Page 1

Пролетарі гсіх

краін, єднайтеся!

Рік аида11н.я ХХ

СТЯХАНОВЕUЬ Ра~и

Президія Верховноі Ради Союзу РСР і Рада Міністрів

16 153 (1602

буде береrти, як зіницю ока, непохитну вірність всеперемагаючому

29

прапорові комунізму, свою непохитну дружбу з братніми народами нашої країни, зміцнювати союз робітничого класу і селянства, еко.

ГРУДНЯ

191)7

помічну могутність і обороноздатність соціалістичної держави.

р.

(З лривіта~ня ЦК КПРС, Президії Верхоююі Ради СРСР і Ради

,t,еп,.,атІв трJдв:щих ЦІна.

КвІвеькоІ оО.Іаєті

15

Міністр~в СРСР до

коn.

Інфор.маційне повідомлення Про

Пленум ЦК КП Украіни

26

грудни 1957 року відбувся 1\о:аунlстичної партії України.

Пленум

У ав'заку з обравним тов. Кириченка О. І. секретарем Цептраль­ ного 1\о:мlтету :Комуністичної партіі Радавського Vоюау ПJ"Іевум увІльнив його від обов'юшlв першого секретара 1 члена Президlі

ltll

Украіни.

Першим секретарем: ЦК КП У .кра1ни Пленум обрав тов. ПІдгор­

ного М. В., увІльнивши ЦК RП Украіни.

його вІд

обов'язкІв

другого

секретаря

40-річчя

Р адяtН<:ЬІКоі Украіни).

Прийом ва честь 40-річчн Украінської РСР BOOЧteJpi

Центрального КомІтету

Пленум роаглинув органІзацІйнІ питапни.

ЦК

СРСР ви·

словлюють тверду впевненість в тому, що український народ і далі

НЕДІЛЯ

Орrав Бро•ареьвоrо райоввоrо вохітет1 КОХJ&іет•чвоr партІІ fкраІив та райовиоІ

Центральний Комітет Комуністичної партії Радянського Союзу,

25

·IW~ в

Києві Д~ВІИІІtЗІ)І'И, Н{)І]3&'1'0fР3'МИ,

в·іщІб)'ІВІСіЯ '11ІРИІЙ1JІМ, <JІРІГаніоовюН'ИІИ Тhре~.зц1фєоо ВефІХООJІНОІ Рщщи УtКІРа­ ЇІrе:мt{)Ї .РОР, Р.\ІдОЮ Мініоетрі!в У'К­ 'Ра.Ї:!!іСЬ'Іt{)Ї Р.ОР і ДЕmтрІІJ.>1ЬІНШ КоІмітеw:м: . ltll УІКІJ)ІаіІІш. на чость 40-х IIO'WВIИlll УІкvа.їнсьІJюї РіІ!д;ЯІН­ сЬІКоОО СоЦі<ІІЛіІе'Ші''ІІЮЇ Р.еJСП)7І6.'!1ЇJІtИ.

В~ :КІраІї:ні ооо~ми ТРІУ\д'О~'ИІ)ІОИ! ;ІІ;ЇJJІІШИІ ЛЮДЬІ}!]ИJ ip(JІOiT.IfИ'lta:\fИ, IКIOJI'roc.II-

Н:ИJІ\.аІМІИ, ~ія·Ч<'l~Иі на}lКоИ:, ліwра­ ТУІРИІ і ІМ.:ОС'ГеІЦ'І'Ва РщдяНІСЬІКЮІЇ УІІt­

ра[НІR. &і JЮІНИ ВЇД ~lСЇЄЇ ~ті ІВ ()ІсЮІбі 'l'OfВ1. М. С. X:pyщorna 3 'В'ИГНЯ'І!К.QІООЮ 'ООПJЛОО'()Ю і 'Свр!~'ЕR'НЇС:ГЮ

На ЩУИЙ!ООві 1боуш•и ІПір!ИСутні ТОІВ. ід•ЯІ1tІ}'ІВВІЛІІІі ltоt:w)'1Н~С.'ГИ!Ч:Еі'Й ПЗ/І)тіJ, її JI.em:iJнeЬiltOO!Jy Цшш1раІЛЬІНООfу ItoМ. с. Хtр}'ІІЦОВ, :К€Jр!ВНИJКІ}f ІWму­ \.\RiтetroВi, Ращян-с.Мі!ОО!у }':РІІ·~;()!Ві 3& н1сrrnчІІІО'Ї Пі\!ртіЇ і Y:pJII)Ijy Уr:кtраї­ ІІІQСІТШfне .піІ:кurу.ваrn:ня ПІРО 'Неу.шJІЬни, 'ИіНЇtс'11ри:, ДЄtІl'УІЮ'ГЛ· fІе!І)ХОІВНОЇ

р a~R O.PQP і Віеір,хОіВІМЇ р ЩІІ!И У:It- 'НИ/Й poo!JIИ'l'Oil\. ёіJtОІНІЮІЇіІЩ lltYiJIЬ11Y• р.а.іІІЮ:мtіОЇ РСР, :вЇ(!ІJлові~а.лІЩі 'Jia'P- !І)И, .підrвшцооня ;ЦоорЩуrлу РЗіА.ИВ:· І.

Другим секретарев ЦІ\ 1\П Украіни Плену:и обрав тов. Найдека JI. т1йНІі і раJДяНJсЬІІtі працЇІВінІИntи, tдjJI- ІСЬІl\.ОІrо '!Іа'J)ОІдУ. Пленум: обрав тов. Гайового А. І.-першого секретара ДнІпро­ чі наJУ1ІtИ, JІіТЄІ})аТУJРИ і t!i;ИCfroЦ'DM, Прийш. нз честь. 40-ріЧЧІЯ У&­ петровського обкому ІіП Укрnіни членом: ПреаидІї ЦК КП Украіни. етЗІРі більmО'БІИІКJІ, reнeva.'l•и: і офі- vаїнемооі РОР ПІІJОІЙШЮІВ :в обста,.. це:ри РЗіА'.Я:НJСЬІlt()tЇ А,ржіі, ltОО!Jащдщ.- НQІВІЦі 'ВІИІНЯ'11КЮІІЮ'Ї теаrлоmк і На ІІленум1 вистуnили тт. Кириченко О. І. І ПІдгорний .М. в. 'РИ ІWJІ'ШІІНіІХ ІШІІрrl'ІИt3а:Н'СЬІ І ШХ оер~е'Чі!!ІОіС.ті. Шн ІУ~'ІВ JІІСКJР&ВІІ!Іt! ІВ'И· Нс&прикінцІ Пленуму а nромовою вистуnив Перший секретар 3'€\дJН.а:НЬ і :за;гон.іrв, mртИІЗ<ІІНИ, ІП€ІРЩООИ!ІКІІІ Цроі}!ІИІС!ЛООЮ!СТЇ і сільсЬІКЮІго .гооnоДJаГ{)е'l1ВІ3., 6ущ(ІООJІьНІRrк.:и, ІІІІРЗІЦЇівІНJи!Іt:и 11іJ>6СИі.

ЦІ\ .КПРС тов. Хрущов М. С.

Від'їзд з Києва llepшoro секретаря ЦК КПРС товариша М. С. Хрущова 3 .-умаоои .ІІІРО oo.mкry Ра:ц>яНІс:ьаtу БаrгЬІііівіЩи~

Хр}ІІЦооrу і •OOJttpeтщpeJJri

ну, ~ ІП()Ч'У'f'Г!Е!! Dе·р.д~ч!ної лю·бо:ві і Вдя'Ч'Н()СІТі 1д'о .&ооІІун:ІСТИJЧ!Н{)ІЇ ШІф•rШ, я;к.а )'IIIffli'JOOJIO .ІІ>Щ<е р~яшСЬІК111Й 1l.aJIIOД ІПО 'Ш.1ЯХУ J{() КОО!Іу>НЇJ3жу, ІВЕЙІПІЛИ

27

JІІ\ІрТУ'.

ні'І:и tру.к.остисканн.ями 3 керівни:~tаМІИ ltmпу!ніс­ ТИІЧІООЇ ІПа.ртії і Ур.щу У R})а ЇНИ, М'Ї!ніІС'І'J)ЗІ::П, ІВЇ'д'­ ПООі:цо&ЛІМИІ)(ІИ ПІІJ'(ІЩЇІВІН'ИІІСЗООИ Па!р'ГЇІЙ!НИІХ та І})а!ДІJИІ­ ~ЬІКИ!Х орrоніJзацИі, тр}WJПЦИІИ.и мktra і ЙІ.{1'1І'Ь у

ДJLЯ: IJ!P(JIВI(Y,ІJ;ht ТОІВ~ИІШа М. С. Хруrщоrва іН·а IIJ1e•з::бtра.JrИІС.Я

ІJІа:rон.

ІКерівни:к.и

-

ltoиrymiJC.тRЧНoї nартії і Yll)Я!1tY УІКІР31Rи, В'і.щоrвd­ д·алІ>Ні nа.}УГіЙ'Ні

і ІРШдтrе~і

mрацЛ!ІІІJИІКJІ,

rодИІНа. т,ооафИ!Ші М. С. Хірущоо і О. І.

17

ЕиричffіІ!ІW теnло й сер~ечно обхінюютЬІСdІ мж­

т~а М. С. Хрущ()ІJ!.а на 'в•оКІЗаJІ. :ооталу

'rоООJVИПІе:в'Ї

На nероні вокзалу <буJЮ ВJІШІИJК.у.вано ІJЮЧ'еС:НУ

Хрущо;ва, ЯІ1tІИІЙ .в·:tд'їІЖJtЖ<ІJЄ ІВ Моок:ву. Пан~ 100 mс.юч. тр),~ міІета 3 ·nраuюра.­ :ми, тра!НІСJІІЗіРМJЛ'ЗІМИІ, Q}'11\.ffl'aiJtfИ :К.ВЇТіёВ· З<!ІІЮВІ}И!]..1И l!ly:JI<RЦi і ЛJІ()ІЩі ІНа ІВІСЬООІУ ПШЯХJУ О.JІ'Ї~}":ОО;Н'НЯ

ЕmіІВtе~ого

'РІІJІШОІЇ ~РУ'ЖІбіИ: НЗірО(]ІіЇІВ РЗІІjЯ!ІrеЬ·

О. І. lVирИJЧенJк.у, smt:кй :вЦ'ЩжаG рооа:м: 3 М. С. Х'Р}'ІІЦОВЮІ у МоСtШу.

ГР'У.ІІ:·ІrЯ .к.и:яни ІJ:ІІl}ОІВЩЖ.ати :JJ;OIIOГChl'O •гостя. Пер­ шо.то ооюр.етаvя ДЕ ltiiPC тооаршпа М. С.

p(}JDЇ

JЩ :ЮПРС

Щас.л•ИІВО.Ї ~~

lЩл!ііІЖ~айте чa.crrime на УІКІраіlіmуІ JrУ'Нають тещі іІООІбаж.анн.я, що Щуть 13 ТJІ'И!6иІши:

-

чrи;с­

лооні оПІ>е~ЦtСТаІВЮІІКІИ 'ІWУ~иіх ·С.ТО<.1ищі. БУ!РХJІИ'DDИ трИІВалІm!'И ОО!ІаІЦіm:wи ~іrча-­ :ють JІ'РІЮ}-тні ~ИШІа М. С. Хрущ<О!Ба. 11р1~щї n~CJm'ь бу:к.ет:и ІЖІИВих к.'Вітm Пер­ шшу 001\іре'ГЗ.ре!ВЇ ДК КJИ~ ТОВЗІРИШІffіІІЇ м . с.

сеІРдщь.

Поі3А 'В.:д:хщить від перону КИІЇmіеиrого 'ВОJ\ІЗ.а·

Jlf.

(PATAf).

Районна нарада пврвдовиків сільського господарства В.Шwьnоо 500 I\tPaщmx .ма:ЙІС/Гр:іІв 1 ча», с. 33/З(І!L\['.Я, І!ІИІООЮИ!Х ВІІJОІЖаlЇІв

&)[ М. П. -

R~ьiOOro

Іpadi:oory,

сільс:ЬІІі.ОІГООІЮ- iJpИIГ<v.J{И'l> 'J'I)autT(J,PШJtЇ бtрИІГа.ди &ро... ~ИJреіКlІ'Щ)а К:mї.вс'Иt()ІЇ МТС т. Ри­

АЗІРСЬІЮИІХ r&ущьтур і mooroi щю- ООірС.ЬІlіЮІЇ МТС, ЧJ'1д1ІО'В:СЬ'І.tІІ!Й Г. Б. бaJI'Ita П. Д. , ООЛОВІИІ 'ра~ JI~­ ,J;}lКII'.иmil!oori ТБ!аРИН'НКЦ'І100 ЮЯЛИ -

·ГQІJЮ/Віа tK,()IJI!X)OOy

• «Че(!JООНИJЙ •шіІН!СЬJООІГО ра.Й.О'НУ'

ІВЧора уч~ть ІВ' ра.й()ІН/}fій ІН3'ІJ~і іІІІраІІЮ!І)», ~. Ові.'l1ИШиrе, !1Іеq>едооmш:іІв СМ:ЬСІЬІІОО!ГО .rосшо.дар-

М. М.

-

1)(.

