Page 1

ПpOA8mІJpl

ге іх Кра1н, єднаіJ.т.еся!

РІк вмданна ХХІІІ,

ВVДІВНИК

~

і і !

.N! 153 (2060) ~

IIIYUD~IV

ГРУДНЯ

!

і

партії Украіни та районної Ради депутатів трудящих Київської області

МОГУТНЯ І МИРОЛЮБНА Закінчила роботу шоста сесія Верховної Ради СРСР п'ятого скликання. Посланці народу одно­ стайно затвердили Закони про Державний

план розвитку

народ­

ного господарства І Державний бюджет на 1961 рІк. Сесія об­ говорила також питання про між­

народне

становище

політику

І

зовнішню

Радянського

Союзу

і

прийняла посмнову, в якій одно­ голосно цілком і повністю схвали­

ла

зовнішню

кого

політику

Радянсь­

уряду.

МатерІали

Верховноі

Ради

В ста

23 rру·д.ня у Великому Крем-

карбованців

вкладено

госnоД;арство

за

в

два

народне

роки

семи­

-

річки більше, ніж за двадцять два передвоенних рокиt Більше

двох тисяч величезних підприємств, оснащених найновішою технікою! Могутне піднесення сіJІьського господарства, добробу­ ту, науки, культури! Кому ще по плечах такІ темпи?! НІкому!

.'Іівсько'Іу палаці :в<і· ;фулося заключне засідання Ради Союзу і

Ради Національно·сrе.й. На порядку денному с_есії -

народом в 1961 роцt.

Виплавка

чавуну становитиме

Праці М.

Х.

Лао~ у ;відпо:відності з волею його

ШОСТОЇ СЕСІЇ

на·роду залишався незалежною нейтральнс;ю дерІЖавою.

ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР

тре'ІЄ пи- І стилю ди:пломатії .

тання: Про мІжнародне становир

ще і зовнішню пол·і'f·ику

ш~ступи

товариша

· а1дЯН- ва на XV

ськО'rо Союзу. В урядових ложах бу.'Іи ке-

·сесії

8м.

наш час є , зброєння,

доповідач

Ге.нер.а.льної

Асам·блеї ООН. Спиняючись на пwrанні, лке

1

уряд СРСР не шкодують НІ часу,

ні сил, щоб •СІ1JЖЯТИ розв'язанню цієї про.бл·еми і наза:вжди зігнати з

з депутатами були численні roc- Радянсь·кого уряду серед народів, хи 'до затального і П{)ВНОіГО рІ)З- 1·нооемні дипло- у чому еек)}ет притягальиоІ·· тІ·, .8 лож~v зброєння держави НАТО проти<А.Л систа:влять

KYDC на дальше посиленніс'Ір сказав: відповідь на це пи- ня гонки озброєнь. rШІUІя nрос·та у пра•вді, у 'ІІИРадянський Союз, nі:дкр·еслит

зару6іжної преш.

Вис-гупаючи з доповіддю за .до-

А. А. Громико оха.ракте.ризуваіВ нинРшній е1а1: міжн~rюдног? жит-\ тя, на.сичении на.ивидатюшими по;~:іюш. Він сказаs, що reuep гол. овний напрям і головні особ-

Секрет полягає в тому, що наша країна .не грається в ро<ззброєння і в мир, а прО'водить че•сну політику, а це важко прИІХонати від народів.

mз~у .. Ра·;щн·~ькии . Союз соцІа.mс'Іичнии

та.бІр,

G

а

честю

Еиконала

ІДо,даткове

по надою

зо­

м.олока,

взя'І\е на честь наr ступного Пле­ нуму ЦК КПРС. З поча.тку роху

Па:раско•ві•я Матвіївна від 35 КСірів на·до•Ї.'Іа двісті тон·н молока.

Знатна доярка додержала

Герой

слова

Соціа.ліетИ'!ноі

Праці

Є. П. ,Демиденю} два,ІІДять n'ять РQ' К·ів пра'Цює дояркою. 3а цей час

вс;на над(}Їла понад мільйон

кілограмів мод·ока. €. 11. Деми­ ;(енко - депутат Ве. рховної Ращи СРСР. Наnеj}е'додні від'їзду на шос11у сесію в Москву трудівнmtи ра~гостrу

Жовтня» цраІЦЮЄ,

«П'ятнадцять

на

rюків

Ки•ївщині,

де

вона

палко

ПОЗДО]ЮВИіЛ1t ЇЇ 3 НОВИМ Т)}УДОІВИМ )ОСПЇ,ХОМ. У ЦЬ()МУ

А. А. Громико·, зр·обить належні році Є. П. ДемидеНІКО одеІРжала ви.сновки ,з '1\ОГо факту, що по 8600 .кілагра.мів м.олок.а від

НАТО продовжує проводити агре­ сивни!Й куJ)с, п:Jануючи р03ШИ­ рення во·єнних готувань. М·оr.кна бути впе.вненим, що оборона на­

шої

·країни

понністю

кожної корови, нею

групи,

закр·іпленої за

достроково

виконала

св.оє зобов' язанн:я.

У спіх пташника

відповіда­

ве•сь лізм. Ра;щнськи.й уряд гаряче ві- ру, завжди будуть на міщюму, році по 150 ЯGЦЬ на кур·ку-не.суч­

також

тав появу нови'х самСістійниrх дер-

роді·в і . сили мир:у ·В самих імпе-

в Африці. СРСР не шукає в АФ-

рІУзстрою- риці, ЯЕ і в інших районах с.віту,

но зростуть всі інші галузі про- НО'М·ІЧН·а і вшськова

надійно~Іу за.мку. А в разі потреби

рух на- жав на місці колишніх колоній всю могутність

мІльйон тонн, сталі - 71, орока- ють підступи во.роrів миру. Е·коту - 55 мільйонів тонн. Небаче. .

могутн~сть

еrає р:ік у рік . ·евоєчасно ставала

нашої Батьківщини, наших дру-

ніяких привілеїв або особливиос зів і союзників. б в· < Допавідач охапактеризува,в прав для ·ее е. ІН не потреvує

.

0

поперек дороги агресорІВ.

.

· · · •·є н б~",. .тн '1 не заз~х.. • а "'" ....тства ць 0~ го контин.енту,

як це роолять

сь що імперіалістичні держави. Радян-

ку, а ·вс.ьог(} nона.д

800

mcsrч

Радянської дер- яєць. У 1961 році він виріши.в жави бу·де поста.влено на за:хист

...

миСJІовості. Січневий Пленум ЦК еоціалістичного та,бору, яка зро- воєнних баз на африканській зе·м- відносини Радян:ського Со<юзу з господарського виробництва.

Соціалістичної

1\ІУМісар вирішила

ливості істор~чного розвитку люд-І Чорноброва Тов. Громико ві·дзначlfІВ далі тиме вимогам, які ставить до неі сь~О'Го сусп:ш~ства визна.ча;ють неві~воротні·сть процесу краху сучасна міжнародна о·бстано.вка, Птаюни,к радгоспу іЇМЄ'Ні Тімі­ сютова _соцІашстич.на .с~стем_а, системи 'ІtОЛО•ніальноrо .ра.бства, коrрдони Радянеького Союзу, як і рязєва МИJКолаївеької області Ва­ с~.1и, ЯКІ борють~ проти J.~Пe1YJa- яку столі'Ітями зводи·в капіта- всі•х .кJ}аін •с.оціалістичного та.бо­ силь Чорн·ОІбров адеJ)ІЖав у ЦЬ()JІУ

понад 51 ріа.1істич;них .краінаrх

накрес.лить КП РС перспективи для дальшого розвитку сільсько-

М.

бов'яза.н;ня

ві:Цзн1\Jчив,

С. Хрущо- щ_ с; Це.нтральНИІЙ Кс;мітет . КПРС

П.

догдядати групу корів ;ВТІ)ОО біль­ шу, н;іж у неі була раніше. Вона

Спиняючись на прс;блемі роз-

рівники І~о.муністичної :партії і іноді ставлять на Заході, в чому обрію хмари війни. Прагненням Радянського уряду, в залі поруч секрет популярності пропозицій Радянського Союзу знайти шля­

І НовІ захоплюючі перспективи · на:ціонадьио-;вІІJзвольний в дкриваються перед. радянським

Праці

ЗАКЛЮЧНЕ ЗАСІДАННЯ

-

на­

Савченко. Герой

Зовнішню попітику Радянського уряду схвапено

!}ученням Ради Міністрів СРСР, соких і благородних uеях, які міністр закордонних спр·ав СРСР лежать :в основі нашої політики.

вірного керманича нашого

близько приклад

з

мати, пр~дставники радянсько·і і JІИ ВИС'І1У'П•ЇВ м. с. ХрущІУва, мі-

роду, в ім'я побудови комунізму. Могутня, і миролюбна такими СJІОаами характер·изують трудящі свою Батьківщину. 490 мільярдів

облас1і

наслідують

j}ОЯ Соціалістичної

СРСР запалюють гордістю серця радянських людей, надихають іх

на нові славні діла в ім'я Вітчиз­ ни, в Ім'я Комуністичної партії

Сумській Д()Ярок

своеі зна"tної земдячки двічі Ге­

коп.

