Page 1

'· ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ . КОМУНІСТНЧНОІ ПАРУІІ УКРАІНИ, МІС.ЬКОJ · РдАОН~ОJ РАД НдРОДНИХ ДЕПУТАТІВ КИІВСЬІ<ОJ OfiJIAC.TI

Газета ВІІХОДИТІ· з 17 1\ВЇТШІ 1937 рш,~·

* х~

tr-2 (7233)

* Середа,

Підтримали ініціативу

Добре ли

на

*

24 вересня 1986 року

вродила лавах

Ціва 3 КОІІ.

картоп­ ра,цrоспу

іменІ Щорса. На окремих

плоЩах накопують П по­

над 200 центнерів 3 rек­ тара. Одними 3 право­ флангових змагання на збираннІ бульб в екіпаж

передовиків

у

Цептральний ~ КПРС рОЗоГлянув

Комітет nитання

k'

сПро

великІ трудові

піхи

1

високі

ус­

дян<:ького Союзу •дванад­

двох років п'т-ирічки

цятій п'm-нрі~щІ -

значному

ненну

соціалІстИR­

творчу

натх:·

працю

нІ зсбов'яза'Ння по гідній зустрічі 70-рІччя ВеликоХ

д;янсЬJЮго народу•.

Жовтневої

ус;П!Lхів . Шахтарські ко­ лективи менш як за 8 місяців видобули по од­ ному мільйону тонн вугіл­

лис·я

соцlалІСТи•чної

jреоолюцІї колективLв бригади гірнН'КІв очисного

·вибою В.

М.

Гвоздєва

з

виод.атних

1

ЛІЯ

доби­

ти•вність праці

УІГОЛЬ•. Ді\ІlЬНИцl .Ni/ 7, очо.люваноІ А. П. Потапо-

ntвтора раза порівнщю з в~овІдним періодом ми-

r окая•

'

з шахти сВоргашор-

Об'єднання сВорку­

рЗІВJІіння

бурових

нафтових

робіт

редовІ

.NV 2

об'єднаняя сСургут­ нефтегаз•. У прийнятій що

му.

а

взми

вlДзна'{е.·

вWІовідаючи практичними

КПРС

дІлами на Звернення · ЦК

передрви·к1в

КПРС

ІВОму

Ра-

со­

революц\.ї, масовий

добитись а·ктивної участі в цій роботі кожного ке­ рівника та Інженерио-тех­ нічного працLвниf<а.

дострока­

виконанню

органІзаrrорів

рух

.високу орrаиізац•ю праці й інженерну nlдтри•м·ку.

високі

ініціативу

по

в понедІлок. 22 верес­ ня ц. р . . в будюту куль­ тури заводу сТоргмаш• в1дбулася традиційна · зу­ стріч проnагандистів І

чєсть 70-річчя

снякам змагання необхід­ ні умови. забезпечити їм

зу­

Комітет

схвалив

І

зобо~

Жомневої

розгорнут-и

Зобов'язан­

Цеnтральний

на

(ТАРС).

п,пану

ви ·

• о,.

цІєї

розробку

підвищених

норм,

сокоJІКісио. Фото М. Семинога.

обгово-

пlдтрим.ку

ЦtєІ осенІ працююtь з

переВJ\КОВаВВJІМ

навчання.

чатку

за підвищення продуктив­ ності праці . створити уча-

ня .

ці колективи,

до ТІРУдящих

r-юві

трудових

ціалістичної

· досягнуто­

на

соцІалІстичні

оостанові

задоволенням

ється,

линИ\ІJися

ко­

Великої

свердлови·н. Пе­ не

в

в'язань

метрі•в

колективи

ганізувСІти

1взяrтя

пройшла

тисяч

78

ор­

ініціативи .

Бурова

план,

профспілок

і

результатів. вони оrакож

ЦК

галузевих

тракториста

нІ . картоІІJІJІРІ з року в рік домагаютьСJІ хороших

мІнІ­

лективах широке

в

про­

зобо­

і відоr,tсrв.

. рення

лиnня викона­

28

р І чний

понад

СурІj"І'СЬ.кого у.п­

рейка

року .

бри·гада ла

таутоJІІЬ• та бурової брИІ'а­ ди майстра В. Л. Сндо-

із

нуJЮго

майже

праці.

нерІвни•ків

стерств

продук­

шахти сРасnад;с.кая• об'­ єднаІtНЯ • Южнузбасс­

вим.

в'язав

тру доВ'Нх

під-вищили

зростанню

дуктивності

ра·

·

сІUІадl

М. І. ВІтра та комбайве­ ра В. В. Новика, яквх ви бачите на фото, ДосвІдче­

nОJІітичного

nрисвячена

нового

nо­

навча.пЬ:ноrо

року в системі маркснст­ сько-ленінсь.ко'і освіти . в нш ВЗЯJІИ участь чле-

.

ни

бюро

міського коміте­

ту

партії,

пропагандисти

сисrеми nартійної 1 еко­ номічної освіти. застуnни· ки

секретаріВ

первинних

nаqл;Ійних органtз·ацій по Ідеології , завідуючІ J(абі­ нетами політосвіти на громадських

засадах.

ЗУСТРІЧ Збори КНІМ

3 ПРОПАГАНДИСТАМН

відкрила

ВС'І'уШІИМ

сТоргмаш• · розпоаів

норот­

СЛОВОМ

ретар

се­

ства В. П. Лохов.

r-q>ётар мlсь.ккому Комnар­

тії України А. Я. Тепток. Потім

перед

Досвідом

ІJРJІ~утнІми

з доповіддю , •ХІІ~а тирІчка 1 З'аІJЩан-ня

a.aror

п'я­

кового

секретар

вого

навчального

СИІСТемt

нІксЬної

до

На численні запитання учаснНІКlв зустрічІ відnо­ ВІІв другий секретар мІсьЮ<ому партії А . Г. Мути:ю

в

марксистсько-ле­

О<?"'Іти

на

Ko-

mc:JUrІeвкo.

но­

року

нау­

Київсь­

пропагандисr~в Ю. В.

міськко­

rіІдготоооу

ному·нізму

заневко та керівник сек­ цlІ райооного семінару

му парrlї А. Г. М)'ТВJІО. Про

подІлилися

коУ птахофабри-ки В. І. Рі­

соцlапьно­

економ1чного розвитку мі­ ста І району• виступив другий

пропагандист·

роботи

проnаганДІЮТи щкопи

про­

nЗІГандис:гського активу по

цриаrоре~

сек­

оорrному nідприєм­

завод\

•=================================================== ПокупцІ

ПрацюІ01'Ь культурно

ня

скарг,

обслуговують

вІдвІдувачів

.ММ

без у

магазинах

52, 27, 15

управJJlв· ·

За пt,цсумка­

"rOprtul.

мн праці за вісім міСJЩІв

ри•.

наприклад.

щими.

у

М

магази-

сЕлектротова-

·52

гастрономІ

аавlдуючою Працівники

Кабанець Г. Ф. оператора машин­ ного доїННІ! держплемп'!'ахозаводу «Руд­ ня•.

Гарбузу П. К. тракториста-маши­ ніста радгоспу •Бобрицький•. Висоцьку О. К. телятницю радгос ­ пу сПухlвський•. . Крнвощапову Т. П. Інспектора райвинонкому.

Березовського А. В. nершого за­ стуnника голови райвиконкому . голову ради РАПО. імені

бригадира

-

60"рlччя СРСР.

Аврамчука І. Ф.

-

кормовиробництва 6Q-рtччя СРСР.

радгоспу

начальника цеху радгоспу

Ромавчевка М. Є.

Імені

.

еnе~trроз:варни­

-

.NV

-

бетоннина ПМК-8 . оператора дослlдно­

tекспериментального заводу будконструк­ цій.

Чередввка М. П.

-

бригадира муля­

рів ПМК-24.

БІJJодlда

д.

Л.

Даценко В. П. -

·магазину

-

елеІ<трозварника

сКиївоблтепломережа~>.

ІЗ

.NV

старшого nродавця

управлІння

торгівлІ

-міськвиконкому.

Джуса Ф. М. f1Мприємства

сКиrвоблтепломережа•.

.,Коломійця Г. Ф.

ниці

ління

слюсаря-ремонтнина

міжрайонного газового

-

начальнина діпь­

виробничого

Господарства .

управ­

Серед кращих І праців­ ники десятого об'єднання. З

початку

лізували

на

88.9

голова

менко.

спlпкн

Це · допомагає значно

ко ­

перевико-

року вони

більше

тисячІ

реа ­

товарів

карбован­

ців.

старший продавець П. Хо­ лективу

завдання .

гівлі

О. СЕНЧУК, комітету проф­

управлtивя тор­ міськвиконкому.

(4 ст~р . ) .

п•ятнрtчці, Указом Президlі Верховної Ради СРСР від 20.08. 1986 року 5484-ХІ орденами І мед&ІІJІми . нагороджені працівники І службовці пtдпрн­ ємств 1 організацій Українськоі РСР, в тому числі по Броварському району:

.N9

. Косенко В. С. -

Двірнина ЖЕК-1 .

Пармевову В. П. кравчиху комбі­ нату побутового обслуговування.

Пономарьову Л. М.

оператора хлі­

-

бозаводу.

Повtдзіона Р. С. електрозварника виробничоГо управління · водоnровідно­ каналізаційного господарства.

Сидоренка М. М; викС' :fаJІця ро­ біт мостазагону 112. . Собчука П. С. --- завідуючого .міськ ­

.N2

фінвlддlлом .

МЕДАЛЛЮ «ЗА ТРУДОВУ ВІДЗНАКУ•

.

Яковенко А. С. --

робітницю радгос­

пу імені Щорса.

пу

Шевчука В. П. - - бригадира радгос­ сВелю<одимерський» .

Шибіка

В.

Я.

лінаря

~-

головного

радгоспу

імені

ветери­ 6Q-річчя

Пічкур Є. М. оператора племре­ nродуктора радгоспу-комбінату сКали­ тянський• Імені 50-річчя СРСР. Онашво П. Т.

Чуприну Г. Т.

бригадира радгоспу

«Бобрицький».

