Page 1

- - ЗАРУБІжm ГОСТІ БРОВАРЩИНИ -

ПР()ЛЕТАРl ВСІХ KPAlН. ЄДНАЛТЕСRl

!!!

!Н!

ІВ

ом

L

ПЕРЕБУВАННЯ А. ПОЕРА В КАЛИТІ

153 (4877)

СЕРЕДА,

28

мО;;

р.

КОП.

ни та Ниївською областю. Ви.СО'I\ИЙ гІсть оглянув на-

пуБЛЇI\И побував таl\ОЖ 1місцевому БУДИНІ\У !іУ ,і Ь­

ста-героя. А. Поер тога ж дня Bi~BiдaB раДГОС:І-

редній ШI\ОЛ!, яка є учас­ НККО:'>і ВистаВI\И досяг'нень

~==:-=~:~::.~~.''::-: ..

=====

в! житловІ новобудови мі·

...

я

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ З 17 НВІТНЯ

1937

ознайомився з умоваМl1 праЦі і побуту його тру­ дівнинів, побував у M~:

ває з офіЦійним вІзитом в дичному проФіла,ИТОРl~ СРСР, знайомився з сто- для твари'Ннинів. Голов:! лицею Радянської УКР,й- сенату Французької Рес­

ВЕРЕСНЯ

1979 ЦІна 2

23 вересня голова сенату Французь,ної Республlни А. Поер, який перебу·

=.

МІСЬКОІ І РАПОННОІ РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

новатори Н. Ф. Иононес­ ку та Г. В. Ізвєков У спІв­

заводі

дружності із

гами.

своїми коле­

Вони

технологію

відходів

розроБИ,lИ використання

бракованих

пре-

порошкової CQBOK. Це дає можливість

металургіІ

плідно

пра- використати

одержану

1

На цій роботІ

І\ОЛЄНТИБИ

зайнят!

було

РJlД

янІ очолюють Ва,1ентина і оБЧНСЛЮВ8.1ЬНОГО центру І';lи.хаЙлlвна Павленко. І держстатнстнкн про хІд Анатолій Іванович Рябv- ПОJІЬОВRХ роБІт У радгоскінь та Галина ІванІвез пах району

ІІарасюн.

допомагають

РадгоспіВЦЯ,\1: І учні

цlниих

раціоналіза-

Одну 1з них внІс до-. свІдчений авторський ко-

лектнв

у

снл~дl

рацІона-

лІзаторів А. О. Бахолд!ка, С. И. Сердюка та Ін-

ШИХ, Вонн розробили но-

ааготовок». Це нововве­ дення иабагато полІпшило

чевих плантацІях радгоспу сКрасИЛіsсьниЙ.. Про­

Іншу, не мєmп важлипропозицІю подали

асортиментІ.

І. СТАСЮК, гоповвий arpoHoM.

довжується масове зби­ рания врожаю помІДОРI1~.

2'

На картопляне поле радгоспу с гоголlвсы\и ,І.

ми

приБУJlИ

опіМНі.

Ще

здалену я помітив яскр~­ ВИЙ червоний прапорець. що видН'lвся на одному з

О РВ ПО· Р

П. І. Литош, И. О. Гацен­ ко

та

Інші.

Тим часом агрегати за­ ГУРl\отlли знову, все від­ даляючись вІд нас. 3 кОж­ ним пройденим MeTJ)'JM

J(ОМбаЙнІв. - Цє на честь нашоrо П6реможця Петра Івано­ вича Литоша, сказав головний агроном Валері1 Іванович Заєць, не че­

повн·ішають

~аючи

вища.

мого

запитання.

2'

маши:н. низна,

кузови

важко!

ноші,

прямує

асфальтованоУ веде

3

авто­

Ось вже їх ці.'!::! похитуючись від

до

дороги,

ра~госпного

д::>

що схо­

ЩУ'ванню

НраСНООI\ОМ

продовжуєм::>

шин.

знайомитись

із

ризонту

тлІ

голубого

вони

го­

впевнено

!Викреслювали напівнруг .711 СЛI,ДИ. ЗВідти ж, з рІзних брнLв, мчалися автомооІ­ nt, навантаженІ щедрим да.рунком осені. Через деякий час ми БУJlИ в гущІ гоголівських

меха,нізаторlв.

КороткІ

хвилинн обlдньоУ перерви. З' радгоспно! ІдаJlьнІ пря­ м'о в поле прибула авто­

машина з гарячим обlдо~t.

НастріЙ

Адже

у

всІх бадьорн<1.

є чим порадуватися

трудІвникам поля. тут ми бачнмо

комсо'

мольсьно молодlжннй ек!паж комбайнера Ю. М. Демнденна

та

трантори­

ста В. М. БОРИШПОЛЬЦ.>1. на Ух честь б:ля радгосп­

!іЙУ коитори майорить Червоний прапор. За де­ сятиденну вони нанопали 293 тnини бу льб прн нор­ иі 250. Начальник меха­

Иlзованого

' загону О. М.

}{'оасноок представив ще кількох передовикl,в со­ цlаЛIСТ"ЧНОГО змагання.

Серед них ВОДl1 В. І. Ву'г­

но,

П.

А.

. П.

Нуиn'як,

А.

Логвиненно,

ЗагоРllf,

В. О.

механІзатори

трох':! БІльша трьохсот граМІВ. Начебто в иорм!. Проте Лев Якович відра­ зу зробив пІдрахунки. ВСі кожному

агрономом

по

І\артоплі

вирt)­

О.

ходом

М. ко·

пання крохмалистої . Звер­ таємо увагу на загубленІ

гектарі

втрати

300

кілогра­

мів.

-

А

якщо

враховува­

ти, що в господарствІ ХУ понад 1ооо геl\тарlв?­ не

заСПОI\ОЮЄТЬСЯ

лер.

контро­

Розповів досвLдчени!!

землероб

'УслІд за агрегатом з ВИМ­ пелом-маячком з'явилося ще кlJlька збиральни~ ма­

На

А .ж-~---

становлять

одним

і

про

те,

як

за

Із

агрегат:в

було

виявлено

Близы\o

8l1O

грамів

загублено!

«Зоря»

«Велнкоди­ мерський:о імені Щорса .. ЗаПJlавниЙ» і \01 е'ні Мічуріна

картоп­

лі . Цей фаю був негайно вІдбитий

у

.Блискавц! •.

вивішеиlЙ

в

пересувном 'f

понад

іО .О

0-1,6

44,LJ

54,6 53.3 50,0 47,0 41,9 41,7 40,6

20,0

--70

40,0

35,б

картоплю,

ритм

контр о л ю є

Однак

у

ПОJlі

ТРУДОВИ'І

ще

довго

не

вщухав.

На знімках: П.

І.

стом

Лктош

Н.

О.

номбайнер із

трантори­

Гаценком;

кО'нтролюють m<iCTb робіт а-гітвагончику. 3 винуват­ Л. Я. Рижиков та В. Д. цями відбулася серйозна Трусин; кращІ водії !з розмова. І знову номп­ спецruвтогосподарства YKjJлексний заг!н запрацював Л. Я. Рижикова, довго че­ сlльгосптехнІни П. П. 3а­ і злагоджено, ка.ти не довелось. Ві'н зав­ ритмічно горІй, В. О. Пегета, В. О. І\артоплинн иа слІду од­ ного з комбайнів. Контро­ лера по яності збиран<t'l

жди

там,

пружена JlИ

10

де

нипИТЬ

робота.

на­

BIДMiP~l'

квадратних меТрІ>!

по сліду комбайна. Ваl';1 картоплин з цІєї площІ

що~ня

набираючи

змагання.

ОІсремІ

темпи

екІпажІ

виконували більше ДВОХ норм за день. ВодІї авто­ машин

перевозять

ЩЦДНіІ

Кунп'1rН;

агрегати

на

ка­

паннІ каРТQlIIлі.

М.

Велику

надію

фів

--

на

тонн

ми

наших

по­ ше­

працівників рІзних

установ та організацій Ленінсьного району Ниє­ ва. Саме ВОНІ! можуть до­ помогти наладити безпе­ ребійне постачання столи­ ці республіни свіжими

ня

Однак

не

СЕМИНОГ. Фото автора.

всІ

і добросовісність. Інколи соромно просто

дивитися,

як 'дорослі

лю­

ди вигрlваються на сонці цІлими годинами. Дорого­

час

марнується,

тонн

готової

тацП,

назвати

вузу

проживають

все.

ють

на

а до

чека­

навантаження.

Цими днями з подібни­ мн фактами довелося зу­ стрІтися на овочевій план­

на якій

531<':'; ,' ; ::::: я

ВЮ:;.1I!ЕОГО

45,7

як і сть польових робіт. Надвор! почало вже су­

тенІти.

;\:'<.:Я 11,'в

напусти.

вlдправни продукціІ

в першу чергу ВОЛОДИМIІ­ ра Трусика Із Бlлоцеркld­ ського технічного учили· ща М 4, говорить на­ чальиик загону. В:н оформляє дошку покаЗНIl кІв, допомагає збират.!

