Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН,

Вірні прапорОВі Жовтня

ЄДНАйТЕСЯ!

.N2 153 (4467) ВІВТОРОК

.

27

даЛі еСТ~фету .Жовтня став ІІІ фестиваль ,молоді України, при­

с~.~чении 60-РіЧЧЮ Великої Жовтневої соціалістичної револю­ Цll. СпадноємЦі і продовжувачі справи Миколи Островсьного

ВЕРЕСНЯ

1977 р. 2 коп.

ПаШі Ангеліної, Оленсія Стаханова від імеНі шестиМільйон~

ЦІва

ного загону номсомольців респуБЛіНИ рапортували про над­ плаНОВі тонни сталі і вугілля, успіхи на хлібному полі і в спортивних змаганнях, у наукових лаборатор і ях, студент с ьких аудиторіях, учнівсьних нласах .

~

3 ,почуттям .. синівсьної вдячності з а п : кл ув аннн про ~1 0:J() ;l C

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ

З

поко.ЛlННЯ сприи~яли учасники

ОРГ АН БРОВАРСЬКОГО ,МІСЬКОГО КОМІТЕТ , КОМУНІСТИЧНor ПАРТП УКРАІНИ, МІСЬКor І РАИОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

ПАРТІЙНІ ЗБОРИ - ; ШКОЛА ВИХОВАННЯ зборн

є

важли­

вою формою політнчного ви­ ховання комуністів. Тут про­ являються всі основні прин­

ципи ного І і

колективності партій­ керівннцтва, звітність

виборНіСТЬ, колегіальність ДИСЦНПJIіиа, перевірка і

контроль

виконання

критнка

і

справ,

самокритика.

Як

вищий орган первинної ор­ гaнlзації партзбори відзна­

чають

осиовні

напрямки

діяльНОСТІ у відповідності полІтикою ванням

партії

і

з

Місцевих

її з

ураху­

завдань.

Вільне і ділове обговорення на

зборах

різннх

питань

життя і Діяльності партії, кожної організаЦії формує мІцну основу для вироблен­ ня єдності поглядів І дій комунІстів, забезпечує їх ефективну роботу. Доречно

розглянутн

до­

ГН,

світлотехнічного,

до-

- експериментального,

слідно

Гоголівської

стрічкоткаць­

кої фабрнкн, деревообробно­ го комбінату, радгоспу «Ру­ саНівськнй» по організацІЇ і проведенню зборів. У цій важливій

справі

вонн

керу­

ються положеннями Стату­ ту КПРС, постаиовою ЦК hПРС «Про практику про­ ведення партійних ЗБОРів У Ярославській міській пар­ тійній організації» та ре­ комендаціЯМН XXV з'їзду партії. Значення партзборів як органів колектнвного ке­ ріВНИЦ'І'Ва, школи політично­ го внховання комуністів у цих організаціях постійно зростає. Партактнв про­ являє турботу про регуляр­ не проведення зборів, дома­ гається того, щоб вони ста­

ли

першою

·ДЛЯ всіх комуністів, трнбу­ иою обговорення питань по­

трибуну партзборІв дієвим засобом мобілізації кому­ ністів І безпартійних на ус­ пішне розв'язання політич­

но-виховної

роботи.

Водночас

треба

них та економічних завдань.

комуністів

Насамперед,

тання,

партійні

виносять

на

акти­

порядок

денннй зборІв завжди акту­ алЬНі, зл()()оденні питання, залучають до їх підгщ'овкн якомога БІльше члеНів пар­

тії. Глибоке і всебічне ви­ вчення самої суті справи дає МОЖJlНВість по-дІловому обговорювати питання на партзборах. Характерною особливістю є й те, що партком нацІлює комуністІв менше зупинятись на успі­ хах,

а БІльше викриватн не­

долІки, вносити коикретні пропозиції по дальшому під­ несенню

активності

кожного

члена КПРС, всієї первин­ ної організації. Наприклад, на останніх зборах, прнсвя­ чених роботі парткому з каДРзмн, всІм присутнім за­

пам'ятався

внступ

дояр кн

У. М. Коваленко. Вона під­ дала гострій критнцl коман­ дирів середньої ланки. які не завжди ПРОЯ8JIЯЮТЬ ІнІ­ ціативу, творчість в роботІ, а чекають вказІвок, розпо­ ряджень вІд вищестоячих

керІвників.

Комуністка

пропонувала

парткому

лити

контроль

за

за­

поси­

роботою

середніх кадрів, сміливіше доручати ' їм відповІдальні справи

їх

І

суворо

питати

за

виконання. Без

будь-якого

перебіль­

шення можна сказати, що за

внсокий

авторнтет

партlйннх мовно

зборІв

І

роль

красно­

говорять. трудовІ

здо­

буткн колективу. Цимн дня­ ми роБІтники господарства рапортувалн

ве

про

виконання

достроко­

соЦіалlстнч­

ннх зобов'язань по продажу державІ сІльськогосподар­ ської продукції, взятих по гіднІй зустрІчІ 60-річчя Ве­

ликого

Жовтня.

Заслуговує

робота водів

вІдзначення

парткомІв, порошкової

'бюро

за­

метмур-

л;пшеиня політнчної та ідей­

що

в

ряді

сказати,

пер'вннних

організацій на

парт­

обговорення

виносяться

пи­

які не викликають у інтересу, живої думки,

НІІХ

часто присвячуються однІй і тій же теМі виробиичіЙ. Помітна й така тенденція, що окреМі парторгаиізації збори перетворюють майже у внробннчі нарадн, дублю­ ють

І

АРКТИЧНА ПОДОРОЖ ТУРБІНИ ці

Ур о чи.сто провели ленінградв

роботу

дале.ку

ніЧ [IО~1 У

ловний

подорож

морсьному

аг регат

сь,кої ГЕС.

по

ШЛЯХУ

Пів-

го-

Санно-Шушен-

ЦИМ З8;вершилася

ЦЬОІГ О рону «си:бірсьна !Бахта » турбобудівни.ків оо'єднання « Ленин г радский кий з а вод ».

метаЛЛИlче,с-

ПРll ві танш!

Центра .% н о го

~Ш створив умови

для уСПі>Ш-

нн товариш

валю познаиомилися з геРОІНО-JСТОРИЧНИМИ пам ' ятниками ;<.Іі с т а

H~ ДніпрІ, поклали нв і ти до пам ' ятника В. І. ЛеН і ну і ДО па­ м ЯТНИНlв ~ОРЦЯМ за ~адянську владу , ге РОЯМ-КОМСОМОЛЬЦЮ1, видатним Дlя.ча~ !іаШОl дер~ави , відвідали підприємства, вузи, hayhobo-.дОСЛlДНI

ОІ?гаНlзацІИ

установи

З:vJагалися

в

ної реаЛі'зації зобо:в ' язань за;vювник і в: достроково 9ивести на проектну поту ЖніСть до 60річчя Великого Жовтня всі

тури «УнраІНа». 3 великим піднесенням ПРИСУТНі прийняли листи на адресу Центрального НОМітету НПРС, Генерального сенретаря ЦН НПРС , Голови Президії Верховної Ради СРСР товариша

п'ятнад, цять

,машин Усть-Ілім-

с ь кої ГЕС, 'П устити першу тур-

бі ну

найб ільшої

електростанЦії шенської ,на

два

-

радя,НСblНОЇ

Саяню-Шу-

рони

з аплано в аного строну .

ра'ніше

нонцерт УЧ~СНИНів фестивалю , який відбувся в ПалаЦі к у ль-

Л. І. БР7.жнєва,

а

та!<ож ЦН !<~мпартіі Унраїни , Президії

ВеРХОВНОі Ради УРСР

Ради МІНІстрів республіни .

1

ІІІ фестиваль молоді УнраїНИ завершився великими масо-

вими гуляннями .на Хрещатику. в

Погашено фес.тив.альний u вогонь . Але він продовжує ГОРІ'ти

се Ц

.р ях деле~аТIВ І гостеи свята юності, ян символ їх вірHOC~I праПОРОВІ ~овтня, як занлик до нових звершень в но_ _ _ _ _ _ _ _ _(Т_А_Р_с_)_.___ М_У_Н_ІС_Т_И_Ч_НО_М,У БУДІвництві. (РАТАУ) .

ЮВІЛЕЙНІЙ ВАХТІ-УДАРНИЙ ФІНІШ! ДОБРЕ ПІДГОТОВЛЕНИМ НАСІННЯМ Хлібороби ЩИНСhКОГО

Тро є в і ДД І лка

радгосп у імені Юрова орган із овано провели о с :нню сівбу. ВсІ ози­ м ; к у льтури на площі

250

гектарів

вони

по­

с і нли в нращі агротех­ н і чні строки і ВИСОКО-

якіGНО. Сумлінною працею тут відзначи­ лись транторист Гри­ гор:и Омелянович

Нрутько і с і вачі Гали­ на Дмитрівна Єреден ко . Марія Юхимівна Пилипенко і Олек ­ сандр Федорович Нікі-

1978

шин. но

Всі

вони

щоден­

винонували

з м і нні

свої

завдання

на

процентів.

105-110

Таного Ж виробіТНу добивалися постійно і робіТНИЦі снладу Ага­ фія Михайлівна Найда та Пелагея Петрівна

Ініціатива трудівни­ ків Моснви про прове­ дення 15 жовтня масо­ вого суботнина на чес'ть 60 - Річчя Вели­ кої Жовтневої соціа­ л:стичної

з найшла гук

ві.