15

року.

1961

Сто послідовниць Марії Савченко

і

Ціна

черговий

!! !

19&о р.

січня

10

скликати

НАЗУСТРІЧ ПЛЕНУМОВІ ЦК КПРС

1 ~~·· ,...............................•

і

Орган Броварського районного комітету КомуністичвоJ

постановив

іі !

!

!!

КПРС

Пленум ЦК КПРС

! !

!

27

і

і

і !

ЦК

!

ВІВТОРОК

!

ЦК КПРС

в

·-········11·················~-··· ! ! ! !

одеJ)жати від 6 тисяч куро:к­ несучок один мі.'Іьйон яєць.

126 центнерів качиного м'яса на сто гектарів

багатьма країнами. Він З1\JЯВИВ, що •з ·боку Радянсь-кого урядУ є

повна Г{)ТовнJс.ть

зернових

У paдro,ciLi «Сагайдак» Кір(}оо­

спj}ияти зміні

Зростають національний доход означа·є перевага сил миру над І ський уряд повністю під'І'рИМІ~ радянсько-американеьки'х ІВіДН1)- гра;дськоі області на с-rворени у cren1y водооrмах держави 1 реальні доходи ро- сила:ми ві.йни в практиці міжна- пропозицію, висун~·ту президен- син У кращу сторону. відгодовано в бІтникІв, СJІужбовців і колгоспниJ цьому "!)оці понад 225 тисяч ка­ ків. 91,2 процента всіх доходів родних ·ві,дносин! том Гани Нкрума, пере1•воВсі 'депутати, що виступали в

нашого бюджету становлять надДехто ходження від соціалістичного на- -

чо·к.

Державі

ПІ>О.даН()

3547

каmталістич1:1и·х кра- рити АФРИ'КУ' ~ зОJНу, вільн.у ві'д дебатах на доповідь, гаряче схваб ракетної і ядерної збр·оі та вШІ- лили мr.mолюбну зОІВнішню nо- це:нтНJерів 'КачwноіІ'о м'яса - по -родного госпо~арства. Високими шах щокладає чwмало сил, що б . - б .. ..,.. 126 центнеj}і·в на 100 rекта.рі·в темпами зростає економіка й ін- зміцнити ~о€нні блоки Заходу- РО! уваль ЦІЄІ 3 РОІ, а так()!Ж ІВід літику, яку ПРОІВОДИТЬ наш Ра­ зернових. 18

ших країн соціалістичного табору. НАТО, СЕАТО і СЕНТО. А на ділі, іноземних воєнних бЗJЗ.

Том_у до Рад~нськоrо ~~юзу, д~ І с.ка.зав міністр ці блоки хиріють ' . _ '

дянський уряд на чолі з •rо'Ва-

Спиняючись

на ·становищі в ришем М. С. Хрущовим. б ні погляди всіх трудящих світу, Р 0 '3 ~wrую:гься, а поmт~·~а ІХ 0Р; !\ОНГО, МІюстр шдкре·слив гане На пропозицію депутата Є. І.

краtн народноt демократп зверне-

Yl'

всіх людей доброї волі, які борю- гаюзаторІВ за•знає ОДНJЄІ невдачІ ну роль в Конго апар:ату ООН Афана·с~нБа, який

(РАТАУ).

----<>

0·----

JТЧЕНІ-СІJІЬСЬRОМJТ ГОСПОДАРСТВУ

,виступив від

ться за мир і дружбу між каро- за О•дною. Наетав ча·с, коли М·ОІЖ- на чолі з її тенеральним секре- імені комісі'й :в закQрдонниос спра.­

дами. ТрудІвники Броварщини, як і

весь радянський народ, одностай-

на по.к.1а.сти край спробам arpe- тарем Хаммаршельдом. ва.х обох палат, Верховна Р-ада сорів знову РОІЗ'В'язати світову Одним з найга;небніши'х проІЯ- СРСР одного~'Іосно прийняла по .u • б" . .

но схвалюють і підтримують За- ВІИRУ

І,

шьше

то•го,

СТВ>О·рюю-

.

.

ВІІВ пощтики

колонаатзму тов.

кони, затверджені сесією Верхов- ться ум·ови, nри яких можна на- ГJ}омико на.зват вій.ну, яку Франної Ради СРСР. Вони докладають

в.сІх зусиль до того, щоб дост-

роково

виконати

семирічки.

величні

плани

Jierкa nромисловість України виконала річнміі алан Колективи підприємств легкої промиСJІоаості України, змагаю­ чись за збільшення виробництва товарів народного споживання, до­ строково виконали річний план по випуску валової продукції та біль­ шості найважливіших видів виро­ бІв. Додатково до завдання виго­

3700

тисяч метрів бавов­

няних. шерстяних і шовкових тка­ нин,

мільАок

1

тисяч

400

штук

верхнього трикотажу, З мільйони !ЮО тисяч штук білизняного три­ а:отажу, пар

мільйони

2

шкІряного

Випуск JІизняноrо

досяг

І

роJІьними

600

тисяч

взуття,

верхнього

бі­

трикотажу

передбаченого конт­

цифрами

війну

з

життя

Саме

до

ціGЇ мети ·спрямована мирна полі­

кого народу. Чудовим зразком за­ хwсту .справи миру, здійенюван.ото

з надзвичайною •силою

переІVо-

семирічки

на

1962 рІк. (РАТАУ).

ЦіЯ пр:И підТРИМЦі СВОЇХ С()ЮЗНИ­

КіВ по НАТО ось вже · сьомий рік веде проти адж'іJ}ськоrо народу.

ГовоJ}'ячи nJ)o мєюuу інтервен­

бл аго

Колгоспни·ки нашо-ї великим

інтере·СО'М

артілі з

.стежили

за

роботооо VI сесії Верховної Ради СРСР. Прийняті нею Закони про Державний план розвитку народ­ НЄіГО гоеподарrства країни і ДеJ}­

жавний бю,цжет !На

1961

рі.к за­

палюють на н·аві трудові под;виги,

цювати на благо t>ідної Батьків­ щини.

рішуче

стоїть

за

рідної

те,

одерІЖати

16-17 це:н·шері'в зернових, 150 центнерів картоплі і ло 200-220 центнерів овочів з

примхи ПОГ()ДИ,

перебо'рюю'чи майже

ко.ж.ного

дня ~швозимо на поля мJсцеві добрива, лідrото:вляsмо н:а·сіння зер­ нових і 3е(j}Н0:0(Уб0,ВИ'Х КУЛЬТур.

Гаряче схвалюючи Закони, при­ йняті

VI сесією Верховно,j Ра:ди ЯІКу оча­ СРСР, колгоспники артілі ,цо:кла­ JЮЮ, ·роого.ртають niдr·O'l'O'В1tY до да,ють всі ·сили, щоб в наступ­ весІІ!яної сівби з тим, щоб у тvе- ному році зібрати бага1ий DJIOТрудівники

бригади,

ГОІ ВОРИ'І'ЬС.Я:

зов.нішн.ю політику

Радян,еькоrго

УJРЯДу».

денний

вичерпано.

Верховн(}Ї

Ради СРСР оголошується зак,ритою.

щоб

по по

гектара.

Я·КіЙ

(ТАРС).

Батьківщини

тьому рQІЦі семирічки

КСіЖного

закоРдонних

ціл,ком і повністю

ПоDядок

Союз

На

В

«Схвалwrи

Шоста сесія

зком

ленінського

ста;нову,

про'!д .'Іаотянського народу, міНІістр підкреслив, що Ра,дянський

за·стосування

міністра

rлрав СРСР А. А. Г.роми'ко ло­

цію керованого США блоку СЕАТО

нання і ВШІИІву на народі-в, зра-

клИЧУ'ІЬ з ще більшою силою nра­

взуття.

шкІряноrо

рІвня,

усунути

тика РЗJдяяського Союзу, Р'адянсь-

-o-

томено

завжди

людсь~ого · СУспіль· ства.

до'ІЮВІ'ДІ

жай всіх культур,

добwrис.я ви-

ео·коі nродrктивно·с·ті худоби. О. Костенко, брига,д!!ір nершої бригади. Колгосn ім. ·Ка~1~ніна, с. Літки.

до

***

ПраціlВ:ники кра;си.rnі:всЬІюrо ВJіддіJТКа радгоспу ім. Щаl}са rаряче схвалюють рішенн.я сесії Веросав­ ll(}!Ї Ради Союзу РСР. Зараз за допомогаю

агітат·о[рів

1\нІв. Учені Інстиrгуту електро­ зварювання імені Є. О. Патона ІВ співдружності з колектив&ми Куз­ нецЬІКоrо металургійного комбі· н·ату і заводу «А.т!тайсільмаш:. розробляІ<УГь технолоrію вироб­ ництва са.мозаточува·НІИх лемешів

ро.бітники

ви.вчають матеj}іали е.есії. В. Дорошенко, учителька.

тракторних

плугів.