ки

відально

нед о(,_р

помІдорІв,

58.7 46.6 37,2 43,6

старанних

хочеться

Інституту

то

десятки

.

Серед

НИЇВСІ:Когt)

технолопчного

ГОРОДЕЕ'!. Нпжrн J1['l'Т, за­ ТЯігування збору плодів­

44,2

тонн бульб кож­

спtвробlТ!lИКИ

л!, але ми так І не змог­ .1И знайти 3 нН'ТИ спі."Ь­ ноУ мови. Бони безвідп)­

овочами.

Чере.з кілька годин KQMбаЙНН однн за ОДНИNl переїжджали на інше 110ле. ВслІд за ними виЙш.lа бригада учнів, янІ пІдІ­ брали кожиу загублеау

хлоІЩ!В

І\ОЇ, копіТI\ОЇ. Тепер треба якомога швидше зібрати

працюючі на радгоспннх полях виявляють сумлІн­

...

--

овочевих

господаРСТЕа

49,5

ни'

на ртоплину

на

ПРО:'>іИСЛОВОСТі. працюють робітники рад­ харчової госпу. Урожай вирощено Очолює групу працюючи" хорошш"1. Радують і ПО~lі­ старший іF!женер науново­ дори, І морква, і капуста. дослідного сектору інсти. О. В. Григор'єв_ Все це плоди праці ово­ туту днів співробітни~ чіВНJlнів працІ нелег­ Юлька

цінний

25,0 20,1 17,8 16.4 2,8

Всього по раАону

56,2

31,5 65,0 30,7 60,0 28,5 26,5 30,0

І "Г'"'ГО.'[ВСI>КИi'l»

ЖНИВУЮТЬ картоплярі .----ф о

1):),(1 1(1(1.1)

врожай яки:,: . «Р'у.lI~Я»

.

Повсюди плантацІях

І\ладаємо

незабаром почнемо збирС1- l\о1еНI к,lрова. ти. І' "П,10СЮВСЬКИИ»

ТРУДlвнини нашого господарства роб:lЯТЬ все для і того, Щоб до столу ТРУДI!-, ВИСОl\е трудове пІдне­ щих пост:йно надходили і сення панує нинІ на ово­ свіжІ овочІ в широкому

.

цІв.

Вllкопапроцентах

тонн помІдорів. Добр~ l\oIeНl Докучаєва вродили капуста, морква" Пле\olзаво.1

на славу!

якостІ продукь'Н. ВІд його

JlЛровадження у виробни­ ЦТВО одержано рі чниіі економічний ефект близь­ ко П'ЯТИ тнсяч карбован-

-

магазкни м!ста по 40-451 ~ПУ~ІВСЬКИИ»

ІншІ овочІ,

Урожай

виробиичі умови, позитивно вплинуло на підвищення продуитивностl працІ І

І но на зяб, .lpyra і но KapTOi"J.1i. В

ОвочlВНИI\И господар- , ::0. п.lану) .• но енономити дорогоцінн! ства зобов'язалися в ни- . "ЛіТк;в.ськии~ матеріали і знизити собі- нjшнЬому роЦі продати «РусаНlВСЬКИ~» вартість продунції. Рlч­ державІ 5885 тонн рІЗНОї: «ЗаВОРИЦЬК!~lі» ний економ~чний ефеит городи,ни. Нин! це завдан-, «Бобриll.ЬКИИ». ня ВИ.І\онано на 60 про- «ТреБУХl.ВСЬКИИ:О цієї рацпропозиц!ї пере­ цент(в. Є можливість y~- «КраСИ.JlІВСЬКИЙ" вищує 6 тисяч карбован­ пішно справитися з ним. і «ЖеР.11ВСЬКИі'І» цlв. Щодня в і дправляємо в І «ABa~rap.1». Г. ОВЧАРЕНКО, студент КДУ.

ву снстему сЗамІна тех­ нолог1І міднення сталевих

на 24 вересня Ц. р. (іlерша графа виора-

НИЇIJ-

pa.:llo-

впроваджено введення ДСЗВО:lИло знач­

торськнх "ропозиц1!t.

ЗВЕДЕННЯ

трьох бригад, І мІського ІнформацІйно­

ЦЮЮТЬ новатори. Лише шихту для виробництва сы\гоo технінуму останнім часом у виробни- фрикц!йних дисків. Ново­ елеитраніки.

цтво

НЕ ТАКА ДОПОМОГА НАМ ПОТРІБНА

n R Т Н РІЧ Н Н

тру Д о в АЕС Т А Ф Е. ТА

На

господаРСЕJ:l

ГОСТРИВ СИГНАЛ

OprAВ БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНО І ПАРТІІ УКРАІНИ,

. новаТОРІВ

і Налитянській се­

I\О:'>іб ~ нат « На!l!IТННСЬКИЙ~ на'родного імені 50-річчя СРСР. В:н СРСР.

рону

Успіхи

тури

працюють

ручення, грозу

ня

дер;" "

ставлять

врожаю

20

з

5

до­

за~

E:;:StЗ'::H,

полів.

24

працюючих

вузу

під

своєчасне

Приміром,

дО

;;:; ~г o

вересня, з

навантажили

цього лише

тонн моркви-по 250l\Г

ножен. В той же час ко. жен роБІтник радгоспу.

зайнятий на цІй же роБО1 ті, навантажує по 6 тонн. Про яку вже тут свідо­ мість можна говорити?

ХІба ж на таl\У ДОПОМОі гу ми розраховуємо? Би­ рощений врожай прагнемо повнІстю доставити спо­ жИ'вачам-роб!ТНИl\ам за·водl,в і фабрик Ниєва, :і наУl\овцl видно не ро·з'/.­ міЮТь цьО'го.

С. МАРЧЕНИО,

головний · агроном рад­ госпу

еРусанівський,. •


*

! стор.

26 вересня 1979 року

ЗВІТНО-ВИБОРНІ збо­

Однак

ЖИТТЯ

зауважи­ ти В. Гончаренко та постанови ЦК КПРС по захо­ І. КОJIIоненко. НезаnOВІЛЬ­ Iдеолог1І. Па.р:rорr uaза . в. пасажир с ької ко д они ав­ дів не довелося б вда­ ко працює бригада члена що КОМ1!!IСТЙ: фОPIt'JtIl8Сі топідприємства 09034 бу­ тися, якби партбюро, його КПРС п. Тарана, яна ставИлися до партlЙ1І8Х ли призначені на 4 верес­ секретар Л. І . Фомін з справилася забувtIO'ІК а завданням доручень, ня. На перший погляд , такою ЛШ1Ня ytьOгo иа обов'язон бут-и nолlт1rt'­ ж ретельнІстю І Січня ри цехової парторганlзац і ~

ті!;! .

НОВЕ

ти,

що

сл'lд

до

Р"ІІУ ПРАЦЮ

суворих

ПРОД УК ТИВ.НІ РЕЗЕРВИ

nto

номуністи

мали

максимум

відповІдальнос­

проявити

Ті , провести найважливІ­ ший захі д внутРІпартій­ ної роботи органІзовано. Адже справа не ТІльни в тому,

що

НОЇ

до

принциповістю

цІєї

та

їх

зобов ' язує Статут RПРС, а й у специфІцІ виробни­ цтва.

Колектив нолони об­ с лу гов у є населення Бро­ варів і району громадсь­

дІяльнІсть

Інших цехових

ПАРТІЯНЕ

ЖИТТЯ:

парторганізацій

.N<o 4,

ом

верто

говорити

ся через тиждень . Цього разу на зборах було ли­

Де

ж

вІД­

про

при ­

чини серйозних недоліків , як не на ЗВітио-виборних партійних зборах? Ному, як

не

комунІстам ,

нале­

жить з'ясувати , чому хова парторганізація з а безпечує належного ня роботи з воДІями? зрів час порушити й мало

питань

це­ не рІв­ На­ чи­

суто

opгaH~

заційно-партlйного

харак­

теру.

З першо~ спроби не по­ рушили ні тих, ні інших

Збори

довелося

ти, бо на них тільки 14 , Із

...

відмІни­

з'явилося 27 членІв

підприєм­

ства.

ЗВІТИ І ВИБОРИ

з

троє

відсутніх

об'єктивних,

-

усі

поважних

причин .

Головна мови

тема

партійців

для

роз­

напрошу­

валася сама собою : відпо­ відальність членів КПРС за доручену ділянку робо­ ти,

їх

роль

у

виконаннІ

колективом завдань п'яти­ річки. А справляються вони з обов'язком вести маси

бака в аналогІчних

внеси".

несподІвано

про­

ІIY1JВJIИ сnои А . А.

умо­

Бу­

дака про те, що коJlyніс­ т" пора висунути Г8спо

.Жодного вІдстаючого по­ ручl •. Як вІдомо , на про­ миСлОВИХ

підприємствах

мІста І району ВІн ВПРО­ ваджений у практику зма­ гання одразу після XXV з'їзду КПРС , який схва­ лив досвіД горькlвчан 1 ростовчан.

