Page 1

До

80-р:їу'УН ВИЗВОЛЕННЯ

:wL:lC7'A Й РАЙОНУ

В:СД Н:С1ИЕ:ЦЬRО-~АJПИСТСЬХИ:К ЗАГАРБВИХ:СВ ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН. ЄДНАF1ТЕСЯІ

о

поЗДОРОВЛЕННЯ

.NQ 152 (3854) П'ЯТНИЦЯ

1\

28

11

І

ВЕРЕСНЯ

1973 Ціна

2

І

,[

р.

:1

коп.

11

СЕРДЕЧНО ВІТАЮ БРО­ ВАРЧАН З 30-РIЧЧЯМ ВИ­ ЗВОЛЕННЯ ВІД НІМЕЦЬ­ КО-ФАШИСТСЬКИХ ЗА­ ГАРБНИКІВ. БАЖАЮ НО­ ВИХ УСПlХIВ У ВИКОНАН­ НІ ЗАВДАНЬ П'ЯТИРІЧКИ, ЩАСТЯ І ОСОБИСТОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ ВСІМ ТРУ­ ДЯЩИМ МІСТА І РАйОНУ. Маршал авіації, двічі Герой Радянського Союзу

РІН

С.

Я. КРАсОВСЬКИfI.

ВИДАННR 34-й Меморіальна дошка, 8стаНО8.1е· на на одно,ну з будllнків'в с. Тре·

бухові.

