Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАI1ТЕСЯI

lІі

J!S

ом lб2

Перебування товариша Л. І. Брежнєва

5

(4876)

ВІВТОРОК,

в Дніпропвтровську і Дніпродзержинську

25 ВЕРЕСНЯ

1979 Ціва

2

р.

ний секретар Голова

ноІ

oprAH

Ради

Л.

БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ

І.

а вовою си-

л:о-' иаголосив на тому, що партіJl 8eJIRкoгo Леиіна в авангардом ра-

ДJUlського народу будівника беаltл:асового комуИістичного суcпfльства. Це положеНИJl зиаІшло дальший розвиток у новІй

зиачиих

трудових

нагороджений ним прапором

МОЛОДІЖНИЙ СУБОТНИК

звершень. Вів

ми. державних І громадських орга-

овочІв у закритому грунтІ радгос­

IIlзацlй в Комуиlстичиа партІя РаД.trиського Союзу.. МІська оргаиlзацlя КомпартіУ УкраІни проводить значну роботу по посиленню партІйного впливу • агромадсько-полlтичне, соціальRо-екоиомlчне І культурне ЖИТТJI мІста та раЙоиу. Бюро міськкому парті! у квітнІ иииlшнього року

пу «РусаиІвськИЙ •. В цІй бригадІ, яку очолює член КПРС Т. А. Дячеико, 25 чоловік викоиали осо­ бисті чотирирічки. А на трудових календарях Г. П. ГулоІ, М. Т . МаркуцІ І К. Х. Гулої 1981 рік. Постанова ЦК КомпартіІ УкраУ­ ни по ГлоБИJrСЬКОМУ райкому пар­

роаГЛJlИУЛО питаиня про дlяльнІсть первниних парторгаиізацій у свІтлІ постаиовн ЦК КомпартІї

тlї орlєитує на внрlшеиия питань партІйної дІяльності в комплексі. У сиробота повиниа будуватися

полІтичну роботу Глобииського раЙКОМ1 партІІ ПолтавськоУ облас71 во виконанню рІшень XXV з'lз. , КПРС •. У ПРИЙJJиому рlшениl

них оргаиlзацlих, у повнІй від­ повlдиостlз :,організацlЙНО-ПОJIlтичнимн заХОД8\1111 по внконанню рі­ шень ХХУ з'tS.ду КПРС на )1976-

І

буЛО" в"'ане_ иа !IIIIJIJфeТJlі ШJIlIХ.

IC'rOTROJ'O пo.tdпшения д1J1JIЬROстl аомуи1стів у ЦЬО,му llaЦPJlМKY. Як показала подальша практи-

а, .бlльшІст~· партійиих бюро f .коміТI!т1в по~лlДОВ1l0'втlлІОють У ЖИТиакреслеВНJI

!'JI

XXV

з'їзду КПРС.

так, ик у названих

Пар.торгаll1зацlІ заводу

ВОЗВОЛЕННЯ На

ють планомірного виконання

п'ятирічки.

своїм

rJJ8даєтьса І оціНЮЄТЬСJl ефектнввІСть роботн з масами. Беручн у''1асть у трудовому суперництвІ, вомуністн особистим прикладом надихають порошковиків на новІ !'рудовl звершення. Зразки внсоRОПРОДУКТИВНОЇ і, головне, якісно'і

50,

шиноремонтному

По

щих відкрнли рахунок одннаДЦJlтоІ п'Jlтирlчки. Саме такої внсокоі соцІальної актнвностl І домагавтьСJl партком заводу від членів леillнськоі партіl. Іх звіти про виконаННJl зоБОВ'Jlзань і громадських доручеиь систематнчно заслухо·

Багато упущень викривають учасники звІтно-виборних зборів, JlкІ завершилися' в партгрупах і проходять нинІ в цехових партор­ ганІзацІях. Парткомам, партійинм бюро. ceKpeTapJIМ первинних парт­ оргаиізацій иеобхідно враховувати

вуються на партІйних зборах, засі-

цІ

данних бюро цеховнх парторганізаціЙ. З інlцlативн комуністів на пlдпрнємствl органlзоваио школу передових методів праці, JlКУ протягом 1976-1978 років закІнчило 425 роБІтникіВ.

люватн стиль і методи роботн, глн­ боко вникатн у виробннчу дlJlЛЬ­ ність колективів, спримовувати сн­ ли всіх комуністів і безпартійних_ на успІшне завершеННJI четвертог~ року п'ятирІчки, на розгортаИНJI

ковоі

річницІ

XVIII з'Узду

Не

Кузнецов,

внпадково

металургі'і

Радянської

завод

імені

УкраІии

делегат

порош-

60-річчя

ДОСJlГ

вн-

критичиl

змагання ЛеІОиа

зауваження,

за гідну

від дни

зустрІч 110-ї

1 ХХУІ з'їзду КПРС.

І.

ГАРНИЙ

ВЕРЕСНЕВИй ~ЯБ Серпневий вересне­ вий зяб найкращий. НИЩ0 поля зоранІ в цей ча<:,

у

жується

грунті

нагромад­

чимало

вологи,

.Ін має дрlБНОГРУllочкува-

чена під вересневий засІв, вже

пІдготовлена.

Три

об'єднанІ

трактори

в

Т-150

єдиний загІн.

самовІдданим

120-130

лежне, щоб новобудову

~

~

О. ЄЩЕНКО, радгоспу

пра,

виконання планІв,

виробничих удосконалення

Особливо великої шани заслужили учасник Великої Вітчизняної війни майстер складального це-

маршрутом Ниїв

-

Вол­

гоград НраснодарОдеса Перекоп. Нині колишні фронта-

Петрович Во- вики успІшно несуть тру-

Баранова. 3а зразкову ро- фаШИСТСЬJ{lfХ

їх нагороджено ту-

загарбникІв.,

Є. ЛНННИК,

автомоБІлІв

щодня

бригаднр комуніс. О. Смовж. На па-

до

кІнця

іме-.

Механізатора Олексія llJа.IfО8ича Козю6у із радгоспу ~Зоря» по праву вважають майстром своєї справи. І не випадково. Тракторист чітко і вправно виконує різні роботи, визначається високою продуктив­ ністю праці. Великих успіхів він добився недавно і на косовиці трав, де постійно був у числі передовиків соціалістичного зма­

третІй

нвартал четвертого року десятої п'я­ тирІчки. ВсІ водії автобази сповненІ рішимості успішно завершити план вересня, дев'яти мІсяцІв у цІлому.

начальннк

топада.

ні Докучавва.

якими

своєчасно доставити на бетон, пінопласт, гlпсо-

Наближається

завершити до лис-

за змІну готує площі на

і

пред­

з

оснащеності, партійного і технІчноІ працІ 1 активу. На змІни в умовах колективу. Л. І. зустрічі виступив товариш житті Брежнєв тепло згадував, з Л. І. Брежнєв. 22 вересня товариш яким ентузІазмом працю­ Л. І. Брежнєв відвідав вав колектив Дзержинки роки, як Дніпродзержинськ. Тисячі в передвоєннІ й самовіддано жителів міста на вулицях енергійно і площах сердечно вітали велась Відбудова заводу й мІста пІсля вІйни. Він ці­ дорогого гостя. піклування Л. І. Брежнєв побував кавився, яке на Дніпровському мета­ проявляється про ветера" лургійному заводІ Імені нів працІ. Л. І. Брежнєв вІд душІ Дзержинського, на якому металургам ве­ працlAвав ряд рокІв. Він побажав успІхів у всІх їх відвідав осепрокатний ликих цех, відзначив добру ор­ справах. У цей же день товариш ганІзаційну роботу його металургІв І великі досяг­ Л. І. Брежнєв прибув у (ТАРС). нення конструкторів, що Москву.

ви- боту

автобази

відділу

В. СИТНИК, експлуатації

гання.

На фото:

О. І. КаЗЮБА.

.NV 2.

КОПАЮТЬ БУРЯКИ

днректор

обкому

партії,

заводу,

цював тут у тридцяті ро. ки, керІвниками підприєм­ ства, розпитував про хІд

ставниками радянського

зав-

гектарах. Трзкто­ ристи М, Бєльков, Ю. Ма­ Юлька ДНІВ тому в зур, В. Бабко показують зразки високопродуктив­ радгоспі «НрасилІвський» почали збирати врожай ної роботи. Оранку зябу ми пла- кормових буряків. У ни­

ЦІлий світловий день во­ ни в ррботl. Ножен з них

бюро

нелевозl 3ІЛ-130-В вІн возить зБІр­ ний залІзобетон І справляється з пла­ ном на 11 О процентІв.

15-20

нуємо

членами

міськкому

ми

\ блоки, метал, цемент та Інше. Особ­ \ ливо відзначається на цих роботах

...-...-~~

ту стру}пуру. БільшІсть зябу по радгоспу буде пІднято саме в цей період. На сьогоднІ понад третина полів, що намl-

га­ ми, інженерами, ветерана­

Иого

шу продукцІю. . ВодІї вІдчувають важливІсть поставленого перед ними завдання І роблять все від них за­

_ _ _ _ _ _-...""'""_.......""""........."V"'___..............

ВІСТІ З ПОЛІВ

райони.

Нолективу автобази доручено по­ стачати будматеріали на олімпІйсь­ кий об'єкт Ниївський пивзавод Н9 3. Він повинен стати до ладу у січнІ і до ОлІмпіади випустити пер­

вдоскона­

народжеННJI В.

тех­

процентІв добивається тут водІЙ В. Рябий, який пІдвозить на завод бетон, розчин 1 робить за день 2325 рейсІв.

.NiI 2,

ВЛКСМ брнгаднр комсомольсько-молодІжного колектnу печової дlльннцl В. С. Гусєв, токарГ. Ф. Безуглий та багато lишиx комуністів, инl в чнслlпер-

В. В.

цеху,

потужнІсть яко­

цій. Роботи органІзованІ у двІ змІни. 8исоного вироБІтку 120-130

обласного художньо-оформлюваль­ ного комбінату, племптахорадгоспу «Броварський., СПМК-580. Кому­ нІстн хлібозаводу не звітують на партзборах і засідаинях партбюро про особнстий вклад у BHKOHaHНJI завдань п'ятирІчки.

