Page 1

ПРОЛЕТАРІ

ВСІХ

КРАІН,

ЄДНАIfТЕСRI

ом

ПовернеННJ1 Л. І. &ре)l(нєва

(.м72)

lS2

в Москву

СЕРЕДА

Генеральний еекретар ЦК НПРС, Голова ПреЗИr дії Верховної Ради СРСР Л. І. Брежнєв 25 вересня повернувся з Баку в Москву. ВІн брав участь у торжествах, присвячених врученню столицІ Азер­ байджану ордена Лен~на.

27 ВЕРЕСНЯ

1878 2

р.

Ціва

(ТАРС).

_011.

•••

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ

МІСЬКОІ І РАИОННОІ РАД НАРОДНИХ

ДЕПУТАТІВ КИІВСЬКОJ ОБЛАСТІ

'

Третій рів П'.lCтиріУ:вирів

соцІалістичне

дострокове виконання

1

пошиття

ДОСТРОКОВQ

першоІ

ні

наявнІ

них

ре­

професії

су.млінної

і

праці

: :3"аводі' nраll,'1ОЄ справи, ' відда­ колеКТllву. Приклад

hоказує: зокре.ма,

вставник-вулканізаторник'

худоби.

сталь

На вдо­

рlзноманітннх кор­

мІв. Незважаючи на не­ сприятливІ погодні умови, 1!!еханізатори строки

в

стислі

пр?вели заготІвлю

нукурудзяного

силосу.

Юлька днів тому вони заІ'!!

L!

лосн!

4400

трудІвники швидкl'l'dИ тем­

як

І

споруди

цювали

двІ

роботу бригад,

ють

Катерина

на Ножура

в

колективи

двох

закладено

косарки-по­

аа

У відповІдь на постано­ ву ЦН НПРС І Ради МІ­ нІстрів СРСР «Про до­ даткові заходи 'по забез­ печенню збирання вро­ жаю, загоТІвель сІльсько­ господарських продуктІв і

КОРМів У

1978

пішного

проведення

роцІ та ус

худоби в року.

1978/1979

зи

перlо; корме

зобов'язаJiис:

в нинІшньому роцІ загото

вити

на

стійловий

період

худоби 5500 тонн очолю­ для МаксимІв­ кормових Rоренеплодlв,

що

та

•••

Григор:!\

Миколайович Марченко. fIo-ударному трудяться 'fакож на плантацІях ро­ IltRКНИ, що в НРОЩУJ!'&ЛИ

стати ' на удар­

трудову

з

вахту,

при

нормІ

шофери за,воду Михайло Іва,нови-ч Скоробагатько,

ГригорІй Васильович Бур­ да 1 Микола Григорович Новшун. які транспорту­ вали

кукурудзиння

ЛОС них

до

си­

траншей.

директор

племптахо­

ааводу.

про

викона.нн,я

робничого

щоб

ці .єІ

зна­

виконала

на

ПQWнття

Нову трудову перемо­ гу здобули комбайнери ра:дгоспу Імені Лен і нсь­ кого комсомолу Бери­ славського району Херсон­ ської області й. Д. На­ зарчук. С. П. П!)Окопець, В. І. Сапожок, Г. Н. Де­

м~я;нюк.

доби вони зібрали чотир­ ма комбаЙнами ·- «Нива» урожай соняшнику· на 120 гектарах. Н</$ен ге\<­ та.р дав 25 цеН'І'нерів на-

На соняшникових пла.Ч\І тацlях Херсонщини пра­

цює близько ,800 нів, об'єдна'них

на

НОВІ

а з

рально-транспортнl заго­ ни, Одійну культуру. вже

зібрано

І . . МОВЧАН, врофeиtмовоrо комlте.,у райпоБУТКОllБl­

rOJlo..

вату;

е

'" .. ""

g.-

c,:"'\t; \:> "І" ._ >.

~~

rocnOl1.apcT.

.,,<:>"

о",::

сПлоскlвськиЙ. імені Щорса «НраСИЛівськиЙ.

«ЖердІвський. ~Заплавний» іменІ

МічурІна

ІменІ Юрова «ПухІвський. « Великодимерський. «ЗаворицькиЙ. «ТребухівськиЙ. «Літківський. еГОГОЛіВСЬКИЙ.

Із Ве­

послуг.

(РАТАУ).

«Зоря.

<РусанLвськиЙ. Імені Докучаєва «Бобрицький. «АВШігард:о> Племптахозавод «Рудня» Ниївсь-ке об'єднания ПТ!ахофабрик

.,g~a:I

еС

=-_ 100 100 100 100 100 100 100 90,7 89,4 89,2 88,2 85,9 80 78,4 78,4 77,2 72,.9 66,3

;"..-

"'О'" \C) · JlCI

M~~

СІ:

t')

ательє

фоroграфI!l' Ми­

гeKTa~

L!~!!!JI!!!

М

10

КОЛИ Бл!1ЮВЗ. Із головного

20000

на

рів . .

:=іі

зав­

1 Актон4ti,и· Рога'! Із Тре­ буХIВСЬКorо. а також

комбай­ у зби­

'О:'

три­

Лебедннець

перед­

»",с.

надати

лико,цимеРСЬКОГQ

буднику

xz

ніж

планом.

ЗВЕДЕННЯ

річНих пла,нів вже допо­ вІли кра'!ецькl бригади

бригада

L!

більше,

бачено

одягу

ви. 'Про зalВершення

економІчного

мlСькогр lиформацut",о'обчисnювального центру державної статистики про хІд осіииlх польових роБІт У гuсподарствах району станом иа 25 вересня 1978 року (в процентах до плану)

молоді.mнl колекти­

ГаJfj\НИ

~!

L

ВІдрадних успl.хl. ~ билися й Lнші комсомоль­

-

Менш як за три

року

до

теоретич­

ПРАЦІ

тину

»" '"

плаН1УЄ

в

сіння, тобто 12 центне­ рів ОЛll. Державі буд,", продано насіння на тре­

",::0

додатково

занять

кабінетом ТИЧіного та

міськкому

замовлень

даНIRЯ не менш, як ка тисяч ка рбованцІ.в.

сько

ших

РЕКОРДИ ОСІННЬОГО ПОЛЯ

початку .п'ятирічки майже на · 1 ОО тисяч кар­ бованцІв. А до кінця ра­ вона

ру продовжувалось по секціях, на яких пропа­ ган;:{исти одержали мето­ дичнl рекомендації і пО­ ради по проведенню перо

ЯКІСТЬ ТВОЄІ

ви­

кар60БalнцlВ,

32200 .,

нять в системі полlткч:­ ної та економічної освіТІ! по вивченню 'МатерІаЛіВ липневого (1978 р.) Пле­ нуму ЦК КПРС І «Акту­ альних питань ідеологіч­ ної роботи КПРС. по книзі Генерального сек­ ретаря ЦК КПРС, Голо­ ви Президії BepXOBHO~ Ради СРСР товариша Л. І. Брежнєва. Пот ;'м заняття семІна,.

~##~~~~~~~~~~~~~#~~

Лише з

початку нинішнього

вона

лек-

практичні реко­ проведення за­

навчання.

'За'ВіДУЮЧИЙ

дострокове

трирічного

плану.

тема

ру про мендації

По,1rl1'освіти

ЦНіМ!! ДНЯМИ брИ!Гада ентУ~I'lстlв першою ра­ портувала

--

партії В. П. Ребров роз­ пов;в учасникам семіна­

100 78 100 48 50,4 40 61

"'=е...

... ..= ~il о·

... "

::",-

СІ">:>

74,3

22,5

76,7 52,3

, 13,~

60 58,1

77 18 3,2

57,4 80 63,6 10

28.5 70,6

48

64,7 79,7

24,1 11 61,6.

45,8 40

13 37,5

48,4 66 92,5

109,4 ЕJI!

коренеплоди

добувники

ЦЮ

ФІ.

L!J8!

щу 165 гектарІв. Активно включилися

пло­

маси

тонн. ПостіЙIЮ забез­

100

накошуючи 120--130 тонн

L%!З

моло­

закли«ом

ку

дрlбнюваЧі «ВНХОР •. Екі­ У господарст.вl розпо­ пажі трактористLв Федора 'Іалоси збирання кормо­ Платоновича Шимка та Бориса Михайловича Чу­ вих бурякІв. мака добивалися високого В, СЕМЕНА, виробітку, щодня по

усіх

колективІв

послуг

печуВали безперебійну ро­

На скошуваннІ стебел кукурудзи постlй'но пра­

м:влі

займають

10-15 процентів.

еилосноІ

ням.

П8:VЩ . копають корм о ..: l\v-

які

висо­

На зні.мку: П. Т. СІКОРСЬКИй. Фою П. Голованя.

тонн зеленої маси, передбачено завдан­

кормов!

лях радгоспу «Завориць­ }(иЙ~. Поряд З іншим~ невідкладними роботами

операції

Він

nеревИКОНУЮЧIl

S.It;HHi завдання на

договорами.

Високе трудове напру­ жєння панує нині на по­

технологічні

показниками,

розряду

5

Сікорський.

кlн'ІИЛИ цю роботу. В си­ боту збиральних агрегатів

L! L!!

ЗАГОТОВЛЯЮТЬ НОРЕНЕПЛОДИ

ряк~.

.ltи

силосуваSВJI

ре потрудилися в нинІш­ ньому роц! І створили міцну кормову базу для заготовлено

ТИМrJфійович

виконує

Заради цього й працюють ГаIfllа Іва­ нІвна та ІІ колеги, у цьому вбачають G."4RCJ1 своєІ роботи. Г. СЕРПАК.

зиму

ее.

них семіна,рах, школах 1 гуртках всіх ла,нок полі-

подарунки.

коякісно, справляється' і з кількіСНll­

громадської

•••

ка:ндидата економічних наук І. В. Новіковеького.

менноІ дати гідні трудові

покупцям.

RормодоБУJ!ИИ-КИ плем­ птахозаводу «Рудня. доб­

брига­

до

пlдrorУ'ВЗ'l'И. до

питом,

Закінчили

звернулися

діжннх ну

Петро

радІсть

підвнще­

комсомольсько

зерви.Тому І вироби виготовленІ на фабрицІ. . вlдана,чаються МСО КОЮ s:rкlстю озд06лен:ня, ItOристуються по­ приносять

Ра­

СОЦlаЛ'іСТИЧJні· зобов'я­

ди

Зіі!вєршитивикона;ння

усІ

оової

НонституцП •.

себе

етапІ.

ції 8икладача Київського автодорожного інституту,

чоло­

заИJНЯ, працівники

колективу . ОДіНе

використовуються

річниці

Взя/!Ши ЩІ.