Туровську М. Г.

-

nтаwницю Семи­

ІІТахофабрюш .

Семиног О. А. - · оператора машин­ ного доїння радrіJ<:ІІ у «Вслннодимср ­ ський~ .

Рубанку О. С. трі!І< ториста- маі.rІннІста радгоспу « Rетш оп и~1С'рсьний., .

-

оператора машинно­

го доїння радгоспу ~Зоря•.

Р. В. ·оператора машинного радгоспу •ЛlткІвський• .

Hanic

доїння Музнрtну М. В. пташницю Богда­ нlвської птахофабрики. Музнру М. Ф. слюсаря-оператора Богданlвської птахофабрики. Лебедивець П. Л. трактористку· машиністку радгосnу імені Мічуріна.

Компавець К. Д • ..:.. бригадира рад­ госпу •Жердlвський•. ЗІнченко Л. С . оператора машин­

ного доїння радгОспу сКраснлівський•.

Іванову Л. М. оператора машинного доїння радгоспу сЗаплавний•. . Друзь Н. А. робітницю радгОспу сЛlтківський•.

ДовгодЬка М.

СРСР.

Іюлківської

-

плановІ

За успіхи, доСJІГнутt у виковавиl завдань 11 соціалістн'ІІІІІх зобов'изавь в ХІ·й

нарного

підприємства

Тут завжди чисто, відвlдувачlв тепло зустрічає

нувати

Так, за вІсІм мІсяців його перекрито на 6 процентів .

З наrородо:юІ

Р АПО .

Бпохtва А. Т. Кучера М. І.

.

де

27.

відгукуються мІста І про ма­

газин N2 15 «Молоко~ . що біля кінотеатру · «Про­ метей• .

Т. Богачова . прилавка на-

на ремонтно-транспортного п1дприємства

Чорнобильського

Добре мешканцІ

процента пере­ доведені завдання

МЕДАЛЛЮ «ЗА ТРУДОВУ ДОБЛЕСТЬ•

Бабич С. Є.

на ко-

3,5

· (ЗакІвчеВІІІІ. Початок у ММ 150, 151).

і вІдділу

то- .

лектив молодіжний. очо­ лює його старший прода­ вець Л. Гонтарєва . На крили

,Працівниками

план

варообігу виконано 104,8 процента . Цей

цІ. колективи назваві кра­

- ну

магаються зробити все від них залежне для то­ го, щоб задовольнити по­ треби покупців .

Задоволені

П.

тракториста-ма·

-

шиніста радгоспу сЛlткlвський• . Волкову О. А. доярку радгоспу «ЛітІ(Івський•. Бt!".Jсмертну К. Д. робітницю рад­

госпу «Великодимерський• . Марчивську дІлом

В.

Л.

-

завідуючу від­

райунlвермагу.

Зелінську Н. І. завІд~' ЮЧУ Зазим •янсьни м фельдшерсько-анушерським пунюом.

Бельдіи С. Ф. слюсаря-оператора Київської птахQфабрики. Барбон С.

П.

~

бригадира

радгоспу

Імені Юрова . · Хачка І. Л водія навантажувача Головного матерІальноГо складу Пlвден. но-Захlдноr залІзниці.

-

Ластовецьку Є. О.

начапь·ника вІд·

-

дІлення райвузла зв'язку.

Андреєву М. Ф. начальника йонного відділення сСоюздруІ<~ .

Гордівнко Н . І.

ра ­

телеграфІстку рай­

-

вузла зв'язку .

Л. І. НедашкІвського ПМК-8. Чайку Н. К. -

муляра ПМИ-7. м_ м. бетонНИІ\а

Kyntma

рів ПМК-9. П8ВJІИКа Г. І.

-

бригадира

машиніста брикет·

-

ного пРеса Рожн18сьиого

.

ємства.

Оставевка Г. І. ~варнинtв ПМК-15 .

Ваеюкова В. О. рів СПМК-580. Кайдава О. М. Ковавцн В. С.

штукат.\ · ·

-

торфоnІдnри·

бригадира елект­

бригадІфа слюса· водія АТЛ

-

11063.

бригадира комп· nексноТ бригади мостазагону М 112. Ковбасниеького В. О. бригадира комппенсної бригади РВУ -4. Коломійця Г. А. бригадира штам• пувальнииlв заводу сТоргмаш•.

Прасопа П. П. ну

коваля мостазаго­

.NV 112.

Ловдар В. Л. друкарку місьнному Компартії України.·

XмlJJь магазину

О.

І. М

-

6

старшого управління

продавця торгін :Іі

мІськвиконкому.

Шевченка В.

Г.

-

наладчика

статІв ремонтно-механJчного завол.~·.

вер·


*

:і стор.

вересня

24

року

1986

сН О В Е

Ж И ТТ Я»

ПАРТІRНЕ ЖИТТЯ: ЗВІТИ І ВИБОРИ================================== 6УДУ€ТЬСЯ

ПРОКАТНИА СТАН

Про недороdкІ·-·з усІєю · відвертістю чле-

ми трудово! й технологlч­

лективу ~ великого чи малого важко знайти питання. вирішення якого не хвипювало б його ядро - комуністів. Будуть це

увагу иа . своІх звlтно,внборнЦ зборах члени партійноУ групи механl'ІИОІ дільниці ·ремонтно-межанічного цеху заводу по-

нtв колективу пішов у віДпустку, а іншнй стругапьник захворів, виконувати операціІ було нікому. Хоч старший май-

ноІ дисципліни. Член КПРС М. П. Климась вказав· на недооцінку руху

проблеми господарювання чи зміЦнення трудовоІ дисципліни, організаціІ

рошковоІ ·метапургіІ lме111 60-рlччя Радянської УкраІни, в упущення в

стер м~ханічноУ дільниці А. с. Григор'янц і поясннв присутнім причини,

траплялися

спади

ріпартійній ній роботі.

та Чи

У

житті

трудового

ко-

на

виховного процесу чи підвищепня професійноУ майстериості, наставницькоУ роботи чи застосування

яко.му

акцентували

факт.

роботі з ІМОJЮДДЮ. Винен у цьому кожен 1З п'яти партійців, Це вони чесно й визнали. ·

бригадних форм організа-

Недоліків

1

Ноли

один із

справді в

чим;urо. Перщ за все,. відсутнісТЬ. уваги до впо-

Назване упущення не виняток. ·Недоліків (а

партійців.

вання

про ·них самонритично го-

копи то/і

пект. ють

в періоди,

чи

nроблема

інший

ас-

Д'опризов-

оого віку. сДошка доnри-

набира-

першочергового

моподі

.зовиика•

· ворив

оформляється

доповідач

як

кож

визначапьии-

над молоддю не ведеться,

вали

в'язанні позначаються на результатах господарськоІ

ми виробничниками· не освоюються. А ·це позна-

Микула, nриміром, порушив · таке питання, як

бо в

діяльності,

сумІЖні професії ·МОЛОдИ-

ефективності

чається на вкконаниl ВИ·

виховного процесу.

робничоr

Не замовчу-

прорахунків

1

ступаючІ. Бригадир м.

ви-

r.

низьКий рівень контроnю

програми.

такQму

вступу

.лише т~пер,. н~став8ИЦтво

ми, і, упущення в їх роз-

вну~

член

парт­

підпрИємства

підготовка

зна-

чення.

у

Ідеологіч­ не тому,

М.

І.

Бондаренко, nартгрупорг у звітній доповіді приді­ лнв цим питанням, а та­

групорг О. Ю. Сегпюк) в ще чимало.

підкреслнв

кому

парт-

-

Нонстатува­

ли комуністи 1 той факт, що в звітному періоді

через які турботи моподі випадають З· поля зору майстрів, апе це не може спуМ<итн виправданням.

ціУ й оплати nраці - всі вони повиннІ турбувати

Ane

наставників.

з боку партгрупи за до-

в

аспекту,

як

молоді

до

ряди

Прискорв.nись

Сnорана НОВІ ІИЗОВІ .Riltкtt

.nJ.д wким девізом вирlmи­ пи на: авітво,виборвих збQ.

рах чпени'.оартійноt групи тваринників віДДілкаМ З радгоспу сГогопівський~. Група. ци невелика. Об'єд­

У ход/ ~toOroplчиot ~81,.. ио.виборttоі камnмІТ • riap. 'J"ІЙИІ1Х ОfИ:&ИІ:ааЦІІІХ мІста .І району :tІSІІІЬWИІІКІІ КІА ... ІСІсть napтrpyn. ~t НИ808У

nартійну чисnа

nанку

·

нує вона ·в ·св0$му скпад!

yJr8opeнo в

всього

комунІстІв,

ІІкІ тру­ кDІІективах ви­ nіАРО3дІІІІв npo. І сІІІІІСькоrос:nо-.

111

,ІІІtТІІоСІІ

робничих мисnових

дарських n~рисмс:та, устаноаа,, oprattl:taЦIІІX.

НПРС, лективі низовоІ

в

СРСР,

в цеху

на

lнстру­

меН'І'альній дільниці ре­ моmоо·r,tеханlчного заво­ ду, .в служб! головиого ме­ ханжа ~воду ппастмас. Створекия нових низо­ вих

.ІUІЩ>Н

ДОЗВОЛИ'J'Ь

одержапн по 2570 кіпограмів

мопона від корови, що вище ми­ ну JІОрІЧНОГО ПОК/М!НИКа.

ПО·

внрІшень. БлоковнА монта.и конструкцій з встановлен­

r.

ням

БУЛЬВІНСЬКИИ,

t

рес

соціально.

впровадження у

·досвіду

су-

сід.ів ппоскlвців. · є упущення 1 у внутр!-

. партійній роботі. За звіт·й і

ність, скоротити тру.а.озатрати.

НовиА уніфікованиА стан поту.инІстю

На знімках:

конструкціR»

до

Валовий,

Віктор

монта.и блока

-

(Фотохроніка РАТАУ).

закін­

тьси кормова база. внесок

в

успішне

Свій

прове-

увагу

учасники• звітно-виборних зборіВ. Серед ВЗМUІИВНХ питань, вирішення JЩИХ

ну роз'яснювальну робоТу. В. ДОСВІТНІR.

