еnектрм­ ароОмпм. І ОАМа ІІамnочма

три ·ТМJИМІ. І 3НО8)' у АВОрі 'NMPfl8a . .,.... PfiiiOIO. &ІМ nІд'іаАІв таномс

noroplna н-ас

ма

свtтІІа.

Ue

аоОоІІ'ІІ:аа­

роСІити ЖІН. так

nросимо

не,

монсе

ett

що

мам

дрІ6ннц10

nотрІбно

тн

•ТРУА»7•.

rаиту

турОува­

І дійсно. навіщо турбу­ вати? Спробуємо самі ро­ зібратися. Та чи не прос­ тіше було б все-таки звернутися

відразу

в

ЖЕН? Невже там працю­ ють пише черстві та бай­

дужІ

люди?

Сподіваємо­

ся, що це не так. Гадає­ ·мо, що найближчим ча­

сом

проблема

буде ви­

рішена і третьої. скарги до редакції вІд мешкап­ цlв цього будинку не на­

дІйде.

А можливо

надІй­

де подяка, адже їх чита­ тн в газеті значно приєм­

ніше. Як от в листах на­ ших читачок М. Я. Моз­ rовоr. Г. Ф. Савченко. А.

Е.

РоссохацькоУ,

дякують

лікарям

що

А. В. '

Хренову. Л. С. Череваць­ кому, П. Б. Дятлову, В . С. Нолядf. М. І. Мо­ мончуку,

реєстратору

М. С . ХмельовІй. Приєм­ но читати було . Ці листи. ПишІть нам, шановні читачІ. Будемо допоfоtагатІf.

·

ня:х;

Це дає змогу вивLпь­ пише

на

nеревезен·

продукції

миtпових

двох про ·

гігантів

як тисячу рік.

більш

иаnLввагонІв

у

Де будувати мІсто? Tбlnlci. Надійно nротистоять штовхам будинки

піДземним по*ИЛІ висотнІ 1 промиспові

споруди,

ЩО

ЗВОДІІТЬСЯ

В

ГрузіІ вІдnовІдно до карт

мікросейсмічнqго вания територtй. ви~ таких карти

_району­ ДвІ но­ передано

вченими ·будівельникам міста гірників Ткварчепl та курорту Боржомі. Ко· ристуючись

цими

спутІв­

никами• по сейсмІчно не­ безпечних зонах, спеціа­ лісти

можуть

судити

про

те,

упевнено як

прояв­

пять себе можливі nІд­ земнІ поштовхи на площі навіть у 1О квадратних метрів. -

ВІчний воrонІt nоезІї Баку. художню

НовІ сторІнки в антологІю,

відобразила

героїку

що

бо­

ротьби за справу револю­ цІї. пафос творчої працІ народу.

впнеапн

азер­

байджанські пІтера!,ори. Прем'єри їх вlрш1В про Батьківщину, партІю. мир nрозвучапи біля вічного

вогню на мeмoplant 26 бакинських комІсарLв.

.Тут, у День пам'яті муж­

нІх комунарів, стартува­ по · свято революційноУ поезії.

(ТАРС).

·


сН О

8

Е

Ж И ТТ Я•

26 вересня 1986 року 1rr З •СТQР ..

Тваринництво-ударний фронт-------. ОСТРОІЮВО.

д

nершій

ще

половинІ

в

боті

ве­

ресня, район· рапортував про виконання дев'ятимІ­ сячного

плану

тваринникІв

упущення

вою

ництва.

оДержання прибутків.

Звичайно.

в цьо­

річні

завдання

чергу

тимісячні

плани

рад­

тому, що не­

ведеться

конт­

роЛь зооветспеціапістів за роботою операторів машинного доїння. Якість

впливає

зростання

молока визначаєтьс.я . в за­

·

гальному не

по

по

радгоспу,

групах.

як

це

а по-

nи н 0.10

В

ють

реалізували

мопока

сортом

лише

тисяч

карбованців.

сталося що

в

внаслідок

названих

ствах ,

не

відуального врахування якості продукції, яку зда­ оператори

машинного

ДОЇННЯ. Це В СВОЮ Чергу сприяє єдиному -- байду­ жому ставленню людей до своїх обов'язкІв.

. ШАНОВИНИ Івановичу, ви.

Григорію напевне,

ного буднику в тrетопа· д!. nереведенням до кІ.н­

здиву.ваJІИІСя,

саме вам

статrю (саме так висло­ вилися на закlнченяя на­

шоУ ·роомовн). На ·це були ~прямовані усі ваші ilfJ· КаЗИ

ГОJЮІПІОГО 300'1'еХн1·

1

ка М. М. Осьмака. Що ж. давайте про все по

вимог

сані­

піДготовцІ

до

·

1

відправки мопока . на пе­

свою якість

про-

ця року' на двозмінну ро­

аідкри­

ткй m~ст. Адже ви надt;я­ пись на соб'єктивну•

при

боту

усіх тваринників, за·

вершенням у грудні дlвницrва

бу­

то

такІ

rocп<r

хто не подумав . про його перебудову? Усі бачили недоліки 1... мовчаJІи? Ні, не

мовчапи

доярки,

якl

кожен день стнк8J1Ися

з

таною безrОСІЮдарнkтю. Вони стверджуваJПІ 1 на

культурНо-по­

бутового комплексу ка фермі. Та чи не ви,~tавться лю· дям. ГрИгорію Івановичу, нaJq>ecneнa · вами перспек­ тива надто звабливою? Чи

.цей раз. що кі.пЬИа ро!dв

порушують

питання

ре­

.консrрук-цtї

табору.