Києва '1'001.

!Vущеюоо Т~ова І. 0.· У СіООЇ'Х J!1І!С.'І!У­

~ЮЧВЙ фе.р}ІОЮ СК.М- ІП&Х ООНВі

пООшж.аJІ.и

'11])У~

с.т.ва. На наvщщ mр'ИібуЛІИ ~~~;е:лета- roooy іІм:. ЩQ:рса, с. Jt.нJІІЖИ'ЕИ, ВІJ(JІІWІJJЛЦВіІШІІ нaiЙJRJpaщmx '}'1СІПіЇх'ЇІВ ІВ ціі Дооmгровс.Ь/Іt()ІГО padi:wy, Мос- Хазан м. JI. голова oitQ.JI;ГOIMY боqютьtбі 3а ~іdІ!СІН~JІ'ІШІ істориtШИ.Х мвсЬІКЮІЇ О'блз.сті, :&ШіІВІО-Ом>rо- і1м. Ста..піlінІа, с. Ру~н:іJв.. В:осТ)'ІІІа- рішень ХХ 13'іщ<у КПРС. На Ш<И!НtСЬRАJІІ'Оо

paU\1omy,

З ЯJк:mІ•И 131М•а-

ЮЧЇ ШЦ.Ї.ЛИJІ}lІС:Jt

Ta)t«Jlt д'ОІСІВЇ;JІ!ОО!

· ~ НЗІЙГJІООШОЇ .вщ.да•ноогі ук.ра­ ~нсьІІюrо яаро)І;'у ltOL'iyнilemчнil па,ІХГі:і Pa'AJ!iНJCЬІit1Jro Co1my і Р3· ~иrому І}'!РІЯ'д'ОІВі, вmmю:v: awpotЗ·

Серщ rосrгеІЙ - ІJ]ре\)J)СІГ.а.mІИ!ЮИ aNJІOOt Соtюзу, ВІИJХ{)Ів~ної e.лanmooo братнh ;рес:щ;бліut, mкі 111Р'Иібули ЕСІ:w}'ІніІСІГИІЧ'НQЮ ПаІІУГіє.ю і іі ІНа ~ІІНІЯ, а такІ(}Ж інооехні 1. 16001~ 33/CIН•OIItJ.rИIR.OOI В, 'ЖУ'РШWІЇООИ:.

Г·ООООЙ палпw Вtітаm Гооюв·а llll)e-

~ії :&рховноі Ршд;и: Уrк.'Рд.Ї'НСЬІІОО'Ї РОР 'ООВІ. Д. С. ltotpOO'Чeнnro.

ш~ 'іаС Щ)mйооrу

тоо.

JI·ffiПIJIJИ!)(I . •

ДLЛя УJЧЗІmІИІ:к:rn ІІіРИІЙ·ООfУ бtyJio

)/іа:но ;оо..'ІІИІІtІІ!Й

ІК•ОRЦе!рТ

м. с. ІЮЗІЙІе'l1рІі!& wаrец'І!Ва

ХІрупцав. tр013)(<Л!ІЛJІІВ s багаТЮІ.а ДІе­ JІ:егац1m.се Іpooll)'Mi'lt ОРСР, пере-

ІСJИіЛЗ;}{І

Р~яНІСЬІХІ)Ї

УІКJРаїни і ·гоогей.

(РА'І'іУ).

Покладення вінків на могилу Невідомого Солдата В RИІЄВ>і :на ІВІІІООІК.Q)ІІУ ЩJезі ДніmІра ГОІJІАО ів:ИJООЧJІИІЬ Г})аІНіТJІmй обеліок nа:м'JІ!ГНИІІt віччюї C.1aJtи ІJІОЇПЗІМJ РЗІДЯІНJСЬІК•СІЇ АормИ. Біл.я

на М<JІГ.m.т.у Вti'H()'lt ІІЮІІМа.JІИ: llер!]І'ИЙ с,еюрета.р · Цен11РаІЛЬНОІГО Коооїrооту

ІШ УІІ.\JРЗІЇНІИ

0.

І. Іrі.ІІРИ'ЮНІІW, Го­

лова Нроощіі Ве~рх<JІвної Р~и йо.го ~.жя м.a:r.m,u Нооіщо­ у к:р&ЇН.СЬІХІОІЇ РСР Д. с. Іі101роо1чет:­ хtОtГо Couua'IO. Тyrr rо:рRТь фапtе..п к.о, Гм0033 Рщц:и. Мі!J.ІІЇІсІгріJВ У~раіп­ вічного оогню. еиоі РСР Н. Т. &a.льчiffiDtO. 25 ~У.(НЯ - :В АеRЬ 40-орі'ЧЧ'Я При ШJІІtдаДІЄяні •ВіНІІtі~ 6у.ІІ.И Ра~ЬІІООЇ Уrк!І)а.ЇІНИ' ІJ.І.а іМ()ІГИ1'fУ ПІJИі(}УТНЇ 'МеШ і 'К.а.ЛWаТИ: В Невідо~го СЮ,;щата ~ц ДЕ КПРС, ЧЛ•ffil'lf Прео.з>ИJДЇЇ ЦЕ :&П УІК1J)ЗІЇІRи:. П:резиді:ї Верховн{)'Ї РЗІ)!ИІ СРОР, В:ДІДа·ЮЧ'Іf шану :с1JІітліІИ ІШW'яті Радон МініС1ГР.іJв СРОР nооо.1аІВ ві­ rер()Ї:н Ве..нп:кої tВіТЧІИІЗ'Н.Я'ІЮЇ ІВ'і:Ш, НООt П'ерmИЙ С€ІК.'Рет3'Р Це'Н'І1рМЬ­ На 3H3/lt НеtрушІИ::ІЮ•Ї )І]ру;ж;{іи 'Веі'І •Н'ОІІ10 JtооШтету ltorntyH1c'ГИ1tfH<O>Ї ІІІа'Р­ біратніх на~іrв РщдяrnІеЬІКоОІrо Со· тіі Р~tЯ!НІСІтОО'О Сою,зу -rов. М. С. юзу ІВЇІН!rои на Могилу Невоіwо:.ІООІГО •CoJl\JIPrro шJІк.:лаши; д•м,етаці:і 6р,ат­ Хvущоо. ВЩ ЦК ІіЛ УІКІJ)ЗІЇНІИ, ll•J)е'Зо'ИІЩЇі ніх tре~ІПІ)'Юо.1іІІt Моокё~~·щ М!ЇіеТ-:rеіІЮЇІВ ВерхоtВ'НОО: РшдіL У;к:ра.і!неиюі РСР, ЛетіІНграJ;а., СrгаліІJІІІІРЗІАа, ~еPa,u: MiJнiC'l'lpiJВ У:ft!РаЇ'НJсь·:к.ої РСР сІИ, ~<ІІС.ТОtП~тя. (РАТАУ).

'(]------

ti

НЗІраt)іЇ ВИіСfІ'}'tІИШІ Т8/RОІЖ с.еаt;ретаір

г~ось, Лен:·НІсн:wго і Пт~ЬІКЮ- е:воої рООоти, р-оооl'ОІВ'і.л:в iiiJl)(} :вжrі opwЙ!КtOOIJy КІП У~ра:tН!іІі т. РаТ}'ІШго ІР&ЙQНЇІВ' ~. Іtи.ооа- шефи •JWJІ_

1:Ю60ІВ'JJІза.ння на

ЮСПІЇ!в J)ЗІЙQІИу.

195·8 .р~к..

НоИІНІЇ!Ш!НЬtОtГО роо;:у,--1СІК>ЗІЗ31Ла

-

и:mіі М. К.

В 'УРОЧИСТіЙ обс.таковці ГОШО.Ва

:оо.ттrоНІИІм ~нооенмм, В. С. IWaana, я ·з<J60Ів';mа.л:<ЮЯ райвиконкомrу т. Мех~ П. врупід \.WВІГО 'ГІНИJа.лі ()Ш.J.[erntи обірана нruюіти: по 3800 ІІtіл~іm· ІМ'О- чив ПереІХWJИІЙ Ч€fРВ()ІНИJЙ mра­ б}·ІЛа •ІЮЧООНа ІІ'Ц)еЗІЦіЯ р&іЮВ•НОЇ і.ІІОІК.а ~jд JroJIOШJЇ З 10 За!ЮрЇітrе!НІИХ illOtp }i.()IJ[ro:ary Uv$Ї ~~ оеНа.ращи: Тhр,езц:.Я ДЕ КПРС. ІЗа ~н01ю wр1в, а НЩІ!іСІЇUІtа ~е ІЮ ло Р!у'СІаІн~, JІІІtиі ~ цюrо 3 ,~;оон:mЩю лро під-е}'ІМІІіJИ ~о- 45,60. У .юьстуunнrоuу ;році буду ЧіаІС·У буІВ :В .ЛlТ.К.:ЖЬUWі)!•у

3

ці.а.ліІС1І'.ИІЧІJюго .юrа.га.им за ІВИіІОО- ІІІІJ&цюооти та.к., щоб .1re .ІОдІсmати ІКМrосіпі іJЖ. lta•'lli·нi11a. ТhрІІІі!rтю­ Н'&1ИІІЯ ЮЯ'І1ИІХ тр)lд'ЖНИІК.&М!И r:іль- від юра!ЩИJХ ~ В На.ІПО)!і}' ра- ЧИ ll'PatiiQI>, rotЛOIOOI Jt.()IJ!'I10Cji ТОВ. ti М. 3. ХазЗІн М. ОО<ЯІВGІ1D w~ itve11Ii. ШІJРТ•

смооrо гоопщЗІре'ГВа ршйон:у З()- ЙQНі Д. М. Юр'Іе.!l'кю бооm'ЯІЗань 1І·а 1957 opЇJit і 33/ВlДМІНJІ Пилияdі і ообоо'JJІ3)1ЮСЬ ·НЗ.

1958

pi•It .ВfИ.СТ}"ІІІИВ

roл<ma :від lt<JІЖІІЮЇ 'ІООІ],)ОІВ'И

ВІІІІЮJІRШ'у рЗ/ЙрадИ ~}'Г<Vі':Ш ТJ>У- ІПО

'НЗід\JІіти І органі13аціі і .ооі.:х ~· і

·Н~ М€11ШІІ Jlllt JООІJDГООІШІЩЬ ЗІр'І1і.лі, ЩО :ООНИ ~0-

5000 Jti..JIOtllPЗL'd:Ї!В WЛ'()IR.a.

сrt!ЛЩЦі}'ТЬ 'ВІсіх 3}'ІСІШЛЬ

/!J

1'00'0, ЩОіб

,J;JІЩИІХ т. :М:ехед П. П. В ООго.во-\

3 в.иоо.тючною уваrою уqЗІСНИ- ПЄІре.В.R1ЮОІmаlІ'И ю.яrі <f{)()o(m'o~rna•нiШІ ренті допооjді :вшrп :уча:еть тт. . 'КІИ н~и мс.тухал.и ІВИJСJІ.1)"іПИ ІН.а 195-8 pint. 138 ІОО,РеJ[~ЗІХ

М13ІІЧ-е'Rlt0 Ф. С.-,rо.юва іи. Кмmіна,

В. с.

-

с. Jli'l1ICИ,

IIFIJ('J.!JC.TaamlllltШI Д:ШІ.ТрооеЬіКЮіrо ра- !Вручені ПО'ЮСІІІі ГJ)ЗІ}(ООІИ. !Wama йооу Cte!RIPffi'aJPЯ мЇІсЬІRІWМІУ llipiiЙ!НSl'Гe на ншра.,Jj ооціа.пі­

lWiJI'I'()iCII]

дмр.rоа КIOJШ'OODJy і~ені

·:&Ili.f\C

Т- І:ва,н()ВЗ с. м_ і &рrойо- ІСЛ'ІJJЧН.Є зООов'JІІЗЗВНJІ ІНа

Оrшліи.а, с. Р1оон~, Паве. :!lR() В. І. ооі А. О. -roлwa ІОО./ТГОІСШ'У «ffiJSLX

-

1958 ~

3 а.~і~уючQЇ фврМІ)Ю піщено У сьоІ"()Діішн:ьооrr нООtері

1..1...1і- •ІООІJІГОІС'П•у «Во!ре.ц», Ili~llilta нашої raool"И.

Житомирська область. Мех·ЗІНіз.ато.ри Вищевицькоі МТС успіш.но проводять осін,ньо-зимовий ремонт '11ракторіtв.

н~ фото: 11рСІLКТорист брІМ'адИ N2 11 в. о. Римарчук і nомі'Чтиих бриtrадира цієї бригади О. Х. Минько (crupaвa) за ремоо.rом трато­

ра. З.ІМа

-

иачаJІЬІІ'Ик .майстерень М. М. Сташенко.

(Фотох.роніка РАТАУ}. Фото І. C.ny.вt,


Не11іnя,

СТАХАНОВЕць

2

Новий

Могутній Радянський Союз 'Гриwцятого ІJ1РУІ~ня

-

овочевий

29

rруаня

1957

раму.