Номуніс'і' А. А. Чепlс виконала план. розкритинував А як здищиПЛІною правр.лы!o праці? Янщо у вас уже партбюро за послаблення склалося враження, що в уваги до соцзмагання . Те, вах

Звіти І вибори Відбули­

ше

бійцями КПРС. Ді­

Дещо

відбулися збори в цеховій парторганізації пасажирської колони АТП 09034

ви графІКІВ , низьку куль­ туру сервІсу постійно скаржаться жителІ міста, особливо тІ, хто корис­ ТУ$"'ЬСЯ маршрутами.М

121.

Посилання ними

проценти.

иа «об'єктивнІ. причини, ЙШЛО до того, що ДеНОIIIJ нагадУВ8Т1! неприйнятнІ, ад>n бриra­ ДОВО"ИЛОСЯ необх1днlсть cnлаqy­ да безпартійного т . Щер- про

3 ДРУГО) СПРОБИ

ким транспортом . На зри­

3,

94

вати

елементар­

дисциплінованостІ

постНіно

контролювали

вперед

не

досить

ефеитивно. Судіть самІ. В колоні працює 186 во­ діїв і 43 кондуктори. Лише 106 шоферів, тобто БІльша половина ск л аду,

колоні не все гаразд у цьому відношеннІ, то ви

не помилилися . 3 початку року зафІксовано 95 різ­ них

порушень,

у

тому

числі 2 вчинені номунІс­ тами тов . Микалом І тов. Мацарським. Водії стали винуватцями 102 пору­ шень

прави .1

дорожного

що останній рік нолона працює незадо!3ілыі, ' під­ нреслив комунІст М. І . Коваленко, уже ні для кого не секрет . ВІн на­ звав тІ ж причини-низь­ ка дисципліна , незадовІль­ на виховна робота , особ­ .'ШВО з молоддю. Про це ж говорили й Інші учас­ ники зборіВ . Роботу партбюро ви­ знано задовільною, але

руху, серед них 8 но­ муніст:в: тт. Гун, Дlден· но, Коваленко, Ласточкін, Салимонович, Турський, це не повинно задоволь­ Таран. А шестеро , кому­ няти А , А. Будяка, якого партійним ністів порушили Фінансо­ знову обрали ватажном. Критичні за­ ву дисциплІну .

мають стати Фанти, наведенІ в звІт­ уваження ній доповІдІ секретаря це­ для нього своєрідною про­ У результатІ ховоІ парторганізації ГР"ЗIІІОЮ дій на найближ­ Партійне бюро опера­ нІ плани. А. Будяка, свІдчать чий період. тивно провело засІдання, втрачено 26.321 карбова­ А . прибутк;в. Як не про те , що політино-ви­ на якому принципово оці­ нець С. ЧЕРЕПЕЯНИК, нило порушення Статуту прикро, але факт : серед ховна робота в нолективl інструитор мiCr.KKOMY =Т8li8l _ _ _ _ _ _ є й комуніс- ще не вІдповІдає вимогам КПРС частиною комун і с- відстаючих Компартll Українн,

КПРС.

виконали

свої

семимісяч­

КОМСОМОЛЬСЬКЕ

• Б.

переможцем.

молодих ТРУДіВНИКіВ І

прикладом

активна

Для цеху тру­

громадсь­

лінно ставляться до св01х виробничих обов'язкІв, до-

J1

-----иАпrr

ди

наприклад,

своєчасно

р і шення

В

роботи. не

мннулому році

порошкової

стосуються

вн у тр і спі л кової

rиrЕРВ~JO-----

Товари, що потрібві всім

передовУ.ми

ВОНИ

Броварському вuробнuчому деревообробному об'єднанні недавно освоєна виго­

товЛЕННЯ щuтіо для меблів із застосуваНЮIМ сuнтетuчного шпану. По якості ці деталі не поступаються виготовllени.1( із дорогоцінних порід дерева червоного, дуба та інших. Ці вuробu не потребують шліфування, їх собівартість набагато знизилась, збільшил ась nродУКТІІвність праці. На пресу ванні їх ударно трудиться бригада Г. О. Степанця . На ЦЬОМ/І фотозніМку "u бачuте кращих nресувальнuків Ю . О. Пашкевича, І. Я . Сома, В. М . ТlІмківа, які щодня значно nерекрuвають норми вuробітку на вигоТО8Ленні деталей новим способом. Фото М. Семниога.

методами працІ. Поряд Із досягненнями. в д і яльностІ групи є ще І чимало упущень. В ос­ новному ,

колектив

металургі!

Броварськоrо

критикувався

заводу

Місьнкомом

партІї та нашою rазетою аа недостатнє виробиицтво товарІв народиого спожнвання, У розмовІ 8 заступ­ ииком начальинка внробничого вІддІлу 38ВОДУ

завж­

виконуються

комсомольських

Е. п. КаТОВИМ я дізналаСJl про стан справ 3 ви·

зборів. не всІ члени пуском цнх товарів на сьогоднІ . ВЛКСМ сумлінно ставля­ Едуарде Петровнчу, вали? Однак матерІал ться до ' виконання своїх порошок­ постійних і тимчасових перш за все, хотілося б металевий дор у чень . Групкомсорг Дlзиатиси, які саме това­ дуже Сl!OєрlдниЙ. ВІн роз­ недостатньо придІляє ува ­ ри народного спожнвании рахований на виробництво підприєм­ лише !'уевних ги організації дозвілля випускає ваше видІв про­ дунцП. 3 нього , наприк­ ство? l'rlOлоді . Ми виготовляємо лад, виготовляємо диски Саме на виправлення до чехосло­ цих , а також Інших недо­ гребінці, манікюрнІ набо­ зчеплення мундштуки , Фі ,1ЬТРИ вацьких л і ків. названих групком­ ри, мотоцинлів. Ч~­ До речІ, перша­ соргом І члеиами спілки тютюнового диму, мебле­ зетта дослІдна партІя цих дета­ ІІа звітно-виборних збо- ві ручки.

-

-

-

•.

-

Чесно кажучи, пере­ всю УВlI.гу юн«ки І J&1вч,а ­ Jlік не иадто довrиЙ. А '"' пробували ви якос. та групи . р08ІПНрНТН 1 урlзномаи1т­ В. БА8ІНЧ1'к, секрепр коміТЄ!1 ком­ нити свій асортимент? сомолу заводу пластмас. - :Чому ж Ііі прОбу,

1>~x,

і

улашту'

килима

шлам і'в .

проїждtжо~ часМ!е'Ір і В внладалк

тонн

аСфаЛЬ'І1.

машина

потреБУ8

700-720 Нова

Застосовуємо

лише

новий вид ремонту на до-

n

ШИРИНі тини 6

зношення

тонн

120

півтора

його н'

кілометра

шляху.

розі Бровари КняжиУ нашому упра.ВЛlнпt чі. На вироБНИЧіЙ базІ уп- filльше 90 процентІв 1'/)4 равлІння зробили уста- біт мехаlНiзовано. Так, новку,

яка

ПРИТОТОВЛЯё:

розподіл

щебеню

проw;,;.

шлам з відходів піДПРіі- диться щебенерозподlЛю. єм' СТв цукрової промисла- вачем. У гос.подарствl tt востІ, бітуму, відсіву є два. Планування обо'lRII

граніту.

Все це за

температури

певн о ї

змІшується

І перекачується

І схилl,в

ПОЛОТ1На

до при- диться

прово·

навісним

чеп;в трактора «Бєл3.- наlННЯМ русь'.> . Якщо на полотНі зробили

облад­

бульдозерІІВ, яке наші новаТОРк.­

дороги вия;влеНі трІщини, їх вкривають цією сумішшю на 1-2 сантимег-

За·раз на своїй базІ aBT~ мати:зували технологlIQ r!pиготування дьомю.

ри. Через дея:кий час нове покриття застигає. На-

ВсІ ЦІ нововведеННlI служитимуть велиним ре.

ремонт

можна

будує

цієї П( зерlВОМ . піД'Вищен,ня ефеIt.!

вже

5-7 на

про-

років. тивностІ працІ. Вони СКО-

дорогах,

рочують

не тільки часткt.

й

обслуговує, ручних робіт, але й стро­ упра-вліfННЯ, ПРОВО- ки БУДі13НІщтва нових д.'" випробування

но-

бffниии Державного шля-

tlачаnыIвk

інституту.

ШРБУ.

нау.ково-дослlдного

«день

головного

І. ЗУ8ИО ..

.ліВСІв"*~

робиичоro

спрямовуватимуть

n

лей буде ~Ідправлена для випробуванн.t; наприкІнцІ цього мІсяця до Чехосло­ ваччини . ~oдo Інших то­

ляти наш завод, то для Іх

виробництва потрІбний не металевий порошон , а ме­ тал. А його у нас не так вже й багато. От І вини­ кає проблема, ян І якІ са­ ме

товари

живання

народного

випускати

за

спота­

них умов? З цим З1U1J1тан­ ням Ми звернулися~ ституту

Ін­

матеріалознавст-

88. Звідти нам порадили

-

фІльтри тютюнового диму. Виробництво їх ми успІшно освоїли . А от над

подальшим

ним

асортименту

ться

Ось і

доводи­

задумуватися

думаємо .

