Page 1

ПролетарІ всІх краІн, еднайтеся!

O~ГAH

БРОВАРСЬКОГО МІСЬКО1

Гавета ВВХОАВn 8

І

квіт••

17

МІСЬКОГО

РАЯОННО1

1937

КОМІТЕТУ.

НІ 152

РОКу ф

(5083) ф Вівторок, 23 вересня 1980 року ф Ціна 2 коп.

ХХУІ з'їзду кпрсРІк _ 26 ударних тижнІв! УЛАРНОІ _

Пленум •

ПЯТUРЇЧКА: JlEHIHCbKOI

• Овочівники радгоспу імені Щорса реалізуваJIИ з початку п'ятирічки 7000 тони городиии це 6 річних планів • Цехи ММ 4 [ 2 - попереду

РОБОТИ

в змагаині иа заводі порошкової металургії

річку. Приємно їм доповlсти,ЩО наполеглнва

ною Грамотою Президії Верховної Ради УРСР.

рІчних планІв по виробництву та ПРОj1ажу го­

грамІв

родньої продукціі. ДержаВІ здаио помідорІв, огІркІв даннІ 5500 тони.

та

іНших

7000 тонн

овочів

при

зав­

го

квадратного

19 з

кіло­

кожно­

метра

теп­

лиці.

Нині ться

овочівники готую­

до

вирощуванняово­

чів в осІнньо-зимовий пе­ ріод. У теплицях прово­ умовах довелося працюва­ ців. Першість у змаганні по­ диться дезинфекцІя проти ти овочівникам нинішньо­ І хвороб· рос­ цеху за­ шкідникІв го року. Холод, багато сіла роБІтниця критого грунту Галина лнн. с.'1юсарl І газІвники непогожих днів негативно ПанасІвна Лесик. Вона з Григорій Прокопович В!­ вплинули на врожайність Олександро­ кожного квадратного мет­ тер, АндрІй городини, але, долаючи ра. городів під прозорою вич Маляренко, ·Іван Яко­ труднощі, робітниці . за­ плівкою зІбрала по 19,З вич Касян та ІншІ прово­ :критого грунту виростили KIJIOrpaMa огіркІв, що дять реМОНТОІГсІлеиНJr, -гa~ 1 продали державі 1270 значно БІльше плану. Ви­ зової мережі. Вони все тонн продукції. Валовий ручка· вln реалІзованих роблять для того, щоб в прибуток від овочівництва нею овочІв складає 18165 листопадІ почати вирощу­ в цьому році складає карбованцІв. Наполегливо вання раннІх овочІв. 1 мільйон 530 тисяч кар­ потрудилася І робіТНИUЯ У

складних

погодних

ше

тисяч

300

карбован­

А.

бованців, а чистий~біль- АнастасІя ІванІвна Касян,

r АВРИЛЕНКО.

НА ПУСКОВИХ РОКУ

Щедрий врожай

до здаЧі Колектив ремонтно-бу­ ців. Готується фабрик з дІвельного управлlНЯЯ і Бориспільська «Облмісцевпрому. щомІ­ ворсяних вироБІв. Зразки пра­ сяця добивається знаЧНОlry високопродуктивної перевиконання

планових

тут

ни

завдань.

Ось і зараз основні йо­ го

ці

сили

спрямовані

своєчасну

здачу

в

комплексної

ЧЛIJ­

бригади

Л. С_ Логвиненка.

Крім цього, будівельни­

на ек(;­

демонструють

ки

РБУ успІшно трудять­

плуатацію пускових об'IИ­ ся на зведеннІ об'єктів тів року. Так, наближаєть­

Макарові,

ся

інших містах області.

до

завершення

споруд­

ження ОбухІвського заводу гончарних виробіВ, кошторисною вартІстю

майже

мІльйон

карбован-

ЧорнобилІ

у та

Київської

Я. ЗАКОН,

начальннк дільниці РВУ

• Облмісцевпрому •.

не засІдання комІтету профспілки. На ньому ви­ ступив головний інженер

А.

К.

Гайдученко,

Херсонська область. про-І охарактеризував

даж державі кавунів ведуть

пІдприємства

баштанники

колектив

Леніна

району.

колгоспу імені

Голопристан.ського

Господарство від-

править споживачам

11300 тонн кавунів.. На знімку:

поназ.

навантаження

"авунів. Фото О. Зборщика. (Фотохроніка РАТАИ.

1

на

на

третьої

Радянської

63-х

соціал!стич­

зобов'язань,

честь

націлив

виконання

підвищених

них

який

роботу ВЗЯТИХ

річницІ

цехІв,

роковин

Великого

внутрlза­

очолюють

В. М. Ададуров та І. С. В. АТРОЩЕНКО, інженер по організації соціалістичного змаган­

ня.

запрошення

ЦК

lШРС, Президії Верховиої Ради СРСР і Ради l\1!HlcTpiB СРСР reJj:eральний секретар Партl~

арабського

соцlалlстично- офіційним

го відродження, Президент Сlрійської Арабської Республіки Х. Асад відвІ_Дає. Радянський Союз а

риться

в

привІтаннІ,

1

у прогрес науки занню

внесуть

технІки,

сприяють

народногосподарських

завдань

програми польоту

і благополучного

(ТАРС).

Міжнародний екіпаж на борту орбітального комплексу

19

вересня

1980

ро­

Куба Арнальдо Тамайо

-

ва «3нання» маторів, що

до програми «Інтер­ космос., мlжнародни~ екіпаж виконає досл!;!­

зовніш-. діяльності

КПРС на сучасному ета­ пі. Він присвячений на­ ступному єдиному політ­ дню, який відбудеться

вересня на тему «30В­ нішня політика КПРС -

24

проводиться

лек­ стаСРСР виступив республіканського

середови­

І медико-БІологіЧНі слідження. БОРТОВі

до­ си-

стеми орбітального

на­

КОМ<І­

працюють

нор­

Мально.

Космонавти товари­ ш! Попов, РЮМіН, Ро­ маненко 1 Тамайо Мен­ дес почувають себе

якай

вІдповідно

ження й експерименти, розроблеНі спеціаЛіста­ ми СРСР І Республіки Куба.

добре.

Екіпаж присту­

пив

виконання

до

планованих

за­

досліджень

та експериментів. (ТАРС).

Про скnикан ня сесії Верховної Ради СРСР

міжнарод­

Перед присутніми з цією про міжнародне

нав­

матеріалознаВСТllа

лексу

«Салют-Є"

ре­

вивчення

уково-дослідного·

«Союз-37». У ході сьомого піл')­

тованого польоту,

і

ща,

Мендеса з орбітаЛЬНI1М комплексом

Фота­

природних

і

колишнього

РеспуБЛіКИ

·позаштатних лекторів, лек­ торів організації товарист­

політика миру ної безпеки:..

сурсів

монавта-досліднииа гро­

Вчора міськком Компар­ тії України провів семінар

і

ження

ЮР.ІЯ Романенка І ко(;­

.

і

графування земної по­ верхні 3 метою дослід­

дянського Союзу, льот­ ЧИRа:~космонита СРСР

леКТОРІВ

проведу гь

спостереження

'ft~M у складІ командн­ ра корабля Героя Ра­

мадянина

семи днів

космонавти

ня космічного кораб.!]'! «Союз-38., пілотован(). го міжнародним екіП-і­

в

Семінар

новища СРСР ньо-політичної

Протягом

ку проведено стикуван­

Звіт про роботу плену­

ста­

повернен­

НЯ на рІдну землю.

посаді тов_ Корнilіка М. І.

міжнародного

СРСР

ТоваришІ Л. І. Брежнєв І Ф. Кастро Рус побажали космонавтам успішного виконання

ційним вІддІлом мІськкому партІї і затвердив HP uil%

питань

розв'я­ в

нах.

басинського В. В. плену:.і увільнив його вІд обов'яз­ ків 'заВIДУЮЧОГО організа­

і політінфор­ виступають з

гово­ вхлад

І на Куб!, в усІх братніх соціалістичних краї­

На пленумі було роз­ глянуто оргаНізаційне пи­ таНI:ІЯ. В зв'язку з вl{­ їздом на навчання т. КОВ­

му буде" надруковано наступному номерІ.

екіпаж

ве.'ІИКИЙ

постанову.

дружнІм

вlзи-

том на чолІ партІйно-уря­ дової делегації СІрІї в першій половині жовтня ц. р.

поради окремих

ПрезидІя скликати

Верховної четверту

Ради

сесію

СоцІалістичних

скликання

жовтня

22

СРСР

постановила

Верховної

Радянських

1980

Ради

Республік

Союзу

десятого

року в мІстІ Москві.

тематики

у Раді Міністрів СРСР

щодо питань

подав

поза·

штатний лектор міськкому партії Ф. Т. Шипиленко.

Рада

Міністрів

день в!дпочинку

6

жовтня

1980

з

СРСР

постановила

перенести

суботи

4

жовтня

понеділон

на

р.

А. КРУКОВСЬКИП.

(ТАРС).

Орден на прапорі Нікополя Рад!снІ дні переживають нікополь­ чани: за успІхи. досягнут! трудящими міста в господарському і культурному

будівництві,

вІдзначаючи їх

вклад

':і

розвиток вітчизняної трубної і феро­ сплавної промисловостІ І в зв'язку з 200-рlччям З часу заснування, Ніко­ поль нагороджено орденом Трудового Червоного Прапора.