зосередили

Віктор

сКрнворі.исталь­

чення ремонт· тваринниць. ких nриміщень, створює-

Включившись у рух під девізом сПримlщенням :соціалістичне збережемня•. П члени проведуть серед товаришів необхід·

і

комсомольці

тресту

завершується:

наближається

зробити і партійна група.

ках

138

Фото А. І(расножона.

великоУ рогатої :худоби. Підготовка до ньоrо на

товується виховний вплив партійцJв, повІльно зростає r;u~я мобілізуюча роль. Саме на цих недоnі-

виробнич­

.а.озволить

покриття.

утримання

· ників, не сповна викорис-

кращих

тисяч тонн

І

монтажники-верхолази спеціа·

ОсавчУJІ І Васил.ь Пархрменко; внизу

дення роботи в осІнньозимовий період вирішила.

хунок

-

вгорІ

лізованого управління .М.

безпосередньо!

відділку

700

філем у nі.а.вищеному обсязі.

ни пер од не поповнився скnад партгрупи за ра-

ше. У порівНЯНні з мину· пим ро~ом .надlА на коро­ ву зріс на 357 кіпогра-

виховного xapaKTf!PY· В. ШЕВЧУК.

до

виробни:цтво

веитиляції

дав змогу підвищити іх робочу готов-

забезп~чити автотракторне виробиицтво фасонним про­

ньо-зимовоrо

стоять

всіх необхідних комунікацій,

nрокату стане .а.о ла.а.у наступноrо року

краще.

заваді

на землі

та освітлення

rрома,цеький кореспов-

потребує

Петровського, де було

успішно застосовано ряд прогресивних конструкrорськнх

винне бути діло.

участі членів партіУ, на­ зивапося проведення осІв­

На

середньо­

наступному періодІ в над чим. Тепер за· словом по­

межа. У rоrі>пІвців в всі можnивості працювати

· циппіни,

Та й увесь колектив тваринників трудиться цього року продуктивні­

силwrи партІйний ВПJІ'НВ на хі;ц іш>Рішенн.я питань rосnодарського,

2345 1

но

не

порущення трудової диснедостатній 1нте'

до­

кладом дпя товаришів у ставпенні до виробничих обов'язків,. ведуть перед у соціалістичному змаган­ ні. За вісім місяцlв а цо­ чатку року вони ·відповід­

радrоспу

•ЗЗ'Плав~й•.

Ух ропь у ко­ вІДчутна. Члени партійно! ланки

Іння О. М. Проскурко та Г. В .. Таран служать при­

Такі парrійні груnи ,ц.І:­

тваринн~а

ane

оператори. машнииого

srгим;уть; зонрема, в брИІ'а­ ді .N9 1 радгоспу · .!.мені 60-річчя

мів. Та досягнуте-'-

.. членів

п'ять

нового

му· металургійному заводі Імені

,,за соціаJІістичне зОврвжвннн"

в рух

бу.а.івиицТва

НПРС, недостатнЮ увагу. Словом, працюВати в

Одним із таких п_ит_а_н_ь.;.,•. ___ о_еь-о..;.дИ.;_И_к.;..р_ас_н_о_м_о'-в-н_ий..,.__._т.:.р_ІІ_м_а_н_н.ям _ _в....;ир:..об_н_ич_н_и_ка_-_ _....;д..;.е_в_т. включитися

темnи

сортного nрокатного' стана с550:. на Дніпропетровсько­

членів

ІДЕОЛОГІЧНА РОБОТА: ПРОБЛЕМИ, ДОСВІД, ІНІЦІАТИВА======================= У СПІШНЕ

.

тако·У

здійснения

великомасш•

~У nрограми, якою РРФСР:

ціапьно-купьтурного

З ПОЛІМЕРНИХ ТРУБ

АЗЕРБАRДЖАН:

Першу пром.-.-:пову пар.. меліораторів виnустив. до­

Нову

слідно-експериментапьний ремонтно-механічний за­ вод

сГоповастрахаирис­

буд•.

У

n'я~lчц1

більш як третину закри· дренажу на рисових

І овочевих полях ·області

авторів проекту

намічено збудувати з ви­ користанням полімерних Частину

Іх

дих

інституту

падково.

СІЛЬСЬКІ ФІЛІАЛИ джерелом до­

да ткового прибутку стапа для колгоспу 1мец1

ми

підприємствами Льво­

ва.

За

рахунок

тів

завершено

цію

села

цих

В

му

господарстві

кожному діють

четверто­

. обпастІ

цехи,

де

фабрик дів

і

вальні хунок

деталі

машин,

до

коштів,

1

подарствІ,

ра­

одержаних

від нооnераціІ з промис­ ловими підприємствами, господарства

спорудили

близько ста клубів·, бу­ динків пQбуту, амбулато­

рій та tнЩп~ об'є«тlв ~Q·

допомагають

піквідУвати багато ручних операцій. Підnриємства в Находці, Владивостоці, Хабаровсьну, на Намчат­ ці одержують коптильні установки, обжарювапьн!

паку­

За

ад­

посипати

ми, які виробтпотЬ в гос­

ви­

припа­

тару,

,матеріали.

почав

печі

·

та

інше

уст.аткуван­

ня, яке добре зарекомен­ дувало себе в Прибалтиці.

.

(ТЛrС-РАТАУ).

яку

в ці

копа

конкретну

д.окладання

внзиачать

зусиnь

вони дпя

себе.

У зв'язку з цим ос~JІИІВl

організації

това:рист­

лова правп~ння місько'і організаціІ то.варист:ва М. І. Дорон1н доповl!І при-сутнім, що за nіспя­ з'ї~І!всьКИ'Й період уже

nрочитано 1.223 лекції на цю тематИК!у, 325 'із яких

---

з

пнтат.

во-технtчноrо

науко­

прогресу.

АО РОЗУМУ

І

Воно передбаче­

у_.Ртаткування для перероб­ ки nродукцІІ рибальський копгосп 1мен1 . С. М. Ні· рова в ЕстонІІ. Механіз­

Колод­

готовляють для заводів

точку

проектного

далекосхідними

ресами

газифіка-

Велике

не.

теnер

За

кош­

усвідомлять

трудящих,

.

промислового

РИБАЛКАМ . ДАЛЕКОГО СХОДУ

про",.испови­

.як

Азер­

ЕСТОНІЯ:

Б. Хмельницького Нз·м'янсько-БузьІ(ого райеву

КПРС,

з~я найШИJрші

мопо­

~о договором про спІв­ дружність, укладеним між КОМСОМОJІЬСЬ~ИМИ органі· заціями Баку 1 Когалима.

ЗАВОДІВ

з

того,

ви­

будівництва. Замовлення ищтепlв Швиочі виконано в пІвденному місті не ви­

УКРАХНА:

кооперація

-

сп~вробітників

бай~ського

наnрав­

лять меліораторам Повоп· жя і Північного Кавказу..

Надійним

яка

росте в тюменському міс­ ті Коrапим, вже тепер можна побачити в Баку. Макети ІУ п'ятиповерхо­ вих будинків розмісти­ лись на робочих столах

того

труб.

вулицю,

в

пJдне­

значнІй мІрі залежить від

.

молодих

З'їздом

XXVII

ЗА. ,ІJОГОВОРОМ

тlю полІмерних труб для

дальшого

сеRИЯ ефективнОСТі еко­ номічного й сусп:Ільноrо :розВИ'І1КУ, роз.робпена

значення.

ДРЕНАЖ

цій

nрограма

при­

ної

ва сЗна'ННя•. Початок у СІІ'раві про­ nаганди і роз'яснення рі­ шень з'їзду зроблено не­ поганий. ДопОІІ'lдач го­

nрочитані

~бпічні

леюф докторам

маш:е-

історич­

них

Цвєт~-:-­

ців ·ідІеолоrlчного фронту, які безпосередньо зайняті пропаган~ою попітнки пар­ т1У, донесенням УУ суті.до ~ й серця членіВ колективів.

.

саме

пропаганда

мате­

рІалів форуму комуністІв Нраїни Рад в сьогодні тим наріЖНіИМ каменем, НЗ'ВКОЛО ЯКОГО будуЄТЬСЯ вся діяльність членls

донних СЛІрав СРСР Ю. Д. Іnьїн. Д{)·КТОРИ юридичних на:уп< О. Я. Сввтпов, Е. П. Панченко, ~ати тех­ ніЧІНнх наук Г. М. Глуш­ ков, фмософських наук-­ В. І. Патрушев, історич­

міської

1

оорвннних

орга­

~- Е. Жолковськнм. nеІЩій

нІізацІй rовЩ>ист.ва сЗна'И­ ня•. Що зробnено в цьо­ му мані? Що напежwrь здійСНІІ'ТИ, Щоб 3pocJia віддача і

волtв

і Ух слухачів? з'яоува~ цих конценtrрували

Саме на моментів свою

ува­

гу учасники менуму місь·

Ор­

1

В КО.ооІn'ИВЗОС радrоспу­

КОмбіиату сТеПЛИ'ЧНИЙ•, радгоспу імені Щорса. за­ м.ета­

пурrіУ .tмені 60-річчя Ра· дянськоУ України, алюмі· міsих будконструнцій, СВ1ТJЮІІ'ЄХн.ІЧНОГО,

cTopr-

Гапа­

зосередити

увагу

-

слуха­

тру.дtвників колек­

міста й району

внутрішньої

мІжнароднІ віднс­

оорошкової

І!.

кардинал.ьн.их

<tЗо.анlшньопоп1-

с.учаснl

С.

Це дозвотtло

ТИ'Вів

циклу

тична діяпьнtст.ь НПРС сии.и•.

самих пекторів,

читання

-

наук

ка та інші. чtв

ВІдбулися й· громадсь­ ко~поJІІітичн·і чнтаНіИЯ cXXVII з'їзд НПРС .і пи­ тання соціального розвнт­ ку сусnіпьст.ва•, в яких ~яли участь наукоІЩі Ни­ ївського nолітехнічного Lн.стиrrуту на чол! з кая­ д~м ~оричних наук ганізовано

М.

