Page 1

ПРОЛ'ЕТАРІ ВСІХ. «РАІН, €ДНАRТЕСяr !8!!!!!1!!!!!!!!І!!!_ _ _"

ОРГ АН,

& Р О ВА Р С Ь КО ГОМ І С Ь КО ГОК О МІ ТЕТ У

МІСЬКО' Газеrа ВИХОДИТЬ 3

І

квітня

17

РАНОННО'

1937

*

року

РАД

НАРОДНИХ

*

.м 152 (7439)

КОМ У НІС ТИЧ Н О І ПАР Т 11 УКР А' Н ,Н, ДЕПУТАТІВ КИІВСЬ КОІ ОБЛАСТІ

Субота,

вересня

26

1987

* Цін.. 3 коп.

року

у ЦЕНТР АЛЬНОМУ КОМІТЕТІ КПРС ~"'ентраJlЬНИЙ

Комітет

КПРС

Цfийняв постанову с Про, вевідкд.ад­

ні заходи щодо прискорення розв'я­ зання

продовольчогО

по~ідно

до

відомств, ClnbCbKOFO населення, всіх громадян, підвищувати Іх' зацікавле­ ність у збільшенні продовольчих pecvp-

питання від;.

настанов

червневого

(19В'7р.) ПJlенуму ЦК КПРС».

У ПUСТCl.нові відзначається. щО 3ДЇЙ­ снювана в1дповlдно до рІшень XXVlI З~Узду паРТІІ. травневого (1982J!.) і квіт­ невого (1985 р.) Пленумів ЦК КПРС комплексІ нового економІчного механІз­ му господарювання. ЦJтенсивиих техно­ логІй позитивно впливає на зростання

центів,

що

відповідає темпу

в соціальному роо'Витку села. При sбlnь­ шенні на зазначені цІлІ капітальних вкладень за остаию чотири роки в 1,4 раза KlnЬкlCTЬ' житла, що IЦЮДИТЬСЯ в сільській місцевостІ. в розрахунку на однаго

жителя

значно

нижча,

ніж

у

мІстах. Серйоцо відстають його облаш­ тування, роввиroк мережі медичиorо І культурно-побутового oбcJiуroвування,

будівннцтво дорlг з твердим покриттям. Продовжують ДіЯти фактори, якІ галь­ мують розвиток господарськоі активнос­ ті і самост1АиоС1'1 трудових колективіВ,

стримують статньо

1И1цJaтиву

населення.

,аикорис'Ювуються

Недо­

екоНомічні

підойми регулювання виробництва,' по­ Вільно освоюються нормативнІ методи планування, не дістають на.цежиого nOЗ-' витку

Д01'ОВіриі відносИни.

Запровадже­

ні надбавки до закупівельних цін На про­ дУкЦію,

бельні

яку

1

реалізують

збиткові

низькорента­

колгоспи І радгоспи,

HEU>lДкo вшюрн.стовуються: насампереll иа

оплату праці.

Все

ще не подолав! ад­

м1Н1струваиия, жорстка діяльностІ 1'6сподарств, організацІЙ.

Союзними

1

господарськими ся важливість

peгnaMeнтaцisl. підприємств 1

'

місцеви\'tfИ

плановими

J

органами недооцІнюєть­ прискореиня розвитку

через

упущення

ПORpивати за

рахунок

,Визнано за необхідне різко підвищи­ ти віддачу від' кourr1в, ЯId вкладаються в мелІораціщ. за рахунок ЦЬQГО факто­ ра добитися в кop<nKi строки істотноІ

добавки продовольства. Держаrpoпром СРСР, ;МінІстерство меліор;щlI і водно­ го господарства СРСР, Радн Мщlстрів союзних республіК ;зQбов'язані навести, в цій важлиВJй справ! належний порядще, припинити неефективне вкладення кош­ Тів, використовувати Іх.з урахуванням першочергових потреб

кonrocпів

І

рад­

госпів в інтересах AOAamoв(tro' виробни­ цтва продукціІ і зміцнення Іх економіки.

Досягнення в наАхоротш1 строки знач­ ного 3бlnьшенНJI темп~'S зростання про-­

олійних культур м'яса казах­

На розв'язани1 продовольчих проблем негативно позначаються істотнІ недоліки

продовольства

держави.

ництву зерна багато областей" Російськоl ська РСР і Литовська РСР.

сЬких

в С~ОІй роботі

нІсть, вперше за останні роки знижено затрати на однницю продукЦіІ. У той же час, як 81Дзначалось на червневому (1987. р.) 'Пленумі цк КПРС, наявні великі можливості для швидкого збlnьшення продовольства реа­ лізуються далеко не по'вн1стю. У два­ три рази нижчі, ніЖ у,. середньому по галузі, темпи приросТ1В " валово! про­ дукціl сільського гоr;n<>дарства в Та~и­ кистані, Вlрменіl, НОВГОРОДClikій, Челя­ бінськЩ. Амурськ1А oБJIастях. Не подо­ llli..atJo :щстійних явищ 's аГРllpНJй еконо­ "ШЦі Узбекистану. , Значне відставання від заВЩUJь Про­ ДОВОЛЬЧіОI npогра,ми дооустили 'по вироб­ Федераціl і УкраІни, -'- Молдавська РОР,

ПРОдУКціІ я.к у колгоспах, радгоспах,' Під­ собних господаpcmaх 'промислових пІд­

нестачу

госпLв і радгоспів, зросла Іхрентабель­

довольства

,

за

рахуаок повсюдного

при­

ведення в дію всіх джерел його пооовнення Центральний НомІтет КПРС роз_ глядає як найголовнlше, стрижневе ~ даІіНЯ політики партіІ. При цьому слід виходити з того, що прискорений розви­ ток громадського виробництва в, аграр­

ному секторі еКОНОМіки в міцною осно­ вою дпя розв'язання продовольчого пнтання в KPa.'I~ і служить до4рою ба­ ЗОЮ, яка дає змогу найповніше реалізу­ вати також І МОЖливості Підсобннх гос­ подарств Пlдnриємств 1 гpoм.aдmf, ШШНХ джерел Д'Ода:ткового одержавив продо­

.

ВOnЬCТJ,Ja.

Для пОСилення впливу методів

ста.иия цтва,

госпрдарювання

економіЧИИХ

на

темпи

с1nьСЬКоГоспоДliрського

споиу.кання

3 найбшшою

трудових

зро­

виробнн­

колективів

ефеКТИВНіСТЮ використо­

вувати cmlй виробничий

ПОТЄ8Ц1ал

ЦК

НІ1РС зобов'язав ДерЖlU'РОnPОМ ОРСР, м1иlстерства і відомства, які входять в агропромисловий комплекс, зlt1йснити переведення у 1988-.1969 рр. всіх під­ вІдомчих колгоспіВ, радгоспш таіНших підприємств 1 орган1заЦ1й Jla повиий гос­ подарський розрахунок і самQфінансу­ вання.

Плановим і фінансовим органам, аго РОПРОМИCJЮВим комІтетам 1 оо'єднанням доручен0 передбачити ,так1 методи регу­ лювання еКОН'омІчних взаємовідносин в агропромиcnОВ'Ому

комплексІ,

як.1, забез­

бази переробки для розв'язання продо­

пє'l~'Іоть ,ро.зширене відтворення !І госпо­ дарствах, ПIДnJ)ИЄМСТВа,х і органІзаціях

Центральний КОмітет Н:ПРС зобов'я­ зав ЦК КомпартІй іРади М1иJ.стріВ со­ юзних республ1R, крайкоми, оБКоми, місЬККОМИ І райноми партіІ, Ради МіНі­

IieJ)ЄВ8JRНlO аа рахунок

вольчоІ проблеми.

стріВ

автаномних

Рад народиих

республік,

депутатіВ.

виконноми

rocnодарські

органи, npофcn1nКОВі, комсомольські' 1'а Інші громадсьнl оргаи1заціl роаробити 1 зд1йt:иити вІД11ОіВl.дНо до i~OГ черв.не­ вого (1987 р.) Пленуму ЦІ( ЮІРС ие­ відкладні заходи, які забезпечуВали б дальше IcTO'NIe п,олlnwення продоволь­ чого ІЮСтаЧа.н.ня в кожному районі, мі<:­

Ті, області, краІ, автOJtомlІ1й j

''"

респу~n1ці.

союзній

'Запрооановано BceMlJ)нo рООширювати

1 пorлиблювати цроцеси демократизаціі, 1)ОЗВИвати

іН1ц!атвву

1Рудових· колекти­

'іВ arpопромиcnoвoro комплексу, пlдnри·

"'~ТВ і організацій інших M~н1c:TepCTB і

3-місяЧlННЙ оздоровлен­

промислового

покnасти край споживацтву , прагненню окремих кер1вJПR(ів працювати впіВсиnи,

переДбаченому на поточау п ятирічку. Скоротилась кількість' CJбиткових кол­

у

усувати з цією метою всі перешкодн і обмеження, які стримують нарощуван­ ня виробництва сlnьсь~orocподаРСЬКОI

місцевого поетаЧ&Иня. Водночас рішуче

власних коштів.

При цьому, OCQбливу увагу З1$Єрнути на

формування закупівельних А1И, якІ за­ безпечуют~ вlдшно.дуваюін " суспільно необюдннх затрат і стимулюють підвн­

,розробити

програму

ня фlнаНСQВО[9 стану КОЛГОСПіВ. радгос­ пів. інших П!АПриемств І об'єднань агро­

фонди і добилися помlтного поліпшення

З,llостання,

Запропоноваио

кооперацію, смlnивішейти на иовІ фор­ ,ми 1 методи господарюв8НИЯ, рішуче

ганІзацій, як! в нових умовах господа­ рювання закороткий перІод забезпечи­ ли значие збlnьшЄШlЯ виробництва сіль­ ськогосподарсько! продукціІ, виконання планових ПОСТав<Ж П 8 централізовав!

зацiRавленостІ трудових колективів у кІнцевих результатах. сприяє пlдвнщен­ ню віддачі затрачуваних коштів. За ми­ нулий рік приріст валовоІ ПРОдУкціІ сІльського господарства становив 5 про­

ДУКЦією. строк

TopL

поставив

вимогу

Орган1вааверdщти

в

1988

,РОЦі

,умови. господарюванНя кожному пlдnри. 811(СТВУ 1 органІзацІІ. вести уже тепер з ,у,ра.хуваиням ,обстановки~ яка реально складається. вимог госпрозрахунку, aДlA. снювати витраm у строr1й' BI.дnoвiднooт1 lIО lI.Dасна грОШОВИХ надхо.докеиь І С'11РО.

Ків погашення ПОЗИКОВИх кoшrIв. ПОК1В.

чи1'И а практикою CDOжuaцькoro Пі.!'ХО-

коХ Me,v~i торroвельно-заготовчих і па.

,реробних пІдприємств на кропераТJf8JfU

..