СНЗЗІІТИ,

Вже

розширен­

не

І,

самим.

можна

безуспІшно .

оформлена технІчна

спожи­

документацlи 1 виготовле­ ні першІ зразки иових то­

ванни, ЯН! міг би виго!о~

варів. Це маніюорні набо-

варІв

народного

нічного заводу. Перед численною аудиторІєю не­ рІвного складу з бесідою, присвяченою роз'ясненню постанови ЦН КПРС І Ра­ ди МІністрів СРСР сПро полІпшення планування і посилення

дарсьного

впливу

госпо­

механізму

на

підвищення ефективностІ виробництва І . якості ро­ боти~ виступив головний інженер

В. ри

Р.

підприємства

Роднlн.

новоІ

Вміло

Ін­

вІдбулися збори

Інженерно-технічних праремонтно-меха-

то/аришам

оволодівати

впроваджує-

цІвників

60-

Л. Королюк І В. Бокарє­ вої. ЦІ комсомольцІ сум­

Так ,

вання

з

ми

практику

женера'.>

25

ка д і яльнІсть членів ВЛКСМ пресувальниць

помагають

ь

де великим..

відЮJif ,.~

Бвсіда про ефвктивність праці

пресово­

ЛенІнського комсо­ Україии група ви­

служить

в

у

допо­

суперництвІ на честь

дова

мо

14

КОЖНОМУ з

Сві-

Плоскому,

машини-реформатора. рІг. Ії сконструювали cniBpQ...

членів групи було про що розповісти. У трудовому

йшла

воричі. 3а,ра·з

вої

віді груп комсорга М. Миг­ ловець молоді виробнич­

го ц е ху .

у с.

Гогол і в Жердова, по- стрічка дороги. Ра.ніше верхнева обробка ПОЛО!- . п і д Час калhаJ!IМlQ1!'() ' ре­ на дороги Зал і'сся Зя.- манту на J<іЛОМеіі'·Р hри

пластмас.

зміни

покрит,

тя; подрібюоє йосо, пlд:­ грI1~ає, добавляє необхІд· ну ,HiJJЬKiC1':Ь асфальту, формує ма,су І робить но­ ве ПОНРИТТЯ . Таким спос,,· бом M~ ПРОВОДjИЛИ ре· монт дфрlг 3аJJ'!btя За· вrРИ'lі, 'ГрОЄlЩ-Іна -

з ' їзд до с. Першотравн еРеформа'DОР зах:1осО'ВУ" вого, укріплення о б очн;ш ється 'Е!l.М, J!;e зp.yтhована

грynах

звІтної

-

Гоголів

тильне

дились

Активно взяли участь в

річчя молу

шляхів

хового

У

з.иамує старе

06'єи't і в буІО.·вницгt1;) Якщо новпнкавииtaав,!$в дороги Пухlвка - Рож- себе, ~НОR\")Міч~й tфe"'t ни, напітальний ремою від ЇЇ вп"юва,джен.ня .......

наше

На високому оргаиlза­ ціЙНО~іУ та Ідейно-полІтич­ ному рІвнІ пройшли звіт­

збори

. Маш_

м ірі сприяло впроваджен- Рожни -- ш.то'D!И аж ня ново! 'tехніки. до кордсшу областІ. ВчеСеред основних нащих нІ пррвеJШ експе..римlЩ7'.

Нещодавно

групи

комсомольських

ра-

го Оуд lвелwюго управл і ння с.rtра.ви.вся 1з річним {Завданням по генпідряду . ПрИ планІ 1 мІльйон 280 · 'Іисяч нарбова,нЦlВ вже виканано робіт на 1 мільйoli 362,5 тисячі карбованців. Цьому у великій

якІ

завдання

ники

нолектив

шляхо-ремонтно- ЗоtфальтiJ'!бeтонне

водити через

Великі

обговореннІ

серпнІ

дlльни.ці

G

заводу

у

1I000oro

ступний

ЖИТТЯ

но-виборнІ

.

оперуючи

заводу, він загострив YB~ гу присутніх на необхіД1 ності піднесення рівня всесторонньої господарсь. но-виховної

добитись·

позитивних ре.

зультатів

у виконанні

лективом

дань

нинІшнього

п'ятирІчки в

но­

тив

принципові

як'

випускали

зчеплення

до

мотоциклів. Та це, зви­ чайно, не все. Суди,", з ваших слІв, Едуарде Петровичу,

-

змінн є. Цікаво знати, а як ці зміни відбнлися У цифрах? - Виконуючи Історич­ нІ РІшення ХХУ з'їзду КПРС, завод порошкової

іменІ

60-річчя

Радянської України ви­ Jlускатиме все більше то­ народного

спожи­

вання. Порошковики па­ м'ятають, що це питаННiJ поставлено

на листопадовому

ПленуМІ ним

З

нлючових

та ко ж

(1978

ЦК КПРС:

господарських

р.

)

«Од­

народно­

~aBдaHЬ

за­

лишається збільшення ви­ робництва, розширення асортименту І полІпшення

якості

товарІв

рону

І

ЦlлQМУ.

по-діловому

освоєно виробництво та­ кої серйозної продукції,

гостро

за~

є. МИГУЛЬКО, громадський кореспов­

також

варІв

KC)j

планових

дент.

HOHCTPYKЦIї,

метаЛУРГІЇ

активності.

роботі з пІдлеглими, щоб

жиці. сувенІрнІ медалІ то­ що. І, як я вже згадував,

диски

ко""'

кретними принладами 1з життя країни, району та

народного

СПОЖЩlання»! Наш нолек,

критину

сприйн~ ноннретно

на свою адресу.

ЗроблеliО

висновки .

Так, у минулому роцІ и" ного

товарів

споживання

тисяч

399

нароД" ·

на

СУМУ

карбованцІв

у

роздрібних цінах. А на цей рІк запланували ВИ" пустити

таної

продукцІІ

на суму

475

й на

тисяч за додатко..

35

тисяч. Та ще

Bt{M завданням .

Всього на

тис. крб . При такому

510

плані

випуск

зросте

на

процента. Цифра, як бачите, вагома. А ЯНЩО

27 ,5

1

Bepec~

при

плані

врахувати, що на ня

цього

313,7 бу.10

тисячІ нарбованцtв випущено товарів

l!ііРОДНОГО

338.1

року

споживання

на

тис. крб . , то можна

сказііТИ, що ця цИфра цl.!r';

ком певна . Але не OC1a~ тvчна. Бо на І98() рІк за­ плановано

ВИПУСТИТR

ЦЦ

товарів на мільйон нрб.

В, БОНДА!'ЕІЦ~~ ,

CTy~eHTKa КДf.


НОВ:!!

РІШ~ННR ЛИПНЕВОГО

*

ЖИТТ .•

8 CТO~

р.) Пі\ЕНУМV ЦК КПРС -В ЖИТТЯ!

(1918

ЧИМ МІЦНА МОЛОЧНА ФЕРМА

..

~ BIК=::='::::::;= ~! eJlаВJJЙ'rЬСЯ _сокими наjфJlМИ. Щороку тваРВВliіфt о~ржYJO~ і1А кожвоі кор()ви

в eepe~BЬOMy

м

5,5

'lисіІЧі

Кlяограмlв

молока.

Високий

pklевь

смекц1йно-плеМінноУ роботн. 'ry! ИІДlфlплююn. .Йріmальннм фактором Міцною КОРМОВОЮ базоlО. ГосподарСтво не тіЛЬки повніСТЮ задовольняв . себе соковитиМи, грубими кормвми, створюв страхові фоцв, ~. 1': o~i, "oRВ А npодав значну Ю,1fькіС'l'ьфуражу іиmим гоСподарствам. ,.,.Ь .в _ му виникає потреба. . .

С'l'іЙJlовог., сезону.

ця робота буде поставлена на вищий науковий і'lвеl'lЬ з сфган!зацlєю в рац­ госпі агрохімлабораторії, яка визнача­

чином,

1

ма, я б сказав, буде міцною тІльки тоді, н'ЬЛи в фуражних засіках достатньопрн­

самим

сінажу,

сіна,

коренепло­

дів, зерна. Це той етил., який забезпе­ чує нормальні умови роботи тваринни­ нів, достатній рівень оплати Іх праці, ~t1rІшне викОнання соціалІстичних зобо­ в'язань по виробництву і продажу тва­ рицницької продукції. На

нинІшню

зимІвлю

в

розрахунку

на умовну голову в гоcnодарствІ за по­ Ifередніми підрахунками буде заготовле­ но

по

одиниць.