Од­

нак далі розмов не йде.

спраВа

зро ·

зумім, редакцІю цікави· ли nричини рtзкого спаду надоїв молока у радгос­ П}. На час nриУзду вони станоаили 6.6 к!Jюграма на корову, що на 0.2 ні-

'

пор~.вн.яннl ним

з

минупорlч·

показником,

но значну роботу оо .ре­ монrrу дійного стада. сК'О­ ро буде аН<користовуsати­ ся для год1.в.ІІІ. худоби жи­ то. якого оосlяно 70 _rек­

та~.

черговий

укk

-

це

низькІ

надої

сНрасилІ.вськосо•.

.ви

по­

д:ругоІ

ми

ЯІ<ИХ

ви

тесь. До того ж ви самі

на вашу дУМКу, вирішить·

Із здачею 18-квартJtр-

ал1в. І тут же запевняли, що на настуnний рlн він буде збудований на ново­

ваши­

вині в багні. (<:;юд#І потрlбйо

му мlс.цl і за всіма вимо­

не

особпи.воrо

силосною

ЗЄМJІЮ,

гами.

масою

по

Коро­

зепено­

тварин

при

такому

результатів

ут­

можна було знайти

.

допо­

1

рані­

Тепер про кадРИ. Ви сказали, що більше 200 молодих црасилmчан в.паuпу.вапись

працю ва ти

черговими СТОРQЖаМИ...

саІНітарками, у Броварах

та Ниєві, щоб мати віль­ ний час для торгівлі на .ринках. Цього заперечу­ вати кlхто не ~раівдl. такі

буде, бо, фанти ми

'ще часто зустрІчаємо сьо·

пояс­

'годні.

про­

·мося,

Дааайте

чи

не

замиспв­

могJJН

бути

веденої роботи по ремон­ ту дІйного стада зайвІ, як

'однією з nричин таких на­ мЩкІв умови праці 1 по­

і номентарі до відпові­ дальностІ за раціональну,

бу.rу у тваринництві ва· шого госпоАЗрСТІІа. Чи не

збалансовану годівлю тва­

в той час, копи на фермі буJІІИ НИЗМ<ИМН заробіТКИ,

рин .

Ane

.

що

ше.

прос­

ЛО­

говорили,

могу подадуть шефи Із БМУ-35. Значить, вихід

до·

а Т,РаІО'Ор

топталнея

нення до

рівняє·

відзначали, що кормів для худоби заготоалеко едосталь) . Нааи·вапи ви і КадРову nроблему. яка,

за

бригади),

CJIOBaMH,

фактн свідчили про Інше. Тварини стояли у низо­

у

ють -- у .pa:Дrocni бал· земп'І (родючіІсть-) вищий, ніж, нацримад. у сЛlт­ нівському•, сЗаворицько­ на

('Кращої,

корови

риманні неминучі. Думаю, особливі

будІвельними відходами (хоча в ~АПО стверджУ­

ся

утри.муюrься

м.у корму і поїдапн його разом Із піском. Доярки говорили , що хвороби

годились і почали назива­

•.

де

nатою розгортав її.

ти nричини. с~ них була · висока щільність К'О­ ріа на 100 гектарів clnь­ rocпyr:t,ц.ь, забрудненість грунтів П!роМИСJІОВИ.МИ 1

му

Григuрію Івановичу. ви ООЯСНЮВ.ЗJІ'И, ЩО на буд.ів­ ННЦТВО табору у радгосn1 немає I«>lllГiB, будматер1-

не ви:н.пиче зона сумні­ вів? АдJке, коли ми побу­ :вали у літньому та6ор1,

ви

для

й

галузі

тільки

Адже

повинні

в густонаселенtіі республіці, яку на весь світ просЛавили

Індустріальні ~ігантн Праги, Острави, Пльзеня, третю час­ тину

не було душових, того ж

ж зниження надоїв могло б не бути, якби ху- · доба знаходилась у хоро­ шому таборі на nідви­

нуnьтурно-nобуто.вого ком· n.лек.су, цро який ви ага­ дУВЗJJІИ, копи люди бачи­

щенні,

л.и факти

з

накриттям,

з

добре вимощеними стійла­ ми біля нормушок. Ви у бесіДі обмовились,

бору

що

Існуючому

кілька десятків

та­

ро­

кІвІ?. І це до цих пір НІ·

бе:Fосподарнос­

тl у ращrоопі , вони кочовуваJ1И

на

пере­

кращі міс­

ця роботи.