ПЛЗJНІ'В 1 соцІалІстичних зобов' язань десятоІ П'ЯТИ'рI~и в цІлому. ДЛЯ ЦІ:>О­

ro

верхнього

дJИtсьноІ

На правюфлангових виробництва рІВНяються' і інtпl трудlВНИlЦl, адже

-

му

вічого одягу Ганни Дзю­ бенко першим у райпобут­ комбінаті відгукнувся на патріотичний ,ПочИJН моск­ вичів і включився в со­ ціалістИ!Чне змагання під девізом: «Завдання трьох років п'ятирічки -- до

Але найБІльшого успІху досягла 'Г~ниа lвaНJ!,внa Таран. Вона виконала .осQфlс-rе п'ятирІчне завдання 1 за'раз працює в рахунок одинадцятоІ п'я­ rиРfчки.

усЬ<>г{)

Мутило. «Аграрна політика НПРС на сучасно-

Номсомольсько - моло­ дlжннй колектив бригади

рону.

в

роботи. виступив секретар міського комітету Компартії України А. Г.

ЕНТУЗІАСТИ РАПОРТУВАЛИ ПfРШИМИ

зобов'язань третього року п'ятирІЧ­ ки. Робtrnики підприємства намІтили ltomcpem1 програми дій ,на 1978 рІк, чИмало трудівників дало слово за­ sершити особисті трирІчки ДО пер­ шоУ річницІ новоl НонстwryцlІ СРСР. На фабриці підбнто підсумки на­ пруженої: роботи по виконаШlЮ со­ . цlалістичних зобов' язань. ТрирІчні плани виконали НадІя Михайлівна Музичеико, ЛІдІя МикитІвна юрчен­ ~o, Натерина ПРО1юпЬвна Гузь та 60 ІхН'1х ТОВЗlришlв. Ще вищий руБІж узяли Натерина :Оленсlївна ТрохимеНJКО, Га.лина Сте­ па,нm,на Чупрова. Тетяна Іва'иівна Бідна 1 НадІя Петрівна Бондар. ЦІ маl ЙСТРИІН1 відкрили pax~OK 1980

npагнен·ня

гандистІв по Ідеологічному забезпеченню високоІ ефе.КТИВIIЮСТі І якостІ

ДНЯ КОНСТИТУЦІІ

змаган­ планів

ти:річки і завдання пропа-

НА ЧЕСТЬ

На Jt1ТItIiвcЬКIЙ фаБРИІЦI художнІх вироБІ'! ІменІ Т. Г. Шевченка ШИр0за

•••

йону в третьому році п'я-

• працJ.

удар:ноі

Е п'JIТIрічка! ня

•••

25 вересня 1978 року в будиНіКУ куль-т.ури заваду «Торгмаш. відбувся раЙОННИЙ семьнар пропагаНДИСТі·в економІчної та П{)лlтичної освІти. З доповlддю «Про хі,д ВИКОнаНIКЯ народногосподарських плаНllв і соцзобов'язань ТРУДі,вни:ками ра-

8 17 Н81ТНЯ 1937 РОНУ

J<O розгорнут,о

•••

СЕМІНАР ПРОПАГАНДИСТІВ

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ

•••

Слова дотримують.

у

ВІДПОВІДЬ

Уважм ел'ухали по ра­ дІо

трудшники

радrocпу

е3аплзмниЙ. промову Генерального секретаря ЦК НПРС. Г()лови Прези­ liI ВерхОВ'НОІ Ради СРСР 1. І. Брежн-євз. на урочи· тому засІданнІ. присвя· еному

врученню

столиці

\зербаЙджа.ну Бану. ор­ іена Лена. lЮна ви­ ,шикала в нас гордість за

натхненна

-

промови•.• якій Леон~д Ілл~'І Бреиwвв говорив I1ІРО сільське ГОСПОда'Р­ ство. Нaпn успІхи в цІй галузІ стають дедалІ ва­ гомішими. Є чим гордити­ ся хлІборобам 1 парин­ никак.

Візьм~о вашу HOT0В8pRy ферму. сім року

молоч· За ві­ нинішнього

мk:яцІв ми

одержали

від

кожноІ ,корови

Жm'ТЯ

проти I!Іlдпо~ідного періо­ ду минулого року. Значно l!І~щidt цей показник у

ра.Д!ПJських

дей, бореться

Н. КОЖУРА, rOnOBa робітJtому проф­

планетІ.

CD1muI.

JUQ!aJ1a вас

лю­

за мир на

Осоолиsо '1'а

схви­ часткиа

кlлorра.Мlе МО.'lока, що на

162

к.1лограми

IW1IUKOpiJ

дуктивностl та якостІ пра-

Шматок таІнших. Завда-

ви.конати

за,вдання

Tpe~

дарство ви<Конал() дев'яти мІсячний план продажу держа,вl молока на 1О 1,1

vсвідомлюємо, що наш lоб~обут, могутність на­ поІ країни залежать від

завдання по продажу дер '

іРУДОВ'ОГО внеску кожного

.жавІ молока в ниніШНh("

:·ок. Тож наша вІдповіДЬJ

ки високопродуктивній тього року десятої п'ятн~ працІ тварннників госп о- . річки, щоб квітла рІдна

процента.

Ми

впевнені

НинІ

своl

зусилля

більше ДОС'Від

доярок Ган-

УкраІни. Прагнемо щодня

добиватися найвишої про..

ни АндрІївни Литовченко, цІ. Ножен з працlВНlИкlв Raтерини Миколаївни Го- нашої ферми зробить вс:е ворової, Ганни ІванІвни, для того, щоб дострокоВо

. 2010 му році перевиконаємо,

рі.дну ВіТ'ІИЗНУ, за ленlн-, ську партІю, яка роби:rь усе, щоб було щасливИм

по

праця

ємо

ню

ми підпорядкову успішному виконан

Батьківщина.

!

нас

ПленумІв

ЦК

спільний

здобу-

Вітчизні _ ударну пра.і\ю. О. ТУРЕНОК, оператор машииного до. їиня РliДГОСПУ .Заплав­

рішень. липневнх. НИЙ.,

(1978 р.) КПРС 1

'f

Ми глибоко

депутат

Мокре­

ЦК І' цькоїсlльськоі Ради Компарт;~ Bapo,1l;1IU iQlТажla. '


ВТІЛЮЮЧИ в ЖНТ'l'JII рІУ lIIеНlНЯ XXV з"СЗДУ НПРС НАУКА партійний і проФсПіЛКО: ПРОДYRТИВНА вий комітети особлнвого СИЛА ЗН8.чemя ням

надають

питан­

юроваджеИКIІ

у

ви­

позитивно

робництво остаии1х досят­ аень

нв.у:ки

і

вплинуло

СПІВДРУЖНОСТІ на

пlдвище.mя ефективнос­ тІ виробництва І полІп­

Тe:xJН4ки,

ЗМіЦнення зв'язків з на­ ykobo-дослlдяИ'Ми інститу­

шення

тами,

вирішених питань пІд­ тверджують 41 авторське свідоцтво, 51 медаль Ви­

Новизну І

вдосконалення орга-

.соцІалістичного

lНізацlІ змага'Н'Ня,

пІдвищення

~валіфіі(аціІ

робітників та

якостІ

ставок

продукцП.

оригІнальнІсть

передового

досвІ­

1нженерно-теnlчНИХ пра­ Ц1ВНЮКіВ, ооціально-куль­ турного та побутового бу­

ду

дIВНИ'Ц'I'N. Адже вее це у номплексl може забезпе­ чити стабlльиу ритмічну

яJtьності

роботу підприємства. у тlонlй співдружності 8 працlіВНиками рІзних Ш7 ститутlв наші !.иженери­

ловими І haY'Kobo-дослlд­ НИМИ організацІями це ha,ykobo-ви.р06ннчlfЙ комплекс, органlзова,ний Інститутом проблем матерІалознавства Акаде­

!Конструктори розробля­ ють нові види обладнан­ ЯЯ, модернізують старі. За ОСТa.lШlЙ час с.ворено ЧИІМзло 'нового обладнан­ ІНЯ і модернІзовано іс:иу­ ючого, освоєно цілий ряд !RОВИХ

trpOМНСЛО8О-техно-

1I0гlчних процесLв. Все це

в

народному

ствІ СРСР Особливе

і

господар­

УРСР. мІсце в

дІ-

пІдприємства

займає нова· форма спІв­ роБІтництва мІж промис­

міУ

НаУ'К

вим

УРСР,

особли­

КОНСТрУ'Кторсько-тех­

'ноnorlчним сл~

бюро та до­ виробництвом

при ІнститутІ

І нашим за­

водом. За сім рокІв. з ~a­ су

органІзацІІ

НВН

у

рамках цьoro комплексу виконано блИ'3ЬКО 30 ро-

ПОТРІВНЕ РОЗШИРЕННЯ Наш ГогOJtів !

багатІє.

А

поряд

!Невпинно

треби

з

БІт з загальним економlчним ефектом, що перевищує 15 мlльйонLв карбованців.

Немало уваги придІляє наш колектив збільшению виробництва товарІв нвродиого СПОЖИIlання. Пар-

нашого колективу f: полlпшення якостІ проду~цlІ. Зараз, наприклад, аипускаємо фрнкц1Ах1 ,IQIc-

це питання на своєму засlданнl. Для докорінного OOJIlПШення ВИробництва. 1 3біnЬW6Н'Н1І випуску цієІ

тання дошкІльного виховання дІтей. Зараз усІ діти иаших працІвникІв ВИховуються лише у завод-

Ве'ликам

досягнеН!ням

тійний комітет розглядав'

ки до харкІвська 1 ККшинLвських трапopJ.в та львІвських

автобусІв

важлнвоІ продукцl'l, ми подали сво! пр()ПозицlІ в

з

МI,тстерство чорноІ мета-

держаlВНИІМ Знаком якостІ. Однак у цьому напрямку нам ще потрІбно попрацювати багато й на-

полеглим, щоб вийти на рlве.нь 'сучасних завдань, що ВШІлиmають 3 рІшень лшrневого (1978 р.) ПлеНУМУ ЦК НПРС. Адже

наш

першочерговий

обо-

І

датІ ри

:нlстю

задовольияла

усІ

зможе

з

успІшно

тІєю

!МОГ,

яку

ставлять

і>lй Павлович

Ноцюба.

кваЛlфlнованl якІ бездоганно

одяг за сучасноУ

Є

кравцІ, шиють

!l

всІма вимогами моди.

проводять

пІоне­

велику

по­

.молодими

ВИ­

важливІших

вивчають

тами,

раЙnобуткомбlиату. І це дуже добре. Та и~тав час

подумати

'Нового :вих

буди.нку

послyr,

у

мІстилися

побут о­

якому

б

майстернІ

.взуття,

про

роз­

просторі

пошиття

одягу,

ремонту побут о­

вої технІки, перукарня

та

~ншl.