у

революції

гарячий

від­

нашому

колекти­

На заводі

відбувся

мітинг,

на

яному

бітнини,

ро-

інженерно-

техн і ЧНі працівники дали слово в цей ~eHЬ досягти вж;окої про­ дуктивності

Слюсар

праЦі .

інструменталь­

ного цеху А. В. няцький зонре:vJа

Ще­ ска­

яка

ся

партгрупах,

ємства з глибоким ін­ тересом знайомилися із роботою нарофомін­ ців , схвалили їхній з анлин зробити НОЖ­ ний день перед'юві­

належної

уваги

проведенню

зборів у своїх ннзових осе­ редках. Є випадки пору­ шень

строків

проведення

зборів, низької активиості комуністів, поверховий роз­ гляд

питань,

вннесених

на

порядок денний.

Обов'язок

партійннх

ко­

мітетів, бюро, всіх комуніс­ тів, щоб кожні парт збори залишнли слід у свідомості людей, стали добрим стар­ том в боротьбі за виконання планів і зобов'язань.

В зявши

добрий

старт,

в'язальниця-чотири­

п ерстатниця фабрики верхнього дитячого три­ к о тажу Ольга Федорівна Голод з місяця в Аlі­ с я ць в ик онує свої виробничі норми на

118-120 пр о центів , здаючи 98-99 процентів виробів з nериlOго пред' явлення, Велика само­ відданість поставила її в перші ряди ювілей­ ного соціалістичного змагання . Однією з пер­ ших на підприємстві рапортувала про дост­ рокове виконання дворічного особистого пла­ щ;. Однією з перших передова в'язальниця вІдгукнулася і на патріотичний почин трудів­ ників Наро-Фомінського району Московської о бласті й почала працювати під девізом

« Ювілейній вахті ударний фініш!». Тепер Ол ьга Федорівна щозміни додатково до зав­ дання в'яже по 8-10 виробів верхнього ди­ тя чого трикотажного одягу.

На фото: О . Ф. ГОЛОД за в'язальним вер­ статом,

Фото А. Козака.

но.

яні

про­

посівне

Вони

зер­

п і дготували

д о висіву і в ідпраВИЛ!1 на поле добірне насін­ ня.

В.

ПЕРЛОВСЬКИИ,

громадський

корес­

пондент.

рії колектив у, істор і ї ювілейного рок у , 15 ЖОВТНЯ

день

залишився

У.4арної

відмінної

і

якості.

На'с тупного

дня

створено

штаб

ло

H~;

пр а ц і

бу­

по підготовці і проведен· ню с у ботника . На пар­

тійному

бюро

жено

затверд­

н а чальником

шт а бу М. К Уляниць­ кого. У кожном у цех у з роблено конкр е тні підр а хунки, ви з начено програму

дій .

у точнюються

Зар а з

з авданн>!

кожної

дільниц і ,

бригади .

панія,

цехових

Сидоренно, труювали

ЗАВДАННЯ СУБОТНИRА ВИЗНАЧЕНІ

РОКУ

зав:

в

майстерності

НИ!вському фlЛlал~ Центрального музею В. І. Леніна, де огля-

своєї

організаціях і триває в пер­ винних, засвідчує, що окре­ мі парткоми не приділяють

v

уча с ть

~ул.и ма!еР!аЛИ 1 донументи: яні розповід а ють про життя І ДІЯЛЬНІСТЬ заСновника НОМУНlстичної партії і Рад я нсьної

кому­

завершила­

взяли

нонкурсах професійної

діЯЛЬНОСТі на перспективу. Нинішня звітно-внборна кам­ вже

Ниєва,

' .. Юнани і ~і~чата разом з ветеранами партії побували в

повинні ста­ оглядом боє­

направленість

и

МІРЯЛИСЯ силою і спритністю .

здатності кожної організа­ ції, кожного комуніста за звітний пер'іод , визначити

чітку

ІНститути

вечор~х ~~УЖби . Сотні представників обласних комсомольських

ністам, всьому колективу. Головними Зборами року по праву вважаються звІтно­

виборНі. Вони ти своєрідним

за п е вннє.

рашн гор і в вогонь фестивалю, принесений від мог!!л!! Невідо­ мого солда~а в парку Віч~ої . слави . Делегат!! і г ос ті фести­

виконанням

працювати

Юність респ у БЛіJШ

Д~ржави .. у хвилюю~у маНіф.~стаціЮ непорушної єдності нароДІВ наШОl багатонаЦlOнаЛЬНОl Батьнівщини вилився м ітинг-

господарських

над

слід

ЩерБИЦhЮJЙ .

на благо БаТI)Кіl!ЩИНIІ . .. Трн дНі на Центральному 'стаД і ОНі СТ ОJJ IЩі Ра.д Н НСJ , К ОЇ УІ(_

також партійиі комітети, бю­ ро заводобудівного комбіиа­ ту, радгоспів «Гоголівсь­ КИЙ», « ,КрасилІвський». «За­ плавний». Тут бракує опе­ ративностІ і злободенності, рішення зборів готуються наспіх, не відображають тих яких

В.

н а тхненною працею

органів. Насамперед це сто­ сується партбюро фабрики верхнього дитячого трикота­ жу. Невміло використову­ ють трибуну своїх зборів

завдань,

В,

що на вн с оке довір' я партії і народ у вон а в і дпо в ість т в орчою.

Винонавши свої соціалістичІІ і зобов 'яз ання, кол екти.в фір-

необхідністю

свІд діяльності партійного комітету радгоспу «Аван­ гард», який зумІв зробити

вісти

С ВН Ти

HOMIT~TY НОМУ~I~ТИЧН Ої парт і ї УнраїНІІ, Прсз идіі Вер хо вн о і РаДІ! І Ради MlИJCTp;B УРСР, :J Н!Ш:'! д О них зверн у в ся ЧЛС' ІІ Пол ; тБЮРО ЦН НПРС, перший с е крет а р ЦН НО:VІП а Рт і і Укр аї ­

17 НВІТНЯ 1937 РОНУ

ПартіЙНі

Бой?вим оглядом рядів номсомолу, демонстраЦією вірнос;­

тІ юнаюв і дІвчат ідеям ленінсьної партії, їх готовності нестн

ТРУДЯЩі

підпри­

лейної вахти ударним. Висоне політичне і трудове

піднесення,

що

на

панує

заЕоді,

свідчить, що ножний РОбіТНИН серцем прий­ няв цей заклик.

Робітниця вельного

заготі-

заводу

,ВИПУСТИТ І>

прод у кції на 23 тися ­ чі карбованців . Це 300 штук світильнинів

«Ореол» 2 х 40, 300УСП-5 4 Х 20 , 400 «Нвант», 200 штун «Иква», «Нристал-16» 150. На 3 ,7 тися­ чі нарбованців запла­ новано

виготовити

снорегулюючої

тури .

Нрім

пу­

апара­

цього,

за­

водчани

Цахло, технін-технолог Г . Т. Філатова та СЛЮ­

тротуар

Чкалова ,

благоустрою­

сар,монтажнин

ватимуть

територію

Воробей

цеху

Г.

ного

жовтня

15

св і т лотехніч­

П.

даль ного

цеху

Отже , колектив

снла­

В.

П.

висловили го­

товність зробити все для того, щоб в істо-

укладатимуть на

вулиці

підприємства .

М. секретар

ХЛИПА, партійної

організації заводу.


КОМСОМОЛЬСЬКЕ ЖИТТЯ: ЗВІТИ І ВИБОРИ

ПІД ОСОБИСТУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОМСОМОЛЬЦІВ у

цехах

Гоголівської

С1'річкоткацької вИ<с сже

фабри'ки

трудове

піднесеюJЯ .

цьому колективу

Підтвердженн ям ваго М і здобутки у

змаганні

за

-

гідну

зустріч

ва-річного ювілею Ираїни Рад . N10ЛОДі виробничники

кожним

віз

-

-

ра

д ух ,

участь

згурта'ван і,сть ,

тя ,

творчість.

Ж I! В УТЬ

і

з3,нзят­

Все

це ,

трудяться

чим

ко,мео­

мальсько-маладіЖНі коленти­ ви , досягне нн я і турБОти знаі\ШЛIl відобра.ження на к а мса:lюльеьких з вітно-ви­

борних зборах. І не ВИТl,ад­ каВ0 в незвичайно і!Ііднесе­ ній обстанонЦі збори дали рекам е ндацію

в

П<lрт і ю

дл я

вступу

а нтивістці

мадського

гро­

життя ,

члена­

ві ВЛІЮМ Вірі Зінченно. ,L(іВ'чина з арек о мендувала се­ бе справжні~1 майстрам тка ­ цької справи, успішна тру­ диться на чотириверстатнІй

зоні, передовий ДОСВіп умі­ ла передає нО'ва·ч,кам. За сама.віддаНі'СТь у праці, вір­ н і сть об ов ' язку шана й да в ір'Я нолентиву .

у

звітні,й

тар

М.