Думається,

ці

200

повік ntwnи Із села вчора 1 не позавчора.

чо· не На

тернторіІ

заАмають лісові

угіддя.

Незважаючи

на

інтенсивну заготівлю д-еревини маііже 18 мільііонів кубометрів на рік - зелені масиви за останні роки значно внрос.ІUІ. Лиш~: в минулому році дбаііливнмн рукамн лю­

дини висаджено

мільіонів саджанців.

200

На знімку: працівники лісорозса)І.ннка в Ліптовське­ ГраJІ.еке (Це~тральна Словаччина) готуют~; аироіцені сад·

•анцІ ДО СаДІННЯ. -

(Фоru.\роіІіка ТАРС

бути

-- РАТ АУ)

рентабельними.

від

цього

залежа­

С. Б)"ЛКОТ, дерzавввй tвсиектор по

38ICflllu1

І DOC'rl сlль­

ськогосподарсьвоІ

~

дуІЩІІ РАПО.

це. певие. nt.шли р{)кн. А

де ж ваша. Гриrорію Іва­ новичу. передбачливість, яка тан необхІдна_ кер18· нинові, де оте ум.tиия сьо­ годні вирішувЗJІ'и nробле­ ми. .liRl м<>ЖУ'l'Ь постати завтра? З .розмов із доярками другої бркгади, Я'Н'ИХ, за сп.оваМJІ

серед брнrа­

про

ПНР. В останнІ роки завдІІКR спІвробІтництву а рамках Ради Економічної ВзаемоJІ.опомогк автомобілебуJІ.ІвнІІки Польщі змогли подолати багато труJІ.нощІв, спрмчинеиих днскрнмінацІііннми заходами , капіталістичних Аер•••· ТруАівннки ranyзi збільшують темпи виробництва. Pos· ширюється , асортимент

утримання

тварин,

умов

праці, про відсутність теп­ лої води, шнаn·ізац!І на к.вартирах кавlrrь у зимо­

вий час, про трудом

re,

з яким

вирішуються

nи­

т-ання дрібних ремонтів, І що вн не Цікавитесь

їх­

ньою ро6отою, не буваєте на фермі. ХJба nісля таких фак­ тr.Lв ие м ате завтра хтось зал.ишити ферму?

Ви намагаєтесь вирі­ шити· проблему кадрі1J у твариннищrві здачею ЮІартирного буди.ику.

18Це

добре. Але турбує те, що поповнення буде з людей приїжджих. Чи не прий­ дуть на ферми люди ви­ падкові, чи не обернеться вирішення питання тим­ часовим

успіхом?

Проблеми

тва·рнн-нйцт­

вироблюваної

КОМПЛЄК'СНОГО

Старахові це.

(Фотохроніка ТАРС -

·,,nожна Початок

цієї

Історії

можна би розписувати весепkовими барвами, ад­ же

адміністрація

пу

сГоголlрський•

радгос­

зали­

шилась задоволена допо­ t.югою , яку надапн госпо­

дарству трудівинии заво­ ду порошкової металур­

гії імені 6Q-річчя Радян­ ськоІ України на збиран­ ні нартоппі, І, звичайно ж,

радо пішла

назустріч,

ноли ті попросили випи­ сати 11 для nотреб робіт· нинlв. Тнм більше, що металурги ляпи П.

І ось

самі

заготов­

суботнього

транспортом ,

який

дня завод

виділнв дпя перевезення картоплі, робітники при·

були

на

пункт

сортувальний

другого

радгоспу. нартоппю,

Ножеи яка

відділка

вибрав йому

до

вподоби, 1 всі в один го­ лос

дивувалися

є

чу, гОСІЮдарно<:ті, принци·

вимоrливостl

сьогодення.

.

І. О.ttьХОВ'СЬКИИ.

го

завершення.

дість

була

Хтось

Але

ра­

передчасною.

повідомив,

перевезення

що за

картоплі

по­

трібно сскинутися• по карбованцю водіям . Весе · пий настрій з усіх мовби вітром

знесло.

було Інше: решт

ти

Не

шкода

грошей . Дивувало сНопи ж врешті ­ перестануть

сна

папу•

за

шу

послугу?•.

ше,

що

в

Так

не

<ЛОЖКИ

уваЖИВ

вимага­

наймен­

Тим

цьому

ніхто ніякого ства не робив.

бі ль­

випадку

благоден­

обійшлося

ДЬОГТЮ •,

хтось

з

без

ЯК

за­ робітни­

ків. А nідсунули її своУ•, ж скопеrи• . Цікаво , що ж

скаже з

цього приводу

адм іністрація ства?

R.

331

не

пасажирів.

nідприєм­

ОЛЕКСІІВ.