Засrосу­

ваІн.ня таких лемешів дасть вели· ку економію металу і коштів. На фото: в лабораторії Інсти­

туту імені Є. О. Патона. Науко­ вий співробіwик Г. В. Ксендзик (зліва) і механік В. С. WирІн на спеціальному пристрої наплавля· mь

заrото.в·ку

для

дальшого

проката лемішної штаби.

(ФоіТОхроніка

РАТАУ). Фото Н. ЦндільковсІ>КОrо.


БУДІВНИК КОМУНІЗМУ

2

І ХІХ РА~ОННА ПАРТІННА .І КОНФЕРЕНЦІЯ

'

*

Вівторон, 27 rрудня 1960 рану.

Резерви і мож~*!'Івостt, плани ЗА ГІДНУ ЗУСТРІЧ СІЧНЕВОГО

ДеJегати

ПЛЕНУМУ

конференuії

УСПІХ ВИРІШУЄ

КПРС

UK

~:;~~~:~~~

резер.ви '''·ВІrнаn:.·а ,...

Наші ~Іожшrвосп· 1· _ тако10

невичерпні

бра пройн.ята

t дfмии

думкою

кові

ра~госП'' ,· лан- ~rасово-поаітичної ро,боти парторколгоспу ,. Більшовик•, 11 " ' <,·3оnя" СЕНКО) ко.1Госпів ім. Rа:Іініна та ганізацій, збі.тьшення вироб- с. Рожни, М. Г. ЛИ

звітна доповідь i~r. Сталіна Т. М"арчРнко, ~І. Ря- нищтва

до·брив

і

підвищен-

Високі •зобов'язання ВGЯЛИ на

першого •секретаря райко~у ІШ ба і ·багато інших. ня врожаїв всіх ку.'!ьтур, під- себе ч.тени нашої .арті.1і в ниУкраїни тов. Ратушного М. К. Ці успіхи є результатом по- несення культури зеюrеро>бства; нішньому р-оці. В наполетлИІвій І~я ,J;YIO\.a була і в центрі уваги .1іпшення організаторської і пар- поси.'!ення боротьби за високу праці ,щби.шся того, що зібрано виступаючих, всіх делегатів ХІХ тійно-по.тітичної районної пар1і:йної конференції.

ДG6ре працюва,lи

КО\Іу ІШ

в другому партійних

рай- про,дуктивнtіс 1 ь твариннищтва; по 13 ценrнерів зерно.вих і 185 первинних ширше запровадження механізації uвочів з гектара; за станом

.роботи

~'країни,

організацій, перетво-

і автоматизації

на всіх видах на 20 грудня виро,били ло 361

році ·семирічки майже всі наші ршня в життя рішень ХХІ з'їз- роІбіт як в промис.'Іово.сті, так і центнеру моло.ка і 110 м'я­ промислові пі·дпри,ємст.ва. Виро,б- ду КПРС, лmшевото і тр)'1днево- в сільськ()му гс;сподарстві; вико- са .на 'К()ЖНі 100 гектарів уrідь.

ниЧwй п.нн 11 місяців по ви- го П.1енумів ЦК

Ко'd:уністичної риставня дос·~гнень н.ау·ки і пе- По,казники наче·бто і непога.ні.

пу.ску валово•Ї продукції викона- пар'І1іЇ, постано·ви ЦК КПРС «Про

ред(}вого доешд<у;

!}ільш. ефе.к-

Проте

~сьо:годні

з

прикJУістю

но на 101,5 прщента, а лорів- завдання пар. тій. ної пропаганди в 1 :ивне. ви~орист~ння за~л~вн:_х тр,е,ба вИІзнати, що ~ВІ)ГО ~обов'я­ 1 бо·~отних земе.І~ та луюв, б няно :.10 ві;що.віІного періоду ми- rучасних умоІвах». зан:ІtЯ по вр.ожа·йнn.сті ми не ·винрого PGKY її :ВИро·блено більше Ра·йком ІШ Укра.їни, пе.рвин- .р·отьоа за економно, високу про- конали. на 7,1 процента. .Високих показ- ні партійні організації етали дуктиВtІІі-сть праці та зниження Дехто ншмаrа•єтьс.я ПІ)ЯСJІИТИ ників у виконанні зобов'язань до- бі.'!Ьш пре·дметио займатися ли- СО'бі.вартості всіх ви;.сів цро·дукції. н•едобір вр•ожаю тільки не·СІІJЖЯТ­ би.1ися ко.1ективи заводів ходо- таннями організації ео!.(іа.пістичПартконференція зобов'язала дивими пого;щими умо·вами. Од­ дильників, електротехнічних ви- ного зматалня, агітаційно-ма,с@ОЇ райком ІШ України, первин- нюt, я, як атj}оно.м, Л(}Годитись

робів, .шварно-прокатного та інші. і пролага.ндистськ()Ї роботи, пар- н.і

партійні орга•нізації щю- з такою дУМкою не можу. А·д:же Значна ро·бота про.ведена в тійно-комсю!().тьської освіти. вести в життя пропозиції кому- в нашому ж кош·оепі (Жр.е:мі Цhощ· році в га.1уз•і підне·сення Поряд з цим на районній пар- ністів, внсоені на звітно-виб.ор- бригади, ланки виростили ви,со-

1

чатеріалного .1обробуту і куль- тійній конференц.ії бу.то ві<;:(зна- нwх зб(}рах і У вистуnах делега- кі врожаї. В чому ж турного рівня тн.Jящих. І\раще чено, щu в роботі райкому пар- тів конференції; забезпечити ·счюкатоеті? 1·1

а.ш пr.ацювати наші шкоди, .ті- тії, первинних па!}тійни..х органі- дальше піднесення ортанізато·рсь-

1;арпяні і 1\у.lЬТОІ'Вітні зак.1ади, І зщі.й ма.ти міс.uе і серйозні недо- кої .ро.ті шрвИІНних

прячwна

Ми недобира~>м·о ча.с'!ину вро-

парт~р- жаю голо!)ним чиJюм в зв'язку

;Ібі.1 ьшився товароu·оорот в торго- .1іки, внас.тідок яких район не ганізаці.й і авангаРдної ролі ко- з тим, що влітwу не ·вститає:мо ве.1 ьних uрrанізацілх. викона.в взятих соuіа~1істичних зо- )!)'1Нісrів по достj)·<жо.во.му виконан- О"бробити по,сіви. Висновоаt може

в СІ\.1 а:дшх поrодних умовах нинішньога року ,щби.тися певни.х нпіхів і працівники сіль-

бов'яаань по вирІ)ОІІІЩ1ВУ rільсь- ню завдань 1р.етього року ее:ми- бути дИїЩе о;щн: слід більше ое­ і<Огоспо.\арської прод.укції. річки та (}рганізащії бойовогО" соці- нащати колгоспне в.ир'О·бНІИІЦтво Різкій критиці на конференції аліетичного змагання на честь механі3МІаМи. Треба підн·яти кло~

ськоr;J ГtІ:'nо.~арства. Колrо·спи і були підані голови колгоспів, наступного Пленуму ЦК ІіПРС. потання перед .общtслими арга.нd-

радтоспи прода.тИ державі в по- · директори радrо,сnів,

рівнянні до відпові·;щого періоду лар'Тійних

минуЛІ)ГО ро:ку більше м'яса .на 7113 центнерів, молока - на 1070 центнерів, кар'!'оплі - на 69828 і rшочів - на 52833 центнери, яєдh.- на 277 тwсяч штук.

.організащи

ар'ІілеИ

зан ня

виконують

колоспи

ім.

На ХІХ ра.йонюи

«Семиполківський»,

«Богдалів-

кому партії, рсвіз1йлу

ський», «Зорю>, які не виконали

зо·бов'язань майже по всіх по.1ока

і

КО;1гоrп

·:Жовтень».

користvються '

майс.три

придбати саме ті .маmІИШ, .які

Іимісію. ми.

••

КО:ИуНІСТИЧНОІ ПраЦІ

Ці

Т\а.1ініна, ((Білшовик», радгоспи не,1о.1іки :ча.ти 'ricцr .1ише тому, ім. Кірова та «Бобрицький». що раЙ·ІVО~І партії пос.1абив кош3аr.1уженою пошаною сер·ед роль і керівнИцтво на·д оrк.реми1Р'".,ЯІІ\ИХ ' '

заціями, щоб ми мали можли:вість

За звання колективу

ВИКІ)tгу6

зо,бов 'я- зобов'язання по виробицтву ~І о-

('таліна, ~ім.