аечовий

І

виходять з воріт автобази М 2. До­ свІдчені водії' направляють їх на но­ вобудови Прилук' й УманІ, Фастова й . Ніжина, Ниєва й Макошина ЧернІ­ гІвської області та іншІ. Серед основних завдань нолентиву автобази забезпечення необхІдни­ ми матерІалами буДІвництва заводу алюмінієвих БУДІвельних конструк­

заводІ, в ШБУ­

РБУ-4, автобази

нологія

огля­

киснево­

н О Р М И

управлІННІ механІзації тресту «УкрСlльенергомоитаж., радгоспі «КрасилІвський.. Зустрічаються внпадки формалІзму в проведенні внутрlпартІйиої роботн, послаблен­ НJI контролю за прийнитнмн рі­ шеннями. Це СТОСУЄТЬСJl, зокрема,

партбюро

Брежнєв

І :;~;~~E.:::=

про­

здійснюється керівннцтво громад­ ськнмн органІзацlЯМН на тому ж

І.

конверторного

поклав

ряче і сердечно вітали жителі ДНlпрOnетровська. ВІдбулася зустріч това­ риша Л. І. Брежнєва з

свІтлотехнІчному ху Василь

зяrтям примножують

Неконкретно

хованню ТРУДJlЩНХ. Цеитральне мІсце віДВОДИТЬСJl соціалістнчному

Л.

ДНlП­ нув будівництво

заводІ трудиться багато робей та ветерани праці дову вахту пам'ятІ на ветеранІв Великої ВІтчиз- Василиса Іванівна' Губсь- честь 35-річчя визволен, няної війни та працІ, якІ ка 1 НадІя Артемівна ня України вІд німецько,

«Броварисільбуд.,

грамн

~aцl показують делегат XXV 8 Узду КомпартіJ України старший

ПРИСВЯЧЕНА ЮВІЛЕЮ

заводоБУДівного

трес1'У

ЛКСМУ планує загальнорайонний по заготівлі кор­

В. АНДРІЄВСЬКА.

комБІнату, ШИJiоремонтногозаSО· ду, дослІдно-експериментального

орrанlзац1J по комуністнчному вн-

Імarаиню, через прнзму якого роз-

Наступиої суботи міськиJi комітет провести суоотник мів.

198Qроки, . ПеРВИННlпаРtорruiЩaц1l .•~tuПС:каю~ ще p,lдсуттєаих недолГкІв:

управлІння механlзацlІ будІвницт­ ва тресту «Укррадгоспспецбуд., :радгоспlв .ЗаплавниЙ., Імені МІ­ чурІна та деякІ Інші не забезпечу­

план роботи парт-

Л. Горбань з виробничого деревообробного об'єднання І А. Гопкамв, Т. Логачова, Т. Проніна з ДОКу.

вище партІй­

Партком заводу порошковоІ ме.,аЛfргll систематичио коитролює адlйсиення органlзацlйннх та полlтвчних заходів на' П'ятирІчку І перспективннй

Сумлінно тру дилися під час «'червоної суооти» мо­ лоді виробничники Н. Сі­ реико. Н. Поиомаренко,

Міиістрів СРСР, ВЦРПС І ЦК ВЛКСМ. В аваигардl боротьби за здlйс­ нения рlшеиь ХХУ з'їзду КПРС

Ідуть також парторгаНlзацП рад­ госпІв • ГоголІвський. , «Требухів­ ський., «ПлоскlвськиЙ., а також брнгади.NV 2 по вирощуванню

оргаиізаторську

Минулоі суботи на спо­ руджеН'llі стоматологічної поліклініки свій комсомоль­ ський суботник провели юнаки І дівчата виробничо­ го дереВООбрqбного об'єд­ нання і деревообробного комбінату.

перехідним ЧервоЦК КПРС, Ради

Конституцlі СРСР, де в статтІ заивсаио: .Керlвиою І спрямовуюЧОЮ спою радянського суспільстМ, JlДpOM його полІтично! систе-

«Про

І. ції.

Л.

нвіти до пам'ятника В. І. го вІдповідатимуть найнс­ Леніну І зробив поїздку вішим досягненням науки по місту. Він ознайомив­ і технІки. ЛеонІд ІЛJ)lч розмовляв ся з рядом промислових роБІтниками, майстра­ об'єктІв, вІдвідав новІ з

КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАти,

ПОЛІТИЧНЕ ЯДРО КОЛЕКТИВУ

України

У

Брежнєв

житлові

а'Ізд КПРС

СРСР

прибув

стана

Верхов­ І відмінної якостІ продук­

ропетровськ.

МІСЬКОІ І РАИОННОІ РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

XXV

НПРС, кої продуктивності

ЦН

Президії

Брежнєв

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ 3 17 КВІТНЯ 1937 РОКУ

Генераль­ дало змогу добитися вис~

вересня

21

коп.

Фото М.

Прудкий,

а

залученІ

жителІ

спеціальних

Планом одержати

також

були

села

по

договорах.

передбачено з

кожного

гек­

нішньому році їх вирощу­

тара по 450 центнерІв ко ренеплодІв. Добре догля·

вали на площі 130 гекта­ рІв. На цій роботІ були зайнятІ члени першої кормодобувної бригади. яку очолює lаан Іванович

ний урожай. Особливо добрі буряки вродили на дІлянках, закрІплених за робітницями Ганною Сте-

нутІ

посІви

дали

непога·

Семинога.

панІвною Самсоненко, Ок.; саною Миколаївною Лоб­ ко, Степанидою Нлнм'в­ '{ою Павленко, Мотрею Андріївною Ладан, Нате­ риною Андріївною Лоб­ І{О. У переводі на гектар урожайнІсть буряків пере, вищує 600 центнерів. І. СТАСЮК, головний агроном pak ГОСlIУ «Красилівський»,


... 2

'*

стор.

25 вересня 1979 року

НОВЕ

.

ЖИТТЯ

Доdиватися Пілвищення ефективності dулівництва вересня Ц. р. вІдбулося зас!дан!ня 19 чотирнадцятоІ сес І! шlС11надцятого СНЛИRання БроварськСоУ мІськоІ Ра~и наірОДНИХ депута:тів на .!!КОМУ po~ ГЛЯІНУТО питання' ' .П ,,, .

лог чие

~ельно-мО\Н;тажнЮс роБИ' Підприємствами і організацІями мІста та за без!Печення введення в дію у 1979 роцІ

ладнання. ці заходи сnрЯМО'Інl 11 вдосноналення усіх етаПІв б1J(іве.nного циклу - від проектуваJПIIІ до

,ро х.,ц

виконанн.я

плмil'в

буд!-

іІЧ'СКОВИХ об'єктІв промислового і соЦlально-нультурного призначення. Про роботу виконкому У міжсе~ійвий перІод. . З

І

ІВ. истiir~ПОВ ддю по першому питаННіі? Ра и н: ;O:~Ba викОІНКОw. міСЬко!

си:' Раtян~ьк~Д~~~~~ТіВсиаз К. Фе: відач а: допао . ' саМОВіДДано. тр'удить снд

!lO-4ІрОМИіСЛОВ й

вх ть и ~ or.шлекс, ДО hOr() та: і :!ЛI;З! б;;:іllеЛЬНОІ ШДУСТРlt, те іали • о поста,влЯЮТІІ МВРі' ~HCTPYKЦiY і деталІ, техио-

Л&днання і машини, санІ-

тарно,технlчне

1

електротеXll1П'

об-

освоєн-ня уСІх ІІанок ГОСПОJlАJ)eЬХGrо механізму, від планування 1 матеріального С'rимулювання до органlЗltщt. нихя форм управлІння будІвництвом. к вІдомо, ІХля

JЮ3витку промиr.·

ЛОВОСтІ у Броs.a.рах було орrанlзов~но промисловий вузол. ГенераЛЬНІІМ

забудовнниом nризначеио завод

tto-

рошновоУ металургlІ, а гeнnідридюt-

IB-:JЛе;ннЯІМ веЛИ'ІОНоl програми еконо-

13

МІЧНОТО І соцІального ~озви;тку країНИ, нанресленоІ ХХУ 3 УЗДОМ НПРС.

~~ виконання lJішень партІйного з lЗДУ недавно прийю'tтІ постанова

дуж. великий. І це raJ1wye зроставkя l'lРОДУКТИВНОСТl . праці. МІЖ тим

А1!е поки що oбcJmo руч,иих робіТ

йикш працює 75. АДМІністраціЯ 1 партІйна організація заводу створйпи штаб буДівнищ~ва. РобlТНИНИ ре-

може

аПРОl8джен-

лися вІдпрацювати на буДівництві по

сП'ятирlчне

два вихІдних дні

86JIJUly роль У п1двищенН1 вироб1'11RУ вІДlrpати

ва почину саердловчан

ИUUlIIІ бригади - меншим сма• • '" Адже продуктивнlСn' праці _ qe однн і3 оснС>Вних показникІв ро_

бми колентиву. В1н характеризує оро ганіl3aцію праці на об'єктІ B13bMeMo, наЛРИКJ'Iад ПМК-15 У 1978 роЦІ заJlДІІНН'!'І по 'продуктн!!}{Ос-

монтно-механічного

.

У ДР'Угому нварталі поточного ро.

ку, заявив дирентор ремонтно-меха-

~lЧНОГО заводу, депутат М. п. Жt· ел., повинен, був стати до ладУ, но. вий цех. У зв язну З тим, що об єк!' ~~~~:~е;r:~~я ІРО?О~ЕЮ зСоИЛОIO 1 мт1е-

1

«НИУВСlльбуд.

РАД И

перебуває пІд загр~

зою зриву. Адже щомІсяця виконується будівельних робіТ лише на 40

Д Е ПУТ А Т І В

-50 тисяч нарбованців, а для повного занlнчення об'єкта треба виконати Іх на 330 тисяч карбоваFiцtв.