роо­

автобусіВ та

330

задовольняв

Начальник АТП-31014 В. Р. Максименко пові­ домив редакцtі, що наве­

"0 Б І Д

В ГОДИНУ

1

у.ваги до тодей. Це ви­ моrи nеребудови, .вимосн

урожаю.

Історія, так би мовити. наближалась до щасливо­

кпад руху маршрутІв НІ

заласених на ЗН1о!У кормів,

nовості',

му

йшлося · про те, що

мож.п.и.вості· для розв'я­ зання їх, ад.же у гоопо­ дарс:rвJ неооrані землі, ,про що свідчить достаток

усnіхи рlльн~N<lв, овочfІВ­ ,ниІЮlв. Більше nотрібно 1 cnЩJ.aлlcraм, і вам осо­ бисто, Григорію Іванови­

дьоrтю''

дорідно-

ВИрі­

• Нрасипізському•

РАТАУ).

ПІД ГОСТРИМ КУТОМ

ШенНЯ.

У

Зростае

На знімку: ампробування нового ваита•иого автомобІ• ..., випущеного завоJІ.ОМ імені Ф. Дзер•ннс~окоrо а мІстІ

ва, як бачите, тkно зв'.ІІ:' занl одна з одною 1 вим.а· rаюrь

проАукцІї.

експорт польських автомашин у братні країни.

куn.ьтурио-nо­

шення елементарних умов

На

Копи ж вам було зау· .важено, що 2900 кіJІо­ грамів мопока на .К'Орову

тимуть важливе значення.

бутовий иомn.пекс, про якісь особливі зручності.' Вони rоварJІли про ПОРІУ­

то на полі, бо під'Ухати до кормушок було немож­ JПІ!ВО . Самоскиди висипа­ ли подр!бнеку кукурудзу

церни .

що з пере­

труJІ.івинкІ.а лі~ового господарства Чехословаччини. Тому

рої. Ніхто ·Із них не зга­

пк

лю­

тим,

ходом на самоокупнісrь вс1 джерела прибутку :ма­

дував

щу, щоб виникло боло­ то) . Частину корів годува­

проведе­

тись над

ЧССР. Не вирубати лісу більше, ніж можна nосадити і виростити - таке правило лежить в 01:нові діяльності

~ова, ми дІ!знапись про ІХ ДІЗJІеНО Hesecen:l ·НаС'r­

пограма менше зІ,А мину­

nорі'ч·ного показника. Ви одразу ж а.tдпоеlли - вини! у цьому неапрн· яrливl погодні умови, по­ дібний стан справ тимча­ совий. Ви запевнми, що др кІ.н.ця року господарс.т· во вийде на намічений рубІж 2.900 кlпогра. мІв молока, бо на сьогод­ ні вироблено його на 100 тонн бІльше 1 на 27 тонн (iW..we npoдa1J'o держа·ві у ·

трудівників.

Нерівникам 1 спеціаліс­ там господарств району варто серйозно замиспи­

д1І'ра Г. О. Лемещук, бу­ ли і кращі працівниці Н. П. Шенфепь, Р. Я. Цн.бупьська, Я. І. Сав'я­ неико, Н. І. Иріnак, Г. Р. Пожидаєва, Г. М. Репету­

порядку.

Як ви nрави.пьно

гос­

ваєшся.

прибутки,

цей

підсобних

А тоді за плечима силь­ вішого радгоспу не захо­

втрачав

тарії

Докучаєва.

що

у

радгоспам продаж на м'я­ со низьковагових 1 мапо­

реробні пункти. Особливо

адресувтьоя

худоби

заку­

дорощування

_ того,

господар­

імені Мічуріна. Проте, при загаJІом успішній ро-

імені

питаннях

тиме зарплата робlтникlв.

доУпня тварин, зберігання

сВепнкоднмерсь·

кий•.

в

1•

Значних збиткІв завдає

вгодованих тварин. І як· що радгоспи сПлоскlв­ ський•. с Русанівський •, сЗоря•. держппемптахо­ завод сРудня• одержу­ ють від продажу тварин

рад­

цювати

півлі

Це

дотримуються

елементарних

·

здачею

1

Вони

процентІв, в ре­ зультаті чого кожний не­ доодержав від 20 До 26

процент.

госпів

перед

тварин варто видіпяти в окремі групи, відгодову­ вати до відповідних ваго­ вих кондицій тільки то­ ді здавати державі. Ак­ тивніше необхідно пра­

трlбно робити. І звичайно ж оплату ведуть без Інди­

80-87

nродажу

допо81пи трудівники

сНрасиnlвський•, сБоб­ рицький•. ІменІ Мічуріна. здають тварин вагою 270 -340 кілограмів, втра­ чаючи на кожній від 1ОО до 300 карбованців до­ даткової оплати. Отже для того, щоб одержувати прибутки, названим госпо­ дарствам

госпах сЛіткlвський•, сГогопівський», сЗавори­ цький•. сРусанівський• . сБобрицький•. сЗоря• . першим

дев'я­

Що стосується прода· жу державі м'яса, то про виконання річних планіВ

вими ще й

Ці

можли ­

да рства, як радгоспи сПухівський •. с Г.>гопівськнй•. . ІменІ 60-рlччя СРСР. сЛіткlвськнй•.