МІСЬКО! І Р АНОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

,

'

~~~ ~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Від Радннсьного

ОКРИЛЕНІ ПЕРЕМОГОЮ

ІнФормбюро Із

за

оперативного

вересня

25

На

зведення

року.

1943

КНІВСЬКОМУ

прямку

иаші

мавши

опір

иа-

війська,

зла­

противника,

за­

володіли містом БРОВАРИ.

* * *

На Київському

наші

війська,

німців,

напрямку

долаючи

продовжували

опір

просу­

ватися вперед. У результаті жорстокоrо бою, що закін­ чився розrромом німців, на­ ші війська зайняли районний центр Київської області місто Бровари. У цьому бою зиищеио до 1000 німецьких - І солдатів 1 офІцеріВ, 8 тан­ , \ ків, 3 самохідних rармати і ~ 2 бронемашини. Захоплено 6 танків, 37 rapMaT та іиші трофеї. Взято понад 100 по­ лонених. Н-ське з'єднання, ilросуваючись

танні

два

вперед,

дні

за

ос­

захопило

у

протнвника 200 rapMaT, 12 ~ радіостанцій, понад 500 ко- ~ ней, кілька складів з боєпри- ~

У ці вересневі дні тру­ дящі Броварщини відзна­

-

чають славну дату

30-

річчя визволення міста і району від німецько-фашистських окупантів.

Минулі три десятиріччя на

небувалу

мирної

праці

культуру,

шл~ху

до

УСП1ХИ

стали

стали

ТЯ»,

підняли

світлого

. кроком

величезним

комуністичного

можливими

майбуття.

завдяки

на

Ці

миролюбній

Союзу, понад

Центральний Комітет на чолі з Генеральним сек­ І. Брежнєвим.

ті

страшні

часи

гітлерівського

ДИНКІв,

господарських

4500

12800 бу­

приміщень,

пограбу­

г?на;". На. територі! району активно діяла група

** *

П1ДП1ЛЬНИКlв на чоЛІ з А. В. Ратушним. Відчутних

них боях і BorHeM захисної артилерії збнто 28 літаків

ЛО

мецьких TaHKiB~

У повітря­

противника.

Із оперативного зведення

26

На

вересня 1943·року. КНІВСЬКОМУ

прямку

нашІ

довжуючи

війська,

вести

напро­

наступаль­

ні боl, вийшлн на окремих ділянках до річкн ДНІПР А. На

* * * Кнівському

протнвннк

напрямку

протяrом

дня

кн·

дав у бій великі снлн піхо­ тн і танків, намаrаючись по­ вернутн втрачені ним вчора ПОЗНЦії в районі міста Бро­

варів. Частнни H-ськоrо з'єдиання відбили всі контр­ атакн

німців

і

знову

просу­

нулися вперед. За день боів зннщено понад 800 солдат і офіцерів, підбито і спалено 5 танкІв.

* * * Протяrом 26 вересня

нашІ війська на всіх фронтах під­

били і знищили 59 німець­ ких танків. У повітряних бо- ~ ях і BorHeM захисноі артиле- ~ рії збнто 51 літак. \

фашистам

керований

партизанський

загін

колишнім директором ВигуріВСЬко/ школи Г. М. Кузьменком. 43 знищених автомобі­ лі, 3 гусеничні трактори, 392 вбит.их фашисти бу­ на

рахунку

загону.

Ч и 1\13.1 О ':!аших земляків із Семиполок, Русано­ ва, ВеЛИКОI Димерки, Калити боролись у парти­ зансь"кому загоні

ім.

Щорса, 'яким

Герои Р.адянського Союзу

керуючии обласним

командував

О. €. Кривець, нині

цукротрестом.

Розг~?мив~и ворога під Сталінградом і на КУРСhКШ ДУЗІ, Радянська Армія переможним кро­ ком рухалась на Захід, визволяючи міста

і села

від .фа~истськ!>го поневолення. Невдовзі прийшов ра~IСНIІИ

час І на землю

Броварщини.

Першими

обшмали радянських бійців-визволителів мешкан­ ці сіл Кулажинці, Калита, Заворичі. 22 вересня 1~43 .~OKY, уС~іШно. Форсувавши річку Десну, на­ ШІ

Вlиська за~няли села Літки,

-

вересня

ЗВІЛЬНИЛИ

місто

СеМИПОЛКIІ, а

25

Бровари.

.~ xo~i бої~. за M.~~TO відзначились авіатори Дру_ 101 ПОВI.ТР~.~ОI ~p~lI! як,?ю командував нині Мар­ шал ~B13Ц1I, ДВІЧІ ерои Радянського Союзу, по­ ЧССlf~1І громадянин м. Бровари С. Я. Красов­

r

ськии.

варті сосни, дуби і верби

1943.

бурах кулі

десь з

А

глибоко

ворожого

біля

так

живо

Великої лодь

нагадують

Вітчизняної.

з

повагою

лями груди

ветеранів.

прийшли на влаштований

міськкомом ЛНСМУ та районною орга­ нізацією Українського това­ риства охорони пам' ятників історії

та

культури

республік

швидко

господарство,

розвивалось

міцніли

колгоспи,

громад­

відбудову­

підприємства.

Нині на полях Броварщини працює понад 1000 тракторів, 400 різних комбайнів, 700 автомобілів, багато різноманітної сільськогосподарської техні­ ки. Якщо урожай зернових у районі в 1944 ро­ ці становив 8 центнерів з гектара, то в 1973 21і центнерів. В цьому році трудівники радгоспів і

птахофабрик

продадуть

державі

-

50

тисяч

тонн молока, більше 8 тисяч тонн м'яса, 134 мільйони штук яєць, 32 тисячі тонн картоплі, 41 ТИСЯ'ІУ тонн овочів та багато іншої продукції. Району за підсумками Всесоюзного соціалі­ стичного змагання за збільшення виробництва І заготівель продуктів тваринництва в зимовий пе­ ріод 1972-1973 років присуджено Червоний пра­ пор ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ. Це велика трудова перемога всіх працівників

району.

Невпізнано змінилось, значно красивішим ста­ ло за післявоєнні роки місто Бровари. flого при­

На вечорі зустрілися вете­

фронтовики, нині працівни­ ІШ заводу електротехнічних

виробіВ М. А. Маслюк, М. Ф . Морозов, жителі села Руса нова І. П. Божук М. О. Міщенко, М. В. Топіха та інші.

Зустріч відкрив завідую­ чий відділом пропаганди й агітаЦії міськкому НП 'Украї­ НИ А. А. Мороз. Затамувавши подих вслу­ халися

присутні

СЬОГОДНІ.

фашистської

нечисті

свlН

район

і

ж радість переживали

ЦЕНТРАЛЬНА ВУЛИЦЯ КИІВСЬКА.

розповідь

школи, будинки культури, нова лікарня, десятки сучасних магазинів,

ступник

крашають багатоповерхові житлові будинки, нові впорядковані вулиці

і парки.

В місті виріс новий житловий масив, зна'IНО роз­ ширились мікрорайони «Торгмашу», центральних механічних

майстерень.

В розпорядженні мешканців міста, яких нині понад п'ятдесят тисяч, 149 тисяч квад­ ратних метрів житла, 5 ТИСЯ'І індивідуальних бу­ динків. В місті діють 26 промислових підпри· ємств, 5 транспортних і 15 будівельних організа­ цій . Трудящі міста і району наполегливо працюють перетворенням

у

життя

велИ41НИХ

накреслень

головного

і

понад

промислової

план

і

продадуть

значну

сільськогосподарської

продукції.

У відповідь

на

турботу

Комуністичної

партії,

Радянського уряду про дальше підвищення доб­ робуту людей, збереження миру в усьому світі' трудящі району працюють з подвоєною енергією і достроково виконають завдання п'ятирічки. З святом вас, дорогі товариші!

лікаря

райлікарні А. Н. Саєнко від­ творив картину боїв за ДНіП­ ро та в Броварах, в яких він брав безпосередню участь, будучи санінструкто­ ром другого батальйону 416 стрілецького полку.

Б.

Робітник заводу пластмас Вербовський запевнив

колишнІх му,

що

лодь

фРОНТОВИКіВ комсомольці

працею

Рудню. Таку

в

генерал-майора запасу М. Д. Божка про бойові операції при форсуванні ДНіпра. За­

своєю

від

на честь

рани війни бійЦі Другої по­ вітряної армії М. С. Струне­ вич, П. Г. Ващеико, І. С. Нарнатов, І. М. Іваницький, В. Ю . Юрченко, Д. А. Яцен­ ІЮ, І. Г. Моця, колишні

кількість