Г.МЕДВЕДЕНКО. rромадськвй

диться

далеко

жовтеня­ на

за-

раЙОНRоrо

не

другорядна

РИСТУЄТЬСІІ повагою в

якості

громадського

піонерського вІрна зміна

твоя,

роль

Портр,ет

caM'oro

7.

нування.

на .моменти підготовки до

харчування.

ударн'и,ка

Г. ЄРШОВ,

секретар парткому заводу порошкової металургії імеиt 60-рl'1ЧJ1 Радянської України. "'G

і5і

~

робоП.

рефрижератори. виnускаютьCJI,

по

залlзиичииs

матІстралях усіх краІн членІв РЕВ. Головним за,мовником З8ІІІОДУ

є Ра..

ДJmСЬКИЙ Союз. Baroнoo будLвни:ки мІста уже в1J11i

ПраіВили в СРСР БІльш JIJC ТН'Сяч таких ваГакі8. ВАРШАВА. Безпе.

Е!

рервно

розширЮ8ТЬCJI

ме­

режа профіл8іКТИЧНИХ •JI1кyвa.J1'ЬНИХ за.кладl'! шахтарських MICTa~

1

І

'1.

ее­

лящах ПНР. Тільки 3& OC'I'a!НJиiй ріК вІдкрито спецlальН1lX пол1.клlиІ. при шaacrаос. В результа­ ті великоl профlJUl.'КТичиоl І оздоровчоІ роботи KIJlЬOt кІсть профеc.lАних 38хаоо рювань скоротилася пpot тягом року на 8 процекТіВti

14

, . .

бере активну

HapOltHOi

-

тут

25

До

І

дру­

БЄЛГРАД.

мlльЙоини.й

П1в~

легковНІЙ

....

томоБІль зl,йш()В З коиве~ єра· иайбільшoro ЮГОСЛ&80 ськОІГО 3Jвroзаводу cЦ~

1964

на застaJВa.. Завод у Нра.

вК!ся до громздського навантаження

автомобільними підпРJit ємствами Рa.,ztJШCькoro

ЖИНИ йОГО

за'рах}'вали

ще в

гуеваці усп1mно роовива. виробничу кооперацІю.

році. 3 TOro часу він жодного разу не ПРОІІВИВ иеДИСЦlmлінованосri, ста­

серйозно, відповdдально. 3а добросо­ вісне

СОЮЗУ\ ПOJtЬщl та ІталіІ.

ВIfК<JнанlІ'Я важливого доручен­

НІІ ВаСИЛIІ Людвіковича було наго­ роджеко sначком сВідм.j1lНИЙ дру­

На KLHeцb нин1шиьоl п'ятир~чки щорічний ви.

ЖИІІ'ІІИК УРСР:..

пуск аа3томашин

СЯІ1Не

На nlшсу: теСЛІІР

В. Л. ШпаКО8-

ський.

ний запис мешканця Москви, В. Трохне

-----

ПЕР Е В І Р .~a Магазин М велику

до.

225

. . . . . . . . .888888888~8~~~~~~~~~~~~.88~~• • • ~~~.8~

ЯК ВАС ОВСJIYrовують?

Зробити капітаJ!ЬRRЙ

тут

ТИICJI~, а It 1980 р. з кон:вейєра під. приємства зійде Д!ВоиІлЬol Йои.кИЙ автомобіль. (ТАРС).

П. ГОЛОВАНЬ.

43.

кількість

У підсобці виявлено

сметану, пирІжки, бlфштеJiСИ. Вага про­ дуктІв вІдповІдала нормІ. а ІнодІ наВІТЬ

ремо'НТ підсобного приміщення.

брикетоваио!

кави.

мується асортиментний мІнІмум.

вання знайдено трl! банки Із зІпсованою сигналІзація. Дах підсобного приміщен­

Овочевий магазин Nv 19. НОНТРОЛЬНі Четверо вагІв не опломбованІ, контроль­ перевищувала 11. ЗгІдно з меню витри­ ваги несправнІ. у. залІ самообслугову- них теж немає. У магазннІ не працює у ресторанІ .Горнзонт. і ІдальнІ

ЗапаДЛQ80

мовує усІ свої зусилля на успІшне завершення як виробlШЧО! 'програми кварталу, ТВlк І третього року п'ятирІчки в. цІJ;IОМУ.

курсують

комуніСІ'ІІЧноt

у громадськ:ій

СПРОБУЙ

Майже не ВИRвлено недолІкІв у їдальнІ ,N'g 1. Зробивши КОНТРОЛЬНУ, закупку, ми переважили тефтелі, сир, м я.сний салат, умовах, потрІбно

В: П.

Ватонн

верlв. 2!З&ЗSi

складу добровільної

-

МарнІн,

ський, наладчИІК В. Е. зо­ бов, токар В. п. Марчек· ко та багато Інших. Те­ пер наш колектив спрll.

що

Фото автора.

---

ний, металург, СРСР М. М. Ничиnорук, Ю. М.

присвоєно ваl'онООУДlвно. му заВодOlВI в м. Дессау.

Василь Людв.ікович

Ba~ Люд­

вже

школи М

(лави І І ступеНIІ.

у

завдань

ПУЛЬС ПЛАНЕТИ

комсо-

ковського неоДнораз~ово ВіИоl·в на дошці пошани ПМК·15. Нещодавно він наГОfоджений орденом ТрудовоІ

участь

до

ршортувало 1~7 трудІ,в­ никІв підприємства. Се­ ред них майстри BOrняної професії почес­

трирІчних

5G3

Всесоюзного . збору «Ми

праці. тесляра 4 po~pAдy В. Л. Шпа­

колективі? У

штаБУСНQМСО­

:ву масову перевІрку роботи пІдприємств та

проведення

вич, оди'н З кращих теСЛllрtв ха­ лони. КадроlИlЙ робітннк, він постій­ но IИІконує завда,ННIІ на Іі 10-,1 15 процентів. причому дуже якісно_

ст а В.1Іеи ні товариші,в до нього ПРОІІВ­ ляється 1Іе лише ВИС?j{а оці'нка дpeв~ ньоі прсфесіі, а й людськоЇ т. про-

!Мольського прожектора. провели черго­ '!оргlвлl

...-s"'G 5

іі'_

aJaI8I"ii "'Gi

рокІв

БЕРЛІН. Почесне азан­ ня сП1дприємство вІдмІв­ по! якості роботи. вп'lІтt

!~~~~~~~.88~~88~~8~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~8se. . . . . . . . . . . . . . . . . .8

ЧЛЕНИ

аа

7

трьох

п~ршої, річниці новоІ Ра­ ДJUlськоІ НонституцШ. У передніх рядах його кро­ KYJmJo члени партіl, удар. н~унІстнчноІ пР.ацJ.. Н01!II'mPИ виробництва. На сьогоднІ про дострок()о ве виконання' особистих

няттІ Пlонерськоrо акти­ -мол!~. ПотІм пІонери ознайо­ ву, яке було проведено на баЗІ мlсько! середиьо! мились З методикою пла­

віковича.

дент.

ат

-

забезпеченні фронту робіт. Та хіба тільк,и тому В. Л. Шпаковський ко-

фесійні

кореспон­

18tJlil

техніко-еко-

номlч:них показників. Добрі результати нашої п'рацІ й зараз. Особливо широкого розмаху набра-

Наш ШmковсьхиА, го.ворить начальник дільниці П. К. Вальхо­

П'ят,надцять рсж~,в тому прийшов У колектив пере-сувної механізова,ної колони N9 15 тесляр Василь Людві­ кович Шпа:ювськиЙ. 3 TOro часу в йоro трудовій КJlизі не з'являJtОСIІ назв і,нших op.rа.НізщіЙ: усі ці роки він працює в ПМК-15, пов'lІзаltши s цим підрозділом будівельно - мои­ таЖ1l0ro тресту Nt 3 свої помисли і діла. ,

тощо. Без праці тесляра будівельни­ ки обійтися не можуть, йому відво­

жує село І через комп­ лексно-приймальиий пункт

вІдпо-

Е!І!!!! Е!Х:

:

'!!

рення виробничих площ, а можливо й будІвництво

одер-

1

говорилось

'!! '!!!!

розши­

послyr

та

В; ОСТРЯННО, ХУІІІ з'Ізду ВЛНСМ, ський. директор буднику 010звеРНУJtи осо6ливу увагу

яl, як проводити шефсrво

ЧаС'І'Ка праці В. Л. Шпаховського е в об'єктах і заводу порошкової металургії, іКалитянського комбd­ кьрмового заводу, і заводу залізо­ бетонних конструкцій, і в ба·гатьох житлових· будинках. Ві,н готує щити під опалубку, козли, підJрозетники

Чимало

побуту

ня. Так, на рубіЖ першоІ половини нинІшньої п'ятирІчки ми вийшлн успішно, добилися відрадних Уl:пlхів з усІх най-

Про Історію школи, ПрацІвники мІськкому комсомолу та будинку традиціІ Ії колектив-у роз­ заступ­ пІонерІв висвІтлили та­ повІв активІстам директора по нав­ кож питаННIІ пІдготовки ник роботІ пІонерських органІзацій чаЛЬіНо-виховній В. Д. Новалев~ по виконанню рІшень школи

лодІ і студентів. Про те, як допомогти пІонерським активістам правильно органіЗУ88ТИ роботу до Всесоюзного збору в загоні чи дружи­

над пl0иерами

пІдсумку дає вІдраднІ ре-

праці,

чинку працівникІв. Ta~, у нинІшнІй П'ятирічцІ введено в дІю новІ сучаснІ побутовІ примІщення,

матерІали ХХІІІ з'Узду ЛНСМ. УкраІни, XVIII з'Узду ВЛНСМ, ХІ Все­ свІтнього фести.в.апю мо­

ських дитячих садках. ,Все це в кІнцевому

ЗАСЛУЖЕНИЙ АВТОРИТЕТ

ви­

Є у нас кравецька май­ сте!>1іЯ, якою завІдує ДО­ свІдчений майстер своє! справи, учасник Велико! ВIТЧИЗНJtноІ вІйни Анд­

році

Е! ЗІ!!!

нашІ

односельчани.

зустрІч,

робничниками,

спра.вити­

кlJtькlстю

гІдну

н·ращими

запити трудtвникІ,в села, то тепер В<>Н& ажнІяк не ся

році,

шукову роботу, орган~зо­ вують зустрІчі з ветера­ нами партtr І. к,омсомолу,

побутовІ посJ1у­

ПОВ-.

помІтно' в

святку.ва!-lня 60-рlчного ювілею комсомолу. Готуючи цІй знаменнІй

по­

цобуткомбlнату

це

вирІшили пи-

зуль тати: згуртовує І стабlлlзує колектив, роБИть його боєздатним, запалює на новІ трудові звершен-

ВЧИТЬСЯ ПІОНЕРСЬКИЙ АКТИВ

учнІв­

самоврядування.