навантажувач

mа:м:ек- :кехаш.іЗОІООІНе сішьськ.е ~т- P~ЬJWi ~~и, а ·:rолавно­

на 1.1;ата ов <mJIIII'i НІЩ)О!Аів нашої ООJr.аtООПЗ.ЦЇОН&ЛЬНЮЇ OO~Oti Баrгьк.і!ВЩ·ИJНJИ. В цей tre~~ь, ІВ 1·92І2 'І)()ІЦі, на. І ВооооЮЗІН:ом:у з'їв~і Рщи; булQ npиiЙJHcJIЛ'Q ііСІІ'Щ)ВЧНе ріm€ІН'НіЯ .DIPO yriii!IOipoeHНJI! СооозІу РаІДІЯІНІС.М\ІИХ Оощ,іаJІЇJеІІ1ИЧІНИ! РеІСcrny6,1~&. ·~eiЯ cmвapromя ОРОР ІІІа:JrеЖЖІl'Ь ІВМШtЩ Л~ніну. Ще ІВ р!m.ИІ/ГРО·

ro, мфоол:.и .ющіонат.ні ~ Іp00Wli'ИJIIOro ІRІЛаІСу та івтешігеш:ціі, ~ста.л.а ІВС1еJбmшй ~зви.тооt нащіон&лш.а ф(Ур)('()•Ю, соціалkТИІЧІRа SQfiC'l1001:• ·~JIЬ/l1'1Pa. .Нок:рааиmІ' .при!Іt.і1<'Ц'ОО( 'J)OORIBiтy рЩJr;ЯІН1Сиm.х 'J)еІсаrутбJІіІк. у бра'11Нііі

ІСім'І н~ДІЇІВ ОРСР в Р~ЯІНІС.ЬJ~а У~~на.. >В щі ~і у,ІОІ)аіноопй ·на•~ 'У']~ЧІИСІЮ, .В обстаа:ООІІЩЇ 'Ве-

~ зиарsр• .~ ~~roxy.н·iwoy. Ви.х:ЩJІ!Ч1ІJ S ІРЇШІеНЬ ХХ ІЗ'ЇЩІУ 1ШРС, ·lla'lYl'i~ щі'ЙСІНІИІJІа 'ІJЩ ІВа;жоІІІВІВ!В!І зnщW, оорюrооо:них НА ~ GДJНrеті і ~ру!Жби на­ 1JОдів СРОР, м,о.rу'11Ності Ра:діЯІНОСЬ­ мі ~и. Буш()' pooi!IIИ!pellQ IIJpa..ва ООІООВІИІХ J)eJC!ll'yблj;к, 'POOJF&HiЗQІВаІНО j11]1)М11Лі:ІІЮІ проошюл:овіс.тю і 6ж-іаm·ВJЦ'l11!00{.

:иа~:юн~ьrwоі .війни fu'I(II)JmiiИ!p 'І:лшіч •d'Шm()IJ'O П{)І)ІіТВJІШоrо і '11Р}'WХІЮГО ПЄІретоо~роюЮІЧИ в жиrrгя веJІJІч­ nи~а.в: «ІМ•ИІ x<RІroro добровіnьного ІПЇ\ЮНес·енпш .вїw:mа'ЕИІВ СІООЄ ООJІ'ВКе нrу iiEPOifiPCWY •ІtООfІУ!ІіJС.ТИІЧ!ІЮГQ 6у­ ОО100'У націіі тЗІМrо ооюзу, нащЮюwwне owrro 40-;рЇJ!JІЧ,я жїшищтва, РЗІ.Ц'JІІВіеЬІІtИJЙ Сшоо т.оор­

ЯJі.ІИJЙ не ~6юаm1 бИІ 'Н'іЯіКОГО іНа· ymDOipeiН!Н'JI1 ІСоООеЇ ІС.1'JООре!НН()ІЇ f:шра- ~(} і ПООЛ~ООІІНО ІІ!ро!ООДІИJТЬ JIW'II· OИIJIЬCJJ.100 ()І~іеі Ha.I\U Jl.all ОДНОЮ, ЇІІ!СЬІКІОЇ і)~ ~ЗІВИ. JІ:ю,ІІ;И СЬІК'У 001\!НЇ:ПИІЮ l!iOJJIЇrrnnty \ІtІ))l.ЖJбИ

таі!ООІrо оооозу, JI!RJИIЙ rр:унrгу1ВІаІВся 6 НА цілnюВІИТООІ!У ~і!р'ї, ша sroнoory }'lОВЇJДООІІJІWНЇ Upatl'e'j)C1>1lroЇ 6\Ц'НООГЇ, на ці.ткюІ:\! •,JtООрооільніdі ЗІrо.ц:Ї». Т61Іер 111 ЦW1І:у •Jt()Ібро!ві..'ІЬ· НШУ ооюЗі об'ед~ооrні ·1~ ооюзВІІП

-

стшршоrо ІІІООООJІЇ!ІmІіSІі Jtoбpe mм'•я- ·:к~ ІІІ<ІІІЮ'АоЗІJШ., пOJrirr.mюy JmpH(}ГO тають, що собою .вляш.а .І<JІрево- сnіІвіОНІ~ ~аія, ~а:лежІНо іІ!ЮЦЇ!ЙНа YIКJI)<IIfuia. Це &ула НМІЇ.ІВ- • ООЦЇ3ІJІЬІН<М'О і :пшіт:ІАНОО'О

n

RІОІЛО!ІІі:я Ц~ІтОЇ Рооіі, наdіmаж- .щп. Всі .рщюmс.ь:М '.ІІІ<фІ ПaJI•IW JІИ1ВІіші ГаJfУЗі JІ!І)ОО4!ИІСJЮІ!іООІ'і

ІВу.гіunша, ·меrа:JІ'}'ІРг~а, pecury6Jiiat, 18 а:вrrонооппп ресJПj1б- 'Р}'ІЩа т.а Ї!НШІі - б:уJІІИІ ліаt, 10 аІВІООНООІШІХ ООJІЖ'ООЙ і 10 ЇіНооеХ'НИІХ UПЇТЗ.ЛЇJсІrЇІВ. Н31ЦіОН.(ІІЛЬІВ!И!Х ОКІруіГЇІВ. Ме.JІЛ& .{}"ІІПМО rOeiJUШ, ІВ

-

.г~ в ~~х hл00161'ОО'Й ~.

ІСІХООІІІЮІОТЬ і ~Ю'І'Ь 3оо}І­

нення ІООЇШеІЙJНОЇ сооііі :8ерх{)ІВН>ОІЇ Ради СРСР ~оо ТW,ІОЯЩ'ИІХ, по­ ~ і !1Р(JХ3'~ЬІКШ JІЇІЯ!Чі!В, ІlЧ)ЩоСТааmипr.Їів НІауntИ та !&УІЛЬТУ·

oon

Московська область. Ксmс11рухтор лабораторії механізації обро­ бітку картоплі і овочі·в ВсесоrЮЗІноrо нау.коw- дос.лідного ін~титуту механ.ізації сільськоrго гослод~арс11ва і:нженеq> К. Д . Колесенкоа ОКОІНІС11{)УЮВЗВ НОВИЙ траНІСЛОjJ'11НИЙ НаІВЗJІІТажува ч - 0'ВОЧіВ З бу•рТЇІВ на транслорт.ні

СЬ'ІWГО сті:вр()ІбіТЕПЩ'ІІВ3

Тішшоо

oo'eJІJIOIІlШIOOJ

труІЦЯІІЦі <p~~1>1ltИ!X

нафО\JІіІв.

РаіJнІеЬПDий наро~ 333Ham 3ЩJІСіІЮolOOiro ООЦЇаJІЬНQ\Ю і НІ'іІЦЇО1І~МЮГО гніту, його оп~ зeJfJii 6rywи ·рооЩхваІН1 на Ч&е'11ИlН!И.

Р<ІІJfІЯІІЮМtао f.юра.ї:на -

движком

на:ВЗІН'J'Іаж~вач

1

лі~ час

У змагання включилися всі ланки

і Ма.ніфеет ІМІИІРУ, ;щ>ИJЙН'JrІіі, ша На.­ В 'Усіх JІаН!КІа.Х :НЗі!ПОО 6ри:rаї\І}f 1 <Ш!С..'Іі ПQ 20 0 Ц~Н!11ІЮРІЇІВ• ІКІЗІ}УООПІJІ'Ї ірЩ1і&Х оКmІ'}'ІНЇ.ІСТJJІПІ!ИІХ і ;1Юбі'Г1ІІІЧІИХ JЩбуJLИІМ 1300рИ, М ЯІК'ИІХ ІПЇоДІВе.ІLИ і ПО 50 :Ц.евmН€іріІв i1')!&)1p}"Jt<3И :З navriй у· :МОО!Шrі. Ці Юrорmчні II!Ї/JIJCryoortИ ООЮ.ТаІН:ЕЯ за ВИJООКІИЙ ІКІОЖІІЮГО ООІt'\'ІЗ.Р'а. У :mІіМ'ЗІННЯ За \АОІІt}'ІІ(е:нти знах>еJИ}'ІІОІl'Ь собою но­ SJІІЮІЖ3'Й :В 'ІІІmніШ'JІЬОО!ІУ рощі, ЮНІ- ЗДЇЙОНtтНІЯ ЮЯ'ООГО ообоо'.mз.а.ІШШІ

тедrеІР ІВ'Юіі: ва:жш·m~ ОО'ЗІП у ЗГ}1VГУ$1ІІН- Л'И оо00в 'ЯJ33І!ШШІ

Н3ІСІ1'}'ІІІІНИІЙ ІІ!іЮJl'ЮЧИІЛ'ИІС-Ь ІВІ~і Jia:Jmt'ИI бригЗІJ;И. ilteJJYIIOTЬ На по.1л:х lffi\JlaL.UI у іltЗd'ати 3500 с. х~:ІООІІІКО та Н. Онопрієнко, зі- ТОІНІН Т()Ірфо-ІJ:1НQ\Й()ІВІИ!Х 'ІООІМІПОСТів.

першо- JІІЇІеТИІЧ!НQЮ табору, ІВ~ С:ВІі-

Лавпt:щ

·На

snitиooи

що 'ІІЗfР()І~ИІЛJИІсь 'У ооrні Вмmrого UOO!:OOIIO і~ієw, бa.ratrorг.лy- тооого КШІ}'RіІСІГЕЧІНоrо і робітни­ бра.лИІ 1110 171----~175

.ЖОІВТН.Я, ооюГJІІИ! вЇ\JtІе'ООЯ'11И: СJВІОІЮ '3'е!ВІИМ ·:Ме:хЗІІІіоовЗІН'ИІ)(

бензиновим

(Фотох.роІІІЇІКа РАТАУ). Фото О. КузьмНІНа.

3jle~ М()ІІ1}'ТНJІ, ооціаліс.ТИЧІН& ~і- 'Н·і Wiy.l111ЇJX ІС'ИІП !І.J)З.ЇНИ wціа- plilt. 'РООПУІМВ, ів::& з .в~rою

уста11Ков.ан.а

ТОНІНа ОВОЧЇІВ за 5 ХВИЛИ:Н. На фоrо: новий транслор'І'ІНИЙ ов.очеви.й лабQрато.рно-лмьових ашmробувань .

У'mоореІНня Сооозу РСР :на осно- ·яш. \\1/ілШіооm •){oecJl'l1ИIН 'РО.'JЮЧІЕХ рИІ, ~ і ~іJв 110і.х в•і !ПІРИІЕЩИІПЇів •JІІРОJІ(І'Гафс:иrоrо ііН- ООМ'еІЛЬ належа.п П{)о:мJ.:щилtаІІl.• fІit- 'КфаJін ооіту, а тмwж дбRМІ>а.цію тернащію!н:шлітІ!у є трі~ л6НінсЬІООІЇ Н:ЩІОЮІІJІМЮЇ ':ОО.'ІіТИІКІR Jto&f11НіІСmИ'ч:ноо ІПартИ, i1Ю.i1irrlmи д•ІУУ\ЖІби, 'РЇ'ВН'ООJІРаІВООеті і 6ратер-

засоби. Машина

«ОДВ-3008:.. Розр.ахуІНІІ<ОВа Ліродj'ІКТИВІІІ'іСть навrантажу,вача -

смЬІСш~ І чоrо ІVУІХУ. !В иобмЮа.ці!ї yteix н·а­

цеН'11н!е:рі.в ї~ С. OнoorpreН'RO,

1t.