засада~

З метОю розвитку господаРСЬКОІ ІНІ .. Ц1ативи. пtцвищекня гласностІ' в управ­ лlнн1,л1кв1Д~Іадм.1ніструваНI{Я в ке­ рІвництві коnroСП8ljlИ, ,pa.дroeпами" пере. ,рабними, буДІ.Вельfurми та іНши.ми піД­ рО3,Діna'ми визнаRО за JIJOцlnьJJ:е дальше

ного підряду. недооцінку закладених у них вели:кнх ПIOfeвцJ.альних можливос­

вдооконалення діяльноСТі

тей. Доручено ВЖII'lН ефективних захОllів

ПPaIU всіх

уЧаан.икlв ВJtpOбнЦТ8а, вкmoч:аючн ке­ ,рівникіВ І cnецlаn1стіВ, запропоновано поставити в ПJ)RМУ залежність вІЛ В&lIО­ вого AO~QдY, а також викорJlC1l();ВyВaТн

лов,е об'єднання оч:олюєтьс:.а радою. яка Qбиравться 118 зборах (JtонференцЩ пpucтавиию., KonгocniB. .радГОСПІВ та 1ИШИХ підприв.мств, а його гo.noвoю в

Інші фоgми стимуmoвaння виРобництва. Підвищити питому вагу натУРaJlЬИоІ

од.

ПаРтійним

зацlІ праці в поєднанНІ з інтенсиф1Rа­ цією зeмnеPQ.(iства 1 тваринництва, пе­ реробноХ ПРОМИСЛО~ОСті І досягненая на Цій основі значного пon1nшення' поста­ чзння населенню прадовмьотва є най-' важливішим НрИтерlвм' оцНш ЗДійсню­ ваио! перебудови в агрanромш:повому

в

ексжОм1ч­

:ма_~ріальНО-Тeml.ЧJIоІ

бааи

иoлrocп1в

1

робииц~в@.. пеDеробки, з&рігання 'І реа­

лізаціІ IIPQAYIЩlI. скорочення В'1ІРат і 111(-

иайшвИіЦШoro

ЦК КомпартІй союзних республіК. крайкомам, Обкомам, міськкомам, рай­ комам партlI доручєио, керуючись рІ­ ·шєииями січневого (1987 р.) Пленуму ЦК КПРС. рІшуче поліпшити роботу по добоРУ, розстанОВЦі і вихованню кадрІв. змі_нню колгоспів, радгоспів та інших Пlдnpиємств агропромислового комплек,

су ідейно зрlnими, ХOlМПетентними херЬІ·

ииками і спецlanlстами.ПОСТіЙно дбати прО пlдвищеинк авторитету ronови кОл­ госпу, диреКТtOpа n1дttpивмства, форму­

благоустро!

сL/IЬських Населених ПY1lКТів_ ВИконання

I1JfX робіт Зд!йСНIQвати на дCltOв1рній ос­

нові з залученням сил і КОШТІв як ПіД­ приємств,

тЩ( І

caJCВX

господарств.

ЦК КПРС зобо.в'яsав ~арт1йНl. paдRH­

сьиі, господарСЬКі оргaJШ в ЦeJl'1'Рі 1 не місцях зосередити зуси.мя на! ЯК!fай­ ШВИДШОМУ розв'язанні завдання загаль­ нодержавного

му

розвитку

технічному

11

зна:чеllНlЯ

пер,еробно!

_

прискорено­

ПРОМИCЛlOВOCті,

переозбровивl, за рахунок

пог.циблення переробки 1 поліпшення збеР1ган:кя сlЛьськогосподарCЬROI про­

.lI.УкцlI О~J1ЖaJ.'И найбільш Істотну, ре­ альну доба1Щу якісних ПJ)ЩtYКт1в xa~y­ вання. Плановим, ФінансоВим, arpoпpo­ МИCJIОВ8'м' та

іншим

господ:арсЬЮІМ

ор­

гqJI8М у своІй ПРa.JCТичв.lй діяльності аерlIО ~"уВати.сь тим. !Ц10 сьогодні і в

пеРеробки

в

нзйбільш евоНОМічним

шляхом

1

одержаивя додатково-

1'0 продоВОльства і збільшення за раху­

нок ЦЬОГОПРИPQCту націОН&ПЬНОГО дохо­ ДУ краІни.

,Враховуючи

ігросуваюlи П до спожи­

вача.

дів, об'єкТів КУльтури і П~"тУ, шляхіВ. і

1

су, добитись більш тісноУ інтегра.ціІ DИ­

Радгоспів, оообли:во у гnибlilИИВХРайо­ нах. будівництвІ на селІ ЖIL11ИX будин­ кіВ, шкіл. дошк1m.них 1 IМ~В'ЧІИНіХ закла­ i1fi)КeHepHoMY ооладна:кні

радянським

рекомендовано

вироБНИЧі (науково-енробничl) системи, якІ дають змогу прис.корити впроваджен­ НЯ досягнень науково-техНічного прогре­

у постаНОВі в1дзначавться иеобхід­ И1сТlo і lUUI1 ШИрОКо ВНlCориcтoв.vвaти відставання

органам

прОмиСловому комплексі &r.POnPOMНX::. ЛC1llі комбінати і ОО'єдна.ния:, агрофіРМИ,

'

подолання

вомІтетам,

всемірно пJ.дтpвмувати 1 поширювати Ho~i, перспекТИВНі формування, в агро­

l1OCПроорахуику. п1дрядНІИ ФО.Р14 Qpraнi­

Н9МУ і c:oц1aJD.Нoмy Розвиткові c:eJla. MI~ СЬК1 підnри8:l'ttства і ОUtВН.1ЗаціІ пoкnи­ кані брати ,актнвну участь у змlЦнениі

н8Й8rllторитетн1ши.х керіВників

гоCI1QЦ8.РСЬЮІМ

ЦК КПРС ,нажає, що' повне ОСВOЄlНИll

ДJUI

з

господарств. При щ-ому робоUI апарат об'єднання МІІв бfТІІ П1Дзвітним РадІ.

оnпати щ1ац1 праціВників c:1nьcькoгo roc~ подарства, c.'1UOl'o пов'ЯЗYJOЧНРО8'М.1РИ П в~ачі з кінцевими результатами.

транспОртних та інших ПI.дnpИВМств 'Міст

агропромисло­

вих органів насамперед ва районнОму рІвнІ. І1ри цьому широко ВИКО,ристову­ вати досв1Д, КОЛИ paAOHH~ агропромис­

зметаю lUИ,pORо.rO з8,сТОСУВаНИR ЦН1Х ор­

буд1ВenЬНИХ,

1

ово­

чів. дикорослих ягіll 1 грибів, розширен. ЩІ послуг .д:nя житеn1в сш і роБІтничих селищ визнано за JШOБХ!дне піД1lPима'l'R ПРОПОЗJ:ЩІІ з _~CЦЬ ЩЮ створенНя шир0..

стaвnеНІІЯ lIО сімейного та іIJjД;ИВ1дУanь­

промислових,

осиові, а також поста. діяJJЬН~. для no.uln.

шення організац1Х загОТівлі. перерОбки

Увагу парт1Й.НИХ, ,радянських і roc.по­

можливості

ne..

,Рe5Ullз8ltlІ худоби, молока, nnoд1в,

да.рсЬЮІХ керіВнИКів звернуто на наявні факти неправильного,упереджеиoro

швидким

Визнано за необxlдне перехід на нові

давa.nыlицьRtt '1ально-збутову

~Р.~1ми господаРЯМИ на землі.

комплексі.

радгоспl.в лиШКів цродукцД, 11

~кY на власни; пtцпрнємствах І иа

ці. Прн цьому максимально враховува­ ти всю ,рlЗНQlIа.нlтність умов при вибf\­ РІ форм І метоДів піДРЯдУ, ріШуЧе YG.V,вати форм~ізм, ІнертнІсть. шаблон у цій важливій справІ. Всемірно підтри­ мувати ВЦР~НИЧl колективи. ЯКі бе,руть в орендУ на .wивалнй ст.рок (10-15 ро­ Rlв) засоби виPQбщіцтва, виетупаюТlo

ФОРм. ОплатУ

місцях по зaroтіВnІ у насе­

лееня. KOnГOCnIB І С1nЬcьиorocпo,дatpcькQ!

п~реведення ВСіх виробничих П1Дро3Дl11І1в на п1ДрцдН1 фор.ин О,ргав1заціІ пра­

ганізаційних

n

органІв на

тІЙних {(омітетіВ, радянських і roc.подар­

Продовжити р"оботу по

ня.

f,lостановою . передбачено' lIOKopiНRO поліпшити {)96oтyl Центроспшки Та

lIО пар­

;u..,Йб.nюкч1й перспекТИВі 1ЖUИТОК сфери

планування, фінансування, оргаНlзацJ.X І оплати npцці, демократизац1І упраміН­

CТJa-

комплексу.

ЦК КПРС

щення ЯНОС'1'і продукЦіІ, зростання про­ дуктивностl праЦі і ,ЗНиження з.,'ра't.

вдосконален.w&

знано за неo.бxlднie зa.nyч:нти пJдпPlf8ll­ СТІІа ВСіХ галузей иаJ)OДlJoro rocПOllар­

ПРаЦі, $lкі не пІдкРіплені реальною про­

сів. ,Керуючись ленінськими ідеями про

приємств, так і в іНдивідуальному сек­ Наполегливо підтримувати І поши­ рювати досвід роботи тих партійних ор­

робота по ОСВОЄЮІю в агропромисловому

ду до ВИКІОРИ~ННЯ кредиТіВ для оплати

,

вання стабlnЬНого СКЛадУ керівників господарств І підприємств: захищати вІД втручання у справи, що ВХОДЯТJo у Іх иомnетенцію, необгрунтоваиого застосу­ вання до них lІЩ>афJiв та інших саницШ.

Першорядного

значення

надавати

на·

вн:анню кадРів усІх рівнів, яке ПОВИННО

мати безперервний

чувати

глнбоке

методами

хараитер і за6езпе·

оволодіння

сучасними

'

господарювання.

Звернуто увагу на необхідність поси­ лити

моральне

стимулювання

праціВии­

и1в агропромислового кoмпnенсу аа ус· пішне розв'язання завдань продоволь­ чого забезпечення краІни. Вимано ва доцільне, ,щоб ПрезидІя ВеРХО8Ноl Ради

СРСР розглянула умови 1 ПОРllДОК пред·

ставлення до державних нагород праЦів­

ників сільськоГ;Q господарства І пog'я­ заних з ним галузей за ДOCRrНення вста­ новлених для кожноl зони tWбежШ І

агропромисловому кретний внесок у сфери.

в~ництВf іхон· розвиток соціальноl

• ЦК. нnpc зобов'я~

ДержаГРОПРОIІ(

важливість прискоРеННЯ

СРСР. 'MiнlcTepoтDo .вищОІ і середньо!

КПРС пропозицІІ про lIодаТlOO8НЙ виnyси

яКісне цоn1nшення пlдroroвки. спеЦіа­ лістіВ у сlЛЬСЬКОl'OCПодарсьннх ВИЩИХ і ,середніх cnец18ЛW1ИХ навчальних _K~.

розв'язань цієl проблеми, 'ЦІ( КIlPC 1іР­ руч:ив Раді МbldС'1'Рів СРСР _а .-амісяч­ вий строк ПiJU'ОтУватн і подати а ЦК у 1988...... 1995 рр. устаткУ88ИИЯ lЖJJR ас· нащеннн підприємств поnepe.po&u 1 збе. ,рlганню

СlnьськorocподapcuoX

пРОдУК.

ціІ. ~ pQ8в'язанвп ЦЬQ~ 8аВIWUJЯ .и"

спеЦіаЛЬНО!