ЦН НПРС ~Про дальше вдосконален-

ня госпоіЦа..рсьного механізму і зав-

цеху зобов'язk-

ті праЦі виконано на 548 п цар вн проценв • середнІй заРОБIТО. к до пла!rО c~H;:B передбачеl!.ИХ заходами, було встано!!. 98,7 процента. Випередження осту лено новии строн - третій квартал. заРІ!Jtати над виробіТКОм досягл! 40,7 Одна.н І цей стран з вини генпІдряд· процента. Незадовільні показнини по ника тресту «БроварисІльбуд. 1 субпідряДних організацІй комБІнату

СЕС 11м І с Ь ко

НАР ОД" И х

широне

у серпнІ мі-сячне завдання будІ-

д~ня партійних 1 державних opraНl~» та постанова ЦН КПРС І Ради

ком - буд трест М 3. Шсли y-r1!оре.кня тресту «Sровариnромжитлобу1Х.,

росту вироБІТКу є в ПМН-9, ЕМУ-35 та інших.

веЛЬНИІ<И винонали на 20 процентів, ДОПОВіВ директор заводу аЛlОмініє·

планува,ння І ПОСИJ'Iення впливу гo~-

рядника. Ключові

noвИ1ННО зайняти гІдне мІсце у прак-

Махновський.

MllНicTpiB СРСР

«Лро поліпшення

1І0дарського механІзму на пlдвищен-

іН.Я ефективностІ виробництва І ЯІ<Ое;-

ТІ роботи •. У цих донуметах велИ!<у

на Hboro перекладено ФУRk\UІ rеgПI,Звання,

проблеми форму-

проеКТj"ВаНltя

буді,вництва

фIИІІ;НСj"Вз.ння

1

загаЛl>НО-ВУЗЛОВИХ об'ЄК-

Т!В уже розв'язанІ. В рахунок ЦЬОІ0

увагу придІлено капІтальному будівництву, роароблеНі конкретні заходи іПО оптимізацl! планування І управ-

споруджено сере,дню школу м· 8. ПМІнлtнІІ<У, райвузол зв'язку, здз.ио в експлуатацію КОМlI1л~с будинкІ8 по

подарсьного розрахунку та економіч.

Але оснСоВВі об'єкти lодопостач!пня, ОБШ-рlвання, енергопостачання 1

лівня, намічено шляхи змlцне,RНЯ гос-

ного стимулювання кінцевих результатІв прац!.

ЗдІйснення планІ8 капітаnьного бу-

дlвництва забезпечує зроста.ння

ва-

р05ничих потужностей соцІалІстична!

іПромисловості,

rосподарства,

розвиток

транспорту,

сільського

зв'язну,

зміцнення оборонноІ могутностІ кра!. ни і підвищення матерІального 1

:КУ:ІЬТУРНОГО рівня трудящих.

Великий вклад у розвиток промисловостІ буДівництво житла І об'єкті!! КУЛЬТУРНО-ПОбутового призначення вносять будІвелЬНі органІзації нашого міста. За три рони 1 вІсІм mlc-яцlВ десятої п'ятирічки вони разом Із за:мовниками ввели в дІю ряд нових ПРОМИСЛОВИХ об'єктl,в. Зокрема, цех :кухонних меблLв на деревообробноr.lУ ROмбj,наТі потужнІстю в десять мІЛI--

йонів нарбованцІв продукцІІ на рlН.

Здано в експлнатацlю 20 житлових будиннІв площею 1~160 квадратних метрів, 4 дитячих садкн на 1120

:МіСЦЬ, терапевтИ'l1ШЙ корпус лІкар-

вулиці 50-РІЧчя ВЛНСМ.

очистка стічних вод ще перебувають

устадіІ бу'дlв,ництва.

Тут

ВИRНІ· в

першу чергу генпlДРЙд'И1 упра,ВJtIJtА"

-

ПМН-15 (начальник В. Г. Бон;ха-

рєв) І РБУ-35 (начальник Л. П. Бу-

раков), якІ за п'ять років будlвнИЦТва недоосвоtли 2,5 міЛЬЙОНА ка.рбованЦіВ. Щоправда, зараз вони пожвавили роботу на всІх комплексах. 1979 рік - МІжнародний рік ди-

ці дев'ятоІ п'яТИРіЧКИ

у мІстІ було

виконано будІвельно-монтажних робіт на 53,8 мільйона карбованц1в, ro у 1978 роцІ уже освоєно 65.1 мільйона, а за 8 мІсяцІв нинІшнього року _ 43,2 мІльйона карбованців.

Разом з ТИМ справи у наших бу;::lВельників йдуть незадовlnьно. Ще низькою залишається Інженерна пl~-

буд» перед школою М 8, у якІЙ ще ництво плава.льного басейну. Незадо' ру заводу пластмас.

Колективу тресту

nіонертабо-.

нього. Суть

цих вимог

висловлена

товаришем Л. І. Брежнєвим на XXV ,.. .

U'ПРС

з _lЗДl н

Т

б

t

.

:« ре Іа 3М нити сам пJ;\-

хіД до планування використання капітальних вкладень, забезпечиrи

планування діючого

виробництва І

:нового будівництва Я1( єдиного цlлоТО ... Будувати швидко, економічно; на сучасній основІ - ось снладор,j ,. фІ'

частини високо. е ективност в каш· тальному будівництві".

у постанові ЦН НПРС І Ради МІ.

управлІння виробництвом, як це роблять У передових колективах. Життя показує, що орловська «безперервка.

чоловІк працювали лише 176. BHa~ слlдок цього до цих пІр не закІнченІ будІвеЛЬНі роботи. Робочими ко-

ефективність

одного об'єкта, ні одного ВіДДіленн·я.

дозволяє підняти

. на новий рІвень нерівництва капіталь-

ним будівництвом. Із

cnіllдопо!!lддю виступив

голова

постІйно! комlсlI по будІвництву де-

путат П. П. Іваненко.

Після закІнчення доповІдей поча-

лося Ух обговорення.

слово керуючий

Першим взяв

трестом сБровари-

ПРОМЖlшtобуд. В. Т. БоЙчеико. В!н розповlв, що молектив новоутворено-

го тресту

накреслив ряд

заходІв,

першій половині нинІшнього рону бу-

відділу

напlтального

міськвиконному,

делу-

тат М. М. Михайлов Інформував про хІд будівництва житлових будинкІв 1 об'єктів

соцlально-нультурного при-

значення у нинішньому році 1 план

освоєння налlталовкладень на 1S80 рІк. ВІн відзначив, що у мІстІ сп(')руджується 6 нових БУДИ'НКів: один на 272, два - на 107, один на 90, один - на 58 і один - на 54 квар-

і ряд Інших споруд.

.NQ 3

~l Ради народних депутатІв М. К.

погано забезпечУВi:lJJИ.СЬ матерІалами 1 механІзмами. Роботи велися по-

ноУ Ради народних депутатів прийня-

рОБІтничою

силою,

еснк.

З обговореного питання сесія місь-

вільно. Ложвавилася робота лише у

ла розгорнуте рішення, яке спрямо-

но) . необхідно надолужнти відставання на будівництві заводу алюмІнlЄ-

з повною вІддачею. До здачі ще не підготовлено й одного об'єкту.

рення темпів будlвельно-монтажни:( рОБІт на усІх пуснових об'єктах.

депутат. І. Нагула. Вона пlдкреслила, що з метою полІпшення умов праці 1 В1іПусну високоякІсної про-

робничого та соціально-нультурногопризначення в обсягах і строках згlдно з планом будівництва, посилити

житлоБУД1>

(керуючий В. Т. Войчен-

вих буДІвельиих конструкціЙ, першу чергу якого потрібно здати в експлуатацlю у цьому роцІ. Пп ан ВОС"

. ми мІсяцІв по обсягу будІвельно-моитажних робіт виконано тут пише иа 52 проценти.

рІШИЛИ

питlІ.нн" ІЗ

повноХ комплектац1У Інших матеРШ'Іlв.

Зllбезпеченням

обладнаННIІ ta

До цього часу ще не скоректма-

сказати, що будІвельними працюють

Про виконання плану ренонструкціУ заl50ДУ торговельного машинобудуваННIІ ~О3ПОВіла штампувальниця,

печити здачу в експлуатаЦІю в другому пІвріччІ цього року, екон-

металу, мазутне господарство, енер-

будІвельники,

пІдкреслив

1 культурно-побутового призначення.

Відрадно, що у будlвн'!щtві житлО.. зg" і .о.. ви Х б удинн І в. ОСО б ли-вnх пИ В Нем!!.... Вони здаються в строк а о з неlleJIИким відхиленням ВіД ГРАфІк!!.. ЛрОt~

місць, школу - на 1176 мІсць та 4404 метри житлової Л і квадратних Р п ОЩ. озгорнувши соціалlстнчне 3faraHH!'I ~a гідну зустріч 2·ї рlчни-

в

енсплуат~цlю першоУ черги буд ..... "'",_ ппп,у, n"ки" п UJ

324-ивартирн"го n v

дує ПМК-8 буд..

Б і

тресту

сБроварис1ль-

It

уд вництво - наЙulJ'tьш M8.'!'~piAломlстка галузь HapOAHoro ГОСПОАарства. Вона споживає пrИблизно п'яту ч~стину проми"ЛА"О а " VD

про"укrtI\'. ... "'1'

] 1'ут велика роль вІдводиться бережливост·l. В"Л"ч"зн'" оо n " ' "

3H~O;"'''H'''' "',,п п D ""у-

часних умовах має смрочения тру·

тресту

головний

освоєнО лише 13 ТИСІІЧ карбованців. Дуже незадовільно ведеться будlвии-

здачІ

сВроварнсільбуд»

І. Н. InJJЮша, винонали значний обсЯг робіт по спорудженню об'єктІв

промислового, сільськогосподарського

Лише У Броварах в!!едено в енсплуа· тацію дитячий комБІнат на 280

~~нНО:і~~ицrд~~~~~о~го НfRоС~~нТ~Ц, i~o~ п

n

леКТИ8И ПМК-8, ПМН-24, СПМН·509

СПМН-508 докладають усІХ стаР· liНЬ, щоб заплано-вані п-:"ио.'. о!"є"-

1

т

И

. "" здавати точно в стран.

. -J

"

Бригадир пресувального цеху де·

путат В. Д. Шелест загострила ува.

rУ НIі тому що дуже повІльно йде конструкцІя заводу nлаС1мас. .... ,ерВИ і б vло розро б лено додатковІ ходи,

сПрямовані !ІІІ подолання

ре

У

за. віД.