визволяв

Воии

культури,

нати достроково

назвали її почесним громадянином нашого -міста. Радості не було меж у капітана танкової ро­ ти Петра Компанця, який разом 3 побратимами - росіянами, білорусами, грузинами, вірменами - всіма синами нашої неосяжної Батьківщини -

на

вечір-зустріч, райвідділом

ла

також

мо­

прикрашені орденами і меда­

естафету

броварчани

роки

І

поглядає

муть

Вдячні

.. :

культур»

лунають мелодії й пісні, що

ХХІV з'їзду КПРС. Завдання третього, ви­ рішального року п'ятирічки вони прагнуть вико­

поранена.

засіли

кулемета

будинку

Ніколи не померкне в пам'яті подвиг відваж­ ної жінки-танкістки М. І. Лагунової, котра пер­ шою ввірвалась на околиці села Княжичі, де бу­ тяжко

-

безмовні свідки далекого У їх потемнілих стов­

варів і району від німецько­ фашистських загарбників.

над

рідне село

БРОВАРИ

завдавав

нагороджених орденами і

нишклі сади. Біля обеліска Слави застигли в почесній

мадські приміщення, школи, клуби. З допомогою

вались

у роки окупації вони не склали зброю, продов­ жували боротьбу в підпіллі і в партизанських за­

ударів

тисяч

7

вересневий вечір

ЗО-річчя визволення м. Вро­

ське

роботи.

Тяжкі то були часи. Та радянські люди впевне­ ні були, що прийде час розплати за сльози мате­ рів і дітей, за сплюндровані села і міста. Навіть

Протяrом 25 вересня наші війська на всіх фронтах підбнли і зннщнлн 40 ні­

з с. Требу­

Теплий

багрянцем опустився на при­

ці пожарищ появилися нові житлові будинки, гро­ братніх

в~:ли .Ііli колгоспів, дві машино-тракторні стаи­ ЦlI, БІльше 5500 чоловік забрали в Німеччину на каторжні

Герасименко

-

Окрилені великою перемогою, радянські люди швидко заліковували рани війни. Уже в 1944 ро­ ці в районі були відновлені всі колгоспи. На міс­

поневолення.

Фаш~сти спалили в місті і районі понад

П.

медаJIЯМИ.

Серце стискає біль, коли повертаєшся поглядом в

М.

«Нове жит­

хова, Я. А. Петренко із заводу холодильни­ ків та багато інших, що зі зброєю в руках при­ йшли визволителями свого рідного краю. У роки Великої Вітчизняної війни багато на­ ших земляків відзначились на полях битви з во­ рогом. Серед них дев'ять Героїв Радянського

зовнішній політиці, яку цілеспрямовано прово­ дять Комуністична партія Радянського Союзу, її ретарем ЦК КПРС Л.

йонної газети

з с. Скибин, П. І. Дем'яненко

-

висоту добробут радянських людей,

науку,

М. І. Іваницький пра­ цівник редакції міськра-

Ю. СОКОЛОВ, перший секретар міськкому КП України

пас амн і військовим майном.

за

ЗУСТРІЧ З ФРОНТОВИКАМИ

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНО! ПАРТІІУКРАІНИ

міста

з

честю

в

то­

і

мо­

нести­

поколінь, примножува·

тимуть міЦь Батьківщини.

Піонери міста в знак гли­ бокої пошани і вдячності до тих, хто життя свого не шко­

дував

для

захисту

мириого

неба над планетою, піднесли ветеранам букети квітів.

І.

БОНДАРЕВСЬКИН.

ФОТО

П. Голован.а •

.


НИЗЬКИЙ УКЛІН І ШАНА ВАМ, ЛЮБОВ БЕЗМЕЖНА М<1ріл І В:Шівна Лагунова...

найдорожчу людину. Особливо пам ' ятними за­ лишились

ни під

Хто 3 жителів

війНj. Тоді саме

ТЮІші для Б<1тьніВЩИНIІ ча-

у Великій

зніма вся

~~®~~[?OO~

вій­

перемоги

Вітчи зняній

документал ьний

~~Ц} ~-~~Ц}~

ла зустрітися й щиро, від душі, поговорити з

фронт. СТ<1ла механіном-водієм танка «Т-34» іі Г]10iVIИJІа ненависного ВОРОГ<1. У ;щ пенлнх

;\

героїнею

25-річчя

фільм про неї у Ниєві, і Марія ІваНІвна змог­

св вон;.!. ще ;ЮВСім юна. добровільно пішла на (іонх

броварчан з

святкування

радянського народу

Ш.lШОГО міста і району не чув про ЦЮ леген-

дарну жіllНУ'! -:"

зу стрічі

час

багатьма трудівнинами міста. Особливо гос· тинно п.риЙм.али жителі вулицІ Лагунрвої, пІд­

фаШI!СТСЬЮIМИ вііісьнами її бойова ма-

Коли на нашу краіну на­ пали фашистськІ орди, жите­ лІ БроварІв самовІддано пра­ цювали на будlвиицтвl обо­

несли І.И КВІТИ, ска зали багато теплих, хоро­

Шllна lIройшла від HYPCbHO-ОРЛОВСЬІ\ої дуги до ВроваРіВ. "Іі а піДступах до міста дівчину-

ших СЛІв. Ножного разу, ноли Марія ІваНівна Лагуно-

у

госпіталі

ва прибувала до БроварІв, її увагу привертали

ронних споруд навколо мІ­ стечка. У перших числах

подвшу

мужньої

хорошіє, і цього не може не помітити спосте­

~OHKOM місыоїї РаДІ! депутатів трудящих при. І lН іШ РІшеllНН присвоїти М<1рії ІваНівні по-

ре»(JlИве ОКО. Від ви зволе ння Броварів і району минуло

лнпия 1941 року сюди пере­ мІстнвся комаидиий пуикт Швденно-3ахlдного фроиту

~'~HhiCThY було ТЯііШО І10Р <1нено ,

НІ ампутували обидві ноги.

Ц~OГO

паТРlОТhJ!

6е з принладного не

;Jабули

вдячні

брова рчани.

аміни в нашому містІ. Воно швидко росте й

Ви-

'Іссне 3І;;,!НI!Н громадяНlШ нашого міста на звати

ТРИДЦЯТЬ рОКіВ.

її ім ' ям одну а ВУЛИЦЬ на житловому' масиві

Сьогодні,

иа чолІ

ВІД значення ЦІєї славної дати, ми раді вітати

промву :зла. ;3 ветераном Великої ВіТЧll аняної

у се?е одну з ви зволи тельок міста

даВI!О Естановилися дружні СТОСУНКИ. Учні се. реДlIЬОЇ школи,N"g 3 постШно листуються З

ну патріотку Радянсьної ВіТЧИ ЗНlІ. Бо любов народна до своїх героїв безмежна. Від всієї

війНІ!, яна живе тепер у місті Хмельницькому,

Івашвну Лагунову -

нею.

-

Марію

людину з легенди, пал-

*

душі ЗИ ЧИМО B~M , ша новна Марія Іванівна, доброго здоров я, щастя і довгих років життя. П ТЕ Ю

Марія Іва нівна деНільна разів гостювала у

~. І ;завщди її радо ;зустрічали, приймали як В ЮНЦІ

сорокових

років

краще стала оснащати сільсь-

ке господарство найновішою

на той час технікою, зокрема тракторами,

Придбав

аВ'l1Q:м&шинами.

полуторку і колго сп

і\Іені Ворошилова с. В . ДимерJ,И. Автомобіль доручили тоді МОЛОДЮlуводію Трохи,му Нишенку. Та недовго йому дове-

лося працювати в )1И'рний час. Ч ервневого ,р,анку 1941 Р'ОК У Hi~leЦЬKi

фашисти

віроломно

напа.lИ на нашу країну. Дру гого дня т. Нишенко востаннє відві':! моло·ко із колгоспу Hi'f

МОЛnКО;Jав()д, а звідти ПРЮІО у військову ча ст ину, до якої був приписаний раЗО~1 3 авто~ІаШИНОЮ. Так Т. О. Нишенко став вій-

ськовим шофером на КОЛГОС,П-

ній машині. Відразу ж вк.1Ючивея у вир війНІ!. Часто ці,lИми добюlИ без сну і відпочин-

В І

Фото ~~TOP~:

Н

З А Х И Щ А В

В. Димерки, а пізніше - північніше Києва при ВИ3ВО.lенні

І ВИЗВОЛЯВ РІДНЕ СЕЛО -

достаВ;lЯВ 'Н1'4 аеродр()ми і по-

еад()чні майданчики Житоми'р('ької та Київської областей боєприпаси для літаків, виконував у групі {)перативних

:!в'язківців важли'ві доручення

вальний 'наступ Радянської Ар'dії за визвол ення Лівобережної України .від фашис'тських ()купантів. Швидко про-

уперед, змінюючи

К())Jандування підрозді.1Jу.Місця базування, наші льотчиВсе запекліші бої розгортаки робили щодня по декілька

.1И,СЯ навколо Києва. Ворог Н;:'\lагався будь-якою ціною захопити столи цю України 3 хо-