партшнаи

«Чер~о.на Україна·», ім. Вату~і-, конференції абрано новиn с·клад нам ПОО'рібн:і, і щоб вони пр.а;ВИJІЬ· на, ІМ. ]-го Травня; радгосшв членів і кандидатів в члени .рай- но розподішілись між к~тгосп.а-

ка·зниках. Нсза.1о:ві.1ЬНtf

У спі:шно

***

Сf)Кретарі

(З виступу директора ливарно-прокатного заводу С. М. ПАЗЕНКА) Колектив ІJІаШОГІ}

ми паj}торгані·заціями, які в свою

заводу під

Ці пока~ни.ки

результат :Ці-

ЙОО()ГО соціа.л:Ї'СТИІЧНІо.г.о робітІІІиків, напмеr.ливогозмагашr.я ВП]Ю·

проводили

ке))іВНИЦ11В(}М пар•тійноІ організа­ ції в другому році оеемирічки до­

щнщі М. Пи.тьтяй, П. БеІЗІrа;Іа, .'Іітичну р01боту з •1Юдьми, що

бився певнИLх успjхів. У переддні 43-ї річниці Вели.к()ГО Жовтня

ва,цження механізацн у виро6ющтоо нової теосніки, труД{)ІОе'І'-

р.апортував про :ЩІ)стзюкове вико~

"'

сі::rьське~гошщарського

1 ицтва,

ударники

іl. Ряба ' rla;riнa;

-

П.

вир·о·б- чергу

кюІуніс.тичної

недостатньо•

о.р.ганізаторську

масово-по-

доярки кошаспу ім. призведо до по·с.таб.тення труТрохюJенко - дояр >~О·ВОІ- дисципдіни, порушення

нання рі,чн·оrо плану. До

22

. • .~оярка Н.радгоспу «Семипо-;r- по,стано.вІ, яку приилят.о н. а кон- j . . . .• на•крес.теІІJ. заходи '(.'Ія ЗаІВДЗ.НЛЯ 1050 Осппо·на, В. Сун- ф ер.енцн,

-

дук,

r.

т олка.чова

свинарІі!І

-

радгос.пу ім. Кір·ова; г. Волоха-

. . ...

тквцацн

по.1іпшен!fя

наявних

.· .

ного

недотюв,

організатоrської

і

фуд-

·

ТОНН ПО:КрІ!;Бе.ЛЬчавунного .писrа.

.ко;rектив

усшшно

використа.1и всіх всіх ре.зе.рвів. Тому рав. ,дУже низький НОІВИ!Х культур, не

ка Тетяни .\'Іарченко у нас не ної організації. о.дна. 3а,стос.оІВІ}1ЮЧи її до•свід, ЮІВважаю за необхі.дн~ зупинирощува·ти високі вро,жаї

"'"'

уІЦа.р.Н'ІІ'Ка :ка.В

ОІ)}емос.я за носив це Л(}-

че.сне зваіІfня.

Говорячи

про

перспективи

д:альшо.rо

госпів і колrІJспів. Проведена. .ре-

1'.

КоlІіструrкція

конком і міосьІ(рада не НаJДа·ють

і

ІЗа:Іvінчен·о

будів~

l

}}сrзширення

заводу,

Па·зешж вкwзав, що рай:ви­

на;rежн•(}Ї . . допомоги . . _, з~кре.ма · ·-' у вw;nУІеню .не·обХJІ;\Н()І тернтори на-

вантажувально - .ро~вантажуваль-

І ної площа;.щки ·на станції БР'D-"ВаРИ.

Важлива ділянка роботи (3 виступу голови Гоголівського сільського споживчого товариства Н. С. КОНАХ)

3 кожним роком '!Орrовельлі ганьблять по•чесне зваНіНя RO<r І~авчиюЕс.ь ланки Наталії Ко.стен- ьо~,у питанні, як забезпечення ' орr.аніаащії ,нмrюr(} paaїmry :вое перащра. Так, нещодавно за .роз­ М. Л. Х"зан - го.1сп.з к,l,l- іІ ко, Євдокії Марченко, Марії колго,сnів запас.ними ча.стинами і краще задов(}льняють запwги тру­ 'rоспу іч. Ста.1ін.з, с. Русзаіп; 11 Оме.тьчук. Не ощн .зараз у кол- тех!fікою. Адже, відверто кажу- дящих. Про це с:відчить ріст то­ крадання засуджений заві,дуючий вщдшенн.ям бази райспожив­ Тр(}хименк·о, як чи, ЦИrМ по-слр.авжньому ніхш не вароІ)боро·ту. Проте не всюди на В. І. Павловський - директор І госпі і Петр<о спілки Бор.о·вик. Є rp·omoвi роз­ пере•,"(овий дояр. 16 .до.ярок кол- займається. У нас, ЯІ> праІВлло, місцях цій 'Ва~лив.ій ділянці на­ радгоспу ім. Щорса; А. О. Катрати. Та.ке м·огл·о трапитися тіль­ кун - завідуюча свинофер- І госпу, серед них Галина во,йтен- пла.нуюrь врожайні:сть, заІбуваючи да6ТЬС.Я ПСІТрі 1бна увага. Нерідко мою

плосківськоrо

ві,д..ділка

радгоспу «Зоря»; Д. Г. Сахно

-

аrрон.ом

колгоспу

ім.

Ва­

тутіна, с. Пухівка, редактор багатотиражної газети «•Кол!'ослна nравда»

(зверху вниз).

о,в{)!чів тись сього~ні .н.а тадщму ва.жли-

-зваюr.я .

чання 'І1.ООриннищьких ферм рад-

можливо:сте-й, ництво труоного , цеху. Почали ·викодгосп :зіб­ . ·врожай зер­ пускати пю продУ'ІЩJЮ. Вже в навиконав взя­ ступному році ·бІюе виrо:rомено КО'Мунk1и артілі ·стали ближче п1х ~обов'язань з окремих га­ 265 1ксяч пагонних метрів труб. •до люде,й, краще П.О'пуд.Я])ИіЗ}"ВаТИ .тузей артільного виробництва.

Це дало сво.ї На у<су.не·нн.я цих та інших не,до­

11

при;свооно ·

скоренню механізащії >ВО<допоста-

с. Літки, Ф. С. МУЗИЧЕНКА)

пе.редова дан- .тіків і зосере-;rжена увага партій-

1

ИІІVmгує

за·вда.ння партії і уряд'У по при-

(З виступу го.Аови колгоспу і.м.. Калініна,

дос:від. І переt:~двий результати. Тепер

"'

Ма·иоже 90 про.це.""'ам ,.. 00- 1·тн'""'І·в "'·

муюетиrч:ноІ ·-Не знижуючи ·ВИ~У'СКУ віІІРОІдук- те, ЩІ)б ВЄ1СЬ ПР<'ЩІ. За•ВО~

ЦlІ,

Наслідуючи приклад пврвдовиків ДіяльністІ, партИіної орrанізації нашого 1\ошос,пу в значній м,ірі ві~uита у ~1вітній Д(}Повrді. Тре•б.а, товариші, ві•щзн:а,чити, що

nJ

пер іНа за.мді :&ОЖНJІЙ четверт·~ио П:Р·~·, ·в.,.,.". _ раІЦІ·О··"',..1·,.,.·m.n.n, ня пр.о.катники виг·о·товили пшІа.д ... ..... '""'"' ouw• ..,.....,,.....

колгоспу ім. Калініна; М. Бобк(} строків І)Кремих видів р·обіт. В кі·вtький;

"ИХ ПР·О"'"'С. ·,в, 'ІВ·О·Р""'",··'"'М.... И. Те"'"' 1 ,.,.."1

1

ко, Євдо·кія Барона, МотРона Бар- ІІРО матеріальне забе·апечення ІВИ- в магазинах не'Ма па.пежного ланищька, Любов Король, доби- конання запланован.оrо. а;сорТИІМеrнту товарів, хоrч на ба­

ки тому,

закріплених за JІ'И'МИ кo.pfu!. 3нач- чс.ь звикли цікавитись •середБільшість працівників 'Іорго­ пих успіхів добились і евипарки ньою циф,рою. Це невірно. Треба вельних закладів добІІооовіспо

незадовільно пращюють з нmrи.

.шсь вwсокої пр.сІ,'t)'':КТІfВ·ності ві,ц

Євдо·кія

Донщова.

Матвієнко

Про'!е, товариші,

та

І ще одне зауваження. Ми чо- зі їх вдосталь.

Га.шна добитися того, щоб державні пла- пр~цює, зразков~ О'бслуrО'Вує на-

ни виконувались кожню1 госпо- се.тення. Але не пеj}еІВелис.я в нас

ми ще не дар,ством.

ще

й такі,

що ·своїми

~іями

що

керівники райспо­

і

сільських СТ бе-з­

живспілки

відпоВ'Ї~'щльно

~о:бирзють

кадРи,

Партійні організації колrо·с.nі.в, р:адто·спів і

підприємств П(}ВИННі

приділи·ти 6і.1ьше уваги ді.ядьнос­

'Іі кооперації дідлиці р.ооаrи.

-

цій важливій


ВІвторок,

27

rрудня

БУДІВНИК КОМУНІЗМУ

1960. року.

3

Резерви і можливості, плани і думки І :ШЬ1і!:!.~ За

5років виконаємо самирічку .

молодь повиннл вІдчУвАти

rпребухівського колгоспу "Жовтень'' ГРІНЧЕНКА)

Звітний період для WШІОі парт- м'.rооа. ,вик~нано на 124 лроценти. В К'(}ЛГО•СПі є 260 ге.ктарів саорrа-нізащіі був періодом дальшо~

мо6іЛJізаціі колгосШfИІків на ІВикооrання .семирі<чного nлану за 5 рокі:в. Недивлячись на неспри.ятли.ві погодні умови, ~и:р()Ще'lІо на JrоЖІЮМ'У гектар4 ло 14 центнерів зернових. М'и смілим пішли на рооши:рення площ під кукурудзу.

