Page 1

ПРОЛЕТА.РІ,·ВСІХ КРАІН, €ДНАRТЕСЯ! . . ,\ •. н

ОРГ~Н БРОВАРСЬКОГО М І С Ь КО ГО КОМ І Т ЕТ У . МІСЬКОІ І РАЯОННОІ р АД ·н А Р ОД Н И Х

*

Газета оих'?дить з 17 квітня 1937 року

*

.N9 152 (7645)

,;

)..

К О М У Н І СТ И Ч Н О І ПА Р Т J І Уі К РА І Н Н,

Д 'Е П )' Т А Т І В

Субота,

І( И, І В С Ь К О І

вересня

24

ОБЛАСТІ

*

року

1988

Ціна З кеn.

ВІ·А СВІТА АО СВЯТА Які зміни

відбулис:JІ за рік від nопередньоrо Дня міста?

Сьогодні на це запитання відповідає ·rолова міськвиконкому

ls. М. ЗВОЛЬ: я

.

Готуючись до цього інтерв'ю, переднІ роки. Тобто на розвиток переглянув деякі документи. приміста та його благоустрій ми може-

гадав чнма:trо фактІв. Але, на мІй пог ляд, найбільш суттєвим є реєст-

мо витратити 23 мІльйони карбованцІв.

рація тисячного · новонародженого броварчаняна з початку цього ·року.

КОРЕСПОНДЕНТ: Отже, персиектива у Броварів

·-

Раніше така nодІя, як , nравило. від-

,непогана. Разом з тим є проблеми,

бувалася наnрикІнцІ року.

якІ гальмують процес

Значить. наше мІсто молодІЄ, бур-

хливо розвивається. А звІдси 1 найбільш значима. nроблема житло-

В. М. ЗВОЛЬ: - Так. це. насампереД,

ві/. На її вирІшення спрямовуються

значні кошти. матеріальнІ

перетворення

нашого мІста У зразкове.

істотнІ

недоліки в діяльності служб

ресурси,

серві-

су. Як відомо. найбІльше скарг nри-

але черга на отримання жнт.іJа ще велика. Нас це турбує, змушує шунати шляхи прискорення розв'язан-

· падає саме на дО-!!Ю ЖЕО •БроваРИ», управління торгІвлІ, КQМбінату громадського харчування. райпобут-

.Головне, мабуть, те, що у міста є добрі nерспективи. Адже виходить

благоустрій 1 деякі підприємства. Якщо колектив .фабрики верхнього

ня проблеми.

на проектну nотужність ний комбінат . .

комбінату. Недостатньо

домобудів~

дбають про

КОРЕСПОНДЕНТ:

дитячого трикотажу зумів · викро'іти Із своІх прибутків 11 О тисяч карбованЦІв на благоустрій парку Перемо­

-:- Броварчан цtкавнтиме, а що ж

ники (так само 1 працІвники заводів

ги ,

регулярно

проводить

там

субот-

конкретно зроблено від попереднього Дна мІста для розв'язання житлової проблеми? . В. М. ЗВОЛЬ: - За цей час бІльш як 1000 ctмей

броварчан .одержали

ши.норемоитноrо, ремонтно-механічного, сТоргмашу» ), то доводиться копстатувати 1 байдужІсть, яку проявляють до мІсця вІдпочинку трудящих пластмасІвцІ, свІтлотехнІки, колекти­

новІ

квартири;

та алюмінієвих будконструкцtй.

ордери

полІпшили

своі

на

ви заводІв будІвельних

жит-

лов! умови. Було: заселено п'ять багатоповерхівок. у тому чИслІ буди·

КОРЕСПОНДЕНТ: - Дійсно, сьогоднІ

конструкцій

·стоіть проблема дозвіяла броварчан.

ти~. Багато молоді живе у гуртажитках фабрики верхнього дитячого

. Палацу

маr,азином

«Сільгосппродук-

Парк у стадіі

споруджеННJІ,.

культури

в. М. ЗВОЛЬ:

щасливі

стеч 0 й к ' спортивно-оздоровчи комплеис. Проект мІського Палацу Куль-

в'їжджають

у

будівельники

І

1 79-нвартирний бу·динок

Черняховського.

Потурбувалися

по

про наших маленьких жителів. роше

малюкам

у

новому

тури на 3 тисячі місць вже також у стадіІ розробки.

Хо-

Планується реконструкція

дитячому·

тирного житлового будинку Із трипо­ верховою прибудовою підліткового клубу за Інтересами. КОРЕСПОНДЕНТ'

редньої школи М 5. Цікавий 1 змІс-

_:. Воп:однмнре Мшсоп:айоввчу, а mcl нові споруди прикрасять Брова-

товний відпочинок гарантується дітям

у п!онерському таборІ «Космос». ·

ри у переддень сваткуванна 46-І рtчни-

КОРЕСПОНДЕНТ:

--:

стадtо~

ну «Сnартак», спорудження 117-квар­

садку <<Джерельце» заводу алtомІні· євих будівельних конструкцій. Створено максимум зручностей молодш·им школярам у новому корпусі ее-

ці визволення, ~обто у ДенЬ міста-69?

Сучасне місто ~ це не тlп:ьки

В. М. ЗВОЛЬ:

житлові будинки, а й складний комплекс забезпечення жнnєдlальвостt його мешкаіщlв. Що робиться у цьому напрямку? '

Вже до кtнця цього року буде споруджено десять житлових будин­ ків загальною площею 68,2 · тисячі квадратних метр1ІJ. З дев'яти задія-

Так, питання нормального теп-

тові прийняти новоселів. Як ви знає­

-

В. М. ЗВОЛЬ:

ло·

1

водопостачання

rсорядку, денному

Багато

нарікань

в

·

ще

числІ

на

роботу тепломережі,

них · будинків деякі також будуть го-

на

те,

головних.

нової котельні М З хоч

д!вельІUtк~в

Будівництво

ного року

Всього

Велккий обсяг робіт про"

нІ

ведено по реионструкції вулиць Юрова , Кутузова, М . Лагуновоі, Польової. Загалом благоустрій мІста не-

Адже

It

вчас­

БМУ-35.

за парти

у новій школі

34-му мікрорайонІ . А до кінця· року планується ввести в дію плавальний басейн. школи-інтернату. Щодо більш вІддаленої rіерспективи, то це t станція технІчного обслуговуІіання автомобілів, 1 багатопо­ верховий гаражний кооператив. і ре­ конст.рунція молонозаводу та будІвин­ цтво цегляного заводу, 1 розширення ав~оматичної телефонної станцІ'і; і сnорудження . торговельного центру та перенесення . підприємства 'зв'язку.

. ~удується вод~шровtд в інших части-

ha цl

потреби виділяється все бІльше коштІв. НинІ з усіх · джерел фtнан- . суваннЯ вже одержано на 7,5 мільйона карбованців бІльше ; нІж у· по:

соціальноі

М 1.0 сядуть ДІТИ, . ЩО меuікають у

неДалекому майбутньому згідно з розробленим проектом її nотужності будуть включені в кільцеву схе му комплексної гарантовано'і . системи теnловодсІПос-фч,а.н!\я, яна спронавіть в аварійній ситуації заоезпечувати броварчан теnлом 1 гарячою водою. Завершуються роботи .no про~. денню деснянськоУ води .у мікрора~ йон «Південний», на черзі вулицІ 4Іf(данова. Металургів. Інтенсивно

ухильно полІ.пшується.

один

Сподіваємося, Що у вересні наступ­

nовільно,

але просувається . до завершеЩІЯ. В

нах міста.

номер

не введення в дію залежить від бу­

невчасно

1

об'єктом

сфери є нова дитяча лікарня.

незадовільну

яка

пІдготувалась до зими.

стоять

·

не

перелІчиш.

міськвиконкому

Від

Іме­

поздоровляю

·

РозробJІенІ

заводчанами

еиШьно s Івствтутом сУкрНДІІІрод­ ІІаШ• 1IIIUПIIJUI ДlUI хmбопекарен• :аа·

~uанп:в тако• вІдповІдних сиецluІ· стІв 13 далекого ТамбОва, котрІ хо­ чуn. нап:агоДВТІІ у себе

·tx

виробницт­

во~ . Це робвт• 'Іесть броварс•ІСІІJі ІПННОбудІвникам.

обладнання. Планується, що наше мийне обладнан-

обробки деталей.

встановлено

останнього

Але

часу

«вузь­

ким» місцем у цьому про·

цесі були міжопераційне та фінішне очищення де­ талей від виробничих забруднень. Тому перед колективом Головного сnеЦІалІзованого

кон­

структорсько - технологtч-. ного бюро ( ГСКТБ) мий­ ного

обладнання

лено

завдання

постав­

· створити

мийно-сушильне облад' нання. яке було б с.кла­ довою час'тиною автомати­ зованих ко(>!плексtв, здій­ снювало обробку в єди­ ному

циклі

з

обладнанням

основним

за

заданою

програмою .