подарствах

молочної продукціі вико­ нали відnовідно лише на

80 1 91

стали

nІ А Е-Р І

госпи сЗаппавний• та Іме­ Вони

роботі

немитою

апаратурою,

достатньо

надпланових що в свою

зА

свідснджуютьс.я•

Мічуріна.

важли­

при

користуватися

частиною

таин! недоробляють у рад-

ківськнй•. сВеликоднмер­ ський•, Імені Щорса та Інші. В той же час за Ух

ні

є

яка

позитивно

nродажу

такі госnодарства, як

якість

господарства. В цьому пи-

державі молока . Наро­ щують темпи його .вироб­ ництва радгоспи сПлос­

спиною

на

складовою

на економічне

господарств, партійних 1 nрофспілкових органів, які вміло розгорнули со­ ціап!стичне змагання за втілення в життя рішень XXVII з'їзду НПРС. Значний крок вперед зробили цього року тва­ ринники радгоспів сПу­ хівський», Імені 60-річчя СРСР. які вже виконали

якщо

ДОЇЛЬНОЮ

Тобто

державІ продукції тварин­ му успіху чимала частка пращ оnераторів машин­ ного доїння, спеціапістів

дукція,

медалі.

продукції,

продажу

району,

варто поглянути, так би мовити, і на зворотний бік

"П І К" НІ

137

23

ВІ.Д

~ серпня ц. р. В ньому

17

годи­

ХВІІJІІІВН 1 вродов­

асу~аласи до

був надрукований у сНо· ЖИТТІ»

розпочияаJІася о

ві

Лист під такою назвою

вому

девІ факти мапи мІсце. Згідно розкладу руху обідня перерва водііІ АРУ. гої зміни цих маршрутів

18

години.

Зараз розклад руху ав­ т~бусtв 1 час перерви на обід на цих маршрутах переглщто,


*

4 стgр.

26 вересня 1~86 року

Тиждень З

вересня

29

ро­

1986

ну В нраїні П'рОВОдJn'ЬСЯ Всесоюзний тиждеІJЬ тру­

дових тра.mицій.

Разом із·

JюмJтетами ЛНСМУ,

ін­

Шими організаціями,

які

заснуваJІи Всес.оюзний по­ х';І ксмсомольців і малоді м:сцями ·революційної, бо­ йсво'і й труд::>вої слави КПРС .і ·радянського на­ РОдУ. в під,готовці й nро­

веденні: тижнЯ нішу

Й

використати

га:нШа.ції ДТСААФ

ють mдбати про участь юнаків і дівЧат у днях т,рудовнх рекорд,lв, вша­

би до заходів Тижня тру­ Дових традицій ввійшли уроки трудоваІ доблесті, зус.тр.іrчі з ветеранами па:р­ тії, вrйн:и й праці, ударни­ ками nерШих n'ятирічсж,

цу:ванні nереможц!!в зма­ гання, ударникІв nершо­ го ра.ку ХІІ п'ятирічки.

засновниками

ШСJ('()

посилення

Ц1є19 метою

дового

,

АУщтнвностl

nраці членів

Правильно

орган.lзацІі члени

яких

ОrоJІоmеива

До уваги покупців! 27 та 28 ·вересня універмаг райспожИвсnілки та його філіал .універмаг ~ПривітнИй• (район -~Торгмашу•) nроводять виставку-nродаж товарів осінньо-зимового асортименту.

На виставці буде широко представлено жіночий, чоловічий та дитячий одяг, головні убори, nанчіш­ но-шкарnеткові вироби та трикотаж. Ласкаво просимо ·Завітати до універмагів/

ДирекцІs.

.КПРС.

Брова~КОJІІУ -РБУ-4 дпя проведеИВJІ робіт

Н. СОКОЛОВА,

трудG~ї слави.

молодІЖ'Них. колек.тивів. З

nроnаган;

стали

них териrrо.рій, а також створення ни·ми ·нових ку­ точкІв музе'ів бойово-ї й

Пров~ення тижня має сприяти nідвищенню про­

даль­

ма­

б десанти школярів по благоустрою nам'ятникІв, обеліскі·в, nрилеглих до

стахановсь­

.