ОнОІІІІРіЄІН'·

к.a.];m)!IJJLi з '1WЖІІЮГО гейtтара. На.й- 1100 та іІнші., зм.а:гаюЧІИІСь •:.сіж со­

rостодарс1100И, ПеfРЄІJ{ООЮЮ WЦІа- 1IO!JVЇiD 11 а ООроІl'Ьбу 133' ~ ВИОІQИІЙ '}'І]JІОІЖ3ІЙ ПО liH Це!ІІТ· ООЮ, ІІ!іИ!ВІООЯТЬ ЩQІЩНЯ rll() 6-7 JІЇІСТJІІЧ:ІЮЮ 1t}'\Л.ЬТ}11Jі0\Ю. і змjщненmя; . ЗЗІГа:JІЬІІЮrо !МІНРУ. неру на 7 rек.таq>а.х Щ€ІРЖ.а- ТО!НІИ rорфу при нархі 5. 3anrJlli'ПIJJI'И ,ре~ООІТ і!І'ВfflіТ&і)Я. ва6еоо~и . ~3а.~ИІ ІМ?:,Г}')'І1Но_ооі С~Р' ~Haan.a JrеІЛІИІІtа сщіал~а ба- л:а JІ'ЗіНІК-3, SllltY ()І'ЧОіJІЮЄ ·М. Он1>-

~ообоІду і НІ@З.ЛоеJЖІНіІСТЬ, роогорну-

. ТИ 'ООУ,ХШ!.ТЬІНИ!іі: 'JІОЗ.ВІИ':['()S ІН&.РЩКО·

іІ1О roctШJ\.'J.aiplemВa., Ш'ВІlЩ!Юе ПЇ!'ІJЛеІСе!ННЯ ~ і J)ІІИ .летшrе~JІИ НЗ.Ц~ОНЗDІ~~Й .mш- І'З'І'()Н<ЩіООІаJІІЬ1І.11 1QРЗ.Ї'ІІа ПеtрОО'}'ШЗ.Є ІКУ.ЛЬТУ'РИJ всіос J)З!дЯ!НіСЬК.Ш JІ•юд.ей, ТИЩІ Іtо.му,нІІС.ТИІЧіН();І ~aiVI'll1 ~ Ра- ІВ rроошв:їті СJВІОІЇ.Х Т.ВОІРЧИІІ оиш. .f

П!РШН!ltО. rfipИJГa;,ta

ооООІВ'JІІЗ&1ЗІСЯ

ПОО)ІЩ)1В'3ІІ\И ІС.оціал~с'ІІИІЧНе с)'ІСІПі.ль- UJ.'JІ!НК';ЬІК()ІГ( УРЯІU ·}'ІКjра.l!НоСмtІШ 'НЗ- 'На.с.туtІІ<lІЮЧООІІУ, Н):58 'Р<Щі Н'ЗІj)(ЦІИ СТИ!1'Иі В· ROC'J:1'Y]IJJIIOOI'Y ір()Щі щ~ 'DИІ-

cmro.

IJQJt лі'lіІВіwУJваІВ :в~кІ()(Ву ІІІес:ІlІР<'ІІООд~ ·СРОР пЦ х.еріІвнищ~ Іtоооу!ніс- ЩИ.Й '}'ір()Жай IIIICillx· llt}"JJIЬTY'P, ·у rr«LY

OO;m~ ліІrов1Щацію еnw.ншічІнm і ІКуЛЬ'J!'УРНІОЇ Не!)і'ВНооті •НЗ((Jі,ЦШ! наШ{)ІЇ :юраЇіНИ. В усіх GОЮІЗНИХ іроеJСІrrуб.,'ІЇІКіn crrnopeнo ІІІОТ}'ІЖ'НУ с.)'1'LЗІбІ!ІУ ·прооmrола.віІеть, ~е

~шій ~і. ·~ЬІКОЇ о,tе.ІJ3ЗІВИ, доо'ЮТЬІСЯ 'ІЮ­ З ІІООЖН·D \ІОНrоІ ІІІООИ'JІІОО:.Ю 'І'еІ}І­ Коову.ні:сrгитчJНа П3J)ТЇ·я·, В'R.З Є \ВІИХ rymUЇI& 'У !OO),{!y1Hikm!JчnrOOOy ІП'И іІЩІ'()ІN$ЮИ іі!;{)І восн1и. Па про­ ІЩ}Ї.ВІНООО і СІDІР.Я:МОПУІОЧОЮ ОИІЛІОЮ т.mі !pOI!ty ооrоrовІМИ! 8 ти~ч ооцішmіІсtrИЧІноrо е:уmіІЛЮГ.ОО., з~ б}'Wіашищ'11Ві. С. СТЕПАНЕНКО. !ІОНІВ торфо<-.гнОЙО!ВІИІХ ·КООІІІІОІеТ.ЇJ:ві, З 3І11ИІ ~3.il3 і ~а.є іПір() зміцв!ШІНЯ .. І ........ І .. JJ:RJИII 3 Т.ИМЧЇ ТО'НІН З&л.lІ!ІІІІИ!JІ! іІЕЩ

Поолі•~не IIJjj)OIВe!JI.e!IIHЯ JІ·roriн- ІЛJІІ1В•іІеть .вооз'єІЮНа.:в УІСі С/ВІОіЇ ТІІJ'ШЮ·Ї П3ір'І1ЇJЇ Ще ВІИ:Ще П~НОО)"ГЬ СЬІК'ОО ІНЗІЦіООfа.JІ.ЬНОЇ ІІІ<І'JІітmtИ: За- ІЗЄООJrЇ ІВ Є'JІ)И'ІІіі У&р3'ЇНС.Иі'Й rpa- 61\ОІНООІ'ЇІІШУ моrутнісrгь ІОВОЄі Ра·

.М. Пастуwенко, б.ригадІІІр бригади N2 з.

ІВіИJl)О'-

Колгосп «БільшоІВІІ'К», с. Рожни.

Щоd добре вродипа озимина бриіг!Ці N! 2 JIЗIIf!ltИ Ната.Jrі.ї Теп­ л,юк., Ната.лі.ї В~біко та Ольги Теrшио1к ліJдо.жКВІИЛИ ази.мі .на пер­ Ш'ИІХ

3,5

rem:m.p.aІX .

3ЗІКіJІ!ІІИ1Jf.И QІЧІИІСФК/У !Насі'ІJ!В'.Я, В тоооу 'Ч1ЮЛі 30 тонн Ювіса та 80 }'ІРО'жай iНoЗiCrr}'ttШloro rpoomy. 63ІР'&З з.'ІІВООИІМО ІМ:~НеJра:JІЬШ:Ї ~0- оrонн ~го JlІЮіІІіИІНУ. З:ра:JR:и рИІВа. &mцQ ropЇilt іВНесІЛИ 160 'НЗІдіJС\лЗІІЮ ~ tlООН'f!Р'ОІ.о'ІЬ'ІІ();-ШІІС-Ї.НІН<ОЇ II'OOIIIf, 'NI !!Щ ·'}'ІРІJІЖаІЙ 'НЗІС'J1ПІНОО'ГО .л:абщwгорі:ї на ІПІеіреіВІЇІІЖ'У·

рапортують

М. Тепnюк,

JIOIOY ~шо 1!'~ більше. Ник.оро~уючи П<()І'QДНЇ )'ІМОВИ,

ООJ)И!Я.'ГJl'ИВІЇ

Зас11у'ІmИІК ГОJІОІВИ

бріИіrЗІ}іlr ІП!Р'ИІСту:­

ПИШИ iW Л~ЖИШоffіl'НіЯ! ООИООИІХ. У

КОЛГОСПУ

«KOMY'Ifap:.. с. Боrдан івка.

До уваги нашого завідуючого фермою Ми, ОВИІИЗІРltИ, ~apamroa srк.:mаі~е ..хогJІ.ЯН}"М .ООИІНе'Й, 'В'Ч,аіе:1ІО ІПодати ЇЖ/У, :в ІІJІИСІГ()ІГі трmІК3ІІ'И е.тЗІІІ!Ки. Ал~ :в наіІІІІій /І)ОІбОО'і

не· ІПООІІНі!М'ю її ІПО'ЇJJ;ають. Де ІПога­ но :І!ІПІіrИJВа.є на .в~ДГЩЇІІJІ.,'ІЮ. Thpo це В'НІW ~уючm.И фефмою Ф. Ш{')в­ ~eJJLКo, '31();()fl'fxXНjІк; В. Оме..1І:ІЧ)'11t.

в Hoffil~и. :ІШtі \11:)-.же 'Н'еТаТИВ-

Вещть ~ни ро:J)ЮІВІИ з .вaqyro!Юml

.:~ю ІВІІІJІ'ИІВ(І;Ю'І'Ь на :ві!JІіrод:і.в.л·ю.

І. УІІІ\ИР'ООІ· і тв·аvа:мrи li.. fаІВtри.-

€ 'В

oJI.ao lDii!З. ПОІООV'И, іВ'аІJУІWИЙ, Ле'НІІОО та Н. fІПИJР il1JliO '!1е, X'ro 3

а :OO,nt QіІJ1Р•ЇТИІ ІJJІІ&НЦЇ IRffiПY.

..,___

UltИІ.ttЗipк.III

uмь :JWIOOD ·X0.1Q.I)HO'IO

•lta.VOOIJ!.'Idl

Jl. с~ретар

Носуnенко,

paih(OM)' ЛКСМУ.

:ІJра'НЦl

іІООМ<lЄ НИlХ П<ХВ'И.!rеН 'Вранці грЇ11И .JЩJ;Y, .І( та \J,'Ї:JIO 'A&JJ!i '}Юа~О!В' не Ще.

poi.J11JЗffi·

оощю.

Г. Донцова,

'МІМ& ІС'І:'ІІЄ 'X<O.m.IOJ{)'IO, ,'1

nоки ,~;овезеш та. 'РО3даси свиню.r, то 3овсім захо~оие їжа, і с&ииі

СВИ!ІІарКа.

Ko.nroc.n ім. К алі•н-іІн.а, с. ЛІтки.


He~tinя,

29

3

С Т А Х А Н О В Е Ц Ь

роиу.

1957

грудня

Районна нарада передовиків сільського господарства

Соціалістичне зобов'язання трудівників сільського господарства району на кожні 100 гектарів сілr,ськоrосІІо· дарських угідь, в тому ·ІИС.:Іі по­ над 60 центнерів свини1ш на 100 гектарів орної землі. ІІа nерше місце в районі по надоя·< ~юлока

Трудівники сільського госnо;І.арства Броварщини, як і всі радянські люди, з величезним ні,J.неrенням працюють над nеретворення~, ХХ в життя історичних рішень

вийшов

3'їзду_ КПРС по ~альшому круто- І на коро~у му шднесенню сІльського госnоДарства і nоставленого nартією роки найближчі в вавдання наздогнати США по виробництву молока

м'яса,

і

на

масла

'

на ~й груі-І­ колгосn Ім. Щорса ня надоєно по 3792 кілогр<І~tи мо­ лока. Досвід роботи nередовиків сільсь­

Комуністичною

партією

за-

ма­

посівній

року надоєно

гектара

грудня

на

1957

всій

по 2864 кілограми молока від ко-рови, що становить по

212,5

цент-

1

центнера м'яса на

100 по

29,5

100

гектарів орної землі. Одержано по lll яєць на курку-несучку.

продуктів виробництва Ріст тваринництва і урожаііності сільськогосподарських культур дозво-

за

конани/і на 117 процентів, картоплі - на 104, овоЧів - на 104,8, на на 126,2, м'яса молока 137, вовни - на 107, яйцепостана 106 процентів. вок -

Зросли доходи колгоспів -

гро­

розвитку

план

колгоспами

всіх на видах худоби і птиці. Мати кожні 100 гектарів сільськогоспо-­ дарських угідь по 10 корів. на виробництво Забезпечити кожні І ОО гектАрів сільськогоспо­ як по дарських угідь не менш мадського

тваринництва

по

к.п>жзи в· зерні на

і по

2•6

153

цент­

нери К~ІJ'І'Оплі 'ЮІІ

75 'rек.та.ра.х. ·Ви­ еосrшJ!{ УРО'Жай резу~ьта.т с.шхов:і.ц­

нашJЛегли-

невідкладне завдання в 1958 році

травні 320 кілограмів, в червні 350 кілограмів, в лиnні 400 кіло­ 400 кілограмів, грамів, в серпні у вересні 280 кіл(}грамів, у жовтні

тому,

в

полягає

1 відставання

щоб

подотtти

вуватн

наявні

резерви

по

збіль­

центнерів молока. Надоїти на кожну корову по 3200 кілограмів молока, в тому числі у січні не кілограмів,

160

в

лютому

кілограмів, в березні 250 кіло­ грамів, в квітні 280 кілограмів, в

кілограмів, в листопаді кілограмів, !І грудні 160.

200

оцінивши критично рік, недоліки 1В роб?ті, а також_ вра­

1957

хувавши

великІ

по

можливостІ

На основі соціалістичних зобо­ в'язань, взятих колгосnами, в ее­ одержати району редньому по врожай зернових культур по ll центнерів, в тому числі пшениці

від по 15 центнерів та кукурудзи по з

гектара

на

-

Дооягнуте нwми

не ме­

-

ТаІК., ЩОІО

У НаІСТ}1П'НОООу ~О!Ці ~И'РОІСmmгИ Ще

сіН'ни:х ді,ТЯ:Н{)ІК. і Д•ОІброе ЙОО'(} з.00-

жа, б}'дШО 'ГР'НЦІТИJСЬ

.ВИЩИЙ УІЮЖЗЙ ]JICi.X ІСЇЛЬСЬіК.ОІГОtС ­ ПО!Да!рtеЬІК:И.Х ІК.'УЛЬТуїр,

-

ЗМІ'.В.ЛЯ­

·л.и в 1к:р.ащі С'ЦЮІКІИ ІЗ .в;oтplf.:lf a.Jr.H.Яi:\1

класти

силосу

12

. на

корову

кожну

100 корів Одержати телят на 85 голів, поросят на одну сви­

поліпшити

голів. Докорінно племінну справу. За­

безпечити,

щоб

номатку

по

16

у

кожному

були зразкові і кролеферма.