Якщо в :ми.нуді роІКи еJял·и її на 150-200 текта.рах, то нині ш 720. Тільки .на зерно буіло зі6ран'О кукуру·дзу з 339 гектарів. Се])едній врtОжай - 35 центнерів, а в щремИІХ бриrада'Х П()

Освоєно заплаJВ:у

40.

Тру-

беж.а., де, зокрема, на 110 rе·ктарах 'ВИРОС'ГИЛИ по 250 цент-

ду, а до 1963 POOW буде 500. З ко-жним роком міцніє наше багато-галУ'зеве rо•сп.одарС'Гоо, зростають ·доходи, поІЛіпшуєть.ся добробут колrоспник.ів. Збільшуються ві',\р.ахумння в неп.()дільний ф()НД, 3 ~ р.ахунок якого :в цwму році

проведено ведик~ будівництво·. Разом ·з тим в нас ще 6 ряд Особли·ву недолікі:в. іст<УNІих увагу на,дають па,ІУl'ійпа організація, всі ко.~rо•спюmш збільшенню ПО'голів'.І rщрів, підJв.ищеІшю

А. Н. ГОНЧАРА)

Комс~ольщі і молодь району праці в внеели -свою частку визаrально.народну справу кона·ння •завдань дРУ'Г·Оrо року семирічки. Комс,амольсько-молодіжними ланками заг()То·мено і ьиве-зен.о :на поля понад 290 шсяч

раз.ом Комеомольці і моло;~ь з усіма трудящими району пі;~ керів:ництвом партійних орrаніза­ цій і .надалі братимуть найак­ тивнішу тчасть у бор·отьбі за ус­ пішне завершення за:Вдан.ь дру­ гоrо року с-емирічки, зоб(!в'язань,

тонн місце-вих доорmв, ВЩ}()ІЩеН{) взятих на 1961 рік. кукурудзу на 2 ·шеячах гектарах. Виеоких показників по вироб­ Виховувати дітей ющтву молока добилися юнаки і дів.чата молочно-товарних ферм в комуністичному дусі колгоспів ім. Сталіна, ім. КалінІі­ (З виступу завідуючої

кож, щоб райкс.м партії, райви- го-сподарств. Сила комсомолу конкам, а 'Гакож відповідні тор-

допомшли

конференції

(З виступу секретаря райкому ЛКСМУ

іх ЩІодуктивІІ·}r,ті. Не·обхі·дно та- на, « Більшовик» та ряду інших

неріІВ бурякі·В. Уее це в знаІІІніЙ говель.ні орrа,нізаціі

ДеJегати

ПОВСЯКДЕННУ ДОПОМОГУ ПАРТОРГАНІЗАЦІІ

(З виступу секретаря парторгшизаци

М. П.

*

**

**

міським дитячим садком

Н. Г. ГОНЧАРОВОЇ)

в партій-

_

ному .керівництві. Пр ()Те :Не всі

мірі за6е·3печув rJ)О'Мшдське тва- колгоспу nридба·ги ПО'І'рібну кіль- ·секретарі комсомольсь·киос орга-

В нашій кр:аїні найціннішим

скарбом є люди. Вихо,вання ПFд­

рин.ництво :кО'нцентр·а.та.ми і с.око- кість кукурудзозбирадьнИLХ. ком- нізаці.й ()Де ржують нале.ж;ну до- ро:ста'Ючm-:о п окоління в .кому- . баіінів та jншиос необхі:щих ма- помогу, зокрема в колгоспах ім. ністичному дусі - nочесне за ввитm.rи коJ}ма.ми.

В ЦЬ()М.У рtОЦі ви:роблено 3941 шин, ремонтниІХ .матеріалів, а та- 1-ro Травня, ім. Ватутіна та ім. дання всієї громадськості. Однак центнер м'яеа, в ТОNУ ЧИ'СJ!і 70 кож аапа•сних ча.сти·н до авто- Кірова. в радгоспі «БО\брицький» ми .не 7tІІ)Жемо ще ска·зати, що

центне'J)ів .крmJІЯ!ЧО•ГІ), що ·стано-

маши:н. ~'ее це зміцнить техніч-

багаточисельна комсо•J•юльсь.ка ор-

вить по 75 центнерів на 1ОО ну базу колrо·спу, спрwятиме до- ганізація, нонообра~mй секретар. rек-rарів уrідь - Іmба.rат.о більше, CТJIOIWWМ!Y вик~нан.н·ю се.мир.іч- A;re •Ві:н не ·в:ідчу:ва.є д~пw~rи. Прикро, що директор радтослу ніж то.рік. Річний ллан щюдмку , ног<. плаІf}'. М. &кун відгороджується :ві'д молоді. Хорошу ініц;іатИІВУ комНазріле питання сомольськаі організації JІе під-

ця .с,права в нас постав.'Іеt!а за­

довільно. Цьотu .;1ira в селах nрацюва.1о лише 19 ~ди1ячих с<Jдкі·в і ясел, але стаці·она·ру :в жодному з нИІХ нем·а. Разом з тим в т:.tких насе­ лених nунктах, як Требухів, Кра­

тримує, внасдід~к ч~го. ММІ)діж- силівка, Княжичі, робітники j на ланка доярок на •бобрищько- .колгоспюrки :~ задо~воленням від­

(З виступу секретаря парторганізації

за6оду холодильників І. Д. КУЗНЕЦОВА)

му відділку розпала·ся, із 7 ком-

дали •б на ціщ)річне вихавання

вали в Жердові, залиmилос;я лише 2. Партор.ганізація і дирекр.оль нале- в районі ПерШОJ'р'<J:вневого оосіл­ ція радг,оспу не ;дбають про П(!ліпцьому В'ІfІ}і·шальна шення культур,нQ-пооутових ум()В •ОО ка БудИІНіОІК культури•. Тут чима­ жить ко.мун'і.ста,м. Вони ммоді. Поді•бні факти. мали :місце вирішальних 'діляf!'Ка.х, і всюди ло підприемств, і, я:кщо взяТИІея і в радг~спі «Зоря». ЦьОО'о не ПО'Ка'Зують особистиМ nрИІКЛад випо;винно бути. Слід де,кО<му змізавтаке зусиллями, зата.'ІЬними Допр.аці. продуктивноості ООіІtО.Ї нити своє ставлення до молоді. сиrrь, т.оварІШІі, 'Сказати, що 3 да.н·ня нам під силу.

Тре:&а 'визнати та;кож, що і ДQ добОІj)у ІКадрів в сільські ~ячі садки та ясла на .місцях став­ лять•ся невимоrли,во. Призначен­ ня проводяться ,без fі()Го,щження з райоНІНим вЩділо:м н.ароДН{)Ї ос­ віти і nра;ці:внИКд:ми шкіл. Люди, які працюють .в цих за.кладах ,

Нашt nідприємство, як rві.домо,

бажає .к.ультурн·о відПО'ЧИТИ, але

.ЦQІСТJ)ОІКООЮ ВИІJtонало план дРІ}ТО~

ми не .завж~и маємо можливість

еQмольцJв-тваринників, що працю- дітей.

року оо:мирічки, і зараз :ви,.. задоІВмьнити й.оrо попиrrи. На на~ пуас.<~~в щюдУкці·ю додатково. В шу (Цу'МКУ, настав ча;с ооуцува.'Іи

ro

90

на.ш()Ї

ІКО11}'1rістів

ор.ган:іщіі х:аж. Це -

ІІІартіШюї

Використання кормів

працюють в це­ ВЄ.'ІИІRа СИ:Ла!

73

комісії

nарті'ЙН'ОО'.а

конт­

Вони ролю, яких у .на.с ·п'ять. ВИ'j)ОО!fИІЧИМ }'ВЗ.ЖН>О С'ГЄЖ<іТЬ за

-

ці працівники •Не можуть добре поставити рсJбо'!1у з дітьми, вміло ростиrи

става1 ·и

ви~

з виКО'НаНіН.Ям nлану,

:доои,

що

еnри.ятиме

* * *допо-відей взяди

В обгооюреннj 'l'a:RI)Ж

вашtя ЦеХу

ШВИДКО ПОДQ,1<іНО.

Товариші делегати!

На нашо­

му заводі nрацює ЧУІдовий коле к­ тив робітників, яки•й завж,ди ді­ л.ом підкріптон своє слово. Він

сить, •і :во:ни можуть за-безпечити

ськ.и:й, профспіл:ко,вий а.кти:в по..:

поміт.ний ріст на,до-їв ммока .

клищані брати в ць·о·му найактив-

Отже , невіщtладним за·вданлям

тів тру•дящи'х П. П. М'ехед, лі.кар районн.ої шміклін іки М. М . Бо­ римський, rо.•юв·а ко.1Г()СПУ ім·ен: Сталіна М. Л. Хазан . 3 лр омо­ чден

фа.ІtТІВ.