На сьогоднІ у ГСКТБ мийного обладнання роз­

роблено вlдJ!ОВідний ком­ плекс механізмів та мий­ нІ засоби для очищення

деталей

сільськогоспо­

дарської технІки. Але в зв'язку з необхіднІстю розвивати коопе рацІю ЗУ; силь

у

даному

жаІQ всім чистого мирного неба, доб­ ра і щастя.

бували в Болгарії, Ч-ехо­

Інтерв'ю провела

ЧЕМЕРИЧЕНКО.

Наші

спеціалІсти

словаччині,

ня

.

Угорщин1.

по- ·

У

ходІ цих по'Іздок розгля· далися можливості взає­ модіІ 'в проектуванні та

відповщного

єдинИх

буде

ceplA на

заводі

трансмісій в болгарсько­ му місті Ловеч. Нещодав­ но у Броварах побували спеціалІсти технологІчно­

го комплексу • Балнанкар­ техіюлогtя». Ними пере­ дано

замовлення

робку технічних на проектування

на

роз­

завдань мийного

обладнан~я. На нинішньому етапі використання мийних за­ собІв, зростання . яких створює складні

нІ проблеми, орієнтуватись ті

системи

водних

екологіч­

слід пере­ на замкну­

використання

миюЧих

засобів.

Це, у свою ' чергу, мовлює необхідність

робки

унІфікованої

ралізовано'і

обу­ роз­

цент­

системи

приГотування, фільтрацІї та

...

·

Іх

розподілу, }>€;генера­

них бу де встановлена на Володимирському трак­

торному заводІ. Скориста· ємося ми ших

зІв Із

заводу

ніш•. а їх кавили нашІ

« Хаффе».

Перша

1

на·

дру­

«КовОФІ·

також заЦІ­ розробки.

Зараз відбуваються

реговори з

пе­

представника·

ми фінської фірми « Ехо Коне» про кооперува н ня з метою виробни цтва мИйних машин та облад­ нання .. Ми nроводимо та­ кож обмін Інформацією

Із

західнонімецькою

мою «Дюрр». Робота. яка ся

ФіР­

проводить·

колективам .

нашого

бюро по кооперацІї з ана­ логічними організацІями соціалістичних краін, бу­ де сnрияти різком у пІдви­ щенню '!1еХН!ЧНОГО ріВНЯ розробок , скороченню строків ектів

та

слідних

оnрацювання виготовлення

О.

до­

ГОНЧАРУК, віддІлом

уково-технічної мації бюро.

з

nро­

зразків.

завідуюча

рюватись спільно Із спе­ ціалістами угорсько'і фІр­

ми

досвідом

чехословацьких

ц1І. Передбачено. що та­ кі системи будуn. ство­

напрямку

колег соціалістичних кра­

їн.

виготовленнІ

до

Із зарубіжними партне~ рами було вирішено ознайомитися із досвІдом

Н.

словостl.

На машинобуДІвних підприємствах краУни ши­ роко вnроваджуються но­ Ві технологіІ механічної

всіх ветеранів Великої В!тчизня­ ної вІйни, всіх броварчан Із знаменною датою 45-ю річницею з дня визволення нашого рІдного міста вІд

нІмецько-фашистських загарбників. Ба­

.

роs­

ВАЖЛИВИЙ, ФАКТОР ІИТЕВСВФІКА ЦІІ

працюватимуть атракціони, дитяче мі-

вулиці

соціальному

внтку нагороджено Дипломо• ІІІ сту­ пеня. Дипломом 11 ступеНJІ нагород· 1 жено токож еп:ектрозварннва · В. С. Сокоп:ова, стосара-монтажв:нва А. І. Лукашов~ Із механоскладального це­ ху. Одн6rо 3 них, секретар• •артUІиоІ органІзацІІ •еху Анатолlа Івано.... Лукашова ви ба'Івте на знімку М. Се-

немає

- Щодо парку Перемоги, то вже пІд час святкування: дня міста там відбудеться чимало цікавих .заходів,

новосели

1

економічному

мниоrа. Сп:юеар-•онтажІІИІС тру,цвn.а ва ВІІІ'ОТОІІJІеннІ 'І'lсто•Існт.иих машвJІ ta tвmol технtп дn:• харчовоІ проІDІ­

...

трикотажу та райлІкарнІ, став · до ладу 117-квартирний будинок готельного типу для робІтникІв домо-

будівного комбінату. Саме в ці днІ

в

д~нть гостро

нок по вулицІ М. Лаг·унової Із фір-

мовИм

Головним комітетом ВДНГ УРСР завод •Торгмаm• за досJUНуТІ уеuІп

н а•

Інфор-

·

СКАСУВАННЯ ЛІТНЬОГО ЧАСУ

Державна/ комІсІя єдиного часу І еталонних час­

тот СРСР повtдомпяє, на всій територН лІтнІй час .

що

з

25

вересня

1988

р.

Радянського Союзу скасовується

Скасування літнього часу проводиться о З годи нІ

вересня стрілки на

25

року переведенням годину назад.

1988 1

годинникової (ТАРС).

І


ооооеое о о о о о о о о ооооеооеоо о ееоооеооо о ооо е

-+- -2

ot е ete о оо ое.-оооооооооемооооо ot ttt t

сторінка~

) о о о о о о ооооооео.о о о ом о о о о о о о о о о о ооо t о о t . І

• о о о о о оо ooooto

••9'•

оооеое

t t

tttttttt ttt о t t t t t ао t tt t ttttttt.o''·''' t t t ttttt о tttttt1 t t t t а t rt tt о a.t tttt о ott оо оо otoe 0000 о.е 0о мо оо 0 00

НО.Ве -ЖИТТЯ•

tto оо ootttt о о t ооо ott о о 01 t

ооооооt t

ttt 1 t t

о

•• оо о о о о tt ottto to t

м

24 ВЕРЕСНЯ ·1988 РОКУ -+t ti t t t ttttttttt tt t 1ott ttott о о to t о о о ooo··ro е о о 0 0 е о 0 0 0 ~

дізнався

ВІД РАДЯНС.ЬИОГО

ли

ЗА

ПОВІДОМЛЕННЯ

с •••Ца КнІвськоІІу напраІІКу нашІ .ІІJПІК&Х на

вІйська про­

на· овреІІНХ

кілоІІет.рів, аайнJІЛИ

10"7'20

иасе.пеннх пунктів, в тому ІІВС.ІІі

понад

райоНний

лося

240

·

.

. .

St2 ·

мресвв

ОПЕРАТИВНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ЗА

22

ВЕРЕСИ&

р.

1943

аlд

до :Щ вt.поимрІв

15

І

внуків

з8ЙJWIR

ХутІр, В.паrо­

се.-еІd П)'ІІК'lІІ РоЖІІІІ

· РожІвка, ВоrданІака, Велика Гоrо.пІа, kраСВJІІака, Дударків, Старе, ·

ВерrуИИ-ПОJІоrи, Хецкн, Піщане І запізиичні став­ цІІ БобрИк, ДИмерка, Варвшlвu». ( сПравда• від 24 М~СНJІ 1943.р.). . ОПЕРАТИВНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ЗА ·24 ВЕРЕСНЯ 1943 р.

Цьогорічвий вересень . ,ц.пя броаарчав, всіх асите­ лів Вроварщиии, особпивІРі в сорокп'ате ми відзначаємо день. визволеІІШІ міста, району від німецько-фашистських загарбввків. І насамперед ті незабутньо-грозові ,цві тепер уже далекого

с ... На J(нівському папрамку нашІ війська, про­

1943-го

довжую'ІІІ розвивати наступ, просунулисЯ вперед 81д 10 до 20 кілометрів І зайввп понад 50 н•се­ леввх ІІ)'ИКrІв, в тому 1JJ1Cnl ІІІето Бориспіль, ра­

ВІД

ВЕРЕСНЯ

25

1943

Рогозів. Кропив

оПір

противника,

Гостем редакцІІ в ц1 дні був · ветеран

Віт'ІІІзвяиоі вІйни Петро Пилипович

просуватися

ших

тім

12

днів,

у

nlxoтl.

замnолітом

ДолЯ

так

в

Всі

в'язані якою

ко­ по­

днвізlІ.