ського механІзму на ПІдвищення '" ефективноСТІ виробництва і якості

забезпечення БУДІвМЬЯИХ бриrаl1 нор. мокомплемтами Iнстр·умеНТl8 і 38.сО·

субпІдряднин!в вони не виконуються n І ранІше. об'~,ити <On і сьогодні. Я" не

бами мало! мехаиlзацlУ. пІдвищення ріВНЯ КОН'rейнеРИ3IЩ1У 1 панеТуваІНIJI1 ... ,_ вантвJrI.U>.

забезпеченІ будІвельними матєр:алами, КОНСТРУКЦІями і спецlа.~істами. Із пер~Дб4чених заходам !і 197 робіТ-

ноІ працІ. Цьому

повинно СПР"і/ТК

Головним чином ВОНО зобов'язує будІвельнІ органІзації міста забезпечити введення у дІю потужностей ви-

гетичиі мережІ і споруди. За роки десятої П'ЯТИРІЧКR наші

інженер

слІд зауважити, що зривае:ТЬСJl строХ

капІтальному буді~НИЦТВІ тапрнско.-

будівельно-монтажні роботи на об'єктах, не введених у дІю в першому півріччІ, у найкоротший строк доукомплентувати їх матерІально-тех.

ний проект першоІ черги заводу. Ма-

ЦТВО насосноІ станЦІ! перекачки стічних вод.

ване на пІдвищення ефеНТИВНОСТl в

дукцlІ колектив пfдприємства зобав'язавс!'l ввести додатково у 1979 році такі об'єкти: заrотlвельний цех з побутовими приміщеннями, снлад

ДОВИХ затрат, ЗRяження MtJllflB PYIf-

рапоти» намІчена система заходІв по в.:\осконаленню будівельної справи в upa'l'Hl' весь БУДі В ел Ьп. Вона ОХОПЛЮ'" <:.

Начальник

будІвництва

лобуд. незадовільно. Об'єкти не були

укомплемтованl

ністрів СРСР «Лро полІпшення пna

нування І посилення впливу господар-

мІсІями не пІдготовлено до здачІ ні

nипні. Але й сьогодні ще не можна

ло уваги придІляє диренщ" будlвнИ· цтву школи. 13 плану 258 тис"..

ВТ'рачено 3 тисячІ людино-днів. Разом з розширенням масштабіВ будіВНИU1'ва пlДвшцуються вимоги ДО

нізацlя працІ, вІдсутнІсть будіве.1ІЬНИ:(

матеріалів І робіТНИІ<ів. Замість в70

сВроварипром-

ностІ кадрl,в. СереднІй показник складає 10,8 процента. Великим резерВС-:\! У вирІшенні каДРОВОУ проблеми є зниження прогуліВ, простоУв та :відпусток з дозволу адмlнlстращї. Лише 3 цих причин за 7 МісяцІв

до

ІнформаЦіЮ про роботу мІськвинонкому в мІжсесійний перІод ЗРОби.~ голова винонавчого комітету мlсь-

Вина тут є 1 замовиика. Дирехтор С. М. Махновський 'а його 8!!.С1'уІІник ПО капІтальному будіВJlJЩТВУ Г. П. Макаренко до цих пір не ви-

тут у плин-

тру:Дящих

ДІвництво об'єктІв промвузла велося ynравЛlинями ЛМ}{-15 І БМУ-З5 генпlдря,nного тресту ~Броварипромжит-

тотовка будІвництва. За 8 мІсяцІв Із 22 управлінь виконаJJИ план тІльки 9. Вкрай незадОвІЛЬно ВИ!іОНУЮТЬ П.'Іани колективи ПМН-15 (76.4 процента), БМУ-З5 (70,4), ПМН-9 (44,7), БЗБН (72,6), ПМН-24 (70,3), ПМН-7 (83,5). ОкреМ1 керівники випра'вдовуються тим, що не вистачяє робочої сили. ПРИ'lmtа

залучення

Однан не всІ таи поставилися до ціЄї важливо! справи. l:iелltкКй барг допустив трест «Брова lJипрОМЖИТJ10-

ка на 280 мtсць на sул. ЛОЛМВlЙ.

вІльно йде будІВНІЩ1ВО

Якщо в 1975 роцІ, оста.ииьому ро-

заЦіЙ. Головний упор слІд зробити на

шйроке

ПРИЧИНОЮ

зриву плану послужили НИЗЬІ<а орга-

тири. Нрlм того, будується анушерський корпус райлінаРН,I, магазин уні!Версам І ряд Інших об єктІв. БільшІсть Із н.их будІвельники ведуть Із значним Вlt\ставанням вІд встановле~ них графіюв. У наступному- роцІ передбачено розпочати будівництво будинку побуту; легкоатлетичного Мане-: Жl' реконструкцІю середньої шноли

великий обсяг роботи по благоустрою !Міста.

тнЦІ роботи усіх будІвельних органі-

нонструкцШ С. -м.

Першою

тини. Як же нашІ будlвenЬІІИКИ поставилися до споруджен,ня об'ЄКТІв для дітей. Хороший прикnад пока:,а" колектив заводу порошкової металургlї, який господарським способом достроково спорудив четв~тий корпус пІонерського таб()ору «Журавка.. Значно перевиконали план будІвельники ПМН-8 на будІвництвІ ли1'с&~-

й до цього часу не завершеио БУДіе-

інших. ЗдІйснено

вих будівельних

спрямованих на виправлення недолІкІв, подолаиня відставання і присно' рення 'l'eMnlB будівництва. Заступник директора заводу поРОШКО!lOї металургії ІменІ вО-рІччя РадянськоУ України Л. В. БіЛоус У своєму вистуПІ говорив про хІд буДі8нИЦтва вйробничих потужностей пІдприємства 1 загал~новузлових об'єктів. Зокрема, вІн вІдзначив, що у

іНі на 240 лІжок, ПOJ'ILклініку на 60а в;двlдувань і ряд

Впровадження передового досвІду

ставання. Однак з винИ генпtдрядни

ка тресту «БроваРИПРОМЖИ1лобуд,> І

нічними ресурсами, людьми І забез-

центрувати на пуснових будовах не.

обхідні сили будівельних органіаацlй,

забезпечити, де це необхідно, роботу У двІ І три змІни.

.?

метою посилення органlзаторсьнО1 роботи в ланках будівельного виробництва, де безпосередньо БирІшується доля плану. в робочих брига-

дах І на дільницях періодично збират и б ригаднр і в та І нженерно-технічних працівнинів для вжиття необхідних

заходів щодо вирішення питань, які

вининають в ході будівництва. Систе-.

матично розглядати питання дотри'Іан НЯ ТРУДОВОl.. дисципл і НИ У вироб-

"

ничих liолеRТивах з метою значного скоро е 1

Ч ння

числа

тривалостІ аід-

пус!он З' .Дозволу адмінІстрації, прогушв, зашзнень І передчасного залишеняя

роботи.

Створити

необхІдНІ

У'ІОВИ і " д.!ІЯ ви со"ио ПРОДУRТИВНОl.. прац,

забезпечити щомісячне виконання завдань . . n"О!І жн NI ро б·lТНИКОМ, б ригадo~, ДІЛьницею, ширше

розгорнути

СОЦІалІстичне змагання за достроково

введення потужностей І об'єnтlв. Інформацію про

роботу

міськви-

nио"иому Гоn ~ М і жсесlИНИ щ'Jип.и й пер:од . --'< нято до ВіДома. Н боту,а цьому сесія аанlпчила свою ро.


н О В Е 11 аереМIІ " palшлtх­

к18 буДlвельких рОбіТ. в1Д6у­ АктНlНИЙ учасttиIt соціа­

рембу/{уtlf/авлlЮ11 ЛИСЯ

звітно-виборні ком­

СОМОЛlІСfIoнl зБОри.

113

ною

лістичного

ЗВіТ­ дій qлен

доповіддю вистyn1іВ !(ОМСОММьсЬ!(оУ оргаkіза1Щ Л. І. ПОДЛеItє­

c:ekpeTap

- - - - в:тrи

змагання і во­

таринов.

жок

ЧИМало

вата-

присвятив

Наші Бровари Mi~ tо-<:упутнин СТОЛКЦі Ра-

HiCItЬ ніСfЬ

И~ЦЬ. Вік снамв, ЩО ра­ Місця у звітній доповіДі дя1tсЬКОЇ У~раtНІИ Ниєва. й6ии~ ШJlЯХОВI! ремонтно­ хорошим справам кОМсО­ у респуБJtlкаffСьtюму сОбудtВeJ!ьие управпіИИIt з МОЛЬЦів, але, на МОю ЦіаліСтичному змаганнІ ро!(у в рік іде в авапrар­ ДУМКУ, слід було зосере­ За кращий б!Jагоустр:й :11 МЦl!ЛіСТНЧ1{ОГО ЗМаган­ дити увагу на неполіках. виходили переможцем нЯ 8 раЙОНі і серед галу­ ЧОМУСЬ на зборах занад­ або заВОЙОf!уsaли призовІ зевих організацій облМ'tі. то багато гОВОРИЛИ про МіСЦЯ. Змаганн!'t nponoRкультурно-масову робotу. жується й тепер, трудящІ КОМСОМОЛЬСЬКЕ до!Шадають усіх Це добре, що вона по­ Міста житТЛ: ставлена на високий рі­ зусиль, щоб ріднІ Брова-

НЕКРИТИЧНА РОЗМОВА

та інші члени первинної організації, обходячи ПіД­

них форм. Найбільше вимШJIИ члени

цhOму значна заслуга жеНтора.. Цей члеНів ВЛКСМ. Хоч орга­ лежноІ оцінки

нізаці~ і не численна, але :вона :корИСТУЄТЬСЯ пев­

ньою красою. І, звичайно,

змага,ння осоБЛиво можна видіJlИТIі майстра ВНК()ІН­

який

1

ШепОзалОза,

Трудиться

лінні ~

1975

бригада

в

упраll­

року.

працює

новити вулицю вІдразу ;к після виконання вище­

зборів

МіКРО'раЙонах. Згідно з рішенням вІд 26 на­ міськвикоНlК()МУ

про­

факт

учаСНИkів знайшов.