доповіді

комітету

Таран

секре­

комсомолу

лу,

НaJIIолеглИІВО

го

колективу

в е ршено

нж е

Ніна

з аве·ршили

Бу­

план

двох років П'ЯТИРічки. Близькі да успіху тналі Ві­ ра ЗінчеНІКО, НадіЯ Литow, Надія Будя , Ольга Зінчен­ ко, Світлана Лучинсьна, Світлана Плахотнюк. Ці ви­ рабничниЦі протягом БClJга­ тьох рокіlВ лідирують У зма­ г а нні

не

лише

в

колекТиві

цеху, а й фабри.ки. Це зав­ дяки їхній С3'мавідданій пра­ Ці набуло маСовоСті змаJ'ан-

·

ДО б

РІ

llОВ ' ЯЗ У I3;!.~1І з пі дготовкою д о

GО-річчи Допо в ідь

тажк;!

І.

Вел икого ЖОВТІІЯ . к о мсамальського ва -

СіР1lч е вої

пока з ала,

що органі з ація активна вклюЧll л ася

ту

в

обговорення

КОIlСТlпуціі

до к л ад ают ь

праек -

СРСР,

з усиль,

учні

щоб

з

д оБРllМll і відміННIІМlI оцінкаМІ! 13 навч а нні і позакласній

достро,ково

за­

програ ­

му першого півріччя. За пЧц­ СУМlК8JМИ раБОТИ проми.сло­ вих підприємств району у другому кварталі фоориЦі присуджено

перше

врученнЯ1М

мі,сде

переХідного

з

Чер­

-Бонато прапара МЬСЬКНОМУ партії і виканкаму районноі

Ради

депутатів

третє

місце

трудящих

-

в

підприємств легкої

і

змаганні

Міністерства

праМИСЛОВОСТі.

ИОМітет комсомолу знач­ не місце у всій організатар­ с ькій і ,MC!JCOBO - політичній роботі відводить КQМУliіСтич­ ному вихава,нню малоді. По­

стали ки

воно

з

.помі"іниками

тут ,к<ц:\'ро,ві

-

,першого.

дня на фабриці виробничника.

наета'ВНИ'КИ

рабіТНИ­ кОМУНісти

НадіЯ Литаш , олыаa Хар­ ченко, Ніна БУЛClJвка, комсо­ молки Віра Зінченко, НадіЯ Будя, Світлана Плахотнюк. Передаючи учням досвід ви­ раБН'ИіЧОЇ майстерності, вують

у

них,

ВИХО­

насамперед,

пачуття' госпаД8JРЯ вирабни­ цтва, особистої віДIПО'Відаль­ ності за спільну справу . Ро­ бата комсомольської органі­ з ації висок() аЦінена ~ вона

С П РаВ И

Навий навч а льний рік у СНс т емі комсамольськоі палітас віти пачався Ленінським уроком « Я гром а дя,нин Ра д ннс[, к ого Союзу». Вивчення нрое"ту Оснавного ЗаКОIlУ СРСР ПlІтання , якому бу' ЛІІ ПРНС l3 яче н і збори комсомольціl3 Шевченківськоі сереДllьоі Шl(Q,1И, учні тісно

працюючи

вирабничу

Справжні.ми

комуніст

для

над ними , ДОСЯ'Г успіху . Зав­ ДНКИ натхненній праЦі всьо­

л ина

~lОл одий

норма

-

трудового КОЖНОІГО

Хан,

НОl1lато­

молодих у вирішеННі їх ПИТaJiіНЯ надзвичайно важливі. І номітет номсамо­

п а відь про трудаві дося'гнен­ н я малодих. Иомсомолни Га­

Любов

де­

ВираБНИЧі справи, активна

чинається

Волкова,

життя

кожного робітника » .

роз­

лавка

продавжив

завтра

ЮНИХ

работі зустрітн ювілей Краї1111 Рад . ЗБОРІ! заслухали дапавідь секретаря парторганізац і ї школи К. Ф . 6ичинської, яка д акладно з упинилась на асІІОВНИХ пол о женнях проекту НОВОЇ Канституціі, разкрила іх суть й історичне значення . ВиступаlOЧИ в дебатах, уче-

lIIЩЯ

переХііДНЮ1

ВИХ OJваIJНЯ

~оисаиалу ,

«СЬОГОДНі п очин

сп і льні досягнення. А це щодень напружений робочий ритм, високий моральний

В! IІ\шеЛOlЛІ

~lОладі».

васьмага класу Н .

ХІІТ-

ножнога

члена

ВЛКСМ за з в і тніГІ зупинився

такаж

періоД,

і

на

не.до­

ліках, закре"lа вн у тріспіл­ нов оі діяльнасті.

у

п о л : пшеН!іі

якості

дукЦіі, підвищеНН і ІІаст і вир обництва но'го

завданнн

-

го дНЯ

-

ефектнв­ о снав­

сьа.І'одн і шньо­

ПОМ іТНу

діграє !дійове змагання

за

пра­

р аль ві­

саЦіалістичне звання

кращого.

виробничника, З,:'v!і.цнення труДовоі і планової дисци­ ПЛІНИ ,

удаоканалення

техно­

логії ви,робництва . Про не­ обхідн і сть поси л ення ьонтро­ лю над вирішенням цих пи ­ тань

говорили

на

зборах

В. Зінченко , Н. ЛОІгвинен~о, Н. Булавка,

парт­

ceJ<peTap

організаЦії В . С . М і хеєв, ДИ­ ректор фа6рик'И М. Т . Ираль .

,L(Оікладно ро з повіла про ро ­ боту камсо;:vІОЛЬСЬНИХ про­ жектаРИСТіВ

бу «НП»

Н3JЧальник

шта­

М . Павлюк.

Збари

вирішили:

всю

вершення

року

завдань

п'ятиріч,ЮI.

класник

думками

О.

з магання

Віразуб

щодо

паділився

розгортання

камсомольських

ганізацій за право рапорт Ленінськаго

комсомалу

грядущу

перемогу. ,Комуиlстичиа партія

? І ?

людей

Радяи-

ського Союзу згуртувала і надихнула радянсьКі народи иа боротьбу з ворогом. Вся країиа взяла на озброєння

} \ > (\ , ( (

лозунг партії : «Все для фронту, все для перемоги!».

Ворог рвався до серця країин -

Москви. ШІсть міся-

Ців тривала Московська битва. В -ній брало участь з обох сторіи близько двох міЛЬЙОИів чоловік. НІмецьке коман-

дування зосередило тут Майже половину всіх загальновійськових і більше половиин танкових :і моторнзованнх

дивізій, кинутих на Східиий фроит. Обезкровивши в иадзвичайно впертих оборонних ООЯх противннка, Радянська Армія 5-6 грудня 1941 року перейшла в рішу'ІНЙ коитриаступ. J:>уло розгромлено до 50 дивізІй противника. Ворог був вІдкинутий на 250-350 кілометрів. Шд

і

t /

Москвою було поховано гітлерівський план «блискавич-

j

ної» війии проти СРСР. Невмирущу славу радянській зброї прииесли розгром

)

apM'~Ii загароииків під Москвою,

обороиа

І,

Леюнграда,

~

І'ероїчиа СтаЛінградська епопея, битва за Кавказ, гран-

і

ДlOзна битва на Курсько-Uрловській дузі,

(

ченювсь:са

операЦіЯ,

переможиий

штурм

КОРСУltь- ШевJ:>еРЛlНа та

оа-

І

гато інших великих операЦіЙ, які иазавжди YBlНДYTЬ в іс-

доручено

взяти

п і д контраль якість ВИlГатов­ люванаї праlдУНіЦ!Ї, Вlщори­ стан,ня

си'равини

і

матеРіа­

лів. До вО-рі'Ч'чя Жавтня до­ ,в ести

випуск

прадукції

Знакам я.касті до тів

-

TClJKe

ковики .

славо дали стріч­

важливого

цього

за,вдання

п ід

асабисту

ність

комсамольЦіВ.

На

із

процен­

6

ВИJ<онання

взято

відповідаль­

з барах

обрано

деле­

гаті.в на ХХІУ міську звІтHO-ВИбарну КО~1са,:vJОЛЬСЬКУ конференЦіЮ члена ИПРС Ніну Булав.ну, кандидата в члени ИПРС Оль,гу Харченко, чле,на

·,і..:ЛН1I{(I,

ВЛ]{JСМ Віктара Иолдубова.

МОСКОВI.нл

В. РОГАЧ , Іи~труктор міського ко­ мітету ЛКСМ Україии.

::а Jшшена rpаwистськими

заl'аРUИlfками иа юд­

Дu,tJ(;l' і1Х

POtldX.

У

Н141-

І:;''''';':

.1У ЦК КПРС да БО-річчя Ра-

.1 ян ськаі

влаДІ! .

О.

Архипав,

П . Хитрнй, В. Скоробагатька, В. Кр а вець, В . Компзнець з гордістю говорили про досягнення Вітчизни з часу прийняття НlІні діючаї Кон с титу ціі, одностайна схвалили ПРО ект нової KaHCT!ITyu,ii СРСР, дали слава на турботу партіі про підрастаюче поколіННh відпавісти добрими справа м и, з честю ВlІкон а ТIІ обав'язак перед 6атькіВШlІнаю .

На

зборах

ви з нано

було

підведено

комсамольську

класу

орга -

(KOMca l1 r t'

Н. Поліщук) .