нинІшньому

хи. Якщо кІлька рокІв '!ому иаша фІлІя район­ !Ного

орга:нах

І повнІстю

лургіІ СРСР, щоб в недалекому майбутньому при реконструкцlІ пlдnриємства побудувати цех

для вИ'Пуску необхІдних товарІв ширвжитку. Поряд з цим надаємо велиного значе.иня створенІНЮ як,найкращих УМОВ

в'язок подавати аftТИв-. ну допомогу тракторобудL'ВНикам у зБІльшеннІ виробницт,ва потужноІ тех-

пожвавлюється

Особливо

цим

зростають

на

ського

ИОЖJПIМ

РОКОМ, розбудовується

року

робота в

ня

ІдІільню 3 залом дієтичнorо ха'рчуваиня, естетнчЩ) офQPмлено існуючІ І,Цальнl та буфети. ТорІк здали в еІ(сплуатацlю четвертий дитячий комБІнат

з ПОЧАТНОМ навчаль­ ного

roc-

'нІRИ для сільського подарства.

~1iE

ЧИТАЧ ПРОПОНУЄ

3

УЧЕИИМИ :~ ~p:l~~CI~~e .::~:: -

N2 8 баклажанною Ік.рою, а в пlдсобці аберl- ня протікає. Не витримуються санІтарнІ

мова не вІдреаговано. У залІ нема. контрольних вагІв, а у віддІлах вІдсут" нІй обгортковий папір 1 не функціону­ ють холодильні прилавни ПН-8. Н. складах зберІгаються якІснІ 1 зlпсОо вані п.родукти. Ми виявили прихованІ товари:

шоколад,

напій

«ЛЬВіВСький_,

пральний порошок «Дарья., консерво. ванІ огірки, згущене молоко. Але най­ дивніше те, що членІв рейдова! бригади

вІдмовилися провести до склад'lв, а воии

непридатнІ яблука, кабачки. норми. У м'ясному вІддІЛІ м'ясо роз ру­ пройшли самос~йно І все-такн зробили цех гаються спl~ьниЙ. Та це пІвБІди. НеПОКОІТЬ те, у магазинІ дуже багато невивезено! бувала стороння людина. У холодильнн­ перевірку. Справа в тому, що примlщен. що рибу І м'ясо ваЖ!l:ТЬ на одних І тих склотари, ящики захаращують прохІд Із ках разом із ковбасою зберІгаються мас­ ня залишенІ без догляду, товари збеРі'

справи дещо гІршІ.

М'ясо-рибн~й

же вагах. Веитиляцlйна система не пра­

цює.

Тару

скла,llають

. навіть

примІщеннях, цеху.

68

безпосередньо у

у

кондитерському

баНQК зеленого горошку і

15

торговельного в допоміжнІ примІщення.

Магазин М

ло І сметана, а поруч із рибою лежить

22. На вітрині не було м'ясо. Троє працІвникІв' не мають санї­

сосисок, хоч вони аберl.галнся в мага-·тарних книжок. зинl. До 12 години пустували вІдведенІ М 49

ба­ для хліба полиЦІ

_

у .день -перевірки

агазиН.N2

. У пІдсобних прим!-

постачальники зІрвали графіК завезення щеннях приховані 2' ящики згущеного ~афе «Порошинка •. На жаль, не на вІт­ продукту повсякденного попиту. І тут молока, 20 банок майонезу, 60 банок нок румунського конфІтюру виявлено в

ринl, а в підсобках. Санітарний стан тут задовільний, однак У шести Із семи пра­ ц:вників

немає

Магазин М

санітаРНИ)t

7.

кн,ижок.

Нонтрольні

було зважено неправильно,

покупки

причому за­

ми бачили гори невивезеноУ тари. атлантичної сардини, 24 кілограми марМагазин М 40. Виявлено недоважу- меладу. У торговельному залІ встанов·

вання цукерок. У торговельному залІ лено однІ-єдинІ ваги (на чотири віддl· виставлені мішечки Із сіллю, ВІ яких не ли!), КОНТРОЛЬНИХ немає. Члени рей· вистачає по

20

грамів. У пlдсобних: при-

дової бригади виявили ц!лий пакет ет}!­

зберlrаються рис. крохмал, кетон вина «Портвейн молдавський бі­ мість 1 карбованця 42 копІйки нарахо­ мlщеннях вано иа 5 копІйок б~льше. Покупець не горох, цукор та Інші продукти, яких не- лий.. НавІщо вони продавцям?, має змоги перевІрити, чи на «відмІнно. має на полицях розфасованих товарІв. Магазин М 20. Магазин неприємних

знають продавцІ арифметику, бо конт­ При зважуванні кондитерських вироБІв рольнІ ваги відсутні. У продажу немає продавець Л. Хоменко не І'ладе папІр

мила, сІрНИКіВ, лектив

о

ковбасних в~робlв.

магазину

2

працює

стор.

в

о

сюпризlв _

Но­ для ПРОіИваги. І в цьому магаЗИНі від- вали.

нелегких

сутні контрольнІ ваги.

о

ком.

НОВЕ житrJl

так МИ його охарактеризу­

Книга скарг лежить пІд прилавНа зроблений

о

16

серпня

Середа,

27

КРИТИЧ-

вересня

гаються безконтрольно.

Відмовилася

поназати

п1дсобни І

за­

відуюча магазином .N2 2, мотивуючи CBol дІЇ тим, що посвІдчень .НП. aaMaJto

для цього. Треба, ще якісь особливі ження

З

мовляв, пред'явити письмовІ розпоряд­

...

такими фактами ми зустрlчаЄМОСJl вперше. Вони свІдчать про незад()-'

не вІльну виховну роботу в торговельних орган:зац!ях. А недоважування, обраху­ вання, грубощі починаються саме І [\ього.

Рейдова бригада: О. Глухов, О. Ми­ роненко, Д. ПlХОТRИЙ, С. Вязало., С. Паращенко, В. Ротаиь, М. Преда­ ченко члени «Комсомольського

1978

року

районного iUтабу прожентора •.

о


ВСІ СИЛИ-НА ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ! Минуло! суботи, 2а вересня,

'9

будинку нультур~ржплем­

8

участю

птахозaJВОДУ .PyДНJ'I. ся збори твариннинів

відбули­ району

партійно - ГОСПОД!іР­

сьного asктИ1ВУ. В залі Зібрало­ ся понад 300 чоловін сен­ ретаР.і первинних партійних ор­ гаНізацій, дирентори радгоспів 1 птахофабрИіК, сенретарі цехо­ . :вих парторганізацій, партгру­ lПt>рги,

сенретарі

НОМСОМОЛЬ­

сьних організацій, голови груп народного кО'НТролю і робітни­ чих KOMi'reTiB господарств, го­ лови виконкомі,в сільських Рад !Народних депутатів, головні зо­ оветспеЦіаліСТИ, майстри ма­ шинного доУння, снотарі, .пташ­ 'ииці, onератори на відгодівлі !Белино! рога то! худоби і сви­ !Ней, теХ1Нlки штучного осіме­ н'ння, бригадири ферм, 'керую­ чі.

л!JвськиЙ., .БобрицьниЙ~, іме- • ВеЛНІКодимерськиЙ. , .ЗаплaJВні Мічуріна, «ЗаворицькиЙ. та ний», імені Докучаєва і товарі'J.fші. 8 радгоспів знизили рі- .ність низька, і жирність моловень ЙОГО заготівель. ка ннжча середньорайонно!.

ку кормШ до згодовува1l'Н1Я х у -, Директор держплемnтахоза­ добі, переробку Іх. У господар- воду «Ру,дня» В. М. Семена ствах району є 14 кормоцехів і розповів про те, що ни,ні в гос­ 23· кормокухні. Але не всі ВО-І пода,рстві виробл,ено яєць на

ни готові до роботи. Не викО-

один мільйон штук більше про­

пит"шня ремонту

РНlCтовується

ти

Серйозно! уваги

стада.

заслуговує

і поновлення

За вісім

мІсяців цього

року в радгоспах .ПлоскІвСЬКИЙ., імені Щорса на 100 корів введено по 20--25 первісток, одержано вІд цих корів по 68-70 телят. Тут заготовлено по 48-40 центнерів кормовях одиниць на умовну голову, що й дозволило десягти ВИСОНО! продунтивності молочного стада. А в радгоспах «Бобрицький», .ЛіТКівськиЙ. введення первІстQИ на 100 корів не перевищує 14 процентІв, вихід телят 55-62 голови. І кормів вони заготовили набагато мешпе. ДОПСJeідач наголошує танож на великій стронатості в надоях

Не можуть

похвалитися також

радгоспи

«Літні,вськИJЙ.,

«НрасилівськиЙ.,

і,мені

Мічуріна.

Незадовільна робота зооветспеціаліст1в згаданих господарств по підвищеН!Ню жирності молО-: ка привела до того, що по району його не зараховано 851 тонну, тобто таку кІлькість, якоі не вистачає для виконання зобов'язання. Далі доповідач детально зупиняється на питаннях відтвореН!Н,я стада, ефективного використання маточного поголІв'я, вдосконалеН!Ня його породності і придатності для машинно! технолorП, роботи нетельних господа'РСТВ радгоспів .ТребухівськиЙ. і «Пух!вськиЙ. тощо, піддає критиці допущені

наявне

вання в радгоспах

устатку-

«Великоди-

мерський., «КрасилІвський», іменІ ДО'Кучаєва, імені Мічуріна, «Бобрицькнй» та інших. До ·цього часу не підготовлені до ро60rи кормоцехи 1 кормокухні' в радгоспах .Зоря», «3аплавний», .РусаНівськиЙ». Не можна далі відкладати цю роботу, необхідно вжити всіх заходів до якнайшвидшого завершення ЇЇ. Отже, не можна говорити про успішне проведення зимі.вЛІ худоби, не орга.Ніаувавши ян слід підготов.ку кормІв до згодовування. Значення цієї роботи посилюється під час наступної знмівлі, оскільки в бага-

Збори заслухали питання фермах, недолІ:ки. тьох господарствах заготовленІ сПро завдання партійних, молока по відділках, ЗбільшЄ'Ни.я виробництва про- корми мають низьну Яl(ість. профспілкових, номсомоль- бригадах,. ок'ремих rpynax коських організаціЙ, радянських 1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! господарсьнщ орга,нів району по успішному виконанню СОЦіа­ J:iістичних зобов'язань третього

ІЗ ЗБОРІВ ТВАРИННИКІВ РАйОНУ З УЧАСТЮ

рону десятоІ п'ятирічки 1 за­ безпеченню успішного прове­

ЗИ11\fіsлl худоби І! період 1978-1979 років». З доповід­ дю виступив перший секретар міського комітету І{омпартії УнраІни А. д. Грязєв.