склалася,

воєннІ дороги

що

були

з 40-ю

nо:­

армією,

командував

вtдо~

мий П. Ф. Жмаченко. Одним із перших міст на УкраІні. у визволенні яких брав участь, · були Суми. Було то на само-

просуваю1JВСь уперед. за остаивt два ~вІ захопило

rар11ат,

війні я з пер­

1418 днlв. Починав місаром батаЛьйону,

'ІВВСІІ роагромом німцІв; вaDJi війська зайнJІЛИ ра­

Іовввй центр КиJвськоІ обпасті ІІіето Бровари. У цьему бою знищено до 1000 нівецьких сол­ дат І офіце.Іа, 8 ташdв, 3 самоЩвІ rарматв 1 2 бронемашини. · Захоплено 8 танвlв, 37 rармат ta ~их трофе­ t.. Вuто бІ.п.mе 100 по.поиевнх. Н-е~ з'-єднВІDUІ,

200

На

-

aвepe.Jt .У резу.ІІЬтаті жорстокоrо бою. .вкий аакlи­

у uротивнвка

ВепикоІ

СУПРУН

-

учасник цих подій. Прошу його розповісти, JІКІІІІВ • затппилися у .паІІ'ат1 тІ двL

р.

продщІЖуваJJН

ветеранів­

видці ..•

с ... На КиІвському иапрJІІІІІКу ваші вІйська, дола­

ючи

посваІm

земляків, JІКІ буJІИ свідками жорсто­

ких боів на підСтупах до Києва. Яким ze б;r.в вересень 1943 }Юку? Мабуть, ніхто про це краще й не ~Ість, В1ж самі оче­

ка, ЧапаІвка».( •ПравА•• від 25 верееив 1943 р.). ОПЕРАТИВІtЕ. ПОВІДОМЛЕННЯ

.

оживуті. у паІІІ'атІ

визволителів,

Вища Дубечив,

Глибоке, Дмвтрівка,

звірів,

ин­

декілька

хат.

Петре ПJШІІІІоввчу; вШька СJІІв, будь ще­

ка, про те, JІВ ,цап1 ема­

ааееаеІівх П)'ІІКтІа, • тому 'IИCJd районний •ентр ПоптавеькоІ ~~етІ Ге.пі.ІІі'взево, врупві иа­

tfухІвка, МартусІвка, . Іванів, JlюбарцІ, Сошників, Ковапин,

Тоді ж після Гоголева були Бровари. Боі точилися жорстокі. Ворог,

1

' вад 200

обпаетt,

рос­

-

до~ розвивати kОСJШениІ ааступ і просуиу­ .JDІСІІ вDepq вІА 1О ао 20 !WІометрІа, аайвuв во-

йовиий центр КиівськоІ

дітей,

допомагаємо

вціліло

ЗА 33 ВЕРЕСНЯ 1943 р. Каі.Ськомr ~праву 881DI війська вро­

ДиІІерка,

злагоді,

щив все на своєму шля­ ху. Не забути, і як страшно горіли Бровари. Тепер ми знаємо, що

вєщевсl.к, ВозвееевсьІе}>. ( сПравда• аtд 23 вереСВJІ 1943 р.). . . · , ОП~РАТИВНЕ ПОВІДОМJІЕННІІ

u,

в

п'ятьох

відстуnаючи,

круuІ аее.певІ.ІІjнктв КарІІRJІІвва, ЄвІІІИІІК8, Крв­ :uвао, Лtrкв, СемнпоJІІСІІ, · Ocтpuyre, Семновка,

c •••

дове­

тити.

а пкоа 80RАД 180 населевп П)'ІІКТІа 1 серед вих pdмlddi ~ Uo.-тa~cuol обuстІ . Драбов, ра108ВІІі центр ЧервіrlаСькоІ · об.пастІ Н. Басавь,

8e.Jnuad

де

наnівжартома

живемо

· виховали

•сто ()стер, · ІІіеТО Переве:UВ, ІІісто Зо.потоиоша,

ВойтовЦ!, Єрковцl, ВнвиицІ,

дому,

жити,

годні

с •••На RвІае~ву иuрDКу нашІ ІіІІсьва, про­ ,....,..... ро3ВІІВ8ТИ 8ОСRJІений НСТ7'П, просуиу­ .JІІІСІt а8еред

на

засnокоював: сНе жу~ рись, -закінчиться війна, а моя Донька підросте, приІдеш 1 ·оженишся•. Та·не про те тоді ду~ малось. Пройшли роки. У 1947 році все ж nо­ вернувся до ГогоЛева, одружився з Ольгою. Те­ пер; звичайJІІо, вона Оль­ га Дмитрівна. І до сьо­

центр

ПетроІІХа, Красне, Зrурівва, Ст.у~~. Не'ІJІПо­ рJ.вка. Внрuова ~обода, ВtлоусІвкі, Онншки, В~ 1 за.Іdзнв'ІІІі станціІ Заворичt, ПереаС.ІІВВ­ lfИЗ р.).

відпросився

господар

дt­

ПоатuсЬJЮІ областІ И~тнв. ирупнt населеві пункти СвІтле, Калита, Заворичt, HojsиA Биков,

.еька, Чернsховеьu• .• ( сПравда• від

міг,

Стриматися

один день до Конотопу, де жила сім'я. Горю, здавалось, не було меж. }:{оли повернувся до Го­ голева (пару днів диві­ зіл знаходилася в селі),

21 ВЕРЕСНЯ. 1943 р.

ДОВЖУJWІИ наступ І просунулися

земляків

дружину.

не

ІіtФОРМ&ІОРО ОПЕРАТИВНЕ

від

прq те, що ніМці Повіси­

радіостанцій, понад

SOO коней, JdJJWCa СК.JJадlв а 6оєпрІІП&са• І вІйсько­ . . . вайном•.

· му 1943

П()Чатку

вересня

року. До речі, у Сумах довелося -бути і в 1942 .році, у розвід­ груnі. За виконання зав~ дання удостоєний медалі •За відвагу•. Потім до­ рога

npo.tяrлa

візія

пtдходила

ааша

на

Киів.

232 стрlпецька ди­ до

стопи­

ці УкраІни з боку Гоголе­ ва, Русанова. Запам'ятав­ ся Гоголів ще й через особисте. Тут, у Гоголеві,

пася ваша фронтова І ПіС.ІІJІВQЄНВа ДО.ПЯ. - Поnереду був 1:\иІв, боі, боІ... А якщо к~рот­ ко, JІlimy закfнчив у Бер­ п.!Jні. Повернувся на теnер уже рідну броварс·ьку землю у 1947 році. Пра­ цював

директором

у Пухівці, За фахом сьогодні людей. Треба

ШКО1;ІИ

Красилівці. я nедагог. І завжди

серед

сказати, що Петро Пипипович по су­ ті й не був ще на nенсіІ,

хоча має вже 81. У ба­ гатьох колективах його знають як цікавого . лек­ тора. Та і все життя ко­

-

муніста

приклад

пра­

цьовитості, несnокою, його ратний подвиг від­ значений б'агатьма ордена­ ми і медалями. І в легко­

атлетичному

пробігу

йо­

го особиста участь чи не найкраща агітація

для

вам

молодих.

Тож

здоровиться,

хай

Петре

Пилиnовичу. хай щастить у всіх добрих сnравах. Розповідь записапа А. КВІТНЕВА. На звІJІку: П •. П. Суп­

МовоЮ ··Цифр 41 : і фактів Коли на нашу

країну

віддано

nрацювали

на

. 1941

:Року· сюди,

в

Бро-

вари. перемістився команд-

ний nункт Південно-Західного

фронту

1

nеребував

тут до 14 вересня 1941-ro. Разом з воінамИ Чер­ воноУ АрміІ на захист рід­ ної землі стало все пасе-. лення міста і району. Із 659 комуністів в nерші дні війни на фронт nішли 475. Багато трудівників · йшло добров!ІІ:оно. Та-к, з Великої · Димерки на

фронт пішло близько чоловік, із Літок -

Та настала пора йти ва дійсну вій­ ськову службу у ЧервоНу Армію. Ра­ дістJО вовнилося серце юнака. t було чого. А,/ІЖе Батьківщина, народ вру­ чали зброю в руки, наказували пильно 4>Хоронятв кордони ·Вітчизни, мирну_працю радянських людей. ·

ВосенИ 1939 роКу, коли маннергей­ мt~ька Фінляндія nорушила кордон, 10иак став у nерші

В1тчнзни.

Воював

ряди захисників

на Нарельському

перешийку, разом 3 іншими воtнами штурмом брав Внборr. Був nоране­ ний, а nісля rоспlталю сержанту вру· чилв медаль •За відвагу•. · ,.

У складі одного з бойових. під~ Ді.ІІіJІ 38-оі арміІ Першого' УкраіІісь-. кого фронту визволяв Броварщину. Дійшов до Дніnра.