ар-

підписати КОМСОМО-

ТОРll. Але вони ие змогли зломити у радяиських

вІру в

другого

нізаціlO 9-А

работу

Дев ' яти-

ФашистськІ орди, які вІроломно напалн иа СРСР в і~

пер~ий перІод вІйни окупували частину радЯИСЬКОї тери-

ИаМітеТОВі

червоних

партії,

~~~~oo©~~@r@ OO~~@~W

ар­

підсумки агляду «На револю. цію рівняємо краю>. Кращою

слідопитів .

~~JтOO~OOOO mJ@~~OOW

гаНізаЩйну і масово - полі­ тичну рабату Jюмса1l10ЛЬСЬ­ каі організаЦії спрямувати на мабілізаЦіЮ зу,силь юна­ нів і дівчат на ус.Пішне за­

ри разповіла про експедиційні загони шкаЮІ, зустрічі з

ветеранами

ЕТАПИ ВЕЛИВОГО ПZ.JrRХ7

КОМ­

ДОПОВ ідач. п і дбиваючи піДСУ:VІКИ р о бат!! Ka~liTeTY

ІЮГО цехів працює нарівні з передовиками. Тут успішно в

серед

ЦН ВЛ.k:СМ <' За КОМУ Н і СТИЧ­ не

оздаблюваль­

-

перетварюється

примножують

жена

ПРO\:lукції, підвищення про­ ду,ктивнаСТ і праці. БіЛЬШіСТЬ вирабничників ткацького й

фарбу вально

кращою

мисловасті, будівництва, транспарту, сфери а бслуга­ вування район у і н а.гарад­

ня ка;'1СОМОЛЬців і молоді за ро з ширення зони обслуга ВУ­ ,вання, пол }пшення якості

підприємства, з обов'яза'в­ шись внести гідни,й вкла!Д, з днем

визнана

саі\IОЛЬСЬіКИХ організаЦій пра­

В. ОСТРЯ НКО, директор районного динку піонерів .

бу-

і'рупа

партизаюв,

які

ДІЯЛН

в

t;падщанському

иа привалі. У нижньому ряду ліворуч тизанського з'єднання С.

t:.

В. РУДНЄВ. (Жовтень

А.

-

тСІ,

команднр пар­

Ковпак і коМісар З ' ЄДЮUIНJI

1942

рік).

s.a.EgEDD • • SBB • • • • a • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

ОФІЦШНИй ВІДДІЛ

ЗМІНИ В НУМЕРАиІї БУДИНКІВ

Рішенням ВИКОИКОМУ КНЇВСЬКОї обласиої Ради депутатів трудящих .N1! 628 вІд 3 лип­ ня 1973 року Калиту віднесено до категорії селищ

міського

типу.

Згідно

закону про

се­

лищну Раду внконком прийняв рІшення «Про первиниу інвентаризацію і динковолодіиь, які иалежать

реєстрацІю бу­ громадяиам на

правах особистої власності і вІдомчого фон­ ду».

Громадяиам, які мають власні будннки, терміново необхідно звернутися до працlвlПІ­ І\а бориспільського іивеитарбюро, який пра­ цює в приміщенні Калитяиської селищної Ради, з заявами про проведення Іивеитариза­ Ції. Тим, хто не зареєструє свій будннок, се­ лищиа Рада ие матиме змоги видаватн до­ відки , оформляти заповіти, дарування, ку­ півлю-продаж , робити пропнску громадяи. Для упорядкування нумерації будинків ви­ коиком селищиої Ради своїм рlшеиням вІд

о

2

стор.

о

8

вересня

1977

року

вніс зміни У

віднесення ряду споруд до

питання

наново названих

будинкІв та вулиць J lеиlна І Шевченка. Назву Ювілейного присвоєио провулку від шкоJIН до громадського центру з нумерацією

будинків: середия школа N2 2, адміністратив­ ний центр .N1! 4, иннlшиім будиНкам .N1! 12, .N1! 13, N2 14 і N2 16 відповідио присвоєно

.N1! 1, .N1! 3, .N1! 5, .N2 7. .N2 11, N2 15 відиесено

Будинки .N2 9, .N1! 10, до вулиці Шевченка.

Присвоєио назву Молодіжиого провулку вІд будннку N2 20 до будннку .N2 6 з наступною иумерацією: будниок N2 20 матиМе .N2 І, дн­ тя'ІНЙ садок .N2 2, будинок .N2 7 .N1! 3, бу­ ДIUIOK .N1! 6 .N1! 5. Будинки .N1! 27, .N2 26, .N2 25, .N1! 24, .N2 23, .N2 .17, .N2 18, .N1! 19, по­ жежне депо та медамбулаторію вlднесеио до вулиці Леиlна в порядку нумерації. Будин­

кн .N2 43, .N2 8 та 'баиио-пральннй lСомбlиат віднесено до ВУJJJЩІ Червоноармійської.

о

НОВЕ ЖИТТЯ

о

ВиутріШиій машзаводі. м.

ВИ,",,, цеху склад Т""В ва Урал....

Свердловськ,

1942

\\

рік.

(Фотахроніка

РАТАУ) .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ ВІвторок,

27

вересня

1977

року

о


таки

до·ведеТf>СЯ .

пе'р без цьото важко . Правду казав дядь­ ко Панас. Щоб твер­ до стояти на землІ, довел,ося братися за книжки. ПОСТУПИІВ на

аГРОНОМіЧНИЙ

тет

ки

ж

років

факуль­

вІрте,

к'рини,чну

екзамен.

стрІчає

своІх

сельцІ'в.

Слова

терніше.

ТОДі

ними

овочі

і

агро­

Спачатку

рощува,в

ви­

в

і по­

одно­

йо["о

iJДеш

госп! «Зоря». Одно­ часно навчав хлібороб­

полі.

СЬНОЇ

часто

шеlliТ

,меНі

моло­

дих на Ікурсах механі­ заторі'в . Нині він рад!є пло-

ВІд

,ЙQго

ні.

з

Вміло $0-

мовляємо годинами . Щоразу ~iH iJlО'ЛО'НИТЬ

44

дить потужну машину трантори'ст Минола Гав'рилович ТОіІІіха.

НА

гектара

За селом

лими

почорні-

КРИЛЬМИ

лЯ'ться

поля .

затари зернові

сте-

найкраще в

Механl-

див

сіють озимі культури. Як агроно,м.

очі,

nРИДИIВЛЯ-

вич Тарасенко -

го-

:VІабуть,

ї.ї

_

передалася це

опустив

батьКІВ

Сваряться ,

'голову хло-

СіМНЩЦЦЯТЬ

б

ками, сюди ТЯfне, до

~'" ча Тарасенка, проліта-

!\ІаЛИ~1 потягся n да машин, що обробляли пале. Чатирнадцяти-

трактора. - Ну, ДИlвись. я,кщо машина :юшче, то

или

лебе

шепlТтПО-

.тrncтя.

ОДі

ожен

гектар

нижча.

, змовчала, хоч знала, ~e - НЗJЙВИ-

коренеплодів.. . А вмгалі, в Н3JШ1'Й робот! нема меЖі, на які,й

~'Y~~~M~ УОЦі .вИ!р~ в

l:аТОЛіЯ тидмlоф;в,.еOlВснии

!ШІ

турожаЙНіСТЬ о я.к же ти?1

ючи над степом П _ тім спала . али' 0_ том жн;и~ п зО'ло

Я

сО'рти.

не су;м"ва"'о.,.]

айнl"""Ь врож.....

непогана.

А вчитися

осіннє лист~ І с B~~O

<iir~""~~~

іИЙА пока:зник у райо-

Н .

-

,по

Г.

ч~с

Молока.

цей

ВIДРЩДНИМ.

.

3ВЕДЕ~НЯ

культур під УРОЖ!lИ

ярих зериових

1978 року

1977

важли.ве

на жаль, ще не

року

(В процентах до плану засипки)

,

в____ тому чнс", "

Назв"

''"" с:

u

'"

(")

ім.

КїР08а

«ЖердіВСЬКIІИ»

Племптахозавод сРудня» «Требухівськии» ім. )!окучаєва і:l-!. Мічуріна Центральна до­ слідна

станція «Плосківський»

"Заплавнии» «Заворицький» Підсобне господарство

100

89

74

15

100

100 100 100

100

13

100

29

37880

гoc.nи

!ОО

100 100 100 100

100

64 20 100

84 2

центнерів

20 !ОО

90

!4

8

68 25

69 43

ЗІ

37

69

31 25 52

34

17

43

43

22

Баfато невідкладних польових робіт збіглося НИНі У господарствах нашО'ГО району. Завершується збирання пізніх культур, йде оранка грунту на зяб.

заготLвля .кормів тощо . ТрУДіВІНИНИ се­ ла, " готуючи гМнУ зустрІч СВЯ','У Вели­ .кого ЖО'втня, вже живуть помислами про врожай наступного РОНУ.

27

~ЗallJЛавJШЙ •.

осіме.нlння тва­

значна частина посliв­

схожість.

Із пеР~Вlреного

НІСТЬ

птахо­

ВІвторок,

і

.рад­

-

1

же втрачати

фабрик

Q

прощентт

нО'го матеріалу ярого ячменю, вівса, вико-вlвса, гороху збиралася В дощову по,году, має пl:Двищену вологість мо­

36 0,8 53 6

Київське об 'єднання