вильотів , на ворожі позиції, скупчення вій с ьк і тех'ніки, знищуючи їх. Витрати боєпри-

ДУ. Та добпесні радянські .віЙська, у ск.lці яких були і вої'ни 419 батальйону аеродро много обс.1Jуговування, де С.1УіЮIВ т. Нишенко, нар,о,дн і

насів, пального збільшув&,лис я, і Шофери батадьйону безперебійно доставляли їх на польо,ві посадочні майда,нчики, у тому числі і гоголівський

Та нерівні були сили. і! гіркотою на се рці довелося :за:JИшати Київ, Бровари ... По-

ли бойові вильоти, СУ'llроводжуючи ШТУР'dовиків на лінію ф'ронту, що проходила на 01\0-

ОПО.lченці не допустили цього.

звідки наші винищувачі роби~

Ш.1ЯХ пройшов і Трохю! Ов-

дійович

Нишенко -

через

ПО .1Ь ЩУ , Німеччину, Чехо словаччину, Угорщину - і з пере'dОГОЮ повернувся додому. Разо~[ з ()дносельчанами відбудовував :!руйноване roc'lloiIap-

тім бої на Дону, під Вор- оне-

лицях

*

J

'" '"

Не заростають стежки, що в еауть ао братських могил ра­ д ЯNСIJких воїнів, полеглих під 'Іас

/lизволення

Броварів,

нашого

райо­

очолив комунІст В. М. Лобко.

сидить-ся й 0'.1}· BДO'li/. В міру сил своїх він бере уч&сть у радгоспному виробництві. М. ІВАНИЦЬКИП.

І з ОПl'раТlIВIIОГО ЗВl'деНIІЯ за

На

* с. КР АСО В­

СЬКОГО, Маршала аВlаЦIС

~!~- Г~~яРадянського сО: громадянина

~ICT~po~Baplв.------За свої пІвсотні роКіВ ар­ мійської служби мені дове­ лося бути свідком багатьох подій. І все ж, КОЛИ просять розповісти про щось пам'ят­ у

житті,

то

пригадують­

ся незабутні дні минулої вій­

рога, Радянська АрмІя всту­ пила на українську зем лю . ДекІлька наших полків літа­ ли в той час з тодішнІх по ­ льових площадок Бровар­ ського району. ВІдомо, що авіатори з'являлись на визво­ лених від ворога місцях пі з ­ нІше піхоти . І все ж та зу­ стріч , яку організували нам ви з волені від тимчасової оку­ пації люди, і досі У нашій пам ' яті .

Під штаби І казарми виді­

ни .

Пройшло три десятиріччя з дня , КОЛИ льотчики 2-ї по­ вітряної армії бились у не­ бі України, громлячи фа­

віДчували

щиру

гостинність.

ЛИLUалися в боргу перед бро­ варчанами. Використовуючи час, вільний вІд бойової ро­ боти, льотний і технічний

1943

Q

му пункті

здається, це було зовсІм не­ В кінці року , пере­ слідуючи ВІдступаючого во-

стор.

щення. В кожному населено­

Та І нашІ авіатори не за­

стерв'ятникІв .

давно.

2

лялись кращі, уцілілі примі­

А

шистських

о

КИJВСЬКОМУ напрямку

о

21

вересня

1943

війська

продовжували

наші

НОВЕ

ЖИТТЯ

..

А. І. Печеиєв та Б. М . Гусєв з пlдривно-диверсlйноІ групи пустили пІд

укіс

ешелон з

фашистами. На території Броварського раАону дІяли партизанський заrlн імені Ле­ нlиа, очолюваний коnвшнlм директором ВиrурівськоІ се­ редньоі школи Г. -М. Кузь­ менком, а також загІн .іменІ Щорса (командир о. Кри­ вець) І підпІльна орrанlзацlя в селІ Рудні.

*

*

*

У боях за Бровари в верес­ иl 1943 року особливо Bi,ttзначилася гарматна обслуга вииищувально -протитаиковоl батареУ 529-ro стрілецького полку. Вона знищила 9 вог­ Ilевих точок і 70 фашистІв. Командиру rармати о. І. Ка­ ширииу було присвоєно зван­ ия Героя Радянського Союзу. 3а героУзм І BiдBary, прояв~ ленІ иа фронтах Велико ВІтчизняноУ вІйни, 7000 меш­ канцІв райоиу нarородженІ орденами

1

медалями,

серед

них 9 чоловік удостоєнІ зваиня ГероІв Радянськоrо Союзу. Це А . В. Ситько, (с. 3аворичl), І. А. Самодєєв (с. Калита), А. В. Дячен-

р.

ко (с. КрасилІвка), Г. В. Ко­ стенко (с. Л1тки) , Г. л. Сту-

ТЕ, КАЛИТА, ЗАВОРИЧІ, НОВИА БИКОВ, ПЕТРІВКА, КРАСНЕ, ЗГУРІВКА, ЖУКІВКА, СТУДЕНИКИ, НЕЧИПО­ РІВКА, БИРЛОВА СЛОБОДА, БІЛОУСІВКА, ОПlШКИ, БУЛЬБJНО і залізничні станції ЗАВОРИЧІ, ПЕРЕЯСЛІВ­ СЬКА ...

Фото В . Бендика.

не

до

20

і київських робітників, які за­ г инули на рубежі сіл Красилів­ к а - Калинівка-Рожівка.

почесного

15

наступ і, просунувшись на окремих ділянках вперед від 10 до кілометрів, зайняли понад 240 населених пунктів, в тому числі районний центр Я ГОТИН, великі населені пункти СВЯ­

227 полку в'ійськ НКВС СРСР

юзу,

продовжували

кілометрів, заволоділи містом і великнм населен' им пунк­ том ГРЕБІНКИ, містом КОЗЕЛЕЦЬ, районним центром Чер­ нігівської області Я БJІ У Н І В КА, а також зайняли понад 200 населених пунктів і серед них великі населені пункти топо­ ЛІ, МОСТИЩЕ, МАРКІВЦІ, ЯРОСЛАВКА, ЩАСНІВКА, ВОРОНЬКИ, МАКІІВКА, ПОГРЕБИ, ЛОЗОВИА ЯР, МА­ ЛЮТИНКА, КУЛАЖИНЦІ ...

ІІа зніАIКУ: покладення кві­ тів на .могилі воїнів-чекістів

Із спогадІв

РОІ(У

1943

війська

25

Батьківщини.

'"

верес ня

20 наші

_

У жовтнІ на переrоні Дарни­ ця-Бровари підпільни к н

шенко вже пенсіонер, алеНе

напрямку

за­

ду, до складу якоІ увійшло 10 чоловік. Підпільників

Щд:1.lЬ « :{а :lоблесну працю. В о:mа1lенування 1ОО-річчя 3 дня народження В олодим ира І.l.lіча Леніна». Нині Трохим Овдійович Ни-

розвивати успішний наступ і, просунувшись уперед від

ну иіа ніАtецько-фашиСТСЬКIІХ з иСllрБНllків. Свято иtaНУЮТЬ в дячні 6poeap'lllHG пам'ять ге­ роїв, приносять Їм квіти, скла­ д ають llоелtu, оспівують у nіс­ NЯХ. На ЇХ героїчних в'шнках в llховуються мільйони .мол одих 11а7:Р.їотів нашої беЗ,lІежної

*

КИ'ВСЬКОМУ

*

зацlя з числа молодих робіт­ ників Броварськоrо лісозаво-

ВІД РАДЯНСЬНОГО ІНФОРМБЮРО

На

*

пільна комсомольська opraнl-l

завідував гараже}[ у радгоспі « Ве.1ИКОДЮІерськиЙ». До його воєнних наго·род добавилася і

Із операТllВНОГО зведення за

*

гарбникам . У квІтні 1942 ро­ ку в Броварах виникла пІд­

ство колгоспу. ШОферував, а останні півтора десятиріччя

Княжич,

ворожих літаків.

ські люди не скорнлися

......._..._......................................................................... ку не 'ви пускав із рук керма:

*

Фашисти вивезлн на катор­ жиі роботи до НІмеччини 300 чq,ловlк, спалили понад 1000 житлових будинкІв І вироб­ иичих примІщень. Та радян­

В складі батальйону тяжкий

жю!, на Ку.рськіЙ дузі ін&-

суваючись

11

його від (ЖУШtнтів.

'

*

Бровари зазиали частих бомбардувань ворожо! авІа­ ції. Особливо почастІшали вони у сеРІПІI 1941 року. Протяrом oAHoro дии 4 серп­ ня було вчинено 2 ворожі нальоти. Радянські льотчики й зенітники збили Toro дня

-''~''''':8?iiiW-'''~~~

промисловість країни помітно

з геиерал-полковни­

ком М. п. Кирпоносом, що черебував тут до 14 вересня 1941 року. 3берlгся блІндаж, а також будинок, де мІстився штаб; тут встановлено мемо­ рІальну дошку.

в день урочистого

пак (с . Мокрець),

'"

І. д. дя­

ченко (с. Плоске), С. і/). Ми­

кал (с. ПухІвка), С. Ф. яч­ ник (с. Рожнн), І. Д. Обиух (с. СвІтильне).

у ТІ НЕЗАБУТНІ ДНІ снлад йшов у поле, щоб до­ помогти швидше зібрати вро­

жай. У

колгоспах і на пІд­

приємствах

демонструвалися

кінофільми,

нашІ

агітатори

і пропагандисти виступали з доповідями і бесідами.

А в небі України, над мо­ гутнім Славутичем не припи­ нявся наростаючий гул мото­ рів . Вдень і вночІ літали бомбардувальники генерала І. С. Толліна. Незнаючи вто­ ми,