ПАРТІйНО-ГОСПОДАРСЬКОГО АКТИВУ

ден:ня

Трудів:ники полLв

-

ферм

1

району, говорить допоаідач, - ян і весь радянсьний народ, lНатхнені ~ішеннями липневого Пленуму ЦН НПРС, цілеспря­ мовано і нanолеглИ1ВО працюють

lНад підвищенням ефентивності ~ якостІ суспільного виробни­ цтва. В числі головних зав­ дань, розв'язуваних сьогодиі труд~вниками села, слід н·азвати прискорений розвиток галузі 'і'9аРИJнництва,

іНонання

забезпечення

підвищених

ви­

соціалі­

стичних зобов'язань ниніШНЬОГО року, дострокового здійС'Нення за,вдань десято! ~'ятирічки.

.

ТОВ.

Грязєв

відзначає,

що

колективи твариннинІв району досягли певних успіхів у CBOЇ~ роботі.

За перше

півріччя РІ­

~HЬ &иробни.цтва

молока,

м я­

са, яєць був дещо вищий торіш­ ;нього. -На гого

жаль,

пLвріччя

значно

з початку дру­

вО'ни

нижче

працюють

своїх

стей, що призвело

можливо­

до знижен­

ня продуктивності діЙного ста­ да на 53 кілограми від кО'рови

зменшення вал(июго виробни­ цтва молока на 554 тонни. Тільки за 'липень-серпень ЙО­

1

го продано держа:ві ТОННИ менше, нІж місяці,

а

надій

нижчий на сталося

на

643

торі'к за ці

від

корови

42 кілограми.

внаслідок

того,

Це

що

ке­

рівНlИКИ і спеціалісти більшості господарств роботу колективLв ферм пустили на самоплив.

Доповідач

нритиці

Rий.

та

пІддає

радгоспи

імені

.

серйозНІЙ

сЖердівсь­

недодається 1О -15 тонн зеле­ 'НО! маси, через що за дві де­ Rади

виробництво молока

шилось майже

У другому доІ

молока

лять лише на частина

змеи­

на п'ять тони.

середньодсЮові на­

на

5,7

корову

станов­

передчасно

зоотехнічний оБЛіН та селекцlй­

-

племІнну

роботу,

IJOr!IJHO

працюють пункти штучного осі­ меніння тварин. Все це і є при­ чиною низькоІ продуктивиості дійного

стада.

Чимало

.

недол.[,нtв

є

на

фер­

мах і

в ряді інших господарств району. Вони стали причиною

за перше пІвріччя майстрів і операто­ рів машинного доіння надоУли менше 1500 кілограмів молока від КОРОВИ, 32 МОЛОЧНQ - товар­

'roro,

що

понад

200

ні ферми аі в QДНОМУ мІсяці не виконали зобов'язань. Най­ БІльше

Негативно позначається на продуктивності худоБИ її недо­

годовування. ЛЗJВIНИЙ.,

У

радгоспі

наприклад,

«3аn­

завозят.

тваринам по 16 тонн зеленої маси за де'Нь п'ри нормі 28. Го:. дують Іх лише один раз на до­ бу. З різних причин радгоспи сРусаніscькиЙ., іменІ Мічурі­

на, .Нрасил1ВСЬКИЙ., сВелико­ димерський. та., ряд tнших за два місяці допустили більше 20 деНlИИХ безповоротних втра\т молока по 200-~!50 кілогра­ мів.

відста,вання

по продук­

ТИВНОСТі, а вІдповідно і по ва­ ловому виробаицтву молока

ремонт приміщень, не проведе­ но їх утеплення. В радгоспі імені Мічуріна, наприклад, майже половина

твариlННИЦЬКИХ

приміщень не готова до зимІв­ лі худоби. Тут не полагодженq годl1lниці, підлоги, вікна, двері, не зроблено дезинфеКЦіЮ і по­ білку. Так! недоробки мають місце в радгоспах • НрасиЛі.в­ СЬКИЙ., <Заплавний., «Бобри­ цьний. та ряді Інших. Зараз снлалися СПРИЯТЛИ1Ві умови ДЛI! ліквідації допущено­ го

відставання

і

забезпечення

успішного ВИllюнаНіНЯ

п-очатку

року

взятих

на

соціалістичних

по-спра13ЖНЬОМУ

використову­

ють ці умови і не допус.кають зниження проду,ктивностl стада. У

той же час

иі

Докучаєва,

в

радгоспах Іме­

сЗаворицький»,

«ЖеРДіВСЬКИЙ., • БобрицькиЙ. та деянИіХ інших за 20 днів ве­ ресня

допустили

зниження

корІв

к!лограма. Для виионання

бов'язань,

каже

на

про­

0,9-1,5

взятИх

зо­

доповідач,

по­

трІбно за час, що залишився до кІнця року, забезпечити одержання. при бавки молока

кілограмІв, або не мен­

65-70

ше 0,7 нілограма щоденно H~ кожну корову. Досягнення та­

кого ріВНЯ продуктивності доз­ волИ'Ть ліквідувати відставання

і виконати взяті зобов'язання по продажу молока державІ. Доповідач

ріJ31НИіКів

і

звертає

увагу

спецІалістів

дарств на посилення

ке­

госпо­

боротьби

за пІдвищення товарності, сорт­ ності і жирності MO.[lOKa. НОЛИ в радгоспах «ПЛОСКівськиЙ., імені Юрова, Імені Щорса' ці питання полІ

постійно

зору

мають

і

хороші

тримають

завдяки

у

цьому

показники,

то в

допустили радгоспи «РусанІв­ цілому ряді господарств ЇХ не­ ський., «Штківський~, сКраси- дооцLиюють. Тан, у радгоспах

о

Середа,

Особливо слід подбати про

району з поголів'ям 4 тисячі корів. ВПРОlваджена технологІя

радгоспах витратили весь його запас до першої половини зи­

безприв'язного

дООи. залів, на

утримання

Працюють де

18

ху­

доільних

середнє навантаження

одного

оператора

становить

27

вереСНJI

1978

року

Ціональне

.використання

ра­

зерно­

фуражу, його заощадження. Важливо не повтqрити помилок минулого року, коли у багатьох

мівлі .худоби.

3

цією метою не­

оБХідно використовувати зерно­ фураж т:льки в плющеному ви­ гляді а60 в складі комбікормl,в.

80-1 ОО

ОДНіаК на сьогодн:шній день аг­

у

регати

цій

На

норів. Ал,е недоробок спра~l ще дуже багато.

початку

року

радгосIl'И

• Нрасил1вськиЙ.,

«Бобриць­ кий., .Велнкоди~ерськиЙ., «Гоголівський», .Літківсьний,., «ЖердІвський» та ряд інших зобов'язались змонтувати на

які

здійснюють

них

установок.

монтаж

доїль­

У ряді господарств, продов­ жує тов. Грязєв, і в цілому по району склалось напружене становище

з

виконанням

зо­

бов'язаlНЬ по продажу м'яса державі. На 15 вересня його було здаlН,О на 100 тонlН менше проти Ві,дповіДНОГО

періоду

ми­

нулого року. Велике вlдста:ван­ ЩІ допустили радгоспи «Зоря., «Требухівський. , .Жердів­ СЬКИЙ., .ПухівськиЙ.. Серйоз­

ні претензії слІд також пред' я­ вити кері,вннкам і.. спецІалістам радгоспІв .ABaнrapд. та імені Юрова, спеціаліЗQlВаним на вІд­

годівлі велико! рогато! худоБИ. Тут

недостатньо

впроваджуєть­

ся передовий досвід на. відго­ дімі, lfИ1Зькl прирости живої ва,ги.

ДоповІдач зупиняється на пи­

танні збереження поголів' я ху­ доби і с·винеЙ, піддає нритиці керіВНИк!в

тих

господарств,

де

не приділено тому достатньоІ уваги. Зокрема, він ·на;шває

радгоспи !'M~Hi Юрова,

~Вели­

кодимерський. , де цього року допущено велИіКИЙ падіж телят. Ще гірший ста'н у радгоспах «Гоголівський., імені Докуча­ єва, імені МічурІна.

ВелИlКУ увагу придlли~ У своїй

тов. Грязєв доповІді ви­

робннцтву і заготівлі кормІВ, &казав на iCTOmd н~доліки в ціЙ справІ. У радгоспах «Руса­

нівський., Імені Докучаєва, .ПухівськиЙ» «Вели,кодимер­ ський» та ряді

І,нших заготови·

по

плющенню

працюють майже дарствах

отехнік

пІдвищену

І!ОЛО­

гІсть. За,готівля кормів ще три­ вав, тому слід вжити необхід­

усіх госпо­

Успіх будь-якоІ CIl'paBH, як вІдомо, вирішують люди, кад­ ри. Тому доповіДjiЧ велике міс­ це відводИ'Ть. питанню добору і розстаноВки кадрів тварИННИКів на фермах. Партійні, профспіл­ кові орган і зацН, керіВНIІІКИ гос­ подарств

повинні

піклуватися вольняти 'їх

повсякденно

про людей, задо­ побутові IFO'l'реби.

На виконання високих

соціаЛі­

стичних зобов'язань колективів ферм має бути спрямована вся масово - політична робота. Для цього слід використовувати всі

різномаНітні

форми

і

методи.

ДосягнеН!ня нових рубеЖів у тваринництві,

говорить

кі:нчення тов. стати

Грязєв.

вІдповІддю

на

за­

повинне

трудівників

ферм району на Лист ЦН НПРС, Ради МіністрІв СРСР, ВЦfПС 1 ЦК ВЛНСМ «Про розгортання соціалістичного змагання за виконання 1 пере­ виконання плаН'у 1978 року і

о

40

«АвангарД.j

ринники нашого зобов' язалися ної

корови

МОЛОl(а,

тва­

-

господарства

надоїти вІд кож­

по

кілограмів

4250

продати

державі

його

тонн 1 1500 тонн м'яса. Зобов' язаНІНЯ успішно викону­

2000

правофлан­

соціалістичного

змагання

йдуть доярки У. М. Новаленно, Г. С. Дужик, Н. М. Лисак,

Н. М. РадчеНіКО, Г. І. Міщен­ ко, яні за вісім минулих міся­ ців надоїли більше 3500 кіло­ грамів молока від ножної ю:)­ рови. Майже кілограмових се­ редньодобових приростів вели­ ко! ро.гатої худоби, що на від­ годівлі, добилися скотарі

Є. Шевченко, Г. Нули,к, Г. Дя­ ченко.

У

своєму

виступі

доярка

радгоспу «3аворицькНЙ.

нІст

С.

про

П.

те,

Сойма

кому­

розпов:ла

як тваринники

госпо­

дарства втілюють в життя рі­ ше,ння ли-пиевих (1978 р.) Пле­

нумів ЦН НПРС і ЦН Номпар­ тН України. Доя'рки Н. І. Не­ подобна, Є. П. Бобко та Є. Г. Плакснна вже ви.конали зо­ б06'язання третього року п'яти­ річки по надоях молока на ко­ рову. Однак в цілому по гос­ подарству

за

одержано

на

вісім

від

Кілограмів

88

місяцІв

кожної

корови

молока мен­

ше проти відповідного періоду минулого рону. Однією з го­ ловних

причнн

в

незадовІльний

ремонт стада. Так, у нинІшньо­ му році введено на 137 пер­ вісток менше, ніж було за цей час торік. Як сназала С. П.