Фашисти, що Засіли в укріnленнях

·на nравому березі, вели ·інтенсивний вогонь по наших військах.

Під вечір

до воІнів в~воду nрийшов заступник

·

дир

майор Воротилов. Провів бесіду з

.бійцями, роз'яснив, як краще форсу­ вати Славутич. - Наш успіх nолегшить наступ

взводу.

ТІєІ ночі ніхто не спав. Та хіба до сну, KO-!JH завтра на світанні треба буде долати під вогнем ворога сотні метрів вирв. :rоризонт раз-по-раз спа­ пахував відблисками ракет 1_ розривів артилерійських снарядів. О п'ятій ранку воїни підповзли до ~рега 1 на човнах, в'язавках сухщ:о верболозу nоnливли до ПJ>?ТИJІежного берега.

Іван Дячен~о nильно вдивлявся ~

темряву. Через кілька хвилин він 1 його товариші досяrлн берега. Ледве торкнулися

nіску,

кинулись на

воро­

rа. Напад був .раптовим. Почулися перелякані крики фаши~ських вояк. Зліва по наших воІнах застрочив ку­

лемет.

Бійці

залягли.

Наступ

за·

хлинався. І тоді Дяченко nрийняв рі­ шення поповз до кулеметного гні­

заа. Одна за одною полетіли гранати, запущені рукою сміливця. Ведучи

вогонь. з автомата, воІн рвонувся впе­ ред до траншей ворога. І тут фашист­ ська черга куль прошила його.

Лікарі в госnіталі, 'що розміщався

командира полку по політичній части-

. ні

які ведуть бої в сказав коман­

-

в селі Бортничах, ·все р()били для того, щоб -врятувати воІну життя, але це було не в їх силах. Занадто бага­ то

він

втратив

крові.

Поховали

Борmичах,

· Івана

сотні з інших сіл.

у

оборону тримав

227

полк

військ НКВС - 1 киtвські оnолченці. 19 вересня 1941 року наші війська запвшили Бровари. На Броварщині в тяжкі роки Великої Вітчизня­ ної війни із загарбниками· вів боротьбу партизансь­ кий загін імені В. І. Леніна, який очолював директор ВигурівськоІ се­ редньої школи Г. Кузь­ менко, в місті діяла па nідпільників.

гру­

1943 рік став перело- . .

мним в історіі війни, роком

початку

масового

ви­

гнішня ворога з рад,янськоі землі. 21 вересня на-

ші війська визволили Ка­ литу 1 Заворичі, 22 -

Літки 1 . Семиполки... 25 вересня було визволено і Бровари, а до 27 вересня - весь район. Під час відстуnу гітле­ рівці в Броварах спалили 2174 буtДИНКИ іЗ 2312. На· територіІ району фа­ шисти знищили практично

всі

промислові

підnриєм­

ства, сільгосптехніку,

добу. З визволенням жителі

його

ху­

райоиу

почали

·

від

будову. Нині Броварщипа стала невпізна!Шою п_ орlв- ~:. няно

з

довоєнною.

cent

недалеко від Дніnра. До

війни це село входило до складу на­ шого району. Ян

реЛ'Ц(віЮ

зберіга10ть

у

родинІ

Дяченків листа Голови ПрезидіІ Вер}СовноІ Ради СРСР, надісланого в ті далекі роки дружииl Івана Давидо­ вича ДЯченка, в .якому говориться:

сЗа героІчний подвиг, здійснейий Вашим Ч-оловіком і батьком Дяченком Іваном Давидовичем у боротьбі з ні­ мецькими загарбниками, за успішне форсувапив ріки Дніnра, П~езидія Верховноі ·Ради СРСР Указом від 29 жовтня 1943 року nрисвоїла йому ви­ щу .стуnінь доблесті звання Геgоя Радянського Союзу. Посилаю Вам Грамоту ПрезидІХ ВерховноІ Ради СРСР про прнсвоєи­ ИJІ Вашому чоповІкові і батьку зван­ ня Героя Радянського Союзу для збе­ рігання як nам' ать про чоловІка 1 батька-Героя, подвиг . якого -нІколи не забудеться нашим народом•.

Свято бережуть пам'ять npG свого земляка сельчаин. У Ппоскому на його честь назІЩна одна з вулиць, його ім'я викарбувано на стеллі, вста­ новленій земляками на .честь nлосків­

чан, які загинули на фронтах і в nар­ тизанських загонах nід час

війни,

а

'"

Наші війська з боямlf• відступали.· Особливо жор­ стокі битви точилися. в районі с. •Калинівки, де

рун.

Дяченка

,

2000 500,

. Івв.на

головним частинам, напрямку на НнІв,

~

будівництві оборонних сnоруд. .На nочатку липня

До В!йни родину Івана Давидовича Дяченка у ПлосІіому сельчанв з~ як працьовнту І дружел~Щну. Батьки Давидовича з ДІДа-праДіда х.пі­ бороби. Він також старанно ходив бt-. лt, землі, плекав ІІ, брався за "Іепt­ rи плуга, сіяв ХЛібну виву, збирав урожай, пильнував, щоб не ааrубитн жо~rо колоска, жодиоІ зернини.

~~

наnалИ фашистські орди, жителі Броварщипи само­

також во1юв ЧервоноУ Армlі, які восени 1943 року визволяли село з фашистсько'і неволі. В середній шк~ лі один з піонерських загонів носить ім'я Героя .

А. ГАВРИЛЕНКО. На фото: Герой Радянського Сою­ зу І. Д. Дачеико.

.

~


t о о о о о о о ооо оо оо ооо."ооо оо о о о о о о о о оо ооо оо ооо о ооо е ••оооооооо t ооо оо t о о tttto

.......

ВЕРЕСНЯ

24

1988

tt

tttttttttoooo о ttttt t

нове

РОКУ

оооt t оео

t

О о о oooooootooooooooooo ооо too о оо tto!O оо е о о ооо о ооо о о ооо о оооооом.емо 0 0 о м-м.

життя

_...

З сторІнка.

)l.tOtOtOOOOOOOOO~OOOOOOOOOOOtOOOOOttOttttttOtttttOOOOOOOOOOOOOttttttttttttttttttttfttOtttttttttttftttOOOOOOOOOtt0000000006000tttttttOttOOOOOtOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO~

29 жов'І'ІUІ Jleв111c...ut. KoiiJIIk'rnldl с.tJЩІ МuoN. ·~ 70 рокі;В. СтавввІ rероІ'ІІІІІЙ 1DUX проІІІІов· JI~.......JJIOJieoІІU,

народжений в ropввnl ревОJПОІІ1І. ІІІеu баr8tьох аерІІІІІХ

дав

BOJic:OIIo.,_

ц~ зберіrав Історів, BДJI'JIIa аам'ать в•ЩІІ.Ірdв. І серц вих -:- 80Jif· м .RНий комуніС'І'-.nенlнеq,ь • ЮрІй Се11цр1111 Гарін, oprasЬanp, а uiзнtme еекретар uершоІ 80ІІСОВ0АСІІКіХ ЬрrаsІаацІІ 1 Броварах.' Наш коресuоsдент Н. ·ГавuІІ ІІОІІрОС!ІІЛа аодІтrrвся cuor8Д81111

Мама

н. ю. rAPJHA: з ивіт.нл 1923 ПО 1926 рік Юрій Семенович працю­ вав на КиІвській вауттаlй фабриці,

праЦJОВатн в епіцІ, ве на

словах, а на ділІ боротиса з пережит­ ІЩМИ мину.nс:/rt), 3 забобонами. не­ письменнІСТІО, всІм, що Іааажас ру­

.ховІ

прочитали слова. наnисані кров'ю. Я нІколи Іх не забуду: сМосква. Кремль1 Товаришу СталІну. Шанов­ ний :Иоtипе ВІссаріоновичу! Я чес­ ний ·комунІст. відданий сnраві Лені­ на. Я ні в чому не винен. Прошу розібратися•.

о~~ржн· як вона щасливе

КОРЕСПОНДЕНТ: Htвe.n~o ЮріІв-

ПухІвцІ. До комсе;>моJІу вступала мо­ лодь з твердимИ nереконаннями, а праrвеННJІ.М

ни, які були зашиті в різних мІсцях,

подробиць про дружбу,

110, р03К88іть, бЙ:. .nаска, п далІ CJC.UМCS Д~S 01'8 daтwca?

111m•.

про батька ~tнель ЮрІівну ГарІну, .аа Jlemaв у нашому

багато

чеснІсть, uрннциповІсть, мість молоДІ 20-х, про те, хотІла вчитися, мрtяла про життя. '

вперед.

Іадила з

a.ne

Москву,

цими записками

до

в

Сталіна її ніХто не

допустив.

