Page 1

ПРОЛЕТАРІ

ОРГАН

БРОВАРСЬКОГО

~ICbKOI

Газета виходить а

МІСЬКОГО РАД

PAllOHHOr

40-РIЧЧЯ

ВИЗВОЛЕННЯ

Торжество нєjді'лlыюгоo

ранІНУ

мі,стом

ЗCJJВО;ІІУ

25

ЛИ'НІУЛИ

'1<Ю'JJJьорів: чеlРВОІні ПЇ{)HЄjpCЬ;Ki :гаЛIС'Т,~'Ю1\, ос':!ню БЗ:РВIИ1СТі Н'В:'ТИ, СІвяrТНClве ШlYlМ IВlУ'.1ИЦі

С:ТIИlхає

Враз яlК

-

буд-

СВ'IТJюгех­

раIЙСIН.у.' ГО.1С1ва

МІУ

ра,йо,н,ної

ВИ,}ЮН:КО­

р.ади

народ­

J сорок ;рокі'в тому, ЛЮДИ

НИХ деlПУlтатів М. О. Сер-

3 Тір'ИВОГОЮ ВIСЛlУхаються в ГОЛlОIС Леlв:тана. ПО'Ві -

гівнко

домл-еНlНЯ РаДlЯlНСЬКО:ГО іНфо.plмGFqРО :віlД 2'5 ве,реаня

'2lВо,леННlя МI:IС'Т,а; Бровари, ,вjIДКРИlТИМ. 3,вучить Гі.мн Ра'ДЯ1Н 1 СЬКОГО Союзу.

мі'Тинг,

І11РilЮВlЯ1ЧіЄНИЙ 40"'р'і'ЧЧю ви­

1943 ІРОК:У

СПЮ,В;Щ8IЄ, ЩО на hИЇIВСI>КОI:\і!У напрямі си,щ),I:\\іИJ 71, 163, 167, 232" 240стріЛlеЦblКИ:Х ди:а:lз:й, LI.JOЇ .по В';'ТРЯ!Н ої :

lf,I·ю'Ї ТalНlKOIBtOЇ а,р:м!ій

ОІго'л:ошує

Слово ,нЩ:Ііа'ЄТІ>СJl .пСIР­ ШОМ,У се~ретг,рю М;СЬНКIQму hClМIП,а:ртП У'К[Раї !оІ'И А. д_ Фролову_ ІОи РО3-

від [J'Q'Відає про

ПОДІВИТИ за­

ФаіШИlСТIСЬ,КИХ ОНlYlпаIН'Т:В ХИІ(JНИН::ІВ Mj,cTa, народних визволено ,мi!lсто БроваІРИ. .м,еlсн.ИIК:В, ,ПІРО геро'їЧ'ну IОВЯ'IlI<'Уlв,анн<я РОl3іІЮЧИ- ра;IJя1наы,уy Ар:м::ю, що вин.ає'тьсlЯ lМ,сцршем «Ге:роїч- 'ЗовоIЛИ'Ла; від 'ТЯ'жної не.во­ !НІНІМ 'т:радИlЦ~ЯІ:vI м:ста В'W-ЛЇ' насел'е'Н'н'я М'!ста і ра­ ні»)і. у [J€!pIШИХ рядах '1<0- ЙОНІУ. JIЮlН'ИJ вете!ран.и-фрQIНТОХНИ.lина ~ювчання. Не­ ВИІКИ.

Овід,чеНІНІЯ

їх

ге:р')-

шшчна

їчної доблесті числе,н,Нlі на:ГСIРОДИ БаlТ'ЬН"ВЩI1ІНИІ.

381

К~Є

NI\Q:ЛОД:Ь

У'ЧІН:і

Ве'reранами

зз'пала

на

Ц:ЙЗ2,ЕЖДН гс~('нн:;й ВУ­ лиці. Сосиляю'Ть голови

~фо-

,:vIі,с'Тз.

т,иша

іВ€'Те:рани,

Ось

,!]1ai~' ят,ь

вшаIНСВ\уЮЧИ

'т ИХ,

шк'л

Х'l'О

H€ Д 0Пеlремоги.

.Ng 1, .NQ 2, ж.ив :що Д\НlЯ У РУ1\аХ шк'оНИlСТ['у'lпає М. І. Лагуно­ червон':!Ють г:воI3ІДИ- ва ПО'Чієюний г'ромад:я:­

.NQ 4, NQ 5. ляrріlВ КИ\.

Далі

іlДYlТЬ

[]іреДС"l'а'в'-

ІНИН

ІНИІКИ 11Р'У'д'ОВИХ КОЛI€lК'ТИlВ'в

5'ІlЮу У

МQста:заg(JI,:t'IВ ПЮІРОШКО1ВОЇ ме та,.ту!рг:ї ,

м,іст;а,

жеН'.

торJго:вI€lлы:>-

с'ІЮ1

го м,аши>ноБУД'У'ванн<я, дерев,о06робного комбlнату,

БРОВАРІВ

І

СІЛ

• •

.ну

до,ЛIЮ.

і

ЧЄRає

з

М.

ёінє'ртаЄТЬ;QЯ

І.

'МОЛОД\

lітинг біЛІ обеліска Бага то

із

На М'і,тингу також ниСТУПИ'ЛИ передовий роб:lТзаводу

ди

ІРНна

Пупченко,

голо;ва

«Сл:~ОІПИ:Т

Великого подвигу»

Б{)'РСУТь:ба.

РОЦі,

Бtон.а П1ро :в:<Йн.у, 1J1роза­ :ках ги6лих ,'І,Plузі,в, ЛІР0 В\П'atC- ти

НКВС.

до

страсним

словом

на

М.

В:'д

,небо

фашистсь­

стерВЯТНИКjВ,- дру­

.'Іови'l.

ГnрИ'сутні вшаНУlвали пам'ять загиблих 'ВОШІВ Xjвнлиноюмовчан'Ня.

На з

Мі'ТИНГу

виступили

ПРОМОlВами

секретар

парткому Р81ДГОСПУ голівський» О. Г.

бич,

;Щljрек'тор

1жацыоїї

«Го­ Гур­

ст'ріЧКО-

фабрики

М.

hРОЛЬ, Іпре;дс'тавник ран;:в

в';йн!и

ниченко,

Г.

М.

с.и,н

Т.

вете­ Ме,'ь­

ЮJJпі:таНR

О. К CHjlrY;POB, пре~ста'в­ ник

пвщрді'Й'ського

щу:ваЛЬНQГО

IНИlНИ­

полку

црагін,сыий,'

В.

М.

прафВНИН

М:СЬКjраЙВіЙськн о мат

ньо­

П.

му виступає почесний жи­ тель ,нашого міста М. І.

фашис­ Лагунова. [ЮВЇ'DР'ЯНИЙ Фото

вин.иНlY,1И1

по­

жина А,гз;рія ПрокопіlВlНа і СИ,НИ Олександр Кири­ ЛОВИЧ та Анатолій Нири­

КОЛИl

Він гості

захищаючи

І\ИХ

І:ВНIН'е ПаВОl0'ВИЧУ, На фото: під час міBai~ д:о'Ве,10СЯ бути тингуу Броварах; із при­ був

щО 'в

Гоголева

ВИЗВОЛІЯЛИ ,міс­

учень то

роЦі

депутатів

Чичиркоза.

Олеl\iсаН\дровича Сніlгуро­ ва, який :загинув у 1941

двса!н'l', МИ! 'заХіИща.ли Бро­ іВ,аrри. ПаТіМ пJдпіЛ1л:я.

ОлександР

.NQ 5

Го­

гоголі'вЦі'В прибули рі,Дні ,ка:ліТ(!Іна-ПЇJIота hирила

pa30~I з РаД'Янс!>к'ою АІJl:\І;;:;Ю. СпаржевськиЙ. З!3іучнть я.КИIМИ ВИ І10,бачили К,.1 I ят:на ;VЮJюді. Шlю.'JIярі Брс!Вари чеlрез 40 рак;,в? да,РУ'ЮТIЬ :в,ет'ерана,м ос'іоНlні у 1943 .роф МІ;'С:ТО HIHЇ'т;fr. у небі с.па.лахує лежа.l'О в р!уїнах і зг.а:ри­ фейерверк . щаіх. п:,дпілыаa орга:нlIЗоа­ м;тинг заlк,~нче'Но. А,lе \ЦЇ!Я на:vI,ага,ла,ся іЗорюlБИ1ТИ СВIirТО прtY;!!ОIВIЖУЄ'11ЬСЯ. Вн- !Все, щоб фаIШИ'СТИ заlВі;:І,а­ СТУlПlають 'УЧ<ЮН!ИІІ{И ху- ЛИ 'М:'СТ'У ЯlкнаЙм.еlНllllе дож:ньої с'амодj~І1.'Jьності шк'оДи. А','Іе, На жаль, во­ м'ста і раЙо'Ry. Вони П;'k но БУ,l00 дУже з,jJ'y'Йнова­ го:ту!ва.ли Цікаву С~,Я'ТlЮВУ не. СьогодН'і Бро'вари не Пlро:граіУ.IУ. Гl3ІП:lзна'тИ1. я був ТУТ дуже За'П;И1тання О;:(НОМУ з ВИ­ і:\'ав'но. І 'Тому ЩЮСТО СТУ[]ІаIЮЧИХ на М;ТИlНгу 3ДJ!'ВОIВalНИIЙ і іВраже'НИIЙ Івану ,павловичу Сапрн­ 'зм;наIМИ, що ста:лися. кіну, У"1аСНИ'!{1У обо;ро­ В. КЕЛЕМБЕТ, НН і 'В!ИI 3Iволеl!!НIЯ БIРОlвщрів:

ШIК'0.1.н

Г.

ВЩ{)МИІВ,

буt:\lів.е'лыихx 'КО'Н1СТ,РNRЦ:Й Павло Терещенко, від­

,N,ЇtCbIKOIГO ,клубу

нароіЦНИХ

І.

Н'.1'Ю:\I:Ні:Євих

М:Н!Н,Иlll,я на,вча,НlНіЯ, учени­ ця середньої школи .NQ 1

ТРУідіlв,ни.кі,В

голева з!~брал.ися того ДНЯ біля обелісна Слави. Тут відбув,ся :мі:тинlГ, присвячеlНИЙ 40-річчю вишю\п'е:н.НIЯ 'ce~1Ja ноі!наlМИ Радянсь.кої Армії від Німецьно - фащмстсьн и х загщрбниніі. l\Нтинг нідкрив голова виконкому сіЛІ>СЬКОЇ Ра­

С.1С,В.alYlИ: «Ми, В"етера:н'И, Iпере'даEJ:ІІоестафету м.оло­ д\ Бережі'Т'ь :vI,и,Р!».

ник

• Ціна 2 КОП.

_ _ _ _ _ _ _ _ __

ЛаГУ1нова

до

K-:Н1аіН'ДИIРСіМ роти у війсь­

зга,щує

зАгАРБНИКlВ

року

фРОIН'ТУР:ДНИХ,

БЛlи'з'ьн,иіХ.

серЦіЯ,

НО.'Ш

НІМЕЦЬКО-ФАШИСТСЬКИХ

1983

раДі,СНИЙ

ПеIРЄI!1Ю!ШЮЮТ'Ь'С'.я бо­

н'о­

вересня

добробуту

І

JШ:vr на війН'Л У 1941

Брс,варах з:на'є

ВІД

ОБЛАСТІ

киrвсько,

28

УКР А І Н И ,

CbOrO;JjHЇ Аень, хоч і МИ­ H'Y~l,O вже сорок РСl!{ів, ,але нічИІМ не з alГ о їт и ра­ ни ТИХ, ХТ,О Й СЬОГОДіні

--

Ж:IН,ка -1" alН'К:'с.т,

Хоч

Середа,

€ДНАйТЕСЯ!~~~!!!!!!!!!!!~~

ПАР Т І І

КОМУНІСТИЧНО'

ДЕПУТАТІВ

РАЙОНУ

миру

н,і'чш.аг,О з'аводу. Тr::~УДlящі бе\реж,ут'J> па",(ять 'ПІРО лоiJі,ї Ве,_l,fШЮЇ В:ТЧИЗ'Н:ЯІНОЇ В!ЙНИ, 13І~1::ЦНЮЮГЬ І;VПИР СВОЇ,:vIИ ,виробничими досягне'Н'няrми. h 0.1 СІНИ! 3І}ШИН'ЯЮТЬ'СЯ ІІ:'еред три'бjУIНіО'Ю, на ЯНЇІЙ бач.иомо вєтераНl,в J3':ЙНИ і ,пращ'" н,є'рі:Б'НИlК::В Мі'с:та і

ЙШЛИ ,і ЙШЛИ 'КОЛОНИ. Площа б;лlЯ міСЬ:l{:ВИJlЮНіКОІМ\У 'Вражає РОЗ,:vIЗЇ,ТММ

бро:варчан.

а':rюм;'н'євих

,Іюнс'т!ду,!щій,

лdані. НаМlj'ТИJНГ, ПіРИIСВ!ЯЧ€lНIІІЙ 4O-!Р~Ч'ЧlЮ :ВИ3lВО.1ен'НlЯ Брова'р:'в в:'д IН:,Мlец,М\1Офаши!стюь.к:их 'з,аТЩЮНИ'Ків,

вБІРаlНЕIЯ

НАРОДНИХ

17 Ішітнн 1937 року. ом 153 (6609)

_ _ _ _ _ _ _ _8Eil_ДО

IВ€/рєс.НlЛ

КОМІТЕТУ

ВСІХ КРАїН,

П. Пирот. Учг'сни.кі,в СВЯіта

у

при­

вітали Піонери Гогол',всь­ кої в.осьмирі'ЧНої шко,'!н.

Семинога.

«КНИГА ПАМ'ЯТІ)) До 40-річчя ВНЗВОЛl'JlНЯ БРОВ<.tРIIllf11JI віл fli~L'ubKoфаШИСТСЬКIІ\

!JИЙШЛ<! пам'яті».