(Крім місцевих :юлітбійцІ.В, до читання лекцій за:пучап.ися кваn.іфlковаН'l. лектори п~ший сек,ре­ т.а,р Міністерства закор­

nолітики ВИМОГИ с:rаВJtЯТЬС.Я ДО бій·

Г.

кандидатом юр-и· науу С В. Іса­

:щвичем.

них

CEPQI KOIHOrO

наук

вим і дичних

на

питаннях

і зо.анlшньої

НПРС.

З ПОВ>ЦИМ усвідомлан ням важтmюстt момент.у

. nідійшла ·

до

1

пропаганди

проведення роз' .<Існення

документів з'ї:щу ш!сть

1

біJіь­

членів

первинШІх

організацІй Це, .в п~у

тqвариС'11Ва. чергу, сто-

роботи тут поставилися т'ворчо, націлили лекторів на ті·сне nовднання теоре­ тичних по.rюжень партій­ них документів з конкрет­

ними фактами Із житти КОJІеКТИВІ.в. Тобто КОЖІНа лек.ція ним

ст.авапа

сВ>ов.рід­

стимулом до дії, ета­

л<;м

на

шляху

пощуків

нових форм f меrодlв ви­ рішення ная:вни.х nроб­ лем.

Було

б

подавати

неправомірно

картину

л.ише

в

рожево·му кольорі. У лек­ ЦІйній Іl'роІІагандl матерl­ алLв з'і'зду в вузькі міс· ця. На них вІ!дверто й са­ мокритично

вказували

члени правління мlськоІ OPJ:'З!Hl:з.all;lї товариства сЗfІання» О. С. Рачинсь­ Rа, В. Д. Ни·ри·ченко, П. І. Лнпк.о, Т. В. Пав-

mочен.но. голова ре.вІ.зій­ ної комісіІ М. С. Ііевм.ер­

жнщ,кий.

Bcl'

вони J·ово­

,рилн про необ:юіднlс-ть під­

несення рІ.вня лекЦ)йноІ проnаганди. тіснішого по­

.єднання

її з·

наявними

·пробл·емами. Завданн.я, що

оргаІG­

стоять перед бійцями іде­ ологічного фронту в ни-

зацій заводів а.дюмініевнх бу:ДКонструкцій (голова

роках. відображені в nла­

сується лервиF..иих

В. М. Фролов), ПОJЮШКО· вої метапурrlї lмеиі 60річчя Радянсько! Украї11и (голова О. О. Заєць), nластмас (голова З. І. Мутило), заводобу дівного комбінату (го.ІІова м. Ману.ков), КиївськоІ nта­

r.

хофабрики· (голова БондареШ<о) ВаЖІ/ПІ.8о

та

те, що

М.

В.

інших.

·

до цієї

нішньому

ні

дальшоУ

і иаступн.ому

nропаганди

ма11ерlал1В з'їздУ.

З цим

ма11ом присутнtх ознайо­ мив відrювіда.n;ьний секре­

тар мlсько! орrанlзацl.У товари-ства Є. І. Лисенко.

Т. ВОЛОІПИНЕНКО,

методист мtськоІ opraвf.•

.....

ааціІ rоварІІСТІІа

•Звав·


«НО В Е В АМ доводилось копинебудь етикатись тим. що комсомольці н,lєУ орrаН13аЦ1У

не

nроцент.

Із од­

nри

якому

зна­

ють ОДИН ОДНОГО В ООЛИЧ· чя? Нl. мава Аде не про ті осередки. які об'єдну­

начальни~ у.правлlння ко­

ють

доnовІді секретаря ком­ сомопьськоУ організації.

кІлька

менші,

сот.

як

у

а

лони А. В. Галя. Щодо аналізу

значно

пересувній

механізованІй колоні ше

31

N! 8

ж. тому. хто побував

би на звІтно-виборних збо­ рах у КОМСОМОJІЬСЬІ(іЙ ор­ ГаІFі'ЗаЦlї ПМК-8. д<>вго і багато чому довелось би дивуватись. Як 1 ав.тору цих JЩДКів.

знайомство

Отже. секретарю ту

з

не вІ.д.бу­

комсомольц.t.в.

ню явку

довелось

перено­

сити. На наступні, які вІД­ бупн,ся минулого четвер-

'га, ІВреШ'1'1 було забЄЗ'Пе­ чено кворум. тобто той

ЗЕРНО \

комсомолу

себе.

Розповmі:Пи ·в

ЩJ.ХВІtnинному

на

кU..­

виступі цро

роботу. а точніше про ,бемІ.яJJЬнІtТЬ сmлча-п ПМК•8, ВіН запросна ДО участі в розмові nрисут­ нІх на з6о·рах. І тут ви.я­ .вилось, що ні в кого з

комсомол.ьЦІв немае най--

~

.

tнтенсивноt' Інтенсйвна

технологія

ме

ниви

Jt(Щe, дОпуtкаІО'І'Ь по-

йона геК'І'арlв ооимоІ пше­ ющі, збІ.лЬШИ.ІІа намо.nот

ЧИІМалі діJІЯНJUІ, АЄ мають размІстити nшеницю і жк­

цього

з_tіСТОСа.&увапась

р<>ку

на

3,5

зерна на кожному и.а

13,3

цектнера у порJВИЛНІИ1 1з звичайн()Ю. Вагато госпо­ дарС1іВ

одержапн

на

круr

~цf.5-70 ~ентнерІв ошеНинІ оан·ме п0.11е рес­ rqубл!.кИ, де запроваджено nрогр~ технологію, розширилось ще на

один

мІльйои гектарів, або ко­ жен другий засtватимЄ'l'Ь­ ся по-новому. Найголов­ ніше

завдання

зараз

<ВlІОратися із сlебою в

on·

тимальні стро~tИ. До цьо­ го

старанно

готувалися

т•р,удІ!Вниюt

села.

,ві;цно карr

аr.рvтехнічних в сівозмінах

до нині

.ідіqрали

ВІдnо­

кращl ооперед­

нинн. Більш

як на міJІЬ­

йооі гектарів грунт пlдго­ ту!Вали раніше. ніж торІк Сlвба в rювному розnа­

лі. На

5.5

мільйона

гек­

гp:yurr. Механtзатори

за­

тар.Ів насІнНя зароблено в стосовують

шнроІюзахват­

ні і ком61нован1 агрегати.

Це дає змогу за один nро­ хід винонувати ІЮ кілька оnерацій. Техніка внкqриІfТОВуЄ'!'Ь(:я

.

ук,рупненими

JЗаrонами. На озброєннІ сівачів вахrоенй ме­ тод·. Механlзатори Він­

-

ницької, Сумсько!, Хмепь­ ницмrої, ПОJl'І'авсьиоr. Во­ рошилоВГрадсЬкоХ та Ін­ шиос о6лас.тей вже завер­ шу!О'І'ь сі-вбу озимих. Разом з тим, пов-ідоми­ ли в ДержаrроnрамJ УРСР. в ря,д'! господарс'І'& республіки не вияв.пяють

.

rо. в ЛЬвівській, Ровенсь­ кій, Чернівецькій облас­ т-ях ще не ав:МЬнеио

вІ.д

сІtJЮСНої кукурудзи. кар­ топлі, цукрових .бурякіВ. Роботи по пІдготовці грун­ ту в таких

rосподарствах

треба вести .цLІюдобово. В деяких районах кр~

. $tт.ності

наголошують

вчен1.

подовжує

ц.tю на

10-20

С./UіНИ не

на

веrе7а­

днів.

таких

встигнуть

Ро­

маСШІаХ

. розкущати­

ся 1 загартуватися. Через це навесні такі ПJЮщі до­

ВОДіМ'І>(:Я

пересІ:вати.

них норм,

в

. гlвській. ку

црв.К'І'нчно

у

nевній

го

нам

-

галузі.

те,

З

що

Іншо­

потрібне

для · безпосередньої

с~оєУ роботи. заради ~ сто! цікавості або, .як ка­ жуть, <~для душІ•. дуже часто лишається за nолем

нашого зору. час воно

-

І в той же поруч,

легко­

доступне.

Для всіх, хто любить і хоче

знати

історію

свого.

спеціалІ'стІв

різних

галу­

зеА археологів, .архі­ текторів, істориків, мис· тецтвозиавців, реставрато. рів,

учителів, журналістів

завжди

сrане

в

щоквартальник

nригод;,

сПа,м'ят-

-

Р АПО не

гадину.

міпьйонІв лей.

Токіо. Комерційну /4ЄЛЬ · 85'l'Oit!OбJnя на

мосо-

. ияч:них

батареях ровроби­ ла яіюнСЬі<а електротех­

·

нічна

ко.мг.анія

сСанlо

.денкl~. Простоявши шість годи.н а!д ясним небом, вІІН з.цатний

нагромадити

Д()СТа'ТЮ:>з енергП. щоб nроУхатИ 36 кlлометріз з максимальною швид.кlстю Щлометри· на rоднн)'.

24

Корпус

триколІсного

номІснОго

од­

автомобіля

конано з nласти~·'

ви­

aara

·'Мащнци разам з б.атарея­

в. ТVI'JU'R,

ники України• .- opraa УкраІнського . тоааристаа охорони пам'яток lcтoplY

'

. lсторщс<Неуm.турнкх Ііадбань pecJl)'бlltкн. . · .. иl

Тематичне коло nублІ­ Jеацій сПам'яТНИК1И Ук·

та культури, єдине періо­

дичне видання в ресnуб­ ліці, безnосередньо при· свячене nитанням збере­ історико-культур­ сnадщини радянсько-

раУнн•

но! го

налу

.

народу.,

Сімдесят йомерІв сПа· м'ятників

вийшли року

УкраІни•.