Ми Знали, що батько наш в Архан­

обирався секретарем комсомольеь­ коt організацІІ, тут вlк вступив до

rепьсьkій

пав КовуністнчноІ партІІ А вотlм служив· в ЧервонІй АрміІ, у званнІ

довелося

областІ.,

але

листування

ним було заборонене. ду.

нам,

сім'ї

І матеріально.

з

Дуже тяжJ<о сворога:~>

наро­

1 морально. Жит­

ла не мали. Я була вимушена зми· шити

І В'ЯЗНИЦЯ НЕ ЗЛОМИЛА. ВІРИ

шк~у.

Пo'taJtacя Велика Вітчизняна вій­ на.. Про Еіаtька ми нічого не знали.

.tЗаJІиdЇиJІися ріІ. І11д час вІн

1

Остерського повіту. і

.відnовідальне

Перше серйоане

заrинув.

8авдання

nовіткомі: • Червоній нинам nотрібен хлібІ

.

1

одержав

АрмІІ 1 робіт· Ось вам боАо-

боти . час вони вtдбудовувалн иапtв~ зруйновану. •kопильНІО. Незабаром СЮДИ , ІЮТSГЛНС.ІІ тоди. Адже МОЛОДЬ

ве

завдання добуrи його•. Так Юрій Гаірін та його товарІІ• Ші стали членами продзаrону. Саме як член продовольчоІ KQMicl1 він приїхав у Бровари, а nотІм у Княжн· чі. Як nовести розмову а людьми про хліб, він не знав, а тому звер­ нувся

до

хлопця,

якого

зустрІв

ВJІаШтовувала

спектаІUІl,

що це таке, комсомольці? Заnитав той. У цього юнака батько і

заночував.

ВОНИ

.

про

Всю

нtч

КОМСОМОЛ,

Про

проrоворuн те,

ЩО

ставила

nюмадські

чи·

.

Страшенна посуха -.а ПоволжІ. Гмод. БроварськІ. комсомольцІ 3 бо­ .аем в серцІ прие.пухалнс:а до повІ­ ДОІіnень про смерт• о~~юдеІ. І ось на.JUйuапа звІстка, що броварЧ&НІІ по­ внвнl прийняти дlтеІ-с:ирІт, у аких біда забрала 6атькlв. Мо.uодь відразу прнстуuuа до

·

-=- А

коJЩерrи,

'fанна.

на

вулиці: сА комсомольці у вас е?•

тут

проводнла

кур­

КУЛі nоховали :хІІІlб, про нове життя, в яке так вірили, аа яке боролись комсомольці 20-х. Батько завжди

пана Квятковського. НевдовзІ . все було готове. ДІвчата І юнаки раДІли,

говорив

що за такиА

пристрасно,

перекоНJІИ:во.

впорядкування

а

такі хвилини його очІ випромінюва• ли світло. Він умів захопити ІдеЄІО, справою. Бо сам був цІлесnрямо­ ваним, енергійним. Ному вІрили

1 за ним ішли люди. Так була нізована

інІціативна

opra·

час

створили

комсомольськІ

ки в КраснлtвцІ,

змарнІлими

в

очах

-

етапу дозволили побачення.

·

ЮрІІ

.осеред­

зrадував

ГарІн

часто

період

свого

життя,

комсомольську,

овІяну

~вопю­

цІІною - романтикою, ,юнІсть,

роаповІ-

свою

Гоголеві, Погребах,

Степанович цей

.WJUC!1u-®:-

@ u-tu~~ Хто з нас не мрІє зДІй­

любитет

колективній

ДТСААФ

~

з

на

радіостанц1І

що­

встановлюють

зв'язки

з

своІми

усіх

- ·

які

І ·власних

денно

ми

міста.

колега·

континентІв.

Давайте

поглянемо

на карту свІту, і ви пере­ онаєтесь,

Юбнтелів

що

для

немає

радіо­

кордо­

ів: Хоч вона І nоділена на сnеціальні райони, але

для того, щоб легше· було знайти свого коресnон­ дента,

чальник

-

говорить

колективноУ

на·

ра­

дlоста.нцlІ Володимир Во­ лодимирович Брнжашов. - · Якщо ж ко.цнсь бу де такий час, що .зникнуть кордоон і людство жити­ ме однією дружною сі·

м'єю, то, наnевно, згада­ ють і нас, радіолюбите­

лів.

Адже

· ми

також ро­

бимо свій вклад у благо­ роДну справу пос.нлення

взаєморс)аумlння

мІж

людьми.

Гортаю авариний Жур. нал. Тут зареестровані зв'язки Із колегами 3

Владивостока та Іспан1У, ФРН, США, Тобольсь­ ка... . Важко навіть пере­

зивний.

ВІдразу •

rукуються

кілька

по­

в.ід·

корес·

nондентів. Така уваrа не випадкова. Адже зараз оголюшuено

~

активнос­

ті для рад10JІЮбителів Ки­ Івщнни І саме вони за •етикетом•

повнинІ

мак­

симальний. час працюваtн в ефірі. Поясню. До. зна­ менних та nам'ятних дат окремиХ областей, рес· публ1к встановлюються відповіднІ дипло\01. Дли того, щоб Aoro оАержати, необхідно набрати п~вну суму очок, тобто зв'яз· ків.

ПІд

цtальнІ картки про пlд­ ТІІердженнл зв'язку. І пе­ РЄМО!!СцІ одержать дип­

нІм

свій

товаришем

з

Ji

ефІрі не арнйня·

то називати с:воrо uрtзви·

ща), зв'язок дещо 7рива· .nіший. Володимир Бри­ жашов

розnовідає

про

останнІ новини. Напри· клад, броварчани придба­ ли р•зноманtтцу. апарату·

ру,

Яка

ше

І

дозволить

JІKicнlwe

швид­

будувати

JІюбнтельськl рад1остан­ цІІ. Адже ще декілька аматорІв одержали дозв1л

на Іх кус за мами.

епоруджеиІія, Дя­ бандеро.пь із схе­

м. rомвнюк.

такою

•Новому

батько був

Справа

по. звннува­

'Іенню. ЮрІя Сеj\Іеновича Гаріна бу­ JІа аерегпянута Військовим трибуна­ лом і постанова Особливої Наради була відмінена за відсутністю скла­ ду злочину. батьківщину

Ми nовернулися на батька. Він аж до ви­ ходу на пенсію працював на Ніжин­ ському механічному заводі. Ще в Архангельську був нагороджений медалями •За доблесний труд в ро­ кн ВелююІ Вtтчнзняної війни:~>, а вже, працюючи в НІжинІ, мав бага­ то nодяк. був наІ"!'родже.ний ювілей­ ною Ленrнсько10 медаллю, медаллю ~}Зетеран працІ>>.

Для мене батько завжди був І за­ лишається

взірцем

т~t'левq-чистою втрачав

віри

озлобиВся,

людини

совістю,

за .переконанням, у

не

з

криш­

номуністом

який

ніколи

ленінські

зламався

не

ідеали,

в

не

тюрмах.

Відразу пІсля реабілітації Юрій Се­ менович Гарін поринув у громадсь­

ку роботу, особливо любив nрацюва­ ти

з

молоддю,

довrl

роки

вів

гур­

ток молодих комуністів. До останніх

років ЖИТТЯ ВИСТУІJаВ у • МОЛОДіЖНИХ аудиторіях,

школах

.

На фоУО: Ю. С. ГАРІН.

назвою

житті~

мольського

·

в

nрожектора~.

дуктів

розкрадання

про­

буфетииц я м и

Н. в~ Ситюк та Т. П. Литовченко передано до товариського суду. На ньому

холектив

враців·

ниkів райлікарнІ винІс громадський осуд Н. В. Снтюк . та Т. П. Литов· че·нко. Іх також оштрафо­ вано.

1'. Шевченка.

Ляже

довго.

131

•ИритkчниА матеріал сВинлtковий випадок?• ро3ГЛІІИ)'1'0 ІІа 8ИробНИЧ1А нарадІ рай.цІкарнІ. Cnpa· про

ІІрОС:ИJІН DOBI· КОJІН . ВІдновит• кінотеатр tмевt

· реМОИТ)'ЄТІоеа Він :аана)ІТО

Про вжиті до •несу· нlв• заходи повІдомив pelr.lKЦiY rоловннй ,лікар району І. П. Сокур:

ву

Ч1111uо 'D'I'a'llв ra:aetв тuефону, вЩвJ.Ауючs

Т.

від 19 серпня ц. р. було вміщено критичний мате­ ріал рейдовоІ бригади мlсьного штабу •Комсо­

Г0114еля

Володимиром ~згідно тра·

двцІІ,

' Іііеля смерті Сталіна

реа6Іл1тований.