50,5-51,0

центнера

Та хоча цей

кормових

показник досить

синтетичний, він не може враховувати всіх багатоманітних характеристик кор­

одними лише концентратами корів rt>дувати не будеш. Тому при аналізі фуражного балансу ми ще й звертаємо

l\otlB:

увагу

на кількість, особливо

якість

1

РІзноманІтнІсть кормІв. На нинішню зимівлю. в розрахунку на (іДиу

корову

по

радгоспу

заготовлено

тонн кукурудзяного силосу,

9

нормових

буряків,

10. тонн

по 9а0 кілограмів

сІна, будемо матц майже по

2

тонни сі­

Таяа RІлькІсть KOPMtB цІлком достат­ ня для досягнення високо! продуктив­ ності худоби - Анатолію Тнмофійовичу, у раА­ понад 1,2 тисячі гектарів відведе­ но Під 1(ормові угіддя виХЬ~ить, по Гектару на кожну корову, але на фер­ мах ще є і чнмало молодняка. Всього ж у господарстві сьогодиі 2940 голів ве­

recm

пкої рогато! худобн різного ВіКу. Прн ,,,ких 1tJIощах іпоголів'ї кормовиробии­ цтво повинно вестися дуже інтенснвно ... у

нас

не

егуляє.

жоден

гектар

поля. Половина клину зайнята багато­ рІчними траваМИ'l· ешта полів розпаді­ ~EJltься

так

1 . процентІв пІд одно­ річними травами, 5 під кормовими 6уряками, 20 силосною к~курудзою, 11 - іІlд озимими на зелений корм. Майже 20 процентів вІд площі кормо­ Bbto клину відводимо на пожнивні і по­ Y!tlCHi посіви. Цього літа ми сіяли ку­ -

:курудзу, овес у суміші з викою і горо­ хом, а також чисті посіви вівса, якІ зго­ довуЄмо до глибокої :морозків.

аж до

Посівв вівса дійсно чудоВі

.-

!'!,

осенІ,

соковнті.

саме І!івсу,

Чому

ви

при­

ryc-

-

надаєте перевагн

чнм він вигідний?

иt

Овес ми посіяли влітку зразу пІсля збирання озимих зернових.

НЮ гектарів зайнято

зразу

-

під ним.

Скажу

сіяти побільше вівса на осінню

rодlвлю худобі це не новина. Інше питання, чому цього не роблять скрізь. ви

знаєте,

що

овес

може

вистояти

иа­

:віть восьми-десятиградусні морози. Зна­ чить, до листопада худоба одержувати­ ме повноцінну зелену масу, незважаючи

;на приморозки, тоді як інші кормові J(УЛЬТУРИ такогО випробування низькими !1'емпературами не витримують. Таким

ми

сінажу

зекоиомимо

і почнемо

чимало

РОЗRривати

силосу

сховища

кормів дe~ в середині листопада. ми

здорово

виграємо

ко­

запаси

пожив них

якІсть кормів

1

т.

речовин

в

грун,

д.

Велину надбавку у врожаєві маємо :і3ІЦ впровадження нових високоврожай­ них сортів і гІбридів кукурудзи, кормо­ вих буРЯКіВ. Хороший врожай зеленої маси по 482 центнери дав бол­ гарський сорт «лозен~. У цієї кукуруд­ зи коротший вегетаційний період 1 до

початку силосування на стеблах вже є

немов знахідка для тваринників.

хороші качани.

-

До речі, госпо.царсТ'llО щ.,весВ1l llJЮAає чимало кормів й сусідам, де коріМ:ова база слабша? . в иинішньому році ми продали 4000 тонн силосу, 1500 тонн кормових БУРЯRів, чим~ло сіна. - А чи внгідно це ГОСПОJ;арству? -'- Відверто кажучи, ні. Корми дешевше купити, ніж виростити і зберіга­ ти. Нашим господарствам треба краще займатися кормовиробництвом. В цьому

вали себе

-

ціІ. Доброму врожаєві кукурудзи сприяє широке застосування аміачно'! води. Коли ми почали вносити ріДRі азотні

відношенні

ми

не

знаходи:мося

в

яки­

хось особливих умовах. ПриМіром, в розрахунку на площу сільгоспугідь ми одержуємо добрив не більше, ніж іншІ

радгоспи, та нас висока -

сільгоспугідь. чому корми

і щільність поголів'я 'І по 46 корів на 100 га

І годуємо ж худобу, при­ у нас завжДЙ високоУ

якості.

CьorO,ll;Hi

11 спостерігав,

ІІК В8mі

механізатори закладають еінаж у схови­

ще. На ямі середньо'! велнЧнвв працю­

вало на трактори

-

ущілыІєlніi sеленої масн 2 ~OJJiCHIЦt Т-l36 t 8eJDUQIЙ

гусеничний Т-1ЬО.

у більшоct.lгоспо­

дарств кошених i'p8RtopiB ііа ційроtnhl

не внкорвt:ТО1!УЮ;Оь. в чому перевага

1&.--

кої розстановки техн1ки? - Як виіІЬмітили, RолІсний трактор ущільнює

зелену

масу

над

саМіЄl]JЬКИМ'

краєм сховища. Гумові Rолеса роблять це краще, ніж гусениця. Надійне ущіль­ нення країв гарантує нам, що повітря не

потрапить

у

нижнІ

шари

НОРМУ,

не

зіпсує· його. Відкрий тане сховище че~ рез 2 роки, і СfiЛОС чи сінаж матимуть високу якість. Тут ще одна суттєва де­ таль: ущільнення. корму при його за~ кладанНі в ями триває безперервно, на­ вІть

вночі:

тракторист

своєму напарнику,

передає

а той в

машину

свою чергу

передає зміну аж вранці. Як правило, яким - би великим схови­ ще не було, воно в .нас закладається

максимум за 3 дні. В окремі дні сило­ сування кукурудзи. механізаторн 1 шо­ фери закладали в сховища по 1,5-1,8 тисячі тонн кормів. 12,7 тисячі тонн ку­ курудзяної ~си були укладеНі на си­ лосування за 8 робочих ДНІВ. Тому всі корми сінаж, силос, сіно відпо­ відають вимогам І класу. Отже, все за­ лежить вІд вмІло! розстановки людей, рівня використання техніки. Виростиtи високий врожай це ще тільки пІв­ справи. Треба ще вміти його зберігати. - Все це так, у ваіпОМУ госпо_р­ ствl вавЧНJlRCJI швндко вбирати врожай кормових культур, є достаmо залізо­ бетовввх ёXOBicrЦ дли со~овитих KOP~B,

аавершувтЬCJI монтаж

сіиltЖИ1П башт, .ле ж

оБJlадиlUllЦl дM~

1

врожаІ фураж-

пр. ОТ. ягом вс.працює ього. сезону зелений конве. йє. р .в O.Pд.~Ha жов. тн.евої РевОЛIОЦії радгоспі І ритмічн.о і безnеребіЙн.о. У цьому є заслуга його основних

«J1лосківський»

Цпм

весною,

ли часто береаень. і квітень видаються fiрохолодними і трави, озимі розвива~ ться повільніше. ТОді силос, сІнаж .....

-

важу.

-

тиме

тах,

лока взимку чекати нічого. Кожна фер­

силосу,

вввіlПRЬОtO 3ЮІ0ВО­

.

Без хороших кормІв великого мо­

IТa~eHO

11.0

кормових бурякІі З8JфоваДЖують у ба­ -'І'1Ш.lIl: 1'I)~!t)Aapt'tBa!t: КItВЩifIПI. Вк ilи ц~eгo дo8В11aв~? - Першооснова успіхів високий рівень агротехніки і удобрення полів. ТОІі» ~e1J~eHu.p . ріллі і:!Де,жав 27

~QRH ОРГ~іКИ. Не менще добрив внесе­ м'6 1 в tпmішньому рОЦі. Причому вся

Наш кореспондент В. просянов зусrpівся. З головввмагрономом радгоспу Анатолієм ТимофійовR'leМ ТАРАСЕНКОМ і іЮіфociПl розиовіс­ ти, як КОРМ1)добувннRВ roсподарства пlдгоryваJIRCJI

ІВХ. культур ., pa~ ~ocвть в.сокі. RапрDJJaД, ваш досвід ВИРОЩYilаввя

'1руді8ників - трактористів ВолодИ,lшра Васильовиqа Pe(tef{U, МИКОЛИ !'ригоровича ~iгYHa, [вана Яковича Тоnіхu, Кожен день вони nрацюют6 з повною tnддачею сил

Непогано

зарекоменду­

1 гібриди югославської- сел ек,

добрива, врожа'! різко зросли. В 1970 році ми qцержали 182 центнери зелено'! маси, 197~-MY 203, 1974-му - 374, а s 1976 році 572 центнери кукуруд8ІІнеІ маси в гектара. Що ж до кормових бурякІв, то вро­ жаХ коренів понад 1ООО центнерів для нас стали звичними. Ми теж починали

десять РОІіів тому з врожаю в

602

цент­

не.ри, в 1970 році вже одержали 1176 центнерів, а торік 1299 центнерІв. Вся суть нашого досвіду вирощування буряків полягає в. застосуванні техноло­ гії, яка практикується при вирощуванні

Ветерана

праці

Миколу'

Пилиповича Бойnрава зна>/. ють усі кормодобувникщ його потужний трактор Т-1О0 незамінний на роз .. гортанні і ущільненні маси у сховищах. Цього року ві/{.