не

березня

року

1979

На

другому

плані

бом по

про найголовніше: чому первинна організація Зов­ сім

не

зростає,

лю!

свого

не

впливу

гресиВИИМ

методом госп­ розрахункового піДряnу, якиl! одержав схвалення

поси­

на

не­

О-rже, на зборах не бу­ ло Дано відповіді на цілий

вулиці

Петренка

Гоголя,

«Про

npО<Веденню б,lіі-

Багато

викликати

будов.

иальноtо

ча.с

нерних

аеденочотири рейди. Пl~ виявлено

При

значн';

прокладанні мереж

Індиві- гарантії

g·e

завжди вико-

планування впл~ву господарсьного механізму на підвищення

ефектиВНОСТі і якості тив,

ТЬСI!

За

вирОбництва

комсоргом,

ретельно

про­

шлЯХ до

поліпшення

ком­

роботи •. Нолек­ сомольської роботи.

ХМЕЛЬНИЦЬКИП. За­ позичивши

ямпільців,

технологію

в

бурllКОВОДИ

встановлено

засмlЧiJ- лиці

НОВИИ КОМБАИН

Херсо/{ський

іме/{і

jasoa

дить ТИСяча тонн кореНіВ. вага і цукрнстість JIIКИХ аналогів перевищує торІшній nо­ безпечує казни!\. На приймальних пунктах

тів.

комбайновий

ЩОЛКОВ'СЬК1Й

до

у

у світі. Вона за­ збира/{ня

8СЬ020

це справа усіх.

Л. ФЕС'F,НКО. завІдую'Ч1l:Й вІддІлом ства.

СТалИ

авТОМО­

автомат

ва графіком на

переробку

щодня

надхо-

ти

сто

дукц1У.

додатково

тонн

клапанів

пуску очис­

Для

З

початку

ВЄ'ГЄРИНАРitу

Це

На знімках: вгорі ви­ nробувач комбайна "Херсо­ нець-200» молодий ко,чуніст

Михайло

Заєць;

Фото О.

про-

значно більше запла-

нованого. завдання

Відрадно, що й по

важливих

виuзу­

Зборщика.

про

те,

тановок більше,

ВЕТСЛУЖБИ РАЙ0НУ

в

Він

зазначив,

господзрстві

ще

ницІ.

що

H~

Порядку

в

підвищенню грунтів, але

району, рмвнток Особистих ПІдсОбffИХ rосподарств

ЗавІдуючий веТJIабора- намІчено широку програ­ міром, торією В. Рудешко, фмьд- му по оздоровленню ста­ плоду

те, що доярки З року в рік допускають за­

жителІв села.

шер

roc-

ветділь- да.

проведенню

комплек- йону,

У

даних по при­

молодняка

які

по

f!І!.ДіЙшли

ра­

до

родючостІ механІзатори

спеціаліста

МОЛоДняка

і

в радгоспах «Гого­ лікtф!в ветдІЛЬ- раДГОСПіВ недостатньо зай- му виступі головgий ве­ ТЬСЯ нrп.tь району. яна відбула- маються ПІдбором кадрів теринарний лікар району ліВський., .Зоря., .Пло­ «КраСИЛіВСЬ­ ся цими дням~ на раЙОIІ- на місцях, не радяться В. Тарнавич, не вс! вете- скlВСький., нІЙ ветеринарнІЙ станц!У:3 рай~ільгоспуПРі!!влlннJ'JМ ринарнІ лІкарІ госпо- кий. та інших. Незабаром худоба буде по боротьбі з хвор.,бами про доБІр 1 розстанов!\у дарств предсtавили на на сТіЙЛ('lве t881'ИН. ветеринарних спецІаЛІстІ!!, станцІЮ розробленІ плани. переведена На нарад! велика УМ- В результаті трапляються Невідомо, якІ заходи на­ утримання. у тих госпо­

року.

га зверта.,ася

на

профе- принрІ

неДО.'1Іки.

сlйно-~тичнl ЙК~Сті вете- сталося при ринарних працІвникІв. Зо- В. Власенка

як

це

мlчають

провести

в

світ­ дарствах,

призначеннІ ,11 ц:єї ПОСтаНОВи ПартІї завідуючим і Уряду в радгоспах .Літ­

крема. ЙШЛОС~ про статтю веТnІльниц~ю. КІВСЬКИЙ., .ТребухІflСЬ­ .Очі завидющі. руки заПоки що далеко не всІ кий., «РусаНІвський •. греБУЩІ., надруковану в ветеринарНі спеЦІаЛіСТи «Жердівський., імені газеТі .Нове жиТТЯ. раЙОRУ. якІ ПМиннl nЛlч- Щорса та ряді інших гос7 вер~сня ц. р. у Iflй рlЗ- о-ПЛІч З іншими спеціаЛіс- подарств.

кіА Іфитицl

було

КОJlИШНЬОГ"

nlJtJtaHo

тами

завІдуючого ти

радгосt1!ввиріШУвs.-

коріннІ

питання

роз-

міСЦ$!Х показує, що

ження

на

розпоряд­

дирекції

в

підборі

одержують

корМів,

1іадої

рівномірні.

стабільні. Це теж повин­ но бути ПіД контролем ве­ спеціалістІв

тресту,

матеріально не зацікав­ лює ветспеціалістів в одержаннІ високоякІснОго молока на фермах радгос­

де спеціалісти заздалегідь продумують режим годівлі худоби, не пу. допускають різкої зміни Ветл!кар

В той же чllС обстанов­ теринарних

ка нз

незважаючи

радгоспу

tНраСИлівськиЙ. С. Мат· в!єнgо ПОДіЛивс!l' ДосВІДом збереження молодняка в господарстві. Тут нагро­ маджено ЦІнний ДОСВіД оз­

району, адж~ кормов!! ба­ доровлення

ослаблених

році, незва­ телят Ва допомоrою .ете­ БОбрицькою ветд!льницею ВИТІ<У тваРИНRицtва, ве· в багатьох господарствах за В цьому В. ВЛас@нк~; IlКИЙ вnаМА' дуть наполегливу БОРОТЬ' ветеримрнl працІвники жаючи на складні погодн! рИffарних преп~ратів, по­ ся до хабарництва. грубо бу із заХВОРЮ8аннями явнО недопр!іЦЬОВУЮТЬ. умови весною і на почат­ переджувальних щеплень

порушув&& ст&тут

Еетеринарний тварин.

СРСР.

не

особливо

сприяв важковилlковними.

такими Як результат, на ферма). як допускається

ilевиправда­

ку

літа,

створена хороша.

худобі.

Чимало радгоспів скорис­

На нарад! було дано щедрим траво­ всебічний анаЛіз діяльнос· І заготовили по тІ ветеринарних служб

населенню в збутІ тварин· лейкоз. з яловІстю корів, на загибель молодняка талися ницько! продукЦІї з влас· захворюванням і загибел- великої рогатої худоби. стоєм юfх гocnoд~pCTB і т. д. лю молодняка. Від цього Велике в!!непокоєння тонн! сІна' на корову, чо­ ряду ВиступаючІ начальник господарства недоодержу- викликає також низький районного сlльгоспуправ- ють чимало продукції, рІвень ведення первинно­

господарств.

наміче·

го раніше не було. но ряд заходів спрямова· Учасни,КИ наради заслу­ них на поліпшення всієї лНrня В. Щабель НИК, го- терплять великІ збитки. го облІку на фермах. Між хали звіт'и ветеринарних роботи ветеринарних спе­ ловний ветлІкар району В минулому роц1 Пар- ,іаними технІків по ШТ~rtі, лікарів ряду рзлгоспіз ра- ціалістів району.

рІчний І реалізацIr

По про­

грудня

28

Товарів

1979

культурно­

побутомгопризначення і

по

прямих обов'язків. Не зрозуміла і позиція ке­ рівниФва, радtоспу, яке,

сво!

n.IIaH

дукції до

Саме ці питання СfОЯ- ниЦl П. Марчеlll:О зазна- су заходІв по підвищенню станціУ, ц!l' різниця СТано­ своїх групах і Не несуть ЗАО голІв! Чималі ніякої відповідальності за ли в центрІ уваги наради ЧИЛИ в своїх виступах. продуктивності худоби. вить головних ветлікаріІІ "!ід- ЩО вІдділи кадріВ трестів Однак. відзначав у своє­ розходження спостеРігаю­ хала1не ставлення до

r()CnIB.

тисяч кар­

цІвники зобов'язалися ви­ конати випуску

OkpeMi

tибе.r.ь

об­

по.

можливості, робітнйки та Інженерно-технlqні пра­

не ВИ80ЗЯТЬ гною на по.,я.

Тривожить

25

Пlдрахувавши

в111 хмрОб, спІЛьних ДЛЯ В. Тарнавкч закликали тія і Уряд прийняли по­ ному осіменінню худоби ницьких примІщеннях. Хо­ тварин і людей. ВІд еф~к- спеціалІстіВ бу1И взірцем стаНО8У про поліпшення і даними ветеринарних лі­ 'іа у радгоспі є загін по

тивно сті діяльносТІ вете- державного ставлення до ветеринарного обслугову­ карів по розтеленнях ХУ­ ринарних спеціалістів У дорученої справи. стояти ВаНН$! в країні. У вl.дпо­ доби, загибел! молодняка великій мірі залежИТЬ ус- ІІа сторожі інтересів гос- відь на постаиову в постійно спостерігаєтьсй пlшна робота тваринників подарств, громадян. подарствах району було велика розбіжність. При­

пасажирсьна 174 оди­

реалізовано

над план на боваНЦіВ.

Тварин­

ус­

Технологічного

ладнання

на­

ведено наЛежного санітар­ ного

котельних

ПКО-1 ВДВОЄ комплектуючих

деталей до ких ліфтів -

як

проходять розтелення пер­

ВІсток

КОТЛіВ

ИС-ЗГ випущено на ~l БІльше ДOBeдeHOГ~ Ману.

йону. Лікар 3 радгоспу «ГогОЛІвський. П. Дячен­ розповів

виробіВ

опалювальних

(Фотохроніка РАТАУ).