І

ДОМНТІІ, ІЮ&пу

ВИПАДОК?"

ше будутЬ заnовненІ спе·

дlостанцtю,

дає

вря­

ризикуючи сам, діставав земля­

редакцІю,

"ВИНЯТКОВИЙ

СпостеР,Іrа10, як керlвнкк Чітко вІдповідає · на за­ питання, фіксує все в апа­ ратному журналі. ПізнІ·

до Яких доходuи по3Нвнl JU>лективноІ з БроварІВ. Володимир вмикає ра·

кореспондентів,

спіnнути,

кові лікИ, вітаміни, риб'ячий жир.

Я нІно­

••

лом сДо -45-рtччя визво­ лення КиІвщини•. Правда, з одним 13 своІх коресвондентlв, дав­

рахувати

nочав

Ко.пв відкрвєtьсs кінотеатр?

rn~ill~~W· снювати nодорожІ у да­ лекі краІни? А це дуже nросто· говорять радіо­

ром,

бачн.11и через сіткУ. ТодІ нам пере­ дали Aoro речі: бекешу, чоботи 1 шапку. Післ• побачення з ним ми nlUІJiн до 'ІІтки, 11ка жила неподаJІік. Мама з нею почала оглядатв · речІ, відпорювати пІдкладки. І . Вра3 ми всі остовпіли. На шматочках ткани-

г.пядааи маліОкlв, мНJІН, rодувалu Іх.

.

батьковІ, .ІІкий

ли не забуду, як ми з мамою ходи­ ли у цю страшну катівню І. батька.

жод•

ноУ ЖІUЮІ іскорки, дівчата nлакали, хлопцІ вІдвер:rали погляДи, Секретар райкому сам відбирав ВJІНЬ, якІ до­

дозволили пра­

тував теж реnресований лікар Із Кн· єва. Він nрацював у т10рм1 саніта­

все ж батька засудили, .а нас висели­ ли з квартири. Майже два роки вІн провів у Лук'янівській в'язниці, де з «nолітичних• в'яЗнів знущалисJІ немилосердно. Перед вІдправкою по

короткий час заиедба·

.личками,

ок­

важкі 11асн стаJІІ.нсь­ Батько яриходив і

ще вірили, що це неnорозуміння.

під конвоєм

цювати на Архангельській судовер· фІ. Зrодом конвой .відмінили. .Через п'ять років строку, на який був засуджений батько. йому· дозволили забрати сім'ю. Особливо важкими були першІ роки ув'язненця. Що­ дня в.tд голоду. хвороб, знущань nо­ мирали десятки засуджених. Життя

. пол1туп­

лися наrромадженням речей. Ми· все

мастку

ного буД'Инцу не можна бу.по впtзна· ти. Внмиrt вІкна, побіленІ стіни, чисті фіранки на вtинах. Та коли прибуJІИ дІти, виснаженІ, бруднІ, 3

rрупа.

Поряд з .. виконанням основного завдання заготівлею хліба Юрій Гарін та інсnектор повlтовоІ вtйсь· ково-продовольчої комlсіt ВІктор Грнгорович Музиченко за короткий

колишнього

Німеччини. де

Ми з мамою оселили-

ся на', tериторії Софійського собору

розповІдав про арешти в nолітуправ­

не бу.nо. Та с.uІ.пчанн вирішили створитм у Броварах еправжнІА осе­ редок К)'Льтурн. У вІльний вІД ро­

те рито·

в одній із .келій. Тут нас nісля виз­ воленн.t~ Ниєва (1 досі не розумію, яким чІtном) розшукав батько. Я то­ ді ·вже працювала на рембазі N!! 3 по рем6нту танків. Пізніше він роз­ повідав: коли почалася війна, ~полі­

ліинt. Ми, та й він еам. вІрили. що заареwтовуваJІН вороrів народу і бу­ ли споtеійнL за ньоrо. Та 11 вереснІІ 1938 року батько не повернувся додому. Jl добре :tаnам'ятапа цей день, бо сталося це відразу nІсля моrо дня на~ення. ВночІ двері нашоt квартири по вулиці Коро.ІІеи· ка вІдчинИли батьковими ключами 1 сказали: •Хто є в квартирІ, увім· кН1ть свІтло!•. Мама увімкиу.па світло. Без всяких пояснень почав­ ся обшук. В.пітку а ·сsула у пІонерсь­ кому таборі в Одесі, куди привезли kпансьних дітей. Ми потоваришува­ ли · з ними. А прощаючись, .. обмі ня. лиси адресами. Ось ці моІ записи 3 адресами іспанців вони І забрали, а ще сІмейнІ фотографlІ. Більше нічого не знайшли. Обшуи- робити було дуже просто. Окрім шафи, сто­ ла, лІжок та скринІ у нас. не було нІяких меблів. Батько завжди знева­ жав мІщанство і людей, які &айма­

СкІJJІоІСІІ ~кавнх І. вотрІСІних справ .було ·у молодІ! СІльбуду на той час

роз'ясювальну робоТу в селах

в

Кн'Івакоrо. в&Асьмового

ругу. Настали кнх репресій.

uартІІнlІ школі. Веuку орrаніаа­ торську роботу проводив uен Ін1Ц1ативsоІ rpynн Jваи JваиицькиІ. . · А у ІСВІтнt· 1922 року ІІІдбу.пася перша комсомольська · ІІОНференцІя. Юрія Гаріна обрuн секреуарем райкому ІІІОМСОІІІОЛу,

Н .. Ю. ГАРІВ~: Мій батько Юрій Семенович Гарін народнВСJІ в Острі у 1903 році. З 14 років почав тру­ дову діяльhtсть в слюсарних май­ стернях, вступив до комсомолу. Ра· ЗОМ , З ІНШИМИ КОМСОМОЛЬЦІІМВ Про­ ВОДиВ

рав.пІииL

праЦ»Вав

окупованій·

го ·брата забрали до

т·нчним~

підnолковника

ОДНієJо а 'rахнх перших комеомо­ JІОJ(бупа :Марія Міщенко, яка DІІWІ& на курси прИ повІтовtІ рад~~нс•ко­

на

однієї з облав молодшо­

На

заnитання читачів

коресnондент просив

газети

вІдnовІсти

.nо­

дирек-

тора

міськоІ

кіномережі

В. Д. Кириченко. Ось що вона повідоми­

ла:

Справді ремонт за­

-

тягнувся.

Все

виходить

не так швидко, як хотіло­

ся б. Але ремонтні робо­ ти іtдуть згіДно з дого­ вором,

vrкладеним

вельниками. вони

до

з

буді­

Триватимуть

нового

року.

Скільки коштують хвитки? Дорога симо тисJІ

реркцІвІ

допомоrти ось

в

Про­

розібра·

такому

питан­

ні. Чому в Княжицькому будинку ІОТЬ

культурн квитки

двосерійнІ

40

прода­ дитячі

кІнофІльми

коnІйок. Т~к. як

росnим:

фільм квитки

40

на

·

1

по

до­

демонстр~ь

о

21-й

коштують

. rоднні, також

копІйок.

МАКСИМЕНКО,

СЛУЦЕНКО, БОРИСЕНКО.

За

давІНІСОМ

редакцtІ

відпо:::lв КІно

Інструктор

райкому

по

профспілки

uраІdвннків аrропромнЕ:­ лового комплексу В. С. ,Капе.пька:

-

ВартІсть

квитка

для дітей на nерегляд односерійнуо · фільму коштує 10 коnійок тоді, коли фільм демонструf:ТЬСЯ

у

СПеЦіаЛ >НО

ВИЗ•

начений для дітей 'Іас. Коли ж картина йде не в ці години. вартість квит­ ка І для дітей, і для до­

рослих

однакова

(20

коn.).


оО о о о оое о ое о о оо о о о о ооо о о оо ооо о о о о ое о о о о ее оо о о оо ооо о о о оо о о е о о о о о о еоо о tt оо tt t о о е t t о t о t t оо ооо too t о оьt t о t t t о о t о Оооооо t о ее оооооо•о to о о о оьо t о t t о о~~ о о ооо м ~оо о о ооое,о м~ о о о о о о о~

4 сторінка.

-+

Н0

' ' ' 0 0 0 0 0 ооеоео о о о о о ооо о о о о о оо ее о е t t

оо о ооо оо е о о о оо ее о о оо о оо ot~oootooo о

оо

t

е

8

Ж И ТТ Я

tl о о tttt ... ttottooo t

о,о о о

ВЕРЕСНЯ

24

tttt 1 о о о мое о о о оо о ооо-ооое о ое о о е·о о е t

РОКУ

1988

-+-

ооооооооо о о е оо о о о о о м-о о о о.о о оо о о о о о о о о о~

ЛЮДИІІА 8 ЛЕГЕНДИ Цього дня учні та вчи­ телі Калинівсько~ сереД­ ньої школи чекали давно. Сільсьний бу ди нок ну ль­

вибухнув

тури переповнений. Тут не

лю,

·лише

школярі,

оплеснами. А j коли ця жінка з добрими,jf голубими

очима

розповідати

почала

про

свою

обпалену

до­

війною

педагоги.