станції

рин . ТИМ ЧЗІС()(м

.

85 78 78

78

БЗlгаТОРІ'ЧНИХ трав У рмroooах «Вели­ код~мерс~кий», «НрасИJ!lВСЬНИЙ», «ру­ С~~І!ВСЬІШИ». «ЖеРДівський», Централь-

62

29 23 37

ярих

асИПЗіНО' зерновмх

ПРОЦЄlНта до плану

«ПЛОСКівсьний»

НlИ дослідній

29 59

насІння

90,4

"J

te есня

з Р,

сипане .насіння ярих зернових культур,

62

98 98 93 90 88

або.

poU'U'

НевІдомо, я,кі посівні ян ості має за­

16 2

1ІОТ lJбного

р?Смаху. Так, за етаіlЮМ на 20

«З3ІВОРJЩький», ПО

27

73

Набрала

єднання птаХофа6рИ!К; 43 IІІроценти до плану ,має його Броварсьне підсобне господарст,во, 6'4 ПРОЦЄlНТИ радгOCJI

13

29

пlдro-

засИlIIКИ . Ще 'менше засипано насіння ба.гarrарі'tних трав 296 цeHTHЄlpirв з плану 13619 (22 проценти); 42 iJlроценти до потреби засИlIIано насіlllRЯ 'каРТОПЛі. Не заси'пає насіння ярих ЗЄlрнових куль­ тур і ба,гаторlЧIІИХ трав ИИЇОСЬіКе 06'-

о

:::

«506рицькии» «ВеЛIlКОДlІмер.» •.гоголівськиЙ» «Зоря» «Красилівськ . » «Літківськии» «Русанівський» i~1. Щорса «Пухівський» «Авангард»

належить

шд засів .майбутнього культур,

господарств

місце

ТОВЦі на,сіння ярих нультур. Але вона

в господарствах раиону за станом

на 20 вересня

У цьо'му великому комплексі осінніх

'РоБІт

насJННЯ

ярих

на посівну зернових

придат­

<КУЛЬТУР

в

Д~'ржаВНій насінній IНCJle:кцI'ї некоНдИ­ Цlиного по вологості ВИЯВ'лено понад 10 процентів до плану засwnни (16-19,3 процента волотості). Не ОРГЗJНізOlВУЮТЬ сушіння БОЛОГОГО' насіння ярих культур ·радгоспи .ЗatВО­ РJЩЬКИ,Й» , «Плос.кьвський», «Требуx.lВ­ 'ський». Стоять на 'ПРИiJ{ОЛі таКі потужні

зерноочиснІ комплекси, ли 3АВ-20, НЗС-10-2Б в РЗідгоспах іменІ Докучає­ ва, Імені Мічуріна, ~Зоря», .вели.иі пар­ тії засміченого насіння ярих зернових, до того ж ураженого KOMlPHIfМ кліщем,

втрачають поСівнІ я.кості. Лише по на­ явності цього шкІдника lНе ,}((щдицLйие

вересня

1977

року

Q

~

л~гшали

умови

тивність

в

той ~

Оув

Згодом

ШДВИЩУlвалась

\

праці, продук­

тварин.

дев'Ятій

Уже

п'ятирі:<Щj

середньО'рі,ЧНИЙ

надій

молока від кО'жної рО1ВИ СТЗJНовив .кіЛOlграмі,в. ТорІк

ко­

5200

йшла

ви­

переможцем

у

сац!алlСТИчному зма­ ганні серед тваринни- ~

'Ki~. району но.!

по

ОВОЧ і'В'

по

одержала,

кілограми ма- ~

7144

лока .

ВалО'Вий

~руПі

надІй

становив

центнерів.

2085

ПОЛЯКОВА

вІд }юж- ~

-

корови

,J{омуністична

пар-

~

тія І Р<liДЯJIський уряд високо

.

У

ПОКа3ник

оцllНИЛИ

-

працю,

про ХІД ПlДГОТОВКИ насlН~Я

ро-

кіло- ~

2500-2700

грамів

можна :ЗУПИI'lитися.

~iH l!Р~довжує:

з

ти на феРМі надоюва- ~

! До BeCBlIНoro засіву -пер;;;;;'а~"-'-' рі'Чним хлопцем бігав

успІхах,

ла BilЦ .кожної .корови,

рl'ВНI.

ПО 50 центнерів зерна з КО'ЖНОГО re':fapa, по 55 - озимо! :uшениЦІ, значно підвищити

в

-

У перші РOlКИ робо­

дооитися не менш як

П? 53 центнери. В ни-

І

Щастя

у найближчі роки

-

заво­ бать­

я~их добиваюся KYBpjK

ЯlltЩО' гOJlОРИТИ конкретніше, то моя мрІя

видав

--

,ками, братами, дІдами.

- Яна у !Вас лайбільша мріЯ? НЗ!Йбільша мріЯ? - перепитав він і на хвилину замИСJl'ltВСЯ. - Мрій багато. Але в атронома 'вони завжди зводяться до О'ДНОГО: збільшити .врожа1. А

рев<,tЖали сО'рти IJШекИіЦІ зони Ліrcостепу .

ра,з',в

пець . - Але ж не СВ-

диться менІ за книж-

почуття .

його

2. ,НОЖЕН ДЕНЬ _ ----ЕК3АМ,ЕН

_

святе

ХЛІ'барабське

О'Вatлого

Жовтень. Воно йоване нашими

СТРОО<И і на в'исокому

агроте~нічному

- --- -

Дійсно, я onpaв­

д~ щаслива. Це ЩЗlCтя ВІ~КРИВ нам ВеЛИI!(ИЙ

ни-

нів. СI;вбу про'вели тільки перехресни,м способом у стислі

стоя.ли на ріллі, вслу-

худоби

цементується старанннми.

не сва-

учитися далі?

змалк~ .

ВІД

за езпечення

ряться, що не піШО8

«ПЛОClкІ,вськи,й»

палюбив

,Він узяlВ кілька зЄlрнин із сіВал,}(и і пІдніс їх до тсоиця , O>})LK У нас пе-

привчав

З8лштав: _ Батьки

агроном рад-

гаспу

кормами, то прО' насІння . І трудова дисЦИJIЛіна ,в 1К0леКТИllі

Узяв,

ходити біля дужої машини. А 'пІсля заа<інчення школи якось

нраю . Анатолій Тимофійа-

ловний

;:ючись у

в

кореспонденту.

.-

ВlлоцеркLвсьно["о та Рокитня-нськОІГО райо-

.нали щось

поgьових робіТ, то про

, весняним вітер-

шому

нішньому році зав€IЗли насіння озимої іІШІенИЦI з ГOCU10дaPCT.a

чаroIИМ. Таким зустрlла його нед'авно на

iJlроведення КОМ1Ілексу

ці,_ розповіла во~-;-и;

зони

рад.гoonу

~ПлосківсьнИЙ'.

та ~

мед~лям~~ ~

Т~;-;ДОбуте у - иеЛ~;= кІй, але поче~Ні пр;

озимої

М'ротеХНіl(И

- ---

орденами

Про своє велнке Щас-'

аг­

використан­

хЛІБОРоБИ

мас-

шим

пер-

з

нагороджеиа

~!Л~~~

Лісостепу на землях свого господарства,

ОСіННЬОМу полі. Довго

цем.

ється до ПУХКО'ї ріллі , що чорною ковдрою стелиться до неба-

ням

іПро своєчасне і ЯlJ(існе

відлетить з

трьома

ВИ1рощування

не ЛЩЦИТЬСЯ, стає 'мов-

дня на пульсі Іх діЯJТьностl. То Він дбає

працю

ОЗИІМої 49 цент­

ГОJЮВНОГО

пшениці

жання ні на один день не

Стаїть на осонні, МРУ-

жить

ДОСВIД-

сміється.

по

зерна, в

ронома. Можна мати бlльшеl Перекона;в­ llПOCЬ у дОЦільностІ

лю. ,Ноли спра'Ви в раД'ГОСilIі йдуть добре, він сипле lЖарт3lМИ,

го'сподарстві багато. AfPOHoMoBa руна що-

чений механізатор по' мітив, ща хлопцеве ба-

зав.жди, разом з ними

ГОЛОІВНИЙ

трантор .

селі во-

вольняє

t

Щороку ~

доби~єть_ся HOB~~~I!:"' соких пО'каЗНВ~l~. _ 3~ ~

неріВ. Але це не задо­

шевна щедрість, закоханість у PIiДHY зем-

лений: він на'В'Чав йо'го вирощувати хліб. І таких механі,заторів у

.l!!вна_Носко.

роцІ

одержали

центнери

на

Ді~~~КНЙ-;-~~в.а II~

кожногО

тому числі пшеницІ: 'по

штаЮніСТЮ мислення. За кQIЖ.1IИМ СЛОВОМ повМ'а до людей, дУ-

Лемеші гортають зе, млю. Агроном задово-

за села, просився В ПРИ'ЧіплюваЧі до дщцька Панаса, що ТОДі

ОСОННІ

думок,

впли­

відрад­

з

років

ф~~~радгоспу «Жf'Р­

гос­

другому

п'ятИ'рl'ЧіКИ

свіжістю

це

-

праці

В

А. Т. Тарасеиком. рО'з­

ТЕХНОЛОГ П О Л Я да'М :праці.

ян

27

Більше

пр~~~~~~ркою

не на психологію ро­ бlтюrків. І результати

У

ДОООДИТЬСЯ

зустрічатнся

нововаедення

подарство,

'Dpy6e-

колосся

ТРУДІВНИЦІ

зважИТЬ, пliД'рахує, Я'ІШЙ мат,име IІltГраш

чуєш

ГO~1IH верб над жем,

ЩАСТЯ

-

день

шум, знахідка. Перш нІж щось роБИти­

за:роІІІІе ­

травами,

кожен

Таа< він ВИізначи,в суть своє! роБO'l'и. ДІйсно. Тут кожен день творчий iJlO-

Слух.аЕШІ­

немов

рад-

мудрості

воду

catои\Йнl, в.mваже.нl, очі пlдмJ.'Чають нЗіЙхарак­