ко

випуску yci~

видів

постійно перевиконуєть­ ся, а особливо товарІв народного вжитку. Так,

комбай/{и "Херсо/{ець-200., nідгОТ08лені до 8iдnpa~Kи.

(РАТАУ).

Бобрицької

кол~к­

вав виробів на 2 мІльйо, ни 47 тисяч карбоваНЦіВ_

ВАЖЛИВІ ЗАВДАННЯ

службу району покладені важJlиві і Відпоеідальні за8дання по забезпеченню ~ереження тварин і ІХ нормальної ПРОДУКТИВНОС· Ті, ліквідації захворю­ вань, охороні населення

року

тив підприємства реалізу­

пересувних

НА

донниХ

ва у місті Акимовка.

одержа­

ГОТ080Ї

виготовлено

для ливарного виробницт,

до­

вирОбництва. тут передба­ чають

ко­

них споруд в міСТі ДНіП­ ропетровську, 500 опаК

80дlння.

даткові агрегати ДЛJII об­ робки великовантажних заводу спільннми зусил­ автомобілів і автопоїздів. лями прагнуть одержати підготовлено майданчики по ~ 1,2 центнера білого ДЛJII зберігання буряків, цукру з гектара посівів. Завдяки модернізації ус­ Третім учасником цієї таткування і запобіганню <!nlвnруЖНОСТі. Сkріпленс! втратам цукру в процесІ

біЛіСТИ. Чітко

освоєно

Колектив заводу вико­ нує замовлення багатьох Підприємств країни. На­ приклад, у серпні було

Дунаєвецького району і цукровари МаКівського

:t!t')tOMPOM,

році

пересувних

НСГ-1/18.

врожаю sepHoKYKypyaSU 3(2 один про­

процесу,

арос.

тельних установок на рІд­ кому паливі, асфальtоро­ зігрівачів з механічним ВИДаленням асфальту, опалюва.!ІЬНИХ котлів на газовому паливі к~тлоагрегатІв з котлом

біологічного

робочого

1979

випуск

.ХЕРСОНЕЦЬ-200.

Петровського eof

проведеній значно

ла продуктивність праці, полІпшилась якіс1Ь ви­ роблюваноУ продукціІ.

комунального господар-

(за-

Завдяки

модернІзації

приступив до серій/{ого ви­ хід агрегату по МАЮ. пуску самохід/{их шесТи­ К омбаu/{ AИlє гід pil8Аічн.у ряд/{их кукурудзозбираль­ і елект рич/{у системи, авто­ /{их комбай/{ів "Херсо/{ець- матичну систему КО/{ТРОЛЮ 200». НоМ машина /{е Ma~

Г. овчАРЕНКО.

випередження графі-

велика

...

МОДЕРНІЗАЦІІ

...............-....................................

І. Подлепє­ чається переобрано

аналІзує пIДСУМI<И звітів і виборів, знайде вірний

JIIН правило. домагає­

JIorOIDpoM спІвдружностІ

-

Ліф.

ЗАВДЯКИ

plJIIX до проми-слових під- жень згодом ними будуть поки що не принесли. А приємств, будівельних ор- 8ідновлені. Проте їхні шкода. Адже благоустрій садиб

час'rии

...

1нже- вживались заходи адміні­ впливу

новий

РУЧНУ ПРАЦЮ НА ПЛЕЧІ МАШИН

господарства

під.nриєм- стративного

профі­

відкрито

плеК1УЮЧИ~

кІлькість прикрих недолі- ства видають гараНТійНі цих керівників. Однак во­ kiB у прилеглих терито' листи, що міСЦЛ пошкоД- ни бажаних результатів

ганізацій,

виконані

Танож

пошкоджень ж~ зони заміСть того, щоб

~CTaHHЬOГO часу було про-

складан­

цех по виготовленню "ОМ­

обурення. Ад­

турбуватися про поліП­ шення благоустрою, все більше завдають йому шкоди. Відділом кому-

по

НЯХ.

ІОн-

завдАЮТЬ 8УЛИЦЯМ та і"шим об'єктам благоустрою будівельні оргаНіза1ції та замовникй ново-

ЇХ

щення,

Таке ставлення керlвни­

ряд важливих питань ком­

поліпшення ДівАЄМОСЯ Л. нець, якого і посилення

Гагаріна.

дільницІ

лактичні роботи в котель­

ця цій роБОТі не видмо.

85,

дуального житлового се!:- нуються своєчасно. Так, тору та мІкрорайонів мl<:- наприклад, при проклау н~АаВ"іЙ постановІ ЦН COMO!JftCbKOtO життя. СпО­ та. Ще подекуди зустр\- Дaltні каналlзаФІ по ВУКПРС

вулицІ

KOMY~

обладнандя знач,

ню котлів НС-ЗГ проведе, на велика реконструкція. Встановлено витяжну вен­ тиляцію, зварювальні ка­ біни, дві кран"балки, роз­ ширено побутовІ примі­

згадаlИИХ роБІт. Одна;;. уже пішов дру,гий рік як за.вод порошково! мен­ лурГіУ І БМУ-58 про оБІцянку З!lбули. Завод аJJюміlНіЄВИХ будівельних конструкцій

виявлено по

Г.

шта- рИR)Та, іНШИХ.

бу­

ти було про що. Зокрема,

садибах

на

за80~

нестандарт-ного

ній

М.· БОРOlВика 110 вулицІ ків промислових підприГоголя ,N'g 1, житлового ємств і будівельних оргакооперативу ~Номуналь- нізацій до справи благоник. (голова І. Г. Тато.- устрою міста не може не

роботу

:Аого спілкову молодь?

за про­

безпоря~ки

по

гоустрою проводяться реним впливом на ВНРОбни­ рейди-перевірКи ла представлена і внутрі­ гулярнl чі справи. Серед комСО­ стану міста. спілкова дІяльність за санітарного мольців nереДОf!иків звітний період. А говори­ Так, напри.клад, ПРОТJ{ГОМ

АнатоЛія

територіІ ДOCJlідно-ексМримектального заВ1)ДУ бу-

часом

.но поліПшилися умови праці. На експерименталь­

порошкоімені 60-

По індивідуальному ціЛИЙ рік вІдновлю€ nt· ниніш- ЖИТЛО!lOму сектору вели- шохіднІ доріжки у СКМр1

БЛагоустрою повалOl!, який віnзиачає­ поліпшенню TЬCJ1 на виробництві, прак­ і санітарного стану в усІх запустив

ОСТ АННІМ ді

недоліЮS штабу на

у ідеологіqноІ робо­ ньому році зроб.ll'НО чи- к-і роботи П~ на ти. Той же Анатолій Ше­ Малий обсяг

тично

у

ом

мовюm за:всд ваУ MeTaJtypriI

3 СТОР-

екtпер1іментальному

нальноrь

річчя Радянської украіНІ!:, Підрядна· організаЦія БМУ-58) гарантували Bi~­

сумки

«Номсомольського

дільниц.!.

Іх, nозна В1.ЦСУ'" маJIих а,рхіТElКТУР-

*

po~y

1979

B.PA3.J'COB_M----

дiSеJ1ьнюr конструкцІй тресту .ВрозаРИсільбуд., пересувно! МЄханізованоУ колоои ом 8, а~топідnpиєм.ства 090З4, будівельBeffb, але не зрозуміЛО, ри СйяЛИ чисто<тою, МИЛУ- них об'єктів тре<:ТУ .Ничим керувалися секретар за.ли людське ORO справж- ївміськбуд..

ЗВІТИ І вИВОРИ

робсько!

:КІС'.І':Т

вересня

БЛАГОУСТРІЙ -СПРАВА ВСІХ

ВЛКСМ З. Та­

}{омсомольськиЙ

!8

Ж И Т'Т "

господарського

вжитку

випустити на карбованців.

ЗО

тисяч

П'ЯТЬ бриt~д трудиться на заводі. Кращу з них

очолює Олександр лайович НуЧМа. СНЛilДlJ.Єtься з дружна,

24

Мико­ Вона

ЧО"ОЗІк,

згуртована.

працюють за єдиним РЯДОМ. Цей колектив n~CKaє механІзованІ ШІТЮі, механічні для ВОдоочисних

УС!

на­ ви­ ре­

граблі споруд,

ТОвари народного вжитку.

Очолюють

соцІаЛістичне

ЗМагання С. В. МірошкІн,

О. Є. Імненко. П. Я. Іва­ Н~ttький, В. І. ЮДІм.

Гордиться ними

M>f. і

СВОІми

завод СЛАВ­ трУДІвника­

ЗаеД1!КИ їх звиТЯжній

самовІдданІй

праці

ко­

.'!ектив добивається все ваГОМ!ШIiХ успІхІІІ. ДM~~

рубіЖ ШЛ$!ХУ

за рубежем на до НОllих nep~MOГ

у ви 1<0 Наіші з~вдань деся­

ТоІ

п·ятиРIЧIШ.

В. RАРАЧАН, студентка КДУ.


*

4 стор.

25 вересня 1979 року

ЗаХОПЛlOlОча Із

стимулІв

ма­

терІального зацІкавлення у Дарницькому ремонтно­ будІвельному управ л Інні

18 вереС!lА: в ' Нью-Пор- нища напруженості. П1.в- Ас&МбnеА: ООН

ку почала роботу чергова денно-Сх1диіЙА3!t.

пл а нІв. Се,ред нагородже­ них бригадир газозва­ рювальників В. А. По­ кидько . м уляр Ф . 3 . Мис­ ник, маляр О . І. Якубов­

мотористка

К А.

.Ткаченко та Інші .

Екс к урсанти

ставники

БІльш

як

150

познайо-

Громико . На

порядку

ри проти В·єтнаму .

1:епер

сказати

повннна

своє

До вІдома

ваго­

В

цих

БЕСЩА

НА МІЖНАРОДНІ

розз6ро-

У

ВІднІ

керlвни·

ків СРСР

сання

І США .

ними

підпи-

Договору

Союзом

ТЕМИ

n

Г' О

n

О

в

~HY

н І

пол 0-

.

ttідписання ОСО-2.

-

зброІ .

Договору

свLдчнть

про

про те.