юність. про те, як ще дів­

а й батьки та односельча­ ни. Напередодні 45-ої річ­

чиною стала механіком-во­

дієм бойової

з

учнями

завітала

нівна

на Курthкій дузІ

почес­

ві ноги,

в залі запала ти­

ви­

край від во­

лікування знову віддає всі

яка

повторила

свої сили

подвиг

на благо Бать­

ківщинИ, л~оводить ве"ли­

Маресьєва.

З великою увагою при­ сутні

і про

ша. Але. Марія не впала у відчай. Після довгого

Лагунова,

рога,

про

останній поблизу села Княщич Броварського ра­ йону, де ~ втратила обид­

на громадянка міста Бро­ варів, ветеран Великої Віт­ чизняної війни Марія Іва­ зволяла наш

машини.

свій перший бій з ворогом

ниці визволення Броварів від німецько ·- фашистсь­ ких загарбників на зустріч.

kу виховну роботу серед молоді. Присутні на зуст­ річі вшанували героїню

подивились фільм

«Про справжню людину». І тому, коли героїня стріч­ ки -жива Марія Іванів­

_

нвітами.

В. ЛИТВИНЕНКО,

на піднялась на сцену, зал

старша

піонервожата.

Людина і закон

проваrувавнІ нароА• пlceвsot творчостІ, порІв сучасних · раДJІІІсь­ ІUІХ авторІв саІІодluьввй вароАИИЙ хор ~айоввоrо буДRІІКу куnтури •Кри­ нвца• Іабачав во•есну ВІ·

)'

сІю І пвшаєn.са ЦНІІ.

А починав створюватися колектив

у

вересні

-ли­

стопадІ 1973 року, коли декілька перших .йоrо учасників, папких любите­ пів народноІ пІсні, вІДві· дуючи гуртожитки, оселі броварчан, вишукували серед них таких же ама· торів народного хорового

,

співу..

Ідейним

ником,

·

натхнен­

орrанізатор<?м

і

першим художнім нерівником хору. став нині вІ­

домий 1 в Броварах, і в НиєвІ хормейстер 1 ви-. кпадач музики в школІ Василь Степанович Ння­ щук, який багато зjюбнв і робить для розвнтку са­

.хоро.вого

модіяльного

ми­

стецтва на Броварщині. Ножний етап

розвитку

хорового колективу

склад­

ний 1 по-своєму цікавий. Але стадія його органІза­ ціІ

1

становлення -чи· ·Не

найважчий і найромантич­ ніший

період.

З рокамн хор долав усе нт,~І

.

1977

й нові рубежі, році визнанням

Го творчих присвоєння чесного

заслуг

в йо-

було

колективу

звання

1

Ііо·

«народ­

ний~.

У цей же ·перІод закла­

далися

художньо-виконав­

ськІ траднціІ хору і прин­

цили його управління. Це

насrіlвна, ка

порівняно

манера

льова

та

жанрова

манітність творів,

у

.

манера з

сти­

різно­

вн·конуваних виконання

відповІдності

кожного

м'я­

звучання,

них,

до з

стилю перева­

1

гою пісень ліричного жартtвпйвого характеру. Це і самобутність репер­ туару

завдяки

авторсь­

ним хоровим обробкам В. С. Rнящуна, риси міс­ цевого фольклору, худож­ ня

виразність

виконання.

У подальші роки хором керували відомі хормей· стерн В. Rонощенко, за· спужений

дІяч

мистецтв

·УРСР В. Лисенко, Г. Ма­ JІякін, кожний з яких внІr; свою часточку праці і ду­ ші в творче зростання колективу.

За

п'ятнадцять

школу

спІву

у

сНОВІІіІ жиsкь• -

років

<' Нрини-

.'ІІ'І'ОВ киевской

ці~

пройшли

понад

200

чоловін,

Періодичне лоно·

влення

колективу

природній тут

1

ють

процес,

ветерани, з

дня

які

Кожен хоровий колен­ тив має своє творче об­ личчя,

-

це

але є співа­

заснування

серед

культури Юі;>ія Мишкорі-' за, Галини Субач, а також

розубн, старший методнет районного ,будинку кулр­ турн, староста хору Ма­

на Ярмоловича, Мниоли Шевера, НадlІ Стеценко ...

рІя Мельниченко, Євген Селіванов і Вячеслав Пє­ тухов,

учитель

школи-ін­

тернату Василь Воловнк, своєрідннІt літоnисець «Криниці~ в лоезіІ, Ганна ,Рябова, Тамара Данилоч-

.

кіна. Доброго слова заслуго­ вують солісти хору й ви­ конавці так званих •ма­

лих форм• Ніна Маслен­ ннкова, Валерій Шеста­ І:ОВ, Сергій Дудников, Петро Маляренко. Олек­ сандр Гриценко, Зоя Мtтtна, Любов Максимо­ ва, Надія Нолесник, Тетя­ на Тарасова, Тетяна Нра­ сюк, НІна Волкова, Лідія

Вугай, І()рій тяна Лисенно.

Федір, 'І'е­

Активну участь у хорі беруть також Марія Нау­ менко, Галина Кнсельни­ кова, Валентина Сатаніна, Уляна Грншина. Ярослав Rоротій; Олександр Почунаєв, Іван Лунашенко, Микола Котельницький.

·Органічно ввійшли в

но­

лентив Тетяна Латипова, Раїса Сорокова, Ірина

Мотилькова.

Марія

Міль­

но. Ганна Сєрикова, Надія Буртова, Валентина Ли­ товченко й інші. Вагомий внесон у твор­ чі здобутни хору лауреа­ та Всесоюзних фестивалів народної творчості, при­ Зера республіканського конкурсу читців

гумори­

стів Миколи Воцюна,

ви­

ступи якого значно уріз­ номанітнюють жанрову лапітру концертної про­ грами.

·

лсвтІшн

украинском

спішають на релетицН і концерти, віддають бага­ то душевних І фізичних

Малахін<.:ьної,

R3ЬІІС8)

своїм

Не перелічити нонцер­ ти, які •Криниця• дала за

п'ятнадцять

років.

Це

численні виступи перед трудівниками .нашоі та ін­

ших областей республінн І країни, у «хоровій фі­ лармонії• в Колонному залі Імені М. В. .]Jисен­

ка

в Києві,

в зведеному

хорі в Палаці культурн «Україна~. на «Сонячних кларнетах~ ·ло телебаченню, перед зарубіжними делегаціями.

участь

у

святкових концертах. Ши­ рока І географія виступів. Ось тільки окремі лункти творчих подорожей Одеса, Щолково, Юрмала, Черкаси, Слуцьн, острів Хійумаа (Естонія).

Хор «Криницю> ла­ уреат І І ІІ Всесоюзних фе­ стивалів народної твор­ чості. Повертаючись до основ­ ної теми розповіді, тре­ ба сказати, що за останні роки

хор. знач~о

репертуар

лоловннв

творамн

ських авторів на

радян­

патріо­

тичну і героїко-патріо­ тичну тематику, багатьма українськими народними

піснями, з

внходяч.н

.при

принципу,

що

самодіяльне мистецтво, як 1 професійне, виконує не т іл~.>КІІ роЗІ:ІіlіІ,адuІІj' функ-

них

емоцією, ·Віддачею,

бів

.

спорт,

час,

народних

«Ой

-

не лугай луrаченьку», «Цвіте терен~. «Реве та стогне Дніпр широкий~. «Славное море -священ­

ньІй Байкал•. <<Терниця~. •Ой мій милий варенич·­ кtв хоче•. «Розпрягайте. хлопці,

.

І(Оней~.

Але творче обличчя нас шого,

як і Інших, хору, визначається не тільки ха­ рактерною лобудовою ре­ пертуару, а й виконавсь­

кою манерою. Велику увагу .приділяємо застосу­ ванню в роботі почуття міри,

яке,

однією з ознак як нього

як

є

найважливіших доброго худож­

смаку,

вильної

sідомо,

1

так

манери

пра­

звучання,

Маючи

люди

стають

qільше 6 автомобі­

стю громадян є тисяч леrкових

лів та понад

мото-'

1400

циклів .. Для їх зберігання

дві

800

кооперативні

2750

платних

стоянки

автомобілів.