імеНа

J<1г~рбfJJjі(іі)

_ЧJУКУ

,< І)

Н,ІІІІІІ\

гиб,llі\

ІІа

"КНІН','

ЯI(У

YlJi і'іIІI.'1 11

',·"І.тяків.

фрОIІ І

8іТЧIІ:!IІЯIIOЇ

3:1-

НеЛlIКОЇ

,,\

lІіЙНІ,.

С ГР"'I"

НІІХ ф<!lllІlпа~IJJ пі,! ча, окупації. а також воїніІІ

РаДЯНСЬІ.()Ї Армії і П3!JТII­ занів, похорон('них на те­ риторії IlillllОГО \1"'Т, і 1),'(ЮІІУ,

'"КН!!Г,І 1Iіl\l'яті» і.1ЮСГРО

ваlIа

сто тисяч НАДПЛАНОВИХ ОБНОВ Ві:д,тоді,

яН

NIолодLжна на

наша

зміІНа

фаQРИЦі

'в,ерхнього

котаЖУУ1достої'ла'ся

ня

колективу

МИНУЛО

комсо:vIОЛЬСЬКО­

однією

з

перших

дитячого

почесного

кому:ністичної

вже

ТРИ­

зван-

ро-

Іків', Оди,ан ВІОІна не ст'а,р.:є, а ,весь ча'с й

щороку

ня

добиваєтьс,я

ВИІСОКОГО

СТа!ВШИ Іна

300М

МОЛОДИМИ

надрами

Пі:дтвеР!Д,жен­

звання.

уда,рну

вахту

Під :деві-

«25-річчюрух,у за комуніСТИЧНІ:

ста'влення до праці 25 ударних ТИЖНі:в», мизобов'язалися вив'язати

ПОНЩД

завща,НlН:Я

ТРИl\lОтаж,них

ше

-

закон.

10бов'язаНlНЯ

1 ОО

ТИСЯЧ

!{ОСТЮМ:'В.

Про

І

дитячих

сло,во

виконан'ня

рапорту.ваJJII

І

на­

ЦЬОIО

достроно-

Н.

С.

По:\шзо,к

ставниця

Алла

праЦі,

близько IДlвадцяrrи

О:vIОЛОДЖ'J'ЄТІ>СЯ

' :~~уз~~~:агом ~~:~aH=,:eCO:O:;~i~~~:

І

Н.

Г.

На1рпець.

і

Н.

В.

hо,рчага,

на­

Тан.1У;Й,

КОМ,СОМОЛКИ

Надjя

Федоренко,

\lарія Бурмас та багато інших ТРУ­

Зведення міського

jнформацій~о­

обчислювального державної

'Іентру

стаТИС'l'ИБИ

про хід польових робіт у ГОСП('дарствах району станом

на

1983 (в

26

вересня

року

процентах

до

плану)

д:,вниць.

НасЛіДУючи до,нец!>ких

ла тр і,отични й

шахтatрів,

наші

почин

в'яззльни­

Ці ви.рішили ПРОlнести місячник най­ вищої ПРО:;Іуюгивності цраці і 3іроби­ ти вагомий внесБН у Ідо'строкове ви­ !-:С',JEIННЯ наШ!JМ rrіДТFРИЄМ'СТ1ВОМ плану і СС:Цlалістичних зобо'в'язaJНЬ серце­ винного року одинадцятої Л'ятирjчки.

В.

ЄРМОЛАЄВА, майстер змінн.

Господорство

"Пу\іНСЬКJJі'І»

IOO,!)

84,ї

і.\lсні іМСllі

100,0

6].0

Щорс~ Кірова

і,'А<:ні 60-річчя СРСР

:')8,1 25,6

<1<1ворНIJЬКIІJЇ»

78,;;

56,(1

"AB~IHгapд»

73.0

12,2

іJПЗ

66,0

40.2

« KP~ICII,ll ВСЬКІ!!"І»

«Рулня»

43,.'1

«,і"П.~аВIІИЙ»

65,2

55,8

і\lсні

59,0

20,8 46,6 45.6

Мічуріна

" ВС'.lНКОДИМС'РСhкиІ"І»

«БоБРНll!.КJlЙ»

100,0

!і3,9 "ПЛОСК1ВСЬКIІЙ»

"Зоря»

100,0

6Р>,3 і,ш'ні

4!і,О

:30, І

«nіткі АС'I,КII1'I»

100.0

4!і,О «іКср;\і ВСЬКlIі'!»

:34.0

40.0

'<РусаніJю.. кніі»

І О(),О

30,3 По

74,3

45,1

району

вара\

і

IІі1Ч'я!­

:н'іУ:lопані

С('Л<!\

в

ІУрї}.

рillюн)'.

а;" у ДІ'.)")' ПР'Н.Ю hItїВ'СЬ'КИЙ КОМ

своїм

0.БЛВИ1КОНрішеННЯNI

вІд

26 вересня Ц. р. ві'Д ЇIМC- ні Прези;(ії Р21ДИ СРСР

Ве,рхо,вної нагородив

медаллю «Ветеран праЦі»

Героя Праці, СТ;IЙНО

СоЩаЛі,СТ,ИЧНОї монтажника лод!іючого .пОЇЗіда .Ng 2 М_ В. Павленка, який на цьому !]ііЩРИЄ1VI­ стві n:рацює пона!Д 25 ро­ !іі,в.

,52,0 50,0

ДокучаЄВ:1

які

І OO,o-)з.;{

90.0 87,8 80.0

«['Оі'олі I3ськні'І»

фотографlЮJl1

гнн . . ін,

Цієї

Ж

медалі

УдОIСТО­

єні аlпа;ратниця ЗЗІВОДУ по,р'ошкової ;',lетал:ургії

0_ НИіК

І. Капля, елеНТР03lвар­ за,нодобуЮвного

бінату

ком­

В. И. Леоненко. Н. ГРИГОРЕНКО.


* 28

2 стор.

вересня

1983 року

-

ПРОФСПІЛКОВЕ ЖИТТЯ: ЗВІТИ І ВИБОРИ

Цюю

року

ЗВlj'J1НlQo-lВЧ­

ClП:::D~СіВИХ

Лlроф-

~РІ1aJН1iJзаціЯ'Х

[]J~~,1JГ:lриrЕ1:vJlС'ТІВ Т()РП:ШlЛlі і

,дJ!WЖaJВНОЇ аПОЖИВIЧlОЇ

Jюсще раІції

·рOlЗПіОча,л,а ся

НІ. qрган~,зац1ї

б~'JQГaJIJт,еIIЙ

ВЦ]jІЮЧИН:КУ

ду. На зБОрах ЧЛi€IН(IВ rI1!рЮфllP!YЛ YlНI~B~Ma'Гy «ПРlивltlIН1ИЙ», а ТaJКО'Ж в nlрофIJРymах на,зваlНИХ ор'Г аlнdlЗr3lЩЇЙ оБОО\ВіOJ!)relНJН я в:вІ'.'т:IfИIХ ДОlIювеДI€!Й проЙШЛО НЄ1ШКТИ)ВIНО. ВИС'f'У­ [ІіШlllO лише ['[10 2'- 3 ЧОIЛ'о­ ві:юrn. 3ВИ'ЧaJЙіНо, в та'Юі,й сиrгуаuЩ гоrвОІр!ИТИ iIIlPО ШИРОКИЙ, ПР'И1IЩИПО,ВИЙ обlМ,~Н 'Д~~М>Кlам;и не ~BO­

Ва,жлиlВЮ і те, що в Лlе­ ріо:д ;:IBi!ТI:iB ,і Iви60lРl1в С'І1ВЮ­ рвно ,щЄІВ'IЯі'І1Ь rНrOlВИіХ Пlроф­

Y:H~IBвpi~,a,ГjY, црщмеТIН'1ше з'VI1JЦіН'Є1НIН1Я1М СJгlд зау:ваики:т:и" що ни­ 13і8IЙМ ати'CJЯ нЕШНіЬОІ10 'рону їх було тrp~Д'CIВO'Ї ДИlCJЦИJ!ШIi:Н и . ПОЛJ:IIIШlИrВIС1Я і §j11\,ісшIИЙ ор г аlН/JЗ/СіваіНО ,і, ПіРOlвеIдl€!R10 ,зіЗЩО .КjpаJЩ е, н,iJж :'l'OIрЖ. СіКлiO.f.li ПIРОФГРYlП'о[рпіrВ. Як­ Дсб;ре п:щготовлrеНlі 3lВlilтні ЩIO '1'ОіРЇIК с~реДНrИlХ бу.JЮ А'=[!'~ШI:I,1Jі, ОХ!(Щ.JlIеНlН!Я ,в них IIЮМYlНJ:lСI':IВ л,ише 1,7 про­ тю НJa Нflш'ішНl:Х un{rрок'СІГЮ Jюл,а j.снуючих цеНі"га, проЙіШЛrИl.

ЗУ'мю,в.ШlJJИІ

IIIP€Д­

l3n:rTa,x

1 виБОrр3lХ П:РОфГРУ­

,Q<ЧОЛIИrЛИ 5 ЧЛ'etНіів меrшrLY і за:фк-aJВЛJelН1Y ''000- пи ВС'і ПlрофСlПlїіЛllЮВі м:о:ву, .Ш;IКЛИІК.аЛІН! в чле1І'ЇІВ. КіПРС.

n/р'ОфГрjlП тваr&!Ші 1IНте,рес. Це, іВ meршу чЕ'1РІ'У, CIl'О­ с~тьс,я IІІІPlофап.ііЛІКОВ:ИХ ГРГ,уlП

M:Ic:IJiКlO,ГI()

ШJЮЖИ1ВlЧiQlГО

ТЮlВlщрИ'С'тВtа,

0:6' ЄДНіа;нJIJЯ

Г:РQr:vI'~дJОЬ1ЮГrO

ХaJРЧУ\Б.аrНJНlЯ,

lВarI1аЖКIИ

МlаюТ'ь

середню

освіlТУ, OЄjJJIefД нlИіХ ЧІЗ'СТlИlНlа МIОО1 OrД!i .

зн а ч на

«Р3(ДJіОТОВщріИl»,

«!Га-

УНі'вермагу

і

II/PIOIмnr0м6iJнla-

д,итыя..

ПіДСYlМ>КIИ I3Ві'Л/~О-іВИбор:нОГі 'К'ампан1їі у IIDРОфСIID:iЛlКОНlИХ ГJpiyiIIJ8Ж були !г л/ио.О;КО' rnроаtIJал:LЗr()rНан Ї на заd:lД)aJН1НіПjpeЗИJДiї раrй­ K'OlVI,y Il]РОфОПОЛ!{'И цращв­ НIИlк1:іВ дre\PЖ11OlPГ!і:ВUI~ і соо­ ЖИВ/ЧlОЇ К!ООП€lРащЩ. Проф­

га:зета

за,воду

торговоельного машинобу­ дування «Машин06УДіВ­ ,шю>

зараз

Виходить великих

до

на

канікулах.

вона 'свят,

Нового

лише

до

наrnриклад,

року,

ДО

Дня

Перемоги. ОстаНJніЙ раз її випускали в травні,

КОНіТ',РОЛоЬ

на'ступний ~

номер

ОЧіК,ує-

_ _ _ ОГЛЯД

мовити,

діВlНИК».

Ніби

у

правилЬІНО.

нащо

СВЯТ'Кових номерах нри-

тичні

СТІННОї

матеріали?

ПРЕСИ

Але

"МашиноОудівнин"

всього

інформ,аціЯ, ТРУДОіВим

я:когось лення

з

про

присвячена ЗВ€lр.шення'м

цехів, хід

навила центів.

по віДОМ-

До

ВИКОНЗІННЯ

троє:

В'ісімнадцять

,реД)колегП ,редактор

І.

про-

входять Л.

І{и­

заводом плану третього ~gарталу і 'l1аке !iJНШе. Всі НОМЕ\РИ будуються та:кИіМ чином. СаМі ПО собі це ці,каві і необхідНі

ричен.ко, художнИІК М. Ф. І{ащеєв і дру,к,а.рка П. І. Остапак. Фактично мате­ рі,али збирає одна Іредан­ то,р. ДО 'С'ВЮГО :доручення

матеріали.

В'Оlна СТaJВИ:I1ЬОЯ В:tд;rІОВіідаль­

Але повторен-

ня "fJ« з номеру

в но:м:ер

но. Т,а чи багато зробиш,

робить г.азст'у дивно ОДноманітною. ПіДС'118.вте по,тріБНі цифри 1 roто-

КОЛИ ТИ, як у прислів'ї,­ «і швець і жнець, і на ДУДі грець». ПРО худож-

ва

не

передова

rДЛЯ

будь-

якого ВИІПУСКУ. I{РИТИЧІНихви.ступів

цій ст'іІннівці, кож ,не БУlЦе. рі:К

критика

у

мабуть таМайже за була

лише

раз. 3МіСТОВНО, з ,ви.сно'вками і пропозиціями rВисту,nив /Проти порушень ТРУДОІВОЇ Дисципліни бри-

оформлення

фото-

~НlіМIКИСУдИТИ ,важно: старих газет просто не

3інаЙШли. Реда,ктор що

СКaJРЖИТЬСЯ,

вичерпуються

теми.

Це, коли не шукати., бо за цей рік було, Jfапри­ клад, зданО' житловий бу­ ДЮЮК для працівників

Д)ва

яисту-

заступника

парТ'кому голови

Не

.