19

ПРО НАСТУПНИЙ ВІЗИТ В СРСР ПРЕЗИДЕНТА ClРII Х. АСАДА На

ну

міжнародний

Результати вашої роботи Еі носмосl,

постано­

Учасники пленуму ак­ тивно обговорили доп/')­ вlдь і прийняли відповід­

Методичні

Конституції, Дуля.

Жовтня, ХХУІ з'їзду КПРС. На засіданнІ було під-

виконанню

лістичне змагання за гІд­ ну зустріч ХХУІ З'ЇЗДУ КПРС» виступив перший секретар MiCЬ~OГOKOMITC­ ту партії А. Д. Грязєв.

цієї

якІ

доповІддю

Руденко.

водського соціал!стичного змагання за серпень. Се­ ред групи основних цехів найкращих результатІв добилися колективи цехІв .М 4 (начальник С. Т. Кондрашов) та .NQ 2 (М. І. Парфир'єв). По групі до­ помІжних цехів першІсть здобули робітники та Ін­ жен.ерно-технlчнl працІв­ ники

по

висвітлення

підсумки

з

поздоровили

орбітального науково-дослІдного комплексу «Салют-6. «Союз-37» <Союз-З8» кос­ монавтів Попова, РюмІна, Романенка і Та­ майо Мендеса з початком роботи на борту орб!тальної наукової станцІї.

товариства «3нання:. В. М.

з ма ган ня бито

якому

новище лектор

ПравофлангОВі Днями на заводІ порош­ KOBOr металургІї іменІ 60-Рlччя Радянської Ук­ раїни вІдбулося розшире:

ТовариШІ Л. І. Брежнєв і Ф. Кастро Рус сердечно

ви ЦК КПРС, «Про соцІа­

сумлІнну працю овочівиики Кияжицького радгоспу Імеиі яка за орденом Щорса підвеJIИ пІдсумки викоиаиня соцІа­ нагороджена лістичних зобов'язань, взятих иа десяту п'яти­ «Знак Пошани. та Почес­

городини

поздоровлення

19 вересня ц. р. відбув­ ся черговий пленум міСЬІ:­ кому Компартії УкраїН"',

ну

ВІДРАДНІ РЕ3У ЛЬТ АТИ

Вона зІбрала по

Компартії України

«Про організаційну І по­ літичну роботу партійних організацій міста .І райо­

РВУ

Сердечне

МІСЬККОМУ

на

сОблмісцевпрому~: плаии виконуються успішио.

праця забезпечила вІдраднІ результати. За чотирн роки ~ вІсім мІсяцІв виконано шІсть

КОМУНІСТИЧНОІ ПАР Т І І УКР А І Н Н, ДЕПУТАТІВ КИ1ВСЬКО1 ОБЛАСТІ

НАРОДНИХ

РАД

вересня у святково прикрашена­

му ПалацІ культури Швденнотрубно­ го металургІйного заводу вІдбулось

урочисте

засІдання

мІськкому парт!І І

Нікопольського

мІсьної Ради на­

родних депутатів разом з представ­ никами трудящих, присвячене ювілею

Micra і врученню Батьківщини.

йому

нагороди

Заступник Голови Президії Вер­ ховної Ради СРСР, член ПОЛітбюро ЦК Компартії Украіни голова Прези­ дП Верховної Ради УРСР О. Ф. Ват­ ченко від Імен! Центрального Коміте­ ту КПРС, Президії Верховної Ради

СРСР І Ради МІністріє СРСР поздо­ ровив

дящих леєм

учасникІв

НІкополя міста

І

зас!дання,

Із

усІх

тру­

знаменним юв!­

високою

нагородою

Батьківщини.

О. Ф. Ватченко оголосив Указ Пре­ зидії Верховної Ради СРСР про наго­ родження мІста НІкополя ордено:1У Трудового

Червоного

оплесни присутніх до прапора м!ста.

Прапора

прикріпив

І

під

орден

(РАТАУ).


*

2 стор.

2з вереси.: 1980 року

НОВЕ

ЖИТТЯ

В.lосконаЛlОвати органІзаторську РОООТУ 17 вересня цього року Відбулася третя сесія районної Ради народних депутатів ХУІІ скликання. На сесії розглянуто такі питання:

Звіт про роботу виконкому район­ ної Ради народних депутатів і зав­ дання :о.lїсцевих Рад району по вико­ нанню рішень червневого (1980 р.) Пленуму ЦК КПРС. вказівок ГeНl~­ рального секретаря ЦК КПРС, Голо­ ви Президії Верховної Ради СРСР товариша Л. І. Брежнєва, гідній зу· стрічі ХХУІ з'їзду КПРС (доповідач

голова райвиконкому М. О.

-

Сер­

гІєнко). Звіт про роботу постійної коміс!'! районної Ради народних депутатів по побутовому обслуговуванню (допові­ дач голова п(')стІйної комІсії

--

Б. І. Станкевич). Про виконання депутатських обо­ в'язків депутатом районної Ради на­ родних депутатІв по ГоголІвському

виборчому

Виступаючи на сесІї, депутат Вер­ ховної Ради УРСР директор рад· госпу сТребухlвський» І. І. Рибка

використанню

розповів, що трудівники господарства з великою увагою сприйняли постано­

вився

лова

райвиконкому М.

відзначив,

зацією

що,

О.

працюючи

рішень

Сергієнко над

червневого

реалі­

р.)

(1980

Пленуму ЦК КПРС, мІсцеві Ради ра­ йону підвищили рівень організатор­

ської і масово-політичної виконанню ціального

році

планів розвитку

десятої

усього доклали

у

періоду

селищної, чималих

І со­

завершальному

п'ятирічки.

звітного

районної,

роботи по

економічного

Протягом виконкоми

сІльських

зусиль

Рад

для

того,

щоб більш кваЛіфіковано і предмет­ но вирішувати поставлені завдання, розвивати творчу Ініulативу трудя­ щих, самокритично оцІнювати стан справ, викорlнюват.и формалізм у ро­

боті. На сесіях районної, селищної, сІль­ ських Рад, засіданнях виконкомІв ре­ гулярно розглядалися важливі пнтан­ ня економічного І соціального роз­

витку району, удосконалення ·стилю і методів

ської

роботи,

пІдвищення

дисципліни,

виконав­

відповІдальності

керівників за доручену справу. Особ­

лива

увага

розвитку

приділялась сільського

збільшення

випуску

питанням

господарства,

товарів

широко­

го вжитку, пlдвищения ефективності виробництва І якостІ ПРОДУКЦІЇ. Поряд з цим, значна роль відво­ дишіся таким важливим аспектам у житті Рад як пІдготовка і проведен­ ня сесій, залучення до цієї справи

постійних комісій і народних обран­ цІв. Досить сказати, що рІвень І ефек­ тивніСТЬ роботи постІйних комісій значно пIДЕИЩИЛИСЬ, зросла їх роль у розробці і здійсненнІ планів еконо­ мічного

лених

і

соціального

розвитку

пунктів району,

насе­

розширилося

ноло питань, У вирІшенні яких брали участь члени комІсій. ТІльки в мину­ лому році ці допомІжнІ органи підго­ тували на розгляд Рад і виконкомІв 1103 питання, а в нинішньому роцІ вже 530. у центрі уваги місцевих Рад і їх

виконкомІв перебувала І робота по реалізації наказІв виборців. За пе­ ріод минулого скликання райвикон­

21

ММ виконав тверджених

на

із

22

втілення

наказІв, в

на

першій сесії районної Ради ХУІ скли­ кання.

Добре

попрацювали

напрямку і місцеві

255

наказів,

в

цьому

Ради району.

схвалених

зборами

Із ви­

борців, було реалІзовано 241, а реш­ та 14 пропознцlй перебуває ~ ста·

резервІв не

планом

реалізації

темпами

продукції.

ведеться

І

бо­

говий форум комунІстІв країни, вони розгорнули дійове соцІалістичне зма­

вимогам

ведення зимівлІ худоби, змІцнення кормової бази. Протягом трьох остан­ ніх мІсяцІв У радгоспі значно підви­ щилися середньодобовІ прирости мо· лодняка великої рогатої худоби. Ни-

державних стандартІв

І

тех­

нІчним умовам.

У звітному перІодІ, вІдзначив до­ повідач, райвиконком, управлІння сІльського господарства зосереджува­ ли чимало зусиль на підвищенні ро­ дючості земель, зміцненнІ матерІаль­ но-технІчної бази господарств, збlль-

шеннІ виробництва і заготівель сlль­ ськогосподарсьної продукції. Мину­ лий і нинішнІй рони видалися дуже складними для трудівникІв району.

Це призвело до того, що валовий зБІр зерна зменшився БІльш як на 20 ти­ сяч тонн І склав усього 29 тисяч тонн. РІзко знизилась І урожайність зернових. Якщо у 1978 роцІ було зІбрано по 26,9 иентнера з кожного гектара. то в 1979 роцІ по 20,9, а в нинішньому за попереднІми дани­

-

ми ще менше

18

центнерІв з гек­

тара.

С~рйозну стурбованІсть викликає 1 стан справ у тваринництвІ. За 8 мІ­ сяцІв з

нинішнього

вІдповІдним

виробництво

року. в

перІодом

м'яса

порівнянні минулого,

зменшилося

на

тонн і молока на 5.101 тонну. Особливо рІзко знизилися надої ма­ лока у радгоспах .ЖердіВСЬRИЙ ••

306

«ГоголІвський», нІ Докучаєва.