також ударно трудиться на цій роботі. Механізатори стежать 8t4 тим, щоб зелена маса по. дрібнених кормів рівномір.

но розгорталася площі сховища.

по всіа Минают~

лічені хвилини, і з ще oдj нієї

машини

запашна

трйА

в'яна маса вивантажена.

цукрових буряків більш жорстке до­ тримання технолог1У, плюс нові сорти. В останні роки :ми вирощуємо буряки польськоУ селекції

-

сорту еурсус!>.

Буряки це ЧFДова культура. Вони ваВ1itди гарантують високі врожаУ, міс­ 'РЯ1:Ь багато. пожявних речовин, Іх якість

,е f ЗaJIежиfЬ вІд метеоро~огічних умов,

1J0го не скажеш про якІсть силосу і сі­

II~ та ~ з6ільш~ння. згодовування буря­ І nд.Обі. не Щ'изведе до ускладнень,

rt

О'ду~tйвність topIB тільки зросте. - Ви­

f'ощуват~

кормові. бурякн вигІДно .. В

qYPTax вопи чеРilня -:- і

мЬжуть лежати до кІНЦя

якtсть норму залишатиме­ jься ВИСQ.кою. до наступно! зимівлі ми матимемо близько 11 ти·сяч тонн буря­ кі!!.

- Що ще цIКaBoro '1 IПIJIlmвьoму eesoВi заготівлі КОРМів в раwоспl? - у фуражних запасах зБІльшуєть­ ся частка трав'яного борошна. Всього ми заготуємо до зими близько 400 тонн сушеної маси трав 1 кукурудзи. Су­ шильна YCTaHOB~a СБ-l,5 працює у нас

повний евІ'r.іІовиЙ день. Зараз ми пере­ робляємо тут масу кукурудзи. Інтерес

спеціалістІв

8икликає

зміша­

irirй посІв тимофн.вки, грястиці збірної 1 костриці УННЛОВИДНОї. За ДB~ укоси плануємо одержати на цІй ділянці 700 центнерів трав. Це на третину БІльше від чистих посІвів. До того ж п.ри такій trмLші добре ВИkoристовується біологіч­ на. особливість цих трав утворювати листя на всІй висоті росту. Рослини ро­ стуть нает1льки густо, що у травостій ВllЖRО навіть просунути руку. Цей до,

е:вщ ми ~atПОзичliли у ПольщІ.

Худобі ми приnасемо достатньо рІз­ цомSн1тних RopмlB. Для успішної зимів­ лі громадського тваринництва будуть

~вореи1 усі необхІдНі умови.

Поряд із М. П. Бойnра~ вом

весь час працює H~ ущільнен.ні соковитого кор.

му і механізатор Андріа Миколайович Сюр. Він 8

успіхом використовує Т-150К на ущільненні соковитога корму, добивається високиJ6 норм виробітку. Важкі машини, немов ве­

летенські nраски, розглад. жують і утрамбовують IWР" ми. [ так - цілодобово. Поживні соки зелених трав стікають у нижні шари IWp·

му

і

потрапляють

в

солrk

му, яку завбачливо роеісn. лали кормодобувни/Си на

дні сховища.

і енергіТ, щоl5 сповна забезпечити кор.наml гро.надсь,<у XI:rJony. На зн.іМКУ в центрі ви бачите їх під час підведення nідсу.нків робочого д;JЯ. ff а фUТО з,zіва - косовиЦJJ ?JТtl8И;

C1tJJtUfa -"

;,аnовнеН1tя

ями

nоживнn.fl

корло.\!.

Фото М. Семннога.


*

~ стор.

26 вересня 1979 року

НОВЕ

ЖИТТЯ цz

нами

ДІвоче прІзвище ма­ дам Дежнв - Липяв­ ка. В. М. Дежнв, .ка иви! є громадивкою Франції, народилась 1 виросла а Броварах. Нещодавно вона 13

своєю сім'єю перебува.

ro-

ла в рідному місті,

стювала у батька. ВІра Миколаївна охоче

Дежнв

погодилася

інтерв'ю газетІ життя».

ВіР0

-

влаСТі .и І

подруга

Таю

-

доl8Oaore по- пliRасІtiна

дотрвмуютьеабук. духу ПО.llOжeJIВ.

npопаган-

ВІКАМ НА

шкодно

в'Уз'нl

надають

вІзи.

ска·зала,

не

виУзнІ

j І. як я вже лише менІ, а

кl'Нчу~али цих шкlJI.

ня французІв. Те ж саме

саме

одну

ПоеоnьстlІО

а

rОР

ПРИ

МихолаJВRО,

розкажіть, будь ласка, як

БРО8АРЩИИИ

rOCTI

3 е .-t АА

Ща

ви потрапили до Фраицlї? - Це сталося в роки

Зустрічі на кубок райок­ ної ради ДСТ «І\олос» ТН­ дівники Жердови чекали І

Старовинний будинок І невеликий флІгельок, грот

КОН-СУ,1Ь- І затишна альтанка в т!нl

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~eв88~~~!R

------зАРУБІжНІ

· n

лkопарку ними

над

стане

-

таким

музей-запов!дник

великого

сьменника

І

прохолод­

ставами

росІйського М.

В.

пн-

Гоголя

в колишній його садиб! в

селі Яновщин! (тепер Гоголеве Шишацького ранону иа ПолтавщинІ). Тут

війни. ГітлерІвцІ безжа- й мо!м рідним та знайо- ВІДЧував мІй батько пІд C1lВO СРСР У ФранЦIІ пройшли його дитячІ ро­ лісна грабували окупова- мим. А нещодавно Реймс час перебування в Рейм· щороку влаштовують уро- ки. сюди часто приїздив

ну Україну. Німеччину

ВИВОЗИЛІІ в віДl!'ідав

мІй

батько. Це сІ. Через якийсь тиждеиь- чисТі, .приЙоми

хліб! м'ясо, був уже його третій вІзит два занудьгував,

чорнозем І людей... МенІ до нас. минав шістнадцятий. КО1" _ З якимв

засуму- Жовтневих

вав: .В гостях ПО'lУnJIМd вдома краще».

наго.:\и вІЙ

3

свят.

добре, а сТійиа учасниця Ьажання жеств.

пІзніше. Відпочивав,

Я по- слухав сповненІ чарІвнос­

цих ТОор. тІ народні перекази І по­ вІр'я І. . як справжнІй

довелося зазнати тяжкоУ СТУПИJIII 8В ва територіlO було завжди, 1 ,,' 3 раnlМабуть, тому до иа,~ поет. лереливав Ух у праЦі, злигоднів, при ни· СРСР, на рідну земJIЮ? стю переІхала б у Бро- так вороже ставлять::я безсмертну форму своїх

жень. знуща'Нь. сл(}вОо~ рабства в ЙОГО нові r- МенІ важко переда· ній нелюдськіЙ подоб!. ти, як я тужу за Батьків· Щиною. Душа розколота б І Є диною

в драдою

ув

навпіл:

одна

Габріель.

такий же ра'5. там. а друга

Франції.

Полюбили

як і Я, тlль!ш

родом

вари, а,1е на перешкОоД!- еМігранти, якІ виїхали з творів.

суто РОДlІкнl обставини. БатькlВЩlІ'На Га6рle.nя І дІтей - ФранцІя. 1 вОНЯ УІ частииа весь час б душевно тужили зар!з·

Із рветься, лине сюди. Пер' ною

ми шоого

разу

землею TaJ<,

одного.

в ИРІ

а повезла з раз я.

~~ віЙськами lIIty;rapтa І часто на

печалі...

Реймс

при-

ство, а насправдІ ж для цнм зараз працює веболика архітекторів,

-

дендрологІв, лІсівОдночасно .спеціа-

викликає сльози РОб~~О ~O аМіцве"; в 10 хl;ЦЯМIf з Захt;ноУ'- Ук: лlсти готують

Габрlель,

Па"""lк.