громили

німецьких

оку­

пантів льотчики 291-ї штур­ мової авІаційної дивізії на чолі з своїм командиром полковником А. Н. Вітру­

щоб для пІдтримки наземних військ у район дій його ар­ мії виділяти тільки штурмо­ виків Вітрука.

чики

Дуже добре його льот­ взаємодіють

з

нашими

військами, із задоволен-­ ням розповІдав тодІ Нирило Семенович. І дійсно, льотчики цієї ди­ візії відзначались високою майстерністю, мужнІстю і відвагою. Тут виросли май­ стри

щтурмових

атак,

якІ

були відомі далеко за межа-

ком.

П'ятниця,

Номандуючий 38-ю армІєю генерал-полковникн. С. Москаленко (нинІ Маршал Радянського Союзу) просив ,

28 вересня 1973 року


МУЖНІ ВИЗВОЛИТЕЛІ БРОВАРЩИНИ! ВІД РАДЯНСЬНОГО ІНФОРМБЮРО Із оперативного зведення за На

КИІВСЬКОМУ

напрямку

23 вересня 1943 р.

наші

війська

продовжували

розвивати успішний наступ, і, просунувшись вперед від 10 до 15 кілометрів, зайняли понад 200 населених пунктів, в тому числі районний центр Полтавської області ГЛ ЕМЯЗОВ, великі населені пункти РОЖНИ, РОЖІВКА, БОГДАНІВКА, ВЕЛИ­ КА ДИМЕРКА, КРАСИЛІВКА, ТРЕБУХІВ, ДУДАРКОВО, СТАРЕ, ВЕРГУНИ-ПОЛОГИ, ХОЦКИ, ПlЩАНЕ і залізнич­ ні станції БОБРИК ... ..r~~~~

Ш ВИДЕОминає Bffie тридцять

зидентом. Юнак Qдягає чужу форму. Опановував М. М. Фе· ОК'ТИ'стов науку &бверівського « Оріону» (так називалася ' РО:І­ відувальна школа у Варшаві, а. поті\! вона була під І\И6ВО)! у Ilущі-Водиці). Після навчан­

час. Ось два

роки

проііш.7JО 3 того дня, КОЛИ по­

чалася Ве.:Іика Вітчизняна.

Він згадує неСПОБійні, три­ ;\ІІі. Тоді МИКО.lі Феок­

B()ffiHi

тистову оу:[о трохи )Існше ро­

Бів,

наш район від ні\lецько-фашистських загарбників. А.lе кю[с()­

Карпенко, який пра~ює в

СЬКИЙ», знає про це .:Іише

3

радгоспі « Літків­

яlї. закінчив ШIi0.1У, став тракториетЮI ВИСОКОГО класу і ус­

пішно ВИl\ОНУ6 соціа.'1істичні зобов'язання третьото РОIiУ п' я­ час він стане BOЇHOJI

абройних Сил

СРСР і буде свято, як і його батьки, берегти рідну Батьків­ щину від ворогів.

На зніш;у: траПОРІІСТ П. Карпенко. Фото В.

Бендика.

І

уже ие димить,

сорок третього року.

Ще бої за Дніпро. Ще розп'ятий фашистами Київ. Ще на правому березі

осіннlмн раикамн в блІндажах вІддзеркалюють роси. Ми ие можем

Україна, обмотона дротом.

забути війну, і завждн

Ще Іти на Берлlи.

зберІгаємо пам'ять про карбований подвигом сорок

третього

сорок третього року.

року.

ВІдгриМІли гармати,

Чорне сонце війни. СпопелІлі бори.

і сонце

Наступають полки,

уже ие

і пІд кулями падають роти.

Серед згарищ війии інше сонце прийшло в Бровари двадцять п'ятого вересня

осІннІми ранками

в блІндажах Ми не можем забути війну,

відки,бо вона запізнювалася.

-

і

радянські солдати.

Партизани з Чернігова

розвіДНИNО.М.

подвигом день сорок третього року.

в Гоголів мІряли кроки.

Іван ШАРАПОВ.

Із оперативного зведеннSI від

22

вересня

1943

хотинці

неначе

змінювались.

Вони відчували тверду під­ тримку повітряних бійЦів, і це иадихало їх на нові под­ виги в ім'я перемоги над во­ рогом.

Не меншу

популярність і

славу мали льотчики 8-ї гвардійської винищувальної авІадивІзії на чолі з бойовим номандиром Павлом Федоро­

вичем Чупиковим.

А скільки цікавого можна розповісти про Героїв Радян­ ськогоСоюзу Віктора Боро­ дачова, Олександра НумаНіЧ­ кіна, Василя Мішустіна, Во­ лодимира Нілішова, Олек­ сандра Павлова, Михайла Семенцова і багатьох інших.

ці двадцятирічні юнаки, кри­ латі бійцІ радянської гвар­

тири

їх

о

день.

Не

долаючи

бі.

дії,

на

часом,

неймовірні труднощі, вони супроводжували бомбарду­ вальниКів І ШТУРМОВІшів, вилітали на розвідку військ ворога, ходили на вільну охоту, вишукуючи фашист­ ських стерв'ятників, і зни­ щували їх у фронтовому не­

Пам'ятаю, як пілоти цього з'єднання робили по три-чо­ вильоти

з

жили

тодІ однією мрією

перемогти ворога. Ножен виліт був справжньою

П'ятниця,

нулися

В

свій край? На глум .во,рогові?­ закипаш; в серці не З0В­

.1ася )IУЖНість.

ІІа станції Гребінка Полтав­ ської області М. ~1. Феоктис­ тов був ·поранениЙ. Чого тіль­ не

зазнав

у

ф:JШИСТСЬКОМУ

ШІЛоні, яких знущань!

28 вересня 1973 року

раоз,

але

разом

:{

ЖУРНАЛІ «Під ром

прапо­

ленінізму»

цього

року друкувалася документаль­

доводилось чути бійцям.

1

ще

ні~щюlИ ...

aгoдo~

на повість 1. Борисова та Я. Тумаркіна «Рядовий таєм­ ного фро·нту». Героєм- цієї по­ вісті є й М. М. Фео~тистов, який був 'одним із тих, хто приско­ рив Де'НЬ перемоги, про котрих 'ми дізнаємося за б&гато років піСJІЯ війни. Тепер Микола МиколаЙо.вич працює слюсарем у місцевому

радгоспі і)!ені Кірова. Тут йо­

так, що Микола С ТАЛОСЯ Миколайович всю війну

го

поважають.

Вони, колишні солдати, но­

3 BOPOГO~I вів не відкриту, а тає)!Ну. ~! Києві, куди повер­

сять нагороди ті.:ІЬКИ в свята. ~' МИК,О.'lи Миколайовича є ба­

нувся після організуваіІИ

гато

з

втечі з полону, друзями неве­ групу. Через

дl!шні~1 товарише\l, а той уже

С.1УЖИВ у ні~щів. Вирішив ~I\O­

р.

~~.

рахуючись

вони

півроку зустрівся з ОДНЮ! ко­ 'у

На КИІВСЬКОМУ напрямку наші війська, продовжуючн розвивати успішний наступ, просунулися вперед від 15 до 20 кілометрів і заволоділи містом ОСТЕР, містом ПЕРЕЯСЛАВ і містом ЗОЛОТОНОША, а також 'зайняли понад 180 інших населених пунктів і серед них районний центр Полтавської області ДРАБІВ, районний центр Чернігівської області НОВА БАСАНЬ і великі населені пункти КАРПИЛІВКА, €ВМИН­ КИ, КРИХА€ВО, ЛІТКИ, СЕМИПОЛКИ ...

ми нашої армії. У сухопут­ них військах добре знали Ге­ роїв Радянського Союзу Олександра Добкевича, Лео­ ніда Шишова, Василя Роз­ щепкіна, Віктора Артамона· ва. Ноли ці льотчики з'явля­ лись над полем бою, наші пі­

серед

не.lегко. В.'Іасне, вона й поча.lася з відступів. - Відступаєте, синки! А )ІИ ж як? На кого залишаєте

дику підпільну

ВІД РАДЯНСЬНОГО ІНФОРМБЮРО

ходу німців, але видали місце­ ві жителі. Ця історія трапи­ лася 'В Донбасі . Конвоїр ~ старший лейт~нант ска'зав, що все вияснять у Ростові. 'Гу­ ди, в Ростов, розвідники повер­

розповідають про найтяжче, найболючіше, про дні відступу. IlереМl)га, звичайно, дадася

завжди

двадцять п'ятого вересня

Ми не можем забута вІйну

В будин.ку на околиці міс­ течка зlШИШИЛИСЯ чекати при­

з~!іг утекти.

зберігаємо пам'ять про карбований

назад д:о

РОБах. ~lикола Миколайович виконував особливі ЗГfвдання. Він був бійце)! невидимого

КИ

вІддзеркалюють роси.

сорок третього року.

Усміхалась Десна, і спІвали уЛітках

димить,

лежить

ристатися

нагодою.

потім:

вань,

знову

Одного разу шестірка ви­ нищувачів ЛА-5 на чолі з Олександром НуманІчнІним на

прикриття своїх

військ. Підходячи до району патрулювання, ведучий помі· що

з

заходу,

перевищенням,

велика

з

деяким

назустріч

група

юнкерсів

іде

у