ва.

nервинні ор­

виховання

первинні

nо~кпь про nооилення уваги до питань змtцн.ен­ ня дисципліни й вІдпові­ дальності комсомольців. неспLmюв.оІ молоді. зро­ стання Іхньої соціальноі 81Юl'ИІВНОСТ1, ВИІХОБаННЯ В КОЖНОГО ЮНака ЧИ ДіВЧИ· ни rотО!Вності знайти сфе­ РУ застосування с·воїх здіібно-стей. Словом. цей захІд повинен всебІчно сприяти ак.тив13ації зу­ ·си~ підростаючого nоко­ ліІнна у оnраві здійснення накреолень XXVII з'їзду

Ще однією важлИвою формою активізації тру­

кого руху, nередовинами Й новатор~'МИ виробНИ·ЩІ'-

цервин­

для

тр адИЦІН

лоді до оволодіння тех­ нІічними професіями. Було б цравильним, ЛІК­

НИХ органіGацій ДТСААФ. Усі заходи вони nоклина­ ні

ті

Ж И ТТ Я»

товариства,

ди діяльності оборонного товарнсr·ва. заJіІучення мо­

покликані

КОМіТ€'1\И

•u

трудових

найактив­

участь

ВЗЯТИ

сН О В Е

у Броварах

Інструктор мtc~oro ко­

зроблять

ПОТРІБНІ РОБІТНИКИ з таких спецІаnьностей: ·

мІтету ДТСААФ •. муляри,

П РОМАFІНУЛО жа~е літо. Настала зо.rrота осінь. Прохолодне В0JІ10Ге повітря змушує нас

користуватися

сп-

. опалення.

Тож

стемою хочеться

звернути

л.ися

стування

зимо-вого пер1оду

значно

змінюються

темnература

nовІтрЯ та тоок. Вони

атмосферний викликакпь

ним

кори­ n:рил.а­

виnадкам

нещас­

при

а таJtсж

кори­

BИiir технІ.ки безnеки. гадаємо ~1 з них.

оnа­

.llld.

лювальних nриладtв, особ­

року,

ливо

ти

nротягом

потрібно

n•еревіря­

щоквартально,

а

У &иrі.а.дках

.

Припинитися тяга може і

SІд зацупореиня

ходу

днм.о­

·або вентиляЦійного

ка~алу

nтахами,

ПЗДКОІВО

які

поораnи.ли

ви­

туди.

Нрім наведених принла­ дІ.в. тяга може приnини­

тись внаслідск неnравилЬної .ексіІІJІуатаціУ димохо­ дІв. несвоєчасноІ та .нея­ к1сної . Іх перевірки · й очищення.

порушення

nравил іх реконструкЦії та будівництва. Через це продук.ти зго­ ра·ния

ооrrраптпоть

тілЬІКИ

у

хонь,

не

nриміщення

ку-

а й в суміжні цри­

міщення:

коридори,

дима-

що

мо­

Же

nризвест.и

отруєн~

м.

Вмі'СТ незначної кіль­

кості окису .вуглецю у по­

вітрі .винликає отруєння навіть

·значне при ко­

роткочасному перебуваНF.tl

людини

загазованому

111рим!Щеннt. Так, при кон­ центрацІ:ї 0,5-nроцентного

nратягам

хвИ!.lІин

в

прО'ЦеR'І'

смерть

1-2

рез

настає че­

УкраІни

ровано

nродуктами

зареєст­ отруєння

зrорання:

га·

зу. І'инуЛ1f цlлl сім'У І Діти. Нещасні ВИІоодки бу­ ли в Яго.тині внаслідок

rютр.апляння голубів димохади

газО'ВИх

нок МаЛИ

.

5-02-27).

л1ння

газовог()

· Без

ства.

ном:иrrет&

~риurади .не .kлючатись. Перед.

· .

місЦе І іншІ

Комм.у.ниетНІЧеской

Гавета BЬDWд:иrr с

ВГОJЖНИ,

наявності

будуть

nід­ розпа­

газових

коло­

. Н<JІК. та пщ час їх .роботи

необхіІЦіно рити

уважно

переві­

наявнІсть тяги,

а

під час роботи опалюваль­ Них котлів та печей -декlіпька разt.в зробити !І'аку nеревірку. Особливу

ДврекцІа.

·аоо газоба­

ВJМ1варське середве професІйво-технІчне Y'JifJIIUЦЄ .Ni 4

ремонт

газових

прила-

Без поГОД2f(.ення

з уn­

·

ОГОЛОШУЄ ПРИНОМ УЧНІВ

·

дів.

з ·вечІрньОю формою навчання

1. 2.

_при орокладанні nідзем­ них комун!.кацій, їх ре­ монті та реконструкції, а

· також · nри

са){інні

мереж

суворе дотри-

правил

ня газом

.

Строк навчання ~ 1 жовтня 1986 р.

місяців.

Початок

занять

·

Вступвики ..подають такІ документи:

користуван­

захистить

мережах та елект-

3. Слюсар механоскладальних робіт. 4. Столяр (будіІвеJІІЬний); тесляр. 5. Муляр.

дерев,

.

ТілЬм м.ання

Електрогазозварник. Електромонтер по силових

рообладнанню.

кущJ:в, забиванні стовпів у зоні nроходження газо­ ВИІХ

з таввх спецІаnьвостей:

··

1. 2. 3. 4.

від

неnриємностей і нещасних ВИ.ІЩЦ,ІfіВ.

Заяву. Атестат про середню освіту. Довідку з місця. nроживання.