Жа.а-

б

Ф

друж в

І

paaцyaьKoro

раУ ни 1

Одна

та-

еск:зи Ін-

n р и чи н - тер'єрlв примІщень, проДежива. на також дУЖ{ люблять раДJIВськоrо вароа!в? несумІснІсть наших по- екти пам'ятникІв письменНині живемо в РеЙ:o.fС!. Радянський Союз, 'У"раУ. Ми пІдтримуємо ГЛЯ,:'!В на жи'l"тя з Іхньою ниновІ, реконструкції моза 150 кілометрів від Па- ну. моІ Брооари.' Жанн'і контакти з кlлько~а сІм·я· набожнІстю. гили його батькІв тощо. Нещодавно в Мосю!1 рижа. 1\1 аємо двох доро\:- до того РОЗЧУ.'Інлася тут, ми. членами яких є укоб Для експозицlІ музеюлих дітей Патріка І що П.'Іакала сильнІше, за раїнки. зокрема. з колиш- п увала делегація товаp~ запов!дника вже зІбрано рис тва французькоГ Жанну. пішли у нас уже мене. навзрид... А якОГО ньою гоголlвча,нкою ~.11{... ' І . П І Бо о дяиськоУ дружби, в складі понад 200 експонатів. ОсЙ онуки... чудового листа над слаЛ1 ною анас вною жк У б й Г б Ви вперше в вашІй кра- в Бровари ІОколlв (вона та УІ родиною. Беремо яко ули ми з а ріе- таточне оформлення його .. . лем. Завжди 1 всюди в 'іні? з Жанною ІГабрІелем .ВІ!- участь У pOvOTI tовари- PaдliнCЬKOMY СОIOOI МИЗУ- буде закінчене до 175-річЯ щорічно пІд час їхала дещо раніше): сЩи· фра-нцузько-радЯ'Н·, nd І усм І ШI\!1, чя з дня народження - й ства У б сту,чаємо тепл mиїха.'1И

• б а,тьк,вщину

п

Час 1 війни не пощади.'ІИ ні старовинних будlвель. нІ обстановки в будинку. Все це треба бйде вІдтворити заново. ад

С·... 11. на" це ЗВУЧ'-ь комплl- група ка....n., uYA. лас··· он одружитися. На другий горщу землІ, яка весь час ка, 'ІВ 8 В 110т вашІІХ мектОІМ. НедоброзичливІ нlкІв, же день пІсЛя звільневІ у r друЗіВ укра1нцl? Якщо вІдноскии склалися мІж ників. ПРОВОДИ- 8" на'IН 1 украVr'ц~"И . ви а ". ерика,но-аНГЛI'''СЬКИ- нагадує мен про кра ну та один

'ши 'БроварLв іІИ у

РосІІ впершІ роки пІсля револкц!ї, та Ухнl потомКИ. Вони. називають н:>і" .>..советськими., намагаЯК, за- ючнсь висловити презир·

'.

з

.

відпустки приїжджаю в ро дякую за ГОСТИlіНИ сько др уж и, передnла- дружнІ слова. щирІ поба- М. В. Гоголя. яке минає СРСР. Цього разу ми прийом. Захоплююсь ве- чуємо 1 ІіООУЛЯРИЗУЄМf) жання 1 багатий стІл.

[Jрибули в Бровари РОДrt- ликою душею народу та- радянськІ 'ною. Крім того, разом з коУ великоУ країни..

цузькою

вндавня фран-

мовою.

Галина

в березнІ 1984 року.

В. ДОВГИЧ.