;дах,

освіТи

органічНИЙ

:I(()8НОГО upсщесу

(ПроАО. ._

СРСР

зв'я3OlC а

забезneчити

иавчaлмs""­

RраКТИКОIІ?:~f""СК"х

..

~~

ctO),).


t.flтqe. "".~. ~e!!ЄIIIJ

19.87

JЮte~ е."і.Іі •• Й • .ііIi •• IІІ* "н о в Е

:................................. _ •••••••••

Ж нтт я-

У ЦЕНТР АЛЬНОМУ КОМІТЕТІ КПРС методів

аедевви вв:робвицтва. гJJВбoКе

ОВOJJодіния стУдеитамМ .иомічним механізмом

та yчRЯ'МИ еко-. rocподарюВ8ВВЯ.

інтевсиВRИМИ тexнonоrlямИ. вaihlоВіШВМи

Парт~ним

комітетам,· радянським

досягненнями науково-технічного про­ гресу. навичками упрaвлlНСЬКОІ дlJШЬ­

господарським

p.eвeдeН!lllll

і службоВцІв

на повний господарський

розрахунок і самофінансуванвя.

Постановою

запропоновано

радянсьКИ!МІІ

і

,ILocтановою

нам

HQQ

або

40

процентів

50

;іIliДОВOJ1ення

років з дня

півлі

.за1втересованосТі в

в

сLnьсьи.ому госпо.

ням

дарстві, JJаправmrrн в ·коnroспи, радгос­ пИ. на іНШі пlдIФиємс'1'lВ8..

протягом го

підприемств,

і

1

З метою створен.Вя tпpИ:Я.'f.llВВ1шИX умов у ро:рІИТК'У особllCТllX Jdдсобвп i-осподарсD' ВОПe&'i'ВВliOtO са-.

1

для

СТИМfJllфВання

виробництва

овочLв

.. городніх

особистих

інших

.кynЬТYJ)

органl.заЦ1ями

дОпостаЧаІН;НЯ, забезпечення Тe.nефовви:м

робництвом на договірних умовах. прив­

JUШах кpnектjШНОro і сімейного підряд.у. BCTa;нoВJIe~, ЩО розміри присадибних .lIіnЯ:НОК і норми утри:манвя худоби та ~тицІ. в особистих піДсобних господар­ ~твax громадян визначаються сіJIЬСЬКИ­

ми і селищними Радами народнихдепу­ татіВ, колrocпаІО! і радг9СПами з ураху­

ванням участі

ко.nrоспннків, робіТНИКіВ

і cnyж60ВЦіврадГОСПіВ, інщих Cfільських

жителів у суспiJIьному виробницТВі. Реномен.довано колrocпам і дозвопено радгоспам та ·іншим ciJIЬCЬRorocJ;IOAap­ ським підприємствам ширше викорНС'1'Овувати -орендни.й підРяд з наданням ва

тривалий строк додаткових земельних ДіJIЯНQК ко.пгоспникам, прац1.Вннкам рад­ roспіВ та іншим громадя:нам, ЯКіIфQЖИ·

вають у сiJIьській місцевості і· внявИJIИ бажання вирощувати худобу та птицю, картопnю, овочі, ягоди, rOPOAHi. кормові та іНШі культури ДJIЯ реa.llізаціІ' Іх за

доroворами з roсподарствами та opraВl­ заціями споживчоІкоопераціІ. .'

Перед Держагрооро.мом СРСР,Рада­ ми МініСТРів СОlOЗних і автономних рес­ пубnlк, виконкомами мІсцевих Рад, на. POДH~X депутатів посТавлеl;lО з·ацдaиНill

.

niдрядних робі'!' та oбcяrивиковysаних

ДОЗВOJ1ено р'

..::~ івliщм

c:iJIЬCЬKOГ.

рським

JteJ1,-'

пІДпри.

tr.JC'JIВaM і реко.меидОВаво колгоспам про­ ;tавати гоомадянам коней та іншу робо­ чу худобу з цравом

Jx

LY'l'Pиманвя та ви­

Ко.ристання на роботах в особистих піД­ ёобних г()('подарствах 1 ВИRO!t8llШяробіТ 3адОГОВОРамн з господарствамИ.

Визнано

аа дoцl.llЬие оргаи1ауаати ,а

IIJIOCлут.

Іх У плани

'

Членам сaдJ.вницьких товариств нада­ но право споруджувати на виділених, Ім зеМeJlЬНИХ дiJIяюсах опалювані сад-о­

вІ будиночки площею, забудови до метрів 'без урахування

50

КВ.

пnpщl·· тераси

(Веранди) і мансарДИ,а також господар­ ські будівлі (яиl стоять oкpel\fO або ,Збло· ковані) ДJ!Я утриманнЯ домашиьоІ оти·

канкурсів

на

та

оо'єд­

проведен­

краще

і

осо­

виставки,

які

пропагувалн

б

досвід.

ських, крайоВих та обласних заохоченням переможців.

виставках

шому

Ва2і\ІІНВОrO

розвв;тков1

значення

пtдсобвих

даль­

с1.пьськвх

l'ОСІІодарств вlдправ.ств, орrанізaцUt та уставов ДJbI DOniпmеввя ПРОДОВOJIЬ1JОro

Dостачаивв тРудових кonектввів, Цент­ ральний Комітет :КПРС 1 Рада Міні­ стрів СРСР зобов'язали міністерства і відомства СРСР, ЦК Компартій і Ради

,

госП'О'дарств пlд'приємств і організацій земельні Ділянки. При необхІднОСТі ДО'­ зволено передавати підприємствам

Міністрів союзних республіК, крайкоми. обкоми, місьК!Юми і райкоми партіІ, Ради МШіСТрів aвrонО'мних республіК, виконкомн крайових, 'Обласиих, міських і районних Рад народних депутатів зд1йсвнти конкретн! ПРаК'1'ичні . заходи для нарощування виробництва продо­ ВOJIЬCTBa підсобними. сiJIьськими racПОДаірствами підприємств, організацій та установ, які' ВlШnивають· з вимог червневого (1987 р.) Пленуму цк

КnI;'C. Доручено проанa.llізувати вироб­

ничу та такого

економічну д1яIIЬність KQOКНOro

. господарства,

вжити

вичерпних

заходів для забезпечення нaйJювнішOt'о ВИКОРИC',l'ання МОЖЛИВОСтей по збшь­ weнню виробництва м'ЯСО-МOJIочноІ та lВшО'І ПРОДУКціІ для nonlnшення поста­ чання трудових колективів,

навести на-

і ор­

ганізаціям для створення підсобних сільських rocooдарств зБИТIЮВі та низь­

кореита6enьн1 радгоспи або Іх. внутрі­ rocподарські

підрозділи,

крlшIюва.ти за

ними

а

також

за­

економічно слабкі

IroJlгоспи.

З метою

нарощування

виробни. .а

риби рекрмендується ширше

використо­

вувати можливості внутрішніх водойм, закріплювати 'Іх на ТРИВa.llиЙ строк за піДПРИЄМСТвами,

новами. має

З

організаціями

цією

бути

МЄ'І1ОЮ

та

уста-

дО кінця

року

проведено

інвентаризацію

наявних ставів, озер 1 ВОДОЙМИЩ, вирі­ шити питання організаціІ IНQ Іх баз! під­ ~обних господарств. При організаціІпідообних сільських господарств необхідно ширше застосо­ вувати ІІрннцкпи кооперац1І, створювати

спiJIЬні в1ДГодівельні rocподарства, фер­ ми, теПlІичні комбінати шляхом об'єд­ нання

зей,

коштів

підприємств

різних

галу­

максимально використовувати інші

організаційні фОрми, ширше роовивати на договірних умовах вцробничі зв'язки з КООІгоспами і радгоспами, міжгосподар­ ськими підпрИємствами.

ЦК Компартій союзних республік, крайкомам і обкомам партіІ, Радам Мі­ ністрів союзнИх і автономних респуБЛіК, краЙВНКОНRlOмам і облвиконкомам, ке­ рівникам міністерств

но в для

розвитку

тепличних

виробництва

рахунку до

ro.

і відомств доруче­

роц! розробити і затвердити

1987

плани

ранніх

господарств

овочів

з

роз­

року мати на кожно­

1990

жителя міста

0,6-0,8

кв. м закри­

аРСР,

Держагропро­

rpyR'l'y.

Держаграпрому

союзних

республік,

аrpoпро~

вим комітетам і об'єднанням на За.$ОК

lПі)Сприємств,

~CTaнoB, які lIiають господцрства,

.

організацJJй' та

підсобні

доручено

сlnьськJ

забезпечувати

вид1JIення і продаж' їм тракторів і сшь­ ськогосподарських

машин,

мінеральних

добрив та іншнх матеріально-технічних ресурсів (за номенклатурою Держагр<>­ прому СРСР) за нормативами, вста­ новленими

для

колгоспіВ

periOHY,

відповlдного

і

радгоспів

а також

налаго­

днти поставки .племіннОІ худоби і птиці, copтoвoro насіння і садивноro матеріалу, ветеринарне· і аг,рохіміЧlfе обслуговуван­ НЯ,надання

рів,

послуг по

ремонту

еіЛЬСЬКОl.'1Oq1юда;рських

тракто­

та

інших

машин.

Держпос~ачу СРОР

СРСР доручено за

заявнами

.•

1 Держагропрому

переДбачати видiJIення

MIHl~Tepcтв і відомств

Ifе­

обхідного теХНОЛОГічноro, устаткування для БУдівництва в' ПіДСобних сільських господарствах м'ясопереробних t молО'!, них цехІв, ІіІОнс~вних; il!иpoбuиц'J'В, хо­ ладклJ>НИкЦs. сховищ та 1Нших виробии.

чих об'єктІв.

М1ністерству газовоІ промисловості СРСР, МІн1стерс'11Ву енергетики і елек­

ТРИфікаціl

воl по

••• Надаючи

проведения

оад1'ВlDЩЬКНМИ

і

комітетами

практикувати

МІні.

'0селення . со6и."..М;()JIQД.WЦ(a ПIJt~.1ї одарствам ХУ. 1 ' птиці.

13

'

підсумків на ВДНГ ОРОР, республікан­

poБLт оо ВQЛOІІOOrачaam'Ю, ~. чашио 'l\a облamт,Y1ВЗdfНЮ ROЛeИ'l'ИSНИХ

~aJO'IИ

вeдeНВlO

Визнано за, доцiJIьне проведення всесоюзних оглядів роб<?'Т И О'собис.тнх підсобних господарств .грома" дян СМОВОД1в і roроднИків з підбиттям

~JEeКТpiИфltшщl'і СРСР, Lюпих МIв1С11ерс'111 і віДомств, .СРСР і СОlOЗВИХ респуб.llіК

TosaI=~,

orляДі'В

ярмарки

crгepcma Me.mI.opaцtI і IВОлиorо гоопюда,р­ СІ1Ва СРСР, Mliн11c.тepcrr.вa. ~ИКИ і

.сащЬ 1 J'OP<WIВ, маючи на .УІВ331 защ>шн­ ти Іх в oaНid8НOiМ;Y ІВ ПO'1'IOtJlII:Й n' Я'mq)lЧЦ1.. РQбoти ЦІ. рекомендовано ЗЛl!Йснювати за

ширше

· передовий

.