госпі

кол­

птахоферма

1195 7

ІДа\І)Сrr.ва району за

рі!к..

в'язань по

вирощенню

заційні і агротехнічні заходи:

Організувати в колгоспах цілоЗа 11 місяців і 20 днів надоєно і від кожної корови по 3276 кіло- річне виробництво, заготівлю грамів молока, що становить на~ви.везення добрив на поля, длЯ 100 гектарів сільськогосподарсь- чого в кожній виробничій бригаді ких угідь по 336 центнерів. М'яса виділити необхідну кількість колзакріпити якими за вироблено по 53 центнери, в тому госпників, числі свинини по 45 центнерів на тягло і трансnnртні засоби з тим, 100 гектарів орної землі. Одержа- щоб вони постійно nроводили .роторфу, гною, но від курки-несучки по 128 яєць, боту по заготівлі що становить на 100 гектарів зер- виготовленню компостів, органомінеральних сумішеіі, вивезенню нових посівів по 15106 штук. Колгосп ім. Сталіна, с. Русанів, їх на поля і правильному уклавиростив по 18,7 центнера зерно- данню буртів. Заготовити та вивезти на поля 156,3 вих культур, картоплі -

·КО, м.

зобо­

високих

ності тваринництва, звернувши особливу увагу на якість робіт і підвищення продуктивності праці. Збільшити середньозмінний виробіток тракторів на 5 процентів. Зменшити собівартість гектара тракторних Іробіт МТС на 3 про-­ центи і знизити витрати на цент­ нер продукції натуроплати на 2 проценти nроти 1957 року.

***

На основі росту громадського значно колгоспів господарства підвищимо натуральну і грошову розгорнемо оплату колгоспників, будівництво культурно-побутових об'єктів. Колгоспи нададуть дійо­ ву допомогу в будівництві жилих будинків колгрсnникам. Приймаючи на себе соціаліс· тичне зобов'язання на 1958 рік, трудящі району висловлюють по-

r.

Баtрдаш, м. А. Ме!ІІ300Г3

За доС'JІіГнуті :y!CinaИJ у пі~в·и­ (:ко.JІІГОІСІІІ ім. дІffі{•ИТJЮІВ.З., с. В.-Д~ >СЇіі1ЬІСЬКQГ()С­

ЩеJНІНі :В.])().ЖіrоЙ!іО'еТЇ

ПuДаірСЬ.10LХ •КІУ•'ІЬТ•УР,

у }J()I3ВR'I1K·Y

і п;:дінесе;нні []!роі;r:у.кт•И'ІJІНІ()ІСд'Ї щю­ Х3ідсІ>коrо '11ВІ1ЩJіИІН'НИ!Ц'І1Ва лере,хЩ­

'МfІР:к.а). с. л. ПІОСа')!еНІІt(), П . G®el!(a, ка,

r.

r. 3. Викщь­ о.

r.

ІМ'1Юt3131

(ІК.ОUІJГОІСІІІ ім. Ват}-тіна, •С. 'П}'1Хіtв,. ниіі Че•рвоний ІDр.ап()ір :PafЙ!IJЗQt.и д·е­ .:к.а).

Уtч·аїJІІИ

***

сільськогосподарських Значно поліпшити роботу по на- врожаїв ми проти 3 карбованців 67 копійок сінництву так, щоб кожний кол- культур і ,підвищенню продуктиву 1956 році.

кожного гектара посівної площі.

На фото : бригадНІр Я . В. Кор-о нійко.

путатів трудJІІЩИ'І і ра·ЙКЮІ:.rу JiJП

колгоспників становить в серед- чів з гектара на всій площі посі- колгоспами соціалістичних

Передові колгоспи, значна кі.JJЬ- госп забезпечИв себе власним викість бригад, ланок і окремих сокоякісним насінням всіх сільпередовиків сільського господар- ськогосподарських культур. Знизити затрати трудоднів на ства добилися за цей рік иабагавиробництво 1 центнера: зернових то вищнх показників. Колгосп ім. Калініна, с. Літки, на 10 процентів, картоплі на 8 виростив по 16,2 центнера зерно- процентів, овочів на 5 процентів, вих, в тому числі no 39 центнерів проти 1957 року. Щоб виконати ці зобов'язання, кукурудзи, 137,2 центнера картоплі, 255 центнерів овочів з необхідно здійснити такі органі-

3аір'а.З 'ltOJLI'OOI!iHИ!RИ .В'И•

соціалістичного змагання

тонн.

по

всій

ву.

рЇГі1ЮТЬ.

1МJЯ'ГЬ На ПО.ІЯ ·Мі.Ще:вd іЦ{)б},)ИІВ'З.

Відзначення переможців

ILPИiCY~ffllo

К{)\,1'ГОІСІІІУ

58 мільііонів 277 тисяч карбован- 18 центнерів ім. Ога.rіна, с. Русані.в. Бро.варської Механізатори ців у 1956 році до 73 мільйонів площі nосіву. 125 центнерів Бобрицької МТС зобов'язуються Виростити по 750 тисяч карбованців за 11 міГра~ютаІМ·и ра.ЙІра~J:И деrпутаrіІВ взятих ~.-ящи;х і раЙІкю1жrу :&П У-х.р<ІІЇ·Н'И сяців 1957 року. Оплата трудодня картоплі і по 135 центнерів ово- забезпечити виконання ньому 5 карбованців тільки гріш-

ви.1и її мі•неі)аЛІШИmІИ ДІGІО рJfВа/МІИ,

заrОО'ОІВІІІ.11f вмrокю:я~к.kне насіНRSІ Я'РИ!Х ;з.е.рн()Іб{)бО'.В·и;х 1\.уш,ту!р з .на­

·ВИІК<ОІНІК•о;:v раЙОІRІЮЇ Ращи дrоrу­ П. П. Бобм, А. О. Беірезm, несучку по 110 яєць. татів· ТІР'У!ЦІЯЩИіХ і 1раИ.кюеrІ lі!П к. в. СщдОІре<ІШW, є. Я. CщQ})rol­ Заготовити кормів на одну пе­ УІКJ)&ЇНИІ :роіЗТЛЯ:Н}\'І•И П'Ї!!\1С'}':Іf.КМ. СОK() (кО':ІІrоаn: ЇМ·. К.іром, с. В.-Д.в:­ реводну голову худоби: грубих міLж меІІжа). змаганн.я; 'ЦЇЗ.ЛіСТ"Иі'І'НІОfГО 32, 25 центнерів, соковитих 8 центнерів. За­ 'Г.іJ'У'ДJЇІВНІ.ИІК.а!МИ 'СіМЬtСЬК!QІГО ГО~ІІІОконцентратів Р. М. ПІWд:к<ИІЙ, М. С. ТОО!ІС.тен­

не менше

ПО РОСЛИННИЦТВУ:

вої Іrраці .КО\.ТГ()СІІLНИІЮlІВ·, 38ІС'ГОІСІУ­ жіх :rrpa~и,.:r агр()те;х,ні!ки, ІІІWк:и­

180 ЮТЬ ·Ко.'І•rос-л!ниuш. O:nmrи,н.y ло,оія­

шенню врожайності .і продуктнвОдержати м'яса в живій вазі ності громадського тваринництва. •На кожні 100 гектарів сільськогос­ Обговоривши в ланках, бригадах, nодарських угідь по 42 центнери, на загальних зборах колгоспників в тому числі свинини ,на \ОО гек­ і працівників Броварської та Бо­ тарів орної землі по 35 центнерів. брицької МТС підсумки виконан­ Настригти вовни на вівцю по 3 ня соціалістичних зобов'язань на кілограми. Одержати на курку­

ників:

продуктів

КЮІЖІІЮМУ

менше

вою по всіх видах поставок сільрік. План хлібопоставок ви­

НIE"Цi на

ПО ТВАРИННИЦТВУ: з 50 rrotтapi.в, но В 1958 році виконати прийнятий 48 це<нтне,рm к.у­

220

розвитку сільського го,сподарства, беремо на себе зобов язання до­ битися в 1958 році таких показ­

ськогосподарських

38 цент­ не;рі:в Оі3ІЮЮЇ ilJJШJ­

лі і овочів, nродуктивність тваринництва ще дуже низькі. Наше

здачу і збільшити лив значно продаж їх державі. Район до 7 листопада розрахувався з держа-

1957

'іJІД'І:ірІЖа.'і:t ІВ ЦЬО'ЖУ

врожаї зернових культур, картоп­

передових використо·

гектарів угідь, в тому числі 21,5 центнера свинини на

брИІrwда

·ван:лtЯ ПеіІ}еІ~{m'(}Ї 1И1ІЮ1'е:ХНЇ,К!Jі.

когосподарських угідь проти 2400 І підняти їх до 1Рівня від К(}рови, госnодарств, повніше молока кілограмів

час по

3}!a-

діІС.тІІчноху

:Ц&Ноо,

колгосnів~

що становило по 168 центнерів на весь за таку ж площу землі 1956 рік. Вироблено за цей же

dy. Борючти<еь .за пер1uість у ооціа­

250

окремих

нера на кожні 100 гектарів сільсь-

rосІІІОJІ3;рст.ва pa.ii.o-

цтва nереконливо показує, які ве­

В таких колгос.-.ах, як ім. І-го Травня, с. Мокрець, «Ко~Іунар», с. Богданівка, ім. Сталіна, с. Ка­ лита, ім. Леніна, с. Се\ІИПО•1КІІ,

з

СІЇЛЬІСWЮГО

р()щі по

агротехніки .

nрийоми

передюm:и­

з

к.:,в

nрогресивні

Врожайність зернових зросла в порівнянні з 1956 роком на 4,7 на центнера з гектара; овочів ЗІ центнер і картоплі на l7 центплощі. На l

o~w

рок та інших nрацівників тваринни­

евина-

надає партія і Радянський уряд, · ють колгоспи і МТС нашого району nраці трудящих для тоГо, щоб в більш короткі та напруженої по­ по достроковому виконанню взя- строки вирішити завдаюtя, тих соціалістичних зобов'язань на ставлене ХХ з'їздом КПРС no честь сорокаріччя Великого Жовт- крутому nіднесенню всіх галузей Проте, ня та сорокаріччя Радянської Ук- 1 колгосnного виробництва. раїни колгоспи і МТС району до- в ряді колrоспів не викори..:тову­ билися певних успіхів в розвитку ють у нас nовністю цих резерІІів і можливостей. сільського господарства.

нерів

сіль­

комnл.екс

гійі «.ЖОJ!ТеІlІь » -

культур nровести за 4--5 робочих вnроваджувати Широко днів.

колгос­

личезні резерви і можливості

ходів, повсякденної допомоги, яку

nереrнійних горшечків.

3 аір-

ТІ!)еі)у.кЇЖЬІКОІЇ

rawi,

nів,бригад,ланок,доярок і

В результаті здійснення наміче-

Провеtти

овочевих культур nідготовити до­ статню кількість nаринкових рам, торфовиготовити 10 мільйонів

весь

бр.ИІГ~И

ЧОЇ:

поліпшення луків. Для вирощу­ вання ранніх овочів та розсади

Провести

,р,LН>ІНИ-

б:І)И!Г~іИ{)

рік

культур.

госnодарських

.&орІОЙІЮ -

ськогосподарських робіт у стислі строки і на високому агротехніч­ ному рівні, зокрема, посів ярих

кого господарства, кращих

душу

населення. них

кня;кицький

1958

Ва.с.'ИJІЬ()_

ЯІtі'В

ВІИ1Ч

•В. І. llaooJІІRo, В. Т. ГаJ11ИЩЬ!Іt3,

3. С. ТJЮ;ценко, П. д .Т31НаНЗІЙ, Вел.ИЩJІrе:нnw (11«1JІіГООП Є. М. «ill.'IJI.X Ішлі'Ча», с. 3а.tJ:ИМ'я). ~м. С. Вру~JІІКЮІ,

наrоро~.ЖІеm:і:

Н. С.

Hero,.1;a,

ІМ. л. х~заш, М. 3. П:ІЕJ1ЬТЯІЙ, п( . м. Неіr{)Да, є. т. ЛИТГlІmешtО Jl'ИТГОІВ- •КОUІ•ГОІСІП і!м·. Кі'РОІВа с. ЛоитрООИІ). н • .р • лИJГОІВІЧJе.НІКЮ, .а. т.· ц,.

,

І. С. І\юmІбwсиІІrеь.к:и:й, О. Т. :Миr ч-еНІІW, М. О. ШпаІК, М. І. Кюrстюк, А . В. ПИJJІІиленко, JI. М. rашІІю, Стаt.'!і,на, іІм. О. С. ООЖІУІК (ІКЮ>.1•ГО<СІП Сmд'Щ)еНІКО, r. Ф. ltorniaшь (mТГООD 'С. Р}1Сані:в).

В. І. Па.1JІ..1ШІеЬІКІИ1Й, М. І . О.1,е rк.-

'С~нко, К. П. Іtо•р•чащ А. І. &1И-

«Др)1Ж!ба », с. 'lІроощИІна.).

r.