супроводі дев'яти ме с е р­ шмідтів. Нуманічкін наказав набрати необхІДНу висоту. Четві,рку лавочкіНИх наці­ лив на бомбардувальників, а сам з своїм напарником на

великій швидкості, з пологого пікірування свою машину на

спрямував «месерів.

з

ворога.

ходу

вони намагалися

-

дорожчого

атакував

о

1

НОВЕ

фото,

на

пе­

ність тра"ториста, а згодом то"аря по металу. Таких фахів­ ців шанували в колгоспі. Зна­ добилися вони і в Радянській Армії під час Великої Вітчиз­ няної війни. Червоноармійцю С. Житині доручили в пересув­ ній автомайстерні токарний вер­ стат. Командир авто рот и І. Степаненко наказав: - Оце твоя зброя. Нею бу­

деш допомагати громити ворога.

І почалося воєнне трудове Ж/lТТЯ. Одні авто,lюбілі, сnец­ автомащини і технічні засоби аеродромного обслуговування потрапляли під артобстріл, а частіше ворожі-бомбові удари,

інші

від

-

сnраljьовування л аду. І їх

природного виходили

потрібно

з

було

за

всяку ціну швидко відремонту­

вати. Разом з СВОі:"Ш товариша­ АЩ він по декілька діб не вихо· дІ/в з .маЙстерні, виконуючи всі

то"арні роботи,

за складністю

своєю заводські. Після

. Сави'!

-

демобілізації

Жuтина

Семен

повернувся

у

рідний колгосп, а тепер радгосп « Требухівський» . ЯК токар, ба­ гато доклав зусиль, щоб техні ­ І\а працювала безперебійно. Тепер у господарстві спорудже­ на зразкова жеханічна жайстер­ ня, де є кран-балка, гідравліч­ ний

прес,

токарні

верстати,

ел ектро· і газозварювальні апарати та іНlиі верстати і ме­ ханіЗМI/. Обладнана кіжната в ідnО'ШНI\У, дуиlOва, центральне опалення. Отже, створені усі

УАюви для УCllіщного ре"юнту сільськогОCllодарських жашин і

техніки , якої стало в радгоспі в десятки

разів

більше,

ніж

тридцять років тому. Требухів· 'шни

успішно

виконуют/)

зо·

бов'я .з ання, взяті на третій рік n'ЯТlIріч!5У.

І. МИХАПЛЕНКО.

життя.

С. ПЕТРИЧ, студентка факультету

пере­

школою для багатьох ЛЬОТЧІІ­ ків, а кожен повітряний бій прикладом справжньої майстерності і вІдваГІІ.

тив,

але

ре~!огти й не ШКОДУВГfли най­

журналІстики КДУ.

вірка. r,нареШ1'і, зустріч;) ре-

вилетіла

Червоної

забуваЄ~IО війни, не М Ине забуваємо героїв. Юність

перевірка, зус'гріч 3

вербувальником,

орден

аірки, меда.'1і «3а оборону КИ6ва » , « За перемогу наод Німеч­ чиною», «3а .відвагу» та інші.

їхня припадає на дні випробу­

lIe.ТJeГKO переступити поріг будинку по вулиці КОРОіІен­ ка, 15, де міститься гестапо. А

нагород:

два

на робітник радгоспу «Тре­ бухівський». З юнацы\хx років його приваблювала техніка. Спершу він набув спеціаль­

лінії фронту. А фронт Іневідо­

ci~1 заслужена образа, гартува­

двадцять п'ятого вересня

двадцять п'ятого вересия

Перед НШlи

ЯI\I/Х зняmй Се.нен Савич Жити ­

мо де буде завтра. Противник просу.ваовся швидко і майже не пот·ребу.вав донесень своєї роз­

Та вже славимо день ми пІлотками скннутими

день

патріотів» ЙШJа у розвідку за

лінію фронту. Наші зуетрі.ТlIІ добре. Наказади займатися агентурою й перевербу. ванням. Д.:Ія гітлерівців зіставили .'Іе­ генду розвіддwних.

... Дорога

свою

професію

«новоспечених

ФРОНТУ

уже ~овелося Т АКфронтовиКІВ, що і обпалену порохом дату двадцять п'ятого вересня

у

практика.

Іхня група

невидимого

фронту

Відгриміли гармати, 1 соице

-

ня

г('рою

БОЄЦЬ

кінофі.1Ьмів та р()зповідей бать­

ків і дідів. Адже Петрові ті.1ЬКИ вісі\lНа;щять. За ДBГf Рf\!Щ

тирічк'и. Через деякий

-

llIтіР;lіцу

те.lефі.1ИIУ « Сї)ша;щять ХВИ­ ЛІН веСІІІР>. Але справ;} не ІЗ

Тридцять років то)!у доб.:Іесна Радянська Ар)!ія ВИ3ВОЛИ.lа

М().lець Петро

ніж

Закоханий

Прицільна черга к і на

-

Нуманlч­

гітл ері в с ь КИЙ «ME-I09» спалахує в повіт­ рі і , залишаючи слід чорно­ го диму, факелом падає на

землю.

і

Одночасно

з

цим,

охоплені полум'ям, пішли вниз два фашистських бом­ бардувальники. Сталось, зда-

ється, неймовІрне: армада фашистських стерв'ятників, безладно скинувши бомби, відступила вІд гвардійської

.

шестірки.

Майстерно воювали воїни 2-ї повітряної армії. На жаль, багатьом з тих, хто хо­ робро бився у фронтовому небі України з не довелося

перемоги.

Однак

діла не заБУТі.

ЖИТТЯ

фашистами,

зустріти

Q

їх

День

славні

На фото: С. С. Жuтина-вго­ рі підчас Великої Вітчиз­ няної війни, внизу у ці дні.

о

3

стор.

О


Від Радннсьного

ГЕРОЙ

Інформбюро

ДНІПРА

за

Підрозді.1У, В ЯКО\ІУ ВОЮlJаfl ВаСll.1Ь Харченко, було нака­

ща, кручі, над

yci~1 панував ста­

рий, розбитнА

'\ІОнастир.

Ш\.1<1

неабияке

ючи

простріля.1И

метр

поверхні

ва.1И

ні

води,

тому

ні

'\Іін, ні

снарядів,

від

про­

до

10

числі місто

БОРИС- ~

ПІЛЬ, районний центр Київ­ ської області ВИЩА ДУ­

БЕШНЯ і

кожен шкоду­

иаступ,

вперед

кілометрів і зайияли по­ над 50 населеиих пунктів, в і

в

не

р.

1943

20

обороні ворога. Знаючи це, фа· IllllСТИ

розвивати

сунулися

Висо­

значення

зведення

вересня

24

На КИІВСЬКОМУ напрям­ ку наші війська. продовжу­

ззно 1JllїІПI на правий берег дllіпра в районі Вишгорода, щобпіДТРll\13ТИ частини, які форсуваТШlУТЬ річку. Тут урвн-

та

опера тивного

1:1

великі

насёлені

Київ...

) пуикти НИЖЧА ДУБЕШНЯ, \ ПУХІВКА ...

шосе ДJlЯ

вІдбиття

атаки.

(З фондів Фотохроніки РАТАУ і Центрального державного архіву нофОТОфонодокументlв УРСР).

~

набоїл, щоб переШКО.').ИТ1І пере­

рік. Танкн, зосередженІ на Житомирському

1943

ВОРОЖОІ

кІ­

праві наших військ. у вечірніх сутінках КО\lаНД11Р

РОТ11 тал

лишнкувзв наказ

~

пеРШllМ

надано

у

ВИК.тикаю

виконання

право

ДОброво.%ців

наказу.

Хто

ДЛ51

бажає

-

крок упередІ І немов ЗМОВИВШИСЬ, пеРШll­ ми виЙш.1Н бійці, де ПО'\lіЧНll­

ком

командира

взводу

був

Харченко. Іх нараховува.l0СЬ двадцять п':ать. Г-.lибокої ночі смі.тивці непомітно Пlдllllll.111 до берега ріК1І. В усіх заБИ.10ся серце. Бійці ПР1lпа.111 спраг­ .1ИМИ губами до студеної ВО.1Д Все сприяло успішному подо­

ланню водного рубежу. На не­ величкий

човен-плоскодонець

постави.1И два «максими», сі­ ю[ кулеметники. Інші пере­ правлялися на довбанках, в'я­ занках сухого хмизу. Все ро­ БИ,10СЯ тихо, без жодного П.1юскоту ВОДИ. Гітлерівці раз­ у-раз пускали ракети. Та гус­

тий

осінній

дощ

прикривав

cMimIВцiB, які б.тагополучно ви­

садились

на

правій

стороні

річки. Потім доповз.ТI1 до ВIІ­ гідної висоти, закріпились. Ті,%ки зі сходом сонця гіТ,l!:' рівці

ше

Чі\СТИ-

почесне

форсувати водну перешкоду і закріпитися на правому березі. Я

Б'/ЛО тихо, як буває

прочи­

командування.

На'\! ні

бійців,

ВИЯВИ.ll!

взвод

аВТОШIТ­

ІІа .liB07l1Y ф,танзі. Так, один за О:Щl!И, пад"ю[ наші бійці. На­ кінець

В

живих

наЙб.lижче, він 'по

кlt,-лунав голос Харченка. кажені,lИЙ в

зтаку

І

в?рог ВОІ Н,

ве,lf1ЧКНIЇ

тів, мінометів, гармат, а потім пішли в атаку. Двісті, сто п'ятдесят, сто, вісімдесят мет­ рів. В надранковій іМ.lі вже можна було добре розг,тсдіТIІ оскаженілі обличчя ворогів.

-

Вогонь,

-