б В ,ніlЙ 'ПlеlреДOlв:а стarrтя ~Ba проценти виробів про успіхи, ,досягнуті ко- вищої категорії ЯІКості. лек:тивом напередОДНі Для поріrВIНЯННЯ: В мину­ Дня маШИlноБYtЦіВНИrНа, лому роЦі ця циф,ра ста-

лише

-

ка

довжує

'випускати

комсо­

пощастилорозшу-

ря

та

була

та

оВоду. Але керівники п1д­ [Іриє.мства іІ на цей раз :не Н3ІПIИIСaJЛИ б у «Ма­ ши,нюбуд~в.нИIК». 3а цей

пи

інших ВИПУОКів не буває. І{оли тоді ООГОВ{)1рюмrrи ЗaJводсьКі проблеми та шляхи ІХ УСУіНення? А вт,м, ПіД,ПРИЄМС11ВО rnpo-

то

орган

парт1ИІНОЇ,

профспіЛlЮВОЇ

кати

ться тілыии через мLсяць. Тому 25 Івересня вона не П:РИ1Во!італ<J. 'маши::нобудіВНИrf{\іIВ з їх професійним СВlЯТ'ОІм. А як:6ИГaJ3е,ВИIЙішла,

газета -

а'ДlМ.ііНістрафї,

рlІК

і машиноОудівники так,и

Отінна

ж Iмолыьню'її оргаrніr3aц:ій .за­

_ _ _~

тех:н;.ЧJjJОІГО TIexНJi~.

і

секрета­

засту,пни­

.gIІІo€,рш€ їxrасла ІВІЇД­

Tecr]erp

ДOlIюмагають

уча,стю,

то

хоч

арга­

огля.ду~конкурсу

пункт про 060в'ЯіЗІКове СПіlвробітющтво цехових стіннівок із 'загальноза­ ВОДСМЮЮ

газетою?

І робітники не прино­ сять ):{О «Маши:н06УJlІв­ ника» СВО'ЇХ дописі~. Хо­ ча б тому, що НіХТО (! I{Рі.м

згаданого

OCTa'nKa,

'Н'€

цього 'року

В

Оце, чи,ною

ської

ви.отупив і

є

'НЕщінавО'сті

С'тінної

А. Г.

еТі:ННЇВЦі.

,мабуть,

при­

ЗaJВОД­

га·зети.

Н. ТРАВКА, студеитка КДУ.

музеіів,

ПОЄізію

сл уха,л а

чарівну

І]ушюіIR1li,.

ЧОТИРJf

родою

'за

fШ'ГШВІНry

іЩJlO­

0ОІГ1УІваіТИ еКQlНОМ'ЇЧlНlt

ГО

Союз

ДОJЮМ4га8

в розвнlІ'КУ сlл1оСЬКО­

госrюдарСТ8а.

На

Л,8JINIХ рес­

публіlЮН успlшlЮ працююТі> ра­ Д''''fIC'ькі

1ІРЗJКlrOrРН.

спеціалісти

Pa,lill'llCbKi Д(}ПOrмагають 8 об­

слуговува'~lfі. господарсьоКlOЇ

ють ня

ремонті

Н,а'

еіЛІ>СIоІІО­

тех&іки,

ні'карагуанця'М і

IJIP'OЗllffiн­

переда­

е8(}і

sиаи­

дос віІД.

:,німку:

ра'АЯlllC1о1Q81

еПI!­

ц;'а'Лlkт з Ха,рк(}ва ВoJJО,liИМИР 1' ..аrнч,еНIІЮ 3 нlк,а,'а,г},аИСIoIИIІМИ меха.н'\3ат()рамн.

(Фотохроніка

ТАРС-РАТАУ),

__

ПОЛІТИЧНОГО НАВЧАННЯ

!шl1r;aJн~и1с'fIcыкy Д:'ЯrJ1іЬ'Н'іIС т ь rщрот'wІЮIМ с'e'l\1!Иj :РlСжі\В'. H:1нiaJ ВaJС'ИOl:гіGJlНiа добре Семе:н:о ІВ И Ч Вінає в:иІХ>БНИlЦТIОО. А.;дже РОСrf:иrсл.аіБ lП.рraJЦЮЄ IНICl деревorоброб­ БІОІРС~: - Тому, ЩО Н!IНra ва­ '1fЮIЩY оо' єдн,alНHi «Бр.оВ>'\­ дост.ь 1В'1ДjПОНl:,дЬ Р:ИМООЛL» ВlЖiе сЬм:надцЯ'ть СИUI'iJвна 'plO~iiB. ПОЧIИ::Ні8,л,а ВЄіРСітат­ іНІа бyjд:Ь-tЯКleЗaIfИl113lНJНІЯ. І ЯIКllЦrO 'В,онІЗ; IНraвi!TiЬ iНlе мо­ же О.дJPаlЗУві')~IЮВ~'С'Т:И, т·о

оБОl8' ЯЗНІОІВІ{) [І):сЛ/Я

6ІЩИІКИ ДЛІЯ збою меТIЗ..J1 r j­ .lЮIМІУ. Hal!]€lВllie, н:е б~з ДrОIIЮМIQI.ГИ Н. В. Lв.аIНЧ eJfіlЮ

,peMolНrrlНrO -UVIеxraНJЇlЧ'НIИЙ

цех

cftUVI

за

UVJ:іс:ЯJЦt1В

цыогоo

рон:у ЧЮТlИірlИ раШf IВJi1бо!lJlЮ­ ІОО:В I!reIРШЄ

і ~Вr;'Чlir ПОС:". М:lсце у СiQ.ЦЇі8,л;­ С ТИlЧIНОМ'У 3ІМ13ІГ alНlНiL ceiP~ .:( цеxJ!1В ДОНу.

1Р00зб€jp€ТJ>СЯ ДРУіГе

3aJНЯТТIЯ,

[І,:~::й.де,

НІЯ 'В шКlОlЛlі «Бережл'И- IКlОіЛіИ Тlреба, до гвнеlРaJЛЬ­ в Лlа1РТ· ~iCTЬ IРИlса KOJ\1lYlНЇ- НОіГО дlИ!Р'е~rrю,ра, у НІОООМУ наrвlЧrЗЛ,bRЮМУ На'СТУIIJIНОГО PoЦli; Ніна ВаIС ИIЛUВlНlа, ПіІ)/о­ СТИЧІна» ,ДI€OOHa: ЦроіПі8- ком, аав.ко·м. Н:НIОJliИr неЗlа:БУ'де пJ8.Iга:нIд.lиJс'тсIыкий ['аIН!д!ИЮТIOtМ), їй ЛI€IГIIЮ. В разу доавё,/\ ['PYcr]~ Hapa,XOlВiYЄT~ 14 іді8-ШИl віlД)ПOlВіїдь. др того ЯіКjOЇ !3НІ3,ЧlН'О :зрr.IС, Л\Р8цю­ 'p06:tTНlmi'B pe:МraHTГHo-,Me­ ж, Х.аН~Ч:R1OIГО цехіУ. Всі-чо­ 1ВrИ\.

вона

-

Clfla}a-

люlд;И!lm

НаlП/РИlк~аіЦ,

Н:аІllЮ.VI\у

JЮIВ:rКlИ.

ЯіКlQJСЬ у

'КIОІЛІ€ih1Т'ИlВIНrOМУ

ГOrВ>OPi ,зр061И~1И

дю­

ПOlМiИUI~У.

в'атИ/ме у ,ВrИIЩ:Й лаlНlЦ! с.и­ СТ'ЄUVIІИ

е:КОIНI(),мі'ЧІНОЇ

p€'ТleЛlЬіНО

ГI()lтryєтіЬ'СЯ

до nlУСТlКіУ

БYlЛJО

Як ви о:бtYJМOВiЛlеlНО ТJpеба rВІЧШПИIСЯ

КОЖІНІО'Ї тr Єl.'І1И. РО1З/УІмїє, КІО- ЧОІМ'У'СЬ ЛІИІШІе де'ЯіКIИІІVІ ка­ Л'Иі

ві,д'ОМ: речі., ЛIЮЩИl будУ'Т'Ь т':iлlыкии С'Т'Р,ИIМ'3ІНЮ rю:з:i.xJа:ТІИ. Тому заНlЯ'1"llЯ нідРYlв,аlЮlТЬСІЯ У фCjpl~lі .В:~!ЬНЮlro оом'ін:у

ідУIМlf{,3іWИ:

ІКICIJХ,

чи

вв,ажаєте. на ПОіМIИUl­

на 3jpаI3rКIОIВIИ'Х ПІР'И -

ПірО Т€IГOlріЯІМ тих, хто ПlРаІЦЮ~ ~дJaoc? -

rРОI3ІПіСIВ~!д!aJТИlм'е

ОО~.іти

J1P,Ynl~ ма,йс,11Р"іВ1.

-

Ніна ВаIС:И'Л<:1ВіНІа 3<\!ВЖ;ДИ п,paJво іНі31 д,Одіа,тКІОіВ:У В'іJl­

3aJШlш'а,lа Нr::HY

В rВdідlРlЯlЩlЮЮ ,00IDЛJaJТIQЮ ~_ ВаКШлIіІВIН:У . - На м:ОЮ Ці'. Ніна ВаIСИЛ::\ВIНlа НJe ЛJИ­ ше ЗвrЄ'РlНrУ'ла УіВІЗІІ1У на цЮ ТiPlirбlнlO, l]еIРШ оомиЛІК'У', aille й дlООИUIіася ЧВ1І'Иі ДOrOBI:~

апючamку nr€іРelГЛJЯд'У YlМІОIВ К'OIJreШIlИlВс

д,УіМ\Ку, пюза вое. ВIИ,IІ­ []~ре!дО!Ви'Кї 1<. НІЗІ 3оШІ1ЯІі'ТІЯХ Я rНі8маlгаrЮСЬ

ВrИСЛOlВЛІЮЮТIЬСЯ Iроб.і'ТlНJ!IКИ, Иk)ОО Д:О·I1QIВЮ!РУ. 3а:ра,з yc,t 'ВIИn{ОРИС11О1ВУ'Ва'Ти приклаіДfI П:CiJ!rЯ ЦЬOlІ10 НrерlіlВlН'ИК г:ру - 'СЛf(Юа.р~ UVIraютlЬ вr:ДlПlYrС''І1КУ G ЖlИ\ТlТIЯ наШrQiГlQ п,:(дд рlИ і:. ПW yJз.QIІ1а1л!ыює

і

д,ОIІЮВ-

НaJЙ6~IЛIbШ

ціrКrаlВIИlМИ!

і :ріlЧlН€

ШІКЮ'Л і?

ОО€lРIЩУЛI8К:ІЯ Я ного з К!ОЛJИ!Ш'Н'~Х

НlаIВrч.aIН/НIЯ

ДО (Ц­ її слу­

-

ііИШИХ Iробі'Тіlі'!і'ЧИХ

ДjВЮ- IКОJЮК'ТIИJВ~В aw:CTa.

ЩО МІМ да:ло

-

1К000иснН1МJИ СТlаrЮТЬ T~ зуС'І1річФ iПlроо",гаlн.д!ИіС'т,а із

ЄlМСТ\ВІа:,

діб.

18

НЮЄ їХ ,ВlИIСП1 уіП1Иі.

331 ,ВДiCllчею Н. В. ІВі8Н­ Чl€rн:к.'о ЛЮДjИо!іІ8.' <l:КТИlВ\Нrа,. Є rВ !Неї ще ·O!дIНe .цоР/у'Че!IЩ'J іІ

CJILY!XraJЧ.aJМИі, 'Н/а ЯrЮИX оого- хаіЧі'в. оек,рета.р раіЩИ ,НІа,отаl­ ~юIрюют1ыяя !{IOlНlКlpЄlTiН'i €lКЮМабіУ'І"Ь, РОЗУiМ!ЇlНlНЯ шrnWв 06'EmНaRlНlЯ. Ал,е це lЮlМЇ'ЧJR11 [])Иіw'IНІНIЯ\. І{roтен lНеООХ:;;'ДНIОСТі б:~IЬШ ,RiJIjIIlO- не '3аlВl8Жає їй б/уIfIИ :і хо­ ilVЮGRе [lЮ!Д!'Л'ИТlИlся ВЛ~С'НИМ доовЕЩЮIМ, IП1оопЄ'реча-

1В'::дaJЛrЬН'С/І10 СіВоєї .пРЗlці,

т,иоя Із ,'!10IБaJРіИішаіМ,и,. Н8!Il\PИ!К;lНці зан'юь

СillЮСlар IРIИ:бі,Д~.

траJДИIЦ;IЙінra

-

«де<СІЯІТЮGВЯ-

3 1наrЛrИ,

ст,аIВЛJeIНIН;Я дО ,ІОдІпІОІВ!:В

LBa,H Lна:НЮй3IИIЧ ЖуЗВИ1чшй,Н!О', 'Ми що 'Ilре6а €IIЮНО1МJИШКІЛ

Улітку

цього

члени

'Року

туристичного

гурт,ка ШевчеИlКі'вської середньої ШJЮЛИ здійснили деся r l1И\цен­ ний похі,д (.rnротяжві­

'С'ТЮ

1К'Ї'ломеТРіВ)

130

і'СТОричнИlМИ мі'СЦЯtМИ мальOlВНИЧОЇ У,країни. ОчолюваlВ похід учи­

тель геа~рафії Валерій Івано.вич Глей. Нас було 9 зaJВЗЯТШ: тури­ етіІВ. І ні опека, ні до­ Щі, ні важ.ка ноша,­ Н1іщо

не

мо.гло

лякало

зупинити

і

не

енту­

зіаетів. Ми любимо с,вій рі,Дний к:рай, рі!ЦНу 'Україну і мрі·ємО' як можна більше про 1Все

дізнатися. Хотілося по­ бачити красуню Рось, пройтися її беретами, по~упатися в її водах.

Найвідповirдал ь н частина нашого

і­

по-

розпочалася

в

місті Богуславі, що р.03НИ1НУЛОСЬ ПО обох берегах Росі на Пі,вД­ ні I{ИЇ,ВСЬrКОЇ обла,сТі. Тут, у стасровиН'ному українсьному дуже

красиву

У1ТВQРЮЮ'ТЬ

М'ЯlНі щО'

піл рів.