ІменІ

Мічуріна,

іме­

Важливою дІлянкою роботи викон­ кому у звІтному перІодІ були питан­ ня торговельного, побутового, медич­ ного І соцІально-культурного обслуго­ вування трудІвникІв району. На се­ сіях Ради, засІданнях райвиконкому неодноразово розглядалися цІ питан­ ня, вживалися практичнІ заходи,

спрямованІ на поліпшення роботи за­ кладів торгівлі І побуту в населених пунктах району. Це дозволило пра­ цівникам прилавка продати товарів на мІльйона карбованців і ВИКО-.

49.2

нати план товарообіГу на

про­

102,1

цента. Непоганих показникІв домогли­

ся і побутовики: з планом реалІзацІї побутових послуг вони справилися на

100,3

процента

І

надали

послуг на суму

1

мільйон

населенню

185

тисяч

карбованцІв. Однак і в роботІ торговельних ор­ ганІзацій, і в роботІ побутових пІд­ приємств

ще

недолІків:

зустрІчається

ряд

магазинІв

рень

не

вІдповІдають

гам,

трапляються

торгівлІ.

І

чималО

майсте­

сучасним

порушення

крадіжки

вимо­

правил

матеріаЛQНИХ

цІн­

ностей, на низькому рІвнІ перебуває культура обслуговування. За

останнІй

час

органи

культури,

охорони здоров'я І народної освІти в цІлому

полІпшили

свою

діяльнІсть.

Але в розвитку матерІально-технІчно! бази закладам культури, охорони здо­ ров'я. освіти особливими успІхами

не можна нам

похвалитися.

доводиться

Ще нерІдко

зустрІчатися

з

Істот­

ними

ня, виховання молодІ. медичного І культурного обслуговування трудя­

недолІками

у

питаннях

навчан­

щих. Більше допомоги керівникам шкіл, лікарень, культосвітнІх закла­

а також в інших Радах, стало прави­ лом всебічно вивчати кожну пропози­

дІв повинні надавати і місцевІ

цію трудящих, кожне критичне

сприяти

розробляти заходи по усунен­

ню виявлених недоліків, веСіИ чіткий нонтроль з.а перетворенням їх у жит­ тя.

Разом з тим, слІд самокритично визнати, ЩО райвиконком не заl!,;'КДИ притягує до вІдповІдальності керівни­

ків, !Ікі зволікають розгляд шення пропозицій депутатів дян.

Це,

в

першу

чергу,

!

і

вирі­ грома­

стосується

адміністрації автопідприємства

09034,

яка не завжди своєчасно і якІсно розг лядає пропозиції і скарги трудя­ щих. Ці, а також ІншІ недоліки пр­ мітно впливают. на успішне вирішен­ ня основного завдання -- підвиrцення тє'\шів виробництва і реалізації про· дукції, піднесеНю.l ПРОДУКТИІ;ності

1хнє

завдання

веденнІ

полягає

педагогІчним

в тому,

Ради.

щоб

колективам

навчально· виховного

у

процесу,

залученнІ школярІв до праці, пІдви­ щеннІ культури обслуговування гро­ мадян у лікарнях, фельдшерсько-ану­ шерських пунктах, клубах, Будннках культури. Адже не секрет, що факти неуважного ставлення лІкарів до хво­ рих ще спостерігаються і у районнІй лікарні, ВеликодимерськІй та Інших дільничних лІкарнях району. Далі доповідач докладно проаналі­ зував роботу виконкомів районн~У, селищної, сільських Рад народних .ае­ путатІв, адмІністративних органІв ло зміцненню соцІалІстичної законності і

громадського

правопорядку,

нився на діяльностJ розгляду

заяв,

скарг

зупи·

мJсцевих Рад ло трудящих,

орга·

дукції. Незважаючи на те, що з.апланованІ

нізаціЙ особистого прийому. Депутати Ради І запрошенІ ВЗjiJЛИ активну участь в ОбговоренНі допо­

ва п'лтирlчку темпи зросnoння загаль-

віЯ4

праці.

ПО.'Іlпшення

асортименту

про-

.

за

зБІльшення

виробництва

З метою

зміцнення

в структурІ посІвів

багаторічним,

кормової

бази

перевагу надаємо

злаковим

і

бобови~t

- це комплексна соціальна пробле­ ма. Вирішення її потребує планомір­ них зусиль державних І

травам.

Для

нашу думку, в цьому планІ першочер­

гова роль повинна надаватися роботі добровІльних народних дружин, які за

час

свого

існування

похвали робота ДНД радгоспу-комбі­ нату .КалитянськиЙ» імеиі 50-рІччя СРСР,

сіл

ШевчеНj{QВОro,

ру

дружинникІв,

органІзації

в ра-,

землІ, з яких ми ще не одержали пов­

но! вІддачІ. Тому в наступному роцІ' плануємо повести роботу по їх ефек­ використанню.

Тка.'ІЯ Гоголівської стрlчкоткацької фабрики депутат К. І. Рогач у своє­

значнІ

традицію події

трудовими

в

що насЛідуючи

-

зустрІчати

життІ

народу

здобутками,

вl1-

новими

виробнич­

-

нинн пІдприємства взяли пІдвищеНі соцзобов'язання. На основІ кращог')

'використання резервів, поліпшення організації працІ текстильники Фаб­

рики зобов'язалися

на честь

З'їзду КПРС до кІнця

робити

понад

продукцІї

1980

п'ятирічне

на

суму

тисяч нарбованціВ. бригад ткацького І

ХХУІ

року ви­

завдання

мільйони

2

800

Одна зміна, 6 3 бригади фарбу­

вадьно-оздоблювального цехів до дня відкриття партійного форуму виріши­ ли рапортувати про завершення зав­

дань двох місяців

1981

рону.

Начальник районного ремонтно-будівельного

Л. А. Берковнч ~оповів сесІї про ви­

кІв п'ятирІчки. При державно~у п.'Іа­ будІвництва

дорІг

50.5

кІлометра

станом на 1 жовтня їх буде споруд­ жено 55,7 кІлометра, а до кінця ро­ !{у 59,7 кІлометра. За роки деся­ тої п'ятирІчки з'явилися новІ дороги Калита Опанасів, Шевченново --

Вервиця,

Мокрець

-

тильне Кулажинцl, Рожни та іншІ. Не

можна

правофлангових змагання.

Це

Бервиця,

сьогодні

--

СвІ­

ПухІвка згадати

f

передз'їздівськогt' машиніст екскаваl0-

машиніст навантажувача Л-34 В. д. Листопад, автогрейдерист В. П. Поно­ маренко, машиніст бульдозера А. М. Норнlйчук, водії М. В. Татарин, М. П. Гапон та інші працівники.

Ве.'ІикІ напруженІ плани зобов'я· зався виконати за роки десятої п'яти­ колектив

рики,

сказав на

Київсьної

птахофаб­

сесії директор госпо­

дарства І. І. Хлюпка. В порівНЯЮ'!і з дев'ятою п'ятирічкою ми вирішили

зБІльшитИ виробництво яєць майже в два рази І на 1ООО тонн більше виро­ бити м·яса. Сьогодні мені приємно доповІСти депутатам районної Ради. що ці накреслення успІшно втІлюють­

ся в життя. З планом п'яти рокІв по виробництву м'яса наш колектив справився ще в травні місяці, а до кінця вересня одержимо заплановану

кІлькість яєць. До 63-ї річниul Вели· кої Жовтневої соulалlстичної револю­ ції ВИК!?Н8ЄМО план продажу їх дер­ жа51

Разом з ростом І розвитком вироб­ ництва

зростають І трудовІ

досягнен,

ня кращих трудІвників. Так, передо· ва пташниця депутат райради Л П. Слуценко за роки десятої п'ятирічки

одержала 43,2 мільйона штук JIIЄЦЬ. Це у 5,2 раза перевиrцує рівень де­ в'ятої п'ятирІчки. Любов Панте.JtеЙмо, нівна за цей час забезпечила пlдви, щення продуктивності курей на 12 процентІв, а норму обслуговування

перевищила БІльш як у

цей

час

4

4

мІсяцІв десятої п'ятирічки

Броварщини

тисячі

8.662,6

62

освоєно

надано

дІв.

АдмінІстрація

послyr

карбованці!!.

за

види нових

по­

слуг, а всього їх надається

298

ви­

райпобуткомбінату

провела чималу

роботу

по централІ­

зацІї ательє, !І1айстерень, переведен­ ню на бригадний метод, удосконален­ ню виробництва, модернізації техно­ логІчного обладнання. Чималу увагу ми придІляємо І дальшому полІпшен­

ню діяльності

комплексно-приймаль­

них пунктів. Через Іх у минулому роцІ було надано побутових послуг на суму· 780 тисяч карбованцІв, а виро­

біток на кожен пункт складає

2.600

карбованців. Ще вищою є ця сума у селах ГоголевІ (приймальник замов­

лень М.

Г. Логвинеико),

(приймальник

Плосному

замовлень А. П. Фе.

сюк).