ПРИС1ООрm-и

по

бисте підсобне rOCJ]()дapCТBO, садову і го­ РОдНЮ діляIЩV, оргаНJI.зовувати відпОВідн.1

м1Щeщfя п~я ІІЩ, ~aвi рішен­ ня ВИІКІО1іКом.ІІВ рaй'oJШtих (місьЮІІХ) рад народних депутarrl.в у'lМl!CIJI'UШЙ ЩРОR з

'irpJlмНми ДО~И

~авним

ня

лих будинках багатоповеРХОВОІ забуДіВ­ лі. ВстанQВJIaIID. що в.е,деНІНЯ земеJtЬ­ них Ділянок піп 'коле:ктцні сади і городи, в!jДпов.1дно до ~x схем роз­

,розробити і здійснити щ>икретні, 3ахQДИ ЩОДО значного розшJфeння продажу

ва-

агрОПРОМИСЛОВИМИ наннями

ких підприємств. які проживцють у ЖИ~

'ЗaцpaI1lOllЮВaRO

наce.nенню

ністрів аВ1'ОНОМНИХ республіК і викан­ комам місцевих Рад народних депутатів спiJIЬно 8 профсПілковими органами,

СільСькоroсподарських

qpганlВaЦ1Ям

послуг

лaшlи для

,,постановою запропоновано Радам Мі­

пІдприємств. При щ.ому мати на увазі ~ливlcrь оprанізацІI 'садівницьких то· вариств' дJJJl КOJIroспників, іІрацівнииlв радroспів та інших сільськorocnoдарсь­

і

нагромадже­

ВОЛЬНЯЛИ' б'ПОПИТ населення.

жаВного зємe.nЬНОго ФОНДУ, в тому чиC.ll1 при необхідносТі землі КОЛГОсп1В;· рад­

ЩЦІІРОИЄМФІВЗІМ

з

вжнти ДОЩі1'КОВИХ заходіВ до збільшен­ ня !Випуску мінеральних добрив і пести­ цидів у р'ОЗфосованому вигл~ді в ,КіЛь­ кості й асортименті, які по.вністю' задо­

зв'язком по кожнОму ,району. ~ВИД1JIИти під колективні· сади, і городи земJI1 дер.

,дня иlltдxо~~ зaJIВCtIII.

виходячи

Міністерству по виробництву міне­ Рa.llЬНИХ добриВ СРСР і Міністерству хімJ:чноІ промисловості СРСР доручено

лективних садів і rOPOlIiB, передбачивши Іх облаштування. енерroпостачання і во­

конкомам та обпвиконкомам запропоно­ вано вишукати для підообннх сІльських

мам

досвід.у, організовувати

використанні .lМате.

Радам MlВiCTP1в союзних республ1и (які не мають обласного пОділу), Радам .Міністрів автономних ,респуБЛіК, крайви­

Рекомендовано в ножиому КOJIгоспі J рщr.ocпі, іНших сільськогосподарських

JЮ3IP9.б..н.и схем розміщення ко­

госпtв та іНШих

та

особистого підcoбнorо господарства, ко­ лективного садівництва і ГОРОДНицтва,

коопераЦіІ.

господарств населення з суспlJIьвим ви­

подiJIу.

зооветеринарне

У

ріально-технічних і фінансових засобів, у стислі строки освоlти госпрозрахунок і вивести на рентабельну роботу підсоб­ ні сільські roсподарства підприємс:rв, організацій та установ краІнн.

ТОГО

надання

в

Вирішено прискорити за:вершенвя по кожній області, краю, автонОМНій і CQJOЗній республіці, яка не' !Має обласного

засадах,

підприємствах,

ко.пгоспами, рaдr.ocпa1tUf та

СІЮЖивчоІ

і

.ІІєжний порядок

аrpoвомічне обслуroвуваиня.

Horo

Пі,ІЕ.обнихrocподарствах за

ДОГОВОРАМИ з

,

та

м'яса. МОЛОК!і,' JJ8.РТОПnі, овочІв, плодів, ягід та JiНШоІ с1льсьКОгосподарськоІ про. дукціІ в особистих підсООних roc.по­ дарствах громадян. RIOIIIeRТИВНИХ садах і roPйlZl.ax. Особпива YBara звертається ва

розвиток коопераціІ особистих Підсобних

.

КрЄ,Циту

мають lМа.ІІOnіТніх дітей і в зв'язку з цим не зайняті в суспiJIьномуви~побництві, чq,c, затраЧУ.ванИЙ виминароботах по виРощуванню худоби і птиці. картоплі,

ЦК компартій

обсяги

і roродниJW!, сприsrrи .роз­ цій спраВі КОІООеративвої та

ннцьких

кар.

500

Визнано за ДOц1n:ьHe' виmoчати, до за.

Міністрів автQ.НОМИНХ республік, крайви­

ходи

ЦЬОro

ra.llЬiROгO tPу.дового стаоку жінкам.. ЯКі

і Ради Міністрів СОІО3НИх респуБJI1н, Держагропром СРСР, крайкоми, обко­ ми, міськкоми і райкоми партlI, Ради конкоми, облвикоикоми" lМіськвиRlOВКОМИ і райвИJQOН](ОМИ зДійCИИ'l'И ефективні, за­

noгашенвя:м

рОЗширити

послуг, як обробіток зеМ'l!льних ділянок, продаж· і внесення добрив, застосування засобів захисту рослин, будіВництво і ремонт жилих будинкіВ та господарсь· ких буд1'ВeJJЬ, прокат засобів маnoІ ме­ хан1.ЗaцlІ і садово.городньоro інвен. таря, вичиика шкур домашніх тварин і кро.лів, переробка Пl>Q'дукціІ на даваль­

давством.

ropoдJlllЦ'fВa, усунення наяВ­

зобов'язали

з

республіК.

звертаєrься ва надання таКИХ ВИtф3

ra

в YM~, пере,дбаченихчинним закоио.

i'po.awor.

них у цій ~праві веJIНКИX HeAo.JI1Kiв ЦеН. Т"'Jiльний Комітет КПРС і Рада Мініст­

рів СРСР

тис. карбованцtв і TeJIНЦЬ до

бованців.

СOlOЗВИХ

індив1дуальноІ діяльності. Особлива ува-

ПОЧВВаІОчи З тРетьо.

після одержання ІфеДВТУ;

Вирішено збільшити РОЗМіР Jфедиту громадянам на прид.бання корів до

Y~Ta­

значио

са.цоводам виткові в

тягом З років.

нов:..

д1вввцтва

1 О . ронш,

п-о заку­

сільськогоспо­

види пла'1'НИХ послуг громадянам, які мають. особисті підсобні господарства,

цП дnя: виконання .робlТ в особистому Підсобному roсподаРСТві В. РОЗМіРі до 1 тис. карбованців, з погашенням про.

rOCnOAapCTB

організацій

поновано

починаючи з

на прНдба.ННJI засобів 1М8.ІІоІ. lМеханіза.

ництва:t І с Про да.llЬШИЙ розвиток сі.llЬСЬКИХ

p0Jo/

вирощеноІ

Радам Міністрів

на' будівництво надвірних БУДіВe.nь д,л.JI утримання худоби і П'і'ИЦ1 в 1ЮЗІМірі до .4 тис. карбованціВ, з пorашен.ням

• • •

приймальних' пунктів

лишкш

Держагропрому аРСР. ЦеитроспiJIці, мі­ ністерствам і від()мствам СРОР запро­

третьоro року піcnя одержаНН$] кре,диту;

ЦК КПРС і Рада Міністрів СРСР пРиЙня.llИ постанови ё'Про- додатко­ ві. заходи 1Ц0до розвитку осо~истих підсобних ·roсподарств іромцян, КО.llективногО садівництва і ropoAпl.ll.собних

щютяroм БО років,

Іх· попнту на садово-город-

в садових будиночках, будlвenьних ма. теріалах,. ,транспортних, будівельно-ре­ монтнц та інШИХ послугах.

будинків з надвірними бу;Д1ВnЯМИ в роз­ 'мфі до 20 тис. карбованЦів. з погашен.

нmoться в запас. ТИХ. хТо виявить ба­

жання ПРlЩIOвати

СРСР, Центро.­

дарсыtІI .проДУкц1І. Звернуто особливу увагу на задО'вonення потреб населения

на будШВИЦтво J.н.цив1Дуальних жилих

нювальну роботу серед BOhPВ. ЯКі ош­

Міністер-

нШ інвентар та шші товари, розвlUfYТИ

цк ВЛКСМ, де-eжarJЮПРОМУ СРСР., підсобних: rocподарств передба'}ено иа. давати громадянам, виі проЖЮlають У Головному пOJJh'НЧНОМУ упрaвn1вВIO Ра­ ~ільській місцевості, кредити: дянської APM~I і ВійсЬково-Морсь~оro Флоту доручено вестн необхmвY роз яс-

ОРСР,

доводів і городників, забезпечити повне

розвитку !Идив1ДуаJIЬ1f.Oго жИтлового бу. дівництва на селі і веденні особистих

НОro і побутового оБCJIYГOвyвaнDЯ, а, та­ кож кадрів масових пРОфеСіЙ.

союз!них республік,

raнaM запрод'оновано поліпшити торro­ вельне та медичне 'Обслуговування са­

мережу

дл.я пlдвнщенвя

на

спілці, радянським і господарським ор­

Іфодажу.

освіти, KYJIЬTYPH. медичного. '1'Qproвenь­

Міеістрів

· сітву охорони здоров'я

рсобистнх

вартосТі жн.rюro. будинкУ

ними частками протягом

дарства групи MOJIOд1 в CИJIa:дt спец1аJl1с; тів clJIьt:ькQГO господарства. народноІ

кредит

кредиту.

МінІС1'ерству Topr1вJIi

з надвJ,pНИl\ЦI будівnя::ми щомісячно . рів­

в ЦІ госпо­

садівницьких това,риств

Рщцам

,коштів roСПОдарств, пlДПриємств та ор­ гjUliЗацій, з оплатою ЦИмн праціВНИками

білЬних трудових КO!lJеитивів в економіч­ но ~абких колroспах -1 !радrocпах Не­ чорноземно! 39ВИ' РРФСР. СибіРУ і Да­

ДОЗВOr1Iено надавати ЧJIе­

ку пісіІя одержання

спожив'ЮІ

бу)t1ВJIJQlИ, споруджені за рахунок

де~них капВRJI~ень

створенню ста­

ска­

будівниц1'ВО садових будиночків і блаro­ ус~рій садових ділянаи у розмірі до 5 тисяч карбоВaliЦltВ, з погашенням протя­ roм 10 років, IroЧинаючи з третього ро­

під­

'ЖИJIі буДИві(и садибного типу· з надвір­

виХ і куm.турко-побутових умов. Особ­

Напрa.вmrrи

органіЗаціям

-

совано.

коопераціІ ІФ.gдaв8.ти своІм працівник_

д..1Щ' неІ необхідних вщюбннчих. житло­

лекого Сходу.

та

вирощуван­

Всі обмеження по облаштуванню садо­

ській місцевщ:ті, а також рекомендовано

рокому' залучеиню М0J10ді в OCHOвaJ. га-. ко.nrоспам

та lВщі. спо­

грунту ЩІЯ

вих ділянок, які д1яли раніше,

приємстВам і органіЗаціям і1І'ропромис­ ловorо компл~ксу. розташовани·м у c1JIЬ­

rocподар­

лузі arpOЦPOМHCJIOВOro комплексу, вн­ ЯВJIятинaJiєжну турботу про створення:

прид1JIнти

і

,радГОСПіВ,' tвmих п1дпри. іишим

утепленого

ня сільськогосподарських культур. До­ DYCJ<aється розміщення підвалу під бу­ диночком або 'господарською буДівлею.