с.ільськогосподарськО'го

НОМОМ.

у

день будить 'він сонну

іНСТИТУТУ, який закІн­ чив у 1960 роцІ. ВІд­ працює

Немало .вже пра­ цюю агрономом. І, по­

с,П1шає в степ. Тут зу­ стрічає сО'нце. тут зу­

БілоцерківськО'го

й

день

----..,.-

-

.'шся хурделиЦІ . Стіль­

Те­

мою

нагор! див­

ши орденами Леніна, ЖQ;Втневої Революції, «Знак ПOllIIани» . Хіба це не щастя?! Нрьм

насіlННЯ ЯРОГО' ячменю І .вlвса в ,ра!ЩГос­

цього,

за

працю

роджена

пах «ЛіТЮвськИЙ., імеНІ Щорса. Буду­

наго­

Ювілейною

чі соня.чного ДНЯ, воно може стати !КОН­

медаллю та Золотою ,медаллю ВДНГ СРСР.

ВажнО' ~Зідолужувати прогаяне, коли

Прочитавши лист Генеральноса секрета-

ЧJИ

пролущене

чероо

зернонавзнтажу.ва­

днщLйним .

!

ря ЦН НПРС, ГолО'ви Президії ВерхоВІНОЇ ,

;110 збиранНІ врожаю заЛИJшається неочи­ щене насшня.

І ;все ж таки іЦЮ справу

Треба виріilly1J!'ати caJМe

зараз

Ради СРСР ТОlвариша Леоніда ІллІча Бреж­

щоб не

залИІШИТИСЬ без насiJння пІд ' урожай 1978 року. Всім відомО', що насiJJня ооими.х

'lШIенJЩЬ,

нєва

дуже

чЗІСТО

ринництва НИїВСЬКО'ї області. зрозуміла, я.кі

JIpOiIIуокати

через

великі

складні зеРНООЧИСні тим, ЯЩ сіяти. Ще не лщц.и

ІНЯ

одержaшrя

143JШИіНИ лере.д ПООДИНОКі ПРН}{­

некОИД1ЩійнQIГO

сlльс.ь.коroСJЩД3lРСЬКИХ

:культур

з

культур,

6агаТОРі'ЧНИХ

Господарства

райОНУ

ярих

зернових

трав,

~apтonJ'li.

,мають

нині

Мli й

рубіЖ

рови

у районІ є а!СІ можли:вост! закласти насіння

завдання

ять

і

і'з

докладаю

зусиль.

СМ-4

лих

ЯXl в ро6оТl на О'чищеннl насІння без: НарештІ, в

і ЗlЦЗЯО в

райоНі

ежщлуатaцlю

НИJ( .комплекеl-в К3С-10-2ІБ.

IЗ3ІРЗіЗ на полях

сім

ЗА!В-20

зерноО'Чис­

один

працює вели,ка .кІлькІсть робl1'НRКLв.

лучених з райцентра. 6у~ь-ящoro агрегатів дей. НКЩО ІНа

зерна

в

.кожному

ВалOlВИЙ ~Р'У'Пі

по

центнера. З НОЖ­ ДHe~i

прагну

надої

зро­

по

роботі

на'м.їчене

пере­

творити в життя. Сло­

гOClIlО­

во

у

не

розходиться

на,с

тверде,

"ВОіНО

з

ді­

ЛОІМ. МИ впевнено йще­ мо

дорогою,

яка

веде

до нових здобуткіВ У праці, до. світлого май­

буд'е вирішено уопіШНо. В. КАДАНЦЕВА,

.---------.,..;. бутнього .

ва­

сlRиоУ інспекціl.

о

на­

досяг

Разом ~з своїми ло­

ни, питЗlННЯ И!ДІГОТОІВКИ насlния ярих 'зерJЮВИХ культур за catРИЯТЛИІВОУ ІІІОГО~И

НОВЕ життя

одержала

кілограмІв

дій

дру'гами

даpcrllt та щоб В!Н !І1РЩЮВ3ІВ У дві змі­

на'lаm.нвк р8ЙОНВОУ державвоі

максимум

За вісім ми.ну­

стають.

моста Ниєва , з JIідnриЄМІСТВ Для за6ез.печения роботи з перелічених ~ерноочнсНJIX не так багато потрібно лю­ .пустити по одному а'грегату

очищення.

спра­

,молока.

ним

за­

його

заво,д .

завдания.ми,

міСЯіЦіВ

1191 іГОСІІІодарств району

на

4411

по

змонтовано та

одержа­

успішно

витися

шин ТИlПУ ОС-4,5, ЛЄ11Кус . В цьому ро­ ДО["ЗJННІ.

сто­ иами.

тонн

240

Щоб

БJIJmЬКО

одержЗJНО шіСТЬ lНов>Их ,машин

-

відправити

ста одинищь с.кЛЗiltних зерноочисних ма­

ці

перед

ти в ювілейному роцІ ПО' 7000 .ніЛОГРaJМі,В МОЛОl\Є ві,д ко.жної НО­

нalC.iн­

держресурсі'В.

першокласне

тва-

хлlбо­

приймальних пytJШТіВ у цьому році, до­ оІ3О\Цилось

працівникам

віД

одержане

о

3

стор.

Q


Бесіда

міжваро,диі

ва

НАШ

теми

РАДЯНСЬНО­ ІСЛАНДСЬКІ ПЕРЕГОВОРИ

«АТЛАНТИСТИ» В ПАРИЖІ У СТОЛИlЦі ФраНЦії вLдбулась чеprо­ ва , ХХІІІ-я сесія так званої півНічно­ атланти.чної асамблеї орга.нізщії парламентаріїв

синно'го

-

учасниць агре­

НАТО.

По,віДQМЛЯЮЧИ

краІЇН

блоку

-

місце ,

на

са,му

вибране

з устріч,

цього

окіЛЬЮI

ра з у ддя

про­

ведення.

Справді, диснуоі я на засіданнях асаімблеї, ян і ченали, не принесла ні­ чого новото. Відповідно ДО Да!ВНО існую­ чої традиції, ПРО:lЮВЦі занадто довго гово'рили

про

«ра;дянсьну

кали

до

дал!>шого

роздування

ганни

воєнних

душних

оз­

Новим було лише те, що всі ці про­ мови ВИіГолошувалися :в ПаРИЖі-МіСТі, де наТОВЦі не збирались ось уже оди­

po~y , ноли президент

1966

два знаменних крони: в і двідав з офі­ Ційним візитом Радянсь.ниЙ Союз і ВИ­ віІВ ФранціЮ з оо ' єднаної воєнної орга­ н і зації Північно-Атлантичного Союзу.

колісниЦі

1

твер.до :вирішила

що

не

повернення

мо,же і

бути

й

до

-

МОВИ.

продовжують

відчай­

ють на серйозний оборот

у

ОБГРУНТОВУЮЧИ цей

ряд

тової

свІй

воєнних

заЦіЯ

органів

озброєнь,

участь

на

ЯК в

КІНОЕКРАНУ

тажних дільницях

і в

французьких

розраховує

в

Європі

акта

иабінетах. Автори фільму «<Кафе «шотоп» як

основну

піднімають темУ

Від кожного

наукове

знання

17.15 ВІВТОРОК,

27

ВЕРЕСНЯ

ПРОГРАМА ЦТ

9.00 Новннн. 9.10 К. т. Гімнастика. 9.30 К. т. сОдин за всіх, всі за ОД10.15 14.30

ного» . (Ленінград). К. т. «Елегія». Фільм-вистава. - К. т . «Твій труд - ТВОЯ висота». Юнопрограма. ви і

права.

15.45 К. т. -Книга . Час. Читач.. 16.15 К . т. «ВІзерунки». 16.45 К. т. «Робітнича гарантія москвичів..

17.15 К. т. Зустріч юнкорів телестудії «Орля»

З

директором

61-ї

шко-

ли-інтернату м. Москви Л. Л. Мікаеляном.

18.00 Новини. 18.15 Програма телебачення Індії, присвячена 30-й річниці проголошеиня незалежності країни.

21.00 Програма «Час» . 21.30 К. т. «Наша адреса ський

Союз».

Радян·

-

22.50 К. т. Матч радянських і американських

тенісистів

на

призи

«Литературной газетЬІ». кlнченні _

По за-

новини.

ПРОГРАМА УТ Н

'

зразковимн».

Портове

місто

Іл-

чесний,

-

життя

T'PВ\Гi~HO загинула. Гірю~м

ЛИСЯ стосунки з Інженером СКУР-

руванням

осо-

для

в

Володі

само'рознриття як

оо

ню

,відкрит~й, доб-

рий. А особисте

чи є для

безсумнівно

дальшому

зміцнен­

взаємовигідного

співро'

розча-

Прохорооа

..

Iзнаl1де

оберну-

його.

:Картина поставлена на

інтересах

їн.

латовою . Але він дnстойний ве" .ІІИкого особистого щастя, і він

ПРОЙ!ІІІла не-

переговори

послужать

прагнення до дальшого зміц' нення двосторонніх відносин

ньо['о стимул росту, в чому його ТВОРЧОl

ські

народже-

скла.лося непросто. Рет.роспе1Щії дають нам мОЖливіСть зрозуміти глибину його першого юнацЬJ<ОТО почуття ДО археолога TalНi, яка

фігура робітника.

торго­

HiHOC'l'Y-

дії «Мосфільм». На екраНі бро-

І

в,арського нїнотеатру імені Т. Г. ШеlВlЧениа вона \Цемонструватиметься 28-29 вересня на сеанІсах 1'1.00, 13.00, 115.00, 17.00, 19.10 і 21 .20.

Що

народів обох кра­

особлнво

важливо,