Особливе місце в енономіці нашого району, наголосив у своєму виступі завІдуючий вІдділом сі.'ІЬСІІКОГО гос­

подарства міськкому KoмnapT!Y Ук­ раїни депутат П. В. ІВ8ХНЮК, займав сІльське гооподарство. Не тому, що по валовому виробництву продунціІ воно є ведучою ланкою екон.омlки. але й тому, що цІй галузі народного

господарства постійну - увагу приділя­ ють мІськком партії, райвиконком. Ухня допомога у цьому плані є від­

чутною. Завдяки їй середньорічний обсяг виробництва валової продукції зріс у порівняннІ 3 минулою п'ятиріч­ кою на 40,7 процента, продуктивність праці пІдвищилась на 20,8 процента.

Це дозволило

рази.

Боротьба з порушниками соuіаліс­ тич ної законностІ І норм співжиття, сказав начальник райвіддіЛУ внутріШ-

трудІвникам села п'я­

тирІчне завдання по продажу державі м'яса виконати до 15 червня І моло­ ка до 30 липня. П'ятирІчний план по продажу державІ яєць буде вино­ наний до 63-ї річниці Великого Жовтня . Однак

рів П. п. Каленченко, Г. П. ПеТРИR,

ріЧКИ

.8

лося не

побуткомбІнату

мІсцеві Ради народних деПутатіJi!.

шляхового управлІння

конання колективом шляховикІв ос­ новних технІко·економlчних показни­

нІ

їхро­

боти.

жителям

500

хорошу

рУдні.

у той же час виконкоми СеМRПОJlкіВ­ ської, ТребуХіВСЬКОї та Інших Рад ще недостатньо приділяють уваги mдбо­

на

поповнення БІлка

му виступІ зазначила,

зарекоменду­

вали себе справжнІми помічниками адміністративних органів і захисни­ ками ІнтересІв громадян. Заслуговує

роки І

Ціонl вирощуємо сою на зерно. Ши­ рокими темпами у радгоспІ ведеться заготІвля концкормlв. НинІ !х маємо понад тонн. Великим резервом у справІ виробництва кормів є поливнl

тивнІшому

громадських

оргаНІзацій, трудових колективІв. На

С. О. Черепейник доповів, що за

13 СЕClI РАйонноІ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ

встановлених строків здІйснюють нц­ нази громадян виконкоми Руднян­ ської, Гого.'!lвської, ЛІткІвської сІль­ ських Рад народних депутатІв. Тут,

ження,

гання

продуктІв тваринництва, успішне про­

н!х справ депутат С. Ю. Rрасуцькиl,

Головний Інженер

дії виконання. Якісно, з дотриманням

заува­

ву червневого (1980 р.) Пленуму ЦК КПРС про скликання ХХУІ з'їзду КПРС. Готуючись гІдно зустрІти чер­

ротьба за Ії якІсть. Обсяг продуки!У вищої категорії якостІ за останній час зріс лише на 7,73 проиента. Реш­ та товарІв не в повнІй мІрі відповІдає

за­

життя

з

Низькими

цем.

Доповідач по першому питанню го­

додаткових

дала бажаних результатІв. За 8 мІ­ сяців 1980 року молокозавод не спра­

В. І. Зай­

25

OKPyry.NQ

ноro обсягу промислового виробницт­ ва і обсяг реалlзац!У продукції в цІ­ лому по району виконанІ, робота по

б

на сьогоднішній

загострити

сесії хоті­

увагу

райви­

нонкому, народних депутатів на таки!!: питаннях

як

рацІональне

ня основних день,

фондІв

виконання

використан­

І капІталовкла­

окремими

с:tвами планових

господар­

завдань і зобов'я­

зань, виробництва і заготІвлі кормів.

закупівлі у населення лишків про­ дуктІв тваринництва. Ці аспекти не завжди враховують і місцевІ Ради. Так, за 8 мІсяців у порІвняннІ з ми­ нулим роком закупівля лишків моло­ на у населения знизилась у Русановl

І;а

497

центнерІв, ГоголевІ

-

на

100

центнерІв, Пухlвцl на 330 цент­ нерІв. Погано органІзовано і заRупlВ­ лю м'яса. У ГоголевІ, наприклад, йо­ го закупІвля зменшилась на 252 цент­ нери, у Великій Димерці на 217 центнерІв, ТребухОВІ на 219. цeН'l'­ нерІв. Очевидно, і райвиконкому, f виконкома~ місцевих Рад слід прояв­ ляти більший інтерес до цієї важли­ вої

справи І домагатися повного ви­ конання всІх планових завдань. В обговоренні доповІді також I!!{3Я­

ли участь доярка радгоспу «Заво­ рицький:!> депутат Г. П. Беичук голо­ ва виконкому СемиполкіВСЬКОЇ сіль· ської Ради народних депутатів В. Г. Загуменний, бригадир радгоспу «ЛіТ­ иІвський» депутат М. П. Кацlои. СесІя також заслухала звіт про ро­

боту постІйної комісії районної Ради народних депутатІв по побутовоМу оБСJlуговуванню. з яким виступив

голова комісІї депутат Б. І. Станке­ вич.

Третя хала

сесІя

районної

повІдомлення

путатських

про

Ради

заслу­

виконання ДВ·

обов'язків депутата

Гаго­

ліВСhК'1ГО виборчого округу В. І. Зайця. З обговорецих питань сесія

NQ 25

няла відповідНі J)lшення.

прий­


ЖИТТ,.

n081

вереєиsr

t3

'у святковій атмосфері КПРС про скликання черXXVI з'їзду парвідбувалися головні збори гового року в профспІлковІй ор­ тП. У вІдповідь на постагаНізації цеху племрепро­ нову ЦК КПРС «Про созмагання за д.укції радгоспу-комбінату ціалістичне .КалитянськиЙ" іменІ гІдну зустріч ХХУІ з'їзду 50-річчя СРСР. Заступ­ КПРС!> колектив пlдроздівагомий ТРУДОник директора комбінату лу готує R). Г. Нагориий і голова вий дарунок. Виконавши десятоУ п'ятирІчки робітничого комітету пІд­ план приємства Г. П. АкІмов ще 24 липня 1980 року зб ер еженвручили колективу цеху при показнику процен-

шого розвитку руху за ко-

страцП

не заспокоюються на досягнутому, нарощують виробничі темпи. Учасники обговорення доповідІ В. Д. В!рьовна,

муністичне ставлення до працІ. З колективІв трьох дільниць лише один носить звання .Колективу комуністичноУ праці". Разом з тим, У підрозділі

що вонн до цього часу не репродукцП прийняли кон­ закІнчили обладнання кім­ кретну розгорнуту поста­ нати гІгІєни жінки, недо­ нову. Головою цехкому статньо забезпечують ро- переобрано П. А. Бакла­ бітників спецодягом. Ви­ на. словлено зауваження пра­ У роботі зборів взяв цІвннкам торгівлі Семи­ участь голова районного полКівського радгоспроб­ комітетУ профСПіЛки пра­ коопу, які не забезпечу­ цІВНИКів сільського госпо­ ють регулярне постачання дарства В. М. Мемрук. в магазини товарІв пер­ шоУ необхідності. С.ОГОЛЬ, Робітники говорили, що ce~Tap цехової пар­ тlltн!)1 органІзації рад­ на підприємствІ недостат­ ньо залучають трудящих roспу-комбінату «КаJIИ­ до постійних занять фіз­ ТJlRСЬКНЙ. іменІ 50-рІч­ ку.чьтурою і спортом. чи СРСР.

ня програми десятої п'я­ т'ирічки і самовідданої праці

колективу

в

раху­

нок 1981 року. Виступаючи з доповід­ дю про роботу цехкому протягом звітного перІо­

Н.

Е.

98,1

Латушко,

Є.

Ф.

Шептикітова, В. Г. Рудь, М. А. Скоромець, Л. М. Сиплива, В. П. Кабиш на конкретних фактах із пІднесенням говорити про профспІлкового життя поздобутки. Він вІдзначив, казали, як багато зробив що працІвники цеху цеховий комітет профСПіЛсхвально зустріли повІ­ ки за звітний період ДЛЯ, домлення червневого підвищення ефективності і (1980 р.) Пленуму ЦК якості праці. Тут добре ду, голова комітету проф­ спілки П. А. Баклан мав усі пІдстави з особливим

54

чоловіка

ударники

-

комунІстичної праці. Комктнв усього цеху теж може І повинен вибороти в ході передз'їздівського змагання це почесне ім'я. Зацікавлена розмова ішла про дальше зміцненНЯ трудової і технологічної дисциплІни, поліпшення якості роботи, підви·

і

цехкому

за

те,

і

на

адресу

працlвннкІв

Полтавського НДІ свинар­ ства, які ще слабо тур­ буються про впроваджен­ ня

досягнень

науки

І

пе­

редового досвіду у вироб­ ництво ного

з

метою

прискоре­

розвитку

тваринни­

цтва.

3B.1tho-виБОРНі профспІлкові збори цеху плем­

За

jlанимм

Міністерства

сільськorо

ГОСПОjlарства

УРСР дЛЯ громадського тва­ ринництва в республіці вже

заготовлено понад 42 міль­ йони тонн грубих кормів, в тому числі 17 мільйонів тонн сіна і сінажу, закла­

дено БJlИЗЬКО 41 мільйона тонн силосноі маси, вироб­ лено

понад

мільйон тонн

трав'яного БОРQшна та ін­ ших

зневоднених

Це значно

цей час минулого року.

у цілому ж грубих ! со .. Itовитих кормів в понад 75 процентів до потреби. Ха .. рактерно,

що

трудівники

багатьох об.'JастеИ, зокtlема. ВОРОШИ.'Jовградської, Дніп..