мі,стечку, ка,ртину

великі

ка­

ваЛУНИ1ПОРОГИ,

,діЛЯТь

ріЧ/ку

нав­

і утворюють ост­ На цьому острові

висо'ІИТЬ

nаlМ' ятник

МаРУІсі Богусла:IЩі Ді'ВЧИ::Ні.{)раНЦі, яка ря-

тує

козаків

з

кої неВOrЛі.

споруда

-

са,

та,ка

така

х,оtpOlIІЮЮ

ма:Тlilр'Ю.

Н. СТЕЛЬМАШЕНКО.

HIrOIMY

ги­

гЩроелеКllprостанЦЇ'я. наrВКРУГИ

ї' хо­

ПР()IJI3!ralНl;І/И С'1'01М ,

ДаЛі наш шлях ПJЮ­

не.

Цікава

РОШИІМ

лk іда м. І{орсунь­ Шевче.нківreькоІ1О, 8

турець­

а са,ма

РОШНІМ I1jpIЗ.IЦIhвtНИ/КОМ,

_ _ _ _ _ _ _ __

Подорож по рідному краю

ходу

Р,а:дIIOIfCЬЮИЙ

СИСТЕМІ

НІЩО НЕ ПРОЙДЕ ПОВ3 ЇЇ YBAry

доби В MOClКlвri БУlJIіИ r НЗJго­

ша

Ні'К'Зірагуа

ІІ!іЩ­

н,з.р.аIХУ­

стін­

н1з,ацією матеріалів. Мо­ же. слід IВrКJllQЧИТИ В по­ ложення

ЖИI1"М

ЛІРО

ЖИТТЯ

День преси. Мали б rпіJl­ тримати. Як не особис­

них,

__ в

ЗaJВКОМ:У.

Ні'Щі цеХОВі Ігазети. хоча їх на заводі ТР·ИІН'аід!Ц:ЯТЬ. Навіть кращі «Штам­ пувальни.ю>зaJготівелы'о-­ го цеху ,N'g 6, «BnЄlPM» цвяхової rділЬІНИЦЇ, «3а Яокість» віJlділ,у тех:Н'ічно­ го КОНТРОЛЮ, Р~Дrколегії яки.х бу ЛИ .віДзначені до­ брим словом та грошо­ вими црем.іями на оста:н­ HЬOlМy ОГЛЯll\і-нонкурсі це­ хових стінних газет у

тою

З

eJreРГ~Ю, СИ!POlВIlliНУ і .ма­ терjl8.~.и обов'ЯЗОК КІОт­ ооmя заlробіТНI()Ї rnЛlaIТIИ. ию[\о» UiИФIР,амн і фа,КіГ'ами - ЧОІМ'У ,МІМ цilкa!ВIO 3'У- Н:lНiа ВаСИ~-:·ВlНа KIQIНIКjp€T­ ст\It!чаТіЮЯ з Нінюю Ва- но дJОіоеlJIа HeOOXliiZIJН:iCTЬ СИIJII:іВlНr()lЮ? береж.л,И'ВІОIГО ст,а,Вill€lІІlН<Я 1{О

[Ю·ЧrWfI!і'. М'ОІЖНlа 6у"l1O н.а­ й3 І Ї'Т:Ь rr:матиіСІЯ м.аЛіен:ь.кіЙ ж!lНІочій сл.аmЮС'Г'j} в.i~­ /віlд:3іТИ М,aJлаШfJl!И. Але це УlВieЧеіР~. В!д!ень .ХіС~дJИЛIaJ до

p.DI6.іIТJЮЇ l1IJI\aТ'И!. ТОм\у

ПОCJИrЛ.ИТИ

завQДУ, відБYlВалися заняття хорової ,капели. Та культура і побут виробнич.ни.КіВ чомусь не ЦікаВЛIЯТЬ «Машинооу-

'на

БrМЮ(1ИІМ

заlНО

гади,р різальНИКів А. Т. ОС'тапок. Та йогО' кореспонденція «Наша ,робіТнича совість» б,ула rКритикQю без щщреси, TalК би «ЗlВ3жаючи

13

:НІОВоИJНIИ

[Іір'ИЄ!МIС:llва"

чеll\ЮДaJIЮМ>, набитlИ>М кон­ СIIII€~'І131МИ і n:\.JJРJYЧН'ИlКiЗlМИ. Вою ні,Ч 'В пої:здї не мог­ та 'ОПОIКl:d!:НIо 'CIlШГIИ': ClН!ИЛИ­ На це ПrИ11aJНlНЯ ві:1;пОВJв IН:аіРОдних СКJaJрбіrв. ШСillill Ш~ОЛИ CJ]юс'ар ЦЬо'ГО В ся С'У1Jюрі .J3/ИllШСIlд;аrчі лjс'о­ сmyх,ач цеху з' НJiИЛIИ'СIl

СПlі''J'кrСlві К'ОІ~,ітre'т:и зОбоіВ'я­

Ga іП'РОrБre.дrе'НJНlЯlМзв1Ir і і·в і ~и­ У ТОЙ те ча,с rO~lICIВtНlj БСrР:IВ на RaiJLe'ЖНОМУ o.pnaта :ідейIНЮзбqри pOrRY ЛlОІкаlзаЮJl, що IНfilза,ЦЬЙ'Н'ОІМ\У ірій3Ні., а таlНе .всі nіРОФК\ОI~:И, rnроф- IПЮIЛUГИJЧlНIОІМ'у ГP'YJ!Irqрги з усією Br.!дiIIIO- :lЮЖРОЗpoбиrги 1(і()lllІКіР,етн і

особи».

І!]РО

Н!ИlЦею. &;paG .]3ІОІНlа іНІ­ женер S:дlЦіл,у IIIlpaJ.\ii і за­

УI:1іра:НЛJ~IНIR1Я '!1qpгi 'в л ;j 'НlИКО НaНJНJЯ за пас '!1аIВIИrЛИС я ва,Х!о\.JJИ на Мі:,С;ЬК:ВrИlКОНIІЮМУ. 3БQРИ IВt:даЛJь:нIіІОТЮ тут бу.llищООре ОРГI8ЛIJЇ30- до IIIlplCів~еНIНіЯ 3іВlі:т/)в і іВи­ tYВlameнlb ,і ПРОIIllOOищ.:.й, ВИ­ lВаIНИI~И<,З 1В:И1СОІКОЮ Яrв~ОЮ боірі:В. У П!рюфгroт;пах C:ЛJOIВленlИх ТIРУДJЯЩИlМИ на ,1 ун:,вер- ТОЛrO:ВlНІИІХ зборах РОКІУ. чл:е\.Ч:~Б ПІ))ОІфоrnї,л'К,и, ЯJНl IГІ!РОМ'КrО/МбіIНlату В. ДЯЧУК, ВI3IЯI.1:И: а:IrТИ1Вtну уча,ст:ь ,у Ma:rw раЙЮП10ЖlИВlCaf.лIКИ голова райкому проф­ оБГОI!>ОРЄlНlнІ: ~()IJ10rlЦцiей, 6€1З IIIЮlВlайНlНИDC причин спіЛЮІ працllПlIШів IВнесли ці:нні ЛlРЮI!Ю3іИіЦі'ї. [ІlереlН/ОІСИUIИСЯ ОТ,РОIf{,И ПIРО­ держторгl.мі і спожив­ СІТЮІС у ЕI3'ЛИlС'Я Щ ТJJOIбаик.аіН­ lВе)IJ€~IНIЯ зБОIP'j,ВI. Це с та­ '10Ї кооперації. ІНІЯ не JlJИ1ше пюлtrnш€lНlН1Я сується профгруп вlдСТІННА

-

с Y:КOНlЬ

РаНіше ЇI3~IІІ­

ла дю 'С'110ЛIІІЦі

УІМІОВ прщі, ШW:СТО'ВrНЮlІ10 тrp,уIЦ/Я\ЩИХ.

НІЗІрlЯДlНlИіХ

B'€CЬ бaJnaж.

,:rj:UI(.B

дещо IІІ!:Шilіше ЛlИJше 10 сеIР\ПІНIЯІ. АЛlе .вже ObiOГOtЦ­ н[ мОЖНа Л::,JJБИlваIТИ 'пЩд­ грlYіП У віідl:liirЛах У!Нііве,рма­ сумrКIИ .першого ет.аІГI'У зsі- ІГ'У .ра!ЙСПО)WИIl3lClП!::.тrnrи. Це Т:ІВ і Івwбор(:в, адже в ДОЗrВОЛlИ1ТІЬ rnрофо:рлаIН:і3 r а,g[DЛивапи на ПjJЮ'фсJJlііЛКr()в.их ГРryIПах ц~'ї бі:льше aIдlМlі:н.іlС:тра:Ці ї ГОJJЮrВНlі зБО/ріИ ІРОКУ ~же Iд.lіRUІl:JндСТIЬ

Jl\!;юБЛіЕI~Т

lР,а

ПlроФClI1iJЛКЮlВ>ОЇ роБОТіИr , ао1 е Й Сllвqре.R1Н1Я наUIlежни'Х

лантерея»

ЖИТТЯ

9 JliИIIIJНIЯ 1982 року НІ­ J"lIИНіК'8.r». В Цj€IЙ час можна ти MeтaJI, і €,lIl€ктрюеlнер­ буідЬ-ЩО: IЩJО rгію. Але ШIJ З'8IНIЯТ'І'd з те­ НІЗ ВalСИ1Л~вна LООiНJЧеwко сзапИlТ,з.ти IВI:длі'І1аrJliа; до МОС!КІВІИ. Па­ OCТlaIНlНli М~ЖІН!3\РОДillі IDО.ц;ії, ми «Е1ЮНIОIМIІІТIИJ ЛI8,ЛИIВО,

• ТОРІК

Краще, бо:рlН а k-аМ[JJа,н,;1Я

НОВЕ

Ів':двіrдали

му­

зей І{~рсунь-Шев,чен­ к1вської биТ'ви. Ек,спо­ нати ЙОГО РО3іПОJiі­ дають

про силу

і

МіЦЬ

РадяНJСЬКИХ 3бройних СИЛ,величезний па­ трі.отизм і МУЖІН~ІС'ТЬ

А

'Р.а;дJIШI:С/ЬІКІИХ

людей,

кра­

явлені у фаш!ш/мом.

боротьбІ

,маЛЬOlвнича

ПРИірода!

JjrИ­

з

балками, 'вирушили до села Сreблева, у ЯНIQ­

Поб)"ва,ли таrКОЖ на БУідівrНИЦтві газоnрО'воду УlРенrой Ужгород. На жадку лро п.erре!БУ'ванн я на Цій трасі сфот.orрафуиали..;

м,у

СЯ.

3 БО'ГУ'слава зелени­ ми ми

ча'с

берегами, ВКlРИТИ­ лісом, ярами, ви­

наlРОДи,вся

жив

і

деякий

'видатний

раїнсыийй

ук­

письменник

І.ван Семенович Не­ чуЙ-Левицьки:Й. Там ми побачили ті левади і беperги, якими хоідИВ колись Микола Джеря, 'відшунали біля гідро­ електростанції

високу

кам'яну КРУЧУ, з я.кої БУРUIачна Василина в Сl1рашному

Ірозпачі,

напіВIJIри:rОМіНа

кидає

в

річку ДИТИіН'У, віД/віда­ ли музей письмеіННИ­ ка,

дізналися,

lвана

що

Семеновича

стювали

і

льський

великий

поет

М:цкевич,

і

та УrКlраї1 R1C.ьк.а 'ННlЦЯ Мщраоо

в

го­ пО'­

Адам

тала!но!ви­ IDИlсьмен­ Во.в'ЧОІК,

О.знаЙомилися з істо­ рією цього великого українського села, по­ клали .квіти до пам'ят­ ни.ка ~oiiHaM, загиб­

лим у зняній

Великій віЙ\Ні.

Вітчи­

3а час походу крає­ знавці ло

відвідали

гарних

чима­

заможних

укр·аї'Н'См!их сіл, дій­ шли до І{анева. Там ПЩНЯЛИСІЯ на ЧejpіНечу гору,

ІВІКЛОНИЛИСЯ

на­

ШОМУ l{обзареВі, при­ несли йо:му квіти і свою любов.

3 ціка:віrстю розглJ'!­ дали

€.кспонати

милувалися

ДНіпра ми

і

музею, далл.ми

захоплюючи­

краевидами.

Повернулися I{ИЄJва «ракетою», несла

нас

на

Д'О ще

С.воїх

підвоДІНИХ крилах з ве­ личезlНОЮ

ШВЩКiJСТЮ.

3а час походу ми зМі­ цніли, ЗДІружилися, зба['атилися знаНlН:Я,ми, бага,тю ЧОl\1jУ нав:чилися.

В.

МЕМРУК,

учень

8- Б

редньої

mкоJПI.

Шевченківської

класу

се­

і


НОВЕ

ЖИТТЯ КОЛИ

д:иІРІЄКТОР

Ід об и ,

до

В:!Ні

з,имlJ3л'і

з'і(.3IНаІВ'СЯ:

Х'оча. IПІіДI'О/I'ОВlНУ

It А Р Г

можна

ЗlRа"І!НО

ПlоліIПIIllИЛОС~Я

.lIe1НlН1Я ДО ЩРО[Іооицій

і

ли'с'т'ЇJВ

[Jlpa'cTaBJI:elН'a і

доО ЛіИ/Сті,в тут ,]3ІіlдJпаlвоіідalЮТЬ 'заIСТ'У,ГJlНИIН

мо

ні

У

тра,Вlневому

не­

р.)

тиці

заступник

Д'а:РСl1В,а

П'ОІВ­ в.и­

не

(ЖЩРГ

я:ніі

по

Як

позаштат­

н;раще

ванЦів.

зети.

'радгоспl'в, го­

'ClIDеціаЛJСТИ

в LДбу­

ПРОІВОДК%,

д1:!Р'КИ:

ТРе'тина

!ВОІрі,Т,

ча,м так

госла-

зміНився

і

невІдомо,

стан

БОliданівЦJi

чи

справ

у

адресу

нк

ПеРеІЛlіlК 1На. бlY/ЛЮ

ОIЧе:ВіЩ:І,ІНО,

що

за

а

ТРИІ

а6ла:д/нання:уа­ оо

м:lсцї.