Іх

Тому

окремі на

ні що

Нещодавно

тран­

місце

ному

стl>янці.

.проте залишає автомобіль біля будинку, чим викли­

уроком

Загалом року

у

справ

насад­

перевірка:

лише біля буди11ків ло ву­ лиці 50-р!ЧЧЯ ВЛКСМ, Возз'єднання, , Черняхов­ ського, М. Лагунової. Га­ третина

власників

вікнами

транспорт

б:у динків.

автогаражі

лід

мають

.. . сусідам.

зручності

лосного

створюють

для

ав­ не­

вони

передумови

крцдіжок. транспорту.

45

заяв

на­

про

ви­

транспортних за­

•:и

мо.тоцикл. злодіїї роз­ комплектовують його І трщн:портний засіб лере­ ст<~є

існувати.

Окрім шкоди, викрадача

в руках

автомашина

ЧІ-!f

мотоцикл стає небезлекоІf;:­ для

Крім того, що такі томобілісти завдають

внутрішніх

собів та окремих частин з них. Найчастіше крадуть колеса, лобове скло; ра­ діоприймачі, м~гнітофо­ ни. Інколи трапляється. що, вкравши автомобіль

автомобілів, які залишили «ночувати•

·

же з початиу

відділ

крадення

жень. А що це дійєно так,

нього,

міськвиконкому

жильців,

миритися із загазованістю повітря.. шумом, пошкод­

для

лоьторюється.

дійшло

бажають

в недозволе­ Проте це не

місці.

кає сnраведлИве обурення

гаріна

пока­

кооперативу

<< Ровеснию>.

жі

лідтверджує

було

адміністративному

нал~жить

історія

ма(\. гара­

женням' зелених

за

адмін­

порядку Ю. В. Василян­ еького ·за зберігання дер­ жавного автомобіля, що

в

тих,

не

до

відповідальності.

зуміти

які

самим

закон,

притягнуті

стало

на

держав­

цим

порушивши

спортні. засоби біля бу­ динків. Але не можна зро­ чи

ніч

на

власники

хто

на

автомобілі.

рано

явно

стоянку

залишили

та

недостатньо.

стаЕлять

·

жна б наводити чимало. А такі водії, як М. Т. Урупа та М. А. Сидорчук

га­

місць

оточуючих.

чись

уникнути

Намагаю­ пересліду•

вання. він грубо nорушує пра; ила безлеки руху, часто

'МОМ

знаходиться

в

за

нетверезому

кер-

стані,

Які ж наші завдання на найближче майбутнє? Насамперед, введення до

Згідно правил дорожнього руху, водій може залиши­

внаслідок чого трапляють­

репертуару більше тво­ рів, ${КИХ не мають інші самодіяльні хорові ко­

ти

то заходів, які ви·ключа­ ють його самовільний рух або використання без во­ дія. Практика ж свідчить. що особи, в яких вкраде­ но автомобіль чи мото­ цикл, залишали їх без на­

пригоди .з сліднами.

лективи,

розшук,

хорова

обробка і виконання пі­ сень місцевого фолькло­ ру.

І

на закінчення хотіло­ ся б щиро лоздоровити співаків «Криниці~. всіх прихильників

15·річчям ності,

до

колектму Із

творчої якого

він

діяль­ при­

йшов з вагомимИ здобут­ ками, словнений творчих задумів.

Ю. художній

ЧМІЛЬ,

нерівник

модіяльного

са­

народного

хору «Криниця~. викла­ дач Київського держав­ ного педінституту М .. ГЩJЬІ\01'0,

Ім.

транспорт,

гляду, ми

в

часто

якщо

з

замках

вжи­

стані

транспортного

ловинен

крадення

ти.

ніж

тім

знати,

легше

засо­

що

ви­

попереди­

розшукувати

ав'том;обіль

знаходитись

С.

О.

В.

І.

Гор-

Редактор А.

на

в

чи

по­

мото­

гаражі

стоянці,

чи

обладнаний

протиугонним

пристроєм.

В іншому випадку власни­ ки

стають

ло

суті

мимо­

в~~ьними посібниRами зло 4 ДІІВ.

~

у

викрав

ГАЗ-53,

Писаренко та

бу

цикл. Для цього він лови­

І. М. Алексєєнко

нетверезому

В той же час кожен вла­ сник

нен бути лід охороною або

запалення.

автомобіль

дорожньо-транспортні трагічними на­

нлючами

Наприклад, в ідентич­ ному випадку Є. В. · Пе­ ров був затриманий пра,­ цівнинами міліІІії за спро­ бу викрасти автомобіль гро­ мадянина Тарана, неповно­

літній

ся

відчинени­

дверцятами,

ТеnесJ;онаІ: редактора-· 4-ОЗ-76; заст)·nнина реДіІнтора, 8!ддіпу партійного життя,

А. заступник

міського

шніх

НОСЕННО, начальника

відділу

внутрі-.

справ.

ВОЛОШИНЕНКО .• IІt;tl'k.( 61:!,\;;,

ДруІі uфсетниіі. Uосяг

- ..._04-11; •ІддІnу сІnьс~онІН"о rосподарст•а - 4-23-26; друкований аркуш. Тираж с.оцІаnа.них nнтана. - ..._OZ-92; вІр:діІІу листІв І масовоr 15.565 nримірнинів. 1 1 5 13 9 .ІtПІ вwхода: вторнІІК, среда, nятІІІіца, qббот=.:__ ___,_Р«_Іб_от_и__- _ _ _ _;_ио_ре_с_п_а_н..,д_•_н_та___м_с_це_•_о.;..r_о_р;_·ад_о_м_о_r•_"_•_••_н_"_·_·_-__- _1_·-----..,--------2-а_м_о_в_л_ен~ __::_ 5_::~ __ . ІJроваJК)ька друиІІ(Іu ·ю.rи!КС.,) обаасво.rо JПравпІнвя у справах ВИда!3НИЦ1'Р, попІrрафІі І кннжкояеr ·ТOprlвnl. Адреса АІJ:vкарнІ: КИївська область, м. Бровари. вул. КнІвська. 154.

Редактор А. ВОJІОШИНЕНКО, rазета вЬІходит с 17 апреля 1837 rода.

ceнpeTfJIII

Ни-

Подібних прикладів мо­

·

енономлять

ллr>rr..\ rr:дЛІ\ЦІJ: 2:i5(1:o!tJ, Київсьt.а облапь, м. Бровар І, ву.1. "иївсьkа, 15-1. •ІАПОІІідапt.ноrо

властран­

ні в нашому міСті власнІ­

звільненої від заlІадто го­ СПіІ!І'у.

у

приємнішими

на

бач намагалися вкрасти мотоцикл, але були .затри­ мані працівнИками міліції.

засо­

подорожі, відпочинок.

ражі

Серед

автомобіль

основних

користуванні

У нашому хорі, на мою думку, це с Величальна партії•. • Шеня про Лені­ на~. •ПІсня чистого ло­ ля•. а також «Степом, степом ... ~. «Жита, жита~. «Тополі~. «Батькове сер­ це•. «Мамина вишня•.

з

руху.

ному

зведено

ми­

стецтвом.

в

одним

натхненням.

сил для того. щоб лораду­ людей

є

що

жанрового

висловленим

лИвою

Євге­

і визнання заслуговують всі хористи, яні в спеку і холод, доЛаючи втому, по­

вати

тому,

думках і почуттях, особли­ во до вподоби співакам, і тому виконують їх з особ­

Власне щироІ вдячностІ

цьому

Поряд з цими іменами не можна не назвати Ва­

працівників

Віталія Стоцького,

у

всього

своїм художнім достоїнст­ вам,

На сьогодні

виражається,

розмаїття репертуару є такі твори, які завдяки

Ганни Унгуряну, Віталія Тарариєва, Ірини Рудої, слів яких в агітбригаді корнетується лолулярніс· тю серед слухачів. Невід­ дільні від хору й імена заслужених

яке

насамперед.

хору. Це ветеранн Нели­ коІ Вітчизняної війни бра· тн Олександр 1 Борис Ве­

ергАМ Брtt&Арского ГОРО!ІСІІО'

обмети., (На

ну.

.OAIOJ11RJibHOIIY НАРОДНОМУ ХОРУ "КРИНИUR"-15

г> ипмитетан ИuммунистичесІ<щ·, нартни )іщминьІ. районного Советов народньІх .цепу ..

т)родского

цію, а перш за все вихов­

НЕВ'ЯНУЧА ПІСНІ КРАСА

во

К Р А д І Ж К И... ~ 3 ВИНИ ПОТЕРПІЛИХ

в!АдІnу nромис.nоаостІ І 4-04-.11

#152 1988  
Advertisement