запропоновано

Дозволенорадгосnaм:,

ськими органами пРОвести роботу по ши­

ливу увагУ.

l\t()ЖУТЬ зводитися тепnиці руди

~MCTB arpooPoMHёJIe.вorO комплексу.

ЦК

ВЛКСМ. Держагропрому СРСР разом з парТійними.

opraнaM

ИПіентаря та інших потреб. На д1nя:нці

t)ільше внявn.я.ти турботи про забезПе. чення житлом КOJ1госпннків, .робітивк1а

ності в YMO~I!X .розширення прав і само­ стіЙНОСТі господарств і підприємств. п~­

Іх

ці і кролШ. зберігання rocподарськоro

сlльсь.кнх райовахтовариства. бдatJ.nьнв­ KЦs, з~безпеЧJJrИ . ух необх1Двим 'lВBeвTa-' .рем, ~ресув.вИМR Пn~ТФОРМ_И. пo.n1п­ ШИТИ роботу 'бдЖOnОР03ПnІДНик1в. маючи на увазі повнісТlO забезпечи,"и пОТРеби громадян у бджолосім'ях.

(Продовseввs. Пovroк 118 І-Ій С'!ОР.).

СРСР,

МІністерству

нафто­

ПРОМИСЛQВlOCті СРСР, .Міністерству ввробництву мінеральних добрив

СРСР, Міністерству хімічноІ промисло­ вості СРС}9 , іlfIJЩМ міНістерСтвам і ві­ домствам. СРСР,' Радам М1Іі1стрів со­ юзних республік при проектуванні та

БУДіВНИЦТВі 'НОвих, ;peKOHCTpYKцJ.I і роз­ ширенні діючих

електростанцій,

газо­

компресорнJtIX етанЦій та інших ПІД­ приємств, які мають ресурси Biдxtднoro тепла, запропоновано передбачати в обо­

в'язковому порsmку створення

при них

тепличних, рибницьких та інших ПІДсоб. них господарств і цехів. У 19881989 рр. noвинці бути заді8Иl всі в~ой­

.ми

.при

риби.

дiJO~ ТЕЦ дЛЯ

ВllроБНRЦтва

На підсобні сільські roсподарства під­ приємств,

організацій

рено умови

і

кредитування

установ

ПОШИ­

затрат

по ор­

ганtзацlІ та розшнренню матеріально­ теХНічноІ бази, які застосО'вуються для радгоспів.

Встановлено, що починаючи з

1988

року проведення мелІоративних робіт на землях ILiдообних ешьських .гофо­ дарс'11В здійснюється в ІЮ'рядку 1 на УМО­ вах. визначених для сільськогосподарських пlДОРИЄМСТВ.

.

.


••• _ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••, ./tI

О В Е

J/" ••••••••••••• '26

Ж И Т Т

вересня

1987

*

ро"у

стор.

3

У ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМІТЕТІ КПРС Нерh1шикам

підприємств,

і установ за погодженням

з

організацій

,вище проти планового обсягу реалізації продукціІ на даний рік. Держагропром СРСР за заявками міністерств і відомств арср поклика­

облвикон­

комами, :крайвиконкомами, Радами МіНі­ стрІв автономних республ1:к і Радами

ний

МJ.нicтpiB союзних республік, я:кі не облаСНОГQ поділу, дозв<>лено під­

здійснюваТи

підоотовку

та

підви­

щення кваліф1:кації керівників і спеціа­ лістів підсобних сільських roсподарств підприємств, організацій і установ, більше уваги приділяти узагальненню передов<>го досвіду роботи· цих госпо-

MatoTb

вищувати при необхіДнОСТі у новоорга­ нізованих підсобних сільських госп<>с

дарствах на 2-3 рони llIOCадові оклади керівним працІвникам, спеціалістам і roловним бухгалтерам на 1-2 групи

.

ііі

комендовано

НІОвій

економічній

і

Ч~ИЙ

(1987

р.)

111rє~:ryM ЦН НПРС СТ<!(В Нaд;3SИlЧЗlЙИо важливою по­ дІ1єю НОІ1О

в жит.г1 ООІЦіЗ!Jl!1с.тич­ суспlJIьства, адже

в:.н по суті ЗЗІВЄршИІВ роз_.

робlК\У цlЛ'.1сноІ КOНЦJeпцlї перебу;щав:ш. що бу.rna ви­ су.нута

на

р.)

(1985

JOВ1,rnєso.мy

Пле!WМ4

ЦН

НПРС, а І1іСЛ!.м одержaЛJa вс;ебіЧ!Н€ oБIlp,yIнrryВaum:я в

ма'Іteрі.а.лах

ХХУІІ з'їздУ.

ДЗіЮlЯoМИ cmтJIO!ТIe.X)Нiчний зЗdJoOA, ДОН т& деякі ін'­ ші

ПJj,ЦПріИє.мcma·.

0cюt6JI,ишi вимоги п;рєд'­

ЯlВoJLЯЮThся з.рwтQI..;J;-J\Я

СЬОі'Q/ДЮ RіЛЬКОСТі

до. по­

слу~, ЯКі надаються пасе­

іJetн:аю. в

dна!'ЖУ

ЦІЙ

аІІр.а!В!

ДСІІІЮмогу

мож~ь

даіти ПРОМИJСJюв-і єм.с,ІІВа,

ЯКі

мawrb

.неІЮ­

ГaJНY базу ,дщя цього. за 8 місяців

нинішнього

року

НПРС. 'ГЗlКИ!М чином, J;<:y'pC'

неспеціалізОваними під­ Il\t>ИЄмtC"IlВЩМИ БPQRщ>Чаща,м :над;а.но IDGtCЛут на 5 мl.ль­

прискорення й пер€бу­ Дj<JВY Од-elPfЖЗ!В МЩН;У тео­

$ , ЩО в 5,5 раза більше,

ЛaiplтН,

го.

'~ІШЯХ

CIlч.нево­

р.) Пленj"М1Y ЦН

(1987

m

РЕПН'Ш'У бalЗУ.

Cborowri, як

п1дКресJIIO,ВGJЮCЬ

на

черв­

невому (1007 р.) Пленумі ЦН НПРС, саме €KOIНO.M1:кa є умрним фpoiНl'l'qМ Jreре6удоок. якщо з ТЗlКИХ

позиЦій CIl!pm! У

оцінювати стщн на.р OДjН:ClМY ГОСПОДaJpCТ8і М1Іс.Та., то cJt1д CШl.Заrm, що

~JJCТЬ П1дmРИоЄМcm 1 орга.н1.заціЙ перебудовують c.sою ді\ЯЛЬ1іОСТЬ Вi3lН!Н;ЯІМ,

з

У/РЗХУ­

qyчЗJC!НИX

вимог.

Так, за вlюLм м.l.cЯ;Ц~ ни­ ніШНього року колектква­ МІН

.

промналових

при~в

виюанано

-пр peaJ1!1зaцLї

rnд­ noлани

ПР'СIдYIіщ1І,

ll1РОдy1lll':ИJВНЮст.1. ПРЩі, ви­ пуску ТОВЗІроJ:в НlЗp.Dлного спожива;нНJЯ та з інших

тєхн;hIto-е&ЮНом1ЧнЩ

ДООЦ..lifЮIQТЬ

&ОСТl

УС1ЄЇ

вaЖJLИ­

цроолам'И"

eк.cnтлу.а.тацlю CПIpaJВa честі 1 бу~lв, і нас щenwтarrtllВ, мІської P~.

. не

беруть

oбмmI1.Y'11И

Ж'И'ТeJl8М

БроваІрllВ

набу-

~СІВИХ IIICtCДyT. B~ праці'вііiИ!ЮJВ сфери C~lВlcy В ЗtНai~ Мlїiрі! зa.ruежи:т.ь і л(рчцyиrrНВНd.'C.'l'Ь ~aц.1, 1 liЗСТрІЙ JJIЦЦjeЙ. СЛІІД чесІЮ вw.ma.ти:

ПllМrав

БjД,GВOI.1Iie:Н\Н1Я

В

нас

для

немає,

хоч є вс'! МOЖJJИIВ!OC'Т'o СПОВ-

на задовольняти потреби ЮРОД&!. Св1дчeнlН!Я.М цьо· му є орг.а.иіoo.цJ!я торгЩ3.л.1

діяльність.. Стано<м веp€сня ц. р. в Броварах уже дано дозвіл займатися нею 87 І1ромадякам. Зокрема, видано

патентів на суму

48

5.553

карбованці, 23 реєстраційні посвідчення, пред':

явлено

карбованцІв

2.100

авансу

по

прибутково му

податку.

Наші

земляни

виявили бажання виконувати

найрізноманітніші

роботи, що

користують-

ся ШиpDlКою пооулярністю В населення міс,та. Крім :roгo,. рішенням міськвиконкому пlДnPИЄМствам міста доведено план

у розмірі

33 тися-

на передсвятковому яр мар-

дійшов

ку, в ході якого МОІЖна бу-

14.421

с,уЄТЬСIЯ зatВOД1в Ilластм.ш:, СВіТ ЛО'J.'ЄJQН.II'IНого., НJeCXa;I!.­

JlII.) оаЧІИІIlИ Й ВИJКiJLaДКУ В оформЛa1Щl!Ї тащрІ.в, 1]00-

цього призвела відсутність коятролю з боку ке-

p.o~ рlЄ!lQЛoa:МУ.

l1e див'НО, що в:итotW rf цей ДеіНЬ qкла18 БJ;.il:ЬШе 2Uu тисяч

рівник1в

!}!Іа!ро50В1ЗоЕцhв. Та ми ж не МОіюеlllЮ задОООЛЬІНІАтися

тисячі карбованців ступило лише 1.232.

J1С1ДііаН:НІЯ.,

pe.mOlWl!O-меха­

НJ:ЧІ!Ю1'.О, 1ІРест1в pt1jC'!.JlЬO!YJIi.

е Б рова­ Бро,вари­

1 •

промжитлобуд..

\.,...ШИ:М

І

Ім,

кол.<mrноо.м.

і

при

(\ді!!"'\'[ ЦіНІМ 3ЗJOO1ДОіМ"

адже

'РООрООці: nOЛaJН!J:В· на 19d8 1 OOJCll,)"Шlt раки необхІД­

промем іс.нує IIIeМIaJlO.' На

но

ють

пл,ашУіВоЗ.ТИ

оОсЯГ

по­

сщуг на pilIm1 6-7. про­ цeнtI:&, віД pl'ШЮГО ФОН­ ДУ зароwmюї !Мати. Ь:аЖJJlИlВОЮ J\1IJI'УООЮ

на­

P'o,дI:'J:ro roc:nюtдщх:.тва бу­ ло

й

залишається

буДів­

ДО

підприємств.

на при

заводі плані 4

Слід зосередити

по-

увагу

й на такому важливому

питанні,

ЛЮДИ,

лише

карбованець.

ЩР.:іми,х . Дj!JlJ'llliК3lX . П[J.а.цю:Н'€IIIцщroТоОІВJI!elН'l

каси

При~, c(l'оргмаш.