На упевненістю

мож­

службовцІ підприєм­ ства. І зводять вони йu­ го господарським

диться

рибннх

продуктіІІ

ВіДllіДУllачам 7ематичні

сучасним

ПРОПОНУЮТІ>С.

устаткуванням.

цікаllі

кінофlJlЬМН,

ntЮCпектн,

матеріаJlИ.

На знімку: фОТО

НОІІНМ

о.

• ОJl.иому Is заJlіll lІистаllКИ. (Фотохроніка

БорМOfова,

І'АТАУ).

розі

Цими ея

дними

семінар

вlдб~-Jl­

секретарІВ

що в цей день збори у на­ званих організаціях не

комсомgльських організа­ Відбулися. цій промисловвх І сіль­ ПеревІрки, які провели ськогосподарських під­ праціВfЩ!Ш апарату міськ­ приємств, заклаАів, уста­ кому ЛНСМУ, показали, В0. раЙоиу. Ватажки мо­ що окремі секретарі комлоді обговорили ваЖJIИвl сомольських органІзацій ПИТQнНJI внутрІспілкової несумлінно поставилися роботи цlд час звітів І ви­ до підготовки звітноУ до­ борІв. повІді, яиа повинна бути серцевиною всІх зборіВ. ПеРШІіЙ секретар мІськ­ У доповІдях мало місця

ROMY ЛКСМУ проаналізу~ав

Зj3ітно-внборноУ

В. Рогач підсумки відводиться показу участІ

кампан!У юнаків і дІвчат у Ленін-

у комсомольських групах ському заліку, мало гаво­ j

цехових

органlзацlях.

Доповідач, зоирема, нагоJIОСИВ, . що поряд з добре органІзованими зборами, що пройшли в радгоспі .ПухівськиЙ", в побутJ<омбlнатІ, на деревооброб-

риться

про

трудову

вахту

на честь ХХУІ з'їзду КПРС. Зараз звІти 1 ви­ бори проходять у первнн­ них організаціях. Тому врахування всіх цих недо­ ліків дозволить зробити

ному комбіflаті, доводитьея головні збори еустрічатися 3 фактами, справжньому ,юли секретарі комІтетів мобілізуючими.

року поділовими,

J\ОМСОМОЛу' }(()мєндацll

ігнорують реДругий секретар мlськ­ міськкому кому комсомолу В. Чирок ЛКСМУ, переносять день висловила ряд рекоменда­ [час проведення зборіВ без поважних причин. Так, згідно з графіком, затвердженим бюро мІськ­ }(OlllY комсомолу, 11 ве­ р~сня звітно-виборні збо­ ри повинні були пройти у 15 цехових органlзаціЯJ~

ва пра5ах первннних І

первинних

8

організаціях.

БезвІдповідальність сомольських

ком­

ватажків

цій, спрямованих на ус­ пішне проведення мІсяч­ ника

пропаганди

правових

знань, який починається з 1 жовтня, і перших за­ нять у мережі комсомоль­ ської політосвіти.

Про

хІд

звірки

комсо­

мольських лав і сплати членських внесків вела на семінарі

мову

ЗЗ!;!ідуюча

тресту «Броварисільбуд!>, сектором обліку міськко­ заводів «Торгмащ)) 1 П,Щ~­ му ЛКСМУ К. ДИРl'JJльостмас

цризвм!:

до

того,

ва.

леИТУJ!али

спеціаліЗr)­

вані бригади - МУЛI!­ рів, оздоблювальник;н,

вулиць

і 56 щасливих володарів комфортабельних

ній.

чоловік у кож­

10-12

Начальник відділу комунального будІвни­ цтва ДОНу А. И. Ста­

осель відзначатиму-:ь новосілля.

етапі

нав:

сенко

розповідає,

що

-

п' ятипо­ оригінальної ріг двох

-

лиць,

-

та

ОДНОКімна т н І

квартири з

дами.

усіма

виго­

Сподобаються

господарям

лоджії та

і

просто~і

балк·они.

першому

Все довелося починати з ну ля. ДО ТОМ ж від­

німає вгору скло, фаг­ бу та інше, маляри

- Нам залищилось зробити опорядження

чувалась

та блаГОУСТРіЙ,

розмову

Ми-хайла Петренка:

прагнуть здати

фар­

у

грудн!

об'єкт

ниніШНЬОі"О

року.

виконроба Васильовича

зараз

мате­

ріалів. Але незважаю­ чи на це, буд!веЛЬНИЮI

ЩО;10

А М. В. Петренко, у свою чергу, від!начає

Скільки ж робіт­

-

ників

нестача

кращих

робіТНИКІВ.

Серед иих теСЛJ1~Jа Миха~ла І\ОСТJiНТИНО­

трудиться

на будові?

вича Слизька,

- Щодня на робо­ тах зайнято до 65 бу­ дівельників. Багато до­ помагають Ум робітни­ ки з цехів деревооброб­ ного комбінату. Ось 1 сьогодні на· БУДОВі пра­ цює більше 10С чоло­

МИХ4йла

муляра

СеJ:JГіЙОВИ'lа

ОІІдієнка, штукатура Галину Михайлівну РО. гач, вентиляційника

АнатоJtїя Євгенович:> Вербовськсrо. Вони по­ дають приклад у робо­

вік. У будинку прожи­ ватимуть робітники І

устрою міста, зокрема, по

будівництву підземного переходу, ремонту шкіл і дошкільних . закладів, а також по підготовці до осінньо-зимdвого перІоду об'єктів культурно-побуто­ во):о призначення, охоро­ ни здоров'я. Відремонто­ вано і

5

НО В експлуатацію об'єкти. ЗаJiИШИЛОСJ1[

:.!2

від­

ремонтувати ще п'ить бу­ динків. Нещодавно на

зборах колективу

першої

і в підготовці до зими житлового фондУ. ПіСJIЛ капіТ'ального ремонту :5ДА-

nідлогу.

ПРИК.'Jад

про­

-

венської умовний

чотирьох

Таким

бити

все

у

від

щоб

Ifамічені

них

на

Це

вес.

ків

ють

колектив

тримавЦІИ ських

груп

вельноrо

ня

і

дитяч(')го

заходи,

ріШИJlИ

ПРИСКОРЄІІ­

деслтої

спрямоваНі

на

ня темп!в

ремонтних Р()­

БІт, вишуку~аиня внутріШ­ ніх резервів, трудовоІ І

зміцнення викоцавчої

заводу

рет,

що

низька

добlfватис!!

не

трудом

ДОЗl'!ол~1':

ІЩСЩ,ОЇ

про­

дуктивності праці і якосrj

докладають

усіх

своіх

СИJl, щоб план капіТRJIЬЧс)­ го

реМОIiТУ

ВИКС)НіТИ

ПОВ­

ністю і здати замовникам

об'Єкrи ре.

3

оцIНJ$ЩО

1 СВіДМіИНО ••

.дo~­

ТClрго­

верхнього

трикотажу,

завершити

п'ятирічки

63-0У річницt Жовтня.

розгорнувши

не змагаИНJII

ви-

ПЛ:іН

АО

:Великого

І слово нащ€ дисципліни. Адже не сек­ детьсн :5 ділом. дисципліна

ПіД­

депутат-

машинобудуван-

фабрики

справ,

намітили

працівни­

почин

хімічні

консерванти.

Тонна закладена у Тl'анше!

гідну

повністю

лані.

госпмарств

Так, у господарствах Ро.. венсІоКОЇ, Івано-Фраliків" ської областей кожна третя

ХХУІ з'Узду наші депутати 1

РБУ-4,

більшоеті

при силосуванні застосову..

PYHK~M робітникам де­ ревообробного комбіна­ ту напередодні ХХУІ з'їзду НПРС.

Щоб ПіДГОТУl!ати

зелені жнив&

кукурудзяному

у

буде нашим гІдним да-

зу~тріч ИПРС,

об.'JастеЙ, які на агрегат виготови"

у розпа.'1і

за­

вкластися строки.

збільшенні зневоднених

на, що вдвоє більше, ніж у цілому по республіці.

колективу

сповнені рішимоСті зро­

лежне,

у

іли по 285-263 тоини ві .. тамінного трав'яного борош..

чином,

наближа­

нашого

трохи

кормів подають господар" ства Тернопільської та Ро ..

ється до кінця. Усі чле­ ни

лише

вирорництва

настелеf!О

будівництво

дільниці, де я працюю ма­ лярем, обговорили стан

з оцінкою роботи. шкіл, 2 дитлчнх Незважаючи НІ! OKpe\fi райлікарню, .'5 труднощі, цаші робіТНИ!іИ

культосвітніх закладів І ряд Інших приміщень. Досягли певних успіхів

у

під'їздах,

СТВОРИ.'Jи

бі.'Jьше половини потреби_

виконроб. оштука туре>!і

квартири

областей

в'ян~ мають

та

«Гастрономія~.

ДОІЖУЄ Вже

не РОЗіЙ-

Широио

..

СОЦlал\СТИЧ-1

під ДЕ!віз()~

із хімічними консерванта .. ми, у багатьох колгоспах і радгоспах

для

цього

ВИКО"

ристовується карбамід.

Значним резервом кор .. мовиробництва є гичка цук­ рових буриків. Чима.'JО гос. подарств

закладаj{lТЬ

лосні ями

в

сп

..