(Кор. РАТАУ).

~~~~"-~~~~~~,,~~,,"~,'~~~"'~"'\..,,~~

В НЕБІ

ВАШЕ ЗАХОПЛЕННЯ -

21.31 I!страА... lІонцерт. 22.05 Те .. е_урн.л .Старта. 3111111"еннl НО•• Н •.

НА Г О л у Б ИХ

ДЕЛЬТАПЛАНЕРИСТИ

.

.

ПРОГРАМА

мат.к,.

20.00 Ве"IРН8 lІа311 •. 20.15 Муан..,.н. кІоск. 20.45 "ау,а.о • nony"'.p 11 11 •

цт

8.00 nporpaMЇ с'Часа. фlл"м .Марафок ,ІІО_УН! 8.40 rt",lІаСТИКI. 3Аоро.·... • 8.05 Д. Шостаао..... сНlс а • Виста.а. По allllll'leHlI1 r. Сlиlc.А." 21.00 KOMn03HTop 21.40 Ху.!;ожиll фl"ьм .дІ.о.,", ИО'ИІІИ. 8~сиаа. 14.30 Но,ин •• 14.50 До н.ціо.u~.оrа а."1 23.15 Д081.!;К08а с.. у_IІ •• AeMeHC~1I0I Арабс~lІаІ 'Ри· ЧЕТВЕР. 27 ВЕРЕСН,. nуб,,'кн Дна pe'OJllOulf. Д"KYMeHTa"'~HH. .нІ Аемена.

15.30

Ве",нка Іре••

фl",~м сНо-

' _oro

сnарт.

смен,.

При Чернівецькому кілька років працює

державному

універ'ситеТI вже

клуб дельтаn.tанериспв, в якому

заЙ.чаються робітники. службовці. студенти. Багато х;о

з них уже здійснив сотні польотів, брав участь у них

з:юганнях.

На знімках: вгорі

-

pt:J-

.

дельтапланеристи (зліва напра­

во) тесляр деревообробного ко.чбінату D:MUTP,O ljepHUx, студент

університету

Володимир

Се,чеХtн

інституту ~Jlкржиr ЛОРІ! MOHTnpoeK~» кий після тренування; внизу

-

Віталій

та

tнженер

Рудниць­

тд час тренування. (Фотохроніка РАТАУ).

ФОТО І. Сверидн.

проrРЛМА

цт

ІО

10.15 11.15

а,".

... l. І.

"'.-.

Ве",.кн.

!ІІІ"'.Т

15.115 Дл.

М .... т.

Ср161U1.

ночок.

18.1~ На

Аоnома".

стам.

16.30

nраnиllt".­

театру

ФІ"~М-kонцерт

С.

Ko.-Н8ІН08а

"ен.І

сер".

.Часа).

еС~оrо.!;иl

ПРОГР"МА

По

у

рНсо­

.Зачаро.аннА Лlтературниl

театр.

17.18 rocnoAapc .. aHII

механІзм: проблемн,;3

0,06.,И80стl І АосаlАУ органІзацІі виробни' цт" на донеи"кому мета· '",уртllІному ЗВВОАІ. 17.40 Документв"ьниll те.. ефlл~м .Братськ а • 18.00 .Палlтра>. Зас.. уженнА

І.

18.30

дл.

80rни

11.00 18.30 20.25

)lРСР

А.

3а,го'

Скул"птори

Макушнни.

школ,рl..

Ю.

ТВ

Зелений

••

"кту ..... н. камера. Тво. ЖИТТЕ.. позиul •. МузичниА телефlл"м • НІ.·

нlст ....

20.40 На АобраlllЧ. Аlтиl 21.00 nporpaMa е Часа. 21.35 до' м,рl"". .НЗ'ОМRН. Украіни

,Ід

нlмеu"ко·фа.

",иетських загарбникІ,. .дn­ рог,мн с .. аIlНа. Чет,ертиА Укра"lиськиll фронт. ЧемпІонат СРСР 3 тенІсу. ПО закІнченнІ Н08ИНИ.

22.30

проrРАМА

НА

ОБЛАСТЬ

На.Ч8JI~на

8.40-18.00

nporp8M8

ЦТ. Екран СТУАента - ааочии· к,. І курс.Хlмl •. Вища ма­

18.00

тематика.

.1;1". 20.00 (21.00

закlи­

С8lтlа.

ВеЧlрн, .. аз ка. 20.15 • КиУ.шина а. 21.00 Мистеuт,о епохи ВІАРОД_еИНIІ. ІталІя. XIV-XV СТ.

АрхІтектори

21.40

Концерт

І

Д08Iдко.,

маlстрі.

дня

їхні

зеЮІЯКН­

спортсмени радгоспу «Жер­ дівськии»

з~'стрічалися

І

руднянськими футболіста­ ми. Суперник у жердівчаи був іменитий. Гравці руд­ нянськоі

команди неодно­

разово володіли че~lПіонсь­ ким званням і кубком рай­ ради ДСТ «Колос». Господарі а перших же хвилин зустрічі повели рі­ шучі

атаки

на

ворота

су­

перника. Особливо небез­ печними у жердівчан були нападаючі Л. Вітров та І. Заіка. Саме І. Заїка і зу­ мів

відкрити

рахунок

піс­

ля красивої комбінації. До кінця

першої

половини

м'яч знову побував у сітці руднян.

І цього

разу

значився І. Заїка. з

таким

рахунком

від­

О

2:

-

завер­

шився перший тайм.

Такии

перебіг

подій на

по.'1і не задовольнив рудняи і вони у другому таймі по­ ча.'1И

відверто «пмювати»

за

наибільш активними гравця~и господарів по.'1я. Особливо діставалося Л. Вітрову і Г. Па.'1аготу. Не встигали вони зробити 3

м' ячем кі.'1ЬКОХ кроків, ЯК їх одразу ж грубо атакува­ ли

по

два-три

суперники.

Суддя

зустрічі

ненко

на груБОЩі гравців

Д. Литви­

племптахозаводу

«Рудня» не звертав уваги. у ході гри він допустивс. багатьох помилок, які ви­ кликали

здивування

не

тільки у гравців, але й у болільників.

Звичайно, Talti діі гос .. теи негативно вплинули на жердівчан. Вони знизили темп. Розплати за таку тактику

довго

чекати

не

довелося. Після помилок захисників і воротаря м' Я'l двічі побував у сітці воріт жердівської команди. 2: 2 - кінцевий результат цьо .. го

матчу.

Отже, рахунок рівний. Проте настрій, 3 яким команди пішли 3 поля, ве однаковий. Ко.'1И рудняни були задоволені результа­ том гри, то жеРД\Jські фут­

болісти

явно

розчарованІ

суддівством представника племптахозаводу «Рудня»

(суддя Д. Литвиненко) , грубою грою більшості руд" нянських гравців.

М. ПЕТЛЮR. с. Жердова.

СКУЛЬПТОРН.

1111-

стеЦТ8.

22.35

го

Редактор Є. Н. ФЕДЯИ.

служба.

",.",.al:. І

.TIНЦКlКlT~

Т.

Папес·

Заводу будівельвих виробів Мlи1стерспа ав'JlЗВУ

Чернlтl.Ш1ІНIІ. ансамБJI.. .ІРОА ••:'

'ІмеРІ.

• Ім... "т· чнзн.н.а. .I"'~M 8 - • П ..• ремот. "14 CT ... IHrpaAOIIIa. 20.45 н. АоIlРlнl... Аlт.1 21.00 nporpIМI .Часа.

броварс"кий

мІськком

ПОТРІБНІ:

аоета

безпехв,

••ВВJI.

УкраУни

ІНС"'ОIЛIO.

rл ••

брата ВАЛЕРІЯ.

електроаваривки 2-3 роаРJlдlв, Інженер а тех·

кіп

Л «СМ

боке спі.чутт" ч.,ену бюро міськкому ком<омму Г, Ци...... І прнводу тя_коу .трати трагічноУ смерТІ

ва поетllву, роботу

Xa"l:l,c~lIa'

фІларман".

19.00 "KTyaJl.,Ha 19.45 Кlиоепопе.

2

10.110 НО'ИИ •. 10.15 Камерни!! .онцерт. 10.45 Дл. AIT~.. еСане" .. оа.

17.40 МаJl~n'•• Ч. "'РІТІІІ. 18.00 • Кnмунlстн 70-".. з.lтн І 8нбар. • napтlIH." а"т&.I. ІнструментІ.

-

.Іл~м

І.

Програма

І:уа.

.ацl.ж 18.30 Гр."

ХУАо_иll

оаераа.

врожаКl. На чеках Крн му.

раднІй.

raCnOAapКlB.H.A.

19.20

....1.

ell,.ICT~ CJlо.а І '1:1.1. .ryceH.a. ВІІСТ"І ЗlnО­

рlа"IІОТО

17.00

ІІІ

аем",l. Про ,Іі.". &ре_IІ••а сМ .... а .. "'-

,ИХ

І танцю. СрlбниА Аз.l­

мал.т.

ХУАО_ННК

фl,,~м еДа_ера. Клуб кІИОnОАора.еl. Сnl.а. В. &УАилlи. По аа·

18.00 Іе .. е.урна", сНІСТ888.,а. 11.30 Pocl.C~lIa МО'І. IІlнченнl - "о ••• н. 17.00 Спl •• IОТ~ lІурсант.' (Дn14.30 Но.ин •• нецыІ •. 14.50 СІЛ~С~ІІІ БУАІІI. J(lиопрn17.25 .&pHraAaa. ТмеКIР·С. rpaMa. 17.40 Це •• мо.ете. ІІІ.ЗО МатерІІАІсти".. РОІумIН.8 18.35 Му"~тфl",,м. Істар". 18.45 .C~oroAHI У е.аlт!а. 18.00 ШаХ08а шао.-І. 18.00 Спl.ае lІараАНІ арт.ет.І 18.30 вrАГУllиlт~с,. СУРМІ"" СРСР МІрІ. 61.шу. ".45 Вперше на ор ••1 Ц Т ІІУ­ 17.00".I.epclaAI-78 (Мексіка). 17.35 КОllцерт Дераа,иота Bo~Ао.нll фl",~м .Даllера. з .. ,ого poclllc~Koro нараАНО­ 21.00 Проrрама .Чао. го !topy. 21.35 А".манаж с Пмзl.а. 8 nе­ вIСІІ"_Н АРУ'· 18.00 .Кн.ти рер.1 .C~arnA.1 У с.IТlа. d"a. Пра пl"СУМIІIІ робоТIІ ПРОГРАМА "Т МОСКОВС"КО' МI.иародltо'і 10.00 Наl.' •. КИ •• IlО.ОТ •• стпкк·.рмар10.10 ХУАо_нl. те.. ефlA~м КУ • • ОБIД_IІIІ' щаст.а. 11.20 В,,,та 'РО.'КІ. )І ,у,у­ 18.30 ВесеАI ,отк,. 18,.4& eC..,rOAIII у с.17Iа. РУА3080АI. М.lln",а1.Щ.IІIІ. lІеХІнl ... 11.40 Шкl"~.н. еllрl.. Істnpl •• 19.00 УАосконалlOlОЧ. м Л.

д...

18.З5 Р. братунь. трам.аА..

8.00 nporpaM' • Часа. 8.40 ГІмнастика. 9.0& ХУАо_нll

rYQY .... c~Koro

краю. Коицерт 'ансамБJlIO пІснІ

15.55

18.00 Екр,и cTYAeHTa·sao"HII,a. НОчок. 2 курс. • ISHKL Внща мате­ 18.15 В.хта

'tflttHJ

nporPAMA

О&ЛАСТЬ

ЦТ.

великим нетерпінням. Цьо­

КО~lанди

Н.15 На ГОJlо.нll .нста8цl ре=· публіки. Н.4ІІ МелОАI' 80зз'САиан о r о

8.111-18.00 На.ча"'~на протрам.

ЕКРАНАХ саНДА. ае

НА

По

СПОРТ

Зіпсоване СВИТ0

Тут ЖИВ Гоголь

СРСР? дО речі, в Реймс! в дРI ПитаННІ( надзвичай- шкоnи 3 обов'язковим,

мене. навІть незважаючи на доброзичливе ставлен-

ПАМ'ЯТЬ

ДЖfСТ росІйсько! мови 1 лІтератури за фахом: вСІ­ на працює викладачем цц дисциплІн У школІ.

Хе.mt.сlвкського AorOBOPY. но складне. Обстановка, IJ програмним вивченням я живу, чужа дnя русистики. НашІ дlтн за­ TaJ<. мені безпере­ якІй

датн

.Нове

приІхала

ЖЗlННИ НікоЛін. CTUIIТJI вам 1DI'f8JIIIJI та· - наскlлыul мо ж в а KOro xapuтepy. )" вас суд.втв з ваших слІв. не 811J111КL1IO б. .8IIJIJI n-' срравцузьJd І paДJIВCЬKI реїхап ва прожllНlllUl 8

11 11

ААмlиlстраul.. партІАна. ПРОфспIЛКОІ. І І[ОМСОМОЛ"С~' ка організаціі ,ааОАоБУАі'ното комбінату 8MCJ108JIJnКlT!. КОJlИШНЬОМУ І .. женеру. секр~тарю КІ)' комбіНIТУ д, Цикал а ПРИІОДУ

ГJlнбоке спllЧУТТЯ м,ітету КОМСОМОollУ

ва'l8льВ8К

т,жкоТ IТР"ти

r,

трагІчноУ смеРті

-

ТУ брата

ВАЛЕРІЯ.

Адмlи1страldа.

~~~~~~~,##~#~~~~~~~,~~з~~##~~~~~',~q~,#,~#~~~,~~~~ ~'#~#~~~~~~~~~,,~~~~#.

j

.НОВАЯ ЖИЗНЬа -

ортам БРОІ'I)<: •• re 1'0000'"

СовеговfазетаИ.РОдRЬІ~ lІеПУ1810~ Кие.ско. .""Оl1ИI ва украинско"

Коммуниrгич~,·.оА пар'ии )ОКР'НИ", I'8РО4С".Г• •

ellJ1ac,lI. 83"'11"

.",...".....,..,..,...."..,,...,..~

Індекс

61964.

Бровар(ька

І

НАША Аl1РёСЛI

ВЮ8АРИ. 28!\I)2І\

D.lotIIIO,.

11,

І

rSЛЕФОНИ: ре..... тор. -

АСАТ'

19·3112; ··"'vпии •• De4 •• mp. -

РІАI""ОIlЛf'НН"

.,1t'ue80ro 114, ... _оТ РО"'О', •• , фотокореСПОН"~8Т' Пр ук 8и,~окнА, ()І\сяr 2 полоси фОРМІ! V .\2;

.у... киrllc:~.1

19.,.7;

I~: .IА41J1lа проииrJl:>8ОСтl. І

.14n0814'Л~tОro С'КР'ltр • . •Іддlлv сIЛь,",.ог' ""'П.. А.ре... .nре<'П' А' -

19, \ 19·4·117

'81второа, ееРОО4У. t

Гa'fOТ8 8"'''nНТ.

, ,

О·.ТНИUIO І (у/\оту.

.... ~.,..,.....,~.,,...,,,...,....,..~..,..,.,. .....,...,'r'·'~.,;,,·,.,....,.,,..,...,.~.,,....,............,.....,..,..,.,.,...... ,,..#:.,..~...,. .... ...,.~,.,..) 4рукарнв

КИЇІІСЬКОГ-> оБЛVПО8sліННJI

І справах

IИJlI8НИЦТ8. полlграфіІ і книжкової торгівлі. вул

Київська,

154.

Зам.

5513-11.200.

#153 1979  
Advertisement