що при наявиостl доброї волі

обох

сторін

добиватися

можна

позитивних

результатів

РО'ЗЗБР· ОЄННЯ '

радіологlчноІ

Цей факт так само, як і

.·0 З' , р ' я 'Д . К,' А

активізації д1яльських міст Пскова І Нов­ І для ності ООН у напрямі погорода. глиблення розрядки І Н. КОРЯКІНА, зміцнення миру . Повніше флікти. секретар партіЙНОї ор­

США спільннй

на

шляху

роззброєнНІІ.

Важливе мІсце в роботІ

ХХХІУ сесіІ. безсумнівно. займе близькосхідна проблема. Минув рІвно рІк розряд- піСля Кемп-девl,Дськоl зу­

зміцнити використовуватн ці мож~ ку І . зупин~ти гонку оз6- стрlчі керlвникІ'в США. лнвості першочергове роєнь. При цьому треба IзраІлю 1 Єгипту. але 06завдання ООН . матн на увазІ. · що доля становка на Близьному Проте обстановка на міжнародній арені далеко

миру насамперед залежить вІд того , чи вдаст&-

Сході в ратного

результатІ сепаIзраІльсько-єгися світовому , спІвтовари- петського зговору ще С'l'ВУ приборкатн гонку БІльше погlршнлася. Свlд­ озброє'нь і приступити до чення цього зухвалі роззброєння. агресивнІ дІІ Iзраlлю про­

не безхмарна. Противники миру генерали Пентагону. натовськІ мlлітарнсти . вІйськово-промислові комплексн за~ід· РaдmI~кий Союз . lишl ти ЛІваиу. Шлях до мІц­ них держав роблять краІни соцlалlстично! ного миру в цьому регlо­ усе. щоб зІрвати розряд- співдру-жиостl докладають ні. на думку ООН. може ку

і

підхльоснути

озброєнь.

Вони

товхують

плани

вання

воєнинх

гонку

В

ООН

великих

зусиль прокласти

прош· для · тог~. ' щоб нарощу-

витрат

добитись не

позитивиих , результатів

і цій ciIpaBI~;

у

IJ ' першу ч.ер-

t

створення нових видІв аз· гу в галузі ядерного розброєиия. плани розмlщення в західній ЄвропІ нових типів балістичних І крилатнх ракет з ядериими зарядами. ' нацІлених на територІю Радяиського

Союзу. Разом 3 нимн

пробле­

ми

3 ура~уванням закон­ них прав арабського на­ РОДУ,· Палестинн . . ' Увагу учасників , сесі! .!Jривернуть до себе й та­ кІ ' пиТаИня. як бороТЬба

зброєиня·. ' Досить . нагадати про ї,,~~ пропозиЦІЮ припинитП" ~'· вирОбництво ядерно!.· з6j:Ю! _усІх УІ народtв півдня АФРі!КИ за видах і ЛQСТУПОВО ~opo- своє визволення вІД ярма тити УІ запаси аж<- .о пов- расистІв. проблема пере­

. загостритн

намагаються

міжнародну

обстаи<>вку І

створюють

усе

новІ

застопорилося

опору

, внаслІдок

США .

БОРОТЬБІ

щеиня

ЗА СВОІ ПРАВА

заРОбітноl

СтрайкаРІ

В.

Генеральиа

плати.

трудове

тують . проти -намІру адМі'

дарнІсть

васелеR­

свою солІ­ боротьбою р:>­

з

Лондон. Припинили ро­ НІстрац1І багатьох . шкІл БІТНИКіВ Мlсцево1 суднобу· боту БІльш як иlль!tон збільшнти кІлькість у"- дівноІ верфІ с IталКанть.є­ машиноБУдІвникІв АИf. 1ІІв . у. : класах •. що немину­ рІ.. Власники верфІ лп . Вони ДОбиваютьс.е пl;ж· чє утруднить роботу . пе­ вищення заробlТF\01 пла· ти І полІпшення умов праці.

Нью-Порк . Другий тиж­ день у

Біл я лісов ого озера.

Ма л. Л. Неймарка. (фОТОХРQніка РАТАУ).

НОВІ ВИДАННЯ «ДНІПРА»

Про Гриrорі.

СКОВОРОАУ у !(НИЖЦ! Ф. Полlщукз дос лі дж у ється життя І творч і сть . соціаЛЬНО- ПОJlI­ тичні . ф !л ософсько-есте · тичні та етичні погляди

відо м ого українського фІ­ л о с о Ф а - просв \ тителя. письменника. педагога і громадянськ о го діяча Гри­ гор і я С а вич а Сковороди (1722-1794). ОкреМІ роздІЛИ працІ присвячені анаJl і зу поетичних творІв та байок письменника. Автор С У МЛ і ННО зібрав і системати з ував усе. досІ

наlПисане про под ав чимало

Сковороду . оригіналь·

них спостережень над йо­ го

творчістю.

Розра хова ·

на

на

кОЛО

широке

чита ­

ч і в.

і

не

14

штатах США

виходять

на

роботу

понад 40 тисяч виклада­ чів. які вимагають пlдан-

НА ГОЛУБИХ ЕКРАНАХ ВІВТОРОК .

8.00

25

ВЕРЕСНЯ

ПРОГРАМА ЦТ Прогр.... .Ч.С ••

дагогІв І призведе , Д<> по­ гіршення якостІ навчан­ м.

Рим. гальний

н.

"ОСТУ'.

А. Вр.мс. СОн.т. ' ..... вlО./lончеJlI І фортепl.Но) фа .. а ... ор. По а•• lн.еннl

-

но.мни .

14.30 но.ннн . 14.50 r.11I труд -

КІнопрограм.

18.18 18.30 18.45 19.00

.

.нсота. .Кр.си ••

робота. . (КиІв) . .С.IТJlО. подаро.ане .. lOдJI.... .з,,· дум'.

15.55 16. 15 17,00 17.30

БУДУfМО

Ю.

те.тру.

ПРОГР.ІІІ

сЧас;').

IІlиqениl -

80-

С8Iтl.. 10.00 10.20

ПРОГРАмА УТ

Но.и"и . концерт

Пмlського

са .. 6лю

• J1~оио.. .

пlсиl

Чемпlоиат

ІІ . М Дл.

15.5&

ВІдповІдним

заробітно!

1.200

суднобудlв,

І

.11 '

Т.ІІЦЮ

Срlбииll

никІв.

(ТАРС).

18.30 18.00

пlси •• дlтиl 21 .00 Програ"l еЧІС'. 21 .35 Чеl!піОНІТ СРСР s xo.elO: .Со.'л. сСп.рт ••••

20.41 На да6р.нl".

-

бу "

ВOJIга·

рlї • СРСР.' прнС .... ени~ M·pl .... 1O соцI8лkТИ"НIІ' Р.8олюцlJ • 60J1rapiJ. Концер ....

• -, :\О Н ародиl

-

.

17.30

ми

.МІХ.ІІ •• JI.'.

8ещеисьї.. В.ХТ.

• 08..

щини .

"

с ..... го-

аро•• IО. На БУРІ' п .. ан,.цl.. Х&раl.-

.урс.

Вищ.

..атеМ.ТИIІ•

.

..311•.

.ечlрн.

21.00 Програ .. а л.рних

иеи..

..

тмефlJlЬ'

І

еДIІМ."О' (,МОСІІ •• ) - сДIl_ и.мо. (Риг.). В перервІ

,.ао у .

т .... иТlI.

17.00 До.у ..еllг ... ьиl

м. ЦТ. Е.р.н CTYAellt.-s.о"ин.а.

КИТ8 111сто llое. І8 .4ІРос:l.сь.1 ро ... иси. 19.00 Чемпlоиат СРСР , 1Іо_еlO:

Азat-

УА.р,,11

-

и,уко.а-попу_

фlль .. I..

ЖИТТ.

и.

(.киr'Н.У.Фlльм,).

.. •• и.

.Вии •• -

Зем.. ', .

паР.АО.С •• фІль. . . н. СІ. ИІ .Іц.м ••

сВе-

lI.40 ХудожнІ А

бlА-

27.55 ВИСТУП..

.0 .... ьно·lиСтрУ. анс... 6J11о

мент.льннlІ • Еllспреса.

73.35

До.IАКО..

с.ІІуаБL

СвеРДЛОВСЬR Севастополь Сімферополь Ставрополь Суми Ташкеит ТбілісІ Териопlль Тет1ів Ужгород Ургенч Фастів ФеодосІя Фергана Харків Херсон Хмельницький ЦІлиноград Цесlс Чебоксари Черкаси

379

ЧернІгІв

033 032

Ялта

34З

06568 065 885 054 371 88з

035 280 031 382 285 06562 37З

057 055

0З8

317 51341 835

041 048

Чернівці

ОЗ7

08587 085

Ярославль

цифри

цифри

6. 8

(після

гудок).

цього

умовного

телефои!tY

Ви почуєте коду

беsпео

ротрlбноrо, Вам

номер телефону . з якого ведеться розмова.

номер телефону в м . ВінницІ 53619, в БРJ)j варах 519365. необхІдно набрати:

6-8-043-0053619-519365. 63165.

номер телефону в м. ФастовІ рах 519673. необхІдно набрати:

в Броw

Броварський райвузоn 8В'JI3КУ.

.І1Q_УllеllтаJlьниl теJlефl,.ь.. сАр.lте.тори •• А.ту.льн. ' .а .. ера. Че.пlон.т СРСР І &ОllеlO: сСо_I... (КИ'8) _ .Спарт._. (МОСІІІ.). І. 2 перlо.

18.00

зве

845

- номера телефону абонента. ЯКОГ(} визиваєте. причому . якщо номер телефону не має 7знакll. необхідно перед номером телефону набрати недо­ стат ню кІлькість знакІв нул ями. за винятком міст: Біла Церква . Володарка. Переяслав-Хмельницький. По.'1іське, ТетіУв . Фастів . при визові яних після на­ бору коду набнрається п ' ятизначний номер викли­ куваного телефону І мІст. коди яких складают&Ц з п'яти або шести знаків .

Редактор

Є.

Н. ФЕДЯИ.

БроварськІй фабрицІ верхнього ДJlТJI1IОГО

.... 20.28 8 ефІрІ -

17.0&

883

6-8-265-63165-519673.