Білокінь П. П . Бобко М. М.

Бойняк О. С. Бурнашев П. В. Буча К. А. Винарський М. І. Висоцька М. З. Гарбуза· Г. О. Глушак В. І.

Гончарова Н . Г. Гончар А. Н. Грінченко М. П . ГуляницькиІі В. Н. Дворовий А. І. Доброво.1ьськиІі Г. І .

Дудко

1.

О.

Забмотиий

Зубр ицький Ф. А. Іваненко П. М . Какун А. О. Карачик Г. І . Кеуш В. І. Клочан П. О. Ковбасннськнн І. М. Конах Н . С. Корчага К. П . Кремець М. М. Лемпицькин В. Г. Лисенко М. Г. Мехед П. П. Мехед В. І . Музиченко Ф. С. Небрат €. І . Осипова Н. М .

Павловський

8.

Пазенок С. М. І.

М.

ПильтиА М. З.

Зайцев І. В.

Пнндюра В. Д.

3аJІІщук А. П.

Приходько О. С.

І.

Прус € . М. Ратушний М. К. Риффа В. М. Сом М. П.

Сорокін В. П. Сушко В. Л. Сухоруков М. Д. Темносагатин В. Я . Хавро Т. Н . Хазан М. Л. Холод О. М. Чоботарьов П. П.

Чижик О. М. Широков А. В. Якнюнас В. К.

Кандидати в члени райкому КП України Бондар П. Я. Боришнєв В. М. Бушуев І. €. Галицький М. С.

України

О. Й. Да.вимв. Перший плену.м райко.му КП Украіни Відбув с я

Бабицькиіі Б. Д. какук М. П. Баше.в А. І .

обкому

бюро

реВІJЖ.и викорwста вня корм 1 в.

СкJад райкому КП У країни

ви с туnи в

конференц ії

на

во:ю

сьогоднішнмго дІя є підгот()вка нішу уча~сть. Бу,де, н~ :наш поі пр:tви~'Іьне, .раціоп.альне .вико- ГJІ:яд, •дощі.1ь.ню1 провели , маео­ ри:ета;ння . кормі.в., .. ~і ж тим, ~и j вий. ~обсі.lьІ\орі.всишіІ J>eЙ;t не­ маємо ря.д щютилежних

ра;дr()СПУ

ло.ва :виконк ому райради депута­

ЩО'б подібних ВИІПадків не бу­

дальшому

дире·ктор

участь:

« Во~рицьки•Й » М. П. Ба.кун, го­

лізувала причини відстава,нн:я і nі.діВ:ищенню 11 npo.,дJ)'11tTИRHocтi. ло, <Слі д викориrст•wн·ня кор.мів взя­ свої зау:важення ВИ'С.Л()ВdІЛа на за- Ос·гМІІня перевірка .наявнtОсті кор­ ти ПіД КІ)НТj}ОЛЬ ГJ)()Ма,щСЬК.ОСТЇ . сідаRНІі ларrійнюго бюро. В)"ЛИ ~:і:в показала, що їх у на:с до­ Ко."Іу;н:ісrи, ко·мсо.мольці, радян-. вжи1'і необхіІдні заходи, і ві·дста­

майбутніх

вихо~вувати

і

(З виступу головного зоQтехніка райсільго спінспекції буді:вників комунізму. В. І. КОЛПАКОВА)

Товариші делега.ти! Те:ма мщо Так, у ко;r()епі «Червона Украї­ nроцесом, за якіС'Гю :продущН. :важлива. на» прогягом жоrвтня і ли стоnа­ на.щзвкчаІЙно •виступу Коли лk(}пильн:ИІй цех ·п()ча~ від­ МО'Ва йтиме про корми для ху­ да дооуС'Гили перевит,рату к,ормі:в. робнича комісія Бісебічно промtа­

а

вчитwсь не ·бажають. Лк наслідок,

під контроль громадськості

Чималу роб()Ту щювели і про­ водять

некваліфіковані,

здебільш&о

новообраного

плену'І

Горобій М. Н. Гудзь І . К. Ковпак В. І

райкому партії, на якQму роз­ глянуті організаційні питання:

Колпаков В.· І.

КП

Кравчук С. Д. Кремець М. Т. Кузнецов І. Д.

НОГО М . К., другим секретарем ­ т.

Перши м

К.

Оклад ревізfИиої комісії

КовбасинськиІі

r.

Рижкін П. І.

Ф . С., ПАВЛОВ­ ПИНДЮРИ В. Д., М. К. рай­ оргвідділом

кому партії затверджено т. ГЛУ­

ШАКА В.

Антоненко Я . Д.

Малій в.

БІЛОКОНЯ П. П., секретарем­

МУЗИЧЕНКА СЬКОГО В. 1., РАТУШНОГО Завідуючим

Шульга О. Р.

Бурлака Ф. П. 8О.1ИНКО К. В. Гогун М. І. ЗарицькнА І. М. Какун К. М.

РАТУШ­

ро райкому КП України в складі: тт. БІЛОКОНЯ П. П., ГОНЧА РА А. 11., ДВОРОВОГО А. 1., КРЕМЦЯ М. М., МЕХЕДА П . П.,

Цуп І. П.

В.

райком v

т. ДВОРОВОГО А. І . Обрано бю­

Лукашевич Г. О. Чаюн

секретарем

України обрано т.

1.,

пропаганди і агітації

ПИЦЬКОГО

.

V· О.

завідуючим відділом

раІіонної нізму» -

В.

Г.,

-

т. ЛЕМ­

редактором

газети « Буді вник комуr . ПИНДЮРУ В. Д.

***

ревізіІіВідбулося засідання ної комісії, гол овою якої обрано І т. КАКУНА к. м.

П.

К.

радгоспу

-

Корчага

ланкоsа

делутаІf

ім . Щорса ,

Княжицько-ї еіль>: Ь>КО Ї Ради де.

І. М. Ков·

путатів трудя щи х : баскиський

пу

гол ов а

--

с.

«Жовтень» ,

М. Г. Лисенко

-

аrрон.о·м кол­

госпу «Більшовик» , с . А.

С.

Галицький

колгос­

Тр.ебухів;

-

Рожни;

керуюqи fі

'!'ретім ·від,цілком радгосnу « Ве­ ликодимерський » ( зверху вниз ) .


БУДІВНИК КОМУНІЗМУ

4

ВІвторок,

Мине

Медичні заклади колгоспу Два ро-ки тому ч.1ени

сиво

~формлених

нили Статут сілськогос- мен,даці,й, жимів

ющі

закюцців.

дитячого щ:~ягу, ш о к.

І\ож ниіі про

А будувати

'Мільйонів карбооанців. Тепер в будинок,

,дять

в

про­

,1ОС.'!і.:tJКе· н:ня ми )tеханіза горів є

С(}:І.lюкси

працівниІ>и

вік.

· Багато р()боти у педіатра. ,;1ікарні Тетяни Одекс.іівни Ме1е.шченко. Адже що-року в се­

.1ікар-

них ви-

3а першим викдиком

жає

машина

« швидкої

~!І)Ж;швk1 ь

наjjб,шжчюt

часом

взяти на

бюджет

ка­

дасть

вс і

С ;'!ужбу реДИ1 И

.1і-карняні

попрярні-

рукаХ

КО.1ГОС­

лікар

Чер­

д і аь­

НІРШ О Ї

.'Іі к а,рн. і ,

ст у nник

r о .1ови

за­ ко .l-

госп у імені І(алініна Б с.1градсько-rо

ко-

ну, Одеської області .

На фото . Зліва вгорі : в фізіо,терапевтичном у кабінеті . Лабо рант В. К. Сакали роІl'роцедуру ко л госпниці М. К. Чекал . Внизу (спра,ва :на .1ів о ): к о,1rос пник Г. М. Ю. Абрамов і да· бо-ран'І' В. К. Сакали в ре нтгенівськс ~ІУ кабінеті . Спра,ва сестра Г. €. Мещеріна вид- ає ~о.1одій матері f'. Рядиній їжу д л я її сина

n.

(Фотохроні· ка РАТАУ) .

~~р_"!:__И~а н а

"У nа.рти ан спа.'!ені еела Рокитне , Кра.с не, Но.воселиця. . . Від вогню та куль з;и·инуло май· все МІСЦ · ев е н~селення М'а"о же w • ·• ко~Іу в,~а.'!ося вте-кти -в ліс. Іl'О'Машипа. у ко-лишньО'Му радгО'с17 грудн.я. Німецькі карателі ni «діІдо-во» вбито- фашистського оточи.1и Кулаженці. Ще не роз· коменланта. вшвся туман, як на•вко.1о се.1а В наших ру·ках iiPYJCa.IJ'CЬKa -ма- ревіди танки, авrо·машини, тор-охшинБа. Це дуже UJінний трофей. rіли мотощшли, а в ·по'Вітрі круж-

Ра~1}пформ.бюро.

ЧИ'f(!;;lИ

М.

Влах, лікар

вгорі : медична Ва,1ерія.

мешканці ляв

.'lіm.к-розвkщик.