,воосени,

[JОIК,alЗУЄ

lКома пр:ичинаIМ.и: ,Нlе було IМшт,еIР1:lа,Л[IВ, НЄі1.1ає ФОНlд:ів, а ще з.лOlді,йСЛ$ОМ.

як

:rr,Рlаlнт:и'Н'а"

Що ж дlа . першИІХ при ЧИlН , 1'10 З ними

дв'а'х можна

ЯlНIі.

або

є у

ЗНlЯrrі ,

~apiCT~

ОІТ,е

саlме,

що

ТУТ

наGИlваю'Т:ь <<.З:ЛОдііЙс'пюм». НLч!Огю не мажемо В:ДіНТ'Н.

-

Геть ,У1Ое трощать,

РОGIВОдіИТЬ

Р'У'каilVIИ

pelКтOiP·

Це оо:дин ,ВНД

ди­

[J,і:вщеСЯТlКа). JЮДИТ'І,СІЯ

добlР~

треба

І

.вс.е

це

06-

га'ОП!ОlДа'РСіТІВУ

КЮIП1;ЙI!{У'.

очеви,дно,

в

ЦіЛІН1ОМ

що

було

!знаЧIН'О ви~l\ПJнl:ше ра:з усе !Гюл:а:гщит:и

б

О;Ц'ИН і нас

д!а.л:1 п~~ тр Иlму'вати JJ хор Jшом'У lН,а

с'Тан:,

аІНІЇ'Ж

п:ровюд/и'Т'и

ЩО:Р(ІЧ­

тани,й

вели-

ІНИ/Й pecvr,aHT.

І

теж

приборкати.

можна

І BiJJi:~HY

'ЯJ/{

ху,ліга:нlі,в

ОХЮlP'ону

сл.lд

саlраїв

аРІ1а.ні,зува,ти теж

llVIожна.

На д,е~mПШ~М[J'11аJю,з.аIНО­ ід і « Р!У:дJНlЯ», де та,н.от пю­ б(рИ['lада, це, ol\оОли н:а'р'тина бу/ла іншою. Тут в'с е, що IПplИlм::ще!ннlЯ П'J1ВIН':rcтоо ппд­

«:злодій- бlYlВ,ала ,рetй;J;ов,а

H€M'aє

H€

рщи:лынотоo

Н:ЩДlі­

ЩЮДУВlНlY

лен.нlЯ\. В YlМlОва.х, НЮJI% не ве.де'Т:ЬСЯ наlПі'~альне бу., ДlїIВІНІИЦТIБО, під це вИlРiJши-

..•

А оIсн::IлIыки шз с Т,ВОІ:>1»

«'В'Дjі'НТ:И

можна»,

«,зл>од:й­ нііЧОГО

ТО

Нlе

ВИХ'ОДіИть

ПО-БОГДАНІВСЬКИ ---~

{Р ~

"'~I"'-~""

...,7ТА"":/

--~~.:> -'~

.

. ............-~-""...

/

~/

,,-:

ГOlЛОlВllmй

Н РИlношеєlВ, IIIОТР'і6но IПIQСТIЇliщю ~ce пtдrТIРИМУ'в.аIТИ: в

хаlРошаlМУ

етан:і,.

ХlОче'Т,ьс,я, щоб цей ПJP'а·­ стліЙ с е1(lрет ЗІР ОО''У'М':ЛИ во

-'-,

tlТОЯ1СНИЛИ

з.оотехні'Н ЛеОНI:Д Михай­ ло'вич ДОtP,ошенн<:) та Ін­ женер f':pщuрій Па,влович

іРЩЦіГl()~lIId

і,м'еН:і Дощучаєв,а.

РеИДrD'ва бригада:

.--_.(.

о.

'-~-

члеи

КОМОЛОВ

MicbKoro

«Комсомольського

жектора»,

М.

штабу

про­

-

КОТ

ветлікар райоlПlОЇ стаи­ ції по боротьбі з хворо­

бами

тому не-

ЖеРДОВі на .не ПoQlсп:шаЮТIЬ.

3ІН1Я:ТИ

О'б:г,аpalдlmeHі C'fIВ,a». ІІН!ШИІЙ майдан'ЧИlН'И !ЦJІЯ ,рIQ'311ЯIГ!УЄ'Т~СЯ НЮIР1jв., Т3іМ раl3НIИд/ано БУIД­ ма'жна :ВІ3Я1ТIИ. У день рей­ ТОІТОlв,"']оені доо ШРИlЙому ху­ м,а:ге:рСа'л'и. В одна,м[у ню~ ДlY ДИ,ре !\'ТоОІР у rnalBI:дiaM и ли, доб:и. ЦРИЄіМНIQ бу'л,о' гл.я­ з ,ca/paїlВ Р::ІВНИН'У з шести В'elНТИ'Л'Я­ ща в оД!ному ІНУ'Т'И на ЧИСІТn, са'раї, де с:аро:н ВI:lСім Ц'ііЙlНИХ Нlqpоб:IВ лише .JCTOCb ЗIНЯlВ паlН'У'В'ШЛИ ПОIРЯіда!К І охай­ адИlН наlНірИТIИЙ НРИlШНОЮ. метрі,в 1В3і~YYlМН:ИХ Т'Р'Уб, lН'іс'ть. До речі, .в ,госпюдарсТ\Ві ІВ я.к:их щайню 3іlюбшrш А сенрЄ'т .про'стий, шибаlК. ,ВИ1ГУЛblні

га­

становища

ж

ОднаlН

Головие, щоб ноги були в теплі ••• М. Литвииа (фОТОХРОiFl'lна РАТАУ).

Мал.

сільськогосподар­

СЬЮІХ тварин, Д. ДОо­ РОВОЛЬСЬКИй коресп.!)НДеит «Нового

що:да

таного

цривабливогоО

можна

ЛIИ'llІаоЄ тьюя

сприйма­

заХОІдів

в ИП'Р'аlВ л ен!Ня

Решта

недаllI,:RЇІВ можб JlIРОД>О~ЖИТИ,

але вте ,з Н3іписа.на['о ф,Л!ком

ща

ООС Н О'В'НОІУІУ Л"aLvШЮIЧIКИ), пра­ ЦilJвIН.инlИ ферм:и знімають.

нритину

належне,

В'ЖИlвати

c~iнax.

-

ра:дгослuв

свою

ють

в

~ , ,')'''виступу

то.гоо,

вliiж-

< 5,>. Д::i\,~..~~~ ~ (і~-j~~~L'~~--) . ';, ~ -)~

Ще ОДИн аспект у ЦіИ Lстарії незрозумілий. Очевидно, керівни,ни на­ на

Q,J;ИІН на одн,аго.

_ _ _ _ зИМА

після

званих

пони що сн'а.за:т:Иі

1\0.

ЦРИіміlЩе:НlНIЯ/Х без.лlїlЧ бllUТИХ

роботу

Ф. БУЯЛО,

завідуючого

цим

СХ'ОіЖІі

або розбитt. З трьох гноо­ Т!РalНIС:ООРТ'еІрI:IВ f'О'l'OlВИЙ до 1Р'06аIТ'И! лише ОДИlН. У в'С':Х

pliш elН'Н я

на

С.1<Jрі'ЗЬ. норіВIНИ'НИ бу­

теля тнин,аіХ,

зау:сі,х

ТIРУдlЯ!ЩИХ.

З3іГОТОВllIelНО

НіН,

НеIВИЧИЩelН!iJ ГO\lrіlВlНlиці, ПlСіга:;Щ'Тіи,оя. Тут У ДИlреlК­ ба:гнюlКа, в ст::iЙlлах і rnіщ,­ С'аБН/щ tП,римJ:щеннffiC. 3 Lфї ра"ЩГОCJПlу є пеВіні Т!Р'УДе JЮЩlі'. АЛlе ,Нlе лише s цьо­ тр,а:НJСЛ'JlРТ'ejpl:1В lі до.сі не MlY' ПРИІЧИlна. Дуже ,в,еЛіИ­ tПрибlРа,НIQ м ИlНlY л оlР і чн о го 'l\'ИіХ зБИТIК':В заil3ідає ГОСПlа­ [1Наю. Є оорини е.ЛlеR'ТірО­

Л(IН3ірем НlеУІає.

зaJІШС'aJН10,

пона!Ц шість тисяч на.рбо-

яності

не!діСЮТlРима~и

Самое Jlи

мовчання

радгослів

низьної

і

л.ікарНі

не

.. .вР'У;Д паlНlу;вав

Три місяці

імені ДОІнучаєва, «Жер- ваються мо,вчан!!\ою. Ре­ діВІСЬ.ниЙ». Через зщачуДа.нЦії і численним читавІД йо,го реаліІзації

qyшаю11Ь

ДИll1ЯЧ:Й

це

ДIН1і\.

Р0l3ГЛIЯIД.

ним бюро скарг і пропозицій тру­ Дящих міського коМітету нк.

с.к,аIРГ н ~

були піддані КРИ- ла:в,ні

молона

не

щодо

іН8іРОДНіОГО ПОlНад три (!) місяЦі «<Нове жит- пройшло з ТИХ пір. Але

'нерівники

У

то таlН,ож Лlі'Н'И.

ТЯ», NQ 77 від 18 l1ра,вня кЄtР~ВНИlНИ

ц.

Не

Напевно, мединам, я,R нІ,ному, по­ трібно буrги УIВ,аЖ'НіІ:ІІМИ у етаІВлеНН1 до 'заlЯl&, С'карг 1 ЛИІС:Т:ІВ ТPlУ'дящи.х. АдlЖе ЧlY!Й:Н;lСть і УIВ,аж'НІ:IС'ТЬ до Х1В<аrpих -

ЗГ:ІЦІІЮ ,наlК'аIЗУ по­ та медсестер. Зуб­

випуску

на

І раlНіlШ, є ще нарj{каlН!НЯ реєс'т!ратУІРИ !UаліlНU1і/ніIНИ.

ПРЕС­ КОНТРОЛЬ

«Ст а:р;'НlНИ нонт'ролю»

она:р['а

РIOЗГЛlЯЩу,

СКlа.р:ги.

ПjpИЙНIЯrr'і'

ний ТіЄОСlНlїlН ,СТЮIМaJТОЛlOiГ;'ЧIНО'Ї пЮ'лllН~,ін;­ К,И 3ВЛІоЬІІІlе1НИ'Й з рООоrги.

11

СТ:РОКІИ

У'с'таiF:Юівах

. д,ИСЦИlIIJЛ,:)ІШ тіJJlІ>КИ ,ІЮ 1]00Л'ЇJЮJI'::ніЦі за

М€lНlше НaJДJЮДИТ'Ь

ПIЕ\ІР,еда1На

У книгах П!Р{)lТIQIКОШlї,В нарад і ClдalНb медичНJИ,Х рад майже в

таlКТОВЩУ пов€'діНlНУ з ві:ДіВlї'д.'УІва,чами, тяганину, за парушення ТРУДОВ()Ї

Зна'Ч'Но

дані.

час БИlн'Она-ннlЯ, Вlевіща­

B;,:I:Bi!дiYIBa ч:!в гОЛOlВIНІИМ

в УС і ДІні ТИЖlНlЯ'. З рос л:а ВlИIМ\()[\ЛИВ :ІС Т'Ь

1982'-1983 РОН'И 11 ліlНа,рів

ПOlВlНому

З3іIЮIВIН!Жі 'ДеяІНl

формі, реєсщрацiFі оса.биlСТОГО ПРИIЙОМУ

Х1ВО'Р'іIl/ри/Й)маЮТblС,Я

.ка:ра'н,О

реест'Р'СЩ;Ї ІВ

щеl3ІГ.ЩЦalНИЙ ~н.аш заmЮIВlНен:)

З ,УlРаl~у,ваlН'НIЯlМ tПюбатаlНЬ 'ТРlу:ц,ящtiх

за

ншVlУ

ТОІРIНlі

і8':\д!ре!ГlY~ТЬ,QIВlана режиilVI ,робо'ти медич­

На IПlРИКЛ>3.lЦ;,

не

Щ~р'наillИ

воед1.Уl'І>ОЯ 'Н/е

А деlЯн,і лиlс:ти ЗОIВlс'і'М не зареЄСТIРЮ­

КЕ\рі'в:нинами.

МіЄДlПеРСOlналу.