друком

ДО

··. дня,

з

1

жур­

повністю 8$дповІдав

своrй назвІ. Cтaofti чи на~

умвl nовідоІІ.ІІеіnиІ, нари­ СІ( чи 1нтерв'10, orJUJдR чи матеріали скруrлих сто· nів•. все, що • ньому

по.-ЯзуЄться

з пам'ятками абQ питан­ нями практн•1іІоІ робота з

ними. Так. • цікавій р)-б· ріщl сМ1ста заповІднІ•

посту­ Укра­

товариства

Зміст

друкується,

розкрива ·

всебічно

Інського

що

ІЗ69

СЬОГОДН1ШНЬОГО

ють діяльність nальний розвиток

по-справжш.ому

р1зІІоман1тие.

ження

тt.nькн

охо­

за

е>стаииІ

роки

рони пам'яток ІсторіІ 1 культури, конкретну Міру

були надрукованІ про Керч, Канів,

участі

Вілгород - Дністровський, Мукачеве~ Вроди, заnо·

його орrанізацlй у

1

збереженні

примножеи-

РАТА':ї.

застос;,-

рроектна

необхідаІl JVІSІ вирощув-ан-

ня зернових за інтенси:вною технологією.

;.

кінорежисера

Іванкіна.

Олександ­

Іх

об'єднала

В безМеЖНі МОЖЛИВОС·

ri людини. Все життя Ва­ .1снтина Днкуля

-

11риклад втілення в реальність.

рс/5оту

(РАТАУ

на на

.ми

к!Jllorpaмla.

50

аJ.днІІКІІ Олександрію у ВІnіА Церкві І АскаІІЬо­ Нову. 8аж.пиво. що розгляду

асур­

не лише пам'ятки республіки, але й братніх ресnублік РСР та краІн свІ­ жанровими

ознака­

ми •Пам'минки УкраІни•

1.1рг

стоІть

ПОМИ.ІІОК.

ЗаJWЩи

Ту. За

ра

за­

6<НЩЄ, не !Ювторити мину­

n'Op.

чаАнt<:hеьг:У · паро~І.Іо;

до­

·

НЗ-!ІУ є нашо1 інших Союзу

m

'МК, щоб ВИіПра.в.ити стано.'Іорtчн.их

щдку робота CIJ1naR · 1 далt нагадуватиме . авк··

випу­

да"ШЮВОІ продукцІї аекоиомпен1й сирОвинІ

nредметом

ро­

вІДклада~о­

чн. орrанlз'увати

й комуиtсrи.

тут

ви­ цим

карнен ІШкик.

можна вІДвестн до :еидань

науково-nопулярних,

тоб­

то тих. які nісля творів художньоr літератури но­ ристую~ найбільшим читацьким

поmrтом.

ПередплаЧуйте бІОJlепнь сПам'ятиикІt Украr­

ии•.

Кошти.

якt

склада·

ІО1'Ь прибуток від йоrо видакин. Товарнетво вкладав в реставрацію 1 вІдбудову пам'яток безцінних репіквій нашо­ го народу. Індекс що­ квартальника у катапозі nеріодичних видань 74401, передплатна ціна

на рІк

-

1

крб.

20

коп.

О. КИРИЧЕНКО,

еоrаршвй конеуаТІJІТ Респуб.JІі9вськоrо ІІр88лtвu ТО8арІІС'І88.

ФЕНОМЕН Валентина Дикуля

прав.nЯІО'rЬся .органічни·мн дОбривами. Перед ~ ;ціалІстамк го­ заІВдаяня

щення з партбюро ПМК-8, · ·КОИіrету ИОМСОМ(),Іlу . '!'Р~ . c'fY. Во ·в 1ИIJjt)Мy · ви-

серед

чн іншого питання. на­ вІть .не будучи фахівцем

ті. в деяких інших госпо­ д~арс:m~ах площі під Іон.тен­

ооодарств,

першу

чер.rу СПИТа'fН 3а. ц1 yny·

ний мінімум знань з· того

ше Травня•. •Прогрес• Верезнегуеатського райо­ ну Микол.аІіJІСЬко'і облас­

не

тресту потрlбиQ а

·

не одер~

nшеницю

копоиl· пер·ебуває · "' ·P<>Jrt паСИНКа.· · Тому партиому

боку, .при nотр~бі ·можна ендобути з книr. ·журналів, газет необхІД­

ля прm5авки зерна на ІJ.і­ тенсивному полІ Проте й теnер в комоспах сПер­

снвну

. д!.пьниць.

м~анt3оu.иш·

ма­ весь

СТІШИ з оочатку року

· f!O•

ПЕРЕДПЛАТА ГАЗЕТ І. ЖУРНАЛІВ ТРИВА€

в

МиколаЇВСЬКій та

інши~ областях цього

·

o~m

nартійне керtвництао

Чeplll­

ку буде ВИГОО'QіJ.ІІено п'ятсот таких аrрегатlв, які

бічних метрІв розчину на

зростає

про

як nоказав !І.На·

QЛ~ному заводі полімер:оого машинобудування.

виключає - 12 К'J·

тут

nризвелн до того, що

Юровог.радськ.ій,

· JIO·

neperJIЯRyТo

нововведенням

KOMeJr'l'&plв

стає зрозу.1оіІлим, що· К'О., со~ка орrан1заІWІ . в·.

встанов­

швейні

технолоrtчний цикп робниц'nва. Завд11ки

.

ае

'11КаИ!fН,

сучасні

шини.

к&Jііть не

напевне

було впро­ тe)GioJiorlю

За­

ванrю ПО.ІІімерlв :конструкцtІ машинн нє страшна корозія, яка винлнкаєrься х!мЖатами. До кІнця ро-

nродуктианіС"Nо

......

ро3крою

лено

на

·тр1бно, Тут І. так ·о~у

riepe-

сиділи в залі тільки для звітнооrі, •Н'lЯКоІ участі 8 зборах ·не брали. Отже,

проте цього не ств­

На фа6риках 'І!аджеко нову

аа.

комбінаr.

·

ОСQблІПІНх

пар­

ІJІех~нlзоваиоІ

яких були

•не витрачати· жодного . сантиметра 'lІ(анин без ко­ ри~! ДJІJІ вяробн.ицтва*.

kQMCOf40JIY

тресту нlrro

·с:nнтае.

розмQВИ заслу~

-тнли хоча б ІІІЛJІХИ ·вн­ п·ра.в.n.еННІR такого сі'ано­ В'Нща.

комІтету

до .цьог()

чаль.'!Іики

.n:ося. БІльше тоrо

ди

про­

пІД . дев130м

ІнІЦіативою

· дочека8ШИСЬ

не

леrкоt

мис.по&осrІ в румунсько­ МІУ ~ті Ботошані внсту­ . mr.nи а новою· РобІТНичою

з адмІнtс:т-·

працюваt·и·

Коле«Тuаи

BJX&pec7.

свОго nереоб~вня. А· зrо"

ньоrо.

тісrю nоговорили про· СІЮІ недоліии, проблеми, иаМ'і­

nізнеиня із сівбою ть Ін­ ші порушЕ!ІН!Н'.я технологіч­ n.tз.

'l'i.

· не

·

І ось нещодавно

швtть

кому ЛКСМУ. на збори. п-рийшо.в. .. А три в'.а­

не було. 8арто, звичайно. бу .ОО, щоб вони ·з· відвер­

з

не а)ДtІу~

.

деревообробний

ків, як. до речі; і з кlёьк­

ЛНСМУ, а в д.ійсності ХІ

·

n,

завапив

бо ·ніякqrо коИ'І"рМЮ

ЛО'НИ. Сnрава В тому, ЩО ніхто з йоrо nредста&JІИ­

міськкому

ри,. проблемами Ух охо­ рони і використання Для

дн'Ів.

до

орrаи1заЦІ1

cy8J!Qї

А І. X..Тptdt

боку nартбюро

прагнули ухилитися еJд ;еиконання щ.оrо обов'яз~ ку. ВІІ'Гадуючи які ~вrодс

тійноУ

КQМітету ЛКСМУ

тресту,

13 · сіабою на

5-10

бюро?/

обирали

ОнрЄft«>І

у

Час QаПИТЬ. ЗаnІзн$ІіНЯ

ьриготуваНІНя х~міЧ'НИХ зас6бІ:в захисту рослин приЗЯ'ачwо агрегати, В(Іроб· ниЩІ'ВО яких nочато на до-

·,и.аинки, що ·~у .nрацю,

ганізація існуЩtJІа десь

IIO()o'ry. ·

сnокійн!сіньио

ва:ртl були вибо,ри

гавує ·Позиція бюро

ця комсомольс:nка ор­

го

ську орrакі3аЦ1ІQ, $0ДИ9rо pa0f не сrттапи За ·йо-

переАшов

них зООрІв. жодного засl­ да.ння бюро осередку. По суті

очо~и комсомо:иь·

З стор

IIJIAIIETil

· ntдпривмств

раЦІєю., п.арrійною opraвt- · зац1єю вtн оо переводу

періоду не відбуЛося жод­

nроходять.

.

..

бу.

довір'я

-

вав.

нового складу

. кого

ЯКО· .

року

1tияВпе.ко ·високе

ОО

ооrедркенИям

но ~чини.

уже

сrроки

МАJДИНОБУДІВНИКИ --ЗЕМЛЕРОБАМ Д.п.я

звітного

краю, цікавиться nам'ят­ ками історіІ та культу~

·ал·ежвої -rур6оти про ОЗИ·

ДвІпропетровсьв.

му ltSИИYJJOI'O

КОМСО·

раз

ОУ JІЬС

що

ІСО""УНІС11,

*

року

1986

rоаорвти

'tyt

. одноІ,'О

мi.J8r

яка

хл1·

nротягом

сучас;~щму . :ИЩnl потік ІнформацLІ. Скільки вже мовлено про nлюси і ·мІ• нуси · цього процесу. З

рушекюr ·правиЛ агротех· нLки. Ще не всюр за­ вершено пІдrотовку ~ощ.

ІВирощув.ания озимих бів..

Тобто

.

тІ.m.tк.и

.

)?езперервно

r АР А НТІJ ..

t

МОЛОДОГО

раз перебивав С. Гладв­ шева. По сутl важля.вий захід буJЮ перЄ'І'ІІКіреио в napoдllo на збори, ·Чого

правах це­

не вийшло.