б

Непри;ва.6ливий rвигляд :мав н.аш клуб: етіни обша.рnа.ні, га­ но,к J)Озсипа:вся. А ще ripme з кудьrурн~мас.овою роrботою. Лек­

ція , бесіда, О!бгоооре:ІІ:НіЯ 1\НІИГИ

ryci•ДJB... Бі:~ьш ві,'І,важні

лю .

Освіт.1юватн

·~ лектрнчни·ми

гою

с.тід

наnру-

вольтіз.

12

Не

яли.нку

.1 а мn очками

м ожна в

повністю

nриміщеннях,

гасити де

. Б~тьки і педа:госи! Щоб ново-

ні . правила!

.л. І(орнус, > 1

.

ІНСТруктор МІЖр•анради м . Брова·ри.

1

ДПТ.

рідке

явпще.

Були

віtдmуЩені

Іtnшти на наетільІІІі ігри, а. іх не­ має .

3аві,дуюча

кдуб(}м 'І'. Шита

nрацює бе-з В(}mика, ма,йже нічаго не робить, щоб Н<LБе'С'І'И тут ПО'­

В

брошурі

еМарія

с.

Бринцева»

Строй, Пиндюра, Конончук.

-·-

Рожівка.

розповідається про лан.кову ви.но­

радгоспу

«І<окте ­

ооїні,

але

картнии невтомної

дружного

вона керує. lеспубліці

висо-

колективу,

яким

РекордІні урожаї в по

-

і

і

300

більше

центнерів винограду з гекта·ра -

поки

за .1ишаються

ти·всм .

Тридцять

років

за

цим

колек-

беззмінно

очо-

.1ює ко.1госп імені Орджонікідзе · л оз1вського ранону на Х арюв-

.

.

щині талановитий організато-р сільськогосподарського виробни.

"ЗАПОВІТ" ТАРАСА

ШЕВЧЕНКА

45

МОВАМИ

В цІА маленькіА, кишеиькоеQ:і ГО

формату,

книжцІ,

внпущенІА

видавництвом _ • р р Академії наук

раІнськоІ

С

Ук·

стотнеячним ти­

ражем, лише один вірш «Заповіт» великого украінського по­

ета Т. Г. Шевченка. Але він над­

І рукований народі с в

сорока п'ятьма мовами

Ао

'1

в Ч·

го

з

~ають

б

ол-

гари 1 кореи~/, угорцІ і шведи,

чехи

і

С

японцІ.

.

еред перекладачІв дуже '!_ОПУ· лярного твору великого украІнсь­

цтва Григорііі Сергійович Мо- кого Кобзаря - Го Мо Жо (ки­ гильченко. Багато нового, прогре- 1~~~ка мова), Етель ЛІліан сивного запровадив він у вели_ ч (англіііська мова), Ми·

кому колективному господарстві. хаІл СадовІІну (румунська мова), Про творче застосува.ния агротех- Олександр Твардовський та Jнwi.

нікн, колегіальне кері~ництво, про

-о-

-

роботу з лю~ьми і розповідаєть- ДивІтьса телепереда'Іl

ся

в

брошурІ

«Григорій

__ -_,_ ..

Моrиль-

27 ..:>"##

ГРУДНЯ

11.00 -

Вівторок:

сН'овинн

. . ДНЯ»; JI.IO - .На-зустріч П~нум.у j)Мерть, .накинувея на ШМ'ЦІв, aJie ЦІ( І<ПРС. сМ'асне скотарство».

кладів 80-річний Василь ОвJ}амо- бРіlтіВ.

вич Кот.

П о б ИТІ· і змученІ· мешк·анЦ!і ее-

Але цього ніколи не за,бути. Н

гн! оом і не.на· ви,стю згЩ!{У'Ємо ми

.1а буди зітнані в nриміщення той ж.з:..хливий день і ШІ.Же:мо : школи. ТуТ були всі - ві•.'\ не- Це більше ·нік~ли не по.вбез ВО;1.И nройшда

кину- давга зимова ніч. Чекали с:мер-

u

ли .для гітлерівців відrодооаних німецьких машин, ·вона кинуласІ, е СDИНеJІ, зеj}Н(}• 1• все виве-зли в "JO .1kv., який був поруч. Д()рогу безпечне Шс.це та роздали ї;х , ій пересік rіт.'Іерівський мотоепра.в.ж.!fім \Хазяям. ци,к.'Іісr. Размава .коротка. Ні-

ті. Десятки людей знеnр,итомніШІ. Удяна Стригун там і ~итину нарсщида. В ран:ці гітлеріJІЦі відібрали активістів: годову сіль.радп І. Козюбу, пj)І(ІцівнИ!Ка раИвиконко-~tу П. 3ікіх,

***·

ПрООішJJИ роки.

Давн1) за·гов!У

рани вій-ни. Не впізнати наJП()ГО ce.'ra - вано- ПО·ВН:іс'Ію QWW.вaлося. Тут виро·сло 'ЧІШlа.ІІ() Д()б.\)(УІ'н.их бу.динюів. ІWжен з нас свято ша.нув пам'ять тих, !ХТО мгинув від руК фаWІJС'І'ських за-

вини дня»; 18.4О _ до ІОО-річчя з дня смерті Т. Г. Шевченка. «Нескореннй пензель»,· 19.20 П. Меріме - сРай і пекло». Лостановка телев.ізіііносо театру;

20.15 -

«Суддя». Художній фільм.

(Дітя·м до 16-ти -років ДИіВЮТЮ:ь

цей фільм не ГРУДНЯ рекомендується) .

28

Середа: 11.00 _ «Новини дня»; 11.10 - передача для молоді еМи

з ХЕМЗ'у»;

11.20 -

наGустрі.ч

Пленуму ЦІ( І<ПРС. Юножурнал «Новини сільського rосnодар,тка Украіни» N2 4; 11.30 _ сФуркат».

Художній фільм; 18.00 тнплікаційн-кй фільм;

_ муль­ 18.10 -

«Нове в ідеологічній роботі». Пе-

«Невгасимий о:Метелики тут вогник»; не жи-

редача

18.25 _

вуть».

18.40 -

документальний фільм; передача д.пя молоді.

3З:Ві~уючого фермою га]JІбRИІків. Пр.щівтши -ві,wлка «Шефство беруть олімпіАцІ:.; · . t'<І.МООІ'І~.а.Іі'~Ю. · · ІІJ.ОО - Г. Ібсен - сЛальковиА . . ума . .Д О НИХ ПРИGІДНАЛИ ВГІ·І П~·Це·ю ЗМІ~'ЮТЬ дім». Спектакль Московського Ху-

Г Ш

каЧJв до ЛІсу І. Ше.вчетtа, Д. Ве- МОІГУТН1•СТЬ JЩнсн

Батьювщини, ~ожнього

геру, І. Кота, П. Ткачеmtа.. Під змі'ЦніОють сnрRІВу щу. Окул1ІJІ'І1ЇІВ непокоІЯт·ь .цjї пар- мець·кий кат, в яко-го на ремені п-осиленим ксшв~м їх ІВі•двезли в М. Ткаченко, тизан. На села Н.-Баrсанського і були слова «3 нами бог » , вби,в с. Ядлів.ку d там стратиr.'!И. Гри-гоколишній партизан-розвідник.

сСТРОИТЕЛЬ КОММУНИЗМА» -

на запа .1юеати в кімнаті бенгаль ­ ські вогні , маrн.і й, користуватися хл опівка.ми, прикрашувати ялнпку іграшками, що .1еrко загоряють­ ся, обсІІПаІfи іі бертолетовою сі .1-

рядок і організувати культурв:вІ ві~почин,ок тJ)удящих.

К.ожном•}' мовлЯ1· д~ найстаріших . В тісно- ториться!

.щ.сь до .1і су, а.1е шлях бу·в заr;ритий. Цілу ніч оп.'Іакувала свого си- 1 на, якии напередо~ні за:rину:в У в огні в Ч1'. НоІВоселиця, •старень. Ііа Мотрона Шум. Почувши }}еБ

БООровнцькоrо р:аd\оІІ!ів кин-уті ве- пару матір.

е.lектроос:віт-

НЕМАЄ ПОРЯДКУ В КЛУБІ

град, і друга мати Ма.рина Шин- нерdвні. ~r~рен.ко - німецький автоматЗагинули наші земляки. Віч' -ЧИ1\ пrооавив ІІ ЖИ'ІТЯ на шляху на ім па.м'яrь. ПаJУГизани ж~то'до лісу. Впа'в лід ударами :при- ко nометиллея за смеjУІь СВ(}ЇХ

зве,дення стада зрозуміло: село чекає дош1 ті , темряві ,

Гітлерівці ЩНQО.ВЖУ'JОТЬ вив.озити у Німеччину хдіб і худооу. Од'ерЖаНJа вка:зі·вка : пО!збавити окупа· нті.в цієї М()ЖЛИІВості. ВеІдемо po6o'ry серед н&сеш~ння. 3 його допомогою ра.нньоі осені зібра-

ві ;кvтнє

проводити ті.1ьки вдень. Не мож­

менше І _метр-а. Стов~~Р .•я.~инки

слід Зі\ІКJ>ІПИІТИ на СТІНКІН Хресто,вині або у бочці з піском, при•б-

ченко».