обидві сторони висловили на­ мір сприяти дальшому по· г либленню процесу розрядки напруженості , зміцненню без' пеки і розвиткові співробіт­ ництва на європейському кон, тиненті. Радянсько-ісландські відно­ сини являють собою зразок зв'язків між ве л икою і малою державою, які грунтуються нз принципах рівноправності , по­ важання СУ'веренітету, невтру' чання у внутрішні справи один

одного,

зміцненні

при

взаємному

довір'я. І. АБЛАМОВ, оглядач ТАРС .

..... ......····a..••••••u••••••••••••.••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••. ~~

~

ім .

портрет

IJlJllча

коле!lТИВ~

Конститу-

ції СРСР. .

18.50 Реклама. ОГОЛОШ,ення. 19.00 К. т. ІнформаЦІйна

програма

«B~CT,i"

.СІМ Я> .

ТелеЖУj>нал

ДІТИ!».

Програма «Час».

К.

т.

«Під

(М.).

прапор~м

Жов~ня».

Звіт~ють трудящІ. В,ННИЦЬКОІ облаСТІ. В передаЧІ бере учас~ь перший секрет!!.р Вlнни.!\ького ОМ-

кому

КомпаРТI1

Таратута.

Украl~И

По закІнченНІ

-

В.

.

к. т.

Новини. ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ З 9.10, 11.10 Учням ПТУ. ІІІ курс. агальна

біологія.

ня-. (М.). 9.40 8 кл. Основи права .

(М.).

«Видоутворен-

оо

Радянськ,ОI держа рВИ

«конституЦІЯ

сюТта».

оркестр

ня і

Виконує

симфонічний

Центрального

телебачен-

Всесоюзного радіо. (М . ).

19.45

кого

району

КиївськоУ

оБJlастl.

нас у дворІ». (М.).

21.30 Художній фІльм «Лютий» СЕРЕДА, 28 ВЕРЕСНЯ ПРОГРАМА

9.00 Новини. 9.10 К. т. ГІмнастика. 9.30 ХудожнІй фіJlЬМ

(М.).

ЦТ

«Бесіда».

21.15 Програма «Час». 21.45 К. т. Кубок УЕФА з футболу: «Динамо» (ТбілІсІ) «ІнтернацlонаJlе» (ІталІя). нІ новини.

(Ін-

ЗОМ З ученими», к. т. «Привиди

служать людям», к. т. • Гори. і місто».

дІтей

«Каштанка».

телефіJlЬМ

По

закlнчен-

ПРОГРАМА УТ «Чуче». ЛЯJlькова вистава. К. т. НОВИНИ. ТелефІльм «Твоє покликания» .

10.00 11.00 11 . 15 11.40 «ШкіJlЬНИЙ екран». 9 кл. Українська

твори

література.

радянської

«Бесіда

про

12.10 Спортивний кіножурнал. «Естафета» . .Ni 5. 12.25 «К. т. «Під прапором Жовтня •.

для

ласті.

К.

т.

сПочин

чення».

У

веJlичезного

роБІтників

тету

11.30

бака.

захисту

сСоцlаJlЬНИЙ

колгоспу

Ім.

областІ».

миру

Натана

портрет

IJlJllча

Передача 3.

коле.ктив~

ЗаПОРlзькоl

18.30 фІльм «Волинка» 18.45 «СІльськогосподарський тиждень». Телеогляд. 19.00 К. т. ІнформацІйна програма

кл. СУСПlльствознавство. діалектики» (М)

менник І його героТ». Новини.

чЯ з дня

Ауезова. Музичний

народження

Мухтара

По

НОВИНИ .

ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ К. т. Учням ПТУ. ІІі курс . Суспільствознавство. «Су­ спільно·економічна формація».

9.40 6

кл. село».

Історія. _Середньовічне (М,). т. Німецька мова. (М.). кл . Географія. «Екскурна промислове підприєм-

10. 10, 13.00 К . 10.40. 11.40 8 сія ство».

12.10 13.30

(М.).

Студентам·заочникам. Політична економІя капіталізму . «Товарне виробництво. Товар'. (М.). К. т. Екран лікарю. «Алкого­ лізм ЯК ззгаnьномедична проб .. лема-.

14.00 14.30

зна-

Ри-

-

9.10, 11.10

(М.).

К. Т. «Мамина школа-. (М.). К. Т. Екран учителю. «Ви· 'вчення творів В . І. Леніна І до­ кументів

«Червоно-

го Чепеля». 17.05 «В ім'я мирр. Виступ засту~ника ГОJlОВИ Радянського КОМІ-

К. т. «На добраніч . діти!>. Музичний фільм. Програма .Час •. (М . ). К. т. «Нові мелодії року'. закінченні

лІтератури ої

ЛенінІани».

16.36

20.45 21.00 21.15 21.45

«Спортлото».

ЗвІтують трудящІ Вінницької об-

дія). 10.45 К. т . • Клуб кіноподорожей». 15.00 Науково-популярнІ фІльми «Ра-

15.40 К. т. Художній

тираж

-

З 18.00 акони . ~ ФI~ософія 12.10 «студентам:зао~ник~м. М . 18.15 К. т. МУJlьтфільм «Наймолодший .Матерія І СВІДОМІСТЬ • . ( .). )l,ощик' . 13.30 К. т . • Шахова школа» . (М.). 18.25 К. т. ПреМ'lІра документального 14.00 К. т. «Наш сад»: (М.). «Т И телефільму «Американські ре14.30 Твоя ленІнська БІБліотека. Р портажі».

.

мова.

рервl

19.15 К. т. БесІди про проект Консти-

туціУ. Передача 9 «ДJlЯ блага всіх і кожного». (М . ). «Нове обличчя села». Селище Жовтневе Переяслав-Хмельниць-

К. т. «Обговорюємо проект КОНституцll СРСР». К. т. Кубок європейських чемпіоиlв з футболу: «ТорпеД0' «Бенфlка» (ПортугаЛія). В пе-

18.00 «НаодинцІ з киигою». До 80-річ-

(М.) .

Фраицузька

СРС».

19.20

19.30

16.45 К. т. «Наука CЬOГOДHI~. 17. 15 К. Т. Лlтературиl бесІди . «Пись-

10.10, 13.00

К. т.

17.55 19.00

джерела І три складові частинн марксизму». (М.). Для груп подовженого дня. 4 кл. ІСТОРІя. сПершодрукар Іван ФеДОРОВ». (М.). Екран студента-заочника. 1 курс. К. т . М. ПеЙко. "Молдавська

20.15 К. т. Вечірня казка . (М.). 20.30 Документальний телефільм «Дитячі комісари» . ФІльм І .У

«Старр.

«На добраніч,

15.00

ЗаПОРIЗЬКОI

18.30 .Обговорюємо проект

10.40, 11.40 10

10.00 дії». Музичний фІльм « аРОДНI мело10.30 «Карпатські меблі». 11.00 К. т. Новини. 11 . 15 «МІстам І селам України бути

за'зд-

І в сучасній розиладці сил на виробництвJ., IJ{ОЛИ між трудом робітни;ка і трудом інженера стоїть знак рівності, нас особливо ці.1\а-

лічівськ. «З пІснею на БАМ». 8иступають сестри Байко. «На ідеологічних рубежах •. Український буржуазний націоналізм ворог ідей ВеJlИКОГО Жовтня.

і

бу..ці,вництва

на

року.

1953

Такий він і в стосуН'Ках з жін-

.кою

інженера

КОРОСТИЛЬО1lа,

угоду

експеримен-

головного

академіка

спираються

бітництва між СРСР і Іслан­ дією. На них було з задово­ .1енням ві;J.значено обопільне

у наЙ'рисиованішаму ті.

області •. Передача 2. I8.00 К. т. сПоезія •. о. Ющенко.

19.30 20.15 20.45 21.00 21.30

,прогресивного,

'генції і робітнИlЧОГО класу, а тут, у фіЛЬМі, зварювальнн.ка ПРО-

ця в життІ, людwна, здатна на самоСТійне мис.лення, на вrчинки і рішення, просі-яні через фіЛЬТР власних пере.конань. І. ЯlКЩО Пр~ХОРОВ покн;ну:в стіни lСТфaJКУ У;НІ-

колгоспу

15.15 К. т. Основи Радянської держа-

чужі

ного творчою ДУіМ.КОЮ іншого робітника, !Він готовий брати участь

нинl.шінтелі-

леrnий шлях пошуків СВО['О міс-

117.30 «Соціальний

І

якій

го з персонажів зміст ніх стосунків радянської

1Іа ця людина, яка

чаю фіЛОСОфствують, обго.ворюють підсумки минулого, ОClмислюючи ДОРОГУ в завтра. У розмовах і зустрічах туг ніби ПРОіДовжується життя нке йде на МОН-

моралі,

ВїlдTO­

бітництво і культурні з в'язки, Нинішні радянсько·іслаид-

рість, злоба. В ім'я утвердження

Тому не ВШІадlКОВО го. ловним Ігероем Ф ІЛЬМУ стає молоВ ОЛОДИІМИР ди Й зварювальник . П рохоров. Н а.м пр.ИІ1ЩОООВО ЦIКa-

і за чашкою

11.45

високої

року .