1

СТОІС~Л:ИС~

'МОJІЬСЬКОЇ роботи,

А в;rlм, npo що могли спІлчани говорити, якщо з минуЛ!Их заітно-аибор­ них зборі8 вони жодного разу не збирались разом.

&АГЛТСТВО БАТЬКІВЩИНИ

-

на

·

.

тресту

сlю .доповІдача веяти

Оr­

же. збори через недостат­

н1чого

· коміте­

сЕіроварисільбуд• Сергію Гл.а.диwе~ довелQСЯ мІ:­

тн й ,ІІJ!бори прийшло ли•

9

·Не

розвору­

ховоІ, з цього в .нього та~<.:

аиборних зборах, на цьо~ горічних не бу ло нікого.

лося тому, що на свої зв!·

ше

анаходиться

не­

W)· повІдача не було. С~е так. -- не було, бо з n'я­ ти ч.nенІ.в бюро. які були обрані ва миІtу лих згlтно­

ріод.

Перше

звітноУ

то проана.mІ:зувати її можливо, оскtпь.ки ·й

Щоб не бути голос.пlв­ ними. в хронологічній по­ сл!.довності nроаналізуємо Ух хІ.д і роботу вищена­ званоУ комсомольськоІ організаціі за звітний nе­

~м осере,ltКом

с:rараВІСя

шити М:ОЛО,дJ> 1ЦІЄЇ КОМСО'· молЬСЬІ.Кої організації, яка·

вересн~r

,кІчоrо. Хоча б тому..

ПАРОДІSІ

що та··

кого й уявити неможливо.

rЩо

не

комсомолом

не змогли н.аВd.ть заклика·

ТИ ·ДО nо{Щф(у В. rайяv· ка. яКd реnпlками, що

КОМСОМОЛЬСЬКЕ ЖИТТЯ: ЗВІТИ І ВИБОРИ---------"

ч.леи ВЛКСМ. Де­

може сказати,

ту

·

треоту сВроварисtльбуд•. де на обпtку .всього пи­ хто

ме-пшоrо бажання внету­ пати І .як т!льк.r; <юмсо­ мольський ватажо::'t трес­

мож­

на nроводwги збори. І це в!ідбулося тільки завдяки вольовим 1 рішучим діям

24

Ж И ТТ Я•.

Піс~я показу фільму «Піrамідз:tдокументальної стрічки, удос.r~ноі в 1985 році золотої медал; на Міжнародному кінофе·:::· тивалі в Москві, яка роз· nовідає npo артиста Мое ковського цирку на Ленін· ських горах Валентина Івановича Дикуля, його уз· нала вся країна. За корот· кий ::трок фільм закупию! для ї:рс·кату більш як 20 кра;fі, Успіх фільму . -перш

s<:~

сОЮ?( людей.

·"ентнна

все

у

творчому

ДВОХ таЛаНОВИТІН: артиста цирку Ва­

Дикую;

і

молодо-

наочний цієї

віри

лицями:..

Лікарі врятували Дику· ля, але рухатись аїн не міr. Однак твердо вирішив по· будь-що

до иор·

малького життя Почав зай­ матись, лежачи у ліжку: давав

навантаження

рукам,

займався самомасажем, пе­ речитав безлі'І книжок з

медицини.

Використовував

блоки, гантелі. талеві ядра

ливиІі

режим.

штангу, ме·

...

Через кілька років зро· бив nepwиA крок. Зробив! А потім багато місЯ1lів ви­

снажливих тренуsаи'ь, Особ·

'J/

Каунась­

кому ПалацІ профсnілок директор допомІr Аому ор­ ганізувати самодІяпьннА

цирковнА

колектив.

чики

вкос:ипи

тоді

руках

18 вересня 1962 року !б-річний Валентин зірвав­ ся з траnеції. Перелом хребта. Лише через два мі­ (яці опритомнів. Лікар ('казав: сУ майбутньому­ tнва.1ідна коляска. Добре, якщо миJІиu.і. Найщасливі· ШИЙ КіНеЦЬ ХОДИТИ З na·

вернутися

·

залу,

і

Хлоп·

Aoro

на

до

треиувапьиоrо

аін

заАмався з ни­

ми~

У 1967 році колектив Дмкуля зайняв .аруге місце на Всесоюзиому фестивалі самодіяльних І народних

цирків. А сам Дикуль удо­ стоєний

диплом.а

ступени

за

nepworo

виконаннІ

ак·

робатичного номера. А сьо­ годні ·в иosfA і складиіІІ nрограмІ атлет ?римае на

плечах

автомобіль сВолrа:. - 1570 кілограмів, не npo" сто піднімає rирі по 80 кі­

Основа системи Дикуля Індивідуальна про· rрама занять, які він ~кла­ дае

для

кожного

Сnеціалісти МедИЧНИХ

хворого.

nровідних

38ІUІа.!1ЇВ

ВіІІІВНЛН

.ае системи Вапентииа Іва­ новича жвавий інтерес. ПІс.nа зустрічі з колекти­ вом Центрального інститу­ ту ТР-ааматолоrіі і opтone­ .alf (ЦІТО) в Москві ди­ ректор інституту nрофесор Шапошников скАзав: еВи робите справу,

иоау дуже нка

корисну

заслуговує

на

всілаку nідтримку. Ваш до­ свІд треба заnозичувати ·і впроваджувати

в

nрактику

ро')і·'!~ з хворими:..

·

знімку: від

листів

на

день

80

до

150

nриходить

а жонrтоє ними. Валентину Івановичу. Є Відтоді минуло б.ІІизько тут кореспонденція не тіль­ чверт-і сТОJІіття. УсІ ці роки кн з різних раіІоиіа r.раї­ Дикуль ні на день не за· нн, але 11 з-за рубежа. Від­ ав'І'о· лишав мрії npo .те, щоб по· . nовідати численним легшити страждання люде!!, рам, а іх понаА 14 тисяч. які nотрапили в таку ж бі- . Валентину Дикулю доnома­ ду, як вік. Ніколи· не від­ гає · його Аружнна Людаtн · лограмів,

w.овляв до

тнм,

иьоrо

ПОМОІ'ОІО,

за

хто

звертався

порадоІD,

.ао·

ла.

(Фотохроніка

ТАРС­

РАТА~·).


*

4 CfQp.

вересня

24

року

1986

сНОВЕ

,,МІст називається

TAJ<

новий

Леніна кіностудіі художніх фільмів

імені

О.

П.

Дов­

женка.

В основі сценарія ноіменннй роман Мапише.всJ>кого.

представник ~ореволюційноі

За програмою

кск БагатотоДJЮ було того

ському сtп.ьському будин­ ку куЛ!ЬТ,ури. Тут за nро­ культурJrо-спqр­

комnлексу

проведено кlпЬка

буJЮ

цікавих

заходЬв.

Вдень, як завжди бу­ ває в cyбcrry, 4 молоді пари

села

ур<>чисrо

фtпьом

турботи

коли

Оуд~нку f<УЛЬтури зійшли­ ся

трудівники

школярі,

інсти­

~r

в.а, які перебуваКУrЬ у Го­

ще.

ЯkУ

станови­

прочитав

в.

1·овариства М.

ПРОГРАМА

лектор

10.00 1'0.25 ВНJ)о6нича

сЗнання•

Волошин.

ипас.

Lмені

О.

Н/1

ноІ

поїздок по рідній за

М.

фільм

В. Лисенка,

держави.

сУrрюи-рt.

r.ювИ.

Грв.е Дер:ІІОВlВИИЙ

17.10

сійсЬІКИй

иИІХ

СІлриймають наші фільми гJDЯдачі різних країн сві­ ту. Т. В. Левчук сказав Г'ОГОЛ·іВІІ!ЯМ; ЩО збираЄТЬ· ся знімати

НА 8.()()

оркес'І1)

tистр~в

Осипоеа.

18.00 «ЗІаікОИ

МОИ..

1

ро·

и.аІЮА­

Імені

Нетру-

ДОDЮІ доходам зас.пІіи. У свІ'І'\І бапі\'І'У. Ааtтуаnьна камерА. 19.30 •Темn•. ТеперадІопере-

18.30 19.00

про

вчено­

КИІВ

ТА

О&ЛАС'ТЬ

ГJв.t:н.ааrика.

У головній артист

,

Євг;

Олександр

ся

перегл.цд

<<Ми

иінофJ.л.ьму

звинувачуємо•.

стаВІЛеН'Оrо

Т.

В.

оо­

Левчу­

ком.

Буніна,

ІрІІна

АІПІНУ

Олег Гойда, становник -

10.05 УЧІІЯМ СПТУ. 10.36, 11.3'5 Байки ва.

ФJеииа. І. Крило.

ип. 11.00 H8l)'tlllli, t ЖИ'І"І'JІ. 12.00 Eкput - учmелю. Зо­ опог:я. 7 ип. 1~25 ПірИрод<Х!ІИ&ІІС'J'ВО. 2 ип 12.45 с. Аксаков. СторІІнкИ Жи:t'І'Я І творЧОСІ'І. 14.25 д. Шостаиови·ч. Сьоме сиМфонІя. СторІнии му­ зики. ДОІе)"МІеtn'и. Спога.

5

15.10 16.45

Нови,ІІИ.

Муз.

фІпьм r&IIIJI8НII'a...

.,.

сСрІбJІяс-

17.15 ЖІІ!Ве с:пово. 18.00 «Qe. зем.пІ к:иJвськІА•.

18.30

м~

фІ:пьм

«IOyrJamllll-

19.00 Кубок ФедерацІ:t ФУ'І'" бету СРСР. «дивамо• (КИІв) сШ~т~. Час. «06раоаІ'ворче q~~-·. ОгJІJІД.

· 21.00 ::..1.40

~.25 Із

/

ІІИО'N·

с.КарбН'И'Ці

свІІrовоt

=:х=. п~~:М~:

нія.

І

8.00

8.40

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА nРОГРАМА ЦТ Час. Грев В. Коамишов (фор.

тепІаио).

8.50

До

ника.

Дня

ДІЛ6І

14.45

подяку

Док.

друзям,

хто

взяв

і

участь

в цроведенні похорон і на· діслав щирі співчуття в ?В' яооу зі смеJУІ'ю дорого­

го нам П. Г. Семеновича.