як

оолшшения

благоустрою

Броварів,

з. ВИ,Н)И Я1(j1lX нepiД1lOO й по-

адже. вирішення

Р'ушується викон:at1i!НlЯ пл.аtf;!в,. ТоЗІК, lt3 3ЗlВДЗlННЯМ tвос.ь.м'И м1сяцllв В ynpEls-

значнІй мірі залежить від нас депутатів, нашого уміння мобілізувати

лі<НiНIl

тopг.lJМ1', не

людей. У нинішньому ро-

лш:.я

BjJCl:М

СПРЗІВ:И-

маг.а.ЗИiНllо!l,

в

ЦІ

його в

використано

чимало

мешканцями міста по впорядкуванню вулиць, дво-

'ЦJ!В 198'1 року по генпщ­ РЯДУ ~OiRaIНИЙ на 4,5 мlliлbЙlQiНla карБOOЗilЩіВ,

R;ar.r

рів,

Т'pRROIТа.жу

Oдн<tК

ТА

rnp:a.цJвнюta,М

на. кінцевих

За.вющи світ­

лотехн.l'ЧіНlИЙ,

.досл1;ц;но­

~НIМ'€IНТ.aJl'Ь;НИЙ ЕI~лы'ихx

ДODeде'НИХ

КI1l:IШaЄ

Й

те,

восьми

ви­

ин

та

мlcsщIIВ

пл'ЗіН

J3,Ш{!()IНJЗiIО

з

Д<J\ВIe\ЩeJНИlМи

п~аноаlМИ

232

мі<:ця.

З великим

1

ведеться відомч()і'О

.

Не іКрІЗ.щнЙ СТЗ:Н С'ПРаІВ і з БYlЦЇ!ВllllЩ"l'ВОМ оо'єктbl сoщqyЛЬІТІП~. ОавоЄНlНЯ

з тим, щО ЦІ­

КОШnlВ ЩІ! буді.ВIНJЩ"I1Вi 6а:­

лий ряд 10ТО1Тн.их недолі­ КіІВ доцущено у ~CKY

CIeIЙiНQ' ШRIOJI'И-lгDeрнату СІЮ!РО"ИIВНD1'О профілю снлз,­ дає лише 76,1 npoцe!Н!Тa,

товарів НЗ!р(ЩНоro OOtOЖи_

мІсяЦІв

tЦЮl' ячоlГO

пор.о,I.lШOO8!)I

металургш 1!РіИ дода.т.КО.Во­

490

ж,wr.ma.

вl:дставанням опорудження житла.

mвincc'l1 II1piaцl B!дcтmoть вl:ЦтeмпtІ'В з,ptOО'ГаІН!Ноя за­ робі'11Нl()ї плати. Не МОЖіНа

мnт р1ЧНJOtму зatвД.мшtl

нamTb

обсіП') В/lШЮН'ЗiНИХ

по зведенню житлових бу­ динків 107, 143-квартир­ них, гуртожитків иЗ: 535

тем·пи ~НІЯ продіУК_

заво.ц

коли

НЗJ 86,2 IIiPtQiЦelНJГa. не справляються будltlllЄJи,.я.и­

що Bicl.м

Б.а;Н)НЯ. . ЗЗі в1dм

у,щр,:,цмШJь

д:аши1ІІт.ВУ

ді буд:1вerльних KOНCТpylК' ці'Й, зatвc!д:IJ • То.р:гмзш.,

1

сИJDa­

nepeбудову

РУЩЖЄІНІНІЯ ,об'6КТів житЛta і clщlr.yJIыI1IlIo6ту.. По бу­

пла­

nI;Цприємcmв знИ'ЗИЛ'И фан_ доS1;ддачу, а на дослl.ЦНіО­ е.'КІСіП.ер ИlМ'elН'I'3lЛlbНому за.во­

миритися

ВJlЗСН!И.МИ

яку

тривогу викликає хід спо­

за­

tнta cyмry 2,8 мІльйона Ка'р6:JilWЩLв.

'l'\PНБОГу

l1ро

р06ш У пopiJвlillJlНШ з ми1НiYJEИ!М PDiR1OJ.'tf? Особ.лШ!іУ

нів й нeдi<WlJIlК ЦРОдукц1І

СєvЙomry

~

шUс.ть

БОдо6ущloвlн:ИJЙ камбі'н.аТ не вннх:нr;mи

е

ЗlНШЗИJm

буді­

КСIН!C!Гp'y~Lй,

на.

ШІЬСТЬ бу~ упptalВ­ л1tНь із 12 не roравилнся

.м0ЖlН.a веСти моцу,

11

реЗQ'ЛЬ"ШГ.а!Х.

-

си.п.aNи

мі.ЛіЬЙ'Оlна кар60в00щіВ.

3,2

МИІ.

ОЮp<E:Wих З н.ИІХ бр>З.G((YЄ Ці_ ЛI~ЯIМJOIВIаlності, що ПOO'.Нl3.чає.тьая

ВЛ~

СІЩЦ!Юаі

заооду

з.л.юм1!нrlєвИix буJ1UКOНC'I'PУ'К­ ЦІЙ 83,1 цpoцeнrra. По­ :в1.л.ын' ClIЮpy'джуються ди­

ИЮlмtбй!н.а:rd

із

Н!PМЩJО

ал€

громадських

Але

місць.

заспокоюватися

сяг.нутим

ми

з

не

до-

маємо

Т(;~И мCllЙДaJiЧИ!Ка:ми, ні: 31ёl!К~ побу'!1У. ЯКіl

нати значно ширший обСЯГ робіт по благоустрою,

б

озелененню,

вlД/II<СLЗUДaJ1IИІ ВCJ:М

пам.

1

в той же

50 9

прос.пекту ЬЛКСМ

В,и'мО-

'la'с по років

м.а!Йже

МІ1с.я~

не IШНоС(рRCтовуєт.ься ІІі,РІІЇ-

міщ€JННІЯ м.агазИlНУ площею

330

квадратних метрів. Та

керІвники

тресту

Eta.рис1льбуд.

(Б.

І.

31 св011О

ком

виправити

Зокрема

.

за

ці

на

зокрема,

сьогодні

не

займається реМOlНТНИМИ робо.тами. Це, передусім,

спо-

центрального

й

провести

відпо-

рекон-

три

підземні пере-

дороги

з

твердим

nooкриттям, тротуари. }'се це можливо буде здІйснити. при умові постійноl допомоги віДДілу ІООМУ­

нального

ГОСIliOдарства

з

боку промислових пlдприємств.

недол1:ки.

сферою об-

завершити

струкцІю вулиць, побуду-

ходи,

намагався

впорядкуван-

культури

чинку,

вино-

Заплановано,

рудження

парку

ХІІ п'я-

планується

міста.

вати

слуговування закріплено шt!фш. Та більшість під-

приємств

ню

еБро-

боку викон-

міськради

тирічку

Стан-

иевич) і ПМН-7 (О. В. Т:efI:te:ЩeIfJIW) НіІ:ЯІК не можуть завершити роботи 1 з.zчaтн ЙІОІ'Р В е.к.аплryа.тalЦiЮ.

Нрізь матеріали, червне-

вогОо (1987 р.) Пленуму ЦН НПРС червоною НИТ-

пеp€хоДИть

на

гос-

JЮДарювання в нових умо-

P~ьt<oI Укра'lн.и.

лення

справі

пlДМОГОЮ

повнJшого

потреб

В

задов<>-

броварча:н

освіти.

А хіба можна господар­ никам обійтися без зaI'Q­ стреного почуття відпові­ дальності при вирішенні такоІ надзвичайоо важли­ во! проблеми, як розв'я­ зання соціальних питань і,

зокрема,

житлового.

Проведені

місЬквиконко­

хунки

свіДчать,

розра­

що

дл~

забезпечення до

2000

ро­

ку

окремою

кожної

сім'І

квартирою ХНІ і ХІУ удвічі

необхідно в п'ятирічках

підвищити

ЖИТЛОВОI1Q Передусім

темпи

будІвниц:rва. необхідно' ,на­

рощувати

темпи·

спору­

дження житла roсподарсь­

кимс'Пособом.

У

першу

чергу

це

повинні

міти

й

перебудуватися

керівники

зрозу­

заводів

порош­

ковоl металургії імені 60річчя Радянської УкраІни, пластмас, сТоргмаш. та шших підприємств. Пере­ будQВa ж бо полягає і в тому, щоб зароблені кош­

ти не

лежали в

мертвим

зв'язку з

вам надаНІ() широкі права.

І одне з ннх право ви­ бира;ти кер1вtн·ика. Ним трудів­

ники ЖЕО і світлотехніч­ НОІГо заводу, кюrrрі обрали перших керІвників. Є it інші прннлади, коли на керівні пости висувалися ЛЮДИ, riДIIi дОВір'я, авто­

ритетні,

кваліфіlOOВані.

Причому думка адміні­ страції не завждн співпа­ дала з думкою

Цим· ще широту

ко.лективу.

раз підкреслено

прав,

наданих лю­

дям у процесі демократи­

зації нашого суспільства. Саме на основі шнрокої участІ

членів

у розробці й

слід

шляху

врахо­

поступу.

А. щоб був цей поступ упевнений, чіткий, немало

зусиль не

по.винні

лише

докласти

члени

трудових

колективів, але й депута­ ти. Адже підвищення ак­ тивності й ролі нг родних обранців, Ухніх дouровіль­ них IJiOмічник1в У розвит­ ку самоуправління, по­ глибленні демократизацlI, розвитку ініціативи га­

Л'овна умо.ва перебудови діяльності 'QPraHY народо­ владдя. У членів Ради є з кого брати приклад. Десятки депутатів Ради і попереднього,

і

нинішньо­

г()l скликання й тру дять­ ся виоокonродуктивно, Й активНістю в громадсько­ му житті відзначаються. Це з їхньої ·1ніцlативи в

коле!Ктивах

Броварів

на­

брав роомаху рух за вик{)­ нанНЯ завдань двох років п'ятирічки до 70-річчя

для успішного проведення

ви­ при­

'прийняттям

скористалися

кorrpi на

а

за

3aJщну СРСР про держав­ не пlдnриємство (оО'єд­ нання) трудовим КОлекти­

уже

тання, вувати

Великого Жовтня. Нема­ ло. зробили депутати і

знаЧeflНЯМ. У тому числі й для задоволення· соці­ альних пorrреб працівни­ ІЩ)~ ТИм більше, що

в

інших сферах життя вино" сить на порядок денний надзвичайно важливі пи­

банку

капіталом,

КОРИС11Овувалися

належить

НІОлективів

обговоренНі

дilя міста, благоустрою Броварів, залУчення до цієІ роботи широких мас трудящих.

ВідРадно,

що

в нинішныомуy році зросла активність і членів гро­ мадських самодіяльних

. оргаНізацій будинкових

вуличних і комітетів. Та

якщо

говорити відверто, не всі органи самовряду­ вання

проявляють

леглШlJ.сть

у

наПI()­

досягнеИНі

мети. Я'н не прикро, але

О'Кремі депутати::-fади Н. В. Нрисько, Т. ~. Ков­ тяга, В. 8. Мельничук, Г. М. Губич, Н. В. Про­ скуріна ся

з

та

інші

змирили­

цим.