ються на основі укладених угон науково-технічне співро­

людlИtна

-

нового,

бистостl?

~L~.~

своєї

науново-тех-

Прохоров

на '

Радянський Сою з поставляє в ! сландію промислові товари. нафту, а одержує звідти ри­ бу, 'рибопродукти , промислову продукцію. Успішно розвива'

са'ме вона

нічна революція». У словах одно-

!ВИТЬ

..••••••a••••••••••••

Володя

і

Заключного

1943

в ерес н я

в ельну

на

тен.

ланки одного ланцю-

ви'роБНИlЦтва.

-

Угрюмова.

інженер, учений -

вибір

ху ВІГОРУ, це

хорова,

рабітник,

свій

дала йому прості'Р для енергії, ін:Щіативи, на які ЮНaJК був зда-

справи . Оеь це і є

-

Володя

«РобіТНШ<, механік, інженер, учений це заРaJЗ не щаблі ру-

вимагається

тями, а господарями

Зупннив

професії робітнш<а,

в дусі

зага.lьноєвропеЙської

ді з в 'язки між обома країна­ МІ! постійно розви'в а лись. Обо­ рот радянсько-ісландської торгівлі, наприклад, зріс за останні 6 років більш як у трн рази. Обидві сторони при

утік пішов У ,пошу,ках оптимальнОІГО прикладення своїх сил.

єд-

він

вирішенні

Союзом і Ісландією належить до

ТРУДНОЩіВ

ності розумової і Фізичної праці.

га

ВідвіДУВа!Чі цього кафе буелектростанД і.вельниии аТОIМНОЇ ції. Вони приходять 'сюди Jie ['0(;-

вІд

якими

у

ВстаНОВ.lення дипломатич них відносин між Радянськи~~

оглядач ТАРС. не

з

як

ради.

французької ,грома.ДСЬНОСТі. Цю тривогу поділяють і ДРУЗі незалежної ФраИlЦії за рубежем. А. КРАСИКОВ,

то

ма'

двосторонніх питань, так і в справі закріплення розрядки

ло не ви~ликати ТРИВlOІІИ широких верс'І,з

верситету,

океану,

розташувалась

спі,ВРОбітництво

відмова по всіх

ноатлантичної асаМlблеї в Па'РИіЖl (до того ж у буди,нну па.рла,менту) не мог­

службоаих

неве·

північній

Атлантичного

якому

цьому

НОВИНИ

до

в

Радянський Союз бачить в Ісландії одну 3 країн, на

стандарти­

цента бюджетних асИІГНYlВа'нь У 1975 році до 20 процеНТіВ, запланованих на 1982 рІк). У цих умов,ах проведення сесИ піВНіч­

нуль­

Пер.

ленька Ісландська республіка . Площа цього острова лише 103 тисячі квадратних кіло­ метрів, населення - 220 тисяч чоловік, основне заняття жи­ телів рибальство.

аЗИіМіУтах» і, нарешті, зростанн,я фран­ іЦУ3ЬИИХ воон.них ВИ'l'рат (,в.!.д 16,9 про­

зростає Зlв'ЯіЗИИ

острова

частині

ВИСНОI!(),к,

союзу,

інтерес.

громадськості

ликого

полІтиці

військ у натовських маневрах , П~ри~а від стрatrеги «Оборони

ооаємо-

в е~ономі"!ній, HaJykobo-технічній, турній та інших галузях.

неза­

Незважаючи події ВКaJЗУ­

газета поси\Лається на TaJКi фaJКти" повернення предстЗlВНИЮВ ФраtЩі:!

Вони продовжу­

сано Цілий ряд важливих У'ГОД, торгівля, зміцнюються дружні

газета «.Балтімор сан». на офіцl.ЙlНі апростymан.ня,

великий

ший приїзд у нашу країну на такому:Оо 'ріВНі глави уряду !слаНД11 привернув увагу еві·

вдатися до словоблумя, щоб приховати свою фaJКтИlЧНУ участь у НАТО».

,минулого

розвивати

кликав

ilIари~а .в бtк Пt.внlчно-АтлантиlЧНОГО Союзу. ФранцУЗЬКі reнерали ЗмyIllelНі

утримати

TalКOГO

Офіційний візит У Радян­ с ький Союз преМ'ЄР'міністра Ісландії Г . Хатлгрімссона ви­

'ВlpHO повертається до СОЮЗНИЦІ>КОї док­ трини, ,писала недавно aJМеРИ:КaнJCька

1ш,гідне співробітництво з Радянським Союзом та іншими соЦіал,іст-ичнИ1МИ дер­ жавами. Мі,ж Joiашими нраїнами ПіД'ПИ­

і спів­

робітництва з усіма державами, лежно від їх суспільного ладу.

про

вали

прово­

згоди

намагаючись

скидати з

є чи,мало людей, готових знову прив"ЯlЗа­ ти СlВою краІну до НlлrГО. «Французька П?ЛІтика в галузі оБОJЮНИ ПОВіш;но, але

Но,ві кері,внини Франції, яні прийшли зміну де Голлю, не раі3 заЯіВЛЯJLИ,

на

Па.м'ятаю, тодішній глава французь­ кої держави говорив про те, що його нраїна не бажає біл!>ше відіграва,ти DОЛЬ останнього оІ\олеса в а'мериканськ!й ,воєн­ ній

зусиль,

б помилкою

рахунщllВ !ой факт, що в певних, у то­ ІМУ чщ:лі и У військових, колах ФРанції

сь~их генералів.

де Голль зробив

дити політину розрядки,

Однак було

продовжував

ФР.1НЦ!Ю в орбіті своєї воєнної СТРllте­ гЕ. Але тис.н з-за океану не ДlOlJIоміг. Натовські парламентарії журилися з приводу віддалення Фрющії в.Lд воєнно­ го блону, очолюваного Сполученими Штатами. Вони не при.хоВtу.вали, що розраховують на повернення фрющузь­ кої аІРМії Il'iд командування aJМеРlЮкан­

бюджетів

надцять років, з то'го пам ' ятно'го

-

' США доклали у той 'момент

за,грозу»,

яна нібито нависла над Заходом, заКЛIІ­ броєнь і збільшення натовських країн.

своїх союз~в,

до однієї соціальної системи. Але ми 'знову беремо у власні руки розробку і проведЄ'Ння в життя нашої нащіональноУ політи~и, зокрема ,в питаннях оборони. І ніноли не :Ц03волимо, щоб францYJЗИ були втя,гнуті в БУДЬ-ЯКі вОЄННі аван­ тюри в і,м'я інтереСів інших держав.

на

її

від

де ГОЛЛЬ . - ФравцІя залИІШИТЬСЯ чЛеном Півніrчно-Атланти;чного Союзу як полі ­ тичного об'єднання ~paїH, що належать

про це , світо'ва преса звернула увагу не

стіЛЬІШ

Це .не зна'чить, що ми віДМQВЛЯЄ­

МОСЬ

КОМЕНТАР

15.00 18.00 19.15 19.30

КПРС

в

середній

лі» . (М.). Для груп подовженого кл. Зоологія. «Розвиток Екран студента-заочника. «Закон нашого життя •.

К.

т.

шкО'

дня. 7 комах».

2

курс .

Документальний телефільм.

«Золотий

корінь.. (М.). Вечірня казка. (М.).

20.15 20.30

К.

21.00

К. т. «Народна творчlсть- . Те­ леогляд. (М.). К. т . Художній фільм .Причепа'. Музичний атракт.

21.45 23.10

т.

К.

Т.

Л.

Сейфулліна.

«Вісті».

«Літературні

читання».

.ЛИСТ-.

(М.).

Редактор Є. ФЕДЯИ.

19.30 К. т . Новини кіиоекрана.

-~--:~B:;~:~-;:::=O:~I НАШ:-А~;;;'--І -~Е~~=::::~-::.;-:=и:-;д:К:::~~:17"-I-:~I;~~;;;7:~-'! 25.5020.

!

КоммунистическоА_ партии

УкраинЬІ.

городекого и

районного

Советов депутатов І'РУДЯЩИХСЯ Киевской области Газета ВЬІХОДИ1 8а vкраинском ЯЗЬІке.

вІдповІдального секре'lари.

м вул

БРОВАРИ, КиТвська. 154

вІддІлу

сІльського

господаРС1ва,

цента мІсцевого радіомовлення - 19·3· і8; вІддІл Ір масовоТ роботи . фотокореСПОНJlеНТ8 19·4·67

"opeCII()H

ПРОМИCnОRостl

П'Я І Н"'ІЮ

І

CY~01Y

О()сяг n.~ формап '-",~TH 'П[l"Rа.'

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~#~~~~~~~~~~~~~#~~~~~~~~~~~~~~~~~~,~~,~~~~

Індек(' 61964. Броварська щ~укарня Київського облуправління в справах видавництв, поліграфії і книжкової торrівлі, вул. Київська, 154.

Зам.

5062--1'0.940.

#153 1977  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you