всіх

І

дпя

теІІ!ебачениІІ. Наш сад. свt.,домt 'І'ВОірИ. ВІдо­ мІ. ВНІІІОІНІLВЦt.. 12.30 .СлЩсmю ведуть ЗНА­ ТОКИ.-. сІНд.п.асок з 0111:~. ТепевИJОТ&ІВа. 1 сврІія.

14.10 Виступає JІ8РОІфІІІ.Й оа-·

кож­

МОДІSІІJЬНІІІЙ 89са.мблЬ 'І'&И·

Юновфіша. Док. тепефІ.'ІЬМ «Афга­ иісmІи. П!равда І брехЮt

цю горІІІЦВLт. кого МЄЩИЧНІОІ'О

•.

е.ЗО ~ВГДейка. БаТЬІЮвсІ>иий ·субаrа.

день

10.00

ІСІІІРІ•.

14.25

15.25

НоВИН11.

11.00 11

Про перехІд не. зІDІо­ вий час. 17.35 Ф:ЛЬМ сІван Грозний•.

17.20

.1 21.00 211.40

Кnуб В

ВсіесОЮЗНИЙ

2

І

ВТОРІfІ!К,

среда,

пункти

ввечерІ.

м·узичИ&

Ест­

прогрu~,а

св.а В&ІШИМ щюос:анИІІм.. чемn:онат с.веrу з во-

пейболу. Чопо·вІки·. Збір.. ка СРСР збірна Кубн. 23.25 Новиии.

ПРОГРАМА

НЕДІЛR, 28 BEPECHR І ЗАГАJІЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ

УКРАІНСЬКОГО

ТЕЛЕ&АЧЕННR НовиtІИ.

14.15

Час. РИ'І'Мlчна r'..мяастииа. 9.10 сПодорож... У ПОДО· рож•. Иа:уиово-попупар· НИЙ фіІІЬМ, 9.20 39-й ти;раж сСпортпо­

8.00 8.40

14.55 ~ицерт •КазКІИ-

~15.15 0811'ІІІРИЧИИЙ 15.45 СьоrоднІ діеиоь

Т)ІІрИІtМ·)'.

16.і& Концерт II'Jcи.l.

і8.40 СьогоднІ

об' ЄИ'І'ИВ. Вс.есвІ·і!Wй

РІІІЦЯЖ:ЬКОІ

то•.

БудИІІІЬИИК. •·Служу Р\11/Дянськом·у Союзу!·• 11.00 РІВ'ИКОВ& 00111'1"&. 11.30 Кnуб ма,кдрІВНІІІИів. 12.30 МуrзИІЧИНЙ нІоск. 1З.ОО СІпьська година. 14.00 СьогодаІ День ма­

паГ&ИДИста.

Студ!и

17.215

сЗопотий

ипю­

- · ~c.rrplч · шИОJtІІрUІ

.

3

КІОМDОвWІ'ОРQМ

ве..

16.30

'-

АВ'!'уепь'ІІІІІІ

Г.

(КИІВ)

Ст.ру-

ив.мера.

1В.ОО. К)"боос СРСР з болу. 1/8 фІні&АJІ,у.

фуr. •ди­

шИІКОбудІВ'НоИКа.

14.15 KOOJD ЧИ'І'а'f!JИоІІ. 15.00 Диrrяrчий гумористич­

с1(я.П,в.:р,

-

20.45 На добРаиІ:ч, 21.00 час. 21.40 0. ДуДІІІРЄВ.

дlrrwl

ний кіножуркап сЄрапеш.. с-ПО'І'р:биа 1~. ВІ-д-

15.10

··Вечір•.

пов!Д11

ВИс:trава.

8.00 8.15

16.05 16.10

КИІВ ТА О&ЛАСТІІІ DмнаІсТНКІІ. . • .кузбІІіс... Прогноз

ВИСІІ"УП

JU)1"Н8PJUІ

тепегпя­

арТИІСТ'і'В

17.::3'-.наш дІм•.

ЦІfІР·

теЛежур-

нІІDІ.

18.00 18.45 19.15

на

завІ1Р8»'· 8.30 РНІТ'М!чна r!М'н.астина; В.15 1"'8ІкиОВа пошта.

Міжнародна паЖJІраМІа. Му\!ІЬтфіпJЬМ·И. НОВИ>НН.

училище

радгосrіробкооп!в і міського

1. 2.

Електрогазозварник. Електромонтер по

елект-

5. 4 фотокартки 3Х4 см. 6. Паспорт (nред'являється

занять

с-оі

роботи

5-13-11;

-

p8,t118ICТOfNI,

8ІМІІІІа

спра8UС О~Іо,

ВIIUJIIfiЩ'I'II, Sровар•,

114.

щоденно,

крім

вул.

331

n-рограма УНІраUюьНQ\. 'І'еІl'ЄбаІченн.и. Із сtоар6юІІцІ с:Ж.товоr

10.&5 го

11 55

музнчиоr ~ьrrури, С. 11аJНєєв. сІооаии ДамасіК'Іи~. сС.ЛLдство ве,цуть ЗНА­ ТОКИ.-. Тепевиста.ва «ПІщ. nасок з on~. 2 ce-

1:2.JO

pi;R. сТоч.коа поверн~. Реюtам.а . ~ПОІВІі'дІІІЮТЬ И&ШІ

14.05 15.05 1'5.10

корес~нти..

сТео Адаом запрошує~. Світ 1 молодь. Мосива. Ве.Ішюt·й зал консерваторІі'. На кон­ цертах Є. КІсІІиа. 19.00 ОчевИ!ДИе неймовІр.

15_40 16.30

17.05

-

не.

20.00 20.15

ВеЧ'Ірн.я КІ/lGК&. сРовесИ'И-. КІІиоокур.

НІВІІІ.

ІХ лі'rн.sі СПІІІРГаІІІІада Н!іІJЮ\ФВ СРСР. Сии~р<»t­

20.25

!fе

ПЛІа,ВІІJИtІІ.

21.С<>

Час.

21 . 45 '11алефілЬМ

сДИІВНІ

рсст...

ТJР·

1

операторів зв'.изку.

прописані в місті Ниєві або пр.имІськlй зоні.

ayn.

неділі,

років до зупинки

Ниівсь~еа,

nроммсnоаостІ,

ІІМСТІа

5 мІся52-63

Строк навчання

Стипендія

закінчення

на­

у відділеннях зв'язку Дарницького і Дніпров­ ського районів м. Києва. При вступі на роботу представити та­

документи:

Паспорт. Трудову кнншку.

1. 2. 3.

про-

50

ДврекцІs.

пo.mrpaфJ1 1 нниокковоІ КJdІІСІо1С8, 164.

arn.

Фотографію 3Х4 см.

154.

І

ма•

торІ'fвпІ.

на

адресу:

вулиця Празька, 21/2, Дарниць­ кий вузол зв'язку, відділ

252090,

1-М-11.

КВІ-.соrо o6a&eJioro _ уІІр8о8ІІШІJUІ у ~ друм.рв&: 255020, Klliac:wca

Р .. Шумаsн. Си.мфонІя 2 до мажор.

10.15

необхідно

особисто).

Адреса училища: :м. Бровари, ВЛНСМ, 14. Ухати автобусом М сАвтопарк•.

аастуnнмма

8_CQ На зарщщу C"''aJtaйl . 8_20 сrопьм сОк-. ' 9'-45 Р~йсІІН& мова.

Звертатися

Тепефони: ре,.актора - 1-0S-71; .tМІJІу naporiAкoro ІІСМТТR - 1-м;е1; aiAПO&INU\ІtHoro секретаря, аІм\ІІУ cillr.ca.нoro rocnoj118pc,-u 1-02-12; корес:nон.-.нта мІсцеІІОf'о ра· АІОМОВІІ8НИ"

нав~у

ПРОГРАМА ЦТ І !ПЕРЕААЧІ НА КИІВ ТА О&ЛАС'fЬ

кі

години.

Броаари,

.

вас мu>ІіяrгИ'•. Новини. ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

вчання · надається робота

17.00 до 20.00 години, в суботу з 9.00 до 14.00

11.

К~иофІ:пьм

21.45

23.1·5 11

крб. Піс•я

Bet)'ПRRКR под810ть такі документи:

Ниіасьиа о6Іасть,

·

ців.

Заяву. Атестат про середню освіту. З. Довідку з місця проживання. 4. Довідку з місця роботи із зазначенням фесії та розряду.

255020,

ВОІ•.

На арен.І цнрку, 11~·.00 Акту8ІJІьиа камера. 19.30 СоНІSІч.нІ ипариети-. СамО(ІІ;іsпІІЬІНt художнІ ІЮпек­ тиви Одеськоі обласТІ!. 20.50 На добраІНІіч, дІтиІ 21.'00 Час .

18.30

1 та

1. 2.

АДРЕСА РЕДАНЦІJ:

лення:.

1•5.30 CenD І пюди. 16.{)0 СлІ/lва СОЛ·Да1'СЬка. 17_00 fLponp&ІМJa · сБратерот.

Приймаються дівчата, які мають середню освіту

.

силових мережах

приймаються

Дl.aJro·

1З.00 НОВІІІНИ. 1.З.lо0 Для cri"&Jj>ШOIOJ~B. ..Това'J)И1Ш•. 14.00 Доброго вам здоров'я. 14.30 Мупьтфtльм НІ& замов.

тів

3. Слюсар механоскладальних робіт. 4. Сто.ляр ..(будІІВельний); тесляр. 5. Муляр, Строк навчання 6 місяців. Початок - 1 жовтня 1986 р.

Доку.менти

1~.20 ПІІСЬІІ6RНІЩЬRІ . МІ.

КвІвськоrо поmтамту

рообладнанню.

з

иероЬІІООі пtсиІ. }{QМП'ютер.