ГО не за утн

де

був убитий чергами з декількох І На,уково-поп~лярннй фільм; 11.:1_0 автом·атів. Ві,д удар•у дМИІГРА в~- -: «Борець І клоун». ХудОЖ!ІІН Не доче-ка.1а-ся ооого сИІНа , ~ув . 'ити.ие m·г rітлері- фІльм . (За заявками глядачІв); гери 0 зо з · 18.00 на допомогу школярам. іски, який в той ча· с обо}}оняв Ле·нін- вець, однак ·сили буди далеко Урок -маrrематикн; 18.30 сНо-

актитвізуються. До 1\JуІЛа.женець дііLшда ра.;ісш зmcrка: у Новій Вас-<l'ні розгром.'Іено гітлері.вську комені,'\а'!урrу. На Ш.1. Я:ХУ підір.ва.'!ась ні.мецька а-в-

Вже на др.угий день

відпускає елект ­

••.• • ·

1942 РОКУ. Парти- Із записної книжки ЦЬО

Там,

.1еННЯ, ігри Та f)".1Я:ННЯ дітей СЛід

::>ІЧ'НІ ялинки nройшли без п•ри.rод, суворо дотримуйте П'ротиnожеж-

,.:>".:O.:O.- ---.?----оС-о#-,,..,.,,,,

ЗУЄТЬ·СJІ в лісах СУ·СЇ~НЬОГО НО'ВОБа ,.~-.мLкого ра·~()Н•у. ДІї нар о~- •1ИІ\і ка.ра.1ьні загони. 3а пі.дтрим""""'-» ~· " П 3 них мееників

Кулаженець

райо-

Фото А . Фатєєва .

оонський загін і·М. Щ()р·са ба- .

біля' неі.

Доби-р· ати і встановлювати ялин-

коnродуктивної n:раці невеликого,

ro .10-є; mi'J

g,,,..,.,..,..:o..,....,. ___

поста.вити в сусід'Н·ій кім ­ наті боч-ку з в одою і кілька відер

ку треба та.к , щоб -гілки її від стін і стелі бvли на відстані не

ЗО(;е·

В

треба

вогнегасники. Якщо іх

розтаСІЮВаНі ЯЛИНЮІ, ОДЯ)ГаТИ дітей і дорослих в костюми з вати, лапе­ ? У. марлі, залишати дітей біля ;ІЛИІІІок без догляду. Тут весь час nовинні чергувати старші .

3:\ Оро-в'я

ма-

г РУДЕНЬ

І

встанОІВJІЮЄ­

я,линка,

немає,

світ.1о

розкривається життєвий шлях ге-

І! ::J ноа рм і Їtськ ої

•<С"#.:>"#І#~--~~~- ............

2-3

не-

бельоо Судацького району, І(рнм­ ської області. Перед читачами

М. Абрамов,

• • · · • ·•

мати

пра -

свій

Пу .

• .•

та·ки х

всю

nримі­

;.....,............,_._.....,... ,. ..,...,..."...._. .

траnил ося ,

дотри-мувати

Л

де

грома.щ:ька

загорітися .

се.1а,

аакдади

в пр'осто­

бага10

може

не

весело-

градарського

с·тю у калгаспни.ць коТ}-т

, цього

і

ялинку .

нам

ристуєrьсfІ

терів.

с-вічок

пр о

примішенні,

у ГроМа•дСЬКИХ М,іОЦЯХ ЯЛИІНКИ не можна встаtнавлювати у прнміщеннях, розташовани-х внше друго,го ~оверху і які JІе мають двох вихоюв.

доп(}моги»,

3ростан·н:Я ек.ономіки ко.'!госпу

1\ОН­

ІІІКО.'Іа

к раснви:ми .

до хворого виїжд­

·медичної

щеннях. В них є більш як 1200 дітей . Ведикою

'fe·

Широку

ПРІЦбана сі .1ЬГО'СПарті;1J!О.

ші і пюре. В се.'Іі 14 дитя·ЧЮ( ясе.1. Во­ світлих

і

В с-елі ство~но rр ома~д с ьки-й інетитуr сані­ тарІЖ і ;ЩШ}рів, який на.1і~УР. понад сто чодо­

рез фізіо-терапевти•ши•й ка.бінет.

рн:х,

С.1'Ід

У ться

вил:

ста·вдена техніка бе~зпеки да.'Іа змогу лікві,д}'ІВа'ІИ вир-обничий травматп3м.

та інша аnа.ратура. Сотні .1юде.И прохІJдЯТh че­

.'!і нар-оджується б.'Іооько 200 дітей . Ддя C'f100}}eHO м.одо•шу кухню. Б!"ЗП;1атно

обхідно

за­

Пра,в.'Іінвя ко.1г-ос.пу оператІІJВно вирішує питання, зв'язані з охо.роною 3дОр()в'я ІЇ nен­ сійним забезпече.нням кмг.осп·ників, а т&кож з їх куроJУГно-еанат()рним дікування· м. Тільки в цьому році 28 Д(}Ярок і мІ:Ханізаторів П()бу; вали ·н санат()ріях · за ра:хунок ко.лrо.сnу. Доо}}е шJ~

медичним

яких

ве ч о ри

від

Щоб

.1Ю ,1еіі лри-

ва

•дичні теми.

і тваринників у польових та(іо-рах і на фермах

рwміщені

весело_.

cnoraдa~tи

заб увають

воІНа

пр(}паганrду ме ,'(ичних зн.ань nостійно ;веде км­ го· СІІJНИЙ університет здо.рО'в ' я. В його nр(}гра­ мі леК:ЦіЇ, Ge r i д 1r, показ к.ін· офідьмів .на ме­

стано'вив

ам·будаторія,

Д:~я кращого оосJJуrов},вання обда:;urано профідакr.орії,

ща,мн

му про виховання ,і догаяд за р;їтьми.

'І'акож тепер робимо на мі·сці .

ни

і

ялинок

прнваб.1ИВІІ·МІІ

розм ова:ми.

ознайо-

ні. Успішно пр· ойшда . конференція жінок на

се.1і є ді­

найно, вішим

Найскла·дніші діагнюс-тичні

фруктов~

були

.вихо­

систематично

по­

устаткуванням.

МО.10КО ,

організо~ано

оформленІНІ

зробити ВСе Д.lЯ Т- С-ГО, щоб ВОНИ

ре-

питань і відпові ,lсЙ, я~і

є за що!

році

Сотні

ходять

здо­

ко.1госпників,

в минулому

оснащ~ні

можуть

альб(}МИ

ліпшення їх побуту і умов nраці. 3 СВО'ЇХ непо~льнИІХ фондів сільг,оспарті .'Іь виділяв кОШ'І'И на будівниц'Гво ;rіку-вальнwх і

Сервова.ні

При

основ радян,ської миrи с.я із зразка~Іи ігра­

піклунавням

даЮТЬСЯ

·вос-

свічки , внк.1ючать електрик у і за

ро· в' я

родильний

засв.ітят~я

трудящих

одержаги

3

року.

рати з Пі'д .1ОГИ кил-ІІІм та доріжки.

квар-

з ВИ!\JЮЙ!\ами

« Нар о ~не пn .1о-

По го

ПУНКТ .р63ДЇ;1у Щ}U,ЙНЯ1Иіf

філакторій,

тирах

в

розділом

Конституції.

ка.рн.я,

шко.~ах,

І\о:rrосп-

ють

20

в

подарської aJYI'i.li н r;вюІ вання діrеіі .

ЖеННЯ ці.l КО·" ВИП .lИВd •

Прибутсж .колгоепу

і

При цьо му не можна забуваrrи nро протиnожежні зах о!ди. Бува~ ж іноді так: засвітять .на яли.нщ

зд. о. ров'я » .

культурних

фізичноru

днів,

садках,

проііш.1о

рек()­

віко,вих

n'ять

клубах, ди'І'ячих

нями н оворічні ядиІНІки . ДІти дюб: .1 ять це свято, і дорослі ло-вІІіНІІІ потУІрбуватИІСя про те, що6 воно

.1ьорових п.1акатів, кра­

допов-

1960

щоо новорічна ялинка пройшла dез пригод

РИСИ СОЦІАЛІСТИЧНОГО СЕЛА

нашого .колr ();спу

rрурн

27

рій Шум перед тим, Я· К nрийняrи

с. І<улаженці.

академічного

Редантор В. ПИНДЮРА.

орган Брова•рокого райкома І(П Украи.нь. в райсовета депутатов трудящихся. Гор. Броварн, КиевекоА об,qасти. Адреса редакції: м . Бровари, Київської області, вул. Київська, N2 158. броварська районна друиарнJІ обласного уnраапіН'ІІJІ КVАтури.

театру

Ім . М. Горького. В антракт! «Новини дня». !!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!І!!!І!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!1!!!!!!

Зам. 6214--3160

153 номер 1960 рік  

153 номер 1960 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you