подав команду

командир підрозділу. Зблизька вдари.ти Ку.'lб[еТНI!­

КІ!,

автоматники.

ФаUНlСТI!

НС

чекали такої разючої зливи куль. Втративши близько п'ят­ надцяти знахабнілих вояк гіт­

лерівці відступили. Потім' над позицією

сміливців

З'ЯВИЛИСЯ

«юнкеРСІ!» і скинули смертоносний вантаж. За ЦИМ про'свистіли міни. Фашисти ще раз КИНУЛИСЯ

КІлька

~'я!ь

в

атаку,

ХВ!lЛИН

разів

алс

через

відкотилися.

вороги

наступа.ll!

І СТІЛЬКИ Ж разів від шквальна· го вогню хоробрих повертали­ ся назад, недолічуючись кож­ ного разу багато окупантів. Проте рідшали й ряди взво­ ду. Від влучення міни загину­ ла обслуга кулемета, що діяв на правому фланзі. Потім впа­ ли командир і кілька бійців. Під час третього нальоту фашист.ських «мессерів» були вбиТІ кулеметники другого «максима», що косив ворогів I.,.;;r""? ~

.,.,...:-1'.-....:-.... 4і7 ~ g

..

БЕРЕЗА В доmше одииоко, В морозную пургу Дрожала, как под током, Береза иа снегу. ПРОСТРeJIена иавыет,, Но в жизнеином строю, Она, как сказка в бьІЛН

Сияла на корию.

'

Здесь зтой белоствольвой Березе молодой Мучительио в больво У рва стоять одвоЙ. О, сколько здесь зарЬІТО невиивыx матерей; За то, что вм, бавдитам, Ие ВЬІдали детей. В залог за партнзана, Враги убиJIВ дочь, От пуль в березе рана

Сочнтся день н ночь. Как птвцы жались к ветке

Ос­

знову

утримуючи

танньому бою Васи.1Ь Степано­ ВІІЧ був тяжко поранений і до­ ставлсний у госпіталь В с. Літ­ ках. Pa~1I1 IJIІЯВIl.l!1СЬ смерте.%­

з

.1ЮТIІМ

збе­

PaЛoll IJ бо­

ВОРОГОМ

КО.'1-

Г~)СПIllІКУ з Донеччини Василю Харченку посмертно ПРllевоїла lІисоке 3IJ<lllНЯ ського Союзу.

Героя

Ніхто не забутий, забуто. ЯК і майже

РадЯl[­

ніщо не тридцять

РОКІВ тому, так і тепер в одній з рот гвардійськuї чаСТIІНИ

ЗБРОЇІНlIХ

Сил

СРСР,

де

слу­

ЖI1~j І воював Герой, під час веЧІРНЬОЇ перевірки старшина першим називає його ім'я, а Ilравоф.13ИГОВИЙ командир від­ Дlленнн

тихо

ИДУТh

... Тимофlй

.111-

ЛІ! уроки.

І,

напевне,

К,lасів в цей час

залишилися разу

відповідає:

- Васи.ть Степанович Хар­ ченко Герой Радянського Союзу наліг С~jертю хоробрих у боротьбі з ворогом, захи­ щаючи РІДНУ Батьківщину. Кожного року на День Пе­ ре\IОГl! з Донецького краю села. Новоукраїнки, уЛітки ПрlІІЗДЯТЬ рідні і близькі В. С.

джерело,

матерІалів.

ні

Когда

огнем,

как

наставник

мар,

заступник

мабуть,

той

момент,

ла твої

коли· щоденнІ

стають

роботи.

у

був

дl­

розповідями

про

фронтовІ стежки батькІв, РодичІв. Во­ H~ зберІгалися в папцІ, в каБІнетІ Істо­ рії. 1 можна лиш уявити, якою гордІ­ стю

на

наповнювалися

уроцІ,

битви

пІд

дитячі

розповІдаючи

Москвою

чи

вчителька оголошувала:

серця,

про

коли

ІсторичнІ

СталІнградом

'

1- А ви знаєте, що тато нашого Сер­ г liка брав участь у цІй битвІ?

Оо. У

юність

ВіРl1

Прокопівнlt

ся в!Ина. УІ поколІННЯ, що тільки­ но ступило з

шкільної

лам. TpI~ ВИПУСКИ

лави

жит­

своїм' ідеа·

були

у школі

з

Нещодавно

у

Дружковки.

школу

Від

з

товаришІв

Ух

небагато

колишній по

газету. Ного теJlебачения

зброї.

-

лишилося

хоче знайти

Він

звертався

У

JlИСТ передаваJlО радІо, аJlе иlхто не вІдгукнув­

1 звер­ НУJlася за допомогою до них, СJllдопи­ ТІв. У ШКОJlI вже розшукали двІ фото­ графії воїнів, що стояли в селі і заги­ НУJlИ в бою, місце І час якого зБІгають­ ся з описаним у JlистІ. НаписаJlИ JlИСТ ся. Та людина не втрачає надії.

у

Дружковку.

Запросили в гостІ,

х~илюванням ВІД

чекають

гостя

чи

листа

нього.

Музей став для школи не лише місцем, де зберігаються священні реліквії. Сюди приходитимуть піо­ нери,

КОЛИ

вперше

одягатимуть

чеРВОI!l галстуки, комсомольці, що

одt,;ржать

б.іЛ~ти.

А

найкраще,

наИДОПИТЛИВІШІ слідопити

-

пове­

дуть екскурсії, до ЯКИХ так ста­ ранно сьогодні готуються. Це Ва­ ля Бабич, Люба Андрушко, Надн Куць, Галя Якуха, Віра Білоус, яка очолює клуб «Пошук». «Треб~ че.сно жити, багато тру­ дитися І мщно любити і берегти цю

велику

щасливу

землю,

яка

рахував рядів після неї, І сьогод­ НІ, в~кладаючи історію в рідній ШКОЛІ, вона завжди Іщм'ятала про

зветься Радянською землею». Ці слова. А. Гайдара на одному з стендІВ. музею. Цього вчать учнів у шкоЛІ, ЦЬОГО вчить їх музей, де

тих, ХТО не повернувся.

вони самі

розповідатимуть· ровес-

никам

тих,

перед ВlИною, І кожен з них не до­

щоб зи~ли. і пам'ятали

І хотіла

вони,

їІ

СЬОГОДI!lШI!l вихованці. Разом зро­

би,~и стенд про випускників школи «НІХТО не забутий, ніщо не забу­

організація. Уже в перші місяці став до ладу ряд

ликих підприємств заводи,

хто

боду, чию славу їм І множитн сьогодні

завоював

сво­

продовжувати і завтра.

Галина СІРОБАБА.

2 шкІр­

маслозавод, взуттєва

і швейна майстерні. чатку

~

неве­

1944

року

На по­

запрацював

промкомбінат. З руїн доводи­

І

лося підніматн МТС. Завдяки самовІдданій праці механіза­ торів вже 10 січия 1944 року І 17 тракторів були готові до виходу в поле. На початку 1945 року при МТС створи­ ли курси трактористів, які У квітнІ закінчилн 37 юнаків і дівчат.

*

*

*

КомсомольцІ райоиу

ство­

рили ударні бригади, яісі пра­

цювали

на обмолоті

хліба,

на 10 твариниицьких фермах. Рішенням бюро райкому

ЛКСМУ вІд 18 січня 1945 року в колгоспах району було

створено

55

сько-молодіжних

на з них,

комсомоль­

бригад. Од-

веЛИІСоднмерська,

була иагороджена перехідНИМ "_ Червоним прапором ЦК, ВЛКСМ.

*

*

Відбудовуючи

*

зруйиоване

господарство, трудящі варського району всіляку допомогу

Бро­

подавалн фроиту.

Зокрема, працівники рай­ промномбінату внесли на бу­ дівництво

«Київ»

танкової

51 тисячу

ців.

Уже в

колоии

карбован­

. . .

1944 році було від-(

будовано в місті

2 школи, лі- \

карию та будинок культури.

\

с. Требухів.

то».

жалом

про

після

ства очолювала райоина парт­

адже

скоро в школі вечір, присвячений 30-рlччю визволення їх села, І тепер з

*

визволеиня відновилася діяльність пар­ тіЙНИХ, комсомольських орга­ нів і радянських установ ра­ йону. ВідБУАОВУ господар­

тих,

воїн

*

*

прийшов

одного

одно-!

в'яиуть

озиака високої вдяч­

-

Зразу

«Вони

хто В складІ військ НКВС захищав п[д­

ие

смертя.

бутий, lІіщо не забуто». Разом це стало початком ЇХ дальшої

перед тобою враз вели­

записаними

квіти

Ко­

директора,

-

у

иості тим, що пішли У без­

командиР

захищалм нашу Батьківщину» народився зі стенду «Ніхто не за­

{{ОЮ, благородною справою. Так, це був пІдсумок Їх давньоТ ро" боти. Спочатку були JlИСТОЧКИ зі ста­ ранно

є

Іванович

бився У їх селі. Третій

знань

корисні

них

могилах

загиблим

сельцям ніколи

чено І-му Харківському партиван­ ському заГОIlУ, другий - одно­ сельчана~!, що воювали, і тим, ХТО

і засвоєних істин у майбутнІх громаДЯIІ викристалlзовуються переконання І га­ рячІ стремлІння все життя своє служи­

це

в руках

Перших,

вже немає