11.35

ОГОЛОШУЄ НАБІР по підrотовЦl телеграфіс­

з таких свеціuьвостей:

_

КЬюnа.иораМІа. Час. Футбопьнmt ОГJІІІІД. ЛІОбRrелJrм оперети. Ноеини. ПРОГРАМА УКРАІНСІІІКОГО ТЕЛЕ&АЧЕННR 10.00 Новини. 10.20 РИ'nМІчка. гtмиас.'І'кка. 10.50 сПІсtи.я сипJІІКІІІ.є дРУ· зв .. Телефесrrивал.ь пІО­

19.20 21.00 211.45 n15 23.10

Дарнвцькнй вузол зв'язку

.Ni 4

з вечlрRЬОІО формою навчаRІІJІ

Звертатися у віддІJІ кадрів заводу.

суббо'І'а.

писти

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ

товариства.

rода.

ка

дачІІ!. НовИНІИ.

11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОrРАМА ЦТ І ПЕРЕДАЧІ НА

ФЕДЯR.

6.

9.30 10.00

День nро­

-

1. Майстер ДіЛЬНИЦі НВША. 2. Слюсар! НВША 3-5 розрядів. 3. Тtжар 5-го розряду. 4. Робітннии у цех по виробництву булочних виробів. · 5. Черговий слюсар.

Вров_r.рс•ха

казки.

Вровареьке середив професlйно-технtчне

ДИ ТИСЬ З 1 ІЖОВТНЯ 1986 року. Приймання живих кролів і нутрій проводять всі

ПJІТНІІЦ&,

у

СпорNПиа про11рема_ Че~ат· СРСР з хо. нею. ЦСКА cColodJroa; ІХ Мги.я CпaJ)'NUdaд.a ИL •род/ів СРСР. Бокс. Спор. ТИІВИа nІімнІаСТИІІОВ •. 21.00 Час. 211.40 ФІльм .оке89·•. ~.OS Навиmt'..

серІІ.

Час. У субоrу

РfІ!ДН&

фесТИ·

Закупівля живих нутрій для забою буде право·

Ред&К'І'6р :В:. ФВ:дяЯ. вЬІХDдИ'І' с 17 апрепа 1937

ІІЬІХОда:

МІІІНІАРіІІИRІ<'іа.

гостях

17 .оо

22.40

-

Вага оДного кроля повинна бути не менше З иг. Закупівельна ціна 2 крб. 50 коп. за 1 кr живої

сНОВАЯ ЖИ3НЬ•-ОРІWІ Вро. ..рсиоrо rородсио­ rо КОМИ'\'еІ'& ІЮІІМУ'І!НІСТИЧ8СКОЙ партих УІС])8ИІW, городсІ«іrо н райоииоrо Совеrов кародвwх депу­ 'І'атов КиевсКІОЙ облАсТИ. (На DCJ!&IIIICИOM ІІВWИЄ), Гааета

ЛьвІВсь­ Іисrrиту­

ту.

Сім'я Семенович.

Дни

Кавахсько-

иоrо.

.цро

фІпьм:и.

НА ПОСТІННУ РОБОТУ ПОТРІБНІ:

організаціям

9.45 ~

11.15 11.45

15.15 16;15

машинобудів­

Броварському х.ІІібоааводу

сердечну

Редавтор

ва;пь народноУ творчосТ\1:. Погивкt фестНВІІІЛю. ЛЮДВІ\8·. Заем.nя, Все.. oвtr. 12.15 Коицерт, nрисвячен11й д,Ію Проr18І'а'Н'ДІІС'І'L 13.15 У свІтІ ТВІІ!РJІІІ. 14.15 М·уnЬІІ'фtпьм. · 14.30 НОІВИКИ.

намо•

СУ&ОТА, 27 ВЕРЕСНЯ

в необJІ•енtІ JCІ.ш.Jcoen

В редакцію rа3ети Внеловлювмо

Філіппенко. Фото Ю. Мосеижиика. (Фотохроніка РАТАУ).

оператор-по­ Вадим Іnь­

11.30

ЗАКУПОВУЄ У НАСЕЛЕЙНЯ ЖИВИХ KPOmB

життя"

На знімку: кадр з фіJІьму. В ршІі €. О. Патона артист московського театру Імені €вr. Вахтаиrова Олександр

енко.

Заrотконтора Броварс:ькоі райсвожнвспІJJКн

споживчого

.• ~нове

Воло­

Горюшин, Мниопа-

Сектименко, Леонід Янов· ський. Режисер фільму -

Оrо.JІоmевпа

заготівельні

купьтурн.

В

Ольга Гоб-

1~1

ваги.

Л. ЛЕБІДЬ, художнlіt керівRRк rоrо­ лівськоrо- сіJІьськоrо бу­

Філіппенко.

зєва, димир

театру

Вахтангова

;._

На закінчення гіСТ\Ь подя­

иував за TЄ'Ih7JY зустріч і пообіцяв завl'l'атн до Го­ Голева ще. Потім відбув­

знявся

інших ролях

кінокар­

тину no книзі І. Стадиюка «Війна•. мріє- знятв твір про Т. Г. Шевченка.

ролі

московського

імені

17.15

ва.

16.00 навики. 16.1.0 ОрІ6кий дзвІ&rочок. 16.30 НВІРОдиІ таttа.В'І'И. 16.45 Кульrrу.ра росШсьІ«Jї

як

радянсько.го

8.15 Дсrк. ФІпьм. 8.35, 9.35 lсторІя. 4 ип. 9.05. 13.55 Ангпtйська мо-

цю.

країні

кордон. про те.

дов­

11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ І fiEPEAAЧJ

7

ка•. 4 серІя. 13.25 НовИ'НИ. 13.40 Концерт - Гуцульсьио­ rо аоисамбпю пk:ld і тан­

ворог не здаєrься•

створена

'ІІеХНІчноrо npot1J)Єcy. На. добр89(Ч, дtrиІ Час . ~1.40 сДрузі хорошІ моf•. Концертна проrрема. 22.30 Футбол-хоней. 23.00 НоВJІІИИ.

~-

12.10 Т.епефtльм

п! багатьма lншимн, поді­ лився враженнями від та

картина,

.НІJИк з пробтем иауИОВО­

Му8И111&.

і C'I'&11'Q1JJleНRЯ КИєва стопицІ Давиьорусь­

-

...

історико-біографіч­

20.45 21.00

11.40 ШиІоІІЬИИЙ еJСРаи. 7 кпас. laropla ВJІКИК!ИІЄВ­

П.

техні­

го, організатора науки і пе-

11.05 МУ3. тепефmьм •Краю м::й

галу~ь

діИ.

rімІм.сти-

10.3~·шкІпоьоІІИА екрен.

Довженка ТИмофієм Ва­ сильовичем Левчуком. Він розповів присутиlм QPO свою роботу над фt.льмами сLван Франко•. «Дума про Новпака~L «Но ли

УКРАІНСЬКОtО

ТІЄЛЕ&АЧЕННR Новини.

Закін•птся цей день ще однією цікавою лодією ЗУС'ІJРІЧЧЮ З нароДНИМ ар­ ТІfС:ТОМ СРСР. режисерам

ківостудП

,

Ро·

М•атч-реванш.

ресrтубл!канськоІ організа­

цїі

;:

у

mрсьіК'Ої ~· По за. кІ.НІчеІІІИt 0.10 - чем­ пІонаrr свіТу · з .~ів

Всі еони з великим інте­ ресом rrослухалн лекцію міжнародне

•.

було

-

електрозварювання

датного

Сьоrодні у cвtr>l. Чемnlоим свІту з ша­

. 23.20 Сьо~ у світІ. 23.35 ІЮІЩерr артИ'С'ІІІв боп­

голtЩі на сl.'lЬГОСПроботах.

мос­

женківцями, розповідає про життя і творчий шлях ви­

шкJдпJІ'ВkІrь

nрнrоди - ІтапJйців

туту народного господа~­

про

про

20.00 Дсж.. телефільм. 21.00 Час. 21.40 Ф~ •НеймовірНІ

радго_спу,

студенти

-

на

19.05

осіннього дня, до

нова

Нова

хtв. ммч-ревеиш. Цро6JІемІИ nошуки - рішецня. 19.55 НоВІІІtи.

вляглися

сторіччя

хоnила

nияцтва.

18.45 19.00

вшир

його nроек­ три роки­

віддано улюбленій сnраві. А потім його повністю за­

18.25 На)"ІІОВО - nопулярний

Привітати 'іх прийшли батьни, рІдні, дРузі.

і

дагога, академіка. Героя Соціалістичної Праці Євге­ на Оскаровича Патона.

-

СРСР.

ре­

вгору

третину

JІоеЙбОІІІУ. Чоловtки. Збj,р­ на nom.~ збІрка

ЄС'Т!рувапи тут свій шлюб.

Увечері,

плани п'яти•

П'RТНИЦR, 26 BEPECHR І ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА nРОГРАМА ЦТ • 8.00 Час. ·'8.40 Док. телефІпьм. Q.10 Світ t 1\ІІОJЮДЬ. 9,.45 МІуm.тфІ.JІьfІоr. 14.30 Новини. 14.50 Док. фІпЬМИ. 15.45 Виступ орнес:тру иародн·ИІХ tиструментІВ. 16.10 НОІІІНІІ.И. 16.15 РосІйсьІС&о мова. 16.45 Мелодіі Itp. 17.05 Дои. ТЄJІеф!.лІьІІ. 17.40 Чeмnkma'r oвtry з во­

субо~uго дня в Гoroлllr

тивного

грандіозні радянських

нялися

ти, зведені за том. Тридцять

-

~теmічноІ Інтеліrен' ц;lї захоплено зустрічає перших

річок і стає активним учас­ ником іх здійснення. Здій·

ки

Інженер-мостобудівник

життя

грамою

одІгоря

-

життя''-

через

двосерійний телевізійний фільм, зйомки якого закін­ чено на І(иівськіА ордена

-ЖИТТЯ»

Ннїв-90,

кадрів.

Телефон: 552-83-47. Ухати трамваями: М 32,

.NJ 33

до зупинки сВули­ Бакинських моміса-

ця

рів•.

Адм1ністраціа. андекс 61285.

\ Друк

офсетнИЙ. Обсаr 1 Друноваиий аркуш. Тираж

14.005

nрим:І.рии·нІв.

Замовлення М

4715.

#152 1986