Довідку з

фесП

А КАРПЕНКО, вачат.ввв СJІуЖбв ввут· рІmвьобуАJІІІКОВОІ'О raзo­ BOro обJІ8ДВ8ВІІJІ.

та

місця

роботи

з

із

зазначенням

nро-

розряду.

5. 4 фотокартки ЗХ4 ·см.· 6. Пасnорт (nред'являється Документи

nриймаються

Qсобисто).

щоденно,

крім. недІлі,

17.00 до 20.00 години, в суботу з 9.00 до 14.00

Адреса ВЛКСМ,

Схема виготовлення димохо,u.у віА ona.nroaaльнoro котла. Мал.

1.

Варіант nерший.

Мал.

2.

Варіант ,1.руrий.

училища: м. Бровари, Ухати автобусом М

14.

вул.

331

~Автопарк•.

50 років до зуnинки

ДнрекцІи.

Схема виrо.товлення АНМОХОАУ вІд nроточного водоnіді­ грівача. Мал. З.

ІІИ

- флюгарка; 2 - .азбестова труба; 3 - ВОАО8Ї,І.Ві,І.НИК; . 4 - теnлоізоляційний· матерІал (шлако­ вата, азбестова кришка,

воrнетривка

Цегла та інше);

5-

·кожух Із оцинкова­ ної сталі;

парrии

УJОРВИиьr,

Советов иародиЬІХ депу­

17

Адреса училища: 252160, Ниїв-160, вул. Ніо­ то, 21. (Іхати до станціІ метро сШонерська•). До­ відки по телефонах: 513-07-77. 513-07-44.

години.

Киевской . об31111(1'І'И, (На :І'К])&JІІНІСком JІ'аЬІКЄ), Редаи'І"ОР Е. · ФЕДЯR. .

Дни вьrхода:

'В улрав-

ношним

люванням

в коло­

ropoдc1eoro н ра.йоииоrо

Та'І'Ов

GOВI приJ19ДИ

наявностІ рекомендації педагогІчно'і ради без­

nосередньо після закінчення уЧилища.

лоннІ устаноак.и, проводи­

Ак­

господар­

їх

•НОВАЯ ЖИЗНЬ.--орІ'ан Вроварскоrо rородсоо-

1'0

рік Ці

ПОЯСНЕННЯ ДО МАЛЮІ:ІКІВ І,

кІлька .виnадкІв

смерr·е.льноrо

М

здавати

ХВИJІ'ИНИ.

За оСтанні роки на те­ риторії

вентиляційних

(вуJІИЦЯ КуТуЗО'Ва, 2а.

єчаmю

. nри.

балони зрІджеІЮІ'О газу. са'МовільНо переносити чи вотановJlІОвати нові ra-

котпів,

ти про nерев1JЖУ слід сію-

а

один

за­

равлІнням гаЗО'ВОго · госпо­ дарства ·забороняється ви­ кону.вати земляні роботн

неї

отруєння,

концентраці'і

ппитамн.

Той, хто одержить диплом з відзнакою •. користується перевагами при встуnІ до вузу, а той, хто закінчить з оцінками с5• і с4•, має право всту­ nати на денне віддtпення вищих і середніх спецІ­ альних закладів за відnовІ.цними сnеціальностями

Не можна закривати ре­ шІmки венти.мц!йн.их ка.­ натв. зберігати запасні

та

телефон

Виnускників учипища наnравляють на роботу. на nідnриємства торгІвлІ м. НИ$ва.

Не можна .забувати й про те, що забороняється розпалювати гаоові при­ .пади при ~tдсутності тя­ rи. обіrрlвати nриміщенгазовими

продовольчого

·

В nеріод навчання на виробничій nрактиці учням додатково до стипендії долщ~оqується 50 проце1:1т1в ааробітноУ плати. .

во.

ня

контролєри-касири

Приймаються юнаки і дівчата Із середньою осві­ тою. Строк навчання 1 рік.

ава­

в сільській . місцевості РВУ Об.цпобутрембудтрес ..

20--'30

викликає

смертельне

·Пр.и

·

викли.катн

ти

охису вуглецю в повітрі від загального обсягу при­ міщення ооребування лю-

дини

та

і

непродовольчого профілів.

п·римі­

Роботи виконують у місті - РБУ-4 (ВуЛІИЦЯ Нуту­ зава, 2, телефон 5-02-26),

ту

за ·спеціаnьвостямн:

продавці

ві приладіН. що працюкпь.

канал.lв- один раз у у червнt ЖОВ'l'Ні.

ванни.

та. жиЛі :кімнаrrи, до

печей

АдмІнlстраціи.

ПРОДОВЖУЄ ПРИRО~ УЧШВ на 1986-1987 1І&Вчаnьвий рік

пишати без нагляду газо­

ооатовальних

РБУ-4.