Ф. Д. Jtо.рніШо, М . І. Охісюта,

п. Kyn:mк.a, м. п. Со:І[, А. м. ~еІНJК,(), м . І. Гщюбій. (K•Ot.:r.roc!П І Грицm, В. .1. &о~.;шrшrов (БрООІІа!Р· тм. Щ()<рса, е:. КмжичІ). ІІ. М. мвбж,инськ.ий, О. м . ІСШ.а МТС) . 'К. А. Буча,, М. П. ОхірИІ:ІІJ~mм, X\JJIOД, О. П. :&рИСЬІК(}, М. И. Оенаrч, С. Д. Ганжа, М. Ф. Кулшш., Н. Я . Манrею.к, В. Н. Рю:rаtч (Іюд-

С. О. ЛуlКіаШе<Н\М. Г. О. Хо.дос, Г. Я. 06і'}'ІХ, М. М. ВіJЮлу:б ('ltО'Л-

го·с:п «Жоwrен.ь», с. Т·ре-бухів).

rocar

r.

п. ПаІВЛЄІНІW , О. В. Чу:н.я.к., Iщe.Jl1IW о. к. м. Д.ЯІчешщ (ІОО.іtГООІІ fur. Ж<д<tнова, ·с. !Vра,с:и-

r.

лі'Вк.а).

0.

Г. Т.

С. При~х~дию ,

r.

llpti-

r.

м. Ве:Ю.'ІІІеJРТН•И•Й, бажання і надалі продовжувати І~К.УіРІОО, Д. соціалістичне змагання з праців­ Та~ран (~JITQCJII «Л.~м01га», оело господарства ни.ками сільського Г{ІІrолі:в). nротягом року в цілому по кол- Дмитровеького району, Московсь­ М. І. В1fНарськ.ИІй, Є. П. Ч)1ІІ­ госпах району 250 тисяч тонн кої областІ, І Києво-Святошинсь­

іІм. Ога.аrіш.а, с.• Вобірш&).

CJiy-

r.

r.

с. І. OropOO.araТЬiltO, РСІВІ1Н'а, м. В. MЗІK~ij)eltlil(), о. Д.

ВЄІз>Шта;НЬ/КО (ІКОJІJГОІсщ: іх. 40--річЧІЯ ЖОІІ!Фн•я, е:. Ру'ЩНЯ') .

0. Г. B01бuro, Г. С. !W}'IIII, 0. В. М. є. Цьо•:ШКаІ (ІКOJLro/CJI ВОІб:к~, «'KOOfY1Нa'J)», ·с:. Bo.r.дarнi:oota).

r

·

V1:'~0r, • о • в1ІІРМИ:Н, м • о • "~ М. М. Ось~ат.. О. В. Ку~, Г. М:. 'РИІНІ.к.а, М. П. JІ,JІJГВ,ин()ІВ'а, М. А. Те!П.тю:к., А. Л. д,и:хах<J(Ц (:ко.nтооІІ гною і 250 тисяч тонн торфу, який кого раііону. Трудівники сільського господар­ Та.ра'Н, Г. П. Харчоощ Г. Т. Лі­ іІм. JІе•ніна, е. Жер~о~а). корови, що становить по 336 цент- обов'язково вносити У вигляді нерів на кожні 100 гектарів сільсь- торфокомпостів. Забезпечити, щоб ства району докладуть всіх зу­ соІІJІа, М. К. М:·ІІІІwрuз, В. В. Пр~ в. ЧуднОІв,сьІкІиіК, А. п. &у­ когосподарських угідь. Вироблено на кожен гектар орної землі було силь, щоб з честю виконати взя­ гара~ (;к;Q.'Lrocm: «ЧЄІрВООІа У:КJІ)аїна », Іn.р.ієць, К. Ф. ЛеrвІЧенко, Л. С. за цей же час по 53 центнери м'я- внесено не менше 10 тонн орга- ті соціалістичні зобов'язання, до­ РедЬІКо, О. О. Kwюma, К. А. еа на 100 гектарів сільськогоспо- нічних добрив. Протягом січня, с1роково виконати державні пла­ ·е. f.W'()I.~'LЇ/В) . дарських угідь, в тому числі по лютого, березня і квітня вивезти ни заготівель і закупок всіх сільК. И. T®JЬIO>R, М. С. ПоІСJ'ГО•1, ,J()[Ua (®О'JLГО•СШ «ЧеІрRООLИіЙ !Пра· 45 центнерів свинини на кожні щомісяця на nоля 110 100 тисяч ськогосподарських nродуктів і цим м. І. МИІроіН~НіltО, О. Га~рб)lЗ.а, IIOij)» , (\ 0ВІЇ'ГИ'.1 ЬtП·е). самим внести свій вклад у вико­ 100 гектарів орної землі. Одер тонн органічних добрив. В. -Дw.м-ер­ .е. І'а, І Лені· ім. Є. М. ~[a..:rюra, Г. Д. Миш.олоон­ (.ко.:rГОІсш зав­ партією жано на курку-несучку по 128, Довести nлощу nосіву люпину нання поставленого ·ко, М. О. МИІЩЄ!НіІt.О, В. У. М::ww­ І на зерно і з~лене добриво до ІЗ дання - в найближчі роки наз- ка). яєць. по виробницnу догнати США Внеокий врожай зернових і ово- · тисяч гектарІв. І. fуо•сЬІка, даЄІІ<К.о ('liOJ!roCІП ім. Л~ніна, с.е.ІО А. п. CИJ~ffiJiK.() , З метою збільшення виробницт- м'яса, молока і масла на душу чів вирощено в трсбухівському М. М. Сах,нЮІt, О. Л. Роrом (<ІЮJ­ П.ч:QІСІКе).

центнера, овочів по 240 центнери 3 гектара. На 20 грудня надоєно по 3631 кілограму молока від

r.

Ra-

r.

r.

колгоспі «Жовтень:.. У зазимсько-

ва кормів широко заnроваджува-

населення, в сnравІ зміцнення мо­

наwоі му коJІгосnІ сШлях Іллfqа:. вироб- ти в колгоспах післяукісні, пож- гутиості .вена no 60,5 центиера ІІІ' яса на ниви! і ущільнені nосіви сільсько- • Батьківщини.

соцІалІстичної

rосш іх. Ш6ІІЧ~нх.а, ~- В.-Дmщр­ и),

(Закінченна в одному сrуnинх номерів),

s

ВІ•


НеАіnя,

СТАХАНОВЕЦЬ

4

29 ГРУАНя 1957 рому.

ВЛАДІ-НАРОД

ПРИ

lle'l)61W!laJВUПllleЬ у 'ІlІереООЗЇ ~0.Л•еІWГИІВІІЮЇ

ІІІІРащі, ОМЯІН•R СТ<lШІ на. ШІіІІІl'Х 100ціа..ті.Іети•пюrо І}ОО()rпе­ .Р'У'ОО.'Н:НЯ. На кінещь .п:е,Jшrої ІІЮ.то­ mни цюrо ро:к.у у

РІК ВЕЛИКИХ ЗВЕРШЕНЬ Х()JЮШ•И1м б1у:в 1957 ·ріІк.. Огідь- ВИІІМв.ли ті •ІІJІ}ИІНЦJШИ, Я!!tИ!~ к.с·

~

ки '.Ра:.д'ОІС.'ІІеІЙ ІІІР.mніе Dін братній ру€'Г:ь.ея Pщ!J,'JEliC.ь:JiiliiЙ СоюJ у сІВоїіJ 'В·&Х і С1дІ>еЬ/1WtІ'()!СіП()'ДаJріСЬКИіХ '1'0100- сіі:м'ї На'.РО'дЇів ооціа..т~СТ'ИІЧ!ІІИІХ 'КІРа- 300І'Ні:шні·й щJJ.Літищі. М. С. Х.рущош ·С-Ї.ЛМ:.ffіW.ГООІЮ,)І.аJJ)СЬ:К.ИХ ІК(ЮП~ТИ­ PRC'Dвaox.

6у.л•о

об'єtд:ІtаНQ

uі.тьше

їн!

Б.JиІі<Ж}ГІІИ1ШІ }'ІСіІІЇ!Хае.ш mpo- за~ за..'Хі~ні д·е<ржаJВJи ·роов'л­

28 .прощ-енті:в }>с1х 'І!Р},ДІООJІИІХ сое­ :вю~жає ЙОО'О майже

·М'і~шm лю- ~тн ооір:ні ,пи:таН!Ня ш.тя:хQМ пе­

бе:з )ІJИІК.тату, В ~еJІІК:И..'Х ~е·й, що ЗГ}lРТ}mЗІJL~ся піІд .ВJСеJП>ЄІРе- ре<гtJІВ~ів, 'ІІР€ІЗІВоО, район.а.х .шра.Ши ~воо сущі.ль­ ма•rш:юч.wх 'IIJPМIO.P<J':\1. де<ні·ніІЗ:.rу. І ІВИІКJJІючаюч:ИІ ІНіrйну .ю.к. засіб ,розв' я, .ЛЯІНJе:Ь.ЮИІХ ГОІСІІЮДаіІJІС-'ГВ.

не коопеР}'lООІНІRЯ oetJIJПН. На баІЗі

НСІ:\І.О'В ·би ІІ!'р()ІС.1аІВ.т.mЮ'ЧІИі ці уІСІпіхи ,

тw.

Ш<>ю 'Іt}JІаІЇІНою ооціаліJЗму -

з.мІJНл uюІJ!)Оlі\ІІЮ.ИІХ прОІб.тt~:\1., в;и:з­

•м-еха ніщії :ріІ3м з.ро~ма, 'ВІр{)•жа..:й­ rроб.мть ові•й по.тіІ1' ЮІІВІМ•.1>О 3eru:л: 'Н'ати: ет·МЮВіИПЦе·, яr.к.е СІІі;;lа.'Іося .в ність ОО'РНООИІХ і теосніІtJіНИ'Х ІЮ}'Іо'ІЬ­ Ш'fІУІЧ1Іі СJУШ:}"ТН:иrк.и, за.щще11і .пе:р- •е'ВІі'І1і, .ко..-ьи; і:снують ООЦІОІ.'ІІkти'ІНі

Ра.-

і ·.к.аш:іт&f.'ешnчні ~Єі.Р'ЖЗІВІИ. ВеІрІХо•в-

ДЯІІlіеЬ!К.И СО<юзоі:\1.:, на Ра!Ца а.д:ноетао:іЬю 195 7 ріІК. 6}1В ЮВ•ілеm.иш д.т.я ЗООІНЇШНІ;()ІП()І.;1ЇТ. ИІЧШ'f не жи.rrmя .р.еwу,Qліш. В •міІета.х і

ох:вал,ила ДЇЯЛЬJН!ЇJеТЬ

.в ypx.JiliiiiO poзXffii'mЄ і ~1}'\.'ІЬТ}lр­

·сое.та.х ;~;іе mИI))IOOta сі'ІІК.а !Іючаrrко­ Румунська Народна Республіка. Бухарест. економічного ін,ституту tМеН'і В. І . Ленін•а.

============*

Будинок

планово-

*============

Досять 'ІЮR.ів тоІ)fу, ЗО rруЩН:Я ІВИ!ІІ'у1СІК.аЄ ~цrї в трк з лmп!JЮІКУ, JР)ЧfУВІеЬІі;JІ!Й ІІІ~Д, 1001.'!1 ·pa.:m біі.льmе, Н~Ж у ~ВОЄІІНОЗ:ДЇІЙСІНЮЮЧИі ~ЕNОКІра.тИІ3(ЩіЮ ІВІСЬО- ld!Y, 1938 'J)ІОІЦі. У 'МІИ!ІfУЛ>ОМІУ' JРОЦЇ ro життя !КІ.\}аЇ~НИ, ЯІКІУ ІВЇІН ai<J"la.в vуму;неь.к.:і ІІ01Іф110<.ВИ!Іt'И ВИЩ()І&уш;в пLсля oC'OOro іВІИІЗІВІОЛЄІН'НЯ 1Віщ фа- Н ~і~~й~нт 'WН'Н 'Н'аф1іИІ. Ти-

1947

на'ІІІ{)ІЇ ВатЬJК.ЇІВЩИІН'R.

P<LGOOI

з р.а- Радя:ІrеЬІWrо У'Р'ЯІдJУ і за;к.,m.к.а.JІа

дЯ'НІе'ЬКІІІUt '1ІаІроодом оороJКарі"ІЧ.Я парла:\І.еllти Тіої У'.І>JЩ'И ocL-,: :к.ра.їн С\11"1 Сту[і\~ :Б!Ча.ТЬІСЯ ІВ 42 1Ву3ЗХ ЖОО'11НЯ ОВUІ'І1К·У.На..'Іи: осі лю~ ІЩJа- з налеаJtІною у:ва.гооо Р'ОfЗ'ГЛJm)ути юраї'ІІК. 3р()ІС:..то 'ЧJИІсло теа.т.рів і Ці, ,1)00)11:\І.У і rnpo:лpeІCIJ'. ЖomtrireІВi р3jЦІЯІНСW ІІІ!р{)[!()ІЗМЩЇЇ, ЩО С1JІ'У,ЖІа.ТЬ з.~іцнооня .К.~НО'l'ЄОО'})Ї'В, ІІаJІЩіrв Jі.'f.ЛЬТ}'lРИ і с!ВШ.Та ІВШ.'fИ!.'ІИІС'Я в :м.олутню деwн- ·сm.раві ЗІбереокенmя і в.и•х і ое-р.е;)Qніх ш:к.іІ.т. ДООЯ'І1Rіи ТІИІ­

К:Л'у16"Щ ~ібurіотеш.