Сойма,

у

господарствІ

перейшли на зимово утримаН!ня

корі.в.

На

вже

стіЙЛdВе

жаль,

на

фермі нема кормоцеху і кормо­

роздавачів, що негативно відби­ вається

на

го-дівлі

тва рнн.

посилешrя: боротьби за підви­ щення ефективності виробни­ цтва і якості роботи •.

соцІалістичнІ зобов'язання ко­ лектив Ниївського об'єднання

допо-віді,

секретар

партійного

комітету

радгоспу

«Бобриць­

птахофабрик, ниця НИївсьної

Виступаючи

в

обговореННі

кий. А. А. БеліRОВ сказав, ш" тв.ариннmrи

господа'рства

зо­

бов'язали'ся довести валове ви­ роБНlЩтво молока за рік до 5100 тонн, продати його дер­ жаві 4600 тони. Щоб подолати

ці рубежі, н€обхідно докласти багато зусиль. Нині вІд кожної корови в господарстві надоюють за день на 1,8 кілограма мен­ ше, ніж за цей час торік. Мі­ нус

буде

чатку

лі кв і дова,но

жовтня,

на

завдяки

0-0-

КОПРОВОДИ

встановлено на

лено групові

800

кор!в,

прив'яз!

на

моло­ зроб­

400

рантує

поліпшення, роботи

fBa-

ринників у четвертому кварталі нинlшньorо року.

НОВЕ ЖИТТЯ

о

Успішно

-

виконує

О. П. Галнцька. сяців

тут

не

108

взятІ

сказала пташ­ птахофабрики

За вісім мІ­

-

вироблено

йонів штук

яєць.

мІль­

137

Соціалістич­

зо.бов' язання виконано на процентів. На кожну кур­

ну-несучку

одержано

162 1244

по

яйця.

Вироблено

тонни план

пташишого м'яса. Понад продако його державі

1180

центнерів і

штук яєць. ництва

також

10

мільйонів

Собівартість вир06-

тисячі

зилася на

1,5

На зборах

розте­

ленню багатьох тварин, а та­ кож поліпшенню раціону Іх го­ дІвлі. У нинІШ!:lЬОМУ році на зиму для ху доби заготовлено силосу на 4000 тонн більше, нІж торік, і сінажу на 400 тони. У хорошому стані перебу­ вають 150 гектарів вкко-Вівса на зелений корм і 220 гектарів ранніх посівів озимого жита на випас. У госп,одарствl введе­ но в експлуатацІю комплекс на

голів, практично закінчено ре­ них заходів, щоб за хорошоі монт приміщень за винятком погоди зібрати всі культури і одного корівника. Все це га­

забезпечити ЇХ надійне зберІ­ гання. Нрім того, необх!дно подбати про старанну п!дготов-

радгоспу

Є. С. Монастирецький,

ие

.

ля недобрОякІсний Сlнаж, бага­ 480 корів.

то його має

в

зерна

мину­

на

-

ються. В авангарді

ДУl(ціl тваРИіНництва немислиме без зміцнеНІНЯ матеріально-тех­ нІЧНQІ бази і комплексної меха­ нізаЦlІ трудомістких процесів на фермах. Нині на 6 фермах

Нині І! господарствах району, 7970 . голІв молокопрові,д, збу­ загострює увагу присутніх дувати 28 доїльних залів на T~. rP1f3eB, починається осін­ 6640 норів. Проте більше по­ иьо -зимове стІйлове утриман­ ловини цих господарств своіх ня худоби - ' найвІдповідаль­ зобов'язань не винонують. Р,о­ нІший період а роботі тварин­ -боти проводяться вкрай незадо­ Н'инів. Але, на жаль, у багатьох вІльно ян з вини самих госпо­ з них до цього не пІдготували­ даРСТВ,тан і райоб'єднання ся як слід. Не скрізь закінчено «СІльгосптехнІна» та ПМН-5,

кілограма. Знач­ ДУКТИ9Ності

корів

йде в запуск. На 1 ОО корів вве­ дено всього 7,8 процента пер­ В;СТОК. На фермах зан~дбано

'Но

рів У більшості господарств раЙон,у. ОсоБШ{lВО це спостерІ­ гається в радгоспах .Зоря., сНрасиmвський •.

періоду

молока

тонн, м'яса- на 20 тонн, на­ доєно на фуражну корову ПО 2650 КілограМіВ молока, одер­ жаН0 яєць. на курну-несучку по 177 штук. Державі продано на 10 процентів молока більше, ніж за цей час торік, м'яса­ на 40 тонн, яєць - на 67 тисяч штук. Основні соціалі­ стичні зобов'язання, прийнятЕ колективом заводу на честь першоі річниці прийняття HOВO~ Нон,ституції СРСР, успішно ви­ ханані. За в!сім мІсяців одер­ жаио 812 тисяч нарбованців п,рибутку. - У нинішньому роцl,сказав у виступі головний зо­

гових

Докучаєва. У зобов'язань. Бarато господарств

першому з них, починаючи з 1 О вересня, коровам щоденно

відповідного

лOlГО року,

штук

яєць

зни­

карбованця.

виступили танож

головний ветлікар радгоспу: «Требухівський» В. М. Труш, бригадир КDрмодоБУlJНО! брига­ ди

радгоспу

«ПлосківськиЙ •.

М. І. Топіха, директор радгоспу

«Жердівський» В. Л. Товсто­ п'ят, партгрупорг молочно - то­ варної

ферми

радгоспу

Щорса В. М. Куценко. Перший заступннн виконкому

обласноі

імені

голови

Ради

на­

родних депутатів А. І. шульrа зупинився

на

питаннях,

які

на­

леЖ1fТЬ вирішити колективам радгоспів і птахофабрик нашо­

го району в світлі рішень лип­ невих (1978 р.) Пленумів ЦН КПРС і ЦН Компартії УКРЯЇНИ. В обговореному питанні збо­ ри прийняли відповідну резо­ люцію.

о

з стор.

о


3 = =_ _

.'

НОВЕ ПРО C'l'АРП 3НАЯОМИХ

ДЖЕРЕЛО НАТХНЕННЯ

СПОРТ

СПОРТ •

олімпійський чемпіон у киданні. молота Юрій

чена багатьма УРЯДQВИМН нагородами І преміими. Кореспондент РАТАУ М. ЛеJI1Ков попросив С І

.'1егкої атлетики у Празі.

всюди. Творча враця письмеиника lІідзиа·

Якось

у

самод і Я ,1ЬНОМУ

нонцеРІ1 мене почув за· служений артист респуСі·

~ЛІННИКА відповісти на кfJIьиа запитань, роз'по: ліНи Ю. В. в сти про свою роботу, ПJIани на мalбутнє . Спитав, що - Степане Іванови· ному стеПр.Потім по. відповів, що

'1у. про те. ии ви почина·, чав

друкуватися

і

в

ін· І СЛІВН'О,

Я~, мало хто знає. Розиа·, ших газетах. ' 4:Правда.! Ж1ТЬ, будь ласка, про це. І мій фейлетон уперше , - Перша моя замітка І опуБЛікувала 25 рок і в тоз явилася ,в одеській Об-І му." ласній газеті 4: Червоний . - Яи саме пробудив. степ •. Був

ло: про і,нші села газети

ПІсля

читав. Я

майже до·

переказав виступ

д~дa 1 е~асима у нас в ее· лІ на колгоспних Зборах. ЮРІЙ Васильович попро­ сив. переписати текст 1 незабаром ВНЛЮЧИВ ЙОГО

я тоді хлібо- св У васпотJIГ до поезії? до ,

~бом. Прикро якось ста-

ШУМСЬКИЙ.

я'

грома;з;янсь' hp.M

свого.

Блискуче підтвердив Сєдих на недавньому

нув сна ряд на воював

РІШИВ

сам

написати.

раДІСТЬ

11

склались

у

Івана

Олійника

мене

І того ж дня радість була затьмарена. Наш завклубом Сашко вирішив. шо я посягнув на його священні права, хоч сам у

дозволяю брати книги в бібліотецІ. Леонід ГоворОВ •. Ця записка, aBTUp якої зго;:tом став прос.'1авленим воєначальником

пр~.~ював журналістом. Об lЗДИВ уздовж 1 впопе­ рек ВСЮ респуБЛіку, бу­ вав на багатьох підприєм· ствах, у багатьох І\ОЛГОС­

нав мене до себе І сказав,

Союзу,

враження ВІД цих поїздок

газети

не писав . Покли- МаРl;llалом

Ра;:tянсько:,~ пах. Зібран.иЙ

збереглася

досІ.

матеріа ,1,

що за ярацю редакторів. У військовІй бібліотеці я вважаю найбільшим сво­ складачів і друкаріВ. які познайомився з «Нобза. їм багатством. Чимало

працювали над

:мені

заміткою. рем..

незабаром

шлють

великий

вірша,м"

Пушкіна

тем

мені

підказують у

надl- Франка. Некрасова; Ноль~ листах читачі. ці листи­

рахунок.

Справд!. через мІсяць ІІІРИЙШЛО з ПОШТИ повІдом· лення. Батьки поїхали з ним

цова, Нlкітіна.Захртілося справжнє

і СВОЇ сили . попроБУl!ати. Пам'ятаю ще. дуже СНЛЬне враження справив . на мене надрукований на

джерело

натх­

нення~ І ~aM не запира­ юсь у l\аб:нетІ. Живусе­ ред людей. щоліта їжджу на жнива. Постійно пе-

у райцентр, а я чекав їх склографі роман про Г. І. редплачую, районну

ні

живий

ні

Зрозуміло,

результат ви- я потім

не . розшукував"

у

тому ж

«ЧеРВ0- художнього

22.10

11.55 Концерт _ дІтям. '.40 ХудожнlІ те .. ефl .... м сГlрськ. станцІя..

20.45 ФІл"м,концерт канатоходцІ..

С30ранІ

14.30'00 СиБІру І Да.llекому Сходуо. КІнопрограма. 15.25 ,Знайомство s професіаю. Металісти.. 15.55 • Рідна прироаа.. 16.15 Концерт артисті. 61ЛІІрус"коІ Аержавноl монії.

філар.

читати

про життя

qастиви

роїв наших фейлетони.

чит8Вни.