виявлення

рійну службу газового господарства по телефону &4. яка працює цілодобо­

3!

pt

щенн:я

гурто-

КвІвське середив професІйио-теХИі'ІіІе учuвще .Ni. 45

рекрити всІ крани на nри­

Обережно:

r. А

2,

·

ладах, цровітрити

у

·

Звертатися на адресу: м. Бровари, вул. Нутузо­ ва,

витоку газу або розлад­ нання роботи газових при­ л~ слід терміново nе­

·

nра'ЦЮЮТЬ

·

маляри­

слюсарІ-сантех­

Одинокі забезпечуються лlжко~місцем

жи.тку І nроnискою.

в одноповерхо-

вих .будинках.

На­

Димарі всіх газових колонок та Інши.х nриладІ:в,

столяри,

ється на 3-4-х nоверхах,

стува'Нні rа:ю~ими пряла~ дами та при еrrеплуатац!.У димових та вентиляційнmr: ·каналів, необхіідно суворо дот.ри:моуватися всіх npa-

падання атмосферних оnа­ дів. Все це мО'Же nоруши­ тн тягу у вентиляційних

колонок.

газовими

Щоб за•nобіrти

.

га:ювих

nравнп

даМІИ та балонами.

різкі змІни наnрямку та сили ·вітрів, раптове ви-

та дпмових каналах'

ІІіідівищенні· сили вh'рів та значних атмосферних ооодах. За таких умов роо· :па.лювати газовІ npИJlaД1i (.коJЮики) не рекоменду­

порушення

абонентами

увагу

на те. що під ча;с осінньо­

через

газозварники,· теслярі,

штукатури, транспорq-ні робІтники, ніки. (Оnлата відрядно-nреміальна).

увагу слід nрИдІлити nри

трагічні випадки після ви­ бухів, пожеж, я.кі т.рапля­

аnреля

1007

среда, •пятиица,

rода.

суСІбота.

&Роирська друиарня

6-

2,

З.

11 , 12 13 -

зовнІшия стІна бу,1.ивку;

78 9 -

nокрівJІя;

,І.ерев'яниА брус;

14 15 16 І7 ~

бетоноване nере-

сталевкА Патрубок · АЛЯ вІдведеинІІ nро­ дуктів

зrорання;

АДРЕСА РЕДАНЦІ:

ковnак rазовоі колонки;

rазова

колонка;

оnа.nіоваJІьний котел;

криття;

ІО -

КоІІектие учtrтеІІ·Ів Тре0ухівськоі сереДНІІОі wко­ rІІМо&ОКО сумуs

npИtiOAY

смертІ

КОІІИWНІІоОГО

вчИтеІІІІ Воnодим)Ц)а Яновича КОВ&АСИНСЬКОГО І вмсnоВІІюе щ.,Ре сnІвчуТТІІ СіJІИ:ІІоКИМ та рІдним

..

Коnектив

· nрац.ІІМІИНІв

&роварс~окоrо

ремонтно.

тp-cnoprнoro nІдnриеІІКтва rnибоко сумуе s nри­ водУ смертІ ветерама ВеІІ-оі ВІтчиsнІІноі вІйни, чпена КПРС Андр\11 Івановича ЗАХАРОВА І ви.

сІІоВІІюе щире , сn.ІвчуТТІІ сІм'ї nокІіімоrо.

nрочистка; кронштейн; фуи,цамеит; стеля.

noк·it1иoro.

·

РцІR'ІОр Є. ФЕДSІІ.

.Адм.ІиІстрацІJІ,

nартІйна

та

noocllcnlnкoвa

орrа­

нІsаціі YкpaitteloКOrO фіІІІапу ВІСІ'АГВ амспоВІІІО­ ІОТІо щире сnІВЧУТТІІ сnІврОСNтницІ фІІІІаІІу ntAii ПетрJанІ ЗАХАРОВІРІ s nриеоду смерті П чоnовІ. ка АндріІІ lаан~вича ЗАХАРОВА.

255020, Им:Івська а6JІасть, м. 6роварм, вуn. НиІвсьиа, 154.

ТеІІефони: Р8АІІктор8 - 1-03-76; аІАдІІІу nартІйноrо ЖИТNІ-: 1-ОЦ1і вІдnОВіА&ІІІоНОrо секретаря, аІмІ.пу сІnкІоИоrо rосnоА&рства 1-02-92; коресnондента мІсцеаоrо ра­ дІомовпення 5-13-91; аастуnнина реА&итора, вІАдіІІІв' nромиспоаостІ, nистІа І масовоі роfіотм 1-04-81; ·

КНІвськоrо обпасноrо уnрамdния у сnравах виДавнИ'Ц'І'В, поп1rрафІІ І нинжковоt Мрес:а друка,ри·І( 25SО:Ю, Kиfer:1>tca 9QІІ'І"СТІ>. м. ~РQ.-.ри, вуп. Кtфrська·. 1S4 ..

тopr~вnt.

Друк

ІнАекс

др:І-"КGмиий

14.005

61.285.

офсетиИ'Іt.

аркуш.

Обсяr

прJРdриииІв.

:JUof01811eННII

1

ти.раж

.!IRr 4749.

#153 1986  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you