\У цілому ж

міська Ра­

да

нинішньо.го скликання - бойOlВИЙ орган народо­ владдя, здатний вирішу­ ватн серйозні завдання. Варто назвати хОча б та­ кий факт: члени депутат­ ських груп світлотехнІч­

ного завоДу (керівник Б. Г. Гармаш), пластмас (керівник Ю. П. Линник)

:каіРбованець,

це

зараз,

коли

nOВИllна

підготовка

до

ocihHbG-ЗИМОВИЙ

СтааіОМ

ХОРОШОЮ

торгшлl, профеСіЙНО;1'еХ­ ніЧіНОГО училища· N~ 4, міського відділу народооІ

зусиль

дальності окремим керівНИКам підприємств, уста-

ходом

нового р<жу

дитячого

управління

мало

докласти і господарникам, і міськвиконкому і в справі наведення порядку на автотранспорті. Та й у

зання

вона

з

вepXНЬQГo

трикотаіку,

не обладнання викори­ с'llOlВУЄТЬСЯ не сповна? Чи­

Il1дnривм<:тв

нов, організацій якраз 1 бракує. Ооо6ливо поміТ\Но

адже

ки

фабри­

механічнюму, .Торгмаш., пластмас ціН­

на повинна стати запору-

ри обслуговування належить здійснити масштаб-

ну,

адресу керівників

-

ремонтно

т1 на честь 70-річчя Ве­ ликого Жовтня зобов'я~

І{ОЮ майбутніх УСПіхіВ. ПРИКРО, що такоІ відпові-

котажу. Словом, програму ДІЙ по розвитку сфе-

склалося

достроково

ною заводУ, фабрики ве.рхнього дитячо.го три-

світлотехніч-

умовах

розвиток піДПРИЄМСТ~. З iнIIюr:'6 боку, переведення

необхідність підвищення в~овідальносТ1 працівни-

.ків усіх рангІв. Саме во-

рисільбуд.,

носністю, рутиною, беЗВідпові­

планів і буде плануватися СОЦіа;ttьн() економічн и й

кою проходить думка про

стосується тресту еБрова-

ВНJIис.я з ~eн.н.мH зСІІВ-

ли..

КОНС'ТІатувати,

роOOrи

права, 'адже на

вах.

.

noслуг не ВИКО_

хороших форм

1-JJ. С.blOlГcщн.l MIm'O НJe за· беоз.п:е'JoЄ1LO lіІі НОpм.aJ.IЬіНИМ·И

ТЯЧЗ! nI&c.aIp!IЯ, .п.pqфiJ!aю'0р1й ЗаводУ· ПОРОІІ1'КosоІ ме­ 'I'tЗЩYPI'1І !МЕШ 60-рLqчя:

ви_

18

н,3іВ II'JlIaIНИ по семи ви:д,ах.

ПУСТИІВ Іх лише на 66 ти­ СЯЧ карбованців. Не спра­

Kap('ioВo2lНЦIВ

ГРОiМJaJДсьюого

селі, розкривати усьому динамізмі Безкомпромісно боро­

11

в ,тресті • Вроварисіль­ буд., на заводобудівному комбінаті. Чимало претен­ зій можна висловити на

транспортом. Тобто . за 8 місяцliв мало надійти 22 тисячі карбованців, а на-·

зенню пасажирів попутним

3'@.ШЖ'eIIfl манн,. ,не' вико­ нують Іх. Ц-е, зокрема, сто­

д.atptltБJOro КOм\yHaJдЬ/НI01ГO 06-

сьогодні на дох1длитво,

БІЛЬШОГО

мом І()бсте~ення й

в

со­

ВіДбу­

Т9..РИТет тих, хто дбайливо ГОСПQДарює, бере активну участь у переБУДОВі всього соціально"економічного !Життя на селі.

чі карбованців попереве-

хаіР'ЧУ:ВlЗ1iШЯ 17 ПІДп:р~. Р3ЙІ1оЦуткомбі-

А}Щ'J'IЧОГО

тисяч

мОІЖИ&

yвtatГOЮ і питання нraдa!fШIЯ

ву

tla 15

ниЦТІВО. У Цj1й сфері У нас

пра­

Ні:JНC"llP!YllЩiй, ВИjpOООІИЧ'ОІ'о д-ерево-обробного ОО'єдн.ан­ ш, фа6tp:ищп ,-ЄPXiНD()('O

р.

н1Ж побуткомошатом. Але O.ll!p€U'41 Г;ССП(),1.арн.ики ноє­

у

з

в

що

JLальністю, всіляко підтримувати ініціа­ тиву з місць, ПіДносити· громадський ав­

організа-

зимових

немає особливих досягнень, .awн.e IJIJJЗ,Н восьми Мlс.я­

Ст.а.б1льно

60і>mя Р8ідЯНСькоІ У1фІаm.и, з:лю.мJlНdє.вих буд_

ц.

тис.яч Н!аІ,РбоtВaН­

аб'єкт.1Jв

Закону

сПро індивідуальну трудо-

у Юfнішньо.му ро­

'Ці fЮЛ!еКТИВИ! 3аІВО'дЬв по­ pO!I.UiКOIВIiJiC МЄТ<Щургlї іМені

іншJ..

6J7

зanла.ВК;IЗЗІНИХ

.

вторгатися

процеси,

ДАЛІ,

ПОr

к.азнИЮв.. цюють

йоаш

на ЗІВ~ об'ЄіКТJ.в кому,нз.JLIJН0ІГО гotOПода.рс'1'ВGo. З таннм C"I1ЗIlювJнщeм аж НіяlК НJe МЮ'ЖНа мнри.т1іся, ~ СВОЄЧafCНleВБеде:НІ!Ш

по-

ru.дп:ри­

капіталовкладення

сміливо

суперечливості.

тися

узагальнювати і активно пропагувати до­ свід перебудооиагропромислового K<>Мn­

пpoцeш:rа ос- стало прийняття

62,8

і

глибоко. пОСЛіДовно і зва­

ДОБИВАТИСЯ воєні

БаЮТЬСJl їх жиlЮ,

жено висвітлювати хід розв'язання про­ довольчої пр<>блеми :в дусі вимог ·червне,вого' (1987 р.) Пленуму ЦН НШ-С,

на

основі,

цlально-економічні

іншим засобам масової інформації ре­

ІТИ ше н.а

ційн!й

'"

ральних і місцевих газет, ТАРС, АПН,

лексу

дарств.

'"

ДержтелераДІо ер,ор, редакціям цент-

ц.

р.

!lище єктів

на 25

повним

вестися

роботи в

перІОд.

вересня

незадовільне

CTaHOw

Із підl'OlТОВНОЮ

до

06'·

еК~Ilлуатації

~

-

ви рoбolги ничників

на

нові

рахувати кожен

рацІОнально

використовувати

Це,

без

умо­

змусить. вироб­

IООшти.

сумніву,

-

виконали

завершити

взя­

зав­

дання двох років П'ЯТИDіч­

ки.

Так і тільки

винні

працювати

путати,

бо,

яК

так по­ всі

де­

пlдНресле­

ДОЗВG­

но в рЬпеннях червнеяого

лить зрynmти З мертвоІ точки вирІшен.ня 'ц1лого ряду ПИ'Тань: Так, саме життя змymy~ .розв'язува­

(1987 р.) Пленуму ЦН КПРС, масштабну програ­

тя проблему завантажен­ ня обладнання, 1 в першу чергу

ГО,

ВИOOlКопродуктивно­

сучаонoro:

Хіба це

~ормалЬН(), що на aщJОДах

му

СОЦіаЛЬНО-еж>номlчно-

110

прискорення

можна

здійснити тільки тоді, ко­ ли кожен на своєму місці проявлятиме 1 діловитість, і організованість, 1 самО'­ вJддачу.


вe~cНR ЮМ /l8в!j ........- -... • Н

.. 26

~И мя твоё не ЩSЦТНО, подвиг твoIl ~cc.кepтeH». Они

на

пООеднЬІЙ

Не шли среди славЬІ и чести. Известно лишь имя солдат,

ЛеТ"ПІКам

Не жгли ПО'ХОJ:ЮНКИ слова

ПОЛЬІнью торжественно ГQрькоЙ .

.

Ушедшнйиа битву COJfД8.T,

Не вnишется в летопись нашу,

Где кончИJIСЯ npoйдеНlЦ>lЙ путь

'.

Развеяли ветрЬІ годов

ПPQравших .

Нпин улетел. НОЧЬ окутanарощицьї.

ВоРlk ЖОРНИЦКИИ.

БІЛЬ, 1 су·и. і біг по колу,

І дJll. що так збtднили нашу долю, І ХаЯ'І'Т". що ТОЧИ'ІЬ, мОв lP~.

Плwвут вдоль

Хто пфшим 3 нас порушив, заступив

Джульєтта!

Копи І К'RМ перейде"аl!lе~?

8м.eQlllа JtОВ.AJЦВCЬКА.

Повірити легко ... це. Ца.рll.иa. Ж1н1<а

reJI.

Святиня.

1UIJt.

на

Ж.1НЦІ.

-

сnабка

-

стапа ною. час

MOВ~

тримаєть­

ся.. J!ooіриnа: все

ІСИ

ав­

-

CBI't,

JI(

стать.

1'а­

І

в.anopис1Q-познтив­

ЗlВИaцlЙRY

ЖlJfКУ.

повlрнm .легко ...

"11 животі щось с'I!P&IШfe роБИ11>­

Були І иіжиі~ть, і печаJIII розлуки, Все, ЯК ведеться, - радощі і муки .

ая.

Було, і падав, та як пес не скулив,

Боюся душу иим занапастить.

...

Пройшло отут десь літо стороною,

Що буде ' після, після- Н8 питай.

В моїй' душІ незгоди, протиріччя, І ширшає, здаЄ1ЬСfl. їхніА круг,

воркувала

жінка,

за

письмОВим

CТQJIOM.

...

Ота Ж I.t.eH~ . ПИТI1ТIІ поспitЩIА,

Що б)'Ае .КНі•.

Ни~j, а не піСЛА,

тікаю

А пбгnяди. як у вовчиць голодних:

Де б ще на бога розживи.fись.

АпJlа ТОПЧІИ.

зеєм.

'-

не

вистачає

грошей, то

що ТИ tНОСИІШ,

ОДоЮ ре­

Ти хочеш,

-

щоб я пJmл.a

.

прац~?

-

Але ж ти не забувай, що я на · Т'8ОРЧ'1Й робот!.. Це така рoбcxra, щО ()ТО ~идиuн:.идищ шtureш-IІіИШЄШ

рок.а.м.и,

а

нЗllIIИ·

шeuC то ТOдli, ЯlКв ЛO'lереУ: ООО

ПОМИІЙ, любий, посуд. Не БУІдіЄ ж вlІн п'ятий день стояти бруднrим. - Нажеш, не ЧОJЮlВ.lча ро6о­

ЛР8ЄШ, то все пропа.ло. Несеш се!й рухапис t здаєш в маку­ латуру або ж розтоплюєш грубу. - Ну, чосо ТИ, чоJЮВ1че,

та? hry пQIкз.жи, ron:yб. е, де, у ЯJКIй к.ниж.ц1 на:писано, що це

ОКРИВІИвся? Головне це пра­ myти до чогось еищого. Ось як я lІІомру, ТО ти ~деш пра­ цювати о моему музе!. Що, по­

-

д()шка.

' СКільки

тО()і

як

н:a~IOТЬ

ropБНIІЮУ

гаоо?