аби

слdр'уюче. Веснаю, К!О.lИ худоба переводиться в неба,гата з ліТНі таба,ри,

ЛИ ('і ВИIР::IШИ,ЛИ праsИІЛЬ­ но!) переобла,днат:Иі пташ­ ІНИн. Але чи встигщуть це з!робиrrИl в стислі стра­

дещо м,енше, ніЖ !ДrНl; тут lН'е Вlrnоратись. Та IВlсе робити занrnю. ПЮI1]рiJБНJ .пJЛЯ П'0'ВНОІ10 за­ мета наша не в> ТоОl:\1:)', щоб п,рит!аrн:й па'стаlНIОВЦІ БЄG[Ilечення худоби. А що­ «ПlраIН[рІИlТИКУ'ваIТlИ», а в СПIР:аIВИ ЩОРОН~ ClПlИСУЄТ'Ь­ до. 'Тlва1р'НlНIНі!ilЦЬНИХ Піримl­ ТЮІ:,І'У, щоб з ',я.СУlвати , чо­ ся дJy'me ба:гата ма.теIР':>3.с щеНJЬ, то тут ДИіреll{'ТОР му Т'а:н вийшло, і .що тре­ ліlВ: ОДНі Зі,псуваЛИ,;:<lруГі на[ІІІ:Jре:д ,вИ'ЗlНав: «Є неідіО­ па.ржав[ли ба зп:юбитИІ, аби виnr~а,ви­ вlНlра,ли, т;реті лt:IКИ, а,Ліе ЇХ за ТРИ д:нJi d\e (О!д:Н:ИХ «тита,ніIВ», Я1(,] ще ТИ СТaJН.оlвище. бу!Ц'е». Нехай. ПОЩИВIИМЮ­ РОІН'У Пlр.ацюв,а­ ДиреIНЦ:,я ПОIЯlСНЮЄ си- IlVIИlНУ,ЛlQг,а ся, що ж збираються з,ра­ п:і'С,ля л:'Т,а туаіЦію, що Існлалась, ні,л.ь­ ЛИ, а теlпер биГf'ИІ Ів раДlI100Пlі з,а Гf!p и сtП,иrcанJ:, у саlр,а:нх було з

'ван';". ІнlКОЛИ П'OJРУШ:УЮТЬСЯ Вlс'таlН,ОIВIл.е­

та сто,маТОJюгіЧJній поліінлініці за ННН­ гискщрг та п;ропозиційві!д'Повіlдають СТ3ірші медсестри. В у,сіх установах ВЄідуться жу:рнали особистаго прийо­

ДО

CIК,apг

оБОЯGі,

ГОЛОІВІН,Q'ГО л,іlК,аlРЯ райЛ'іlн,аіріНі О. П. ОВИРИД та завід~юч,ИlЙ ншwу'нальним ,відділам санеIП:lд:с'ТаіНIIlILЇ І. Я. СЄlрГі'ЄН­ ко. А ,в підле.глих 'райл;'наРНі уста­ новах 1П0лінліНіlЦi, дитячій лі:карні

-

І

з'И­

,але

н,Яh'\1Л ще є рЯід HeAoJ]Ї/Riis,. Н а:пРИІІ\:Л ад, сане'П'ідст3іНlЦії

в'ажщу

ра"

зн,а,іЧlНlО б'іLlIlЬше, ШЖ T,qpl1н,

А'.ше ПlqpЯ!д з ПOlЗИ'ТilffilНИМИ 3ІРУшен­

став­

грома­

заяв

занладДIВ

че:р€:з

Ж Зlра6лена, [JlаlВ'ТЮ(р'ИЛОС'Я?

нвал:lфіIЮВaJН'У ДОПОМlOlГУ.

НИіХ

'С1!іМіЄ

МIИIн\у'J]1J['О

мі,ялю норіі8 радгоспсиль­ но вrr:ратlЮВ у МО'л,оці. Що

адр e~y crr ОilVI,а:110'ЛОГ.JIЧНJ'}IЇ ПOlлі~J]ЇIН::Н И ДИТІН'ЧОЇ Л'іJЩРНlі. СтамахологailVI в НіНIИ­ зі C:HaIPrг і П!РО[Юі3И1ЦіЙ !В'іДВЩдJУlв,аЧі за­ [І1нсаJТИ> в ЦЬOlМ'У роф 16 ПOlЦ;ЯjК за

Та!К:, в раЙOlНilНtй ліlн,ajріНі та В са:н­ е:rni,дJCтаlНЦії є нни.г.и ООл.іНIУ заяв та СIКШРг ТРУAlЯЩИХ. За Д:IЛа.БОІДIС'llВО що­

громаднн

щО

НОРМlіlВ

ДІЯІН.

му

ІКУ

уникнути

Ба:гато ~ва~и щри~іл'яєть,с.я зараз роБОТі із ЛИ'СітаМJII та сн,арг.амИ' Т'РУ­ IЦ/ЯЩИіХ. Особ.rnиво, ЯНЩО щі лис'ти стосуют,ься та:кої неоБХіДНОї сфери, ЯІК ох,о'р(ша 3'щора-в'я. В б:роваРСЬНIИХ м,еДИlЧIН,ИIХ зан~адаіХ за оста:нНІ:1Й час, іП\рим:!рОІМІ,

об' EJНТ:ИlВlНі Т'Р.УІдіНощ::. C~ ід

...

простии

мали

СК,:Н!ЧИlТИ' :дJa ПЄlplIllа,гю ,ве­ ресня (а рейд ПРОХоОЩИt! двадцято.то), aJIe на зава­ ді, В'ИЯJНЛ1ЯEJТЬСЯ, ста,ли зтщ:~а'ти,

секрет tJ

.

чеlКа,ЛIИI»

с

А

XlY«Н е

3 стор.

РЕЙДОВА,,.._ __

ПОВІПОМЛЯЄ

,рад-

['{)lClщу імеН,l ДОR'У'ЧаЄtва діl3ІН:3іВIСіЯ, що реіЙ,дJ:ва бір:ИlГада .rIJрИ'~у,ЛJa lLе~е.вlіІР'ИТИ, ЯІН 11О'fIУ'Юruс~ 13 ГО'С­ ПОlд!щрІС/т;ві

*

28 ве,ресня 1983 lРо,ку

життя».

ЕКОНОМИТИ У ВЕЛИКОМУ І МАЛОМУ [ІІИ

Бережливість­ ся

Ilюже:н. Та не ва1 його ці­ lНlуют/ь. н,аг,аД!увати ПІР,О беlрежл Иlв:е Clт:аIВlЛі€iНIНIЯ дю

нон'т[юле[ри

шат€,'р::,аJliыи;х

паЛИіВlНіО-

ра,;JJН{ШО

ре С'У1ріСI:,В

:В[lряла

е нерге:тIlUЧJНІИ'Х держа,ВІа

,щО'РУЧ'ИIЛ.а

на:ра'Д­

шИtРIO,н,ій

ГЛ aClН.oCT і.

аваю

д:іяIЛЬ.н!~Сть

Пра ред

ТIІJаЧ1а:НlН.я

~онrт!рал>еlрам.

elHelPfljtї

'К'OJIе'К:Т:Ивlі м:)IСТIО'ПIONQ 814 еКIОIНIОМIН,е ви-

t>i

паЛіИlва

IЮНТIРОJ1ЮЄ

ЦііаЛblНИ/Й

аеWТЮIР

спе­

н,а .БироБНИ'Ч'іlЙ

[р'вженн,я

стан

ба­ з6е­

ВIИlкю,РIlUСТalНН я

маТlеР[lал:в І

ВlИ'робі:lВ, стан

обlЛі:fflY збе р еmеннlЯ та в НІ­

п'.я:ти .IIlраЦ:IiВlНlИlнЕіВ. IlplYlГ!Y ІЮІН'ТРООІІЮ О"юлює С. В. НОJlИlНl'Іун. Цей oeH'Tofl НІа­

С:Т'ИJ]ЬНИХ

'l'ріуда:вIОМУ

ІВИ­

та

тра,чаНIНIН

.д'ОПiQIl\ЮГУ

d

е Л6К'ТіР И!ЧІНЮ ї

М'аlст,а[ІЮТ1Зі,:І.а,

с,/{Л'аlді

ді8.'Є

У

Пl€lРе­

НіОРМlY1ваlНІН,Я

У їзд/а

СІИ!рОВіИ,НіИ

пе­

У ць'ому :paiЦl, група на­

ним

~ЮіР ис:т:аIНIНIЯ

'ЗВі:Тують

K,Q-ле'КТИIВООI:vI. К'ОIНIТIРОЛЮ

Мета леjpl;IВ

-

паJI'ИlВIНЮ"11VI:а­

ма:теірі.а.лl,в.

Нlа!рОдlНIИХ не

[Іlє\ре.ДЖ:УВlаIТИ

К'ОIН'l1ра-

ЛJИше

за

по-

ПОIРІУШе'НIНЯ,

л~.сОіМІа т'ерl,а,ліііВ, 26 тИСЯЧ RіЛОВaJТ- гаjЦИ<Н елентроеНIе!р[П, 33 Н'Уlб:омеIТ'РИ за­

л'іl:юбеТО'ННИD{ ЯІR ~ У

К()IНСТIРIУН:U;:'Й.

,ВIСЯlНі! И

жи:в,ш

Сj[]РаІВl~, у д1я1лІыюст'іi Гр(УІПИ

'Н е аК5:XlCJtдiИ'Т ьюя без шро­ iPaJC:Y''/НlK~B. НародніЇ н,ант­ lРоле!р,ИІ

у

'О'КIР'eilVI'ИХ

випад­

Нlа,х буlЛИ не дуте уваЖН!і до

'раЦІонального

чаІНН'Я

витра­

ма!тіеipl}алыщщ

л ивІН'{) -;elн ejpтети!ЧlНIИХ

і

па­

ІР,есу!р­

сів, до Я1!\іюни<х ПОRа3iFlиків

ЩJ<Щ1. ilVI,аш.и

ІНІ/{О'JIИI

ле,реlВ~р'КИ

ПlОІВ,ерхю.виlЙ

ха,ран­

тер, Л!рЮlва;д'ИЛИIСЯ бе:з гли­

БОIНlarо що

,а,нал!іIЗУ

ПlРИIЗIЮід!ЯТЬ

причиtI, ~o

П,Q{!}У-

аі"1іЄ Й наВIЧJа ти РlОБІ:ТНИНіlВ Ш€lНІНІЯ. 11р.е6а змLцн:ИlТ и G<lIВjЩаІНіЬ пю oЄ/~O!HIOGVL:.ї мате­ бере?НіJIoИlва'сТil. ТОм/у чле,нИ' з~',ЯJЗ'Оrн! Між НЩРIO'ДlШilvIИІ р[>3.I.1Lын!их 'Ї ла,ЛИlВНlо-ене р­ ['IРWIІl:И ~ОІН'ТIРi()JiЮ беlРУТ ь НЮІНТ,РОlЛе:р'аl:vIIИ, ПРОфсfПI:ла:ІОІ"ИIВіН;у участь у patЦllOгетіИlЧН"ИІХ :peclYfJdlВ'. 1ООІВіОю 1 ІЮIlVIiОOlМО'ЛІЬІСЬНIQЮ Гр/уlПа Н/арюJ;1jНIИХ H'aIНT- iН.a~JI,:G:a'TIO ріСl>н'аіМУ JJ!Ycl . ОРl'аНіїlЗ8JфЯМИ. рооор1,в qyдує соою д!і\Ял'ь­ ПіРOiПJаl3llUцj:'я на!ро~нюго З:аIНОН про наіР'ОМИ!Й lНіІСТ'Ь ЗГ(IдIНlОз :!\:ООірталь­ НО\НІТ!ролера О. А. Л~н'.ян­ 1!(.Q1Н'11РОл.ь нщщає ,ВIа)РГТОIВИМ НИlМИ ПlЛaJНaJМИ. Діє ;ВІОІна ця ЩOtд.lО 3Iмf. НІЄ'НІНІЯ Н'ОIН­ lНаР'МН'ОII10 добра ШНlР'ОIКIИIХ у ClП;ВідРУЖНОС'l'l з партій- сrrРУІЩіГі ,М\ОСТІа через Ір.:.ну [ІIР,а,в. TolМiY ВИlКорист,аlВ'У­ ною о'рга'Н:і3Іацj!.єю МОСТ'О- Il)i,вдеНlНJИ1Й Бу,г дала е!но­ ·В а тlИІ ці lIIIpalВ а ТJPЄба С'МІЇ паІіk3Д,а. ГолQIВIН а фоlPfМ а іНіОlмLчlНИfЙ ефе'lrТ у сум'ь ЛИВ::lIllеі ЛРИlНЦИПlОВО. Іработи lІІ,ра1веденlНЯ 32 т:ис.я'JIі н,щрбова'НЦd'В. В. ЗАГОРУйКО, lРеІЙ1дІ~В1П1€jрelg: ра ~. Р,езlYUIIЬ­ Це юзв'аl7ТИlЛЮ З€IIЮlНоО'МИТИ позаштатний інспектор тюи ТiЄlpeBilPOH 1'8: засоби 11 О ТОНН .виаОIКIОЯlкі'сню ГО міського ROMiTeTy на­ I8lIJ\l1lН1ВlY" зaJсrгОООIВ'уlвtalнd що­ МIе'l1ащу. родного коитролю. ДО IІІІо/рyшI!JИJR~\В, ILі:дідаиnь38.1В/дЯІН'И дапоlV!ЮЗ.j nP~!К1О~е:!{\тиlВІУ

у

lВіИlК,аlна'Нні

біЛоя ЗІЛ-555 П. В. Га­ лу6цов за 19 ДНliB цього міснц,я спалив 1.405 літ­ рllВ беН'ЗIIІНУ при мІсячно­ му ліміТі 1.600 літ,ріБ.

"Черпай відром,

.!ЮIН!ТtPОЛЮ,

ilVI':)IСТОПIOЇ1ЗjЛа

[J::IвIРОI!(~збе'РIiГ ДЛlЛ НІ(! род­ Н'О'ГЮ гаО!UСЩ3ірст,ва 1О ТОнн IПIРЮlКатty метClJЛy, 47 TOffJ1H цеlМеlНТlY, 23 а\1У1бом€'Т!PИ

риса комуністична Про 'Тlе, ща т,'ре:ба бejрег­ ти на.рщне ,добро, знає

H<lIP0дiHOru

нол:еlНТIИlВ

і побільше ... " На сьогодні госпадарсьна д:ія,JJ1ьність адмінІ­ с,траЦії ра,дгоспу «За,во­ РИЦрКИЙ» ПE\Jребуває на низь.кому рівні. Причин: тано,го

ло так

стану

СПlрав

чима­

ян об'єктиIВНИХ, суб'єIКТИlВНИХ. І все

і

ж,

які

б

ВИ:ПР3ів.дову.валь­

Нlі

аргум'енти

lН'е

наводи­

ли

керtвнини

і

голо,вні

IспеціаJJJі,СТИ

'винні

госпоДарства,

передусім

вОНИ.

.ш.лиIВОrnроо і.д Оця «дрібниця»

лася

втратаю

,граМ:і.8

До цього часу не на­ лаГОД}i{jе'НО складський обліlН паливно-мастиль­ них

речOlВИН,

не

ні

~елblНОГО

fiршмів що

22.814 Ірах,

'У цій

еlНlQ'НО:vI1ію

J;~а_tіаТІ!И

боти.

СУДіІТЬ

H,,"d самі.