К. Т. ВІАеореnортаж s віА"'ритта .. ітературнсЦ І

ЧЕТВЕР. 28 BEPEGН,. ПРОІГАМА ЦТ

ЦI~.aBO

менІ не в;:tалося знайти МОІХ земляків. жодної його копії. Ма- Яісl lІаші творчі буть. їх взагалі не збе-' пnакв? реглося. - Нові вірші про ге-­

також писати віршІ. Пер-ВашІ вІршІ ПРИllаб· ший з них був опублlко- JIЮЮТЬ багатьох майстрів <Ваний

газе­

мертвий. Нотовського. На ' жаль, ЯК, т':( .«Червоний прапор. -

ЯВИВСЯ цІлком протилежlНий очІкуваному я одержав свій перший гоІНорар. В юні рок,и почав

ДнІ.

мвстеЦТ8а

..

..і rратури

Азерб.Йа·

днів

1

нові

(РАТАУ).

23.05 .1....М·"'онц"рт сТанцю. 6ери.ра Каріоа. .По а.аін ..енні но.ина;

•• нс"коl РСР • УкраінПРОГРАМА УТ с...11 РСР. ПО заКін.еннl 10.00 К. Т. Но.инн. - В08НВ8. 10.16 , ХуJtOжніl те .. е.I ..... ПРОГРАМА НА 06ЛАСТЬ сОсіНН8, НР8е .. а.. ' 8.10 СН.Ш · С&А.. 11.05 сІнформаці. та наУ"0808.40. 9.411 4 .... ОРИРОА03RI8техиlчииl прогрес». ство. еЗе"Л8 - п.. аиета 11.25 концерт ' см'ОАОАІ ТllIlOС.· •• Сонячвоt снстеми.. '11.55 докуменТа ..... Ниll теnе1.00. IU.OO . Науково,попу".р' 'ФІ., .. м . сШостк,., ' .81 фІ ...... ,С"риис"кl са. 12.10 для маЛ8Т. "Срlбннl А... (М.). дз.Іночок •. '.10. 11.15 Учн"", ПТУ. . Су- 12.ЗОХуаожніil фl .... М.Миао.. а спl ....ст.03на8ст.0.. з ' "урс, 6.уман •. сМар"сизм-ленінlзм про 14.00 Музи"ниl фІ..... сщас.llИ0IЗН"'8.ніст" с.іту'. (М.). .е · аИТИНСТ80»-. 10.10. 17.3О Ісо",нс"к", мо_а. 15.40 .Туристи І псе8АОТУРИС10.40, 11.45 10 к.ІІ. З.гал"на біоти.. Репортаж з1 ст.нцlІ .І0гlll. сМетоаи 8и'.чеННIІ 18.20 Сш.а. Чоп. . к .. ,·тини,. (М.). sаслужеииl .ртист Р 11·95. 17.15 сТам, де те.е НІІРФСР Л. С.ет.ннико •. .. унас •. (М.). 16.55 .Н. ланах респуб.. lки •. 12.to СТУАеита.·заочннкам. Вн- 17.03 Наукоао,популярний теле-

16.45 .Вlдгукнlться, сурмачІ!. 1715 ' о еА т С.lТу З В Л . Чемп,'она Чоловіки. (ІталіІІ). 18.00 болу. Новини. 18.15 сХочу все sнати.. Кlножурнал. 18.25 Романен М. ГлІнки У .ища м_тема1И".. ~ курс. конаннІ К. І Р. Л І сІцІан. «lнтеТРУ8анн. рацІон....... 18.40 сНаш огляд.. вих фУИlщIА •. (М.). 19.25 до 60.р1ЧЧIІ ЛенІнського 13.25. 16.00 .JlepMoHTo.· JtYAo.. комсомолу. ХуаожнlА ник.. (М.). фільм .Весн. на ЗаРічиіll 14.25 ХУАожн11 фІль.. Із суб· вулицІ.. титуами • Перс те';.. Ки.21 .00 Програма .Час'. гин Аини •. (М.). . 21 .30 До 70.річч. з Ан. наРОА- 16.50 НаУК080 • попу.ll. р" И І жеНН8 І. л. Андронико' фІ...... cTOMc~"i 8ізерун, .а. Те .. ефlльм «Поверненки.. (М.). Ня до Невського.. 17.00 .СIА.I"о з. УІІОКИ.. 22.25 .Час Великого симфонІ.. 18.00 Е"ран студента·заочника:

HOT~p~t;~T~~" УТ

фlл~м .Н. Пl8иl. пlА 81т-

рилами •. •.кают,компанl.

17;20 .г.. обус •• 18.ОО К. т. «Л ІОАНН. І С8Iт,. 18.30 Музи.ннІ фІ..... сСпlв •• е. Ко.. есник'. 19.00 К. т. ІнформацІйн. ороrpaMa .Вістl •. 19.30 К. т. Концерт. ZO.15 ДО 60'рIЧЧІІ І Аи. в_ро.· жеННІІ СУХОМ.lииського. 20.45 К . т. .На АобраНlq. АІ·

J

~:~:-Н~:;.;;;;і::...~-:=Б=:::~;:О:·#~#~І# ...~~::-"'~:E~::~4"1 rOPo.AcKoro • районвого

Советов ВЗРОllНblJI Аепутато. Киевекой области. Газен

му

8Ь1ХОАИТ

ва

украинском

ЯЗЬІке.

к, ІУЛ.

255020.

БРОВАРИ.

Київська .

сантиметрів і за­ року! ки­

1978

I~.

на м і сько- ха.нню я;:tра 13 мет­ лt 4:Спартак. рів 50 сантиметрІв . tlиж­ на

Нещо;:tавно

cTa;:tioHi

в і дбулися змагання на першІсть району з легкої

атлетики. У учас1'Ь 846

хофабрик,

сантиметрів

580

ПРО:\IИСЛОВНХ М. BOPQHi!{

пІдприємств рай ( '!У. ЯІ<І виборювали першість у 7 легкоатлетичних видах.

Ще до

чим у порІвНЯННі з мину­ лим роком, був резуль·

них взяли тат переможця в стриб­ учасник:в ~ ках у довжииу. Лише

команд ра;:tгоспlв. пта-

13

початку змагань

зати, що переможцем у комаидному залІку стане зБІрна легкоатлетІв радгоспу-комбlнату «Налитянський. імені 50-ріЧЧя СРСР, а;:tже в

УІ складі

виступало

найбільше

реможців

по;:tібних

пе-

зма-

гань з окремих ВИ;:tlв, якІ

ДОСИTh

успі ш н о

за-

очка,

4734 тисячу

дивши

БІльш

очок

команду

чІ госпу

ра;хгоспу

тися­

2

легкоатлет:в рад­ «Русан і вський •.

Добре

органІзувала

провела

pa:trocny

яК

випере.

імені Щорса і на

подолав

з ..

f

лег~оатлетичнl

ІменІ Щорса. На дистан­ змагання суд;хівська КО.'1е­ дотриму­ ції 1500 метрів у чоло­ гlя, яка чІтко в:кІв перемогу здобув валась плану проведення оперативно Ін­ С. Чернишко :3 радгоспу змагань,

можна було впевнено ска- «3аворицькиЙ •.

У змаганнях жІнок двІ перемоги з;хобула легко­ атлетка з Налити С. Гри­ чен ко . Ій не було рІвних У б:гу на дистанцН lQO

метрів

І

штовханні

Результат

метри

4

сантиметрів

ядра.

68

дозволив

Л.

Габелко :3 с:Броварис:льбуд.

тресту

фор~увала гля;:tачів пlX) хід боротьби в Qкремих видах.

ЗВітна

легкоатлетична

першісrь

перекон _'1ИВО . до­

вела,

у

що

с:льських

ко­

лективах фІзкультури е чимало здібних спортсме­ нів, якІ при більш сер­ йозному cTaB.'leHHi до тре­

зайня'

нувань

можуть

на

рІвних

рекомендували себе І на обласних 'змаганнях. До

ти . перше мІсце у СТРIl5ках у довжину. На п'єде·

змагатися

того ж калнтянЦі привез-

стал

Спортивне свято моглО б бути більш урочистим, якби 8 ньому. взяли

ли найбільшу кІлькІсть учасників і по СУТІ не було жодного ВИ;ХУ. після якого б K01\faH;:tHa копил· кане поповнилася кІЛь·

f(анадцятьма очками. Чи піх

не

найБІльший

випав

на

цих

ус·

змаган-

пошани

піднІмалася

І Л. ПРJЦКО. "ка В бігу на дистанцІю 400 метрів зупинила суддівський сеl<ундомірна позначці 2 хвилини 49.4 секунди .

, Саме ЗУСНЛЛЯ~'R С. Гриченко і Л. Пря;:tко жіно' ча

команда

бlнату «Налитянсь}(иЙ. зайнма перше мІсце 1 В

двІ перемоги на дистанцlях 100 І 400 метрів . з

команди тресту «Бро.ва· рисІльбуд •• а третє місце

М; Теплюка. який здобув естафетІ.

результатом

відповІдно

І 54.3 секунди. ДвіпІднІмався на n'єде-

За

подІлили

участь

в

друге

областІ.

спортсмени

всІх

Фізкультури

промислових

і

с!льсько-

господарс~ких

геспо-

;:tapcTB

району. А їх ще чимало. Так, зокрема, у видІ

виступали

легкоатле1'КИ з

радгосп:в «Гоголівськи!!. та Імені Щорса.

нрашими

колективів

жодному

нею

11,7

з

легкоатлетами

радгоспу-ком·

нях на долю легкоатлета з Великої Димер кн

змагань

не

представники

команд з радгоспів сНра­ СИЛівськиЙ., «Бобриць­ кий., сЖердівськиЙ., «ПлосківськиЙ., сПУХіВ­ ський., сЛ:ткlвсьКиЙ., імені Докучаєва, рай спо­ живспІлки. Очевидно час уже районному cnoptl\Oмітету І районнІй радІ

чІ 'стал пошани спортсмен з У чолоВІкІв на першоНалити М. Новосьолов. му місці в естафетному який у напружен і й бо- бігу , 4хl00 метрІв велиротьбі переміг спочатку кодимер(:ька команда. ДСТ сНолос. секторі для стриБКіВ у

довжину

-

метр

1

У

У КНRЖИЦЬКИХ.

КО:\Іандному.

заліку,

лишив позаду всІх супер-

команда радгоспу-комбіна­

ників у змаганні по штов-

ту сНалитянськиЙ.

S§~ гпо

За

-

по~ерj!оз­ ному зайнятися покра­ щенням спортивно- маС0-

Місце у ,. калитян·

70 ських спортсменІв і тре­

сантиметрів, а потІм за- тє -

В. ПОБРАТИМ.

.вА JlfАрш.r_1іІ!!: він

набрав 122 очка. ДРУГ.е місце завоював ЮрІй Дяченко. На другому ступенІ

про rp а м о 10

Минулого

мї роботи сере;:! роб:тни­ кІв вищеназваних госпо­ ДііРСТВ І пІдприємств.