бурикову гичку

разом 3 ПОДJ}ібненим куку.. рудзинням, відходам}! горо ..

дів.

Напруженим видався ни.. нішній рік для кормодобув..

ників і нині мобі,чіЗУЮТЬСJl всі сили

.

куються

і засоби, вишу"

резерви; щоб за ..

«ХХУІ 3 13ДУ КПРС безпечити тваl'ИННИЦТ!ІО 26 ударних ТИЖНіВ!., ко- І кормами вдосталь. Все, що лективи

дільниць

..

го, то іваНОфранцівці і льві ..

магази­

Л. ШИНКАРЕНКО.

ву.

здано

«добре~ садки,

два

«Нулінарія))

ті усім ЧJIенам колекти­

Готуємо об'єкти до зими у завершальному РОЦі десятоУ п' яти рІчки колен­ ти!! РБУ .М 4 добився певних успіхів. Восьми­ місячний план ремонтобу. дівельних робіТ виконано на 101,3 процента. Здійснено чималий об­ сяг роботи по благо­

ташуються

закладан

майже дворічний запас Йо..

роз-

стукіт молОТКіВ, потуж­ ний кран раз у раз під­

труднС'­

ської

На

поверсі

ІЮ республіці план

ня сінажу. Однак взаготів", лі і цього корму чималі контрасти. Якщо трудівни.. ки 3апорізької, Кіровоград"

дво-

ни:

чимало

у цілому перекрито

У ньому

є чотири, -три,-

отаву

торіЧНIІХ трав.

ву­

пояснює М. В,

Петренко.

використовують

луків та другий укіс бага ..

форми: півколом опері­

ЩіВ. Адже вони не будівелЬНа організаuія.

було

ло

-

зуватиме

не

нення запасів сіна тут ма..

Н05осели свій будинок? Він верховий,

становище

в:лад, мають його лише по.. ловину потреби. Для попов..

Яким же побачан,

-

таке

період

скрізь. У Хме.'JьницькіЙ і Київській областях, напри..

Сьогодні, незважаю­ чи на дощ, на будівель­ ному майданчику пu­ жвавлення. Всюди чути

вибору КOJIЬС>РУ би для кімнат.

КОМСОМОЛІІ

Для цього укомІТ'

теслярів, вентиляційни­ ків, сантехніків. Вопи небагаточисеЛЬНі -- ЛІ)

Запитую

ватажки

мето­

Машинобудівноr та Ну­ тузова. Швидко вирос­ ли його поверхи. ПРІ)­ йде ще небагато часу,

ведуть

Радяться

на

дом.

припасли

еіна більше, ніж планували. Од..

РЕПОРТАЖ

ст! ще не було. Мова йде про новий ЖИТJI(­ вий будинок, що зво­

вІдкрито па­ віJlЬЙОН сБаrатстаа моря>. ЧИСJlенні експоиати І MaTepiaJlH розповідають про ОСllOfНИ. морських rJlH~HH, про 6araTCTBIl IІкі ТIlїТЬ У собі Світоаий океаи, про трудові будиі рибадок иашої країНи. На IІскрави)\ стендах lІистаВJlено матеріа.,н . • кі показують РОЗIlИТОК OKeaHChKoro npol\IRCJlY, осиащення Рііба .• ь­ ськоrо фJlОТу сучасиими суднами і пlдпри.мста по переробці

на СТlИловий

заклlOЧНОМУ

на сказати, що таиої споруди у нашому мі­

На ВДНГ УРСР 1Ііс... пере06J1l1днаННIІ

СТРОК

щ

КиІв.

Донецької,

Кіровоградської

• з

корМів.

більше, ніж на

ропетровської, ЛУСКОВІ ЗДАВАТИ

.

· Щоб ситою була худоба

:з уст робітників прозву­ чали серйознІ зауваження

поставлено організаційну роботу в профгрупах, регулярно пІдбивають підсумки соцзмагання. Виступаючи, профспІлковІ активІсти узагальнювали не лише передовий досвІд, а й викривали недолІки, які -перешкоджали працювати без вІдстаючих. На зборах робітники порушили питання даль-

новорІчну ялинку як си м -, ня поголів'я вол дострокового виконан­ та, РQбіТНИКИ

щення ідейно-полІтичного І фахового рІвня робітни­ ків. Учасники зборів ІІідда­ .'ІИ критиці житлово-побу­ тову комісію, члени яноУ рідко бувають у сім'ях виробничників, не цікав­ ляться побутовими умовами працівників цеху. Справедлива критика була адресована адмініо

І «!ТОр•

JРОЖАИ-8(): ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Проблеми порушують робітники

ПРОФСПІЛКОВЕ ЖИТТЯ: ЗВІТИ І ВИБОРИ

року '1f

1980

усіх

бригад щодеНIfО цеРі-

8ИКОНУЮТЬ свої завдаННJII. В. РОМАНЮК,

маляр РБУ .м 4, депу­ тат MICtIl(OЇ Ради народ­ ИRX депутатів.

вродило \ на осінньому по.чі,

с,чід дбайливо зібрати і на .. діііно на

збереrти з тим,

У)ІОВНУ

голову

щоб

худоби

бу.'ІО не менше

29,8

нера

О,щниць.

кормових

цент..

(РАТАу).


*

4 стор.

23 вересня 1980 року

Н О В Е

Ж ИТТЯ

----------------------------~~~~-----------------------."'#I'.• ,. .. .. • , ........ УСЛАВJIЕНІ ІМЕНА _"" - ' ' ' : > а,. _. -~ .. ~~ ~

ДО ВІДОМА АБОНЕНТІВ МІСЬКОІ

АОЧ КА

ТЕЛЕФОН НО, МЕРЕЖІ!

ОРф ЕЯ

зв'язку з пІдключенням АТС-5 міста Бро. варів до автоматичного міжміського зв'язку , І

V

15

•У

першІ десятиріччя ХХ столlТТ.1І

ся сягнути їх висот

стати поруч

1

1"

ними. Нею була СоломІя Крушельн;;­ цька. Однак у порівиянНі зуславл~­

вирушила на навчання до ІталІї, НР. знаючи, що на багато рокІв пов'язує свою долю з цією країною .

ними колегами як осоБИСТіСТЬ . вона ВИЯВИ.1ася набагато вищою.. ЦІ слl)­

ІІа з книги Р. КортопаССІ свІдчення того, як високо

-

яскраве цІнували

видатну співачку П сучасники них країнах світу.

в

про неї:

й освічена,

репертуарІ спlвачии було понад 60 оперних партІй: Тетяна, ЛІза (<<Євге­ ній Онєгін,>, «ПІкова дама. Чайко,,­ ського) , Аїда. Дездемона, Амаліп,

рІз­

«Всебічно обдарована

сповнена

італlйсьиою

Ім' я Соломії

.

мовами •.

Крушельниць~ої го·

рить яскравою зорею в сузІр ' ї

вачка,

видат,

видатними

музииантами

пісні

Брамса,

ги вона придІляє популяризації УКРЗ­

Іта·

їнської народної пІснІ ,

російського

І

украІнського романсу, пісень народів свІту.

друзями

І

ється

на

Франко,

Василь

щину

І

Бе.'!лінчІонl.

Ії

наставниками

у 1939 роцІ, пІсля смертІ чоловl1\а Чезаре РІЧЧІонІ, Соломія поверта­

ЩИРИмif

були

Стефаник,

Івач

Михайло

Павлик, Микола Лисенко . Особливо великий вплив

на

омріяну,

починає

жадану

Батькіл ­

педагогічну

дія л ь ·

-

нІсть стає профеСОРО~1 ЛьвІвсько 'l консерваторІУ, активно включається R громадську роботу . ОстаННІ роки жи'j­

фор­

мування художньо-естетичних сСмакІв співачки, її прогресивнихпогляд111 мало листування з М. Павлииом . ВІн

лановитої молодІ нашої країни . ВОН.і

був її справжнім учителем,

рети,

крив

дівчинІ

правду

тя Сlllвачки присвяченІ вихованню Т3вІддає студентам уСІ свої знання, сеї,­

що від­

життя,

навчив

кого

вболівати за долю свого народу І ае­ навидіти галицьку буржуазію .. Соло­ мія,

як могла,

допомагала

до

весь

вогонь

свого

па.'! ­

серця .

-

своїм дру.

полякІв-трудІвників

ВМіННЯ.

Де б не виступала Крушельницька на ШевченкІвському вечорІ ;J Одеському оперному театрІ, у ТРЮМі корабля перед земляками-емІгранта­

зям В їх боротьбі за щастя рідного народу . Вона неодноразово надсила.­ ла кошти ФраНКОВі і Павлику Д '111 їхньої революційної роботи, для ро­ "бітничої преси, для будІвництва ук­ раїнського університету і театру у Львові, однІєю з перших пlдписал~ вІдозву

ми, на иайкращих оперних сценах свІ­ ту чи на своєму останньому KOlfЦepTi

в за.'!1 ЛьвІвської консерваторlї,­ скрІзь її спІв викликав захопленІ від­ гуки,

гучнІ

оплески.

ЩИРі

сльози

на

очах слухачІв. Все П багатогранне І яскраве жит­

пр:>

дружбу двох націй.