3 перІод. 22.10 8e'llpH. lІузи .. иа ПОШТL У , ТРЕТЯ ПРОГРАМА (НА КИІв І ОБЛАСТЬ) 8.10 - 17.05 НU"Llь.а прогр.-

О.аI.ець· .... IО-

11'

Тмепост

3

, 18.00

053 013 038

Напрнклад :

'0-

СРСР І , теиlcУ .

Аlтеl.

аець. Дл. ".JI&Т. МОЧОК.

16.1&

(21:1Ю

По

cCьoroA.1

иичо-.lмl"иого

БАМ.

Респуб./llllR

аон_урсу

му,иqмого

тиждень

перевес­ роБОчий

зменшенням

1.081. СПОРУА.У.Т~С. ..руг ...epr. Я.орlаського ' гl,-

І ФеСТН8VЬ са"ОАI.льноJ худо,",ньо' Т80РЧQ('тl Н., родноТ

20АНОГО

, Д. Ша· стака8И". .НIс.. .иСТІ.' МОСКОІСЬ.ОГО .... ерио...

РІдна прнрода Спортн.нн. ,1UI,ас.

Ми

Те.. енар.е с П1l0п.гu ...етн.. У .О ...НОІІУ IILlIO ••Y ('он це; .Сьогоднl У СІІ,І.. Концерт .. aYJ?1!,. '. IІІ.н.,

рішення тимча­

СOllозвІльнити І тн ва .иеПОВ\іИЙ

провели IJлати

стре"о.. (б •• н). 19.25 ЖІІТТ', науки . 18.55 3устрl... оперо"'.

11 .05 Т.08

страйк

за­

тр 'дящl мІста Кастелла­ mm.ape-ді,СтаБІА під Неа-

~. 40 Гі .. н.стнк • . 9.05 Мул~тфIJl~МIІ .БІле аер6· ./Іюден.' •• К.ЗІІН ' про ••• ШИНИа . . 9.3О ХуДо,",нllІ фl .. ~.. cJ1IDAJI

11 .05

Тригодинний

прийняли

Львів

267 292

СараТО8

51gA~

Луцьк

рервний міста .

(ТАРС) ,

полем:

~f:~~paA

-

СЄРОВ.

також протес­ /lЯ висловнло

Новоснбlрськ Новочеркаськ Огре Одеса П . ХмеnЬJIJIЦЬШ Поn1ське Полтава Рига Ровно Ростов Самарканд

Вихід на автоматичну МІжмІську станцію здІйснюється набором; "

111шІ.

деяких

1.

101" їх союзникі,в.

Наль'ПІК

Дз~жннськ, ДонецькоІ 062473 Дніпропетровськ 056 Донецьк 0622 Душанбе 377 Євпаторія 06569 Єнакієво 06252 Жданов 0629 Житомир 041 ЗапорІжжя 061 Ів. Франківськ 034 Караганда 371 Керч 06561 Кіров 833 Кіровоград 052 Кишииlв 042 Краснодар 861 Кривий Pir 067

Ленlиабад

095 051 888 383 88345 51350 048

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ

ної Іх ліквlдацlt " . Обгово- будови міжнародннх єкодІють І рення цЬого питання в номічннх відноснн на керівники. які комітетІ iJО; РОЗЗброєнию справедливій основІ та

китайські

}'

.

лише всеосяж­

врегулювання

06232 017 01719

Мак1lвка МІиськ Молоде'ПІО Москва Мнколаів

327 371140 06560 363 83144 Балвн 51345 Бауска 513339 Біла Церква 263 Бородянка 277 Бухара 365 Валка 51347 ВеИТСПlлс 51336 ВільИJOС 012 ВІнниця 043 Волгоград 8442 Вологда 817 Володарка 269 ВОРОШИJ10вград 064 ГорлІвка 06242 Горький 8312 Даугавпілс 51354

Радянським

основних

можливісТ)

міжміським ЗВ·ЯЗКО"'.

з вказаними номерами кодІв:

Алма-Ата Алмалик Алушта Ашхабад Балахиа

жень AorOBOpy про забо-

и т А. Н Н · Н ·

р

і

проект

єння. Шдсумкн недавиьоІ

зустрічІ

иещодавно ,

Броварсько! АТС мають

Це дає можливість вести міжміську телефОННУР08мову . ЯК З квартирних телефонів особистого корис­ тування. так і з телефонів пІдприємств, якІ мают .. автоматичний зв ' язок з м. Києвом. Автоматичний мІжмІський телефонний 31!'язок установлено з такими міст амн Радянського Союзу

з розробкою договору про

Водночас можна вказати на такнй позитивний приклад. як розроблений

ловними, безсумнівно . буІ

Органі-

гарантіІ безпеки нея,дер­ них держав від ядерного нападу .

сесії 126 питань. але годуть розрядка

Абоненти

користуватися автоматичним

1НшИХпитань. Напрнмад.

виннкнення в свІті нових вогнищ напруженостІ . врегулювати існуючІ кон,

тичного клімату. а отже. І

Дарннцького

умовах

Броварська'

adoHeHTIB

автоматично' телефОННО' станцІ'

зацlя Об'єднаних , НацІй повну і загальну заборо­ покликана спрямувати ну випробувань ядерної сво! зусилля перед усім збро!. 8 пl,Дготовкою мІж­ на те. щоб не допустити народноІ конвенцlІ про

денн()Му

милися з визначними Іс­ про ОСО- 2 відкривають торичними пам' ятками перспек· колиски Велико! Жовтне­ нові сприятливІ тиви Д.1ІЯ оздоровлення вої революцІї ЛенІнграда всього мІжнародного полІ· та старовинних росІй­

ганізації РБУ.

~JfИ

відності 3 дз:вньою традн- Китаю. говорять про С'80Є пропозиц1І соцІалІстичних цІєю в третІй Вівторок ве- «право дати урOlЩ. Ін- держав. реоия у великому оваль- шим країнам І . готуються Прнблизно так само ному заm зІбрались пред- до ново! воєн,ноУ авантю- сто Іть справа 1 з рядом

є нагород ж ення турист­ держав. якІ входять до ськи м и пут і вками . Нещо­ цІєї найБLnьшоІ міжна давно профспІл ковий ко­ родної органІзаціІ. щоб мІтет нагородив безплат­ обговорити найважливІші ними пу т Lвками на поїзд­ і найзлободеннІші пнтаику по мІсцях бойової І ня . якІ хвнлюють усі натрудової с л а'ви двадцять роди свІту. Радянську детрьох передовиків соціа­ легацІю на сесіУ очолює лІстичного змагання . якІ член ПОлІтбюро ЦК зробил и найБІльший вклад КПРС . мІніСТр закордоисправ СРСР А. А. у виконання виробничих них

ська .

ЖИТТ"

ХХХІУ ' сесІя Генерально! гарячково иарощують 'ра- ме слово на користь вlд­ АсамблеУ ООН. У Blдno- ретно-ядерний ПОТj!ицlал новлення обговорения цієї

подорож Одним

НОВЕ

трнкотажу

ПОТРІБНІ НА ПОСТІйНУ РОБОТУ: ХУДОЖНJUC-оФормлювач. водій автонавантажува'll, еnектромонтерв 4-5 розрядІв, слюсар-сантехвlк, газоелектрозварвик,

кочегари,

вантаЖRRКВ,

'lИСТВJJ1loo

иих Обладнаннв, слюсар-редукторник, учиl оомlЧ1IJIoo ка майстра, ученицІ в'язальниць на в'взальні напІ .. автомати, учеиицl

швачок-мотористок.

Звертатися на адресу: м. Броварн. вул. Степана Разіна,

7,

.

відділ кадрІв.

Адміністрація •

Броварському шиноремонтному заводу ПОТРІБНІ НА РОБОТУ; го~иий механік заводу, старшІ майстрн змІв, Інженерн-коиструкторн , контролери віддІлу технІч­ ного КОНТРОJJJO, СJJJOсарі по ремонту обладнаНRJI

3, 4 і 5 розрядів, електрослюсарі 3, 4 І 5 розрк­ дів, шерохувальиикн і вулканІ затори автопокрщпок, роБІтвики в цех .ізолу •. Звертатися у вІддІл кадрІв за адресою: м. Бро-. вари. промвузол. шиноремонтний заllОД . Дирекція.

f

~~~~~~.-~~~~,,#,#~~~~~~~~-~~.~,~#~~~~~.~,~#~~~#~ '·#~~~~~~#~'~~~~~~#I~~~~#~~~~~,~

.НОВ/>,Я >кИЗНЬ. - ор'•• 8 600•• 1)<'·. . . . І'ОР·.". І НАША . А'nРЕСА: І rЄЛЕФОНИ: ре&··'lOР' - 19·3-82: .аСТУПНМIІ. ре41.ТОР. - 111+47; КОlІlІ унистиqа:ко:! парти. VKP811HbI ,.008('11. . . . . 0.1088019 , 2Мrr.!O. .14пе.14 .... ь'оroе~.рет.рll. ІІА41лу сlльс"ко... rocn84aOCt8 • . KOpeanoв. Совет". Н8роаНblХ аепутат". Кllек ••• в6л.ста. ' . . ' м. '. '. РО8А.'.и. . 8е11. ТІ .. 1~e8Qro Р.4Iе .. 8ален.. - " ·3·18: ,IАдlлl. apo"BCJJoвocтl, Газета 8Ь1ХОдВ! .а ,краННС.ОIІ .а..... .у... К.'ІСЬ... 1&4. IІ.СО8О1 робот.. ФОТОІІОРec:Jl08..евт. - 19-4-67, . . Друк 88('()lІиll nl\cllr . 2 ПОЛОСR формату А 20

І

Г

asn. 'их_аит. , .І8тоооа. сереа,. U·.TBHnID І сУбота>.

~~~~~~~~~~~~~~,~#~~~~~~~~~~,~~~,,~~~,,~~~~~.~~~~~~,~~#,#~~~~~~~#~~~.~~-

Індекс

6HJG4. . Броварська

~pyKapBJI

КвІlQlОroоБJJУП'Р .... rвв. І

c:np ...........ІШТ8,

IIC!Afгр.фіl І uilЖХ01lOі

ToprillJti,

ВУJI, КИЇВСЬКІ.

154.

Зам .

5484-11.200~

#152 1979  
Advertisement