набра-

впевнено перемІг бровар­ чани,н Віктор Глобенко (школа N2 8) на його рахунку 127 очок. Силь­

літньої спартакіади

~иіУРsСако~IМlД. ·I~e~~~::: ~::g:: ~.ро:.ра:У·Ао-:~~··те~~~іJl ••

партии УкраинЬІ.

28

медаJIЬ.

3маrаЮТЬСJl JlerKOaTлети

ти!.

19.00 К. т. Новини. "ЄЕ.. І БУАО" атома. .ЗУСГРіч и. Аа .. еко"у .е10.25 К.Т. К-бок •• ропеЙських 19.00 ЧемпІонат ХІ.I'ІН"'З.·830"..· серlА. "РСР _ хо"ею'. 22.35 РНАІ,ні Концерт•• І иа,РОАНОГО . арчемпІоні. з футболу: .Ди· .... ~ • ' намо' (Ки'ВI- .Валкеа. «ХІмік. (Воскресенсь,,) тиста СРСР М. М .ноlІ.... кос кен хака' (ФіН".н. еДин."о, (Моск.а). В ' ПРОГРАМА ' НА ОБлАсть 12.10 ~;~. маЛАТ. с(;рlllн"1 21.00 :~~~~~ин-;, 8еЧірн.".зк.. :. :~g: ~~2~52·~:.ТТ8прН:рУ~:~Зиа.. 21.30 Х'Ао.нlЙ · ф·.I ...... «ЛIОАииа азвlночок,. У .ІІісІ. . 12.30 -Зоооті Зlркн УкраТни.. "ИА"'е 8ІІlр •. (~Ц. '.00.ство. .12.00 сОсіи.. НаУК080'ПОПУА.рниl Кінонарнс про Героя Со· 22.46 До.іАкова САужб.. фІльм .Штрихи Ао портціалістичноУ ПрацІ .. ан- 23.00 ·любите..... ба .. етр. ре ту' MltTa.. (М.). . К08У радгоспу • Харциз ..· O'j/TH ИЦЯ. 29 ВЕРЕСН,. 9.10, 11.10 :У.НАМ ПТУ. з......... ~иА. на донеччинІ В. І. OPOlrAMA ЦТ на бlологlя. ПлюшаК08У. 8.80 Прогр •• а счас.. 10.00, 16.15 «Екран наУКО.О·ОIl:::~~ ~~н~ер;IМП:аЛ':-~Р'~ОJ ::~~ ~~.06~ст~ка8а"и. , роби аа 10.45. ~~~4':rнзог~ ...КI'Wр·ЙрJА~~Й ••' , ки. музими, р06и краще нас.. СТІО. . 16.35 .Нароанl талантн>. Кон(НДР). 12.10 Студента•.330ЧИИ"IМ. цетр народного шахтар9.515 Хуао",нlІ фІл.... сВеСИІ 14.15 Екран - ... ікарlO. ського ансамблю п,снl І иа Зарl.нll 8у .. ицl». 15.15 -Данlе.llЬ Дефо І Аого танцю м. Стахано.а. 14.30 документа"'ЬНі фl.ll"'" АО . книга .Робінзон КРУЗО.. 17.20 РеспублІканська фізикоДи. у.ите.ll.. 17.00 с(;іАаilмо з. уроки.. математична школа. фlзи· 15.20 -Шахо.а шко.ll". 17.15·'ЗИІI І 8мlЙ •. дл. IОних ка. -Шлях, перемlщеНИIІ. 15.50 О. М. РаАнше •. 'ПОаО' те){нікІ8. (М.). швн)!кість. прнскоренн.'. рож 5 Петербурга 8 . 18.00 Екран CTYAehta-380ЧНИ". . 17.50 .На ланах республlкн.. Мос"вр . . 111.00 К. т. До бо-рl.чя ВЛКСМ. 18.00 .Мlфи І АІ_снІсть.. 16.45 .Об · ЕКТН.' . 20.15 Ве"IРНIІ "a~"a . 18.15 Фlльм,концерт .Асса!.. 17.15 .Один за .сlх, ІсІ 3. ОА' 20.30 .Киllсь"а орбіта.. 18.80 К. т. ІнформаціАна проИ9ГО'. (Леиінград.). 21.00 Концерт народи'огв артие, грама .Вlcті.. 18.00 Н08ИНИ. та Т.тарсь.оl АРСР в. 19.00 К. т. ЧемпІонат СРСР s 18.15.BeceJlI нотки.. Степано •.а. (Горькн_). хокею: .Сокlл. ІКиТа) 18.30 «Мос •••· І МОСК."'1I.. 21.30 ХУАожнlіІ теJlефlA"м «ТорпеД0' (Горький). 19.00 Чемпlоиат СРСР. 110""11І: ,Цирк заСllчу••огиl •. '" (20.45 К. т. сНа .обраЦСКА - .Спарт.".. 22.45 До_іАкоаа с.. ужб.. ІІі ... аlт""; 21.00 Програ· 21.00 Пporрама .Ч·.с •• · 23.00' .Любителям опериоt "У5Н.а .Час •. (М.). 21.30 «Кlноп.иорама.. ки •. ' окму.іиетическоА

фізкультури ки­

(Фотохроніка РАТАУ).

з

Я близько 2<:> РОЮ8

-

метрів

77

зо.'10ТУ

€вропи з

Студент четвертого

На знімку: чемпіон €вропи

чи­

теку. Я тодІ У'же ВМ:В,чи- наро~ним артисі<тм УРСР тати . Батько повів мене Aн;:tp.eM Совою . до коман;:tира і той видав - Як ви збираєте ма· менІ такий ' документ: теріал длв своІх ТВ_ОРіВ?

надрукували. «Синові

чемпіонаті

К.1ас

. 4:Ьез

кої війни в нашому селІ ЛИШНЬОГО., Вl.H П?ТJМ

Ці- бою досить багату ' бібліо- сини

IИСС1КИЙ

данні r.~олота Юрій Седих.

пи~уть, а п~о нашу Ле- стояв арrилеріЙСbl\llЙ ди- Ta~. ще й !НШІ ,~.Ol т~ори. З~ДІВКУ - НІ слова. Ви- візіон. Він привіз з со- НаиrеП~,ШІ дp~ жн! ВІдНО'

л':( нІч промучився над за:МІТКОЮ «ЛевадІвка почи· .нає сlвбу.. Через тижден!, на ....мою величезну

свій

курсу Київського інституту

репертуару.

ОПОВlдання

•-

СПОРТ

301l0ТИЇМОJlОТ ' СЄДИХ

. В цьому році громадськість рес:пубmии широио - Вперше зІ сцени ВІДзначала 70·рlччя від дня вароджєВRJI С. І. OJI1I· прозвучала моя проза. вика. Ного сатир"чві творв, lIId б'ють 11 цlяь, '{'оді Я ще був студеНІОМ. знають

!

СПОРТ

тижия

на Тетяна Сидоренно.

В('}на

нІшими

були

мІс Ь к ому стад 1он і « С пар· на б рала 131 очко. ЩО ВП- смени так.

о б ласн'І ще

почалися

змагання з багатоборства

f!JO на приз спомсомольская У

нин шньому роц

змагання

І

Ц

І

сменок

ІІІ

Перший пр охо-

була

броварчанка

з

змагалися спорт· Мода.нова.

смени IV і V Перше місце б

raTO орц

і

БІ

.ступеНІВ.,

зайняли ба·

..

ЛОl

Ц

Напружена

проходила

еркви, на ВС!Х

-

ступеня поза

'

і

спортсмени

-

Ві.

мІськоІ тами двох етапів, на пер.

боротьба

в хлопчинів.

трьох

тьому

юза ~I Церкви. За результа­

див у БІлій ЦерквІ в лип· школи Nv 5 Світлана ЧеНі, де

перш і сть

варІв, на другому мІсцІ бориспІльцІ. на тре­

Серед спорт-

проводилися у конкуренцією

2 етапи.

Командну

літньо! гарлицького району Оль-

НиІвщини.га Петрова.

І

ІІ ступен!!

3

спорт~

V І І правда. одержала учениця з На- здобуnа зБІрна мІста ' Бро­

за програмою

спарт'ак:ади

нормативу, кандидата

в майстри спорту. Впевне-

газети Ну перемогу

нашІ

І в ІІІ ступенІ. ЧемпІоном став Олег Чее ботарюк (школа N2 5).

ступенях.

'.

ше мІсце вийшов колек­ тив БІло! Церкви. на дру­ ге броварчаии І ва третє бориспольці.

спортсменlв-броваре

6

за ними буди спортсмени ОсоБЛИJ;Jе захоплення гля- чан кандидатів у збір­ ФаСТClва І БроварІВ. І ~ачам принесли змагання ну області ГОТУЮТЬСІІ У другому

етапі ВЗЯЛІ'

-

~портсменІв

участь близько 200 МОЛ(1

за

5

"'т'УП""

'"

..-

дих спортсменів віком

,ісля кожного виду Ними

1: -18 років .. НаполеГЛИВі "

іули броварqани' Юрі" J1 uоротьба принесла висон (яченко (мІська ШКОJlа результати. У спортсме· ,VI! 8). Олег Озерqук (шконок дІвчаток з ' першим .N! 3) І З ла '. 9 • гор а вгород· ступенем кращий резуль· J нІй, Із МакарІвського ра·

тат Із

показала

Іванківського

зараз до першостІ Укра!.

lем. ЛІдери амІнюваJIИСЯ ни. "ка Вlдбудетьс!!

школ.ярка йону. На району , шliм

30

А. САФІН, тренер СПОРткJIYбу .Поnум·в •• PeA8JCТOp_ ФЕДЯИ.

ФІніші сил.ьнl-

виявився наш гість,

' -;~;;H~P:::;:P: :#I:з"';;:::т~=-::а:Т~:~~-4~;

8. -

ІlдПО. ВІд8ЛЬНОГО секретаРІІ. Ilааl.\у сlльс"кого rocnoJl.pcтir.•••opecno••

4еНТ8 ..мІсцевого масово,

роБОТR.

радіомnалеНМJt

-

фtlтокореспондента

19·3·18; _ 19+67

81ААI.ІІ!а

.

28-

вересня в НipOBorpaдI.

аРОМlltllОІОСтІ.

~~М.'Бр;в:р~ь;а-;;:~-Киів::о~';~у~:;;;;'I-~::а:.~t;'-П;Л;;;;і~'і::;;;:Є;=;;~:і~В;.'К~;:'~ ~Мo"#

І

,.,.-~,,-

faseTa

8ИХD4RТ.

' 81.T.OPOJt. . еереАУ. . п'JlТНИЦIO І су6оту.

І .

-,---Обс_r tаЗ8ТИ '

.зам.

0.5 формату .";)8848'.

-4569 -11.300.

152 номер 1978 рік  

152 номер 1978 рік

152 номер 1978 рік  

152 номер 1978 рік

Advertisement