ліrІщроень, са­

1

НМ'О'J)ЇІіm і б'У]Ц'ИІН!ІtЇів ІВ~ОЧИ:ВІКІ)".

ВИ!даmні

у'с:пі.хи

•Р}'ООfВСЬК'ОГО

HaiJ)IOI,ІW ІНе!)ОІ~НО

311'JIOOIRi

3

Cri1}Ja'ЩЇJIO ТОірЖІСІе'11Ва Lцedi ІМ1И1Р'У оощіащШу.

МІИІРУ· Вhл:ЬІШkть .~ю,щства лооити:вв:о З}1е'І1рілз це іН{)ІВ•е МІИІРНе ПОІЧ·И!На:н-

Велшкmш д-ї.1 ооrи оІЗна.wноо·мю 1957 :pi'lt у Іtит·а.J, .юшй ;!!ОС'ГJ)ОІКО- ІlЯ Ращяпrеь.к.01го ·САІООу. «·П~rою­

оо 3аІВ'Є'І)ШИJВ 'ІЩІJШИІЙ ІІІ' ятирі·ЧІни:й ри, а 11-е rоН!Ка ообІроонь - тааtа шан. За n'ЯШИІРіЧJК.у в ІitJJarнi в~ИІМЮІГа ~}'lчmь в }'Іеі!Х ІІtраіінах», 31Юбле~rо еті.лЬJК.и, ок.ільоои: с'та- ЗаяJВ:.'ІЯ~ фраНЦ)1JЬі.Ііа •гаоота В'ИІВ' 6,5 ІМ!Ї.ЛЬІЙОІНа ТО(ІИІ. пуб.іrЇіК•ІІІ. р•оооу JtmаєІВІі ІНе ПЇІІJ; CJІJ.'fy 6уло «Ю:\І.іа'Н'Ї'rе» · ЩдОL~ИЙ аМ>ЄІІJ'И!&а!НDЬ­ Ш,'LЯІХ !ВЇ!д ІЕОІJ}О~'ІіІВ•еЬ!КJОІЇ Руrn"у:нії, Н~ ООНОІВІі ~Щу:СІІ1ріалmці[ і {)Іrл:щща 'І' Лі:Іт:\І.ан ІІІИШе: ЩО у()ІС!Об•'LЮІВаІЛ\З ообОЮ :КІра1Й!НЮ е.д'еІК'fІРИ!фі!.к.ацШ КІРаЇІН:Е !Н<ІФОІд:но­ пооrіойшо JЩЦ<'ІJВ!М! і П:()~ Руюун­ ЗІрООИІТ'.И за столІіrr'l1я. 3 33/К()І}fНОЮ к.'ИJй ШJІІетськюrо ·ЯІ]ЮІіа, щюrщ>ОСJИ!В· 'УТ­

чаІСООІ: :цо вidi:НJR rнаJЙіВ'ИЩИІЙ ,ріІчнИ!Й

НЄІІJ}'1ІІИmІІОЮ

ВОІ()>е:ння РУІМУІІСЬІІWЇ НаJР()~'ної •Ре:с­

ВІИДООуІІ'ОІR. •рЇQІ,1.к.оІгО ПЗJІІИ!В3 СФаJІЮ­

.ІWyJWбooo, SІІІШ cr1JI)'ilifl1Y'ЄТ~ на прmнц•ИіПаІХ ·IIJP'O'Лeт<~~}JCl>IIOOro інтер­ нащіон.а..'ІіrоІ!у. Ра~~~:я:шсИШІЙ СО<ІОЗ

еК.ОН()І.МЇJЧJну ІВ.Ї(Д'СТСІJJ1k'ІІЬ і ,Іііу.'ІЬ­ ·деооюратиnm'И!Й ла;д ІВЇІJU&'РИ!D ІНебу­ 'ІІУ'.РІНКЙ 13аоС.ТЇІЙ, 31Jrlfi)JJHi і СТJ)а.ЖІ!І;&Н­ ІВ<WІl 'fііІ)()ІСІЮ.РИ ~'ІЯ ®<JІетаНІН:ІІ' про­ Н:Я м:ідЬІйонів іІІ'J)Іоети;х JІІЮЩе'Й, Щ}lКІl'ИJІІНіИХ см на оо..ті. Ще 'В 181.-І'ьJІо.ї і к;віrгучо~ РУІМ·У'Н!СЬJК>ОІЇ Перші 'JЮКІИ: ~ЮІІ~'аЇ Ша.А'И · 'У'РЯОІ Наvщної Ре~сшуJбліІК.и, SFR.a }1С:Піm­ ПР<JІDЇІВ аt!1І>ШРН!У рЄіфоорМtу, Що Jrі.к.­ .но б}'д!У€ ~оціа.лі:з~.. це mлЯІХ •в•і!дrуІВала П()І}ІjШціищІ>кІе ~е:УJІОООІ.'ІО­ ІН.аJПО\.rеr.швої бооІЮrгь'би і іВ'JЮНа.ч­ U('ін:ня. Ві~ЬІШУ ча1Сf11ИІНУ :ZООВ:Фі1СІІіЮ­ Н'ИІХ ·П€Jре~:.юr, І3Щ'()ІбутИіХ IIJ!YМY!:ШCЬ­ 'Вашої у .rюміІщи:.к.ііВ JЗеМ'.JІі буJІІО

сш.іІй Н,а.рщні•й Р·е<Ш}'lблЩі 6оок10~

vw

риелИІВу

РУ:І!ІО}lНО-ір<ІІД'ЯІІІСЬІК{)Ю

ЕШОНООІЇ"Шf, 'rеХ'Ні'ЧJШу і

К}'ІJІЬІТ}1}Нl'У ~ООІООІ011У.

3

перших ;ЩНЇів

.cooro }"1.1001І>ЄІИМ

Р}1МіУ:ВJеЬ1tа Наqюдна Роопубліаtа неуtх:илІ:m:о ~(ХВІ()!.ЩІІ'ГЬ І)d:ИJ}Ю.!ІЮібНІУ ·ЗЮІВІН'WНЮ П:ОІJІЇТИ!ЮУ'. lllhJИtиii ВЇ;)(­ Г}11і. в ООІЩЯІХ IPY1М'}'lН'eЬ/lWtro на-рО<;r;у

гQМіІС'11ІО ІІі.1!ІТ3І:ЙС.ЬІІіJИІЙ' НШJЮ~ за.яв-

« JІіющ()І м.и, «то;бто ІфаJВ.ЛЯІ'rі :К.()J,'Іа

illilЄ, Щ()І оеН()ІВНе заІІЩанн.я nеtршоІЇ Опюшученш

m-

ШтатіІВ» ,

б·}1д'Є!:\Ю

П'ШГИJрЇ"rЮИ - JСfІ1ВіО:р!ИІГИ базу !ООІер'ГО 'IEpOIOOд;иrrR ШJІ.'ЕЇТИ!Ку :ВІД.МО­ ~уе'l1})іаJFізацj,і !ІіJР•а.ЇtНН рrов'я- !ІJ.И 1Щ ПЄІJ)е!ГОІВІJРІІВ, МІJІІ 1331ЩаМО зано.

Н<JІВ'ІЮІ ІМІ()J'}'ІІ1НіІХ

H!e3Jli'Ч'eJ!lH()Ї і, Ш!Ібуть,

Н€1ІЮІПраJВ-

ar~HI{'JOO!fiLЯJI 1юї ш:коди х&ШІОІwу ет·аІНОJІІШЦу в

eJ.WH{)I:\I.'llvИ, К.УЛЬ'l"УРИ, :n:ОО}ю!Ууту СВ•іТі». 'І1Р''У'.ЩЯЩИ:Х ~іщі3начен(} 19 57 рt.к. ~ Проте ·на 3а.хщі сильші ще к.о-

Ii:lmf рООі'Г:НІJІІЧ'ИІ.'!І KИaJCOl\11 ІВ ООЮЗі З ІЮІЗООДЇ.'І>Є'ІШ ~~Ж беіз1зJеІМеtЛЬ'Н'И!ШІ і :J}'ICil1IJi.ли ЇІеТЩ>ИІ'Шlі :цок;}'1)11еНТИ ио­ в ішшиІх wціа.'ІkтИІЧН:иІХ доржаваес НаІРшд' .Ili~.alВНIВ1lt~B «ІlЮrні с.ощіаліrоnу, '11Р~ С•еЛЯІН!С,ТlВ()І)І 1І'Ї\І{ .К.еJ,І}ЇВ­ ~аЩООJrо!>ЄІ.'ІЬІН.ИШИ ОеtЛЯЮWИ'. 3 1949 •ОЕО!ОСЬІІііШХ ІПИШе бо.т­ Н!ЩТВООІ РуооуІІеЬJК.І()Ї /І)ОІбі'І1н·ичtлї '[Ю.к.у Р'умгуІН!Сш.а ІРООі'ІUШЧа пЗІІУrія :КООІІуніІС.'mftЕВ1ИІХ і рОО і'11НіИ1'ІІИІХ П<lІР­ ГаіІJІС-ЬК.а газета «·Оwчrет.вен Д>екшафшцrя і М.алrіфос.т фронrг», Ще SІІСІІііраJВЇШе о})ОІ3ГОр­ партИ. і НаJР()<,J,ІІИІЙ 'У~ ІЩНІІС.ТУІІІИJІИ їJ.О тИі Ро:к.и, що· ШІІНУ"'ІИ, з }'ІС.ією ш- сщіаліІСФИЧІНЮІго ne!peтoopeНffill сі­ 'МfИ'І}У, НІtі JJ!l)OIГOIJIOOИ.JI'Иi Пе!РШОІІ>Я'.Jt­ таІОТІ>С;Я; 'На ООЇJЙ іВ&'И'ЧЄЗН·і'Й ТЄ!}}И­ реІІWНдІ!Ві•стю rшк.а:зали, ткі <шра- льсшwrо rоСПІІоща·рс'ГВ·а. На село НИІХ 3affil~<1.1fHJm[ ООІютЮУ' З'а ~ИІР. wр1і тЗJб.оору · roцiaлimly ІВІі\ц' Ельби

ла,

ткі

ІІ!рІа;ЦОй!!Щють

<rіпл-ятнея

tза збалпкІ}ЮТіту ПОіді'ШШtу

:mц.Н СИ:JІ.И1».

«з.

[10-

Пр.о це 'На.rщ~тють

'1]Ї\д)С:}1.\ІІІtИ ·ПЗі'J)ІИJЗ.МWЇ СООЇЇ ІІіІВ'НіЧ­

ВІОа'І\'ІМІ/ГИJЧНW'()

блОаtу

(ПАТ()).

ХОJЧ у '3am!a:x 'У'ЧС\ІОН'ИІКm цієї се­

ДО ІІіJВІДІОО'НИХ !МІОІJ}і~, ОС:ВЇТЛОО•Ю'ІИ сії і ·вmнаІВаІJГась не<Jбх·:Щ,mіс:гь пе­ ШдЯ:Х у ИЗІЙ!буmІЄ ІВІСЬОfМ'f ЛЮД!еТ­ ,(ЮГQІВОJІ)Їів в Р щдіІіllІеЬі.Іі.иm: С<нооо:\1. у В собі 'ІJо€ІОО.'])І<ЩЇМ1І~ тоорчkть Чі!іf :К.ЇЛЬІJ.WС.ТЇ СЇ.ЛJ>еЬ(Іtі(ІІl'()ІШЮДаірСЬ'1]НТШННЯІХ РООІ3б,рооння, :ие ж ціаІл:k:rи!чінИІМ!И! !І\JІ)ІЗІЇІНМІІИ, i!ileiJ)OO!aJHi Ву». '11р)'\Ц•ЯІЩИХ · ·м.а:е, ЯіІі.Ї ЮЯJІіИ ~ •СІВОЇ K.'t 'OOXHiata, ·СІГ~І()ірЮВІаJІІИ1еЬ Maiii1IJI!Hас:ноВІН1ИЙ УІІЮР ·В' ПаІ.РИ!Ж)і 6у.то СІООЇМ ООЙ"()ІВИІХ швангардш p)11i.R •держ,аrвіllу ВІJІ<J,:Ду. НО-'11РаІ!і.'ГОJРНЇ С.ТЗІ!lЦіЇ, Я'К.і ПQДаоЛИ Міи Ж'И!ВеІ:\Ю :В 31На':\!>Є'ННИ.Й ЧаІС, З'(}ОlбІJеНО ·На ЛОІС~ІіJІоЄІНН.Я ОО'ЄН'НИ:Х За :к.()іj)ОТкІИ!Й kтov.и:чmmi c.'I\l)OIIt ССJJІ;ЯІНЗ.І:Іt їсwгну ~о1пооюгу ІВ об­ р~ роібі'І1НJИ!'ЮЮ ШфТі€Ю, кощ:и ж.ап.іт&'ІіООІ: ·~е ~о сіВОО-і ·не­ rоту:ва.нь. Сесія :rnрИ!Й!НЯІЛа рі1ш~н­ ТVУ!1І)Я!Щі ющюІ~н()Ї РІУJМ'УІІІИ на­ мИJНІучаї за.тибмі, а ооціа~<'Ііз:\1. НЗІроодна Р'У')ІІУІНія ·ПеJР'ffl'ООРИ!дась ІІЮбіf11к:у ЗJeІ)I!Jli. На. цей ЧЗ.ІС ~е н-я про ·роо~іщеІННЯ :на repwrop.iї тхнеНіІЮ .~ с<ЩіаліrоІ:. росте 'ВІГЛИіб і ВІПІир. Це з оообли­ В EJ!WHOOCDЧHO J)ОІЗІВІИІНЄІНУ •к,ра.Їну. орrані:зооа:но 23·9 :МТС, ЩО ~МаЮТЬ 3аІХЇ\1ІJНО!Ї Єrвvош.и ащ~JІ}.ИJ.\ІаіВJеЬІк;и;х С. СЕМКО. ,вою еиuюю піІ~RІJІООЛ:ИШІJІ Наради Teme.p 'РІWУІІСЬІІШ 1І'РООШІСJІОІВkть білЬ[ll ·Яilt 3,2 'ІІИІМЧі тра.'ІtТОІ,РЇІВ'. Вд;і ~Н~ВИЧЄірШіЇ МОЖІЛ•ИІВОСТі :КІрИ'€