лаСА вся багатограНнІсТь П особисто­ сті, вся велич душі великої спі!!аЧIl!і. Скрізь , де б не доводилося їй вИ(~ту­

тя було вІддане працІ. спІву . Народ високо оцінив творчіСТЬ спlвачк~" УІ та.'!ант. У 1951 роцІ Крушельни­ цькІй було дрисвоєно звання заслу­ женого діяча мистецтв УРСР. СоломІя Амвросіївна Крушельюr­

пати,

цька прожи .'!а велиие

у стосунках вчителями,

зі

своїми

глядачами,

друзями,

учнями

вияви-

вона користувалася великою п()­

вагою 1 глибокою шаною . Чарівному голосу спІвачки аплодува.'!И ЛьвІ!! і OZ!eca, Петербург · І Краків, Відень 1 Варшава , Мілан І Париж, ВенецІя . 1

І свІтле життя

сп не­

людини, актриси, громадського дІяча. Померла вона у 1952 роцІ. Поховаf;а на ЛичакІвському кладовищі 'f Льво­ в!, поруч з могилою Івана Франка .. . Багато . років тому спІвачка під­ ня" ася · на небосхил свІтової слаВIі .

лірико-драматичне

Вона назавжди залишиться в пам ' ятІ

сопрано було уніиальним явищем у свіТОвому оперному мистецтвІ Велике І складне життя ПРОЖИJ;а ця видатна актриса і спІвачка. Наро­

народнІй, . в своїх піснях. яким вІдда­ лавелике І прекрасне життя . Таке ж ВeJIике 1 yr посмертне визнання.

Чікаго,

Буенос-Айрес

ТодІшні зріВНЯННОї

і Нью-Аорк.

газети писали, краси

що

...

•.

дилася вона в

ПРОГРАМА ' )'Т

13.20 О. С .

10.00 Новиви. 10:15 Б. Боу. • ШОКО.1lаuиl ео.lАатик..

Вистава.

12.15 Кlиоко",еАlи .дlв,ата». 16.00 Новиви. 16.10 СрІбний А,вlиочок. 16.30 дпа ШКО.1lRрlВ .ЗeJIellиl ВІ&ТОРОК, 2З

ПРОГРАМА

8:00

.час

ЦТ

•.

собою.

.це.

9,05

фаНl'аСТlІ'Івнl

свlР.

ВІкторина.

~.IO ФІльм с_чl

__

.О"нв

По

шавс

закІнченн!

-

І,

тв­

Но-

вини.

та..

тво.

8ВСО­

КІнопрограма.

16_05 Концерт

KaMepBoro ав. самБJlЮ .rapMoHI ••• )6.35 Кубок СРСР , SУАОЖllloOl г!мнастики.

'17:10 Адреси МОnОАНХ. )8.00 .Аnкогоnl.м-. __ Бесl.lll "Ікар

ІІОЖВОМУ

ма.1lЮВЕу­

сонце.

18.45 СЬОГОАнІ у свІті. 19,00" ПрапороносцІ ТРУ.l080І С.1lави.

19.15 '1.00 *1.35

ФІльм

18.ЗО двІ РСР.

щІ

.Oтe.1lnO»,

.Час ••

Концерт BauloJla.1l.Boro фольклорвого авсамб.1lЮ Ку­ би.

~.05 СЬОГОАнІ У свІтІ. *2.2-0 Бас"етБОJl. ЖIВJlВ. .цача 1з ЮГОСJlаIlIУ.

Hawa адрес а

І телеф они:

перо­

.Кцив-

СРВ

Док.

в

)'краТВС.JlІ.

фl.1l.М

КрасноТ Ао

_

.ВІ .. 11.10Червоно! рІ-

19.00 Актуa.nьна камера.

19.30 ПОГn8" У майБУТНІ. ЗустрІч

Об'ект.в.

І8: 3.0 В

ТeJlефIJl."

18.00 КориснІ 1І0раАН.

ки.

" .30 НОВІСВН. '14.50 .ТвIЙ ТРУА 15.30

Му,_ ка._

17.30

Гlмнастнка.

8.40

.

вогвик.. 17.00 ХХУІ S'TSAY КПРС - гlАну sусТРlч. Право аест. ,а

ВЕРЕСНЯ

МОJlОАI

,

директор.,м

ПушкІв.

вершник'.

14.10 СторІнки Арукар

leторlТ.

Івав

.МIАвиl! ,

Першо-

ФеАОРОВ.

15.05 УчитмlО - урок "'УЗИЕМ. . І кп. ПереАача 5. 18.05 Е. ХемlигуеЙ. СторІнки житт.

І творчостІ .

17.00 Екран - учитеnlO. ХІ",І .1.0 кп. 18.00 Екран студента-,аочника. 2 курс. Вища ",атематика. 19.30 Док . телефlnЬМ .Похиn ... 60 градусlв,_ 19.45 ВечlРН8 казка_ 20.00 Футбол. .ЛОКОМОТН8. .Арарат •. 2 тайм. 20.45 КиУв - мІсто MO~. 21.30 ДовІдкова сnужба. 21.40 , Фlnьм .ЗакрlЙник І. Торжка·.

УРСР А . т. ПИJlRllенком. 20.10 ТеJlежурнаJl .Старт..

20.45 На добранІч, Аlтн! 21.00 • Час.. 21.35 фln"м .до.1l • .1І1О,ilннн •• По зак!нчевн! Новини.

ПРОГРАМА НА О&ЛАс.ть 8.М Дп. 8ас, батьки. 8.35, 9.35 ОСИ08И РаАавс.коТ Аержа8И І IІра_ •. 8 К.1І.

9.05, 17.30 Росllс.ка мова. 10.05, 14.35 Францу,.ка мова. 2-. рІ" ва8чавв•• 10.35 .Дорогою seMJlellpOXOAHaYK080-1І0IlУJlIlРВИ.

11.35 П. &ажов. Сказанва. 12.05 CTYAebtam-,аочвикам. 8ища

матемаТИІІа.

а

КУРС.

8.00

ПРОГРАМА ЦТ .Час • .

8.40

Гімнастика.

14.з~е~:~и;и. Новинн.

програма. 15.50 Концерт фОnЬJlnОРВОГО ансамБJlЮ .Леегаюс • • 16.20 • Щоnковський еКСllери-

мент.. участь

ТЕЛЕФОНИ:

255020, ..

6рOlар.,

.УІІ. КиТвська,

(ФотохронІка

154.

ж.n.

осенІ Тихо в лІсІ. НІби за­

переАачl

бере

мІнІстр

реАактсра

автомо-

19-3-82;

.аст,

"встl8

мlсцеlОГО

t

раАІОМОІJlСВИ8

маСОlОТ роботи

19-4-67.

нова, 5, Український фон 19-7-19.

чарованІ, в дивнІй кра­ сІ

стоять

'

дерева.

ОсІнь... Шурхотить пІд ногами

опале

пахне ми

листя,

грибами,

підприємству

сосонками ,

то­

ніжними бе­

кондуктори;

різками .

Ласкаво ·м'яко тить

сонце ,

ясним

ряно-жовтl

щІ,

заливаючи

у

баг,

дерева,

пониклу

руках

кондуктори для роботи з неповним робочим днем з 6-00 до 1о-оо і з 14-00 до 19-00 гОд . ; шофери 3 класу для роботи на автобусах (піс.1Я проходження спеuіального курсу пере· підготовки) ; автослюсарі по .{>емонту ходової чаСТИНlfl Адміністрація. автоел ектрики.

свІ-

промІнням

ку­

траву. ' У

мене.

можли­

во, останнІй букет лІ­ сових квІтів . Сиоро мо ­ рози .. . Я вІдчуваю ос­ таннІй подих лІта. Чую, як осІнь владно ВСТVПИ.'!а в св01 права. Сонце поки що ніж­ но

пестить

винку,

дає

менІ

ться,

кожну

ласиаво

в

що

з

сточиа вгору

Здає ­ ли-

пlдиlмаються

споруди,

землю

тра­

очІ.

незримІ

'"'

Пересувній механізованій колоні .N! 8 тресту «Броварисільбу.а.:t НА РОБОТУ ПОТРІБНІ: диспетчер-оклад 160 крб., з виплатою нзд"4і бавки за роз'їзний характер робіт. товарозна. веuь-екследитор оклад 140 крб., касир оклад 85 крб .. штукатури-маляри. Звертатися на адресу: м. Бровари, вул. Me~ та ,'ургів, 4, ПМК-8, відділ кадрів . Телефоtl 19-5-68. АдміністрацІя.

загля­

кожного

'

сонячнІ

линуть

чудесиою

на

музи­

кою ираси . Д~cь 8ИСО­ ко В небі п,'!ивуть жу­ равлинІ ключІ І в ме­ лодІю лІсу вривається їхнє ТУЖJІиве: Кру ; кру

-

До вІдома абонентІв Енерго збуту Своєчасно, кожного мІсяця, без нагадувань KOН1'~ ролерів.

...

Яи

люблю

осІнь,

з

я

том

тебе,

павутинням

ирасою

з

ПаМ·АтаЙте. що за несаоєчасн~ внесенн. пnатн !ГІдно

Уважно вивчайте Інструкцію по розрахунках за е .1ектроенергlю яка надрукована у кожнІй абонен!', ській книжці. Броварське мІжрайоние вІддІлеНRJI Енергозбуту «Київенерго ••

ираю.

О. САЗОНЮК. 3азим'я.

бlJlЬИОГО травспорту РРФСР Є

16.50 17.20 17.45

ТруБІцин.

.РаЗ0М

Му,ична

18.15 18.45 19.00

Ради

І

СьогоднІ ФутБOJl: .Дннамо.