.-

1

грошей.

вi;ltвa.nять

А ЯІК шро·

Скажи, моя рибонько,

запwra.в бла.гально ЧОЛОВіК, чи д~o мені ще . чекати?

roворити,

з.

Віра холоmВIИ. .

Б. Горбачевського.

ПОДРОСТОК

вnaШ1WЙ'ClЯ іще на ЯКlYСЬ робо­ ту. Моокна. внO'tl nP3ЦЮ8'аТИ , як дітей спати покnадеш.

Мал.

Oclвнs варада.

Зе.леньіе вишни в зеnещ>М саду, Жеnанное ОО1І1Ще жеnаннg.го лета. ТЬІ ВЬІпор~ешь с криком из nестничной клетки,

До вечера будут искать -:- не найдут. Птенец-переросток, рванувший на волю.

-

Закормnен упреками дома и в шкonе, НО перЬІШКИ жидки и НQГИ ХУ;ДЬІ, И к,расного nета щедротыl liЄCMeTHbl.

Четqrре часа до вечерней звезды. И года четыIеe до Нрасной звезДЬІ, Которой твой ІЮдвиг отметят посмертно.

Татьява ЧЕБРОВА.

ЗаС:ТУ1QIВВ peдutopa А. УСЕНКО. АдмІнІстрацІя, Броварського

щире

співчуття

ЗАІІ:(;І Л .

Г.

партІйна

та

профсПIЛflO8а

шинорем,октнОГО

Інженеру

по

заsОдУ

TeXIF~ Цi

органІзацІі

внсловлюють

безпек,И

працІ

з ПРИJlОДУ смертІ ЧОЛОВІка ЗАІКИ Дмитра Івановича.

Броварський район електромереж висловлює щире спІвчуття працІвнику Василю Михайловичу Швецю з приводУ смертІ його MaTerl ШВЕЦЬ

МарІ

Митрофанl.ни.

"

,

,. , АдреСА РЕДАк.цll:

255020, КиТва.ха область, м. Бров.ри, вул. Київська, 154. т.,.ефони: редактор. - "-03.71: .lдАl,,), napTiAHoro ЖМТТ" - 4-04-е1; .1"no.IA.nlo.Horo

КоМ~НВС"НЧ.СКО4 ~a..,... Y~paнHw. рdОRИОro Советов нapoД!IWX депу.

..... Ю18l1еХоа оба.о.... (Н. а YlCPIUIIІСКОIІ .......). РеAaROР А. D~ОWИЩЩКО. , . ra~~ ~~ с 11 апpeп.s ~ ro~ а.. : а.-;, f!~,цa. ~Цa' . .· OOO'l'a. .

,. _.... "..

moбnю

І знову віnьні, в джинсах модних, Емансgпатки, н!кому ж !Мonити.сь,

виграєш , або ~аєш. Виграєщ

сИОВAR жкаНь ..... орraі{ Bpo~.~o I'ОРОДСI4Q-

О, ,

не

І перек,реСЛЮI()ТЬ. не мовивши: сПрости •.

зинки ЛИlШиnись. Пора б навчи­ ТИІС'Я і ІІ1'І()іПа'l'И. У сДомо!Водс1" ві. оnиС3!Но, ~ це ро6иrrи.

. м.eмoplanЬ1К8

Анато.-.ІІ JlУЦЄНКО. о

сидячи

жliноча робота? Ага, баЧИIll, не­ мае, то мий мовчки 1 не базікай. - Хіба ти не хочеш, щоб твоя nюба ЖіНКа в nюди виби­ nась? на C1'J,нi нашого будиноч· І{А, ' ЯІ( не завanи:rьcя, висітиме

ХаІ щиршає цetJqlYl', бо~ить душа, З MOЄJ() ДQ.lJeJQ <:аqю ти в spкеш

ro ~8ta "P~Oгo •

я

до тебе від своєї самотй, Жінки - язичниці, самі !МaJIЮЮТЬ бога

щоб nooудував нов.ий дім. Бо, М()ОКJ!ИIIO, КOnИСЬ він бу~ МУ­

в1дtрватися

-

Дощу сm.Озина впала на обличчя, Даль єк6JlНхнуло журавлине «кру!:.,

4. .

можна

-

ВіД тн,х,

Тумани eНl;i бродять н4а рікою, у жОвт.ltЙ. ,~YM уже ЩЯІ19)'ІВся га А,

)

не

Вl;ДРУЧІКИ, бо ·все прОпаде,

З8ЙЧIЩУ, перeaдяrnи ШГЗ:НіЦ1 ОnefЩ~, бо ІОНОЛИ. - Ну не оердься, я ж !Не т~и для с.е6е дб<l!lO. Ось, як tO!ДePЖY ro.Hopap, то тоб! щось НіУіПЛЮ. 'Може, IllIЩPfie!rКИ, бо

Щоденно віи иаслоює пласти.

.

ж

а

-

мулу .

тісно

СІМ. уже IНJeМ.aЄ 1'ерпl'111,

'мені

Ку,IUI'ЖИТТЕВI!А вітер не носнв! Було, 3 останиіх вибивався сил,

.

Коти~, звари істи, а то

-

І вавпіл чорниЙ хлlб із ,11060.11010.

...

неспеша.

что на охоте

НЛ ТВОРЧІЙ РОБОТІ

rYMOPECKA

J)УЛR і roре Із бідою,

...

Апенсавдр ЧЕРИЬІШЕВ.

* * * тебе, тiJIьКИ

ИИВOJlай ИАЛКС.

ВУЛ••

суєтного

Я лирический том В зтом :мкровозз~нии Приходи вечерком, ВЬІПЬем чай откровения. Почктаешь мой том Чувств сердечныx смятение ... И взгрус'І1НеШЬ, но тайком, Нак Бы в знак всепрощения ...

По сердцу хл6сТ1<О бьі!т картечь .

.ВonОДllИВp яtmюВСЬКИИ;

• • •

Боюсь одного:

.

3та ложь, как спасение! ..

ВесеАе в .craнe. СПОРЬІ, гам ... Два тenьца с мятWiI опереньем. Н хозяАским брошенЬІ ногам. И Не прикрою птиц .плакатом, мне их покоА не уберечь С берданов. с гpoмoвы:м раскатом.

Небез­

грІшну. З Jteдолlками. З 'laКими, ообl суто . жІночи­ ми ваДQf?lИ ... Запізио. Бо

І нещасною водно­ ЧQn()Вlки носа від-

-

Проповедую ложь При дневном освещении. Больно сердцу но все ж-

Н НИМ мчится евора злwx собак. . Ждут ПСОв )1ЧеНЬІХ с иетерпеньем.

8epтalO'J'Ь. Ім, бачте, ХО· ~етьси ЗУС'l'pіти таку собі

СОН­

-

С дьrxaньeM хрипJJым' по ОТ1<осУ.

~СМІШКА Казали: .Ж1ика

.

Сидят убийцыу1'ь ДJoIша. Вон ШlJяпа К ложе наклониnacЬ, Под нею не вндаn. nЩta ... И c~epть в ОКРуГе закружнлась. В дРобинках черноro СВIІНЦа ... (::треnяю'l' ВСЮДУ там и рядом. И COnIЩa ЛУЧ от дымa CШlК, Упап. IщIu)eзaиный зарядом, Людьми н~ошенньrй тJ)ocтних . Под.ранна два Jфужат по месу И Не взлетerь им ввыьь вн.как­

О, як иаtJJио:t щиро в об'єктив

PoMeQ 1

JфОМИН

им невдомен.

Неписане В любовІ право вето?

ДивнJlИСЬ ви.

Днем задарнш такой Веселюсь д,nя компании .. . А под вечер . стоской ВЬІХОЖУ на свидание ...

с берез<ж чaxлwx nист спадает, На плавни вкось nожится teH., Роса под вa"НJU( зaпonзaeт, нак уж в заб~НИІоІЙ курень, две уТКи. pяJtом. на боnоте.

КОпи 1 ЮfМ перейдена межа?

*

Мне остanся в наследие'?!

ПОАРАНИИ

*

*

*

я пи.рнчеокиЙ том В ЗТОІЙ і3нциклапеДI!!І ... Чья ж вина, что детдом

Вe-t.ер-шалун чуть шумит За окном, В чистой воде. где бобрята пonощvтся, Аяст погибший беnеет пятно~.

Над' прахом ~звесТНЬІм героям.

-

КОЛЕГИ.

Нак им хотелось сказать: сОт виитаl •.

Местам. где их общей судьбою СТОИТ у огня обе.лиск

За неJO

Зичимо здоров'я, ~BiTnOГO неба. людського щастя.

БронзовЬІМ nетчикам,ВНУИ8МИ ВЬІЛИТЬІМ,

ИКЛаНЯЮСЬ я до земn.и

*

ГЕРМАНОВИЧ Вanентину 'давидівну, вчителltку англійської мови.

В вербах завис.па на лептах бинта ...

НадеждЬІ в бєскрайности пашен. На них не осталось следов

І.Циро вітаємо з днем lЩРод.ження і тридцятиріч­ чям роботи в школі М' 2 шанОвну

Так же кружила над сбиТЬІМ товарищем Здесь, в 41.OM, КРЬІлатая рать. ВвЬіСЬ не поднявшись, УНРЬІТЬІХ пожарищем, Много ИІХ, юныJc' осталось nежать. Лопасть-ладошка своДою tIe ВЬІпитой

И слухи о НИІХ lІІе дойдут,

Всех, где-то без вести

ВІТАННЯ

авВазскадрlUl....

17.0Й учебной

Сраной в груди. на nугу забоnоченном, Брат их упавший остался лежать .

Став просто пропавшим без вести.

навеки пропавших.

СО'НЯЧНІ

иа территоРІІи Броварс:кОІ'О района ПТИЦЬІ ВБЄJ1ХУ , Меж землею и тучами. Скриком. спneтясь 8 закоnдованный нруг, Машут прощаnьно КРЬІnами могучими, Мой будоража ДУШeвRЬІй недУГ. Анстав стаю на небевзлохмочеКNОМ Су,мрак тревожит. им Heкorдa ждать ...

По них не РЬІДала вдова. Н пробиТОЙ припав гимнастерке,

вести

.-.-.....-.--..................----

11 тт..

поrи~ШIDt в бою с вемецко.фашиетскимв захва~амн 24ИJOIUI 1941 І'ОА8

В сраженьJfX npoпавllUtX без вестн.

Без

Ж

ИМ НЕИОГДА ЖДАТЬ

парад

Но В дом не вер.нется назад И мужем не станет невесте

ВЕ

S

"

,.

ь

A ~. jL .

:J::. -

_. . . .

секретарІІ. ВlдАlnу сllІКlоиoro rVcnoдapcT8a - "-02081; ІСореспондента Мlсц•• orо радIОМО.".Н ....... .1-13·'1: и~тупнмка р8АаІСТор., .lмl"l. nPОММС"ОllOстl, nмстl. І ма· СОIlOI роСІОТМ _ 4004-8t. . ..

_.

. -

.

.

"

)

-

.'

-

.

It:HeKc Друк

61285.

о,\.сетнlfЙ.

АРуковаflИЙ

Обсяг

"n·~·rш .

14.760 npимlРlUl'К1& ЗамОвлення

М

1

Тиране

4480.

#152 1987  
#152 1987  
Advertisement