ро-

Про

ну

ди­ с:пале-

'т.е,гШOlгеНЄjpато-

,стаlне

щО

нІян

Ян­ цьо'го

палива,

то

Та'ка

до

НіЛО1l'рамІ,в на

JIИМ,

КlЛО­

аВ"І'обеНlЗИНУ.

стаlНlНЯ і е:НОlНомію пали,в­ ,на-ене,ргетичних ресурсів, чах

теоон'Їч­

5.949

дода ти

но['а

3аво;ри-

ні

онлад

,ВИМО'I'а-м. РеG\Yльтат такої безгосподарності .комен­ та:р!ів не ПО1]ребує пе­

IВИlКОРИ­

спраВі у

сам

ПРОТИlПожежним

YlCпішне

ГОСПlOдарюванlНЯ

а

вilдJПОlвідає

ним,

IревиТ'рачено

рафональ.не

ні:ЛО­

240

палива.

За при.кладЗJМИ далено хадити не потрібно. Візь­ мемо лише ОДИН із фан­ Ітор'і,в, 'Вlі.д Я!НИХ залежить

-

протінає. оберну-

зрозумі-

ГОіВЮРИТИ

,8 не

ж

про

т аІК,ому ВИ[І,ад­ 'ДОВОДИТЬСЯ.

безгосподар-

,Ність і в радгоспі «Боб­ лення да народного доб­ рицьний». Тут танож ра може йти МОlва, ноли бензин розхлюпую.ть на­ ,при завезенні і пере.пи- ,право і наліво. Як і йо­ ІВанні нафтсшраДУRТі,В у го налега із ЗавориlЧ, за­ ємностІ за.пра'ВНИIН транс­ цравНІШ І. А. Муоієнно пор.ТIНОЇ б,ригади присут­ не '1ЮНі11РОЛЮЄ праIВИЛЬнім буває ві,д випадну да нос'ті ВИlкО!ристання паЗ ЦіЄї причини, ,ви:пад'ку. БеНlЗ0но,лонна у ,ли,ва. го(шодарст'ві несцра:вна, наприклад, водій автомо,яке

гоС'паідарсьне

ста.в­

«На

вітер»

в

рщ:~,roСПі

ся

ви,кидаєтьІ

,1и"ельнс

палива. Наапалення піо­ Інерсьнога табору і бані його вш-;о.ристано небага­ 'то-немаш,о, а,ж 7.100 ні­ .:lОіграМ;18 .

Досить ,на

ра:)

МіК:ці.

побувати

де

автомоБІлі

заПlравляютьс я

і

пабачена

I.lаСТИJlО,:\I,

нартина

не

забувається

дов.гиЙ

час.

ЗаlПlравка

проводиться

IвіlДрами, Тож і лунає час ,від

часу

голос

водіїв

й не тіль'ки їх): IВ.j:цром, щедро

дина

і

(та

«Че,рпай

побlл:ьше ... ».

хлюпа,є

у ,в':'дра,

проступають

тягуча

а

на

велиКj

І рі­

з еlМЛ і чор­

Ні плями. Втрачаються ~ес.ятки ТИСЯЧ нарБOlван­ Ців народних грошей. 'Грива,є тан не один і не і;:(lВ,а

роюг,

І

Бобрину та

Г.

не

лише

За,воричах.

ЛУК'ЯНЕНКО,

заступник

завідуючого

сектором мехаиізації позаштатного відділу сільського господар-

ства

міського

ННН.

у


*

стор.

4

вересня

28

НОВЕ

року

1983

Перше' заВІТТІлі тету дії с.пуmби В Ра';і'ЯіНС'Ьікій Ар­

25 вє\ре;С1НЯ, в день СВЯТlК'jlБ,аlНlНіЯ 40-:р<:rч'!н в И:ЗII>О,,'IlЄНF.IЯ Вр'ОБ,а·РUIВ ,ВІ!ід н:мецьню фа,шy.l~·т'с;ы!ихx за:гарбнлlН':В, C'B<J'e пе\рше

MJi. НОНі

ТВОРИ

ВИIН€lСЛИ

на

СУ.:1: ТСIООірИJlll:,в ·С"l'У:.1::Йu,і МаріlЯ Воробей, Н::н.а Со­ зас!д:аIНН:Я ПІ:.С·.'ІЯ .'1:: ~НI!x :КО'ЛЄ'НІ!Ю, Лек:ь НаЧIІЮВ~ к'аlН'іIК'У'ЛП!Р'ОВ'Е'.1а .1: теІРа- ОЬКИlЙ, ВОllЮДИ\МіИР ЯІК~­ AmР~й Воєн· ТУI)J'Н1а СТі:УРЇ'Я «Н,ри'Ю!1ЦЯ», бовсЬ:КИЙ, що ДІ:Є при редаil\Ц:'Ї ,га,зе­ ТРОІЛ, Н~та-'І,:Й ДОЛ,;ІН, В<>­ ТИ «Нев'е ЖИ:Т:ТІЯ'>. р.ОIЗПQ­ JЮДИ!МИjp Н{уЦ, БсlРИС чалася ЗlУСТ!Р1ч с;пога,да,ми жоJрющыlmй. ОЧIЕIІШt:\!ця ТИlХ гр:з,них і Всім, х:то ФООУЄ ав01 ХіВI!fJ]ЮЮЧИХ Д'Н:'в, нашото зеМ.1lЯ,ка .по,ета М,ИКIQJІИі

СИ-'ІИ в ·Лі:lТераТJYIPl ~

вини в ліТIЕ'lращУ'рНlОМУ ЖИl1т·l ре.С1пу,б;г:ю!!, П!lЮ но­

ЛІООМО:

ХіОТ'іВ

би ~ИіІНIООТИ авої1mO!PИ н.а Сем>а. В:,Н Р()О3IІЮ'Е1~В лі,.­ СУД читач:lв, ООЧJY'ТiИ wва,л:­ С'f~дJЬц,~м таlrОЖ п:ро но­ фіlКl()ІВа~ ДJУIlVllЩY, ПОвdiд!ОМ­

c:rry-

Л!:'l1ераТ~У/РІН'а:

~~Я «~РИІНИlЦЯ» заlП\P'ОШУЄ В';;Т!В10:Р:И, про CJвою роб()lТ:У насвю.ї Зa.RIЯТТ<Я .БІСЇХ ба­ ,в :кабl~неrі .:\ЮЛrOДОГО а.в>То­ жа'ючих. ЛіТСТУдlJlйщ:ем ,мо­ tlЮfчamкі­ пи с ыєн1ниJкJіlв 'Жlе ста:ти: .I\JOЖlен lВець. ОТlЄlЖ1I'e за ОІГ-D'ЛО­

ір а ОП:'Jl1IШ У1{lр,аї-ни. ,ви

ЛЮlвернуВ1СІК

У

д!РJyз)н,!\!РWНlича,н _

Володи-

.1 _ _ _

Редактор є. ФЕДИН.

~2.3·.1 "ови~н. ДО'ві',ltКОва служба. 22.50 c.r.... балЄ'1lУ.

:V

i'

ЧЕТВЕР,

І

ВЕРЕС"Я

29

ЗАГАЛЬ"ОСОЮЗ"А

lIРОГРАМА ~.c·o hовнии.

ВереСIІИ

28

A.lbhOCOlUJ"A Ilt'U ..... AMA

~A'

ЦТ

ДіТRМ

8.Za

про

З8ірят.

е.о·и ,·еле..,іЛьм

«Уроки

фран­

цузько"'»,

13.1'" ..... "К.

телефільм

реП(jl~аж».

ыlступп

JO . .)\I

сы\l

«Осіннііі

анса'мб.,1Ю

1t~:POAHoi

україно.

музики.

«~e-

bIJI'OPOA-ОДН!J.СТРОВ-

Ct:J1'I\.·a» сы\ • ...оО

міського

ьуди,нку

І\УЛЬТУРИ.

НІ.,;' !\Jl'Yo lоі.:'>и. АО/К.

м,вндрівн.и,ків. 1 1 ел,еLtJІЛЬМ «Мати»,

IЬ.:,::и .,)Кіd:Нltя

Ib.U'.:i

Lt'Lt'

марші

телезбі'р

юні

-

.На

.,'lєніНЦI».

.

18."U J",ультфільми «JЖRh:ОВИЙ одя,г», c.o.l'pH1i друзі». I8.4~ L'ЬОГОД'Ні

I~.~" І\УСЮ",

С·ВІТІ.

Во;tОДа,р.в

фУТО~ЛУ.

, ....р.

У

К)'бків

І/Іо qнналу.

-

Ідо·н·ецьк)

З

«шах­

«Б-I~\ІI»

(Данія).

20.4Ь )lКЩU

хочеш

бут'И

Кубок

Тt.JIЕБАЧЕН"Я [·~.35 КО'МУНІСТИ МІ-Х. Звіти і ВНООjlИ в па'РТIЙИИХ орга·иі3C:tЦ,'иХ ;;"аП()Рl.3ЬК()Ї оЬласті.

VОСІиська

12.11,» 'l'АJlЬм.

концерт.

екра'н:».

h:а' ... 'u·Д!Ні

1О.lіl)

tI·(}ВИНИ.

/'t,l\.lyit.:lЬHa

1 ~4·rjJ

ту.

1.

д~н.HIIX

«Симфонія

«У

колі

ка·мера.

ІС І'ОРИЧИО-ГО портрешоедов. «Лаі:тівкlt наДlЙ»,

... iI.o)~ щvдеJ1:11t11\ чемпіонату ту 3 ооро·тьби.

сві­

.,<) Jlёі дu·uvаН1Ч, діти! ~:::~~ :~~~ePT патріотичної піс­ ~'V •

ні.

~~."'U .,tt!рормаційна • '.

...

"І""·І

програма.

.;)А' АJlоnОСОЮЗ"А ",,,А ЦІ' 1· 11 IiдАЧ І

t.t'

I\nllS .. А ОБЛАСТЬ АЛЯ ва'С, батьки. 1·~.1" М. Гоголь. «Тарас Буль­ rlJ\

1-1.1.\>

І)а».

12.40

.. сКIlРС 6

кл

LУСПlльствознавство.

кл.

10

парТіи робіт­

И'ИЧОГО

класу,

С1r1ЮГ()

народу'

всього

.

радян­

13.40 3наll І умІIІ. 1'4.25 О. Qcт,р()вськиА. «Вовки вівцІ

•.

I5.:ro " ()ви'ни. 16,05 Про~рама

і

науково-попу-

зу!

Ю.ОО ВечІрня казка·. Мультфі.л.Ь'М cY~вox вeGе.лlше». 2'0.1\5 Людина. Земл·и. Всесвіт. :ZМЮ Час.

2

Темфід·ьм

сЗнеАолена».

серіи.

«НОВАЯ

футболу.

жизнь,.

1/16

-

(Швейцаріи) (Мі'IfICЬК).

-

орган

перед

-

(Фра'иціЯ) «Ди'намо, їв). 2 т'аЙм.

"

вІльної

УКРАї"СЬКОГО

с..IЕЬАЧt.ttН)t

пр·играм·а •

•'1.\.·!.і

«.3УССр 1 l'Ч 3 'ГeaТPOM~. <.;е­ JSoCtС1·UIІUJI.'ЬСЬКИИ }Ю'СIИСЬk'ИИ

д.t-I а м·а І н.ЧН:И·Й

теа1'Р

під час роботи газових приладів кватир­ ю! та фрамуги у вікнах кухонь повинні бути відкритими; -- У разі виявлення порушення або відсут­ ності тяги терміново відключіть працюючі га­ зові прилади і викличте відпавідні службll для їх ремонту або прочистки;

-

--

У випадку

І·2.lи КІ J'{oUuгля'Д

lb ... J

hс.:~И·IfjИ.

16. jQ.

с.рі6ниЙ

ДЗВ:'НОЧ"К. фізико-

школа.

~pH·

ОР.1ята!

.

t.l<pa·H

"Чарівні

пошаи.И

:VKpaїHfb­

reJI·ебачення.

І8.СО Корие'Лі пора.ди. 18.311 Музичин-/І ф·lльм о·зер.а

«Мело'Дії

Дружби».

I9.CJJ АКТУ'вльна

,ка,м·ера. 1·~.30 Футбо.1. Кубок УЕФА. 1{32 Фіна.1У. сЛа'В8:J1Ь» (Фра'кція) «ДИ'н'а'мо. ІК'ИЇВ). І l'а·Й·м. 4';; •• '5 Ко'нцерт естрадно-с"мфо­ н;:чного O~KecТ'PY Ук,раїиеь­

ког() тмебачении і ,радІо. ~'0.45 На д(}бра'Ніч, діти! 2/.t'O Час.

з

боротьби.

23.()О "овини.

1'1 ЗАГАЛЬНОСОЮЗ"А ПРОГРАМА ЦТ І ПЕРЕДАЧІ "А

КИІВ

1'1 ..05

Мамн,на

11.35

Зи·аА і Фі~ик·а.

12.{)&

ЦТВО і енергії. 13.05 Ж.-Б. У

ТА

ОБЛАСТЬ

ШК()JIВ.

)·..іЙ. к.1.

1'0

Приймаються юнаки та дівчата з освітою класів, не молодше 17 років. Строк нав­

чання - 8 місяців. Початок занять з ня 1983 р.

Мольер.

,p0дJllla

печуються

фільм

-

із

-

еДи·на­

ZI.OO Час. 21.35 ПреМ'ера

худ()жкього те­ лефі'льму «ЗнеД()JIена». 3 серl'я·. 22.40 "ОВИІВИ·. 22.51) ДоВ>іДlЮва служба.

Броварского

за'клинювати

підпирати

випускники

на­

тресту «Київ­

50

газу;

'самовільна переносити газові приладн або газобалонні у;ста'новки; - 'самовільно проводити ремонт газових

-

приладі.в; використовувати для відпочинку або сну

-

газифіковані приміщення; - обігріrвати приміщення газових

-

за

«Ювілейний»

(вул.