;IIOJЧaJ,13 ІНі!WХ•ОІдиrги; ~ у!С;е о/І)ОІОТА'Ю­

ОmИ!ра'ЮЧИJеЬ На ЄДІНі•::.ТЬ, ~}"Ж­

бу і опіrщюбітнищтво з )"JeЇJta. оо­

:rnpeщe.тaoвJi!ИJ!ilim 1Ю:\І.ІУНіJС'І'ІЕЧНИХ

---------------~·~---------------

п~о0 :о~Гк::гиІі ІСТОРИК РЕВОЛЮЦІЇ

11

Недавно мені в руки потрапи· шу річ пл-атять вмичез.ні г.роші. весмо оказав Рід, - колись ГО· ла нова книга «Хочу &ее знать». Іх.ать із АмерикА в Мексіку? Це варили, що мій революціЙІНий за·

Мене спершу

заціка•вила

дещо ПJРОСТО по-дитячому!

і раюетІІ'ИХ СІШ!ір'ЯІДL'В, ЩО ІВ€~>Є JrИilПe

робітничих па.р'ІІЇ'Й, ЯІК.і ві~утrоя до П(),СИІЛе-нн.я ВЮ€'Н•НQІЇ за~гроои і

пал ЗІІИІ<!Не, якщо я тільки поню·

в Иос.КJВі.

ЮжнЗІJ)<Уд'ІІО!Ї 'Н<ІІІІІР'У'Женості.

ПрИіWн.яті ·на. Нара;дах Деюлщрація і :М.аніфес.т )tli!PY 'fі\ОІК.ооують Не1J'У1ШИІХ'У' :JІ')'ІlУl10ІВІа.Ні1сть ооціЗJІJісТИ!ЧіНQГО тaiJ()Jpy і ІВІс:ьоrо :МJіжнаР<r)І)ІЮГО :Іt()ІМfУJІ'kІГИІЧНого •P}'tXY, роо-

НаІЮІди 3ах~н.ої Єв:роаrи •рішуче ·ВІfоDТ}1П.ають .ПІр·ати цих >Не!6еооr€rч­ НИіХ шаІНіВJ. Ве.1ь:r~ЙІеь·к.а гооюа

незвичайн1а передмова до неі. Джои помОІВчаІВ, потім пооміхТам, зокрема, г01ворилось: нувся: «ПреКіра·сна Америка!:.. «Перед тобою - КІ\ИГа, яка - Ну 'ВЖе ~вам-то живеться в не схожа на білt>шість інших ній добре! l<!НИГ. Це не ром•ан, не науково· Мені?... Цього мало! Хіба фа,нтастична по.вість і не збі.рник погано було б, якби всім у нас

хаю пороху, та, маб-уть, ті, хто так думав, помилились. Раніш я хот~в лише бачити все своїми к.рИіВа.ють rЛ'И!601liJy ми:роо...тюб:ні~с,тЬ очима, а теnер мені хочеться брати участь в російській револю­ ооціа..'ІіС1Іи•чІІюї СJІІІС-'ГеІ.:МИ. «0оЩЇа.діЗІІІЮ і ,:r.юир, - DІі:дІКФес.'иоє в цьоціі.

оповідань. жилось гарно, а? К•ниrа, яку ти 11римаєш - роо· - Це все ваші соціалістичні повідь вчених і п исьмеmшкі'В пр о ідеі ... Я впевнений, що ви кинете В!Се цікаве в світі науки, техніки іх, як тілЬІКи побачите, що таке і ми,стец-nв а». ревІ()JІю.ція.

Це його бажаНІИІІ здійснилось. Він став не лише свідком, а і

Ця розповідь в'ідіразу зацікавиАле Джон Рід не ла мене. Просrо, дІ'JС'ГУП•но для від своїх переконань ши·роких

кіл

читачі'!!

в к.низі

про

говориться

познайомившись з учас.никами ре­

з'їзду

робі-rnичих

і

солдатських

деІІ'ут·аті•в, CJJyxaв виступ ЛеніІНа.

рис М. Даніні й Ю. Тоніна.

БаІ'атьом читачам відома 1шига

Джона Ріда «десять світ».

більше тридцяти .

тиранії.

-

Ме~tсіка, -

в нарисі, -

говориться д:алі

бул•а лише початком

д.нів, які участі Д. Ріда .в революційній бо·

Во.на

рокm

вийшла

тому і

ротьбі.

В роки першої світової

в1ини

ків ІІІроти ексПІІІу.ататорLв. ПовЕ1ІJ· Н)'ІВШИСь нrа батЬJКі:вщину, він бе· ре участь в орган•ізаціі компар· тіі США і видає журнал «Комунісn.

Згодом в 1919

році

Д.

Рід

н~строона .проти ршк.ет. Та.:к.і на­

1СТ.l)іОіЇ ЛІ()'qу!Ва.ЮТЬСЯ і

$

їІНіоїх НАТО» .

іН!ІІfИ'Х 11\іра­

му 3В'Я!3КУ lП'ВоС'іІ)С.ЬJ:К.а raoora «Ню ІМ!ІІ>ЄІРіа.тіс.т.ичні п.лаІН·и, с:пря­ JІаіГ», - Н>Є:ВЇ;іUДЇЛІ:m:і ЩІИ\Н .ЮД Щ- М:•ОВа:ні ПІ.ІJОТИ СВJ&б()І)І:И і •Rе!ЗаІЛЄ.Ж­ Н()ІГІ}».

~Н()ІсrгЇ Н(lІ,()О;ЦіJв,

В)1С-ТІІJіЧ:ІJЮТЬ

1!100

У 1957 ІР<Щі [РОО%еJЖ'У'В<ІJЛ'ЬНЗі лі- бМ!іШ ,рЇШу'ЧИ!Й ОІП~р і іВ 'і•НШИ:Х нія між >r.'И'Jloorn f}!'ИІру і 'ffim!Я, хто ВИ!ІЮШУ6 П'Л3НИ: НОІВОЇ 'ВЇІЙІНИ , ста­

Ла ще 'li'l1:к.imooo. най;різноманіmіші во.люціі в Мексіці. Більше того, Джан Рід не лише розпо·віда.в ІІірост.і ЛІЮДИ він сам стає в ряди борціІВ проти про боротьбу російських робітни­

nитЗіІІІнЯ. Особливо ж мене зацік авив на-

Сt\руснули

відмовився соціаліста,

одним із найперших істориків пролетарської революції в Росіі. Він б)'ІВ у Смольном:у під ч.ас від· криття другого Всеросійського

« Сіте» JПІJШе : «Сліщ J!ІІР'Я':\1.·0 ~и­ ти, що ГJЮ:.І:а.д:ськ.а діУJ)І(!і.а Бельгії

ІВІСWГО евіІГу 3В'С'ІJтають ІСІВ{)оЇ іІЮГ.'І.ЯІЩИ ;ЦQ Рар,:ян­ ·СЬі.Іі()ІГО САюЗІу та і•ІШПИіХ с.оці3лk.ТІfЧІІ'И.Х JtpaЇ•H, JlK,i ІІІОе.'lіДОВ'НіІ :Jдііі~е:нюКУГь :Кі)',РІе на ~~ищJІне С'ІІ'ЇІВ­ і'('J!Іі}:Вання. ЩИJре прагнt Н'НЯ на­

час'ГИІНах зе>.:мш1ї а~у.ті , на.са,М!ІІеред у кvа.і:н&Х А·3іі і Афри;к,и.. J]ipQ це,

3(ІІК'ІJ'ЄІ:ІІа,

ев·tдrqа.ть

:висту;rnи

ІЮСЛаіН<ЦЇІD ЦИХ к.ра;ЇR на ІWНфеІреН­

ЦЇЇ

ш'Іj)(аІJІНІОІс:ті

аІЗІіа~ьк.и.х

і

афрИІКа:нtЬІКИІХ нар·о~і.в, .як.а lІІJЮ­

ХОІД'И.ТЬ .в ці дні в Еа.ї1рі. 1957 рік. 3аІКіВІЧ'Уєтьея в ()!бета­ новці,

:юо.ш

лерслеRТ'ИІВІИ

Uf:•'IЯ

вперше детально розповіла •всьому він об'їжджає Англію, Ф,ран.цію, приїжджає в МоаGІу як дмегат ШОІЇ RJра!Ї•ІІІІІІ :ЗаІОІеІ~Пе'<JJИІГИ '~fИil} на спр.а.ви миру стають щда;п сщри­ світу про Велику Жовrnеву со· І талію, Німеччину, Швейцарію і першого КОІН·гресу Комуністичного 3€1:\!.Jii :знwу Я'<Ж'Р~Іоо ,Bmя:БllJ"'IOCЬ на ятдивіши::~~~и. Пі~В'ИІЩ'У:Ю<m ни.rь­ ціалі.стичну революцію. І , ясна Бмьnію. В 1917 році Рід, .ризи· Інт~рнаціоНІалу. Виступає на збо ­ н.ещавнНі оосії Верх()ІВІНОІЇ Рruди ність д>О ,пі,ІІ;сr-}mіІВ ·реа·к.ціііJШх річ, нарис про а;втора цієї ~tниги куючи життям, пробирається в рах 11рудящих, бере участь в ро­ вИікликає вмикий інтерес. Росію і стає свідком кі~щя стр·аш· боті ВИДЗІВЯИЦ'І'В·а, об'їжджає Р.ЇЗ­ Джон Рід ще до початку пер- ної війни, причому такого кінця, •Ні міста юраіни. шої світQІВоЇ війни закінчив уні· якого він і чекав.

верентет і ряду

став

сп·івробітником

американських

газет.

Але

Про його тодішн·і настрої яск·

раво свідчить

ось в і.н поч~в. що у Мексіці по- Вільямсом .

розмооа ,з другом

Той,

побачивши

чалась революція, і він вирішує Д . Ріда на ·вулиці з плакатом , що ту ди їx·arn . Чому? Відповідь на ЗЗІК.Лякав до революції, ск.азав: це дається у нарисі Дан•Fні і То- Ви божевільний, Рід! Бігає­ н•іна. Один Д. Р.іду:

-

аме]рПІКа.нець говор ить

Чого ·вам

ті:льки

невиста·

чає?. Тепер ред:акціі за кож.ну ва·

те по вулицях, виступаєте з :не­ безпеч.ними промовами, 11а ще

а•нглійською

Не

МОІВОЮ.

смійтесь,

ВіJJьям.с, -

Але в 1920 році Д . Рід ралто· .во аоахвоtрів і nомер від тифу. По­

СРСР. У СІВ<J•ЇL! вие1'у•паос •На ній си~, ·на.р~и; 'вс.туrпшють у НQБ-ІtЙ, :\І.іністр .З:JіІООІРдЮІІІНИІХ с:щн~в ОРОР 1958 'рік. з •ВІІІелmеІRіІСmю, що :,ІУ.Р

то'В. Г!рОо:\І.'И!К.О і Пеір«ІИJ1Й ооюретар бу.це :rое})>Єж.елю і зм:цне:но. В. Харьков. цк :ми>с то:І!'. Хр)'!Щоо· LJ;ет&ль·нОІ

хований ·Ві•Н в Москві н.а Крас· ній П·лощі. Біля Кремліоської сті ­

РеАЗитор С. ПОГРЕБІНСЬКИА.

ни .на мармУJроІВій дошці золотом

·написано : «джон Рід. Делегат ІІІ І.нтернаціо.н.алу 1920 р.:.. М.

Поломарчук,

службовець. м. БрО'В•аря.

Адреса редакції: u. Бровари .

Якубовський Василь

І·ванович,

м ені,в.ною, що живе там же. Спра­

r::y.

який жи.ве в с. Красил'Ї!Вка, по,р у-

ва СJІухатиметься в .на.род:ному

шує справу про розлучення з дру· жиною Якубовською Уляною Се·

ді 1-оі дільниці Бр оварського ра· йоІНу.

Київської області, вул. Київська, М 138.

Броварська районна друкарня Київського обласного уnравлІння культури

Зам. 4745-248СІ

153 номер 1957 рік  

153 номер 1957 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you