І

по

Аружна

у

(Мн . ) .

-

закlвченнl

В

переРАI

репортаж

s

Європи

бас­

.Час •.

.д . ШмтаК08И'l. Му.ика кlио.. По ,акlнченнl 22.50 СьогоднІ у свІтІ. в

ПРОГРАМА

Новини. Погл_д у

УТ

S

IIJI.

.СlІlва.

ТИЖАеиь».

Концерт

18.30 19.00

старо_инноТ

АктуаJlьна

му­

камера.

Реllортаж npо матчІ ,ем­ пlонату СРСР • футБОJlУ мІж комаНАами .Кубань- .Дииамо. (КиТа), .Шахтар. .Пахтакор •. 20.45 На добраИlч, .цІти! 21.00 .Час-.

ре .. актора,

_lul.1l

\9-3-18.

.lцlnl8

моя .

Передача

2.

2-й рІк навчання. 10.З5 . 11 .35 О. С . ПушкІн .К'­ пlТlІ.нська Аочка.. 7 кп . 11.05 Учням ПТУ. 3аrальна бlо­

13.20 • П ' 8ТЬ

14.05 15.05

ФІ­

сторІнок ,ОАНОГО Док . фlJlЬМ ІІРО

16.15

300Jlог18.

Екран

ви

аартllиоrо

аРОМВС.1l0'

16.45 17.05 18.00 2 19.00

7 11.11.

учнтеnю.

-

РадянськоТ

8

кп.

Осво­

держави

Пере.. ача

Природо,навство.

3

І.

БотанІка . 5 КJI. Екран студента-.аОЧНИl(а.

КУОС. Фlзика. Служу РаДАНСЬКОМУ

спюсарі-сантехніКИ по MOK~ Т8ІНУ іНlНенерних мереІН.

Після

co~­

Вечlрн" казка. Тenежурнаn .СпIВАРУЖ-

BicTЬ~ . t,

Концерт Державного СН"фонІчного оркестру ВІр мен11. 21.40 Фlnьм .Я - Куба •• І се­ рІя. 22.45 довІдкова сnужба.

21.00

варского

жизнь-

-

(!Орган

городского

Бро·

комитета

КОММУНИСlическоА партии Укран НЬІ. гародского и районного Созетов народнЬІХ депутатов Киевской областн.

бажаючі

можуть

в ·· 1~82

залиппrtil~

працювати на експлу~таціl тепличного комбінату, Стаж роботи набу,цівни­ цтві

зараховується

дц

взяття на квартирний облі&

у

тепличному

комбінаті

«Овочева фабрика». 3а довідками

на

адресу:

звертаТИСI

с.

Броварського

КалиніВ,ка

району,

ди­

рекція будівництва теПJ11А­

ного

комбінату

«Овочева

фабрика».

Адміністрацlll.

Редактор Є. Н. ФЕДИИ • .Новая

закінчення будіВ~

ництва

році

І

".11.

зу .

20.00 20.15

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ

мова.

JlorlJl. 12.05 Студентам-заочникам. зика . 3 курс.

права.

СрІбний АзвIНОЧОIІ. Розповlдl про му,ичнl ва­ роднІ Інструменти (Аомра). 17.20 Док. теnефlnьми_ 18.00 .Сlльськогосподар С. 11 и 11

комбінату «Овочева фабрика» в с, КапиніВКIJ

моnо-

життя І дlЯ.1lьвlсть М . ,. Пирогова. ТворчІсть О. П . БородІна.

маlБУТН8.

Концерт .

На будівництво гідропонного теппичногО

ОБЛАСТЬ

9.20 .зАоров· ••. 10.05. 14.35 Німецька

життя..

16.10 16.30

18.15

НА

П ' ятирІчка.

15.30

дlcть

свІтІ.

.Спартак.

По

Иовиии.

8.05, 17.30 Шахова шкоnа.

8.35 .

життя.

чемпlоиату кетБОJlУ.

10.00 10.15 10.55 11.40

кlноекрана_

-

ПРОГРАМА

сІм' •••

програма.

21 .00 21.35

21.85 Ноаини закІнченнl

РосІйська мова. Вlдгукнlтьс. , сурмачІ!

npUIIJI

користуванн_ еJlектр~нергIЕЮ . осрlтяенн_ у вашому будии"у чи квартирІ може бутн вІдключене 81д електромережІ .

величною

отчого

використану електроенергІю .

ми .

тужливою пІс­ останнІм привІ ­

тепла,

платІть за

Абоненти, якІ не встиглн внести плату за елеlr~ троенергІю, повиннІ зробити це найближчими дм.

бабиного лІта. з журав ­ .'!І~ною нею, з

09034

НА ПОСТІйНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ: шофери для роботи на автобусах ЛАЗ-б95. ЛИАЗ-677, ИКАРУС-260;

Стежка в'ється по­ мІж молоденькими дуб­ ками,

філіал ВІСГ АГД . Тел~ Дирекція.

Броварському автотранспортному

лІсови­

травами.

ненькими

не змінився. АдміністрацІя.

«19»,

УкраїнськиА філіал Всесоюзного ІнституТу сільськогосподарських аерофотогеодезичних досліджень ПРОВОДИТЬ НАБІР НА КУРСИ креслярів ідешифрувальників. Звертатися на адресу: м . Бровари, вул. ЖlllІ.'1

Меподїя

18"-47; ІIАповlдаJl&ннlІ секретар, Ilul.l Cl.1lbCbKOro rocnOAapc:T_a,

кореСПОВАента

.ocrl,

У

наються з

РАТАу).

ЗИКИ.

14.50 .Людина на зеМ.1ІI •• Кlво-

Примітка: порядок виклику абонентів АТС міста Бровари, номери телефонів яких ~очи~

На ,нlмку: .БуратIИО •• Фото К . Ду .. qеика.

ШкlnьниА екрав. РосІйська М08а. 12.10 ФІльм-концерт Роза Тураева •• 12.40 СJllд на земnl. 16.00 Новиии.

9.05 Муnьтфlnьм .Не,вичаIlJlнlІ матч •. 9.25 Фlnьм .0ТeJlnО». 11.10 Л . СI,ilеnЬННJlОВ . PocIA~ькиА концерт дnя фортепlаНО 3 оркестром. По ,акlв-

Напрнклад: якщо треба викликати абонен­ та міста Бровари, номер телефону якого 5-24-24. необхідно набрати: 8-294-5-24-24.

ро,ташо­ куточок .

наз.аниl! • ПотІна каЗ01l.. Тут можна побачити роботи "рим­ ських СКУJlьпторlв І майстерних рlзьб8рlв по .. ереву .

с.

Інстнтуту КOJIОТАНОТ хlм" та . 22.55 ВечІрнІ меnо ..ІТ. хlмlТ 80АИ аJlце",lком АН СЕРЕДА . 24 ВЕРЕСНЯ

цlв.. фlnьм.

НеАаJlеко вlА ЯJlТИ ваний маJlЬОВНИЧИЙ

В. КОВАЛ1ВСЬКА.

році в с. Біля-

1872

і номер телефону абонента міста Брова. ри, що починається 3 цифри «5».

Шу­

лії як Джакомо ПуччіНі, Артуро Тос­ канінІ, співа~ами 1 акторами ТІт!/) Руффо, Фаустою КреспІ, БаттІстІнІ, Енріио Карузо, Елеонорою Дузе,

Джеммою

,

виконуючи

берта, Шумана, Римського- Корсак ·)­ ва, Раве .'IЯ, МусоргськогО. Багато уна­

них спІвакІв світу , її талант розкрився 1 змужнів у творчій співдружностІ' з

тaRими

«294»

Елеонора . в операх ВердІ, Чіо-Чіо-Сан в опеРІ ПУЧЧІнl, Галька в оперІ ]1;1(;нюшка. Електра Р. Штрауса. 3 двадцятих рокІв КрушеЛЬНИЦЬКd починає свІй славетний шлях по коп­ цертних залах свІту як камерна сп!­

артистичного

чуття і шляхетності, вона розмовлялз і співала українською, російською, польською, німецькою, англІйською,

іспаFiСЬКОЮ,

n

Ії чарівний голос полонив свІт.

Італійський критик Г. МаРРОТІ та!С писав

ким телефонним зв'язком з міста Києва на АТС міста Бровари . Для виклику абонента Броварської теJl~· фонної мережі 3 міста Києва потрібно набра. ти цифру «8». почувши довгий гудок. набрати

винцях на ТернопільщиНІ в сlм'ї сІльського священика. У 1893 родІ закінчила Львівську ионсерва70рію з срІбною медаллю І дипломом з вІд­ знакою . Цього ж року вІдбувся ЇІ творчий дебют на сцені ЛЬВІВСЬИОГО театру. Восени 1893 року Солом і я

на опер;tих сценах свІту царювал.! чотири особи чоловІчої статі Ба!­ Тістіні, ТіТто Руффо, Шаляпін 1 Ка­ рузо. І тільки одна жіика спромог лз,­

вересня абоненти міста Києва мають мож­

ливість користуватись автоматичним міжмісь­

CborOllHI минає 108 рокІв 5 дня народження видатноТ української співачки Соломії Крушельницької

ra3tT'

8ВХОДВТЬ

,

818ТОІІОк"

середу, п'RТИИЦJО та суботу• ІндеllС

61964.

Зам,

5697• .

#152 1980  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you