Струмки ставали рікою. Так народилася ідея створити Муаеіі. Так народився він сам. І три на­ прямки пошуків школярів СК.1али три його розділи. Перший присвя­

цІй подІІ був той зміст, який вона иес­ ла для юних. Відкриття музею було

Бо

У

на братських

місті та в селах району, біля

...

Києва.

БатькІвщинІ.

с'ьогодні

Василь

-

І

П'ЯТНИЦЯ,

Жгло тело, пекло рот.

Проездом с фронта выелл

про загін.

старшокласники.

і є

тям довело вірність

В тревожиой тишиие укрыиемM разведке БЬІЛа ТЬІ на войне. ТЬІ жажду УТОЛJIла Таикистам, бравшим дот,

ЯКОГО тримала

І даIfl

вічиим

Біля підніжжя обеліску Сла­

у школі. але їх естафету несуть ниніш­

...

ставши

протестом проти фашнзму.: пам'ятників

рада

всі зв' язки

ЖИВИМИ.

І

обелісків,

«Пошук» І

ступи до

народовІ

роботи:

ви,

РІДНОГО солдата... І були квіти. І були слова вдячнuсті. І піонер­

ти

кlJlЬКlcть

мали старшокласники. Він дуже допо­ міг ЇМ адресами рідних партизан, героїв, фОТО, докумен­

лист

із

РОСJlа

тами. На цей час у них вже дІяв клуб

Н3 за­

які

У боях за свободу і иеза­ лежність Батьківщиин брали участь тисячі уродженців Броварщини. Багато з них не повериулися додому. Ухні імеиа зосталися на мармурі

двору,

розповідями про

свого снна, батька, дідуся і земляка та воїнів, що загину­ :ІН смертю хuробрих під час форсування Славутича і сплять вічним сном У б.lагосл.овенніЙ літківській землі.

ГЛВРИЛЕНІ(О.

речІ.

Ширшав горизонт

прошення і вперше через три де­ сятка літ зміг дізнатися про долю

в

на

у цій справі не було, а душею залишалася ВІра Прокопівна. З Тимофієм Семеновичем зв'язок три­

її

~ерсмоги, навесні цього року. На ВІДКРИТТЯ прийшло майже все се­ ло. І ХВИЛЮIJання господарів мно­ жилос!~ на СЛЬОЗІ! гостей. Серед них бую[ матері і дiТl1 тих, чиї фотографії і наГОРОДІ! лежали в

них тим моментом,

сили

дужих

Відкривали його в знаменний день світлого і радісного свята

для

~@Ц} ~-~@il}~ \

о

ти"", ХТО захищав і звільняв село. Бай­

ВДЯЧНІ ПОКОn ІННЯ

найголовнішим,

r

чиє

немов

ВОНИ стали цікавитися розпоВідями і про­

••• 1 ПАМ'ЯТАЮТЬ

.. не

~~®rn1т~OOg І

Приносили фотографії,

особисті

ХТО ВХОДИВ до неї,

Та чи

тих,

вечІр,

слідопитів не минав жодного

медалі,

до рідних ... І кожен, хто заходив сюди, лишався з нею віч-на-віч. Бо кімната. ця шкільний Музей бо­ ііової С,lави.

клятва

ОД Н О до

Тоіі

слідопитам

жодної родини.

кімнаті з фото­

графш партизан, що загинули, сто­ ЯВШI! насмерть, з лаконічних РЯ;J,­ КІВ докумеНТІВ І останніх листів

ська

І

школу,

додав

plНKI! ШІНУ.10ГО. А в цій iCTopi~ ДИВИ.lася на вас -

KpaC~BCЬKO.! назаВЖДI! прописала·

л.

У

захищали.

Х.l0ПЧJIКН, ЇІ дівчатка, старанно ви­ вчаючи даТІ! і назви, гортали сто­

зда.lеку

сам

пошуки. І папка в кабінеті історії тОВ­ щала день вІд дня. Тепер загІн червО­

історія. І

Харченка, щоб вклонитися ге­ рою Дніпра, разом з ,тітківча­ на~lI! вшанувати свіТ,1У пам'ять

...r ""'~.:--,.-w?w;r-""'1I?~~",,,,,"'.c- 01-''':- ........

живими.

прийшли

дитинство

них

~Іузеї, хто приїхав

Мlлюха

насмерть стояв загІн. Тут зустрІчали­ ся ВОНИ зовсім небагато ті, хто

.,

в одному

БУ,lа

Семенович

розшукав їх. Колишній начальник шта­ бу І-го Харківського партизанського за­ гону І він не міг не приїхати СЮДИ, де

уроки.

не­

бої, ВИКЛflкав вогонь артн.терїі на. ворога з лівого берега. В І(С!І час почали форсувати ріку бll1Цl ІНШИХ підрозді,lів. В ос­

Верховної за подвиг

де

.1И. Поруч за CT[HKO~ вчителі вс·

землі на пра­

Ин:lIИ, .Тlкарям не вда.ТОСЯ регти йому ЖИТТЯ.

ШКО:ІІ,

Я СТОЯ.lа одна в цііі незвичаі'Іній шкі:Jhній Ki~1НaTi, і тиша була наіі­ краЩI1~I, lІайспівзвучнішим ако~!По­ He~leHTO\[ до почуттів що ожива­

~OMY березі Дніпра? знову при­ ИНЯВ бll1. А коли КІНчилися на­

jютьбі

aBTO~la­

ринув

клаптик

бійців

з

.1аIЩЮЖКУ

КІ!НУВ КI,1ька гранат, а потім вдарив з уцілі.того [(у.темета . -- Одержуйте, гаДІ!, дарун­

ників. Вони зразу оБРУШИ,lИ на вогню

.111-

ше Харченко. А ІІа Вl!дноколі ЗНОВУ П09lВlІВСЯ сірий ланцю­ жок, що рухався поволі, ТО З<1лягаючи, то піднімаючнсь. -::- РУС здавайсь, рус зда­ IJШІСЬ, крича.ll1 вороги. A.le ПО~ІКО"ІВЗВОДУ не подавав нія­ ких ознак. Підпустивши ЇХ яl(­

Президія Союзу РСР

шквал

залишився

в

28

ВЕРЕСНЯ

Програма ЦТ (2-й канал)

'~леБаченнS1

ційна програма «Вісті». 19.25 сПос­ зія.73». 20.05 К,онцерт учасників І Всесоюзного музичного фестивалю "Зо­ ."ота осінь». 20.50 «На добраніЧ, ді­ ти!». 21.00 Програма "Час». (М.).

9.30 - Програма передач. 9.35 - Но9.45 - Для дітей. «Подарунки 10.15 - Художній фільм «Три 21.30 - Художній фіJlЬМ «Директор>. Печальиого затишья товаРИШІ». 11.30 .Шахова школа». (І серія). 22,45 Інформаційний огля.~ Не выазитьь без слез. 12,00 - ,Зустріч з Хакасією». 12.50 .На ,1анах республіки». 22.50 - Вечірні Жизнь многих миллионов «Запрошує концертна студія». (Музи· Програма УТ (4-й канал) З б ,ка В. П. СоловЙова·Сєдого). 15.30 11.00 - Телевізійні вісті. 11.15 - Теле- ИОВИНИ. Програма передач. агу ленныx в боях, Програма передач. 15.35 «В клас фі.,ьм .Це ваш океан •. II.З5-,Шкіл.ь· Програма КТ (9-й каиаJl) Оплакивает стоиом прийшов Іраклій Андроников» . 16.15 ний екран». Російська мова для учнів 18.00 - Наша афіша. 18.05 - Екраи Береза иа ветрах .Н,:ука - Сільському господарству.. 5 К.1асу. «Крилаті с.lОва і вирази в ро· студента·заочника. Програма для сту­ . к сійській мові». 12.00 - Болгарський ху- дентів загальнотехнічного факультету . 10,40 - Для школярів. 'ЗОЛОТІ' ворота-. ТЬІ О тсветом б ерез ДОЖНlИ м. узична розважальна програм· а. (Бра· ... ф'ІЛЬМ «Прощавайте. друзі!». Другий курс. Теоретична механік,' И стерзаиныx в лесу,тех, Тlслава). 17.ЗО-«Світ соціалізму». 18.00 ІЗ.ЗБ - Телевистава .ДаЙ серцю волю «:\'\омент СИЛИ. Теорія пар сил». 19,15 Стояла насмерть _ - Новини. 18.10 - Багатосерійний до· - заведе в неволЮ». [6.20 - Наша - До початку нового навчального ро· К Р кументальний телефільм ,Зима і весна афіша. 16.25 - Назустріч Дню машиноку в системі партійної освіти. 19.30 ак одина в грозу. сорок п'ято,о». (4 серія). 19.25 будівника .• Тепловози ідуть в рейс». Вистава К,иїВСького театру опери та И гордая стояла, Б. Шоу. «Пігмаліон». Фільм·вистава (Ворошиловград). 16.50 Для дітей. б!,.1еч імені Т. Г. Шевченка. В перер­ Как дань землн святой Державного академ.ічного Малого теат- «Вітер мандріВ». (Харків). 17.15 - До ВІ - ІНформаЦІЙНИЙ випуск .День за Таких берез иемало ру СРСР. 21.00 - Інформаційна про· 3О·річчя форсування Дніпра. «Шляха- днем".. грама .Час •. 21.30 Кольорове теле· ми бойової слави». (Дніпропетровськ). В России мне родиой. бачення .• Артлото». 23.00 - Спортивна 18.00 - Музичний фільм .Співає Мико· А. МЕЩЕРЯКОВ ~poгpaMa. По закінченні-новини. Про· ла Огренич>. 18.30 - Телефільм .По-

Я

б

К

савану

ерез.

вини.

друзям.:

#152 1973  
#152 1973  
Advertisement