допомогою

плит;

одначасно користувати"Сь верхніми паль­

никами плити і духовки;

-

,ставити посуд з ШИРО'ким дном без кон­

форки з високими ребрами або спеціальню{ підета,вак тощо.

Бу,дьте обережні! Своєчасне ВИJюнання на­ ших порад забезпечить ЗGереження вашагр життя та здоров'я від небажаних випадків і наслідків.

Броварське міжрайонне 8иробниче ління газового господарства.

ВІДОМА

АБОНЕНТІВ

управ­

ТЕЛЕФОННО'

РаЙrвузо.1 з,в'яз,ку по:відо,мляє, що З 1 жовт­ ня ц. р. у Києві залроваджуєть>ся семизнаЧlна нумерація телефонів, що починаються циф­ рою «4». Перші дві цифри номера те,'!ефона з·мінюються на три: 40-,. на 440, 41-на 441,

42 - на 442, 43 __о на 483, 44 - на 444, 45 - на 485, 46 - на 446, 47 - на 487, 48 на 488. Останні чотири

цифри

HO~1epa

Будинку

Наприклад: колишній номер 42-30-99 слід набирати з Брова,рів так: 6-442-30-99. Номер 45-12-99 С,'Іід буде набирати так: 6-485-12-99. Адміністрація райвузла зв'язку.

Запрошуємо на ярмарок! 30

вересня,

у

п'ятницю, о

Гагаріна,

26)

17

годині, бі.1Я

універмагу на житловому масиві міста від­ будеться вечірній я.рмарок по пр.одажу про­ мислових,

продовольчих,

господа'р'ських

приїl­

на пошиття чоловічих і жіночих голов­

Ласкаво

IІРОС!l\10

відвідаТ!І

ярмарок.

Міське управління торгівлі.

Броварській середній

школі

.NI! 5

ПОТРІБНІ

технічні працівники, 'сантехнік, столяр. Мо­ жлива робота 1110 сумісництву. Дирекція. П:аpmiЙ8Ja і

ГJlllбок'е

спіllqутти

с!м'Т

n

є

кроляче

хутра.

Дирекція.

K01JIetк'fOllB Jjpoва'РС'I>КОЇ !jI!aАс<ільгоспт.ехні,юи ГJlllбоке с"івчутnr ІІРЗJЦ!І'ВІІ1ІІ'Ці А. В. Бо·ilко смертІ

ЇТ

висJllOlllJlЮЄ З Jфиводу

ЧО\llО!llіка.

-------------..----~--------------

Телефони'

редактора

-

вул.

кИІВСЬі\А,

154.

19·3-82; заступника редактора, віддіЛу партіпн.ого життя

19.4.47;' відповІдального секретаря, вІдділу сільськoro .господарства -. 19.3-1~; кореспондента місцевого раді6мовлення 19-3-05; віддІЛІВ прОМИС.10ВОСТI, ЛИСТІВ масової роботи

-

19-4-67,

перед­

покііlното.

Для їх ВИГОТОВ.lення у Будинку побу­ ту

І -І

профспі'ЛllЮllа 'ОІРгаиriза'ції lIJIеМ"''І'а'''0р8АГОС­

пу «Iі,роItalРС'I!JКlИЙ' ГJfИбolю сумують з при_ду ча~lЮr СМ4!'рТі за8ЇАУlОчorо гаражем ра'АГОСПУ МlIJI.OЛ'И Аімвросlі1О>ВИча БО КА

вlІСлОВЛІОІОТЬ

них уборів.

това­

рів, плодоовочевої продукції та картоплі.

побуту

замовлення

телефона

за,'!ишаються без змін.

років

ДО УВАГИ ЖИТЕЛІВ МІСТА І РАИОНУ!

маються

кла­

зберігати запасні газові балони зрідже­ ного

НА ПОСТІйНУ РОБОТУ

міському

кнопки

прив'язувати до газопроводів вірьовки і

-

Дирекція.

_ і

чи

захламляти їх;

Адреса редакції: 255000, м. БРОВАРИ КИІВськоr ОБ~АСТІ,

городского

Т Ь СЯ:

панів-'відсікачів на автоматиці АПОК-l, елек­ тромагнітних клапанів на котлах типу АГВ і автоматиці безпеки газових колонок, де во­ ни встановлені; - залишати без нагляду працюючі газові прилади або ж доручати догляд за ними ді­ тям і особам, які не пройшли на,вчання чи і нс-груктажу; - за~ривати решітки вентиляційних каналів;

14. 5-15-21, 5-20-60.

У новому

1-8.00 "оаИ'ИН'. 1·8.30 Чемпіоrн.aт СРСР з ХOll(еІО: (Кнїв)

училища

Адреса училища: м. БроваРІІ, П)',1.

суб­

«Одру_ Бал·ьзаOllі·lЮва'. Ви-

(Рига').

ГУР10ЖИТКОМ.

ВЛКСМ, Ng Телефони:

бла·го­

СТlа1ва·.

МО».

пас·

правляються на роботу в організації «Броварипромжитлобуд» і КО~lбінату облпромбуд» .

сцра'ва».

«Со>кіл»

документи:

Зараховані до училища одержують стипен­ дію· розміром 30 І<рб., а особи, звіJlьнені з лав Радянської Армії,- 84 крб. Іногородні забез·

«Міща,нин

15.25 "ОВlИНИ. 1'6.30 о. ОстрОВСЬК1Ііі. жеки",

жовт­

порт, документ про освіту, характеристику.1 місця навчання або роботи, довідку з місця проживання, довідку з місця роботи батьків, 6 фотокарток розміром 3х4 С:\І, довідку про стан здоров'я (форма N!! 286).

ДВОРЯlІСтві».

_Риск

1

В1ІІРобни­ е-,ектро­

передача

14.00 Художиііі

подають такі

МЕРЕЖІ

стей: беТОННIІК, l\IУJІЯР, штукатур, облицюва.'!ЬНИК­ плиточник, едектромонтажник по освіТ.lенню і освітлювальних мережах .

ВСТУПНИКИ

З А Б О РОН Я

РDзпалювати газові прилади при відсу г· ності тяги; -користуватися газовими калонкаl\Ш під час посилення вітрів, особливо на кухнях ви­ ще'гретього поверху багатоповерхових будин­ ків;

ДО

4

ОГОЛОШУ€ НАБІР УЧНІВ

Після закінчення

2/.3'; "овwн·и кіноеюрана. 22.50 Що,ltЄННWК чемпі'о'нату сві­ ту

витоку газу або

училище НІ

10

«t"езонанс».

11."О Ч'·IJIЬ .. -ІСонцерт ооtН'ДУРИ»

ВИЯВ.lення

Броварське середнє професійно-технічне

імеНІ

JI)·начCilРСЬК'OlО.

1\.

газових

У групи із скороченим строком навчання на 1983-84 навчальний рік з таких спеціально-

боротьби.

I·a.O~ ІlН~":r'М·CtЦІи'н·а

розпалюва,ння.м

опадах;

(Ки­

21.35 Альма.на·х "Поезія'». 22.5'5 CЬOГQ,lliRi у світі. З

кожним

колонок та під час Їх роботи необхідно уваж­ но декілька разів І1еревj,pити наявнkть тяги, а під час роботи опалювальних печей та кот­ лів - по декілька разів на добу, і особливо при посиленні вітрів та значних атмосферних

«Дина'мв»

І<омитета Коммунистической партии УкраИНЬІ, город­ ского и районного Советов народнЬІХ депутатов киев· ской обдасти. (На украинском ЯЗЬІке). Редактор Е. ФЕдЯРІ. Газета ВЬІХОДИТ с 17 апреля 1937 года. Днн выода:: вторник, cp~дa, пятница, суббота.

.

чем­ фl­

-

РОЗ,lаднання роботи гаЗОВІІХ приладів !ep~li­ ІЮВО :перекрийте всі краНIІ на ПрlИ.lадах І опус· ках перед ними, провітріть Ilриміщення і вl!­ клнчте аварійну службу газового господар­ ства по телефону 04.

порушення тяги

уеі димарі від будь-яюих газових прила­ дів ;повинні бути утеплені та !впорядковані флюгарками, дефлектора,ми і -прочист,ками; _. димарі усіх газових колонок та інших воДонагрівальних газових приладів, що пра­ цюють протягом року, необхідно перевіряти і очищати ЩOlк,вартаJIЬНО і а'кти про Їх п~ре­ вірку своєчасно здавати в ушравління газо­ вого ГОС1подарст>ва або його діль'ницю;

20.15 Футбол. Куб()к УЕФА. 1'/32 ф.іналу. "Лава'ль»

11 .. ". ,-,,,,,,,

для

вентиляційних та димових каналів опалюва­ льних приладів, особливо газових КОЛOlНОК та опалювальних печей, Їх завалів, .обледенінь та заносів снігом. Внаслідок порушення тяги проду.кти згорання потрапляють у приміщен­ ня кухонь, КОРИДОІрів, ванн та житлових кім­ нат і можуть ПРИЗ'вести до небажаlНИХ випад-

«Грассхо·пnepс»

mT~a'''K

лярних фlл·ьмlв. 17.05 Неза·бутнІ. В. СОСЮР3J. 18.00 Новинн. 18.210 Док. телeфl·льм. сДень на Баltка\llt'». 18.30 Наш оад. 19.00 Служу Радяиськ()му С()ю­

21.35

з

НІМУ.

кого

ДjJ')·ЗІВ».

1::;.",-"

піо'ні'в

17.46

llV..,,,,,lJoasl..мьч.а програма c.'v"l:ta К,QЖНОГО.

17.~1J

"''''.vu

c.,OГOД1fi у С8іті. 19.0'0 Людина і за·кон. 19.30 Кубок європеАсьКіНХ

18.45

17.(}.' !Sпе."ед.

неозора».

-

-

ет.али.

«nїтчизна

Н:І •.:.~Р:~~:~-коице·рт

чаі:.

М'2.lтеМ:it,lf·ИЧНlа

дзвіНQЧОК.

lЬ:I..IIJ IСJІС'ЧJIJIЬМ

ЗИ'М6виА

Iб_~\1 t'ЕСПУОJ>і'К"НСЬ'k"

талCilНТИ.

I\IJ'lu."vVI~vitMa

МІНІ

KJ[.

література.

.U •• \' '-'у.\lJ1nИ j\).uU'

8

«доо.рОВОЛltці».

l,).ii'U'

Мол·одцо­

ІОн,их. Н.е5 ШаХОJва школа. 17.35 Адреси МО'ЮДИХ. 18.35 І жовтня пе~хід

23.10 ЧЄ'Мпlо'н3JТ сllіту

YKt'AlttCbKOrO

."'ричн.иЙ

В.

УЕФА.

-

іІ(."l.и «1.LI~а.льннй

Союзу

2І".{)О Час.

1-j:I~ q>IНdЛУ. ЛІ'" (ФіНЛЯН­ ДІ'Я) «\..ПВІРта,к> Імосква) 23.05 '-...ЬОГ()ДН1і У еві·ті. ..... иl ... "'YlА

11.\15

кол.ек­

'liИ!вl·в.

1'6.СО "О8И!И'И. 16.(Jб За З~КІОна'МИ мужності. Передача про Гер()я, Ра,Дян­

здоро­

ВК'М.

21' ..(]u Чаі:. 21.~a .... У··гliол.

14.50 Док. фІльми. 15.30 КОНЦеа>Т ХУД()ЖНіх

ва'.

10.11.; 1 а·НЦЮЕ народftиД: il:РТИСТ С В.КУ-'ОВ. 16.411 11. Me~iMe. .,исти з Іспа­ нії. «"a~MeHI». ДО 18·U-р·~ч­ "н з дltя народжения 11.

17.~i) J.tJ',Н·ерсьНlИЙ

Н.50 "овни'н. 14.30 "08I1'Н".

16.35 ТВО,РЧ;СТЬ

hОВltиИ'.

МеРІме.

•.

на.

с"к.ого

сила.

-

ЦТ

....

8.~{) fIIон,ерс ий- те.1езбір «"а марші юні J>еНінці 9.СО5 ДО'>:. ~Jtефlльм. IO.uO Роби з н·ами, роби як ми, роби К(J·аще нас. Н.ОО Концерт заслуженого ар­ тиста РРФСР О. "асєдкі-

-

СЕРЕДА,

жуть створити умови

ПАМ'ЯТАИТЕ:

1 8 '_ _• •_ _

22.4.1

І

Під час асінньага періоду в атмосфері ви­ никають різкі перепади температури повітря та атмосфернага тиску, Яікі викликають рап­ тові зміни напряму та сили вітрів зі значним виrnаданням опадів. Такі природні явища мо­

В. ·КОВАЛІВСЬКА.

КОЛО

МНІр Нуц, ЯlКИЙ цри>бу!В з:

_

ДО УВАГИ КЕРІВНИКІВ ПlДПРИ€МСТВ, ОРГАНІЗАЦій, ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТА­ ЦІйНИХ КОНТОР, БУДИНКОУПРАВ­ ЛІНЬ, ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИХ КООПЕ­ РАТИВІВ ТА ОКРЕМИХ ДОМОВЛАСНИ­ КІВ МІСТА ТА РАйОНУ, ЯКІ КОРИС­ ТУЮТЬСЯ ГАЗОВИМИ ПРИЛАДАМИ

ків.

illeН'!ШIІМИ В :гаlзеті.

Пї'CJЛlЯ ДВОІрdчної пеа>.е,р-

ЖИТТЯ

Індекс 61285. Друк високи/!. Обсяг І' друкова­ ниА аркуш. Тираж 12.555 примірників. Зам. 3727. Броварська друкарня і\ИЇВСЬКОГО обласног.?

управлінни у справах видавництв, 1!01llграФІІ і книжкової торгівлі. Адреса друкарНІ: 255021), м.

154.

Броварн Київської Те,лефОIl 19-4-37,

об.~асті,

вул.

Київська,

#153 1983  
Advertisement